ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO

2 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj provozního přebytku Vývoj kapitálových výdajů Majetková struktura Plnění schváleného rozpočtu Úpravy rozpočtu Přijetí dotací Fond rezerv a rozvoje Přijaté sankční platby Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Příjmy z prodeje bytů Daň za obec Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Běžné příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dotace Kapitálové příjmy Přijaté investiční dotace Čerpání jednotlivých položek výdajů rozpočtu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Závěr Příloha Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v roce Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v roce Vývoj úvěrového zatížení v letech Příloha Tabulková část Rozpočet k Finanční krytí kapitálových výdajů k Plnění rozpočtu 2009 dle položek...58 Plnění rozpočtu dle ORJ..62 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle druhového členění..75 Vývoj rozpočtu od roku 2005 dle funkčního členění 83 Seznam rozpočtových opatření v roce

3 3 Majetková struktura - rozvaha k Úvěrové zatížení 134 Úrokové zatížení 135 Seznam zástavních smluv ke dni Přehled majetkových účastí k Pohledávky k Finanční vypořádání Vyúčtování fondů města za rok Finanční vypořádání poskytnutých dotací 145 Finanční vypořádání přijatých dotací..171 Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 178 Plnění příjmů a výdajů podle jednotlivých ORJ Příjmy provozní (běžné)..182 Příjmy kapitálové Výdaje provozní (běžné) Výdaje kapitálové 229 Financování Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací Údaje o hospodaření založených společností s ručením omezeným..241 Údaje o hospodaření Svazku obcí mikroregionu Táborsko 241 Plnění nákladů a výnosů příspěvkových organizací Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 265

4 4 1. Úvod Hospodaření Města Tábora se v roce 2009 řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva města Tábora č. 925/20/08 ze dne a č. 1022/21/09 ze dne : schválený rozpočet příjmů po konsolidaci ve výši tis. Kč, schválený rozpočet výdajů po konsolidaci ve výši tis. Kč, saldo rozpočtu tis. Kč. Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování, která se skládala z následujících položek: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěrů a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis. Kč financování celkem tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními takto: upravený rozpočet příjmů po konsolidaci na výši tis. Kč, upravený rozpočet výdajů po konsolidaci na výši tis. Kč, saldo rozpočtu na výši tis. Kč. Záporné saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování následovně: přijaté úvěry tis. Kč splátky jistin přijatých úvěru a půjček tis. Kč změna stavu prostředků na účtech tis.kč vnitřní půjčky tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč Fond rezerv a rozvoje tis. Kč financování celkem tis. Kč

5 5 skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly výše skutečné výdaje po konsolidaci činily saldo rozpočtu tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu bylo kryto kategorií financování takto: přijaté úvěry tis. Kč vnitřní půjčka tis. Kč splátky vnitřních půjček tis. Kč změna stavu na účtech tis. Kč fond rezerv a rozvoje tis. Kč splátky jistiny přijatých úvěrů tis. Kč financování celkem tis. Kč V porovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy plněny na 101,6 % a výdaje čerpány na 91,7 %. Upravený rozpočet příjmů byl tedy překročen o tis. Kč, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o tis. Kč, což zlepšilo saldo rozpočtu o tis. Kč. Překročení příjmové části rozpočtu způsobily především kapitálové příjmy zejména z prodeje bytů (o tis. Kč), dále pak příjmy z pronájmu pozemků (o tis. Kč) a příjmy z úroků (1 589 tis. Kč). Příjmy z daní překročily rozpočet o 216 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 však došlo k významnému poklesu těchto příjmů, a to o tis. Kč. Tabulka č. 1 Porovnání daňových příjmů daň rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů z příjmů PO daň z přidané hodnoty z nemovitostí zrušené daně celkem (v tis. Kč) v tis. Kč

6 6 Do daňových příjmů patří také správní poplatky, které ovšem byly nižší než rozpočet a to o tis. Kč. Důvodem je snížení počtu úkonů vysoce zpoplatněných jako je vydání profesních řidičských průkazů apod. Nedaňové příjmy byly v souladu s rozpočtem. Největší položkou zde byly příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí. U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč. Na straně běžných výdajů se úspory v celkové výši tis. Kč týkaly především těchto položek: nákupy služeb o tis. Kč (zejména konzultační, poradenské a právní služby a ostatní služby jako je například zimní údržba opravy a udržování o tis. Kč (především v oblasti škol, dopravy, obnovy kulturních památek, místní správy) sociální dávky tis. Kč ostatní 838 tis. Kč V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši tis. Kč vlivem posunu v harmonogramech čerpání výdajů na investičních akcích nebo vlivem odsunu realizace investic. Prostředky, které nebyly vyčerpány z důvodu posunu v realizaci byly převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a to ve výši tis. Kč. Převod v této výši byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 1477/30/10 dne

7 7 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až Vývoj salda rozpočtu Vývoj salda rozpočtu je značně nerovnoměrný. Největší dopady na jeho výši má dotační politika státu, financování projektů podporovaných Evropskou unií, úvěrová politika města a také schopnost města realizovat schválený kapitálový rozpočet. Tuto skutečnost dokládají čísla jednotlivých let: tis. Kč v roce 2003, tis. Kč v roce 2004, tis. Kč v roce 2005, tis. Kč v roce 2006, tis. Kč v roce 2007, tis. Kč v roce 2008 a tis. Kč v roce V roce 2003 byl plánován schodek, který byl způsoben zapojením Fondu rezerv a rozvoje. V průběhu roku se ovšem nepodařilo všechny plánované výdaje vyčerpat, takže skutečností byl přebytek. V roce 2004 a 2005 byl schodek způsoben částečně také zapojením Fondu rezerv a rozvoje, ale též navýšením úvěrového zatížení města. V roce 2006 a 2007 skončil rozpočet přebytkem nejen díky posunu v realizaci akcí, ale také díky vysokému podílu dotací na financování investičních akcí, v roce 2007 i díky pozitivnímu vývoji daňových příjmů. Přebytek v roce 2008 byl způsoben jednak zlepšením příjmů, převážně daňových a kapitálových a zároveň vysokým nečerpáním výdajů. V letech 2006 až 2008 navíc nebyly čerpány úvěrové rámce, čímž se vytvářel prostor pro navýšení úvěrového zatížení, které v současnosti vyžaduje dofinancování evropských peněz. Výrazný schodek v roce 2009 byl způsoben především dvěma skutečnostmi. První z nich je spojena s nízkým inkasem daní, které se pohybovalo cca 12 % pod úrovní roku 2008, což vedlo k celé řadě škrtů v provozním rozpočtu a k čerpání Fondu rezerv a rozvoje. Snížené inkaso daní bylo odrazem ekonomické recese v roce 2009, která se nemůže nepromítnout do rozpočtových výsledků obcí. Druhá skutečnost, která ovlivnila saldo rozpočtu, je nutnost předfinancování dotací v projektech spolufinancovaných fondy EU. Celková částka předfinancovaných akcí dosáhla tis. Kč.

8 Vývoj provozního přebytku Provozní přebytek vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji. Provozní přebytek dosáhl v roce 2003 výše tis. Kč. Provozní přebytek byl v tomto roce ovlivněn především vyšším inkasem daňových příjmů, které souviselo se změnou rozpočtového určení daní, a úsporami v provozních výdajích. V roce 2004 spadl provozní přebytek na tis. Kč, především díky zvýšeným nákladům spojených se změnou sazeb u daně z přidané hodnoty. V roce 2005 se provozní přebytek vrátil na tis. Kč. V roce 2006 zůstal na hodnotě tis. Kč, v roce 2007 se vyšplhal na tis. Kč díky restriktivní výdajové politice města a díky sedmiprocentnímu zvýšení příjmů z daní. Provozní přebytek v roce 2008 stoupl na tis. Kč převážně díky vyššímu plnění příjmů z daní a nedočerpáním výdajů. Oproti tomu v roce 2009 došlo k poklesu provozního přebytku na tis. Kč především vlivem nižšího inkasa daní a nárůstem provozních výdajů a to zejména zařazením nových provozů a aktivit do rozpočtu města Vývoj kapitálových výdajů Kapitálové výdaje dosáhly nejvyšších hodnot v roce 2005, neboť započala realizace několika projektů kofinancovaných z EU. Například projekt Regenerace historického jádra, zahrnující i třídu 9. května, projekt Multifunkční zařízení nebo projekt na nákup autobusů realizovaný Svazkem obcí mikroregionu Táborsko, který předfinancovávalo město. Tyto projekty pak byly dokončovány v roce 2006, kdy byla také inkasována větší část dotací. Rok 2008 byl ovlivněn přípravou na velké projekty, které následně uspěly v dotačních řízeních. Vzhledem k těmto úspěchům byly v roce 2009 realizovány velké projekty, které výrazně zvedly výši kapitálových výdajů (viz tabulka č.2). Mezi největší patří například Odpočinkové zóny Komora a Jordán, Modernizace ZŠ a MŠ Měšice, Oprava budovy SZeŠ a Stavební úpravy SPŠS, Zateplení ZŠ a MŠ Tábor Husova, a Rekonstrukce Parku U Popraviště 5. a 6. etapa.

9 9 Tabulka č. 2 Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování v tis. Kč investiční dotace úvěry prodeje provozní přebytek ostatní kapitálové výdaje Podíl dluhové služby na běžných příjmech, dle metodiky Ministerstva financí, v roce 2003 činil 4 %, 6 % v roce 2004, 5 % v roce V roce 2006 se zvýšil na 7 % díky čerpání kontokorentního úvěru a jeho splacení v průběhu roku, v roce 2007 se vrátil zpět na 5 %. V roce 2008 byla změněna metodika a obce začaly provádět tzv. monitoring hospodaření obcí, tj. výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů. Základními monitorujícími ukazateli jsou podíl cizích zdrojů a přijatých finančních výpomocí k celkovým aktivům, který pro rok 2009 činí 9,70 %, a celková likvidita města, která činí 1,58. Dle Ministerstva financí musí být ukazatel likvidity vyšší než 1 a podíl cizích zdrojů naopak nesmí být vyšší než 25 %, přičemž oba ukazatele musí být splněny současně. Z hodnot dosažených v roce 2009 tedy vyplývá, že přestože došlo ke snížení likvidity oproti roku 2008 (2,46), město dodržuje limity dané Ministerstvem financí a má stále prostor pro využívání cizích zdrojů. Zůstatek provozního přebytku po odpočtu dluhové služby činil v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. Důvodem poklesu v roce 2004 nebyl nárůst dluhové služby, ale pokles provozního přebytku. V roce 2005 dosáhl tento zůstatek částky tis. Kč, v roce tis. Kč, v roce tis. Kč a v roce tis. Kč. V roce 2009 klesl tento parametr na tis. Kč. Důvodem je pokles především daňových příjmů a růst provozních výdajů.

10 10 3. Majetková struktura Stálá aktiva V roce 2009 vzrostla stálá aktiva proti roku 2008 o tis. Kč a dosáhla výše tis. Kč a tedy 94% podílu na celkových aktivech. Za uvedeným navýšením stojí především investiční činnost města. Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč. V roce 2009 byl navýšen vklad u společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. o tis. Kč a u společnosti Bytes s.r.o. o tis. Kč V rámci investičních portfolií byly provedeny nákupy dlouhodobých cenných papírů, které navýšili finanční majetek o tis Kč.. Město je 100% vlastníkem společností s ručením omezeným: Technické služby Tábor, BYTES Tábor, Správa lesů města Tábora a Tělovýchovná zařízení města Tábora, 50% vlastníkem s.r.o. Tábor-Konstanz a 76% vlastníkem Vodárenské společnosti Táborsko. Z těchto vlastnických podílů město nerealizuje žádný výnos. Dále je město 48% akcionářem ve společnosti Teplárna Tábor a.s. Rozhodnutím valné hromady společnosti č. 7/09 ze dne bylo schváleno, že dividendy za rok 2008 nebudou vyplaceny. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se snížila o tis. Kč na částku tis. Kč. Hlavním důvodem bylo snížení finančního majetku a zůstatků na běžných účtech. Prostředky byly čerpány na předfinancování dotovaných akcí. Pohledávky dosáhly k výše tis. Kč, to je o tis. Kč méně než k Ke snížení výše pohledávek došlo zejména vlivem převodu obtížně vymahatelných pohledávek do podrozvahové evidence. Komise města pro pohledávky svým usnesením 175/11/09 schválila převod takovýchto pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení do podrozvahové evidence v celkové výši tis. Kč. Dále Zastupitelstvo města svým usnesením č.1428/29/09 schválilo další převod pohledávek ve

11 11 výši tis. Kč. Největší objem takto převedených pohledávek představovaly nájem a služby bytového hospodářství v celkové výši tis. Kč, 124 tis. Kč pak vratky sociálních dávek a 138 tis. Kč byly sociální půjčky, náhrady škod, nájmy na pečovatelské službě, školné. Největší část pohledávek tvoří provozní zálohy a pohledávky za nájemníky za služby spojené s bydlením u bytového hospodářství ve výši tis. Kč. Pohledávky po splatnosti se zvýšily z tis. Kč na tis. Kč, tj. o tis. Kč. Nejvíce narůstají pohledávky z nájemného bytů, z poplatku za svoz komunálního odpadu a z pokut. V roce 2009 bylo oddělením vymáhání pohledávek na odboru financí vymoženo 553 pohledávek v celkové výši tis. Kč. Celkově bylo potřeba učinit vymahacích úkonů (tj. upomínka, výzva, platební výměr, návrh na exekuci apod.) Podíl pohledávek na celkových příjmech dosáhl výše 17,72 %. Vlastní zdroje Vlastní zdroje se zvýšily o tis. Kč, dosáhly výše tis. Kč. Jejich podíl na celkových pasivech činí 90,59 %. Cizí zdroje Cizí zdroje se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč, a to z důvodu přijetí investičního a krátkodobého úvěru na dofinancování projektů dotovaných z fondů EU. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech tvoří 9,4 %. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč. Zahrnují mj. závazky z předplaceného nájmu ve výši tis. Kč, kauce ve výši tis. Kč a závazky vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení 946 tis. Kč a ostatní dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se zvýšily o tis. Kč na tis. Kč. K navýšení došlo především u dodavatelů o tis Kč vlivem investičních faktur došlých koncem roku 2009 a souvisejících s dotačními

12 12 projekty. Splatnost těchto faktur byla ve většině případů dvouměsíční a faktury byly uhrazeny v řádných termínech v roce Podíl závazků na celkových příjmech dosáhl výše 18,79 %. Úvěrové zatížení Úvěrové zatížení Města Tábora z titulu úvěrů u bank se zvýšilo k o tis. Kč na tis. Kč. Během roku 2009 byl čerpán bankovní úvěr ve výši tis. Kč na nákup spotřebních předmětů a bytových doplňků. Na dofinancování dvou velkých dotovaných akcí (Odpočinkové zóny Komora a Jordán) byl čerpán investiční úvěr ve výši tis. Kč. Protože ve druhé polovině roku 2009 docházelo ke zpožďování plateb dotací, byl dále načerpán krátkodobý úvěr na předfinancování těchto akcí v celkové výši tis. Kč. Vzhledem k nízkému inkasu daní byl čerpán kontokorentní úvěr ve výši tis. Kč, který byl k splacen. Kromě úvěrů u bank mělo město dvě půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Jednu na asanaci uzavřené skládky TKO Klenovice, kde došlo v roce 2009 ke splacení zůstatku. Druhá půjčka je na rekonstrukci chladícího zařízení na zimním stadionu se zůstatkem 916 tis. Kč. Od Státního fondu rozvoje bydlení má město půjčku na opravy a modernizaci bytů po povodni, jejíž zůstatek k činí 222 tis. Kč a dvě půjčky na opravy a modernizaci bytů se zůstatkem tis. Kč a tis. Kč. Celkové úvěrové zatížení města k dosáhlo výše tis. Kč. Hodnota zastaveného majetku a pohledávek se snížila na tis. Kč, z toho hodnota zastaveného nemovitého a movitého majetku je tis. Kč a hodnota zastavených pohledávek tis. Kč Majetek je zastaven ve prospěch bankovních ústavů, SFŽP a SFRB z titulu úvěrů a půjček a ve prospěch České republiky z titulu dotací. Podíl zastaveného majetku na celkové hodnotě majetku města se tak snížil z 13,22 % v roce 2008 na 10,91 % v roce 2009.

13 13 4. Plnění schváleného rozpočtu 4.1. Úpravy rozpočtu Schválený rozpočet byl doplněn usnesením č. 1022/21/09 ze dne , kterým byl upraven souhrnný dotační vztah a výše dotací na sociální dávky. V rámci souhrnného dotačního vztahu byly poskytnuty tyto prostředky: příspěvek na školství: tis. Kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím (tj. pro Městskou knihovnu Tábor): tis. Kč příspěvek na výkon státní správy: tis. Kč Dotace na sociální dávky byla během roku několikrát upravována, takže konečná výše přijatého příspěvku na péči v roce 2009 činila tis. Kč a ostatních sociální dávek tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny příjmy celkem o tis. Kč a výdaje o tis. Kč. Tabulka č. 3 Úpravy rozpočtu v roce 2009 v tis. Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozdíl UR/SR daňové příjmy ,91 nedaňové příjmy ,01 kapitálové příjmy ,50 dotace ,38 celkem příjmy ,09 běžné výdaje ,14 kapitálové výdaje ,09 celkem výdaje ,39

14 14 Mezi nejzásadnější změny rozpočtu patřily: Přijetí dotací Rozpočet byl navýšen o následující dotace: Tabulka č. 4 Přijaté dotace v roce 2009 v tis. Kč na výplatu příspěvku na sociální péči na agendu státní správy v sociální oblasti na sociálně právní ochranu dětí na volby do evropského parlamentu 779 na administraci programu obnovy venkova 228 na rozšíření separace a intenzifikace sítě na regeneraci Husova parku na městský kamerový dohlížecí systém VI.etapa 370 na projekt Karel Valter 40 na opravu zázemí telocvičen ZŠ Helsinská 100 na atletický camp pro ZŠ Mikuláše z Husi 20 na podporu relaxační činnosti ZŠ Zborovská 70 na činnost odborného lesního hospodáře na výsadbu min. počtu melioračních dřevin 77 na Léto nad Jordánem 50 na Staročeský vánoční trh 30 na LHO 290 na cisternovou stříkačku na terénní činnost v romských komunitách 292 na neuskutečněné volby do Poslanecké sněmovny 109 na regeneraci domů v MPR na pořízení ÚAP pro obce s rozšířenou působností na projekt Czech point na hry IV.Letní olympiády dětí a mládeže na projekt Hrajeme si s vílou Vodánkou 23 na projekt Učebna v přírodě-zš Helsinská 33 na obnovu interiéru kaple U Dobré Vody 150 na projekt mladí zdravotníci ZŠ Měšice 20 na divadelní kroužek Čekánek - ZŠ Čekanice 30 na příspěvek na péči pro G-centrum 450

15 15 na restaurátorský průzkum pomníku Mistra Jana Husa 10 na realizaci Minimálního prevent.programu - ZŠ Zborovská 126 na propagační DVD ROM města Tábora 130 na projekt Dětský ráj v Táboře 50 na činnost dobrovol.hasičů 159 na Jihočeský zvonek 20 na asistenta pedagoga ZŠ Měšice 230 příspěvek k výročí partnerství Husitských měst 223 na sběrný dvůr Bydlinského ulice na sběrný dvůr Chýnovská ulice na zajištění regionálních funkcí knihovny na projekt START ZŠ Helsinská 23 na Generel USES 494 na GPS vč. příslušenství 112 na modernizaci hřiště MŠ Kančeva 681 na modernizaci Infocentra na společensky účelná a absolventská místa 24 na úhradu pomoci v hmotné nouzi 6 na soutěž Talent roku 10 na společensky účelná místa pro G-centrum -40 Celkem Zároveň došlo ke snížení rozpočtu o 40 tis. Kč, které byly rozpočtovány na dotaci na společensky účelná místa pro G-centrum. Tuto částku od Úřadu práce obdrželo G-centrum přímo, mimo rozpočet města Fond rezerv a rozvoje Rozpočet města byl rozpočtovými opatřeními navýšen o prostředky z Fondu rezerv a rozvoje v celkové částce tis. Kč. Tato skutečnost souvisí zejména s potřebou předfinancovat řadu dotovaných projektů, u kterých došlo k posunu inkasa dotací. Jedná se ve většině případů o akce dotované z ROPu, na jejichž předfinancování bylo z Fondu rezerv a rozvoje převedeno tis. Kč.

16 Přijaté sankční platby V průběhu roku byl rozpočet navýšen o příjmy z pokut ve výši tis. Kč. Tyto příjmy byly použity např. na dotaci Římskokatolické farnosti Tábor určené na splacení půjčky na opravy střechy, krovu a podlah kostela Proměnění Páně v Táboře (250 tis. Kč), na opravu Klokotského kostela (550 tis. Kč), na obnovu dětských hřišť (500 tis. Kč), na podporu sportu a mládeže (2 000 tis. Kč), SOANZu na zajištění provozu v roce 2009 (200 tis. Kč), na opravu vnitřní elektroinstalace kostela Sboru Božích bojovníků v Táboře (500 tis. Kč) a na ostatní drobné výdaje (284 tis. Kč) Vratka nevyčerpaného příspěvku od zřízených příspěvkových organizací Usnesením ZM 1203/24/09 byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje nevyčerpané příspěvky zřízených příspěvkových organizací za rok 2008 ve výši tis. Kč Příjmy z prodeje bytů Usnesením ZM 1375/28/09 byly navýšeny příjmy z prodeje bytů o tis. Kč Tyto příjmy byly uloženy do Fondu rezerv a rozvoje Daň za obec Na základě skutečné výše daně z příjmů za obec za rok 2008 byl snížen rozpočet příjmů i výdajů usnesením ZM 1273/29/09 o tis. Kč. K zůstala nevyčerpána provozní rezerva ve výši tis. Kč. Příměstské části nevyčerpaly dalších 316 tis. Kč. V kapitálové rezervě zůstalo tis. Kč (včetně rezervy na obnovu rybníka Jordán v Táboře).

17 Plnění jednotlivých položek příjmů rozpočtu Celkové příjmy Do celkových příjmů spadají: - příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, dále místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí. Od roku 2003 patří do těchto příjmů i odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a od správní poplatek za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy - příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. dary - přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru od jiných veřejných rozpočtů nebo ze zahraničí. Tabulka č. 5 Plnění celkových příjmů v roce 2009 Příjmy upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR v tis. Kč daňové % nedaňové % 38 kapitálové % vlastní příjmy celkem % 673 dotace % -612 ostatní % celkem %

18 18 Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech dotace 27% ostatní 2% daňové 40% kapitálové 13% nedaňové 18% Celkové příjmy města Tábora převýšily o tis. Kč upravený rozpočet. O překročení rozpočtu se zasloužily především kapitálové příjmy a ostatní nedaňové příjmy. V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení celkových příjmů o tis. Kč, což bylo způsobeno převážně navýšením kapitálových příjmů, neinvestičních i investičních dotací. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) se na celkových příjmech podílely 71 % (v roce %). Přijaté dotace se na celkových příjmech podílely 27 % (v roce %) Běžné příjmy Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů města jsou příjmy z daní. Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, která navýšila podíl obcí na celostátním výnosu daní z příjmů a DPH na 21,5 %. Pro rozpočet města to znamenalo posílení daňových příjmů proti roku 2007 o tis. Kč. Bohužel ekonomická krize toto navýšení vymazala.

19 19 Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno na účty města tis. Kč, tudíž došlo k nenaplnění rozpočtu o tis. Kč. Propad způsobilo nenaplnění především správních poplatků, které jsou spolu s poplatky místními součástí daňových příjmů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 39 %. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k výraznému poklesu celkových daňových příjmů a to o tis. Kč, což představuje 9,35 %. Tabulka č.6 Plnění rozpočtu daňových příjmů v tis. Kč upravený rozpočet skutečnost S/UR S-UR daň z příjmů FO ze ZČ % -409 daň z příjmů FO ze SVČ % daň z příjmů FO z kapital. výnosů % 351 daň z příjmů PO % daň z příjmů PO za obec % 0 DPH % daň z nemovitostí % správní poplatky % místní poplatky % -614 svoz TKO % příjmy za ZOZ od žad. ŘP % -89 odvod výtěžku z provozování VHP % 27 ostatní daňové příjmy % 489 celkem % Graf č. 2 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (bez daně za obec) svoz TKO 4% místní poplatky 2% správní poplatky 5% daň z nemovitostí 6% odvod výtěžku a ostatní příjmy 1% daň z příjmů FO ze ZČ 18% daň z příjmů FO ze SVČ 4% FO z kapitálových výnosů 2% DPH 39% daň z příjmů PO 19%

20 20 Příjmy z daní byly pouze 216 tis. Kč nad upraveným rozpočtem, konkrétně dosáhly výše tis. Kč. Mírné překročení upraveného rozpočtu zaznamenala daň z příjmů právnických osob (o tis. Kč). Rozpočet překročila i daň z nemovitostí (o tis. Kč). Tato daň zaznamenala nárůst i ve srovnání s rokem 2008, nárůst byl způsoben zavedením tzv. místního koeficientu. Daň z nemovitostí se tak díky rozpočtově zodpovědnému přístupu města stala jedinou daní, jejíž inkaso se v roce 2009 navýšilo. Vývoj inkasa daní od roku 2004 dokladuje následující tabulka. (Daňové inkaso představuje příjmy z daní pro daný rok dle státního rozpočtu. Toto inkaso se liší od skutečných příjmů města o daně, které státní rozpočet inkasuje v prosinci rozpočtového roku, ale na účet města dorazí až v lednu následujícího roku). Tabulka č. 7 Vývoj inkasa daní od roku 2004 v tis. Kč daň z přidané hodnoty z příjmů práv. osob z příjmů FO ze ZČ z příjmů FO ze SVČ z příjmů FO z kap. výnosů daň z nemovitostí celkem Objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z přidané hodnoty, která se podílí více jak třetinou na celkových daňových příjmech. Meziroční pokles inkasa daně z přidané hodnoty byl ovlivněn probíhající ekonomickou recesí (negativně se zde projevuje zejména pokles spotřeby domácností). Podobně se celková ekonomická situace České republiky promítla na sníženém meziročním inkasu daně z příjmů právnických i fyzických osob. Inkaso daně z příjmů právnických i fyzických osob bylo

21 21 dále sníženo zrušením povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců. U inkasa daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se opět projevily důsledky ekonomické krize (propouštění či nižší než předpokládaný růst platů). Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybírané srážkou podle zvláštní sazby) je tvořena zejména daní z úroků z vkladů u bank, z dividend a podílů na zisku, výdělků z příležitostného vedlejšího zaměstnání a menších autorských honorářů. Mírný pokles ve vývoji tohoto inkasa potvrzuje vliv nepříznivé ekonomické situace na zisky podnikatelů a nižší objem vkladů na bankovních účtech. Místní poplatky, zahrnující poplatek ze psů, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt ( tedy bez poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu) dosáhly výše tis. Kč, jejich rozpočet nebyl naplněn o 7 %. Rozpočet nesplnilo inkaso poplatku za výherní hrací přístroj, což potvrzuje fakt, že tyto přístroje jsou nahrazovány modernějšími videoterminály. V roce 2008 činily místní poplatky tis. Kč. Jediným poplatkem, který mírně překročil rozpočet, byl poplatek za užívání veřejného prostranství, a to o 18 tis. Kč. Celkově dosáhl inkasa 498 tis. Kč. Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů se dostal na inkaso tis. Kč. V roce 2009 bylo do provozu povoleno 636 ks VHP (v roce 2008 to bylo 692 kusů). Poplatek ze psů dosáhl tis. Kč. Počet psů k dosáhl výše jedinců (k bylo v evidenci psů). Dalšími poplatky jsou poplatek za lázeňský a rekreační pobyt s inkasem 196 tis. Kč a poplatek z ubytovací kapacity s inkasem 151 tis. Kč. Rozpočtově je součástí místních poplatků i poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který byl naplněn pouze na 90 %, absolutně tis. Kč. Tato skutečnost souvisí s nárůstem dlužníků v roce Pro rok 2010 se jako opatření proti dalšímu nárůstu pohledávek v této oblasti

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Město Dubňany. Závěrečný účet města

Město Dubňany. Závěrečný účet města ÚSC: Město Dubňany Rozpočtový rok : 2013 Závěrečný účet města 1. Plnění rozpočtu příjmů výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více