VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA kpt. Jaroše, TRUTNOV, Gorkého 38 1 ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVAL Mgr. Jiří Paták (ZÁŘÍ 2011) 1

2 Obsah ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Lokalizace školy Stavebně-technická charakteristika školy Pedagogická charakteristika školy Charakteristika skladby ţáků Personální charakteristika školy Ekonomicko právní charakteristika školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Školní sportovní kurzy Plán školních akcí pro rok 2010/ Projekty naší školy ve škol. roce 2010/2011 viz webové stránky Další vzdělávání pedagogů Školní druţina Přehled zaměstnanců Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Souhrnná statistika tříd... Chyba! Záložka není definována Výsledky šetření sociálně patologických jevů pro školní rok Prezentace školy na veřejnosti Spolupráce s organizacemi Základní údaje o hospodaření školy Informace o kontrolách za školní rok 2010/ Přílohy

3 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 1.1 Lokalizace školy Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov (dále jen škola) je umístěna v centru města (Gorkého ulice). V těsné blízkosti Městského úřadu a trutnovské nemocnice. Škola stojí na páteřní komunikaci silnice Na Struze, která spojuje západní a východní část města. Její docházkovou lokalitou je především část města sídliště Kryblice, ul. Náchodská a vnitřní město. Ve své blízkosti má škola městský sportovní areál (zimní stadion, krytý bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty, veřejné koupaliště). 1.2 Stavebně-technická charakteristika školy Hlavní budova školy byla postavena v roce V blízkosti bylo umístěno, v roce 1970, letadlo MIG 19 s pamětní deskou na počest čs. letců, padlých za 2. světové války. Od září 2009 uţíváme pro výuku především hlavní budovu v ulici Gorkého. Ve Školní ulici jsou učebny pro pracovní vyučování (dílny). Na hlavní budově máme 21 učeben. Jsou zde umístěny učebny pro I. a II. stupeň, kabinety všech vyučujících, ředitelství včetně sekretariátu, školní druţina, školní kuchyň s jídelnou. K areálu školy patří i školní pozemek, které slouţí k výuce praktického pracovního vyučování. Součástí pozemku je i skleník, kde ţáci mají moţnost pěstovat zeleninu v rámci vyučování. Naší snahou je, co v největší míře zamezit rozšiřujícímu se celospolečenskému problému, kterým je vandalismus. Pomocí kamerového systému se snaţíme monitorovat chodby školy a předcházet tím k devastaci majetku a krádeţím ve škole. Je nutno konstatovat, ţe se ve velké míře daří těmto jevům předcházet. Škola (hlavní budova) je jiţ šestým rokem v postupné rekonstrukci. Po kompletní rekonstrukci 3

4 střechy a půdních prostor, které byly připravovány pro půdní vestavbu učeben, se pokračovalo rekonstrukcí školní kuchyně (splňuje náročné hygienické normy). V roce 2007 byly kompletně dokončeny opravy sociálních zařízení pro ţáky i zaměstnance školy. Ve školním roce 2008/2009 jsme začali vyučovat v nově vybudované a vybavené půdní vestavbě (odborné učebny anglického jazyka). Během školního roku 2008/2009 byla dokončena rekonstrukce třetího patra a od ledna se začaly vyuţívat nově opravené učebny pro ţáky 1. stupně (změny v učebnách: nové podlahy, vyměněná okna, výmalba tříd, nové elektro rozvody, topení, vodovodní a odpadní rozvody, u učeben situovaných na jih ţaluziový a roletový systém, aj.). Ve školním roce 2009/2010 proběhla rekonstrukce druhého patra, opravily se stávající třídy 2. stupně (změny v učebnách: nové podlahy, vyměněná okna, výmalba tříd, nové elektro rozvody, topení, vodovodní a odpadní rozvody, u učeben situovaných na jih ţaluziový a roletový systém, aj.) V září 2010 byla zahájena rekonstrukce 1. nadzemního podlaţí stavební firmou A+K. Stavba byla dokončena a předána škole do uţívání v srpnu Výhledově plánujeme výstavbu sportovního areálu školy (tělocvična, hřiště) a opravu fasády. 4

5 1.3 Pedagogická charakteristika školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání v 5. a 9. ročníku podle učebních dokumentů č.j.16847/96 2 Základní škola. V a ročníku jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího plánu. Na tvorbě se podílel celý pedagogický sbor. Naše škola nemá specializované třídy a to ani pro děti s poruchami učení a chování. Jsme přesvědčeni o tom, ţe optimální je zařazovat, tedy integrovat, tyto děti do běţného třídního kolektivu. Individuálním přístupem, popřípadě speciálním vyučováním ne pro více neţ dva aţ tři ţáky, se snaţíme o efektivní výuku těchto ţáků. Naším cílem je vychovat ţáky s všeobecným přehledem základních pojmů a dovedností. 1.4 Charakteristika skladby žáků Kapacita naší školy činí 650 ţáků. V současné době není zcela naplněná. Počet ţáků je jiţ třetím rokem klesající, nárůst počtu ţáků očekáváme po celkové rekonstrukci a modernizaci školy. Největší část ţáků školy tvoří ţáci ze spádové oblasti školy. Výrazné procento ţáků tvoří dojíţdějící z blízkých i vzdálených částí Trutnova a přilehlých obcí. 1.5 Personální charakteristika školy Pedagogický sbor je zkušený a kvalitní. V současné době ho tvoří 25 učitelů (a dvě kolegyně jsou na mateřské dovolené). Ze všech pedagogických pracovníků pouze 4 nejsou plně kvalifikované pro výkon povolání učitele na základní škole. Pedagogové jsou pověřeni dalšími činnostmi, jako například: výchovným poradenstvím, vedením metodických sdruţení, třídnictvím, prevencí sociálně-patologických jevů, správou kabinetů a sbírek apd. Většina pedagogů se pravidelně vzdělává v rámci DVPP i jiných vzdělávacích kurzech, dle výběru své aprobace. Všichni pedagogové jsou počítačově gramotní a zvládají běţnou práci s počítači. Vedení školy tvoří ředitel školy a jeden zástupce ředitele. Školní druţina je zastoupena jednou vedoucí vychovatelkou a dvěma vychovatelkami. Technický personál tvoří školník a čtyři uklizečky. Administrativu zajišťuje jedna hospodářka, jedna hlavní účetní, která je zároveň i mzdová účetní. Školní kuchyni řídí vedoucí stravování, pod ni spadá hlavní kuchař a tři kuchařky. 5

6 1.6 Ekonomicko právní charakteristika školy Od je škola v právní subjektivitě. Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Trutnov. Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu (mzdy, pomůcky) a příspěvkem zřizovatele (provoz, pomůcky, materiál, investice). Hlavní výdajovou poloţkou školy jsou mzdové prostředky, dále potom náklady na sluţby, energie, vodu, údrţbu a pomůcky. Kromě jiţ zmíněných hlavních příjmů má škola i jiné příjmy z hospodářské činnosti (pronájmy tělocvičny, obědy pro cizí strávníky, školní chata Baţina), sponzorské dary a peníze z projektu EU. Hlavním majetkem školy je mobiliář a pomůcky školy, dále potom počítačové vybavení školy, včetně multimediálních technik a školní automobil. 6

7 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE název: Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 sídlo: Maxima Gorkého 38, Trutnov charakteristika školy: viz kapitola č. 1 Základní charakteristika školy zřizovatel školy: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov ředitel školy: Mgr. Jiří Paták zástupce ředitele školy: Mgr. Petra Čadová telefon: (ul. Gorkého) (školní druţina) (školní jídelna) fax: mobil: (Gorkého ul.) internet: školská rada: o zákonní zástupci ţáků školy: Mgr. Petr Týfa, Mgr. Ilona Gaislerová o Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Milena Jíšová, Mgr. Miloslava Brádlerová o Zástupci zřizovatele: Mgr. Dušan Rejl, Mgr. Tomáš Hendrych 7

8 3 OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Jiţ čtvrtým rokem učíme podle nového vzdělávacího programu. Hlavním cílem školního vzdělávacího programu je naučit děti aplikovat získané vědomosti v praxi. Plán výuky vypracovaly jednotlivé pracovní týmy učitelů naší školy. Získané informace a zkušenosti se snaţí zapracovat do našeho vzdělávacího programu tak, aby co nejefektivněji odráţel skutečnost výuky. Veškeré školní akce se snaţíme prezentovat na webových stránkách. O dění ve škole veřejnost pravidelně informujeme ve vitrínách na pěší zóně a v místním tisku. Byly organizovány pobytové, turistické, cyklistický, vodácký a lyţařský kurz. Vybraní ţáci se zúčastnili týdenního výměnného pobytu v Holandsku a holandští ţáci navštívili naši školu, která pro ně připravila týdenní program. Na tomto programu a pedagogickém zajištění celé akce se výhradně podílela Mgr. Jitka Ryšavá. Pro ţáky 2. stupně uspořádal kabinet anglického jazyka poznávací zájezd do Londýna. Zúčastnilo se ho 15 ţáků. Tuto akci zajišťoval Mgr. Zdeněk Ryšavý. Učitelky 1. stupně naší školy zorganizovaly v polovině července týdenní ozdravný pobyt v Chorvatsku. Kompletní organizaci celého ozdravného pobytu a pedagogický dozor zajišťovala Mgr. Helena Javůrková, Mgr. Kamila Burešová, Bc. Gabriela Hurdálková a Mgr. Vladislava Mollingrová. Jiţ samozřejmostí naší školy je separace druhotných odpadových surovin. Na škole během roku organizovali učitelé tělesné výchovy mnoho sportovních akcí. Hokejové turnaje, cyklistické závody, lyţařské závody, rychlobruslení, florbalový turnaj, závody v plavání, stolní fotbálek. Tradičně na Den Země pořádáme brigády v ZOO Dvůr Králové n. L. Máme i nadále adoptovaného (adopce na dálku) jednoho čtrnáctiletého chlapce z Ugandy. Účastníme se nejen sportovních, ale i vědomostních soutěţí např. Olympiáda v AJ. 8

9 3.1 Školní sportovní kurzy Systém sportovních kurzů, které pro ţáky celoročně připravujeme je svým rozsahem a pojetím, něčím jedinečným a unikátním. Účastní se ho všichni ţáci naší školy a to jiţ od 5. ročníku. Pro kaţdý ročník je připravován sportovní kurz s jiným obsahem sportovní turistiky. Začínáme s Bivakem, jehoţ náplní jsou základy pobytu v přírodě. Dalším je Trek, ve kterém se ţáci seznamují s pěší turistikou a mapou. Na zimním kurzu Skialp se snaţíme ţáky naučit základům běţeckého a sjezdového lyţování. Bike je označení pro kurz, na kterém se ţáci musí vyrovnat s nástrahami jak silniční tak terení náročností cyklistického sportu. Celý systém je zakončen v devátém ročníku kurzem Raft. Zde se ţáci učí obtíţnostem vodáckého sportu a jeho nástrahám. Celým systémem chceme našim ţákům ukázat, jak je moţno účelně a zdravě trávit volný čas a naučit je základům a zásadám všech těchto sportů. V tomto systému nejde jen a pouze o daný konkrétní sport, ale prolínají se v něm i další prvky jak zdravého ţivotního stylu otuţování, návštěva hradů, zámků, či význačných českých památek, tak i sociálních vztahů v kolektivu respektování autorit, spolupráce a pomoc o sebe i ostatní, úcta k přírodě, základy vaření v přírodě, estetické cítění a řada dalších osobnostních podnětů. Rozhodně to není účelová módní záleţitost. Je to dokonale propracovaný a léty ověřený systém, který se neustále zdokonaluje a propracovává. Je svým charakterem ojedinělý a ve své podobě naprosto výjimečný. Základy tohoto systému byly poloţeny jiţ v minulém století a to v roce Viz. příloha 4. 9

10 Přehled oborů vzdělávání Výchovně vzdělávací program: 1. Základní škola, č. j / Český jazyk 7 4 Cizí jazyk 4 3 Matematika 5 4 Prvouka Přírodověda 2 Vlastivěda 2 Chemie 2 Fyzika 1 Přírodopis 2 Zeměpis 2 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 1 Praktické činnosti 1 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 1 Tělesná výchova 2 2 Volba povolání 1 Volitel. předměty 2 Týdenní dotace

11 2. Školní vzdělávací program ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Český jazyk I. II. III. IV. V. Min VI. VII. VIII. IX. Min Anglický jazyk Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Matematika Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Rodinná výchova Tělesná výchova Vlastivěda 2 2 Přírodověda Prvouka Německá konverzace Informatika a výpočetní technika Celkem Plán školních akcí pro rok 2010/11 září říjen Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy SRPDŠ pro 1. ročník SRPDŠ pro 6. ročník Kurz - 5. ročník BIVAK Návštěva divadla 1. a 2. ročník Plavecký kurz 1. a 2. roč. SRPDŠ 1 roč. Interaktivní výstava Ptáci D. K. n. L. 2.B+C Výlet vlakem 1. roč. Výstava plodů 2. roč. 11

12 Poznávání les. plodů (podzimníček) 3.A Sběr kaštanů 5.A Vydání 1. čísla škol. časopisu 5.A listopad SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Sklizeň 1. st. (podzimníček) Interaktivní výstava Ptáci D. K. n. L. 2.A a 5.B Soutěţ v SUDOKU 5.A Projekt - U nás v Evropě - 8.A Florbalový turnaj 1. a 2. st. Burza středních škol a učilišť 9. roč. Divadelní představení Klicperovo divadlo HK vybraní ţáci 2. st. Vycházka do přírody 1.roč. Vlněný den (projekt) 2. roč. Sám sebou (projekt) - RIAPS 5.B prosinec Vánoční pošta (8.A) a 1. st. Mikuláš pro předškoláky První hokejový turnaj 2.st Vánoční výstava na radnici 1. st. Návštěva z MŠ v 1. roč. Předvánoční Ratibořice - výlet 3.A a 5.A Vánoční besídka Vybíjená 1. st. leden Zápis prvňáčků Mezitřídní soutěţ v bobování 1. roč. Zimní tvůrčí dílna + den otevřených dveří Třídní kola v recitaci a zpěvu Ozdravný pobyt v Peci p. S. 2.B Pololetní vysvědčení v kuchyňce 5.A Sjezdové lyţování 1. a 2. st. Kurz bruslení 2. roč. a 5.A Školní kola v anglické olympiádě únor Projekt - Moje město - 6. ročník Školní kolo v recitaci a zpěvu Škola bruslení 1. roč. a 3.A Karneval (masopust) 1. stupeň Lyţování Petříkovice 1. a 2. st. Košíková 2. stupeň Zdravé zuby (projekt) 2. roč. Adopce na dálku - projekt 7.A Městská knihovna 5.B březen Lyţařský kurz - 7. ročník SWOT analýza Městská knihovna 1. aţ 3. roč. Druhý hokejový turnaj Lyţařské závody 1. a 2. stupeň Hokejová exhibice 2. st. Den naruby 3. aţ 5. roč. Vycházka do přírody 1. roč. Exkurze do hvězdárny 5. roč. Projekt Demokracie & totalita 9. roč. Zájezd Londýn 2. st. 12 ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

13 Rychlostní soutěţ v bruslení 1. a 2. st. ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov duben Den Země - Úklid v ZOO - 2. stupeň Den Země - 1. stupeň SRPDŠ - 1. a 2. stupeň Velikonoční výstava 1. st. Divadelní představení Klicperovo divadlo HK 5.A Velikonoce U studánky (Malé Svatoňovice) 1. roč. Orientační běh 2. st. Sálová kopaná 2. stupeň Přehazovaná 2. stupeň Exkurze Všestary 6. roč. Exkurze Parlament ČR 9. roč. květen Kurz - 9. ročník VODA Projekt - Krkonoše - Náš domov - 9. ročník Exkurze Hasiči 1. roč. Exkurze Harrachov 5.A sklárna a muzeum Kurz plavání 5.A Vycházka do přírody 1. roč. Plavecký výcvik 3.A Zdravé zuby (projekt) 3.A Softbalový turnaj 2. stupeň Cyklistické závody 1. a 2. st. Výměnný pobyt Holandsko Třídní výlet 1. st. červen Den dětí Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků Třídní výlet 1. st. Den nočních košilek (projekt) 3.A Oţívání postav v Ratibořicích 6. a 7.roč. Plavecké závody 1. a 2. st. Školní výlet 6. roč. Exkurze Muzeum bří. Čapků 9. roč. Kurz - 8. ročník CYKLO V průběhu školního roku se chce 6. a 7. roč. zúčastnit akcí pořádaných KRNAPem. Pokyny ředitele školy k organizaci školního roku 2010/2011 Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v pátek 31. prosince Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna

14 Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do pátku 29. srpna Ředitelské dny: , 25. a , 21. a Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září Zápis do prvních tříd proběhne v pátek a v sobotu Třídní schůzky: První schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod. Druhá schůzka dne stupeň hod. 2. stupeň hod. Pedagogické rady: 1. úvodní o klasifikační o o hod. 3. pololetní kl. o o hod. 4. klasifikační o o hod. 5. závěrečná kl. o o hod. 14

15 Kurzy: ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov Bivak o 5.A, 5.B o září Turistický o 6.A o září Lyţařský o 7.A o březen Vodácký o 9.A, 9.B o květen Cyklistický o 8.A, 8.B o červen V Trutnově Mgr. Jiří Paták 3.3. Projekty naší školy ve škol. roce 2010/2011 viz webové stránky 1. stupeň Zdravé zuby Den naruby Plod roku Vlněný den Adopce na dálku 2. stupeň Trutnov - naše město Krkonoše U nás v Evropě Adopce na dálku Demokracie & totalita Zapojili jsme se do projektu Učíme interaktivně financované z Evropských sociálních fondů v ČR. Zahájili jsme projekt EU Peníze školám. 15

16 3.4 Další vzdělávání pedagogů Bandová Olivia Kurz Aj pro mírně pokročilé Brádlerová Miloslava Tvořivou činností k výchově ke zdraví Burešová Kamila Čtenářská gramotnost v praxi Moţné příčiny neúspěchu v matematice na 1. stupni ZŠ Dostálová Dagmar Prostorové dekorace Čadová Petra Od přírody k Waltre Komunikace s rodiči a ţáky při řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Jak odstraňovat grafomotorické obtíţe. Felkerová Etela Krizové situace ve školním prostředí Janovská Iva Zásobník nápadů a pohybových her Javůrková Helena Učíme děti zpívat Moţné příčiny neúspěchu v matematice na 1. stupni ZŠ Práce s pohádkou Jíšová Milena Práce s pohádkou Kutinová Taťána Základy práce na PC Výtvarné dílny Celostátní konference pracovníků ŠD Milatová Dagmar Kurz Aj pro mírně pokročilé Čtenářská gramotnost v praxi Mollingrová Vladislava Doškolovací kurz pro instruktory šk. lyţování Nováčková Jitka Hrajeme si s básničkami Tvořivou činností k výchově ke zdraví Ryšavý Zdeněk Doškolovací kurz pro instruktory šk. lyţování Schmiedová Dagmar Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíţí Jak odstraňovat grafomotorické obtíţe u dětí v MŠ a ţáků ZŠ Kolegyně Čadová, Kotasová, Pilná a Šrůtková se zapojily do projektu Učíme interaktivně. 16

17 3.5 Školní družina Školní druţina měla pro tento rok 4 oddělení. Navštěvovalo ji pravidelně 104 ţáků z tříd. Ranní školní druţinu navštěvovalo v průměru 35 dětí denně ve dvou odděleních. Celková činnost v jednotlivých odděleních vycházela ze školního vzdělávacího programu pro školní druţinu naší školy. Ve školním roce bylo ustanoveno metodické sdruţení školní druţiny, které zasedalo čtyři krát do roka. Z metodického sdruţení vycházel i plán akcí školní druţiny na celý školní rok. Součástí ročního plánu byly naplánované akce pro děti a rodiče, výlety, besedy, společné druţinové hry aj.. Z naplánovaných akcí pro 1. a 2. oddělení se uskutečnily čertovské hrátky, posezení pod vánočním stromečkem s nadílkou hraček pro obě oddělení, pohádkový ples, sportovní klání v tělocvičně, soutěţ o nejlepšího počtáře, cyklo závody v parku a cesta za pokladem. Ve 3. a 4. oddělení proběhly následující akce: karaoke, sportovní turnaje ve vybíjené, florbalu, fotbalu a freessbee, čertovský a andělský rej, den otevřených dveří, vánoční tombola, karneval, dopravní kvízy a soutěţe, slet čarodějnic, návštěva holandských studentů spojená s workshopem a oblíbená opičí dráha v tělocvičně. Jako společná akce pro všechna oddělení se uskutečnil v březnu výlet na pohádkový hrad Staré Hrady s kouzelnou prohlídkou areálu. V druţině byla dětem denně nabízena hlavní činnost. Děti se zapojovaly podle svých představ, chuti a nálady. Pro svoji činnost jsme denně vyuţívaly tělocvičnu, dětské hřiště za školou na školním pozemku a počítače. U vchodu do školní druţiny je umístěna informativní nástěnka pro rodiče, zároveň jsou zde vystavovány výtvarné práce dětí. Zájmové krouţky na škole V naší škole ţáci navštěvovali tyto zájmové krouţky: Kuţelky lektor V. Němec Taneční krouţek lektor W. Elschek ml. Sportovní krouţek lektor J. Mollingr Sporťáček lektor J. Mollingr Hra na kytaru lektorka P. Vočadlová Hra na flétnu lektorka I. Janovská Keramická dílna lektorka Mgr. T. Kutinová Vlastivědný krouţek lektor Mgr. O. Vašata Angličtina lektorka L. Šrůtková Předškoláček lektorky Mgr. K. Burešová a Bc. G. Hurdálkov Divadelní krouţek lektorka O. Bandová 17

18 Dětské hřiště pro školní druţinu Celý projekt Dětské hřiště pro školní druţinu zpracovala vedoucí školní druţiny Mgr. Taťána Kutinová. Prioritou bylo získání dostatečných finančních prostředků na jeho vybudování. Za tímto účelem jsme ţádali o grant na podporu regionů. Finančně projekt podpořila Nadace ČEZ částkou ,- Kč. Cílem projektu byla zejména podpora volnočasových aktivit pro děti ve školní druţině. Jako místo realizace projektu byl vybrán prostor školní zahrady na pozemku vedle školy, dříve vyuţívaný pro pěstitelské činnosti. Při vybudování zázemí pro hry dětí jsme se obrátili na renomované firmy, které se budováním dětských hřišť zabývají jiţ více let. Jedná se o tyto firmy: Tomovy parky s.r.o., TR Antoš s.r.o. a Plastová pískoviště Radek Skácel. Realizace projektu probíhala ve dvou etapách. První etapa, finančně podpořená Nadací ČEZ, byla dokončena na jaře v roce Druhá etapa byla zrealizována v říjnu v roce Od jara 2011 jiţ plně vyuţíváme celé dětské hřiště k volnočasovým aktivitám dětí ve školní druţině. 18

19 3.6 Přehled zaměstnanců Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno Pracovní zařazení Škanderová Martina Patáková Markéta Matějíček Vladimír Kodetová Alena Šatná Dana Vágnerová Milena Prokopová Kateřina Voženílek Zdeněk Romanovská Božena Pánková Simona Vojířová Dana sekretářka mzdová účetní školník uklizečka uklizečka uklizečka vedoucí stravování vedoucí kuchař kuchařka kuchařka kuchařka 19

20 Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno titul Třída Pracovní zařazení Paták Jiří Mgr. ředitel Čadová Petra Mgr. zástupce ředitele Javůrková Helena Mgr. 1.A učitelka Jíšová Milena Mgr. 1.B učitelka Vítová Vladislava Mgr. 1.C učitelka Brádlerová Miloslava Mgr. 2.A učitelka Burešová Kamila Mgr. 3.A učitelka Nováčková Jitka Mgr. 4.A učitelka Hurdálková Gabriela Bc. 4.B učitelka Dostálová Dagmar Mgr. 5.A učitelka Milatová Dagmar Mgr. 5.B učitelka Rosenberg Jan Mgr. 6.A učitelka Pilná Taťána Mgr. 7.A učitelka Ryšavá Jitka Mgr. 8.A učitelka Voplatková Petra Mgr. 8.B učitelka Ryšavý Zdeněk Mgr. 9.A učitel Kotasová Petra Mgr. 9.B učitel Krejčí Jaroslav učitel Gaislerová Ilona Mgr. učitelka Mollingr Jaroslav učitel Šrůtková Lenka učitelka Felkerová Etela výchovná poradkyně Kutinová Taťána Mgr. vedoucí školní družiny Bandová Olivia vychovatelka Janovská Iva vychovatelka 20

21 3.7 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Ve školním roce 20010/2011 vycházelo 31 ţáků z devátých tříd a 1 ţák z osmého ročníku. Ţáci 8. a 9. ročníků se mimo jiné v předmětu "Volba povolání " ve školním roce 2010/11, formou testů, které byly hrazené školou (DATABOX - test volby povolání), mohli dozvědět, jaká škola by pro ně byla výhodná a jaké povolání poté mohou vykonávat. Dalšími testy se mohli přesvědčit a nanečisto si vyzkoušet na jakém místě by se umístili u přijímacích zkoušek. Pro jejich představu a porovnání jsme navštívili různé školy a závody. Jednotliví zástupci škol navštívili naší školu a seznámili s jejich plány a osnovami. Někteří ţáci si dokonce v době prázdnin formou brigády vyzkoušeli "práci"na vlastní kůţi, coţ je pozitivní, protoţe mnohdy pochopí, co je manuální práce. Navštívili jsme také ÚP, kde si zjistili míru nezaměstnanosti, jaké profese v našem regionu chybí a naopak jaké druhy povolání jsou v převisu. 9. ročník 5. ročník SŠ a Gymnázium SOU Do prvního ročníku (pro škol. rok 2011/12) bylo poprvé u zápisu v řádném termínu zapsáno 53 dětí a z nově zapsaných ţáků poţádalo 7 o odklad školní docházky tj. celkový počet budoucích prvňáčků na škol. rok 2011/2012 je 46. V září 2011 nastoupilo do 1. tříd 50 ţáků. 21

22 3.8 Souhrnná statistika tříd 3.9 Výsledky šetření sociálně patologických jevů pro školní rok 2010/2011 Pátá třída: u jednoho ţáka bylo řešeno problémové chování (absence, nekázeň a neplnění základních školních povinností) s rodiči a s kurátorem sociálně právní ochrany dětí. Osmá třída: u jednoho ţáka vysoká absence - předáno sociální kurátorce. Devátá třída: u jednoho ţáka řešeno nevhodné chování a vystupování ve vztahu k dospělým řešeno se zákonným zástupcem. 22

23 3.10 Prezentace školy na veřejnosti Prezentace probíhá následujícími způsoby: Školní internetové stránky Internetové stránky se snaţíme pravidelně aktualizovat a třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým třídám a do fotogalerie prostřednictvím redakčního systému. Viz Příloha1 Školní vitríny V centru města, na pěší zóně, se prezentuje naše škola informacemi a úspěchy s fotografickou dokumentací o akcích školy. Ţákovská kníţka Nejčastější a nejběţnější kontakt se zákonnými zástupci dětí. Informujeme rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích, školním řádu, školních kontaktech aj. Periodika Snaţíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku, především Radniční listy. Dny otevřených dveří Vánoční dílna pro MŠ a veřejnost. 23

24 3.11 Spolupráce s organizacemi Naše škola spolupracuje v průběhu roku se spoustou organizací a firem. V rámci předmětů Volba povolání spolupracujeme aktivně s Úřadem práce, středními školami a odbornými učilišti. Dalším důleţitým partnerem je náš zřizovatel město Trutnov. Nejedná se pouze o záleţitost provozních peněz, které nám poskytuje z jeho rozpočtu. Důleţitou funkci sehrávají především jeho jednotlivé odbory. Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví je pro nás velice důleţitý v oblasti poradenství. Zejména pak oddělení školství, se kterým řešíme legislativní změny, provozní záleţitosti a také finanční záleţitosti. S odborem sociálním, městskou policií a pedagogicko psychologickou poradnou řešíme jak preventivně, tak i klinicky výchovné problémy a kázeňské přestupky ţáků. Navštěvujeme v rámci vyučování výchovné koncerty, které zajišťuje a nabízí Dům kultury Trutnov. Chodíme se ţáky školy na výstavy a přednášky pořádané Městskou galerií a muzeem. Naši ţáci téţ v rámci výuky vyuţívají nabídky Městské knihovny. Velice dobrá spolupráce je taktéţ s Technickými sluţbami při úklidu prostranství před školou i v jejím areálu a při organizování Dne země. 24

25 Městské lesy nám vycházejí vstříc při poţadavku na palivové dřevo pro školní chatu v Peci pod Sněţkou. Rovněţ i firma Marius Pedersen zdarma dodává pytle na odpad ze školní chaty Navázali jsme spolupráci s vězeňskou sluţbou v Odolově, kde se nám podařilo o víkendech zajistit vţdy několik chovanců s dozorem na některé práce, které nejsme z důvodu nedostatku peněz jako organizace schopni zajistit sami úklidové práce na chatě Baţina a pokládání dlaţby na dětském hřišti. Velice dobře téţ spolupracujeme se sportovní organizací Loko Trutnov, která nám podle potřeb vychází vstříc při naší potřebě vyuţívat jejich sportovní zařízení. Naše spolupráce se odehrává i ve sféře některých soukromých firem, jejichţ sluţeb vyuţíváme. Tyto firmy nám jsou schopny poskytovat různé slevy či levnější sluţby. Firmy Řeznictví Vacek a Hampl nám jsou ochotni poskytovat při zajišťování sportovních kurzů některé masné výrobky. Firma Tezkom se nám stará o počítačovou síť, provádí revizi elektrospotřebičů a provoz kamerového systému. Firma Geom nám poskytuje mnoţstevní slevu na odběr školních učebnic a pracovních sešitů. Osnado s.r.o. nám poskytuje slevu z uskutečněné autobusové dopravy pro naši školu. Firma Topgal a Event marketing nám pro budoucí ţáky 1. třídy dodávají reklamní předměty. S firmou Výšivky Davídek jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci a při zajišťování triček na sportovní kurzy nám poskytli výraznou slevu. Naší snahou je i nadále tuto spolupráci rozvíjet a získávat i nové partnery, kteří nám jsou schopni v jakékoli oblasti rozvoje naší školy poskytnout pomoc. Za to jim patří náš dík. Vzhledem k tomu, ţe na škole není zastoupena odborová organizace pracovníků ve školství, není v této oblasti rozvinuta spolupráce Základní údaje o hospodaření školy (viz Příloha 5) 25

26 3.13 Informace o kontrolách za školní rok 2010/2011 V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI. Hospitační činnost probíhala na škole průběţně v 1. a 2. pololetí. Během školního roku proběhlo hospitací, dále krátkodobé vstupy do hodin za účelem sledování chování ţáků, dodrţování pořádku ve třídách. Zvláštní pozornost byla věnována chování ţáků o přestávkách. 4 Přílohy Příloha 1 Sportovní kurzy pořádané školou Příloha 2 Londýn Příloha 3 Holandsko Příloha 4 Chorvatsko Příloha 5 Hospodaření školy 26

27 Příloha 1 SPORTOVNÍ AKADEMIE 27

28 BIVAK (Kurz táboření a pobytu v přírodě) Místo určení: chata Baţina Pec pod Sněţkou Cíl kurzu: Kurz je součástí výchovně vzdělávacího plánu naší školy a účastní se ho všichni ţáci. Patří do systému alternativní sportovní aktivity, které naše škola provádí. Ţáci se zde seznamují se základními pravidly pobytu a sportování v přírodě. Například stavba stanů, rozdělávání různých druhů ohňů, vaření, první pomoc při zranění, orientace v terénu podle mapy a buzol, atd. Jsou vychováváni k samostatnosti i skupinové odpovědnosti, vztahu k přírodě i lidem. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr trasy dle mapy, ochrana přírody, ekologie, poznávání fauny a flory KRNAP. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení ţivot ohroţujících situací, obvazová technika, transport zraněného, otuţování. 28

29 TREK (Kurz táboření a turistiky v přírodě) Místo určení: Mladějov Písek Cíl kurzu: Ţáci se zde mají seznámit se základními dovednostmi a pravidly pobytu v přírodě. Dále se učí praktickým činnostem s mapou v terénu, horolezectví a zdravovědě. Zlepšují si svou fyzickou zdatnost při turistických pochodech. Učí se samostatnosti, ale zároveň i vzájemné spolupráci. Otuţování a praktické činnosti by měly rozvíjet smysl celého systému sportovních kurzů. Jeto především vytváření zásad zdravého ţivotního stylu, účelné a aktivní vyuţívání volného času v souvislosti s protidrogovou prevencí. Program: 1) Tábornické dovednosti stavba stanů, rozdělávání a typy tábornických ohňů, vaření na ohni, práce se sekyrkou a pilou. 2) Orientace v terénu základy topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou (noční azimutový a orientační závod). 3) Turistika plánování a výběr celodenní trasy dle mapy. 4) Základy horolezectví příprava horolezeckého materiálu, uzlování, slaňování. 5) První pomoc řešení ţivot ohroţujících situací obvazová technika, transport zraněného, otuţování. 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více