tel.: tel.: fax: fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220"

Transkript

1 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006

2 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika Vohburg an der Donau Spolková republika Německo tel.: tel.: fax: fax:

3 Obsah A) Základní údaje 4 1 Správní a výkonné orgány 7 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 9 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 B) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku 12 1 Ekonomika Údaje o činnosti 15 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti 18 C) Údaje o základním kapitálu 19 D) Údaje o emitovaných cenných papírech 20 E) Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedení přijatých od Společnosti v roce F) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 24 G) Ostatní informace o Společnosti 24 1 Provoz ropovodů IKL a Družba a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves 24 2 Investiční činnost 25 3 Informační systémy 27 4 Corporate Responsibility 27 5 Integrovaný systém řízení 30 6 Strategie řízení rizik 30 7 Havarijní a požární zabezpečení 31 H) Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 32 I) Zpráva dozorčí rady 36 J) Zpráva auditora k výroční zprávě a účetní závěrka Společnosti k 31. prosinci K) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2006 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 68 3

4 A) Základní údaje Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Česká republika Ministerstvo financí (100 %) Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 Stanov Společnosti): - pronájem a půjčování věcí movitých - poskytování technických služeb - montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - činnost technických poradců v oblasti výstavby ropovodů a produktovodů a podmínek skladování ropy a ropných produktů - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - příprava a vypracování technických návrhů - specializované stavební činnosti - přípravné práce pro stavby - potrubní doprava - inženýrská činnost v investiční výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název společnosti: Sídlo: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: - provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN - výstavba ropovodu na území SRN - přeprava a skladování ropy - poskytování telekomunikačních služeb na území SRN 4

5 MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. MERO ČR, a. s., je recertifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o. současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. integrovaný systém řízení. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. Historie MERO ČR, a. s vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s., 1. ledna 2006 zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí. 5

6 Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. Ropovod Družba - celková průběžná délka trasy v ČR 358 km, - délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km, - přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL - celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 348 km, - délka trasy na území ČR 169 km, - přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, - skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves - celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 4 nádrže o objemu m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, - míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, - skladování strategických nouzových zásob ropy. 6

7 Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s. (v tis. Kč) Dlouhodobý hmotný majetek (Pozemky, budovy a zařízení) Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených společností Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Základní kapitál Závazky z toho úvěry - - Tržby celkem Náklady celkem Čistý zisk za účetní období Průměrný počet zaměstnanců Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. A) 1 Správní a výkonné orgány k Členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti k 31. prosinci 2006 Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek člen představenstva Dozorčí rada: JUDr. Jiří Korb, MBA předseda dozorčí rady Tomáš Čumpelík 1. místopředseda dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík 2. místopředseda dozorčí rady Bc. Pavel Lang člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Ing. Petr Mach, Ph. D. člen dozorčí rady Ing. Alexandr Pešta člen dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Mgr. Martin Turnovský, MBA člen dozorčí rady Ing. Jiří Vitha člen dozorčí rady Ing. Jan Zaplatílek člen dozorčí rady Shora uvedení členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že jejich členství ve statutárních orgánech MERO ČR, a. s., nepředstavuje v žádném případě možný střet zájmů. 7

8 V období mezi koncem roku 2006 a zpracováním Výroční zprávy nedošlo k žádným personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě. Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček - generální ředitel Ing. Vít Tůma - provozně-technický ředitel Ing. Vlastimil Boura - finanční ředitel Ing. Zuzana Ocásková - vedoucí personálního úseku Dr.- Ing. Michal Hasník - risk manager a představitel vedení pro ISŘ Ing. Vladimír Vořech - vedoucí interního auditu Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k jméno datum narození vzdělání bydliště zaměstnavatel členství v jiných obchodních společnostech Ing. Jaroslav Pantůček VŠE Věžická 2446 Praha 9 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. Ing. Vít Tůma VŠB, fakulta strojní a elektrotechnická Generála Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. Ing. Vlastimil Boura VŠE Sosnovecká 578/2 Praha 8, Troja MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou - JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek MU práv. fak. MU ped. fak. VŠE Okružní 1956/48 Žďár nad Sázavou 3 MERO Pipeline GmbH Vohburg a. d. Donau, SRN Severomoravská energetika, a. s. JUDr. Jiří Korb, MBA UK právnická fakulta Čs. Armády 714/30 Praha 6 GFOCP - Tomáš Čumpelík SŠ Výletní 364/6 Praha 4 MF ČR OSINEK, a.s. Ing. Ondřej Šmolík Západočeská universita fakulta strojní Chržín 62 Velvary MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. Bc. Pavel Lang Vysoká škola hotelová Praha Krušnohorská 737/10 Karlovy Vary SOU Karlovy Vary DERROTA, a.s. Hallan, s.r.o. Ing. Pavel Louženský ČVUT Fakulta strojní U Pramene 430/9 Praha 4 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou - Ing. Petr Mach, Ph.D VŠE Bozděchova 8/758 Praha 5 CEP Praha - Ing. Alexandr Pešta VŠE Na Pokraji 540/2 Praha 9 MF ČR - Zdeněk Petříček SO Revoluční 530/19 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou - Jiří Suchomel SPŠ elektrotechnická Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou - Mgr. Martin Turnovský, MBA UK, Sheffield Hallam University Drachkov 61 okr. Strakonice MPO ČR - Ing. Jiří Vitha VŠE Lamačova 862/26 Praha 5 Česká exportní banka a.s. - Ing. Jan Zaplatílek ČVUT Fakulta strojní Zelená 743/2 Praha 6 MPO ČR RWE Transgas Net, s.r.o. 8

9 A) 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Generální ředitel Vedoucí interního auditu Interní auditor Tajemník společnosti specialista PR Risk Manager PV pro ISŘ Provozně-technický ředitel Finanční ředitel Vedoucí personálního úseku 9

10 A) 3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a. s., Vám předkládám výroční zprávu popisující nejvýznamnější události roku S velkým potěšením mohu konstatovat, že v hodnoceném období dosáhla naše společnost jednoznačně nejlepší hospodářské výsledky od doby uvedení ropovodu IKL do plného provozu. Navázala tak na dlouhodobý trend každoročního růstu klíčových parametrů firmy. Přesto si dovolím podotknout, že meziroční růst čistého zisku (dle CAS) o 69,10 % na úctyhodných 238,02 mil. Kč, resp. o 63,60 % (244,80 mil.) dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, je neopakovatelný a výjimečný. Těchto výsledků se nám podařilo dosáhnout při takřka shodném objemu přepravené ropy ve srovnání s rokem Magická hranice přepravených 8 mil. tun se otřásla, přesto odolala. Společnost plně saturovala všechny požadavky tuzemských rafinerií při zajištění neměnného přepravního tarifu od roku Právě dlouhodobá fixace přepravního tarifu bez dopadu inflačních vlivů je v podmínkách českého hospodářství ojedinělá a napomáhá alespoň částečně tlumit cenové skoky na světových trzích s ropou, které se následně promítají do cen produktů pro konečné spotřebitele. Na druhé straně i naše společnost pociťuje na straně vstupů vzestup cen u energií, materiálů a služeb, a to ve vazbě na konstantní cenu výstupů, vytváří velmi silný tlak na hledání vnitřních rezerv společnosti. O tom, že se nám tento nelehký úkol daří plnit, svědčí předchozí odstavec. Naše společnost svým zaměřením a úlohou plní nejen úkoly běžné obchodní společnosti, ale současně sehrává strategickou úlohu v zásobování České republiky ropou, a to formou obhospodařování dvou na sobě nezávislých distribučních kanálů ropovodu Družba, který zásobuje především rafinerie ruskou ropou a ropovodu IKL, který zajišťuje strategickou nezávislost na první cestě. Každý z uvedených ropovodů je ještě schopen s určitou rezervou sám pokrýt veškerou spotřebu ropy tuzemskými rafineriemi. Tento komfort, kterým nedisponují žádné země v našem okolí, má však dopad na nižší využití systému jako celku a vyšší fixní náklady na přepravenou jednotku. A to je další výzva, s kterou se úspěšně utkáváme. Jedině modernizace a racionalizace všech činností, přenášení novinek do každodenní praxe vede k vyšší efektivitě poskytovaných služeb. MERO ČR, a. s., svoji strategickou úlohu naplňuje nejen v oblasti přepravy ropy, ale je i nejvýznamnějším ochraňovatelem státních hmotných rezerv v oblasti ropy, čímž aktivně pomáhá ke splnění požadavků legislativy dané EU. K tomuto účelu byla uzavřena dlouhodobá smlouva na skladování do roku 2035 výhodná pro obě strany, neboť státu dává jistotu dlouhodobého skladování za zajímavých finančních podmínek, MERO ČR, a. s., má zajištěnu dlouhodobou finanční stabilitu cash flow a rozumnou návratnost vynaložených investic. Financování probíhá výhradně z vlastních zdrojů společnosti. V roce 2006 byla předána SSHR-ČR další nádrž o kapacitě 125 tis. m3 a současně zahájena příprava na výstavbu dalších dvou nádrží o stejné kapacitě. Mílovými kroky také postupujeme v implementaci risk managementu. Uvědomujeme si, že pracujeme se surovinou, která je dobrým sluhou, ale může být i zlým pánem. Dostat všechna možná ohrožení pod kontrolu, naučit se s nimi pracovat, kvantifikovat a dokonce je řídit umožňuje risk management, který je ve společnosti implementován od roku 2004 a je neustále zdokonalován. V oblasti průmyslu jsme v řízení rizik řazeni mezi absolutní špičku. Úloha společnosti MERO ČR, a. s., jako strategického podniku českého hospodářství, nespočívá pouze v naplňování kriterií efektivnosti a zhodnocování akcionářského podílu státu, ale promítá se i do postoje k ostatním subjektům. Svoji odpovědnost vůči okolí si plně 10

11 uvědomujeme, a proto klademe zvýšený důraz na cílenou a adresnou podporu různých charitativních, rozvojových a kulturních projektů celospolečenského významu. Finančně jsme podpořili několik desítek projektů, přičemž prostředky byly v převážné míře určené na zakoupení moderních přístrojů do nemocnic, podporu kultury, rozvoj regionů podél trasy ropovodů a další humanitární aktivity. Aby společnost mohla plnit všechny své úkoly vůči jednotlivým stakeholderům, je nutné mít zajištěnu dlouhodobou stabilitu a perspektivu vývoje. Jsme pevně přesvědčeni, že výsledky, které právě předkládáme, jsou pevnou základnou pro další velmi kvalitní rozvoj firmy. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva 11

12 B) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku B) 1 Ekonomika 2006 Ekonomické výsledky Společnosti za rok 2006 znamenaly další zvýraznění úspěchů dosahovaných již v předchozích letech. Všechny stanovené klíčové ukazatele ovlivňující ekonomiku Společnosti byly plně zajištěny a jejich parametry výrazně překročeny. Velmi příznivé hospodářské výsledky byly v roce 2006 dosaženy zvýšením výnosů Společnosti za současné optimalizace nákladů. Základním předmětem hospodářské činnosti Společnosti je přepravování ropy ze zahraničí ropovody Družba a IKL pro potřeby dalšího zpracování tuzemskými rafineriemi a ochraňování zásob ropy pro Správu státních hmotných rezerv ČR (dále jen ČR-SSHR ) pro případy krize v dodávkách ropy. Celkový objem ropy přepravené v roce 2006 oběma ropovody dosáhl bezmála 8 milionů tun. Od roku 1994, kdy byla Společnost založena, představuje roční přepravený objem 7,966 mil. tun historicky nejvyšší hodnotu a byly tak plně zabezpečeny požadavky tuzemských rafinerií, které tuto surovinu dále zpracovávají do produktů. Tržby z přepravy ropy tvoří 80,6 % celkových tržeb Společnosti. Vývoj přepravy v letech 2000 až Ropovod DRUŽBA Ropovod IKL Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 19,4 % celkových tržeb. V rámci investiční akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves byla Společností uvedena do užívání další velkokapacitní nádrž (H24) o objemu m 3. K bylo pro potřeby ČR-SSHR uskladněno 881 tis. tun, což představuje zvýšení skladovaných (ochraňovaných) zásob ropy oproti stejnému období minulého roku o 100 tis. tun. 12

13 Vývoj zásob ČR-SSHR na CTR Nelahozeves O velmi příznivých hospodářských výsledcích dosažených Společností v roce 2006 svědčí následující základní přehled: ukazatel rok 2006 (v tis. Kč) rok 2005 (v tis. Kč) tržby ,3 přidaná hodnota ,8 provozní zisk ,4 zisk před zdaněním ,2 zisk před zdaněním a úroky ,9 čistý zisk ,6 produktivita práce z přidané hodnoty ,7 v % Dosažená úroveň produktivity práce z přidané hodnoty na jednoho pracovníka ve výši přesahující 9 mil. Kč řadí Společnost na jedno z nejvyšších míst v republice v rámci všech hospodářských odvětví. Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku, při zachování podnikatelského potenciálu společnosti. Možné měnové riziko vznikající při běžné úhradě došlých faktur v cizí měně, je ve Společnosti minimalizováno krátkodobými forwardovými nákupy měny potřebné k úhradě. V roce 2006 představoval hlavní kurzové riziko vklad do kapitálového fondu dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH, který byl realizován koncem roku Tento vklad, kterým došlo ke zvýšení vlastního kapitálu dceřiné společnosti o tis. EUR, vznikl transformací dlouhodobé půjčky, která byla poskytnuta této společnosti po roce 1993 na výstavbu ropovodu IKL na německém území v přepočtené výši 156,3 mil. EUR. Dceřiná 13

14 společnost tuto svoji půjčku pravidelně Společnosti splácela, koncem roku 2005 činila nesplacená část půjčky tis. EUR. Hlavním motivem kapitalizace této půjčky byla snaha o zlepšení ekonomického obrazu dceřiné společnosti ve vykazované bilanci a věrné zobrazení jejího majetku. Uvedený kapitálový vklad představuje v bilanci Společnosti finanční investici a stejně jako předchozí půjčka bude tento vklad dceřinou společností postupně splácen až do roku Vzhledem k předpokládanému dalšímu posilování kurzu CZK vůči EUR, byla ve Společnosti posuzována možnost efektivního zajištění proti tomuto měnovému riziku. V průběhu prvního pololetí 2006 se postupně podařilo zajistit finanční kontrakt, který ve své finální podobě dlouhodobá měnová rizika plně eliminuje. Uzavřen byl měnový forward na období let 2006 až 2019 v nominální hodnotě tis. EUR s tím, že každoročně realizovanou částku tvoří hodnota tis. EUR. Uvedená forwardová transakce plně zabezpečuje potenciální kurzové riziko vyplývající z posilování měnového kurzu CZK vůči EUR, a to od roku 2006 až do roku Ani v budoucích letech tak nevznikne z titulu cizoměnového vkladu do kapitálového fondu dceřiné společnosti kurzová ztráta s negativním dopadem do hospodářského výsledku Společnosti. Vhodnost uzavřeného zajišťovacího obchodu se plně projevila již v prosinci 2006, kdy byla dceřinou společností splacena částka tis. EUR, která byla bankou souladu s uzavřeným obchodem převedena na CZK v dohodnutém měnovém kurzu. Případné neuzavření zajišťovacího obchodu by již v roce 2006 znamenalo negativní dopad do hospodářského výsledku Společnosti ve výši 8,8 mil. Kč. Reálná hodnota zbývajících finančních derivátů, pokrývající budoucí očekávané platby do roku 2019, byla k datu oceněna na hodnotu tis. Kč, která je vykázána ve finančních aktivech Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány. Hospodaření Společnosti ovlivňují i další vnější ekonomické faktory. Vedle devizových kurzů je to zejména vývoj úrokových sazeb na peněžním trhu. Společnost se snaží své dočasně volné finanční prostředky, které následně používá ke krytí svých investičních aktivit, co nejefektivněji zhodnotit pomocí konzervativní depozitní politiky při dodržování přísných vnitřních pravidel při jejich správě. I přes setrvávající nízké úrokové sazby na peněžním trhu dosáhly výnosy ze správy volných finančních prostředků výše mil. Kč, což představuje oproti předchozímu roku navýšení o více než 60 %. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen tlak na splnění nastavených kritérií. Dalším nástrojem pro posouzení účelnosti vynakládaných nákladů je benchmarking. Společnost má v důsledku svého monopolního postavení ve svém předmětu podnikání velmi omezené možnosti pro porovnávání s obdobně zaměřenými subjekty v rámci České republiky. Proto byla již v roce 2000 zvolena možnost aktivně se spolupodílet na periodických benchmarkingových projektech zahrnujících porovnávání jednotlivých nákladových titulů významných evropských společností zajišťujících přepravu a skladování ropy a ropných produktů. Výsledky těchto benchmarkingových studií jsou ve Společnosti důsledně vyhodnocovány a využívány pro hledání vnitřních rezerv a možných úspor. Vedle zvýšených výnosů ze skladování ropy pro potřeby ČR-SSHR se tak na výborných hospodářských výsledcích Společnosti pozitivně promítla také optimalizace jednotlivých nákladových titulů. 14

15 Ve srovnání s předchozím rokem, který byl rovněž mimořádně úspěšný, dosáhla Společnost dalšího zvýšení jak zisku před zdaněním, tak i čistého zisku o více než 60 %. 250 Výsledky hospodaření v letech podle ČÚS v mil. Kč Hospodářské výsledky Společnosti také umožnily jedinému akcionáři, Ministerstvu financí ČR, rozhodnout v roce 2006 o výplatě dividendy v hrubé hodnotě 60 Kč na 1 akcii o nominální hodnotě 1000 Kč. Dividendy byly rozděleny nejen ze zisku dosaženého v roce 2005, ale i z nerozděleného zisku let předchozích. Dividendy představovaly významný příspěvek do státního rozpočtu v částce tis. Kč. Srážková daň z dividend ve výši tis.kč byla finančnímu úřadu zaplacena v říjnu 2006, zbývající čistá dividenda ve výši tis.kč byla Ministerstvu financí ČR vyplacena 15.ledna Na stavu majetku spravovaného Společností se významnou měrou podílí investiční činnost. Objem investic realizovaných v roce 2006 dosáhl úctyhodné částky 709,7 mil. Kč. Hlavní investiční akce byly zaměřeny na další rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, výstavbu a modernizaci stávajících čerpacích stanic ropovodů, přeložku ropovodu okolo města Kolín a nový řídicí a komunikační systém SCADA na ropovodu IKL. Vedle těchto hlavních investičních akcí je ve Společnosti zajišťována celá řada dalších, jejichž cílem je nejen udržet majetek na špičkové technické úrovni, ale dále podporovat hlediska bezpečnostní a ochrany životního prostředí. O finanční síle Společnosti svědčí skutečnost, že veškeré investiční akce jsou dlouhodobě financovány výhradně z vlastních zdrojů. Splněním a překročením všech rozhodujících ekonomických parametrů stanovených pro rok 2006 byly potvrzeny velmi kvalitní základy pro další plynulý rozvoj Společnosti. B) 2 Údaje o činnosti Hlavní činnosti MERO ČR, a. s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinerie a skladování, resp. ochraňování, ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. 15

16 Rozdělení tržeb dle hlavních činností (v mil. Kč ) Činnosti přeprava ropy skladování ropy Celkem Společnost nemá žádnou organizační složku. Stručný přehled nemovitostí vlastněných MERO ČR, a. s. Nemovitosti pořizovací cena (v tis. Kč) výměra (v m 2 ) Stavby Pozemky Celkem Jedná se zejména o Centrální tankoviště ropy Nelahozeves, ropovody IKL a Družba včetně armaturních šachet, Areál servisních služeb Uhy, administrativní budovu MERO ČR, a. s., v Kralupech nad Vltavou a k nim příslušející pozemky ve vlastnictví Společnosti. Žádná nemovitost není zatížena zástavním právem. MERO ČR, a. s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost a ziskovost MERO ČR, a. s. První smlouvu uzavřela MERO ČR, a. s., v roce 1996 s ČESKOU RAFINÉRSKOU, a.s., a týká se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje MERO k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Smlouva dále stanovuje maximální ročně přepravitelný objem ropy i minimální požadovaný objem přepravy. Smlouva je platná až do roku 2010 včetně. Odběratel je povinen s předstihem oznamovat Společnosti nominaci pro každý kalendářní rok, která musí respektovat horní a dolní limit objemu přepravy. V případě nedodání nominace ropy ze strany odběratele ve stanoveném termínu lze nominaci určit na základě smlouvy automaticky. Přitom platí, že pokud s výjimkou vyšší moci nebo zavinění MERO přepraví MERO pro odběratele v kalendářním roce ropu v objemu nižším, než byla nominace stanovená pro příslušný rok, je odběratel povinen na konci takového kalendářního roku zaplatit na základě vyúčtování rozdíl mezi stanovenou nominací a skutečně přepraveným a odebraným množstvím ropy. Přepravní tarif je shodný pro oba ropovody. Tarif nemohl do konce roku 2005 klesnout pod tarif platný ke dni uzavření smlouvy. Nyní může být upravován pouze v souladu s dohodnutými vzorci, které vycházejí z pohybů v cenách vstupů. Tarif zahrnuje úplatu za služby poskytované MERO ČR, a. s., a MERO Pipeline GmbH. Kromě tohoto tarifu je odběratel povinen uhradit MERO skutečné náklady spojené s přepravou ropy ropovodem TAL v úseku Terst Vohburg, a to ve výši tarifu účtovaného ropovodem TAL. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že je nevypověditelná po dobu 12 let od data jejího uzavření. Poté ji lze vypovědět ve tříleté výpovědní lhůtě. Další smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena se společností PARAMO, a.s., v roce Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dalším významným kontraktem je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv uzavřená v roce Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat 16

17 a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv (dále jen ČR- SSHR) ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Dodatkem č. 10 uzavřeným koncem roku 2005 se mění smlouva O ochraňování státních hmotných rezerv číslo 2/94, včetně dodatků číslo 1 9. Smlouva obsahuje konkretizaci stávajících skladovacích kapacit i závazek MERO ČR, a. s., k vybudování nových skladovacích kapacit pro potřeby ČR-SSHR až do roku ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do Důležitou smlouvou pro MERO ČR, a. s., je v neposlední řadě Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna, jež byla uzavřena v roce 2003 s Moravskými naftovými doly, a.s. Čtvrtou část tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění odpovědnosti, pojištění movitých věcí a zásob. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost pojistníka za škodu vzniklou jinému činností pojistníka. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou také dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví MERO ČR, a. s. Během posledních tří účetních období nebyla zahájena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla významně ovlivnit finanční situaci Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic (v tis. Kč) akce hlavní akce Rehabilitace ropovodu Družba Přeložka Kolín Rozšíření CTR Nelahozeves Modernizace ČS ropovodu Družba Čerpací stanice Benešovice Nová SCADA (IKL) Nová SCADA (Družba) Částečné zdvojení RPV Družba ostatní akce celkem Všechny výše uvedené investiční akce v daných letech jsou realizovány na území České republiky s výjimkou investiční akce Nová SCADA probíhající i na území SRN a jsou financovány z vlastních zdrojů Společnosti. Nejvýznamnější realizovanou investicí je akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, která doposud zvýšila skladovací kapacitu o 500 tis. m 3 a bude dále pokračovat V. a VI. etapou. V jejich rámci budou vybudovány v letech 2006 až 2008 další dvě skladovací nádrže, každá s kapacitou 125 tis. m 3. Společnost za poslední dvě účetní období nevyvinula žádné nové významné výrobky nebo postupy, a to i s ohledem na charakter své hlavní činnosti. Rovněž v tomto období nedošlo k přerušení podnikání Společnosti. 17

18 Přehled finančních investic (v tis. Kč) vklad do MERO Pipeline GmbH půjčky podnikům ve skupině - - B) 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti Informace o výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění jednotlivých dílčích cílů dlouhodobé strategie svého rozvoje do roku I v roce 2006 byly v rámci tohoto procesu posuzovány jak faktory vnějšího prostředí, které zásadně ovlivňují hospodářskou situaci Společnosti, tak i vnitřní zdroje, tedy silné a slabé stránky a rezervy Společnosti. Hodnoceny byly milníky strategických záměrů do roku 2010 a stanoveny konkrétní úkoly v následujících oblastech: - další rehabilitování a modernizování ropovodu Družba, - zajištění nového řídicího a komunikačního systému na ropovodu IKL, - skladování a ochraňování ropy včetně rozšíření kapacity Centrálního tankoviště ropy, - efektivní zajišťování finančních zdrojů, - prohloubení a rozvinutí systému řízení rizik, - další zkvalitňování zavedeného Integrovaného systému řízení. Představenstvo Společnosti očekává i v roce 2007 zajištění hospodářských výsledků minimálně na úrovni dosažené v roce Tyto příznivé hospodářské výsledky jsou však podmíněny požadavky ze strany tuzemských rafinerií na množství ropy přepravované Společností za účelem jejího dalšího zpracování. Z požadavku jednotlivých rafinerií a závazných přepravních grafikonů je i pro rok 2007 dosažitelný objem přepravené ropy v úrovni 8 milionů tun. Přepravní tarif za 1 tunu ropy zůstává po dohodě s rafineriemi i v roce 2007 na úrovni vyplývající z dlouhodobé smlouvy o přepravě ropy uzavřené v roce Stejně tak nelze v roce 2007 předpokládat navýšení rezervních zásob ropy pro potřeby ČR- SSHR. Současná kapacita 14 nádrží na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves je pro potřeby státních hmotných rezerv plně využita. Dvě nové velkokapacitní nádrže ropy jsou ve výstavbě, jejich využití pro potřeby ČR-SSHR se předpokládá ve druhé polovině roku Zvýšení tržeb ze skladování a ochraňování zásob v těchto připravovaných nádržích tak lze reálně očekávat až v roce Cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly vycházející z hospodářské politiky státu i na rostoucí požadavky rafinerií. Přehled o stavu vlastního kapitálu (v tis. Kč) MERO ČR, a. s., vlastní dceřinou společnost MERO Pipeline GmbH se sídlem Vohburg an der Donau v SRN. 18

19 Předmětem podnikání této společnosti je výstavba a provozování ropovodů a zařízení na skladování ropy a poskytování telekomunikačních služeb. Celkový upsaný základní kapitál činí tis. Kč a je zcela splacen. Společnost netvoří žádné rezervy a podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a účetní politiky mateřské společnosti vytvořila za rok 2006 čistý zisk tis. EUR ( tis. Kč) a k datu vykazuje kumulovaný zisk tis. EUR ( tis. Kč). Podíl společnosti MERO ČR, a. s., na této dceřiné společnosti činí 100 %. Hospodářský výsledek Společnosti za účetní období připadající na jednu tisícikorunovou akcii za poslední dva roky byl následující: (v Kč) ,04 17,75 Akcionář Společnosti dne 20. června 2006 rozhodl o výplatě dividend za rok 2005 ve výši tis. Kč (srážková daň tis. Kč, čistá výše dividendy tis. Kč je splatná 15. ledna 2007), tzn. hrubá dividenda ve výši 60 Kč na akcii o nominální hodnotě Kč. Dividendy za rok 2004 nebyly na základě rozhodnutí akcionáře ze dne 27. června 2005 vypláceny. Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2006 žádný nesplacený bankovní úvěr. K 31. prosinci 2006 Společnost vykazuje dlouhodobé závazky ve výši 2,6 mld. Kč. Jedná se především o emitované dluhopisy v objemu 2 mld. Kč splatné k 15. dubnu 2011, které nejsou zajištěny. Společnost neposkytla žádné zajištění jiným osobám. V roce 2006 nenabyla Společnost vlastní akcie ani zatímní listy. V roce 2006 neproběhla žádná státní, soudní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Společnosti nebo skupiny. C) Údaje o základním kapitálu MERO ČR, a. s., je samostatnou akciovou společností a není členem žádné vyšší organizační struktury. Základní kapitál MERO ČR, a. s., činí Kč, je zcela splacen a má následující skladbu kmenových akcií: 7 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 13 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 130 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 921 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč V předcházejících třech letech ani v roce 2006 nedošlo ke změnám v základním kapitálu ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen. Jediným akcionářem Společnosti, který drží podíl 100 %, je Česká republika Ministerstvo financí. 19

20 D) Údaje o emitovaných cenných papírech Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost nedrží žádné vlastní cenné papíry. Výnosy z akcií i z dluhopisů jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Akcie MERO ČR, a. s. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií Společnosti téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna na písemnou žádost vydat majiteli hromadné akcie do 90 dnů akcie jednotlivé, které hromadná akcie nahrazuje. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Souhlas je nutné obdržet před nabídnutím akcií dalším akcionářům. Společnost nevydala akcie nezakládající podíl na základním kapitálu. Veřejná nabídka převzetí akcií Společnosti činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí jiných společností činěná Společností nebyla v roce 2006 ani v roce předcházejícím učiněna. Práva a povinnosti akcionářů jsou obsaženy ve Stanovách Společnosti takto: 1. Akcionářem se rozumí majitel akcií Společnosti, jakož i držitel zatímních listů. 2. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba. 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividend rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 4. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení nemůže akcionář žádat vrácení majetkových vkladů. Při likvidaci Společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Výše tohoto podílu bude určena stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku (dividendy). 5. S akciemi je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení Společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a hlasovat. Vznik práva na dividendu a lhůta pro její vyplacení nejsou Stanovami konkrétně upraveny. Rovněž tak Stanovy neupravují otázku, v čí prospěch přechází nárok na dividendu v případě jeho neuplatnění akcionářem. 20

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více