STANOVY. Most k naději

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Most k naději"

Transkript

1 STANOVY Most k naději

2 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Název občanského sdružení: Most k naději Zkratka názvu: MONA Úvodní ustanovení Sídlo sdružení: Most, Petra Jilemnického 1929 IČ: Článek 2 Právní postavení MONA a) Most k naději (dále jen MONA), je dobrovolné a nezávislé sdružení osob, jehož členové se sdružují na základě společného zájmu pomoci při řešení sociálně-zdravotní problematiky v České republice. MONA je nestátní nezisková organizace. b) MONA je právnickou osobou, řádně registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. Článek 3 Rozsah působnosti MONA a) Cílem MONA jsou aktivity směřující k minimalizaci negativních dopadů v psycho-sociálnězdravotní oblasti, užívání drog a dalších závislostí (včetně nedrogových), infekce HIV/AIDS, HEPATITID a dalších STD chorob. Sdružení MONA aktivně vytváří a realizuje programy a projekty, které řeší i další psycho sociální problémy obyvatelstva. Cílem také je, snižování rizik sociálně patologických jevů na mládež a na potřebné. b) Prioritou MONA je preventivní protidrogová činnost spočívající v aktivním působení v ohrožených skupinách formou ambulantního a terénního programu. Důležitým aspektem činnosti MONA je rovněž působení na poli prevence šíření HIV/AIDS, HEPATITIDY a dalších STD chorob. c) MONA dále poskytuje neziskovou pomoc problémovým uživatelům omamných a psychotropních látek, osobám na drogách závislých a osobám experimentujícím, dále pak, osobám abstinujícím od návykových látek, osobám ohroženým sociálním vyloučením a také osobám blízkým (rodiče, příbuzní a přátelé popsané cílové skupiny). d) MONA chrání data a osobní údaje získané při výkonu zdravotní a sociální péče o klienty, a to za všech okolností a vždy v souladu s platnými zákony ČR. e) Veškeré aktivity MONA jsou sloučeny pod název Dům humanity, kterým se zpravidla označují územní pracoviště MONA (kamenné budovy). 2

3 f) Přímá působnost MONA je především v oblastech Ústeckého, Libereckého a částečně i Karlovarského kraje, včetně euroregionů Krušnohoří a Egrensis s přesahem do příhraničních oblastí SRN. g) MONA převzalo veškerá práva a povinnosti o. s. Sokrates Most a stalo se jeho univerzálním právním nástupcem dnem ukončení jeho činnosti. MONA převzalo veškerá práva a povinnosti K-centra Liberec, zřizovaného KÚ Libereckého kraje a stalo se jeho univerzálním právním nástupcem dnem ukončení jeho činnosti. MONA převzala veškerá práva a povinnosti o.s. Pasant Česká Lípa a stala se jeho univerzálním právním nástupcem, dnem ukončení jeho činnosti. h) MONA se hlásí k cílům a aktivitám bývalého o. s. Sokrates Most, a přebírá do svého programu pomoc při řešení problémů osob s odlišnou sexuální či citovou orientací (G/L) a problematiku důsledku dopadů nezaměstnanosti na člověka. i) MONA provozuje Linku duševní tísně, jejíž rozsah a aktivity jsou zaměřeny na poskytování telefonické a internetové krizové intervence. Tyto služby, poskytuje v celorepublikovém rozsahu. j) MONA vychází z principů a úkolů Národní i Evropské protidrogové strategie a Národního i Evropského programu boje proti AIDS. MONA deklaruje spoluúčast na krajských, městských a místních komunitních plánech, řídících výborech a dalších veřejně prospěšných skupinách, které se zabývají sociálně patologickými jevy, ale také strategiemi a základními druhy prevence: primární, sekundární a terciární. k) MONA má vybrané sociální služby, které jsou řádně registrované v rámci Zákona o sociálních službách, MONA disponuje certifikovaným odborným portfoliem, které ověřují státní či jiné kompetentní odborné autority. HLAVA II ČLENSTVÍ Vznik členství a) Členem MONA mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli MONA. b) O přijetí za člena MONA rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky. c) Členství vzniká dnem přijetí výborem za člena a je platné po zaplacení členského příspěvku, který stanovuje valná hromada MONA. 3

4 Členství v MONA je dobrovolné, a to: o řádné, o čestné. Článek 2 Formy členství a) Řádným členem MONA se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, jejíž písemná žádost byla projednána a schválena výborem MONA. aa) Řádný člen má právo: o účastnit se akcí pořádaných MONA, o volit a být volen do orgánů MONA, o předkládat orgánům MONA návrhy a podněty k činnosti sdružení, o obracet se s připomínkami a stížnostmi na výbor MONA a dostat na ně do dvou týdnů od následujícího zasedání výboru MONA písemnou odpověď, o být informován o činnosti MONA, o navštěvovat neveřejná jednání výboru na vlastní písemnou žádost, kterou výbor musí před zasedáním schválit. ab) Řádný člen je povinen: o účastnit se zasedání valné hromady MONA, nebo se z něj řádně omluvit (písemně, osobně, telefonicky), o řídit se stanovami MONA, rozhodnutími výboru a valné hromady, o podílet se na plnění cílů MONA, o jednat v zájmu MONA a jeho cílů svobodně, demokraticky a v souladu s obecnými morálními normami, o řádně a včas platit členský příspěvek stanovený valnou hromadou, o svědomitě vykonávat funkce v orgánech MONA, o účastnit se jednání výboru, je-li přizván. b) Čestným členem MONA může být taková fyzická či právnická osoba, která mimořádným skutkem obohatila činnost MONA, nebo svým společenským významem a morálním profilem významně ovlivnila či ovlivňuje povědomí o MONA mezi odbornou či laickou veřejností. Čestného člena jmenuje valná hromada na základě návrhů jakéhokoli člena MONA. Čestný člen má právo: o má všechna práva řádného člena MONA o je osvobozen od platby členských příspěvků 4

5 Článek 3 Zánik členství a) Členství zaniká: o písemným prohlášením o vystoupení doručeném výboru, o úmrtím, o zrušením právnické osoby, o nezaplacením členského příspěvku, o vyloučením za hrubé porušení stanov. b) Při zániku členství musejí být odevzdány všechny materiály a technické prostředky související s dosavadním výkonem funkce v MONA. I po ukončení členství je bývalý člen povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisely s výkonem jeho funkce či s péčí o klienty anebo uživatele služeb s ohledem na ochranu osobních údajů, Mlčenlivost se vztahuje na vybrané konw how organizace v plném rozsahu. Mlčenlivosti zbavuje pouze statutární zástupce MONA na základě projednání a doložení potřebnosti. HLAVA III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Orgány sdružení jsou: a) valná hromada, b) výbor, c) předseda nebo předsedkyně MONA, Orgány sdružení d) místopředseda nebo místopředsedkyně MONA e) výkonný ředitel ředitelka MONA a) Valná hromada o valná hromada je nejvyšším orgánem MONA, o valnou hromadu tvoří všichni členové MONA, valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, 5

6 o valná hromada MONA, rozhoduje hlasováním - přijato je to usnesení, které dostalo nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných o řádná valná hromada je svolávána předsedou MONA podle potřeby, nejméně však jednou ročně (nejpozději do konce září) - a to písemnou formou minimálně dva týdny před termínem zasedání, o mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat předseda MONA vždy, když o to požádá nejméně třetina všech členů MONA, o valná hromada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech přítomných členů MONA, o valná hromada zasedá zpravidla v sídle MONA, o valná hromada schvaluje změny stanov MONA, o valná hromada hodnotí činnost MONA, o valná hromada volí na dobu čtyř let předsedu, místopředsedu a členy výboru MONA, o valná hromada jmenuje čestné členy, o valná hromada stanovuje výši členských příspěvků fyzických i právnických osob. b) Výbor o výbor je výkonným orgánem MONA, který za svou činnost odpovídá valné hromadě, o v čele výboru je předseda MONA, o výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru, o výbor rozhoduje hlasováním přijato je to usnesení, které dostalo nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných o výbor je volen valnou hromadou z řádných členů MONA na funkční období čtyř let, o výbor tvoří nejméně tři členové MONA, a to včetně předsedy MONA a ředitele (počet členů musí být vždy lichý), o výbor je svoláván předsedou MONA, popř. místopředsedou*), a to vhodným způsobem a včas (nejméně jeden týden před konáním zasedání, popř. tři dny předem). Svolání může mít písemnou (klasickou poštovní či elektronickou), telefonickou či jinou prokazatelnou podobu, o v případech nezvolení, rezignace, úmrtí, odvolání a při zvláště bezodkladných událostech přechází výkon funkce předsedy MONA automaticky na místopředsedu*), a to až do doby zvolení nového předsedy valnou hromadou, o výbor koordinuje činnost MONA, výkonného ředitele, odborných sekcí a dalších orgánů a zařízení v období mezi zasedáními valné hromady, navrhuje a zpracovává podklady pro svá rozhodnutí a pro rozhodnutí valné hromady, o výbor zajišťuje správu jmění movitého, finančního i nemovitého majetku v souladu se zákony ČR, 6

7 o výbor schvaluje přijetí nových řádných členů MONA v období mezi zasedáním valné hromady, o výbor může zasedat a konat svá rozhodnutí písemnou, telefonickou či elektronickou formou (Per Rollam) tak, aby tato rozhodnutí byla průkazná. Je však nezbytné, aby při nejbližším řádném či mimořádném zasedání, byla rozhodnutí výboru zanesena do zápisu resp. usnesení, včetně nezbytných schvalovacích úkonů a procesů. Rozhodnutí Per Rollam jsou platná v okamžiku jejich schválení nadpoloviční většinou členů výboru MONA. c) Předseda MONA - statutární zástupce MONA (dále jen předseda), o předseda - statutární zástupce MONA, musí být řádným členem MONA, o předseda statutární zástupce MONA je volen valnou hromadou na dobu funkčního období 4 let, předseda statutární zástupce MONA je nejvyšším představitelem MONA, o předseda - statutární zástupce MONA, zastupuje MONA vůči státním orgánům, městům, obcím, organizacím a institucím, fyzickým a právnickým osobám, společnostem, sdružením a všem ostatním subjektům, o předseda - statutární zástupce MONA, může zmocnit notářsky ověřenou plnou mocí kohokoli ze členů sdružení k výkonům uvedeným v plné moci, o předseda statutární zástupce MONA, může být ředitelem organizace, v tom případě nesmí pobírat za funkci statutárního zástupce žádnou odměnu, vyjma cestovních náhrad souvisejících s funkcí, dle Zákona o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů o předseda statutární zástupce MONA podepisuje důležité listiny, zodpovídá za účetnictví, podepisuje daňová přiznání, finanční protokoly a další dokumenty v souladu se zákony a vyhláškami Ministerstva financí ČR, které upravují finanční odpovědnost a pravomoci statutárního zástupce, o předseda MONA má finanční pravomoci do limitu, který schválí výbor, o předseda MONA jedná za MONA s ostatními subjekty, o předseda MONA reprezentuje MONA na veřejnosti, poskytuje oficiální stanoviska MONA, o předseda MONA svolává zasedání výboru a valné hromady MONA, o předseda MONA uzavírá a podepisuje listiny, dohody a smlouvy související s činností MONA, o předseda MONA koordinuje ve spolupráci s výborem činnost a aktivity MONA mezi zasedáními valné hromady. d) Výkonný ředitel o výkonný ředitel je výkonným pracovníkem MONA, který je volen, jmenován a odvoláván výborem MONA, jemuž je přímo podřízen. Volen je na období 4 let, o výkonný ředitel se ve své práci řídí rozhodnutími valné hromady, výboru a předsedy MONA, o výkonný ředitel má finanční pravomoci do limitu, který schválí výbor, o výkonný ředitel reprezentuje Dům humanity a jeho aktivity (projekty a programy) na veřejnosti, 7

8 o výkonný ředitel jmenuje a odvolává vedoucí odborných a dalších sekcí, přičemž je povinen jmenování či odvolání dát na vědomí výboru MONA, o pracovněprávní vztahy s ředitelem, uzavírá předseda statutární zástupce MONA, nebo místopředseda MONA e) Místopředseda - místopředsedkyně o místopředseda sdružení, je jmenován a odvoláván valnou hromadou MONA, jmenování je na návrh kohokoli z členů přítomných na jednání VH na období 4 let, odvolání na návrh předsedy či kteréhokoli člena výboru MONA o místopředseda musí být řádným členem sdružení MONA o v případě delší nepřítomnosti předsedy či výkonného ředitele, zastupuje místopředseda orgány MONA v rozsahu mu svěřeném předsedou MONA, nebo výborem MONA a těmito Stanovami, o místopředseda nemá finanční pravomoci, vyjma těch, které jsou vymezeny níže*), o *) pokud dojde k souběhu funkcí předseda ředitel, v oblasti střetu zájmu má místopředseda, tyto delegované, vyhrazené pravomoci: - pracovně právní vztahy: místopředseda podepisuje (uzavírá) pracovní či obdobnou smlouvu v zastoupení organizace MONA za zaměstnavatele, - mzda / odměna: rozhoduje o mzdě a součástech odměn, osobního ohodnocení a dalších požitků u ředitele-předsedy v souběhu funkcí, - v případě majetkové či jiné účasti, která by mohla být pro předsedu ředitele, neoprávněnou výhodou, dotýkající se střetu zájmů, rozhoduje místopředseda o uzavírání obchodních či dalších smluv s podpisovým právem, - místopředseda je podřízen výboru MONA HLAVA IV HOSPODAŘENÍ MONA Finanční prostředky a majetek MONA Zdroje finančních prostředků a majetku: o Dary, dotace, nákup sociálních služeb a další příspěvky fyzických a právnických osob, o členské příspěvky, o vlastní činnost na základě tzv. sociálního podnikání, o výnosy majetku a tržeb, o příjmy z činnosti při naplňování cílů MONA, 8

9 o granty, dotace, subvence a jiné příjmy. Článek 2 Zásady hospodaření MONA a) MONA hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s příslušnými právními předpisy, b) hospodaření MONA koordinuje výbor a kontroluje jej auditor, c) pravidla hospodaření MONA jsou stanovena vnitřními předpisy schválenými statutárním zástupcem, nebo vyžaduje-li to situace výborem MONA, d) hospodaření MONA je dokladováno průběžně a je ukončeno účetní uzávěrkou a výroční zprávou, e) valná hromada, statutární zástupce, výbor, předseda, místopředseda sdružení i výkonný ředitel, mohou požádat o kontrolní mimořádný audit hospodaření. HLAVA V ZÁNIK MONA Formy zániku MONA majetkové vypořádání MONA zaniká: o dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí dvou třetin přítomných členů valné hromady (valná hromada současně rozhodne o způsobu majetkového vypořádání a jmenuje likvidátora sdružení MONA) který se dále bude řídit způsoby vypořádání stanovenými obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními, o ustanovení o vypořádání majetku při zániku sdružení majetek sdružení při jeho zániku, musí být řádně sepsán, musí být provedena kontrola stavu majetku, formou porovnání skutečnosti a inventarizace, včetně bankovních i pokladních účtů, o závazky, vzniklé před či v průběhu zániku sdružení, musí být vypořádány přednostně se státním rozpočtem ČR, městy, obcemi, donátory, nadacemi a dalšími oprávněnými osobami odpovědnost za toto vypořádání nese VH jmenovaný likvidátor, který má plnou moc požádat o součinnost příslušné finanční orgány státní správy i soukromé právnické osoby s příslušnou legitimací k úkonům. 9

10 HLAVA VI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Dodatky Veškeré změny Stanov, musejí být po schválení valnou hromadou MONA, zaslány pod stávajícím registračním číslem na Ministerstvo vnitra ČR ve smyslu znění platných zákonů ČR. Poslední změna Stanov projednána v orgánech sdružení a provedena: dne V Liberci / Mostě Za správnost: Lubomír Šlapka v.r. PhDr. Dagmar Jandová v.r. MUDr. Josef Kočí v.r. Věra Drdová v.r. Mgr. Petr Prokeš v.r. Pavel Matějka v.r. Pavel Wölfl v.r. 10

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více