Otázka: Odpověď: Speciálními metodami animoterapie jsou: Hipoterapie terapie s vyuţitím koní. Canisterapie terapie s vyuţitím psů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázka: Odpověď: Speciálními metodami animoterapie jsou: Hipoterapie terapie s vyuţitím koní. Canisterapie terapie s vyuţitím psů"

Transkript

1 Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je to animoterapie a konkrétně se zaměřit na kanisterapii. S tímto termínem se setkávám velmi často, ale vysvětlení se liší. Děkuji za odpověď. Odpověď: Animoterapie pochází z anglického slova animal zvíře, podle jiných názorů z latinského anima duše. Jedná se o léčení pomocí zvířat. Vyuţívá pozitivního působení zvířat na emocionální a fyzické zdraví člověka. Speciálními metodami animoterapie jsou: Hipoterapie terapie s vyuţitím koní Canisterapie terapie s vyuţitím psů Felinoterapie terapie s vyuţitím koček. Odborníci zatím přesně nevědí, jak přesně působí kontakt se zvířetem na lidský organismus. Z prací některých vědců vyplívá, ţe citový vztah ke zvířeti pomáhá uvolňovat interferón, který dokáţe posílit imunitní systém. Také se spekuluje, ţe animoterapie ovlivňuje endorfiny, které zvyšují práh bolesti. Zvířata jsou schopné poskytnou člověku empatii, respekt a lásku. Pokud se toto všechno kombinuje s dotykem, vzniká ideální stav a pro člověka velká podpora nejen po psychické, ale také po fyzické stránce. Podle lidí, kteří se věnují parapsychologii dochází k interakci energetických polí pacienta a zvířete. V České republice se Animoterapie teprvs atává oborem, který se rozvíjí a je stále nejen lékaři podceňován. V USA tvoří animoterapie rovnocenou součást psychoterapie a je i tak vnímána nejen pacienty, ale také odborníky. U nás neustále převládá tendence, ţe i u nevyléčitelných pacientů je zakázáno mít u sebe zvířata. Dokonce někdy i u terminálně nemocného pacienta je zakázáno, rozloučit se s domácím mazlíčkem. U těţce nemocných pacientů, jejichţ primárním problémem není psychický problém se prostřednictvím hlazezením zvířete a verbální a neverbální komunikaci se zvířetem aktivují vnitřní zdroje. Je dokázáno z výzkumů, ţe s urychluje nejen rekonvalescence, ale i klesá nemocnost.

2 Všechny druhy animoterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, ţe animoterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou "návštěvou z venku" a suplují tak roli rodinných příslušníků. Animoterapie rozvíjí jemnou motoriku, podněcuje verbální a neverbální komunikaci. U některých klientů dokonce dokáţe zlepšit orientaci v čase a prostoru. Pokud se systematicky a dlouhodobě pracuje, dokáţe zvíře napomoct koncentraci paměti. Ze sociálního hlediska lze animoterapií dosáhnout sociálního cítění, poznávání a rozvíjí i citovou sloţku. Pouţití animoterapie v rehabilitaci je především působení na jemnou motoriku, v polohování, relaxaci. Kde je to třeba je moţno i pomocí zvířat podněcovat ke hře a pohybu. Dále lze této terapii i připisovat velký vliv na psychiku, coţ přispívá k duševní rovnováze a motivaci. Nejlepších úspěchů dosahuje animoterapie u tělesně postiţených, např. u dětské mozkové obrny, lehké mozkové dysfunkce, svalové dystrofie Konkrétní úspěchy jsou u autistů, u kterých dlouhodobým a systematickým působením můţe zvíře plnit komunikační kanál mezi jejich světem a okolním prostředím. Věková škála klientů vyuţívající animoterapii je opravdu široká. Od kojenců aţ po seniory. Prostředí, kde se dá vyuţít animoterapie je také velmi široké. Jedná se o sociální ústavy, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale i třeba domácí prostředí klienta. Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé ţivotní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie vyuţívá především k odbourání stresu. Pro provozování úspěšné terapie je nutné mít osobu vedoucí zvíře a také odborníka, který vede klienta. Tento odborník se nazývá terapeut. Ve výjimečných případech terapeut vede klienta i zvíře. Kanisterapie V canisterapii není rozhodující rasa psa, ale především jeho charakter a výchova. Samozřejmě existují vhodnější nebo méně vhodná plemena, je třeba vědět, ţe psy lze naučit i přetvářce.

3 Zkušený chovatel je schopen vycvičit téměř kaţdého psa tak, aby byl schopen absolvovat canisterapeutické zkoušky. Pes a člověk vytvářejí jednu část, která je součástí léčebného týmu. Tou druhou je samotný pacient. Canisterapeutický pes se můţe na léčebném procesu podílet denně maximálně dvě aţ tři hodiny, terapeutická jednotka by neměla přesáhnout třicet minut. Důleţitých faktorem je nálada psa a chuť věnovat se práci se zdravotně postiţenými. Totéţ platí o lidech. Proto zkušení terapeuté, pracující s lidmi a se zvířaty, se snaţí nevnucovat svou péči člověku ani zvířeti. Psi pro canisterapii jsou vybírají jiţ ve štěněcím věku podle vlastností a charakteru, a jsou vychováváni, v ţádném případě drezurováni. Je to podobné jako u lidí. Dokonale vycvičený hudebník s absolutním sluchem, který bude hrát "bez srdce", je jen výborný řemeslník, nikoliv umělec. Vycvičený pes s vadným charakterem můţe při špatném vychování nevypočitatelně zaútočit. Je to šelma, která můţe jednat a také jedná podle vrozených vzorců vlastních dané rase psa. Kvalitní chovatel se vţdy pozná podle toho, ţe si sám vybírá klienty, kterým prodává štěňátka, a také podle toho, ţe se ke psům chová jako k partnerům. Štěně od kvalitního chovatele můţe stát od několika set aţ po desítky tisíc korun. Štěně vyţaduje pravidelné odčervení a dodrţení očkovacího kalendáře. Kaţdý chovatel by si měl být vědom moţnosti a způsobu přenosu některých infekčních a parazitárních emocí ze zvířete na člověka (antropozoonózy). Ostatní péče se odvíjí podle cílů stanovených v rámci léčebného nebo jiného vyuţití psa (asistence, pedagogika atd.). Jeho výchova začíná od momentu narození, kdy se učí vybojovat si místo ve své psí smečce při kojení. Největší chybou je, kdyţ ho chovatel nenaučí chování v komunitě dalších psů, pak je bázlivý a ustrašený. Musí pochopit, který ze psů je nadřazený a jaké je jeho vlastní postavení. Pes je vţdy obrazem svého pána, stejně jako děti jsou obrazem rodiny. Pes jako terapeut musí znát své postavení a roli v rodině, musí respektovat vůdce v lidské smečce a podřídit se její hierarchii. Musí poslouchat i to nejmenší dítě v rodině. Nikdy nelze připustit, aby se tam pes cítil jako vůdce. K psovi patří i jeho majitel. Jestliţe se jako člověk nehodí k práci se zdravotně postiţenými a nemocnými lidmi nebo se na ni necítí, nemůţeme počítat ani s jeho sebelépe vycvičeným a vedeným psem."

4 Jak psi pomáhají Pravidelně z pronikají z televizní obrazovky informace o tom,jak pes hledá zraněné pod troskami, pozná blíţící se záchvat, stává se očima pro slepce, dokáţe nás uklidnit. Ve skutečnosti za takovým činem stojí velká práce, která se týká výcviku psa. Stále častěji se pes stává nástrojem, který pomáhá nejen ve zdravotnických nebo sociální oborech, ale také se stává spolupracovníkem policistů, záchranářů i jiných profesí. Psi se s úspěchem uplatňují například jako pomocná psychoterapeutická metoda v případech, kdy jiné metody nejsou účinné nebo pouţitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, jeţ obtíţně komunikují a při práci s citově deprivovanými a artistickými dětmi, mentálně postiţenými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí i dospělých nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii. Psi by ovšem nezvládli sami všechny úkoly, které na ně canisterapie klade, bez pomoci lidí, jimţ se u canisterapie říká canisterapeuti. Jsou to dobrovolníci, kteří ve svém volném čase se svými psy navštěvují různá sociální zařízení pro děti i dospělé, kteří trpí psychickými poruchami, depresemi, jsou tělesně postiţení nebo se cítí opuštění a smutní. Takoví lidé vnímají psa jako kamaráda, který je má rád takové, jací jsou, můţou si s ním hrát a mazlit se s ním. Pomáhají s péčí o pejska, a to vede k vytváření pocitu odpovědnosti, ale také zvýšení sebevědomí, protoţe jejich osobnost je v této činnosti důleţitá. Ne kaţdý pes je pochopitelně na canisterapii vhodný. Nezáleţí tak příliš na rase psa, ale na jeho povaze. Pro canisterapeutické psy je důleţité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a mnoţství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť on a pes tvoří nerozlučný tým. Psovod musí mít komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psovi i k lidem. Pes vyuţívaný pro canisterapii by měl mít také příslušnou zkoušku. Jak psi lidem škodí Pokud by se mělo hovořit o škodě způsobené psem, tak by se jednalo především o to, ţe nás pes ohroţuje nevědomky. Problém nastane, pokud je pes nositelem klíštěte. Přenos klíštěte ze psa na člověka je častý. Psi nosí klíšťata do domu a člověk se můţe nakazit encefalitidou nebo boreliozou. Příčinou můţe být to, kdyţ se snaţíme psovi klíště vyndat a nedodrţíme určitá hygienická pravidla. Někdy se stává problémem to, kdyţ o klíštěti nevíme a omylem ho rozmáčkneme. Pes je

5 samozřejmě i nositel blech, které jsou přenosné i na člověka. Pokud pes spí s člověkem v posteli můţe tato situace nastat velmi lehce. Blechy jsou samozřejmě přenašeči různých chorob. Pes je obecně nositel parazitů. Ve výkalech vylučuje škrkavky. Vajíčka škrkavek jsou vůči okolnímu prostředí odolná. Paraziti se mohou dostat do lidského těla třeba tím, kdyţ člověk uklízí výkaly. Po kaţdé této činnosti by mělo dojít k důkladné hygieně rukou. Veškeré prostory, které jsou infikovány výkaly umýt a dezinfikovat vhodným přípravkem. Samostatnou kapitolou jsou psi a jejich srst, která můţe u alergiků způsobovat problémy. Jako řešení se nabízí chovat plemena, která nezpůsobují tak často alergie. Především se jedná o peruánského naháče nebo o čínského chocholatého psa. Volba plemena psa z tohoto hlediska je důleţitá hlavně, pokud jsou v blízkosti malé děti. Nejdříve je vhodné otestovat, jestli dítě psa snese, např. návštěvou u lidí, kteří vlastní psa. Pokud si rodina na psa zvykne a dojde k alergiím u dětí, je sloţité pak psa odloţit. Pes jako většina zvířat můţe přenášet i pro člověka smrtelné choroby. V tomto případě vzteklinu. Velký problém nastane, pokud je člověk pokousán cizím psem a jeho majitel není schopen prokázat, ţe byl pes očkován proti vzteklině. Pokousaný pak musí podstoupit očkování a řadu vyšetření k vyloučení tohoto smrtelného onemocnění. Dle zákona je očkování proti vzteklině povinné, přesto ho někteří majitelé zanedbávají. Otázka: Dobrý den, učí 20 let v jiných oborech neţ zdravotnických. Měla jsem nemocnou maminku, která trpěla onkologickým onemocněním. Bohuţel zemřela v nemocnici, často mi lékaři nabízeli péči v hospicovém zařízení, ale nikdy mi neřekli nic konkrétního. Proto bych se ráda zeptala, co je to hospic, jaké jsou moţnosti péče o umírající pacienty. Odpověď: Myšlenka hospice Hospic je specifické zařízení, které poskytuje paliativní péči, která se zaměřuje na klienta, jako jedinečnou neopakovatelnou holistickou bytostí. Při této péči se nejedná o léčbu, jako spíše se zde zaměřujeme na řešení symptomů, které mohou provázet pacienty

6 v terminálním stádiu ţivota. Při praktickém poskytování hospicové péče to znamená, ţe se pečující zaměřuje především na tišení bolesti, řešení psychických a sociálních problémů provázející onemocnění a léčbu. Důleţité je uvědomění si, ţe dříve, neţ klient začne vyuţívat hospicovou péči, došlo k vyčerpání všech moţností léčby. Z tohoto vyplívá, ţe hospic je určen pro klienty v terminálním stádiu ţivota. Zde lékař ani sestra neslibuje vyléčení, ale úlevu a klidný odchod. Zároveň se nesmí stát, ţe by kdokoliv, kdo poskytuje hospicovou péči bral člověku jakoukoliv naději. Před vstupem do hospicu musí být klient informován o svém zdravotním stavu. Jestli se takto nestane, dochází k problematičtější péči o klienta i rodinné příslušníky, současně se stává náročnější práce i pro samotný ošetřovatelský personál. Obecně myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku. V hospici se velká část péče věnuje i duchovní stránce klienta, coţ velmi často chybí při poskytování paliativní péče na standardním oddělení nemocnice. Zároveň, ale není podmínkou pro přijetí klienta do hospicu jeho náboţenské vyznání. Samozřejmostí v hospici při poskytování paliativní péče je přítomnost nejen teologa, ale také sociálního pracovníka, psychologa a dalších specialistů. Paliativní péče tak dostává rozměr multidisciplinární péče o klienta. V zemích, kde je rozvinutý systém paliativní péče a hospiců je podle výzkumu výrazné zlepšení péče o umírající klienty i v nemocnicích. Paliativní a hospicová péče se začíná učit na Vyšších odborných a Vysokých školách oborů ošetřovatelství. Ze sester se stávají jiţ specialisti na poskytování paliativní péče. Obecně lze hospicovou péči rozdělit do základních forem: Domácí hospicová péče: - Jedná se, pokud je to moţné o zpravidla nejideálnější péči o klienta v terminálním stádiu. Tato péče však nemusí být vţdy dostačující. - V České republice se jedná stále o problematiku, která není dostatečně rozvinutá. - Poţadavkem je dostatečné rodinné zázemí, hrozí přetíţení pečovatele, kdy se mohou unavit a vyčerpat. Stacionáře denní potřeby: - Jedná se o systém, kdy pacient ráno dochází do stacionáře a večer se vrací. - Je to ideální kompromis při poskytování hospicové péče, kdy klient má dostačující odbornou péči přes den a večer můţe být se svými blízkými.

7 - Opět je náročné pro pečovatele denní odvoz do hospice a domů. - Oproti předchozímu způsobu poskytování péče je výhodou, ţe pečovatel můţe relativně normálně vykonávat své povolání a nedochází k takovému opotřebování pečovatele. Lůžková hospicová péče: - Vyuţívá se v případě, kdy předchozí dvě varianty nejsou při poskytování paliativní péče dostačující - Při péči o pacienta v terminálním stádiu je moţné, ţe domácí nebo Stacionární péče není výhodná vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klienta. - Lůţkovou péči v hospici lze také pouţít dočasně, pokud je poskytována domácí péče a pečovatel jiţ cítí únavu a potřebuje např. odjet na dovolenou se zotavit. Důleţité je uvědomění si, ţe základem filosofie hospicu je úcta k ţivotu. Hospicová péče se stává garantem toho, ţe klient nebude v ţádném případě trpět nesnesitelnou bolestí. Důraz musí být kladen i na lidskou důstojnost a na to, ţe v posledních chvílích člověk nezůstane osamocen. Další důraz se klade na kvalitu ţivota nemocného do posledních chvil ţivota. Samozřejmostí se stává, ţe péče je zaměřená i na rodinné příslušníky a to i po smrti klienta. Poskytování hospicové péče v České republice Z hlediska historie je zlomový bod v 70. Letech 20. Století, kdy se ve Velké Británii ustanovilo pět zásad rozvoje oboru. Tyto zásady po roce 1989 přejímá i Česká republika a začíná se jimi řídit. Jedná se o tyto zásady: - Zaloţení oddělení paliativní (hospicové) medicíny, která provádí komplexní multidisciplinární péči, včetně vysoce odborné lékařské péče. - Vyškolení lékařů a sester v tomto oboru, kteří pracují jako součást multidisciplinárního paliativního týmu. - Zaloţení paliativních hospicových oddělení v nemocnicích.

8 - Rozvinutí konzultačních sluţeb v oblasti paliativní medicíny ve všeobecných nemocnicích. - Výuka všech lékařů a sester, ale i dalších pracovníků v základech multidisciplinární paliativní péče. V České republice, stejně jako v celém bývalém východním bloku, do roku 1989 byla poskytována paliativní péče nahodile nesystematicky a péče o umírající klienty byla spíše doménou standardních lůţkových oddělení, popř. léčeben dlouhodobě nemocných. Péče o klienty v terminálním stádiu nebyla dostačující, veškerá starost se více méně soustředila na biologické potřeby. Z tohoto hlediska nebylo na klienta pohlíţeno jako na holistickou bytost. Také vzdělání lékařů a sester v této oblasti bylo jen velmi okrajové. Učebnice z této doby popisují umírání jako akt, který je třeba respektovat a veškerá popisovaná ošetřovatelská péče je zaměřená převáţně na péči o tělo neţ o ducha. Po roce 1989 se začala rozvíjet paliativní péče i u nás a začaly vznikat první hospice. Také vzdělávání v oblasti paliativní péče se začalo více prosazovat. Dnes jiţ je samozřejmostí nejen při vysokoškolském studiu. V současné době má Česká republika k dispozici zhruba 30 zařízení, kde je poskytována kvalitní péče. Podrobně se lze dozvědět o aktuální situaci na webových stránkách Péče zaměřená na umírajícího klienta Ţivotní horizont umírajících klientů je vymezen týdny či měsíci. Terminálně nemocné pacienty ohroţuje nemoc po celé jejich bio-psycho-sociálně-spirituální stránce. Hospicové hnutí musí být na všechny tyto problémy připraveno a musí být schopno je řešit. Z psychosociálních a spirituálních problémů je v hospicích nutno zajistit péči především o: - Psychické potřeby o Klienti v psychických krizích nebo zátěţových situacích mohou proţívat těţké deprese, depresivní reakce, často se sklonem k sebevraţdě, neklidné a zmatené stavy, těţkou nespavost. - Sociální potřeby o Klienti v sociálních krizích nebo zátěţových situacích se mohou setkat s narušením rodinných vztahů, nemoţnost o klienta pečovat těmi

9 nejbliţšími, zanedbávání ze strany rodinných příslušníků, narušení partnerských vztahů. - Spirituální potřeby o V zátěţových situacích můţe dojít k odmítnutí duchovna z důvodu zklamání, bolesti, beznaděje. Nebo naopak z ateisty se můţe stát věřící člověk. I spirituální potřeby musejí být samozřejmě uspokojeny. Z biologických potřeb v terminálním stádiu klienta je dle výzkumu nejčastější problematika dle priorit taková: Řešení bolesti, hospitalizace x ambulantně, paliativní zmírňování symptomů nemoci, popř. léčby, chronické nebo akutní střevní obstrukce, dušnost, pocit dušnosti, abnormální lámavost kostí (např. důsledkem metastáz), poruchy látkové výměny, terminální selhání orgánů, nebezpečí těţkého nadměrného krvácení, poškození pokoţky a sliznice (tumory, vředy, rány, dekubity). Hospicová péče se odlišuje nejen u kaţdého případu. Existují i určité zvláštnosti u terminálních onemocnění, především se zřetelem na onkologický a ne-onkologický původ. Mnoho lidí nemůţe, přes veškerou snahu, zemřít doma. Často při zhoršení stavu lékař odesílá klienta do nemocnice aniţ by se respektovalo přání pacienta. Proto je důleţité vědět, co si klient přeje. 1. Péče zaměřená na rodinné příslušníky Rodinný příslušníci a přátelé bývají umíráním milovaného člověka zasaţeny často více neţ klient sám. Trpí s umírajícím, předjímají ztrátu a jsou konfrontováni s vlastní smrtelností a s tím spojenou nejistotou a strachem. Obecně je podle výzkumů provedených v hospicích rozšířená zkušenost, ţe umírající člověk představuje často menší problém neţ rodinní příslušníci. Zde by bylo vhodné uvést jedno přísloví: Při vlastní smrti člověk jen umírá, ale při smrti druhého musí ţít! Péči potřebují všichni zúčastnění. Strastiplný proces

10 rozvolňování úzkých vazeb ukončený smrtí je moţné překonat pouze společně, postiţení lidé spolu s pečujícími dohromady. Nejčastějším problémem příbuzných umírajících klienta je strach: o Strach z nejistoty o Pro dnešní dobu je charakteristické vytěsnění umírání z kaţdodenního ţivota. Mnozí lidé se domnívají, ţe budou muset proţít umírání blízkého člověka doma a upřednostňují umírajícího svěřit do péče instituce. Strach a obavy bývají často tísnivější neţ je samotná realita, o Jiţ toto vědomí můţe pomoci a povzbudit k přijetí skutečnosti o Podaří-li se poznatky o umírání, smrti a smutku začlenit do všedního ţivota, dosáhne se tím mnohého. o Nejlépe se dá čelit strachu jasnými informacemi. o Strach z utrpení o Mnozí lidé si s utrpením spojují bolesti, o velkou úlevu přinášejí znalosti o moţnostech moderní léčby bolesti, o slib lékařů a sester v hospicích, ţe učiní vše proto, aby umírající netrpěl ţádnou bolestí, značně přispívá k povzbuzení rodinných příslušníků, o vysvobození od fyzické bolesti znamená zmírnění utrpení pro všechny zasaţené. o Strach ze ztráty o Zaţít smrt blízkého člověka vţdy znamená bolestné odloučení, o často k takovému odloučení dochází jiţ při umírání (ošetřovatelé a lékaři mají tendenci odtahovat příbuzné od klienta), o důleţitá je komunikace mezi všemi zúčastněnými. o Strach ze selhání o Pocity selhání vyvolané smutkem se dají zmírnit, zeslabí-li se samy příčiny smutku, o patří sem i příleţitost k tomu, aby se mohli příbuzní vhodným způsobem rozloučit. Mgr. Patrik Burda

11

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky Signální pro alergiky Balanční

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Petra Králová OBSAH PŘÍSPĚVKU: HODNOCENÍ KVALITY JAK KVALITU HODNOTIT ČSN NORMA ISO 9001:2000 PŘEDSTAVENÍ

Více

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!! MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více