Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout."

Transkript

1

2

3 Vážení, do rukou se vám dostává informační brožura Preventivní přednášky a besedy, které si vám občanské sdružení Pro Vás tímto dovoluje nabídnout. Tyto Preventivní přednášky a besedy jsou určeny žákům a studentům ZŠ, SŠ a SOU olomouckého regionu a zakládají se na realizaci odborných preventivních programů na školách a ve školských zařízeních se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti, kterými jsou dnes žáci a studenti často ohroženi. Námi nabízený program přednášek a besed je vhodným doplňkem Minimálního preventivního programu, který je závazným na základě metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny školy a školská zařízení. Přednášejícím je certifikovaný lektor ACETu Bc. Ivan Stanko, DiS., který pracuje pro o.s. Pro Vás v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež klub Zóna jako sociální pracovník. Všechny nabízené besedy a přednášky jsou garantované a zaštiťované o. s. ACET ve spolupráci s o.s. Pro Vás a jsou pro školy ZDARMA, hrazeny jsou za spoluúčasti Evropského strukturálního fondu OPLZZ. Věřím, že naši nabídku plně využijete, do budoucna plánujeme rozšíření nabízených témat přednášek a besed, které budou vždy aktualizovány na našich webových stránkách Pokud máte o přednášky zájem, kontaktujte nás, prosím. Za celý kolektiv pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Zóna v Olomouci Taťána Valouchová, DiS. vedoucí zařízení tel

4 Aids Care Education and Training ACET Česká republika, o. s. ACET ČR o. s. je občanské sdružení, vzniklé dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva a je dobrovolným neziskovým sdružením fyzickým osob. Bylo založeno v roce 1993 a je zaregistrováno Ministerstvem vnitra v roce 1995 pod čj. II/S-OS/ /95-R. ACET ČR je součástí světového sdružení ACET International Alliance, která má v České republice svého zástupce, a která ACET ČR propůjčila své jméno. ACET Česká republika pomáhá obyvatelům České republiky tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS. ACET Česká republika vyvíjí následující činnost: povzbuzuje občany České republiky, aby zaujali k problematice- AIDS objektivní stanoviska, aktivně se zabývá prevencí HIV/AIDS (přednášková činnost), pracuje s dětmi a mládeží, pořádá konference a semináře, napomáhá zřizování křesťanských zdravotnických zařízení za účelem praktické pomoci postiženým AIDS, spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi na vytvoření zákonných podmínek pro omezení šíření AIDS, rozvíjí publikační činnost, zakládá regionální pobočky reprezentující ACET v konkrétním regionu ČR.

5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna Olomouc Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna pomáhá dětem a mladistvým zejména tím, že usiluje o jejich sociální začlenění a pozitivní změny v jejich životě a v jejich způsobu chování. Snažíme se pomoci dětem a mladistvým, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi rizikovým způsobem života. Ti u nás mohou najít bezpečné místo pro trávení svého volného času jako alternativu k rizikovému způsobu života na ulici, odbornou pomoc a podporu při řešení jejich náročné životní situace na nelehké cestě obdobím dospívání. Naše činnost se zaměřuje na snižování sociálních rizik, která často vyplývají z konfliktních společenských situací a ze způsobu nezdravého trávení volného času dětí i mladých dospělých. Proto se je snažíme podporovat a sociálně začleňovat do skupin vrstevníků i do společnosti. Pomáháme jim při řešení obtížných životních situací, ať už na úrovni osobní, rodinné, vrstevnické Tímto přispíváme k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti a eliminujeme tak jejich dopad na vývoj dětí a mládeže, jejich způsob život a budoucí postavení ve společnosti. Cílovou skupinu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Zóna tvoří děti, mladiství a mladí dospělí ve věku 7-26 let ze sociálně znevýhodněných rodin, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovými způsoby životního stylu a trávení volného času. Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby všechno objevili ve svém nitru. (Galileo Galilei)

6 Cílem přednášky je: - informovat posluchače o možných cestách šíření HIV, způsobech prevence a vlivu kvalitních vztahů na sexuální zdraví mladých lidí. Přednáška je určena: - pro studenty ZŠ vyšších ročníků (od 13 let věku), - pro studenty SŠ, SOU a OU. Standardní délka vyučovací lekce: 2 vyučovací hodiny. Průběh lekce: lekce je rozdělena do 5 bloků. A blok: Představení organizace ACET B blok: Popsání situace HIV/AIDS ve světě a v České republice - anonymní příběhy skutečných HIV pozitivních lidí. C blok: Vysvětlení, co je HIV virus a nemoc AIDS - příznaky nemoci (tři klinická stádia), - způsoby přenosu a) sexuální cestou (výměna tělesných tekutin), b) infikace krví (drogová problematika). D blok: Prevence proti přenosu - bezpečný sex - rizika užívání drog - informace o možnostech testování na HIV E blok: Význam a zásady dobrého partnerského soužití

7 Metodika přednášky: Přednáška je koncipovaná jako interaktivní beseda s využitím Powerpoint prezentace, kde mají studenti možnost v kterémkoliv okamžiku položit otázky týkající se dané problematiky, vyjádřit svůj názor a projevit své znalosti. Ve spolupráci s o.s. Pro Vás je možnost pozvat studenty na navazující přednášku Přátelství a láska mimo školu. Lektor: Bc. Ivan Stanko, Dis. Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc. členka České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela, psychiatr

8 Cílem přednášky je: - vysvětlení základních pojmů agrese (fyzická, psychická, sexuální a kyber-šikana ) ve školním prostředí. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. Přednáška je určena: - pro studenty ZŠ vyšších ročníků (od 12 let věku), - pro studenty SŠ, SOU a OU. Standardní délka vyučovací lekce: 2 vyučovací hodiny. Průběh lekce: lekce je rozdělena do šesti bloků. A blok: Představení organizace ACET B blok: Vysvětlení základních pojmů a jejich významu - šikana (kyber-šikana) - ostrakizmus - pachatel - trestný čin C blok: Stádia a projevy šikany - kdo je šikanován, - povaha toho, kdo ubližuje, - znaky šikany, - způsoby a fáze procesu šikanování.

9 D blok: Příklady šikany - ukázat stěžejní okamžiky provázející počínající šikanu prostřednictvím ukázek videa. E blok: Důsledky šikany - signály ukazující na to, že je dotyčný šikanovaný. F blok: Jak z kruhu ven - způsoby obrany, - pomoc zvenčí, - právní poradenství, - zdroje informací. Metodika přednášky: Doporučením pro tyto přednášky je pracovat vždy pouze s jednou třídou za přítomnosti třídního učitele, který může pozorovat případné reakce svých žáků. Vhodná je také dlouhodobá spolupráce mezi lektorem a metodikem prevence (výchovným poradcem) dané školy s využitím možnosti zapojení se i do mimoškolních preventivních programů. Přednáška je koncipovaná jako interaktivní beseda s využitím Powerpoint prezentace, kde mají studenti možnost v kterémkoliv okamžiku položit otázky týkající se dané problematiky, vyjádřit svůj názor a projevit své znalosti. Lektor může dle atmosféry nechat studenty nacvičit modelové situace šikany. Lektor: Bc. Ivan Stanko, Dis.

10 Cílem přednášky je: - seznámit posluchače s širšími aspekty problematiky kouření (finanční, sociální, zdravotní, pracovní). Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s riziky spojenými s vytrvalým a dlouhodobým kuřáctvím, snaží se poukázat na moderní zdravý způsob života a kriticky zhodnotit vlivy vedoucí mladé lidí ke kouření. Přednáška je určena: - pro studenty ZŠ vyšších ročníků (od 12 let věku), - pro studenty SŠ, SOU a OU, - dospělé a rodiče. Standardní délka vyučovací lekce: 2 vyučovací hodiny. Průběh lekce: lekce je rozdělena do šesti bloků A blok: Představení organizace ACET B blok: Proč začínáme kouřit - vliv party, - působení televizních reklam, - filmy, - příklady našich blízkých. C blok: Kouření a závislost D blok: Zdravotní rizika - poškození kardiovaskulárního systému, - infarkty (CMP, srdce), - infertilita, - obstrukční choroby plic.

11 E blok: Sociální a finanční aspekty - tabulka výdajů na cigarety, - dopad na to, jak vypadáme před ostatními. F blok: Jak přestat kouřit a co tím získáme Metodika přednášky: Přednáška je koncipovaná jako interaktivní beseda s využitím Powerpoint prezentace, kde mají studenti možnost v kterémkoliv okamžiku položit otázky týkající se dané problematiky a vyjádřit svůj názor. Lektor: Bc. Ivan Stanko, Dis.

12 Cílem přednášky je: - povzbudit posluchače k budování kvalitních vztahů, které jsou základním kamenem smysluplného života. - zdůraznit hodnotu přátelství, lásky a dobrých vztahů. Jak bojovat se samotou? Jak hledat partnera a jakými pravidly se řídit při budování a udržení hezkých a trvalých mezilidských vztahů? - informovat o tom, jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů a žen, co naše vzájemné vztahy tvoří, a co je naopak boří. Investice do budování těchto vztahů je výbornou prevencí sociálně patologických jevů. Přednáška je určena: - pro studenty ZŠ vyšších ročníků (od 12 let věku), - pro studenty SŠ, SOU a OU, - dospělé a rodiče. Průběh lekce: lekce je rozdělena do šesti bloků A blok: Představení organizace ACET B blok: Tři rozměry života - tělesný; duševní; duchovní. C blok: Význam přátelství pro život D blok: Láska jako nástroj budování E blok: Mužská a ženská sexualita a rozdílnost jejího vnímání F blok: Jak vytvořit pevný přátelský vztah a co jej může narušovat - pět kroků k vytvoření pevného vztahu, - desatero přátelství a lásky.

13 Metodika přednášky: Přednáška je koncipovaná jako moderovaná diskuze s možností nacvičit modelové situace, příp. s využitím promítání filmu či Powerpoint prezentace. Lektor: Bc. Ivan Stanko, Dis. Odborný garant přednášky: Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.

14 V případě zájmu je možné se domluvit individuálně na propojení jednotlivých témat dle potřeb školy. Dále také nabízíme přednášky: SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ A JEJICH RIZIKA PROSTITUCE A PROMISKUITA JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT (domácí násilí) Tyto přednášky nejsou v hlavní nabídce a je možné se na nich domluvit individuálně. Do budoucna připravujeme přednášky na téma SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ MUŽŮ A ŽEN se specializací na sexuálně přenosné infekce (STI). Aktuální nabídka bude vždy rozesílána do škol a současně bude prezentována na webových stránkách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Zóna Olomouc

15 KONTAKTY: Ing. Miroslav Krištof předseda Pro Vás, o.s. tel: Taťána Valouchová,DiS. vedoucí NZDM klub Zóna a sociální pracovnice tel: Bc.Zuzana Bakalová,DiS. sociální pracovnice NZDM klub Zóna tel: Pavel Kotouček sociální pracovník NZDM klub Zóna tel: Bc.Ivan Stanko,DiS. lektor a sociální pracovník NZDM klub Zóna tel: Webové stránky:

16 Vyšlo v roce 2011 vydání první, 16 stran vytvořili: Ivan Stanko, Zuzana Bakalová a Taťána Valouchová grafická úprava: Zuzana Bakalová vydalo: o.s. Pro Vás, NZDM klub Zóna Střední Novosadská 48, Olomouc

Bc. František Krampota, ředitel

Bc. František Krampota, ředitel 1. Úvod Vážení přátelé, rád bych Vás touto výroční zprávou seznámil s činností ACET ČR, o.s. v roce 2008. Osobně jsem velmi rád, že mohu psát tuto zprávu, protože je v ní obsažena výpověď naší práce v

Více

1. Úvod Vážení přátelé, rád bych Vás seznámil s činností naší organizace ACET ČR, o.s. v roce 2012. Tento rok byl pro naši organizaci významný z

1. Úvod Vážení přátelé, rád bych Vás seznámil s činností naší organizace ACET ČR, o.s. v roce 2012. Tento rok byl pro naši organizaci významný z 1. Úvod Vážení přátelé, rád bych Vás seznámil s činností naší organizace ACET ČR, o.s. v roce 2012. Tento rok byl pro naši organizaci významný z několika důvodů. V únoru jsme obdrželi od MŠMT akreditace

Více

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: 733 525 243 Email: info@elio.cz kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)...

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Škola Základní a Mateřská škola Školní 1544/5, Děčín 6, 40502 (ŽELENICE) Ředitel zástupkyně pro 1. stupeň zástupkyně pro 2.stupeň výchovný poradce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa Ohrožení života a mimořádné události Linky důvěry Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Psychiatři a psychologové Další instituce: - Pedagogicko-psychologická poradna - Odbor sociálně-právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více