MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon A - 1 -

2 Obsah I. Úvod... 3 II. Výchozí dokumenty... 3 III. Charakteristika školy... 4 IV. Pozice školního metodika prevence... 4 V. Vnitřní informační zdroje... 5 VI. Vnější informační zdroje... 6 VII. Dlouhodobé cíle... 7 VIII. Krátkodobé cíle... 8 IX. Systém prevence ve škole X. Krizový plán a postup řešení šikanování Šanon A - 2 -

3 I. Úvod Program na rok 2014/2015 navazuje na aktivity a činnosti z předchozích let. Celoroční preventivní program si klade za cíl pomoci minimalizovat mnohá rizika spojená s výskytem rizikových projevů chování u žáků. Tento program má pozitivně rozvíjet osobnost žáka, podílet se na osvětové činnosti z oblasti zdravého životního stylu a pomoci zmenšit možný výskyt rizikového chování žáků. Minimální preventivní program obsahuje různé aktivity prevence rizikového chování v následujících oblastech: - násilí, divácké a domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, šikanování a záškoláctví - kriminalita, delikvence, vandalismus - užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabákových výrobků) - komerční sexuální zneužívání dětí - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sekty a sociálně patologická náboženská hnutí - xenofobie, rasismus, intolerance a semitismus - ohrožování mravní výchovy mládeže - netolismus a patologické hráčství MPP je součástí celkového působení školy při výchovně vzdělávacím procesu II. Výchozí dokumenty - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/ (Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy Co dělat když, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům Šanon A - 3 -

4 škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.) - Primární prevence rizikového chování ve školství, Sdružení SCAN Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze - ŠVP pro základní vzdělávání Škola školou - Výroční zpráva ZŠ Doksy o činnosti 2013/ Školní řád Základní školy v Doksech - Sankční řád Základní školy v Doksech - Tématické plány školy pro rok 2013/2014 III. Charakteristika školy Základní škola Karla Hynka Máchy v Doksech je jediná základní škola ve městě. Je plně organizovanou školou s ročníkem. Ve školním roce 2014/2015 jsou v jednotlivých ročnících 2 třídy, výjimkou je 1. ročník, který má 3 třídy. Ke škole patří i jedna třída praktická pro vzdělávání žáku 1. a 2. stupně praktické školy. 8 žáků má individuální vzdělávací plán a je integrováno do kmenových tříd základní školy. 15 žáků je zařazeno do praktické třídy. Všechny třídy jsou umístěny v budově ve Valdštejnské ulici č. p Ke komplexu budov patří dvě tělocvičny se zázemím, školní družina, stravovací zařízení, školní hřiště a školní pozemek. Areál není oplocen, je volně přístupný. Do školy dojíždějí žáci z obcí: Břehyně, Obora, Okna, Ždírec, Luka, Kruh, Žďár, Tachov, Korce, Zbyny, Skalka u Doks, Vrchovany, Staré Splavy. Jak vyplývá ze záznamů pohovorů s žáky a z průběžných šetření výskyt rizikových projevů chování u žáků se objevuje zpravidla v době o přestávkách. Míra rizika výskytu užití tabákových výrobků se zvyšuje v předmětech, kde probíhá výuka mimo budovu školy, např. při úpravě areálu nebo na školním pozemku. Případný výskyt agresivního chování mezi žáky školy a vandalismus v době před a po skončení výučování v areálu základní školy do značné míry řeší kamerový systém, na jehož pořízení se podílelo město Doksy a který spravuje Policie ČR. Rekonstrukce šaten spolu s provozním řádem šaten, přinesla téměř nulovou možnost výskytu rizikového chování, jako je vandalismus, násilné chování nebo krádeže, v těchto prostorech. Šanon A - 4 -

5 IV. Pozice školního metodika prevence Činnost školního metodika prevence - zajištění tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy - spolupráce s výchovným poradcem pro první i druhý stupeň základní školy a třídními učiteli - koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování - metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence - spolu s třídními učiteli koordinace přípravy na integraci žáků cizinců do vzdělávacího procesu - koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně (Česká Lípa, Mladá Boleslav) - kontaktování odborného pracoviště v případě závažného výskytu rizikového chování - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Informační činnosti - zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy - prezentace výsledků preventivní práce školy - vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování Poradenská činnost - vyhledávání žáků s příznaky rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, doporučení odpovídající odborné péče ve spolupráci s třídním učitelem - spolupráce s třídními učiteli při sledování příznaků rizikového chování, sledování úrovně rizikových faktorů Šanon A - 5 -

6 - příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou ve spolupráci se třídními učiteli a specializovanými školskými zařízeními V. Vnitřní informační zdroje Vnitřní informační zdroje mají pomoci pracovníkům školy v efektivní orientaci v oblasti prevence na škole a v možnostech získat informace, metodickou a odbornou pomoc při práci např.: se třídním kolektivem. Základní škola nabízí tyto možnosti: - oddělení školní knihovny a videotéka pro potřeby školního metodika prevence a ostatní pedagogy - složka v elektronické podobě s informacemi o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí v oblasti prevence v rámci okresu, např.: pedagogicko-psychologické poradna, středisko výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, preventivně informační skupiny Policie ČR, nízkoprahová zařízení apod. - dva stálé informační panely na chodbách školy, na kterých jsou prezentovány informace pro žáky. Jeden se stabilnějším přehledem informací z oblasti prevence krizového chování, druhý monotematický, který se váže vždy k jednomu aktuálnímu tématu aktuálně k AIDS - sekce na webu školy s informacemi pro rodiče a veřejnost - schránka důvěry určená pro žáky školy - prezentace vlastních zápisků a záznamů školního metodika prevence na pravidelných měsíčních pedagogických poradách - složka v elektronické podobě přístupná všem pedagogickým pracovníků s krizovým plánem pro případ výskytu závažného rizikového chování ve škole, který vychází z Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j / (přílohy dokumentu) - na základní škole je možnost využití školního rozhlasu VI. Vnější informační zdroje Aktuální zdroje informací a metodické i odborné pomoci: - webové stránky, např.:www.msmt.cz, časopis Prevence (k dispozici u školního metodika prevence) Šanon A - 6 -

7 - metodická pomoc ze strany okresního metodika primární prevence pracovníka pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa, Havlíčkova 443/9 - přehled vzdělávacích programů v oblasti prevence dle aktuální nabídky zasílané na školu nebo na webových stránkách vzdělávacích institucí Vzdělávání školního metodika prevence ( ): Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících (NIDV Liberec), Úvod do první pomoci při šikanování (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s,),výchova ke zdravému životnímu stylu výživa a naše zdraví, alkohol a jiné drogy, prevence kouření, úvod do sexuality, AIDS (Motivace Životní styl, o.s.), Zážitkový komunikační kurz (Mgr. Irena Kubíková lektorka), Preventivní programy, aktivity škol a školských zař. v oblasti sociálně patologických jevů (Institut Transfero Praha), specializační studium školní poradenské služby Vzdělávací program pro učitele-školní metodik prevence VII. Dlouhodobé cíle Dlouhodobým cílem školy je utvářet motivující zdravé prostředí, které bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování. Důraz musí být kladen na upevňování morálních hodnot a rozvoj dovedností, které povedou k odmítání sebedestrukce, agresivity a porušování zákona. Základní škola toho chce dosahovat následujícími prostředky: - zaměření na prevenci školní neúspěšnosti - účinná specifická prevence a dobrá spolupráce s rodiči v oblasti předcházení vzniku neomluvené absence - nabízet programy pro talentované a nadané žáky - v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu žáků využívat přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě - DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti - zaměřit se propagaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování v místním tisku - zaměřit se na skupinu rodičů dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - respektovat doporučení školských poradenských zařízení v péči o žáky - nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích Šanon A - 7 -

8 - vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů - zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu - zkvalitňovat systém vlastního hodnocení VIII. Krátkodobé cíle Krátkodobé cíle z oblasti prevence určené žákům jsou realizovány ve školním roce Jsou zahrnuty do aktualizovaných tematických plánů, a to hlavně do předmětů prvouka a výchova ke zdraví viz příloha č. 1, dále je nespecifická primární prevence podporována začleňováním průřezových tematických okruhů napříč vzdělávacími oblastmi, tak dochází k její kontinuitě a integraci do celé řady předmětů (viz. ŠVP Škola školou) Tuto nespecifickou prevenci zajišťují učitelé jednotlivých předmětů. Další aktivity z oblasti specifické či nespecifické primární prevence určené žákům nad rámec vyučování jsou rozděleny do ročního plánu. Z organizačních důvodů může dojít ke změně termínu, který je následně upraven do plánu akcí školy pro daný měsíc, aktualizovaný vždy k 28. dni v měsíci. Besedy a některé akce organizují pro žáky školy odborníci nebo organizace, které se školou spolupracují. Převážné většiny aktivit se účastní jedna třída, asi 25 žáků. Roční plán: Září Sestavení MPP - je sestaven pro školní rok Vychází z šetření a postřehů z předešlého školního roku. Budou s ním seznámeni zaměstnanci školy. Den exkurzí program pro žáky ročníků, jedná se o nové třídní kolektivy. Pro třídního učitele se nabízí možnost prvního monitoringu pomocí dynamické diagnostiky. (nespecifická i specifická prevence) Sestavení individuálních vzdělávacích plánů - výchovný poradce seznámí pedagogické pracovníky s žáky, jejichž chování může ovlivňovat školní neúspěšnost a souvisí s některou specifickou poruchou učení nebo hyper či hypoaktivitou. Cesta proti násilí - prožitkový program (6. lekce) probíhá v září Zúčastní se ho postupně všechny třídy. Mezi cíle programu patří vyjadřování a pojmenování emocí, prožití situace, kdy dochází k uvědomování si důležitosti vzájemné spolupráce a vzájemného naslouchání, snažit se ovládat neklid a agresivitu. Hlavním mottem tohoto již šestého dílu programu je vyjadřování emocí a spolupráce. Program, který je pro žáky připraven vždy Šanon A - 8 -

9 v září, vede za přítomnosti třídního učitele Mgr. Irena Kubíková. Letos bude po předchozí domluvě se zástupci rodičů hrazen z fondu Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Říjen Beseda Prevence před Drogou beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině, kterou vede MUDr. Michaelou Duchanová. Čas proměn - Nabídka kroužků - školních kroužků i volnočasových aktivit spolků a organizací ve městě prostřednictvím letáčků či informačních panelech v prostorách školy (nespecifická primární prevence) Listopad Šikana z právního hlediska program pro 8. ročník ve spolupráci s Městskou policií Doksy Beseda s policistou ČR- druhy policie, v čem může policista pomoci, jak jej poznají, co mohou, něco k BESIPU, chování na PC, bezpečnost. (1.stupeň) (specifická prevence) Prosinec Projektový den - témata některých projektů podporují prevenci rizikového chování (např.: antireklama na tabákové výrobky v osmém ročníku). (nespecifická i specifická primární prevence) Beseda - ve spolupráci s úřadem práce pro 9. ročník. Součástí je i diskuze k problematice nezaměstnanost a následných rizik. Leden Prevence kouření I. první část programu Prevence kouření pro 4. ročník. Programy z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Přednáška o holocaustu - pro 8. ročníky organizuje metodický útvar člověk a společnost Únor Šanon A - 9 -

10 Alkohol a jiné drogy I. - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda s Policií ČR - beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině. (specifická primární prevence) Březen Výživa a naše zdraví - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Alkohol a jiné drogy II. - program pro 7. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda ve spolupráci se sociálním odborem města beseda pro 8. ročník (specifická primární prevence) Duben Úvod do sexuality I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Květen AIDS I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Úvod do sexuality II. - program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Červen AIDS II. program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Den dětí se zdravotním postižením (nespecifická primární prevence) IX. Systém prevence ve škole Ředitel školy a vedení školy - vytvářejí podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů - pověřují vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence Šanon A

11 - zodpovídají za soustavu vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence - zajišťují spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence - sledují efektivitu jednotlivých preventivních aktivit - zajišťují zakotvení preventivních opatření proti sociálně rizikovému chování žáků ve Školním řádu a Sankčním řádu Základní školy K. H. Máchy - jsou neprodleně informováni o příslušných opatřeních při výskytu rizikového chování patologických jevů ve škole Výchovný poradce - spolupracuje se školním metodikem prevence Třídní učitelé - spolupracuje se školním metodikem prevence - podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na diagnostice vztahů ve třídě - motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem (vytváří pozitivní sociální klima ve třídě) - připravuje a vede třídnické hodiny - účastní se spolu s žáky programů z oblasti prevence rizikového chování - informuje rodiče na třídních schůzkách i o záměrech a způsobech realizace dlouhodobých i krátkodobých cílů v oblasti prevence - informuje školního metodika prevence o možném výskytu rizikového chování ve své třídě Pedagogové v metodickém útvaru člověk a zdraví - aktualizují a vyhodnocují tematické plány, které zahrnují výukové bloky s preventivní tematikou - vytvářejí žákům podmínky se přímo ve výuce seznamovat přiměřeným způsobem s problematikou rizikového chování (viz příloha č. 1) Vedoucí kroužků - udržují a dále prohlubují aktivitu a zájem žáků o sportovní, kulturní či jinou činnost - podporují zájmy žáků Šanon A

12 - volí individuální přístup k nadaným žákům a podporují jejich přípravu na znalostní i sportovní soutěže Aktivity pro rodiče - informovat rodiče o záměrech školy v oblasti předcházení výskytu rizikového chování žáků prostřednictvím první třídní schůzky v měsíci září, celoročně na webu školy. - informovat rodiče o způsobech realizace programu každý měsíc prostřednictvím Dokského zpravodaje (místní tisk) a na webu školy. - najít a prohlubovat možnosti účasti rodičů na realizaci programu přes SRPDŠ, např.: financování projektu Cesta proti násilí z fondu sdružení. - podporovat účast rodičů jednotlivců na realizaci programu - aktuálně předávat rodičům informace, které se týkají oblasti předcházení rizik, přes žákovskou knížku. Jedná se například o informace od Policie ČR. X. Krizový plán a postup řešení šikanování Zcela konkrétně zpracovává Kolář (2005) metodiku sekundární prevence v páté kapitole knihy Bolest šikanování. Preventivní postupy jsou zde zpracovány pro oblast školství a jsou určeny pedagogům a rodičům. Metodiky jsou děleny do čtyř podskupin: první pomoc, minimální celková léčba celé skupiny, pedagogická komunita a systémová prevence školních šikan. Metodika první pomoci by měla pedagogům pomoci v počátečních stádiích šikanování. Důležitou roli zde hraje správná diagnostika a rozpoznání varovných signálů, strategie vyšetřování a náprava. Vlastní strategie vyšetřování zahrnuje pět kroků: 1. Rozhovor s informátory a oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Jakmile je vyšetřování ukončeno, přecházíme k nápravě. Pro první pomoc lze podle Koláře použít dvě zcela odlišné metody: metodu vnějšího nátlaku nebo metodu usmíření. První metoda se snaží trestem a strachem přinutit viníky k zastavení agresivního chování. K této Šanon A

13 metodě patří i komisionální pohovor, který může mít nezanedbatelný preventivní účinek. Kolář předkládá v praxi osvědčený postup vedení jednání: 1. Seznámení rodičů s problémem 2. Postupné vyjádření všech pedagogů 3. Vyjádření žáka 4. Vyjádření rodičů 5. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 6. Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise Výchovná komise může, navrhnou dle závažnosti šikanování běžná i mimořádná opatření: výchovná opatření, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, pobyt v dětském diagnostickém ústavu. Následně by také mělo dojít k ochraně oběti např.: pravidelné hovory s rodiči, setkávání s obětí, sledování situace. Druhá metoda má omezené využití. Vhodná je pro nebrutální šikanu prvního a druhého stadia u dětí mladšího školního věku. Doporučený metodický postup: 1. Nejnutnější diagnostika 2. Rozhovor s obětí 3. Rozhovor s agresory 4. Společné setkání a hledání nápravy (konstelace skupiny, ponoření se do problému, omluva a usmíření, předkládání návrhu pro nápravu, závěr, kontrolní setkání) Pokud ve škole objevíme neobvyklou šikanu (extrémně brutální, sexuální, rasově motivovanou) volíme zvláštní organizaci vyšetřování. Prvním krokem je domluva o spolupráci při vyšetřování s dalšími pedagogy, dále je nutné zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi, poskytnout pomoc a podporu oběti a ohlásit celou věc policii. První pomoc při šikanování se zaměřuji příznaky. Mezi její veliké přednosti patří hlavně rychlost a razance. Následovat by měla metoda, která bude léčit příčiny a zabrání, aby se šikanování neopakovalo. V Doksech Mgr. Alena Kolaříková Šanon A

14 Šanon A

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy Valdštejnská 253 Okres Česká Lípa příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Č. j.: ZS_KHM_354/16 Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy Valdštejnská 253 okres Česká Lípa příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy. Poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 1. Charakteristika školy Školní preventivní strategie 2015-2018 Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více