PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s."

Transkript

1 PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1

2

3 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n

4 obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo účetní jednotky a místo podnikání: Bruntálská 167, Břidličná, okres Bruntál IČ: AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

5 OBSAH Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. 06 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Popis společnosti 18 2 Zásadní účetní postupy používané společností 19 3 Dlouhodobý majetek 22 4 Zásoby 25 5 Pohledávky 25 6 Opravné položky 25 7 Deriváty 26 8 Finanční majetek 27 9 Ostatní aktiva Vlastní kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Daň z příjmů Leasing Majetek a závazky nevykázané v rozvaze Výnosy Osobní náklady Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Informace o spřízněných osobách Výdaje na výzkum a vývoj Významné události, které nastaly po datu účetní uzávěrky Přehled o peněžních tocích 37 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 05

6 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/1a Praha 8 Česká republika Telephone: Fax: Internet: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL IN- VEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2009 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. V Praze, dne 19. března 2010 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Osvědčení číslo 71 Ing. Petr Škoda partner osvědčení číslo AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

7 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 07

8 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěsitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) pokračování na následující straně 08 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

9 pokračování z předchozí strany Číslo řádku Minulé Běžné účetní období účetní období Brutto Korekce Netto Netto B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančbní majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka pokračování na následující straně AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 09

10 pokračování z předchozí strany Číslo řádku Minulé Běžné účetní období účetní období Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

11 Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy pokračování na následující straně AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 11

12 pokračování z předchozí strany Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložný daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spol.,členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky pokračování na následující straně 12 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

13 pokračování z předchozí strany Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: válcování polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba Al folie a obalových materiálů Podpisový záznam: Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Robert Macek výkonný ředitel Jana Němečková vedoucí všeobecného účetnictví Mgr. Petr Matuška místopředseda představenstva AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 13

14 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Skutečnost v minulém účetním období + Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř. 05 až 07) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) Spotřeba materiálu a energie Služby pokračování na následující straně 14 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

15 pokračování z předchozí strany Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Skutečnost v minulém účetním období + Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 pokračování na následující straně AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 15

16 pokračování z předchozí strany VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [(ř (+/- 41) (-46) - (- 47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) splatná odložená 57 pokračování na následující straně Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Skutečnost v minulém účetním období 16 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

17 pokračování z předchozí strany * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Skutečnost v minulém účetním období Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání účetní jednotky: válcování polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba Al folie a obalových materiálů Podpisový záznam: Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Robert Macek výkonný ředitel Jana Němečková vedoucí všeobecného účetnictví Mgr. Petr Matuška místopředseda představenstva AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 17

18 1. POPIS SPOLEČNOSTI AL INVEST Břidličná, a.s. (dále jen společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 5. září 2005 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 167, okres Bruntál, Česká republika, IČ Hlavním předmětem její činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba flexibilních obalových materiálů. Osoby podílející se na základním kapitálu k (dle údajů ke dni konání valné hromady společnosti ): Ing. Petr Otava, CSc...60 % STRATEGO PRIVATE EQUITY, AG (Zug, Švýcarsko)...40 % V průběhu roku 2009 nedošlo ke změnám v osobách podílejících se na základním kapitálu společnosti. Společnost vlastní 100% akcionářský podíl ve společnosti Kovohutě Poland Sp. z o.o. Wroclaw, Krzemieniecka 60a, Polsko, identifikační číslo Změny v obchodním rejstříku v roce 2009 V roce 2009 z důvodu legislativní úpravy zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění došlo k zápisu změn názvů některých živnostenských oprávnění. Dále z důvodu opětovného zvolení některých členů představenstva byli tito znovu zapsáni do obchodního rejstříku. Společnost má následující organizační strukturu: Společnost je rozdělena do sedmi základních segmentů: Útvar výkonného ředitele Útvar výrobního ředitele Útvar ekonomického ředitele Útvar technického ředitele Útvar nákupu Útvar ředitele obchodu a marketingu Výrobní útvar TAPA Tábor Členové statutárních a dozorčích orgánů k (dle obchodního rejstříku): Představenstvo: Ing. Petr Otava, CSc. (předseda) Mgr. Petr Matuška (místopředseda) Ing. Petr Sůva (člen představenstva) Ing. Robert Macek (člen představenstva) Dozorčí rada: Ing. Ladislav Ornst, MBA (předseda) Ing. Michal Zeleňák (člen dozorčí rady) Ing. Pavel Jašek (člen dozorčí rady) 18 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

19 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ Zásadní účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2009, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Drobný nehmotný majetek do 10 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný nehmotný majetek (od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady a další výdaje související s jeho pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Opravná položka k nabytému majetku vznikla jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s. a kupní cenou. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od do) Stavby Energetická a výrobní zařízení 7 14 Stroje, přístroje a zařízení 3 15 Dopravní prostředky 3 14 Inventář 3 10 Software 3 10 Opravná položka k nabytému majetku 15 c) Finanční majetek Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. V případě snížení hodnoty majetkových účastí, jsou tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý cenný papír. Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 19

20 Výrobky a nedokončená výroba vlastní výroby se oceňují plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Ocenění využitelného odpadu se odvozuje od ceny suroviny snížené o náklady potřebné k jeho přepracování do využitelného stavu. Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů. f) Deriváty Deriváty k obchodování Společnost oceňuje deriváty reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Rozdíly vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů určených k obchodování jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech. Zajišťovací deriváty Společnost se prostřednictvím měnových opčních struktur zajišťuje proti riziku změny měnového kursu Kč/EUR. Zajišťována jsou inkasa v EUR od odběratelů do prosince 2013 podle plánovaných tržeb. Společnost klasifikovala transakci jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací opce jsou k datu účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti a příslušné účty aktiv a pasiv. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových opčních strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty opcí před splatností účtuje do vlastního kapitálu. Do výkazu zisku a ztráty se reálná hodnota opcí přeúčtuje z kapitálu v okamžiku, kdy plánované peněžní toky (tržba z prodeje) dopadají do výkazu zisku a ztráty, tj. v okamžiku vydání faktury. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ažio. Ostatní kapitálové fondy společnost podle stanov nevytváří. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. h) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. i) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu a předmět leasingu aktivuje do majetku společnosti v kupní ceně v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost odkupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. j) Stanovení rezerv Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že 20 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

21 okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. Společnost vytváří rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. k) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se přepočítávají devizovým kurzem ČNB platným ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva v zahraniční měně přepočítávána kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. l) Výzkum a vývoj Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy. m) Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Společnost účtuje o výnosech z hlavní činnosti a o výnosech z neobvyklých činností dle předepsaných účetních postupů. n) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. o) Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (vyhlášky) je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. se sídlem v ČR. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením 62 odst. 6 písm. c) vyhlášky podle 21a zákona o účetnictví. p) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow) Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. q) Povolenky na emise skleníkových plynů O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako poskytnutí dotace. AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 21

22 O spotřebě povolenek na emise se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované výši emisí vyprodukovaných společností v daném účetním období. Dotace je rozpouštěna do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek. Prodej povolenek na emise je vykázán ve výsledku zisku a ztráty v položce tržby z prodeje dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Společnost účtuje o opravných položkách k nakoupeným povolenkám na emise k rozvahovému dni v případě, kdy je ocenění nakoupených povolenek na emise použité v účetnictví přechodně vyšší než je tržní ocenění. 22 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

23 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1 23

24 3. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje zahrnují výdaje na výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou určeny k prodeji nebo k obchodování a jsou rozděleny do jednotlivých položek podle projektů. Vedení společnosti zároveň předvídá technický úspěch a ekonomickou a komerční ziskovost těchto projektů. Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky emisí skleníkových plynů, které jsou určeny k vlastní spotřebě, nebo k obchodování a nejsou odpisovány. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k tis. Kč ( tis. Kč). Na základě nařízení vlády č. 315/2005 o Národním alokačním plánu České republiky ze dne 5. srpna 2005 bylo přiděleno společnosti celkové množství povolenek na emise na rok 2008 ve výši ks oceněné v celkové reprodukční ceně tis. Kč a na rok 2009 ve výši ks oceněné v celkové reprodukční ceně tis. Kč. Reprodukční cena byla stanovena dle kurzu německé energetické burzy EEX a dle kurzu EUR k datu připsání povolenek na emise do registru obchodování s povolenkami. Spotřeba povolenek na emise v roce 2008 činila tis. Kč (tj ks) a odhadovaná spotřeba v roce 2009 činila tis. Kč (tj ks). V roce 2008 společnost prodala povolenky emisí s pořizovací cenou ve výši tis. Kč (tj ks) a odepsala z titulu neprodejnosti 449 tis. Kč (tj ks). V roce 2009 společnost neprodala ani neodepsala žádné povolenky emisí. 24 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 1

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více