Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS"

Transkript

1 Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, Brno Tel., fax.: , Ing. Miloslav Malec Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Vysočina Žižkova 57, Jihlava Tel., fax.: , Úvod Obsah referátu navazuje na příspěvek z minulého roku S nástroji GIS na chaos v ÚSES, který se věnoval základním principům nového koncepčního přístupu v aktualizaci a nápravě věcných i formálních nedostatků nejrůznějších dokumentací územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), kdy důraz je kladen zejména na systémovou podstatu ÚSES (prvky nejsou propojeny nahodile, ale na základě prostorových a funkčních vztahů jeho jednotlivých skladebných prvků či skupin těchto prvků). Tento nový koncepční přístup byl poprvé popsán a využit při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou. Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou Základní dokumentace generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byla zpracována v roce 2001 (AGERIS s.r.o., Brno). Hlavním cílem zpracování dokumentace bylo vytvoření územně plánovacího podkladu sjednocujícího pojetí územního systému ekologické stability v okrese Žďár nad Sázavou ve všech zastoupených hierarchických úrovních (místní čili lokální, regionální a nadregionální) a široce využitelného ve státní správě a samosprávě při plánování jakýchkoliv aktivit zasahujících do způsobů využívání krajiny. K dosažení uvedeného cíle bylo mj. nutné, aby způsob zpracování generelu umožňoval jeho následné průběžné rozvíjení a aktualizaci v něm obsažených údajů. Z tohoto důvodu byl zvolen digitální způsob zpracování dokumentace s efektivním využitím nástrojů GIS. Před vlastním započetím vytváření sjednoceného generelu ÚSES bylo nutné stanovit základní metodické principy řešení při současném zachování podmínky minimalizace zásahů do původních návrhů ÚSES. Princip větví ÚSES Při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byl vedle respektování obecně uznávaných metodických principů vymezování ÚSES (viz Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability - Metodika pro zpracování dokumentace, ČÚOP, 1995) položen mimořádný důraz na vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými skladebnými prvky ÚSES. Pro zohlednění vzájemných vztahů a vazeb mezi skladebnými prvky ÚSES bylo zcela nově použito principu sdružování typově příbuzných navazujících biocenter a biokoridorů příslušejících k určité hierarchické úrovni ÚSES (místní, regionální, nadregionální) do logických sledů - větví ÚSES. Jako základní kritérium pro určení typové příbuznosti navazujících biocenter a biokoridorů (a tedy pro správné sestavení větve ÚSES) byla zvolena příbuznost zastoupených stanovišť. Zásadní zohledněnou charakteristikou stanovišť byl jejich hydrický režim (vodní poměry). Doplňujícím kritériem pro detailnější typizaci větví ÚSES byla shodnost typů cílových společenstev, která mají skladebné části jednotlivých větví ÚSES reprezentovat. Pro identifikaci jednotlivých větví ÚSES byla určena následující základní pravidla: každá větev ÚSES sestává alespoň z jednoho biokoridoru příslušného biogeografického významu (v případě nadregionálních větví z osové části nadregionálního biokoridoru, v případě regionálních větví z regionálního biokoridoru, v případě místních větví z lokálního biokoridoru) a z jednoho biocentra, všechny skladebné části (prvky) větve reprezentují určité shodné či příbuzné typy stanovišť (zejména z hlediska vodního režimu), ve všech prvcích větve je zastoupen alespoň jeden shodný typ cílových společenstev (lesní, vodní, luční, mokřadní), každá větev ÚSES navazuje alespoň jedním svým koncem na jinou větev stejné nebo vyšší hierarchické úrovně ÚSES, reprezentující shodné nebo příbuzné typy stanovišť (z hlediska vodního režimu), každý biokoridor je součástí právě jedné větve ÚSES, každé biocentrum (s výjimkou unikátních izolovaných biocenter) je součástí alespoň jedné větve ÚSES; velmi často jsou ovšem jednotlivá biocentra součástí vícero větví ÚSES, přičemž počet větví ÚSES, jejichž součástí může jedno biocentrum být, není v zásadě omezen. Na identifikaci jednotlivých větví ÚSES navázalo jejich rozčlenění na základě shodných základních znaků do několika typů. V prvé řadě byly větve ÚSES členěny podle svého biogeografického významu (hierarchické úrovně), a to na větve nadregionálního, regionálního a místního významu. Ve většině případů (s výjimkou větví nadregionálního

2 významu) pak následovalo členění větví podle hydrických poměrů stanovišť, která jednotlivé větve reprezentují. Na základě hydrických poměrů stanovišť bylo možno na území žďárského okresu rozlišit dva základní typy větví ÚSES: větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES), větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými, příp. i rašelinnými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES v širším slova smyslu). Specifikou některých plošších částí okresu je existence přechodového typu větví mezi oběma základními typy větve procházející v relativně vyrovnaném poměru hydricky normálními a vlhkými stanovišti (obecně větve mezohygrofilní). V rámci základních typů větví pak byly dále rozlišovány dílčí subtypy, zohledňující další specifické faktory (v případě mezofilních větví zejména typy reprezentovaných cílových společenstev, v případě hydrofilních větví pak také poměr zastoupení mokrých a vlhkých stanovišť a přítomnost vodního toku). Jednotná srovnávací báze - legenda Při analýze podkladových dokumentací (základních generelů ÚSES, územních plánů, urbanistických studií a územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR) bylo mj. zjištěno používání velmi různorodých členění základních skladebných částí ÚSES, tj. biocenter a biokoridorů (podle přesnosti vymezení, podle funkčnosti, podle existence či neexistence, členění na stav a návrh aj.), přičemž v řadě případů použitá členění nijak nepodporovala další využitelnost a rozvíjení informací o skladebných částech ÚSES. Potenciální uživatel dat (např. zpracovatel ÚSES v rámci územního plánu nebo pozemkových úprav) se tak může dozvědět kupříkladu, že biocentrum je rámcově vymezené a částečně funkční, ale nezíská již žádnou informaci o tom, zda a za jakých podmínek lze měnit polohu biocentra či zpřesňovat jeho vymezení. Dalším úkolem v rámci zpracování okresního generelu ÚSES bylo tedy vytvoření jednotné legendy pro skladebné části ÚSES, nikoliv ovšem libovolné samoúčelné legendy, nýbrž takové legendy, která bude co nejvhodnější pro následné využívání údajů o skladebných částech ÚSES. Vycházeli jsme přitom ze skutečnosti, že základem ochrany a tvorby ÚSES je přesné vymezení jeho jednotlivých skladebných částí v krajině, podmíněné celou řadou faktorů. Tyto faktory můžeme obecně dělit do dvou skupin skupinu faktorů přírodních a skupinu faktorů společenských. Ve fázi okresního generelu je možno zohlednit většinu zásadních přírodních faktorů, ale jen některé z faktorů společenských (přičemž jedním z nejdůležitějších nezohlednitelných společenských faktorů jsou vlastnické vztahy k pozemkům). Proto nelze v rámci generelu hovořit o přesném vymezování skladebných částí ÚSES, nýbrž pouze o určování přesnosti a závaznosti jejich polohy (lokalizace, umístění) v krajině. Jednotlivé skladebné části ÚSES (prvky) byly tedy v generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou rozčleněny podle určitosti lokalizace, a to do následujících tří kategorií: prvek s jednoznačnou lokalizací (umístěním), prvek s doporučenou lokalizací (umístěním), prvek se směrnou lokalizací (umístěním). Jednoznačnost lokalizace prvku ÚSES je obecně spjata s existencí alespoň jednoho z následujících faktorů: poloha prvku (nadregionálního či regionálního biocentra) jednoznačně vyplývá z územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR nebo ze zpřesňujících vymezení v navazujících dokumentacích ÚSES (např. návrhu územního plánu VÚC Žďárské vrchy), prvek byl již jednoznačně vymezen v komplexních pozemkových úpravách, prvek je ve své lokalizaci jednoznačně omezen přírodními podmínkami, jež má reprezentovat speciálně platí pro biokoridory vedené v podmáčených dnech údolí, převážně přímo ve vazbě na vodní tok, konkrétní poloha prvku podmiňuje existenci celé větve ÚSES speciálně platí pro lokální biocentra situovaná v místech s ekologicky velmi cennými společenstvy na podmáčených stanovištích, tvořící koncová biocentra pro větev místního ÚSES vedenou v podmáčených polohách a navrženou právě jen s ohledem na ekologický význam konkrétního koncového biocentra. Jednoznačná lokalizace prvku ÚSES by pro další upřesňování jeho vymezení měla být (v případě zachování celé větve ÚSES, jejíž je prvek nezbytnou součástí) závazná. Zásadní změna polohy jednoznačně lokalizovaného prvku ÚSES by vedla k neúčelnému či dokonce zcela nesprávnému vymezení ÚSES. Doporučeně lokalizované jsou prvky ÚSES tehdy, kdy pro jejich konkrétní umístění v krajině existují z pohledu tvorby ÚSES objektivní důvody, vyplývající z přírodních podmínek a stávajícího využití krajiny např. umístění biocentra v prostoru ekologicky cenné lokality na stanovištích, odpovídajících celkovému charakteru příslušné větve ÚSES, trasování mezofilního biokoridoru v krátkých příkrých svazích údolí nejvhodnějších pro migraci bioty aj. Doporučená lokalizace prvku ÚSES není pro další upřesňování jeho polohy a vymezení závazná, nicméně směřuje k co nejúčelnější tvorbě ÚSES s ohledem na jeho funkčnost a nezřídka i s ohledem na potřebné náklady na jeho realizaci. Směrně jsou lokalizovány prvky ÚSES tehdy, když je možno jejich umístění do značné míry přizpůsobit jiným zájmům v území bez narušení základních principů tvorby ÚSES (např. uvnitř relativně homogenních partií lesních celků). Konečné umístění směrně lokalizovaných prvků ÚSES pak může při zachování obecně platných zásad tvorby ÚSES doznat oproti předložené podobě výrazných změn.

3 Mapová část okresního generelu ÚSES Mapová část okresního generelu ÚSES byla zpracována v digitální podobě v prostředí Topol a ArcGIS nad digitálními mapovými díly systému Zabaged (Základní mapy ČR 1 : ). Vzhledem k požadavku objednatele na následné využití dat nástroji technologií GIS byla v rámci editace v prostředí Topolu zajištěna čistota topologie objektů vrstev biocenter a biokoridorů. Základním důvodem pro volbu mapového díla měřítka 1 : byla skutečnost, že vzhledem k prostorovým rozměrům skladebných částí ÚSES je toto dílo dostatečně podrobné a přitom přehledné. Je možné poměrně přesně vyjádřit tvar biocenter i průběh biokoridorů. V mnoha případech je již z vyjádření skladebné části ÚSES v této mapě možno vyčíst také důvod způsobu lokalizace (jednoznačná, doporučená a směrná lokalizace) zejména v případech skladebných částí vázaných na různé výrazné krajinotvorné struktury (izolovaný les, vodní tok, strmý svah s výchozy skalního podloží apod.). Biocentra jsou vyjádřena jako polygony v různém stupni generalizace a biokoridory jako polylinie (lomené čáry) generalizovaného vyjádření vedení biokoridoru. Každému jednotlivému biocentru je vždy přiřazen určitý jediný typ lokalizace (jednoznačná, doporučená či směrná lokalizace) základní prostorovou jednotkou je tedy vždy celé konkrétní biocentrum. Naproti tomu jednotlivé biokoridory mohou mít (ale nemusí a většinou nemají) v různých svých částech přiřazený různý způsob lokalizace, a proto je jako základní prostorová jednotka brána každá část biokoridoru s odlišným způsobem lokalizace. Je-li biokoridoru v celé délce přiřazen jediný způsob lokalizace (nejčastější případ), odpovídá základní prostorová jednotka (obdobně jako v případě biocenter) celému tomuto biokoridoru. Tiskovými výstupy grafické části díla realizovanými v prostředí ArcGis ArcView byly v první etapě v roce 2001 jednotlivé listy Základní mapy ČR 1 : se zákresem navržených skladebných částí ÚSES podle stanovené legendy, ve druhé etapě v roce 2002 pak dvě přehledné mapy ÚSES v měřítku 1 : , z nichž jedna obsahuje zákres základních skladebných částí (prvků) ÚSES (biocenter a biokoridorů) všech hierarchických úrovní (místní neboli lokální, regionální a nadregionální) navržených okresním generelem ÚSES s rozlišením způsobu lokalizace a s připojenými kódy (označeními) jednotlivých prvků dle připojených tabulek a druhá zákres základních skladebných částí ÚSES podle příslušnosti do jednotlivých větví ÚSES, označených kódy dle tabulky biokoridorů a větví ÚSES. Geodatabáze a tabulky Druhou etapou ve zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou navazující v roce 2002 na základní dokumentaci z roku 2001, bylo vytvoření geodatabází a popisných tabulek k jednotlivým skladebným částem ÚSES, obsahujících základní pravidla pro zpřesňování polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES. Strukturu geodatabází a popisných tabulek ÚSES bylo nutné navrhnout tak, aby bylo možné charakterizovat jak vlastní skladebné prvky ÚSES (či jejich dílčí části), tak i prostřednictvím větví vztahy a vazby jednotlivých skladebných prvků ÚSES mezi sebou. Pro zpracování popisných dat generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou bylo zvoleno prostředí ArcGIS ArcView 8.2. Využito bylo jednak geografických datových modelů představovaných jednoduchými osobními geodatabázemi (personal geodatabase) formátu mdb, jednak tabulek formátu dbf. V následující části jsou specifikovány jak jednotlivé geografické datové modely a tabulky (popis dat), tak možnosti dynamických provázání (popis vazeb). Popis dat Jednoduché osobní geodatabáze (personal geodatabases) Vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány v prvé řadě pomocí dvou jednoduchých osobních geodatabází: centr.mdb korid_s.mdb Geodatabáze centr.mdb obsahuje třídu prvků (features) centr zahrnující vymezení jednotlivých biocenter s geometrií typu polygon a následující databázové položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení polygonu biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. NAZEV_C String 40 Název biocentra přidělený v rámci okresního generelu. BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biocentra, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biocenter, kterým

4 byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 70 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace biocentra. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro dané biocentrum reprezentativní. MIN_VYM Double 8 Minimální potřebná výměra biocentra udávaná v hektarech. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení biocentra s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Geodatabáze korid_s.mdb obsahuje třídu prvků (features) korid_s zahrnující vymezení souvislých částí biokoridoru se stejným způsobem lokalizace (způsoby lokalizace: jednoznačná, směrná, doporučená) s geometrií typu lomená čára (polylinie) a následující databázové položky: OZN_S_K String 8 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) části biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K, čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru v rámci okresu a případně i tečkou oddělené další číslo, sloužící k rozlišení jednotlivých částí biokoridoru s různou určitostí lokalizace. String 5 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace části biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 80 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace příslušné části biokoridoru. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení příslušné části biokoridoru s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Tabulky formátu dbf Další vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány pomocí tří tabulek formátu dbf : KORID_K.dbf KU_CENTR.dbf KU_KORID.dbf Tabulka KORID_K popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru.

5 BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biokoridoru, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biokoridorů, kterým byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. OZN_P1 String 1 Označení první navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_P2 String 1 Označení druhé navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_V String 5 Jedinečné označení konkrétní větve ÚSES v rámci okresu Žďár nad Sázavou, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. Označení zahrnuje počáteční písmeno V a třímístné pořadové číslo větve. TYP_V String 20 Kódové vyjádření typu větve ÚSES, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro daný biokoridor reprezentativní. MAX_DELKA Double 20 Maximální přípustná délka biokoridoru udávaná v metrech. MIN_SIRKA Double 20 Minimální přípustná šířka biokoridoru udávaná v metrech. Tabulka KU_CENTR popisuje jednotlivá biocentra okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biocenter nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého dané biocentrum (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biocentrum tak, jak je vymezeno v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky OZN_C vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biocentra do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky OZN_C tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biocentrum podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tabulka KU_KORID popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biokoridorů nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky:

6 String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého daný biokoridor (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biokoridor tak, jak je vymezen v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biokoridoru do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biokoridor podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tiskové výstupy databázových tabulky okresního generelu ÚSES byly provedeny v prostředí Crystal Reports pro ArcMap. Popis vazeb Geografické datové modely byly dle potřeb dynamicky provázány jak s odpovídajícími tabulkami formátu dbf, tak mezi sebou. Při tvorbě vazeb bylo využito jak normálního připojení (join), tak i relace (relate). V následující části uvádíme přehled využitých připojení. Tučným písmem je uveden název geodatabáze či tabulky, normálním písmem název propojovací položky. centr KORID_K korid_s OZNK_C relace relace OZNK_P1 OZNK_P2 centr OZN_C KU_CENTR OZN_C korid_s KORID_K KU_KORID Závěr Zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou s použitím nových přístupů ke tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES je jedním z potenciálně využitelných základních kroků k vytváření obecně platného jednotného informačního systému ÚSES v prostředí geografických informačních systémů (GIS), zefektivňujícího práci orgánů státní správy (zejména na poli územního plánování a ochrany přírody a krajiny) a umožňujícího všem uživatelům ÚSES zjišťovat potřebná data z jednoho základního informačního zdroje. Nezbytným základním předpokladem fungování informačního systému ÚSES je ovšem jeho aktivní využívání, zahrnující především průběžné doplňování a aktualizaci v něm obsažených dat.

GENEREL NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚSES NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

GENEREL NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚSES NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE GENEREL NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚSES NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE RNDr. Jiří KOCIÁN AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno jiri.kocian@ageris.cz Úvod Krajský úřad Olomouckého kraje v současné době

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

NAPLŇOVÁNÍ DATOVÝCH SAD IS ÚSES

NAPLŇOVÁNÍ DATOVÝCH SAD IS ÚSES NAPLŇOVÁNÍ DATOVÝCH SAD IS ÚSES Mgr. Petr Matuška Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Brno, Lidická 25/27, 657 20 Brno petr_matuska@nature.cz Funkčnost, obsah, úplnost a správnost jsou nejdůležitějšími

Více

ÚSES A GIS PRAKTICKÉ APLIKACE

ÚSES A GIS PRAKTICKÉ APLIKACE ÚSES A GIS PRAKTICKÉ APLIKACE RNDr. Jiří Kocián, RNDr. Josef Glos AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno jiri.kocian@ageris.cz, josef.glos@ageris.cz Úvod V návaznosti na vytvoření obecných principů informačního

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Územní systém ekologické stability Zákon ČNR č. 114/92

Více

ÚSES v krajině Funkce ÚSES v krajině, jeho legislativní ukotvení a vazba na pozemkové úpravy

ÚSES v krajině Funkce ÚSES v krajině, jeho legislativní ukotvení a vazba na pozemkové úpravy ÚSES v krajině Funkce ÚSES v krajině, jeho legislativní ukotvení a vazba na pozemkové úpravy RNDr. Josef Glos AGERIS s. r. o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno E-mail: josef.glos@ageris.cz Ochrana přírody a krajiny

Více

Územní systém ekologické stability ÚSES

Územní systém ekologické stability ÚSES Územní systém ekologické stability ÚSES Hlavní cíle ÚSES 1. Uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. 2. Vytvoření optimálního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

REALIZOVANÉ PRVKY ÚSES V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Z KRAJINOTVORNÝCH PROGRAMŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

REALIZOVANÉ PRVKY ÚSES V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Z KRAJINOTVORNÝCH PROGRAMŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV REALIZOVANÉ PRVKY ÚSES V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Z KRAJINOTVORNÝCH PROGRAMŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV Ing. Tereza STRÁNSKÁ, Ing. Renata EREMIÁŠOVÁ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE RNDr. Jiří KOCIÁN AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, jiri.kocian@ageris.cz ABSTRAKT

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

CO SE DĚJE S ÚSES VE MĚSTĚ BRNĚ?

CO SE DĚJE S ÚSES VE MĚSTĚ BRNĚ? CO SE DĚJE S ÚSES VE MĚSTĚ BRNĚ? RNDr. Jiří KOCIÁN AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno jiri.kocian@ageris.cz Co máme v Brně nyní? Platnou územně plánovací dokumentací pro území města Brna je v současnosti

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚSES

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚSES INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚSES Mgr. Andrea Petrová, Ph.D. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, detašované pracoviště Brno, Lidická 25/27, 657 20 Brno, petrova@brno.nature.cz Úvod Projekt výzkumu a vývoje 640/5/02

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Cikháj 35, Žďár nad Sázavou

Cikháj 35, Žďár nad Sázavou ÚSES KONFLIKTY V SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Cikháj 35, 591 02 Žďár nad Sázavou mon.tvr@seznam.cz Úvod Můj příspěvek pouze prezentuje největší konflikty ve vymezení chráněných lokalit v

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

- ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem

- ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem - ZADÁNÍ- Územní studie veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T na území ORP Roudnice nad Labem Zpracováno v souladu s ustanovením 6, 25, 30 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor stavebního úřadu a územního plánování Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18 PSČ, obec: 582 91 Světlá

Více

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Ing. Tomáš HAVLÍČEK 1, RNDr. Josef GLOS 2, Ing. Vilém ŘIHÁČEK 1, RNDr. Jiří KOCIÁN 2 1 ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno havlicek@fontes.cz,

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2858/2015 Pavlíková / 567 167 465 8. 3. 2016 208782/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Hojkov návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení

- 1 - *** 1 Úvodní ustanovení - 1 - Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s promítnutím navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví 1 Úvodní ustanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ v územním řízení ve zjednodušeném

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)...

ČÁST A I. Základní údaje o změně využití území (druh, stávající účel, nový účel, celková výměra)... Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: MěÚ Vysoké Veselí, stavební úřad Ulice: Mírové náměstí 9 PSČ, obec: 507 03 Vysoké Veselí Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy

GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy GIS v regionální analýze a jejich využití na příkladu Moravskoslezského kraje a města Ostravy Mgr. Luděk Krtička Ostravská univerzita v Ostravě Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Inovace

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOM

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOM ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOM Zpráva určená pro konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihočeský kraj dle ustanovení 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Biskoupky v uplynulém období ( 6/2008-4/2012)

Zpráva o uplatňování územního plánu Biskoupky v uplynulém období ( 6/2008-4/2012) Zpráva o uplatňování územního plánu Biskoupky v uplynulém období ( 6/2008-4/2012) Pořizovatel, předkladatel a zhotovitel zprávy: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování,

Více

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č.4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č.4 územního plánu obce Horní Lukavice NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování Určený zastupitel: Pavel Rádl - starosta obce Datum: srpen 2015 1 Záznam

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina

Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED. Martin Sovadina Modernizace technologií správy a aktualizace ZABAGED Martin Sovadina ZABAGED Základní báze geografických dat Digitální geografický model území České republiky Úroveň přesnosti a podrobnosti Základní mapy

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice

Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice období říjen 28 - září 212 Zpráva o uplatňování územního plánu Číčenice je vyhotovena na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č. 183/26 Sb. o územním plánování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ježkovice v uplynulém období 10/2010 9/2014 (Návrh určený k projednání) Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A Příloha Č. 6 k vyhlášce č. 50312006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ č, č. podle ustanovení 94a zákona 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Dolní Kralovice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Dolní Kralovice Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Valšim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Antonín Bašta, starosta obce Dolní Kralovice

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES

PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES PRŮBĚH AKTUALIZACE ÚSES A IS ÚSES Mgr. Jana ŠMÍDOVÁ 1, Mgr. Jaromír KOSEJK 1, Ing. Michael HOŠEK 1, Mgr. Pavla KŮSOVÁ 2 1 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4, 2 Ministerstvo

Více