ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

2 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj provozního přebytku Vývoj kapitálových výdajů Majetková struktura Plnění schváleného rozpočtu Úpravy rozpočtu Přijetí dotací Fond rezerv a rozvoje Přijaté sankční platby Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Příjmy z prodeje bytů Daň za obec Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Běžné příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dotace Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Závěr Příloha Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v roce Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v roce Vývoj úvěrového zatížení v letech Příloha Tabulková část Rozpočet k Finanční krytí kapitálových výdajů k Plnění rozpočtu 2009 dle položek...58 Plnění rozpočtu dle ORJ..62 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle druhového členění..75 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle funkčního členění 83 Seznam rozpočtových opatření v roce

3 3 Majetková struktura - rozvaha k Úvěrové zatížení 134 Úrokové zatížení 135 Seznam zástavních smluv ke dni Přehled majetkových účastí k Pohledávky k Finanční vypořádání Vyúčtování fondů města za rok Finanční vypořádání poskytnutých dotací 145 Finanční vypořádání přijatých dotací..171 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 178 Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy provozní (běžné)..182 Příjmy kapitálové Výdaje provozní (běžné) Výdaje kapitálové 229 Financování Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací Údaje o hospodaření založených společností s ručením omezeným..241 Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko 241 Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 265

4 4 1. Úvod Hospodaření Města Tábora se v roce 2009 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 925/20/08 ze dne a č. 1022/21/09 ze dne : schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši tis. Kč, schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši tis. Kč, saldo rozpočtu tis. Kč. Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši tis. Kč, upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši tis. Kč, saldo rozpočtu na výši tis. Kč. Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěru a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis.kč vnitřní půjčky tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč Fond rezerv a rozvoje tis. Kč financování celkem tis. Kč

5 5 skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: přijaté úvěry tis. Kč vnitřní půjčka tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč změna stavu na účtech tis. Kč fond rezerv a rozvoje tis. Kč splátky jistiny přijatých úvěrů tis. Kč financování celkem tis. Kč V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 101,6 % a výdaje čerpány na 91,7 %. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o tis. Kč, což zlepšilo saldo rozpočtu o tis. Kč. Překročení příjmové části rozpočtu způsobily především kapitálové příjmy zejména z prodeje bytů (o tis. Kč), dále pak příjmy z pronájmu pozemků (o tis. Kč) a příjmy z úroků (1 589 tis. Kč). Příjmy z daní překročily rozpočet o 216 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 však došlo k významnému poklesu těchto příjmů, a to o tis. Kč. Tabulka č. 1 Porovnání daňových příjmů daň rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO daň z přidané hodnoty z nemovitostí zrušené daně celkem (v tis. Kč) v tis. Kč

6 6 Do daňových příjmů patří také správní poplatky, které ovšem byly nižší než rozpočet a to o tis. Kč. Důvodem je snížení počtu úkonů vysoce zpoplatněných jako je vydání profesních řidičských průkazů apod. Nedaňové příjmy byly v souladu s rozpočtem. Největší položkou zde byly příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí. U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč. Na straně běžných výdajů se úspory v celkové výši tis. Kč týkaly především těchto položek: nákupy služeb o tis. Kč (zejména konzultační, poradenské a právní služby a ostatní služby jako je například zimní údržba opravy a udržování o tis. Kč (především v oblasti škol, dopravy, obnovy kulturních památek, místní správy) sociální dávky tis. Kč ostatní 838 tis. Kč V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč vlivem posunu v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo vlivem odsunu realizace investic. Prostředky, které nebyly vyčerpány z důvodu posunu v realizaci byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a to ve výši tis. Kč. Převod v této výši byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 1477/30/10 dne

7 7 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, financování projektů podporovaných Evropskou unií, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet. Tuto skutečnost dokládají čísla jednotlivých let: tis. Kč v roce 2003, tis. Kč v roce 2004, tis. Kč v roce 2005, tis. Kč v roce 2006, tis. Kč v roce 2007, tis. Kč v roce 2008 a tis. Kč v roce V roce 2003 byl plánován schodek, který byl způsoben zapojením Fondu rezerv a rozvoje. V průběhu roku se ovšem nepodařilo všechny plánované výdaje vyčerpat, takže skutečností byl přebytek. V roce 2004 a 2005 byl schodek způsoben částečně také zapojením Fondu rezerv a rozvoje, ale též navýšením úvěrového zatížení města. V roce 2006 a 2007 skončil rozpočet přebytkem nejen díky posunu v realizaci akcí, ale také díky vysokému podílu dotací na financování investičních akcí, v roce 2007 i díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak zlepšením příjmů, převážně daňových a kapitálových a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V letech 2006 až 2008 navíc nebyly čerpány úvěrové rámce, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v současnosti vyžaduje dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich je spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12 % pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Snížené inkaso daní bylo odrazem ekonomické recese v roce 2009, která se nemůže nepromítnout do rozpočtových výsledků obcí. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, je nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancovaných akcí dosáhla tis. Kč.

8 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek dosáhl v roce 2003 výše tis. Kč. Provozní přebytek byl v tomto roce ovlivněn především vyšším inkasem daňových příjmů, které souviselo se změnou rozpočtového určení daní, a úsporami v provozních výdajích. V roce 2004 spadl provozní přebytek na tis. Kč, především díky zvýšeným nákladům spojených se změnou sazeb u daně z přidané hodnoty. V roce 2005 se provozní přebytek vrátil na tis. Kč. V roce 2006 zůstal na hodnotě tis. Kč, v roce 2007 se vyšplhal na tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. Provozní přebytek v roce 2008 stoupl na tis. Kč převážně díky vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu provozního přebytku na tis. Kč především vlivem nižšího inkasa daní a nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2005, neboť započala realizace několika projektů kofinancovaných z EU. Například projekt Regenerace historického jádra, zahrnující i třídu 9. května, projekt Multifunkční zařízení nebo projekt na nákup autobusů realizovaný Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, který předfinancovávalo město. Tyto projekty pak byly dokončovány v roce 2006, kdy byla také inkasována větší část dotací. Rok 2008 byl ovlivněn přípravou na velké projekty, které následně uspěly v dotačních řízeních. Vzhledem k těmto úspěchům byly v roce 2009 realizovány velké projekty, které výrazně zvedly výši kapitálových výdajů (viz tabulka č.2). Mezi největší patří například Odpočinkové zóny Komora a Jordán, Modernizace ZŠ a MŠ Měšice, Oprava budovy SZeŠ a Stavební úpravy SPŠS, Zateplení ZŠ a MŠ Tábor Husova, a Rekonstrukce Parku U Popraviště 5. a 6. etapa.

9 9 Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování v tis. Kč investiční dotace úvěry prodeje provozní přebytek ostatní kapitálové výdaje Podíl dluhové služby na běžných příjmech, dle metodiky Ministerstva financí, v roce 2003 činil 4 %, 6 % v roce 2004, 5 % v roce V roce 2006 se zvýšil na 7 % díky čerpání kontokorentního úvěru a jeho splacení v průběhu roku, v roce 2007 se vrátil zpět na 5 %. V roce 2008 byla změněna metodika a obce začaly provádět tzv. monitoring hospodaření obcí, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který pro rok 2009 činí 9,70 %, a celková likvidita města, která činí 1,58. Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25 %, přičemž oba ukazatele musí být splněny současně. Z hodnot dosažených v roce 2009 tedy vyplývá, že přestože došlo ke snížení likvidity oproti roku 2008 (2,46), město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů. Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. Důvodem poklesu v roce 2004 nebyl nárůst dluhové služby, ale pokles provozního přebytku. V roce 2005 dosáhl tento zůstatek částky tis. Kč, v roce tis. Kč, v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na tis. Kč. Důvodem je pokles především daňových příjmů a růst provozních výdajů.

10 10 3. Majetková struktura Stálá aktiva V roce 2009 vzrostla stálá aktiva proti roku 2008 o tis. Kč a dosáhla výše tis. Kč a tedy 94% podílu na celkových aktivech. Za uvedeným navýšením stojí především investiční činnost města. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. V roce 2009 byl navýšen vklad u společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. o tis. Kč a u společnosti Bytes s.r.o. o tis. Kč V rámci investičních portfolií byly provedeny nákupy dlouhodobých cenných papírů, které navýšili finanční majetek o tis Kč.. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: Technické služby Tábor, BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora a Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem s.r.o. Tábor-Konstanz a 76% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Rozhodnutím valné hromady společnosti č. 7/09 ze dne bylo schváleno, že dividendy za rok 2008 nebudou vyplaceny. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se snížila o tis. Kč na částku tis. Kč. Hlavním důvodem bylo snížení finančního majetku a zůstatků na běžných účtech. Prostředky byly čerpány na předfinancování dotovaných akcí. Pohledávky dosáhly k výše tis. Kč, to je o tis. Kč méně než k Ke snížení výše pohledávek došlo zejména vlivem převodu obtížně vymahatelných pohledávek do podrozvahové evidence. Komise města pro pohledávky svým usnesením 175/11/09 schválila převod takovýchto pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení do podrozvahové evidence v celkové výši tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města svým usnesením č.1428/29/09 schválilo další převod pohledávek ve

11 11 výši tis. Kč. Největší objem takto převedených pohledávek představovaly nájem a služby bytového hospodářství v celkové výši tis. Kč, 124 tis. Kč pak vratky sociálních dávek a 138 tis. Kč byly sociální půjčky, náhrady škod, nájmy na pečovatelské službě, školné. Největší část pohledávek tvoří provozní zálohy a pohledávky za nájemníky za služby spojené s bydlením u bytového hospodářství ve výši tis. Kč. Pohledávky po splatnosti se zvýšily z tis. Kč na tis. Kč, tj. o tis. Kč. Nejvíce narůstají pohledávky z nájemného bytů, z poplatku za svoz komunálního odpadu a z pokut. V roce 2009 bylo oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženo 553 pohledávek v celkové výši tis. Kč. Celkově bylo potřeba učinit vymahacích úkonů (tj. upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci apod.) Podíl pohledávek na celkových příjmech dosáhl výše 17,72 %. Vlastní zdroje Vlastní zdroje se zvýšily o tis. Kč, dosáhly výše tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech činí 90,59 %. Cizí zdroje Cizí zdroje se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč, a to z důvodu přijetí investičního a krátkodobého úvěru na dofinancování projektů dotovaných z fondů EU. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech tvoří 9,4 %. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč. Zahrnují mj. závazky z předplaceného nájmu ve výši tis. Kč, kauce ve výši tis. Kč a závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení 946 tis. Kč a ostatní dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč. K navýšení došlo především u dodavatelů o tis Kč vlivem investičních faktur došlých koncem roku 2009 a souvisejících s dotačními

12 12 projekty. Splatnost těchto faktur byla ve většině případů dvouměsíční a faktury byly uhrazeny v řádných termínech v roce Podíl závazků na celkových příjmech dosáhl výše 18,79 %. Úvěrové zatížení Úvěrové zatížení Města Tábora z titulu úvěrů u bank se zvýšilo k o tis. Kč na tis. Kč. Během roku 2009 byl čerpán bankovní úvěr ve výši tis. Kč na nákup spotřebních předmětů a bytových doplňků. Na dofinancování dvou velkých dotovaných akcí (Odpočinkové zóny Komora a Jordán) byl čerpán investiční úvěr ve výši tis. Kč. Protože ve druhé polovině roku 2009 docházelo ke zpožďování plateb dotací, byl dále načerpán krátkodobý úvěr na předfinancování těchto akcí v celkové výši tis. Kč. Vzhledem k nízkému inkasu daní byl čerpán kontokorentní úvěr ve výši tis. Kč, který byl k splacen. Kromě úvěrů u bank mělo město dvě půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Jednu na asanaci uzavřené skládky TKO Klenovice, kde došlo v roce 2009 ke splacení zůstatku. Druhá půjčka je na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 916 tis. Kč. Od Státního fondu rozvoje bydlení má město půjčku na opravy a modernizaci bytů po povodni, jejíž zůstatek k činí 222 tis. Kč a dvě půjčky na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem tis. Kč a tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k dosáhlo výše tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek tis. Kč Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města se tak snížil z 13,22 % v roce 2008 na 10,91 % v roce 2009.

13 13 4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1. Úpravy rozpočtu Schválený rozpočet byl doplněn usnesením č. 1022/21/09 ze dne , kterým byl upraven souhrnný dotační vztah a výše dotací na sociální dávky. V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty tyto prostředky: příspěvek na školství: tis. Kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím (tj. pro Městskou knihovnu Tábor): tis. Kč příspěvek na výkon státní správy: tis. Kč Dotace na sociální dávky byla během roku několikrát upravována, takže konečná výše přijatého příspěvku na péči v roce 2009 činila tis. Kč a ostatních sociální dávek tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy celkem o tis. Kč a výdaje o tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2009 v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl UR/SR daňové příjmy ,91 nedaňové příjmy ,01 kapitálové příjmy ,50 dotace ,38 celkem příjmy ,09 běžné výdaje ,14 kapitálové výdaje ,09 celkem výdaje ,39

14 14 Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: Přijetí dotací Rozpočet byl navýšen o následující dotace: Tabulka č. 4 Přijaté dotace v roce 2009 v tis. Kč na výplatu příspěvku na sociální péči na agendu státní správy v sociální oblasti na sociálně právní ochranu dětí na volby do evropského parlamentu 779 na administraci programu obnovy venkova 228 na rozšíření separace a intenzifikace sítě na regeneraci Husova parku na městský kamerový dohlížecí systém VI.etapa 370 na projekt Karel Valter 40 na opravu zázemí telocvičen ZŠ Helsinská 100 na atletický camp pro ZŠ Mikuláše z Husi 20 na podporu relaxační činnosti ZŠ Zborovská 70 na činnost odborného lesního hospodáře na výsadbu min. počtu melioračních dřevin 77 na Léto nad Jordánem 50 na Staročeský vánoční trh 30 na LHO 290 na cisternovou stříkačku na terénní činnost v romských komunitách 292 na neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny 109 na regeneraci domů v MPR na pořízení ÚAP pro obce s rozšířenou působností na projekt Czech point na hry IV.Letní olympiády dětí a mládeže na projekt Hrajeme si s vílou Vodánkou 23 na projekt Učebna v přírodě-zš Helsinská 33 na obnovu interiéru kaple U Dobré Vody 150 na projekt mladí zdravotníci ZŠ Měšice 20 na divadelní kroužek Čekánek - ZŠ Čekanice 30 na příspěvek na péči pro G-centrum 450

15 15 na restaurátorský průzkum pomníku Mistra Jana Husa 10 na realizaci Minimálního prevent.programu - ZŠ Zborovská 126 na propagační DVD ROM města Tábora 130 na projekt Dětský ráj v Táboře 50 na činnost dobrovol.hasičů 159 na Jihočeský zvonek 20 na asistenta pedagoga ZŠ Měšice 230 příspěvek k výročí partnerství Husitských měst 223 na sběrný dvůr Bydlinského ulice na sběrný dvůr Chýnovská ulice na zajištění regionálních funkcí knihovny na projekt START ZŠ Helsinská 23 na Generel USES 494 na GPS vč. příslušenství 112 na modernizaci hřiště MŠ Kančeva 681 na modernizaci Infocentra na společensky účelná a absolventská místa 24 na úhradu pomoci v hmotné nouzi 6 na soutěž Talent roku 10 na společensky účelná místa pro G-centrum -40 Celkem Zároveň došlo ke snížení rozpočtu o 40 tis. Kč, které byly rozpočtovány na dotaci na společensky účelná místa pro G-centrum. Tuto částku od Úřadu práce obdrželo G-centrum přímo, mimo rozpočet města Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce tis. Kč. Tato skutečnost souvisí zejména s potřebou předfinancovat řadu dotovaných projektů, u kterých došlo k posunu inkasa dotací. Jedná se ve většině případů o akce dotované z ROPu, na jejichž předfinancování bylo z Fondu rezerv a rozvoje převedeno tis. Kč.

16 Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši tis. Kč. Tyto příjmy byly použity např. na dotaci Římskokatolické farnosti Tábor určené na splacení půjčky na opravy střechy, krovu a podlah kostela Proměnění Páně v Táboře (250 tis. Kč), na opravu Klokotského kostela (550 tis. Kč), na obnovu dětských hřišť (500 tis. Kč), na podporu sportu a mládeže (2 000 tis. Kč), SOANZu na zajištění provozu v roce 2009 (200 tis. Kč), na opravu vnitřní elektroinstalace kostela Sboru Božích bojovníků v Táboře (500 tis. Kč) a na ostatní drobné výdaje (284 tis. Kč) Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Usnesením ZM 1203/24/09 byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje nevyčerpané příspěvky zřízených příspěvkových organizací za rok 2008 ve výši tis. Kč Příjmy z prodeje bytů Usnesením ZM 1375/28/09 byly navýšeny příjmy z prodeje bytů o tis. Kč Tyto příjmy byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec za rok 2008 byl snížen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1273/29/09 o tis. Kč. K zůstala nevyčerpána provozní rezerva ve výši tis. Kč. Příměstské části nevyčerpaly dalších 316 tis. Kč. V kapitálové rezervě zůstalo tis. Kč (včetně rezervy na obnovu rybníka Jordán v Táboře).

17 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: - příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, dále místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Od roku 2003 patří do těchto příjmů i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a od správní poplatek za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy - příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary - přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru od jiných veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. Tabulka č. 5 Plnění celkových příjmů v roce 2009 Příjmy upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR v tis. Kč daňové % nedaňové % 38 kapitálové % vlastní příjmy celkem % 673 dotace % -612 ostatní % celkem %

18 18 Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech dotace 27% ostatní 2% daňové 40% kapitálové 13% nedaňové 18% Celkové příjmy města Tábora převýšily o tis. Kč upravený rozpočet. O překročení rozpočtu se zasloužily především kapitálové příjmy a ostatní nedaňové příjmy. V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení celkových příjmů o tis. Kč, což bylo způsobeno převážně navýšením kapitálových příjmů, neinvestičních i investičních dotací. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 71 % (v roce %). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 27 % (v roce %) Běžné příjmy Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů města jsou příjmy z daní. Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, která navýšila podíl obcí na celostátním výnosu daní z příjmů a DPH na 21,5 %. Pro rozpočet města to znamenalo posílení daňových příjmů proti roku 2007 o tis. Kč. Bohužel ekonomická krize toto navýšení vymazala.

19 19 Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno na účty města tis. Kč, tudíž došlo k nenaplnění rozpočtu o tis. Kč. Propad způsobilo nenaplnění především správních poplatků, které jsou spolu s poplatky místními součástí daňových příjmů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 39 %. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k výraznému poklesu celkových daňových příjmů a to o tis. Kč, což představuje 9,35 %. Tabulka č.6 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR daň z příjmů FO ze ZČ % -409 daň z příjmů FO ze SVČ % daň z příjmů FO z kapital. výnosů % 351 daň z příjmů PO % daň z příjmů PO za obec % 0 DPH % daň z nemovitostí % správní poplatky % místní poplatky % -614 svoz TKO % příjmy za ZOZ od žad. ŘP % -89 odvod výtěžku z provozování VHP % 27 ostatní daňové příjmy % 489 celkem % Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) svoz TKO 4% místní poplatky 2% správní poplatky 5% daň z nemovitostí 6% odvod výtěžku a ostatní příjmy 1% daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 4% FO z kapitálových výnosů 2% DPH 39% daň z příjmů PO 19%

20 20 Příjmy z daní byly pouze 216 tis. Kč nad upraveným rozpočtem, konkrétně dosáhly výše tis. Kč. Mírné překročení upraveného rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob (o tis. Kč). Rozpočet překročila i daň z nemovitostí (o tis. Kč). Tato daň zaznamenala nárůst i ve srovnání s rokem 2008, nárůst byl způsoben zavedením tzv. místního koeficientu. Daň z nemovitostí se tak díky rozpočtově zodpovědnému přístupu města stala jedinou daní, jejíž inkaso se v roce 2009 navýšilo. Vývoj inkasa daní od roku 2004 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Tabulka č. 7 Vývoj inkasa daní od roku 2004 v tis. Kč daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty, která se podílí více jak třetinou na celkových daňových příjmech. Meziroční pokles inkasa daně z přidané hodnoty byl ovlivněn probíhající ekonomickou recesí (negativně se zde projevuje zejména pokles spotřeby domácností). Podobně se celková ekonomická situace České republiky promítla na sníženém meziročním inkasu daně z příjmů právnických i fyzických osob. Inkaso daně z příjmů právnických i fyzických osob bylo

21 21 dále sníženo zrušením povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců. U inkasa daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se opět projevily důsledky ekonomické krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů). Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) je tvořena zejména daní z úroků z vkladů u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího zaměstnání a menších autorských honorářů. Mírný pokles ve vývoji tohoto inkasa potvrzuje vliv nepříznivé ekonomické situace na zisky podnikatelů a nižší objem vkladů na bankovních účtech. Místní poplatky, zahrnující poplatek ze psů, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt ( tedy bez poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu) dosáhly výše tis. Kč, jejich rozpočet nebyl naplněn o 7 %. Rozpočet nesplnilo inkaso poplatku za výherní hrací přístroj, což potvrzuje fakt, že tyto přístroje jsou nahrazovány modernějšími videoterminály. V roce 2008 činily místní poplatky tis. Kč. Jediným poplatkem, který mírně překročil rozpočet, byl poplatek za užívání veřejného prostranství, a to o 18 tis. Kč. Celkově dosáhl inkasa 498 tis. Kč. Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů se dostal na inkaso tis. Kč. V roce 2009 bylo do provozu povoleno 636 ks VHP (v roce 2008 to bylo 692 kusů). Poplatek ze psů dosáhl tis. Kč. Počet psů k dosáhl výše jedinců (k bylo v evidenci psů). Dalšími poplatky jsou poplatek za lázeňský a rekreační pobyt s inkasem 196 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 151 tis. Kč. Rozpočtově je součástí místních poplatků i poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který byl naplněn pouze na 90 %, absolutně tis. Kč. Tato skutečnost souvisí s nárůstem dlužníků v roce Pro rok 2010 se jako opatření proti dalšímu nárůstu pohledávek v této oblasti

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více