Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející Veronika Sommerová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející Téma práce: Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející Veronika Sommerová Vedoucí práce: Mgr. Miroslava Petřeková Olomouc 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně, všechny pouţité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Olomouci dne Veronika Sommerová

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí práce, Mgr. Miroslavě Petřekové, za její odbornou pomoc, cenné připomínky a vedení během psaní mé absolventské práce. Poděkování patří také všem, kteří mě podporovali při realizaci mé práce.

5 OBSAH ÚVOD UMÍRÁNÍ A SMRT POHLED DO HISTORIE A ZÁKLADNÍ FILOZOFIE UMÍRÁNÍ SMRT PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE PALIATIVNÍ PÉČE Historie paliativní péče Definice paliativní péče Obecná a specializovaná paliativní péče Psychosociální aspekty v paliativní péči HOSPICOVÁ PÉČE Definice pojmu hospicová péče dle obecně uznávaných organizací a institucí Základní organizační formy hospicové péče PÉČE O PEČOVATELE PODPORA PRO PEČOVATELE PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE PEČOVATELÉ SETKÁVAJÍ Tělesná zátěţ Sociální zátěţ Syndrom vyhoření Finanční zátěţ Citová a emoční zátěţ Zátěţ, která plyne z prostředí MOŢNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŦ V PÉČI O UMÍRAJÍCÍ Dŧleţité informace pro pečovatele Svépomocné skupiny Pomoc, opora blízkých Dobrý zdravotní stav pečovatele ZTRÁTA BLÍZKÉHO ČLOVĚKA PÉČE O POZŮSTALÉ ÚMRTÍ A ORGANIZACE POHŘBU OBDOBÍ ZÁRMUTKU A PROCES TRUCHLENÍ Determinanty zármutku Truchlení Podpora truchlících pozŧstalých ZPŦSOBY POMOCI POZŦSTALÝM ZPŦSOBY ZVLÁDÁNÍ ŢIVOTNÍCH TĚŢKOSTÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY PRO POZŦSTALÉ ZÁVĚR... 43

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 46

7 ÚVOD Ve své absolventské práci se zaměřím na péči o pečovatele a doprovázející. Téma psychosociální problematika, péče o pečovatele a doprovázející jsem si vybrala, protoţe jiţ několik let pracuji v hospici, kde se denně setkávám s váţně nemocnými lidmi a jejich blízkými. Právě blízcí nemocného člověka mě inspirovali k tomu, abych se ve své absolventské práci zabývala tématem hospicové, paliativní péče a hlavně péči o pečující a doprovázející, kteří v ţivotě váţně nemocného člověka plní velice dŧleţitou roli. Ve své teoretické práci vyuţívám metodu analýzy informací z odborné literatury a jiných zdrojŧ. Práce vychází z odborné literatury nejen o paliativní a hospicové péči, ale také z dalších knih, které se týkají péče o nemocné, umírání, smrti. Pro zpracování první kapitoly o smrti a umírání, jsem vyuţila publikace od Haškovcové a Kutnohorské. Během tvorby mé absolventské práce, jsem se zúčastnila odborné přednášky, která se uskutečnila v hospici Citadela, jejímiţ přednášejícím byl MUDr. Ondřej Sláma, který publikuje mnoho knih o paliativní péči. Jeho knihy se staly základem pro tvorbu kapitoly věnované paliativní a hospicové péče. Ve třetí kapitole vyuţívám informace z knih Haškovcové, Slámy, Vorlíčka. V poslední kapitole, nazvané péče o pozŧstalé, jsou to knihy od Gärtnerové a Křivohlavého. Kaţdého v ţivotě mŧţe potkat, ţe váţně onemocní člen rodiny a potřebuje pomoc od ostatních. Jen málo lidí se rozhodne o váţně nemocného člověka pečovat doma, tím převzít odpovědnost a úkoly související s péčí o člověka. Jiní vědí, ţe pečovat v domácím prostředí nezvládnou, svého nemocného člena rodiny umístí do zařízení. Není však pravdou, ţe pokud svého nemocného umístí do zařízení, tím pro rodinu pečování končí. Právě při své práci v hospici si tohle uvědomuji. I kdyţ rodina se nemŧţe o nemocného starat doma, protoţe nemá vytvořeny podmínky pro pečování a nemocný je umístěn například u nás v hospici, tak se rodina do péče o nemocného mŧţe plně zapojit. Břemeno pečovaní není jen na rodině, je rozděleno na více lidí, jak na ošetřující personál, sociální pracovníky, dobrovolníky a jiné lidi, kteří se do péče zapojují. 7

8 Má absolventská práce je rozdělena na čtyři části. V první části se zabývám tím, co je umírání a smrt. V této kapitole chci hlavně poukázat na fáze procesu umírání, kterými prochází nejen váţně nemocný, kdyţ se setká s nevyléčitelnou nemocí, ale je nutné si uvědomit, ţe jimi prochází i lidé, blízcí, kteří jsou zapojeni do péče o nemocné. Druhá část mé práce je věnovaná problematice hospicové, paliativní péče, kde nejprve vysvětluji jaká je historie, definice paliativní péče, rozdíl mezi obecnou a specializovanou paliativní péčí. Kdyţ člověk onemocní nevyléčitelným onemocněním, začnou se objevovat problémy, které váţně onemocnění sebou nese. V kapitole uvádím, jaké psychosociální problémy nastanou v ţivotě váţně nemocného člověka. Poslední část této kapitoly je věnovaná hospicové péči. Specializovaná paliativní péče je nejčastěji poskytována v zařízeních hospicového typu. Hospicová péče má však i jiné formy, které dále uvádím. V třetí části se věnuji péči o pečovatele. Kapitola je zaměřena na lidi, kteří buď pečují doma, nebo i se podílejí na péči o své blízké v hospicích. V této kapitole se snaţím poukázat na problémy, které mohou nastat při pečování o váţně nemocného člověka. I kdyţ s pečování mŧţe nastat mnoho problémŧ, vybrala jsem nejčastější problémy, se kterými se pečovatelé setkávají. V další části této kapitoly uvádím rady a informace, dŧleţité pro člověka, který pečuje o nemocného. Chci poukázat na moţnosti sluţeb, kde a na koho se mohou pečovatele obrátit, kdyţ potřebují pomoc i oni sami. Právě cílem mé absolventské práce je zjistit formy podpory a pomoci pro pečující a doprovázející. Poslední kapitola je věnována péči o pozŧstalé, ve které uvádím informace, které souvisí se smrtí člověka a jaká podpora by měla být věnována pozŧstalým. 8

9 1 UMÍRÁNÍ A SMRT V následující kapitole se věnuji základní filozofii smrti a umírání. Kaţdý z nás se v ţivotě setká se smrtí. Umírání a smrt jsou nedílnou součástí lidského ţivota. V kapitole se seznámíte se základní filozofii umírání, smrti, pohledem do historie, s fázemi procesŧ umírání, co je smrt a její rozdělení. Kaţdý člověk, který se narodí, jednou zemře. Ţivot člověka je podmíněn smrtí a podmínkou smrti je ţivot. Kaţdá ţivá bytost, kaţdý ţivý tvor je podřízen biologickým zákonitostem, kterým se nelze vyhnou, nelze nad nimi zvítězit. Jediné, co je moţné udělat, je respektovat svoji konečnost. (Haškovcová, 2007, s. 23) Setkání s umíráním a smrti je jednou z nejtěţších a nejnáročnějších situací. Kaţdého člověka jednou čeká, je údělem jeho ţivota, jistota zahalena do nejistoty. Nikdy však neví, kdy a jakým zpŧsobem přijde. (Kutnohorská, 2007, s. 70) 1.1 Pohled do historie a základní filozofie V historickém kontextu mŧţeme pozorovat rozdíly týkající se přijetí smrt. V dávných dobách byla smrt chápána jako předěl mezi těţkým, krátkým pozemským ţivotem a věčným, rajským ţivotem. Generace byly srozuměny se smrtí, lidé se během svého ţivota učili umírat. Pozorovali smrt ve svém okolí, nebo pomáhali lidem, kteří umírali. Smrt byla viditelná, byla součástí kaţdého ţivota. Lidé umírali především doma. Umírání bylo velice krátké, nebylo oddalováno léčebnými zásahy. Lidé krátce stonali a rychle umírali. Nedá se říct, ţe by se lidé v minulosti smrti nebáli, jen se báli jinak. Odcházeli ze světa s myšlenkou, ţe uţ nic horšího je nemŧţe potkat. Velikou útěchou byla sdílená víra v posmrtný ţivot, který jiţ nebude suţován bolestmi, trápením a nemocemi. (Haškovcová, 2007, s. 24) Přístup společnosti ke smrti a umírání je součástí kaţdé kultury společnosti. Kaţdá kultura ovlivňuje chování a myšlení. Sdílené chápaní hodnot, ţivotního stylu a přesvědčení přechází z generace na generaci, to ovlivňuje rozhodování a myšlení lidí. Kaţdá kultura má řadu tradičních zvyklostí a rituálŧ, k nimţ patří umírání smrt pohřeb. (Kutnohorská, 2007, s. 71) 9

10 Snad kaţdý člověk se v prŧběhu ţivota alespoň jednou zabýval otázkou, zda existuje něco po smrti či ne. Smrt je velké tajemství, proto se názory na ţivot po ţivotě liší. Kaţdý člověk má právo věřit, ţe po smrt existuje věčný ţivot. Stejně tak má člověk právo tento názor, takovou víru odmítnout. (Haškovcová, 2007, s. 92) Dle filozofických úvah smrt není zničení vlastního já, je to forma přeměny do jiné formy existence. Filozofické myšlení, pokud jde o smrt, se soustřeďuje na otázky co je smrt, existuje pro člověka naděje za hranicí smrt, jak se máme ke smrti postavit, odkud a jak víme o smrti. Tyto otázky lze označit jako rozčlenění jedné základní otázky, otázky po smyslu ţivota. Smrt není jednání, není zpŧsob chování, je to něco, co nás postihuje zcela bez vlastního přičinění. (Kutnohorská, 2007, s. 70) 1.2 Umírání O umírání se téměř nemluví, je pro některé lidi tabu. Skoro jako kdyby nebylo, nikdy nikoho nepotkalo a ani nemělo potkat. V lidské mysli je mnoho otázek, domněnek, omylŧ, které vzniky z mlčení, neznalosti a teprve kdyţ se člověk ocitne na blízku umírání, tyto otázky vyplouvají napovrch. Příbuzní umírajícího člověka, kteří se podílí na péči o své příbuzné, ale i laická veřejnost, by měli vědět, ţe určité projevy spojené s umíráním a smrti jsou přirozené a nelze je odstranit. Umírání není jen jevem, který by do naší psychicky vstoupil jako nečekaný jev. Cesta k této konečnosti našeho ţivota se připravuje v prŧběhu celého ţivota. Ve stáří je však tato příprava intenzivnější. (Křivohlavý, 2002, s. 155) Kaţdé umírání znamená loučení se vším, co člověk měl rád, koho měl rád. Nejlepší by bylo, kdyby rozloučení se ţivotem člověka proběhlo dŧstojně a umírající se stačil připravit na poslední cestu. Dŧraz by měl být kladen na doprovázení umírajícího. To je velice dŧleţité, nejen pro umírajícího, ale i pro členy rodiny. Poslední úsek cesty člověka má být zaloţen na křesťanských tradicích - lásky k člověku, respektování ţivota, smysluplnosti ţivota aţ do jeho konce, radosti a naděje na ţivot věčný. (Kutnohorská, 2007, s. 71) 10

11 V lékařské terminologii je pojem umírání synonymem terminálního stavu. Tento stav je definován jako nezvratné selhávání funkcí orgánŧ, které jsou dŧleţité pro ţivot člověka, s následkem smrti. Proces umírání člověka je ohraničen dobou, která mŧţe trvat několik týdnŧ, dnŧ, hodin. Jedná se o vlastní umírání. Závěr lidského ţivota je velmi individuální, kaţdý umírá svou smrtí. (Vorlíček, Adam, a kol., 1998, s. 369) V širších souvislostech mŧţe umírání být delším časovým úsekem, který ještě nemusí odpovídat terminálnímu stavu. Počátek umírání mŧţeme spatřit v okamţiku, kdy nemoc vstoupila do ţivota jedince, je neslučitelná se ţivotem, i kdyţ člověk ještě má před sebou relativně dlouhé období ţivota. (Vorlíček, Adam, a kol., 1998, s. 369) Proces umírání u člověka, lze rozdělit do fází: pre finem, in finem, post finem. Fáze pre finem mŧţe být dlouhá, mŧţe trvat několik měsícŧ i let. Podstatou této fáze je psychická podpora zaměřená především na aktivní spoluúčast nemocného v boji s nemocí. Je nutné, aby si všichni, kteří jsou v okolí váţně nemocného člověka, uvědomili, ţe nemocný se v prŧběhu této fáze musí vyrovnat se ztrátami, které do jeho ţivota vstoupili s váţnou, nevyléčitelnou nemocí. Člověk se musí vyrovnat se změnou nebo ztrátou zaměstnání, musí redukovat individuální cíle a plány s ohledem na své onemocnění. Mění se vztahy v rodinách, dochází i k odchodu partnera od nemocného. Nemocný člověk v této fázi, většinou zŧstává v prostředí jeho domova, chodí na pravidelné kontroly s lékaři. Ke konci této fáze, kdy se ţivot blíţí konci, umírající bývají hospitalizováni, buď v nemocnici, nebo v hospici. Fáze pre finem přechází do fáze in finem. Jedná se o umírání ve vlastním slova smyslu. (Vorlíček, Adam, a kol., 1998, s. 370) Zřetelným projevem vstupu nemocného člověka do finální fáze onemocnění, je postupné zhoršování celkové stavu a prohlubování symptomŧ příznakŧ. Nemocný je celkově slabý, unavený, nevstává z lŧţka, stále více je závislý na péči druhé osoby. Ztrácí zájem o okolí, vzdaluje se od vnějšího světa, bývá neklidný, špatně se mu dýchá, odmítá stravu. Psychologickou a spirituální podporu v této fázi poskytují rodinní příslušníci a zdravotníci. V hospicovém hnutí je tato podpora nazývána doprovázení. Uţitečná mŧţe být pomoc psychologa. Dŧleţité je i zprostředkovat umírajícímu spirituální pomoc návštěva duchovního, účast na svátostech. Cílem této fáze je 11

12 umoţnit člověku klidnou a dŧstojnou smrt. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et. al., 2007, s ) Fáze in finem po smrti přechází do fáze post finem. Tato fáze je charakteristická péčí o mrtvé tělo. Někteří rodinní příslušníci přicházejí se rozloučit se zemřelým. Úmrtí blízkého člověka znamená velkou ţivotní ztrátu. Reakci blízkých na ztrátu člověka je truchlení. Projevuje se zármutkem a stavy úzkostí. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s. 315) Na blíţící se smrt, lidé reagují rŧzným zpŧsobem. Bouchal (1993) uvádí řadu rŧzných reakcí na umírání, jako jsou smíření a vyrovnání, netečnost a nezájem, únik do vzpomínek, únik do fantazie, únik do úvah o nesmrtelnosti, pozitivní kompenzace - snaha o dokončení díla, negativní kompenzace propadnutí alkoholu, drogám, sexuálním výstřelkŧm. (in Křivohlavý, 2002, s. 155) Elisabeth Kübler Rossová rozdělila proces umírání do pěti fází: fáze šoku, vzteku, smlouvání, deprese a smíření. Fáze procesu umírání podle Elisabeth Kübler Rossové (1992). Fází procesu umírání podle E. K. Rossové je pět a následovně je kaţdá fáze popsaná. Uvedenými fázemi neprochází jen samotný nemocný člověk, ale i jeho nejbliţší a rodina. Příbuzní trpí s nemocným. Je nutné vědět, ţe tyto fáze jsou seřazeny za sebou tak, jak obvykle přicházejí, ale vţdy není tento sled zachován. Některé fáze se opakovaně vracejí, střídají a v jediném dni mohou prolínat i dvě fáze. Stává se, ţe sám nemocný je smířený se svou nemocí, nemŧţe dál bojovat. Příbuzní jsou v jiné fázi procesŧ umírání, kdy se snaţí pro svého příbuzného udělat vše, co se ještě udělat dá. Hovoří s lékaři o moţnostech léčby a věří, ţe se najde vhodný zpŧsob, jak svého blízkého léčit. První fáze fáze šoku ( Já? To není moţné! ). Fáze začíná potvrzení nevyléčitelné nemoci lékařem, samotným rozvojem nemoci a reakcí nemocného. Téměř všichni lidé se snaţí nemoc od sebe odpoutat. Nemocní vědí o blíţícím se konci, ale musí jej občas zapírat, aby ještě vŧbec mohli ţít. Lidé se vnitřně přesvědčují o tom, ţe verdikt nevyléčitelné nemoci je omylem, který se nějak vysvětlí. Postupně dochází se staţení se do sebe, lidé si přejí být sami a chtějí se vyrovnat se svým osudem. Někteří nezŧstaví u taktiky vyhýbání se mluvení o nemoci. Občas realisticky a pravdivě 12

13 promluví o své nemoci, připustí si některé myšlenky o smrti a ţivotě, ale v zápětí mění téma a vše, co řekli, berou zpět, odsunují myšlenky o váţnosti zdravotního stavu. Druhá fáze fáze vzteku, zloby ( Proč právě já a ne někdo jiný! ). Nemocný člověk reaguje jako by mu bylo těţce ubliţováno, i kdyţ tomu tak není. Zloba má své odŧvodnění. Kaţdý člověk by byl plný hněvu, kdyby byl vytrţen z normálního ţivota. Oprávněný i neoprávněný hněv člověka je dŧleţité tolerovat. Některou i nepodloţenou zlost uznat, protoţe víme, ţe se mu uleví. Návštěvy rodiny, pokud je člověk hospitalizován v nemocnici nebo zŧstává v domácím prostředí, jsou přijímány bez radostí a se stísněnou náladou. Třetí fáze fáze vyjednávání, smlouvání ( Třeba se ještě doţiji léta. ). Lidé s nevyléčitelnou nemocí jsou svázáni s časem, snaţí se svou vnitřní krizi zastřít paletou přání. Smrtelně nemocný člověk čeká, ţe za dobré chování bude odměněn. Jeho hlavním přáním je skoro vţdy prodlouţení ţivota a být alespoň několik dnŧ bez bolestí. Nemocný člověk v podstatě vţdy smlouvá o odklad smrti, slibuje dobré chování a sám si určuje lhŧtu, po níţ, jak slibuje si uţ nic nebude vyprošovat. Čtvrtá fáze fáze deprese ( Ano, konec přichází a je nevyhnutelný. ). Neodvratnost přicházející smrti je doprovázena postupným zjevným útlumem fyzických i psychických sil, je doprovázena stádiem smutku a deprese. Člověk nemŧţe jiţ sám sebe nadále obelhávat. Je mu jasná povaha jeho onemocnění. Blízcí by měli nemocnému ukazovat světlé stránky ţivota a odpoutávat pozornost od blíţícího se konce. Nemocný však odmítá lidi, kteří se ho pokoušejí rozptýlit. Člověk je ve stavu, kdy ztrácí všechno a všechny, které miluje. Pokud mu dovolíme, aby vyjádřil svŧj ţal a nic neskrýval, dospěje ke konečnému smíření mnohem snadněji. Pátá fáze fáze akceptace, souhlasu, smíření se smrtí ( Buď vŧle tvá. ). Tato fáze - fáze souhlasu není a nesmí být brána jako šťastný stav. Je stav osvobození se od krutých pocitŧ. V tomto období často potřebuje rodina pomoc, porozumění a podporu více, neţ samotný nemocný. Nemocný uţ sám dosáhl určité míry pokoje, jeho zájmy se úţí, chce být v klidu, nechce být rušen a zatěţován. Ale často si přeje, aby u něj někdo tiše seděl a drţel ho za ruku. (Kübler - Rossová, 1992, s ) 13

14 1.3 Smrt Smrt patří k ţivotu, je jeho neoddělitelnou součástí. Donedávna byl měřítkem, kdy člověk ţije, tlukot srdce a kdyţ ustal, znamenalo to úmrtí člověka. Nové moderní technologie v medicíně dokáţou oţivit i člověka, kterému se srdce i dech zastavil. Smrt je součástí ţivota kaţdého jedince, netýká se jenom smrti vlastní, ale také smrtí blízkého. (Kubíčková, 2001, s ) Smrt je zánik organizmu, tedy i člověka. V minulosti většinou lidé umírali přirozenou smrtí, označovanou jako sešlost věkem. V současnosti je smrt konečným stádiem patologického procesu nemoci. Je to smrt, která nastává v dŧsledku nemoci. (Haškovcová, 2007, s. 90) Rozlišujeme smrt náhlou, rychlou a pomalou. Pojem náhlá smrt je spojována s tragickou smrtí, která nedá na sebe upozornit. Nejčastěji k ní dochází při autonehodách nebo při úrazech. Rychlá smrt reflektuje nemoc, která je příčinou blízkého konce - úmrtí na zástavu srdce, infarkt. Pojmy rychlá a náhlá smrt se často překrývají, téměř vţdy svoji náhlostí zaskočí příbuzné. Pomalou smrtí nejčastěji umírají lidé s chronickým, nebo s onkologickým onemocněním. (Haškovcová, 2007, s. 91) V rámci umírání a smrti člověka se projevuje celá škála sociálních vztahŧ. Právě charakter a intenzita vazeb mezi nemocným a jeho příbuznými, determinuje proces truchlení pozŧstalých. Záleţí na předcházejícím ţivotě zemřelého, za jakých okolností zemřel, jestli smrt přišla nečekaně, zda byla přirozená nebo tragická. (Kubíčková, 2001, s ) 14

15 2 PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V následující kapitole Vás chci seznámit s problematikou paliativní a hospicové péče. Ve své absolventské práci se věnuji pomoci a podpoře osob, které pečují a doprovázejí nemocné na sklonku jejich ţivota. Oblast pečování a doprovázení osob s nevyléčitelným onemocněním chci přiblíţit prostřednictvím paliativní a hospicové péče. Paliativní péče nastává u lidí, kteří onemocněli nevyléčitelnou chorobou, léčba je jiţ ukončena. Stav i nemoc se stále zhoršuje a pomalu či rychle nastává proces umírání. Cílem paliativní péče není vyléčení, uzdravení, ale dosaţení co nejlepší kvality ţivota člověka, ale i jeho rodiny. Paliativní péče mŧţe být poskytována v řadě zařízení, jako jsou nemocnice, specializovaná centra, ale mŧţe být poskytována i doma. Paliativní péče často plynule přechází do hospicové péče. Hospicová péče je poskytována v zařízeních - v hospicích. Hospice poskytují specializovanou paliativní péči pro nemocné v terminálním stavu onemocnění. Cílem hospicové péče je doprovázení umírajícího člověka, ale i pomoc, podpora rodiny během procesu umírání člena rodiny a to i po jeho smrti. 2.1 Paliativní péče Slovo pallium je latinského pŧvodu, v překladu znamená plášť nebo obal. Pouţití slova paliativní v kombinaci s péčí znamená, ţe cílem paliativní péče je poskytnout člověku ochranu, plášť v nepříznivé ţivotní situací, končící smrtí, zánikem člověka. Paliativní péče tak představuje ucelený systém pomoci umírajícím lidem i jejich rodinám. Usiluje o co nejvyšší dosaţení kvality ţivota umírajících a jejich rodin v celém prŧběhu onemocnění aţ do smrti. (Haškovcová, 2007, s. 37) Historie paliativní péče Paliativní péče není novým oborem, i kdyţ se to mŧţe zdát. Péče o nemocného, zmírnění lidského utrpení, provázení člověka k dobré smrti, je po staletí hlavním posláním lékařŧ a později i sester ošetřovatelek. (Marková, 2010, s. 13) 15

16 V 19. Století se lidé vlivem industrializace stěhovali do měst. Přibývalo lidí, kteří umírali bez vlastní rodiny. To vedlo k rozvoji chorobincŧ, které nahrazovaly nemocnice. Velký dŧraz byl kladen na léčbu. Nejdŧleţitější bylo poskytovat umírajícím čisto, teplo a soukromí, které zajišťovala bílá plenta okolo lŧţka. (Marková, 2010, s. 13) V období před druhou světovou válkou se hovoří o tom, ţe je zcela běţné pečovat o umírajícího člena rodiny doma s podporou a pomocí lékaře, někdy i ošetřovatelky. (Marková, 2010, s. 13) Zařízení pro péči o umírající začala být zřizována na konci 19. století a začátkem 20. století rŧznými katolickými řády ve Francii, Irsku, Anglii, Austrálii a Spojených státech amerických. Hospicová zařízení v té době kladly dŧraz na fyzickou, psychologickou, duchovní péči, na respektování individuality kaţdého člověka. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol., 2006, s. 17) Definice paliativní péče Ve vymezení obsahu slova paliativní není zcela shoda. Obvykle se vychází z definice Světové zdravotnické organizace (1986), definuje paliativní péči jako aktivní komplexní péči o pacienty, jejichţ onemocnění neodpovídá na kurativní léčbu. Zásadní dŧleţitost má léčba bolesti a ostatních tělesných symptomŧ, stejně jako mírnění psychických, sociálních a duchovních problémŧ. Cílem paliativní péče je dosaţení co nejlepší kvality ţivota pro pacienty a jejich rodiny. Principy paliativní péče jsou vyuţitelné také u celé řady jiných onemocnění, zvláště chronických onemocnění. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol., 2006, s ) Paliativní péče je aktivní péče poskytována pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou, která je v pokročilém nebo konečném terminálním stádium. Cílem celé této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání. Paliativní péče usiluje o zachování ţivota, respektuje a chrání dŧstojnost nevyléčitelně nemocných. Paliativní péče dŧsledně vychází z přání a potřeb pacienta, respektuje jeho hodnotové priority. Snaţí se vytvořit takové podmínky, aby pacient mohl poslední chvíle svého ţivota proţít ve společnosti svých blízkých, v dŧstojném a vlídném prostředí. Umírání je 16

17 součást ţivota a kaţdý člověk jej proţívá jedinečně. Nabízí všestrannou oporu příbuzným, přátelŧm umírajícímu a pomáhá tak zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s ) Mezi lidmi, veřejností a zdravotníky bývá slovo paliativní pouţíváno poněkud v jiném významu. Paliativní péče bývá označována jako léčba, která mŧţe vést k vyléčení nemocného člověka a právě proto bývá celá péče vnímána velmi negativně. Protoţe si myslí, ţe paliativní znamená ne jiţ intenzivní péči a drahé léky, ţádné další vyšetřovací postupy, které jsou nákladné, vţdyť pacient stejně umře a je to vlastně stejně uţ zbytečné. Pacient potřebuje jen klid, měl by být doma a nic jiného. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s ) Obecná a specializovaná paliativní péče Obecná paliativní péče označuje takovou péči, která je na dobré úrovni a řeší péči o pacienta v situaci pokročilého onemocnění. Nedílnou součástí této péče je komunikace s pacientem, rodinou. Léčba se orientuje na kvalitu ţivota, účinnou léčbu symptomŧ a psychosociální podporu. Obecnou paliativní péči by měli být schopni poskytovat lékaři všech odborností. Paliativní péče je poskytována i v jiných zařízeních neţ je hospic, akorát tato činnost není nazývána paliativní. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s. 30) Obecnou paliativní péči by mělo poskytnout kaţdé zdravotnické zařízení v rámci své specializace. Součástí paliativní péče je vyhodnocení stavu nemocného, sledování, porozumění a poskytnutí takové léčby, která je dŧleţitá pro zlepšení kvality ţivota nemocného člověka. Obecná paliativní péče by měla plynule přecházet ve specializovanou paliativní péči. (O Connor, Aranda, 2005, s. 20) Specializovanou paliativní péči poskytuje pacientŧm a jejich rodinám tým odborníkŧ, kteří jsou v oblasti paliativní péče vzděláváni, mají určité zkušenosti, kterými disponují. Poskytování paliativní péče je hlavní náplni práce tohoto týmu. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s ) Zařízení, kde je poskytována specializovaná paliativní péče, jsou taková zařízení, kde paliativní péče je jejich hlavní činností. Sluţby v těchto zařízení jsou 17

18 dostupné ve všech formách. Týmy vyškolených pracovníkŧ jsou schopni poskytovat péči, podporu nemocnému a celé jeho rodině. (O Connor, Aranda, 2005, s. 21) Psychosociální aspekty v paliativní péči Váţně nemocní lidé mohou ještě proţít určité radosti a naplnění navzdory svým obtíţím. Záleţí na jejich sebecítění, jak individuálně vnímají svou celkovou situaci, jaké jsou jejich pocity, co proţívají. Rodina a ostatní lidé by měli vědět, s čím se váţně nemocní potýkají, jaké změny, pocity v jejich ţivotě nastávají. Pocit vlastní slabosti a neschopnosti zvládat situaci mohou vést k pokračující ztrátě kontroly nad svým vlastním ţivotem. Ztrátu kontroly nad svým ţivotem mohou lidé s váţným onemocněním vnímat jako výsledek osobního selhání. Lidé mohou mít nebo často mají nedostatek dŧvěry ve schopnosti, jak zvládat celou svou situaci. Očekávají to nejhorší. Jiní se mohou k celé situaci stavět pozitivně. Veškeré obtíţe ignorují, kladou dŧraz na kladné aspekty jejich situace. Ztráta a zármutek. Lidé, kteří umírají, se potýká s řadou ztrát. Jde především o omezení svého dosavadního ţivota a stylu. Ztrácí moc nad svými ţivoty, ztrácí zaměstnání, peníze, postavení ve společnosti. Ztráta se také projevuje v oblasti mobility, nemocní se stávají závislým na druhé osobě. Kaţdá další ztráta provází nemocného pocit smutku a ţalu. Neţ dojde k adaptaci a překonání zármutku, je zapotřebí dostatek času. Nedokončená práce. Pro spoustu lidí je završení nedokončeného díla dŧleţité pro dosaţení pocitu celistvosti, který zajišťuje klid člověka. Při nedokončení práci jde o vztahy k zaměstnání a k sobě, k problematice psychické, interpersonální, religiózní a ekonomické. Rodinné problémy. Jako jednou z dalších příčin obtíţí mohou být zhoršené vztahy a komunikace s rodinou nebo jinými dalšími osobami z okolí. (Vorlíček, Adam a kol., 1998, s ) 18

19 2.2 Hospicová péče Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) hospicová péče je: centrálně řízený program paliativní péče - je cíleně zaměřený na zmírnění symptomŧ nemoci u terminálně nemocných, u kterých se předpokládá délka dalšího ţivota v rozsahu méně neţ 6 měsícŧ. (osobní asistence [on-line]) Slovo hospic pochází angličtiny, v překladu znamená útulek či útočiště. Je to samostatně stojící lŧţkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči především pacientŧm v preterminální a terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s. 31) Definice pojmu hospicová péče dle obecně uznávaných organizací a institucí Myšlenku hospicové péče lze při dobré vŧli a za předpokladu, ţe jsou splněny určité podmínky, uplatnit kdekoliv. Dŧraz je kladen především na kvalitu ţivota nemocného. Jde o kvalitu ţivota aţ do konce, doslova do posledního vydechnutí. Jde o doprovázení nemocného, ale také jeho blízkých, kteří také současně trpí. Hospice nespouštějí ze zřetele pozŧstalou rodinu, věnují se jí i po smrti člověka a to někdy i dlouhodobě. (Svatošová, 2008, s ) Hospic nemocnému garantuje, ţe nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v kaţdé situaci nemocného bude respektována lidská dŧstojnost a v posledních chvílích ţivota nezŧstane sám. (Svatošová, 2008, s. 123) Dle Světové zdravotnické organizace je hospicová péče integrovaná formy zdravotní, sociální a psychologické péče poskytována pacientŧm všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichţ je prognóza svého onemocnění nepříznivá. Předpokládána délka ţivota je stanovena na méně neţ šest měsícŧ. (Bystřický, 2004, s. 21) Dle Ministerstva zdravotnictví České Republiky je hospicová péče komplexní multidisciplinární paliativní péče tvořená odbornými, lékařskými, ošetřovatelskými 19

20 a rehabilitačními činnostmi poskytovanými preterminálním a terminálním pacientŧm. Všechny moţnosti léčby byly a jsou u těchto pacientŧ vyčerpány. Pokračuje jen symptomatická léčba s cílem minimalizovat bolest, zmírnit všechny potíţe vyplývající ze základní diagnózy a jejich komplikací, přitom zohledňuje bio psycho sociální spirituální potřeby pacienta. (Bystřický, 2004, s ) Základní organizační formy hospicové péče Mobilní hospic poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí nebo v jiném náhradním sociálním prostředí. Specializovaný paliativní tým dochází přímo domŧ za pacientem formou návštěv. Součástí je i práce s rodinou a blízkými pacienta, kteří se také podílejí na péči. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s. 31) Hospicová péče poskytována doma. Je pro nemocného ideální, protoţe zŧstává v prostředí, které je mu blízké. Je nevhodná tam, kde chybí rodinné zázemí. Hospicová péče poskytována doma je velice náročná pro všechny zúčastněné při péči o nemocného člověka. Pečující často musí odejít ze zaměstnání a plně se věnovat péči o svého příbuzného. Tím vznikají další komplikace, jako je ztráta zaměstnání, nedostatek financí, fyzické a psychické zatíţení. Lidé zŧstávají v domácím prostředí do doby, kdy je péče o nemocného zvládnutelná. Část nemocný zŧstává doma aţ do své smrti, ale stává se, ţe rodinní příslušníci nemocného člověka ztratí sílu pečovat, jsou vyčerpání a potřebují pomoc, proto vyuţijí péče, která je poskytována v hospicích. Rodina mŧţe svého člena v hospici doprovázet, být mu neustále na blízku a společně s personálem se zapojit do péče o svého příbuzného. (Svatošová, 2008, s. 127) Lŧţkový hospic je samostatné lŧţkové zařízení poskytující specializovanou paliativní péči pro preterminální a terminální pacienty. Dŧraz je kladen na individuální potřeby. Snahou lŧţkového hospice je vytvořit prostředí, ve kterém by pacient mohl zŧstat aţ do konce svého ţivota a být doprovázen rodinou. Cílem je vytvoření osobité a domácké atmosféry. (Kabelka, Sláma, Vorlíček, et al., 2007, s. 31) Záleţí na nemocném, jestli chce v hospici pobývat s rodinou nebo ne. Taky záleţí na nemocném, jak si s rodinou dohodne návštěvy. Návštěvy jsou v hospici neomezené po dobu dvacet čtyři hodin denně po celý rok. Návštěvy nikomu nepřekáţí, 20

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ

SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ - - - - - Středisko ve Valašském Meziříčí SEDMERO RAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ Vrací se Váš blízký z nemocnice po dlouhé nemoci, po mozkové příhodě, po úrazu či s diagnózou nevyléčitelného onemocnění? Rozhodli

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

AFILIACE. jinými lidmi. = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s

AFILIACE. jinými lidmi. = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s SOCIÁLNÍ OPORA AFILIACE = potřeba člověka navozovat kladné a těsné vztahy s jinými lidmi Lidé s rozvinutými sociálními vazbami žijí podle některých zjištění déle a disponují celkem lepším fyzickým i psychickým

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 133; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Truchlení dětí a dospívajících

Truchlení dětí a dospívajících Truchlení dětí a dospívajících PhDr. N. Špatenková, Ph.D. Bc. Jakub Jansa Katedra sociologie a andragogiky FF UP Olomouc Smrt Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Smrt je univerzální lidská zkušenost.

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích

Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích Poslední hospitalizace onkologických pacientů v ZZ následné péče a lůžkových hospicích MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (MOÚ BRNO) Mgr. Jan Švancara (IBA MU Brno, UZIS Praha) Zdroj dat Národní datová základna

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová Práva nemocných dětí Práva nemocných dětí Hana Pinkavová Práva dítěte: etapy poznávání dítěte a dětství z hlediska historického nejdůležitější mezníky ve vývoji lidských a především dětských práv: 1924

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta

Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta Tabulka č. 3 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016-2019 Cíl Úkol Termín

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!! MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Pojištění na péči V Rakousku je používán model tzv. korporativního státu, který se vyvinul v německy mluvících zemích v Německu a Rakousku-Uhersku.

Více