VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: ; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu s 7, odst. 1 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a osnovou předloženou Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem školství, mládeže a tělovýchovy) Zpracovala: Mgr. Alena Hlávková Předkládá: Mgr. Alena Hlávková Místo a datum zpracování: Frýdlant, 14. října 2014 razítko školy.. podpis ředitelky školy 1

2 Část 1. Základní údaje o škole a) GYMNÁZIUM, Frýdlant, PSČ Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO identifikátor zařízení b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 642/2a Liberec PSČ c) ředitelka školy: Alena Hlávková nar. 31. ledna 1961 absolventka FTVS UK Praha bydliště: Na Hágu Frýdlant d) Školská rada do třetího funkčního období byli zvoleni tito zástupci: zástupci za zřizovatele Ing. Eva Kotková, Bc. Tomáš Pokorný zástupci za rodiče a žáky Mgr. Martin Bukovský, Ing. Petra Štromová zástupci za školu Mgr. Renáta Flecknová, Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. předseda školské rady Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. e) druh školy: osmileté gymnázium f) datum zařazení do rejstříku: 1. ledna 2005 g) kapacita školy: 240 žáků 2

3 Část 2. Organizace studia a) přehled oborů vzdělávání: b) zvolený vzdělávací program: prima oktáva K/81 Gymnázium K/81 c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: čj / ze dne 29. srpna 2005 s platností od 1. září 2005 učební plán Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 7941K81. Učební plán pro školní rok 2013/2014 Třída prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova 2 2 Základy administrativy 2 2 Literární seminář 2 2 Konverzace Aj Konverzace Nj volitelný předmět 2 2. volitelný předmět 2 Nepovinné předměty Dějiny výtvarné kultury 3

4 Součet Výuka probíhala podle ŠVP Gymnázia Frýdlant. d) Výuka zeměpisu končí v 7. ročníku. e) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v sekundě, tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. f) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884 a 885, Frýdlant. Pro výuku TV byla pronajata sportovní hala Střední školy hospodářské a lesnické. Část 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy a) Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,33 4,00 5,09 4,96 1,09 16,47 z toho ženy 0,38 2,00 3,00 2,00 0 7,38 b) Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 16,47 0,0 Z toho: 4 počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00

5 c) Počet nepedagogických pracovníků a externistů Nepedagogičtí pracovníci 4 Externí pedagogičtí pracovníci 0 d) Změny v pedagogickém sboru Školní rok Nastoupili Odešli 2013/ e) Mzdové podmínky pracovníků Školní rok 2013/2014 Celkový počet pracovníků 22 Počet pedagogických pracovníků 18 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Kč Průměrná výše měsíční mzdy NP ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek PP 1 771,- Kč měsíčně Průměrná výše nenárokových složek NP 1 106,- Kč měsíčně f) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Druh studia (kurzu) Odborné semináře AJ pobyt projekt Společně to zvládneme lépe Délka Počet Typ výstupu studia pracovníků K 6 certifikát Odborné semináře v rámci aprobace K 1 certifikát Kurz ICT v rámci projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 16 certifikát Výchovné a kariérové poradenství D 1 osvědčen Kurz mentoringu v projektu Společně to zvládneme lépe. (pokračuje) D 8 certifikát Kurz angličtiny v projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 9 certifikát Kurz Comenius pokusy v terénu, CLIL D 2 certifikát Island, Velká Británie Jak učit ekologickou výchovu atraktivně K 1 osvědčení Čeština může bavit děti i učitele K 1 osvědčení Nový občanský zákoník K 1 certifikát Metodika první pomoci při šikaně K 2 certifikát Seminář SOČ pro ped. pracovníky K 2 certifikát Doškolovací kurz lyžař. instruktora K 1 osvědčení 5

6 Doškolovací kurz vodác. instruktora K 1 osvědčení Moderní česká literatura K 1 osvědčení Literatura bez nudy K 1 osvědčení Inovace metod výuky výtv. vých. K 1 osvědčení Seminář pro hodnotitele MZ z AJ K 2 osvědčení D dlouhodobý kurz K krátkodobý kurz Část 4. Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků průměr žáků na třídu Gymnázium ,5 Ve školním roce 2013/2014 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně (prima až kvarta s celkovým počtem 107 žáků) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 89 žáků). Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 33 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 29 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 5 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 6

7 Pro školní rok 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb. MŠMT ČR, kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke studiu na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací zkoušky proběhly jednokolově - 1. kolo v termínu na 22. a 23. dubna 2014 na základě Scio testů pro český jazyk, matematiku a obecné studijní předpoklady. O možnostech vzdělávání na gymnáziu byly zájemci o vzdělávání a jejich rodiče informováni na Dni otevřených dveří 5. února Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 4 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 4 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 1 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 9 Část 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 maturovala jediná třída; ústní část společné maturitní zkoušky a profilové části státní maturitní zkoušky proběhly v souladu příslušnou vyhláškou ve dnech května Předsedou maturitní komise byla Mgr. Lenka Bὄnschová Sutnarová ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Společná část státní maturitní zkoušky proběhla v termínu od do Žáci maturovali z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli nedokončili

8 opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Jedna žákyně konala opravnou zkoušku z didaktického testu z matematiky a jedna žákyně konala opravnou zkoušku z profilového předmětu Obhajoba maturitní práce v podzimním maturitním termínu. V náhradním termínu se jedna žákyně nedostavila k vykonání ústní zkoušky ze zdravotních důvodů. Bylo doloženo lékařskou zprávou. Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření Počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 6 4 důtka třídního učitele 7 1 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 1 2 sníž. známka z chování 1 1 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny za dosažení vynikajících výsledků ve vzdělávání, za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, za stoprocentní docházku, za celoroční práci v projektu Jeden svět na školách. Důtky a napomenutí třídního učitele byly uděleny za opakované drobné přestupky. Důtky ředitele školy byly uděleny za hrubá kázeňská provinění a svévolný odchod z výuky bez omluvy. Snížené stupně z chování byly uděleny za neomluvené hodiny. Přehled prospěchu žáků V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách prospěli všichni žáci a postoupili do vyššího ročníku. 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl

9 neprospěl 7 0 nehodnocen 20 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin. 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny Neomluvené hodiny Uplatnění absolventů počet žáků ve třídě oktáva 17 počet přihlášených na VŠ 14 počet maturantů v řádném termínu 14 - z toho počet přihlášených na VŠ 12 - z toho přijatých ke studiu na VŠ 12 - v % 85,7% přihlášených na VOŠ 0 přijatých na VOŠ 0 zaměstnání počet maturantů v podzimním opravném termínu - z toho přijatých na VŠ - z toho přijatých na VOŠ - v % 2 5 (3 řádný + 2 opravný) ,28% nulté ročníky 0 Nejvíce zastoupené obory po skončení podzimního maturitního termínu: - přírodovědné 4 - ekonomické fakulty 3 - zdravotnické a lékařské fakulty 2 - filozofické fakulty 5 Studenti technických, zdravotnických a přírodovědných oborů 42,85%. Část 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neměla ve školním roce žádný vlastní program dalšího vzdělávání. 9

10 Část 7. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce: - s UJEP Ústí nad Labem; studijní praxe studentů pedagogických fakult obou univerzit na Gymnáziu Frýdlant - s Technická univerzita Liberec: exkurze žáků vyššího stupně gymnázia do laboratoří nanotechnologií a robotiky, účast na akcích Starttech a PřiTULse - s Jihočeskou univerzitou spolupráce při organizaci exkurzí biologického kroužku; prezentace možností vzdělávání na JU pro studenty vyššího stupně gymnázia - VŠE Praha seminář pro studenty oktávy a septimy o oborech studia na VŠE - s Lesy ČR - exkurze na pracoviště Lesů ČR v regionu; využití programu Lesní pedagogika pro žáky gymnázia; stáže a praktické seznámení s činností Lesů ČR - s Krajským ředitelstvím finančních úřadů, které umožnilo žákům seznámení s dražbou exekučně zabavených automobilů a v přednášce byli žáci seznámeni s fungováním exekučních oddělení při finančních úřadech v Libereckém kraji - s Městským úřadem Frýdlant na realizaci projektu KADDEMF 2013/2014; sběr dat a vyhodnocení dotazníkového šetření, prezentace výsledků na Konferenci KADDEMF v dubnu 2014 Mezinárodní spolupráce Partnerství na německém projektu z programu Comenius Nie wieder! Gegen Diktatur, Krieg und Gewalt! Gymnázium dále spolupracuje s následujícími organizacemi: - se státním hradem a zámkem Frýdlant v přípravě budoucích průvodců, ve výuce dějepisu, v organizování kulturních akcí - s MÚ Frýdlant na pořádání výstav v městské galerii, sportovních soutěží, na přípravě a konání voleb (účast plnoletých žáků ve volebních komisích), na společenských akcích; exkurze na městském úřadu zaměřené na seznámení s prací a fungováním státní správy - s občanskou společností EXOD US na projektu Mládež v akci účast žáků na besedách s Jiřím Paynem, Janem Zahradilem a Vladimírem Špidlou k aktuálnímu politickému dění v ČR ; návštěva Senátu ČR v Praze - Prázdninová škola Lipnice Projekt Think Big 10

11 Část 8. Zapojení do projektů Projekty Název projektu Zkvalitňujeme výuku na Gymnáziu Frýdlant Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky CZ.1.07/1.5.00/ příjemce ,- Kč Společně to zvládneme lépe CZ.1.07/1.3.52/ příjemce ,46,-Kč Comenius Nie wieder War, Gewahl und Diktatur COM-MP partner ,- EUR Část 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti několika způsoby: - výstavami žákovských prací v městské galerii - výstavou pedagogů - Z. Hrdinová, I. Vykypělová Domácí ticho - zveřejňováním zpráv o školních akcích v měsíčníku Frýdlantský zpravodaj - zveřejňováním informací na informačních tabulích MÚ Frýdlant - účastí a pomocí na organizaci společenských akcí MÚ Frýdlant - pořádáním Dne otevřených dveří - účastí na prezentaci regionálních středních škol FEDUCA ve Frýdlantu - zapojením do projektu Rodiče vítáni a Aktivní škola - informacemi na webových stránkách školy a webových stránkách města - účastí dobrovolníků na akci Run For Prague Nike - Filmovým klubem GF v městském kině Frýdlant Jeden svět na školách - časopisem GF bod - školními akademiemi Soutěže 2013/2014 Soutěž Úroveň Kategorie Umístění Žák Pythagoriáda okresní kolo P6 6. místo Bedřich Pokorný Matematická olympiáda Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Junior Achievement Biologická olympiáda Ekologická olympiáda okresní kolo P6 4. místo Eliška Porubská Okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská celostátní SŠ 7. místo K. Tomanová, J. Čumpelík, soutěš M. Eiglová krajské kolo C 8. místo Klára Šedivá krajské kolo II 6. místo K. Šedivá, T. Štromová 11

12 Dotkni se 20. století soutěž Národního muzea Lidice pro 21. století celostátní soutěž celostátní soutěž II 1. místo D. Hošová, Š. Jakoubková, A. Garčic I. kategorie II. kategorie 2. místo 2. místo Tereza Poděbradská Šárka Jakoubková Nejaktivnější škola 1. místo největší počet zapojených studentů Žáci školy se každoročně účastní různých vědomostních, kulturních a sportovních soutěží, závodů a utkání. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní sportoviště a příprava na soutěže a závody je ztížená, jsou sportovní úspěchy a vynikající reprezentace školy o to cennější. Žáci sekundy obsadili 1. místo v krajském kole soutěže Olympijský park Soči Letná 2014 a zúčastnili se jednodenního zájezdu do olympijského parku v Praze Žáci obsadili 3. místo v hlavním závodu 2x800m Memoriálu Zuzany Krejčové. Žáci kvarty Petr a Jiří Beranovi byli nominováni do reprezentačního výběru Libereckého kraje na Hry VI: zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 do hokejového družstva. Žáci se každoročně účastní konkurzu projektu Krajské knihovny Liberec Děti čtou nevidomým dětem. Konkurz letos vyhráli čtyři žáci Anežka, Bedřich a Václav Pokorní a Jan Bairich, kteří se zúčastnili nahrávání v adaptaci knihy Začarovaná třída. Za úspěšnou reprezentaci získala škola do neomezené zápůjčky knihy do školní knihovny. V uměleckých soutěžích obsadila Jana Zahradníková, kvarta, osmé místo v soutěži Moje město Liberec Dále žák tercie Jakub Bartoš vyhrál ve výtvarné soutěži Kulatá placka ke kulatinám, pořádané k 40. výročí výstavby hotelu Ještěd. Významnou událostí ve výtvarné oblasti bylo předání kolekce grafik bývalého žáka Jana Hlávky jako prezidentského daru památníku Jad Vašem v Izraeli při návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana v Izraeli. Žáci školy pořádají každoročně dvě školní akademie Estrarády, a to před Vánocemi a na závěr školního roku. Program je tematicky komponovaný, každá třída připravuje vystoupení na toto téma nebo se zapojuje do celoškolního vystoupení. Estrarády mají tradici a jak u žáků, tak u rodičů se setkávají s velkým zájmem a nadšením. Kromě soutěží a závodů se naši žáci také podílejí na charitativní činnosti účastí ve sbírce pro občanské sdružení Život dětem, která se koná dvakrát ročně. Také vyučující se velkým dílem zasloužili o zviditelnění školy, a to nejen na regionální úrovni. Významného úspěchu dosáhl Mgr. Pavel Štryncl, který se stal vítězem závodu Beskydská sedmička. Škola zopakovala vítězství v krajském kole soutěže České studentské unie Gympl roku, a stala se nejoblíbenějším gymnáziem v Libereckém kraji pro rok Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé Gymnázia Frýdlant pokračovali ve snaze o vytváření prostředí pro uplatňování mezipředmětových vztahů v širší míře a k praktickému přenosu a využití získaných poznatků a dovedností z jednoho oboru do druhého, resp. do mnoha dalších. Dva vyučující se v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius zúčastnili zahraničních stáží. Pan Milan Schleider absolvoval týdenní seminář v Reykjaviku na Islandu Outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities, který byl zaměřen na využití 12

13 přírodního prostředí ke vzdělávání. Paní Zdenka Hrdinová se zúčastnila týdenního semináře v britském Cheltenhamu, který byl věnován uplatnění metody CLIL Content and language integrated learning, tedy využití cizích jazyků ve výuce v různých předmětech. V tomto školním roce jsme zahájili využití učební metody CLIL na škole. Jedná se o výuku v angličtině v rámci Literárního semináře ve třídě septima a Výtvarné výchovy ve třídě sekunda. Chtěli bychom v příštím roce rozšířit využití metody CLIL i do dalších předmětů např. základů společenských věd či matematiky. Část 10: Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2013/2014 pracovala výchovná poradkyně s žáky, jejich rodiči, s vyučujícími, třídními učiteli, s metodičkou prevence a s vedením školy. Při práci jsme využívali pomoci odborníků. Poradenská činnost probíhala podle plánu práce sestaveného v září Činnost výchovného poradce se týkala těchto oblastí: Řešení výchovných problémů Kariérové poradenství Metodická a informační činnost Práce se studenty s SPU Práce se studenty s SPCH Práce s nadanými studenty Řešení rizikového chování Řešení výchovných problémů V rámci prevence se v září 2013 zúčastnila prima dvoudenního harmonizačního pobytu v Juniorkempu v Novém Městě pod Smrkem. Tento program byl zaměřen na podporu vytvoření dobře fungujícího kolektivu, kamarádských vztahů, které se opírají o důvěru a toleranci. Třída se věnovala aktivitám vedoucím k seznámení a poznání, vytvoření a stmelení kolektivu. Hry byly zaměřené na kooperaci, vzájemné poznání schopností a dovedností a v neposlední řadě na prevenci rizikového chování. Spolu s třídní učitelkou, která je zároveň metodička prevence, třídu aktivitami provázela výchovná poradkyně. Spolupracovali jsme rovněž s OSPOD ve Frýdlantu, při řešení vysoké absence, neposkytnutí adres zákonných zástupců, či vypracování zpráv o prospěchu a chování žáků, které jsou v péči OSPOD. Podle výsledků pedagogických rad následovaly konzultace se žáky s výchovnými problémy a následovně konzultace s jejich rodiči na třídních schůzkách. V mnoha případech došlo k řešení výchovných problémů během školního roku během individuálních konzultací. Práce s talentovanými žáky S nadanými žáky se pracuje individuálně v rámci vyučovacích hodin a v konzultacích nebo díky nabídce zájmových kroužků GF. Žáci se během školního roku zúčastnili řady 13

14 vědomostních a sportovních soutěží a olympiád. Záznamy o úspěších jsou zaznamenány ve vitríně v prvním patře, jiné na nástěnkách a webu školy. Kariérové poradenství Tato oblast práce je zaměřena na žáky septimy a oktávy. Všechny informace k volbě dalšího studia byly přehledně vyvěšovány na nástěnky ve vestibulu, v kmenové třídě oktávy, na webu školy, pod názvem Kam po maturitě. Žáci tak byli seznámeni s přehledem státních i soukromých VŠ a VOŠ, s termíny Dnů otevřených dveří, s požadavky přijímacího řízení. Mezi informacemi nechyběla nabídka přípravných kurzů, Národních srovnávacích zkoušek, studia v zahraničí. Žákům byly předány časopisy Kam po maturitě a Atlas školství. Kariérové poradenství využívá možností školního informačního kanálu - ŠIK. Žáci oktávy využili dvakrát během roku maturitní trénink, který jim byl objednán. Maturanti dostali k maturitnímu vysvědčení i dodatek k vysvědčení Europass, který mohou využít v zahraničí. Žáci využívali nabídky konzultací při vyplňování přihlášek na VŠ a ti, kteří neuspěli v prvním kole maturitních zkoušek či neukončili školní rok v řádném termínu i pomoci při řešení nastalé situace. V září letošního roku byla doplněna statistika přijatých žáků na VŠ. Z celkového počtu 17 maturantů, se dvě dívky zúčastní studijního pobytu v zahraničí, 2 žáci si zvolili zdravotní obor, 3 ekonomický, 2 studium životního prostředí, 4 humanitní jazyková studia, 1 politologii, 2 přírodovědný obor a jedna žákyně studium na gymnáziu zatím neukončila. Řešené případy rizikového chování Velká péče byla věnována třídě sekundě, kde se řešily problémy spojené s kyberšikanou, špatnými stravovacími návyky a nespolupracujícími skupinami žáků. Situaci ve třídě vyšetřil třídní učitel, s výsledky šetření seznámil rodiče na třídních schůzkách. Dle přání rodičů nebyla policie ČR kontaktována. Práce s žáky s SPU Během roku byl jeden žák doporučen k vyšetření v PPP. Jednalo se o žáka primy, kde primární diagnostiku provedli vyučující. Škola dostala během školního roku dvě zprávy z PPP. Se závěrem a doporučeními byli seznámeni všichni vyučující. Tato doporučení mají k dispozici na informačním systému školy při zadávání hodnocení. Na počátku školního roku byla doplněna kartotéka žáků s SPU a přijata doporučení a předána vyučujícím. Bylo využiti především prvních třídních schůzek v září v prvním ročníku osmiletého gymnázia, kde byli rodiče seznámeni s nabídkou poradenských služeb a vyzváni k předání informací z poraden a speciálních center. Během září obdrželi žáci doporučení při studiu na SŠ s SPU, které vypracovala PPP Liberec. Na konci roku bylo v kartotéce výchovného poradenství 10 žáků s SPU. Žádný žák maturitního ročníku nežádal o povolení uzpůsobených podmínek při státní maturitní zkoušce. Metodická činnost a informační činnost Na prvních třídních schůzkách v září byli rodiče seznámeni s kompetencemi výchovného poradenství a s nabídkou služeb. Velká péče byla věnována nově příchozím žákům, kde se sledovala adaptace na zvýšené studijní nároky a změnu školního prostředí. 14

15 Výchovná poradkyně vytvořila IVP žákům, jimž byly povoleny vedením školy, v celkovém počtu 5. Tyto plány byly projednány s žáky, jejich zákonnými zástupci a jednotlivými vyučujícími. Zvláštní péče byla věnována žákovi s IVP na nižším gymnáziu, kde je potřeba kratší interval v kontrole IVP. Výchovná poradkyně se účastnila i Dne otevřených dveří gymnázia. Během školního roku byly sledovány vztahy žáků ve třídě a v některých třídách proběhlo sociometrické šetření, s jehož výsledky se dále pracovalo. Vypracovala: Mgr. Martina Košková 15

16 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Školní preventivní program rizikového chování pro školní rok (vyhodnocení programu) Metodik prevence: Mgr. Renáta Flecknová Ve Frýdlantu 4. září

17 Školní program a plán prevence na Gymnáziu Frýdlant Program je realizován v souladu s výchovou ke zdravému životnímu stylu převážně v předmětu Výchova ke zdraví. Na základě zkušeností zároveň pokračujeme s problematikou výuky prevence rizikového chování, tak jak probíhala i na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva). Školní program vycházel z požadavků třídních učitelů, které předložili na začátku školního roku. V tomto školní roce se problematika rizikového chování nijak neodlišovala od minulých let a tak jsme nemuseli použít individuální výchovný plán. Jediný významný problém se objevil v druhém pololetí. Žákyně sekundy zveřejnila na sociální síti soukromou informaci, kterou získala od spolužačky a obě byly vystaveny elektronickým útokům neznámých lidí. Ve škole proběhlo šetření a žákyně byla potrestána důtkou ŘŠ. Na základě tohoto šetření rozhodla paní ředitelka, že se v dalších letech zaměříme na prevenci elektronického bezpečí pro žáky. Výsledkem je harmonogram pravidelného školení bezpečného chování jak v předmětu IVT, tak pomocí Maják o.p.s. a plánujeme zapojení do programu GEG.cz Web Rangers (vrstevnický program zaměřený na bezpečný pohyb internetem). Po mé přechozí konzultaci s MŠMT a ČŠI (školský zákon přímo neřeší komunikaci učitele a žáka přes sociální sítě) rozhodla paní ředitelka, že učitelé mohou komunikovat s žáky přes sociální sítě pouze po předchozím souhlasu rodičů a to pouze do 30. června Gymnázium Frýdlant pokračuje v programech Sananim, Maják o.p.s. a ŠIK (Školní informační kanál), které moderními formami seznamují žáky s nebezpečím drog, alkoholismu, poruchami výživy nebo problematikou nákazy virem HIV a podporují zdravý životní styl. Již druhý rok pracujeme na projektu DVPP: Společně to zvládneme lépe II., jehož součástí jsou programy zaměřené na diagnostiku třídy, zpětnou vazbu, kyberšikanu a hodnocení. Vyučující školy mezi sebou lépe spolupracují, využívají vzájemných hospitací a konzultují problémy. Krátkodobým cílem v minulém školním roce bylo zpětné zavedení pravidelných třídnických hodin. To se povedlo v druhém pololetí. 1. Cíle a) nové krátkodobé zavedení pravidelné prevence pohybu žáků po internetu tzv. e-bezpečí b) dlouhodobé zůstávají - spolupráce škola rodina město další subjekty, informovanost, snaha o vytvoření přátelského kolektivu, vedení žáků k odpovědnosti (za sebe, ostatní, majetek), vytváření atmosféry důvěry, dodržení společně stanovených pravidel, osobní příklad, snížení možnosti vzniku šikany, možnost seberealizace, umět řešit problémové situace, možnost školních a mimoškolních aktivit, fungování studentského parlamentu. 17

18 2. Realizace Garant programu: Mgr. Renáta Flecknová I. Seznámení ředitelství školy s programem Datum Náplň 28. srpna Návrh programu harmonizačního kurzu primy 18. září Návrh programu a plánu realizace prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování s aktuálním stavem prevence 24. března Návrh řešení prevence používání sociálních sítí žáky GF 31. března Informování o výkladu MŠMT a ČŠI k využívání sociálních sítí ve škole 3. dubna Informování s aktuálním stavem prevence 24. května Konzultace o přípravách prevence e-bezpečí v dalším školním roce 23. červen Vyhodnocení školního roku II. Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Datum Náplň 9. září Vyučující aktualizují seznamy témat využitelných při specifické prevenci v jednotlivých předmětech 30. září Seznámení se školním plánem prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 18. března Informování vyučujících s problémem pohybu žáků po sociálních sítích 3. dubna Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 23. června Vyhodnocení školního roku z hlediska prevence rizikového chování a návrhy preferencí pro další školní rok III. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní Datum Náplň 26. srpna Seznámení s návrhem školního plánu prevence 9. září Informování o průběhu harmonizačního kurzu a specifikace cílů předmětu Výchovy ke zdraví v primě 8. listopadu Konzultace o aktuálním stavu prevence 4. března Problémy spojené s komunikací žáků na sociálních sítích 17. března Návrhy řešení prevence používání sociálních sítí a internetu žáky GF 16. června Příprava plánů pro handicapované žáky na příští školní rok 18

19 23. června Příprava pobytu harmonizačního kurzu pro příští primu a kvintu 26. června Vyhodnocení spolupráce za tento školní rok 2. 1 Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví se realizuje na našem gymnáziu. Výuka je vedena diskusí, zpracováním projektů a testy. Hlavním cílem je prevence rizikového chování osobnostním + + sociálním rozvojem žáka a rozvíjením odmítavých postojů k problémovému chování a návykovým látkám. Výběr informací vzhledem k věku žáků, metodika práce s žáky, náměty pro aktivní učení vedou k podpoře vytvoření odolné osobnosti vůči náročným životním situacím a stresu. Dalším cílem je i motivace rodičů o novinky v oblasti primární prevence. Předmět posiluje u žáků zdravé hodnoty a při jejich uvědomování preferují hru Specifická prevence u jednotlivých tříd během školního roku Prima Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý životní styl září Výchova ke zdraví Harmonizační kurs v Novém Městě p. S. Říjen Biologie Halucinogenní účinky hub Průběžně Český jazyk Výchova k základním hodnotám Říjen - listopad Dějepis Omamné látky v pravěku Kultura nejstarších civilizací Říjen listopad Občanská výchova Život ve škole práva a povinnost, sociální vztahy, krizové situace, důvěra Průběžně Hudební výchova Informování o možnostech ZUŠ Průběžně Tělesná výchova Prevence zranění při sportu Průběžně Sportovní hry Fair play jako prevence rizikového chování Průběžně Český jazyk Prvky dramatické výchovy pěstování zdravého sebevědomí, práce v týmu Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý způsob života Listopad Anglický jazyk Zdravý životní styl sport, výživa Prosinec Český jazyk Texty o přátelství, pravda a lež Prosinec - únor Občanská výchova Rodina a my komunikace, mezilidské vztahy, řešení problémů, rozhodovací dovednosti Leden únor Výtvarná výchova Exprese v malbě vliv chemických látek 19

20 Duben - květen Dějepis Životní hodnoty (římské císařství x křesťanství) Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Duben - květen Občanská výchova Naše vlast vlastenectví, nacionalismus Květen - červen Občanská výchova Obec, region, země mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika Průběžně Občanská výchova Člověk v rytmu času seberegulace, schopnost poznávání, člověk x příroda Sekunda Plánovaná doba splnění Předmět Téma Září - říjen Český jazyk Literární hrdina Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ Prosinec Dějepis Stavovská společnost Únor Občanská výchova My a svět (vztahy) Únor březen Český jazyk Slovo a sousloví (vztahy, životní hodnoty) Únor březen Dějepis Význam českého státu ve středověku Březen Fyzika Výchova k trvale udržitelnému rozvoji Březen Občanská výchova Vztahy člověka (seberegulace) Duben Občanská výchova Duchovní a věcné hodnoty (morálka, mravnost, povinnost) Duben - květen Český jazyk Životopis (sebepoznání, sebepojetí) Duben - květen Dějepis Úloha náboženství Duben - květen Výtvarná výchova Životní styl vlastní volba Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Květen -červen Občanská výchova Mezilidské vztahy (úcta, ohleduplnost, takt, tolerance) Člověk v dospívání životní styl Průběžně Tělesná výchova Cviky pro kondici vliv drog na zdraví život, vzhled, kondici a vitalitu Tercie Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ 20

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více