Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS"

Transkript

1 Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, Brno Tel., fax.: , Ing. Miloslav Malec Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Vysočina Žižkova 57, Jihlava Tel., fax.: , Úvod Obsah referátu navazuje na příspěvek z minulého roku S nástroji GIS na chaos v ÚSES, který se věnoval základním principům nového koncepčního přístupu v aktualizaci a nápravě věcných i formálních nedostatků nejrůznějších dokumentací územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), kdy důraz je kladen zejména na systémovou podstatu ÚSES (prvky nejsou propojeny nahodile, ale na základě prostorových a funkčních vztahů jeho jednotlivých skladebných prvků či skupin těchto prvků). Tento nový koncepční přístup byl poprvé popsán a využit při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou. Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou Základní dokumentace generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byla zpracována v roce 2001 (AGERIS s.r.o., Brno). Hlavním cílem zpracování dokumentace bylo vytvoření územně plánovacího podkladu sjednocujícího pojetí územního systému ekologické stability v okrese Žďár nad Sázavou ve všech zastoupených hierarchických úrovních (místní čili lokální, regionální a nadregionální) a široce využitelného ve státní správě a samosprávě při plánování jakýchkoliv aktivit zasahujících do způsobů využívání krajiny. K dosažení uvedeného cíle bylo mj. nutné, aby způsob zpracování generelu umožňoval jeho následné průběžné rozvíjení a aktualizaci v něm obsažených údajů. Z tohoto důvodu byl zvolen digitální způsob zpracování dokumentace s efektivním využitím nástrojů GIS. Před vlastním započetím vytváření sjednoceného generelu ÚSES bylo nutné stanovit základní metodické principy řešení při současném zachování podmínky minimalizace zásahů do původních návrhů ÚSES. Princip větví ÚSES Při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byl vedle respektování obecně uznávaných metodických principů vymezování ÚSES (viz Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability - Metodika pro zpracování dokumentace, ČÚOP, 1995) položen mimořádný důraz na vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými skladebnými prvky ÚSES. Pro zohlednění vzájemných vztahů a vazeb mezi skladebnými prvky ÚSES bylo zcela nově použito principu sdružování typově příbuzných navazujících biocenter a biokoridorů příslušejících k určité hierarchické úrovni ÚSES (místní, regionální, nadregionální) do logických sledů - větví ÚSES. Jako základní kritérium pro určení typové příbuznosti navazujících biocenter a biokoridorů (a tedy pro správné sestavení větve ÚSES) byla zvolena příbuznost zastoupených stanovišť. Zásadní zohledněnou charakteristikou stanovišť byl jejich hydrický režim (vodní poměry). Doplňujícím kritériem pro detailnější typizaci větví ÚSES byla shodnost typů cílových společenstev, která mají skladebné části jednotlivých větví ÚSES reprezentovat. Pro identifikaci jednotlivých větví ÚSES byla určena následující základní pravidla: každá větev ÚSES sestává alespoň z jednoho biokoridoru příslušného biogeografického významu (v případě nadregionálních větví z osové části nadregionálního biokoridoru, v případě regionálních větví z regionálního biokoridoru, v případě místních větví z lokálního biokoridoru) a z jednoho biocentra, všechny skladebné části (prvky) větve reprezentují určité shodné či příbuzné typy stanovišť (zejména z hlediska vodního režimu), ve všech prvcích větve je zastoupen alespoň jeden shodný typ cílových společenstev (lesní, vodní, luční, mokřadní), každá větev ÚSES navazuje alespoň jedním svým koncem na jinou větev stejné nebo vyšší hierarchické úrovně ÚSES, reprezentující shodné nebo příbuzné typy stanovišť (z hlediska vodního režimu), každý biokoridor je součástí právě jedné větve ÚSES, každé biocentrum (s výjimkou unikátních izolovaných biocenter) je součástí alespoň jedné větve ÚSES; velmi často jsou ovšem jednotlivá biocentra součástí vícero větví ÚSES, přičemž počet větví ÚSES, jejichž součástí může jedno biocentrum být, není v zásadě omezen. Na identifikaci jednotlivých větví ÚSES navázalo jejich rozčlenění na základě shodných základních znaků do několika typů. V prvé řadě byly větve ÚSES členěny podle svého biogeografického významu (hierarchické úrovně), a to na větve nadregionálního, regionálního a místního významu. Ve většině případů (s výjimkou větví nadregionálního

2 významu) pak následovalo členění větví podle hydrických poměrů stanovišť, která jednotlivé větve reprezentují. Na základě hydrických poměrů stanovišť bylo možno na území žďárského okresu rozlišit dva základní typy větví ÚSES: větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES), větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými, příp. i rašelinnými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES v širším slova smyslu). Specifikou některých plošších částí okresu je existence přechodového typu větví mezi oběma základními typy větve procházející v relativně vyrovnaném poměru hydricky normálními a vlhkými stanovišti (obecně větve mezohygrofilní). V rámci základních typů větví pak byly dále rozlišovány dílčí subtypy, zohledňující další specifické faktory (v případě mezofilních větví zejména typy reprezentovaných cílových společenstev, v případě hydrofilních větví pak také poměr zastoupení mokrých a vlhkých stanovišť a přítomnost vodního toku). Jednotná srovnávací báze - legenda Při analýze podkladových dokumentací (základních generelů ÚSES, územních plánů, urbanistických studií a územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR) bylo mj. zjištěno používání velmi různorodých členění základních skladebných částí ÚSES, tj. biocenter a biokoridorů (podle přesnosti vymezení, podle funkčnosti, podle existence či neexistence, členění na stav a návrh aj.), přičemž v řadě případů použitá členění nijak nepodporovala další využitelnost a rozvíjení informací o skladebných částech ÚSES. Potenciální uživatel dat (např. zpracovatel ÚSES v rámci územního plánu nebo pozemkových úprav) se tak může dozvědět kupříkladu, že biocentrum je rámcově vymezené a částečně funkční, ale nezíská již žádnou informaci o tom, zda a za jakých podmínek lze měnit polohu biocentra či zpřesňovat jeho vymezení. Dalším úkolem v rámci zpracování okresního generelu ÚSES bylo tedy vytvoření jednotné legendy pro skladebné části ÚSES, nikoliv ovšem libovolné samoúčelné legendy, nýbrž takové legendy, která bude co nejvhodnější pro následné využívání údajů o skladebných částech ÚSES. Vycházeli jsme přitom ze skutečnosti, že základem ochrany a tvorby ÚSES je přesné vymezení jeho jednotlivých skladebných částí v krajině, podmíněné celou řadou faktorů. Tyto faktory můžeme obecně dělit do dvou skupin skupinu faktorů přírodních a skupinu faktorů společenských. Ve fázi okresního generelu je možno zohlednit většinu zásadních přírodních faktorů, ale jen některé z faktorů společenských (přičemž jedním z nejdůležitějších nezohlednitelných společenských faktorů jsou vlastnické vztahy k pozemkům). Proto nelze v rámci generelu hovořit o přesném vymezování skladebných částí ÚSES, nýbrž pouze o určování přesnosti a závaznosti jejich polohy (lokalizace, umístění) v krajině. Jednotlivé skladebné části ÚSES (prvky) byly tedy v generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou rozčleněny podle určitosti lokalizace, a to do následujících tří kategorií: prvek s jednoznačnou lokalizací (umístěním), prvek s doporučenou lokalizací (umístěním), prvek se směrnou lokalizací (umístěním). Jednoznačnost lokalizace prvku ÚSES je obecně spjata s existencí alespoň jednoho z následujících faktorů: poloha prvku (nadregionálního či regionálního biocentra) jednoznačně vyplývá z územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR nebo ze zpřesňujících vymezení v navazujících dokumentacích ÚSES (např. návrhu územního plánu VÚC Žďárské vrchy), prvek byl již jednoznačně vymezen v komplexních pozemkových úpravách, prvek je ve své lokalizaci jednoznačně omezen přírodními podmínkami, jež má reprezentovat speciálně platí pro biokoridory vedené v podmáčených dnech údolí, převážně přímo ve vazbě na vodní tok, konkrétní poloha prvku podmiňuje existenci celé větve ÚSES speciálně platí pro lokální biocentra situovaná v místech s ekologicky velmi cennými společenstvy na podmáčených stanovištích, tvořící koncová biocentra pro větev místního ÚSES vedenou v podmáčených polohách a navrženou právě jen s ohledem na ekologický význam konkrétního koncového biocentra. Jednoznačná lokalizace prvku ÚSES by pro další upřesňování jeho vymezení měla být (v případě zachování celé větve ÚSES, jejíž je prvek nezbytnou součástí) závazná. Zásadní změna polohy jednoznačně lokalizovaného prvku ÚSES by vedla k neúčelnému či dokonce zcela nesprávnému vymezení ÚSES. Doporučeně lokalizované jsou prvky ÚSES tehdy, kdy pro jejich konkrétní umístění v krajině existují z pohledu tvorby ÚSES objektivní důvody, vyplývající z přírodních podmínek a stávajícího využití krajiny např. umístění biocentra v prostoru ekologicky cenné lokality na stanovištích, odpovídajících celkovému charakteru příslušné větve ÚSES, trasování mezofilního biokoridoru v krátkých příkrých svazích údolí nejvhodnějších pro migraci bioty aj. Doporučená lokalizace prvku ÚSES není pro další upřesňování jeho polohy a vymezení závazná, nicméně směřuje k co nejúčelnější tvorbě ÚSES s ohledem na jeho funkčnost a nezřídka i s ohledem na potřebné náklady na jeho realizaci. Směrně jsou lokalizovány prvky ÚSES tehdy, když je možno jejich umístění do značné míry přizpůsobit jiným zájmům v území bez narušení základních principů tvorby ÚSES (např. uvnitř relativně homogenních partií lesních celků). Konečné umístění směrně lokalizovaných prvků ÚSES pak může při zachování obecně platných zásad tvorby ÚSES doznat oproti předložené podobě výrazných změn.

3 Mapová část okresního generelu ÚSES Mapová část okresního generelu ÚSES byla zpracována v digitální podobě v prostředí Topol a ArcGIS nad digitálními mapovými díly systému Zabaged (Základní mapy ČR 1 : ). Vzhledem k požadavku objednatele na následné využití dat nástroji technologií GIS byla v rámci editace v prostředí Topolu zajištěna čistota topologie objektů vrstev biocenter a biokoridorů. Základním důvodem pro volbu mapového díla měřítka 1 : byla skutečnost, že vzhledem k prostorovým rozměrům skladebných částí ÚSES je toto dílo dostatečně podrobné a přitom přehledné. Je možné poměrně přesně vyjádřit tvar biocenter i průběh biokoridorů. V mnoha případech je již z vyjádření skladebné části ÚSES v této mapě možno vyčíst také důvod způsobu lokalizace (jednoznačná, doporučená a směrná lokalizace) zejména v případech skladebných částí vázaných na různé výrazné krajinotvorné struktury (izolovaný les, vodní tok, strmý svah s výchozy skalního podloží apod.). Biocentra jsou vyjádřena jako polygony v různém stupni generalizace a biokoridory jako polylinie (lomené čáry) generalizovaného vyjádření vedení biokoridoru. Každému jednotlivému biocentru je vždy přiřazen určitý jediný typ lokalizace (jednoznačná, doporučená či směrná lokalizace) základní prostorovou jednotkou je tedy vždy celé konkrétní biocentrum. Naproti tomu jednotlivé biokoridory mohou mít (ale nemusí a většinou nemají) v různých svých částech přiřazený různý způsob lokalizace, a proto je jako základní prostorová jednotka brána každá část biokoridoru s odlišným způsobem lokalizace. Je-li biokoridoru v celé délce přiřazen jediný způsob lokalizace (nejčastější případ), odpovídá základní prostorová jednotka (obdobně jako v případě biocenter) celému tomuto biokoridoru. Tiskovými výstupy grafické části díla realizovanými v prostředí ArcGis ArcView byly v první etapě v roce 2001 jednotlivé listy Základní mapy ČR 1 : se zákresem navržených skladebných částí ÚSES podle stanovené legendy, ve druhé etapě v roce 2002 pak dvě přehledné mapy ÚSES v měřítku 1 : , z nichž jedna obsahuje zákres základních skladebných částí (prvků) ÚSES (biocenter a biokoridorů) všech hierarchických úrovní (místní neboli lokální, regionální a nadregionální) navržených okresním generelem ÚSES s rozlišením způsobu lokalizace a s připojenými kódy (označeními) jednotlivých prvků dle připojených tabulek a druhá zákres základních skladebných částí ÚSES podle příslušnosti do jednotlivých větví ÚSES, označených kódy dle tabulky biokoridorů a větví ÚSES. Geodatabáze a tabulky Druhou etapou ve zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou navazující v roce 2002 na základní dokumentaci z roku 2001, bylo vytvoření geodatabází a popisných tabulek k jednotlivým skladebným částem ÚSES, obsahujících základní pravidla pro zpřesňování polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES. Strukturu geodatabází a popisných tabulek ÚSES bylo nutné navrhnout tak, aby bylo možné charakterizovat jak vlastní skladebné prvky ÚSES (či jejich dílčí části), tak i prostřednictvím větví vztahy a vazby jednotlivých skladebných prvků ÚSES mezi sebou. Pro zpracování popisných dat generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou bylo zvoleno prostředí ArcGIS ArcView 8.2. Využito bylo jednak geografických datových modelů představovaných jednoduchými osobními geodatabázemi (personal geodatabase) formátu mdb, jednak tabulek formátu dbf. V následující části jsou specifikovány jak jednotlivé geografické datové modely a tabulky (popis dat), tak možnosti dynamických provázání (popis vazeb). Popis dat Jednoduché osobní geodatabáze (personal geodatabases) Vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány v prvé řadě pomocí dvou jednoduchých osobních geodatabází: centr.mdb korid_s.mdb Geodatabáze centr.mdb obsahuje třídu prvků (features) centr zahrnující vymezení jednotlivých biocenter s geometrií typu polygon a následující databázové položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení polygonu biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. NAZEV_C String 40 Název biocentra přidělený v rámci okresního generelu. BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biocentra, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biocenter, kterým

4 byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 70 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace biocentra. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro dané biocentrum reprezentativní. MIN_VYM Double 8 Minimální potřebná výměra biocentra udávaná v hektarech. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení biocentra s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Geodatabáze korid_s.mdb obsahuje třídu prvků (features) korid_s zahrnující vymezení souvislých částí biokoridoru se stejným způsobem lokalizace (způsoby lokalizace: jednoznačná, směrná, doporučená) s geometrií typu lomená čára (polylinie) a následující databázové položky: OZN_S_K String 8 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) části biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K, čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru v rámci okresu a případně i tečkou oddělené další číslo, sloužící k rozlišení jednotlivých částí biokoridoru s různou určitostí lokalizace. String 5 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace části biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 80 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace příslušné části biokoridoru. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení příslušné části biokoridoru s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Tabulky formátu dbf Další vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány pomocí tří tabulek formátu dbf : KORID_K.dbf KU_CENTR.dbf KU_KORID.dbf Tabulka KORID_K popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru.

5 BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biokoridoru, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biokoridorů, kterým byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. OZN_P1 String 1 Označení první navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_P2 String 1 Označení druhé navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_V String 5 Jedinečné označení konkrétní větve ÚSES v rámci okresu Žďár nad Sázavou, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. Označení zahrnuje počáteční písmeno V a třímístné pořadové číslo větve. TYP_V String 20 Kódové vyjádření typu větve ÚSES, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro daný biokoridor reprezentativní. MAX_DELKA Double 20 Maximální přípustná délka biokoridoru udávaná v metrech. MIN_SIRKA Double 20 Minimální přípustná šířka biokoridoru udávaná v metrech. Tabulka KU_CENTR popisuje jednotlivá biocentra okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biocenter nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého dané biocentrum (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biocentrum tak, jak je vymezeno v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky OZN_C vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biocentra do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky OZN_C tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biocentrum podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tabulka KU_KORID popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biokoridorů nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky:

6 String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého daný biokoridor (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biokoridor tak, jak je vymezen v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biokoridoru do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biokoridor podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tiskové výstupy databázových tabulky okresního generelu ÚSES byly provedeny v prostředí Crystal Reports pro ArcMap. Popis vazeb Geografické datové modely byly dle potřeb dynamicky provázány jak s odpovídajícími tabulkami formátu dbf, tak mezi sebou. Při tvorbě vazeb bylo využito jak normálního připojení (join), tak i relace (relate). V následující části uvádíme přehled využitých připojení. Tučným písmem je uveden název geodatabáze či tabulky, normálním písmem název propojovací položky. centr KORID_K korid_s OZNK_C relace relace OZNK_P1 OZNK_P2 centr OZN_C KU_CENTR OZN_C korid_s KORID_K KU_KORID Závěr Zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou s použitím nových přístupů ke tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES je jedním z potenciálně využitelných základních kroků k vytváření obecně platného jednotného informačního systému ÚSES v prostředí geografických informačních systémů (GIS), zefektivňujícího práci orgánů státní správy (zejména na poli územního plánování a ochrany přírody a krajiny) a umožňujícího všem uživatelům ÚSES zjišťovat potřebná data z jednoho základního informačního zdroje. Nezbytným základním předpokladem fungování informačního systému ÚSES je ovšem jeho aktivní využívání, zahrnující především průběžné doplňování a aktualizaci v něm obsažených dat.

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE RNDr. Jiří KOCIÁN AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, jiri.kocian@ageris.cz ABSTRAKT

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES

PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES Mgr. Jana ŠMÍDOVÁ 1, Mgr. Jaromír KOSEJK 1, Ing. Michael HOŠEK 1, Mgr. Pavla KŮSOVÁ 2 1 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4, 2 Ministerstvo

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné aktualizace ÚAP a doporučení jejich řešeníení

Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné aktualizace ÚAP a doporučení jejich řešeníení ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, červen 2012 Jaroslav Tušer Výkladové semináře e MMR k aktualizaci územně analytických podkladů obcí Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Geografické informační systémy Říčany

Geografické informační systémy Říčany Téma aktivity: GIS v oblastním městě republiky Předmět: Vazba na ŠVP: GIS 4., 5. ročník, seminář ze zeměpisu Tematický celek: GIS, ČR Doporučený věk žáků: 16-19 let Doba trvání: 28 minut Specifické cíle:

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016

Geocoding. Jaroslav Bližňák bli016 Geocoding Jaroslav Bližňák bli016 Obsah Geocoding Základní pojmy Historie Data pro geokódování Registr ÚIR- ADR Registr ČSU Geocoding aplikace Srovnání mapových portálů Geocoding Inverzní geocoding Závěr

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

Charakteristika nástrojů použitých v metodice

Charakteristika nástrojů použitých v metodice Charakteristika nástrojů použitých v metodice Pro metodický popis datových souborů a pro definování kontrol a vykazovacích povinností se v metodice pro sestavování výkazů 1) (dále jen metodika ) používají

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

téma Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů

téma Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Tvorba datových modelů Úvod Povinnost krajů zajistit zpracování a schválení plánů rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen PRVK) plyne ze zákona 274/2001 Sb. ze dne

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

MINIS verze 2.2 digitální zpracování

MINIS verze 2.2 digitální zpracování MINIS verze 2.2 digitální zpracování Ing. Jindřich Poláček polacek@hv.cz Obsah Požadavky na digitální zpracování dle MINIS Podpora uživatelům MINIS MINIS a INSPIRE Hlavní cíle MINIS Ucelený návod pro urbanistu

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zhotovitel: AGERIS s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Hlavní řešitel: RNDr. Josef Glos Spolupráce: RNDr. Petr Glos RNDr. Jiří Kocián Studie návrhu

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Přehled mapových podkladů dostupných online

Přehled mapových podkladů dostupných online Krajinářský workshop Lednice na Moravě 23.4. 11.5. 2012 Přehled mapových podkladů dostupných online Ing. Jozef Sedláček, Ústav plánování krajiny, ZF, lednice Tento workshop je pořádán v rámci projektu

Více

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické znaky. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické znaky Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření příspěvku: 20. 9. 2004 Poslední aktualizace: 2. 10. 2012 Obsah přednášky Teorie

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Databáze ArcView) Databázový systém

Databáze ArcView) Databázový systém Databázový systém Databáze (pro začínaj nající uživatele ArcView) Přednáška. Datová základna: soubor všech uživatelských dat uložených v databázi Databázový systém = data + nástroje pro práci s daty. Access.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Soustava statistických registrů

Soustava statistických registrů Soustava statistických registrů Ing. Zdeňka Udržalová Český statistický úřad, odbor statistických registrů U Divadla 828, 530 02 Pardubice E mail: zdenka.udrzalova@czso.cz tel.: 466 613 244, fax: 466 613

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Miroslav Lubas a kolektiv

Miroslav Lubas a kolektiv SWECO HYDROPROJEKT a.s. METODIKA ODBORU OCHRANY VOD, KTERÁ STANOVUJE POSTUP KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OCHRANY POMOCÍ PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ Miroslav Lubas a kolektiv 1 Sweco Hydroprojekt

Více

Připomínky ČSOP Regionální sdružení v Brně (K138) se nevyhovuje

Připomínky ČSOP Regionální sdružení v Brně (K138) se nevyhovuje Připomínky ČSOP Regionální sdružení v Brně (K138) Připomínkám Českého svazu ochránců přírody Regionálního sdružení v Brně, se sídlem Panská 9, 602 00 Brno, zaevidovaným na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti

Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Napojení soustavy statistických registrů na ZR-RÚIAN a první zkušenosti Ing. Zdeňka Udržalová oddělení statistických územních jednotek odbor statistických registrů (prezentováno na Konferenci GIVS 2013,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Stručný návod k mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Práce s mapovým portálem... 3 2.1

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více