MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ketogenní dieta Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Autor: Mgr. Iva Recová Brno, srpen 2011

2 Jméno a příjmení autora: Iva Recová Studijní obor: Nutriční terapeut, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Název bakalářské práce: Ketogenní dieta Pracoviště: Ústav preventivního lékařství Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Počet stran: 94 Počet příloh: 9 Rok obhajoby diplomové práce: 2011

3 Anotace: Ketogenní dieta je dieta s vysokým obsahem tuků, přiměřeným množstvím bílkovin a nízkým obsahem sacharidů. Tato dieta se používá k léčbě farmakorezistentních záchvatů. Ukázalo se, že ketogenní dieta, původně vytvořená pro léčbu farmakorezistentní epilepsie, je hlavní léčbou deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvátdehydrogenázy. Bakalářská práce na téma Ketogenní dieta shrnuje hlavní poznatky o této dietě její historii, indikace a kontraindikace, možný mechanismus působení diety, její účinnost a konečně její praktické použití. V praktické části jsou popsány dvě kazuistiky pacientů, kteří trpí farmakorezistentní epilepsií a jsou převedeni na ketogenní dietu. Klíčová slova: ketogenní dieta, ketogeneze, ketolátky, epilepsie, deficit glukózového přenašeče typu I (GLUT1 DS) Anotation: The ketogenic diet is a high fat, a adequate protein, a low carbohydrate diet used to treat drug resistant seizures. The ketogenic diet, originally established to treat intractable childhood epilepsy, has emerged as the principal treatment of glucose transporter I deficiency syndrome and also pyruvatedehydrogenase deficiency syndrome. This bachelor thesis Ketogenic diet summarizes main knowledges about ketogenic diet its history, indication and contraindication, adverse effects, the diet s possible mechanism of action, its efficacy and finally practical use of this diet. Practical part of this thesis describes two case reports of patients suffering from intractable epilepsy. The ketogenic diet was initiated in both cases. Key words: ketogenic diet, ketogenesis, keton bodies, epilepsy, glucose transporter I deficiency syndrome (GLUT1 DS)

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne......

5 Poděkování Na tomto místě bych velice ráda poděkovala doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. za pomoc, trpělivost a odborný dohled nad mou bakalářskou prací a dále MVDr. Halině Matějové za cenné rady v průběhu mé práce. Můj dík patří také doc. MUDr. Tomáši Honzíkovi, PhD., KDDL VFN Praha, nutriční terapeutce Terezii Paterové, VFN Praha a rodině Šístkových. Ráda bych poděkovala také mým blízkým, kteří mě po celou dobu studia podporovali.

6 O B S A H 1 ÚVOD KETOGENEZE Ketolátky Tvorba ketolátek Utilizace ketolátek Význam ketolátek Ketóza KETOGENNÍ DIETA Historie Indikace Epilepsie Epidemiologie Klasifikace Léčba Deficit glukózového přenašeče typu I Klinické příznaky Léčba Prognóza Kontraindikace Mechanismus působení Tolerance a komplikace Akutní komplikace Chronické komplikace Klinický efekt Provedení ketogenní diety v praxi Dietní protokol Příklad výpočtu Přípravná fáze Výběr potravin Vhodné potraviny Nevhodné potraviny Potraviny pro zvláštní lékařské účely KetoCal Milupa basic ch Ketogenní dieta v různých věkových obdobích Výživa kojenců a batolat... 49

7 3.8.2 Výživa dětí předškolního a školního věku PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika A Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení Kazuistika B Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY... 85

8 SEZNAM ZKRATEK ABPE atypical benign partial epilepsy (atypická benigní parciální epilepsie) ACTH adrenokortikotropní hormon ADP adenosindifosfát AK aminokyseliny ALT alaninaminotransferáza AST aspartátaminotransferáza ATP adenosintrifosfát B bílkoviny BERS benign epilepsy with rolandic spikes (benigní epilepsie s rolandickými hroty) BMI body mass index CB celková bílkovina CC citrátový cyklus CDG congenital disorders of glycosylation (dedičné poruchy glykosylace) CoA koenzym A CRP C reaktivní protein CSWS syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku FR fyziologický roztok GABA gamma aminobutyric acid (gama aminomáselná kyselina) GLUT1 glukózový přenašeč typu I GLUT1 DS GLUT1 deficiency syndrome (deficit glukózového přenašeče typu I) GMA grand mal awakening epilepsy (syndrom s velkými záchvaty při probouzení) GMT guanosinaminotransferáza HEB hematoencefalická bariéra HMG CoA β hydroxy β methylglutaryl CoA JME juvenile myoclonic epilepsy (juvenilní myoklonická epilepsie) KD ketogenní dieta LCT long chain triglycerides (triglyceridy s dlouhým řetězcem)

9 LGS LKS MAE MCT MK NADH NCL PEG PUFA S SME T TK TPN UPV VUR ZV Lennox Gastautův syndrom Landau Kleffnerův syndrom myoclonic astatic epilepsy (myoklonicko astatická epilepsie) medium chain triglycerides (triglyceridy se střední délkou řetězce) mastné kyseliny nikotinamid adenin dinukleotid neuronální ceroidní lipofuscinózy perkutánní endoskopická gastrostomie polyunsaturated fatty acids sacharidy severe myoclonic epilepsy (těžká myoklonická epilepsie) tuky krevní tlak total parenteral nutrition (totální parenterální výživa) umělá plicní ventilace vezikoureterální reflux zeleninový vývar

10 1 Úvod Ketogenní dieta byla představena lékaři jako moderní léčebná metoda epilepsie ve 20. letech minulého století a bohatou historii má zejména v USA. S nástupem éry antiepileptik její uţívání významně pokleslo. V posledních 15 letech dochází k nárůstu pouţívání této diety a zájem ze strany odborníků se opět zvyšuje. I přesto je však pro většinu epileptologů aţ léčbou poslední volby. Tato dieta se kromě farmakorezistentní epilepsie pouţívá také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvát dehydrogenázy. V současnosti se spekuluje o jejím vyuţití k léčbě některých dalších, zejména neurologických onemocnění. Panují různé názory o tom, pro jakou věkovou kategorii je dieta vhodná. Nejčastěji je dieta indikována u malých dětí, protoţe dětský mozek dobře reaguje na ketózu. Stejně tak můţe být ale zahájena u dospívajících či dospělých. Jedná se o dietu s vysokým obsahem tuků, přiměřeným mnoţstvím bílkovin a omezeným mnoţstvím sacharidů. Jejím principem je udrţení organismu v ketóze, kdy tělo pacienta vyuţívá ketolátky (především β hydroxybutyrát) jako náhradní zdoj energie. Přesný mechanismus působení prozatím nebyl zcela objasněn, nicméně starší i současné klinické studie potvrzují její antiepileptogenní efekt. V případě jejího efektu je přibliţně po dvou aţ třech letech od zahájení pacient převeden zpět na normální stravu. Kromě pozitivních výsledků, které dieta přináší, má i své negativní stránky. Jedním z negativ je celá řada neţádoucích účinků, a to jak akutních (nejčastěji dehydratace, hypoglykémie a gastrointestinální obtíţe), tak chronických (renální, metabolické aj.). Dieta je také poměrně náročná na přípravu a tolerance ze strany pacienta není vţdy dobrá. Přestoţe od zavedení ketogenní diety do praxe uplynulo bezmála sto let, stále se kolem ní vyskytuje spousta neznámých. Je zapotřebí více informací a klinických zkušeností, které by objasnily některé nejasnosti (především mechanismus jejího působení) a dieta se mohla stát skutečně plnohodnotnou léčebnou metodou. V teoretické části této bakalářské práce je stručně popsán biochemický základ ketogeneze a dále je rozebrána samotná ketogenní dieta. Je zmíněna její bohatá historie, představena hlavní onemocnění, u nichţ je dieta indikována, dále jsou popsány kontraindikace, moţné komplikace, mechanismus působení a klinický efekt. V neposlední řadě je uvedeno provedení diety v praxi. Praktická část pak zahrnuje dvě kazuistiky pacientů trpících farmakorezistentní epilepsií, kteří jsou převedeni na ketogenní dietu. 10

11 2 Ketogeneze Ketogeneze je označení pro proces, při němţ dochází ke vzniku ketolátek. Ketogeneze se odehrává výhradně v játrech a za podmínek, při nichţ dochází k rozsáhlé oxidaci mastných kyselin. Výchozí látkou ketogeneze je acetyl CoA. Rozsah ketogeneze závisí na velikosti enzymové lipolýzy v tukové tkáni, dále na mnoţství mastných kyselin, které se esterifikují na triacylglyceroly, a také na tom, kolik acetyl CoA přejde do citrátového cyklu (32, 34). 2.1 Ketolátky Mezi ketolátky patří tři sloučeniny, a to kyselina acetoctová, kyselina β hydroxymáselná a aceton. Kyselina acetoctová a aceton jsou typické ketosloučeniny, naproti tomu kyselina β hydroxymáselná ketosloučeninou není. Svou chemickou strukturou patří mezi karboxylové kyseliny, je však mezi ketolátky řazena, protoţe úzce souvisí s kyselinou acetoctovou. V souvislosti s ketolátkami je někdy pouţíván nesprávný termín ketony. Tento termín by rozhodně neměl být pouţíván, protoţe β hydroxybutyrát není keton, jak jiţ bylo zmíněno, a naopak jiné v krvi se vyskytující ketony (pyruvát, fruktóza) do této skupiny nepatří (32, 34). Obr. 1. Chemická struktura ketolátek (8). kyselina acetoctová CH 3 CO CH 2 COOH kyselina β hydroxymáslená CH 3 CH CH 2 COOH ǀ OH aceton CH 3 CO CH 3 11

12 2.1.1 Tvorba ketolátek Ketolátky vznikají v mitochondriích, kde se dvě molekuly acetyl CoA sloučí pomocí enzymu thiolasy za vzniku acetoacetylu CoA. Ten se spojí s další molekulou acetylu CoA a z této reakce katalyzované enzymem HMG CoA synthasou vznikne β hydroxy β methylglutaryl CoA (HMG CoA) (32). Obr. 2. Cesta vzniku HMG CoA (32). 2 CH 3 CO S CoA CH 3 CO CH 2 CO S CoA acetoacetyl CoA CH 3 CO S CoA H 2 O HMG CoA synthasa OH ǀ - OOC CH 2 C CH 2 CO S CoA ǀ CH 3 HMG CoA Katalytickým působením enzymu lyasy, která štěpí HMG CoA na dvě molekuly, dojde ke vzniku acetoacetátu a acetyl CoA. Acetoctová kyselina je značně nestálá sloučenina. Z většiny acetoacetátu vzniká enzymatickou hydrogenací v matrix mitochondrií β hydroxybutyrát. Spontánní dekarboxylací poskytuje tato sloučenina aceton (8, 32). 12

13 Obr. 3. Vznik β hydroxybutyrátu a acetonu z acetoacetátu (32). NADH + H + NAD + - OOC CH 2 CO CH 3 acetoacetát CH 3 CH CH 2 COO - ǀ OH β hydroxybutyrát Utilizace ketolátek CO 2 CH 3 CO CH 3 aceton Cesta utilizace ketolátek se podobá syntéze. Na rozdíl od syntézy však neprobíhá v játrech, nýbrţ výhradně v periferii (32). Obr. 4. Tvorba a utilizace ketolátek (32). Játra (mitochondrie) Krev Sval, ledviny, mozek MK acetyl CoA ketogenní AK ketogeneze (plíce) do CC 2x acetyl CoA acetoacetyl CoA 2x 12 ATP sukcinát acetoacetát aceton aceton acetoacetát sukcinyl CoA hydrogenace NADH + H + NAD + β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát se oxiduje na acetoacetát. Vznik energie při této reakci je dán tvorbou NADH. Acetoacetát se mění na acetoacetyl CoA. K reakci je nutný koenzym A, který odebírá acetoacetát ze sukcinyl CoA pomocí enzymu transferasy. Acetoacetyl CoA je intermediátem β oxidace, proto dochází k jeho štěpení na dvě molekuly acetyl CoA. Acetyl CoA je výchozí látkou citrátového cyklu (acetyl CoA ~ 12 ATP). Aceton se v těle 13

14 jiţ dále nemetabolizuje a k pozitivní energetické bilanci nepřispívá. Tato těkavá látka je z organismu vylučována dýcháním, v případě nadměrné produkce je vylučována také močí (32) Význam ketolátek Ketolátky jsou za normálních okolností důleţitým energetickým substrátem pro některé periferní tkáně. Mezi tyto tkáně patří především srdeční sval, kosterní sval a ledviny. Při déle trvajícím hladovění se ketolátky stávají významným substrátem pro mozkovou tkáň (z %). Za normálních okolností vyuţívá mozek jako zdroj enegrie pouze glukózu. Mastné kyseliny do mozku z krve nepřecházejí. V roli ţiviny představují ketolátky ve vodě rozpustné ekvivalenty mastných kyselin, navíc se neváţí na bílkoviny a snadno difundují, coţ je jejich výhodou (32). 2.2 Ketóza U zdravých lidí jsou ketolátky přítomné v krvi a moči pouze v nepatrném mnoţství. Za normálních okolností se koncentrace ketolátek v krvi pohybuje kolem 0,1 mmol/l a převaţuje β hydroxybutyrát. Stejně tak se do moči dostává jen velice malé mnoţství ketolátek. Zvýšením hladiny ketolátek v krvi nebo moči dochází ke ketonemii (hyperketonemii) nebo ketonurii. Výsledný stav se nazývá ketóza. K tomuto stavu dochází, pokud hladina ketolátek v krvi dosáhne hodnoty 12 mmol/l. Ketóza se projevuje subjektivními příznaky jako je nevolnost a zvracení. Laboratorní výsledky ukazují ketonémii, ketonurii, ale také acidózu krve s poklesem ph a koncentrace HCO - 3, která je způsobena vyčerpáním pufračních mechanismů organismu (β hydroxybutyrát a acetoacetát jsou středně silné kyseliny) (32, 34). Ketóza se vyskytuje při hladovění, kdy dojde k vyčerpání zásob sacharidů, dále se vyskytuje při konzumaci stravy s vysokým zastoupením tuků bez dostatečného příjmu sacharidů a po velmi intenzivní námaze. Nejčastěji ketóza vzniká za patologických podmínek. Takovým stavem je dekompenzovaný diabetes mellitus. Nemocní jsou ohroţeni jak ketonémií, tak ketoacidózou. Více ohroţeni jsou pacienti s diabetem mellitem 1. typu, tedy děti a mladiství (34). 14

15 3 Ketogenní dieta 3.1 Historie V minulosti se objevovalo mnoho diet, které se pouţívaly k léčbě epileptických záchvatů. Mezi takové postupy patřil nadměrný příjem nebo naopak omezení různých sloţek potravy. Půst byl před více neţ dvěma a půl tisíci let uznávanou léčbou mnohých onemocnění, souvislost epilepsie a půstu však byla velice málo známá (54). První vyuţití půstu jako léčby epilepsie popsal Hippokratés ve své sbírce jiţ v 5. století př. n. l. Podle Hipokrata byl muţ trpící epilepsií zcela vyléčen díky úplnému omezení příjmu stravy a tekutin. Také jeden z nejznámějších starověkých lékařů, Galén, upozornil na význam diety v léčbě epilepsie a doporučoval některým pacientům odlehčenou dietu. O pět století později se objevuje další zmínka, a to ve Starém zákoně. Podle něj Jeţíš vyháněl zlé duchy z těla dětí trpících epileptickými záchvaty. Svým učedníkům sdělil, ţe jedinou moţnou cestou k vyléčení jsou motliby a půst. V osmém století n. l. proslulý lékař Avicenna při léčbě epilepsie doporučoval vyvarování se určitým potravinám (40, 54). První moderní vyuţití hladovění v léčbě epilepsie bylo popsáno dvojicí lékařů pocházejících z Paříţe (Gulep a Marie) v roce Léčili 20 dětí a dospělých s epilepsií a pozorovali, ţe záchvaty byly během léčby méně závaţné. Bliţší informace však nebyly k dispozici. Ve Spojených státech byly shodné zprávy zaznamenány na počátku 20. století. První zprávu o svém pacientovi podal lékař Hugh W. Conklin, dalším byl Bernarr Macfadden (54). Rok 1921 byl z pohledu ketogenní diety přelomovým rokem. Doktor Rawle Geyelin prezentoval na výročním setkání Americké lékařské asociace výsledky několika dětských pacientů, u kterých bylo dosaţeno dlouhodobé kompenzace epileptických záchvatů díky omezení příjmu stravy. Geyelin naznačil, ţe tyto úspěchy mohou být způsobeny acidózou, která se vyvíjí jako důsledek hladovění. V jeho práci pokračoval doktor Wilder z Mayské kliniky. Ten jako první přišel s myšlenkou, ţe strava s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem bílkovin a sacharidů by mohla napodobit efekt hladovění a vést ke vzniku ketózy a na rozdíl od hladovění by mohla být dlouhodobě udrţitelná. Wilder jako první pouţil termín ketogenní dieta. Tuto dietu vyzkoušel na skupině pacientů s epilepsií a prokázal její účinnost. Ve stejném roce Woodyatt popsal, ţe u pacientů se při hladovění nebo dodrţování diety 15

16 s velmi nízkým obsahem sacharidů a naopak velkým mnoţstvím tuků objevuje v krvi aceton a β hydroxybutyrát. Následně v roce 1925 Peterman, další lékař z Mayské kliniky, zaznamenal výpočet pro ketogenní dietu, který se podobá dnes pouţívanému vzorci. Peterman poukazoval na důleţitost informovanosti ošetřujícího personálu před zahájením diety, dále na nutnost individualizace diety a přísné sledování pacienta. Tyto počáteční zprávy byly rychle následovány zprávami Talbota a kol. z Harvardu a dále McQuarrieho a Keitha z Mayské kliniky. Vyuţití ketogenní diety bylo popsáno téměř ve všech dostupných publikacích zabývajících se dětskou epilepsií, které vyšly v letech Většina těchto knih obsahovala kapitoly, ve kterých byla ketogenní dieta popsána bylo zde řečeno, jakým způsobem dietu zahájit a jak dietní plán propočítat (11, 31, 40, 54). Během 20. a 30. let se pouţívání diety velice rozšířilo. Doktor Samuel Livingston v roce 1972 popsal ve své knize výsledky diety u více neţ tisíce dětí s epilepsií, které po několik desetiletí sledoval. Zjistil, ţe u 52 % bylo dosaţeno úplné kontoly záchvatů a u dalších 27 % došlo ke zlepšení (54). Kdyţ byl v roce 1938 objeven difenylhydantoin, pozornost lékařů a vědeckých pracovníků se přesunula od ketogenní diety a zaměřila se na mechanismus působení a účinnost nových antiepileptik. Zde započala nová éra léčby epilepsie a ketogenní dieta byla odsunuta na vedlejší kolej. Čím byla nová antiepileptika dostupnější, tím bylo pouţívání KD menší. Po představení valproátu sodného se věřilo, ţe tato rozvětvená mastná kyselina bude léčbou pro děti dříve převedené na ketogenní dietu při léčbě Lennox Gastaut syndromu. Dětští neurologové byli vedeni k víře v racionálně navrţená antiepileptika, která byla nadějí budoucnosti. Na ketogenní dietu bylo převáděno stále méně dětí, z čehoţ plyne méně odborníků a méně zkušeností v této oblasti. Pokud byla dieta indikována, její provedení nebylo dostatečně precizní (byla často realizována bez správného výpočtu) a účinnost léčby byla niţší neţ v předchozích letech. Tyto chyby vedly k rozšíření názoru, ţe dieta neplní svou funkci a je špatně tolerována. Pouţívání KD prudce kleslo a v letech bylo k nalezení pouze minimum odborných článků, které se touto problematikou zabývaly. Ketogenní dieta byla zaváděna přibliţně u 10 dětí ročně v nemocnici Johns Hopkins v USA. Dietou se zabýval nejprve doktor Samuel Livingston a následně doktor John Freeman a jejich nutriční terapeutka Millicent Kelley (11, 31, 40, 54). Novou éru ketogenní diety započal hollywoodský producent Jim Abrahams a jeho syn Charlie, který trpěl nezvladatelnými generalizovanými epileptickými záchvaty nereagujícími jak na léčbu farmakologickou, tak na jiné druhy terapie. Charlieho otec sám zjišťoval veškeré dostupné informace ohledně léčby epilepsie a odborné články týkající se ketogenní diety ho 16

17 přivedly do nemocnice Johns Hopkins. Zde byl Charlie doktorem J. Freemanem a nutriční terapeutkou M. Kelley převeden na ketogenní dietu a jiţ krátce po zahájení diety epileptické záchvaty zcela ustaly. Jim Abrahams zaloţil Charlieho nadaci, aby upozornil rodiče dětí trpících epilepsií na moţnost léčby pomocí KD. Nadace poskytovala informace jednak laické veřejnosti a zároveň šířila instruktáţní videa pro lékaře a nutriční terapeuty. Díky této nadaci byla publikována kniha o ketogenní dietě (The Epilepsy Diet Treatment: The Introduction to the Ketogenic Diet), jejímţ autorem je zmiňovaný doktor Freeman. Nadace také podpořila první multicentrickou prospektivní studii o účinnosti KD, jejíţ výsledky v roce 1996 prezentovala Americká epileptologická společnost. V roce 1997 natočil Jim Abrahams celovečerní film First Do No Harm, který vypráví příběh Charlieho. Odpovědí na tyto události byl dramatický nárůst odborných publikací s tématikou KD, který činil přes 40 ročně. (11, 31, 54). Ačkoli došlo v posledním desetiletí k dramatickému nárůstu počtu dostupných antiepileptik, KD zaţívá své znovuobjevení a mnohé moderní klinické studie potvzují, ţe je tato léčba významně efektivní. KD je v současné době dostupná ve více neţ 75 centrech ve 45 zemích světa, s výjimkou části střední Ameriky a Afriky. Kulturní, náboţenské a finanční rozdíly mezi jednotlivými centry vedly k rozdílnému přístupu v poskytování KD. Některá centra pouţívají půst velmi omezeně nebo vůbec, některá se liší v předepsaném poměru jednotlivých ţivin a jiná například povolují zvýšený příjem tekutin a větší mnoţství energie. Tyto metody vedly k proniknutí dalších postupů a daly vznik některým alternativám KD jako je například modifikovaná Atkinsova dieta, dieta vyuţívající nízkého glykemického indexu nebo MCT tuků. V padesátých letech minulého století byla představena MCT dieta, která byla povaţována za méně omezující. I kdyţ je dieta snaţší na přípravu a způsobuje větší ketózu, neţ klasická KD, nedošlo k jejímu rozšíření. Důvodem je gastrointestinální dyskomfort a nadýmání, které dieta způsobuje. V roce 2003 podal Kossoff a kol. první zprávu o účinnosti modifikované Atkinsovy diety u farmakorezistentní epilepsie. Tato dieta se skládá z přibliţně 10 % sacharidů, 30 % bílkovin a 60 % tuků. Energetická hodnota a mnoţství tekutin přitom není nijak omezeno. Vzhledem k tomu, ţe je modifikovaná Atkinsova dieta mnohem méně omezující neţ klasická ketogenní dieta, je doporučována pacientům, kteří klasickou KD netolerují (11, 19, 14 ). Ketogenní dieta je od počátku 90. let pouţívána také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I, při němţ dochází k porušení transportu glukózy přes hematoencefalickou bariéru. GLUT1 DS poprvé popsal De Vivo v roce I kdyţ je dieta v souvislosti s tímto onemocněním uţívána relativně krátce a stále se v této oblasti vyskytuje mnoho neznámých, 17

18 práce, které se vztahem GLUT1 DS a KD zabývají, přinášejí velice pozitivní výsledky (15, 23). Přestoţe je k dispozici mnoţství studií, které efektivitu ketogenní diety potvrzují, a tato dieta je v praxi pouţívána devadesát let, vnímání diety ze strany lékařů je stále velmi rozporuplné. Dvě nedávná zjištění, jedno provedené v USA a druhé v Evropě, ukázala, ţe KD byla aţ předposlední nebo poslední volbou pro léčbu téměř všech dětských epilepsií. Navíc bylo zjištěno, ţe celá řada lékařů tuto dietu nepouţívá vůbec. Pravděpodobně bude zapotřebí provedení mnoha dalších studií a poskytnutí přesvědčivých výsledků, aby došlo ke zlepšení vnímání vyuţitelnosti KD odbornou veřejností a tato léčba mohla být zcela srovnatelná s ostatními novými terapeutickými postupy, které se zabývají léčbou dětské epilepsie (15, 54). 3.2 Indikace Není tak dávno od doby, kdy se věřilo, ţe všichni pacienti budou regovat na ketogenní dietu stejně. Ketogenní dieta je s úspěchem pouţívána u pacientů s deficitem glukózového přenašeče typu I a deficitem pyruvátdehydrogenázy. Další indikační skupinou jsou pacienti s farmakorezistentní epilepsií. Výběr pacientů, pro které je vhodná ketogenní dieta, se mezi jednotlivými autory poměrně liší. Některé studie doporučují dietní léčbu pouze u dětí do jednoho roku věku, jiné i starších dětí, dospívajících či dospělých. Obecně lze říci, ţe jsou upřednostňovány děti, protoţe dětský mozek lépe reaguje na ketózu (2, 25, 26, 31). V posledních letech se v literatuře objevuje názor, ţe ketogenní dieta by mohla být efektivní v terapii některých dalších, zejména neurologických onemocnění. V souvislosti s ketogenní dietou jsou zmiňovány amyotrofická laterální skleróza, Alzheimerova choroba, autismus, bipolární afektivní porucha, nádorová onemocnění mozku, deprese, diabetes mellitus, glykogenóza typu V, migréna, narkolepsie, obezita, Parkinsonova choroba, posthypoxický myoklonus, schizofrenie, poruchy spánku, cévní mozková příhoda a traumatická poranění mozku. V současné době však chybí klinické studie, které by se touto oblastí podrobněji zabývaly (1, 31). 18

19 3.2.1 Epilepsie Epilepsie je závaţné, chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými (neprovokovanými) epileptickými záchvaty se všemi jejich důsledky sociálními, důsledky týkající se intelektu a chování. Toto onemocnění tedy není pouze medicínským problémem, ale také problémem sociálním (37). Epileptický záchvat je definován jako ataka přechodných klinických příznaků, které jsou projevem abnormální a nadměrné elektrické aktivity nervových buněk a její patologicky zvýšené synchronizace. Charakteristické jsou rychlý nástup změny chování s častými hybnými projevy, dysfunkce senzorické, senzitivní, viscerální, vegetativní, změny povahy, nálady či emocí. Kromě excitačních projevů můţe docházet i k útlumovým změnám (ztráta vědomí, řeči nebo svalového napětí). Společným rysem, který se objevuje vţdy, je dezorganizace jedné nebo více mozkových funkcí. U téhoţ pacienta se můţe vyskytovat více druhů záchvatů. Epileptické záchvaty je moţno podrobněji klasifikovat dle jejich délky trvání, závaţnosti a nebezpečnosti. Dvě velké skupiny, které se u epileptických záchvatů rozlišují jsou záchvaty parciální a generalizované. Parciální neboli částečné (dílčí) záchvaty vznikají v ohraničeném loţisku mozkové kůry. V závislosti na lokalizaci můţe být záchvat doprovázen menšími nebo docela nenápadnými hybnými projevy, subjektivními senzitivními či senzorickými vjemy (světelné záblesky, zápach, nepříjemné zvuky). Parciální záchvaty mohou být jednoduché bez narušení vědomí a paměti nebo komplexní s částečnou poruchou vědomí a paměti (tzv. psychomotorické záchvaty). Při takovém typu epileptického záchvatu pacient provádí automatické, bezúčelné, opakující se pohyby (např. rozepínání a zapínání knoflíku). Druhou skupinou jsou záchvaty generalizované, jejichţ podstatou je oboustranné narušení korových funkcí. Postihují vědomí i motoriku a liší se mírou motorických projevů. Absence (dříve označované jako petit mal) je krátký, několik vtěřin trvající výpadek vědomí. Motorické projevy mohou být nenápadné nebo se vůbec nevyskytují, a proto ho okolí většinou vnímá jako krátkodobý výpadek pozornosti. Absence jsou typické v dětském věku a mohou se během dne vyskytovat opakovaně. U dětí lze pozorovat tzv. akinetické záchvaty, při nichţ dochází k náhlé u pádu na zem v důsledku poklesu svalového napětí při záchvatu. Tonicko klonické záchvaty (dříve označované jako grand mal) jsou dramatické a velmi závaţné. Předzvěstí záchvatu je tzv. aura (senzitivně senzorické nebo subjektivní pocity, např. vidiny barev). Projevují se bezvědomím, ztrátou svalového napětí (tonická křeč) a kontrakcemi svalů končetin i trupu (klonická křeč). Typické je propnutí celého těla do 19

20 oblouku, časté je pokousání jazyka a inkontinence moči a/nebo stolice. Po záchvatu je pacient dezorientovaný a na událost má amnézii. Pokud dojde k záchvatu, který trvá déle neţ 30 minut nebo k intermitentním záchvatům, které trvají déle neţ 30 minut a pacient mezi jednotlivými záchvaty nenabude vědomí, mluvíme o tzv. status epilepticus (20, 37, 45) Epidemiologie Epilepsie je nejčastější ze všech závaţných neurologických onemocnění, a to jak v dětství, tak i v dospělosti. Ve vyspělých zemích se incidence pohybuje kolem 24 53/ jedinců za rok a prevalence aktivní epilepsie v populaci (tzn. poměrný počet pacientů s epilepsií, kteří za posledních pět let prodělali alespoň jeden epileptický záchvat) je přibliţně 0,5 1 %. Do 15 let prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta. V České republice ţije v současné době přibliţně pacientů s aktivní epilepsií. Tab. 1. ukazuje počet hospitalizovaných pacientů s epilepsií v letech , Tab. 2. pak ukazuje počet hospitalizovaných pacientů na pediatrickém oddělení v letech (6, 37). Tab. 1. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,7 4,9 36,9 97 6, ,4 5,0 38, , ,4 5,0 38, ,5 Tab. 2. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií na pediatrickém oddělení (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,5 4,6 8,9 2 1, ,2 3,8 8,4 1 0, ,8 4,0 8,9 1 0,5 20

21 Klasifikace Epilepsie nejsou jednotnou diagnózou. Je popsáno několik desítek epileptických syndromů, které lze dělit dle etiologie, dle semiologie a dále podle věku a prognózy (27, 37). Z etiologického hlediska dělíme epilepsie na (37): - symptomatické, kdy je známa její příčina (vývojová vada mozku, mozkový nádor apod.) - kryptogenní, kdy je strukturální vada předpokládána, ale není ji moţné prokázat - idiopatické, kdy příčina není známa. Z prognostického hlediska rozlišujeme syndromy (27): - prognosticky příznivé (benigní) o benigní novorozenecké křeče, febrilní záchvaty, benigní epilepsie s okcipitálními hroty, benigní epilepsie s rolandickými hroty a dětské absence - katastrofické (maligní) o Ohtaharův, Westův, Lennox Gastautův syndrom a syndrom Dravetové - prognosticky nejisté (ambivalentní) o Dooseho myoklonicko astatická epilepsie, atypická benigní parciální epilepsie, Landau Kleffnerův syndrom získané afázie s epilepsií, syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku, juvenilní myoklonická epilepsie a syndrom s velkými záchvaty při probouzení. Z věkového hlediska rozlišujeme období (27): - I. novorozenecké + kojenecké + batolecí (do 3 let) - II. dětské (do 12 let) - III. juvenilní (do 18 let). 21

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Epilepsie. Výuka zubní lékařství

Epilepsie. Výuka zubní lékařství Epilepsie Výuka zubní lékařství Epilepsie - definice Chronické neurologické onemocnění projevující se opakovanými nevyprovokovanými epileptickými záchvaty Ojedinělý epileptický záchvat reakce mozku na

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Co je hlavním mechanismem pro odstranění aminoskupiny před odbouráváním většiny aminokyselin: a. oxidativní deaminace b. transaminace c. dehydratace d. působení

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek Epilepsie Evžen Nešpor a Petr Bušek Definice problému Diagnosa epilepsie je dána opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů Epileptický záchvat je paroxysmální porucha chování, emocí, motorických

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

KRITICKÉ OBDOBÍ PRO EPILEPTIKY JE DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ

KRITICKÉ OBDOBÍ PRO EPILEPTIKY JE DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ TISKOVÉ MATERIÁLY 11. ÚNOR 2014 EVROPSKÝ DEN EPILEPSIE KRITICKÉ OBDOBÍ PRO EPILEPTIKY JE DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ DO 15 LET VĚKU PRODĚLÁ ALESPOŇ JEDEN EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT PĚT DĚTÍ ZE 100 MUDR. KLÁRA BROŽOVÁ

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus aminokyselin 2 Vladimíra Kvasnicová Odbourávání AMK 1) odstranění aminodusíku z molekuly AMK 2) detoxikace uvolněné aminoskupiny 3) metabolismus uhlíkaté kostry AMK 7 produktů 7 degradačních

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové EPILEPSIE

Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové EPILEPSIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové EPILEPSIE Epilepsie 1 Neurologické záchvatovité onemocnění Projevuje se opakovaným výskytem epileptických záchvatů dochází k: Záchvatovitým změnám elektrické aktivity

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více