Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS"

Transkript

1 Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, Brno Tel., fax.: , Ing. Miloslav Malec Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Vysočina Žižkova 57, Jihlava Tel., fax.: , Úvod Obsah referátu navazuje na příspěvek z minulého roku S nástroji GIS na chaos v ÚSES, který se věnoval základním principům nového koncepčního přístupu v aktualizaci a nápravě věcných i formálních nedostatků nejrůznějších dokumentací územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES), kdy důraz je kladen zejména na systémovou podstatu ÚSES (prvky nejsou propojeny nahodile, ale na základě prostorových a funkčních vztahů jeho jednotlivých skladebných prvků či skupin těchto prvků). Tento nový koncepční přístup byl poprvé popsán a využit při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou. Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou Základní dokumentace generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byla zpracována v roce 2001 (AGERIS s.r.o., Brno). Hlavním cílem zpracování dokumentace bylo vytvoření územně plánovacího podkladu sjednocujícího pojetí územního systému ekologické stability v okrese Žďár nad Sázavou ve všech zastoupených hierarchických úrovních (místní čili lokální, regionální a nadregionální) a široce využitelného ve státní správě a samosprávě při plánování jakýchkoliv aktivit zasahujících do způsobů využívání krajiny. K dosažení uvedeného cíle bylo mj. nutné, aby způsob zpracování generelu umožňoval jeho následné průběžné rozvíjení a aktualizaci v něm obsažených údajů. Z tohoto důvodu byl zvolen digitální způsob zpracování dokumentace s efektivním využitím nástrojů GIS. Před vlastním započetím vytváření sjednoceného generelu ÚSES bylo nutné stanovit základní metodické principy řešení při současném zachování podmínky minimalizace zásahů do původních návrhů ÚSES. Princip větví ÚSES Při tvorbě sjednoceného generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou byl vedle respektování obecně uznávaných metodických principů vymezování ÚSES (viz Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability - Metodika pro zpracování dokumentace, ČÚOP, 1995) položen mimořádný důraz na vzájemné vztahy a vazby mezi jednotlivými skladebnými prvky ÚSES. Pro zohlednění vzájemných vztahů a vazeb mezi skladebnými prvky ÚSES bylo zcela nově použito principu sdružování typově příbuzných navazujících biocenter a biokoridorů příslušejících k určité hierarchické úrovni ÚSES (místní, regionální, nadregionální) do logických sledů - větví ÚSES. Jako základní kritérium pro určení typové příbuznosti navazujících biocenter a biokoridorů (a tedy pro správné sestavení větve ÚSES) byla zvolena příbuznost zastoupených stanovišť. Zásadní zohledněnou charakteristikou stanovišť byl jejich hydrický režim (vodní poměry). Doplňujícím kritériem pro detailnější typizaci větví ÚSES byla shodnost typů cílových společenstev, která mají skladebné části jednotlivých větví ÚSES reprezentovat. Pro identifikaci jednotlivých větví ÚSES byla určena následující základní pravidla: každá větev ÚSES sestává alespoň z jednoho biokoridoru příslušného biogeografického významu (v případě nadregionálních větví z osové části nadregionálního biokoridoru, v případě regionálních větví z regionálního biokoridoru, v případě místních větví z lokálního biokoridoru) a z jednoho biocentra, všechny skladebné části (prvky) větve reprezentují určité shodné či příbuzné typy stanovišť (zejména z hlediska vodního režimu), ve všech prvcích větve je zastoupen alespoň jeden shodný typ cílových společenstev (lesní, vodní, luční, mokřadní), každá větev ÚSES navazuje alespoň jedním svým koncem na jinou větev stejné nebo vyšší hierarchické úrovně ÚSES, reprezentující shodné nebo příbuzné typy stanovišť (z hlediska vodního režimu), každý biokoridor je součástí právě jedné větve ÚSES, každé biocentrum (s výjimkou unikátních izolovaných biocenter) je součástí alespoň jedné větve ÚSES; velmi často jsou ovšem jednotlivá biocentra součástí vícero větví ÚSES, přičemž počet větví ÚSES, jejichž součástí může jedno biocentrum být, není v zásadě omezen. Na identifikaci jednotlivých větví ÚSES navázalo jejich rozčlenění na základě shodných základních znaků do několika typů. V prvé řadě byly větve ÚSES členěny podle svého biogeografického významu (hierarchické úrovně), a to na větve nadregionálního, regionálního a místního významu. Ve většině případů (s výjimkou větví nadregionálního

2 významu) pak následovalo členění větví podle hydrických poměrů stanovišť, která jednotlivé větve reprezentují. Na základě hydrických poměrů stanovišť bylo možno na území žďárského okresu rozlišit dva základní typy větví ÚSES: větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES), větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými, příp. i rašelinnými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES v širším slova smyslu). Specifikou některých plošších částí okresu je existence přechodového typu větví mezi oběma základními typy větve procházející v relativně vyrovnaném poměru hydricky normálními a vlhkými stanovišti (obecně větve mezohygrofilní). V rámci základních typů větví pak byly dále rozlišovány dílčí subtypy, zohledňující další specifické faktory (v případě mezofilních větví zejména typy reprezentovaných cílových společenstev, v případě hydrofilních větví pak také poměr zastoupení mokrých a vlhkých stanovišť a přítomnost vodního toku). Jednotná srovnávací báze - legenda Při analýze podkladových dokumentací (základních generelů ÚSES, územních plánů, urbanistických studií a územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR) bylo mj. zjištěno používání velmi různorodých členění základních skladebných částí ÚSES, tj. biocenter a biokoridorů (podle přesnosti vymezení, podle funkčnosti, podle existence či neexistence, členění na stav a návrh aj.), přičemž v řadě případů použitá členění nijak nepodporovala další využitelnost a rozvíjení informací o skladebných částech ÚSES. Potenciální uživatel dat (např. zpracovatel ÚSES v rámci územního plánu nebo pozemkových úprav) se tak může dozvědět kupříkladu, že biocentrum je rámcově vymezené a částečně funkční, ale nezíská již žádnou informaci o tom, zda a za jakých podmínek lze měnit polohu biocentra či zpřesňovat jeho vymezení. Dalším úkolem v rámci zpracování okresního generelu ÚSES bylo tedy vytvoření jednotné legendy pro skladebné části ÚSES, nikoliv ovšem libovolné samoúčelné legendy, nýbrž takové legendy, která bude co nejvhodnější pro následné využívání údajů o skladebných částech ÚSES. Vycházeli jsme přitom ze skutečnosti, že základem ochrany a tvorby ÚSES je přesné vymezení jeho jednotlivých skladebných částí v krajině, podmíněné celou řadou faktorů. Tyto faktory můžeme obecně dělit do dvou skupin skupinu faktorů přírodních a skupinu faktorů společenských. Ve fázi okresního generelu je možno zohlednit většinu zásadních přírodních faktorů, ale jen některé z faktorů společenských (přičemž jedním z nejdůležitějších nezohlednitelných společenských faktorů jsou vlastnické vztahy k pozemkům). Proto nelze v rámci generelu hovořit o přesném vymezování skladebných částí ÚSES, nýbrž pouze o určování přesnosti a závaznosti jejich polohy (lokalizace, umístění) v krajině. Jednotlivé skladebné části ÚSES (prvky) byly tedy v generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou rozčleněny podle určitosti lokalizace, a to do následujících tří kategorií: prvek s jednoznačnou lokalizací (umístěním), prvek s doporučenou lokalizací (umístěním), prvek se směrnou lokalizací (umístěním). Jednoznačnost lokalizace prvku ÚSES je obecně spjata s existencí alespoň jednoho z následujících faktorů: poloha prvku (nadregionálního či regionálního biocentra) jednoznačně vyplývá z územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR nebo ze zpřesňujících vymezení v navazujících dokumentacích ÚSES (např. návrhu územního plánu VÚC Žďárské vrchy), prvek byl již jednoznačně vymezen v komplexních pozemkových úpravách, prvek je ve své lokalizaci jednoznačně omezen přírodními podmínkami, jež má reprezentovat speciálně platí pro biokoridory vedené v podmáčených dnech údolí, převážně přímo ve vazbě na vodní tok, konkrétní poloha prvku podmiňuje existenci celé větve ÚSES speciálně platí pro lokální biocentra situovaná v místech s ekologicky velmi cennými společenstvy na podmáčených stanovištích, tvořící koncová biocentra pro větev místního ÚSES vedenou v podmáčených polohách a navrženou právě jen s ohledem na ekologický význam konkrétního koncového biocentra. Jednoznačná lokalizace prvku ÚSES by pro další upřesňování jeho vymezení měla být (v případě zachování celé větve ÚSES, jejíž je prvek nezbytnou součástí) závazná. Zásadní změna polohy jednoznačně lokalizovaného prvku ÚSES by vedla k neúčelnému či dokonce zcela nesprávnému vymezení ÚSES. Doporučeně lokalizované jsou prvky ÚSES tehdy, kdy pro jejich konkrétní umístění v krajině existují z pohledu tvorby ÚSES objektivní důvody, vyplývající z přírodních podmínek a stávajícího využití krajiny např. umístění biocentra v prostoru ekologicky cenné lokality na stanovištích, odpovídajících celkovému charakteru příslušné větve ÚSES, trasování mezofilního biokoridoru v krátkých příkrých svazích údolí nejvhodnějších pro migraci bioty aj. Doporučená lokalizace prvku ÚSES není pro další upřesňování jeho polohy a vymezení závazná, nicméně směřuje k co nejúčelnější tvorbě ÚSES s ohledem na jeho funkčnost a nezřídka i s ohledem na potřebné náklady na jeho realizaci. Směrně jsou lokalizovány prvky ÚSES tehdy, když je možno jejich umístění do značné míry přizpůsobit jiným zájmům v území bez narušení základních principů tvorby ÚSES (např. uvnitř relativně homogenních partií lesních celků). Konečné umístění směrně lokalizovaných prvků ÚSES pak může při zachování obecně platných zásad tvorby ÚSES doznat oproti předložené podobě výrazných změn.

3 Mapová část okresního generelu ÚSES Mapová část okresního generelu ÚSES byla zpracována v digitální podobě v prostředí Topol a ArcGIS nad digitálními mapovými díly systému Zabaged (Základní mapy ČR 1 : ). Vzhledem k požadavku objednatele na následné využití dat nástroji technologií GIS byla v rámci editace v prostředí Topolu zajištěna čistota topologie objektů vrstev biocenter a biokoridorů. Základním důvodem pro volbu mapového díla měřítka 1 : byla skutečnost, že vzhledem k prostorovým rozměrům skladebných částí ÚSES je toto dílo dostatečně podrobné a přitom přehledné. Je možné poměrně přesně vyjádřit tvar biocenter i průběh biokoridorů. V mnoha případech je již z vyjádření skladebné části ÚSES v této mapě možno vyčíst také důvod způsobu lokalizace (jednoznačná, doporučená a směrná lokalizace) zejména v případech skladebných částí vázaných na různé výrazné krajinotvorné struktury (izolovaný les, vodní tok, strmý svah s výchozy skalního podloží apod.). Biocentra jsou vyjádřena jako polygony v různém stupni generalizace a biokoridory jako polylinie (lomené čáry) generalizovaného vyjádření vedení biokoridoru. Každému jednotlivému biocentru je vždy přiřazen určitý jediný typ lokalizace (jednoznačná, doporučená či směrná lokalizace) základní prostorovou jednotkou je tedy vždy celé konkrétní biocentrum. Naproti tomu jednotlivé biokoridory mohou mít (ale nemusí a většinou nemají) v různých svých částech přiřazený různý způsob lokalizace, a proto je jako základní prostorová jednotka brána každá část biokoridoru s odlišným způsobem lokalizace. Je-li biokoridoru v celé délce přiřazen jediný způsob lokalizace (nejčastější případ), odpovídá základní prostorová jednotka (obdobně jako v případě biocenter) celému tomuto biokoridoru. Tiskovými výstupy grafické části díla realizovanými v prostředí ArcGis ArcView byly v první etapě v roce 2001 jednotlivé listy Základní mapy ČR 1 : se zákresem navržených skladebných částí ÚSES podle stanovené legendy, ve druhé etapě v roce 2002 pak dvě přehledné mapy ÚSES v měřítku 1 : , z nichž jedna obsahuje zákres základních skladebných částí (prvků) ÚSES (biocenter a biokoridorů) všech hierarchických úrovní (místní neboli lokální, regionální a nadregionální) navržených okresním generelem ÚSES s rozlišením způsobu lokalizace a s připojenými kódy (označeními) jednotlivých prvků dle připojených tabulek a druhá zákres základních skladebných částí ÚSES podle příslušnosti do jednotlivých větví ÚSES, označených kódy dle tabulky biokoridorů a větví ÚSES. Geodatabáze a tabulky Druhou etapou ve zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou navazující v roce 2002 na základní dokumentaci z roku 2001, bylo vytvoření geodatabází a popisných tabulek k jednotlivým skladebným částem ÚSES, obsahujících základní pravidla pro zpřesňování polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES. Strukturu geodatabází a popisných tabulek ÚSES bylo nutné navrhnout tak, aby bylo možné charakterizovat jak vlastní skladebné prvky ÚSES (či jejich dílčí části), tak i prostřednictvím větví vztahy a vazby jednotlivých skladebných prvků ÚSES mezi sebou. Pro zpracování popisných dat generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou bylo zvoleno prostředí ArcGIS ArcView 8.2. Využito bylo jednak geografických datových modelů představovaných jednoduchými osobními geodatabázemi (personal geodatabase) formátu mdb, jednak tabulek formátu dbf. V následující části jsou specifikovány jak jednotlivé geografické datové modely a tabulky (popis dat), tak možnosti dynamických provázání (popis vazeb). Popis dat Jednoduché osobní geodatabáze (personal geodatabases) Vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány v prvé řadě pomocí dvou jednoduchých osobních geodatabází: centr.mdb korid_s.mdb Geodatabáze centr.mdb obsahuje třídu prvků (features) centr zahrnující vymezení jednotlivých biocenter s geometrií typu polygon a následující databázové položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení polygonu biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. NAZEV_C String 40 Název biocentra přidělený v rámci okresního generelu. BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biocentra, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biocenter, kterým

4 byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace biocentra. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 70 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace biocentra. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro dané biocentrum reprezentativní. MIN_VYM Double 8 Minimální potřebná výměra biocentra udávaná v hektarech. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení biocentra s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Geodatabáze korid_s.mdb obsahuje třídu prvků (features) korid_s zahrnující vymezení souvislých částí biokoridoru se stejným způsobem lokalizace (způsoby lokalizace: jednoznačná, směrná, doporučená) s geometrií typu lomená čára (polylinie) a následující databázové položky: OZN_S_K String 8 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) části biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K, čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru v rámci okresu a případně i tečkou oddělené další číslo, sloužící k rozlišení jednotlivých částí biokoridoru s různou určitostí lokalizace. String 5 Jedinečné označení polylinie (lomené čáry) biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. ZP_LOKAL String 1 Způsob (určitost) lokalizace části biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: J jednoznačná lokalizace, D doporučená lokalizace, S směrná lokalizace. PODM_LOK String 80 Vyjádření hlavního důvodu pro danou určitost lokalizace příslušné části biokoridoru. HLAV_ZAS String 80 Vyjádření hlavní zásady pro další zpřesňování polohy a vymezení příslušné části biokoridoru s ohledem na nutné zachování funkčního postavení prvku v systému. Tabulky formátu dbf Další vlastnosti biocenter a biokoridorů obsažených v generelu ÚSES okresu Žďár nad Sázavou byly popsány pomocí tří tabulek formátu dbf : KORID_K.dbf KU_CENTR.dbf KU_KORID.dbf Tabulka KORID_K popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru.

5 BG_VYZN String 1 Biogeografický význam biokoridoru. Jednomístná položka nabývá jedné ze tří hodnot: N nadregionální význam, R regionální význam, M místní význam. REP_KOD String 7 Republikový kód biokoridoru, uvedený pouze u těch nadregionálních a regionálních biokoridorů, kterým byl přidělen v rámci ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ČR. OZN_P1 String 1 Označení první navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_P2 String 1 Označení druhé navazující skladebné části ÚSES (obvykle biocentrum, někdy biokoridor). Při přesazích biokoridoru mimo řešené území může položka zůstat nevyplněná (navazující skladebná část není buď známá vůbec nebo nemá přidělený žádný identifikátor). OZN_V String 5 Jedinečné označení konkrétní větve ÚSES v rámci okresu Žďár nad Sázavou, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. Označení zahrnuje počáteční písmeno V a třímístné pořadové číslo větve. TYP_V String 20 Kódové vyjádření typu větve ÚSES, jejíž je popisovaný biokoridor součástí. TYP_CSP String 40 Výpis základních typů cílových společenstev, která jsou pro daný biokoridor reprezentativní. MAX_DELKA Double 20 Maximální přípustná délka biokoridoru udávaná v metrech. MIN_SIRKA Double 20 Minimální přípustná šířka biokoridoru udávaná v metrech. Tabulka KU_CENTR popisuje jednotlivá biocentra okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biocenter nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky: OZN_C String 5 Jedinečné označení biocentra v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení se skládá z počátečního písmene C a čtyřmístného pořadového čísla. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého dané biocentrum (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biocentrum tak, jak je vymezeno v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky OZN_C vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biocentra do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky OZN_C tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biocentrum podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tabulka KU_KORID popisuje jednotlivé biokoridory okresu Žďár nad Sázavou z hlediska jejich prostorového umístění v jednotlivých katastrálních územích. Vzhledem k mapovému dílu, nad nímž byl okresní generel ÚSES zpracován, a ke způsobu grafického vyjádření biokoridorů nemusí být toto zařazení v některých případech zcela přesné. Do této tabulky jsme zahrnuli následující položky:

6 String 5 Jedinečné označení biokoridoru v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Označení zahrnuje počáteční písmeno K a čtyřmístné pořadové číslo biokoridoru. KATASTR String 40 Název katastrálního území, do kterého daný biokoridor (pravděpodobně) zasahuje. Zasahuje-li biokoridor tak, jak je vymezen v okresním generelu ÚSES, do více katastrálních území, opakuje se v tabulce stejná hodnota položky vícekrát. Každá z těchto položek pak vyjadřuje příslušnost biokoridoru do jiného katastrálního území. Počet záznamů se stejnou hodnotou položky tedy odpovídá počtu katastrálních území, do nichž biokoridor podle okresního generelu ÚSES zasahuje. Tiskové výstupy databázových tabulky okresního generelu ÚSES byly provedeny v prostředí Crystal Reports pro ArcMap. Popis vazeb Geografické datové modely byly dle potřeb dynamicky provázány jak s odpovídajícími tabulkami formátu dbf, tak mezi sebou. Při tvorbě vazeb bylo využito jak normálního připojení (join), tak i relace (relate). V následující části uvádíme přehled využitých připojení. Tučným písmem je uveden název geodatabáze či tabulky, normálním písmem název propojovací položky. centr KORID_K korid_s OZNK_C relace relace OZNK_P1 OZNK_P2 centr OZN_C KU_CENTR OZN_C korid_s KORID_K KU_KORID Závěr Zpracování generelu ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou s použitím nových přístupů ke tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES je jedním z potenciálně využitelných základních kroků k vytváření obecně platného jednotného informačního systému ÚSES v prostředí geografických informačních systémů (GIS), zefektivňujícího práci orgánů státní správy (zejména na poli územního plánování a ochrany přírody a krajiny) a umožňujícího všem uživatelům ÚSES zjišťovat potřebná data z jednoho základního informačního zdroje. Nezbytným základním předpokladem fungování informačního systému ÚSES je ovšem jeho aktivní využívání, zahrnující především průběžné doplňování a aktualizaci v něm obsažených dat.

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více