Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě Vedoucí diplomové práce Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Autor Bc. Lucie Mihalíková

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů Mihalíková Lucie

5 Poděkování Ráda bych zde poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Marii Švarcové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady, které mi poskytla při zpracovávání práce. Dále děkuji zaměstnancům společnosti Česká spořitelna a.s. za ochotu a poskytnuté informace.

6 Obsah 1 Úvod a cíl Literární rešerše Základní pojmy... 3 Reklama... 3 Média... 4 Dotazníkové šetření Propagace Druhy propagace Funkce propagace Propagační prostředky Efektivnost propagace Nástroje propagace Publicita Public relations Osobní prodej Podpora prodeje Direct marketing Sponzoring Reklama Metodika a hypotézy Metodika práce Hypotézy Stanovené hypotézy Charakteristika firmy Vymezení činností Portfolio produktů Klienti Reklama Charakteristika bankovního trhu Dotazníkové šetření Realizace výzkumu... 34

7 6.2 Vyhodnocení dat Vyhodnocení průzkumu vzhledem k vynaloženým nákladům Porovnání výdajů největších bank Finanční ukazatele Návrhy a doporučení Závěr Summary Přehled literatury Seznam grafů, obrázků a tabulek Seznam tabulek Přílohy Příloha 1: Dotazník Příloha 2: Číselné zpracování dotazníkového šetření Příloha 3: Seznam bank působící na českém trhu... 76

8 1 Úvod a cíl V současné době je propagace, a její nejdůležitější nástroj reklama, nedílnou součástí každé prosperující firmy, která se snaží na trhu prodat svůj výrobek, službu, či myšlenku. Prostřednictvím propagace se dostávají společnosti do povědomí občanů a zvyšují tak okruh svých potencionálních zákazníků, či upevňují vztahy a povědomí svých již získaných zákazníků. Cílem práce je zhodnotit význam reklamy ve vybrané firmě a vyhodnotit dopad reklamy na prodej bankovních produktů vzhledem k nákladům vynaloženým na reklamu. Současné tržní prostředí je pro vytváření reklamy příznivé, vzhledem k rozvoji elektroniky, televizních přijímačů, internetu a rádiového vysílání. Každý člověk se s reklamou setkává, ať už ji vyhledává, či ji pouze pasivně přijímá, nedá se před ní utéct, pronásleduje nás na každém kroku, doma, v práci, na ulici. Reklama je hlavním nástrojem podniků v konkurenčním boji o zákazníka a pomáhá k dosažení stanovených podnikových cílů. Proto je potřeba, ji průběžně hodnotit a na základě vyhodnocení posoudit správnost postupů, metod a upravit ji tak, aby byla co největším přínosem pro podnik. V posledních letech se reklama dostává stále více do povědomí podnikatelů, jako jeden z nejdůležitějších nástrojů propagace. Obrovský růst reklamní činnosti je spojený s rozvinutím mezinárodního obchodu a růstem úlohy kupujícího, rozvojem obchodu se značkovými výrobky a rozšiřováním sortimentu výrobků a služeb. Prostřednictvím reklamy se výrobci snaží spotřebitelům dostat do hlavy, vyvolat v nás potřeby a přesvědčit nás, že jejich produkt je ten správný a donutit nás ke koupi. Reklama je kritizovaná i velebená. Přisuzuje se jí obrovský význam. Každý podnik má za hlavní cíl dosahovat zisk, obraty, upevnit svou pozici na trhu a vybudovat dobré jméno společnosti. Z těchto důvodů je nutné působit neustále na 1

9 zákazníky, připomínat se jim a dát jim najevo, že jsme tu stále pro ně. Spokojený zákazník je lepší než jakákoliv propagace. Je prokázáno, že na doporučení spokojeného zákazníka, který má s podnikem nebo produktem kladnou zkušenost, slyší nejvíce lidí. Vlastní zkušenost a spokojenost je nejlépe prodávající reklamou. Na druhou stranu je známo, že spokojený klient se o svou zkušenost podělí se třemi dalšími lidmi, zatímco nespokojený s jedenácti. Aby byl vyrovnán nesoulad mezi tímto poměrem a aby bylo dosaženo co nejširšího oslovení klientů, jsou v současné době používána všechna dostupná média, se kterými se může zákazník setkat. Pro diplomovou práci jsem si vybrala společnost Česká spořitelna a.s., která má široké portfolio klientů, silnou pozici na trhu a významně investuje právě do reklamy a propagace svých produktů. V práci se zaměřím na zhodnocení toho, jak reklamu vnímají stávající i potenciální zákazníci, jaká je odezva na reklamu a jaký má dopad na tržby a prodej bankovních produktů. 2

10 2 Literární rešerše 2.1 Základní pojmy Reklama Existuje mnoho definic reklamy, podle Bunešové (2001) slovo reklama pochází z francouzského slova " reclamér", což znamená vyvolávat, vykřikovat, hlásat. Nejstarší formou reklamy bylo pouliční vyvolávání, zapalování ohňů, oznamování nějaké události spojené s místem prodeje - trhem. Dále uvádí, že reklamou nazýváme jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace produktu. Je nástrojem komunikace a promlouvá k široké veřejnosti, ale nevytváří takový tlak na spotřebitele jako obchodník v osobním prodeji. Vede k pozornosti nebo k odezvě na ni. Reklama může okamžitě vést k růstu tržeb, ale také může budovat dlouhodobý vztah k propagovanému výrobku, firmě (produktu), nesmí být považována za nákladovou položku, ale za finanční částku, která se nám mnohonásobně vrátí. I když se nám některá reklama zdá být příliš finančně nákladná, např. televizní šoty, uvědomíme-li si, na kolik miliónů diváků působí, jedná se v podstatě o haléřovou položku. Definice reklamy podle zákona o regulaci reklamy říká, že reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. (Zdroj: Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy) Vysekalová (2007) uvádí, že jde o placené zprávy, které využívají jednotlivá média k dosažení cílové skupiny. 3

11 Rovněž uvádí, že z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních nástrojů umožňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků, působících na smysly člověka. Prostřednictvím reklamy můžeme oslovit široké publikum potencionálních zákazníků, ale její nevýhodou na druhé straně je určitá neosobnost a jednosměrná komunikace. Křížek, Crha (2002) přirovnávají reklamu k ženě, tvrdí, že reklama je jako vztah se ženou. Předností takového vztahu je, že vaše oko má na čem spočinout krásná žena i reklama jsou líbivé, usmívající se, zářící, svěží. Na druhé straně neustálý přísun povrchní dokonalosti začne rychle zavánět kýčem a myšlenková plytkost zastře všechny estetické požitky. Z výše uvedených definic je zřejmé, že reklama plní mnoho funkcí, které směřují zákazníka ke koupi produktu. Média Média jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Jejich význam pro život společnosti vzrůstal zejména během 20. století v souvislosti s nástupem elektronických médií a takzvaných nových médií včetně internetu. S koncem dvacátých let se s rostoucí oblibou kinematografie a rozhlasového vysílání objevila také systematičtější snaha o zkoumání médií a jejich účinků a role ve společnosti. V ČR byla masová komunikace a reklama omezeny a začala se rozvíjet až po r Studium médií a komunikace je interdisciplinární oblastí, v níž se střetává a prolíná množství perspektiv různých vědních oborů. Z hlediska vývoje studia zkoumání komunikace a médií lze považovat za základní tvarující vědní odvětví zejména sociologii, psychologii, lingvistiku, ale také praktickou teorii žurnalistiky a v širším záběru také filozofii, estetiku, etnografii, filmovou vědu, právní vědy, ekonomii apod. Trampota, Vojtěchovská (2010) Podle Slovníku spisovného jazyka českého (1989) je médium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen. Může být popisem i pro DVD, knihu, časopis, elektronickou poštu ( ), leták, videokazetu, filmové nebo jiné audiovizuální dílo, gramofonovou desku apod. 4

12 Při používání médií bývají často zmiňovány pojmy horká a chladná média, tomuto členění se věnuje ve své knize McLuhan (1991), který uvádí že, horká média se vyznačují vysokou naplněností daty a tím tedy nevyžadují intenzivní účast ze strany příjemce. Horká média poznáme tím, že příjemce (recipienta, publikum) rychle a podmanivě vtáhnou do sebe, tj. do svého světa mediální působnosti. Definovat, zda se jedná opravdu o horké či chladné médium, se určit dá, ale jenom relativně. Přesnější určení se pozná až při srovnání jednoho média s jiným. Ve srovnání například s telefonem je rozhlas horké médium. Rozhlas se totiž šíří všemi směry rovnoměrně v daném akustickém prostředí, zatímco telefon, tedy v tomto případě chladné médium, se šíří akustickými signály pouze do ucha příjemce. Z toho vyplývá, že člověk pokud telefonuje, musí tyto akustické signály doplňovat, zatímco posluchač rozhlasu se v klidu oddává naslouchání rádiovým vlnám. V druhém případě, tedy při srovnání s televizí, je právě naopak rozhlas chladným (nízkodefiničním) médiem a horkým (vysokodefiničním) médiem je televize. Je to na základě toho, že televize s nabídkou obrazové informace vyžaduje od příjemce méně participace a je silněji naplněna daty (kromě akustických navíc i vizuálními). Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření je kvantitativní standardizovaná metoda sběru dat, schopná shromáždit data od velkého množství respondentů. Umožňuje odhalit sociodemografickou charakteristiku, hodnoty, názory, zpracovat data a velkém množství, zahrnout respondenty i geografické oblasti. Umožňuje výzkum mediálních pracovníků v jejich přirozeném pracovním prostředí. Náklady na dotazníkové šetření jsou v poměru k získaným datům malé. Dotazníkové šetření je zaměřeno na individuální rovinu mediálního systému, na jednotlivé účastníky mediální komunikace. Trampota, Vojtěchovská (2010) Dotazování je ovlivněno předmětem dotazování, scénářem, podle kterého je rozhovor veden, formulaci otázek, jejich pořadím a návazností. Také prostředí, kde se dotazování odehrává, ovlivňuje dotazování, stejně jako denní doba, čas, která je k dispozici a nejvíce ze všeho osobnost člověka, který odpovídá. V případě osobního 5

13 dotazování rozhovoru pak do hry vstupuje ještě osobnost tazatele či moderátora skupinového rozhovoru. Vysekalová (2007) 2.2 Propagace Reklama a propagace jsou termíny, které jsou mnohdy zaměňovány, a jejich obsah bývá špatně používán. Zatímco reklama je jednou z částí marketingové komunikace, propagace je většinou používána jako nadřazený pojem pro jednotlivé části. Vysekalová, Mikeš (2003) Dále autoři uvádějí, že propagace je nedílnou součástí marketingu. Výrobce ji využívá jako nejméně nákladný přístup k trhu značně širokého rozsahu. Spotřebitel je informován a snáze se orientuje na trhu při rozhodování o koupi zboží či služby, prostřednictvím vhodných propagačních prostředků. Smyslem propagační činnosti je zejména informovat o produktu, jeho vlastnostech, dostupnosti, ceně, přesvědčit zákazníky o výhodnosti výrobku právě oné firmy. Propagační funkci plní i zaměstnanci firmy prostřednictvím své osoby při prodeji. Bunešová (2001) ve své práci vysvětluje, že propagace pochází z latinského slova propagáre, což v českém jazyce znamená šířit, rozšiřovat, uvádět ve známost. Propagací je zpravidla označován proces komunikace v marketingu, toto označení je nepřesné, protože marketing je : procesem plánování a naplňování koncepce oceňování, distribuce a propagace výrobků, myšlenek a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací. 1 (def. Uznaná Americkou marketingovou asociací v roce 1985). 1 Orig.[Marketing is] the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. 6

14 Szalay, Jonáš (1977) uvádějí, že zatímco reklama vznikla a je spojována vždy s obchodem, propagace se člení na různé druhy podle toho, co je náplní nebo předmětem propagační činnosti. Jednotlivé druhy propagace jsou pak zaměřeny na určité oblasti společenského života a šířením aktuálních myšlenek usměrňují a ovlivňují názory obyvatelstva Druhy propagace politická výrobní obchodní hospodářská kulturně osvětová zdravotnická sportovní Funkce propagace Propagace plní mnoho funkcí, z těch nejdůležitějších jmenujme následující, které popisují ve své knize Szalay, Jonáš (1977): Informační má uvědomovat zákazníka o zboží a o jeho vlastnostech Ekonomická podporuje prodej a urychluje oběh zboží Výchovná utváříme zákazníka, ukazujeme mu směr (vratné obaly, ekologie) Další funkce : Získat zákazníka Překonání sezónních vlivů Zavádění nových forem prodeje Informovat o produktu, firmě Oznámit cenu (především její pokles) 7

15 2.2.3 Propagační prostředky Aby propagace (reklama) mohla plnit své poslání, využívá různé nositele reklamního sdělení (reklamní prostředky) a různé zprostředkovatele reklamních prostředků, tzv. média. Švarcová (2012) Mezi propagační prostředky patří například - plakáty, letáky, prospekty, katalogy, brožury, vývěsky, transparenty, inzeráty, reklamní články, reklamní filmy, diapozitivy, tácky, ubrousky, účtenky, novoročenky, cenovky, popisky, nálepky, etikety, obtisky, záložky, visačky, pozvánky, kalendáře /stolní, nástěnné, lístkové, kapesní, diáře pravítka, pijáky, zapalovače, tužky, ručníky, databanky, vstupenky, deštníky, oblečení, přívěsky, klíčenky, neóny, firemní štíty, firemní nápisy, zrcadlo tekuté světlo, světelné noviny, kyvadla, piktogramy, magnetofony, gramofony, značky, otočné reklamní panely, poutače, odznaky, hologramy, světelné grafické panely, žaluzie, obaly, uzávěry, zátky, markýzy, informační stojany a tabule, PE tašky, PE sáčky, papírové tašky i sáčky, portály, reklamní stánky, orientační a informační značení, samolepky, barevná hudba, výkladní skříně, vitríny, ochutnávky, módní přehlídky. Bunešová (2001) přehledně dělí tyto propagační prostředky následujícím způsobem: Podle působení na smysly člověka zrak (ty, které pouze vidíme) - plakáty, prospekty, noticky, letáky, transparenty, potištěné zapalovače, klíčenky, ručníky, navštívenky, čepičky, tužky, gumy, přívěsky apod. sluch (takové, které pouze slyšíme) - magnetofony, gramofony, rozhlas,apod. čich (vůně, zápach) - propagační tiskoviny napuštěné určitou vůní, propagační tužky, vzorky, apod. chuť - propagační prostředky, které působí pouze na chuť, nikoliv na zrak, tzn. nemůžeme uplatnit zrak, protože propagační prostředky jsou naprosto stejné a rozlišují se pouze chutí. Rozlišujeme sladkost, trpkost, kyselost, slanost, apod./např. bílá vína. Vzhledově jsou stejná, ale některé je sladké, jiné polosladké, některé trpké apod. hmat (působí pouze na omak) - propagační prostředky s určitou strukturou, posuzujeme hrubost, jemnost, apod. např. velurové papíry, látky, apod. 8

16 Propagační prostředky mohou působit a také působí z větší části i na více smyslových orgánů najednou. Třídění podle technické příbuznost tištěné - tyto propagační prostředky stojí samy o sobě např. plakáty, prospekty, katalogy, piktogramy, pohlednice, nálepky, obtisky, letáky apod. tiskové - nestojí samy o sobě, musí být uveřejňovány v tisku /odtud název tiskové/- noticka, reklamní článek, inzerát zvukové - propagační vysílání v rozhlase, intony, magnetofony, gramofony světelné - neóny, prosklené plochy, světelné noviny, barevná hudba, incorony, diakvarty, diaduety, magické zrcadlo, reklamní světelné tabule, tekuté světlo, orientační světelný systém, systém polar, řetězové světlo pohybové - kyvadla, točáky (poháněné elektromotorkem nebo větrem, teplým vzduchem), proudění vzduchu vodou pneumatické (nafukovací) - zvětšeniny různých výrobků, nebo obalů výrobků - zubní pasty, míče, balóny apod. obrazové - videostěny, televizní šoty, propagační filmy, velké obrazovky ostatní - poutače, fotografie Hledisko důležitosti základní - jsou nejvíce využívány, potřebné - plakát, leták, katalog, inzerát, prospekt, výkladní skříně, potištěné tužky, ochutnávky, ceníky, obaly, zlaté stránky, předvádění zboží doplňkové - celé akce pouze doplňují, používají se občas o finanční - cenovky, etikety, účtenky o drobného charakteru - kalendáře, novoročenky, potištěné zápalky, pohlednice, pravítka, rozvrhy hodin, pijáky, tácky, ubrousky, dále štíty, světelné noviny, světelné hodiny, reklama na autobusech, tramvajích, autech, módní přehlídky, využití televizních soutěží, ubrousky, markýzy 9

17 Podle místa působení doma - z hlediska propagace je toto místo nejvýhodnější, neboť se spotřebitelé mohou rozmyslet, v klidu poradit v rodinném kruhu apod. - letáky, katalogy, prospekty, inzeráty, vysílání v televizi, rozhlase, brožury na ulicích - plakáty, letáky, veškerá světelná reklama - neóny, světelné noviny, světelné hodiny, reklamní štíty, videostěny, portály, informační stojany ve veřejných místnostech - v kině (propagační filmy), v restauracích (účtenky), jídelní a nápojové lístky, tácky, ubrousky, ve výstavních síních - výstavní expozice, módní přehlídky,v čekárnách u lékaře, při cestování poutače, plakáty, vývěsky, prospekty, letáky, v dopravních prostředcích (transparenty, světelné noviny) v prodejnách - výkladní skříně, portály, firemní štíty, vitríny, piktogramy, orientační značení, prodejní rozhovory, letáky, prospekty, předvádění zboží, popisky, cenovky v dopravních prostředcích transparenty, poutače, reklamní minuty v rozhlase, filmy-videa, světelné noviny apod. Podle okruhu působení místní - propagační prostředky působí v místě prodeje např. cenovky, prodejní rozhovory, předvádění zboží, vyzkoušení zboží, výkladní skříně, vitrínky, obří obrazovky, účtenky, neóny, poutače, markýzy, jídelní a nápojové lístky, místní rozhlas, gramofon regionální - působení propagačních prostředků jen v určitém okruhu, okrese, kraji, oblasti např. letáky, prospekty, krajové vysílání v rozhlase i v televizi, regionální tisk, brožury, neóny, plakáty, poutače, výkladní skříně Efektivnost propagace Zkoumá porovnání cíle propagační akce s výsledkem. Hodnotí dílčí nositele sdělení a efekty propagační akce a porovnává stav před akcí (kampaní) a po propagační akci. 10

18 Bárta, Bártová (1993) uvádějí, že se jedná o tzv. přímý účinek propagace - efekt v prodeji. Pro propagaci je důležitý dlouhodobý efekt, který je základem pro strategickou součinnost propagace s celkovou marketingovou strategií. Můžeme sledovat dílčí efekty, na celkové působení usuzujeme podle stabilnějších prvků myšlení a chování, pomocí výzkumů, postojů, image a věrnosti značce. Pro dosažení co největšího efektu propagace musíme správně zvolit cílovou skupinu, kterou chceme propagační činností (akcí, kampaní) oslovit. Při zaměření se na cílovou skupinu musíme brát na vědomí psychologické faktory, které nám pomohou analyzovat chování spotřebitele a toto chování ovlivnit. Psychologií propagace se zabývala rovněž Bunešová (2001), která uvádí, že psychologie propagace jsou veškeré psychické a psychologické procesy, které souvisí s propagační komunikací. Psychologii v propagaci lze charakterizovat jako cílevědomé komunikační působení subjektu na určitý objekt, neboli záměrné ovlivňování lidí. Budeme-li vycházet z dosud uvedených definic marketingu, je zřejmé, že základním úkolem je analyzovat chování spotřebitele, analyzovat změny v jeho chování a napomáhat k jeho ovlivnění. Psychologie svými nástroji přispěla ke zkoumání jednotlivých účastníků mediálně komunikačních aktů a zejména krátkodobých účinků médií na příjemce. Také poznatky o odlišnostech psychického uspořádání příjemců s vysvětlením, co vede k tomu, že jednotlivý příjemci mohou reagovat na mediální sdělení různě. Trampota, Vojtěchovská (2010) Proto je potřeba brát v úvahu faktory, které mají na chování spotřebitelů při koupi vliv. Tyto faktory popsala Bunešová (2001) ve své práci následovně: Faktory kulturní Ovlivňují chování spotřebitele od jeho narození. Je to prostředí, ve kterém vyrůstá, rodina, škola, přátelé, apod. Jsou dynamické a mohou se dědit z generace na generaci a mění se pomalu. 11

19 Faktory společenské Vyjadřují příslušnost k určité společenské třídě. Společnost je rozvrstvena a na základě zaměstnání, příjmů, bohatství, vzdělání apod., se spotřebitelé zařazují do určité třídy, vrstvy. Společenské vrstvy se navzájem odlišují strukturou potřeb, způsobem spotřebování a mají tudíž i odlišné požadavky na trh. tj. odívání, bydlení, využívání volného času, sport, kultura, stravování apod. Osobní faktory Jsou spojené s osobou, jedincem. Tak, jak se vyvíjí jedinci, tak se vyvíjejí i jejich potřeby. Jinou strukturu potřeb máme jako děti, jinou jako mládež a jinou jako dospělí apod. Struktura potřeb závisí i na ekonomické síle jedince. Některé firmy se právě mohou orientovat, specializovat na určité konkrétní profesní skupiny. Životní styl jedince je dán jeho způsobem chování, jednání, zájmy, názory, postoji, sebevýchovou, ovládáním a osobností. Psychologické faktory Vycházejí z charakterových vlastností jedinců. Každý spotřebitel jedná jinak a předvídat jeho chování nám umožní " zařazení " spotřebitele do tzv. kategorizace povahových typů, melancholik, cholerik, sangvinik, flegmatik. Základem psychologických faktorů je motivace, vnímání, učení a postoje. Motivace ke koupi je závislá na hierarchii potřeb, zda jsou základní nebo ostatní ( jídlo, pití, bydlení, spánek, odívání nebo kultura, sport, hudba, divadlo, apod.) Nástroje propagace Propagace se uskutečňuje prostřednictvím základních nástrojů. Mezi základní nástroje uvádějí různí autoři různé, např. Křížek a Crha (2002) ve své knize uvádějí následující: reklama publicita osobní prodej podpora prodeje 12

20 Stejné nástroje jako Křížek a Crha uvádí ve své práci i Bunešová (2001), která je doplňuje o public relations (PR) a direct marketing. Vysekalová s Mikešem (2003) se shodují na reklamě a podpoře prodeje, dále pak uvádějí jako nástroje propagace: práci s veřejností direct marketing sponzoring nová média Publicita Publicita dle Křížka, Crhy (2002) je šíření informací o produktu či firmě prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Bunešová (2001) definuje publicitu jako nepřímou stimulaci poptávky po produktu, prostřednictvím sdělovacích prostředků tisku, televize a rozhlasu. Jde o jakoukoliv informaci s vypovídající schopností o výrobci nebo jeho produktu, která je bezplatná a není obchodně orientovanou komunikací. Vztah veřejnosti k firmě nazýváme publicitou a vztah firmy k veřejnosti public relations. Publicitou můžeme ovlivnit i takové zákazníky, kteří se záměrně vyhýbají reklamám, neboť za publicitu můžeme považovat i semináře, projevy, výroční zprávy, hodnocení firmy nezávislými osobami apod. U hodnocení firmy nezávislými subjekty se můžeme setkat s publicitou kladnou nebo zápornou, u publicity vyžádané (tj. na zakázku) pouze s kladnou Public relations Tento pojem se už ani nepřekládá, pokud bychom chtěli používat český výraz, nejblíže anglickému by byly vztahy s veřejností. Public relations na rozdíl do reklamy, která působí přímo a nepokrytě vyzývá recipienta k přijetí nabídky produktu či jeho značky, public relations nám nic nevnucují otevřeně, ale zpracovávají zákazníky postupně a dlouhodobě. Nenabízejí zboží ani značku, ale dělají kolem ní atmosféru, vytvářejí náladu, systematicky budují dobré vztahy, stavějí na důvěryhodnosti. Křížek, Crha (2002) 13

21 Švarcová (2012) doplňuje, že v PR se jedná o veřejnost, nikoliv o zákazníka, spotřebitele Osobní prodej Patří k nejstarším formám propagace. Na rozdíl od reklamy dochází k přímému kontaktu se zákazníkem. V práci Bunešové (2001) je osobní prodej definován jako prodejní proces prostřednictvím nějaké osoby (prodejce, obchodníka, agenta, prodavače, jednatele) se zákazníkem. Úkolem je prezentovat výrobek za účelem uskutečnění prodeje. Prodejce reprezentuje firmu svým chováním, jednáním, vystupováním, ale i oblékáním a celkovou úpravou svého zevnějšku Podpora prodeje Definic na podporu prodeje existuje velké množství, všechny se převážně shodují na tom, že se jedná o nějaký impuls, stimulaci zákazníka, který vede k okamžité koupi. Prodejce se pro zákazníka stává atraktivnější pomocí časově omezené zvýhodněné nabídky. Základními stimuly vedoucími ke koupi jsou především: cenové zvýhodnění v podobě kupónů, bonusů,množstevních slev, soutěží, her, ale také ochutnávky, drobnosti pro děti, malé dárky, vzorky, účast na veletrzích, výstavách, pozvánky, přehlídky, předvádění zboží, zvýhodněná balení, splátky se zvýhodněným úrokem, vyzkoušení zboží, přechodné snížení cen, zabezpečení dopravy pro spotřebitele, apod Direct marketing Podle Vysekalové, Mikeše (2003) je to interaktivní marketingová technika využívající jedno či více komunikačních médií k dosažení měřitelné odezvy poptávky či 14

22 prodeje. Jedná se o cílené oslovení a komunikaci s přesně definovanými skupinami zákazníků Sponzoring Je součástí reklamy v rámci strategické komunikace - sport, umění a kultura, výstavy, knihy, vzdělání, charitativní činnost, profesionální ocenění, expedice podpora průzkumů archeologie, horolezectví, apod. Bunešová (2001) Podle zákona 40/1995 Sb. se sponzorováním rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne Reklama Jako poslední, ale nejdůležitější propagační prostředek si uveďme reklamu, poslední ji uvádím z důvodu většího rozsahu. O reklamě jsem se již zmiňovala v úvodu, reklamou jsou placené zprávy, které využívají jednotlivá média k dosažení cílové skupiny. Význam reklamy v posledních letech neustále roste a je mu přikládán velký význam. Důležité je si uvědomit, že reklama plní 3 základní důležité funkce, které ve své práci definuje Bunešová (2001) Funkce reklamy Informační funkce Informuje o novém produktu, o trhu, o změně ceny, o způsobu použití, o doporučení nového způsobu užívání, o přednostech, ale také o obchodní síti, ve které lze produkt získat, o doplňkových službách a servisu. Své největší uplatnění má v době zavádění nového produktu na trh. Může mít i podobu reklamní kampaně. 15

23 Přesvědčovací funkce Přesvědčovací reklama má za úkol zákazníka vhodným způsobem motivovat ke koupi právě tohoto výrobku a ne jiného. V rámci a mezích zákona a etiky vytvářet tlak na okamžitý nákup. Posiluje preferenci zboží určité firmy, značku, image firmy v podvědomí zákazníka, rozptyluje pochybnosti a obavy zákazníků spojených s užíváním produktu a lze získat i zákazníky konkurenční firmy. V našem státě není dovolené tzv. srovnávací metody. Přesvědčovací reklamu používáme hlavně ve 2. fázi životního cyklu výrobku - růstu. Upomínací funkce (nebo také připomínková) Úkolem je připomenout rozložení distribuční sítě, kde lze produkt zakoupit nebo připomenout existenci produktu mimo sezónu. Produkt můžeme v blízké budoucnosti potřebovat, a proto je vhodně a nenápadně připomenut. V životním cyklu produktu nachází své uplatnění v době zralosti. Pokud má reklama plnit svůj účel, tedy oslovit spotřebitele, musí s ohledem na předmět a cíle reklamy především: identifikovat produkt a diferencovat ho od jiných produktů na trhu identifikovat místo, kde je možné produkt dostat poskytnout informace o produktu stimulovat ke koupi zvýšit používání produktu vybudovat preferenci a loajalitu ke značce Reklamní prostředky Aby se reklamní sdělení dostalo ke svému adresátovi, tedy aby došlo ke komunikačnímu spojení mezi subjektem a cílovou skupinou, je potřebný jeden významný činitel a tím je reklamní prostředek. Charakterizujeme ho jako logický celek určitých reklamních prvků slova, obrazu, zvuku, grafického symbolu, pohybu, světla, vůně nebo chuti, s cílem vytvořit jednotnou myšlenku reklamního oznámení. Představuje tedy všechny prostředky, které přenášejí reklamní oznámení od subjektu k cílové skupině. Žádný reklamní prostředek se však nevyskytuje osamotě a izolovaně, 16

24 nejčastěji a nejvíce přesvědčivě působí navzájem v rámci ucelené reklamní akce a mezi reklamní prostředky patří (Zdroj: Reklama a komunikační mix [online] [cit ]. Dostupné z: : Televizní reklama (spot, šot) Tištěná reklama (inzerát, leták, plakát, prospekt, reklamní článek) Světelná reklama (neony) Rozhlasové spoty (rozhlasové reklamní relace) Mobilní reklama (reklama na autech, dopravních prostředcích apod.) Venkovní reklama (plakáty, velkoplošné plakátovací plochy, atypické reklamní plochy - štíty domů, ploty) Alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mobiliář - lavičky, zastávky MHD, hodiny, digitální teploměry, atd.) Propagační předměty (např. trička nebo propisky s nápisem nebo logem propagované firmy atd.) Cílová skupina Na jedné straně máme toho, kdo sdělení (reklamní poselství) odesílá, a na druhé straně je ten, komu je určeno. Jde o to, by oba byli naladěni na stejnou vlnu, aby příjemce sdělení nejen slyšel, ale aby také rozuměl tomu, co bylo vysláno. Musíme počítat s tím, že cestou dochází nekomunikačním šumům, daným jak vnějším prostředím, tak osobností odesílatele i příjemce zprávy. Z hlediska osobnosti příjemce jde o selektivní vnímání, zapamatování i o tendenci změnit význam přijatých informací dle vlastních představ a zkušeností. Vysekalová, Mikeš (2003) A dále autoři uvádějí, že abychom vybrali správnou cílovou skupinu, je potřeba odpovědět na následující otázky: Jakými sociodemografickými znaky můžeme cílovou skupinu charakterizovat, jaké má nákupní zvyklosti, 17

25 jaké mí postoje k naší značce a ke konkurenčním značkám, které typy na základě životního stylu chceme kampaní oslovit, zda je vůbec možné, cílovou skupinu reklamní kampaní oslovit, zda, je možné znaky, na jejichž základě jsme cílovou skupinu charakterizovali, měřit a popsat, zda jsou známy náklady na charakteristiku cílové skupiny (jako součást nákladů na reklamní kampaň). Motivace Z tohoto pohledu můžeme reklamu definovat jako soubor stimulačních prostředků, s jejichž pomocí se snažíme ovlivňovat motivaci člověka. Vysekalová (2007) Slovo motivace vzniklo z latiny. Významový základ latinského movere vyjadřuje pohyb. Výsledkem působení motivace je pohyb. Motivace sama však představuje vnitřní energetizující síly, které stojí za každým naším jednáním. Dává podnět k nastartování lidské činnosti a, určuje směr a intenzitu motivované činnosti a je také odpovědná za délku jejího trvání. V oblasti reklamy to znamená, že podněty mají vyvolat v člověku aktivitu nejčastěji nákup nějakého zboží, motivace musí být dostatečně silná a vytrvalá na to, aby překonala časové období od kontaktu s reklamou do samotného aktu nákupu. Navíc musí být velice úzce směrována právě ke konkrétní značce zboží, a nikoliv ke kterékoliv značce na trhu. Vysekalová (2007) Dále uvádí, že v prostředí přesyceném podněty, které člověka stále k něčemu vybízejí, je největším problémem podnícení motivace natolik silně a dlouhodobě, aby vedla ke skutečnému nákupu. Je čím dál tím obtížnější najít dostatečně silný podnět, který překlene vzdálenost mezi působením reklamy a situací, kdy se člověk aktuálně rozhoduje o koupi a vybírá si z nabídky právě to konkrétní zboží, za které je ochoten zaplatit. 18

26 Členění reklamy podle zaměření: Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol získat nové zákazníky a posílit věrnost stávajících uživatelů Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit prodej výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou cílovou skupinu uživatelů Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti (Zdroj: Reklama a komunikační mix [online] [cit ]. Dostupné z: Cíle reklamy tvorba zisku tvorba silné značky zvýšení poptávky posílení pozice na trhu zlepšování pověsti firmy pozitivní image motivace vlastních pracovníků rozšíření distribuční sítě 19

27 3 Metodika a hypotézy Na základě stanoveného cíle, kterým je zhodnotit význam reklamy ve vybrané firmě a vyhodnotit dopad reklamy na prodej bankovních produktů vzhledem k nákladům vynaloženým na reklamu, jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. 3.1 Metodika práce studium odborné literatury řízené rozhovory s vybranými pracovníky marketingového oddělení sestavení dotazníku získání a sběr dat pomocí dotazníkového šetření analýza a interpretace dat publikace a prezentace výsledku Studium odborné literatury Literární rešerše byla napsána na základě nastudované literatury z oblasti reklamy a propagace získané především z Akademické knihovny Jihočeské univerzity, dále pak z Vědecké knihovny v Českých Budějovicích a doplňkové informace jsem získávala z elektronických zdrojů a internetových portálů. Řízené rozhovory s pracovníky marketingového oddělení Řízené rozhovory probíhali s manažerem oblasti Českobudějovicko, se zaměstnanci společnosti na pozicích bankovních poradců a se zaměstnanci marketingového oddělení. Sestavení dotazníku Na základě publikace Metody výzkumu médií, Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská (2010) byl sestaven dotazník, s cílem uspořádat otázky tak, abychom dosáhli požadovaných informací. Dotazník obsahuje 26 otázek, které na sebe navazují, většina je koncipována jako otázky uzavřené, některé vybrané otázky jsou otevřené. 20

28 Získání a sběr dat pomocí dotazníkového šetření Dotazníkové šetření probíhalo v oblasti Českobudějovicka, kde byli jednotliví respondenti dotazováni. Jednalo se především o České Budějovice a Týn nad Vltavou, kde probíhal sběr dat od náhodných respondentů, kteří byli klienty i neklienty společnosti. Respondenti byli vyzváni k vyplnění dotazníků osobně a v elektronické podobě, prostřednictvím u a sociální sítě. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 200 respondentů. Analýza a interpretace dat Vyhodnocení dotazníku probíhalo formou grafů a číselných tabulek v programu MS Excel. Publikace a prezentace výsledku Výsledky získané výzkumem budou prezentovány v kapitole dotazníkové šetření, včetně grafů a tabulek. V této práci budou tyto výsledky doplněny o vztah mezi prodeji uskutečněnými na základě reklamy a náklady vynaložené na jejich získání. 3.2 Hypotézy Hypotézy si stanovíme na základě daného cíle, kterým je zhodnotit význam reklamy ve vybrané firmě a vyhodnotit dopad reklamy na prodej bankovních produktů vzhledem k nákladům vynaloženým na reklamu, pokusím se prokázat hypotézy, které ze šetření vyplývají. Na základě výsledků se tyto stanovené hypotézy pokusím potvrdit, nebo vyvrátit. Stanovené hypotézy Klienti nejlépe vnímají reklamu s dětmi Vztah mezi reklamou a objemem prodeje je prokazatelný Nejlépe vnímanou propagací je televizní reklama 21

29 4 Charakteristika firmy Erste österreichische Spar-Kasse (První rakouská spořitelna) byla založena dne stala se tak prvním peněžním ústavem tohoto druhu v rakouském císařství. 12. února 1825 zahájila činnost spořitelna v Praze tzv. Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. 5,3 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na českém trhu. 1. února 1992 změnila Česká státní spořitelna svou právní formu na akciovou společnost s novým názvem Česká spořitelna, a.s.. Stát si však ponechal ve svém držení rozhodující balík akcií, a sice 40%. Dalších 20 % získaly bezúplatným převodem města a obce České republiky a 3 % tvořila rezervu pro případné restituce. 37% akcií pak bylo privatizováno v rámci 1. vlny kupónové privatizace. V srpnu 2000 se rakouská Erste Bank stala nejprve 52 % akcionářem České spořitelny, postupně svůj podíl navýšila na 98 % (v roce 2002). Česká spořitelna se tak stala součástí Erste Bank Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 17, 5 miliony klientů v osmi zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a zefektivňování pracovních procesů. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 664 poboček a provozuje více než 1317 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. 22

30 4.1 Vymezení činností Česká spořitelna se zaměřuje na všechny skupiny pohybující na trhu, poskytuje produkty pro: širokou veřejnost podnikatele a firmy finanční instituce velké korporace města a obce neziskové organizace bytová družstva developery 4.2 Portfolio produktů Portfolio produktů, které společnost nabízí, je velmi široké. Produkty dělíme do těchto základních skupin: účty a platby platební karty půjčky a úvěry bydlení spoření a investování pojištění bezpečnostní schránky Z výše uvedených produktů jsou pro banku nejdůležitější a nejvýnosnější půjčky a úvěry, především pak hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Dalším nosným produktem společnosti jsou pak osobní účty. 23

31 4.3 Klienti Na základě rozhovorů s marketingovým oddělením a manažerem oblasti Českobudějovicko autorka uvádí, že převážnou většinu klientů tvoří skupina, jejíž průměrný věk přesahuje 60 let. Je to fakt, který si společnost uvědomuje. To představuje pro společnost značný problém, protože zákaznická základna pomalu stárne a o nové mladé klienty se přetahují moderní, převážně internetové banky jako jsou Fio banka, Air banka, Zuno banka apod. Z již předchozích výzkumů, které si ČS a.s. zpracovávala vyplývá, že mladí klienti vnímají Českou spořitelnu jako instituci zastaralou, která nejde s dobou a nepřizpůsobuje se současným trendům a podmínkám, raději proto vítají nové menší banky, přestože ČS se svou základnou s pěti miliony klienty je největší na trhu. To se snaží spořitelna změnit, i proto v minulém roce, a nyní znovu, výrazně snížila úrokové sazby na hypotéční úvěry, aby přilákala mladé klienty toužící po vlastním bydlení. Kromě výše uvedených klientů, tedy fyzických osob nepodnikatelů, patří do portfolia klientů: podnikatelé a malé firmy s ročním obratem menším než 30 mil. Kč velké firmy podniky a korporace s ročním obratem nad 30 mil. Kč finanční instituce developeři bytová družstva města a obce neziskové organizace 4.4 Reklama Česká spořitelna a.s. využívá všechny dostupné prostředky pro propagaci svých produktů. Nejdříve si zde vyjmenujeme prostředky, které společnost využívá. Televizní reklama (spot) Tištěná reklama (leták, plakát, prospekt) 24

32 Rozhlasové spoty (rozhlasové reklamní relace) Mobilní reklama (reklama na dopravních prostředcích) Venkovní reklama (plakáty, plakátovací plochy) Alternativní média (chodící reklama, City Light vitríny, reklamy vlečené letadlem, městský mobiliář - lavičky, zastávky MHD, hodiny, digitální teploměry, atd.) Propagační předměty (např. trička nebo propisky s nápisem nebo logem propagované firmy atd.) Používaná média televize (Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Love, Prima Cool, Barrandov) tisk ( TV magazín, Mladá fronta, Moje psychologie, Lidé a země) internet (facebook, seznam.cz) rádio (radio Faktor, Kiss Jižní Čechy) telemarketing velkoplošné plakáty Televizní reklama Nejvíce rozšířenou a využívanou formou reklamy je televizní reklama. Televizní reklamu zpracovávají reklamní agentury, které na základě požadavků společnosti vypracují několik návrhů a marketingoví specialisté některou z nich vyberou, která je potom představena klientům formou televizních a rádiových spotů. Tištěná reklama Další velmi rozšířenou formou reklamy, kterou společnost využívá, jsou prospekty spolu s propagačními dopisy klientům. V dopise jsou klienti informováni o případné nabídce produktu, který mohou získat buď za normálních, nebo zvýhodněných (akčních) podmínek. Přičemž nejčastěji bývá k dopisu přiložen prospekt s daným 25

33 produktem a konkrétními parametry. Jako příklad si uvedeme nabídku na úvěr, kdy klient obdrží dopis s informací o předschváleném úvěrovém limitu na základě dosavadní bonity, spolu s ním obdrží prospekt s konkrétním příkladem úvěru, na určitou částku, jsou zde uvedeny třeba 3 možnosti podle různých limitů, s přehledem splátek a úrokových sazeb. Klient je tak informován o možnosti produkt získat a současně jsou mu představeny základní informace o tom, jak produkt funguje a kolik stojí. Rozhlasové spoty Patří mezi další často využívanou reklamu, většina televizních reklamních spotů je převedena pouze do hlasového projevu a vysílána prostřednictvím rádiových spotů k zákazníkům. Internet Poměrně hojně se reklama společnosti vyskytuje rovněž na internetu. V bočních pásmech internetových portálů vyhrazených pro reklamu, jsou umístěny reklamy především na kreditní karty, hypotéky a účty. Průzkumy ukazují, že lidský mozek po čase přestane na tyto reklamy reagovat a postranní zóny prohlížečů po čase ignoruje, pokud ho daný obraz něčím neupoutá jako např. výraznou barvou, zajímavým písmem, grafickou úpravou. Venkovní reklama Nejčastější formu venkovní reklamy můžeme spatřit v podobě plakátovacích ploch s hrajícími si dětmi, či s tvářemi klíčových postav reklamních spotů - Tomáše a Lenky. Reklamy jsou umístěny ve městech i na alternativních nosičích, jako např. lavičky, prosvětlené vitríny apod. Propagační prostředky Společnost vynakládá velké množství finančních prostředků a na drobné potištěné reklamní předměty, jakými jsou kuličková pera, deštníky, magnetky, pravítka, flash 26

34 disky, bloky, hrnečky, pro děti - pexesa, kartičky se zvířátky, kasičky. Společnost si zakládá na těchto malých drobných předmětech, které jsou pro klienty dárkem za jejich věrnost a loajálnost Reklamní kampaně V této části si představíme některé reklamní kampaně, které v současné době Česká spořitelna propaguje. Konsolidace půjček Mezi jednu z nejvíce propagovaných reklam patří reklama na konsolidaci půjček, tedy sloučení půjček do jediné, ve které vystupují 2 děti hrající si na dospělé. Obrázek 1: Reklamní spot Konsolidace půjček Zdroj : 27

35 Další častou reklamou je spot na stavební spoření s Buřinkou, kde zaměstnanec banky dobíhá klienty, aby jim předal dárek v podobě cestovní tašky, který je odměnou za nově uzavřenou smlouvu. Obrázek 2: Reklamní spot Stavební spoření Zdroj : Třetí hodně propagovanou reklamou je spot na Flexi životní pojištění, jehož parametry můžete v průběhu života kdykoliv libovolně měnit. Reklama, v níž to George s touhou po synovi nevzdává, je znázorněna na obr. č. 3. Obrázek 3: Reklamní spot Flexi životní pojištění Zdroj : 28

36 Reklamní kampaň, kterou se Česká spořitelna snaží přilákat nové klienty a udržet je ve svém portfoliu co nejdelší dobu, je hypotéka. Raklamní spot, v němž si Kropáčkovi berou hypotéku a zvídavá sousedka zpovídá bankovního úředníka, vidíme na obr. 4. Obrázek 4: Reklamní spot Hypotéka Zdroj : Reklamních kampaní České spořitelny je velmi mnoho, další se zaměřují na osobní nebo firemní účty, jiné na investice a spořicí účty, pro jejich rozsah si zde další uvádět nebudeme. 29

37 5 Charakteristika bankovního trhu Český bankovní trh charakterizuje Česká bankovní asociace následujícím způsobem: finanční sektor v ČR výrazně dominován bankami, z pohledu vlastnické struktury je bankovní sektor v ČR výrazně internacionalizován, významnou měrou koncentrován a dominován velkými bankovními domy, navzdory vysoké míře koncentrace přetrvává dosti významná míra vzájemné kompetitivity mezi jednotlivými bankami, přestože lze vnímat odlišnosti mezi jednotlivými segmenty bankovního trhu, banky střední velikosti neustále posilují svou aktivitu a představují jednu z hybných sil zaměřených na neustálý přísun tržních inovací, a to i tím, že pro velké bankovní domy v některých vybraných segmentech bankovního trhu představují reálnou konkurenci, banky jsou leadery téměř všech finančních skupin působících v České republice, takže lze hovořit o finančním trhu, kde hrají hlavní úlohy bankami vedené finanční konglomeráty, finanční sektor v ČR je dohlížen a regulován Českou národní bankou (ČNB), která od dubna 2006 představuje instituci, ve které jsou koncentrovány dozorové aktivity nad celým finančním trhem a všemi jeho subsegmenty, tj. kromě bank samotných i nad: o družstevními záložnami, o pojišťovnami, o penzijními fondy, o investičními společnostmi a investičními a podílovými fondy, o leasingovými společnosti, atd. v posledních letech věnují banky velkou pozornost rozvíjení retailového bankovnictví, kam spadají úvěry domácnostem, a to jak spotřebitelské tak na uspokojení potřeby vlastnického bydlení. Retailové úvěrování je dynamickým segmentem bankovního trhu. 30

38 Vývoj bankovního sektoru Aktuální data ke konci roku 2011 vydává Česká bankovní asociace v květnu, tedy nová zpráva bude teprve vydána, uvedeme si zde proto informace za předcházející období a některé doplníme o aktuální. Český bankovní sektor se v roce 2012 skládá ze 42 bank (v roce 2010 jich bylo 40) z nichž 18 funguje jako pobočky zahraničních bank. Celková aktiva bank dosáhla ke konci března miliard korun, což bylo jen o 17 miliard méně než před rokem, a presentuje to mírný růst proti konci roku 2009 (o 0,4%). Vklady klientů dosáhly ke stejnému datu miliard korun, což představuje meziroční růst o 118 miliard Kč, a růst proti konci roku 2009 o 2,5%. Také díky tomu si český bankovní sektor uchovává velmi silnou pozici z hlediska poměru úvěrů a vkladů poměr úvěrů (bez centrální banky a úvěrových institucí) k vkladům je 76%, což je jedna z nejnižších hodnot v EU (průměr činí 116%). Vysoká je taktéž úroveň likvidity bank (likvidní aktiva k celkovým aktivům činí zhruba 27%). Tato silná bilanční pozice bank přispěla k relativně stabilní situaci na finančním trhu v posledních 12 měsících. Dlouhodobé úrokové sazby (10-tiletá swapová sazba) klesla z maxima v roce 2008 (téměř 5%) nejprve pod 4% ve druhé polovině roku 2009 a pokračovala v poklesu pod 3% v roce letošním. Také krátkodobé sazby (3 měsíční PRIBOR) sestoupily z hodnot kolem 3,5% počátkem roku 2009 postupně až k dnešním hodnotám kolem 1%. Tento vývoj odpovídá situaci na vyspělých trzích, zejména v eurozóně. V situaci poměrně stabilizovaných trhů a dobré likvidity finančních institucí (likvidita trhů je i nadále nižší) představují hlavní překážky pro aktivní bankovní obchody právě důsledky ekonomické krize. 31

39 Klíčové jsou přitom zejména následující dva kanály. Objektivně nižší poptávka po financování, spojená s poklesem velikosti ekonomiky a počtu i objemu exportních zakázek (pokles krátkodobého provozního financování) a zejména s výrazným propadem investiční aktivity. Důsledky nárůstu rizika v ekonomice, které se projevuje jak slabší bonitou žadatelů o úvěry tak i zhoršením úvěrových portfoliíí bank. Struktura a stabilita bankovního sektoru Dále Česká bankovní asociace uvádí, že otázka budoucí stability českého bankovního sektoru závisí ve značné míře na dvou faktorech: kvalita prostředí, ve kterém budou banky operovat, podmínky, které budou bankovní podnikání omezovat. Jak totiž ukazují prezentovaná data a dokládají poznatky ČNB o stabilitě českého finančního sektoru, banky samy o sobě jsou schopny ustát i velmi konzervativní krizové zátěžové scénáře vývoje ekonomiky (ČNB konstatuje, že český finanční sektor se dle zátěžových testů jeví odolný vůči široké škále rizik a banky jsou odolné vůči úvěrovým a tržním rizikům ). Nicméně došlo-li by k pomalejšímu než očekávanému oživení ekonomiky - například v kombinaci s vnějším šokem (typu ku příkladu neodůvodněného posílení kurzu), podmínky pro bankovní podnikání by byly ztížené. Podobně i nezvládnutí rychlé stabilizace veřejných financí státu by nepodpořilo kredibilitu země a tím i jejího finančního sektoru, což představuje značné a de facto jen velmi obtížně eliminovatelné riziko pro finanční instituce. Dalším klíčovým faktorem je pak způsob zavádění nové přísnější regulace finančního a zejména bankovního sektoru. Jakkoliv krize ukázala, že zejména některé modely finančních institucí či způsoby chování účastníků trhu (které ovšem nepostihly v nikterak významné míře český finanční trh) vyžadují zvážení některých změn bankovní regulace, zůstává otázka zachování rovných podmínek pro tržní soutěž 32

40 a zejména rozfázování zpřísnění regulace klíčovým problémem zajištění hladkého fungování finančního systému a jeho podpory růstu celé ekonomiky. I když se zdá, že primární dopad většiny zvažovaných regulatorních návrhů na české banky nebude podstatný, představují sekundární dopady (tedy kombinace oslabení ekonomického růstu zejména v EU a oslabení finanční pozice vlastníků českých bank) podstatné riziko pro fungování českého bankovního trhu. Světová finanční a ekonomická krize, které postupně propukla v roce 2008, vytvořila bezprecedentně obtížné podmínky pro fungování finančního sektoru a způsobila vstup většiny západních ekonomik do hluboké recese. 33

41 6 Dotazníkové šetření 6.1 Realizace výzkumu Po sestavení dotazníku na základě nastudované literatury a rozeslání dotazníku elektronickou podobou začal výzkum probíhat. Cílem dotazování byli jak klienti, tak neklienti České spořitelny a.s., kteří byli oslovováni eketronickou formou ( em, na sociální síti), zbytek tvořili náhodně oslovení respondenti. Celkem se průzkumu zúčastnilo 200 respondentů. 6.2 Vyhodnocení dat Na základě sestaveného dotazníku jsme získali následující data, u vyhodnocení je postupováno dle jednotlivých otázek. Otázka 1: Jste klientem České spořitelny a.s., využíváte nějaký produkt dceřinných společností (Stavební spořitelna ČS, Penzijní fond ČS) Zde zjišťujeme, zda dotazovaní jsou či nejsou klienty České spořitelny a.s. Graf 1: Portfolio klientů Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 1 vidíme, že více než 56 % dotazovaných jsou klienty České spořitelny. Otázka 2: Zaznamenali jste nějakou reklamu České spořitelny? 34

42 Zajímá nás, jestli dotazovaní viděli reklamu České spořitelny v jakékoliv její formě. Graf 2: Zaznamenání reklamy Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 2 vidíme, že více než 96 % dotazovaných někdy zaznamenalo reklamu České spořitelny a.s. Otázka 3: Na jaký produkt byla reklama zaměřena? Touto otázkou zjišťujeme, jaké produkty zákazníci nejčastěji vnímají a zda je četnost reklam na jednotlivé produkty stejná, či se liší. Graf 3: Zaměření reklamy Zdroj: Vlastní tvorba Z grafu č. 3 vidíme, že nejvíce lidí zaznamenalo reklamu na stavební spoření, celých 41 %, následovala reklama na konsolidaci s 26 %, překvapením bylo, že na třetím místě 35

43 byla reklama na osobní účet s 16 %, jejíž reklamu jsem osobně již delší dobu nezaznamenala. Na čtvrtém místě byla reklama na hypotéku s 12 %, což je trochu zklamání, protože na hypotéčních úvěrech si banka zakládá a díky nim chce přilákat do banky nové mladší klienty. Otázka 4: Prostřednictvím jakého reklamního prostředku? Tato otázka navazuje na otázku č. 2, zda někdy zaznamenali reklamu, v této otázce zjišťujeme, které prostředky zákazníci nejčastěji vnímají. Graf 4: Využití médií Zdroj: Vlastní tvorba S jasnou převahou na grafu č. 4 vede právě televizní reklama s 85 %. Následuje ji rádio s 5 % a reklama umístěná na internetu a pomocí prospektů, které zákazníci dostávají. Obě tyto formy jsou vnímány čtyřmi procenty zákazníků. Otázka 5: Zaujala vás reklama natolik, že jste ji vyslechli až do konce? Touto otázkou zjišťujeme, zda dokáže reklama na první pohled, či poslech upoutat zákazníkovu pozornost a zda je ochoten ji vyslechnout celou. 36

44 Graf 5: Zaujetí reklamou Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 5 vidíme, že odpověď byla spíše negativní. 53 % dotazovaných odpovědělo ne, 47 % respondentů odpovědělo, že reklamu vyslechli celou. Otázka 6: Byly pro Vás informace podávané prostřednictvím reklamy srozumitelné? Zde zjišťujeme, zda způsob, jakým předáváme zákazníkům svá sdělení, je pro ně srozumitelný a plně chápou jeho obsah. Graf 6: Srozumitelnost reklamy Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 6 na str. 37 vidíme, že ve většině případů, tedy u 61 % dotázaných, jsou informace podávané prostřednictvím reklamy srozumitelné. 31 % lidí odpovědělo, že nejsou srozumitelné a pro 8 % lidí jsou srozumitelné částečně, tedy lze říci, že způsob předávání reklamního sdělení je pro převážnou většinu lidí jasný a srozumitelný. 37

45 Otázka 7: Dokázali byste zpětně popsat základní informace z reklamy, kde si hrají 2 děti na pískovišti? Zde ověřujeme pravdivost předchozí otázky, tedy jestli jsou pro zákazníky informace srozumitelné a zda by je dokázali zpětně popsat. Graf 7: Zpětný popis reklamy - konsolidace Zdroj: Vlastní tvorba Z grafu č. 7 vidíme, že více než 77 % dotázaných bylo shopno informace popsat, 19 % je popsalo částečně a 4 % informace z reklamy zpětně popsat nedokázalo. Otázka 8: Dokázali byste popsat, čeho se týká reklama, ve které to George s touhou po dítěti nevzdává? Zde zjišťujeme jako u předchozí otázky srozumitelnost reklamy pro zákazníky, zajímá nás, zda klienti vědí k jakému produktu se spot vztahuje a zda by to dokázali popsat. 38

46 Graf 8: Zpětný popis reklamy životní pojištění Zdroj: Vlastní tvorba Z výsledků grafu č. 8 na základě otázky ze strany 38 vidíme, že více než polovina dotázaných nedokázala popsat čeho se reklama týká a 22 % dotázaných to dokázalo částečně. Pouze 14 % dotázaných ví, čeho se reklama týkala. Otázka 9: Dokázali byste popsat, čeho se týká reklama, ve které bankovní úředník běží za klienty na skútru, aby jim předal tašku? Opět zjišťujeme schopnost reklamy předat sdělení zákazníkům tak, aby bylo srozumitelné a pochopitelné. Graf 9: Zpětný popis reklamy stavební spoření Zdroj: Vlastní tvorba 39

47 Zde je srozumitelnost reklamy pro klienty větší. Na grafu č. 9 vidíme, že celých 82 % dotázaných dokázalo popsat, čeho se reklama týkala a naopak pouhých 6 % dotázaných si nevybaví, o čem reklamní spot je. 12 % reklamu dokázalo popsat částečně. Otázka 10: Dokázali byste zpětně popsat, čeho se týká reklama, ve které se sousedka zajímá o Kropáčkovi? Zajímá nás reklamní spot na hypotéční úvěr, ve kterém se zvědavá sousedka zajímá o Kropáčkovi a jejich hypotéku. Graf 10: Zpětný popis reklamy - hypotéka Zdroj: Vlastní tvorba Pochopení v tomto případě není pro respondenty problém, na grafu č. 10 vidíme, že celých 85 % dokázalo zpětně popsat, čeho se reklama týkala a pouze 4 % ne. 11 % dotázaných reklamu popsalo částečně. 40

48 Otázka 11: Vzbudila u Vás reklama bližší zájem o nabízený produkt? Toto je pro nás velmi podstatná informace, která nám říká, nakolik dokáže reklama zaujmout zákazníka, aby si nabízený produkt koupil. Graf 11: Koupě na základě reklamy Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 11 vidíme, že reklama vzbudila zájem pouze u 7 % respondentů, u 15 % částečně a u celých 78 % zájem nevzbudila. Otázka 12: Navštívili jste na základě reklamy pobočku České spořitelny, či jste jiným způsobem hledali bližší informace o produktu? Pro společnost je důležité, kolik lidí na základě reklamy přijde na pobočku a má zájem o bližší informace, nebo přímo o koupi určitého produktu. Pro bankéře, to není pouze příležitost k prodeji vyžádaného produktu, ale je to cesta, jak s klientem vytvořit kladný vztah a jak klientovi přiblížit i další produkty, které by pro něho byli vhodné. 41

49 Graf 12: Návštěva pobočky Zdroj: Vlastní tvorba Výsledek těchto odpovědí pro společnost příznivý není, jak vidíme na grafu č. 12, přesto, že produkt zákazníka zaujme, jen 6 % zákazníků shání bližší informace a 2 % zákazníků jdou přímo na pobočku. 92 % dotázaných odpovědělo, že žádné bližší informace nehledali. Toto je výsledek, se kterým se dlouhodobě nelze spokojit. Otázka 13: Pokud jste odpověděli na otázku 12, ano hledala jsem jinde, vypiště prosím kde? Tato otázka doplňuje otázku předchozí a zajímá nás, kde klienti kromě pobočky shánějí informace o produktech. Jedná se o otázku otevřenou. Graf 13: Informace získávané mimo banku 42 Zdroj: Vlastní tvorba

50 Jak vidíme na grafu č. 13 na str. 42, jasnou převahu zde má internet. Dále respondenti odpovídali, že informace hledali ve městě. Ve městě lze z našeho pohledu chápat tak, že klient na základě reklamy obejde ještě konkurenční banky, aby mohl porovnat parametry u stejných produktů a na základě informací získaných u konkurence se rozhodne, zda ho pořídí v České spořitelně, nebo jinde. Toto platí i obráceně, pokud ostatní banky nabízejí produkty, které má i Česká spořitelna, zjišťují informace u ČS a následně se rozhodují o koupi. Otázka 14: Pořídili jste si na základě reklamy produkt České spořitelny? Ptáme se, jestli zákazník někdy, ať už v dávné minulosti nebo nyní, pořídil nějaký produkt této společnosti. Zjišťujeme tak, jestli v minulosti nebyla reklamní kampaň úspěšnější, než v současné době. Graf 14: Koupě produktu na základě reklamy Zdroj: Vlastní tvorba Výsledek na grafu č. 14 odpovídá 7 % stejně jako u otázky č. 11, tudíž zde vidíme, že klienti, u kterých reklama vzbudila zájem, na jejím základě skutečně produkt pořídili. 43

51 Otázka 15: Pokud jste odpověděli na otázku č. 14 ano, uveďte prosím o jaký produkt se jednalo. Zde doplňujeme předchozí otázku o konkrétní data, tedy přesně o jaký produkt se jednalo, na výběr byly základní produkty ČS, a jedna otevřená otázka, pokud by někdo v seznamu svůj zakoupený produkt nenašel. Graf 15: Druh zakoupeného produktu Zdroj: Vlastní tvorba Z výsledků na grafu č. 15 vyplývá, že téměř 47 % lidí zakoupilo produkt stavební spoření, 26 % respondentů zakoupilo studentský účet a stejný počet 26 % si pořídilo spořící účet. Otázka 16: Pořídili jste si někdy na základě reklamy, jakýkoliv bankovní produkt (i u jiných bank)? Tady nás zajímá především, jak úspěšné jsou kampaně ostatních bank a jestli na jejich reklamy slyší více lidí. 44

52 Graf 16: Koupě produktů (i u ostatních bank) Zdroj: Vlastní tvorba Z výsledků na grafu č. 16 vidíme, že 23 % procent lidí, zakoupilo produkt i u jiných bank, to je podstatně větší procento než koupě u ČS, musíme brát ale v potaz, že polovina odpovídajících nebyla klienty ČS, tedy toto procento se může dělit mezi všechny ostatní banky na trhu. Otázka 17: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte prosím, u jaké banky jste produkt pořídili. Z této otázky chceme zjistit, jaké banky působí svými reklamními spoty na zákazníky tak, že si produkt pořídí. Graf 17: Požízení produktů u jiné banky 45 Zdroj: Vlastní tvorba

53 Z výsledků na grafu č. 17 na str. 45 vidíme, že největší část produktů pořízených u jiných bank se stalo stavební spoření u Českomoravské stavební spořitelny s 41 %, nebo také jak mnozí uváděli u lišky. Druhou bankou, která nejvíce zaujala svou reklamou se stala Raiffeisenbank s 33 %, která se přizpůsobuje současným trendům a neustále přináší pro zákazníky novinky a vylepšené produkty. Na třetím místě KB s 20 % a čtvrou v pořadí se stala UniCredit bank se 6 %. Otázka 18: Vnímáte reklamy ostatních bank jako lepší či srozumitelnější? Tato otázka je zcela jasná, zjišťujeme reakci na reklamu ostatních bank. Graf 18: Vnímání reklamy ostatních bank Zdroj: Vlastní tvorba Výsledky jsou pro ČS uspokojivé, protože více než 57 % lidí odpovědělo negativně, tudíž nejsou ostatní reklamní kampaně vnímány lépe, než ty České spořitelny, dalších 26 % odpovědělo, že částečně, tedy že by to chtělo něco změnit oproti ostatním bankám, přesto naši reklamu nevnímají zcela negativně, tak vnímá reklamu ČS pouze 16 % lidí. 46

54 Otázka 19: Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano, uveďte prosím o jaké banky se jednalo. Tady zjišťujeme, které banky mají lepší a poutavější reklamu. Graf 19: Reklamy ostatních bank Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 19 jednoznačně převkládá reklama Air banky, nové moderní, převážně internetové banky, která se svými vtipnými reklamními spoty a propagovanými nízkými cenami vryla do myslí spotřebitelů. Úspěch reklamních kampaní Air banky je z grafu zřejmý, stejně tak jsou dobře vnímány reklamy Komerční banky s 16 % a 9 % odpovídajících se líbí reklamy GE Money bank. Otázka 20: Jak na Vás působí reklama týkající se bankovních produktů obecně, tedy u všech bank? Tady se pokoušíme zjistit, jak je obecně vnímaná reklama na bankovní produkty, jestli to lidi zajímá nebo ne. 47

55 Graf 20: Jak působí obecně bankovní reklama Zdroj: Vlastní tvorba Z výsledků na grafu č. 20 vidíme, že úplně negativně vnímá bankovní reklamy 13 % zákazníků, naproti tomu úplně kladně pouze 2 %. Zbytek se dělí na skupinu, která ji vnímá spíše kladně 45 % a spíše záporně 40 %. Toto je ovšem úkol především pro reklamní agentury, které reklamní spoty vytvářejí. Otázka 21: Jste rádi informováni o nových produktech a nových možnostech v bankovním sektoru? Tady opět zjišťujeme obecně, jestli se lidé zajímají o dění v bankovním sektoru, jestli je zajímají nové produkty a zda chtějí tyto informace dostávat. Graf 21: Informovanost o bankovním sektoru Zdroj: Vlastní tvorba 48

56 V tomto případě byla odpověď téměř vyrovnaná, na grafu č. 21 na str. 48 vidíme, že více než 53 % lidí nechce dostávat informace týkající se bankovní sféry. Naopak 47 % zákazníků informace dostávat chce a zajímají se o ně. Otázka 22: Uvítali byste infromace prostřednictvím např. telefonu, u? Většina bank získává od svých klientů kontaky, telefonické nebo ové, aby mohly svým klientům předávat co nejaktuálnější informace a aby mohly být v kontaktu s klientem. Forma nabídek prostřednictvím telefonu se ve většině případech jeví jako nežádoucí, proto jsme si tento fakt chtěli ověřit. Graf 22: Zdroje informací Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 22 vidíme že 90 % klientů nemá zájem o informovanost prostřednictvím těchto médií. Pouze 10 % respondentů chce takto získávat informace. Otázka 23: Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, napište prosím, který z těchto zdrojů informací byste preferovali? Zjišťujeme, jakým způsobem by klienti rádi dostávali informace. 49

57 Graf 23: Preferované zdroje informací Zdroj: Vlastní tvorba Na grafu č. 23 je vidět, že převážná většina dotázaných by raději dostávala informace prostřednictvím u, pouze 30 % by uvítalo informace prostřednictvím telefonu. Následující tři otázky se věnují struktuře respondentů, tedy jejich věk, vzdělání a pohlaví. Otázka 24: Vaše pohlaví je? Zde nás zajímá, které se pohlaví se zajímá více o finance a bankovní sektor, zda muži nebo ženy. Graf 24: Pohlaví Zdroj: Vlastní tvorba 50

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Interní a externí, marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Interní a externí, marketingová komunikace PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

VY_32_INOVACE_D 12 17

VY_32_INOVACE_D 12 17 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více