GERIATRICKÁ PALIATIVNÍ PÉÈE A PÉÈE O UMÍRAJÍCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GERIATRICKÁ PALIATIVNÍ PÉÈE A PÉÈE O UMÍRAJÍCÍ"

Transkript

1 GERIATRICKÁ PALIATIVNÍ PÉÈE A PÉÈE O UMÍRAJÍCÍ E. TOPINKOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA paliativní péče terminální péče geriatrie KEY WORDS palliative care terminal (end of life) care geriatrics SOUHRN V současnosti umírá v České republice ročně asi osob. Ve více než 80 % úmrtí se jedná o osoby v geriatrickém věku. Proto je nezbytné se seriózně zabývat problematikou paliativní a terminální péče v geriatrii. V přehledném článku autorka definuje obsah a náplň geriatrické paliativní péče a její hlavní charakteristiky. Na vlastních výsledcích demonstruje vysoký výskyt obtěžujících symptomů a jejich nedostatečné zvládnutí u geriatrických pacientů s terminální prognózou. V závěru se zamýšlí nad možnostmi zlepšení současné situace. Je třeba identifikovat bariéry v českém systému zdravotní a sociální péče a cílevědomě usilovat o jejich odstraňování na úrovni systémové, jednotlivých poskytovatelů péče i konkrétních pečovatelů. ABSTRACT Currently, the yearly death rate reaches inhabitants in the Czech republic. More than 80 % of deaths occurs in geriatric age. Therefore it seems unavoidable to deal seriously with the palliative and end of life care in geriatrics. In this review article the author defines content of geriatric palliative care and its main characteristics. Based on her own results she demonstrates high occurrence of distressing symptoms and its inadequate management in geriatric patients with terminal prognosis. In conclusion she is rethinking possibilities of improvement of the current situation. It is necessary to identify barriers in the current Czech health and social care system and focus our effort to its systematic removal on all levels health system level, individual provider's level to individual carer level. PØÍNOS A ÚSKALÍ PALIATIVNÍ MEDICÍNY PALIATIVNÍ MEDICÍNA PØÍNOS I ÚSKALÍ O paliativní péči hovoříme dnes stále častěji, obvykle v souvislosti se smrtí a umíráním. Až do nedávné doby jsme paliativní medicínu spojovali především s onkologickými nemocnými nebo s léčbou chronické bolesti. I když je zcela evidentní, že léčba orientovaná na symptomy a komplexní holistický přístup nejsou jen výsadou onkologie, ale prolínají všemi lékařskými obory, je paliativní péče a péče o terminálně nemocné a umírající ve většině oborů problémovou oblastí [1]. Odštěpení paliativní medicíny jako samostatného oboru/specializace přineslo na jedné straně vznik a rozvoj specializovaných týmů, center a zařízení (hospice). Ta poskytují kvalitní nadstandardní terminální péči a jsou i nositeli vzdělávání a výzkumu v této oblasti [5,25]. Na druhé straně ale hrozí nebezpečí, že lékaři jiných oborů ochotně přenechají péči o umírající těmto specialistům s úlevným pocitem, že terminální péče není náplní jejich odbornosti a s povinností poskytovat péči nevyléčitelně nemocným se neztotožní. Současně zde hrají zcela oprávněně významnou roli aspekty ekonomické. Pokud péče o terminálního pacienta nenaplňuje výkonově možnosti jejich odbornosti, pacient přestává být zdrojem výkonů a ekonomického přínosu pro danou odbornost a zájem odborného lékaře o něj klesá. Chronický nevyléčitelně nemocný, u něhož bylo rozhodnuto o konzervativním (rozuměj neagresivním symptomatickém a odbornostně nespecifikovaném) léčebném postupu, by pak mohl být v souladu s principem kontinuální diferencované péče propuštěn do fungujícího domácího ošetření s návštěvami agentury domácí péče s hospicovým programem. U nás však takto specializované agentury až na výjimky (např. projekt Cesta domů neexistují. V případě potřeby lůžkové péče je nemocný předán do časově omezené nebo již trvalé následné péče hospicového typu (www.hospice.cz). To je však při současném počtu cca 200 hospicových lůžek umožněno pouze nevýznamné části nevyléčitelně nemocných. Ostatní pacienti končí svůj život na nemocničním lůžku (s lukrativnějším rozpočtem) nebo na levnějším lůžku LDN nebo ještě levnějším lůžku ošetřovatelském. Ocitáme se tak v situaci, kdy je specializovaná paliativní péče nedostatkovou zdravotnickou komoditou, dostupnou jen malému počtu vyvolených při si- 14 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

2 bolest dušnost anorexie zvracení zácpa deprese Obr. 1. Výskyt symptomů v posledním roce života u nemocných s onkologickým a neonkologickým onemocněním (podle Seale C et al 1994 [20]). zmatenost nespavost Onkologický pacient Neonkologický pacient ce existujících indikacích, ale neexistujícím klíči výběru. Hovoříme o omezování zdravotnických výkonů dostupností služby v angličtině rationing by service [6]. Ostatním nevyléčitelně nemocným a umírajícím je nepochybně poskytována určitá míra zdravotní péče založené na paliativních principech, její množství i kvalita však významně kolísá. Je přirozeně dána individuálními možnostmi pracovišť (prostory, vybavenost, lidé), ale dnes pak především ekonomickými limity zdravotní pojišťovny. [2,12,18,29]. Můžeme se tak setkat ve dvou srovnatelných zařízeních s diametrálně odlišnou kvalitou paliativní péče stejného typu. Na příklad v nedávné prospektivní analýze terminální hospitalizace ve dvou moravských LDN bylo zjištěno, že průměrné denní náklady na terminálního pacienta činily pouze na analgetika Kč/den a na psychofarmaka Kč/den při denním limitu ZP 50 Kč a obě zařízení se lišila téměř o 100 % [22]. Paliativní péče je tak v nespecializovaných zařízeních poskytována zdravotnickými pracovníky, kteří většinou mají jen minimální nebo žádné vzdělání v této oblasti, a zdravotnickými pracovišti, která většinou pro tuto péči nesplňují ani základní podmínky. Tyto skutečnosti jsou frustrující jak pro lékaře a sestry poskytující péči (jsou trvale vystaveni kritice své práce, denně jsou konfrontováni s oprávněnými ale nesplnitelnými požadavky pacientů a jejich rodin), tak pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Vzhledem k tomu, že s největším počtem úmrtí se setkáváme v geriatrickém věku (z celkového počtu cca zemřelých v ČR v kalendářním roce je téměř 80 % nad 65 let UZIS, ČSÚ), je třeba se na odborné i organizační úrovni zabývat samostatně problematikou geriatrické paliativní péče a tanatologií. V dalším textu se pokusíme definovat obsah a cíle paliativní péče ve stáří, diskutovat její odlišnosti u různých skupin nemocných a v různých typech péče a hledat možnosti zlepšení její kvality. DEFINICE PALIATIVNÍ PÉÈE Pokusme se blíže definovat, co je paliativní péče. Podle definice sestavené v roce1987 ve Velké Británii se paliativní medicína zabývá léčbou a péčí o nemocné s aktivním, progredujícím a pokročilým onemocněním. Délka života je u těchto nemocných omezena a cílem léčby a péče je kvalita jejich života. Podobnou, i když poněkud odlišnou definici přináší Světová zdravotnická organizace (WHO): Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocného. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin [12,13,29]. Definice zdůrazňuje charakter onemocnění, které je pokročilé, současnými medicínskými prostředky nevyléčitelné, s trvalou progresí a omezuje životní prognózu nemocného. Jde tedy o onemocnění, které navzdory cílené léčbě nezadržitelně pokračuje, nebo o onemocnění, jehož léčba by byla pro nemocného nadměrně zatěžující nebo riziková. Proto se od léčby ustoupilo (tzv. neopodstatněná, zbytečná léčba anglicky futile treatment). Paliativní postupy jsou spíše než na vlastní nemoc nebo na diagnózu orientovány na jednotlivé příznaky, které nemocného obtěžují nejvíce. Podobně přistupujeme v geriatrii k chronicky nemocným, u nichž klademe VÝSKYT SYMP TOMÙ V POSLED NÍM ROCE IVOTA U NEMOCNÝCH S ONKOLOGIC KÝM A NE ONKOLOGICKÝM ONEMOCNÌNÍM SYMPTOM OCCURENCE IN THE LAST YEAR OF LIFE IN PATIENTS WITH ONCOLOGIC AND NON ONCOLOGIC DISEASE DEFINICE PALIATIVNÍ PÉÈE Definice WHO ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

3 CHARAKTERISTIKY GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ LÉÈBY A PÉÈE CHARACTERISTIC S OF GERIATRIC PALLIATIVE CARE STUPEÒ SOBÌ STAÈNOSTI V JEDNOTLIVÝCH ADL ÈINNOSTECH U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ INDIKO VANÝCH K PALIA TIVNÍ LÉÈBÌ (USA, ŠVÉDSKO, ÈR) LEVEL OF SELF CARE IN INDIVI DUAL ADL ACTIVI TIES IN GERIATRIC PATIENTS ELIGIBLE FOR PALLIATIVE CARE (US, SWEDEN, CZECH REPUBLIC) Multidisciplinární charakter Soběstačnost v běžných denních činnostech PALIATIVNÍ MEDICÍNA A GERIATRIE TAB. 1. CHARAKTERISTIKY GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ LÉÈBY A PÉÈE. komplexnost (totální péče), multidisciplinární charakter blízkost smrti ve stáří jiný sociální a kulturní kontext umírání a terminální péče široké spektrum chorob značná heterogenita potřeb nemocných v intenzitě péče, délce jejího poskytování, spektru potíží odlišné příčiny úmrtí než ve středním věku jiná trajektorie umírání široké spektrum poskytovatelů (domácí péče, praktický lékař, specialista, nemocnice, LDN, ošetřovatelský ústav, hospic, sociální ústav) problémová organizace péče a její financování TAB. 2. STUPEÒ SOBÌSTAÈNOSTI V JEDNOTLIVÝCH ADL ÈINNOSTECH U GERIATRICKÝCH PA CIENTÙ INDIKOVANÝCH K PALIATIVNÍ LÉÈBÌ (USA, ŠVÉDSKO, ÈR), STEEL ET AL [24]. POHYBLIVOST OSOBNÍ NA LÙ KU CHÙZE NAJEZENÍ SE POU ITÍ WC HYGIENA soběstačný 41,4 % 28,5 % 33,8 % 32,7 % 26,3 % částečně soběstačný 11,8 % 13,6 % 20,1 % 10,2 % 15,6 % nesoběstačný 46,8 % 57,9 % 46,1 % 57,1 % 58,1 % větší důraz na funkční dopad, celkovou zdatnost a soběstačnost než na konkrétní diagnózy, které ke zdravotnímu omezení vedly. Nejčastěji se setkáváme s chronickou bolestí, slabostí a únavou, nechutenstvím, pocitem na zvracení nebo zvracením, poruchami vyprazdňování, dušností, ale i psychickými symptomy jako je deprese, úzkost, zmatenost a dezorientace, poruchami spánku. Výskyt symptomů v posledním roce života u nemocných s onkologickou a neonkologickou diagnózou uvádějí ve své publikaci američtí autoři [20] a je zachycen na obr. 1. V tomto americkém souboru jednoznačně dominuje bolest u obou skupin a svědčí o nedostatečně léčené bolesti. Na špatnou úroveň léčby bolesti upozorňuje řada autorů [3,11,26,28], i když v posledních letech se situace pomalu zlepšuje. Specifickou pozornost je třeba věnovat problematice bolesti u nemocných s demencí (aktivní vyhledávání, hodnocení bolesti za použití validizovaných instrumentů pro tuto skupinu nemocných), jejichž potíže bývají obvykle podceněny [12,28]. Paliativní postupy zmírňují somatické i psychické symptomy, současně nemocnému poskytují kvalifikovanou, individualizovanou, empatickou a lidsky autentickou ošetřovatelskou péči včetně pomoci duchovní/spirituální. PALIATIVNÍ MEDICÍNA A GERIATRIE Paliativní a geriatrická medicína mají mnoho společného. Ve stáří je potřeba symptomatických a paliativních postupů větší než ve středním věku. Potřebu paliativní péče sledovala geriatrička B. Sandgathe Husebo z geriatrické kliniky v norském Bergenu. Při podrobné analýze všech úmrtí v průběhu 1 roku (celkem 179 případů) potvrdila potřebu a přínosnost paliativních postupů pro všechny tyto pacienty bez výjimky [19]. Paliativní postupy a opatření jsou tak nedílnou součástí geriatrického přístupu. Hlavní charakteristiky geriatrické paliativní péče shrnuje tab. 1. Komplexní a multidisciplinární charakter geriatrické paliativní péče vyplývá z charakteristik geriatrických nemocných především z polymorbidity, komplexních fyzických, psychických a senzorických zdravotních omezení a současně přítomné sociální problematiky. Na rozdíl od paliativní péče ve středním věku geriatra nepřekvapují tyto složité a komplexní potřeby nevyléčitelně nemocných. V mezinárodní studii (USA, Švédsko, ČR), které se účastnilo za ČR i naše pracoviště, jsme zachytili vysoký stupeň nesoběstačnosti v základních ADL (Index of Independente in Activities in Daily Living) činnostech (tab. 2). Polovina ze sledovaných pacientů byla zcela závislá na péči ve všech 5 hodnocených základních sebeobslužných aktivitách. To jen dokumentuje vysokou ošetřovatelskou (a tedy i ekonomickou) náročnost umírajících geriatrických pacientů. V paliativní péči i v geriatrické medicíně je zdůrazňován pečovatelský a ošetřovatelský aspekt (anglicky caring 'pečování') jako protiváha k medicínsky obvykle kauzálně zaměřené in- 16 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

4 tervenci (anglicky curing léčení/vyléčení ). V geriatrii je však ošetřování chápáno především z pohledu dlouhodobosti péče u chronických onemocnění, u nichž na rozdíl od onkologické paliativní péče však nemusí v kratším časovém horizontu bezprostředně ohrožovat život nemocného. Jde například o chronické kloubní potíže, osteoporózu, senzorické defekty, inkontinenci a podobně. Pečování se tedy nevztahuje pouze k potřebám paliativních pacientů. Pravděpodobně i z těchto důvodů není paliativní péče v geriatrii chápána jako samostatná subspecializace nebo léčebná intervence a ani se takto nedeklaruje. Paliativní přístupy a léčba zaměřená na symptomy a komfort jsou neoddělitelnou součástí geriatrické medicíny. Vychází z individualizovaných paliativních postupů, beroucích ohled na vyšší věk a jeho specifika u nevyléčitelně nemocných seniorů. Odlišné u starých pacientů je pravděpodobně i prožívání konečné fáze života. Smrt ve stáří je mnohem blíže, starší nemocní mají více osobních zkušeností s úmrtími stejně starých přátel a příbuzných, na příchod smrti se připravují (závěť, spoří si na pohřeb ), a tak se postupně strach ze smrti může otupovat. Naproti tomu přibývající zdravotní potíže a problémy mohou potencovat strach z vlastního umírání v případě, že symptomy nebudou dostatečně zvládnuty léčbou. Mění se i přijímání smrti okolím. Smrt ve stáří je přijímána jako přirozené zakončení prožitého života, zmírňuje se její naléhavost a tragičnost. Protože značná část úmrtí starších osob je očekávaných (v již zmiňované norské studii bylo 85 % případů úmrtí očekávaných), má nejbližší rodina možnost se na odchod svého staršího člena postupně připravovat [19]. Blízkost a očekávanost smrti však může vést u rodinných příslušníků, ale i u ošetřujících k podcenění možnosti zlepšení, nihilistickému přístupu a neposkytnutí pomoci ani v případě, kdy by zlepšení mohlo nastat. Geriatrický nemocný se v konečných fázích života liší ve svých charakteristikách od pacientů středního věku. Jde o spektrum nemocí vedoucích ke smrti, ovlivnění symptomů současně přítomnými chorobami a podávanými léky i jinou trajektorii (cestu) umírání. Vyšší věk znamená i vyšší zastoupení orgánových onemocnění v konečné fázi (chronické srdeční selhání, selhání ledvin, jater, respirační selhání), nárůst cévních onemocnění, především mozku (CMP, vaskulární demence), neurodegenerativních chorob TAB. 3. ZDROJE UTRPENÍ PACIENTÙ V GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉÈI (UPRAVENO PODLE [8]). vlastní onemocnění obtěžující tělesné pocity a tělesné příznaky prožívání úzkost, konfliktnost, somatizace rezignace, apatie, deprese, ztráta sebeúcty, pohrdání sebou samým ztráta sebeidentity, ztráta vlastní tělesnosti prostředí osamělost, izolace personálem, rodinou, spolupacienty podnětová a citová deprivace, zanedbávání, cynizmus => navození dehumanizace přístupu i péče (Alzheimerova a další demence, Parkinsonova nemoc apod). Tato onemocnění bývají častější příčinou terminálního stavu než onemocnění onkologická, která jsou ve stáří zastoupena pouze % (Oxford). V našem souboru sledovaných 128 úmrtí (Geriatrická klinika Praha, nepublikované výsledky) se onkologická diagnóza jako hlavní příčina terminálního stavu vyskytla ve 24 %. Cesty umírání jsou odlišné u hematologických malignit, solidních tumorů, u terminálních orgánových selhání i u neurodegenerativních chorob. U neonkologických onemocnění bývají méně predikovatelné, začátek i průběh terminální fáze je většinou nezřetelný. Proto bývá obtížnější vyjadřovat se k očekávané životní prognóze. Velmi závažné jsou celkově nepříznivé charakteristiky geriatrických nemocných, kteří vyžadují hospitalizaci nebo dlouhodobou ústavní péči. Vzhledem k časté imobilitě, inkontinenci a psychiatrickým příznakům mají vysoké nároky na pomoc ošetřovatelů. Časté jsou poruchy schopnosti komunikovat, poruchy vnímání a myšlení, často s kolísající dezorientovaností a neklidem (v našem souboru byly až u 50 % pacientů přítomny příznaky deliria a u 2/3 byla známa kognitivní porucha). Zvláště geriatričtí nemocní v ústavní péči mohou trpět osamělostí, podnětovou a citovou deprivací a ztrátou soukromí. Jejich schopnost komunikovat je omezená, jsou vzhledově neatraktivní a oškliví se okolí i sami sobě, ztrácejí úctu k sobě samým. Tyto faktory přispívají k utrpení dlouhodobě nemocných a umírajících. Zdroje utrpení jsou přehledně zachyceny v tab. 3. Pokud je ošetřující nerozpozná a nepřizpůsobí jim svůj přístup k nemocnému, pacient se dostává do izolace jak ve vztahu k ro- ZDROJE UTR PENÍ PACIENTÙ V GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉÈI SOURCES OF SUFFERING FOR PATIENTS IN GERIATRIC PALLIATIVE CARE Paliativní a symptomatická léčba Charakteristiky geriatrických nemocných Specifika konečných fází života ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

5 SYMPTOMY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ A MÍRA JEJICH DYSKOM FORTU PRO PA CIENTA (GERIAT RICKÁ KLINIKA, PRAHA, N = 128, TOPINKOVÁ A KLEVETOVÁ, NEPUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY 2003) SYMPTOMS AND DISTRESS FOR THE PATIENT IN GERIATRIC TERMINAL CARE. (DEPARTMENT OF GERIATRICS, PRAGUE, TOPINKOVÁ AND KLEVETOVÁ, UNPUBLISHED RESULTS, 2003) Symptomatická léčba Podpůrná léčba CÍLE GERIATRICKÉ PÉÈE Postup při terminální péči Kauzální léčba pády poruchy spánku sucho v ústech horečka kašel/zahlenění klidová dušnost symptom přítomen námahová dušnost symptom pro průjem pacienta stresující zácpa nauzea/zvracení anorexie únava Obr. 2. Symptomy u geriatrických pacientů a míra jejich dyskomfortu pro pacienta (geriatrická klinika, Praha, n = 128, Topinková a Klevetová, nepublikované výsledky 2003). dině, tak i k ošetřujícímu personálu, a tím se dále prohlubuje jeho úzkost. V horším případě může dojít k dehumanizaci přístupu k pacientovi a jsme svědky odlidštění ve smyslu zvěcnění. Znamená to, že pacient ztrácí svůj lidský rozměr a redukuje se na věc, s níž je pouze manipulováno. Při tomto přístupu sice mohou být základní ošetřovatelské potřeby naplňovány (hygiena, nakrmení, polohování), zcela zanedbávány jsou však lidské potřeby psychologické, sociální a duchovní. Přes tato nebezpečí nekvalitní péče však nemáme ani u nás a ani v zahraničí žádné objektivní informace o tom, jaké jsou skutečné potřeby pacientů, jaký je rozsah, obsah a kvalita péče poskytované v terminálních situacích geriatrickým pacientům ani jaké jsou znalosti, postojové a hodnotové orientace zdravotníků, kteří tuto péči poskytují. Důležité tedy je i identifikování nejvýznamnějších bariér, které brání poskytování kvalitnější paliativní geriatrické péče. CÍLE GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉÈE Cíle geriatrické paliativní péče se liší podle charakteru a pokročilosti onemocnění a očekávaného výsledku péče. Obvykle jde o současně poskytovanou léčbu kauzální která je zaměřena na příčinu onemocnění s cílem odstranění příčiny choroby a vyléčení pacienta. Kauzální léčba však může být zaměřena na příčinu symptomu. Například u tlumení zvracení bude odlišný postup zvolen v případě zvracení z důvodu hyperkalcemie, nitrolební hypertenze nebo při GIT malignitě. četnost v % Léčba symptomatická je zaměřená na příznaky onemocnění, jehož příčinu buď neznáme nebo ji nedokážeme (vy)léčit. Cílem je život bez příznaků nemoci v dostatečné kvalitě. Součástí paliativní léčby mohou být i preventivní opatření (očkování proti chřipce u pacientů s demencí, podávání opioidů v pravidelných intervalech při bolesti vyvolané poklesem hladiny léků) a postupy rehabilitační nebo psychoterapeutické. Tyto postupy se označují jako podpůrná léčba. Ta má zabránit komplikacím, zlepšit nebo udržet fyzickou zdatnost nemocného a jeho psychickou pohodu. Většina intervencí je zaměřena na blízkou budoucnost, prevenci nepříjemných, bolestivých či jinak zatěžujících symptomů a potíží. Nevhodné je ovlivňování obecných rizikových faktorů dlouhodobého přežití, např. dietní omezení při známé hyperlipoproteinemii nebo podávání hypolipidemik. Bohužel často nebývá možné dlouhodobé přežití a nemocný se dostává do konečné (terminální) fáze života. Zde poskytujeme terminální péči (anglickým termínem označované jako end of life care péče na konci života ). V této fázi je hlavním cílem dosažení komfortu pacienta a zajištění podmínek pro důstojné umírání. Respektujeme v maximální možné míře přání nemocného, umožníme přítomnost nejbližších rodinných příslušníků v prostředí domácím, či co nejvíce domov připomínajícím, poskytneme podporu a péči v přípravě na ukončení života. 18 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

6 TAB. 4. PØÍKLADY OTÁZEK PRO SYSTEMATICKÉ ZHODNOCENÍ TERMINÁLNÌ NEMOCNÉHO (UPRAVENO PODLE [29]). SOMATICKÉ SYMPTOMY Které příznaky a potíže Vás nejvíce obtěžují? Užíváte proto nějaké léky a jak Vám zabírají? Máte bolesti? Jsou léky na bolest, které užíváte, dostatečně účinné? Chcete zvýšit/snížit jejich dávku? PSYCHICKÉ FUNKCE Kolik času jste se během posledních 4 týdnů cítil sklíčený, úzkostný, depresivní? Chtěl byste o svých potížích s někým hovořit? Dochází u nemocného ke kolísání jeho psychických funkcí (poznávání, pozornosti, motorických funkcí), které mohou svědčit pro delirium? Je u nemocného dlouhodobě postižena paměť, učení, orientace, exekutivní funkce, které mohou svědčit pro přítomnost demence? Neužívá nemocný nadměrně nebo neodůvodněně psychofarmaka? SOCIÁLNÍ VZTAHY A PODPORA Máte někoho blízkého, s nímž můžete hovořit o svých potížích a problémech, když potřebujete? Jak často máte tuto možnost? Kdo Vás nejčastěji navštěvuje, jaká je frekvence návštěv? Přál byste si více/méně kontaktů? PØÍKLADY OTÁZEK PRO SYSTEMATICKÉ ZHODNOCENÍ TERMINÁLNÌ NEMOCNÉHO UPRAVENO PODLE [29] EXAMPLES OF QUESTIONS FOR SYSTEMATIC EVALUATION OF TERMINALLY ILL (ADAPTED BY 29) POTØEBA DOPOMOCI A PÉÈE Potřebujete pomoc při některých činnostech v domácnosti (nákup, vaření)? Potřebujete pomoc při činnostech v péči o sebe (koupání, chůze, hygiena, vyprazdňování atd)? Kdo Vám pomáhá v těchto činnostech? Je tato pomoc dostatečná? Zvládají pomoc Vaši nejbližší? Potřebujete větší pomoc například od pečovatelské služby? DUCHOVNÍ A EXISTENCIÁLNÍ OBLAST Je pro Vás duchovní oblast významná? Máte možnost o těchto věcech s někým hovořit? Máte nějaké duchovní nebo náboženské společenství, které Vás podporuje? Chcete hovořit s duchovním/knězem, účastnit se bohoslužby? NADÌJE A OÈEKÁVÁNÍ Je nějaká konkrétní událost/věc, kterou byste rád prožil a která by dodala Vašemu prožívání více smyslu? Čeho se v budoucnu nejvíce obáváte? FINANÈNÍ A EKONOMICKÁ OBLAST Máte Vy sám nebo Vaše rodina nějaké finanční problémy? Požádal jste o nějakou sociální dávku? Máte uspokojivě vyřešeny ekonomické/majetkové otázky? Jednotlivé typy péče nejsou navzájem izolované, ale mohou se doplňovat a překrývat. Je třeba bedlivě zvažovat, zda daný typ péče je pro nemocného stále přínosný, monitorovat stav nemocného a pružně reagovat na změny. Součástí léčby a péče je i provádění vyšetřovacího programu. I zde platí, že při výběru vyšetření přihlížíme k zátěži pro nemocného, jejich výtěžnosti a přínosu pro rozhodování o dalším postupu. Platí, že je zakázáno provádět zbytečná vyšetření, na druhou stranu nediskriminujeme pacienta a neomezujeme přístup k těm zdravotním výkonům, z nichž by nemocný profitoval. Vždy respektujeme přání pacienta. To nás však nezbavuje povinnosti opakovaně s nemocným diskutovat a vysvětlovat mu možný přínos intervence, kterou nemocný odmítá, ale která by s velkou pravděpodobností zlepšila kvalitu jeho života. Naším společným cílem musí být co nejlepší a nejpřijatelnější perspektiva z pohledu pacienta. CESTY KE ZLEPŠENÍ GERIATRICKÉ PALIATIVNÍ PÉÈE V předcházejícím textu jsme se již zmínili o řadě nedostatků a bariér, které brání poskytování kvalitní paliativní a terminální péče ( dobré smrti ) geriatrickým nemocným. V závěrečné části textu se pokusíme naznačit cesty, které by mohly zlepšit kvalitu této péče [1]. Jednou z hlavních zásad je komplexní, celostní přístup k léčbě, která zahrnuje oblast tělesnou, psychickou, sociální a spirituální. Tento přístup je možné uplatňovat jen při dobré znalosti pacienta a při zapojení všech členů ošetřujícího týmu. Využíváme zásad komplexního funkčního geriatrického vyšetření a sledujeme systematicky tělesné i psychické symptomy, funkční zdatnost a soběstačnost, sociální situaci a sociální vztahy. U symptomů je vhodné zaznamenat, zda a jak jsou pro nemocného obtěžující. Obr. 2 zachycuje přítomnost symptomů u terminálně nemocných pacientů naší geriatrické kliniky ZLEPŠENÍ PALIATIVNÍ PÉÈE Komplexní přístup ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

7 ODMÍTÁNÍ VYBRANÝCH TYPÙ PÉÈE U GERIAT RICKÝCH PACIENTÙ S TERMINÁLNÍ PROGNÓZOU REFUSAL OF SELECTED TREATMENTS IN GERIATRIC PATIENTS WITH TERMINAL PROGNOSIS Etické principy Zkvalitnění procesu péče četnost v % léky i.v. léčba potrava typ péče ent. výživa hospital. Obr. 3. Odmítání vybraných typů péče u geriatrických pacientů s terminální prognózou [24]. a jejich závažnost pro nemocného. Dále objektivně zhodnotíme potřebu péče a pomoci, a podle výsledku nabídneme nemocnému další služby. Osvědčilo se nám používat standardizované škály a výsledky zaznamenat do dokumentace pacienta [4,24]. Jen tak je informace dostupná všem členům ošetřujícího týmu. Z našich sledování vyplynulo, že informace o intenzitě bolesti, delirantních stavech, přijímání potravy a preferencích nemocného bývá nejčastěji ztracena. Jako příklad uvádíme otázky, které pokrývají všechny důležité oblasti (tab. 4). Druhou významnou oblastí pro zlepšení geriatrické paliativní péče je zlepšení vlastního procesu péče a vypracování standardů pro materiálně technické a personální vybavení, ale i pro pracovní postupy [21]. Mezi nejčastější pochybení v geriatrické péči o terminálně nemocné, s nímž se setkáváme, patří neuplatňováním principů funkčního hodnocení, nedostatečně sledovaná a/nebo nedostatečně léčená bolest, nekvalitní strava a nedostatečná výživa [3,11,26,27]. Výhodné a pro nemocného méně zatěžující je podkožní aplikace tekutin a léků (hypodermoklýza), která je vhodnou alternativou intravenózní aplikace [23]. Jinou poměrně častou chybou, zejména u nemocných s demencí a delirantními stavy s agitovaností, bývá jejich nadměrné tlumení psychofarmaky a nevhodné fyzické omezování. Kromě chyb v bazálním ošetřovatelství se setkáváme zejména v ústavní péči s problémy v komunikaci s nemocným, nedostatečnou nabídkou aktivit přiměřených fyzickému stavu i eventuální psychické alteraci, neposkytnutí dostatečné podnětové i citové stimulace. Důvodem je osobnostní nevyzrálost, nepochopení situace a potřeb pacientů, neznalost nebo nedostatečná personální kapacita. Pro práci s geriatrickými nemocnými s omezenou životní perspektivou se proto snažíme přijímat pracovníky osobnostně vyzrálé, s dostatkem životní zkušenosti, se zájmem o kvalitu péče i kvalitu života nemocných. Osvědčily se i psychoterapeutické skupiny nebo individuální psychoterapie pečovatelů a jejich vzdělávání především v praktických činnostech a dovednostech (nácvik komunikace, interaktivní metody s využitím videozáznamů apod). Důležité je pravidelně vyhodnocovat účelnost našich intervencí (kvalita života nemocných), získávat zkušenosti s novými metodami a postupy uplatňovanými v zahraničí. Pomoc představuje i pravidelné setkávání například v rámci pracovních dnů Společnosti pro paliativní medicínu. Ke zlepšení péče o terminálně nemocné přispívá i důsledné naplňování etických principů péče, především principu autonomie, beneficence a nonmaleficence [6,10,14,15]. Princip autonomie (samostatnost, nezávislost, sebeurčení) je v paliativní péči chápán jako možnost samostatně rozhodovat, mít možnost volby, být přiměřeně informován [7,14]. Nemocným je třeba ponechat možnost rozhodovat například o místě, kde jim bude péče poskytována, o rozsahu léčby, ale i o běžných denních činnostech a o jejich denním režimu (doba vstávání, výběr pokrmu), nabídnout možnost výběru vhodných činností a aktivit v průběhu dne. Akceptovat je třeba i odmítnutí některého typu léčby a péče. Naše výsledky z mezinárodního sledování zachycuje obr. 3. Nejčastěji se jednalo o odmítání potravy (12 % nemocných) a zavedení enterální výživy (9 %), následovaly nitrožilní injekce a podávání léků [24]. Beneficence (konání dobra) a nonmaleficence (nekonání zla) jsou dva etické principy vzájemně se doplňující. Jejich zásadou je, aby všechno směřování ošetřujících bylo ve prospěch nemocného, neškodilo mu a zlepšovalo či co nejdéle udrželo kvalitu života pacienta. Umírání je v paliativní péči považováno za normální proces, který je součástí životního cyklu. Fáze umírání (definovaná jako posledních 72 hodin života) je zaměřena na udržení maximálního komfortu pacienta. Dosažení komfortu je někdy možné pouze s podáním léků (opioid- 20 ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/2004

8 ní analgetika, sedativa), které potenciálně mohou zkracovat život. Stále více se diskutuje i o přínosu enterální výživy, antibiotik při recidivujících infektech a dalších intervencích, u nichž randomizované studie neprokazují jednoznačný benefit pro prodloužení přežití u některých skupin nemocných (např. s těžkou demencí a na jednotkách intenzivní péče) [9,16,17,28]. Nedílnou součástí paliativní péče je pomoc a podpora rodinných pečovatelů. Tato problematika však přesahuje rozsah tohoto sdělení a je podrobně rozpracována jinde [3,29]. Klíčovou pro další rozvoj rozsahu a kvality geriatrické paliativní péče je změna priorit a postojů a spolu s nimi pak hledání systémového řešení. Jen tak lze zajistit, aby finanční zdroje a služby přicházely k pacientovi, ať již umírá doma nebo na kterémkoli typu zdravotnického lůžka. LITERATURA 1. AMA Council on Scientific Affairs. Good care of the dying patient. JAMA 1996; 275: Bergen A. Palliative Care in Long Term Care Facilities A Comprehensive Model. J Am Geriatr Soc 2001; 49: Bernabei R, Gambassi G, Lapane K et al. Management of Pain in Elderly Patients with Cancer. JAMA 1998; 279: Bruera E, Kuehn N, Miller MJS et al. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): A Simple Method for the Assessment of Palliative Care patients. J Pall Care 1991; 7: Bystřický Z. Role hospiců v péči o onkologicky nemocné. Postgrad Med 2003; 5 (6) mimořádná příloha: Callahan D, Topinková E. Age, rationing, and palliative care. In: Morrison RS, Meier DE, Capello C (eds). Geriatric Palliative Care. Oxford: Oxford University Press 2003: Dokument rady Evropy č. 1418/1999. ZDN 1999; Kalvach Z. Přednáška na 9. pracovním dnu Společnosti pro paliativní medicínu Paliativní péče v geriatrii. Brno Keenan SP, Buschke KD, Chen LM et al. Withdrawal and withholding of life support in the intensive care unit: a comparison of teaching and community hospitals. Crit Care Med 1998; 26 (2): Kubešová H. Umírání mimo nemocnici etické, právní a ekonomické aspekty. Čes Ger Rev 2003; 1 (3): Landi F, Onder G, Cesari M et al. Pain Management in Frail, Community Living Elderly Patients. Arch Intern Med 2001; 161: Lynn J, Puchalski Ch. Care of the dying patient. Merck Manual of Geriatrics. Kapitola 13 (htm dokument: www. merck. com/pubs/mm_geriatrics/sec1/ ch13. htm). 13. Morrison RS, Meier DE. Geriatric Palliative Care. Oxford: Oxford University Press Munzarová M. Právo smrtelně nemocných a umírajících osob na sebeurčení. Prakt Lék 2001, 47: Munzarová M. Etická problematika umírání a smrti. Postgrad Med 2003; 5 (6) mimořádná příloha: Olde Rikkert MGM, Hoefnagels WHL. Nutrition in the terminal stages of life in nursing home patients. Age Ageing 2001; 30: Onwuteaka BD, Pasman HRW, Kruit A et al. Withholding or withdrawing artfitial administration of food and fluids in nursing home patients. Age Ageing 2001; 30: Roy DJ. The Times and Places of Palliative Care. J Palliative Care 2000; 16(Suppl): S3 S Sandgathe Husebo B, Husebo S. Palliativmedizin auch im hohen Alter? Schmerz 2001; 15: Seale C, Cartwright A. The Year Before Death. In: Brookfield VT, Maine D (eds). Death and Dying. New York: Ashgate Publishing Sláma O. Symptomy terminální fáze nádorového onemocnění a jejich léčba. Postgraduální medicína, 2003, 5, (6), mimořádná příloha: Sláma O. Přednáška na 9. pracovním dnu Společnosti pro paliativní medicínu Paliativní péče v geriatrii. Brno Sláma O, Vorlíček J. Možnosti podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně. ZDN 2002, 25: Steel K, Ljunggren G, Topinková E et al. The RAI PC: An Assessment Instrument for palliative care in all settings. Am J Hospice Pal Care 2003; 20 (3): Svatošová M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo Topinková E. Epidemiologické a klinické aspekty bolesti ve stáří. LL 2001; 9: Topinková E. Strategie v léčbě bolesti u starších nemocných. LL 2001; 9: Volicer L. Paliativní přístupy k pacientům s demencí. Čes Ger Rev 2003; 1 (2): Vorlíček J, Adam Z et al. Paliativní medicína. Praha: Grada do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN PRAHA SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE IPVZ, PRAHA Podpora rodinných pečovatelů LITERATURA ÈESKÁ GERIATRICKÁ REVUE 1/

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Kteří pacienti potřebují paliativní péči

Kteří pacienti potřebují paliativní péči Kteří pacienti potřebují paliativní péči (několik podnětů k přemýšlení a diskusi) Ondřej Sláma Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Masarykův onkologický ústav Brno Brno, 11.10.2017 Co je paliativní

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Klinická, etická a právní dilemata v péči o pokročile a nevyléčitelně nemocné

Klinická, etická a právní dilemata v péči o pokročile a nevyléčitelně nemocné Klinická, etická a právní dilemata v péči o pokročile a nevyléčitelně nemocné 9:00-10:00 MUDr. O. Sláma, Ph.D. Úvod. Klinická a etická dilemata v onkologické paliativní péči 10:00-11:00 MUDr. B. Szonowská

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Léka kařská fakulta UK Praha Inkontinence ve vyšším

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ BRNO) Mgr. Jan Švancara (IBA MU Brno, UZIS Praha) Zdroj dat Národní datová základna

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM PALIATIVNÍ PÉČE =aktivní péče orientovaná na kvalitu života, poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou

Více

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty O. Sláma, MOU Brno XII. BDPM 26.10.2006 Předmětem zájmu PM je velmi různorodá skupina pacientů Různá diagnóza, různá prognóza,

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha Centrum podpůrné a paliativní péče VFN Praha výsledky prvního roku práce Kopecký, Rusinová, Čepelíková, Kadlecová, Kusová, Strížová, Matějková, Červenková paliativni.pece@vfn.cz Konziliární tým Edukační

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Jan Hřídel JIRP, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK, Praha Vedoucí lékař: MUDr. Václav Vobruba, PhD II. Konference

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace

Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace Mobilní specializovaná paliativní péče zahraniční inspirace PhDr. Martin Loučka, PhD. Centrum paliativní péče, Praha Oddělení lékařské psychologie, 3.LF UK Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 1. 11. 2016

Více

Léčba pokročilédemence paliativnípřístup. Robert Rusina Neurologická klinika IPVZ a FTN Praha

Léčba pokročilédemence paliativnípřístup. Robert Rusina Neurologická klinika IPVZ a FTN Praha Léčba pokročilédemence paliativnípřístup Robert Rusina Neurologická klinika IPVZ a FTN Praha Terapie demencí Kauzální Symptomatická Terapie demencí Kauzální Symptomatická Paliativní - komfort a důstojné

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče Standardy paliativní péče 2013 Vznik tohoto dokumentu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012. Děkujeme. Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Martina Špinková MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Konzultanti:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Syndrom demence: Paliativní somatická symptomatologie. Z. Kalvach

Syndrom demence: Paliativní somatická symptomatologie. Z. Kalvach Syndrom demence: Paliativní somatická symptomatologie Z. Kalvach Hlavní symptomy pokročilé fáze Poruchy polykání syndromu demence Malnutrice se sarkopenií pády, imobilita Bolest Dušnost Recidivující záněty

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech

Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Dlouhodobá zdravotní péče v číslech Tomáš Roubal, OECD 19. června 2012 Organizace následné a dlouhodobé zdravotní péče: Co nemocní potřebují a co jim dnes nabízíme? 1 Přehled prezentace Definice dlouhodobé

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb

Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb Dílčí závěr Projektu integrace paliativní péče do domova pro seniory Financován: NF AVAST hlavní příjemce: Domov Sue Ryder, z.ú. Kontext vzniku projektu

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Demence a lidé s demencí. Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS

Demence a lidé s demencí. Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS Demence a lidé s demencí Iva Holmerová Alzheimer Europe CELLO UK FHS a UWS Složitost problému demence: Onemocnění (Disease) způsobující demenci: Alzheimerova nemoc, další neurodegenerativní, vaskulární

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v geriatrii Specifika chorob v geriatrii Charakteristika chorob ve vyšším věku

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek O. Sláma, MOU Brno Osnova Co bolí naše seniory Proč je důležité rozpoznat a léčit bolest Několik poznámek k léčbě bolesti u seniorů Bolest u seniorů

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více