VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: ; fax: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu s 7, odst. 1 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv a osnovou předloženou Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem školství, mládeže a tělovýchovy) Zpracovala: Mgr. Alena Hlávková Předkládá: Mgr. Alena Hlávková Místo a datum zpracování: Frýdlant, 14. října 2014 razítko školy.. podpis ředitelky školy 1

2 Část 1. Základní údaje o škole a) GYMNÁZIUM, Frýdlant, PSČ Mládeže 884, příspěvková organizace IČO IZO identifikátor zařízení b) zřizovatel: Liberecký kraj IČO U Jezu 642/2a Liberec PSČ c) ředitelka školy: Alena Hlávková nar. 31. ledna 1961 absolventka FTVS UK Praha bydliště: Na Hágu Frýdlant d) Školská rada do třetího funkčního období byli zvoleni tito zástupci: zástupci za zřizovatele Ing. Eva Kotková, Bc. Tomáš Pokorný zástupci za rodiče a žáky Mgr. Martin Bukovský, Ing. Petra Štromová zástupci za školu Mgr. Renáta Flecknová, Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. předseda školské rady Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. e) druh školy: osmileté gymnázium f) datum zařazení do rejstříku: 1. ledna 2005 g) kapacita školy: 240 žáků 2

3 Část 2. Organizace studia a) přehled oborů vzdělávání: b) zvolený vzdělávací program: prima oktáva K/81 Gymnázium K/81 c) učební plán byl vypracován v souladu s učebními dokumenty pro gymnázia: čj / ze dne 29. srpna 2005 s platností od 1. září 2005 učební plán Školní vzdělávací program Gymnázia Frýdlant pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 7941K81. Učební plán pro školní rok 2013/2014 Třída prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelné předměty Hudební výchova Výtvarná výchova 2 2 Základy administrativy 2 2 Literární seminář 2 2 Konverzace Aj Konverzace Nj volitelný předmět 2 2. volitelný předmět 2 Nepovinné předměty Dějiny výtvarné kultury 3

4 Součet Výuka probíhala podle ŠVP Gymnázia Frýdlant. d) Výuka zeměpisu končí v 7. ročníku. e) Povinná výuka výpočetní techniky byla realizována na nižším stupni gymnázia v sekundě, tercii a kvartě. Na vyšším stupni byla přidělena hodinová dotace pro výuku IVT v kvintě a oktávě pro realizaci závěrečné maturitní práce studentů v elektronické podobě. f) Výuka probíhala převážně na jediném pracovišti v budovách A a B gymnázia na adrese Mládeže 884 a 885, Frýdlant. Pro výuku TV byla pronajata sportovní hala Střední školy hospodářské a lesnické. Část 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy a) Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 1,33 4,00 5,09 4,96 1,09 16,47 z toho ženy 0,38 2,00 3,00 2,00 0 7,38 b) Způsobilost pedagogických pracovníků (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 16,47 0,0 Z toho: 4 počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 1,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 1,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00

5 c) Počet nepedagogických pracovníků a externistů Nepedagogičtí pracovníci 4 Externí pedagogičtí pracovníci 0 d) Změny v pedagogickém sboru Školní rok Nastoupili Odešli 2013/ e) Mzdové podmínky pracovníků Školní rok 2013/2014 Celkový počet pracovníků 22 Počet pedagogických pracovníků 18 Průměrná výše měsíční mzdy PP ,- Kč Průměrná výše měsíční mzdy NP ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek PP 1 771,- Kč měsíčně Průměrná výše nenárokových složek NP 1 106,- Kč měsíčně f) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Druh studia (kurzu) Odborné semináře AJ pobyt projekt Společně to zvládneme lépe Délka Počet Typ výstupu studia pracovníků K 6 certifikát Odborné semináře v rámci aprobace K 1 certifikát Kurz ICT v rámci projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 16 certifikát Výchovné a kariérové poradenství D 1 osvědčen Kurz mentoringu v projektu Společně to zvládneme lépe. (pokračuje) D 8 certifikát Kurz angličtiny v projektu Společně to zvládneme lépe (pokračuje) D 9 certifikát Kurz Comenius pokusy v terénu, CLIL D 2 certifikát Island, Velká Británie Jak učit ekologickou výchovu atraktivně K 1 osvědčení Čeština může bavit děti i učitele K 1 osvědčení Nový občanský zákoník K 1 certifikát Metodika první pomoci při šikaně K 2 certifikát Seminář SOČ pro ped. pracovníky K 2 certifikát Doškolovací kurz lyžař. instruktora K 1 osvědčení 5

6 Doškolovací kurz vodác. instruktora K 1 osvědčení Moderní česká literatura K 1 osvědčení Literatura bez nudy K 1 osvědčení Inovace metod výuky výtv. vých. K 1 osvědčení Seminář pro hodnotitele MZ z AJ K 2 osvědčení D dlouhodobý kurz K krátkodobý kurz Část 4. Údaje o počtu žáků Škola Počet tříd Počet žáků průměr žáků na třídu Gymnázium ,5 Ve školním roce 2013/2014 bylo na gymnáziu celkem 8 tříd, z toho 4 nižšího stupně (prima až kvarta s celkovým počtem 107 žáků) a 4 třídy vyššího stupně (kvinta až oktáva s celkovým počtem 89 žáků). Údaje o přijímacím řízení počet SŠ a VOŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 33 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 29 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 4 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 3 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 3 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 4 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 5 Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 0 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do VOŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení 0 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ 0 z toho vyřešeno autoremedurou 0 z toho postoupeno krajskému úřadu 0 6

7 Pro školní rok 2013/2014 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb. MŠMT ČR, kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke studiu na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací zkoušky proběhly jednokolově - 1. kolo v termínu na 22. a 23. dubna 2014 na základě Scio testů pro český jazyk, matematiku a obecné studijní předpoklady. O možnostech vzdělávání na gymnáziu byly zájemci o vzdělávání a jejich rodiče informováni na Dni otevřených dveří 5. února Rozhodnutí vydaná ředitelkou školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ 4 o změně oboru vzdělání 0 o přerušení vzdělávání 0 o opakování ročníku 0 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 4 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 1 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 9 Část 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 maturovala jediná třída; ústní část společné maturitní zkoušky a profilové části státní maturitní zkoušky proběhly v souladu příslušnou vyhláškou ve dnech května Předsedou maturitní komise byla Mgr. Lenka Bὄnschová Sutnarová ze Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Společná část státní maturitní zkoušky proběhla v termínu od do Žáci maturovali z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách - počet zkoušky v řádném (jarním) termínu zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli nedokončili

8 opravné zkoušky v jarním i podzimním zkušebním období počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli Jedna žákyně konala opravnou zkoušku z didaktického testu z matematiky a jedna žákyně konala opravnou zkoušku z profilového předmětu Obhajoba maturitní práce v podzimním maturitním termínu. V náhradním termínu se jedna žákyně nedostavila k vykonání ústní zkoušky ze zdravotních důvodů. Bylo doloženo lékařskou zprávou. Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření Počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 6 4 důtka třídního učitele 7 1 důtka učitele odbor. výcviku 0 0 důtka ředitele školy 1 2 sníž. známka z chování 1 1 Pochvaly třídního učitele a ředitele školy byly uděleny za dosažení vynikajících výsledků ve vzdělávání, za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, za stoprocentní docházku, za celoroční práci v projektu Jeden svět na školách. Důtky a napomenutí třídního učitele byly uděleny za opakované drobné přestupky. Důtky ředitele školy byly uděleny za hrubá kázeňská provinění a svévolný odchod z výuky bez omluvy. Snížené stupně z chování byly uděleny za neomluvené hodiny. Přehled prospěchu žáků V řádném klasifikačním období a po opravných zkouškách prospěli všichni žáci a postoupili do vyššího ročníku. 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl

9 neprospěl 7 0 nehodnocen 20 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin. 1. pololetí 2. pololetí Zameškané hodiny Neomluvené hodiny Uplatnění absolventů počet žáků ve třídě oktáva 17 počet přihlášených na VŠ 14 počet maturantů v řádném termínu 14 - z toho počet přihlášených na VŠ 12 - z toho přijatých ke studiu na VŠ 12 - v % 85,7% přihlášených na VOŠ 0 přijatých na VOŠ 0 zaměstnání počet maturantů v podzimním opravném termínu - z toho přijatých na VŠ - z toho přijatých na VOŠ - v % 2 5 (3 řádný + 2 opravný) ,28% nulté ročníky 0 Nejvíce zastoupené obory po skončení podzimního maturitního termínu: - přírodovědné 4 - ekonomické fakulty 3 - zdravotnické a lékařské fakulty 2 - filozofické fakulty 5 Studenti technických, zdravotnických a přírodovědných oborů 42,85%. Část 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neměla ve školním roce žádný vlastní program dalšího vzdělávání. 9

10 Část 7. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce: - s UJEP Ústí nad Labem; studijní praxe studentů pedagogických fakult obou univerzit na Gymnáziu Frýdlant - s Technická univerzita Liberec: exkurze žáků vyššího stupně gymnázia do laboratoří nanotechnologií a robotiky, účast na akcích Starttech a PřiTULse - s Jihočeskou univerzitou spolupráce při organizaci exkurzí biologického kroužku; prezentace možností vzdělávání na JU pro studenty vyššího stupně gymnázia - VŠE Praha seminář pro studenty oktávy a septimy o oborech studia na VŠE - s Lesy ČR - exkurze na pracoviště Lesů ČR v regionu; využití programu Lesní pedagogika pro žáky gymnázia; stáže a praktické seznámení s činností Lesů ČR - s Krajským ředitelstvím finančních úřadů, které umožnilo žákům seznámení s dražbou exekučně zabavených automobilů a v přednášce byli žáci seznámeni s fungováním exekučních oddělení při finančních úřadech v Libereckém kraji - s Městským úřadem Frýdlant na realizaci projektu KADDEMF 2013/2014; sběr dat a vyhodnocení dotazníkového šetření, prezentace výsledků na Konferenci KADDEMF v dubnu 2014 Mezinárodní spolupráce Partnerství na německém projektu z programu Comenius Nie wieder! Gegen Diktatur, Krieg und Gewalt! Gymnázium dále spolupracuje s následujícími organizacemi: - se státním hradem a zámkem Frýdlant v přípravě budoucích průvodců, ve výuce dějepisu, v organizování kulturních akcí - s MÚ Frýdlant na pořádání výstav v městské galerii, sportovních soutěží, na přípravě a konání voleb (účast plnoletých žáků ve volebních komisích), na společenských akcích; exkurze na městském úřadu zaměřené na seznámení s prací a fungováním státní správy - s občanskou společností EXOD US na projektu Mládež v akci účast žáků na besedách s Jiřím Paynem, Janem Zahradilem a Vladimírem Špidlou k aktuálnímu politickému dění v ČR ; návštěva Senátu ČR v Praze - Prázdninová škola Lipnice Projekt Think Big 10

11 Část 8. Zapojení do projektů Projekty Název projektu Zkvalitňujeme výuku na Gymnáziu Frýdlant Dotační titul Příjemce / partner Získané prostředky CZ.1.07/1.5.00/ příjemce ,- Kč Společně to zvládneme lépe CZ.1.07/1.3.52/ příjemce ,46,-Kč Comenius Nie wieder War, Gewahl und Diktatur COM-MP partner ,- EUR Část 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje na veřejnosti několika způsoby: - výstavami žákovských prací v městské galerii - výstavou pedagogů - Z. Hrdinová, I. Vykypělová Domácí ticho - zveřejňováním zpráv o školních akcích v měsíčníku Frýdlantský zpravodaj - zveřejňováním informací na informačních tabulích MÚ Frýdlant - účastí a pomocí na organizaci společenských akcí MÚ Frýdlant - pořádáním Dne otevřených dveří - účastí na prezentaci regionálních středních škol FEDUCA ve Frýdlantu - zapojením do projektu Rodiče vítáni a Aktivní škola - informacemi na webových stránkách školy a webových stránkách města - účastí dobrovolníků na akci Run For Prague Nike - Filmovým klubem GF v městském kině Frýdlant Jeden svět na školách - časopisem GF bod - školními akademiemi Soutěže 2013/2014 Soutěž Úroveň Kategorie Umístění Žák Pythagoriáda okresní kolo P6 6. místo Bedřich Pokorný Matematická olympiáda Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Junior Achievement Biologická olympiáda Ekologická olympiáda okresní kolo P6 4. místo Eliška Porubská Okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská okresní kolo I 4. místo Tereza Poděbradská celostátní SŠ 7. místo K. Tomanová, J. Čumpelík, soutěš M. Eiglová krajské kolo C 8. místo Klára Šedivá krajské kolo II 6. místo K. Šedivá, T. Štromová 11

12 Dotkni se 20. století soutěž Národního muzea Lidice pro 21. století celostátní soutěž celostátní soutěž II 1. místo D. Hošová, Š. Jakoubková, A. Garčic I. kategorie II. kategorie 2. místo 2. místo Tereza Poděbradská Šárka Jakoubková Nejaktivnější škola 1. místo největší počet zapojených studentů Žáci školy se každoročně účastní různých vědomostních, kulturních a sportovních soutěží, závodů a utkání. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní sportoviště a příprava na soutěže a závody je ztížená, jsou sportovní úspěchy a vynikající reprezentace školy o to cennější. Žáci sekundy obsadili 1. místo v krajském kole soutěže Olympijský park Soči Letná 2014 a zúčastnili se jednodenního zájezdu do olympijského parku v Praze Žáci obsadili 3. místo v hlavním závodu 2x800m Memoriálu Zuzany Krejčové. Žáci kvarty Petr a Jiří Beranovi byli nominováni do reprezentačního výběru Libereckého kraje na Hry VI: zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 do hokejového družstva. Žáci se každoročně účastní konkurzu projektu Krajské knihovny Liberec Děti čtou nevidomým dětem. Konkurz letos vyhráli čtyři žáci Anežka, Bedřich a Václav Pokorní a Jan Bairich, kteří se zúčastnili nahrávání v adaptaci knihy Začarovaná třída. Za úspěšnou reprezentaci získala škola do neomezené zápůjčky knihy do školní knihovny. V uměleckých soutěžích obsadila Jana Zahradníková, kvarta, osmé místo v soutěži Moje město Liberec Dále žák tercie Jakub Bartoš vyhrál ve výtvarné soutěži Kulatá placka ke kulatinám, pořádané k 40. výročí výstavby hotelu Ještěd. Významnou událostí ve výtvarné oblasti bylo předání kolekce grafik bývalého žáka Jana Hlávky jako prezidentského daru památníku Jad Vašem v Izraeli při návštěvě pana prezidenta Miloše Zemana v Izraeli. Žáci školy pořádají každoročně dvě školní akademie Estrarády, a to před Vánocemi a na závěr školního roku. Program je tematicky komponovaný, každá třída připravuje vystoupení na toto téma nebo se zapojuje do celoškolního vystoupení. Estrarády mají tradici a jak u žáků, tak u rodičů se setkávají s velkým zájmem a nadšením. Kromě soutěží a závodů se naši žáci také podílejí na charitativní činnosti účastí ve sbírce pro občanské sdružení Život dětem, která se koná dvakrát ročně. Také vyučující se velkým dílem zasloužili o zviditelnění školy, a to nejen na regionální úrovni. Významného úspěchu dosáhl Mgr. Pavel Štryncl, který se stal vítězem závodu Beskydská sedmička. Škola zopakovala vítězství v krajském kole soutěže České studentské unie Gympl roku, a stala se nejoblíbenějším gymnáziem v Libereckém kraji pro rok Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé Gymnázia Frýdlant pokračovali ve snaze o vytváření prostředí pro uplatňování mezipředmětových vztahů v širší míře a k praktickému přenosu a využití získaných poznatků a dovedností z jednoho oboru do druhého, resp. do mnoha dalších. Dva vyučující se v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius zúčastnili zahraničních stáží. Pan Milan Schleider absolvoval týdenní seminář v Reykjaviku na Islandu Outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities, který byl zaměřen na využití 12

13 přírodního prostředí ke vzdělávání. Paní Zdenka Hrdinová se zúčastnila týdenního semináře v britském Cheltenhamu, který byl věnován uplatnění metody CLIL Content and language integrated learning, tedy využití cizích jazyků ve výuce v různých předmětech. V tomto školním roce jsme zahájili využití učební metody CLIL na škole. Jedná se o výuku v angličtině v rámci Literárního semináře ve třídě septima a Výtvarné výchovy ve třídě sekunda. Chtěli bychom v příštím roce rozšířit využití metody CLIL i do dalších předmětů např. základů společenských věd či matematiky. Část 10: Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Ve školním roce 2013/2014 pracovala výchovná poradkyně s žáky, jejich rodiči, s vyučujícími, třídními učiteli, s metodičkou prevence a s vedením školy. Při práci jsme využívali pomoci odborníků. Poradenská činnost probíhala podle plánu práce sestaveného v září Činnost výchovného poradce se týkala těchto oblastí: Řešení výchovných problémů Kariérové poradenství Metodická a informační činnost Práce se studenty s SPU Práce se studenty s SPCH Práce s nadanými studenty Řešení rizikového chování Řešení výchovných problémů V rámci prevence se v září 2013 zúčastnila prima dvoudenního harmonizačního pobytu v Juniorkempu v Novém Městě pod Smrkem. Tento program byl zaměřen na podporu vytvoření dobře fungujícího kolektivu, kamarádských vztahů, které se opírají o důvěru a toleranci. Třída se věnovala aktivitám vedoucím k seznámení a poznání, vytvoření a stmelení kolektivu. Hry byly zaměřené na kooperaci, vzájemné poznání schopností a dovedností a v neposlední řadě na prevenci rizikového chování. Spolu s třídní učitelkou, která je zároveň metodička prevence, třídu aktivitami provázela výchovná poradkyně. Spolupracovali jsme rovněž s OSPOD ve Frýdlantu, při řešení vysoké absence, neposkytnutí adres zákonných zástupců, či vypracování zpráv o prospěchu a chování žáků, které jsou v péči OSPOD. Podle výsledků pedagogických rad následovaly konzultace se žáky s výchovnými problémy a následovně konzultace s jejich rodiči na třídních schůzkách. V mnoha případech došlo k řešení výchovných problémů během školního roku během individuálních konzultací. Práce s talentovanými žáky S nadanými žáky se pracuje individuálně v rámci vyučovacích hodin a v konzultacích nebo díky nabídce zájmových kroužků GF. Žáci se během školního roku zúčastnili řady 13

14 vědomostních a sportovních soutěží a olympiád. Záznamy o úspěších jsou zaznamenány ve vitríně v prvním patře, jiné na nástěnkách a webu školy. Kariérové poradenství Tato oblast práce je zaměřena na žáky septimy a oktávy. Všechny informace k volbě dalšího studia byly přehledně vyvěšovány na nástěnky ve vestibulu, v kmenové třídě oktávy, na webu školy, pod názvem Kam po maturitě. Žáci tak byli seznámeni s přehledem státních i soukromých VŠ a VOŠ, s termíny Dnů otevřených dveří, s požadavky přijímacího řízení. Mezi informacemi nechyběla nabídka přípravných kurzů, Národních srovnávacích zkoušek, studia v zahraničí. Žákům byly předány časopisy Kam po maturitě a Atlas školství. Kariérové poradenství využívá možností školního informačního kanálu - ŠIK. Žáci oktávy využili dvakrát během roku maturitní trénink, který jim byl objednán. Maturanti dostali k maturitnímu vysvědčení i dodatek k vysvědčení Europass, který mohou využít v zahraničí. Žáci využívali nabídky konzultací při vyplňování přihlášek na VŠ a ti, kteří neuspěli v prvním kole maturitních zkoušek či neukončili školní rok v řádném termínu i pomoci při řešení nastalé situace. V září letošního roku byla doplněna statistika přijatých žáků na VŠ. Z celkového počtu 17 maturantů, se dvě dívky zúčastní studijního pobytu v zahraničí, 2 žáci si zvolili zdravotní obor, 3 ekonomický, 2 studium životního prostředí, 4 humanitní jazyková studia, 1 politologii, 2 přírodovědný obor a jedna žákyně studium na gymnáziu zatím neukončila. Řešené případy rizikového chování Velká péče byla věnována třídě sekundě, kde se řešily problémy spojené s kyberšikanou, špatnými stravovacími návyky a nespolupracujícími skupinami žáků. Situaci ve třídě vyšetřil třídní učitel, s výsledky šetření seznámil rodiče na třídních schůzkách. Dle přání rodičů nebyla policie ČR kontaktována. Práce s žáky s SPU Během roku byl jeden žák doporučen k vyšetření v PPP. Jednalo se o žáka primy, kde primární diagnostiku provedli vyučující. Škola dostala během školního roku dvě zprávy z PPP. Se závěrem a doporučeními byli seznámeni všichni vyučující. Tato doporučení mají k dispozici na informačním systému školy při zadávání hodnocení. Na počátku školního roku byla doplněna kartotéka žáků s SPU a přijata doporučení a předána vyučujícím. Bylo využiti především prvních třídních schůzek v září v prvním ročníku osmiletého gymnázia, kde byli rodiče seznámeni s nabídkou poradenských služeb a vyzváni k předání informací z poraden a speciálních center. Během září obdrželi žáci doporučení při studiu na SŠ s SPU, které vypracovala PPP Liberec. Na konci roku bylo v kartotéce výchovného poradenství 10 žáků s SPU. Žádný žák maturitního ročníku nežádal o povolení uzpůsobených podmínek při státní maturitní zkoušce. Metodická činnost a informační činnost Na prvních třídních schůzkách v září byli rodiče seznámeni s kompetencemi výchovného poradenství a s nabídkou služeb. Velká péče byla věnována nově příchozím žákům, kde se sledovala adaptace na zvýšené studijní nároky a změnu školního prostředí. 14

15 Výchovná poradkyně vytvořila IVP žákům, jimž byly povoleny vedením školy, v celkovém počtu 5. Tyto plány byly projednány s žáky, jejich zákonnými zástupci a jednotlivými vyučujícími. Zvláštní péče byla věnována žákovi s IVP na nižším gymnáziu, kde je potřeba kratší interval v kontrole IVP. Výchovná poradkyně se účastnila i Dne otevřených dveří gymnázia. Během školního roku byly sledovány vztahy žáků ve třídě a v některých třídách proběhlo sociometrické šetření, s jehož výsledky se dále pracovalo. Vypracovala: Mgr. Martina Košková 15

16 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Školní preventivní program rizikového chování pro školní rok (vyhodnocení programu) Metodik prevence: Mgr. Renáta Flecknová Ve Frýdlantu 4. září

17 Školní program a plán prevence na Gymnáziu Frýdlant Program je realizován v souladu s výchovou ke zdravému životnímu stylu převážně v předmětu Výchova ke zdraví. Na základě zkušeností zároveň pokračujeme s problematikou výuky prevence rizikového chování, tak jak probíhala i na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva). Školní program vycházel z požadavků třídních učitelů, které předložili na začátku školního roku. V tomto školní roce se problematika rizikového chování nijak neodlišovala od minulých let a tak jsme nemuseli použít individuální výchovný plán. Jediný významný problém se objevil v druhém pololetí. Žákyně sekundy zveřejnila na sociální síti soukromou informaci, kterou získala od spolužačky a obě byly vystaveny elektronickým útokům neznámých lidí. Ve škole proběhlo šetření a žákyně byla potrestána důtkou ŘŠ. Na základě tohoto šetření rozhodla paní ředitelka, že se v dalších letech zaměříme na prevenci elektronického bezpečí pro žáky. Výsledkem je harmonogram pravidelného školení bezpečného chování jak v předmětu IVT, tak pomocí Maják o.p.s. a plánujeme zapojení do programu GEG.cz Web Rangers (vrstevnický program zaměřený na bezpečný pohyb internetem). Po mé přechozí konzultaci s MŠMT a ČŠI (školský zákon přímo neřeší komunikaci učitele a žáka přes sociální sítě) rozhodla paní ředitelka, že učitelé mohou komunikovat s žáky přes sociální sítě pouze po předchozím souhlasu rodičů a to pouze do 30. června Gymnázium Frýdlant pokračuje v programech Sananim, Maják o.p.s. a ŠIK (Školní informační kanál), které moderními formami seznamují žáky s nebezpečím drog, alkoholismu, poruchami výživy nebo problematikou nákazy virem HIV a podporují zdravý životní styl. Již druhý rok pracujeme na projektu DVPP: Společně to zvládneme lépe II., jehož součástí jsou programy zaměřené na diagnostiku třídy, zpětnou vazbu, kyberšikanu a hodnocení. Vyučující školy mezi sebou lépe spolupracují, využívají vzájemných hospitací a konzultují problémy. Krátkodobým cílem v minulém školním roce bylo zpětné zavedení pravidelných třídnických hodin. To se povedlo v druhém pololetí. 1. Cíle a) nové krátkodobé zavedení pravidelné prevence pohybu žáků po internetu tzv. e-bezpečí b) dlouhodobé zůstávají - spolupráce škola rodina město další subjekty, informovanost, snaha o vytvoření přátelského kolektivu, vedení žáků k odpovědnosti (za sebe, ostatní, majetek), vytváření atmosféry důvěry, dodržení společně stanovených pravidel, osobní příklad, snížení možnosti vzniku šikany, možnost seberealizace, umět řešit problémové situace, možnost školních a mimoškolních aktivit, fungování studentského parlamentu. 17

18 2. Realizace Garant programu: Mgr. Renáta Flecknová I. Seznámení ředitelství školy s programem Datum Náplň 28. srpna Návrh programu harmonizačního kurzu primy 18. září Návrh programu a plánu realizace prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování s aktuálním stavem prevence 24. března Návrh řešení prevence používání sociálních sítí žáky GF 31. března Informování o výkladu MŠMT a ČŠI k využívání sociálních sítí ve škole 3. dubna Informování s aktuálním stavem prevence 24. května Konzultace o přípravách prevence e-bezpečí v dalším školním roce 23. červen Vyhodnocení školního roku II. Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Datum Náplň 9. září Vyučující aktualizují seznamy témat využitelných při specifické prevenci v jednotlivých předmětech 30. září Seznámení se školním plánem prevence na tento školní rok 12. listopadu Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 18. března Informování vyučujících s problémem pohybu žáků po sociálních sítích 3. dubna Informování vyučujících s aktuálním stavem prevence 23. června Vyhodnocení školního roku z hlediska prevence rizikového chování a návrhy preferencí pro další školní rok III. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní Datum Náplň 26. srpna Seznámení s návrhem školního plánu prevence 9. září Informování o průběhu harmonizačního kurzu a specifikace cílů předmětu Výchovy ke zdraví v primě 8. listopadu Konzultace o aktuálním stavu prevence 4. března Problémy spojené s komunikací žáků na sociálních sítích 17. března Návrhy řešení prevence používání sociálních sítí a internetu žáky GF 16. června Příprava plánů pro handicapované žáky na příští školní rok 18

19 23. června Příprava pobytu harmonizačního kurzu pro příští primu a kvintu 26. června Vyhodnocení spolupráce za tento školní rok 2. 1 Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví se realizuje na našem gymnáziu. Výuka je vedena diskusí, zpracováním projektů a testy. Hlavním cílem je prevence rizikového chování osobnostním + + sociálním rozvojem žáka a rozvíjením odmítavých postojů k problémovému chování a návykovým látkám. Výběr informací vzhledem k věku žáků, metodika práce s žáky, náměty pro aktivní učení vedou k podpoře vytvoření odolné osobnosti vůči náročným životním situacím a stresu. Dalším cílem je i motivace rodičů o novinky v oblasti primární prevence. Předmět posiluje u žáků zdravé hodnoty a při jejich uvědomování preferují hru Specifická prevence u jednotlivých tříd během školního roku Prima Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý životní styl září Výchova ke zdraví Harmonizační kurs v Novém Městě p. S. Říjen Biologie Halucinogenní účinky hub Průběžně Český jazyk Výchova k základním hodnotám Říjen - listopad Dějepis Omamné látky v pravěku Kultura nejstarších civilizací Říjen listopad Občanská výchova Život ve škole práva a povinnost, sociální vztahy, krizové situace, důvěra Průběžně Hudební výchova Informování o možnostech ZUŠ Průběžně Tělesná výchova Prevence zranění při sportu Průběžně Sportovní hry Fair play jako prevence rizikového chování Průběžně Český jazyk Prvky dramatické výchovy pěstování zdravého sebevědomí, práce v týmu Průběžně Výchova ke zdraví Zdravý způsob života Listopad Anglický jazyk Zdravý životní styl sport, výživa Prosinec Český jazyk Texty o přátelství, pravda a lež Prosinec - únor Občanská výchova Rodina a my komunikace, mezilidské vztahy, řešení problémů, rozhodovací dovednosti Leden únor Výtvarná výchova Exprese v malbě vliv chemických látek 19

20 Duben - květen Dějepis Životní hodnoty (římské císařství x křesťanství) Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Duben - květen Občanská výchova Naše vlast vlastenectví, nacionalismus Květen - červen Občanská výchova Obec, region, země mezilidské vztahy, hodnoty, postoje, praktická etika Průběžně Občanská výchova Člověk v rytmu času seberegulace, schopnost poznávání, člověk x příroda Sekunda Plánovaná doba splnění Předmět Téma Září - říjen Český jazyk Literární hrdina Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ Prosinec Dějepis Stavovská společnost Únor Občanská výchova My a svět (vztahy) Únor březen Český jazyk Slovo a sousloví (vztahy, životní hodnoty) Únor březen Dějepis Význam českého státu ve středověku Březen Fyzika Výchova k trvale udržitelnému rozvoji Březen Občanská výchova Vztahy člověka (seberegulace) Duben Občanská výchova Duchovní a věcné hodnoty (morálka, mravnost, povinnost) Duben - květen Český jazyk Životopis (sebepoznání, sebepojetí) Duben - květen Dějepis Úloha náboženství Duben - květen Výtvarná výchova Životní styl vlastní volba Květen Výchova ke zdraví Diskuse s webrangerem (e-bezpečí) Květen -červen Občanská výchova Mezilidské vztahy (úcta, ohleduplnost, takt, tolerance) Člověk v dospívání životní styl Průběžně Tělesná výchova Cviky pro kondici vliv drog na zdraví život, vzhled, kondici a vitalitu Tercie Plánovaná doba splnění Předmět Téma Průběžně Hudební výchova Hra na hudební nástroj, možnosti ZUŠ 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více