MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon A - 1 -

2 Obsah I. Úvod... 3 II. Výchozí dokumenty... 3 III. Charakteristika školy... 4 IV. Pozice školního metodika prevence... 4 V. Vnitřní informační zdroje... 5 VI. Vnější informační zdroje... 6 VII. Dlouhodobé cíle... 7 VIII. Krátkodobé cíle... 8 IX. Systém prevence ve škole X. Krizový plán a postup řešení šikanování Šanon A - 2 -

3 I. Úvod Program na rok 2014/2015 navazuje na aktivity a činnosti z předchozích let. Celoroční preventivní program si klade za cíl pomoci minimalizovat mnohá rizika spojená s výskytem rizikových projevů chování u žáků. Tento program má pozitivně rozvíjet osobnost žáka, podílet se na osvětové činnosti z oblasti zdravého životního stylu a pomoci zmenšit možný výskyt rizikového chování žáků. Minimální preventivní program obsahuje různé aktivity prevence rizikového chování v následujících oblastech: - násilí, divácké a domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, šikanování a záškoláctví - kriminalita, delikvence, vandalismus - užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabákových výrobků) - komerční sexuální zneužívání dětí - poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) - sekty a sociálně patologická náboženská hnutí - xenofobie, rasismus, intolerance a semitismus - ohrožování mravní výchovy mládeže - netolismus a patologické hráčství MPP je součástí celkového působení školy při výchovně vzdělávacím procesu II. Výchozí dokumenty - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/ (Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy Co dělat když, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům Šanon A - 3 -

4 škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.) - Primární prevence rizikového chování ve školství, Sdružení SCAN Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze - ŠVP pro základní vzdělávání Škola školou - Výroční zpráva ZŠ Doksy o činnosti 2013/ Školní řád Základní školy v Doksech - Sankční řád Základní školy v Doksech - Tématické plány školy pro rok 2013/2014 III. Charakteristika školy Základní škola Karla Hynka Máchy v Doksech je jediná základní škola ve městě. Je plně organizovanou školou s ročníkem. Ve školním roce 2014/2015 jsou v jednotlivých ročnících 2 třídy, výjimkou je 1. ročník, který má 3 třídy. Ke škole patří i jedna třída praktická pro vzdělávání žáku 1. a 2. stupně praktické školy. 8 žáků má individuální vzdělávací plán a je integrováno do kmenových tříd základní školy. 15 žáků je zařazeno do praktické třídy. Všechny třídy jsou umístěny v budově ve Valdštejnské ulici č. p Ke komplexu budov patří dvě tělocvičny se zázemím, školní družina, stravovací zařízení, školní hřiště a školní pozemek. Areál není oplocen, je volně přístupný. Do školy dojíždějí žáci z obcí: Břehyně, Obora, Okna, Ždírec, Luka, Kruh, Žďár, Tachov, Korce, Zbyny, Skalka u Doks, Vrchovany, Staré Splavy. Jak vyplývá ze záznamů pohovorů s žáky a z průběžných šetření výskyt rizikových projevů chování u žáků se objevuje zpravidla v době o přestávkách. Míra rizika výskytu užití tabákových výrobků se zvyšuje v předmětech, kde probíhá výuka mimo budovu školy, např. při úpravě areálu nebo na školním pozemku. Případný výskyt agresivního chování mezi žáky školy a vandalismus v době před a po skončení výučování v areálu základní školy do značné míry řeší kamerový systém, na jehož pořízení se podílelo město Doksy a který spravuje Policie ČR. Rekonstrukce šaten spolu s provozním řádem šaten, přinesla téměř nulovou možnost výskytu rizikového chování, jako je vandalismus, násilné chování nebo krádeže, v těchto prostorech. Šanon A - 4 -

5 IV. Pozice školního metodika prevence Činnost školního metodika prevence - zajištění tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy - spolupráce s výchovným poradcem pro první i druhý stupeň základní školy a třídními učiteli - koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování - metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence - spolu s třídními učiteli koordinace přípravy na integraci žáků cizinců do vzdělávacího procesu - koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně (Česká Lípa, Mladá Boleslav) - kontaktování odborného pracoviště v případě závažného výskytu rizikového chování - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Informační činnosti - zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy - prezentace výsledků preventivní práce školy - vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování Poradenská činnost - vyhledávání žáků s příznaky rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, doporučení odpovídající odborné péče ve spolupráci s třídním učitelem - spolupráce s třídními učiteli při sledování příznaků rizikového chování, sledování úrovně rizikových faktorů Šanon A - 5 -

6 - příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou ve spolupráci se třídními učiteli a specializovanými školskými zařízeními V. Vnitřní informační zdroje Vnitřní informační zdroje mají pomoci pracovníkům školy v efektivní orientaci v oblasti prevence na škole a v možnostech získat informace, metodickou a odbornou pomoc při práci např.: se třídním kolektivem. Základní škola nabízí tyto možnosti: - oddělení školní knihovny a videotéka pro potřeby školního metodika prevence a ostatní pedagogy - složka v elektronické podobě s informacemi o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí v oblasti prevence v rámci okresu, např.: pedagogicko-psychologické poradna, středisko výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, preventivně informační skupiny Policie ČR, nízkoprahová zařízení apod. - dva stálé informační panely na chodbách školy, na kterých jsou prezentovány informace pro žáky. Jeden se stabilnějším přehledem informací z oblasti prevence krizového chování, druhý monotematický, který se váže vždy k jednomu aktuálnímu tématu aktuálně k AIDS - sekce na webu školy s informacemi pro rodiče a veřejnost - schránka důvěry určená pro žáky školy - prezentace vlastních zápisků a záznamů školního metodika prevence na pravidelných měsíčních pedagogických poradách - složka v elektronické podobě přístupná všem pedagogickým pracovníků s krizovým plánem pro případ výskytu závažného rizikového chování ve škole, který vychází z Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j / (přílohy dokumentu) - na základní škole je možnost využití školního rozhlasu VI. Vnější informační zdroje Aktuální zdroje informací a metodické i odborné pomoci: - webové stránky, např.:www.msmt.cz, časopis Prevence (k dispozici u školního metodika prevence) Šanon A - 6 -

7 - metodická pomoc ze strany okresního metodika primární prevence pracovníka pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa, Havlíčkova 443/9 - přehled vzdělávacích programů v oblasti prevence dle aktuální nabídky zasílané na školu nebo na webových stránkách vzdělávacích institucí Vzdělávání školního metodika prevence ( ): Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních dospívajících (NIDV Liberec), Úvod do první pomoci při šikanování (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s,),výchova ke zdravému životnímu stylu výživa a naše zdraví, alkohol a jiné drogy, prevence kouření, úvod do sexuality, AIDS (Motivace Životní styl, o.s.), Zážitkový komunikační kurz (Mgr. Irena Kubíková lektorka), Preventivní programy, aktivity škol a školských zař. v oblasti sociálně patologických jevů (Institut Transfero Praha), specializační studium školní poradenské služby Vzdělávací program pro učitele-školní metodik prevence VII. Dlouhodobé cíle Dlouhodobým cílem školy je utvářet motivující zdravé prostředí, které bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování. Důraz musí být kladen na upevňování morálních hodnot a rozvoj dovedností, které povedou k odmítání sebedestrukce, agresivity a porušování zákona. Základní škola toho chce dosahovat následujícími prostředky: - zaměření na prevenci školní neúspěšnosti - účinná specifická prevence a dobrá spolupráce s rodiči v oblasti předcházení vzniku neomluvené absence - nabízet programy pro talentované a nadané žáky - v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu žáků využívat přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě - DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti - zaměřit se propagaci aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování v místním tisku - zaměřit se na skupinu rodičů dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - respektovat doporučení školských poradenských zařízení v péči o žáky - nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích Šanon A - 7 -

8 - vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů - zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu - zkvalitňovat systém vlastního hodnocení VIII. Krátkodobé cíle Krátkodobé cíle z oblasti prevence určené žákům jsou realizovány ve školním roce Jsou zahrnuty do aktualizovaných tematických plánů, a to hlavně do předmětů prvouka a výchova ke zdraví viz příloha č. 1, dále je nespecifická primární prevence podporována začleňováním průřezových tematických okruhů napříč vzdělávacími oblastmi, tak dochází k její kontinuitě a integraci do celé řady předmětů (viz. ŠVP Škola školou) Tuto nespecifickou prevenci zajišťují učitelé jednotlivých předmětů. Další aktivity z oblasti specifické či nespecifické primární prevence určené žákům nad rámec vyučování jsou rozděleny do ročního plánu. Z organizačních důvodů může dojít ke změně termínu, který je následně upraven do plánu akcí školy pro daný měsíc, aktualizovaný vždy k 28. dni v měsíci. Besedy a některé akce organizují pro žáky školy odborníci nebo organizace, které se školou spolupracují. Převážné většiny aktivit se účastní jedna třída, asi 25 žáků. Roční plán: Září Sestavení MPP - je sestaven pro školní rok Vychází z šetření a postřehů z předešlého školního roku. Budou s ním seznámeni zaměstnanci školy. Den exkurzí program pro žáky ročníků, jedná se o nové třídní kolektivy. Pro třídního učitele se nabízí možnost prvního monitoringu pomocí dynamické diagnostiky. (nespecifická i specifická prevence) Sestavení individuálních vzdělávacích plánů - výchovný poradce seznámí pedagogické pracovníky s žáky, jejichž chování může ovlivňovat školní neúspěšnost a souvisí s některou specifickou poruchou učení nebo hyper či hypoaktivitou. Cesta proti násilí - prožitkový program (6. lekce) probíhá v září Zúčastní se ho postupně všechny třídy. Mezi cíle programu patří vyjadřování a pojmenování emocí, prožití situace, kdy dochází k uvědomování si důležitosti vzájemné spolupráce a vzájemného naslouchání, snažit se ovládat neklid a agresivitu. Hlavním mottem tohoto již šestého dílu programu je vyjadřování emocí a spolupráce. Program, který je pro žáky připraven vždy Šanon A - 8 -

9 v září, vede za přítomnosti třídního učitele Mgr. Irena Kubíková. Letos bude po předchozí domluvě se zástupci rodičů hrazen z fondu Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Říjen Beseda Prevence před Drogou beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině, kterou vede MUDr. Michaelou Duchanová. Čas proměn - Nabídka kroužků - školních kroužků i volnočasových aktivit spolků a organizací ve městě prostřednictvím letáčků či informačních panelech v prostorách školy (nespecifická primární prevence) Listopad Šikana z právního hlediska program pro 8. ročník ve spolupráci s Městskou policií Doksy Beseda s policistou ČR- druhy policie, v čem může policista pomoci, jak jej poznají, co mohou, něco k BESIPU, chování na PC, bezpečnost. (1.stupeň) (specifická prevence) Prosinec Projektový den - témata některých projektů podporují prevenci rizikového chování (např.: antireklama na tabákové výrobky v osmém ročníku). (nespecifická i specifická primární prevence) Beseda - ve spolupráci s úřadem práce pro 9. ročník. Součástí je i diskuze k problematice nezaměstnanost a následných rizik. Leden Prevence kouření I. první část programu Prevence kouření pro 4. ročník. Programy z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Přednáška o holocaustu - pro 8. ročníky organizuje metodický útvar člověk a společnost Únor Šanon A - 9 -

10 Alkohol a jiné drogy I. - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda s Policií ČR - beseda pro žáky 1. stupně ve školní družině. (specifická primární prevence) Březen Výživa a naše zdraví - program pro 6. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Alkohol a jiné drogy II. - program pro 7. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Beseda ve spolupráci se sociálním odborem města beseda pro 8. ročník (specifická primární prevence) Duben Úvod do sexuality I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Květen AIDS I. - program pro 8. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Úvod do sexuality II. - program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. Červen AIDS II. program pro 9. ročník z řady Výchova ke zdravému životnímu stylu. (specifická primární prevence) Den dětí se zdravotním postižením (nespecifická primární prevence) IX. Systém prevence ve škole Ředitel školy a vedení školy - vytvářejí podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů - pověřují vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence Šanon A

11 - zodpovídají za soustavu vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence - zajišťují spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence - sledují efektivitu jednotlivých preventivních aktivit - zajišťují zakotvení preventivních opatření proti sociálně rizikovému chování žáků ve Školním řádu a Sankčním řádu Základní školy K. H. Máchy - jsou neprodleně informováni o příslušných opatřeních při výskytu rizikového chování patologických jevů ve škole Výchovný poradce - spolupracuje se školním metodikem prevence Třídní učitelé - spolupracuje se školním metodikem prevence - podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na diagnostice vztahů ve třídě - motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem (vytváří pozitivní sociální klima ve třídě) - připravuje a vede třídnické hodiny - účastní se spolu s žáky programů z oblasti prevence rizikového chování - informuje rodiče na třídních schůzkách i o záměrech a způsobech realizace dlouhodobých i krátkodobých cílů v oblasti prevence - informuje školního metodika prevence o možném výskytu rizikového chování ve své třídě Pedagogové v metodickém útvaru člověk a zdraví - aktualizují a vyhodnocují tematické plány, které zahrnují výukové bloky s preventivní tematikou - vytvářejí žákům podmínky se přímo ve výuce seznamovat přiměřeným způsobem s problematikou rizikového chování (viz příloha č. 1) Vedoucí kroužků - udržují a dále prohlubují aktivitu a zájem žáků o sportovní, kulturní či jinou činnost - podporují zájmy žáků Šanon A

12 - volí individuální přístup k nadaným žákům a podporují jejich přípravu na znalostní i sportovní soutěže Aktivity pro rodiče - informovat rodiče o záměrech školy v oblasti předcházení výskytu rizikového chování žáků prostřednictvím první třídní schůzky v měsíci září, celoročně na webu školy. - informovat rodiče o způsobech realizace programu každý měsíc prostřednictvím Dokského zpravodaje (místní tisk) a na webu školy. - najít a prohlubovat možnosti účasti rodičů na realizaci programu přes SRPDŠ, např.: financování projektu Cesta proti násilí z fondu sdružení. - podporovat účast rodičů jednotlivců na realizaci programu - aktuálně předávat rodičům informace, které se týkají oblasti předcházení rizik, přes žákovskou knížku. Jedná se například o informace od Policie ČR. X. Krizový plán a postup řešení šikanování Zcela konkrétně zpracovává Kolář (2005) metodiku sekundární prevence v páté kapitole knihy Bolest šikanování. Preventivní postupy jsou zde zpracovány pro oblast školství a jsou určeny pedagogům a rodičům. Metodiky jsou děleny do čtyř podskupin: první pomoc, minimální celková léčba celé skupiny, pedagogická komunita a systémová prevence školních šikan. Metodika první pomoci by měla pedagogům pomoci v počátečních stádiích šikanování. Důležitou roli zde hraje správná diagnostika a rozpoznání varovných signálů, strategie vyšetřování a náprava. Vlastní strategie vyšetřování zahrnuje pět kroků: 1. Rozhovor s informátory a oběťmi 2. Nalezení vhodných svědků 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 4. Zajištění ochrany obětem 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Jakmile je vyšetřování ukončeno, přecházíme k nápravě. Pro první pomoc lze podle Koláře použít dvě zcela odlišné metody: metodu vnějšího nátlaku nebo metodu usmíření. První metoda se snaží trestem a strachem přinutit viníky k zastavení agresivního chování. K této Šanon A

13 metodě patří i komisionální pohovor, který může mít nezanedbatelný preventivní účinek. Kolář předkládá v praxi osvědčený postup vedení jednání: 1. Seznámení rodičů s problémem 2. Postupné vyjádření všech pedagogů 3. Vyjádření žáka 4. Vyjádření rodičů 5. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 6. Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise Výchovná komise může, navrhnou dle závažnosti šikanování běžná i mimořádná opatření: výchovná opatření, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, pobyt v dětském diagnostickém ústavu. Následně by také mělo dojít k ochraně oběti např.: pravidelné hovory s rodiči, setkávání s obětí, sledování situace. Druhá metoda má omezené využití. Vhodná je pro nebrutální šikanu prvního a druhého stadia u dětí mladšího školního věku. Doporučený metodický postup: 1. Nejnutnější diagnostika 2. Rozhovor s obětí 3. Rozhovor s agresory 4. Společné setkání a hledání nápravy (konstelace skupiny, ponoření se do problému, omluva a usmíření, předkládání návrhu pro nápravu, závěr, kontrolní setkání) Pokud ve škole objevíme neobvyklou šikanu (extrémně brutální, sexuální, rasově motivovanou) volíme zvláštní organizaci vyšetřování. Prvním krokem je domluva o spolupráci při vyšetřování s dalšími pedagogy, dále je nutné zabránit domluvě na křivé skupinové výpovědi, poskytnout pomoc a podporu oběti a ohlásit celou věc policii. První pomoc při šikanování se zaměřuji příznaky. Mezi její veliké přednosti patří hlavně rychlost a razance. Následovat by měla metoda, která bude léčit příčiny a zabrání, aby se šikanování neopakovalo. V Doksech Mgr. Alena Kolaříková Šanon A

14 Šanon A

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více