MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon A - 1 -

2 Obsah I. Úvod... 3 II. Výchozí dokumenty... 3 III. Charakteristika školy... 4 IV. Pozice školního metodika prevence... 4 V. Vnitřní informační zdroje... 5 VI. Vnější informační zdroje... 6 VII. Dlouhodobé cíle... 7 VIII. Krátkodobé cíle... 8 IX. Systém prevence ve škole X. Krizový plán a postup řešení šikanování Šanon A - 2 -

3 I. Úvod Program na rok 2014/2015 navazuje na aktivity a činnosti z předchozích let. Celoroční preventivní program si klade za cíl pomoci minimalizovat mnohá rizika spojená s výskytem rizikových projevů chování u žáků. Tento program má pozitivně rozvíjet osobnost žáka, podílet se na osvětové činnosti z oblasti zdravého životního stylu a pomoci zmenšit možný výskyt rizikového chování žáků. Minimální preventivní program obsahuje různé aktivity prevence rizikového chování v následujících oblastech: - násilí, divácké a domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, šikanování a záškoláctví - kriminalita, delikvence, vandalismus - užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabákových výrobků) - komerční sexuální zneužívání dětí - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sekty a sociálně patologická náboženská hnutí - xenofobie, rasismus, intolerance a semitismus - ohrožování mravní výchovy mládeže - netolismus a patologické hráčství MPP je součástí celkového působení školy při výchovně vzdělávacím procesu II. Výchozí dokumenty - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/ (Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy Co dělat když, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům Šanon A - 3 -

4 škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.) - Primární prevence rizikového chování ve školství, Sdružení SCAN Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze - ŠVP pro základní vzdělávání Škola školou - Výroční zpráva ZŠ Doksy o činnosti 2013/ Školní řád Základní školy v Doksech - Sankční řád Základní školy v Doksech - Tématické plány školy pro rok 2013/2014 III. Charakteristika školy Základní škola Karla Hynka Máchy v Doksech je jediná základní škola ve městě. Je plně organizovanou školou s ročníkem. Ve školním roce 2014/2015 jsou v jednotlivých ročnících 2 třídy, výjimkou je 1. ročník, který má 3 třídy. Ke škole patří i jedna třída praktická pro vzdělávání žáku 1. a 2. stupně praktické školy. 8 žáků má individuální vzdělávací plán a je integrováno do kmenových tříd základní školy. 15 žáků je zařazeno do praktické třídy. Všechny třídy jsou umístěny v budově ve Valdštejnské ulici č. p Ke komplexu budov patří dvě tělocvičny se zázemím, školní družina, stravovací zařízení, školní hřiště a školní pozemek. Areál není oplocen, je volně přístupný. Do školy dojíždějí žáci z obcí: Břehyně, Obora, Okna, Ždírec, Luka, Kruh, Žďár, Tachov, Korce, Zbyny, Skalka u Doks, Vrchovany, Staré Splavy. Jak vyplývá ze záznamů pohovorů s žáky a z průběžných šetření výskyt rizikových projevů chování u žáků se objevuje zpravidla v době o přestávkách. Míra rizika výskytu užití tabákových výrobků se zvyšuje v předmětech, kde probíhá výuka mimo budovu školy, např. při úpravě areálu nebo na školním pozemku. Případný výskyt agresivního chování mezi žáky školy a vandalismus v době před a po skončení výučování v areálu základní školy do značné míry řeší kamerový systém, na jehož pořízení se podílelo město Doksy a který spravuje Policie ČR. Rekonstrukce šaten spolu s provozním řádem šaten, přinesla téměř nulovou možnost výskytu rizikového chování, jako je vandalismus, násilné chování nebo krádeže, v těchto prostorech. Šanon A - 4 -

5 IV. Pozice školního metodika prevence Činnost školního metodika prevence - zajištění tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy - spolupráce s výchovným poradcem pro první i druhý stupeň základní školy a třídními učiteli - koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování - metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence - spolu s třídními učiteli koordinace přípravy na integraci žáků cizinců do vzdělávacího procesu - koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně (Česká Lípa, Mladá Boleslav) - kontaktování odborného pracoviště v případě závažného výskytu rizikového chování - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Informační činnosti - zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy - prezentace výsledků preventivní práce školy - vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování Poradenská činnost - vyhledávání žáků s příznaky rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, doporučení odpovídající odborné péče ve spolupráci s třídním učitelem - spolupráce s třídními učiteli při sledování příznaků rizikového chování, sledování úrovně rizikových faktorů Šanon A - 5 -

6 - příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou ve spolupráci se třídními učiteli a specializovanými školskými zařízeními V. Vnitřní informační zdroje Vnitřní informační zdroje mají pomoci pracovníkům školy v efektivní orientaci v oblasti prevence na škole a v možnostech získat informace, metodickou a odbornou pomoc při práci např.: se třídním kolektivem. Základní škola nabízí tyto možnosti: - oddělení školní knihovny a videotéka pro potřeby školního metodika prevence a ostatní pedagogy - složka v elektronické podobě s informacemi o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí v oblasti prevence v rámci okresu, např.: pedagogicko-psychologické poradna, středisko výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, preventivně informační skupiny Policie ČR, nízkoprahová zařízení apod. - dva stálé informační panely na chodbách školy, na kterých jsou prezentovány informace pro žáky. Jeden se stabilnějším přehledem informací z oblasti prevence krizového chování, druhý monotematický, který se váže vždy k jednomu aktuálnímu tématu aktuálně k AIDS - sekce na webu školy s informacemi pro rodiče a veřejnost - schránka důvěry určená pro žáky školy - prezentace vlastních zápisků a záznamů školního metodika prevence na pravidelných měsíčních pedagogických poradách - složka v elektronické podobě přístupná všem pedagogickým pracovníků s krizovým plánem pro případ výskytu závažného rizikového chování ve škole, který vychází z Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j / (přílohy dokumentu) - na základní škole je možnost využití školního rozhlasu VI. Vnější informační zdroje Aktuální zdroje informací a metodické i odborné pomoci: - webové stránky, např.:www.msmt.cz, časopis Prevence (k dispozici u školního metodika prevence) Šanon A - 6 -

7 - metodická pomoc ze strany okresního metodika primární prevence pracovníka pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa, Havlíčkova 443/9 - přehled vzdělávacích programů v oblasti prevence dle aktuální nabídky zasílané na školu nebo na webových stránkách vzdělávacích institucí Vzdělávání školního metodika prevence ( ): Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících (NIDV Liberec), Úvod do první pomoci při šikanování (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s,),výchova ke zdravému životnímu stylu výživa a naše zdraví, alkohol a jiné drogy, prevence kouření, úvod do sexuality, AIDS (Motivace Životní styl, o.s.), Zážitkový komunikační kurz (Mgr. Irena Kubíková lektorka), Preventivní programy, aktivity škol a školských zař. v oblasti sociálně patologických jevů (Institut Transfero Praha), specializační studium školní poradenské služby Vzdělávací program pro učitele-školní metodik prevence VII. Dlouhodobé cíle Dlouhodobým cílem školy je utvářet motivující zdravé prostředí, které bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování. Důraz musí být kladen na upevňování morálních hodnot a rozvoj dovedností, které povedou k odmítání sebedestrukce, agresivity a porušování zákona. Základní škola toho chce dosahovat následujícími prostředky: - zaměření na prevenci školní neúspěšnosti - účinná specifická prevence a dobrá spolupráce s rodiči v oblasti předcházení vzniku neomluvené absence - nabízet programy pro talentované a nadané žáky - v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu žáků využívat přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě - DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti - zaměřit se propagaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování v místním tisku - zaměřit se na skupinu rodičů dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - respektovat doporučení školských poradenských zařízení v péči o žáky - nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích Šanon A - 7 -

8 - vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů - zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu - zkvalitňovat systém vlastního hodnocení VIII. Krátkodobé cíle Krátkodobé cíle z oblasti prevence určené žákům jsou realizovány ve školním roce Jsou zahrnuty do aktualizovaných tematických plánů, a to hlavně do předmětů prvouka a výchova ke zdraví viz příloha č. 1, dále je nespecifická primární prevence podporována začleňováním průřezových tematických okruhů napříč vzdělávacími oblastmi, tak dochází k její kontinuitě a integraci do celé řady předmětů (viz. ŠVP Škola školou) Tuto nespecifickou prevenci zajišťují učitelé jednotlivých předmětů. Další aktivity z oblasti specifické či nespecifické primární prevence určené žákům nad rámec vyučování jsou rozděleny do ročního plánu. Z organizačních důvodů může dojít ke změně termínu, který je následně upraven do plánu akcí školy pro daný měsíc, aktualizovaný vždy k 28. dni v měsíci. Besedy a některé akce organizují pro žáky školy odborníci nebo organizace, které se školou spolupracují. Převážné většiny aktivit se účastní jedna třída, asi 25 žáků. Roční plán: Září Sestavení MPP - je sestaven pro školní rok Vychází z šetření a postřehů z předešlého školního roku. Budou s ním seznámeni zaměstnanci školy. Den exkurzí program pro žáky ročníků, jedná se o nové třídní kolektivy. Pro třídního učitele se nabízí možnost prvního monitoringu pomocí dynamické diagnostiky. (nespecifická i specifická prevence) Sestavení individuálních vzdělávacích plánů - výchovný poradce seznámí pedagogické pracovníky s žáky, jejichž chování může ovlivňovat školní neúspěšnost a souvisí s některou specifickou poruchou učení nebo hyper či hypoaktivitou. Cesta proti násilí - prožitkový program (6. lekce) probíhá v září Zúčastní se ho postupně všechny třídy. Mezi cíle programu patří vyjadřování a pojmenování emocí, prožití situace, kdy dochází k uvědomování si důležitosti vzájemné spolupráce a vzájemného naslouchání, snažit se ovládat neklid a agresivitu. Hlavním mottem tohoto již šestého dílu programu je vyjadřování emocí a spolupráce. Program, který je pro žáky připraven vždy Šanon A - 8 -

9 v září, vede za přítomnosti třídního učitele Mgr. Irena Kubíková. Letos bude po předchozí domluvě se zástupci rodičů hrazen z fondu Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Říjen Beseda Prevence před Drogou beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině, kterou vede MUDr. Michaelou Duchanová. Čas proměn - Nabídka kroužků - školních kroužků i volnočasových aktivit spolků a organizací ve městě prostřednictvím letáčků či informačních panelech v prostorách školy (nespecifická primární prevence) Listopad Šikana z právního hlediska program pro 8. ročník ve spolupráci s Městskou policií Doksy Beseda s policistou ČR- druhy policie, v čem může policista pomoci, jak jej poznají, co mohou, něco k BESIPU, chování na PC, bezpečnost. (1.stupeň) (specifická prevence) Prosinec Projektový den - témata některých projektů podporují prevenci rizikového chování (např.: antireklama na tabákové výrobky v osmém ročníku). (nespecifická i specifická primární prevence) Beseda - ve spolupráci s úřadem práce pro 9. ročník. Součástí je i diskuze k problematice nezaměstnanost a následných rizik. Leden Prevence kouření I. první část programu Prevence kouření pro 4. ročník. Programy z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Přednáška o holocaustu - pro 8. ročníky organizuje metodický útvar člověk a společnost Únor Šanon A - 9 -

10 Alkohol a jiné drogy I. - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda s Policií ČR - beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině. (specifická primární prevence) Březen Výživa a naše zdraví - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Alkohol a jiné drogy II. - program pro 7. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda ve spolupráci se sociálním odborem města beseda pro 8. ročník (specifická primární prevence) Duben Úvod do sexuality I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Květen AIDS I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Úvod do sexuality II. - program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Červen AIDS II. program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Den dětí se zdravotním postižením (nespecifická primární prevence) IX. Systém prevence ve škole Ředitel školy a vedení školy - vytvářejí podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů - pověřují vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence Šanon A

11 - zodpovídají za soustavu vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence - zajišťují spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence - sledují efektivitu jednotlivých preventivních aktivit - zajišťují zakotvení preventivních opatření proti sociálně rizikovému chování žáků ve Školním řádu a Sankčním řádu Základní školy K. H. Máchy - jsou neprodleně informováni o příslušných opatřeních při výskytu rizikového chování patologických jevů ve škole Výchovný poradce - spolupracuje se školním metodikem prevence Třídní učitelé - spolupracuje se školním metodikem prevence - podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na diagnostice vztahů ve třídě - motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem (vytváří pozitivní sociální klima ve třídě) - připravuje a vede třídnické hodiny - účastní se spolu s žáky programů z oblasti prevence rizikového chování - informuje rodiče na třídních schůzkách i o záměrech a způsobech realizace dlouhodobých i krátkodobých cílů v oblasti prevence - informuje školního metodika prevence o možném výskytu rizikového chování ve své třídě Pedagogové v metodickém útvaru člověk a zdraví - aktualizují a vyhodnocují tematické plány, které zahrnují výukové bloky s preventivní tematikou - vytvářejí žákům podmínky se přímo ve výuce seznamovat přiměřeným způsobem s problematikou rizikového chování (viz příloha č. 1) Vedoucí kroužků - udržují a dále prohlubují aktivitu a zájem žáků o sportovní, kulturní či jinou činnost - podporují zájmy žáků Šanon A

12 - volí individuální přístup k nadaným žákům a podporují jejich přípravu na znalostní i sportovní soutěže Aktivity pro rodiče - informovat rodiče o záměrech školy v oblasti předcházení výskytu rizikového chování žáků prostřednictvím první třídní schůzky v měsíci září, celoročně na webu školy. - informovat rodiče o způsobech realizace programu každý měsíc prostřednictvím Dokského zpravodaje (místní tisk) a na webu školy. - najít a prohlubovat možnosti účasti rodičů na realizaci programu přes SRPDŠ, např.: financování projektu Cesta proti násilí z fondu sdružení. - podporovat účast rodičů jednotlivců na realizaci programu - aktuálně předávat rodičům informace, které se týkají oblasti předcházení rizik, přes žákovskou knížku. Jedná se například o informace od Policie ČR. X. Krizový plán a postup řešení šikanování Zcela konkrétně zpracovává Kolář (2005) metodiku sekundární prevence v páté kapitole knihy Bolest šikanování. Preventivní postupy jsou zde zpracovány pro oblast školství a jsou určeny pedagogům a rodičům. Metodiky jsou děleny do čtyř podskupin: první pomoc, minimální celková léčba celé skupiny, pedagogická komunita a systémová prevence školních šikan. Metodika první pomoci by měla pedagogům pomoci v počátečních stádiích šikanování. Důležitou roli zde hraje správná diagnostika a rozpoznání varovných signálů, strategie vyšetřování a náprava. Vlastní strategie vyšetřování zahrnuje pět kroků: 1. Rozhovor s informátory a oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Jakmile je vyšetřování ukončeno, přecházíme k nápravě. Pro první pomoc lze podle Koláře použít dvě zcela odlišné metody: metodu vnějšího nátlaku nebo metodu usmíření. První metoda se snaží trestem a strachem přinutit viníky k zastavení agresivního chování. K této Šanon A

13 metodě patří i komisionální pohovor, který může mít nezanedbatelný preventivní účinek. Kolář předkládá v praxi osvědčený postup vedení jednání: 1. Seznámení rodičů s problémem 2. Postupné vyjádření všech pedagogů 3. Vyjádření žáka 4. Vyjádření rodičů 5. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 6. Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise Výchovná komise může, navrhnou dle závažnosti šikanování běžná i mimořádná opatření: výchovná opatření, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, pobyt v dětském diagnostickém ústavu. Následně by také mělo dojít k ochraně oběti např.: pravidelné hovory s rodiči, setkávání s obětí, sledování situace. Druhá metoda má omezené využití. Vhodná je pro nebrutální šikanu prvního a druhého stadia u dětí mladšího školního věku. Doporučený metodický postup: 1. Nejnutnější diagnostika 2. Rozhovor s obětí 3. Rozhovor s agresory 4. Společné setkání a hledání nápravy (konstelace skupiny, ponoření se do problému, omluva a usmíření, předkládání návrhu pro nápravu, závěr, kontrolní setkání) Pokud ve škole objevíme neobvyklou šikanu (extrémně brutální, sexuální, rasově motivovanou) volíme zvláštní organizaci vyšetřování. Prvním krokem je domluva o spolupráci při vyšetřování s dalšími pedagogy, dále je nutné zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi, poskytnout pomoc a podporu oběti a ohlásit celou věc policii. První pomoc při šikanování se zaměřuji příznaky. Mezi její veliké přednosti patří hlavně rychlost a razance. Následovat by měla metoda, která bude léčit příčiny a zabrání, aby se šikanování neopakovalo. V Doksech Mgr. Alena Kolaříková Šanon A

14 Šanon A

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy Valdštejnská 253 Okres Česká Lípa příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence )

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: PaedDr. Jitka Mikešová ( ředitelka školy ) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více