ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

2 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj provozního přebytku Vývoj kapitálových výdajů Majetková struktura Plnění schváleného rozpočtu Úpravy rozpočtu Přijetí dotací Fond rezerv a rozvoje Přijaté sankční platby Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Příjmy z prodeje bytů Daň za obec Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Běžné příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dotace Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Závěr Příloha Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v roce Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v roce Vývoj úvěrového zatížení v letech Příloha Tabulková část Rozpočet k Finanční krytí kapitálových výdajů k Plnění rozpočtu 2009 dle položek...58 Plnění rozpočtu dle ORJ..62 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle druhového členění..75 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle funkčního členění 83 Seznam rozpočtových opatření v roce

3 3 Majetková struktura - rozvaha k Úvěrové zatížení 134 Úrokové zatížení 135 Seznam zástavních smluv ke dni Přehled majetkových účastí k Pohledávky k Finanční vypořádání Vyúčtování fondů města za rok Finanční vypořádání poskytnutých dotací 145 Finanční vypořádání přijatých dotací..171 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 178 Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy provozní (běžné)..182 Příjmy kapitálové Výdaje provozní (běžné) Výdaje kapitálové 229 Financování Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací Údaje o hospodaření založených společností s ručením omezeným..241 Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko 241 Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 265

4 4 1. Úvod Hospodaření Města Tábora se v roce 2009 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 925/20/08 ze dne a č. 1022/21/09 ze dne : schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši tis. Kč, schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši tis. Kč, saldo rozpočtu tis. Kč. Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši tis. Kč, upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši tis. Kč, saldo rozpočtu na výši tis. Kč. Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěru a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis.kč vnitřní půjčky tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč Fond rezerv a rozvoje tis. Kč financování celkem tis. Kč

5 5 skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: přijaté úvěry tis. Kč vnitřní půjčka tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč změna stavu na účtech tis. Kč fond rezerv a rozvoje tis. Kč splátky jistiny přijatých úvěrů tis. Kč financování celkem tis. Kč V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 101,6 % a výdaje čerpány na 91,7 %. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o tis. Kč, což zlepšilo saldo rozpočtu o tis. Kč. Překročení příjmové části rozpočtu způsobily především kapitálové příjmy zejména z prodeje bytů (o tis. Kč), dále pak příjmy z pronájmu pozemků (o tis. Kč) a příjmy z úroků (1 589 tis. Kč). Příjmy z daní překročily rozpočet o 216 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 však došlo k významnému poklesu těchto příjmů, a to o tis. Kč. Tabulka č. 1 Porovnání daňových příjmů daň rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO daň z přidané hodnoty z nemovitostí zrušené daně celkem (v tis. Kč) v tis. Kč

6 6 Do daňových příjmů patří také správní poplatky, které ovšem byly nižší než rozpočet a to o tis. Kč. Důvodem je snížení počtu úkonů vysoce zpoplatněných jako je vydání profesních řidičských průkazů apod. Nedaňové příjmy byly v souladu s rozpočtem. Největší položkou zde byly příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí. U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč. Na straně běžných výdajů se úspory v celkové výši tis. Kč týkaly především těchto položek: nákupy služeb o tis. Kč (zejména konzultační, poradenské a právní služby a ostatní služby jako je například zimní údržba opravy a udržování o tis. Kč (především v oblasti škol, dopravy, obnovy kulturních památek, místní správy) sociální dávky tis. Kč ostatní 838 tis. Kč V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč vlivem posunu v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo vlivem odsunu realizace investic. Prostředky, které nebyly vyčerpány z důvodu posunu v realizaci byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a to ve výši tis. Kč. Převod v této výši byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 1477/30/10 dne

7 7 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, financování projektů podporovaných Evropskou unií, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet. Tuto skutečnost dokládají čísla jednotlivých let: tis. Kč v roce 2003, tis. Kč v roce 2004, tis. Kč v roce 2005, tis. Kč v roce 2006, tis. Kč v roce 2007, tis. Kč v roce 2008 a tis. Kč v roce V roce 2003 byl plánován schodek, který byl způsoben zapojením Fondu rezerv a rozvoje. V průběhu roku se ovšem nepodařilo všechny plánované výdaje vyčerpat, takže skutečností byl přebytek. V roce 2004 a 2005 byl schodek způsoben částečně také zapojením Fondu rezerv a rozvoje, ale též navýšením úvěrového zatížení města. V roce 2006 a 2007 skončil rozpočet přebytkem nejen díky posunu v realizaci akcí, ale také díky vysokému podílu dotací na financování investičních akcí, v roce 2007 i díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak zlepšením příjmů, převážně daňových a kapitálových a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V letech 2006 až 2008 navíc nebyly čerpány úvěrové rámce, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v současnosti vyžaduje dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich je spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12 % pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Snížené inkaso daní bylo odrazem ekonomické recese v roce 2009, která se nemůže nepromítnout do rozpočtových výsledků obcí. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, je nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancovaných akcí dosáhla tis. Kč.

8 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek dosáhl v roce 2003 výše tis. Kč. Provozní přebytek byl v tomto roce ovlivněn především vyšším inkasem daňových příjmů, které souviselo se změnou rozpočtového určení daní, a úsporami v provozních výdajích. V roce 2004 spadl provozní přebytek na tis. Kč, především díky zvýšeným nákladům spojených se změnou sazeb u daně z přidané hodnoty. V roce 2005 se provozní přebytek vrátil na tis. Kč. V roce 2006 zůstal na hodnotě tis. Kč, v roce 2007 se vyšplhal na tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. Provozní přebytek v roce 2008 stoupl na tis. Kč převážně díky vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu provozního přebytku na tis. Kč především vlivem nižšího inkasa daní a nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2005, neboť započala realizace několika projektů kofinancovaných z EU. Například projekt Regenerace historického jádra, zahrnující i třídu 9. května, projekt Multifunkční zařízení nebo projekt na nákup autobusů realizovaný Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, který předfinancovávalo město. Tyto projekty pak byly dokončovány v roce 2006, kdy byla také inkasována větší část dotací. Rok 2008 byl ovlivněn přípravou na velké projekty, které následně uspěly v dotačních řízeních. Vzhledem k těmto úspěchům byly v roce 2009 realizovány velké projekty, které výrazně zvedly výši kapitálových výdajů (viz tabulka č.2). Mezi největší patří například Odpočinkové zóny Komora a Jordán, Modernizace ZŠ a MŠ Měšice, Oprava budovy SZeŠ a Stavební úpravy SPŠS, Zateplení ZŠ a MŠ Tábor Husova, a Rekonstrukce Parku U Popraviště 5. a 6. etapa.

9 9 Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování v tis. Kč investiční dotace úvěry prodeje provozní přebytek ostatní kapitálové výdaje Podíl dluhové služby na běžných příjmech, dle metodiky Ministerstva financí, v roce 2003 činil 4 %, 6 % v roce 2004, 5 % v roce V roce 2006 se zvýšil na 7 % díky čerpání kontokorentního úvěru a jeho splacení v průběhu roku, v roce 2007 se vrátil zpět na 5 %. V roce 2008 byla změněna metodika a obce začaly provádět tzv. monitoring hospodaření obcí, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který pro rok 2009 činí 9,70 %, a celková likvidita města, která činí 1,58. Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25 %, přičemž oba ukazatele musí být splněny současně. Z hodnot dosažených v roce 2009 tedy vyplývá, že přestože došlo ke snížení likvidity oproti roku 2008 (2,46), město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů. Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. Důvodem poklesu v roce 2004 nebyl nárůst dluhové služby, ale pokles provozního přebytku. V roce 2005 dosáhl tento zůstatek částky tis. Kč, v roce tis. Kč, v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na tis. Kč. Důvodem je pokles především daňových příjmů a růst provozních výdajů.

10 10 3. Majetková struktura Stálá aktiva V roce 2009 vzrostla stálá aktiva proti roku 2008 o tis. Kč a dosáhla výše tis. Kč a tedy 94% podílu na celkových aktivech. Za uvedeným navýšením stojí především investiční činnost města. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. V roce 2009 byl navýšen vklad u společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. o tis. Kč a u společnosti Bytes s.r.o. o tis. Kč V rámci investičních portfolií byly provedeny nákupy dlouhodobých cenných papírů, které navýšili finanční majetek o tis Kč.. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: Technické služby Tábor, BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora a Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem s.r.o. Tábor-Konstanz a 76% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Rozhodnutím valné hromady společnosti č. 7/09 ze dne bylo schváleno, že dividendy za rok 2008 nebudou vyplaceny. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se snížila o tis. Kč na částku tis. Kč. Hlavním důvodem bylo snížení finančního majetku a zůstatků na běžných účtech. Prostředky byly čerpány na předfinancování dotovaných akcí. Pohledávky dosáhly k výše tis. Kč, to je o tis. Kč méně než k Ke snížení výše pohledávek došlo zejména vlivem převodu obtížně vymahatelných pohledávek do podrozvahové evidence. Komise města pro pohledávky svým usnesením 175/11/09 schválila převod takovýchto pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení do podrozvahové evidence v celkové výši tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města svým usnesením č.1428/29/09 schválilo další převod pohledávek ve

11 11 výši tis. Kč. Největší objem takto převedených pohledávek představovaly nájem a služby bytového hospodářství v celkové výši tis. Kč, 124 tis. Kč pak vratky sociálních dávek a 138 tis. Kč byly sociální půjčky, náhrady škod, nájmy na pečovatelské službě, školné. Největší část pohledávek tvoří provozní zálohy a pohledávky za nájemníky za služby spojené s bydlením u bytového hospodářství ve výši tis. Kč. Pohledávky po splatnosti se zvýšily z tis. Kč na tis. Kč, tj. o tis. Kč. Nejvíce narůstají pohledávky z nájemného bytů, z poplatku za svoz komunálního odpadu a z pokut. V roce 2009 bylo oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženo 553 pohledávek v celkové výši tis. Kč. Celkově bylo potřeba učinit vymahacích úkonů (tj. upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci apod.) Podíl pohledávek na celkových příjmech dosáhl výše 17,72 %. Vlastní zdroje Vlastní zdroje se zvýšily o tis. Kč, dosáhly výše tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech činí 90,59 %. Cizí zdroje Cizí zdroje se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč, a to z důvodu přijetí investičního a krátkodobého úvěru na dofinancování projektů dotovaných z fondů EU. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech tvoří 9,4 %. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč. Zahrnují mj. závazky z předplaceného nájmu ve výši tis. Kč, kauce ve výši tis. Kč a závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení 946 tis. Kč a ostatní dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč. K navýšení došlo především u dodavatelů o tis Kč vlivem investičních faktur došlých koncem roku 2009 a souvisejících s dotačními

12 12 projekty. Splatnost těchto faktur byla ve většině případů dvouměsíční a faktury byly uhrazeny v řádných termínech v roce Podíl závazků na celkových příjmech dosáhl výše 18,79 %. Úvěrové zatížení Úvěrové zatížení Města Tábora z titulu úvěrů u bank se zvýšilo k o tis. Kč na tis. Kč. Během roku 2009 byl čerpán bankovní úvěr ve výši tis. Kč na nákup spotřebních předmětů a bytových doplňků. Na dofinancování dvou velkých dotovaných akcí (Odpočinkové zóny Komora a Jordán) byl čerpán investiční úvěr ve výši tis. Kč. Protože ve druhé polovině roku 2009 docházelo ke zpožďování plateb dotací, byl dále načerpán krátkodobý úvěr na předfinancování těchto akcí v celkové výši tis. Kč. Vzhledem k nízkému inkasu daní byl čerpán kontokorentní úvěr ve výši tis. Kč, který byl k splacen. Kromě úvěrů u bank mělo město dvě půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Jednu na asanaci uzavřené skládky TKO Klenovice, kde došlo v roce 2009 ke splacení zůstatku. Druhá půjčka je na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 916 tis. Kč. Od Státního fondu rozvoje bydlení má město půjčku na opravy a modernizaci bytů po povodni, jejíž zůstatek k činí 222 tis. Kč a dvě půjčky na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem tis. Kč a tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k dosáhlo výše tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek tis. Kč Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města se tak snížil z 13,22 % v roce 2008 na 10,91 % v roce 2009.

13 13 4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1. Úpravy rozpočtu Schválený rozpočet byl doplněn usnesením č. 1022/21/09 ze dne , kterým byl upraven souhrnný dotační vztah a výše dotací na sociální dávky. V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty tyto prostředky: příspěvek na školství: tis. Kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím (tj. pro Městskou knihovnu Tábor): tis. Kč příspěvek na výkon státní správy: tis. Kč Dotace na sociální dávky byla během roku několikrát upravována, takže konečná výše přijatého příspěvku na péči v roce 2009 činila tis. Kč a ostatních sociální dávek tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy celkem o tis. Kč a výdaje o tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2009 v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl UR/SR daňové příjmy ,91 nedaňové příjmy ,01 kapitálové příjmy ,50 dotace ,38 celkem příjmy ,09 běžné výdaje ,14 kapitálové výdaje ,09 celkem výdaje ,39

14 14 Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: Přijetí dotací Rozpočet byl navýšen o následující dotace: Tabulka č. 4 Přijaté dotace v roce 2009 v tis. Kč na výplatu příspěvku na sociální péči na agendu státní správy v sociální oblasti na sociálně právní ochranu dětí na volby do evropského parlamentu 779 na administraci programu obnovy venkova 228 na rozšíření separace a intenzifikace sítě na regeneraci Husova parku na městský kamerový dohlížecí systém VI.etapa 370 na projekt Karel Valter 40 na opravu zázemí telocvičen ZŠ Helsinská 100 na atletický camp pro ZŠ Mikuláše z Husi 20 na podporu relaxační činnosti ZŠ Zborovská 70 na činnost odborného lesního hospodáře na výsadbu min. počtu melioračních dřevin 77 na Léto nad Jordánem 50 na Staročeský vánoční trh 30 na LHO 290 na cisternovou stříkačku na terénní činnost v romských komunitách 292 na neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny 109 na regeneraci domů v MPR na pořízení ÚAP pro obce s rozšířenou působností na projekt Czech point na hry IV.Letní olympiády dětí a mládeže na projekt Hrajeme si s vílou Vodánkou 23 na projekt Učebna v přírodě-zš Helsinská 33 na obnovu interiéru kaple U Dobré Vody 150 na projekt mladí zdravotníci ZŠ Měšice 20 na divadelní kroužek Čekánek - ZŠ Čekanice 30 na příspěvek na péči pro G-centrum 450

15 15 na restaurátorský průzkum pomníku Mistra Jana Husa 10 na realizaci Minimálního prevent.programu - ZŠ Zborovská 126 na propagační DVD ROM města Tábora 130 na projekt Dětský ráj v Táboře 50 na činnost dobrovol.hasičů 159 na Jihočeský zvonek 20 na asistenta pedagoga ZŠ Měšice 230 příspěvek k výročí partnerství Husitských měst 223 na sběrný dvůr Bydlinského ulice na sběrný dvůr Chýnovská ulice na zajištění regionálních funkcí knihovny na projekt START ZŠ Helsinská 23 na Generel USES 494 na GPS vč. příslušenství 112 na modernizaci hřiště MŠ Kančeva 681 na modernizaci Infocentra na společensky účelná a absolventská místa 24 na úhradu pomoci v hmotné nouzi 6 na soutěž Talent roku 10 na společensky účelná místa pro G-centrum -40 Celkem Zároveň došlo ke snížení rozpočtu o 40 tis. Kč, které byly rozpočtovány na dotaci na společensky účelná místa pro G-centrum. Tuto částku od Úřadu práce obdrželo G-centrum přímo, mimo rozpočet města Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce tis. Kč. Tato skutečnost souvisí zejména s potřebou předfinancovat řadu dotovaných projektů, u kterých došlo k posunu inkasa dotací. Jedná se ve většině případů o akce dotované z ROPu, na jejichž předfinancování bylo z Fondu rezerv a rozvoje převedeno tis. Kč.

16 Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši tis. Kč. Tyto příjmy byly použity např. na dotaci Římskokatolické farnosti Tábor určené na splacení půjčky na opravy střechy, krovu a podlah kostela Proměnění Páně v Táboře (250 tis. Kč), na opravu Klokotského kostela (550 tis. Kč), na obnovu dětských hřišť (500 tis. Kč), na podporu sportu a mládeže (2 000 tis. Kč), SOANZu na zajištění provozu v roce 2009 (200 tis. Kč), na opravu vnitřní elektroinstalace kostela Sboru Božích bojovníků v Táboře (500 tis. Kč) a na ostatní drobné výdaje (284 tis. Kč) Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Usnesením ZM 1203/24/09 byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje nevyčerpané příspěvky zřízených příspěvkových organizací za rok 2008 ve výši tis. Kč Příjmy z prodeje bytů Usnesením ZM 1375/28/09 byly navýšeny příjmy z prodeje bytů o tis. Kč Tyto příjmy byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec za rok 2008 byl snížen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1273/29/09 o tis. Kč. K zůstala nevyčerpána provozní rezerva ve výši tis. Kč. Příměstské části nevyčerpaly dalších 316 tis. Kč. V kapitálové rezervě zůstalo tis. Kč (včetně rezervy na obnovu rybníka Jordán v Táboře).

17 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: - příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, dále místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Od roku 2003 patří do těchto příjmů i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a od správní poplatek za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy - příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary - přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru od jiných veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. Tabulka č. 5 Plnění celkových příjmů v roce 2009 Příjmy upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR v tis. Kč daňové % nedaňové % 38 kapitálové % vlastní příjmy celkem % 673 dotace % -612 ostatní % celkem %

18 18 Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech dotace 27% ostatní 2% daňové 40% kapitálové 13% nedaňové 18% Celkové příjmy města Tábora převýšily o tis. Kč upravený rozpočet. O překročení rozpočtu se zasloužily především kapitálové příjmy a ostatní nedaňové příjmy. V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení celkových příjmů o tis. Kč, což bylo způsobeno převážně navýšením kapitálových příjmů, neinvestičních i investičních dotací. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 71 % (v roce %). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 27 % (v roce %) Běžné příjmy Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů města jsou příjmy z daní. Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, která navýšila podíl obcí na celostátním výnosu daní z příjmů a DPH na 21,5 %. Pro rozpočet města to znamenalo posílení daňových příjmů proti roku 2007 o tis. Kč. Bohužel ekonomická krize toto navýšení vymazala.

19 19 Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno na účty města tis. Kč, tudíž došlo k nenaplnění rozpočtu o tis. Kč. Propad způsobilo nenaplnění především správních poplatků, které jsou spolu s poplatky místními součástí daňových příjmů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 39 %. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k výraznému poklesu celkových daňových příjmů a to o tis. Kč, což představuje 9,35 %. Tabulka č.6 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR daň z příjmů FO ze ZČ % -409 daň z příjmů FO ze SVČ % daň z příjmů FO z kapital. výnosů % 351 daň z příjmů PO % daň z příjmů PO za obec % 0 DPH % daň z nemovitostí % správní poplatky % místní poplatky % -614 svoz TKO % příjmy za ZOZ od žad. ŘP % -89 odvod výtěžku z provozování VHP % 27 ostatní daňové příjmy % 489 celkem % Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) svoz TKO 4% místní poplatky 2% správní poplatky 5% daň z nemovitostí 6% odvod výtěžku a ostatní příjmy 1% daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 4% FO z kapitálových výnosů 2% DPH 39% daň z příjmů PO 19%

20 20 Příjmy z daní byly pouze 216 tis. Kč nad upraveným rozpočtem, konkrétně dosáhly výše tis. Kč. Mírné překročení upraveného rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob (o tis. Kč). Rozpočet překročila i daň z nemovitostí (o tis. Kč). Tato daň zaznamenala nárůst i ve srovnání s rokem 2008, nárůst byl způsoben zavedením tzv. místního koeficientu. Daň z nemovitostí se tak díky rozpočtově zodpovědnému přístupu města stala jedinou daní, jejíž inkaso se v roce 2009 navýšilo. Vývoj inkasa daní od roku 2004 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Tabulka č. 7 Vývoj inkasa daní od roku 2004 v tis. Kč daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty, která se podílí více jak třetinou na celkových daňových příjmech. Meziroční pokles inkasa daně z přidané hodnoty byl ovlivněn probíhající ekonomickou recesí (negativně se zde projevuje zejména pokles spotřeby domácností). Podobně se celková ekonomická situace České republiky promítla na sníženém meziročním inkasu daně z příjmů právnických i fyzických osob. Inkaso daně z příjmů právnických i fyzických osob bylo

21 21 dále sníženo zrušením povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců. U inkasa daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se opět projevily důsledky ekonomické krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů). Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) je tvořena zejména daní z úroků z vkladů u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího zaměstnání a menších autorských honorářů. Mírný pokles ve vývoji tohoto inkasa potvrzuje vliv nepříznivé ekonomické situace na zisky podnikatelů a nižší objem vkladů na bankovních účtech. Místní poplatky, zahrnující poplatek ze psů, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt ( tedy bez poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu) dosáhly výše tis. Kč, jejich rozpočet nebyl naplněn o 7 %. Rozpočet nesplnilo inkaso poplatku za výherní hrací přístroj, což potvrzuje fakt, že tyto přístroje jsou nahrazovány modernějšími videoterminály. V roce 2008 činily místní poplatky tis. Kč. Jediným poplatkem, který mírně překročil rozpočet, byl poplatek za užívání veřejného prostranství, a to o 18 tis. Kč. Celkově dosáhl inkasa 498 tis. Kč. Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů se dostal na inkaso tis. Kč. V roce 2009 bylo do provozu povoleno 636 ks VHP (v roce 2008 to bylo 692 kusů). Poplatek ze psů dosáhl tis. Kč. Počet psů k dosáhl výše jedinců (k bylo v evidenci psů). Dalšími poplatky jsou poplatek za lázeňský a rekreační pobyt s inkasem 196 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 151 tis. Kč. Rozpočtově je součástí místních poplatků i poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který byl naplněn pouze na 90 %, absolutně tis. Kč. Tato skutečnost souvisí s nárůstem dlužníků v roce Pro rok 2010 se jako opatření proti dalšímu nárůstu pohledávek v této oblasti

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 1 0 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 OBSAH Úvodní textová část 1 Úvod 1 2 Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2004 až 2010 4 2.1 Vývoj salda rozpočtu 4 2.2 Vývoj provozního přebytku

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč Komentář - příjmy Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Rozpočet Skutečnost 150 000 100 000 50 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být závěrečný účet obce projednán v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více