Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třince za rok 2011"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne

2 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet a rozpočtová opatření 6. Příjmy města A. B. C. D. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 7. Výdaje města A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investic Oddělení právní Odbor správa majetku města pozemky Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura Odbor sociálních věcí Odbor dopravy Městská policie Odbor vnitřních věcí Oddělení personální a mzdové Odbor ekonomický Odbor stavebního řádu a územního plánování Odbor správa majetku města bytový a nebytový fond Odbor informatiky Útvar krizového řízení Odbor kancelář vedení města 8. Peněžní fondy města A. Fond sociální B. Fond rozvoje bydlení C. Fond životního prostředí 9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok A. B. C. D. Financování Dluhová služba Finanční vypořádání Přezkoumání hospodaření města 10. Příspěvkové organizace města Třince A. Mateřské a základní školy B. Ostatní příspěvkové organizace města 11. Společnosti s majetkovou účastí města

3 A. B. C. D. E. F. G. Distribuce tepla Třinec, a.s. Nehlsen Třinec, s.r.o. TRISIA, a.s. KAPA, o.p.s. HRAT, s.r.o. TRIA, s.r.o. SmVaK, a.s. 12. Dobrovolný svazek obcí 13. Závěr 14. Přílohy A. Tabulková část: Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince sestavená k Tabulka č. 2 Výkaz zisku a ztráty města Třince k Tabulka č. 3 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce po provedené konsolidaci Tabulka č. 4 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 5 Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 6 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 7 Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 8 Příjmy + výdaje podle organizačních jednotek po provedené konsolidaci Tabulka č. 9 Výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 10 Přehled investičních výdajů města Třince v roce podle organizačních jednotek Tabulka č Fondy města v roce Tabulka č Výpočet ukazatele dluhové služby za rok Tabulka č. 13 Přehled poskytnutých příspěvků v roce bez grantů Tabulka č. 14 Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 15 Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Tabulka č. 16 Rozdělení zlepšeného výsledku u příspěvkových organizací města Třince B. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání samosprávného celku město Třinec za rok 15. Použité zkratky 16. Přehled organizačních jednotek města hospodaření za rok hospodaření územního

4 1. Úvod Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok, vypracovaná auditorskou společností. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok mohou občané města Třince uplatnit: písemně na adresu Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, ve lhůtě do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy. Rozpočtová skladba pro územní samosprávné celky třídí peněžní operace z hlediska : Druhového Odvětvového Druhové členění peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou rozpočtové třídy, které se dále dělí na seskupení rozpočtových položek, podseskupení rozpočtových položek a rozpočtové položky. Odvětvové třídění používá se pro členění výdajů a nedaňových a kapitálových příjmů. Nejvyššími jednotkami jsou rozpočtové skupiny, které se dále dělí na rozpočtové oddíly, pododdíly a rozpočtové paragrafy. Město Třinec využívá navíc i podrobnější členění rozpočtové skladby. Jedná se o nižší jednotky třídění, které jsou doloženy číselníkem a jsou povinnou přílohou účetních sestav. Jako třetí hledisko třídění město Třinec používá třídění podle organizačních jednotek, které ukazuje hospodaření jednotlivých odborů a oddělení MěÚ (organizačních jednotek) v roce. Podrobné údaje o hospodaření města v roce obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena na ekonomickém odboru a je kdykoliv k dispozici. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně rozsáhlý dokument, předkládáme v příloze pouze stručné přehledy, a to z hlediska třídění druhového, odvětvového a podle organizačních jednotek.

5 2. Majetek města Rada města Třince na své 25. schůzi dne schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena u: hmotného a nehmotného majetku k , finančního majetku k , zásob materiálu k , pohledávek a závazků k , nedokončeného majetku k Zjištěné stavy byly odsouhlaseny s účetní evidencí a nebyly zjištěny manka a přebytky. Ústřední inventarizační komise projednala, fyzicky zkontrolovala a schválila návrhy na vyřazení majetku jednotlivých inventarizačních komisí, a to: předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ dlouhodobý nehmotný majetek /DNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby Celkem byl vyřazen majetek v účetní hodnotě: ,39 Kč ,07 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ,18 Kč ,38 Kč Vyřazený majetek je uváděn v pořizovacích cenách, z toho důvodu se mohou zdát částky vysoké. Jednotlivé návrhy na vyřazení majetku byly prověřeny členy ústřední inventarizační komise, kteří pracovali vždy ve dvojicích. Návrhy na vyřazení elektrických spotřebičů, přístrojů a nářadí, počítačů apod. musely být doloženy odborným posudkem, který potvrzuje jejich nepoužitelnost, popř. celkovou zastaralost a opotřebovanost. Po schválení návrhů na vyřazení byly jednotlivými organizacemi a organizačními jednotkami vyhotoveny likvidační protokoly (zápisy o vyřazení). Předměty určené k likvidaci byly znehodnoceny a zlikvidovány. Příspěvkové organizace města Třince jsou povinny provádět pravidelnou roční inventarizaci jim svěřeného majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku. Inventarizaci provádí inventarizační komise příslušné příspěvkové organizace. V roce schválily inventarizační komise jednotlivých příspěvkových organizací tyto úbytky majetku: předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby (technické zhodnocení) Celkem byl vyřazen majetek v účetní hodnotě: ,33 Kč ,16 Kč ,35 Kč ,50 Kč ,87 Kč ,00 Kč ,21 Kč V průběhu roku pořídily příspěvkové organizace města Třince majetek v tomto členění: předměty v operativní evidenci /OPE/ drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ ,55 Kč ,05 Kč

6 dlouhodobý hmotný majetek /DHM/ drobný dlouhodobý nehmotný majetek /DDNM/ oděvy, prádlo a obuv budovy a stavby (technické zhodnocení) Celkem byl pořízen majetek v účetní hodnotě: ,10 Kč ,80 Kč ,84 Kč ,10 Kč ,44 Kč Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce byla seznámena rada města na své 44. schůzi dne , která tuto zprávu schválila. Všechny údaje o majetku města Třince v roce v porovnání s rokem uvádí tabulka č. 1 Rozvaha města Třince sestavená k Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 1,38 %. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. na účtu 013 jsou účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši ,59 Kč účet 018 jedná se o programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč, z toho programy ve výši ,87 Kč a studie ,20 Kč na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (územní plány, studie) v celkové výši ,12 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Stav pozemků je každoročně aktualizován podle údajů katastrálního úřadu, ceny pozemků se mění v návaznosti na změny vyhlášky o oceňování pozemků. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. na účtu 021 je účtováno o bytových domech a bytových jednotkách ve výši ,42 Kč, budovách pro služby obyvatelstvu ve výši ,77 Kč, ostatních nebytových domech a nebytových jednotkách ve výši ,91 Kč, komunikacích a veřejném osvětlení ve výši ,05 Kč, ostatních inženýrských sítích ve výši ,12 Kč a o ostatních stavbách v hodnotě ,20 Kč na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši ,17 Kč, z toho pracovní stroje a zařízení ,30 Kč, přístroje a zvláštní technické zařízení, PC ,89 Kč, dopravní prostředky ,36 Kč a inventář ,62 Kč. účet 028 dlouhodobý drobný hmotný majetek od 3 tis. do 40 tis. Kč ve výši ,98 Kč a prádlo, oděvy a obuv ve výši ,42 Kč účet 031 pozemky ve výši ,91 Kč, z toho lesní pozemky ve výši ,76 Kč, zahrady, pastviny, louky a rybníky ve výši ,15 Kč, zastavěné plochy ve výši

7 ,03 Kč a ostatní pozemky ve výši ,97 Kč. Město nemá v majetku žádný stavební pozemek. účet kulturní předměty v celkové výši ,20 Kč. Jedná se zejména o Kytici, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M a červený pískovec Věčný pramen, který je položen na náměstí T.G.M na účtu 042 je veden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,54 Kč, z toho bytové domy a jednotky ,00 Kč, projektové dokumentace ,00 Kč, jiné investice (pozemky) ,97 Kč, nebytové domy, jednotky ,33 Kč, ostatní nebytové domy Kč, inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení ,84 Kč, jiné stavby ,86 Kč a ostatní stavby ,54 Kč. Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k ekvivalencí. Celkově se hodnota akcií snížila o Kč. Jedná se hlavně o snížení reálné hodnoty akcií u společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. (celkem o Kč), naopak u ostatních společností došlo k navýšení hodnot akcií a podílů města: Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem : Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec 100 % účast, tj Kč Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem : Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec 50 % účast, tj Kč TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec účast 34 %, tj Kč Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec - účast 34 %, tj Kč Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek : Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., v hodnotě Kč 28. října 169, Ostrava - akcie Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o., Družstevní 294, Třinec vklad v hodnotě Kč Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec vklad v hodnotě Kč Zásoby Účet 112 Materiál na skladě - jedná se o všeobecný materiál v hodnotě ,49 Kč Krátkodobý finanční majetek Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků zůstatek k v celkové výši ,07 Kč - město má stálé účty u Komerční banky, a.s. a České spořitelny, a.s.: U Komerční banky, a.s. - 5 účtů U České spořitelny, a.s. - 3 účty

8 Dále má město zřízeny samostatné základní běžné účty na konkrétní investiční akce, z toho 2 účty u ČSOB, a.s. na akci Revitalizace povodí Olše - jeden je veden v měně CZK a jeden v měně EUR. Účet 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků město Třinec má dva samostatné fondové účty, z toho: Fond rozvoje bydlení stav účtu k ,60 Kč (veden u KB, a.s.), Sociální fond - stav účtu k ,96 Kč (veden u ČS, a.s.). Účet ceniny má odbor ŠKaTv, jedná se o slevněnky do kina pro důchodce ve výši 382 Kč a odbor SV, jedná se o recepty a žádanky ve výši Kč účet 245 Jiné běžné účty město má depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. pozůstalosti, složené jistiny k veřejným zakázkám apod. Stav depozitního účtu k byl ,78 Kč. Rok Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Rok Rok , , , , , , , ,18 Rok , , , , , , ,41

9 3. Pohledávky a závazky města Pohledávky města Od roku je změna metody účtování o pohledávkách, kdy město začalo o pohledávkách účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých před rokem v souladu s platnými účetními předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od ). Od roku se pohledávky vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé (do roku se pohledávky podle splatnosti nerozlišovaly) a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podíl pohledávek na rozpočtu města Třince je ve výši 3,47 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: pohledávky v samostatné působnosti např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku pohledávky v přenesené působnosti jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. V případě těchto pohledávek lze zvážit možnost zajištění služeb soukromého exekutora místo soudního exekutora je nutno vyzkoušet služeb soukromého exekutora, neboť některé pohledávky dlužníků jsou v podstatě nevymahatelné běžně zákonným způsobem, popřípadě prodej pohledávek, a to v ojedinělých případech. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně (ekonomický odbor) nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých dlužnících a jejich výši nedoplatků. Zároveň nelze vymáhání těchto nedoplatků převést na jinou osobu či instituci. Dlouhodobé pohledávky Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy v celkové výši Kč, jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany města ,63 Kč a půjčka z FRB pro město Třinec Kč Krátkodobé pohledávky Navýšení je způsobeno zejména pohledávkami za odběrateli a poskytnutou zálohou na transfery. Účet 311 Odběratelé pohledávky, kdy největší položky tvoří: služby byty ,59 Kč ( ,95 Kč) služby nebytové prostory ,05 Kč ( ,75 Kč)

10 prodej nemovitostí Kč ( Kč) jedná se o prodej nemovitosti společnosti BZ WORLD PLUS v Konské, kde jsou smluvně stanoveny roční splátky ve výši Kč, splátky budou ukončeny v roce 2013 nájemné z nebytových prostor ve výši ,63 Kč ( ,50 Kč) nájemné z bytů ve výši ,60 Kč ( ,50 Kč) nájemné z pozemků ve výši ,38 Kč ( ,24 Kč) Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, faktury, pronájem hrobových míst, poplatek za odchyt psů atd.). na účtu 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy dodavatelům na elektrickou energii a plyn ve výši Kč na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši ,42 Kč ( ,68 Kč), kdy největší položky tvoří: neuhrazené dopravní pokuty ,69 Kč ( ,49 Kč) neuhrazené pokuty od Městské policie ,82 Kč ( ,24 Kč) neuhrazené pokuty ostatní ,05 Kč ( ,05 Kč) odvoz odpadů organizace ,52 Kč (r ,20 Kč) nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši ,25 Kč ( ,74 Kč) na účtu Pohledávky za zaměstnanci - jsou půjčky ze sociálního fondu ve výši Kč účet 343 Daň z přidané hodnoty a vyrovnání s finančním úřadem - jedná se o nárok města na vratku daně z přidané hodnoty ve výši ,01 Kč. účet 346 Pohledávky za státním rozpočtem finanční vypořádání se státním rozpočtem požadavek na doplatek dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí za rok ve výši Kč účet 348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě veřejnoprávní smlouvy pro okolní obce Kč a vratky nevyužitých grantů a poskytnutých finančních příspěvků v celkové výši ,31 Kč. účet 373 Poskytnuté zálohy na dotace neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Střítež u Českého Těšína na opravu dřevěného kostela v Gutech - na spolufinancování projektu Revitalizace dřevěného kostela Božího těla v Gutech v celkové výši Kč (smlouvy schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne a na 3. zasedání dne ) a neinvestiční příspěvek pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na stavbu Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín (smlouva schválena na 28. zasedání Zastupitelstva města Třince dne ) - ve výši Kč účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ostatní kompenzace faktury ,89 Kč a pohledávky za dědici Kč účet 381 Náklady příštích období předplatné právního systému CODEXIS na 3 roky Kč účet 388 Dohadné účty aktivní - tvorba dohadného účtu aktivního ke dni ve výši skutečných nákladů - mimořádná přeprava cestujících za tratí v Lyžbicích ,80 Kč

11 Závazky města Podíl závazků města na rozpočtu města činí 6,92 %. Dlouhodobé závazky celkem ,40 Kč Účet 451 Dlouhodobé úvěry - jedná se o dlouhodobý úvěr od ČS, a.s ,92 Kč a dlouhodobý úvěr od ČSOB, a.s. na akci Revitalizace povodí Olše ,58 Kč Účet 452 přijatá návratná finanční výpomoc od Moravia Steel a.s. na akci Brownfield Frýdecká ve výši Kč Účet dlouhodobé přijaté zálohy od nájemníků - příspěvky na městský byt ul. Komenského v celkové výši ,90 Kč Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro město Třinec Kč Krátkodobé závazky - celkem ,56 Kč účet 321 Dodavatelé - obsahuje neproplacené faktury v celkové výši ,49 Kč, které došly na město většinou na konci roku a v lednu 2012, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce a splatnost byla zpravidla v lednu účet 325 Závazky z dělené správy a kaucí jde o složené jistiny k veřejné zakázce na údržbu veřejné zeleně ve výši Kč a poplatek za autovraky Kč účet Zaměstnanci - jedná se o mzdy za prosinec ve výši Kč účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP jedná se o zdravotní pojistné a sociální pojistné za zaměstnance v celkové výši Kč účet 342 Jiné přímé daně daň ze mzdy za prosinec Kč účet 347 Závazky ke státnímu rozpočtu finanční vypořádání se státním rozpočtem nevyčerpané dotace na prevenci kriminality Kč a nevyčerpaná dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce Kč Účet 374 Přijaté zálohy na transfery příspěvek na autobus za tratí Kč, sociální dávky Kč a dotace na činnost odborného lesního hospodáře Kč. účet 378 Ostatní krátkodobé závazky jedná se o mylné platby, nalezenou hotovost uloženou na depozitním účtu, ostatní závazky depozita a ostatní závazky nezpůsobilí celkem ,07 Kč účet 384 Výnosy příštích období odhad daně z příjmů právnických osob za obce za rok ve výši Kč účet 389 Dohadné účty pasivní dohad vypořádání investičního příspěvku pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace Praha na stavbu Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín Kč a dohad vypořádání neinvestičních příspěvků pro Římskokatolickou farnost Střítež u Českého Těšína na opravu dřevěného kostela v Gutech Kč

12 4. Výkaz zisku a ztráty Od roku má město Třinec povinnost sestavovat také výkaz zisku a ztráty města. Všechny údaje o nákladech a výnosech města Třince v roce uvádí tabulka č. 2 Výkaz zisku a ztráty města Třince k Náklady města: Celkové náklady města dosáhly výše ,54 Kč a zahrnují náklady z činností, finanční náklady a náklady na transfery. Výnosy města: Výnosy města představují částku ,44 Kč a jsou tvořeny výnosy z činností, finančními výnosy, výnosy z daní a poplatků a výnosy z transferů. Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk města ve výši ,90 Kč. Tato hodnota vyjadřuje jiný způsob hodnocení hospodaření města Třince, neboť obsahuje tzv. akruální princip zobrazování ekonomických skutečností. To znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují ve výkazech účetních závěrek v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, tzn. nikoliv v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalent, ale jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. V důsledku uplatnění tohoto principu je výsledek hospodaření města rozdílem mezi výnosy a náklady, nikoliv rozdílem mezi příjmy a výdaji. Účetní výsledek vypovídá např. o výkonnosti účetní jednotky, náklady jsou zde přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Výsledek hospodaření roku bude v roce 2012 přeúčtován na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

13 5. Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet města na rok byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 02/25/ na jeho 2. zasedání dne Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši: Kč příjmů, z toho: daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Kč výdajů, z toho: běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Kč financování V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města. Rozpočtová opatření schvalovala rada města a zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o Kč a financování bylo upraveno o Kč. Upravený rozpočet tak dosáhl k konečné výše : Kč příjmů, z toho: daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Kč výdajů, z toho: běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Kč financování. Úpravy rozpočtu města jsou promítnuty v tabulkách č. 3 a č. 8. Tabulka č. 3 Výkaz o plnění rozpočtu města Třince v roce po provedené konsolidaci Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně každý měsíc radě města. Celkové příjmy byly naplněny na 99,19 %, z toho daňové příjmy na 99,69 %, nedaňové příjmy na 98,95 %, kapitálové příjmy na 99,99 % a přijaté transfery na 98,51 %.

14 Celkové výdaje byly čerpány na 92,49 %, z toho běžné výdaje na 96,31 % a kapitálové výdaje na 78,9 %. Rok Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem Rok 2009 Rok Rok , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 6. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: daňové příjmy - rozpočtová třída 1 nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 kapitálové příjmy rozpočtová třída 3 přijaté transfery - rozpočtová třída 4 rok Daňové příjmy , ,49 Nedaňové příjmy , ,20 Kapitálové příjmy , ,50 Přijaté transfery , ,41 Příjmy města celkem , , , , , , , , , , , ,44 Tabulka č. 4 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku v porovnání se skutečností roku -. Celkové příjmy jsou nižší oproti roku. Nárůst je však u nedaňových příjmů a kapitálových příjmů, a to zejména u příjmů z pronájmu majetku města a z prodeje dlouhodobého majetku. Naopak největší propad je zaznamenán u příjmů z daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z nemovitostí a správních poplatků. A. Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) 1. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. DPFO závislá činnost rok , , , ,20 2. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce byl zaznamenán oproti roku propad ve výběru této daně, což souvisí se snižujícím se počtem podnikajících fyzických osob. DPFO SVČ , , , ,19

16 3. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. DPFO - kap. výnosy rok , , , ,00 4. Daň z příjmů právnických osob položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. V roce došlo celostátně k značnému propadu ve výběru této daně, což se projevilo sníženým příjmem města na této položce o Kč oproti plánovanému rozpočtu. DPPO rok , , , ,00 5. Daň z příjmů právnických osob za obce položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje. DPPO za obce rok , , , ,00 6. Daň z přidané hodnoty položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. DPH rok , , , ,00

17 7. Poplatky za znečištění ovzduší položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. rok Poplatky za znečišťování ovzduší , , , ,00 8. Poplatky za uložení odpadů položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Vývoj příjmů z poplatků za uložení odpadů za období (Kč) rok Poplatky za uložení odpadů , , , ,00 9. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města Fond životního prostředí. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rok , , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. rok Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1337 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

18 Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek za komunální odpady , , , , Poplatek ze psů 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek ze psů rok , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00

19 15. Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - položka 1347 Jedná se o poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Poplatek byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhal každý povolený hrací přístroj definovaný v 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v 2 písm. l) zákona o loteriích a každé herní místo lokálního herního systému definovaného v 2 písm. n) zákona o loteriích. Město neposkytovalo osvobození od tohoto poplatku. Poplatek platil jeho provozovatel. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj, každý koncový interaktivní videoloterní terminál a každé herní místo lokálního herního systému na tři měsíce činila Kč. Místní poplatek byl v roce vybírán naposledy, neboť byl od zrušen. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (pouze VHP) 2009 (pouze VHP) (pouze VHP) , , , , Odvod výtěžku z provozování loterií - položka 1351 Podle platného zákona o loteriích a jiných obdobných hrách, byli provozovatelé v roce povinni platit městu z výtěžku do 50 mil. Kč 6 % jako odvod na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle výše uvedeného zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. Dle výkladu Ministerstva financí ČR nemá být tento odvod používán na běžné provozní výdaje města, ale na rozvoj veřejně prospěšných aktivit ve městě. O rozdělení výtěžku rozhodlo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne Odvod výtěžku z provozování loterií , , , ,00

20 18. Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění položka 1353 Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené - položka 1359 Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, město vybíralo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který byl následně převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Tento poplatek byl zaveden od roku Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených , , , Správní poplatky - položka 1361 Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory městského úřadu podle sazeb daných platným zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos, nelze ze strany městského úřadu ovlivnit. Jejich příjem v roce byl ve srovnání s rokem nižší. Rozdíl je způsobem zejména snížením správních poplatků za povolení k provozování VHP, neboť v průběhu roku byla zastupitelstvem města schválena obecně závazná vyhláška, kterou bylo zakázáno provozování výherních hracích přístrojů na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince. Správní poplatek za každý povolený přístroj činil Kč ročně. Z toho město Třinec odvádělo finančnímu úřadu 50 % jako příjem státního rozpočtu. Zbývajících 50 % bylo příjmem města. Většina VHP byla povolována na dobu kratší než jeden rok. Jednalo se zpravidla o dobu tří až šesti měsíců. Úměrně tomu byl samozřejmě nižší i poplatek. Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí položka 1511 Jedná se o příjem za daň z nemovitostí, tzn. ze staveb a pozemků. Koeficienty, kterými se násobí základ daně z nemovitostí stanovuje město Třinec obecně závaznou vyhláškou. Výše koeficientů je v městě Třinci stanovena v rozsahu 1,4 1,6 2,0 2,5 podle atraktivity a dostupnosti místa. Poslední úpravu koeficientů město provedlo s účinností od Daň z nemovitostí , , , ,00

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2012 Slezský vodohospodářský svazek (dále jen SVHS) vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Dne 3.12.2014 byla usnesením zastupitelstva obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel.

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2010

Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města A. Aktiva B. Pasiva 3. Výkaz zisku a ztráty

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

M ě s t o O d o l e n a V o d a

M ě s t o O d o l e n a V o d a M ě s t o O d o l e n a V o d a D o l n í n á m ě s t í 1 4, 2 5 0 7 0 O d o l e n a V o d a Závěrečný účet Města Odolena Voda za rok 2015 ke schválení ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více