Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzální obvod rozhraní (UTI) Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory"

Transkript

1 Univerzální obvod rozhraní (UTI Revoluce v mìøicích obvodech pro senzory

2 Vlastnosti Komunikace senzorù kapacitních, odporových senzorù Pt, termistorù, odporových mùstkù a potenciometrù s èíslicovými procesory ultiplení mìøení nìkolika senzorù Jednoduché napájení 2,9 V 5,5 V Proudová spotøeba pod 2,5 ma Rozlišení a linearita 13 až 14 bitù Prùbìžná automatická kalibrace zisku a ofsetu Výstupní signál sluèitelný s mikrokontroléry Tøístavový výstup Doba mìøení typicky 10 ms nebo 100 ms 2/3/4 - vodièové pøipojení témìø všech senzorù Støídavé budící napìtí pro všechny senzory Potlaèení rušení o kmitoètech 50/60 Hz Režim èinnosti s odpojeným napájením (power down Rozsah teploty -40 C až 85 C Pracovní teplota èipu až do 180 C 1. Obecný popis Univerzální obvod rozhraní (Universal Transducer Interface - UTI je úplný analogový mìøicí obvod založený na modulaci doby periody oscilátoru vhodný pro použití v nízkofrekvenèních aplikacích. Senzor mùže být spojen s UTI pøímo bez použití dalších elektronických obvodù. Ke správné èinnosti je tøeba pouze jeden erenèní prvek stejné fyzikální podstaty jakou má senzor. Obvod UTI generuje signál s promìnnou periodou plnì sluèitelný s mikrokontroléry. UTI mùže být použit jako rozhraní pro: Kapacitní senzory s kapacitou promìnnou v rozsazích 0-2 pf, 0-12 pf, a promìnným rozsahem až do 300 pf Odporové teplomìry Pt100, Pt1000 Termistory 1 kω - 25 kω Odporové mùstky 250 Ω - 10 kω s maimální hodnotou nevyvážení +/- 4 % nebo +/- 0,25 % Potenciometry 1 kω - 50 kω Kombinace výše uvedených elementù UTI je ideálním rozhraním pro inteligentní systémy založené na mikrokontrolérech. Výstupní data jsou pøenášena jediným vodièem èímž se zmenšuje celkový poèet spojovacích cest a optických èlenù vyžadovaných pøi práci s izolovanými systémy. Prùbìžná automatická korekce ofsetu a zisku je založena na kalibraci metodou tøí signálù. Pomalu promìnné rušivé signály (napø. parazitní termoèlánky, sí jsou potlaèeny støídavým buzením senzorù. Konfigurace obvodu pro zvolenou funkci lze realizovat programem nebo propojením vývodù. 2. Zapojení vývodù UTI se dodává v plastickém pouzdru DIP se 16-ti vývody, nebo v provedení SOIC s 18-ti vývody. Seznam funkcí jednotlivých vývodù je uveden v tabulce tab.1. Obr.1 Uspoøádání vývodù Název vývodu Funkce vývodu V DD, V ss Napájecí zdroj A, B, C, D, E, F Pøívody k senzorùm SEL1..SEL4 Výbìr módu (viz tab. 2 OUT Výstup SF Volba módu Slow/fast CL Volba módu CUX02/CUX12 PD Snížený výkon (tøístavový režim 3. ezní hodnoty Tab 1. Popis funkcí vývodù T A +25 C Napìtí napájecího zdroje -0,3 V do +7 V Proud z napájecího zdroje (proud do senzoru neuvažován 3 ma Rozptýlený výkon 21 mw Rozptýlený výkon v režimu sníženého výkonu (PD 7 µw Výstupní napìtí -0,3 V do V DD +0,3 V Výstupní proud 8 ma Výstupní impedance 60 Ω Vstupní napìtí vztažené k V SS -0,3 V do V DD +0,3 V Vstupní proud na každém vývodu ±20 ma Odolnost proti elektrostatickým úèinkùm (ESD > 4000 V Skladovací teplota -65 C do +150 C Rozsah pracovních teplot -40 C do +85 C Pájecí teplota (po dobu 10 sec +300 C 2

3 4. Obecné údaje 4.1 Pøehled režimù èinnosti SEL1 SEL2 SEL3 SEL4 ód èinnosti Poèet fází Název Èíslo módu kondenzátorù s kapacitou 0-2 pf 5 C kondenzátory s kapacitou 0-2 pf 3 C kondenzátorù s kapacitou 0-12 pf 5 C Kondenzátory 0-2 pf, vnìjší UX CL0 Kondenzátory 0-12 pf, vnìjší UX CL1 - CUX kondenzátory, promìnný rozsah do 300 pf 3 C Odporový teplomìr Pt100-Pt1000, 4 vodièe 4 Pt Termistor 1 kω-25 kω, pøipojení 4 vodièe 4 Ther nebo 3 platinové teplomìry Pt100-Pt Pt nebo 3 termistory, 1kΩ-25 kω, 5 Ther Odporový mùstek,. je V bridge, +/- 200 mv 3 Ub Odporový mùstek,. je V bridge, +/- 12,5 mv 3 Ub Odporový mùstek,. je I bridge, +/- 200 mv 3 Ib Odporový mùstek,. je I bridge, +/- 12,5 mv 3 Ib Odp. mùstek a dva odpory, +/- 200 mv 5 Brg Odp. mùstek a dva odpory, +/- 12,5 mv 5 Brg potenciometry 1 kω-50 kω 5 Potm 15 Tab 2. ódy èinnosti UTI, názvy módù a poèet fází v 1 cyklu 4.2 Kalibrace metodou tøí signálù etoda tøí signálù slouží k vylouèení chyb zpùsobených promìnným ofsetem (posuvem nuly a ziskem lineárních systémù. Dva známé erenèní signály jsou použity k zjištìní pøenosu lineárního systému (tj. hodnot posuvu nuly a zisku. Tøetí signál odpovídá pùsobení mìøené velièiny a tvoøí výstupní signál senzoru. Pøedpokládejme, že systém má lineární pøenosovou funkci ve tvaru: ke + i i Odezva systému i na vstupní signály E 1 0, E 2 E a E 3 E je popsána vztahy: ke ke + + Z namìøených výstupních hodnot urèíme pomìr mìøené velièiny k erenèní ve tvaru: E E Rovnice (3 ukazuje, že kalibrace tøemi signály, využívána v obvodu UTI, vyluèuje rušivé úèinky promìnného ofsetu a zisku systému k, za pøedpokladu, že systém se chová jako lineární, tj. pro jeho pøenos platí rovnice (1. Realizace kalibrace tøemi signály vyžaduje pamì k uchování hodnot, a a èíslicový procesor pro výpoèet pomìru. Tyto funkce vykonává mikrokontrolér, jenž mùže navíc (1 (2 (3 pøevádìt výstupní signál senzoru s modulovanou periodou do èíslicového tvaru. Systém, zahrnující senzor, obvod zpracování signálu, obdobný jako UTI a mikrokontrolér, patøí do tøídy inteligentních senzorových systémù s mikrokontroléry. 4.3 Výstupní signály UTI Pravidla pro generaci výstupního signálu jsou ukázána na pøíkladu prùbìhu dvou úplných cyklù výstupního signálu UTI zobrazených na obr. 2. V popisovaném pøípadì se každý cyklus skládá ze tøí fází. Obr. 2. Výstupní signál z UTI pro tøí fázový mód èinnosti. Bìhem první fáze T se mìøí ofset (posuv nuly celého systému. V druhé fázi T, se mìøí odezva na erenèní velièinu a v poslední fázi T se urèuje odezva na mìøenou velièinu. Jednotlivé fáze jsou automaticky øízené obvody UTI. Trvání každé fáze je úmìrné hodnotì velièiny mìøené v pøíslušné fázi. Trvání jednotlivých fází je uvedeno v následující tabulce: Pro mìøení kapacity Pro mìøení odporu T NK1C0 T NK2V0 T NK1( C + C0 T NK2 ( V + V0 T NK ( C + C T NK ( V + V

4 kde C a V jsou mìøené hodnoty výstupních signálù senzorù,. C a V jsou hodnoty erenèních velièin, C 0 a jsou konstanty (zahrnují napìtí ofsetu a pod., a hodnoty K 1 a pøedstavují zisk. Èinitel N odpovídá poètu period vnitøního oscilátoru v prùbìhu jedné fáze. V pomalém režimu èinnosti je N 1024, v rychlém režimu je N 128. Velièiny V a V mohou pøedstavovat napø. spád napìtí na odporu senzoru a erenèním odporu, nebo v pøípadì mùstkového mìøení výstupní a napájecí napìtí mùstku. Výstupní signál z UTI mùže být pøeveden do èíslicového tvaru èítáním poètù impulsù hodin v prùbìhu každé fáze. Výsledkem èítání (obsahem èítaèe jsou hodnoty N, N a N. ikrokontrolér vypoèítá z tìchto hodnot pomìry C /C resp. V /V využitím vztahù N N N N N N N N C C V V nebo Opìt je vidìt, že pomìr nezávisí na ofsetu a zisku systému, jelikož kalibrací tøemi signály je pøenos systému plnì urèen. Kalibrací se vylouèí i úèinky pomalu promìnných zmìn zisku a ofsetu. Èasová posloupnost (èasový multiple tøí fází je znázornìna na obr. 2. Fáze mìøení ofsetu T se skládá ze dvou krátkých intervalù, tj. frekvence je dvojnásobná. Tato vlastnost fáze ofsetu je mikrontrolérem zjištìna (pøíznak zaèátku cyklu a zaruèuje správnost výpoètu výrazù (4. Poèet fází v úplném cyklu se v závislosti na módu èinnosti mìní od 3 do Rozlišovací schopnost ikrokontrolér slouží k pøevodu výstupního signálu z UTI do èíslicové formy (digitalizaci. Algoritmus digitalizace je založen na zjiš ování úrovnì výstupního signálu (vzorkování. Jelikož nelze rozeznat zmìny úrovnì signálu za èas kratší než je interval mezi vzorky, je doba trvání jisté úrovnì signálu kvantována, tj. mìøitelná pouze jako celoèíselný násobek èasového kvanta odpovídajícího intervalu (periodì vzorkování. Takto vzniká kvantizaèní šum, omezující rozlišovací schopnost mìøení èasu. Odmocnina z rozptylu kvantizaèního šumu σ q je dána výrazem (4 kmitoètu. Avšak pøi práci v rychlém módu pøevládá úèinek kvantovacího šumu. Pøíklad závislosti namìøených hodnot rozlišovací schopnosti na dobì mìøení je na obr. 3. a platí pro èinnost v módu CUX. Závislost rozlišovací schopnosti na hodnotì parazitní kapacity pro mód CUX je na obr. 4. Obr. 3. Závislost rozlišovací schopnosti na dobì mìøení pøi kalibraci tøemi signály. ìøicí rozsah je roven 0-2 pf a parazitní kapacita C p 50 pf (viz obr. 7. Obr. 4. Závislost rozlišovací schopnosti pøi kalibraci tøemi signály na parazitní kapacitì C p. ìøicí rozsah je 0 2 pf. σ q 1 t 6 T s phase (4 kde t s je perioda vzorkování a T phase je trvání fáze. Napø. pro periodu vzorkování 1 µs a kmitoèet signálu ve fázi T rovný 50 khz, odmocnina z rozptylu kvantizaèního šumu v této fázi odpovídá rozlišovací schopnosti 12,5 bitù pro práci v rychlém módu a 15,5 bitù pro pomalý mód. Výpoètem prùmìru z nìkolika hodnot i zvyšuje rozlišovací schopnost. Výpoètem prùmìru pro P hodnot 1,..., P klesne hodnota σ q P krát. Rozlišovací schopnost je kromì kvantizaèního šumu omezena také tepelným šumem oscilátoru (tj. kolísáním jeho Obr. 5. Závislost nelinearity na parazitní kapacitì C p.. ìøicí rozsah je 0-2 pf. Linearita linearity pøevodní charakteristiky UTI odpovídá 11-ti a 13-ti bitùm, v závislosti na pracovním módu. Závislost nelinearity na parazitní kapacitì C p (viz obr. 7 pro práci v módu CUX je na obr. 5. 4

5 5. Výstup Obvod UTI generuje na svém výstupu signál s modulovanou periodou kompatibilní se signály mikrokontroléru. UTI generuje také signály pro buzení senzorù. V tab. 3 jsou uvedeny nìkteré charakteristické údaje výstupních signálù UTI. (V DD 5 V, T A +25 C Hodnota Jednotka Podmínky/poznámky V OL, napìtí log. úrovnì L 0,4 V ma V OH, log. úrovnì H V DD -0,6 V min Výstupní odpor z OUT 60 Ω aimální zátìž na OUT 8 ma V DD 5 V Výstupní odpor na vývodech 800 Ω Vývody B-F jsou použity jako výstupy v kapacitních B, C, D, E a F módech 0-4. aimální výstupní proud z E a F 20 ma Pro odpory a odporové mùstky Doba nábìhu rychlý mód 14 ns pomalý mód 14 ns Doba odbìhu rychlý mód 13 ns pomalý mód 13 ns Zpoždìní šíøením signálu t PLH 30 ms Tyto hodnoty jsou zmìøeny pro pomalý mód, (PD-OUT t PHL 30 ms pro rychlý mód jsou 8-krát menší. Zpoždìní šíøením signálu t PLH 30 ms Tyto hodnoty jsou zmìøeny pro pomalý mód, (SELi-OUT t PHL 30 ms pro rychlý mód jsou 8-krát menší. Tab. 3 Nìkteré charakteristické údaje výstupù obvodu UTI 6. Analogové vstupy Senzory rùzného typu mohou být pøímo pøipojeny na vstupy UTI. Spojení senzorù s UTI pro rùzné módy je popsáno v odstavci 8. Charakteristické údaje vstupù UTI jsou uvedeny v tabulce tab. 4. (V DD 5 V, T A +25 C Hodnota Jednotka Podmínky/poznámky Vstupní kapacita 20 pf Parazitní kapacita mezi A a B, C, D, E, F pf Pouzdro DIP Potlaèení rušení 50/60 Hz 60 db Tab. 4 Charakteristické údaje vstupù UTI. 7. Øídicí signály Obvod UTI mùže pracovat v 16 ti módech (viz odst K výbìru módu slouží vývody SEL1, SEL2, SEL3 a SEL4. ód mùže být vybrán programem nebo hardwarovì. V tab. 2 symbol 1 odpovídá napìtí V DD a symbol 0 uzemnìní (GND. Další módy èinnosti tj. rychlost mìøení (slow/fast a vypnutí napájení (power down a jsou ovládány signály SF a SD. Signál na vývodu SF slouží k nastavení rychlosti mìøení.pro SF 1 UTI pracuje v rychlém módu, v nìmž je trvání úplného cyklu výstupního signálu pøibližnì 10 ms. Pro SF 0 UTI pracuje v pomalém módu a trvání úplného cyklu výstupního signálu je asi 100 ms. Vývod PD slouží k odpojení napájení. Pro PD 0 je UTI odpojen od napájení a výstupní svorka je na vysoké impedanci (plovoucí. Pak je možné spojit výstupy nìkolika UTI k jedinému vodièi za pøedpokladu, že je vybrán (PD1 pouze jeden z nich. Vývod CL je vždy spojen se zemí (GND s výjimkou provozu v módu CUX. V tomto módu (CUX vývod CL slouží k výbìru rozsahu. Lze volit mezi rozsahy 0 12 pf (CL 0 a 0-12 pf (CL 1. Všechny analogové a èíslicové vstupy jsou chránìny pøed úèinky elektrostatického náboje (ESD. Plovoucí vstupní vývody až na stanovené výjimky nejsou pøípustné. 8. ódy èinnosti V tomto odstavci budou uvedeny vlastnosti UTI pøi rùzných módech jeho èinnosti. Názvy módù odpovídají tab 2. Pokud nebude jinak uvedeno, platí další popis pro øídicí signály ve stavech CL 0 a SF 0. V dalším budou pro jednotlivé módy stanoveny tyto dùležité parametry: pøesnost, rozlišovací schopnost, poèet fází èinnosti, parametry signálù v jednotlivých fázích. 5

6 Posloupnost fází je vztažena k fázi 1 urèené k mìøení ofsetu obvodu. Tato fáze slouží také k synchronizaci èinnosti mikrokontroléru a proto kmitoèet signálu je v této fázi dvojnásobný. Údaje dále uvedené byly získány mìøením s mikrokontrolérem Intel 87C51FA pracujícím se vzorkovacím kmitoètem 3 Hz. Tím se však neomezuje možnost použití jiných mikrokontrolérù. 8.1 ód 0. C25: 5 kondenzátorù 0-2 pf V tomto módu lze mìøit postupnì 5 kondenzátorù s kapacitami v rozsahu 0-2 pf. Jedna z elektrod všech kondenzátorù musí být spoleèná. Zapojení kondenzátorù je na obr 6. Kondenzátor C p pøedstavuje kapacitu kabelù (pøívodù. Spoleèná ( pøijímací elektroda je pøipojena na vývod A. Signály na vysílacích elektrodách (B až F mají pravoúhlý prùbìh s amplitudou V DD. Vývody ke kondenzátorùm, které nejsou právì mìøeny, jsou uvnitø obvodu spojeny se zemí. Jak je uvedeno v tab. 5, jeden mìøicí cyklus v módu C25 se skládá z 5-ti fází. Poèáteèní kapacita (ofset pøedstavuje parazitní kapacity mezi pøívodními drátky a podložkami integrovaného obvodu. Zahrnuje také kapacitu mezi vývody jeho pouzdra. Je-li poèáteèní kapacita pøíliš veliká, je nutné pracovat v módu CUX. V tomto pøípadì se používá eterní multipleer a poèáteèní kapacita mùže klesnout pouze na pf. 8.2 ód 1. C23: 3 kondenzátory 0-2 pf V tomto módu lze mìøit 3 kondenzátory s kapacitou v rozsahu 0-2 pf a jednou spoleènou elektrodou. Na rozdíl od módu C25 je jeden cyklus složen pouze ze 3 fází. Pøipojení kondenzátorù je stejné jako na obr 6, až na vynechání kondenzátorù C EA a C FA. Postup mìøení kondenzátorù v jednotlivých fázích je uveden v tab 7. Charakteristické údaje jsou v tab. 8. Fáze ìøené Periody výstupního kondenzátory signálu 1 C BA +C 0 T BA NK 1 (C BA 2 C CA +C 0 T CA NK 1 (C CA 3 C DA +C 0 T DA NK 1 (C DA Tab. 7 Kondenzátory mìøené v jednotlivých fázích módu C23 Fáze ìøené Perioda výstupního kondenzátory signálu 1 C BA + C 0 T BA NK 1 (C BA 2 C CA + C 0 T CA NK 1 (C CA 3 C DA + C 0 T DA NK 1 (C DA 4 C EA + C 0 T EA NK 1 (C EA 5 C FA + C 0 T FA NK 1 (C FA Tab. 5 Kondenzátory mìøené v jednotlivých fázích. Ve fázi 1 se mìøí kapacita C BA +C 0. Kmitoèet výstupu je v této fázi dvojnásobný, takže fáze je složena ze dvou krátkých period. Dvojnásobný kmitoèet první fáze umožòuje synchronizaci mikrokontroléru. V obecném pøípadì není mezi vývody B a A zapojen žádný kondenzátor. Charakteristické údaje pro mód C25 (mód 0 jsou uvedeny v tabulce (tab. 6. K 1 C 0 aimální kapacita C ia Linearita Rozlišení (SF 0, C p 30 pf Ofset (poèáteèní kapacita Obr. 6. Pøipojení kondenzátorù k UTI 10 ms/pf 2 pf 2 pf 13 bitù 14 bitù < pf Tab. 6. Charakteristické údaje pro módy C25 a C ód 2. C12: 5 kondenzátorù 0-12 pf V tomto módu lze mìøit 5 kondenzátorù s jednou spoleènou elektrodou a kapacitou v rozsahu 0-12 pf. Pøipojení kondenzátorù k UTI je na obr. 6. aimální hodnota kapacity C ia (inde i znamená B, C, D nebo E je 12 pf. Poèet fází je 5. Charakteristické údaje jsou uvedeny v tabulce (tab. 8. Kondenzátory mìøené v jednotlivých fázích jsou uvedeny v tabulce (Tab 5. Na rozdíl od módu 0 maimální mìøitelná kapacita 12 pf. K 1 C 0 aimální kapacita C ia Linearita Rozlišení (SF 0, C p 30 pf Ofset (poèáteèní kapacita Tab. 8 Charakteristické údaje pro mód C ms/pf 12 pf 12 pf 13 bitù 14 bitù < pf Poèáteèní kapacita (ofset pøedstavuje parazitní kapacity mezi pøívodními drátky a podložkami integrovaného obvodu. Zahrnuje také kapacitu mezi vývody jeho pouzdra. Je-li poèáteèní kapacita pøíliš veliká, je nutné pracovat v módu CUX. V tomto pøípadì se používá eterní multipleer a poèáteèní kapacita mùže být pouze pf. 8.4 ód 3. CUX: kondenzátory 0-2 pf/0-12 pf, eterní UX V tomto módu lze mìøit libovolný poèet kondenzátorù v rozsahu kapacit 0-2 pf (CL 0 nebo 0-12 pf (CL 1. Kondenzátory musí mít jednu spoleènou elektrodu. Jelikož výbìr fází mìøení neprobíhá v UTI, je nutné použít eterní multipleer. Pro takováto mìøení vyvinul Smartec 6

7 nový multipleer UX s devíti výstupy a ètyømi vstupy. Charakteristické údaje módu CUX jsou uvedeny v tabulce (Tab. 9. Typ. hodnota Typ. hodnota (CL 0 (CL 1 K 1 10 ms/pf 1.7 ms/pf C 0 2 pf 12 pf aimální kapacita C ia 2 pf 12 pf Linearita (C p < 300 pf 13 bitù 13 bitù Ofset pf pf Rozlišení (SF 0, C p < 30 pf 14 bitù 14 bitù Tab. 9 Charakteristické údaje pro mód CUX Pøíklad uspoøádání mìøicího obvodu je na obr.7. Eterní multipleer øízený mikrokontrolérem (µc, pøepíná signály na vývodu B k jednomu (nebo vícero kondenzátorùm. Výstup UTI je na vývodu output jmenovitý kmitoèet výstupního signálu bìhem mìøení ofsetu (žádný z kondenzátorù není pøipojen 6 khz (SF 1 nebo 50 Hz (SF 0. Aby odchylka od linearity byla menší než 10-3, nesmí maimální hodnota celkové kapacity na vývodu A pøekroèit hodnotu 500 pf. Rozkmit napìtí na vysílacích elektrodách je roven V EF a mùže být nastaven eterními odpory R 1, R 2 a R 3, na jejichž pøesnosti pøíliš nezáleží. Odpory R 1 nebo R 3 mohou mít i nulovou hodnotu. Stejnosmìrné napìtí V EF musí vyhovovat podmínce V EF < K V /C ma, kde konstanta K V 60 V pf, a C ma je maimální hodnota C BA, C CA a C DA vyjádøená v pf. Celková èasová konstanta všech odporù a kondenzátorù musí být menší než 500 ns. Z této podmínky lze urèit hodnoty odporù. Pøíklad. Pro C CA 300 pf, C DA 200 pf, C BA 0 a V DD 5 V, praktické hodnoty odporù jsou R 1 25 kω, R 2 1 kω a R 3 0. Rozkmit napìtí V EF na vysílací elektrodì dosahuje 0,2 V. Systém obsahuje dvì èasové konstanty C tot (R 3 //(R 1 +R 2 a C tot (R 1 //(R 2 +R 3, kde C tot C BA +C CA +C DA +C p. Obì èasové konstanty musí být menší než 500 ns. Nelinearita a rozlišovací schopnost v pomalém módu jsou uvedeny v tab. 10. Údaje platí pro hodnoty C DA 0 pf, C p 30 pf a maimální hodnotu V EF K V /C ma, jak bylo døíve uvedeno. ìøení kondenzátorù probíhá postupnì v jednotlivých fázích tak, jak je uvedeno v tab. 11. Kondenzátory Nelinearita Rozlišení (pf C BA C CA 33 pf C BA C CA 150 pf C BA C CA 270 pf C BA C CA 330 pf C BA C CA 560 pf Tab. 10. Nelinearita a rozlišovací schopnost v módu C300 Obr.7. Pøíklad je uspoøádán pro mìøení skupiny kondenzátorù v módu CUX 8.5 ód 4. C300: 3 kondenzátory, rozsah až do 300 pf V tomto módu lze mìøit 3 kondenzátory se spoleènou elektrodou s rozsahem promìnným až do 300 pf. Zapojení kondenzátorù a vnìjších odporù je na obr.8. Odpory slouží k nastavení rozsahu zmìn napìtí na vysílacích elektrodách C ia Fáze Kapacita Perioda výstupního signálu 1 C BA + C 0 T BA NK 1 (C BA 2 C CA +C 0 T CA NK 1 (C CA 3 C DA +C 0 T DA NK 1 (C DA Tab 11. Kondenzátory mìøené v jednotlivých fázích módu C ód 5. Pt: 1 platinový odpor Pt100/ Pt1000, 4-vodièové pøipojení V tomto módu se mìøí odpor jednoho Pt odporového senzoru a jednoho erenèního odporu. Pøipojení odporù k UTI je na obr. 9. Oba odpory jsou mìøeny ve ètyøvodièovém uspoøádání (2 napì ové monitorovací a 2 proudové napájecí pøívody, takže chyby vlivem odporu pøívodù jsou vylouèeny. Pravoúhlé napájecí napìtí V EF má kmitoèet rovný 1/4 kmitoètu interního oscilátoru a amplitudu rovnou V DD. Odpory R BIAS1 a R BIAS2 slouží k nastavení proudu odporem. Jsou-li oba stejné, pøesnost mìøení je z dùvodu symetrie vyšší. Nulová hodnota jednoho z odporù zmenší pøesnost, nelinearita se však nezmìní. Napø. pøi mìøení Pt100 nepøesnost dosahuje hodnoty ±40 mω. Jeden mìøicí cyklus je složen ze ètyø fází, sloužících k získání infomací pro 2-, 3- nebo 4-vodièové mìøení. Obr. 8. Zapojení senzorù k UTI v módu C300 7

8 Fáze ìøená napìtí Periody výstupního sigálu 1 T + 3 V CD + (V CD 4 V BC + T BC (V BC Tab. 12. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích pøi mìøení Pt odporových senzorù Relativní zmìna odporu senzoru Pt100 je /K. Pøi proudu 2 ma to odpovídá zmìnì napìtí 780 µv/k. Rozlišovací schopnost v tomto módu je 7 µv, tj. v pøevodu na teplotu 9 mk. Tyto údaje platí pro práci v pomalém módu. Tab. 13 obsahuje charakteristické údaje UTI pøi práci v módu Pt. (V DD 5 V 0,36 V R BIAS (Pt100, ohøev mìø. proudem pøi tep. odporu 200 K/W 80 m,2 kω (5%, I 2 ma R BIAS (Pt1000, ohøev mìø. proudem pøi tep. odporu 200 K/W 80 mk 6.2 kω (5%, I 600 ma Budící proud z vývodù E a F 20 ma Posuv nuly (ofset 10 µv Linearita 13 bitù Rozlišení (SF 0 (Pt100, 2 ma 14 bitù (9 mk Tab. 13 Údaje pro Pt mód. Zvyšováním amplitudy napìtí V CD a V AB až na 2,5 V (rozkmit lze dosáhnout velmi dobré rozlišovací schopnosti. Vznikají však pøídavné chyby nelinearity a ohøevem mìøicím proudem. Pro rozkmit napìtí v rozmezí 0,7-2,5 V klesá linearita na 8 bitù. Odporové senzory Pt mohou být mìøeny také v módu 11. Obr. 9. Pøipojení platinových odporových senzorù k UTI ètyøvodièovì (a 3-vodièovì (b a 2-vodièovì (c 8.7 ód 6. Ther: 1 termistor, 4-pøívody V tomto módu se mìøí odpor jednoho termistoru a jednoho erenèního odporu. Pøipojení termistoru a erenèního odporu k UTI je na obr. 10. Výpoèet pomìru známého z rovnice (4, se pro jednotlivá pøipojení, tj. 2-, 3- a 4- vodièové liší a dává následující výsledky: 2,4 wire 3 wire T T T T phase3 phase2 phase3 phase2 T T T T phase4 R R R R (5 Linearita je lepší než 13 bitù za pøedpokladu, že rozkmit napìtí V AB a V CD je menší než 0,7 V pro V DD 5V. Pro V DD 3,3 V musí být rozkmit menší než 0,4 V. Tím je omezen proud platinovým senzorem. Omezení proudu je vyžadováno také z dùvodù zmenšení chyby zahøíváním mìøicím proudem. Napø. pro tepelný odpor 200 K/W (klidný vzduch pøi V CD 0,7 V a 0 C, zpùsobuje zahøátí vlivem mìøicího proudu chybu 1 K. Je-li takto vzniklá chyba pøíliš veliká, odpor R BIAS ( R BIAS1 + R BIAS2 musí být zvìtšen, aby se omezil proud senzorem Pt100. Chyba teploty ohøátím mìøeným proudem dosahuje pøi napìtí V CD 0,2 V hodnotu 80 mk. To je dvakrát menší než poèáteèní chyba Pt senzoru teploty tøídy A. Pro tento pøípad proud Pt100 má být 2 ma, takže potøebný odpor je R BIAS R BIAS1 + R BIAS2 2,2 kω. Obr. 10. Pøipojení termistoru k UTI: ètyøvodièovì (a, tøívodièovì (b a dvovodièovì (c 8

9 Budící napìtí V EF støídá polaritu a má amplitudu V DD /12.5 (0,4 V pøi V DD 5 V a stejnosmìrnou složku V DD /2. Pomìr odporù termistoru a erenèního odporu je urèen vztahy (6. Pøehled signálù mìøených v rùzných fázích podává tab. 12. Napìtí V AB není stálé a nese stejnou informaci o teplotì jako V CD. Tím se zlepšuje linearita charakteristiky senzoru. Pozn. Jde o známou linearizaci sériovým odporem voleným tak, aby inflení bod závislosti proudu na teplotì nastal uprostøed rozsahu. Tab. 14 obsahuje charakteristické údaje pøi práci v módu Ther. (V DD 5 V Typické hodnoty 56 ms/v 0.36 V R //R <5 kω R +R >1 kω Offset 10 µv Linearita 13 bitù Rozlišení (SF 0 7 µv (1 mk Tab 14. Údaje pro èinnost v módu Ther Velké a malé hodnoty hodnoty R (10-krát nebo 0,1-krát R zpùsobí pokles teplotní rozlišovací schopnosti, napì ová rozlišovací schopnost se však nezmìní. Teplotní rozlišovací schopnost termistoru s teplotním souèinitelem 4 %/K je rovna 1 mk pøi V DD 5 V. 8.8 ód 7. Pt2: 2 nebo 3 Pt senzory Tento mód je vhodný pro mìøení 2 nebo 3 platinových odporových senzorù teploty. Pøipojení senzorù k UTI je na obr. 11. Napìtí V EF je stejné jako v módu Pt. Fáze ìøená napìtí Periody výstupního signálu 1 T + 3 V CD + (V CD 4 V BC + T BC (V BC 5 V DF + T DF (V DF Tab. 15. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích módu Pt2 Jeden z odporù R BIAS1 nebo R BIAS2 na obr. 11(a mùže mít nulovou hodnotu, avšak za cenu znížení pøesnosti. Pøi zapojení podle obr. 11(b není vylouèen vliv odporu pøívodù. Pøi mìøení R 3 v zapojení podle obr. 11(b odpor pøívodù uvnitø UTI zpùsobí chybu ekvivalentní zmìnì 0,9 Ω pro senzor Pt100 a 3 Ω pro senzor Pt1000. Tato chyba závisí na teplotì a napájecím proudu senzorù. 8.9 ód 8. Ther2: 2 nebo 3 termistory Tento mód je urèen pro mìøení 2 nebo 3 termistorù. Pøipojení termistorù je na obr. 12. ìøení probíhá v 5-ti fázích ve sledu uvedeném v tab. 15. Údaje v tabulce 15 platí také pro tento mód. Pøi zapojení podle obr. 11 (b není vylouèen vliv odporu pøívodù. Pøi mìøení R 3 v zapojení podle obr. 11 (b odpor pøívodù uvnitø UTI zpùsobí chybu ekvivalentní zmìnì 11,5 Ω pro odpor o hodnotì 2,5 kω. Tato chyba závisí na teplotì a napájecím proudu termistoru. Obr. 12. Pøipojení 2 (a a 3 (b termistorù k UTI Obr. 11. Pøipojení dvou (a nebo tøí (b Pt odporových senzorù teploty k UTI v módu Pt2 Pro proud senzorem platí stejné omezení jako v módu Pt. Základní údaje pro tento mód jsou v tab. 13. Odpor R 2 mùžeme mìøit ve ètyøvodièovém zapojení. Ve fázi 5 lze mìøit odpor jednoho pøívodu nebo odpor R 3. Jak je uvedeno v tab 15, hlavní rozdíl módu Pt2 vùèi módu Pt spoèívá v tom, že v Pt módu je jeden cyklus složen z 5-ti fází ód 9. Ub2: odporový mùstek,. napìtí je V bridge, nerovnováha +/- 4% Tento mód je urèen pro mìøení se senzory zapojenými v odporovém mùstku. Pak pomìr výstupního V CD a napájecího napìtí mùstku V AB odpovídá mìøené fyzikální velièinì. Nerovnováha mùstku mìøitelná v tomto módu je +/- 4 %. Pøipojení mùstku k UTI je na obr. 13. Napájecí napìtí mùstku V EF je pravoúhlé s amplitudou V DD a kmitoètem rovným 1/4 kmitoètu interního oscilátoru. Na obr. 13 (a je ètyøvodièové zapojení s proudovými a napì- ovými vodièi. Signály mìøené v jednotlivých fázích jsou uvedeny v tab

10 Výèet napìtí mìøených v jednotlivých fázích je uveden v tab. 18, základní údaje obsahuje tab. 19. Fáze ìøená napìtí Perioda výstupního signálu 1 T /32 + / V CD + (15 V CD Tab. 18. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích módu Ub1 Obr. 13. Pøipojení odporového mùstku k UTI pøi mìøení v módu Ub2 ve 4-vodièovém (a a 2-vodièovém (b zapojení Ve fázi 2 se mìøí napájecí napìtí mùstku V AB. Toto napìtí je vydìleno v pomìru 32 pøesným dìlièem realizovaným na èipu. Dìliè nevyžaduje kalibraci. Vydìlené napìtí V AB je pak zpracováno stejnì jako napìtí V CD. Fáze ìøená napìtí Periody výstupního signálu 1 T /32 + /32 3 V CD + (V CD Tab. 16. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích mód Ub2 ikrokontrolér vypoèítává nerovnováhu ze vztahu: 1 Tphase 3 Tphase 1 V 32 T T V phase2 0,54 V Napájení mùstku AC V DD Budící proud z E a F 20 ma ùstkový odpor R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/- 0.2V Pøesnost 11 bits Ofset 10 µv Rozlišení (SF 0 7 µv CD AB (6 Typické hodnoty 0.54 V Napájení mùstku AC V DD Budící proud z E a F 20 ma ùstkový odpor R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/ mv Pøesnost 10 bits Ofset 10 µv Rozlišení (SF nv Tab. 19. Údaje pro mód Ub ód 11. Ib2: odporový mústek,.proud I bridge, nerovnováha +/- 4% Tento mód je vhodný pro aplikace v nichž je mìøená velièina reprezentována výstupním napìtím mùstku a proudem jím protékajícím. Proud mùstkem je pøeveden na erenèní napìtí. Zapojení mùstku a erenèního prvku je na obr. 14(a. Odpor R volíme tak, aby platilo 0,1 V <V AB < 0,2 V. Jak je ukázáno na obr. 14 (b, mohou být v tomto módu mìøeny Pt odporové senzory ve ètyøvodièovém uspoøádání. Ve srovnání s módem Pt je výhodné, že k mìøení postaèí pouze 3 fáze. Tab. 17. Základní údaje pro mód Ub ód 10. Ub1: odporový mùstek,. V bridge, nerovnováha +/- 0.25% Tento mód je urèen pro mìøení se senzory zapojenými v odporovém mùstku, kdy pomìr výstupního V CD a napájecího napìtí mùstku V AB odpovídá mìøené fyzikální velièinì (viz obr. 13. ód Ub1 se liší od módu Ub2 dovolenou hodnotou nerovnováhy 0,25%. (V CD 12.5 mv pro V DD 5V. Pøipojení mùstku k UTI je stejné jako u módu Ub2. Interní napì ový zesilovaè zesiluje malé výstupní napìtí 15 krát. Po zesílení je zpracováno stejnì jako interním dìlièem zmenšené napájecí napìtí mùstku. Zesilovaè ani dìliè nevyžadují kalibraci. K výpoètu nerovnováhy lze opìt použít rovnici (7 s tím, že místo hodnoty 32 dosadíme 480. K pøipojení mùstku lze použít ètyø vodièù. Obr. 14. Pøipojení odporového mùstku a erenèního odporu k UTI (a a ètyøvodièové pøipojení Pt (b. Fáze ìøená napìtí Periody výstupního signálu 1 T + 3 V CD + (V CD Tab. 20. Napìtí mìøená ve fázích módu Ib2 10

11 0,54 V ùstkové napìtí AC V DD Budící proud z E a F 20 ma ùstkový odpor R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/- 0.2 V Pøesnost 12 bitù Ofset 10 µv Rozlišení (SF0 7 µv Tab. 21. y módu Ib ód 12. Ib1: odporový mùstek,. je I bridge, nerovnováha +/-0.25% Èinnost je obdobná jako v módu 11. Zapojení mùstku a odporù je na obr. 14. ód 12 se liší od módu 11 hodnotou nerovnováhy mùstku, v módu 12 je rovna +/- 0,25 %. Pro napìtí U na erenèním odporu platí 0,1 V< U <0,2 V. ùstkové výstupní napìtí je zesíleno 15-krát a pak zpracováno stejnì jako erenèní. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích jsou uvedena v tab. 22 a charakteristické údaje pro mód Ib1 v tab. 23. Fáze ìøená napìtí Perioda výstupního sig. 1 T V CD + (15V CD Tab. 22. Napìtí mìøená ve fázích módu Ib1 ikrokotrolér vypoèítává nerovnováhu mùstku ze vztahu: 1 Tphase 3 Tphase 1 VCD (7 15 T T IR phase2 Typické hodnoty 0,54 V Napájení mùstku AC V DD Budící proud z E a F 20 ma ùstkový odpor R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/- 12,5 mv Pøesnost 10 bits Ofset 10 µv Rozlišení (SF nv Tab. 23. Charakteristické údaje pro mód Ib ód 13. Brg2: odporový mùstek +/- 4% a 2 odpory Tento mód je urèen k mìøení odporovým mùstkem s maimální hodnotou nerovnováhy +/- 4 % a dvou odporù. Jeden z odporù mùže být teplotnì závislý, takže teplotní závislost výstupu mùstku mùže být èíslicovì korigována. V tomto módu se mìøí jak napìtí na mùstku, tak i proud protékající mùstkem. Pravoúhlé napìtí V EF má amplitudu V DD a kmitoèet rovný 1/4 kmitoètu oscilátoru. Pro napìtí na R musí platit 0,1 V <U < 0,2V. ìøená napìtí jsou uvedena v tab. 24 a další údaje v tab. 25. Obr. 15. Pøipojení senzorù k UTI v módu 13 Fáze ìøená napìtí Periody výstupního signálu 1 T + 3 V CD + (V CD 4 V BF + T BF (V BF 5 V EA /32+ T EA (V EA /32 Tab. 24. Signály ve fázích módu Brg2 Napìtí na mùstku V EA je dìleno 32-krát a pak zpracováno stejnì jako ostatní mìøená napìtí. Napìtí mùstkové nerovnováhy urèuje vztah: 1 Tphase 3 Tphase 1 V 32 T T V phase5 Typické hodnoty 0,54 V Buzení V EF AC V DD Budící proud z E a F 20 ma ùstkový odpor R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/- 0.2 V Pøesnost V CD /V EA 11 bitù Linearita V AB /V BF 12 bitù Ofset V CD nebo V AB 10 µv Rozlišení (SF 0 7 µv Tab. 25. Údaje pro mód Brg2 Vnitøní spojovací vodièe UTI mohou pøi mìøení V BF zpùsobit chybu, která pak pøi urèování pomìru V AB /V BF dosáhne asi 1,2 %.Tato chyba závisí na napájecím proudu mùstku a teplotì ód 14. Brg1: odporový mùstek +/- 0.25% a 2 odpory ód 14 je podobný módu 13 a jeho zapojení je uvedeno na obr. 15. Dovolená nerovnováha mùstku je nyní na rozdíl od CD EA (8 11

12 módu 13 rovna 0,25 %. Výstupní napìtí mùstku je pøed dalším zpracováním 15-krát zesíleno. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích módu jsou v tab. 26 a charakteristické údaje módu v tab. 27. Fáze ìøená napìtí Perioda výstupního signálu 1 T V CD + (15V CD 4 V BF + T BF (V BF 5 V EA /32 + T EA (V EA /32 Tabulka 26. Napìtí mìøená ve fázích módu Brg1 0,54 V Buzení V EF AC V DD Budící proud z E a F 20 ma Odpor mùstku R b 250 Ω < R b < 10 kω Výstupní napìtí mùstku ma +/ mv Pøesnost pomìru V CD /V EA 10 bits Linearita pomìru V AB /V BF 12 bits Ofset V CD 10 µv Ofset V AB 10 µv Rozlišení V CD (SF nv Rozlišení V AB (SF 0 7 µv Tabulka 27. y módu Brg1 Odpory vnitøních spojovacích vodièù UTI zpùsobují pøi urèování pomìru V AB /V BF chybu asi 1,2 %. Chyba je závislá na napájecím proudu mùstku a teplotì ód 15. Potm: 3 potenciometry, 1 kω- 25 kω Tento mód je urèen k mìøení napìtí na bìžcích tøí potenciometrù s odpory v rozmezí 1 kω až 50 kω. Pøipojení potenciometrù k UTI je na obr. 16. Je-li pøipojen pouze jeden potenciometr s jezdcem pøivedeným napø. k vývodu B, další vývody C a D musí být spojeny s vývodem F. Napìtí na potenciometrech má pravoúhlý tvar s amplitudou V DD a kmitoètem rovným 1/4 kmitoètu interního oscilátoru. Obr. 16. Pøipojení potenciometrù k UTI Úèinky pøívodù k potenciometru nelze v tomto módu kompenzovat. Proto tento mód není vhodný pro potenciometry s malým odporem. Výèet napìtí mìøených v jednotlivých fázích módu je uveden v tab. 28. Fáze ìøená napìtí Perioda výstupního signálu 1 T 2 V EF + T EF (V EF 3 V CF + T CF (V CF 4 V BF + T BF (V BF 5 V DF + T DF (V DF Tabulka 28. Napìtí mìøená v jednotlivých fázích v režimu mìøení s potenciometry Relativní poloha jezdce potenciometru se urèí ze vztahu: T T phase3,4,5 2 (9 T phase2 T y1 + y 2 Odpor potenciometru R i Pøesnost 10-3 Rozlišení (SF 0 14 bitù Tab. 29 y módu Potm 9. Rozmìry èipu Obr. 17. Uspoøádání podložky s èipem UTI 10. Vývojová stavebnice (kit Pro vývoj aplikací s UTI je dodávána vývojová stavebnice (development kit. Stavebnice je pøímo pøipojitelná k osobnímu poèítaèi PC. Další praktické informace o použití UTI jsou uvedeny v Aplikaèních zprávách UTI. y 4 µs/v 5 V 1 kω < R i < 25 kω Podložka s èipem UTI je zobrazena na obr. 17. Rozmìry èipu jsou 3,1 mm 2,1 mm. V pøípadì zájmu o další informace, pøíp. vzorky obra te se prosím na adresu: ONITRON s.r.o., Dopravákù 723, Praha 8 Tel.: 02/ , 5 (02/ , 5 Fa: 02/ (02/

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Pøesný elektromìr s impulsním výstupem Ivo Strašil Èlánek popisuje pøesný elektromìr tøídy pøesnosti 0,2 S pro prùmyslové použití, vybavený impulsním výstupem s možností rozšíøení o komunikaèní modul pro

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj

EN ISO 9001. 1.6 DC Zdroj 1.6 DC Zdroj EN ISO 9001 Programovatelný zdroj stejnosměrného napětí v rozsahu max. ±10,240 V a ± 25 ma umožňuje nastavit libovolnou hodnotu v rámci rozsahu pro potřeby konkrétního zapojení. Jedná se o

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

24 bitový AD Ethernet modul AD24ETH. Návod k použití

24 bitový AD Ethernet modul AD24ETH. Návod k použití 24 bitový AD Ethernet modul AD24ETH Návod k použití Obsah 1. Úvod...3 2. Technické parametry...3 A/D převodník:...3 Zdroj proudu:...4 Digitální vstupy/výstupy:...4 3. Instalace modulu...5 3.1. Zapojení

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

ROÈNÍK XII/2007. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 Nové knihy... 2 Svìtozor... 3 AR mládeži: Základy elektrotechniky... 4 Jednoduchá zapojení pro volný èas... 6 Kalibraèní generátor 1 khz... 10

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY ÈÍSLO 1 BØEZEN 1999 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ... 1 NOVINKY Automatická mìøení a testování (TESTER DZ-005)... 2 TEORETICKÁ ÈÁST Metrologie... 4 Systém zkoušek... 5 Srovnání požadavkù

Více

Obsah 1 ÚVOD... 11 2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA: ZÁKLADNÍ POJMY... 13 2.1 Diagnostické prostøedky... 14 2.2 Technický stav objektu... 15 2.3 Porucha, vada, provozuschopnost, funkènost... 16 2.4 Údržba objektu...

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 '

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 ' Vážení zákazníci dovolujeme i Vá upozornit že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Generátor funkcí. Moduly. Panel. Vlastnosti. Parametry

Generátor funkcí. Moduly. Panel. Vlastnosti. Parametry Obsah Obsah Moduly Generátor funkcí 2 Programovatelný zdroj napětí 4 Voltmetr 6 Operační zesilovač 8 Transistor bipolární 8 Budič 9 Modul prvků 10 Odporová dekáda 1 11 Odporová dekáda 2 11 Kapacitní dekáda

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více