VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 1 ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták (ZÁŘÍ 2011) 1

2 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Lokalizace školy Stavebně-technická charakteristika školy Pedagogická charakteristika školy Charakteristika skladby ţáků Personální charakteristika školy Ekonomicko právní charakteristika školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Školní sportovní kurzy Plán školních akcí pro rok 2010/ Projekty naší školy ve škol. roce 2010/2011 viz webové stránky Další vzdělávání pedagogů Školní druţina Přehled zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Souhrnná statistika tříd... Chyba! Záložka není definována Výsledky šetření sociálně patologických jevů pro školní rok Prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s organizacemi Základní údaje o hospodaření školy Informace o kontrolách za školní rok 2010/ Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 1.1 Lokalizace školy Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov (dále jen škola) je umístěna v centru města (Gorkého ulice). V těsné blízkosti Městského úřadu a trutnovské nemocnice. Škola stojí na páteřní komunikaci silnice Na Struze, která spojuje západní a východní část města. Její docházkovou lokalitou je především část města sídliště Kryblice, ul. Náchodská a vnitřní město. Ve své blízkosti má škola městský sportovní areál (zimní stadion, krytý bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty, veřejné koupaliště). 1.2 Stavebně-technická charakteristika školy Hlavní budova školy byla postavena v roce V blízkosti bylo umístěno, v roce 1970, letadlo MIG 19 s pamětní deskou na počest čs. letců, padlých za 2. světové války. Od září 2009 uţíváme pro výuku především hlavní budovu v ulici Gorkého. Ve Školní ulici jsou učebny pro pracovní vyučování (dílny). Na hlavní budově máme 21 učeben. Jsou zde umístěny učebny pro I. a II. stupeň, kabinety všech vyučujících, ředitelství včetně sekretariátu, školní druţina, školní kuchyň s jídelnou. K areálu školy patří i školní pozemek, které slouţí k výuce praktického pracovního vyučování. Součástí pozemku je i skleník, kde ţáci mají moţnost pěstovat zeleninu v rámci vyučování. Naší snahou je, co v největší míře zamezit rozšiřujícímu se celospolečenskému problému, kterým je vandalismus. Pomocí kamerového systému se snaţíme monitorovat chodby školy a předcházet tím k devastaci majetku a krádeţím ve škole. Je nutno konstatovat, ţe se ve velké míře daří těmto jevům předcházet. Škola (hlavní budova) je jiţ šestým rokem v postupné rekonstrukci. Po kompletní rekonstrukci 3

4 střechy a půdních prostor, které byly připravovány pro půdní vestavbu učeben, se pokračovalo rekonstrukcí školní kuchyně (splňuje náročné hygienické normy). V roce 2007 byly kompletně dokončeny opravy sociálních zařízení pro ţáky i zaměstnance školy. Ve školním roce 2008/2009 jsme začali vyučovat v nově vybudované a vybavené půdní vestavbě (odborné učebny anglického jazyka). Během školního roku 2008/2009 byla dokončena rekonstrukce třetího patra a od ledna se začaly vyuţívat nově opravené učebny pro ţáky 1. stupně (změny v učebnách: nové podlahy, vyměněná okna, výmalba tříd, nové elektro rozvody, topení, vodovodní a odpadní rozvody, u učeben situovaných na jih ţaluziový a roletový systém, aj.). Ve školním roce 2009/2010 proběhla rekonstrukce druhého patra, opravily se stávající třídy 2. stupně (změny v učebnách: nové podlahy, vyměněná okna, výmalba tříd, nové elektro rozvody, topení, vodovodní a odpadní rozvody, u učeben situovaných na jih ţaluziový a roletový systém, aj.) V září 2010 byla zahájena rekonstrukce 1. nadzemního podlaţí stavební firmou A+K. Stavba byla dokončena a předána škole do uţívání v srpnu Výhledově plánujeme výstavbu sportovního areálu školy (tělocvična, hřiště) a opravu fasády. 4

5 1.3 Pedagogická charakteristika školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání v 5. a 9. ročníku podle učebních dokumentů č.j.16847/96 2 Základní škola. V a ročníku jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího plánu. Na tvorbě se podílel celý pedagogický sbor. Naše škola nemá specializované třídy a to ani pro děti s poruchami učení a chování. Jsme přesvědčeni o tom, ţe optimální je zařazovat, tedy integrovat, tyto děti do běţného třídního kolektivu. Individuálním přístupem, popřípadě speciálním vyučováním ne pro více neţ dva aţ tři ţáky, se snaţíme o efektivní výuku těchto ţáků. Naším cílem je vychovat ţáky s všeobecným přehledem základních pojmů a dovedností. 1.4 Charakteristika skladby žáků Kapacita naší školy činí 650 ţáků. V současné době není zcela naplněná. Počet ţáků je jiţ třetím rokem klesající, nárůst počtu ţáků očekáváme po celkové rekonstrukci a modernizaci školy. Největší část ţáků školy tvoří ţáci ze spádové oblasti školy. Výrazné procento ţáků tvoří dojíţdějící z blízkých i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. 1.5 Personální charakteristika školy Pedagogický sbor je zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 25 učitelů (a dvě kolegyně jsou na mateřské dovolené). Ze všech pedagogických pracovníků pouze 4 nejsou plně kvalifikované pro výkon povolání učitele na základní škole. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například: výchovným poradenstvím, vedením metodických sdruţení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, správou kabinetů a sbírek apd. Většina pedagogů se pravidelně vzdělává v rámci DVPP i jiných vzdělávacích kurzech, dle výběru své aprobace. Všichni pedagogové jsou počítačově gramotní a zvládají běţnou práci s počítači. Vedení školy tvoří ředitel školy a jeden zástupce ředitele. Školní druţina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a dvěma vychovatelkami. Technický personál tvoří školník a čtyři uklizečky. Administrativu zajišťuje jedna hospodářka, jedna hlavní účetní, která je zároveň i mzdová účetní. Školní kuchyni řídí vedoucí stravování, pod ni spadá hlavní kuchař a tři kuchařky. 5

6 1.6 Ekonomicko právní charakteristika školy Od je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou poloţkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na sluţby, energie, vodu, údrţbu a pomůcky. Kromě jiţ zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy tělocvičny, obědy pro cizí strávníky, školní chata Baţina), sponzorské dary a peníze z projektu EU. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy, včetně multimediálních technik a školní automobil. 6

7 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 sídlo: Maxima Gorkého 38, Trutnov charakteristika školy: viz kapitola č. 1 Základní charakteristika školy zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov ředitel školy: Mgr. Jiří Paták zástupce ředitele školy: Mgr. Petra Čadová telefon: (ul. Gorkého) (školní druţina) (školní jídelna) fax: mobil: (Gorkého ul.) internet: školská rada: o zákonní zástupci ţáků školy: Mgr. Petr Týfa, Mgr. Ilona Gaislerová o Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Milena Jíšová, Mgr. Miloslava Brádlerová o Zástupci zřizovatele: Mgr. Dušan Rejl, Mgr. Tomáš Hendrych 7

8 3 OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Jiţ čtvrtým rokem učíme podle nového vzdělávacího programu. Hlavním cílem školního vzdělávacího programu je naučit děti aplikovat získané vědomosti v praxi. Plán výuky vypracovaly jednotlivé pracovní týmy učitelů naší školy. Získané informace a zkušenosti se snaţí zapracovat do našeho vzdělávacího programu tak, aby co nejefektivněji odráţel skutečnost výuky. Veškeré školní akce se snaţíme prezentovat na webových stránkách. O dění ve škole veřejnost pravidelně informujeme ve vitrínách na pěší zóně a v místním tisku. Byly organizovány pobytové, turistické, cyklistický, vodácký a lyţařský kurz. Vybraní ţáci se zúčastnili týdenního výměnného pobytu v Holandsku a holandští ţáci navštívili naši školu, která pro ně připravila týdenní program. Na tomto programu a pedagogickém zajištění celé akce se výhradně podílela Mgr. Jitka Ryšavá. Pro ţáky 2. stupně uspořádal kabinet anglického jazyka poznávací zájezd do Londýna. Zúčastnilo se ho 15 ţáků. Tuto akci zajišťoval Mgr. Zdeněk Ryšavý. Učitelky 1. stupně naší školy zorganizovaly v polovině července týdenní ozdravný pobyt v Chorvatsku. Kompletní organizaci celého ozdravného pobytu a pedagogický dozor zajišťovala Mgr. Helena Javůrková, Mgr. Kamila Burešová, Bc. Gabriela Hurdálková a Mgr. Vladislava Mollingrová. Jiţ samozřejmostí naší školy je separace druhotných odpadových surovin. Na škole během roku organizovali učitelé tělesné výchovy mnoho sportovních akcí. Hokejové turnaje, cyklistické závody, lyţařské závody, rychlobruslení, florbalový turnaj, závody v plavání, stolní fotbálek. Tradičně na Den Země pořádáme brigády v ZOO Dvůr Králové n. L. Máme i nadále adoptovaného (adopce na dálku) jednoho čtrnáctiletého chlapce z Ugandy. Účastníme se nejen sportovních, ale i vědomostních soutěţí např. Olympiáda v AJ. 8

9 3.1 Školní sportovní kurzy Systém sportovních kurzů, které pro ţáky celoročně připravujeme je svým rozsahem a pojetím, něčím jedinečným a unikátním. Účastní se ho všichni ţáci naší školy a to jiţ od 5. ročníku. Pro kaţdý ročník je připravován sportovní kurz s jiným obsahem sportovní turistiky. Začínáme s Bivakem, jehoţ náplní jsou základy pobytu v přírodě. Dalším je Trek, ve kterém se ţáci seznamují s pěší turistikou a mapou. Na zimním kurzu Skialp se snaţíme ţáky naučit základům běţeckého a sjezdového lyţování. Bike je označení pro kurz, na kterém se ţáci musí vyrovnat s nástrahami jak silniční tak terení náročností cyklistického sportu. Celý systém je zakončen v devátém ročníku kurzem Raft. Zde se ţáci učí obtíţnostem vodáckého sportu a jeho nástrahám. Celým systémem chceme našim ţákům ukázat, jak je moţno účelně a zdravě trávit volný čas a naučit je základům a zásadám všech těchto sportů. V tomto systému nejde jen a pouze o daný konkrétní sport, ale prolínají se v něm i další prvky jak zdravého ţivotního stylu otuţování, návštěva hradů, zámků, či význačných českých památek, tak i sociálních vztahů v kolektivu respektování autorit, spolupráce a pomoc o sebe i ostatní, úcta k přírodě, základy vaření v přírodě, estetické cítění a řada dalších osobnostních podnětů. Rozhodně to není účelová módní záleţitost. Je to dokonale propracovaný a léty ověřený systém, který se neustále zdokonaluje a propracovává. Je svým charakterem ojedinělý a ve své podobě naprosto výjimečný. Základy tohoto systému byly poloţeny jiţ v minulém století a to v roce Viz. příloha 4. 9

10 Přehled oborů vzdělávání Výchovně vzdělávací program: 1. Základní škola, č. j / Český jazyk 7 4 Cizí jazyk 4 3 Matematika 5 4 Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 2 Fyzika 1 Přírodopis 2 Zeměpis 2 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 1 Praktické činnosti 1 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 1 Tělesná výchova 2 2 Volba povolání 1 Volitel. předměty 2 Týdenní dotace

11 2. Školní vzdělávací program ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Český jazyk I. II. III. IV. V. Min VI. VII. VIII. IX. Min Anglický jazyk Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Matematika Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Rodinná výchova Tělesná výchova Vlastivěda 2 2 Přírodověda Prvouka Německá konverzace Informatika a výpočetní technika Celkem Plán školních akcí pro rok 2010/11 září říjen Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy SRPDŠ pro 1. ročník SRPDŠ pro 6. ročník Kurz - 5. ročník BIVAK Návštěva divadla 1. a 2. ročník Plavecký kurz 1. a 2. roč. SRPDŠ 1 roč. Interaktivní výstava Ptáci D. K. n. L. 2.B+C Výlet vlakem 1. roč. Výstava plodů 2. roč. 11

12 Poznávání les. plodů (podzimníček) 3.A Sběr kaštanů 5.A Vydání 1. čísla škol. časopisu 5.A listopad SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Sklizeň 1. st. (podzimníček) Interaktivní výstava Ptáci D. K. n. L. 2.A a 5.B Soutěţ v SUDOKU 5.A Projekt - U nás v Evropě - 8.A Florbalový turnaj 1. a 2. st. Burza středních škol a učilišť 9. roč. Divadelní představení Klicperovo divadlo HK vybraní ţáci 2. st. Vycházka do přírody 1.roč. Vlněný den (projekt) 2. roč. Sám sebou (projekt) - RIAPS 5.B prosinec Vánoční pošta (8.A) a 1. st. Mikuláš pro předškoláky První hokejový turnaj 2.st Vánoční výstava na radnici 1. st. Návštěva z MŠ v 1. roč. Předvánoční Ratibořice - výlet 3.A a 5.A Vánoční besídka Vybíjená 1. st. leden Zápis prvňáčků Mezitřídní soutěţ v bobování 1. roč. Zimní tvůrčí dílna + den otevřených dveří Třídní kola v recitaci a zpěvu Ozdravný pobyt v Peci p. S. 2.B Pololetní vysvědčení v kuchyňce 5.A Sjezdové lyţování 1. a 2. st. Kurz bruslení 2. roč. a 5.A Školní kola v anglické olympiádě únor Projekt - Moje město - 6. ročník Školní kolo v recitaci a zpěvu Škola bruslení 1. roč. a 3.A Karneval (masopust) 1. stupeň Lyţování Petříkovice 1. a 2. st. Košíková 2. stupeň Zdravé zuby (projekt) 2. roč. Adopce na dálku - projekt 7.A Městská knihovna 5.B březen Lyţařský kurz - 7. ročník SWOT analýza Městská knihovna 1. aţ 3. roč. Druhý hokejový turnaj Lyţařské závody 1. a 2. stupeň Hokejová exhibice 2. st. Den naruby 3. aţ 5. roč. Vycházka do přírody 1. roč. Exkurze do hvězdárny 5. roč. Projekt Demokracie & totalita 9. roč. Zájezd Londýn 2. st. 12 ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

13 Rychlostní soutěţ v bruslení 1. a 2. st. ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov duben Den Země - Úklid v ZOO - 2. stupeň Den Země - 1. stupeň SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Velikonoční výstava 1. st. Divadelní představení Klicperovo divadlo HK 5.A Velikonoce U studánky (Malé Svatoňovice) 1. roč. Orientační běh 2. st. Sálová kopaná 2. stupeň Přehazovaná 2. stupeň Exkurze Všestary 6. roč. Exkurze Parlament ČR 9. roč. květen Kurz - 9. ročník VODA Projekt - Krkonoše - Náš domov - 9. ročník Exkurze Hasiči 1. roč. Exkurze Harrachov 5.A sklárna a muzeum Kurz plavání 5.A Vycházka do přírody 1. roč. Plavecký výcvik 3.A Zdravé zuby (projekt) 3.A Softbalový turnaj 2. stupeň Cyklistické závody 1. a 2. st. Výměnný pobyt Holandsko Třídní výlet 1. st. červen Den dětí Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků Třídní výlet 1. st. Den nočních košilek (projekt) 3.A Oţívání postav v Ratibořicích 6. a 7.roč. Plavecké závody 1. a 2. st. Školní výlet 6. roč. Exkurze Muzeum bří. Čapků 9. roč. Kurz - 8. ročník CYKLO V průběhu školního roku se chce 6. a 7. roč. zúčastnit akcí pořádaných KRNAPem. Pokyny ředitele školy k organizaci školního roku 2010/2011 Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v pátek 31. prosince Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna

14 Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do pátku 29. srpna Ředitelské dny: , 25. a , 21. a Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září Zápis do prvních tříd proběhne v pátek a v sobotu Třídní schůzky: První schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod. Druhá schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod. Pedagogické rady: 1. úvodní o klasifikační o o hod. 3. pololetní kl. o o hod. 4. klasifikační o o hod. 5. závěrečná kl. o o hod. 14

15 Kurzy: ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Bivak o 5.A, 5.B o září Turistický o 6.A o září Lyţařský o 7.A o březen Vodácký o 9.A, 9.B o květen Cyklistický o 8.A, 8.B o červen V Trutnově Mgr. Jiří Paták 3.3. Projekty naší školy ve škol. roce 2010/2011 viz webové stránky 1. stupeň Zdravé zuby Den naruby Plod roku Vlněný den Adopce na dálku 2. stupeň Trutnov - naše město Krkonoše U nás v Evropě Adopce na dálku Demokracie & totalita Zapojili jsme se do projektu Učíme interaktivně financované z Evropských sociálních fondů v ČR. Zahájili jsme projekt EU Peníze školám. 15

16 3.4 Další vzdělávání pedagogů Bandová Olivia Kurz Aj pro mírně pokročilé Brádlerová Miloslava Tvořivou činností k výchově ke zdraví Burešová Kamila Čtenářská gramotnost v praxi Moţné příčiny neúspěchu v matematice na 1. stupni ZŠ Dostálová Dagmar Prostorové dekorace Čadová Petra Od přírody k Waltre Komunikace s rodiči a ţáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Jak odstraňovat grafomotorické obtíţe. Felkerová Etela Krizové situace ve školním prostředí Janovská Iva Zásobník nápadů a pohybových her Javůrková Helena Učíme děti zpívat Moţné příčiny neúspěchu v matematice na 1. stupni ZŠ Práce s pohádkou Jíšová Milena Práce s pohádkou Kutinová Taťána Základy práce na PC Výtvarné dílny Celostátní konference pracovníků ŠD Milatová Dagmar Kurz Aj pro mírně pokročilé Čtenářská gramotnost v praxi Mollingrová Vladislava Doškolovací kurz pro instruktory šk. lyţování Nováčková Jitka Hrajeme si s básničkami Tvořivou činností k výchově ke zdraví Ryšavý Zdeněk Doškolovací kurz pro instruktory šk. lyţování Schmiedová Dagmar Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíţí Jak odstraňovat grafomotorické obtíţe u dětí v MŠ a ţáků ZŠ Kolegyně Čadová, Kotasová, Pilná a Šrůtková se zapojily do projektu Učíme interaktivně. 16

17 3.5 Školní družina Školní druţina měla pro tento rok 4 oddělení. Navštěvovalo ji pravidelně 104 ţáků z tříd. Ranní školní druţinu navštěvovalo v průměru 35 dětí denně ve dvou odděleních. Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela ze školního vzdělávacího programu pro školní druţinu naší školy. Ve školním roce bylo ustanoveno metodické sdruţení školní druţiny, které zasedalo čtyři krát do roka. Z metodického sdruţení vycházel i plán akcí školní druţiny na celý školní rok. Součástí ročního plánu byly naplánované akce pro děti a rodiče, výlety, besedy, společné druţinové hry aj.. Z naplánovaných akcí pro 1. a 2. oddělení se uskutečnily čertovské hrátky, posezení pod vánočním stromečkem s nadílkou hraček pro obě oddělení, pohádkový ples, sportovní klání v tělocvičně, soutěţ o nejlepšího počtáře, cyklo závody v parku a cesta za pokladem. Ve 3. a 4. oddělení proběhly následující akce: karaoke, sportovní turnaje ve vybíjené, florbalu, fotbalu a freessbee, čertovský a andělský rej, den otevřených dveří, vánoční tombola, karneval, dopravní kvízy a soutěţe, slet čarodějnic, návštěva holandských studentů spojená s workshopem a oblíbená opičí dráha v tělocvičně. Jako společná akce pro všechna oddělení se uskutečnil v březnu výlet na pohádkový hrad Staré Hrady s kouzelnou prohlídkou areálu. V druţině byla dětem denně nabízena hlavní činnost. Děti se zapojovaly podle svých představ, chuti a nálady. Pro svoji činnost jsme denně vyuţívaly tělocvičnu, dětské hřiště za školou na školním pozemku a počítače. U vchodu do školní druţiny je umístěna informativní nástěnka pro rodiče, zároveň jsou zde vystavovány výtvarné práce dětí. Zájmové krouţky na škole V naší škole ţáci navštěvovali tyto zájmové krouţky: Kuţelky lektor V. Němec Taneční krouţek lektor W. Elschek ml. Sportovní krouţek lektor J. Mollingr Sporťáček lektor J. Mollingr Hra na kytaru lektorka P. Vočadlová Hra na flétnu lektorka I. Janovská Keramická dílna lektorka Mgr. T. Kutinová Vlastivědný krouţek lektor Mgr. O. Vašata Angličtina lektorka L. Šrůtková Předškoláček lektorky Mgr. K. Burešová a Bc. G. Hurdálkov Divadelní krouţek lektorka O. Bandová 17

18 Dětské hřiště pro školní druţinu Celý projekt Dětské hřiště pro školní druţinu zpracovala vedoucí školní druţiny Mgr. Taťána Kutinová. Prioritou bylo získání dostatečných finančních prostředků na jeho vybudování. Za tímto účelem jsme ţádali o grant na podporu regionů. Finančně projekt podpořila Nadace ČEZ částkou ,- Kč. Cílem projektu byla zejména podpora volnočasových aktivit pro děti ve školní druţině. Jako místo realizace projektu byl vybrán prostor školní zahrady na pozemku vedle školy, dříve vyuţívaný pro pěstitelské činnosti. Při vybudování zázemí pro hry dětí jsme se obrátili na renomované firmy, které se budováním dětských hřišť zabývají jiţ více let. Jedná se o tyto firmy: Tomovy parky s.r.o., TR Antoš s.r.o. a Plastová pískoviště Radek Skácel. Realizace projektu probíhala ve dvou etapách. První etapa, finančně podpořená Nadací ČEZ, byla dokončena na jaře v roce Druhá etapa byla zrealizována v říjnu v roce Od jara 2011 jiţ plně vyuţíváme celé dětské hřiště k volnočasovým aktivitám dětí ve školní druţině. 18

19 3.6 Přehled zaměstnanců Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno Pracovní zařazení Škanderová Martina Patáková Markéta Matějíček Vladimír Kodetová Alena Šatná Dana Vágnerová Milena Prokopová Kateřina Voženílek Zdeněk Romanovská Božena Pánková Simona Vojířová Dana sekretářka mzdová účetní školník uklizečka uklizečka uklizečka vedoucí stravování vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka 19

20 Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno titul Třída Pracovní zařazení Paták Jiří Mgr. ředitel Čadová Petra Mgr. zástupce ředitele Javůrková Helena Mgr. 1.A učitelka Jíšová Milena Mgr. 1.B učitelka Vítová Vladislava Mgr. 1.C učitelka Brádlerová Miloslava Mgr. 2.A učitelka Burešová Kamila Mgr. 3.A učitelka Nováčková Jitka Mgr. 4.A učitelka Hurdálková Gabriela Bc. 4.B učitelka Dostálová Dagmar Mgr. 5.A učitelka Milatová Dagmar Mgr. 5.B učitelka Rosenberg Jan Mgr. 6.A učitelka Pilná Taťána Mgr. 7.A učitelka Ryšavá Jitka Mgr. 8.A učitelka Voplatková Petra Mgr. 8.B učitelka Ryšavý Zdeněk Mgr. 9.A učitel Kotasová Petra Mgr. 9.B učitel Krejčí Jaroslav učitel Gaislerová Ilona Mgr. učitelka Mollingr Jaroslav učitel Šrůtková Lenka učitelka Felkerová Etela výchovná poradkyně Kutinová Taťána Mgr. vedoucí školní družiny Bandová Olivia vychovatelka Janovská Iva vychovatelka 20

21 3.7 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Ve školním roce 20010/2011 vycházelo 31 ţáků z devátých tříd a 1 ţák z osmého ročníku. Ţáci 8. a 9. ročníků se mimo jiné v předmětu "Volba povolání " ve školním roce 2010/11, formou testů, které byly hrazené školou (DATABOX - test volby povolání), mohli dozvědět, jaká škola by pro ně byla výhodná a jaké povolání poté mohou vykonávat. Dalšími testy se mohli přesvědčit a nanečisto si vyzkoušet na jakém místě by se umístili u přijímacích zkoušek. Pro jejich představu a porovnání jsme navštívili různé školy a závody. Jednotliví zástupci škol navštívili naší školu a seznámili s jejich plány a osnovami. Někteří ţáci si dokonce v době prázdnin formou brigády vyzkoušeli "práci"na vlastní kůţi, coţ je pozitivní, protoţe mnohdy pochopí, co je manuální práce. Navštívili jsme také ÚP, kde si zjistili míru nezaměstnanosti, jaké profese v našem regionu chybí a naopak jaké druhy povolání jsou v převisu. 9. ročník 5. ročník SŠ a Gymnázium SOU Do prvního ročníku (pro škol. rok 2011/12) bylo poprvé u zápisu v řádném termínu zapsáno 53 dětí a z nově zapsaných ţáků poţádalo 7 o odklad školní docházky tj. celkový počet budoucích prvňáčků na škol. rok 2011/2012 je 46. V září 2011 nastoupilo do 1. tříd 50 ţáků. 21

22 3.8 Souhrnná statistika tříd 3.9 Výsledky šetření sociálně patologických jevů pro školní rok 2010/2011 Pátá třída: u jednoho ţáka bylo řešeno problémové chování (absence, nekázeň a neplnění základních školních povinností) s rodiči a s kurátorem sociálně právní ochrany dětí. Osmá třída: u jednoho ţáka vysoká absence - předáno sociální kurátorce. Devátá třída: u jednoho ţáka řešeno nevhodné chování a vystupování ve vztahu k dospělým řešeno se zákonným zástupcem. 22

23 3.10 Prezentace školy na veřejnosti Prezentace probíhá následujícími způsoby: Školní internetové stránky Internetové stránky se snaţíme pravidelně aktualizovat a třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým třídám a do fotogalerie prostřednictvím redakčního systému. Viz Příloha1 Školní vitríny V centru města, na pěší zóně, se prezentuje naše škola informacemi a úspěchy s fotografickou dokumentací o akcích školy. Ţákovská kníţka Nejčastější a nejběţnější kontakt se zákonnými zástupci dětí. Informujeme rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích, školním řádu, školních kontaktech aj. Periodika Snaţíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku, především Radniční listy. Dny otevřených dveří Vánoční dílna pro MŠ a veřejnost. 23

24 3.11 Spolupráce s organizacemi Naše škola spolupracuje v průběhu roku se spoustou organizací a firem. V rámci předmětů Volba povolání spolupracujeme aktivně s Úřadem práce, středními školami a odbornými učilišti. Dalším důleţitým partnerem je náš zřizovatel město Trutnov. Nejedná se pouze o záleţitost provozních peněz, které nám poskytuje z jeho rozpočtu. Důleţitou funkci sehrávají především jeho jednotlivé odbory. Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví je pro nás velice důleţitý v oblasti poradenství. Zejména pak oddělení školství, se kterým řešíme legislativní změny, provozní záleţitosti a také finanční záleţitosti. S odborem sociálním, městskou policií a pedagogicko psychologickou poradnou řešíme jak preventivně, tak i klinicky výchovné problémy a kázeňské přestupky ţáků. Navštěvujeme v rámci vyučování výchovné koncerty, které zajišťuje a nabízí Dům kultury Trutnov. Chodíme se ţáky školy na výstavy a přednášky pořádané Městskou galerií a muzeem. Naši ţáci téţ v rámci výuky vyuţívají nabídky Městské knihovny. Velice dobrá spolupráce je taktéţ s Technickými sluţbami při úklidu prostranství před školou i v jejím areálu a při organizování Dne země. 24

25 Městské lesy nám vycházejí vstříc při poţadavku na palivové dřevo pro školní chatu v Peci pod Sněţkou. Rovněţ i firma Marius Pedersen zdarma dodává pytle na odpad ze školní chaty Navázali jsme spolupráci s vězeňskou sluţbou v Odolově, kde se nám podařilo o víkendech zajistit vţdy několik chovanců s dozorem na některé práce, které nejsme z důvodu nedostatku peněz jako organizace schopni zajistit sami úklidové práce na chatě Baţina a pokládání dlaţby na dětském hřišti. Velice dobře téţ spolupracujeme se sportovní organizací Loko Trutnov, která nám podle potřeb vychází vstříc při naší potřebě vyuţívat jejich sportovní zařízení. Naše spolupráce se odehrává i ve sféře některých soukromých firem, jejichţ sluţeb vyuţíváme. Tyto firmy nám jsou schopny poskytovat různé slevy či levnější sluţby. Firmy Řeznictví Vacek a Hampl nám jsou ochotni poskytovat při zajišťování sportovních kurzů některé masné výrobky. Firma Tezkom se nám stará o počítačovou síť, provádí revizi elektrospotřebičů a provoz kamerového systému. Firma Geom nám poskytuje mnoţstevní slevu na odběr školních učebnic a pracovních sešitů. Osnado s.r.o. nám poskytuje slevu z uskutečněné autobusové dopravy pro naši školu. Firma Topgal a Event marketing nám pro budoucí ţáky 1. třídy dodávají reklamní předměty. S firmou Výšivky Davídek jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci a při zajišťování triček na sportovní kurzy nám poskytli výraznou slevu. Naší snahou je i nadále tuto spolupráci rozvíjet a získávat i nové partnery, kteří nám jsou schopni v jakékoli oblasti rozvoje naší školy poskytnout pomoc. Za to jim patří náš dík. Vzhledem k tomu, ţe na škole není zastoupena odborová organizace pracovníků ve školství, není v této oblasti rozvinuta spolupráce Základní údaje o hospodaření školy (viz Příloha 5) 25

26 3.13 Informace o kontrolách za školní rok 2010/2011 V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI. Hospitační činnost probíhala na škole průběţně v 1. a 2. pololetí. Během školního roku proběhlo hospitací, dále krátkodobé vstupy do hodin za účelem sledování chování ţáků, dodrţování pořádku ve třídách. Zvláštní pozornost byla věnována chování ţáků o přestávkách. 4 Přílohy Příloha 1 Sportovní kurzy pořádané školou Příloha 2 Londýn Příloha 3 Holandsko Příloha 4 Chorvatsko Příloha 5 Hospodaření školy 26

27 Příloha 1 SPORTOVNÍ AKADEMIE 27

28 BIVAK (Kurz táboření a pobytu v přírodě) Místo určení: chata Baţina Pec pod Sněţkou Cíl kurzu: Kurz je součástí výchovně vzdělávacího plánu naší školy a účastní se ho všichni ţáci. Patří do systému alternativní sportovní aktivity, které naše škola provádí. Ţáci se zde seznamují se základními pravidly pobytu a sportování v přírodě. Například stavba stanů, rozdělávání různých druhů ohňů, vaření, první pomoc při zranění, orientace v terénu podle mapy a buzol, atd. Jsou vychováváni k samostatnosti i skupinové odpovědnosti, vztahu k přírodě i lidem. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr trasy dle mapy, ochrana přírody, ekologie, poznávání fauny a flory KRNAP. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení ţivot ohroţujících situací, obvazová technika, transport zraněného, otuţování. 28

29 TREK (Kurz táboření a turistiky v přírodě) Místo určení: Mladějov Písek Cíl kurzu: Ţáci se zde mají seznámit se základními dovednostmi a pravidly pobytu v přírodě. Dále se učí praktickým činnostem s mapou v terénu, horolezectví a zdravovědě. Zlepšují si svou fyzickou zdatnost při turistických pochodech. Učí se samostatnosti, ale zároveň i vzájemné spolupráci. Otuţování a praktické činnosti by měly rozvíjet smysl celého systému sportovních kurzů. Jeto především vytváření zásad zdravého ţivotního stylu, účelné a aktivní vyuţívání volného času v souvislosti s protidrogovou prevencí. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni, práce se sekyrkou a pilou. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (noční azimutový a orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr celodenní trasy dle mapy. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení ţivot ohroţujících situací obvazová technika, transport zraněného, otuţování. 29

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1/35 Adresa: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice http://www.mendelova.cz telefon 596 311 919 fax 596 364 186 E-mail: zs.karvina@mendelova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trutnov, Komenského 399. školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2007 2008 zpracoval Mgr. Roman Hásek (září 2008) OBSAH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 6 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 7 MĚSÍČNÍ

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. 2011 1 Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více