MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ketogenní dieta Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Autor: Mgr. Iva Recová Brno, srpen 2011

2 Jméno a příjmení autora: Iva Recová Studijní obor: Nutriční terapeut, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Název bakalářské práce: Ketogenní dieta Pracoviště: Ústav preventivního lékařství Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Počet stran: 94 Počet příloh: 9 Rok obhajoby diplomové práce: 2011

3 Anotace: Ketogenní dieta je dieta s vysokým obsahem tuků, přiměřeným množstvím bílkovin a nízkým obsahem sacharidů. Tato dieta se používá k léčbě farmakorezistentních záchvatů. Ukázalo se, že ketogenní dieta, původně vytvořená pro léčbu farmakorezistentní epilepsie, je hlavní léčbou deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvátdehydrogenázy. Bakalářská práce na téma Ketogenní dieta shrnuje hlavní poznatky o této dietě její historii, indikace a kontraindikace, možný mechanismus působení diety, její účinnost a konečně její praktické použití. V praktické části jsou popsány dvě kazuistiky pacientů, kteří trpí farmakorezistentní epilepsií a jsou převedeni na ketogenní dietu. Klíčová slova: ketogenní dieta, ketogeneze, ketolátky, epilepsie, deficit glukózového přenašeče typu I (GLUT1 DS) Anotation: The ketogenic diet is a high fat, a adequate protein, a low carbohydrate diet used to treat drug resistant seizures. The ketogenic diet, originally established to treat intractable childhood epilepsy, has emerged as the principal treatment of glucose transporter I deficiency syndrome and also pyruvatedehydrogenase deficiency syndrome. This bachelor thesis Ketogenic diet summarizes main knowledges about ketogenic diet its history, indication and contraindication, adverse effects, the diet s possible mechanism of action, its efficacy and finally practical use of this diet. Practical part of this thesis describes two case reports of patients suffering from intractable epilepsy. The ketogenic diet was initiated in both cases. Key words: ketogenic diet, ketogenesis, keton bodies, epilepsy, glucose transporter I deficiency syndrome (GLUT1 DS)

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne......

5 Poděkování Na tomto místě bych velice ráda poděkovala doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. za pomoc, trpělivost a odborný dohled nad mou bakalářskou prací a dále MVDr. Halině Matějové za cenné rady v průběhu mé práce. Můj dík patří také doc. MUDr. Tomáši Honzíkovi, PhD., KDDL VFN Praha, nutriční terapeutce Terezii Paterové, VFN Praha a rodině Šístkových. Ráda bych poděkovala také mým blízkým, kteří mě po celou dobu studia podporovali.

6 O B S A H 1 ÚVOD KETOGENEZE Ketolátky Tvorba ketolátek Utilizace ketolátek Význam ketolátek Ketóza KETOGENNÍ DIETA Historie Indikace Epilepsie Epidemiologie Klasifikace Léčba Deficit glukózového přenašeče typu I Klinické příznaky Léčba Prognóza Kontraindikace Mechanismus působení Tolerance a komplikace Akutní komplikace Chronické komplikace Klinický efekt Provedení ketogenní diety v praxi Dietní protokol Příklad výpočtu Přípravná fáze Výběr potravin Vhodné potraviny Nevhodné potraviny Potraviny pro zvláštní lékařské účely KetoCal Milupa basic ch Ketogenní dieta v různých věkových obdobích Výživa kojenců a batolat... 49

7 3.8.2 Výživa dětí předškolního a školního věku PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika A Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení Kazuistika B Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY... 85

8 SEZNAM ZKRATEK ABPE atypical benign partial epilepsy (atypická benigní parciální epilepsie) ACTH adrenokortikotropní hormon ADP adenosindifosfát AK aminokyseliny ALT alaninaminotransferáza AST aspartátaminotransferáza ATP adenosintrifosfát B bílkoviny BERS benign epilepsy with rolandic spikes (benigní epilepsie s rolandickými hroty) BMI body mass index CB celková bílkovina CC citrátový cyklus CDG congenital disorders of glycosylation (dedičné poruchy glykosylace) CoA koenzym A CRP C reaktivní protein CSWS syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku FR fyziologický roztok GABA gamma aminobutyric acid (gama aminomáselná kyselina) GLUT1 glukózový přenašeč typu I GLUT1 DS GLUT1 deficiency syndrome (deficit glukózového přenašeče typu I) GMA grand mal awakening epilepsy (syndrom s velkými záchvaty při probouzení) GMT guanosinaminotransferáza HEB hematoencefalická bariéra HMG CoA β hydroxy β methylglutaryl CoA JME juvenile myoclonic epilepsy (juvenilní myoklonická epilepsie) KD ketogenní dieta LCT long chain triglycerides (triglyceridy s dlouhým řetězcem)

9 LGS LKS MAE MCT MK NADH NCL PEG PUFA S SME T TK TPN UPV VUR ZV Lennox Gastautův syndrom Landau Kleffnerův syndrom myoclonic astatic epilepsy (myoklonicko astatická epilepsie) medium chain triglycerides (triglyceridy se střední délkou řetězce) mastné kyseliny nikotinamid adenin dinukleotid neuronální ceroidní lipofuscinózy perkutánní endoskopická gastrostomie polyunsaturated fatty acids sacharidy severe myoclonic epilepsy (těžká myoklonická epilepsie) tuky krevní tlak total parenteral nutrition (totální parenterální výživa) umělá plicní ventilace vezikoureterální reflux zeleninový vývar

10 1 Úvod Ketogenní dieta byla představena lékaři jako moderní léčebná metoda epilepsie ve 20. letech minulého století a bohatou historii má zejména v USA. S nástupem éry antiepileptik její uţívání významně pokleslo. V posledních 15 letech dochází k nárůstu pouţívání této diety a zájem ze strany odborníků se opět zvyšuje. I přesto je však pro většinu epileptologů aţ léčbou poslední volby. Tato dieta se kromě farmakorezistentní epilepsie pouţívá také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvát dehydrogenázy. V současnosti se spekuluje o jejím vyuţití k léčbě některých dalších, zejména neurologických onemocnění. Panují různé názory o tom, pro jakou věkovou kategorii je dieta vhodná. Nejčastěji je dieta indikována u malých dětí, protoţe dětský mozek dobře reaguje na ketózu. Stejně tak můţe být ale zahájena u dospívajících či dospělých. Jedná se o dietu s vysokým obsahem tuků, přiměřeným mnoţstvím bílkovin a omezeným mnoţstvím sacharidů. Jejím principem je udrţení organismu v ketóze, kdy tělo pacienta vyuţívá ketolátky (především β hydroxybutyrát) jako náhradní zdoj energie. Přesný mechanismus působení prozatím nebyl zcela objasněn, nicméně starší i současné klinické studie potvrzují její antiepileptogenní efekt. V případě jejího efektu je přibliţně po dvou aţ třech letech od zahájení pacient převeden zpět na normální stravu. Kromě pozitivních výsledků, které dieta přináší, má i své negativní stránky. Jedním z negativ je celá řada neţádoucích účinků, a to jak akutních (nejčastěji dehydratace, hypoglykémie a gastrointestinální obtíţe), tak chronických (renální, metabolické aj.). Dieta je také poměrně náročná na přípravu a tolerance ze strany pacienta není vţdy dobrá. Přestoţe od zavedení ketogenní diety do praxe uplynulo bezmála sto let, stále se kolem ní vyskytuje spousta neznámých. Je zapotřebí více informací a klinických zkušeností, které by objasnily některé nejasnosti (především mechanismus jejího působení) a dieta se mohla stát skutečně plnohodnotnou léčebnou metodou. V teoretické části této bakalářské práce je stručně popsán biochemický základ ketogeneze a dále je rozebrána samotná ketogenní dieta. Je zmíněna její bohatá historie, představena hlavní onemocnění, u nichţ je dieta indikována, dále jsou popsány kontraindikace, moţné komplikace, mechanismus působení a klinický efekt. V neposlední řadě je uvedeno provedení diety v praxi. Praktická část pak zahrnuje dvě kazuistiky pacientů trpících farmakorezistentní epilepsií, kteří jsou převedeni na ketogenní dietu. 10

11 2 Ketogeneze Ketogeneze je označení pro proces, při němţ dochází ke vzniku ketolátek. Ketogeneze se odehrává výhradně v játrech a za podmínek, při nichţ dochází k rozsáhlé oxidaci mastných kyselin. Výchozí látkou ketogeneze je acetyl CoA. Rozsah ketogeneze závisí na velikosti enzymové lipolýzy v tukové tkáni, dále na mnoţství mastných kyselin, které se esterifikují na triacylglyceroly, a také na tom, kolik acetyl CoA přejde do citrátového cyklu (32, 34). 2.1 Ketolátky Mezi ketolátky patří tři sloučeniny, a to kyselina acetoctová, kyselina β hydroxymáselná a aceton. Kyselina acetoctová a aceton jsou typické ketosloučeniny, naproti tomu kyselina β hydroxymáselná ketosloučeninou není. Svou chemickou strukturou patří mezi karboxylové kyseliny, je však mezi ketolátky řazena, protoţe úzce souvisí s kyselinou acetoctovou. V souvislosti s ketolátkami je někdy pouţíván nesprávný termín ketony. Tento termín by rozhodně neměl být pouţíván, protoţe β hydroxybutyrát není keton, jak jiţ bylo zmíněno, a naopak jiné v krvi se vyskytující ketony (pyruvát, fruktóza) do této skupiny nepatří (32, 34). Obr. 1. Chemická struktura ketolátek (8). kyselina acetoctová CH 3 CO CH 2 COOH kyselina β hydroxymáslená CH 3 CH CH 2 COOH ǀ OH aceton CH 3 CO CH 3 11

12 2.1.1 Tvorba ketolátek Ketolátky vznikají v mitochondriích, kde se dvě molekuly acetyl CoA sloučí pomocí enzymu thiolasy za vzniku acetoacetylu CoA. Ten se spojí s další molekulou acetylu CoA a z této reakce katalyzované enzymem HMG CoA synthasou vznikne β hydroxy β methylglutaryl CoA (HMG CoA) (32). Obr. 2. Cesta vzniku HMG CoA (32). 2 CH 3 CO S CoA CH 3 CO CH 2 CO S CoA acetoacetyl CoA CH 3 CO S CoA H 2 O HMG CoA synthasa OH ǀ - OOC CH 2 C CH 2 CO S CoA ǀ CH 3 HMG CoA Katalytickým působením enzymu lyasy, která štěpí HMG CoA na dvě molekuly, dojde ke vzniku acetoacetátu a acetyl CoA. Acetoctová kyselina je značně nestálá sloučenina. Z většiny acetoacetátu vzniká enzymatickou hydrogenací v matrix mitochondrií β hydroxybutyrát. Spontánní dekarboxylací poskytuje tato sloučenina aceton (8, 32). 12

13 Obr. 3. Vznik β hydroxybutyrátu a acetonu z acetoacetátu (32). NADH + H + NAD + - OOC CH 2 CO CH 3 acetoacetát CH 3 CH CH 2 COO - ǀ OH β hydroxybutyrát Utilizace ketolátek CO 2 CH 3 CO CH 3 aceton Cesta utilizace ketolátek se podobá syntéze. Na rozdíl od syntézy však neprobíhá v játrech, nýbrţ výhradně v periferii (32). Obr. 4. Tvorba a utilizace ketolátek (32). Játra (mitochondrie) Krev Sval, ledviny, mozek MK acetyl CoA ketogenní AK ketogeneze (plíce) do CC 2x acetyl CoA acetoacetyl CoA 2x 12 ATP sukcinát acetoacetát aceton aceton acetoacetát sukcinyl CoA hydrogenace NADH + H + NAD + β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát se oxiduje na acetoacetát. Vznik energie při této reakci je dán tvorbou NADH. Acetoacetát se mění na acetoacetyl CoA. K reakci je nutný koenzym A, který odebírá acetoacetát ze sukcinyl CoA pomocí enzymu transferasy. Acetoacetyl CoA je intermediátem β oxidace, proto dochází k jeho štěpení na dvě molekuly acetyl CoA. Acetyl CoA je výchozí látkou citrátového cyklu (acetyl CoA ~ 12 ATP). Aceton se v těle 13

14 jiţ dále nemetabolizuje a k pozitivní energetické bilanci nepřispívá. Tato těkavá látka je z organismu vylučována dýcháním, v případě nadměrné produkce je vylučována také močí (32) Význam ketolátek Ketolátky jsou za normálních okolností důleţitým energetickým substrátem pro některé periferní tkáně. Mezi tyto tkáně patří především srdeční sval, kosterní sval a ledviny. Při déle trvajícím hladovění se ketolátky stávají významným substrátem pro mozkovou tkáň (z %). Za normálních okolností vyuţívá mozek jako zdroj enegrie pouze glukózu. Mastné kyseliny do mozku z krve nepřecházejí. V roli ţiviny představují ketolátky ve vodě rozpustné ekvivalenty mastných kyselin, navíc se neváţí na bílkoviny a snadno difundují, coţ je jejich výhodou (32). 2.2 Ketóza U zdravých lidí jsou ketolátky přítomné v krvi a moči pouze v nepatrném mnoţství. Za normálních okolností se koncentrace ketolátek v krvi pohybuje kolem 0,1 mmol/l a převaţuje β hydroxybutyrát. Stejně tak se do moči dostává jen velice malé mnoţství ketolátek. Zvýšením hladiny ketolátek v krvi nebo moči dochází ke ketonemii (hyperketonemii) nebo ketonurii. Výsledný stav se nazývá ketóza. K tomuto stavu dochází, pokud hladina ketolátek v krvi dosáhne hodnoty 12 mmol/l. Ketóza se projevuje subjektivními příznaky jako je nevolnost a zvracení. Laboratorní výsledky ukazují ketonémii, ketonurii, ale také acidózu krve s poklesem ph a koncentrace HCO - 3, která je způsobena vyčerpáním pufračních mechanismů organismu (β hydroxybutyrát a acetoacetát jsou středně silné kyseliny) (32, 34). Ketóza se vyskytuje při hladovění, kdy dojde k vyčerpání zásob sacharidů, dále se vyskytuje při konzumaci stravy s vysokým zastoupením tuků bez dostatečného příjmu sacharidů a po velmi intenzivní námaze. Nejčastěji ketóza vzniká za patologických podmínek. Takovým stavem je dekompenzovaný diabetes mellitus. Nemocní jsou ohroţeni jak ketonémií, tak ketoacidózou. Více ohroţeni jsou pacienti s diabetem mellitem 1. typu, tedy děti a mladiství (34). 14

15 3 Ketogenní dieta 3.1 Historie V minulosti se objevovalo mnoho diet, které se pouţívaly k léčbě epileptických záchvatů. Mezi takové postupy patřil nadměrný příjem nebo naopak omezení různých sloţek potravy. Půst byl před více neţ dvěma a půl tisíci let uznávanou léčbou mnohých onemocnění, souvislost epilepsie a půstu však byla velice málo známá (54). První vyuţití půstu jako léčby epilepsie popsal Hippokratés ve své sbírce jiţ v 5. století př. n. l. Podle Hipokrata byl muţ trpící epilepsií zcela vyléčen díky úplnému omezení příjmu stravy a tekutin. Také jeden z nejznámějších starověkých lékařů, Galén, upozornil na význam diety v léčbě epilepsie a doporučoval některým pacientům odlehčenou dietu. O pět století později se objevuje další zmínka, a to ve Starém zákoně. Podle něj Jeţíš vyháněl zlé duchy z těla dětí trpících epileptickými záchvaty. Svým učedníkům sdělil, ţe jedinou moţnou cestou k vyléčení jsou motliby a půst. V osmém století n. l. proslulý lékař Avicenna při léčbě epilepsie doporučoval vyvarování se určitým potravinám (40, 54). První moderní vyuţití hladovění v léčbě epilepsie bylo popsáno dvojicí lékařů pocházejících z Paříţe (Gulep a Marie) v roce Léčili 20 dětí a dospělých s epilepsií a pozorovali, ţe záchvaty byly během léčby méně závaţné. Bliţší informace však nebyly k dispozici. Ve Spojených státech byly shodné zprávy zaznamenány na počátku 20. století. První zprávu o svém pacientovi podal lékař Hugh W. Conklin, dalším byl Bernarr Macfadden (54). Rok 1921 byl z pohledu ketogenní diety přelomovým rokem. Doktor Rawle Geyelin prezentoval na výročním setkání Americké lékařské asociace výsledky několika dětských pacientů, u kterých bylo dosaţeno dlouhodobé kompenzace epileptických záchvatů díky omezení příjmu stravy. Geyelin naznačil, ţe tyto úspěchy mohou být způsobeny acidózou, která se vyvíjí jako důsledek hladovění. V jeho práci pokračoval doktor Wilder z Mayské kliniky. Ten jako první přišel s myšlenkou, ţe strava s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem bílkovin a sacharidů by mohla napodobit efekt hladovění a vést ke vzniku ketózy a na rozdíl od hladovění by mohla být dlouhodobě udrţitelná. Wilder jako první pouţil termín ketogenní dieta. Tuto dietu vyzkoušel na skupině pacientů s epilepsií a prokázal její účinnost. Ve stejném roce Woodyatt popsal, ţe u pacientů se při hladovění nebo dodrţování diety 15

16 s velmi nízkým obsahem sacharidů a naopak velkým mnoţstvím tuků objevuje v krvi aceton a β hydroxybutyrát. Následně v roce 1925 Peterman, další lékař z Mayské kliniky, zaznamenal výpočet pro ketogenní dietu, který se podobá dnes pouţívanému vzorci. Peterman poukazoval na důleţitost informovanosti ošetřujícího personálu před zahájením diety, dále na nutnost individualizace diety a přísné sledování pacienta. Tyto počáteční zprávy byly rychle následovány zprávami Talbota a kol. z Harvardu a dále McQuarrieho a Keitha z Mayské kliniky. Vyuţití ketogenní diety bylo popsáno téměř ve všech dostupných publikacích zabývajících se dětskou epilepsií, které vyšly v letech Většina těchto knih obsahovala kapitoly, ve kterých byla ketogenní dieta popsána bylo zde řečeno, jakým způsobem dietu zahájit a jak dietní plán propočítat (11, 31, 40, 54). Během 20. a 30. let se pouţívání diety velice rozšířilo. Doktor Samuel Livingston v roce 1972 popsal ve své knize výsledky diety u více neţ tisíce dětí s epilepsií, které po několik desetiletí sledoval. Zjistil, ţe u 52 % bylo dosaţeno úplné kontoly záchvatů a u dalších 27 % došlo ke zlepšení (54). Kdyţ byl v roce 1938 objeven difenylhydantoin, pozornost lékařů a vědeckých pracovníků se přesunula od ketogenní diety a zaměřila se na mechanismus působení a účinnost nových antiepileptik. Zde započala nová éra léčby epilepsie a ketogenní dieta byla odsunuta na vedlejší kolej. Čím byla nová antiepileptika dostupnější, tím bylo pouţívání KD menší. Po představení valproátu sodného se věřilo, ţe tato rozvětvená mastná kyselina bude léčbou pro děti dříve převedené na ketogenní dietu při léčbě Lennox Gastaut syndromu. Dětští neurologové byli vedeni k víře v racionálně navrţená antiepileptika, která byla nadějí budoucnosti. Na ketogenní dietu bylo převáděno stále méně dětí, z čehoţ plyne méně odborníků a méně zkušeností v této oblasti. Pokud byla dieta indikována, její provedení nebylo dostatečně precizní (byla často realizována bez správného výpočtu) a účinnost léčby byla niţší neţ v předchozích letech. Tyto chyby vedly k rozšíření názoru, ţe dieta neplní svou funkci a je špatně tolerována. Pouţívání KD prudce kleslo a v letech bylo k nalezení pouze minimum odborných článků, které se touto problematikou zabývaly. Ketogenní dieta byla zaváděna přibliţně u 10 dětí ročně v nemocnici Johns Hopkins v USA. Dietou se zabýval nejprve doktor Samuel Livingston a následně doktor John Freeman a jejich nutriční terapeutka Millicent Kelley (11, 31, 40, 54). Novou éru ketogenní diety započal hollywoodský producent Jim Abrahams a jeho syn Charlie, který trpěl nezvladatelnými generalizovanými epileptickými záchvaty nereagujícími jak na léčbu farmakologickou, tak na jiné druhy terapie. Charlieho otec sám zjišťoval veškeré dostupné informace ohledně léčby epilepsie a odborné články týkající se ketogenní diety ho 16

17 přivedly do nemocnice Johns Hopkins. Zde byl Charlie doktorem J. Freemanem a nutriční terapeutkou M. Kelley převeden na ketogenní dietu a jiţ krátce po zahájení diety epileptické záchvaty zcela ustaly. Jim Abrahams zaloţil Charlieho nadaci, aby upozornil rodiče dětí trpících epilepsií na moţnost léčby pomocí KD. Nadace poskytovala informace jednak laické veřejnosti a zároveň šířila instruktáţní videa pro lékaře a nutriční terapeuty. Díky této nadaci byla publikována kniha o ketogenní dietě (The Epilepsy Diet Treatment: The Introduction to the Ketogenic Diet), jejímţ autorem je zmiňovaný doktor Freeman. Nadace také podpořila první multicentrickou prospektivní studii o účinnosti KD, jejíţ výsledky v roce 1996 prezentovala Americká epileptologická společnost. V roce 1997 natočil Jim Abrahams celovečerní film First Do No Harm, který vypráví příběh Charlieho. Odpovědí na tyto události byl dramatický nárůst odborných publikací s tématikou KD, který činil přes 40 ročně. (11, 31, 54). Ačkoli došlo v posledním desetiletí k dramatickému nárůstu počtu dostupných antiepileptik, KD zaţívá své znovuobjevení a mnohé moderní klinické studie potvzují, ţe je tato léčba významně efektivní. KD je v současné době dostupná ve více neţ 75 centrech ve 45 zemích světa, s výjimkou části střední Ameriky a Afriky. Kulturní, náboţenské a finanční rozdíly mezi jednotlivými centry vedly k rozdílnému přístupu v poskytování KD. Některá centra pouţívají půst velmi omezeně nebo vůbec, některá se liší v předepsaném poměru jednotlivých ţivin a jiná například povolují zvýšený příjem tekutin a větší mnoţství energie. Tyto metody vedly k proniknutí dalších postupů a daly vznik některým alternativám KD jako je například modifikovaná Atkinsova dieta, dieta vyuţívající nízkého glykemického indexu nebo MCT tuků. V padesátých letech minulého století byla představena MCT dieta, která byla povaţována za méně omezující. I kdyţ je dieta snaţší na přípravu a způsobuje větší ketózu, neţ klasická KD, nedošlo k jejímu rozšíření. Důvodem je gastrointestinální dyskomfort a nadýmání, které dieta způsobuje. V roce 2003 podal Kossoff a kol. první zprávu o účinnosti modifikované Atkinsovy diety u farmakorezistentní epilepsie. Tato dieta se skládá z přibliţně 10 % sacharidů, 30 % bílkovin a 60 % tuků. Energetická hodnota a mnoţství tekutin přitom není nijak omezeno. Vzhledem k tomu, ţe je modifikovaná Atkinsova dieta mnohem méně omezující neţ klasická ketogenní dieta, je doporučována pacientům, kteří klasickou KD netolerují (11, 19, 14 ). Ketogenní dieta je od počátku 90. let pouţívána také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I, při němţ dochází k porušení transportu glukózy přes hematoencefalickou bariéru. GLUT1 DS poprvé popsal De Vivo v roce I kdyţ je dieta v souvislosti s tímto onemocněním uţívána relativně krátce a stále se v této oblasti vyskytuje mnoho neznámých, 17

18 práce, které se vztahem GLUT1 DS a KD zabývají, přinášejí velice pozitivní výsledky (15, 23). Přestoţe je k dispozici mnoţství studií, které efektivitu ketogenní diety potvrzují, a tato dieta je v praxi pouţívána devadesát let, vnímání diety ze strany lékařů je stále velmi rozporuplné. Dvě nedávná zjištění, jedno provedené v USA a druhé v Evropě, ukázala, ţe KD byla aţ předposlední nebo poslední volbou pro léčbu téměř všech dětských epilepsií. Navíc bylo zjištěno, ţe celá řada lékařů tuto dietu nepouţívá vůbec. Pravděpodobně bude zapotřebí provedení mnoha dalších studií a poskytnutí přesvědčivých výsledků, aby došlo ke zlepšení vnímání vyuţitelnosti KD odbornou veřejností a tato léčba mohla být zcela srovnatelná s ostatními novými terapeutickými postupy, které se zabývají léčbou dětské epilepsie (15, 54). 3.2 Indikace Není tak dávno od doby, kdy se věřilo, ţe všichni pacienti budou regovat na ketogenní dietu stejně. Ketogenní dieta je s úspěchem pouţívána u pacientů s deficitem glukózového přenašeče typu I a deficitem pyruvátdehydrogenázy. Další indikační skupinou jsou pacienti s farmakorezistentní epilepsií. Výběr pacientů, pro které je vhodná ketogenní dieta, se mezi jednotlivými autory poměrně liší. Některé studie doporučují dietní léčbu pouze u dětí do jednoho roku věku, jiné i starších dětí, dospívajících či dospělých. Obecně lze říci, ţe jsou upřednostňovány děti, protoţe dětský mozek lépe reaguje na ketózu (2, 25, 26, 31). V posledních letech se v literatuře objevuje názor, ţe ketogenní dieta by mohla být efektivní v terapii některých dalších, zejména neurologických onemocnění. V souvislosti s ketogenní dietou jsou zmiňovány amyotrofická laterální skleróza, Alzheimerova choroba, autismus, bipolární afektivní porucha, nádorová onemocnění mozku, deprese, diabetes mellitus, glykogenóza typu V, migréna, narkolepsie, obezita, Parkinsonova choroba, posthypoxický myoklonus, schizofrenie, poruchy spánku, cévní mozková příhoda a traumatická poranění mozku. V současné době však chybí klinické studie, které by se touto oblastí podrobněji zabývaly (1, 31). 18

19 3.2.1 Epilepsie Epilepsie je závaţné, chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými (neprovokovanými) epileptickými záchvaty se všemi jejich důsledky sociálními, důsledky týkající se intelektu a chování. Toto onemocnění tedy není pouze medicínským problémem, ale také problémem sociálním (37). Epileptický záchvat je definován jako ataka přechodných klinických příznaků, které jsou projevem abnormální a nadměrné elektrické aktivity nervových buněk a její patologicky zvýšené synchronizace. Charakteristické jsou rychlý nástup změny chování s častými hybnými projevy, dysfunkce senzorické, senzitivní, viscerální, vegetativní, změny povahy, nálady či emocí. Kromě excitačních projevů můţe docházet i k útlumovým změnám (ztráta vědomí, řeči nebo svalového napětí). Společným rysem, který se objevuje vţdy, je dezorganizace jedné nebo více mozkových funkcí. U téhoţ pacienta se můţe vyskytovat více druhů záchvatů. Epileptické záchvaty je moţno podrobněji klasifikovat dle jejich délky trvání, závaţnosti a nebezpečnosti. Dvě velké skupiny, které se u epileptických záchvatů rozlišují jsou záchvaty parciální a generalizované. Parciální neboli částečné (dílčí) záchvaty vznikají v ohraničeném loţisku mozkové kůry. V závislosti na lokalizaci můţe být záchvat doprovázen menšími nebo docela nenápadnými hybnými projevy, subjektivními senzitivními či senzorickými vjemy (světelné záblesky, zápach, nepříjemné zvuky). Parciální záchvaty mohou být jednoduché bez narušení vědomí a paměti nebo komplexní s částečnou poruchou vědomí a paměti (tzv. psychomotorické záchvaty). Při takovém typu epileptického záchvatu pacient provádí automatické, bezúčelné, opakující se pohyby (např. rozepínání a zapínání knoflíku). Druhou skupinou jsou záchvaty generalizované, jejichţ podstatou je oboustranné narušení korových funkcí. Postihují vědomí i motoriku a liší se mírou motorických projevů. Absence (dříve označované jako petit mal) je krátký, několik vtěřin trvající výpadek vědomí. Motorické projevy mohou být nenápadné nebo se vůbec nevyskytují, a proto ho okolí většinou vnímá jako krátkodobý výpadek pozornosti. Absence jsou typické v dětském věku a mohou se během dne vyskytovat opakovaně. U dětí lze pozorovat tzv. akinetické záchvaty, při nichţ dochází k náhlé u pádu na zem v důsledku poklesu svalového napětí při záchvatu. Tonicko klonické záchvaty (dříve označované jako grand mal) jsou dramatické a velmi závaţné. Předzvěstí záchvatu je tzv. aura (senzitivně senzorické nebo subjektivní pocity, např. vidiny barev). Projevují se bezvědomím, ztrátou svalového napětí (tonická křeč) a kontrakcemi svalů končetin i trupu (klonická křeč). Typické je propnutí celého těla do 19

20 oblouku, časté je pokousání jazyka a inkontinence moči a/nebo stolice. Po záchvatu je pacient dezorientovaný a na událost má amnézii. Pokud dojde k záchvatu, který trvá déle neţ 30 minut nebo k intermitentním záchvatům, které trvají déle neţ 30 minut a pacient mezi jednotlivými záchvaty nenabude vědomí, mluvíme o tzv. status epilepticus (20, 37, 45) Epidemiologie Epilepsie je nejčastější ze všech závaţných neurologických onemocnění, a to jak v dětství, tak i v dospělosti. Ve vyspělých zemích se incidence pohybuje kolem 24 53/ jedinců za rok a prevalence aktivní epilepsie v populaci (tzn. poměrný počet pacientů s epilepsií, kteří za posledních pět let prodělali alespoň jeden epileptický záchvat) je přibliţně 0,5 1 %. Do 15 let prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta. V České republice ţije v současné době přibliţně pacientů s aktivní epilepsií. Tab. 1. ukazuje počet hospitalizovaných pacientů s epilepsií v letech , Tab. 2. pak ukazuje počet hospitalizovaných pacientů na pediatrickém oddělení v letech (6, 37). Tab. 1. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,7 4,9 36,9 97 6, ,4 5,0 38, , ,4 5,0 38, ,5 Tab. 2. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií na pediatrickém oddělení (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,5 4,6 8,9 2 1, ,2 3,8 8,4 1 0, ,8 4,0 8,9 1 0,5 20

21 Klasifikace Epilepsie nejsou jednotnou diagnózou. Je popsáno několik desítek epileptických syndromů, které lze dělit dle etiologie, dle semiologie a dále podle věku a prognózy (27, 37). Z etiologického hlediska dělíme epilepsie na (37): - symptomatické, kdy je známa její příčina (vývojová vada mozku, mozkový nádor apod.) - kryptogenní, kdy je strukturální vada předpokládána, ale není ji moţné prokázat - idiopatické, kdy příčina není známa. Z prognostického hlediska rozlišujeme syndromy (27): - prognosticky příznivé (benigní) o benigní novorozenecké křeče, febrilní záchvaty, benigní epilepsie s okcipitálními hroty, benigní epilepsie s rolandickými hroty a dětské absence - katastrofické (maligní) o Ohtaharův, Westův, Lennox Gastautův syndrom a syndrom Dravetové - prognosticky nejisté (ambivalentní) o Dooseho myoklonicko astatická epilepsie, atypická benigní parciální epilepsie, Landau Kleffnerův syndrom získané afázie s epilepsií, syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku, juvenilní myoklonická epilepsie a syndrom s velkými záchvaty při probouzení. Z věkového hlediska rozlišujeme období (27): - I. novorozenecké + kojenecké + batolecí (do 3 let) - II. dětské (do 12 let) - III. juvenilní (do 18 let). 21

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím

Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života u chronických onemocnění a dlouhodobě zdravotně nepříznivého stavu. Její rozdíly podmíněné pohlavím bakalářská práce

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci (Výzkum pomocí dotazníku A-DES) Rigorózní práce Jan Soukup jednooborová psychologie konzultant:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Bakalářská práce The quality of life of patients with chronic fatigue syndrome Vedoucí práce: RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Autor: Petra Jansová Praha

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

1 Obecná část. 1.1 Úvod

1 Obecná část. 1.1 Úvod 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více