Právo ve financích a FS 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo ve financích a FS 6"

Transkript

1 Právo ve financích a FS 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha

2 Právo ve financích a FS 6 Obsah: 1) Právní úprava investiční činnosti a 2) Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povahy I. část 3) Centrální depozitář

3 Základní prameny práva: Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

4 Proč tu jsou finanční trhy? Je to otázka toho, že některý subjekt má dočasně volné peněžní prostředky a touží je zhodnotit co nejvíce s co nejmenším rizikem. Jenže toto zhodnocení peněžních prostředků na finančním trhu není vždy a jednoznačně zaručeno. Za předpoklad úspěchu lze považovat zejména schopnost znalosti daného finančního trhu, jeho produktů a nástrojů, které používá.

5 Finanční trh je místo, kde se střetává nabídka dočasně volných peněžních prostředků s jejich poptávkou, je to místo, kam směřují peněžní prostředky z dalších trhů od různých subjektů, je to místo rozdělování a přerozdělování peněžní masy na další trhy k různým subjektům.

6 V rámci ekonomických teorií (viz např. Doc. Veselá v knize: Investování na kapitálových trzích) se uvádí, že v rámci ekonomiky lze vidět trhů několik: trh práce, trh výrobků, trh kapitálový tedy trh finanční.

7 Trh výrobků a služeb Firmy, vlády Trh finanční Domácnosti Trh práce (půdy)

8 Na finančním trhu vystupují různé subjekty v různém postavení. Jedni mají dostatek peněžních prostředků, ty lze označit jako přebytkové subjekty. Ty jsou zdrojem úspor: domácnosti, banky, penzijní fondy, OCP, firmy, stát..jedná se v podstatě o možné investory

9 Druhou skupinou subjektů jsou deficitní jednotky. Tyto subjekty pociťuji subjektivní pocit nedostatku peněžních prostředků, a proto se snaží tito získat na finančním trhu dostupné peněžní prostředky. Deficitní jednotky lze nazývat také jako dlužníky nebo v případě emise cenných papírů je nazýváme emitentem.

10 Třetí skupinou operující na finančním trhu jsou bankovní a nebankovní zprostředkovatelé nebo poskytovatelé finančních služeb. Jejich hlavní úkol: přesun dočasně volných peněžních prostředků od přebytkových subjektů k subjektům deficitním. V důsledku zapojení zprostředkovatelů nebo poskytovatelů by mělo dojít ke zmírnění různých hrozících rizik zejména pro přebytkové subjekty.

11 Hlavní úkolem finančních trhů je zabezpečovat přesun volných peněžních prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním, a tím napomáhat efektivnímu využití všech volných peněžních prostředků v ekonomice. Jde v podstatě o rozdělování a znovurozdělování peněžní masy na principu návratnosti nebo principu pojišťovacím.

12 Hlediska efektivnosti jsou na finančním trhu hlavními kritérii: a) alokační efektivnost přesun peněžních prostředků tam, kde je nejnižší míra rizika s maximálním výnosem, b) operativní efektivnost minimalizace transakčních nákladů, c) informační efektivnost schopnost finančního trhu se operativně přizpůsobit co se cen produktů týká při zjištění neočekávané informace (např. kursy politické události, katastrofy.).

13 Finanční trh lze tedy charakterizovat jako souhrn, institucí, postupů a vztahů, při kterých dochází k přesunu volných peněžních zdrojů mezi přebytkovými a deficitními subjekty na dobrovolném smluvním základě.

14 Finanční trh je chápán také jako trh krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů, trh finančních derivátů a dalších tržních segmentů v podobě devizového trhu a trhu reálních aktiv. Z širšího pohledu lze do finančních trhů také zahrnout trh krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a trh pojistný.

15 Investiční nástroj lze ho charakterizovat jako aktivum, které danému investorovi přináší nějaký nárok na budoucí příjem (např. dividendy, kurzovní zisk nebo úrok. Investiční nástroje lze rozdělit na finanční instrumenty, reálné instrumenty (aktiva).

16 Finanční instrumenty nemají materializovanou povahu (cenné papíry, finanční deriváty, termínované nebo spořící účty.). Nejčastější finanční instrument je cenný papír. Představuje v podstatě právní nárok jeho majitele (držitele) na plnění vůči tomu, kdo jej vydal (kdo je z něj zavázán).

17 Právní úprava definuje cenný papír jako listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání CP nelze bez toto listiny uplatnit ani převést (OZ, 514). Za CP lze považovat: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, směnky, šeky, opční listy, náložní listy, skladištní listy a další.

18 Reální instrumenty mají hmotnou povahu a lze za ně považovat např. investice do drahých kovů, drahokamů, uměleckých děl nebo nemovitostí.

19 Finanční trh zajišťuje v tržní ekonomice několik významných funkcí: shromažďovací, alokační, likvidity (obchodní funkce), cenotvorná, diverzifikace rizik, realizační (realizace vlastnických práv), uchování hodnoty a depozitní funkce.

20 Hlavní význam fungujícího finančního trhu lze vidět v efektivní alokaci volných peněžních prostředků od subjektů, které pro ně nemají v daném okamžiku dostatečně efektivní využití k těm, které nabídnou jejich maximálně rizikově přizpůsobené zhodnocení s minimálními transakčními náklady a se zajištěním likvidity.

21 Podle způsobu a postupu, jakým jsou alokovány volné peněžní prostředky mezi přebytkovými a deficitními jednotkami: 1) Přímá alokace peněžních prostředků, 2) Polopřímá alokace peněžních prostředků, 3) Nepřímá alokace peněžních prostředků.

22 Přímá alokace peněžních prostředků: - přímý kontakt mezi deficitním subjektem a subjektem přebytkovým. Např. přebytkový subjekt poskytne přímou půjčku druhému subjektu nebo deficitní subjekt emituje cenný papír, který koupí přímo přebytkový subjekt. Jsou zde rizika spojená s vyhledáváním a kontaktováním subjektů navzájem. Hovoříme také o tzv. privátních finančních trzích a primárních investičních instrumentech.

23 Polopřímá alokace peněžních prostředků: - přebytkový i deficitní subjekt využívá pro své potřeby prostředníka. Jedná se zejména o OCP nebo investiční banky. Jde o levnější a méně rizikovou alokaci peněžních prostředků pro oba subjekty. Na finančním trhu však obíhají stále jen primární finanční instrumenty.

24 Nepřímá alokace peněžních prostředků: - hlavní roli zde sehrávají zprostředkovatelé jako jsou banky, spořitelny, fondy, pojišťovny apod. Od deficitních subjektů nakupují tito zprostředkovatelé primární investiční instrumenty a sami pak emitují sekundární, které nabízejí přebytkovým jednotkám k odkoupení (investování).

25 Tím získají další peněžní zdroje, za které opět nakupují investiční nástroje od deficitních jednotek (zejména různé druhy cenných papírů). Zde hovoříme o zprostředkovatelském finančním trhu a o sekundárních investičních instrumentech (např. podílové listy, hypotéční zástavní listy apod.). Nalezneme zde však také primární instrumenty (např. akcie).

26 Jedná-li se o prvotní prodej cenného papíru nebo prodej následný, lze hovořit o: a) primárním trhu (zejména prodej cenných papírů a to buď přímou nebo i polopřímou alokací), - primární veřejný trh volný prodej nebo tendr, přičemž je emise registrována a schválena regulatorním orgánem tzv. veřejná emise, - primární neveřejný trh je vyhrazen jen pro předem určené investory, není vyžadován prospekt cenného papíru tzv. soukromá emise.

27 b) sekundárním trhu Již vydaný cenný papír je dále obchodován. Jde tedy o obchodování se starými cennými papíry. Typickým příkladem sekundárního trhu je burza. Původní emitent (deficitní jednotka) na tomto trhu již žádné další peněžní prostředky nezískává. - veřejný sekundární trh může mít podobu organizovaného trhu (např. na burze) nebo neorganizovaného (přes OCP), - neveřejný sekundární trh forma individuální dohody.

28 Když se podíváme na sekundární trh: organizovaný trh burzovní zvláštním způsobem organizované shromáždění subjektů, které osobně nebo elektronicky obchodují s přesně vymezenými instrumenty vymezeným způsobem podle předem a přesně stanovených pravidel (bonitní akcie, dluhopisy, podílové listy, finanční deriváty), např. Burza CP, Česká burza CP (RM-systém).

29 Když se podíváme na sekundární trh: organizovaný trh mimoburzovní zde neplatí přísná pravidla burzovní, ale platí pravidla dohodnutá mezi účastníky navzájem. Subjekt však musí mít licenci. neorganizovaný trh - jde o volně přístupný trh, kde poptávka a nabídka instrumentů není organizována žádným subjektem.

30 Podle toho, jaký druh investičních instrumentů je obchodován, je možno na finančním trhu hovořit o několika tržních segmentech: peněžní trh, kapitálový trh, devizový trh a trh s reálnými aktivy.

31 Peněžní trh je to trh s výlučně krátkodobými finančními instrumenty. Mají dobu splatnosti maximálně 1 rok a nižší. Peněžní prostředky jsou nabízeny a poptávány na bázi hodin, dnů, týdnů a max. měsíců. Typický je jejich nižší výnos, které je však vyváženo nižším rizikem a vysokou likviditou (např. krátkodobé cenné papíry pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, směnky)

32 Cena těchto krátkodobých peněz je odvozena od referenčních úrokových sazeb IBID (Intermank Bid Rate, např. PRIBID sazba, za kterou je banka ochotna si vypůjčit tedy nákupní sazba), nebo IBOR (Interbank Offered Rate, např. PRIBOR sazba, za kterou je banka ochotna půjčit někomu tedy prodejní).

33 Nejširší pojetí peněžního trhu zahrnuje také mezi nástroje peněžního trhu bankovní úvěry do jedno roku. Kapitálový trh jde o trh dlouhodobých finančních nástrojů. Jejich splatnost je vždy delší než 1 rok. Obchoduje se zde např. s akciemi, podílovými listy, dlouhodobými dluhopisy, hypotéčními zástavními listy, finančními deriváty a pod.

34 S kapitálovým trhem je spojen povětšinou vyšší výnos, ale s vyšším rizikem, než je tomu na peněžním trhu. Likviditu je nutno posuzovat případ od případu. V pozici přebytkových subjektů stojí často banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a některé další subjekty.

35 Devizový trh je to trh, kde se obchoduje s devizami, tzn. s nástroji představujícími nároky na plnění v cizí měně s různou dobou splatnosti. Jedná se povětšinou o mimoburzovní obchody s vysokou likviditou, efektivností a konkurencí. Trh reálných aktiv jde o obchodování s předmětnými komoditami (zlatými nebo stříbrnými slitky, akciemi zlatých dolů, uměleckými díly nebo nemovitostmi).

36 Výnos je často odrazem vztahu nabídky a poptávky se silným vlivem různých jevů jako je např. inflace nebo politická situace. Používá se občas jako doplněk k operacím na kapitálovém nebo devizovém trhu z důvodu diverzifikace rizik.

37 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Tradiční charakteristika cenného papíru (dále jen CP ): Jedná se o takovou listinu, se kterou je právo tak spjato, že nemůže být bez listiny ani uplatněno ani převedeno na jiného. Z toho vyplývají dva základní znaky: hmotný substrát listina, na niž je zachycen projev, cennost listiny ve smyslu právním. Listinu činní cennou právní následky, které s ní spojuje právo. V českém právním řádu není přímá definice CP.

38 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Podstata širšího pojetí CP je skutečnost, že právo může být uplatněno, převedeno a trvá jen společně s listinou. Užší pojetí pak vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o takový projev vůle, že právo z něj vyplývající je převoditelné pouze s listinou prosté předání, příp. spojené s indosací (nikoliv děděním nebo cesí). Z toho vyplývá, že z pojmu cenný papír vyhovují pouze ty, které jsou na doručitele nebo papíry znějící na řad lze je převést indosamentem.

39 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Od CP je nutné odlišovat ostatní papíry, které mají jistý právní význam. Je nutné mít stále na zřeteli hmotně-právní význam tohoto papíru. CP tedy nejsou: a) průvodní listiny nebo papíry s deklaratorními účinky. Jsou pouze důkazem o právu, pouze právo osvědčují, nikoliv zakládají, b) legitimační či kontrolní listiny. I zde leží právo mimo tuto listinu, listina jej pouze dokládá (snadnější dokazování např.). c) dispozitivní či konstitutivní listiny (např. zakladatelské smlouvy..)

40 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Stále více však sílí odklon od tradičních pojetí CP, a to v souvislosti s tzv. dematerializací CP zejména v souvislosti s masovými emisemi CP, jež jsou stále více namísto listinných CP nahrazovány pouze evidencí a které tedy fyzicky de facto neexistují. Jiný názor listina je nahrazena záznamem tzn. jiným nosičem, který jasně a srozumitelně odráží projev vůle.

41 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Základní znaky cenných papírů: a) listina, a to listina o právu, b) právo z listiny musí patřit do oboru soukromého práva hmotného majetkového, c) právo musí být s listinou těsně spjato. CP je majetkovým právem jiné hodnoty (podle OZ.). Za věc v právním slova smyslu by bylo možno považovat pouze listinné CP.

42 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Toto majetkové právo je postaveno zcela na roveň právu vlastnickému. Právo k CP je tedy právem věcným a právem absolutním, které se řídí právní úpravou podle OZ. CP lze tedy např. vydržet, právo z CP se nepromlčuje a právo k k CP spadá pod ochranu vlastnictví tak, jak je upraveno v ústavním pořádku ČR.

43 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Od práva k CP je nutno odlišit právo z CP. Jde totiž, jak jsem uvedl, o právo spojené s CP, které je v něm inkorporováno a sdílí jeho osud. Jde o subjektivní právo způsobující cennost CP, přičemž nejčastěji se jedná o závazek na peněžní plnění. CP mají určité funkce, které vycházejí z jejich právní povahy. Obecné funkce: ekonomická, právní.

44 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Ekonomická funkce způsobuje přesun prostředků tam, kde je jich potřeba distribuce peněz a mobilizace. Dále s ekonomickou funkcí CP souvisí jejich funkce úvěrová (masová emise CP). S ní souvisí funkce platební. S ekonomickou funkcí souvisí dále funkce pomoci přesunu hmotných předmětů (např. konosament). S právní funkcí souvisejí další funkce: průkazní, legitimační, mobilnostní a liberační.

45 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Podoba a náležitosti cenného papíru: listinný cenný papír - je to hmotný nosič písemného projevu vůle (obsahu CP), jež určoval soubor práv, která byla spojena s CP. zaknihovaný cenný papír. Předchůdcem zaknihovaného cenného papíru bylo potvrzení o převzetí do úschovy. 91 ZPKT hovoří, že listina, která je zastupitelným CP, může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (tzv. dematerializované CP).

46 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha České právo umožňuje přeměnu těchto dvou základních forem mezi sebou. O tom však rozhoduje emitent CP (tj. osoba, která CP vydala). OZ ( 529 an.) přeměna z listinné podoby do zaknihované: Dvě fáze: stahování a zaevidování Emitent zveřejní skutečnost (např. v Ob. Věstníku) a vyzve držitele, aby je odevzdali. Stanoví také lhůtu (např. v rozmezí 2 až 6 měsíců) ode dne zveřejnění. Vlastník CP sdělí emitentovi při odevzdání číslo tzv. majetkového účtu. Pak požádá emitent centrální depozitář o evidenci do centrální evidence CP. Do provedení evidence nelze s CP nakládat.

47 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Přeměna zaknihovaných CP na listinný CP: Emitent tuto skutečnost jednak oznámí v Obchodním věstníku a požádá centrálního depozitáře CD do 30-ti dnů předá emitentovi výpis s údaji: o emisi CP o vlastnictví CP s uvedením údajů o pozastavení nakládání s CP a údaji o zástavním věřiteli. Opět při této lhůtě a činnosti nesmí býti s CP nakládáno. Pak dojede ke zrušení evidence CP, která se oznamuje organizátoru regulovaného trhu a účastníkům centrálního depozitáře, kteří toto oznámí vlastníkům CP.

48 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Dnem zrušení evidence u CD vzniká vlastníkovi CP právo na vydání listinné podoby CP. S CP takto vzniklým nelze obchodovat na regulovaném trhu, pokud ČNB neschválí vzorový výtisk listinného CP. Emitent pak zveřejní (opět např. v Obchodním věstníku) výzvu pro vlastníky, aby si vyzvedli listinnou podobu CP.

49 Cenné papíry, jejich pojem, druhy, forma a povaha Náležitosti cenného papíru: Náležitosti formální - forma písemného projevu vůle. Může být psán rukou, mechanickými prostředky, jen podpis emitenta musí být ruční Náležitosti obsahové - obecná právní úprava neexistuje, náležitosti jsou řešeny vždy pro jednotlivé druhy cenných papírů. ZoCP uvádí v 4 odst. 2 uvádí, že CP musí obsahovat číselné označení, podpisy nebo jejich otisky a údaje o povolení příslušným orgánem. To neplatí u zaknihovaných CP. Přímá vs. nepřímá držba cenných papírů.

50 Centrální depozitář Pramen práva - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 100 až 111 Centrální depozitář (dále jen CD ) je právnická osoba: vede centrální evidenci cenných papírů v ČR, přiděluje investičním nástrojům identifikační označení ISIN provozuje vypořádací systém. CD může kromě těchto činností vykovávat i další, ale jen po registraci u ČNB.

51 Centrální depozitář Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s., a jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku V roce 1993 byl založen jako Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., a v roce 1996 se transformoval na akciovou společnost s názvem UNIVYC, a.s. V roce 2009 získal UNIVYC, a.s., povolení k činnosti Centrálního depozitáře na základě kterého se změnil ve společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. V červenci 2010 CDCP převzal evidenci cenných papírů do té doby vedenou Střediskem cenných papírů. Investiční nástroje jsou v CD vedeny na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků, kteří dále sami ve své evidenci vedou majetkové účty svých klientů. Činnost CD je regulována ČNB (vydává povolení na žádost, obsah žádosti viz 103 ZPKT).

52 Centrální depozitář K základním činnostem společnosti patří provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, půjčování cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů, od roku 2007 též vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a.s. Centrální depozitář rovněž vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům. V činnosti vypořádání obchodů s cennými papíry zaujímá naše společnost dominantní postavení na kapitálovém trhu.

53 Centrální depozitář Své služby CDCP poskytuje na základě účastnického principu účastníkům, kterými jsou kromě Ministerstva financí ČR a České národní banky zejména banky, obchodníci s cennými papíry a obchodníci s elektrickou energií.

54 Centrální depozitář CD musí mít základní kapitál ve výši alespoň 100 mil. Kč. Forma a. s., jejichž akci mohou být převoditelné pouze se souhlasem představenstva CD. CD má informační povinnosti vůči ČNB. Účastníkem CD je osoba, která podává CD příkaz: k založení nebo zrušení majetkového účtu, k provedení změny na tomto účtu, k provedení služby.

55 Centrální depozitář Bez příkazu účastníka provede CD zápis do evidence CP pouze a) na příkaz emitenta CP, který uzavřel smlouvu s CD b) na příkaz osoby (např. soudu, správce daně a jinými orgány, které mohou prolomit bankovní tajemství), pokud je k tomu jiným právním předpisem oprávněna.

56 Centrální depozitář Účastníkem CD mohou být: banky, OCP, IS organizátor regulovaného trhu, zahraniční osoba s obdobným předmětem činosti jako výše, zahraniční CD ČNB, ČR jednající prostřednictvím ministerstva, ECB a centrální banky jiných států.

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu CENNÉ PAPÍRY Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu Kontakt JUDr. Bc. Libor Kyncl Ústav práva a technologií Místnost č. s61 Tel.: +420 549 494 612 Email: libor.kyncl@law.muni.cz

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo Jaromír Kožiak Cenné papíry obecně Listiny do kterých je vtěleno právo Právo sdílí osud listiny předání, zničení Definice CP v NOZ listina, se kterou je právo spojeno tak, že je nelze po vydání bez této

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více