VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: ; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu s 7, odst. 1 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a osnovou předloženou Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem školství, mládeže a tělovýchovy) Zpracovala: Mgr. Alena Hlávková Předkládá: Mgr. Alena Hlávková Místo a datum zpracování: Frýdlant, 14. října 2014 razítko školy.. podpis ředitelky školy 1

2 Část 1. Základní údaje o škole a) GYMNÁZIUM, Frýdlant, PSČ Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO identifikátor zařízení b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 642/2a Liberec PSČ c) ředitelka školy: Alena Hlávková nar. 31. ledna 1961 absolventka FTVS UK Praha bydliště: Na Hágu Frýdlant d) Školská rada do třetího funkčního období byli zvoleni tito zástupci: zástupci za zřizovatele Ing. Eva Kotková, Bc. Tomáš Pokorný zástupci za rodiče a žáky Mgr. Martin Bukovský, Ing. Petra Štromová zástupci za školu Mgr. Renáta Flecknová, Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. předseda školské rady Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. e) druh školy: osmileté gymnázium f) datum zařazení do rejstříku: 1. ledna 2005 g) kapacita školy: 240 žáků 2

3 Část 2. Organizace studia a) přehled oborů vzdělávání: b) zvolený vzdělávací program: prima oktáva K/81 Gymnázium K/81 c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: čj / ze dne 29. srpna 2005 s platností od 1. září 2005 učební plán Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 7941K81. Učební plán pro školní rok 2013/2014 Třída prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova 2 2 Základy administrativy 2 2 Literární seminář 2 2 Konverzace Aj Konverzace Nj volitelný předmět 2 2. volitelný předmět 2 Nepovinné předměty Dějiny výtvarné kultury 3

4 Součet Výuka probíhala podle ŠVP Gymnázia Frýdlant. d) Výuka zeměpisu končí v 7. ročníku. e) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v sekundě, tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. f) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884 a 885, Frýdlant. Pro výuku TV byla pronajata sportovní hala Střední školy hospodářské a lesnické. Část 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy a) Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,33 4,00 5,09 4,96 1,09 16,47 z toho ženy 0,38 2,00 3,00 2,00 0 7,38 b) Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 16,47 0,0 Z toho: 4 počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00

5 c) Počet nepedagogických pracovníků a externistů Nepedagogičtí pracovníci 4 Externí pedagogičtí pracovníci 0 d) Změny v pedagogickém sboru Školní rok Nastoupili Odešli 2013/ e) Mzdové podmínky pracovníků Školní rok 2013/2014 Celkový počet pracovníků 22 Počet pedagogických pracovníků 18 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Kč Průměrná výše měsíční mzdy NP ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek PP 1 771,- Kč měsíčně Průměrná výše nenárokových složek NP 1 106,- Kč měsíčně f) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Druh studia (kurzu) Odborné semináře AJ pobyt projekt Společně to zvládneme lépe Délka Počet Typ výstupu studia pracovníků K 6 certifikát Odborné semináře v rámci aprobace K 1 certifikát Kurz ICT v rámci projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 16 certifikát Výchovné a kariérové poradenství D 1 osvědčen Kurz mentoringu v projektu Společně to zvládneme lépe. (pokračuje) D 8 certifikát Kurz angličtiny v projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 9 certifikát Kurz Comenius pokusy v terénu, CLIL D 2 certifikát Island, Velká Británie Jak učit ekologickou výchovu atraktivně K 1 osvědčení Čeština může bavit děti i učitele K 1 osvědčení Nový občanský zákoník K 1 certifikát Metodika první pomoci při šikaně K 2 certifikát Seminář SOČ pro ped. pracovníky K 2 certifikát Doškolovací kurz lyžař. instruktora K 1 osvědčení 5

6 Doškolovací kurz vodác. instruktora K 1 osvědčení Moderní česká literatura K 1 osvědčení Literatura bez nudy K 1 osvědčení Inovace metod výuky výtv. vých. K 1 osvědčení Seminář pro hodnotitele MZ z AJ K 2 osvědčení D dlouhodobý kurz K krátkodobý kurz Část 4. Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků průměr žáků na třídu Gymnázium ,5 Ve školním roce 2013/2014 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně (prima až kvarta s celkovým počtem 107 žáků) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 89 žáků). Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 33 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 29 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 5 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 6

7 Pro školní rok 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb. MŠMT ČR, kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke studiu na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací zkoušky proběhly jednokolově - 1. kolo v termínu na 22. a 23. dubna 2014 na základě Scio testů pro český jazyk, matematiku a obecné studijní předpoklady. O možnostech vzdělávání na gymnáziu byly zájemci o vzdělávání a jejich rodiče informováni na Dni otevřených dveří 5. února Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 4 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 4 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 1 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 9 Část 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 maturovala jediná třída; ústní část společné maturitní zkoušky a profilové části státní maturitní zkoušky proběhly v souladu příslušnou vyhláškou ve dnech května Předsedou maturitní komise byla Mgr. Lenka Bὄnschová Sutnarová ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Společná část státní maturitní zkoušky proběhla v termínu od do Žáci maturovali z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli nedokončili

8 opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Jedna žákyně konala opravnou zkoušku z didaktického testu z matematiky a jedna žákyně konala opravnou zkoušku z profilového předmětu Obhajoba maturitní práce v podzimním maturitním termínu. V náhradním termínu se jedna žákyně nedostavila k vykonání ústní zkoušky ze zdravotních důvodů. Bylo doloženo lékařskou zprávou. Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření Počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 6 4 důtka třídního učitele 7 1 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 1 2 sníž. známka z chování 1 1 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny za dosažení vynikajících výsledků ve vzdělávání, za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, za stoprocentní docházku, za celoroční práci v projektu Jeden svět na školách. Důtky a napomenutí třídního učitele byly uděleny za opakované drobné přestupky. Důtky ředitele školy byly uděleny za hrubá kázeňská provinění a svévolný odchod z výuky bez omluvy. Snížené stupně z chování byly uděleny za neomluvené hodiny. Přehled prospěchu žáků V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách prospěli všichni žáci a postoupili do vyššího ročníku. 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl

9 neprospěl 7 0 nehodnocen 20 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin. 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny Neomluvené hodiny Uplatnění absolventů počet žáků ve třídě oktáva 17 počet přihlášených na VŠ 14 počet maturantů v řádném termínu 14 - z toho počet přihlášených na VŠ 12 - z toho přijatých ke studiu na VŠ 12 - v % 85,7% přihlášených na VOŠ 0 přijatých na VOŠ 0 zaměstnání počet maturantů v podzimním opravném termínu - z toho přijatých na VŠ - z toho přijatých na VOŠ - v % 2 5 (3 řádný + 2 opravný) ,28% nulté ročníky 0 Nejvíce zastoupené obory po skončení podzimního maturitního termínu: - přírodovědné 4 - ekonomické fakulty 3 - zdravotnické a lékařské fakulty 2 - filozofické fakulty 5 Studenti technických, zdravotnických a přírodovědných oborů 42,85%. Část 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neměla ve školním roce žádný vlastní program dalšího vzdělávání. 9

10 Část 7. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce: - s UJEP Ústí nad Labem; studijní praxe studentů pedagogických fakult obou univerzit na Gymnáziu Frýdlant - s Technická univerzita Liberec: exkurze žáků vyššího stupně gymnázia do laboratoří nanotechnologií a robotiky, účast na akcích Starttech a PřiTULse - s Jihočeskou univerzitou spolupráce při organizaci exkurzí biologického kroužku; prezentace možností vzdělávání na JU pro studenty vyššího stupně gymnázia - VŠE Praha seminář pro studenty oktávy a septimy o oborech studia na VŠE - s Lesy ČR - exkurze na pracoviště Lesů ČR v regionu; využití programu Lesní pedagogika pro žáky gymnázia; stáže a praktické seznámení s činností Lesů ČR - s Krajským ředitelstvím finančních úřadů, které umožnilo žákům seznámení s dražbou exekučně zabavených automobilů a v přednášce byli žáci seznámeni s fungováním exekučních oddělení při finančních úřadech v Libereckém kraji - s Městským úřadem Frýdlant na realizaci projektu KADDEMF 2013/2014; sběr dat a vyhodnocení dotazníkového šetření, prezentace výsledků na Konferenci KADDEMF v dubnu 2014 Mezinárodní spolupráce Partnerství na německém projektu z programu Comenius Nie wieder! Gegen Diktatur, Krieg und Gewalt! Gymnázium dále spolupracuje s následujícími organizacemi: - se státním hradem a zámkem Frýdlant v přípravě budoucích průvodců, ve výuce dějepisu, v organizování kulturních akcí - s MÚ Frýdlant na pořádání výstav v městské galerii, sportovních soutěží, na přípravě a konání voleb (účast plnoletých žáků ve volebních komisích), na společenských akcích; exkurze na městském úřadu zaměřené na seznámení s prací a fungováním státní správy - s občanskou společností EXOD US na projektu Mládež v akci účast žáků na besedách s Jiřím Paynem, Janem Zahradilem a Vladimírem Špidlou k aktuálnímu politickému dění v ČR ; návštěva Senátu ČR v Praze - Prázdninová škola Lipnice Projekt Think Big 10

11 Část 8. Zapojení do projektů Projekty Název projektu Zkvalitňujeme výuku na Gymnáziu Frýdlant Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky CZ.1.07/1.5.00/ příjemce ,- Kč Společně to zvládneme lépe CZ.1.07/1.3.52/ příjemce ,46,-Kč Comenius Nie wieder War, Gewahl und Diktatur COM-MP partner ,- EUR Část 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti několika způsoby: - výstavami žákovských prací v městské galerii - výstavou pedagogů - Z. Hrdinová, I. Vykypělová Domácí ticho - zveřejňováním zpráv o školních akcích v měsíčníku Frýdlantský zpravodaj - zveřejňováním informací na informačních tabulích MÚ Frýdlant - účastí a pomocí na organizaci společenských akcí MÚ Frýdlant - pořádáním Dne otevřených dveří - účastí na prezentaci regionálních středních škol FEDUCA ve Frýdlantu - zapojením do projektu Rodiče vítáni a Aktivní škola - informacemi na webových stránkách školy a webových stránkách města - účastí dobrovolníků na akci Run For Prague Nike - Filmovým klubem GF v městském kině Frýdlant Jeden svět na školách - časopisem GF bod - školními akademiemi Soutěže 2013/2014 Soutěž Úroveň Kategorie Umístění Žák Pythagoriáda okresní kolo P6 6. místo Bedřich Pokorný Matematická olympiáda Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Junior Achievement Biologická olympiáda Ekologická olympiáda okresní kolo P6 4. místo Eliška Porubská Okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská celostátní SŠ 7. místo K. Tomanová, J. Čumpelík, soutěš M. Eiglová krajské kolo C 8. místo Klára Šedivá krajské kolo II 6. místo K. Šedivá, T. Štromová 11

12 Dotkni se 20. století soutěž Národního muzea Lidice pro 21. století celostátní soutěž celostátní soutěž II 1. místo D. Hošová, Š. Jakoubková, A. Garčic I. kategorie II. kategorie 2. místo 2. místo Tereza Poděbradská Šárka Jakoubková Nejaktivnější škola 1. místo největší počet zapojených studentů Žáci školy se každoročně účastní různých vědomostních, kulturních a sportovních soutěží, závodů a utkání. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní sportoviště a příprava na soutěže a závody je ztížená, jsou sportovní úspěchy a vynikající reprezentace školy o to cennější. Žáci sekundy obsadili 1. místo v krajském kole soutěže Olympijský park Soči Letná 2014 a zúčastnili se jednodenního zájezdu do olympijského parku v Praze Žáci obsadili 3. místo v hlavním závodu 2x800m Memoriálu Zuzany Krejčové. Žáci kvarty Petr a Jiří Beranovi byli nominováni do reprezentačního výběru Libereckého kraje na Hry VI: zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 do hokejového družstva. Žáci se každoročně účastní konkurzu projektu Krajské knihovny Liberec Děti čtou nevidomým dětem. Konkurz letos vyhráli čtyři žáci Anežka, Bedřich a Václav Pokorní a Jan Bairich, kteří se zúčastnili nahrávání v adaptaci knihy Začarovaná třída. Za úspěšnou reprezentaci získala škola do neomezené zápůjčky knihy do školní knihovny. V uměleckých soutěžích obsadila Jana Zahradníková, kvarta, osmé místo v soutěži Moje město Liberec Dále žák tercie Jakub Bartoš vyhrál ve výtvarné soutěži Kulatá placka ke kulatinám, pořádané k 40. výročí výstavby hotelu Ještěd. Významnou událostí ve výtvarné oblasti bylo předání kolekce grafik bývalého žáka Jana Hlávky jako prezidentského daru památníku Jad Vašem v Izraeli při návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana v Izraeli. Žáci školy pořádají každoročně dvě školní akademie Estrarády, a to před Vánocemi a na závěr školního roku. Program je tematicky komponovaný, každá třída připravuje vystoupení na toto téma nebo se zapojuje do celoškolního vystoupení. Estrarády mají tradici a jak u žáků, tak u rodičů se setkávají s velkým zájmem a nadšením. Kromě soutěží a závodů se naši žáci také podílejí na charitativní činnosti účastí ve sbírce pro občanské sdružení Život dětem, která se koná dvakrát ročně. Také vyučující se velkým dílem zasloužili o zviditelnění školy, a to nejen na regionální úrovni. Významného úspěchu dosáhl Mgr. Pavel Štryncl, který se stal vítězem závodu Beskydská sedmička. Škola zopakovala vítězství v krajském kole soutěže České studentské unie Gympl roku, a stala se nejoblíbenějším gymnáziem v Libereckém kraji pro rok Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé Gymnázia Frýdlant pokračovali ve snaze o vytváření prostředí pro uplatňování mezipředmětových vztahů v širší míře a k praktickému přenosu a využití získaných poznatků a dovedností z jednoho oboru do druhého, resp. do mnoha dalších. Dva vyučující se v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius zúčastnili zahraničních stáží. Pan Milan Schleider absolvoval týdenní seminář v Reykjaviku na Islandu Outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities, který byl zaměřen na využití 12

13 přírodního prostředí ke vzdělávání. Paní Zdenka Hrdinová se zúčastnila týdenního semináře v britském Cheltenhamu, který byl věnován uplatnění metody CLIL Content and language integrated learning, tedy využití cizích jazyků ve výuce v různých předmětech. V tomto školním roce jsme zahájili využití učební metody CLIL na škole. Jedná se o výuku v angličtině v rámci Literárního semináře ve třídě septima a Výtvarné výchovy ve třídě sekunda. Chtěli bychom v příštím roce rozšířit využití metody CLIL i do dalších předmětů např. základů společenských věd či matematiky. Část 10: Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2013/2014 pracovala výchovná poradkyně s žáky, jejich rodiči, s vyučujícími, třídními učiteli, s metodičkou prevence a s vedením školy. Při práci jsme využívali pomoci odborníků. Poradenská činnost probíhala podle plánu práce sestaveného v září Činnost výchovného poradce se týkala těchto oblastí: Řešení výchovných problémů Kariérové poradenství Metodická a informační činnost Práce se studenty s SPU Práce se studenty s SPCH Práce s nadanými studenty Řešení rizikového chování Řešení výchovných problémů V rámci prevence se v září 2013 zúčastnila prima dvoudenního harmonizačního pobytu v Juniorkempu v Novém Městě pod Smrkem. Tento program byl zaměřen na podporu vytvoření dobře fungujícího kolektivu, kamarádských vztahů, které se opírají o důvěru a toleranci. Třída se věnovala aktivitám vedoucím k seznámení a poznání, vytvoření a stmelení kolektivu. Hry byly zaměřené na kooperaci, vzájemné poznání schopností a dovedností a v neposlední řadě na prevenci rizikového chování. Spolu s třídní učitelkou, která je zároveň metodička prevence, třídu aktivitami provázela výchovná poradkyně. Spolupracovali jsme rovněž s OSPOD ve Frýdlantu, při řešení vysoké absence, neposkytnutí adres zákonných zástupců, či vypracování zpráv o prospěchu a chování žáků, které jsou v péči OSPOD. Podle výsledků pedagogických rad následovaly konzultace se žáky s výchovnými problémy a následovně konzultace s jejich rodiči na třídních schůzkách. V mnoha případech došlo k řešení výchovných problémů během školního roku během individuálních konzultací. Práce s talentovanými žáky S nadanými žáky se pracuje individuálně v rámci vyučovacích hodin a v konzultacích nebo díky nabídce zájmových kroužků GF. Žáci se během školního roku zúčastnili řady 13

14 vědomostních a sportovních soutěží a olympiád. Záznamy o úspěších jsou zaznamenány ve vitríně v prvním patře, jiné na nástěnkách a webu školy. Kariérové poradenství Tato oblast práce je zaměřena na žáky septimy a oktávy. Všechny informace k volbě dalšího studia byly přehledně vyvěšovány na nástěnky ve vestibulu, v kmenové třídě oktávy, na webu školy, pod názvem Kam po maturitě. Žáci tak byli seznámeni s přehledem státních i soukromých VŠ a VOŠ, s termíny Dnů otevřených dveří, s požadavky přijímacího řízení. Mezi informacemi nechyběla nabídka přípravných kurzů, Národních srovnávacích zkoušek, studia v zahraničí. Žákům byly předány časopisy Kam po maturitě a Atlas školství. Kariérové poradenství využívá možností školního informačního kanálu - ŠIK. Žáci oktávy využili dvakrát během roku maturitní trénink, který jim byl objednán. Maturanti dostali k maturitnímu vysvědčení i dodatek k vysvědčení Europass, který mohou využít v zahraničí. Žáci využívali nabídky konzultací při vyplňování přihlášek na VŠ a ti, kteří neuspěli v prvním kole maturitních zkoušek či neukončili školní rok v řádném termínu i pomoci při řešení nastalé situace. V září letošního roku byla doplněna statistika přijatých žáků na VŠ. Z celkového počtu 17 maturantů, se dvě dívky zúčastní studijního pobytu v zahraničí, 2 žáci si zvolili zdravotní obor, 3 ekonomický, 2 studium životního prostředí, 4 humanitní jazyková studia, 1 politologii, 2 přírodovědný obor a jedna žákyně studium na gymnáziu zatím neukončila. Řešené případy rizikového chování Velká péče byla věnována třídě sekundě, kde se řešily problémy spojené s kyberšikanou, špatnými stravovacími návyky a nespolupracujícími skupinami žáků. Situaci ve třídě vyšetřil třídní učitel, s výsledky šetření seznámil rodiče na třídních schůzkách. Dle přání rodičů nebyla policie ČR kontaktována. Práce s žáky s SPU Během roku byl jeden žák doporučen k vyšetření v PPP. Jednalo se o žáka primy, kde primární diagnostiku provedli vyučující. Škola dostala během školního roku dvě zprávy z PPP. Se závěrem a doporučeními byli seznámeni všichni vyučující. Tato doporučení mají k dispozici na informačním systému školy při zadávání hodnocení. Na počátku školního roku byla doplněna kartotéka žáků s SPU a přijata doporučení a předána vyučujícím. Bylo využiti především prvních třídních schůzek v září v prvním ročníku osmiletého gymnázia, kde byli rodiče seznámeni s nabídkou poradenských služeb a vyzváni k předání informací z poraden a speciálních center. Během září obdrželi žáci doporučení při studiu na SŠ s SPU, které vypracovala PPP Liberec. Na konci roku bylo v kartotéce výchovného poradenství 10 žáků s SPU. Žádný žák maturitního ročníku nežádal o povolení uzpůsobených podmínek při státní maturitní zkoušce. Metodická činnost a informační činnost Na prvních třídních schůzkách v září byli rodiče seznámeni s kompetencemi výchovného poradenství a s nabídkou služeb. Velká péče byla věnována nově příchozím žákům, kde se sledovala adaptace na zvýšené studijní nároky a změnu školního prostředí. 14

15 Výchovná poradkyně vytvořila IVP žákům, jimž byly povoleny vedením školy, v celkovém počtu 5. Tyto plány byly projednány s žáky, jejich zákonnými zástupci a jednotlivými vyučujícími. Zvláštní péče byla věnována žákovi s IVP na nižším gymnáziu, kde je potřeba kratší interval v kontrole IVP. Výchovná poradkyně se účastnila i Dne otevřených dveří gymnázia. Během školního roku byly sledovány vztahy žáků ve třídě a v některých třídách proběhlo sociometrické šetření, s jehož výsledky se dále pracovalo. Vypracovala: Mgr. Martina Košková 15

16 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Školní preventivní program rizikového chování pro školní rok (vyhodnocení programu) Metodik prevence: Mgr. Renáta Flecknová Ve Frýdlantu 4. září

17 Školní program a plán prevence na Gymnáziu Frýdlant Program je realizován v souladu s výchovou ke zdravému životnímu stylu převážně v předmětu Výchova ke zdraví. Na základě zkušeností zároveň pokračujeme s problematikou výuky prevence rizikového chování, tak jak probíhala i na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva). Školní program vycházel z požadavků třídních učitelů, které předložili na začátku školního roku. V tomto školní roce se problematika rizikového chování nijak neodlišovala od minulých let a tak jsme nemuseli použít individuální výchovný plán. Jediný významný problém se objevil v druhém pololetí. Žákyně sekundy zveřejnila na sociální síti soukromou informaci, kterou získala od spolužačky a obě byly vystaveny elektronickým útokům neznámých lidí. Ve škole proběhlo šetření a žákyně byla potrestána důtkou ŘŠ. Na základě tohoto šetření rozhodla paní ředitelka, že se v dalších letech zaměříme na prevenci elektronického bezpečí pro žáky. Výsledkem je harmonogram pravidelného školení bezpečného chování jak v předmětu IVT, tak pomocí Maják o.p.s. a plánujeme zapojení do programu GEG.cz Web Rangers (vrstevnický program zaměřený na bezpečný pohyb internetem). Po mé přechozí konzultaci s MŠMT a ČŠI (školský zákon přímo neřeší komunikaci učitele a žáka přes sociální sítě) rozhodla paní ředitelka, že učitelé mohou komunikovat s žáky přes sociální sítě pouze po předchozím souhlasu rodičů a to pouze do 30. června Gymnázium Frýdlant pokračuje v programech Sananim, Maják o.p.s. a ŠIK (Školní informační kanál), které moderními formami seznamují žáky s nebezpečím drog, alkoholismu, poruchami výživy nebo problematikou nákazy virem HIV a podporují zdravý životní styl. Již druhý rok pracujeme na projektu DVPP: Společně to zvládneme lépe II., jehož součástí jsou programy zaměřené na diagnostiku třídy, zpětnou vazbu, kyberšikanu a hodnocení. Vyučující školy mezi sebou lépe spolupracují, využívají vzájemných hospitací a konzultují problémy. Krátkodobým cílem v minulém školním roce bylo zpětné zavedení pravidelných třídnických hodin. To se povedlo v druhém pololetí. 1. Cíle a) nové krátkodobé zavedení pravidelné prevence pohybu žáků po internetu tzv. e-bezpečí b) dlouhodobé zůstávají - spolupráce škola rodina město další subjekty, informovanost, snaha o vytvoření přátelského kolektivu, vedení žáků k odpovědnosti (za sebe, ostatní, majetek), vytváření atmosféry důvěry, dodržení společně stanovených pravidel, osobní příklad, snížení možnosti vzniku šikany, možnost seberealizace, umět řešit problémové situace, možnost školních a mimoškolních aktivit, fungování studentského parlamentu. 17

18 2. Realizace Garant programu: Mgr. Renáta Flecknová I. Seznámení ředitelství školy s programem Datum Náplň 28. srpna Návrh programu harmonizačního kurzu primy 18. září Návrh programu a plánu realizace prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování s aktuálním stavem prevence 24. března Návrh řešení prevence používání sociálních sítí žáky GF 31. března Informování o výkladu MŠMT a ČŠI k využívání sociálních sítí ve škole 3. dubna Informování s aktuálním stavem prevence 24. května Konzultace o přípravách prevence e-bezpečí v dalším školním roce 23. červen Vyhodnocení školního roku II. Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Datum Náplň 9. září Vyučující aktualizují seznamy témat využitelných při specifické prevenci v jednotlivých předmětech 30. září Seznámení se školním plánem prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 18. března Informování vyučujících s problémem pohybu žáků po sociálních sítích 3. dubna Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 23. června Vyhodnocení školního roku z hlediska prevence rizikového chování a návrhy preferencí pro další školní rok III. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní Datum Náplň 26. srpna Seznámení s návrhem školního plánu prevence 9. září Informování o průběhu harmonizačního kurzu a specifikace cílů předmětu Výchovy ke zdraví v primě 8. listopadu Konzultace o aktuálním stavu prevence 4. března Problémy spojené s komunikací žáků na sociálních sítích 17. března Návrhy řešení prevence používání sociálních sítí a internetu žáky GF 16. června Příprava plánů pro handicapované žáky na příští školní rok 18

19 23. června Příprava pobytu harmonizačního kurzu pro příští primu a kvintu 26. června Vyhodnocení spolupráce za tento školní rok 2. 1 Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví se realizuje na našem gymnáziu. Výuka je vedena diskusí, zpracováním projektů a testy. Hlavním cílem je prevence rizikového chování osobnostním + + sociálním rozvojem žáka a rozvíjením odmítavých postojů k problémovému chování a návykovým látkám. Výběr informací vzhledem k věku žáků, metodika práce s žáky, náměty pro aktivní učení vedou k podpoře vytvoření odolné osobnosti vůči náročným životním situacím a stresu. Dalším cílem je i motivace rodičů o novinky v oblasti primární prevence. Předmět posiluje u žáků zdravé hodnoty a při jejich uvědomování preferují hru Specifická prevence u jednotlivých tříd během školního roku Prima Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý životní styl září Výchova ke zdraví Harmonizační kurs v Novém Městě p. S. Říjen Biologie Halucinogenní účinky hub Průběžně Český jazyk Výchova k základním hodnotám Říjen - listopad Dějepis Omamné látky v pravěku Kultura nejstarších civilizací Říjen listopad Občanská výchova Život ve škole práva a povinnost, sociální vztahy, krizové situace, důvěra Průběžně Hudební výchova Informování o možnostech ZUŠ Průběžně Tělesná výchova Prevence zranění při sportu Průběžně Sportovní hry Fair play jako prevence rizikového chování Průběžně Český jazyk Prvky dramatické výchovy pěstování zdravého sebevědomí, práce v týmu Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý způsob života Listopad Anglický jazyk Zdravý životní styl sport, výživa Prosinec Český jazyk Texty o přátelství, pravda a lež Prosinec - únor Občanská výchova Rodina a my komunikace, mezilidské vztahy, řešení problémů, rozhodovací dovednosti Leden únor Výtvarná výchova Exprese v malbě vliv chemických látek 19

20 Duben - květen Dějepis Životní hodnoty (římské císařství x křesťanství) Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Duben - květen Občanská výchova Naše vlast vlastenectví, nacionalismus Květen - červen Občanská výchova Obec, region, země mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika Průběžně Občanská výchova Člověk v rytmu času seberegulace, schopnost poznávání, člověk x příroda Sekunda Plánovaná doba splnění Předmět Téma Září - říjen Český jazyk Literární hrdina Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ Prosinec Dějepis Stavovská společnost Únor Občanská výchova My a svět (vztahy) Únor březen Český jazyk Slovo a sousloví (vztahy, životní hodnoty) Únor březen Dějepis Význam českého státu ve středověku Březen Fyzika Výchova k trvale udržitelnému rozvoji Březen Občanská výchova Vztahy člověka (seberegulace) Duben Občanská výchova Duchovní a věcné hodnoty (morálka, mravnost, povinnost) Duben - květen Český jazyk Životopis (sebepoznání, sebepojetí) Duben - květen Dějepis Úloha náboženství Duben - květen Výtvarná výchova Životní styl vlastní volba Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Květen -červen Občanská výchova Mezilidské vztahy (úcta, ohleduplnost, takt, tolerance) Člověk v dospívání životní styl Průběžně Tělesná výchova Cviky pro kondici vliv drog na zdraví život, vzhled, kondici a vitalitu Tercie Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více