MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ketogenní dieta. Bakalářská práce. v oboru Nutriční terapeut"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ketogenní dieta Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Autor: Mgr. Iva Recová Brno, srpen 2011

2 Jméno a příjmení autora: Iva Recová Studijní obor: Nutriční terapeut, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Název bakalářské práce: Ketogenní dieta Pracoviště: Ústav preventivního lékařství Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. Počet stran: 94 Počet příloh: 9 Rok obhajoby diplomové práce: 2011

3 Anotace: Ketogenní dieta je dieta s vysokým obsahem tuků, přiměřeným množstvím bílkovin a nízkým obsahem sacharidů. Tato dieta se používá k léčbě farmakorezistentních záchvatů. Ukázalo se, že ketogenní dieta, původně vytvořená pro léčbu farmakorezistentní epilepsie, je hlavní léčbou deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvátdehydrogenázy. Bakalářská práce na téma Ketogenní dieta shrnuje hlavní poznatky o této dietě její historii, indikace a kontraindikace, možný mechanismus působení diety, její účinnost a konečně její praktické použití. V praktické části jsou popsány dvě kazuistiky pacientů, kteří trpí farmakorezistentní epilepsií a jsou převedeni na ketogenní dietu. Klíčová slova: ketogenní dieta, ketogeneze, ketolátky, epilepsie, deficit glukózového přenašeče typu I (GLUT1 DS) Anotation: The ketogenic diet is a high fat, a adequate protein, a low carbohydrate diet used to treat drug resistant seizures. The ketogenic diet, originally established to treat intractable childhood epilepsy, has emerged as the principal treatment of glucose transporter I deficiency syndrome and also pyruvatedehydrogenase deficiency syndrome. This bachelor thesis Ketogenic diet summarizes main knowledges about ketogenic diet its history, indication and contraindication, adverse effects, the diet s possible mechanism of action, its efficacy and finally practical use of this diet. Practical part of this thesis describes two case reports of patients suffering from intractable epilepsy. The ketogenic diet was initiated in both cases. Key words: ketogenic diet, ketogenesis, keton bodies, epilepsy, glucose transporter I deficiency syndrome (GLUT1 DS)

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Brně dne......

5 Poděkování Na tomto místě bych velice ráda poděkovala doc. MUDr. Dagmar Procházkové, Ph.D. za pomoc, trpělivost a odborný dohled nad mou bakalářskou prací a dále MVDr. Halině Matějové za cenné rady v průběhu mé práce. Můj dík patří také doc. MUDr. Tomáši Honzíkovi, PhD., KDDL VFN Praha, nutriční terapeutce Terezii Paterové, VFN Praha a rodině Šístkových. Ráda bych poděkovala také mým blízkým, kteří mě po celou dobu studia podporovali.

6 O B S A H 1 ÚVOD KETOGENEZE Ketolátky Tvorba ketolátek Utilizace ketolátek Význam ketolátek Ketóza KETOGENNÍ DIETA Historie Indikace Epilepsie Epidemiologie Klasifikace Léčba Deficit glukózového přenašeče typu I Klinické příznaky Léčba Prognóza Kontraindikace Mechanismus působení Tolerance a komplikace Akutní komplikace Chronické komplikace Klinický efekt Provedení ketogenní diety v praxi Dietní protokol Příklad výpočtu Přípravná fáze Výběr potravin Vhodné potraviny Nevhodné potraviny Potraviny pro zvláštní lékařské účely KetoCal Milupa basic ch Ketogenní dieta v různých věkových obdobích Výživa kojenců a batolat... 49

7 3.8.2 Výživa dětí předškolního a školního věku PRAKTICKÁ ČÁST Kazuistika A Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení Kazuistika B Anamnéza Nynější onemocnění Osobní anamnéza Rodinná anamnéza Sociální anamnéza Farmakologická anamnéza Nutriční anamnéza Nutriční spotřeba Výživový stav Nutriční problém Nutriční cíl Nutriční intervence Hodnocení DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY... 85

8 SEZNAM ZKRATEK ABPE atypical benign partial epilepsy (atypická benigní parciální epilepsie) ACTH adrenokortikotropní hormon ADP adenosindifosfát AK aminokyseliny ALT alaninaminotransferáza AST aspartátaminotransferáza ATP adenosintrifosfát B bílkoviny BERS benign epilepsy with rolandic spikes (benigní epilepsie s rolandickými hroty) BMI body mass index CB celková bílkovina CC citrátový cyklus CDG congenital disorders of glycosylation (dedičné poruchy glykosylace) CoA koenzym A CRP C reaktivní protein CSWS syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku FR fyziologický roztok GABA gamma aminobutyric acid (gama aminomáselná kyselina) GLUT1 glukózový přenašeč typu I GLUT1 DS GLUT1 deficiency syndrome (deficit glukózového přenašeče typu I) GMA grand mal awakening epilepsy (syndrom s velkými záchvaty při probouzení) GMT guanosinaminotransferáza HEB hematoencefalická bariéra HMG CoA β hydroxy β methylglutaryl CoA JME juvenile myoclonic epilepsy (juvenilní myoklonická epilepsie) KD ketogenní dieta LCT long chain triglycerides (triglyceridy s dlouhým řetězcem)

9 LGS LKS MAE MCT MK NADH NCL PEG PUFA S SME T TK TPN UPV VUR ZV Lennox Gastautův syndrom Landau Kleffnerův syndrom myoclonic astatic epilepsy (myoklonicko astatická epilepsie) medium chain triglycerides (triglyceridy se střední délkou řetězce) mastné kyseliny nikotinamid adenin dinukleotid neuronální ceroidní lipofuscinózy perkutánní endoskopická gastrostomie polyunsaturated fatty acids sacharidy severe myoclonic epilepsy (těžká myoklonická epilepsie) tuky krevní tlak total parenteral nutrition (totální parenterální výživa) umělá plicní ventilace vezikoureterální reflux zeleninový vývar

10 1 Úvod Ketogenní dieta byla představena lékaři jako moderní léčebná metoda epilepsie ve 20. letech minulého století a bohatou historii má zejména v USA. S nástupem éry antiepileptik její uţívání významně pokleslo. V posledních 15 letech dochází k nárůstu pouţívání této diety a zájem ze strany odborníků se opět zvyšuje. I přesto je však pro většinu epileptologů aţ léčbou poslední volby. Tato dieta se kromě farmakorezistentní epilepsie pouţívá také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvát dehydrogenázy. V současnosti se spekuluje o jejím vyuţití k léčbě některých dalších, zejména neurologických onemocnění. Panují různé názory o tom, pro jakou věkovou kategorii je dieta vhodná. Nejčastěji je dieta indikována u malých dětí, protoţe dětský mozek dobře reaguje na ketózu. Stejně tak můţe být ale zahájena u dospívajících či dospělých. Jedná se o dietu s vysokým obsahem tuků, přiměřeným mnoţstvím bílkovin a omezeným mnoţstvím sacharidů. Jejím principem je udrţení organismu v ketóze, kdy tělo pacienta vyuţívá ketolátky (především β hydroxybutyrát) jako náhradní zdoj energie. Přesný mechanismus působení prozatím nebyl zcela objasněn, nicméně starší i současné klinické studie potvrzují její antiepileptogenní efekt. V případě jejího efektu je přibliţně po dvou aţ třech letech od zahájení pacient převeden zpět na normální stravu. Kromě pozitivních výsledků, které dieta přináší, má i své negativní stránky. Jedním z negativ je celá řada neţádoucích účinků, a to jak akutních (nejčastěji dehydratace, hypoglykémie a gastrointestinální obtíţe), tak chronických (renální, metabolické aj.). Dieta je také poměrně náročná na přípravu a tolerance ze strany pacienta není vţdy dobrá. Přestoţe od zavedení ketogenní diety do praxe uplynulo bezmála sto let, stále se kolem ní vyskytuje spousta neznámých. Je zapotřebí více informací a klinických zkušeností, které by objasnily některé nejasnosti (především mechanismus jejího působení) a dieta se mohla stát skutečně plnohodnotnou léčebnou metodou. V teoretické části této bakalářské práce je stručně popsán biochemický základ ketogeneze a dále je rozebrána samotná ketogenní dieta. Je zmíněna její bohatá historie, představena hlavní onemocnění, u nichţ je dieta indikována, dále jsou popsány kontraindikace, moţné komplikace, mechanismus působení a klinický efekt. V neposlední řadě je uvedeno provedení diety v praxi. Praktická část pak zahrnuje dvě kazuistiky pacientů trpících farmakorezistentní epilepsií, kteří jsou převedeni na ketogenní dietu. 10

11 2 Ketogeneze Ketogeneze je označení pro proces, při němţ dochází ke vzniku ketolátek. Ketogeneze se odehrává výhradně v játrech a za podmínek, při nichţ dochází k rozsáhlé oxidaci mastných kyselin. Výchozí látkou ketogeneze je acetyl CoA. Rozsah ketogeneze závisí na velikosti enzymové lipolýzy v tukové tkáni, dále na mnoţství mastných kyselin, které se esterifikují na triacylglyceroly, a také na tom, kolik acetyl CoA přejde do citrátového cyklu (32, 34). 2.1 Ketolátky Mezi ketolátky patří tři sloučeniny, a to kyselina acetoctová, kyselina β hydroxymáselná a aceton. Kyselina acetoctová a aceton jsou typické ketosloučeniny, naproti tomu kyselina β hydroxymáselná ketosloučeninou není. Svou chemickou strukturou patří mezi karboxylové kyseliny, je však mezi ketolátky řazena, protoţe úzce souvisí s kyselinou acetoctovou. V souvislosti s ketolátkami je někdy pouţíván nesprávný termín ketony. Tento termín by rozhodně neměl být pouţíván, protoţe β hydroxybutyrát není keton, jak jiţ bylo zmíněno, a naopak jiné v krvi se vyskytující ketony (pyruvát, fruktóza) do této skupiny nepatří (32, 34). Obr. 1. Chemická struktura ketolátek (8). kyselina acetoctová CH 3 CO CH 2 COOH kyselina β hydroxymáslená CH 3 CH CH 2 COOH ǀ OH aceton CH 3 CO CH 3 11

12 2.1.1 Tvorba ketolátek Ketolátky vznikají v mitochondriích, kde se dvě molekuly acetyl CoA sloučí pomocí enzymu thiolasy za vzniku acetoacetylu CoA. Ten se spojí s další molekulou acetylu CoA a z této reakce katalyzované enzymem HMG CoA synthasou vznikne β hydroxy β methylglutaryl CoA (HMG CoA) (32). Obr. 2. Cesta vzniku HMG CoA (32). 2 CH 3 CO S CoA CH 3 CO CH 2 CO S CoA acetoacetyl CoA CH 3 CO S CoA H 2 O HMG CoA synthasa OH ǀ - OOC CH 2 C CH 2 CO S CoA ǀ CH 3 HMG CoA Katalytickým působením enzymu lyasy, která štěpí HMG CoA na dvě molekuly, dojde ke vzniku acetoacetátu a acetyl CoA. Acetoctová kyselina je značně nestálá sloučenina. Z většiny acetoacetátu vzniká enzymatickou hydrogenací v matrix mitochondrií β hydroxybutyrát. Spontánní dekarboxylací poskytuje tato sloučenina aceton (8, 32). 12

13 Obr. 3. Vznik β hydroxybutyrátu a acetonu z acetoacetátu (32). NADH + H + NAD + - OOC CH 2 CO CH 3 acetoacetát CH 3 CH CH 2 COO - ǀ OH β hydroxybutyrát Utilizace ketolátek CO 2 CH 3 CO CH 3 aceton Cesta utilizace ketolátek se podobá syntéze. Na rozdíl od syntézy však neprobíhá v játrech, nýbrţ výhradně v periferii (32). Obr. 4. Tvorba a utilizace ketolátek (32). Játra (mitochondrie) Krev Sval, ledviny, mozek MK acetyl CoA ketogenní AK ketogeneze (plíce) do CC 2x acetyl CoA acetoacetyl CoA 2x 12 ATP sukcinát acetoacetát aceton aceton acetoacetát sukcinyl CoA hydrogenace NADH + H + NAD + β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát β hydroxybutyrát se oxiduje na acetoacetát. Vznik energie při této reakci je dán tvorbou NADH. Acetoacetát se mění na acetoacetyl CoA. K reakci je nutný koenzym A, který odebírá acetoacetát ze sukcinyl CoA pomocí enzymu transferasy. Acetoacetyl CoA je intermediátem β oxidace, proto dochází k jeho štěpení na dvě molekuly acetyl CoA. Acetyl CoA je výchozí látkou citrátového cyklu (acetyl CoA ~ 12 ATP). Aceton se v těle 13

14 jiţ dále nemetabolizuje a k pozitivní energetické bilanci nepřispívá. Tato těkavá látka je z organismu vylučována dýcháním, v případě nadměrné produkce je vylučována také močí (32) Význam ketolátek Ketolátky jsou za normálních okolností důleţitým energetickým substrátem pro některé periferní tkáně. Mezi tyto tkáně patří především srdeční sval, kosterní sval a ledviny. Při déle trvajícím hladovění se ketolátky stávají významným substrátem pro mozkovou tkáň (z %). Za normálních okolností vyuţívá mozek jako zdroj enegrie pouze glukózu. Mastné kyseliny do mozku z krve nepřecházejí. V roli ţiviny představují ketolátky ve vodě rozpustné ekvivalenty mastných kyselin, navíc se neváţí na bílkoviny a snadno difundují, coţ je jejich výhodou (32). 2.2 Ketóza U zdravých lidí jsou ketolátky přítomné v krvi a moči pouze v nepatrném mnoţství. Za normálních okolností se koncentrace ketolátek v krvi pohybuje kolem 0,1 mmol/l a převaţuje β hydroxybutyrát. Stejně tak se do moči dostává jen velice malé mnoţství ketolátek. Zvýšením hladiny ketolátek v krvi nebo moči dochází ke ketonemii (hyperketonemii) nebo ketonurii. Výsledný stav se nazývá ketóza. K tomuto stavu dochází, pokud hladina ketolátek v krvi dosáhne hodnoty 12 mmol/l. Ketóza se projevuje subjektivními příznaky jako je nevolnost a zvracení. Laboratorní výsledky ukazují ketonémii, ketonurii, ale také acidózu krve s poklesem ph a koncentrace HCO - 3, která je způsobena vyčerpáním pufračních mechanismů organismu (β hydroxybutyrát a acetoacetát jsou středně silné kyseliny) (32, 34). Ketóza se vyskytuje při hladovění, kdy dojde k vyčerpání zásob sacharidů, dále se vyskytuje při konzumaci stravy s vysokým zastoupením tuků bez dostatečného příjmu sacharidů a po velmi intenzivní námaze. Nejčastěji ketóza vzniká za patologických podmínek. Takovým stavem je dekompenzovaný diabetes mellitus. Nemocní jsou ohroţeni jak ketonémií, tak ketoacidózou. Více ohroţeni jsou pacienti s diabetem mellitem 1. typu, tedy děti a mladiství (34). 14

15 3 Ketogenní dieta 3.1 Historie V minulosti se objevovalo mnoho diet, které se pouţívaly k léčbě epileptických záchvatů. Mezi takové postupy patřil nadměrný příjem nebo naopak omezení různých sloţek potravy. Půst byl před více neţ dvěma a půl tisíci let uznávanou léčbou mnohých onemocnění, souvislost epilepsie a půstu však byla velice málo známá (54). První vyuţití půstu jako léčby epilepsie popsal Hippokratés ve své sbírce jiţ v 5. století př. n. l. Podle Hipokrata byl muţ trpící epilepsií zcela vyléčen díky úplnému omezení příjmu stravy a tekutin. Také jeden z nejznámějších starověkých lékařů, Galén, upozornil na význam diety v léčbě epilepsie a doporučoval některým pacientům odlehčenou dietu. O pět století později se objevuje další zmínka, a to ve Starém zákoně. Podle něj Jeţíš vyháněl zlé duchy z těla dětí trpících epileptickými záchvaty. Svým učedníkům sdělil, ţe jedinou moţnou cestou k vyléčení jsou motliby a půst. V osmém století n. l. proslulý lékař Avicenna při léčbě epilepsie doporučoval vyvarování se určitým potravinám (40, 54). První moderní vyuţití hladovění v léčbě epilepsie bylo popsáno dvojicí lékařů pocházejících z Paříţe (Gulep a Marie) v roce Léčili 20 dětí a dospělých s epilepsií a pozorovali, ţe záchvaty byly během léčby méně závaţné. Bliţší informace však nebyly k dispozici. Ve Spojených státech byly shodné zprávy zaznamenány na počátku 20. století. První zprávu o svém pacientovi podal lékař Hugh W. Conklin, dalším byl Bernarr Macfadden (54). Rok 1921 byl z pohledu ketogenní diety přelomovým rokem. Doktor Rawle Geyelin prezentoval na výročním setkání Americké lékařské asociace výsledky několika dětských pacientů, u kterých bylo dosaţeno dlouhodobé kompenzace epileptických záchvatů díky omezení příjmu stravy. Geyelin naznačil, ţe tyto úspěchy mohou být způsobeny acidózou, která se vyvíjí jako důsledek hladovění. V jeho práci pokračoval doktor Wilder z Mayské kliniky. Ten jako první přišel s myšlenkou, ţe strava s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem bílkovin a sacharidů by mohla napodobit efekt hladovění a vést ke vzniku ketózy a na rozdíl od hladovění by mohla být dlouhodobě udrţitelná. Wilder jako první pouţil termín ketogenní dieta. Tuto dietu vyzkoušel na skupině pacientů s epilepsií a prokázal její účinnost. Ve stejném roce Woodyatt popsal, ţe u pacientů se při hladovění nebo dodrţování diety 15

16 s velmi nízkým obsahem sacharidů a naopak velkým mnoţstvím tuků objevuje v krvi aceton a β hydroxybutyrát. Následně v roce 1925 Peterman, další lékař z Mayské kliniky, zaznamenal výpočet pro ketogenní dietu, který se podobá dnes pouţívanému vzorci. Peterman poukazoval na důleţitost informovanosti ošetřujícího personálu před zahájením diety, dále na nutnost individualizace diety a přísné sledování pacienta. Tyto počáteční zprávy byly rychle následovány zprávami Talbota a kol. z Harvardu a dále McQuarrieho a Keitha z Mayské kliniky. Vyuţití ketogenní diety bylo popsáno téměř ve všech dostupných publikacích zabývajících se dětskou epilepsií, které vyšly v letech Většina těchto knih obsahovala kapitoly, ve kterých byla ketogenní dieta popsána bylo zde řečeno, jakým způsobem dietu zahájit a jak dietní plán propočítat (11, 31, 40, 54). Během 20. a 30. let se pouţívání diety velice rozšířilo. Doktor Samuel Livingston v roce 1972 popsal ve své knize výsledky diety u více neţ tisíce dětí s epilepsií, které po několik desetiletí sledoval. Zjistil, ţe u 52 % bylo dosaţeno úplné kontoly záchvatů a u dalších 27 % došlo ke zlepšení (54). Kdyţ byl v roce 1938 objeven difenylhydantoin, pozornost lékařů a vědeckých pracovníků se přesunula od ketogenní diety a zaměřila se na mechanismus působení a účinnost nových antiepileptik. Zde započala nová éra léčby epilepsie a ketogenní dieta byla odsunuta na vedlejší kolej. Čím byla nová antiepileptika dostupnější, tím bylo pouţívání KD menší. Po představení valproátu sodného se věřilo, ţe tato rozvětvená mastná kyselina bude léčbou pro děti dříve převedené na ketogenní dietu při léčbě Lennox Gastaut syndromu. Dětští neurologové byli vedeni k víře v racionálně navrţená antiepileptika, která byla nadějí budoucnosti. Na ketogenní dietu bylo převáděno stále méně dětí, z čehoţ plyne méně odborníků a méně zkušeností v této oblasti. Pokud byla dieta indikována, její provedení nebylo dostatečně precizní (byla často realizována bez správného výpočtu) a účinnost léčby byla niţší neţ v předchozích letech. Tyto chyby vedly k rozšíření názoru, ţe dieta neplní svou funkci a je špatně tolerována. Pouţívání KD prudce kleslo a v letech bylo k nalezení pouze minimum odborných článků, které se touto problematikou zabývaly. Ketogenní dieta byla zaváděna přibliţně u 10 dětí ročně v nemocnici Johns Hopkins v USA. Dietou se zabýval nejprve doktor Samuel Livingston a následně doktor John Freeman a jejich nutriční terapeutka Millicent Kelley (11, 31, 40, 54). Novou éru ketogenní diety započal hollywoodský producent Jim Abrahams a jeho syn Charlie, který trpěl nezvladatelnými generalizovanými epileptickými záchvaty nereagujícími jak na léčbu farmakologickou, tak na jiné druhy terapie. Charlieho otec sám zjišťoval veškeré dostupné informace ohledně léčby epilepsie a odborné články týkající se ketogenní diety ho 16

17 přivedly do nemocnice Johns Hopkins. Zde byl Charlie doktorem J. Freemanem a nutriční terapeutkou M. Kelley převeden na ketogenní dietu a jiţ krátce po zahájení diety epileptické záchvaty zcela ustaly. Jim Abrahams zaloţil Charlieho nadaci, aby upozornil rodiče dětí trpících epilepsií na moţnost léčby pomocí KD. Nadace poskytovala informace jednak laické veřejnosti a zároveň šířila instruktáţní videa pro lékaře a nutriční terapeuty. Díky této nadaci byla publikována kniha o ketogenní dietě (The Epilepsy Diet Treatment: The Introduction to the Ketogenic Diet), jejímţ autorem je zmiňovaný doktor Freeman. Nadace také podpořila první multicentrickou prospektivní studii o účinnosti KD, jejíţ výsledky v roce 1996 prezentovala Americká epileptologická společnost. V roce 1997 natočil Jim Abrahams celovečerní film First Do No Harm, který vypráví příběh Charlieho. Odpovědí na tyto události byl dramatický nárůst odborných publikací s tématikou KD, který činil přes 40 ročně. (11, 31, 54). Ačkoli došlo v posledním desetiletí k dramatickému nárůstu počtu dostupných antiepileptik, KD zaţívá své znovuobjevení a mnohé moderní klinické studie potvzují, ţe je tato léčba významně efektivní. KD je v současné době dostupná ve více neţ 75 centrech ve 45 zemích světa, s výjimkou části střední Ameriky a Afriky. Kulturní, náboţenské a finanční rozdíly mezi jednotlivými centry vedly k rozdílnému přístupu v poskytování KD. Některá centra pouţívají půst velmi omezeně nebo vůbec, některá se liší v předepsaném poměru jednotlivých ţivin a jiná například povolují zvýšený příjem tekutin a větší mnoţství energie. Tyto metody vedly k proniknutí dalších postupů a daly vznik některým alternativám KD jako je například modifikovaná Atkinsova dieta, dieta vyuţívající nízkého glykemického indexu nebo MCT tuků. V padesátých letech minulého století byla představena MCT dieta, která byla povaţována za méně omezující. I kdyţ je dieta snaţší na přípravu a způsobuje větší ketózu, neţ klasická KD, nedošlo k jejímu rozšíření. Důvodem je gastrointestinální dyskomfort a nadýmání, které dieta způsobuje. V roce 2003 podal Kossoff a kol. první zprávu o účinnosti modifikované Atkinsovy diety u farmakorezistentní epilepsie. Tato dieta se skládá z přibliţně 10 % sacharidů, 30 % bílkovin a 60 % tuků. Energetická hodnota a mnoţství tekutin přitom není nijak omezeno. Vzhledem k tomu, ţe je modifikovaná Atkinsova dieta mnohem méně omezující neţ klasická ketogenní dieta, je doporučována pacientům, kteří klasickou KD netolerují (11, 19, 14 ). Ketogenní dieta je od počátku 90. let pouţívána také k léčbě deficitu glukózového přenašeče typu I, při němţ dochází k porušení transportu glukózy přes hematoencefalickou bariéru. GLUT1 DS poprvé popsal De Vivo v roce I kdyţ je dieta v souvislosti s tímto onemocněním uţívána relativně krátce a stále se v této oblasti vyskytuje mnoho neznámých, 17

18 práce, které se vztahem GLUT1 DS a KD zabývají, přinášejí velice pozitivní výsledky (15, 23). Přestoţe je k dispozici mnoţství studií, které efektivitu ketogenní diety potvrzují, a tato dieta je v praxi pouţívána devadesát let, vnímání diety ze strany lékařů je stále velmi rozporuplné. Dvě nedávná zjištění, jedno provedené v USA a druhé v Evropě, ukázala, ţe KD byla aţ předposlední nebo poslední volbou pro léčbu téměř všech dětských epilepsií. Navíc bylo zjištěno, ţe celá řada lékařů tuto dietu nepouţívá vůbec. Pravděpodobně bude zapotřebí provedení mnoha dalších studií a poskytnutí přesvědčivých výsledků, aby došlo ke zlepšení vnímání vyuţitelnosti KD odbornou veřejností a tato léčba mohla být zcela srovnatelná s ostatními novými terapeutickými postupy, které se zabývají léčbou dětské epilepsie (15, 54). 3.2 Indikace Není tak dávno od doby, kdy se věřilo, ţe všichni pacienti budou regovat na ketogenní dietu stejně. Ketogenní dieta je s úspěchem pouţívána u pacientů s deficitem glukózového přenašeče typu I a deficitem pyruvátdehydrogenázy. Další indikační skupinou jsou pacienti s farmakorezistentní epilepsií. Výběr pacientů, pro které je vhodná ketogenní dieta, se mezi jednotlivými autory poměrně liší. Některé studie doporučují dietní léčbu pouze u dětí do jednoho roku věku, jiné i starších dětí, dospívajících či dospělých. Obecně lze říci, ţe jsou upřednostňovány děti, protoţe dětský mozek lépe reaguje na ketózu (2, 25, 26, 31). V posledních letech se v literatuře objevuje názor, ţe ketogenní dieta by mohla být efektivní v terapii některých dalších, zejména neurologických onemocnění. V souvislosti s ketogenní dietou jsou zmiňovány amyotrofická laterální skleróza, Alzheimerova choroba, autismus, bipolární afektivní porucha, nádorová onemocnění mozku, deprese, diabetes mellitus, glykogenóza typu V, migréna, narkolepsie, obezita, Parkinsonova choroba, posthypoxický myoklonus, schizofrenie, poruchy spánku, cévní mozková příhoda a traumatická poranění mozku. V současné době však chybí klinické studie, které by se touto oblastí podrobněji zabývaly (1, 31). 18

19 3.2.1 Epilepsie Epilepsie je závaţné, chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými (neprovokovanými) epileptickými záchvaty se všemi jejich důsledky sociálními, důsledky týkající se intelektu a chování. Toto onemocnění tedy není pouze medicínským problémem, ale také problémem sociálním (37). Epileptický záchvat je definován jako ataka přechodných klinických příznaků, které jsou projevem abnormální a nadměrné elektrické aktivity nervových buněk a její patologicky zvýšené synchronizace. Charakteristické jsou rychlý nástup změny chování s častými hybnými projevy, dysfunkce senzorické, senzitivní, viscerální, vegetativní, změny povahy, nálady či emocí. Kromě excitačních projevů můţe docházet i k útlumovým změnám (ztráta vědomí, řeči nebo svalového napětí). Společným rysem, který se objevuje vţdy, je dezorganizace jedné nebo více mozkových funkcí. U téhoţ pacienta se můţe vyskytovat více druhů záchvatů. Epileptické záchvaty je moţno podrobněji klasifikovat dle jejich délky trvání, závaţnosti a nebezpečnosti. Dvě velké skupiny, které se u epileptických záchvatů rozlišují jsou záchvaty parciální a generalizované. Parciální neboli částečné (dílčí) záchvaty vznikají v ohraničeném loţisku mozkové kůry. V závislosti na lokalizaci můţe být záchvat doprovázen menšími nebo docela nenápadnými hybnými projevy, subjektivními senzitivními či senzorickými vjemy (světelné záblesky, zápach, nepříjemné zvuky). Parciální záchvaty mohou být jednoduché bez narušení vědomí a paměti nebo komplexní s částečnou poruchou vědomí a paměti (tzv. psychomotorické záchvaty). Při takovém typu epileptického záchvatu pacient provádí automatické, bezúčelné, opakující se pohyby (např. rozepínání a zapínání knoflíku). Druhou skupinou jsou záchvaty generalizované, jejichţ podstatou je oboustranné narušení korových funkcí. Postihují vědomí i motoriku a liší se mírou motorických projevů. Absence (dříve označované jako petit mal) je krátký, několik vtěřin trvající výpadek vědomí. Motorické projevy mohou být nenápadné nebo se vůbec nevyskytují, a proto ho okolí většinou vnímá jako krátkodobý výpadek pozornosti. Absence jsou typické v dětském věku a mohou se během dne vyskytovat opakovaně. U dětí lze pozorovat tzv. akinetické záchvaty, při nichţ dochází k náhlé u pádu na zem v důsledku poklesu svalového napětí při záchvatu. Tonicko klonické záchvaty (dříve označované jako grand mal) jsou dramatické a velmi závaţné. Předzvěstí záchvatu je tzv. aura (senzitivně senzorické nebo subjektivní pocity, např. vidiny barev). Projevují se bezvědomím, ztrátou svalového napětí (tonická křeč) a kontrakcemi svalů končetin i trupu (klonická křeč). Typické je propnutí celého těla do 19

20 oblouku, časté je pokousání jazyka a inkontinence moči a/nebo stolice. Po záchvatu je pacient dezorientovaný a na událost má amnézii. Pokud dojde k záchvatu, který trvá déle neţ 30 minut nebo k intermitentním záchvatům, které trvají déle neţ 30 minut a pacient mezi jednotlivými záchvaty nenabude vědomí, mluvíme o tzv. status epilepticus (20, 37, 45) Epidemiologie Epilepsie je nejčastější ze všech závaţných neurologických onemocnění, a to jak v dětství, tak i v dospělosti. Ve vyspělých zemích se incidence pohybuje kolem 24 53/ jedinců za rok a prevalence aktivní epilepsie v populaci (tzn. poměrný počet pacientů s epilepsií, kteří za posledních pět let prodělali alespoň jeden epileptický záchvat) je přibliţně 0,5 1 %. Do 15 let prodělá alespoň jeden epileptický záchvat pět dětí ze sta. V České republice ţije v současné době přibliţně pacientů s aktivní epilepsií. Tab. 1. ukazuje počet hospitalizovaných pacientů s epilepsií v letech , Tab. 2. pak ukazuje počet hospitalizovaných pacientů na pediatrickém oddělení v letech (6, 37). Tab. 1. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,7 4,9 36,9 97 6, ,4 5,0 38, , ,4 5,0 38, ,5 Tab. 2. Hospitalizovaní pacienti s epilepsií na pediatrickém oddělení (48, 49, 50). Počet hospitalizací Počet zemřelých Průměrná Průměrný na hospitalizační absolutně ošetřovací doba věk absolutně obyvatel letalita ,5 4,6 8,9 2 1, ,2 3,8 8,4 1 0, ,8 4,0 8,9 1 0,5 20

21 Klasifikace Epilepsie nejsou jednotnou diagnózou. Je popsáno několik desítek epileptických syndromů, které lze dělit dle etiologie, dle semiologie a dále podle věku a prognózy (27, 37). Z etiologického hlediska dělíme epilepsie na (37): - symptomatické, kdy je známa její příčina (vývojová vada mozku, mozkový nádor apod.) - kryptogenní, kdy je strukturální vada předpokládána, ale není ji moţné prokázat - idiopatické, kdy příčina není známa. Z prognostického hlediska rozlišujeme syndromy (27): - prognosticky příznivé (benigní) o benigní novorozenecké křeče, febrilní záchvaty, benigní epilepsie s okcipitálními hroty, benigní epilepsie s rolandickými hroty a dětské absence - katastrofické (maligní) o Ohtaharův, Westův, Lennox Gastautův syndrom a syndrom Dravetové - prognosticky nejisté (ambivalentní) o Dooseho myoklonicko astatická epilepsie, atypická benigní parciální epilepsie, Landau Kleffnerův syndrom získané afázie s epilepsií, syndrom s kontinuálními komplexy hrotů a vln v synchronním spánku, juvenilní myoklonická epilepsie a syndrom s velkými záchvaty při probouzení. Z věkového hlediska rozlišujeme období (27): - I. novorozenecké + kojenecké + batolecí (do 3 let) - II. dětské (do 12 let) - III. juvenilní (do 18 let). 21

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

KETOGENNÍ DIETA. Tereza Vrábelová FN Motol LF MU

KETOGENNÍ DIETA. Tereza Vrábelová FN Motol LF MU KETOGENNÍ DIETA Tereza Vrábelová FN Motol 5.12.2016 LF MU OBSAH Základní informace o KD Princip, ketogeneze, ketolátky, mechanismus účinku Indikace Kontraindikace Nežádoucí vedlejší účinky Doporučení KD,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Těžká laktátová acidosa. Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem

Těžká laktátová acidosa. Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem Těžká laktátová acidosa Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem Anamnesa 74 letá paní, žijící ve společné domácnosti s manželem, v chronické medikaci Letrox 1 tbl. Cilkanol 1tbl,

Více

NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY S DMP METABOLISMU MASTNÝCH KYSELIN. Mgr. Marcela Floriánková, NT VFN Klin.dětského a dorostového lékařství

NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY S DMP METABOLISMU MASTNÝCH KYSELIN. Mgr. Marcela Floriánková, NT VFN Klin.dětského a dorostového lékařství NUTRIČNÍ PÉČE O PACIENTY S DMP METABOLISMU MASTNÝCH KYSELIN Mgr. Marcela Floriánková, NT VFN Klin.dětského a dorostového lékařství DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU MASTNÝCH KYSELIN Poruchy β-oxidace mastných

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika. Petr Zlonický

Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika. Petr Zlonický Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika Petr Zlonický Aktivační metody - výhody Používají se k vyprovokování, zvýraznění nebo lepšímu definování abnormální aktivity při normálním nebo neprůkazném

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

Epilepsie. Výuka zubní lékařství

Epilepsie. Výuka zubní lékařství Epilepsie Výuka zubní lékařství Epilepsie - definice Chronické neurologické onemocnění projevující se opakovanými nevyprovokovanými epileptickými záchvaty Ojedinělý epileptický záchvat reakce mozku na

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Regulace metabolických drah na úrovni buňky Regulace metabolických drah na úrovni buňky EB Obsah přednášky Obecné principy regulace metabolických drah na úrovni buňky regulace zajištěná kompartmentací metabolických dějů změna absolutní koncentrace

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Elektroencefalografie

Elektroencefalografie Elektroencefalografie EEG vzniká součinností neuronů thalamu a kortexu thalamus - funkce generátoru rytmů hlavní zdroj EEG - elektrická aktivita synaptodendritických membrán v povrchních vrstvách kortexu

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig

Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií Roman Herzig ROZDĚLENÍ CMP Ischemické CMP (icmp) 73-80% Hemoragické CMP (hcmp, spontánní intrakraniální hemoragie, SIKH) 20-27% kompartment mozkové

Více

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001

CZ PAR QUETIAPINUM. Seroquel. UK/W/0004/pdWS/001. NL/W/0004/pdWS/001 CZ PAR Název (léčivá látka/ přípravek) Číslo procedury QUETIAPINUM Seroquel UK/W/0004/pdWS/001 NL/W/0004/pdWS/001 ART. NÁZVY PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ INN DRŽITELÉ PŘÍPRAVKŮ KLINICKÝCH STUDIÍ SCHVÁLENÉ

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Odbourávání lipidů, ketolátky

Odbourávání lipidů, ketolátky dbourávání lipidů, ketolátky Josef Fontana EB - 56 bsah přednášky Energetický význam TAG Jednotlivé dráhy metabolismu lipidů lipidy jako zdroj energie degradace TAG v buňkách, β-oxidace MK tvorba a využití

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.: SUKLS94360/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Eva Forgáčová

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče

20.12.2011. Antiepileptika. Generalizované. Parciální. 14. května 2009. např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Ústav farmakologie 14. května 2009 Epilepsie Generalizované např. grand mal ztráta vědomí absence tonicko-klonické křeče Parciální Jacksonská epilepsie komplexní parciální záchvaty Epilepsie inhibice GABA

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

EPILEPSIE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

EPILEPSIE. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové EPILEPSIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Epilepsie 1 Neurologické záchvatovité onemocnění Opakovaný výskyt epileptických záchvatů dochází k: Záchvatovité změny elektrické aktivity mozku Změna

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

KONGENITÁLNÍ HYPERINZULINISMUS (CHI) MUC Daniela Bartková, Zdeněk Doležel Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

KONGENITÁLNÍ HYPERINZULINISMUS (CHI) MUC Daniela Bartková, Zdeněk Doležel Pediatrická klinika LF MU a FN Brno KONGENITÁLNÍ HYPERINZULINISMUS (CHI) MUC Daniela Bartková, Zdeněk Doležel Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Definice Kongenitální hyperinzulinismus je skupina poruch, které jsou charakterizovány: sekrecí

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond. Epilepsie. Evžen Nešpor a Petr Bušek Epilepsie Evžen Nešpor a Petr Bušek Definice problému Diagnosa epilepsie je dána opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů Epileptický záchvat je paroxysmální porucha chování, emocí, motorických

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více