Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, Šardice 521. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola T.G. Masaryka ŠARDICE, okres Hodonín příspěvková organizace, Šardice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Základní škola T. G. Masaryka v Šardicích je úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je po jedné třídě na ročník. Škola vzdělává 170 ţáků. K byli integrováni x žáci žák 8. ročníku (sluchové postižení), žákyně 9. ročníku (sluchové postižení) Metodik minimální prevence pro školní rok 2011/2012 Ve školním roce 2011 / 2012 zastává funkci školního metodika prevence Mgr. Hana Švandelková (aprobace Dě,Ov, dále vyučující Čj, MV a DV), která tuto funkci vykonává šestým rokem a je garantem celého programu. Výchovné poradenství a prevenci sociálně patologických jevů zajišťují dva pedagogičtí pracovníci. Jejich činnost je plánována a směřuje k vytvoření funkčního informačního systému mezi školou a rodiči. Zjevné problémy učení a chování se daří zachytit v počátku a řeší se ve spolupráci s učiteli a rodiči. Výchovné problémy jsou projednávány s rodiči za přítomnosti třídního učitele, zástupce vedení školy, výchovné poradkyně nebo preventisty. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. Ve škole je vybudovaná hovorna pro vytvoření vhodného a klidného prostředí k těmto jednáním. Výchovná opatření jsou přijímána v souladu s pravidly pro hodnocení výchovy a vzdělávání ţáků. V případech záškoláctví a dalších závaţných porušení školního řádu postupujeme podle pravidel pro udělování výchovných opatření, která vţdy směřují k nápravě. V této oblasti aktivně spolupracujeme s OSPOD Kyjov, Mgr. Jarmilou Presovou. Kromě seminářů, nabízených Střediskem sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín věnovaných klimatu školy a problémovým tématům prevence patologických jevů obecně, byl ŠMP proškolen v tématu prevence

2 šikany 60ti hodinovým kurzem (lektor Mgr. Renata Jeţková), 30ti hodinovým kurzem Respektovat a být respektován (manţelé Kopřivovi), 20ti hodinovým kurzem Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu (manţelé Janíkovi). V květnu 2011 ukončil ŠMP kvalifikační studium pro metodiky prevence, akreditované MŠMT v rozsahu 250 hodin (občanské sdruţení RESOCIA, Práce školního metodika prevence za uplynulý školní rok byla hodnocena kladně. Při tvoření letošního plánu se vycházelo z dobrých zkušeností z loňska, hledáním nových témat besed a způsobů, jak ţáky vést k slušnému chování. Na plenární schůzi byli rodiče vyzváni k uţší spolupráci se školou, důsledným dohledem nad plněním povinností svých dětí ţáků základní školy. Aktivní účast ţáků na ţivotě školy organizuje ţákovská samospráva, jejíţ činnost koordinuje preventista patologických jevů. Příprava a organizace mimoškolních akcí samotnými ţáky přispívá k budování pozitivního klimatu školy. Podobně schránka důvěry pro ţáky, kde se mohou anonymně svěřit se svými problémy i starostmi, pomáhá budovat bezpečnou školu. Podněty a názory ţáků mají i hodnotící charakter, jsou zároveň zpětnou vazbou pro pedagogy. Letos ve své činnosti pokračuje i školní klub, který nabízí strávení času bezprostředně po skončení vyučování v bezpečném prostředí školy. Nabídka aktivit školního klubu je velmi pestrá. Počítá i s odpoledním programem mimo budovu školy. Ţáci i rodiče byli seznámeni se školním řádem. Ţáci, jako obvykle první den školy, rodiče na plenární schůzi a podrobněji na třídních schůzkách. Se zněním školního řádu se mohou rodiče i ţáci seznámit na informačních tabulích u vchodu do školy a na webových stránkách školy. Pro první stupeň se osvědčila vlastní ţákovská kníţka, jejíţ součástí jsou pravidla pro omlouvání absence ţáků. Nově byla zavedena elektronická ţákovská kníţka pro ţáky 4. ročníku, zůstává pro ţáky 5. aţ 9. ročníku. Pro omlouvání absence ţáků 2. stupně slouţí omluvný list, jehoţ součástí jsou pravidla pro omlouvání a podpisy ţáka i rodiče stvrzující seznámení se školním řádem. U školního metodika prevence jsou uloţeny souhlasy rodičů s testováním na přítomnost OPL. Seznamy s podpisy ţáků týkající se poučení na začátku školního roku jsou uloţeny v třídním výkaze.

3 Témata pro školní rok 2011 / 2012: Soustředíme se na zkvalitnění práce třídního učitele a budování bezpečného klimatu třídy a školy jako prevenci proti nevhodnému chování (šikaně). Aktuálními tématy pro letošní rok jsou rizika virtuální komunikace a prevence karcinomu děloţního čípku. Dlouhodobým úkolem je vytvoření skupiny peer aktivistů (z řad ţáků 6. a 7. ročníku), kteří by předávali svým mladším spoluţáků informace týkající se prevence zneuţívání návykových látek, zdravého ţivotního stylu. Nově budou k tématům Ochrany člověka za mimořádných situací zařazována témata : kyberšikana, kybergrooming, gambling, závislost na sociálních sítích, poruchy příjmu potravy, prevence karcinomu děloţního čípku, krádeţ, nebezpečí poţáru v domácnosti, prevence úrazu dětí, poskytování první pomoci (resuscitace), dehydratace, nebezpečí utonutí, jak se nestát obětí trestného činu (znásilnění, únos), vandalismus, pyrotechnika. prevence šikany cílová skupina třídní učitelé, všichni žáci školy bezpečné klima třídního kolektivu a školy cílová skupina třídní učitelé, všichni žáci školy prevence karcinomu děloţního čípku cílová skupina dívky ročníku, rodiče (nabídka pro všechny rodiče) prevence poruch příjmu potravy cílová skupina třídní učitelé, všichni žáci školy, rodiče dopravní výchova cílová skupina všichni žáci školy poskytnutí první pomoci cílová skupina především pro žáky II. stupně školy ochrana ţivotního prostředí viz plán enviromentální výchovy cílová skupina všichni žáci školy

4 Úkoly pro školní rok 2011/2012: vytvořit systém pravidelně nabízených programů pro ţáky beseda pro rodiče (zajištění větší účasti) PEER program Cíl a smysl preventivního programu, aktivit s ním spojených - vést ţáky k vytváření potřebných sociálních dovedností (zásady komunikace, zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, sebepoznávání, sebehodnocení). - vychovávat ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Po stránce tělesné reţim dne, zdravá výţiva, význam pohybových aktivit, po stránce duševní rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje a podobně. - vytvořit podnětné a příznivé sociální klima školy a třídy (rozvoj postojů úcty a důvěry, snášenlivosti za spoluúčasti ţáků a pracovníků školy a rodičů, vytvářet pozitivní atmosféru ve škole, bez strachu a nejistoty, důvěru mezi ţáky, pedagogy a rodiči) - posílit demokracii ve škole (častěji se ptát dětí na jejich názory a přání, poskytovat dětem moţnost volby, umoţnit rodičům co nejčastější přístup do školy) - zaměřit se na zdravé učení (smysluplné, přiměřené, vhodně motivovat a hodnotit) - snaţit se, aby výchovná činnost všech vyučujících byla důsledná a výchovná opatření jednotná - systematicky vést ţáky k odpovědnosti výběru svého budoucího povolání - motivovat učitele ke spolupráci na programu - motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu - zkoordinovat aktivity školy, ţáků, rodičů a organizací a nabídnout ve spolupráci s dalšími organizacemi konstruktivní alternativu trávení volného času. Řešení přestupků Školní řád zakazuje uţívání drog a distribuci drog, pití alkoholu, kouření a hraní na výherních automatech. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení budou seznámeni vedle ţáků i rodiče, a to na první třídní schůzce. Školní řád také stanoví omlouvání nepřítomnosti ţáků. V případě časté nepřítomnosti nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky bude škola poţadovat jako součást omluvenky potvrzení

5 ošetřujícího lékaře. Další výchovná opatření za jednotlivé přestupky vůči školnímu řádu řeší Pravidla pro udělování výchovných opatření, která jsou přílohou školního řádu. V případě, kdy selţe prevence ve škole a vyskytnou se ţáci, kteří budou podezřelí ze zneuţívání návykových látek, dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením (podrobněji viz příloha školního řádu) : 1. Individuální pohovor se ţákem, podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou, popřípadě doporučení kontaktu s odborníky. 2. V případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě. 3. V případě dealerství oznámení věci Policii ČR. Součástí tohoto MPP je seznam kontaktů na subjekty činné v prevenci SPJ, pravidla pro udělování výchovných opatření a metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky školy a školských zařízení, ve kterém jsou detailně popsány jednotlivé postupy tzv. krizový plán. Tento MPP se všemi přílohami je k dispozici všem zaměstnancům školy na dostupném místě (sborovna). Spolupráce s organizacemi a institucemi Kromě tradičních metod, jako je zařazení témat vedoucí k ochraně před rizikovým chováním do vyučovacích předmětů, budou zařazeny besedy s odborníky, návštěvy institucí. Okresní metodik prevence Mgr. Jiří Hilčer Metodik prevence pro Břeclavsko Mgr. Helena Adamusová Zdravotním ústav Brno pobočka Hodonín, preventivní program Jak se nestát závislákem, Prevence kouření, Prevence nadměrného uţívání alkoholu, Hrou proti AIDS Policie ČR PIS (oddělení prevence) - preventivní program Kapka prevence, pro ţáky 2. a 3. třídy. BESIP (ÚAMK) jedná se o pokračování programu, který je tradičně pořádán pro ţáky I. stupně Dopravní výchova. Na konci školního roku se uskuteční dopravní den pro všechny ţáky školy. K-centrum, agentura KROK - drogová problematika, kouření

6 kontaktní centrum ANABELL Brno - anorexie, bulimie odborní poradci - SVP Brno, Břeclav (Mgr. Adamusová), Veselí nad Moravou (Mgr. Mikulková), PPP Brno (PhDr. Lenka Skácelová) zdravotní sestra Pavlína Měchurová školení první pomoci, pro ţáky od 4. třídy spolupráce se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální Kyjov, Červeným kříţem Hodonín (Dopravní den s první pomocí) spolupráce s PPP - vyšetření ţáků, porady spolupráce s SVP - konzultace organizace LIPKA ekologické sdruţení Brno Pisárky spolupráce s ÚP - volba povolání volnočasové aktivity kromě krouţků, které jsou v nabídce ZŠ, vyuţívají ţáci spolupráce s ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice, Sborem dobrovolných hasičů, Orel, Myslivecké sdruţení Hubert, obecní knihovna. ŠMP Hana Švandelková ředitelka školy Šardice 29. září 2011

7

8

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář

Minimální preventivní program. pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář Minimální preventivní program pro školní rok 2014/15 zpracoval Mgr. Ladislav Kovář 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 1.1 Sociokulturní specifika lokality 1.2 Základní specifika školy a riziková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok 2014-2015

e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní styl Školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Tel: 412 559 063 IČ: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz č. účtu 925864239/0800 Školní preventivní program Zdravý životní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více