MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA"

Transkript

1 MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

2 MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla b- pøi podávání jídla c- pro kvalitu jídla d- v závislosti na okolnostech e- nezávisle na okolnostech f- související se zdravotním stavem, potížemi nemocného 4/ VÝBÌR POTRAVIN Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY 7/ JÍDELNÍÈEK 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE 10/ O PANKREATU OBSAH DRUHÉ ÈÁSTI A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM B/ MOHU - NEMOHU C/ DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU 1/ POLÉVKY 2/ JÍDLA S MASEM 3/ BEZMASÁ JÍDLA 4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY, 5/ SLADKÁ JÍDLA 6/ SALÁTY A PØÍLOHY 7/ Š ÁVY 8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY 1/ ÚVODNÍ SLOVA Potkal jsem se s pankreasem. Pøišel, ani nepozdravil a nestaèil jsem se divit, jak všelijak mi mùže být pøi zvracení. Napadlo mi, že by to mohlo být první a poslední setkání s tímto, do té doby neznámým. Opravdu, do té doby jsem ani nevìdìl, že i takovou vìc mám jako je pankreas. Jakýsi záchvat. Dlouho mì nenechal pøemýšlet, hlásil se opìt. Pak ještì sedmkrát za den. Nejhorší na pankreasu je, že svá varování nestupòuje. Používá hned svùj nejsilnìjší kalibr. Až druhý den jsem se dostal k lékaøi. U lékaøe to vypadalo pøibližnì takto: Dobrý den. Pøišel jsem vám øíci, že mi nic není, ale vèera jsem mìl pocit, že umírám. Vlasnì mi možná velice málo bolí žluèník. Lékaø se podíval do svých døívìjších nálezù o mne a øíká: vy ale nemáte již sedm let žluèník. Vyoperovali vám ho. Povídám: to je zajímavé. Tak proè mi pobolíval zde? Lékaø na to: tam máte slinivku. Ta vám dìlala tu rošádu. Musel jsem projít vyšetøeními na ultrazvuk, atd. Zjistili mi milion nedostatkù v tìle, ale slinivka se tváøila a stále tváøí, že je bez problému. Nemyslete si, vìdìl jsem, že nejsem bez høíchu. Poslední dobou jsem tak tiše zvyšoval dávky jedù, jako napøíklad dopøál jsem si škvarky, slaniny, s chutí jedl kùži drùbeže, domácí klobásy, dobøe koøenìné salámy všeho druhu, èesnek cibuli, zelenou papriku, hltal hrozno i s peckami pøímo u vinného kmene. Témìø vždy jsem si vzpomnìl na žluèník a ptal jsem se stále smìleji tak co žluèníèku, ty nic neøíkáš? Dál to asi nemá cenu popisovat. Prostì moje slinivka pøišla, po svém se mi pøedstvila a nyní nevím co mi zas vyvede. Musím být ve støehu. Budu žít dietnì asi tak dlouho, pokud mì pro zmìnu nenavštíví pokušitel. Další nepøíjemnost takového náhlého setkání je, že jsem byl právì v cizinì a pøes 300 km od svého lékaøe. Lidé kolem mne se snažili mi dobøe radit. "Musíš pít, hodnì pít vodu." Jenže tìžko jsem dostal do sebe jedinou kávovou lžièku vody. Ze všech pití, i z èisté vody se mi navalovalo již pøi pohledu na nì. Nyní vidím, že tìlo je nejmoudøejší, když diktuje co máme dìlat. Další reakce moje byla postupem èasu ta, že jsem se zaèal zajímat o to, jak dál. Co smím, èi nesmím. Nestìžuji si. Jím dietnì. Pak jsem si øekl, že ty informace, které jsem z obav o svou budoucnost, dá se øíci obrovskou rychlostí nabral (ve snaze se pouèit na jiných pøes internet a literaturu), odevzdám tìm potøebným a nejpotøebnìjším. To je dùvod, proè mùžete èíst tuto sestavu kolem slinivky. Zatím si øíkám je to vaše nemoc, vaše recepty a moje sbírka. Kéž ta sbírka vám bude k nìèemu. Píše se i v jiných státech, že všude roste poèet nemocných touto nemocí a ještì horší je to, že i úmrtnost roste stále více i mezi mladými lidmi. Pøeji hodnì zdraví všem.

3 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu Primát vede "Hanèí blog". Považuji ho za užeteèný zdroj pouèení. Tím, že pøebýrám odtud nìkteré myšlenky, (povzdechy, zážitky, názory) svým zpùsobem chci pomáhat ostatním. 1. pøipomínka Vyzkoušela jsem a i v literatuøe si ovìøila, že je dùležité a nejenom pro oslabenou slinivku, nejíst dohromady ovoce a zeleninu v jednom jídle. Stále se ještì hrozím pomyšlení, že jsem pøipravovala svým dìtem mrkev s jablíèkem spoleènì s cukrem a citrónovou nebo pomeranèovou š ávou a také jsem je takto mnoho let jedla sama. I rùzné zeleninové saláty s pøídavkem ovoce ve mnì nyní budí nechu. 2. pøipomínka - ke koøení drcený kmín 22 - Pokrmy musí být dobøe domìkka pøipravené, dùležité je jíst pomalu, v malých dávkách, ale èastìji. 3.pøipomínka - z poèátku nepøehánìjte, jídlo si "pøidávejte" postupnì. Je dùležité to podráždìní a možná i trochu zánìt dobøe vyléèit - a to se nejlépe udìlá dietou. 4.pøipomínka - Jíst v malém množství a èastìji. Nejíst syrovou zeleninu a ovoce. Pøi zhoršení potíží je dobré stravu alespoò na èas mixovat. Mùj jídelníèek je uvedený výše, z toho si mùžete nìco vyèíst. Jestliže Váš stav není tak moc vážný, mùžete drùbeží šunku - nejlepší je dušená šunka, libové maso - vaøené nebo dušené atd. Jestliže snesete ještì syrovou zeleninu a ovoce, tak zeleninu si nastrouhejte, tøeba i blanšírujte, ovoce loupejte. Musíte si to vyzkoušet 5. pøipomínka - Kdo má "naèatou" slinivku, tak by vùbec už nikdy nemìl jíst smažená, peèená a vùbec nìjak pøeškvaøená masa a tuk, káva a alkohol. Také urèité druhy zeleniny a ovoce. Bohužel - je to dieta celoživotní. 6.pøipomínka Mìl byste k jídlu užívat léky - enzymy, které pomáhají pøi trávení jídla, napø. Pankreolan, Pangrol, Combizym, Kreon atp. To by Vám mìl poradit odborník 7.pøipomínka - s èlovìkem dokáže pìknì zamávat tøeba syrová zelenina. Dá to asi práci najít si ty jídla, které konkrétní èlovìk snese. Taky mi není jasné, jak poznat, jestli je èas zpøísnit dietu, nebo jít k lékaøi. 8.pøipomínka - V každém pøípadì, když cítíte, že Vám není dobøe, tak musíte zpøísnit dietu, to je první - základ. a neèekejte, že když jeden den budete držet dietu, že bude hned vše dobré. Já mám tu zkušenost, že jedním jídlem se slinivka podráždí a u mì trvá týdny, než se zase zklidní. 9.pøipomínka - Všechno tvrdé, co se hùøe tráví, dìlá slinivce potíže. Jídlo mixujte, ovoce loupejte. 10. pøipomínka Pøi ménì silných potížích se vám sklidní èasto do druhého èi tøetího dne, ale døív tìžko.l 11. pøipomínka - Od nejlehèího jídla se musí zaèít. to si poøád uvìdomujte. Mùžete každý den pøidat nìco, hlavnì, aby to nebylo tvrdé, tuhé. Je to jednoduché - má to být nìco, co se dá dobøe trávit a nesmí to být tuèné. U všeho si kontrolujte množství tuku - u sýru taky tuk v sušinì. 12. pøipomínka - Až budete úplnì v poøádku, tak byste mohla zkusit i smažený øízek - tøeba telecí nebo kuøecí - ale až ho usmažíte, tak ho na tøi vteøiny ponoøte do vroucí vody. Ta voda musí vøít. Pak ho vyjmìte a on rychle uschne a tuk bude pryè. - ale to byste musela vìdìt, jak na tom vaše slinivka je. Buïte opatrná, ne všichni si ten høích mohou dovolit. 13. pøipomínka - Velice se mi osvìdèují velice malé dávky jídla. Jako náhradník za výbornou Luèinu se mi zdá vhodný Cottage, ten s menším obsahem tuku, zdá se mi podobnì èistý. 14. pøipomínka Kávu nemohu vyøadit ze svého života. Káva mi chybí. Øeším to tak, že si ji uvaøím, ale navypiju, popø. jen olíznu lžièku. Ale to je vhodné pro mì, mám asi psychickou závislost na té "chvilce u kávy" a èásteènì si vystaèím jen s vùní. 15. pøipomínka S tou závislostí na salámu to mám tìžké. Øeším to tak, že si položím rohlík k salámu, aby ten rohlík natáhl tu vùni. Je to bezva 16. pøipomínka - vubec nedokáži odhádnout, co mé sliznici vadi a co ne, takze shanim jakekoliv recepty na pokrmy, kterì zaruèenì snáší. 17. pøipomínka Vydrž. Nejdùležitìjší je, že tì poslal na oddìlení gastroenterologie a na CT. Jedinì tam ti mohou dát léky, které nutnì potøebuješ napøíklad enzymy na trávení. 18. pøipomínka - Že zaèátku konzumuj maso radìji jen v páøe vaøené (na paøáku na ohøívání knedlíkù)-je to za pár minut hotové, se solí, drceným kmínem a majoránkou je to dobré. 19. pøipomínka - Taky je dùležité, aby ses fyzicky neunavovala. Alespoò mnì to pod tím levým žebrem bolí i po fyzické námaze. Ale hlavnì po jídle, když je slinivka podráždìná, tak to bolí trvale - mnì to bolí od pravého žebra až po levé témìø až do pasu. 20. pøipomínka Nevím, èím a jak souvisí tento jev. Døíve mi jen obèas zabolelo a jak jsem zaèala pít bylinné èaje na slinivku, po týdnu mi nastoupila stálá bolest nezávisle na tom, zda jsem nìco snìdla èi ne. Staèilo se napít. Takže asi bylinné èaje také nemohu. 21. pøipomínka - Co se doktoru tyce, pres zname jsem se dostala k specialistovi do Prahy, enzymy jsem dostala (ale po nich mam takovy divny tlak v zaludku - pocit ze mi neco porad tlaci zvenku na bricho) a pocitam, ze pujdu jeste na dalsi vysetreni. 22. pøipomínka - jsem ráda,že se zde pøedávají rady a zkušenosti trpících.aè to zní velmi podivnì,na mé velké bolesti kupodivu jako 1.pomoc,zabírá coca cola.nesmí být se sladidlem,ale normálnì ochucená cukrem,s žádnou pøíchutí,hlavnì né pepsina.a v pøípadì hladovìní mì velmi dobøe zasytí banán,ovšem pozor, naškrabaný lžièkou,jako se dává miminkùm!a pozor na syrová jablíèka,jedinì bez slupek a nejlépe ještì pøedem rozvaøená.celkem dobré jsou pak bílé nízkotuèné jogurty a také sýry tofu a již s rýží,nebo tìstovinami.dobøe sklidní i mátový èaj,no a obecnì platí,že slinivka nemá ráda nic studeného,takže i horkých letních dnech pít nápoje odražené.to je zatím ode mne vše,pøeju všem,kdo to ètou,aby se jim ulevilo a bylo jim fain,dáda. 23. pøipomínka - to je právì to - kdo má "jen" zánìt slinivky, støídají se mu klidná a podráždìná období. V klidných obdobích mùže jíst pomìrnì hodnì a pestrou stravu. Obvykle se právì pak stane, že to pøežene a slinivka se rozdráždí a pak delší dobu trvá, než se zase zklidní. 24. pøipomínka - Já nemohu ŽÁDNÉ BYLINKOVÉ ÈAJE, ráno snídám slabý hoøký indicky èaj a pøes den piji pøevaøenu vodu. Slinivka nesnáší ani v pití ani v jídle pøíliš studené èi teplé. 25. pøipomínka - Být tebou, tak teï bych urèitì jedla jenom maso vaøené v páøe - bylo by dobré je ze zaèátku rozmixovat. Mùžeš si k nìmu udìlat bramborovou kaši s vodou, místo mléka.

4 26. pøipomínka - Dekuji i za moralni podporu, to vis, je to celkem cerstva informace, takze je clovek pomerne dost vystraseny, navic na netu je spousta nehezkych clanku o spojitosti chronickeho zanetu a rakoviny slinivky, takze to na nalade taky neprida. 27. pøipomínka - Ještì jedna rada - radìji nejíst právì tøeba vìci, jako je ten med a tvaroh atp. èastìji po sobì. jídlo støídat - pokud to jde.protože když se jí tøeba ten hodnì sladký med èasto po sobì, mùže se slinivka zase víc podráždit. - snad to píši trochu srozumitelnì. omlouvám se. 28. pøipomínka - Je to pro mne otøes, když si pøedstavím že za nìkolik málo mìsícù mám jít na svatbu jako svìdek, a k tomu mì ubíjí ta pøedstava že se všichni svadebèané pustí to plných talíøù salátù a øízkù. Že bych vzal sebou kastrùlek s odvarem z ovesných vloèek, který když nabíráš lžící, je tìžko k rozeznání od sople? 29. pøipomínka - no mohu vam vsem øíci, že jíst mixovaná masa a vaøit druhým klasicka jidla (rizky, pecene kuratko, gulasek, hranolky, maso na smetane..) je teda pro mne dojst dìsné :-P...ale lepsi je kase z nizkotucneho mléka nez bolava slinivka. 30. pøipomínka - Zrovna vèera mì znovu "chytla" slinivka, pøestože jsem neudìlala absolutnì žánou dietní chybu, bylo to na záchvat, ten je už snad zažehnaný, ale je mnì hodnì špatnì a mám dost silné bolesti - takže už opìt "jím" jenom pøevaøenou vodu. 31. pøipomínka - no, já si všude s sebou nosím suché rohlíky a i svùj èaj - obyèejnì piji indický, hoøký, slabý. - Moc ti radím - vydrž ještì, vyplatí se ti to, protože tím døív budeš moci jíst témìø normálnì. 32. pøipomínka - upekla jsem si i vlastni rohliky, jen z nizkotucneho mléka a s absencí jakehokoliv tuku :-) Taky jsou moc dobré. BohuŽel jsem neodolala a jeden èerstvý ochutnala. No, už to víckrát neudìlám. Bolela potvora. Zlobila teda slusnì. 33. pøipomínka - èerstvé peèivo absolutnì nesmíš - prý proto, že to nadýmá. Taky cukr nedìlá dobøe - na to velký pozor. Nejhorší je tuk s cukrem!! 34. pøipomínka Dala jsem si kousek kuøecích prsíèek vaøených v páøe a jeden brambor. No - a zaèalo mnì být zle. Od té doby jsem hodnì zkusila. Až v úterý jsem si dala mixovaný rohlík v hoøkém èaji a bylo mnì po nìm špatnì. 35. pøipomínka - Právì jsem se vrátil ze špitálu po akutním záchvatu zánìtu pankreatu. Týdenní maratón kapaèek a antibiotik, vèera v nemocnici poprvé na snídani dva rohlíky, bílá melta, pak obìd: brambory rozmaèkané se špenátem a kousek vaøeného kuøete a k veèeøi pomazka z netuèného tvarohu s trochou pažitky. Dnes zase rohlíky a domácí jablkový kompot paní vrchní dietní sestry. 36. pøipomínka - Já si o tvarohu a pažitce už hodnì let mohu nechat jenom zdát. Tak až se ti bude zdát, že máš moc pøísnou dietu, vzpomeò si na mì a hned ti bude veseleji :o))). 37. pøipomínka - Docela se hrozím toho, že urèitì v dohledné dobì se pøestane vyrábìt i ta Luèina (všichni neustále všechno inovují), to už by mnì nezbylo vùbec nic. 38. pøipomínka Já jsem si z neopatrnosti dala ke snidani bily netucny jogurt s ovesnymi vlockami se SKORICI. Au au. 39. pøipomínka - tu skoøici nikdy nejez - to není dobré. a vloèky jedinì vaøené (20 min), protože jsou tìžko stravitelné. To prostì nejde - alespoò zatím. Poèkej ještì nìjakou dobu. Myslím si, že pozdìji to budeš moct jíst, ale ne ještì teï. Radìji vydrž - vyplatí se to. 40. pøipomínka - Ahojky, tak Hanci jak je? U mne porad stejne, porad to poboliva, at snim co snim ci nic nesnim. opravdu jsem si nikdy nemyslela, ze budu mit takoveto problemy ve 30 letech :-( Dyt jsem jeste vubec nic nestihla :-( 41. pøipomínka - Je mnì moc líto, že máš poøád problémy - ale to je právì slinivka - nikdy to neskonèí rychle - jenom to rychle zaène - uklidnìní trvá hodnì a hodnì dlouho - to jsou tedy mé zkušenosti. 42. pøipomínka V nemocnici mi øekli již dávno, že se mnì to mùže jenom horšit, zlepšit vùbec ne. Tak zkrátka bojuji, snažím se na to nemyslet, jím proto, abych mohla existovat a nemyslím na to, že jsou to jenom rohlíky. Jídlo není opravdu to nejdùležitìjší v životì - je to jenom zpøíjemnìní života - a to není tak nezbytné. 43. pøipomínka - Teï nevím, jestli do té nemocnice nebudu muset. Prý nutnì potøebuji infuze - kvùli té mé nedostateèné výživì. 44. pøipomínka - Dobrý den všem, dneska mì pustili z nemocnice - zánìt slinivky. Proto jsem hledala na internetu, co vlastnì budu jíst v nejbližších dnech. V nemocnici jsem jedla jenom jeden den - rýžovou kaši, k veèeøi suchý vaøený brambor. Je to hrùza, ale po týdnu hladovìní jsem se na každé sousto tìšila.jinak jsem si žádnou osvìtu - myslím tím konkrétní rady neodnesla. To nestaèí øíct - máte teï beztukovou dietu. Tak moc dìkuju za nápad a námahu otevøít Hanèí blog. Skuteènì každá rada pomáhá. Vlasta 45. pøipomínka - Taky se mnì slinivka momentálnì hodnì zhoršila, dieta nedieta. 46. pøipomínka - Dìkuju za podporu, tohle je skuteènì jediný "koutek", kde nacházím konkrétní rady.zítra vyzkouším dietní suchárky. Tìším se, že budu mít pestøejší jídelníèek. 47. pøipomínka - pekla jsem buchtu z bílkù. Takový rodinný jednoduchý recept, který jsme pekli, když zbyly bílky. Vynechala jsem kakao a oøíšky (nebo kokos). Do ušlehaných bílkù se pøidá hrubá mouka ( asi i jiná mouka taky pùjde)a cukr. Kolik bílkù, tolik lžic mouky a cukru (dávám míò), vše jemnì promíchat a dát upéct. Já jsem navrch dala jablko z kompotu. A vyšel z toho docela chutný mouèník Vlasto - moc dìkuji za recept na ten bílkový mouèník - dnes jsem si ho udìlala a byl výborný a nic mnì z nìho nebylo. Pøi mém chudém jídelníèku jsem ti za to opravdu hodnì vdìèná. Ještì jednou moc dìkuji a zdravím. 48. pøipomínka - Já taky pro manžela normálnì vaøím a nemohu ani ochutnat - je to dìsné, ale co nadìlám. Když jídlo dodìlám, radìji odejdu a jím sama v jiné místnosti. Ani nevíš, jak jsem ráda, že ti tady ty zkušenosti - a nejen ode mì, jistì - pomáhají - je to nejvìtší dárek, jaký mnì mùžeš dát, opravdu. 49. Pøipomínka - Co se týká kávy, objevila jsem ájurvédskou kávu - v naturalu, je to namlétý koøen èekanky s bylinkami, je moc dobrá, pomáhá trávení. Vèera jsem objevila špaldovou rozpustnou kávu Na slinivku zrnková káva nejde, po tìchto nemám problémy.v souèasné dobì držím jen mírnou dietu. Vím co to je za odøíkání,jakou radost èlovìk má, když se mùže najíst bez záchvatù.pøidávám 2 recepty Olejová bábovka 25 dg polohrubé mouky, 10dg cukru, 5 lžic teplé vody,3 lžíce oleje, 4 vejce, 1 prášek do peèiva, vanilkový cukr, citron.kùra.

5 Tvarohová vánoèka 1/2 kg polohrubé mouky, 1 mìkký tvaroh nízkotuèný, 8 lžic oleje, 7-8 lžic mléka, 12 dg cukr krystal, 1 vanilk.cukr, špetka soli, 1 1/2 prášku do peèiva, citron.kùra, 2 celá vejce. Tìsto rozdìlit na 9 dílù, zaplést vánoèku, potøít vejcem, upéct - 3/4 hod pøi 170 st. 50. Pøipomínka - Když èlovìk znenadání onemocní, shání informace, kde se dá, od lékaøù jich tak moc není. 51. pøipomínka - já už jsem s tou dietou smíøená, tolik lidí na svìtì má mnohem horší potíže než já, já to vùbec nemám nejhorší, dá se s tím docela dobøe žít. 52. pøipomínka - mentálnì je moje nejèastìjší jídlo nové brambory + luèina + tøeba mrkev, nebo kousek vaøeného masa. Ty brambory jsou tak dobré, že se mnì ještì nepøejedly. Pøeju ti, Hanèí, nìjaký dobrý výsledek v Brnì. Vždy ta lékaøská vìda taky v tom "slinivkovém oboru" musí udìlat nìjaký pokrok! 53. Pøipomínka - Tak jsem si udìlal bílkovou pìnu - tu nemùžu taky jen tak syrovou - musím bílek ušlehat v páøe (hodnì teplý) - a do nìho jsem si zamíchala ten dušený banán - bylo to naprosto vynikající. 54. pøipomínka - tvarohový dort - dva tvarohy bez tuku smícháme s kaši ze tøí vanilkových pudinkùa tøiètvrtì litru vody ta kaše se dá do toho tvarohu hned po uvaøení osladime podle chuti jak mame radi sladké na dno dortové formy damevrstvu piškotú na nì tvarohovou hmotu a ovoce z kompotu a zase piškoty a tak to opakujeme kdo nemúže ani ty piškoty tak to jde ibez nich a je z toho dezert da se to i udìlat vmenší davce pro slavnostnìjši pøíležitost udìlame na vrch ze štávy žele Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla Dùležité je také vhodné používání technologických postupù, tzn. vybíráme pouze vaøení, dušení, peèení ve vodní lázni, pokrmy nepøekoøeòujeme, nepøekyselujeme a nepøesolujeme. Povolené množství volného tuku vkládáme až do hotového pokrmu, nikdy na nìm neopékáme. Mouku, zeleninu, maso opékáme pouze na sucho a pak podléváme vodou a dusíme. Z pokrmù vyluèujeme hodnì opeèené èásti, kùrky (vždy je odstraníme). Mouku na zahuštìní pokrmù opékáme nasucho a pak jej v pokrmu vaøíme nejménì minut (lepší stravitelnost). Pøi kuchyòské úpravì masa se dává pøednost vaøení a dušení, popø. Obèas pøipravíme pøírodní peèeni. Omáèky nemají být pøíliš tuèné, hodí se napø. rajèatová, pažitková, koprová, petrželková, citronová, bešamelová. b- pøi podávání jídla Jídla nesmí být pøíliš teplá. 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU c- Pro kvalitu jídla Strava má být lehce stravitelná, nenadýmavá a s menším obsahem tuku. d- V závislosti na okolnostech Množství jídla urèuje hmotnost pacienta. Otylí nemocní mají postupnì hubnout a normalizovat hmotnost, nemocní s normální hmotností si ji mají udržet. (Platí pro volnìjší stadium) e- Nezávisle na okolnostech Dobrý chrup je dùležitý pro správné rozžvýkání potravy; nevhodné je hltání nedostateèné zpracování potravy. Støídmost je užiteèná u každého nemocného, pøejídání je naprosto nevhodné. f- Související se zdravotním stavem, potížemi nemocného Pøi zhoršení potíží, zejména pøi bolestech v nadbøíšku, je tøeba zavedenou dietu zpøísnit. 4/ VÝBÌR POTRAVIN Maso Maso libové - hovìzí zadní, vepøová kýta, telecí, jehnìèí, libová slepice, kuøe (bez kùže), krùta, králík. Ryby - netuèné, sladkovodní i moøské (napø. filé, treska, kapr, lín, pstruh, losos...) Uzeniny - libová šunka, párky drùbeží, salám dietní, salám drùbeží Mléko Nízkotuèné egalizované, mléko nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Vhodné jsou zakysané mléèné výrobky - biokys, podmáslí, kefírové mléko, jogurtové mléko Mléèné výrobky Lze zaøazovat i nízkotuèný jogurt. Jogurt bílý nebo s povolenou ovocnou pøíchutí. Termix. Tvaroh samotný, i jako souèást rùzných pokrmù, lze do jídelníèku zaøazovat, vhodnìjší jsou však ménì tuèné druhy. Tedy tvaroh mìkký i tvrdý, samozøejmì nízkotuèný Sýry - tavené do 30 % t. v s. bez pikantních pøíchutí. Vyhýbáme se aromatickým druhùm. Nejvhodnìjší jsou èerstvé sýry (krémový sýr, Imperial, Luèina) a všechny druhy tvrdých i tavených sýrù s nízkým obsahem tuku v sušinì. Tvrdé, strouhané. Eidam, Moravský bochník Vhodné jsou tvarohové sýry Mléko má být málo tuèné, nejlépe egalizované. Je možno používat i ménì tuèné sušené mléko. Kysané mléèné výrobky

6 kromì smetany jsou vhodné, Sýry tato dieta povoluje, ale vyhýbáme se pøíliš tuèným a vyzrálým aromatickým druhùm. Vejce Bílky není tøeba omezovat. Bohaté využití má v dietì sníh z bílkù. Žloutky pouze do pokrmù, nikoliv samostatnì, to s omezením na 1 až 2 kusy týdnì. Vejce nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Tuky Tuky se omezují a zpravidla nepøekraèují dávku 40-50g dennì vèetnì tukù obsažených v nejrùznìjších potravinách.povolen max. 55 g tuku/den - volného i v potravinách (volný tuk max 35 g a 20 g tuku obsaženého v potravinách). Vìtší množství tukù se zaøazuje v dopoledních hodinách, ménì pak veèer Èerstvé máslo, náhradní másla - pomazánkové máslo, Perla, Rama, Flora Jednodruhové, kvalitní rostlinné oleje (sluneènicový, øepkový, olivový, sójový apod.) Obèas je možné použít i kvalitní rostlinné tuky, ztužený tuk jen zøídka. Sacharidové potraviny Cukr, med pøimìøenì. Mouka, hladká, polohrubá i hrubá, ovesné vloèky - po úpravì mix, krupice. Kroupy, krupky lisujeme. Pøíkrmy - brambory,bramborová kaše, tìstoviny, jemné nudle, rýže, knedlík dietní - nesmí být kypøen droždím, krupicové, mouèné noky Peèivo - bílé, starší, vodové, netuèné rohlíky, veka, starší netuèná vánoèka nebo mazanec, piškoty. Peèivo ne s posýpkou. Piškotové, mouèné tìsto, tvarohové, odpalované spaøované, krupicové tìsto. Ovoce Ovoce se podává v bohatém výbìru: loupaná jablka, broskve, meruòky, banány pomeranèe, mandarinky, grapefruity, citrony, vinné hrozny bez zrníèek i slupek, kiwi, slívy, švestky, vše dobøe vyzrálé. Tepelnì upravené - jablka, meruòky, broskve, tøešnì, višnì, švestky, ryngle. Vhodné jsou kompoty, zvláštì po odstranìní slupek a vìtších zrníèek. Zelenina Mladá, jemná, èerstvá, mražená, sušená i sterilovaná: mrkev, karotka, broklice, baklažán, chøestové hlavièky, èervená øepa, celer, petržel, pastiòák, èerný koøen, mladá brukev, mladý kvìták - malé množství, hrášek - malé množství, dýnì, patisony, špenát, fazolka, rajèata,hlávkový salát, èervená øepa, rajský protlak, rajèatová š áva, dýnì jako dušené zelí. Koøení Pažitka, petrželka, kopr, mladá celerová na, libeèek, bazalka, saturejka, majoránka, drcený kmín, vývar z bobkového listu, vývar z hub, citrónová a pomeranèová š áva, pomeranèová kùra, vanilkový cukr. Koøení bìžnì používané nahradíme zelenými bylinkami, kmínovým odvarem, vinným octem, citronovou š ávou, tymiánem, dobromyslí, odvarem z bobkového listu, meduòkou. Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici Mrkev, petržel, celer, citrón, pomeranè, jablka, kompoty, brambory, rýži, mouku, ovesné vloèky, vejce, krupici dìtskou, kroupy, Rama máslo, olej, sýr Luèina, sýr Eidam, cukr, jogurt, libovou šunku, rohlík, minerálky, ruský èaj, nìjaký bylinkový èaj, kvalitní sirup napøíklad vlastní výroby, bobkový list, drcený kmín. Udìlejte si svùj seznam, povìste si ho nìkde v kuchyni, a ho máte stále pøed oèima. 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY Zakázané potraviny, pochutiny a pokrmy Masa - tuèná vèetnì vykrmované drùbeže, tuèných ryb (úhoø, sumec), smažených masitých pokrmù, vìtšiny uzenin, vnitøností, masových a rybích konzerv. Tuky sádlo, pøepuštìné máslo, skopový i hovìzí lùj, tuk z ryb, ztužené tuky (tzv. 100 %), všechny ne zcela kvalitní tuky, tj. se známkami žluknutí, pøepálené, slanina, drùbeží sádlo. Zelenina nadýmavé druhy a druhy s vìtším množstvím hrubé vlákniny, napø. Hlávkové a kysané zelí, kapusta, rùžièková kapusta, celer, cibule, èesnek, pálivé papriky, pór, kukuøice. Mléèné výrobky tuèný tvaroh, smetana, šlehaèka. Všechny druhy ovoce - (kromì povolenýchú, dále olivy, oøechy a rùzné oøíšky. Vejce jako samostatný pokrm (napø. Smažená, namìkko, natvrdo), množství žloutkù je omezeno na 1-2 kusy týdnì. Nápoje všechny alkoholické nápoje, káva. Omáèky všechny velmi tuèné a obsahující silnì dráždivé látky. Polévky silné vývary z masa a kostí, zeleninové vývary ze zakázaných druhù zeleniny. Koøení paprika, èerný a bílý pepø, kari, zázvor, tamasco, nové koøení, bedrník, kmín, muškátový kvìt i oøíšek, badyán, brutnák, høebíèek, jalovèinky, kardamon, kurkuma, polévkové koøení.

7 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY I. stádium - nic per os (ústnì), nasazena je parenterální výživa II. stádium - pøecházíme na ni asi po 3 dnu prvního stádia. Podáváme èaj, sacharidové potraviny, zejména hlenové polévky, viz obrázek Pøíprava odvaru z vloèek, odvar z rýže nebo z ovesných vloèek, vodová bramborová kaše, starší peèivo, mrkvové pyré. Ke konci stádia mùžeme pøidat netuèné mléko, jemné omáèky. Technologická úprava je bez koøení a kašovitá III. stádium - pøecházíme na ni 12 až 15 den po akutním stavu. Podáváme piškoty, jemné tìstoviny, banán, ovocné š ávy, mrkev, petržel, cuketa, netuèný tvaroh, mleté maso kuøecí telecí, ryby. Ke konci stádia zkoušíme 5 g èerstvého másla do hotových pokrmù. Technologická úprava je stále bez koøení a kašovitá. IV. stádium - podáváme 3 týden od hladovky. Pøecházíme na dietu è 4. (dieta s omezením tukù) Dieta je rozdìlena do ètyø stadií: 1. Stadium S/PI zahrnuje umìlou výživu, kterou dostává nemocný pokud trvá bolest v krajinì pankreasu. Další rozšíøení urèí individuálnì lékaø dle stavu pacienta. V tomto období dostane pacient pouze vlažný èaj nemocnému ho podáváme a uchováváme v termosce na noèním stolku. 2. Stadium. S/PII dostane nemocný bìhem 3-5 dnù vedle parenterální výživy již perorálnì stravu, která obsahuje 20-40g bílkovin a g sacharidù. V malých dávkách zaøazujeme kromì èaje i hlenové polévky z ovesných vloèek, rýže, krup. K èaji pøidáváme vodové netuèné suchary, pozdìji starší vodové peèivo rohlíky, housky, žemle, k obìdu nebo k veèeøi mùžeme zaøadit jableèné pyré nebo kysel.postupnì rozšiøujeme výbìr potravin o malé množství mléka, které pøidáváme do omáèky, bramborové, krupicové nebo rýžové kaše. Množství mléka postupnì zvyšujeme. Pokrmy mírnì solíme. Stravu podáváme 5x dennì. 3. Stadium S/PIII podáváme dietu, která obsahuje 50-60g bílkovin, 20-30g tukù, 250g sacharidù. Strava je zpoèátku v kašovité formì, rozšiøujeme výbìr jemné zeleniny. Z ní pøipravujeme pyré. Postupnì zaøazujeme nearomatické nedráždivé kompoty. Dále zaøazujeme banány, ovocné š ávy, tìstoviny, netuèný tvaroh a netuèné mléèné výrobky, med i piškoty. V tomto období zaøazujeme i libové maso telecí, kuøe bez kùže zpoèátku v kašovité formì, pozdìji v celku pøipravené chemicky šetøícím zpùsobem. Technologický postup vaøení, dušení, pozdìji i peèení ( pøípadnì peèení ve vodní lázni). Na zahuštìní použijeme mouku opraženou nasucho, koncem období pøidáváme do hotových pokrmù malé množství èerstvého másla ( asi 5g). Mírnì solíme, koøeníme jemnì sekanou petrželkou, koprem, na okyselení používáme citrónovou š ávu. Rozšiøování diety je individuální dle stavu pacienta a klinického obrazu nemoci, takže je nutné, aby dietní sestra byla ve stálém kontaktu s nemocným a zajistila vhodnou, technologicky správnì pøipravenou stravu pro nemocného. 4. Stadium - S/PIV asi ve 3. týdnu onemocnìní, by strava mìla mít realimentaèní charakter. Mìla by obsahovat asi 70-80g bílkovin, 35-50g tukù. Postupnì zvyšujeme dávku tuku do pokrmù používáme èerstvé máslo nebo kvalitní rostlinný olej do hotových pokrmù nebo již mùžeme použít máslo jako pomazánku na peèivo. Celková dávka volného tuku bìhem dne by nemìla pøesáhnout 30g. Výbìr masa rozšíøíme o libové hovìzí, netuèné ryby, šunku. Z vajec používáme pouze bílky. Ze zeleniny mùžeme zaøadit i malé množství tepelnì upraveného hrášku, èervené øepy i v syrovém stavu hlávkový salát, rajèe nebo salát z mrkve. Mùžeme zaøadit i pomeranèe, rozšíøit výbìr ovocných š áv. Z koøení použijeme i malé množství pažitky, mletý kmín nebo vývar z nìho, vanilkový cukr. Postupnì pøecházíme na dietu somezením tuku èíslo 4. 7/ JÍDELNÍÈEK JÍDELNÍÈEK PANKREATICKÉ DIETY Pøíklady jsou pouze orientaèní a vhodné bude, když si doma udìláte kompletní svùj jídelníèek na celý týden. Strava by vždy mìla být vyvážená. Každý den je nutné pøijmout jen omezené množství jídla, ale na každý den byste mìli mít nachystanou jak zeleninu, tak i ovoce, maso i luštìninu. Jen tak zajistíte, že spalování tukù bude probíhat zcela pøirozenou cestou, vy budete mít pocit sytosti a vaše tìlo nebude nijak strádat. Rùzné recepty, které jsou inspirovány krabièkovou dietou lze najít zcela bez problémù a volnì na internetu. Obecnì se traduje, že by každý mìl jíst maximálnì dvì hodiny pøedtím, než jde spát. I to je nutné dodržovat, protože tìlo tak nebude nijak strádat. Jak by tedy mìl vypadat správný denní jídelníèek? Uvádíme vám pøíklad správného složení potravin samozøejmì nelze ve stejném složení konzumovat každý den stále dokola. Snídanì drùbeží šunka, tmavé peèivo, èerstvé rajèe Svaèina èerstvé jablko, sušené ovoce nebo oplatky Obìd peèený losos na zeleninì s bramborovou kaší Svaèina ovoce pomeranè, jablko, mandarinka Veèeøe brokolicový èi èoèkový salát, zeleninové karbanátky ZKRATKY: S/P stadium/pankreatický, JRP jídelní režim pankreatický PRVNÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického 1. Ráno banánová buchta 2ks Svaèina jablko vaøené ve slupce, cukr, skoøice Obìd Filé pøírodnì, brambory na plechu, dip z nízkotuèného jogurtu s bylinkami Svaèina 1/2 balíèku Telka linia Veèeøe toast z jednoho èi dvou rohlíkù, trochu ramy nebo flory pro activ (dobré pro snížení cholesterolu - problém slinivkáøù), marmeláda èi pùl balíèku tvarùžkù (jsou nízkotuèné) Pøes den bylinkové èaje, slabý èerný èaj, džusy, mošty, pro uklidnìní trávicího systému dobøe pùsobí i nápoj z aloe vera i s dužinou

8 2. Ráno lehký dort (dietní korpus, želé) Svaèina ovocný salát se zálivkou z citronu a medu Obìd Bramborové placky nasucho, vaøená mrkev s kukøicí, sypané sýrem Svaèina Ovocné pyré, mrkvový salát Veèeøe Rohlík se sýrovou pomazánkou 3. Ráno Ovocná pøesnídávka a rohlík Svaèina banán Obìd Rýže s rajskou omáèkou Svaèina suchary a vymaèkaná Š áva z grapefruitu a pomeranèe Veèeøe Žemlovka 4. Ráno Nízkotuèný jogurt/tažený závin Svaèina Hlávkový salát Obìd Zelenina(fazolky, rajèata, cuketa (pozor na semínka), dýnì, bílý jogurt, olej, citron, pøíloha: bramborová kaše Svaèina Rohlík s coleslaw Veèeøe uzený losos, citron, peèivo DRUHÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického rýže Snídanì nízkotuèné jogurty, banánové buchty dietní, celozrnné peèivo Svaèina banány, ovocné saláty, jablka, zeleninové saláty s lehkými zálivkami s citrónovou š ávou Obìd ryby, bramborové placky nesmažené, zeleninové saláty s kousky drùbežího masa jen malé množství, obiloviny a Svaèina mrkvové saláty, ovocné nebo zeleninové saláty, dietní sušenky, jogurty Veèeøe drùbeží maso, zeleninové saláty, peèivo se sýrovými pomazánkami, ryby, brambory nebo luštìniny TØETÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky - diétna tvarohová nátierka s pažítkou, starší biely chlieb, caj desiata - biela káva, starší biely rožok obed - polievka zeleninová s krupicou, kapor v alobale, zemiaky s petržlenovou vnatou, hlávkový šalát olovrant - ovocie vecera - zeleninové rizoto so syrom, mrkvový šalát, caj 2 ranajky hydinová šunka, rastlinné maslo, staršie biele rožky, caj desiata marhulová detská výživa, piškóty obed polievka zemiaková zapražená so zeleninou, bravcový perkelt, jemné halušky, cviklový šalát olovrant vanilkový termix vecera ovocná žemlovka, caj 3 ranajky nízkotucný tavený syr, starší biely chlieb, caj desiata med, staršie biele pecivo, biela káva obed polievka jemná paradajková s ryžou, telací závitok (bez vajca), tarhona, broskynový kompót olovrant ovocie vecera dusená tekvica s kôprom, mäsová sadlina (z bielok), zemiaky, caj 4 ranajky diétna mäsová nátierka, staršie biele žemle, caj desiata ovocný kysel, piškóty obed polievka drobková s nitovkami, dusené kurca, dusená ryža, paradajkový šalát + jablkový džús olovrant caj, staršia lekvárová šatôcka vecera šunková saláma, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj, ovocie 5 ranajky marhulový džem, maslo, staršia vianocka bez hrozienok, biela káva desiata strúhaný syr, rastlinné maslo, starší biely chlieb obed polievka rascová so zeleninou, hovädzie špikované so šunkou, zemiaková kaša, hlávkový šalát olovrant višnový jogurt vecera rezance s nízkotucným tvarohom, caj 6 ranajky šunková pena, starší biely chlieb, caj desiata jablková detská výživa, piškóty obed polievka zelerová, prírodné morcacie prsia s broskynou, ryža, kompót olovrant ovocie vecera šúlance s opraženou strúhankou, caj 7

9 ranajky med, maslo, staršie biele pecivo, caj desiata šlahaný tvaroh, starší biely chlieb obed polievka kostová s nitovkami, bravcové zamagurské, jemná suchárová knedla olovrant biela káva, ovocná bublanina vecera hydinová saláma, nízkotucný tavený syr, staršie biele rožky, caj, paradajka ÈTVTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického Pøíklad jídelního lístku diety S/P po akutní pankreatitidì (tj., dle stadií) S/PII : Snídanì èaj, suchar Pøesnídávka èaj Obìd hlenová polévka Svaèina èaj Veèeøe èaj, suchar nebo hlenová polévka S/PII : Snídanì èaj, starší rohlík Pøesnídávka kysel z pomeranèové š ávy Obìd pol. vloèková lisovaná, bramborová kaše vodová Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe rýžová kaše (s malým pøídavkem mléka), ableèné pyré S/P III : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka banán Obìd pol. mrkvová lisovaná, masová omáèka, bramborová rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe krupicová kaše, broskvový kompot S/P IV : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka hroznová š áva Obìd pol. bramborová, pøír. kuøecí øízek, dušená rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe slabá rajská omáèka, tìstoviny PÁTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky marhulový džem, rastlinné maslo, vianocka bez hrozienok, biela káva desiata pecené jablko obed polievka zeleninová s cestovinou, hovädzia roštenka, tarhona, cvikla olovrant ovocná štava, jemné sušienky vecera rezance s tvarohom, caj 2 ranajky diétna šunka, tavený nízkotucný syr, starší biely chlieb, caj desiata banán obed polievka karfiolová so zemiakmi, bravcový perkelt, kolienka olovrant biely nízkotucný jogurt, starší biely rožok vecera dusené rybie filé na masle, zemiaková kaša, mrkvovo jablkový šalát 3 ranajky diétne párky, starší biely chlieb, caj desiata pomaranc obed polievka hovädzia s krupicovými haluškami, hovädzie varené, dusená zelenina, zemiaky olovrant biela káva, staršie biele pecivo vecera žemlovka s tvarohom, caj 4 ranajky syrová nátierka, staršie biele žemle, slabé kakao desiata marhulový kysel, piškóty obed polievka zelerová so zemiakmi, kuracie mäso špikované šunkou, ryža, višnový kompót olovrant vanilkový puding s ovocím vecera hovädzie dusené, tekvicový prívarok, zemiaky 5 ranajky medové maslo, staršie biele rožky, nízkotucné mlieko desiata jablková kaša obed polievka vlocková so zeleninou, mäsová gulka v paradajkovej omácke, zemiaky olovrant pomarancový džús vecera tvarohový nákyp, broskynový kompót 6

10 ranajky šunková nátierka, starší biely chlieb, caj desiata vanilkový termix obed polievka špenátová s rožkom, bravcové na majoráne, slovenská ryža, slivkový kompót olovrant biela káva, starší biely rožok vecera mäsové rizoto so syrom, cvikla 7 ranajky š šunková saláma, syr eidam, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj desiata grapefruit obed polievka paradajková s cestovinou, zeleninový nákyp s mäsom, zemiaky olovrant acidofilné mlieko vecera špagety s maslom a syrom, caj 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY Tìlo je fabrika, ve které jsou drahé stroje, které je potøeba udržovat, mazat, chránit nátìry, mít pro nì vhodné klima, aby neskøípaly, nerezavìly, aby se pøedèasnì nespotøebovaly. Potøebuje údržbáøe. Prvními údržbáøi jsou rodièe, pak mi sami a nakonec nám pomáhají naši lékaøi. A snad i my, lidé ochotní sdìlovat své zkušenosti, èi pøedávat zkušenosti jiných. Léèitelský zpùsob primitivních národù prý vypadal tak, že nemocní se postavili do nìjaké vybrané ulice a èekali až za nimi pøijdou jiní jim dát radu na jejich potíže, nebo sami toho vìdìli dostatek, vyléèili se a radili jiným. Dnes jsou to blogy soukromé, jako ty starodávné ulièky nadìje. Každému lékaøi asi není dáno to, co lékaøi mého srdce, doktoru Pospíšilovi, který ještì ve svém dùchodovém vìku mì léèil na urologii. Nech je mu hlína lehká. Zmíním se zde o nìm i jinde. Když jsem se podíval na tu vajeènou omeletu se špenátem a sýrem, již pøi pohledu na špenát v ní se mi navalovalo, protože nemám rád špenát. Ovšem kolik jiných cest existuje, abych dodal svému tìlu železo? Èím vším mám pomoci slinivce, aby pøijala a pomohla zpracovat vejce, sýr a to mléko v té omeletì? A tak dále. Recepty bláznivé kuchaøky, neboli slinivkáøe. Tak by se ty recepty mìly obèas jmenovat. 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE Psal se rok 1971, když jsem zaklepal poprve na ordinaci urologa doktora Pospíšila. Starý pán mì vítal. "Co tì sem pøivádí hochu?" Øekl jsem mu svùj problém a na to odpovìdìl: "Dá se to zvládnout s podmínkou, že se mnou budeš dobøe spolupracovat. Rád bych tì vidìl co nejdøív zdravého mimo tuto ordinaci." Vyšetøil mì i se svou gumovou rukavicí a odebral se, jako obyèejnì, ke svému šuplíku, kde bylo naházených halda krabièek, sklínek od lékù a mezi nimi se povalovaly tabletky jen tak bez obalu. Zaèal: "Tak hochu, takovou krabici lékù dostaneš v lékárnì. Nezkoušej je nedobrat!" To už na mne pomalu øval. Chvíli mlèel, protože hledal další. Zvedal nalezený èípek vysoko do vzduchu. "Tak hochu, vím, že z tohoto nebudeš nadšený. Ovšem musíš si je všechny nastrkat do svého zadku podle toho, jak já ti radím. Kdejakého nemocného mùže napadnout, >proè bych si je strkal tam, když beru tabletky. Ty mì musí vyléèit. < Tak to hochu není. Moèový mìchýø má totiž dvì stìny, a to vnitøní a vnìjší. Tu vnìjší stìnu ti léèím èípkem. Takže dobrat! Také mì poslal na rentgen a musel jsem si poèkat na výsledek, donést mu rentgenový snímek. Když jsem mu ho pøedal, rozbalil ze sáèku a studoval ho u okna proti svìtlu. "Pojï sem." Volal na mne mohutným hlasem a ukazoval. "To co vidíš na snímku na levé stranì, ty ho máš po své pravé stranì. Vidíš tu èernou teèku na snímku? Ta se nachází na vývodu z tvé ledviny a je to vlastnì zánìt. Zacpává ti tento vývod a my ho spoleènì musíme vyléèit. A zase šuplík, krabièky, tabletky rady a vztyèený prst! Léèba bohužel závisela na spolupráci jiných oddìlení. Po nìkolika kontrolách byl již vzteklý, že s ním jedna kolegynì z jiného oboru špatnì spolupracovala. Stál jsem uprostøed ordinace, on pøepadl telefon a zavolal jí. No, to si urèitì nedala za klobouk, protože seøval jak nehodného štìnìte. Pak zavolal do nemocnice a poprosil je, aby mu pomohli tu kolegyni usmìrnit. Práskl telefonem. Konec dobrý, všechno dobrý. Léèba se zdaøila ale tím, že skonèila v nemocnici. Poslední kontola u doktora Pospíšila vypadala takto. "Tak co hochu? Jsi zdravý. Dobøe jsi spolupracoval. Ale to není všechno. Jestli budeš mít kdykoliv nutkání na moèení, jdi co nejrychleji mùžeš, se vymoèit. Jestli svou moè budeš dlouho zadržovat, bude se ti kazit v mìchýøi, bude zapáchat, budou se v ní množit bakterie, a bude dobrou pùdou pro vznik dalších nemocí. Nakonec moèový mìchýø mùže ztratit i svou pružnost, nebude se ti úplnì vyprazdòovat a zùstanou v moèi látky ve vìtším množství, které ti mohou zpùsobovat nemoci. I v noci jdi na záchod ihned, a to tøeba i víckrát, jakmile tì mìchýø probudí. Pamatuj si dále. Buï se rozlouèíme nyní navždy, nebo sem budeš chodit nejménì dvakrát do roka. Abys vìdìl proè. Jestli na jaøe a na podzim, když se mìní poèasí, budeš vystrkovat své nohy pod duchnou, nachladíš se a jsi zase mùj pacient. Ne jinak je to s nevhodnou obuví. Nohy nemìj v chladnu. Moèovým cestám a ledvinám to neprospìje. Také máš zákaz pití alkohou. Nic alkoholického nepít." Stál jsem blíž ke dveøím a on odcházel ke svému stolu kvùli papírování. Ovšem, když byl již uprostøed ordinace, vzpomnìl si na jeden detalil. Náhle se zastavil, prudce se otoèil, zvedl prst vysoko a zaøval: "Sedmièka pivo je také alkohol. Pozor na to!" (Poznamenám jen, že sedmièku smìli pít i øidièi, byla tak slabá.) Já pak urologa, (tvrdím že díky tìmto radám) do dnešního dne nepotøeboval. Mezitím starý doktor zemøel a já (po ètyøiceti letech od toho posledního setkání s ním), jsem musel kvùli jiným potížím k té nehodné doktorce. Nepoznala mì. Jakmile se ale zaèala hrabat ve starších nálezech, zvedla hlavu a (ta zestárlá, ohnutá, kdysi dáma k pohledání) tiše mi øekla: "Omlouvám se vám za to, že jsem vám kdysi ublížila." Pøešel jsem to mlèky, jakobych si na nic nepamatoval. Tolik rokù musela èekat na tuto pøíležitost, protože jsem jí od té doby, díky svému stálému zdraví, nemusel vidìt. Lidé nejsou zlí. Jen èert nás obèas nutí dìlat schválnì neplechy. Totiž mìl jsem jasnou informaci o tom, že mi tehdy vìdomì ublížila. Dìlala to pod vlivem cizí osoby, která øešila svùj jiný problém. Nìkdo si možná myslí, že tohle povídání patøí jinam. Jistì toužíte i vy po podbném lidském, ochotném, schopném lékaøi

11 pøi vaší nemoci. Když tak ètu vaše pøíbìhy, pøeji vám ho. Existují. 10/ O PANKREATU Popis pankreatu Slinivka je umístìna dutinì bøišní, její vìtší èást nasedá na zadní stranu žaludku. Mùžeme ji øadit do trávícího systému, protože jí produkované enzymy napomáhají trávení, ale je tøeba zdùraznit, že se velmi významnì podílí i na metabolismu cukrù (její porucha mùže vést k rozvoji diabetu). Je to dvojitá žláza, její dvì èásti (viz dále) jsou do sebe zavzaté a navzájem se obklopují. Pokud se mluví o onemocnìních slinivky bøišní (pankreatu), je tøeba si v první øadì uvìdomit, že slinivka má v lidském tìle dvì funkce. Je tvoøena dvìma odlišnými èástmi. Je to jednak žláza s vnitøní sekrecí (její produkty jsou uvolòovány do krve). Tato èást je tvoøena Langerhansovými ostrùvky (skupiny zvláštních bunìk pankreatu), které vytváøí a produkují hormony(inzulín, glukagon, somatostatin). Hormony jsou pak uvolòovány a dále ovlivòují rùzné pochody v organismu. Druhá èást bunìk tvoøí žlázu s vnìjší sekrecí (její produkt trávící š áva, je uvolòován do tenkého støeva). Tato èást produkujeenzymy: trypsin štìpící bílkoviny na aminokyseliny, amylázupøemìòující sacharidy a ipázu pøemìòující bílkoviny. Všechny tyto enzymy jsou produkovány v neaktivních formách (proenzymech), neaktivní formy (proenzymy) jsou aktivovány až pomocí dalších enzymù, které jsou pøítomny v dvanáctníku (duodenu), kam ústí vývod zevnì sekretorické èásti slinivky (té, která produkuje trávící š ávu). Tento mechanismus aktivace enzymù zabezpeèuje kontrolu nad tím, aby se enzymy neaktivovaly døíve, než je tøeba a nepoškodily tak slinivku nebo její vývod. Popis zánìtu slinivky Zánìt slinivky bøišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvì základní skupiny onemocnìní:tryptickou pankreatitis (zánìt, který je pro pankreas charakteristický, zpùsobený pøedèasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnìní) a skupinu pojmenovanou jako ostatní zánìty(podobné zánìtùm v jiných orgánech). V obou skupinách mùžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy. Akutní zánìt slinivky bøišní (akutní pankreatitis) Je zpùsobena hlavnì infekcemi, obstrukcem (ucpáním) vývodù, ischémií (nedostateèným pøívodem krve a kyslíku ke tkáni), toxickými faktory a poranìními. Je èastìjší u mužù mezi 30. a 50. rokem vìku, ale pøibývají pøípady i mezi mladšími. Pøíèinou je v 50-ti % dlouhodobá konzumace tvrdého alkoholu, ve 30-ti % onemocnìní žluèových cest a ve 20-ti % jde o nekrotizují zánìt slinivky. Tryptický zánìt slinivky (tryptická pankreatitis) je velmi èastá, patøí do skupiny akutních onemocnìní. Vzniká vìtšinou u bézních lidí støedního nebo vyššího vìku, èastìji u žen, mnohdy poexcesu v jídle (velmi tuèné) a pití (koncentrovaném alkoholu) nebo po tupém úderu do bøicha, jindy po zvedání tìžkých bøemen. Základem onemocnìní je pøedèasná aktivace trávící š ávy (pøedèasnou aktivací trypsinu enzym štìpící bílkoviny), která pak natravuje vlastní tkáò slinivky a tím ji poškozuje. K poškození slinivky a následnému zánìtu tedy vede nadmìrný pøíjem tuèného jídla nebo koncentrovaného alkoholu (který aktivuje nadmìrnou sekreci trávících enzymù, které se pak ještì ve slinivce aktivují); natrávení tkánì slinivky vlastními enzymy po pøedchozím poškození orgánu napø.tupým úderem do bøicha; onemocnìní žluèových cest napø. žluèové kameny (cholelithiasa) a ménì èasto kaménky ve slinivce samé, které blokují odtok pankreatické trávící š ávy (pankreatolithiasa). S poškozením slinivky a následným zánìtem se mùžeme setkat i u nìkterých jiných onemocnìní (tuberkulosa, spála, syfilis). Rizikové faktory zánìtu slinivky Jako u mnoha jiných onemocnìní, hraje i u zánìtu slinivky významnou roli genetika. Mezi rizikové faktory proto patøí zhoubný nádor slinivky (karcinom pankreatu) u jiného èlena rodiny (èastìji se vyskytuje u mužù). Dalším z faktorù je nádor nìkterého jiného orgánu dutiny bøišní (žaludek, støevo, dìloha), který vede k prorùstání nádoru i do slinivky, tomuto stavu se øíká druhotný nádor slinivky (pankreatu). Významný podíl na rozvoji nìkterých druhù zánìtù slinivky mají i alkohol, obezita a špatné stravovací návyky (tuèná strava). Riziko zánìtu slinivky stoupá také pøi cholelithiase, což je vlastnì kamínek ve žluèníku, ten mùže ze žluèníku vycestovat a ucpat žluèové cesty. Posledními ze skupiny hlavních rizikových faktorù, jsou stavy po tupém úderu do bøicha (napø. pøi kolektivních a bojových sportech) nebo po zvedání tìžkých bøemen. Prevence zánìtu slinivky Prevence u zánìtù slinivky se neudává. Ovšem neuškodí vyvarovat se nadmìrného pití alkoholu a konzumaci pøíliš tuèných jídel. Riziko se také snižuje pøi prevenci žluèových kamenù (hlídání pøíjmu cholesterolu v potravì). Pokud víte o pøípadu nádoru slinivky (pankreatu) ve své rodinì, nezapomeòte o tom informovat svého lékaøe, je velmi dùležité odhalit nádor vèas (zejména pro jeho destruktivní pùsobení ve tkáni pankreatu). Pøíznaky a projevy zánìtu slinivky U akutní formy se vyskytují prudké bolesti v nadbøišku (epigastrium) nebo levém podžebøí, nìkdy se ale mohou objevit v celém bøiše nebo vystøelovat do jiných èástí tìla (zad, levé lopatky a nìkdy až do levého ramene). Bolesti jsou provázeny zvracením (které ale nepøináší úlevu; ve zvratcích jsou zbytky jídla a pøímìs žluèi) nebo pocitem na zvracení èi škytáním a nevolností. Mùžeme pozorovat zástavu plynùa stolice. Nemocný je tìžce schvácený, má zrychlený tep (tachykardie), zrychlený dech (tachypnoe),horeèku, dezorientaci a poruchy chování (zvýšená agrese, nervozita). V tìžkých a rychle se rozvíjejících se pøípadech mùže nemocný zemøít bìhem nìkolika hodin, proto je nutné neprodlenì po rozvoji tìchto pøíznakù vyhledat lékaøe. Pacient mùže upadnout do šoku (pokles krevního tlaku, dušnost, zhoršení srdeèní èinnosti). Chronické formy jsou doprovázeny bolestí, která ale pøichází nárazovitì s urèitým zpoždìním po pozøení jídla. Nemocní hubnou, jednak proto, že kvùli bolesti po jídle jídlo omezují, jednak proto, že díky nedostateènému zásobení trávící š ávou dochází ke špatnému trávení živin. Toto nedostateèné trávení ve støevì zpùsobuje i viditelnou zmìnu stolice, která je lesklejší

12 a mastnìjší (obsahuje více tukù). Léèba zánìtu slinivky Léèba je závislá hlavnì na druhu a rychlosti rozvoje jednotlivých pankreatitid. Pokud jde o chronickou pankreatitidu a zánìt probíhá delší dobu bez život ohrožujících projevù, není nutná hospitalizace. Lékaø stanoví dietu s velmi nízkým obsah tukù (lipidù) a naopak vysokým podílem cukrù (sacharidù) a bílkovin. Pokud je zánìt dlouhodobìjší a enzymy jsou tvoøeny v nedostateèném množství, pøedepisují se léky, které organismu tyto enzymy nutné pro trávení dodávají. Pøi poškození Langerhansových ostrùvku (poklesu uvolòování inzulinu, který napomáhá vstøebávání cukrù do bunìk) je nutné rozvíjející se cukrovku léèit pomocí umìlého (syntetického) insulinu. U akutních forem je tøeba jednat rychle, protože pøi dlouhém odkládání mùže dojít k rozvoji šoku a i smrti. Proto je nutná hospitalizace v nemocnici. Prvním krokem je konzervativní léèba: léèba šoku, podle vážnosti poškození slinivky lékaøi podávají léky k utlumení èinnosti slinivky a léky tišící bolest, doplòují infusemi chybìjící tekutiny a ionty, nasazují nitrožilní výživu (potøebné složky stravy podávané pøes infusi v roztoku). Monitorují životní funkce (na jednotce intenzivní péèe JIP) a sledují stav nemocného. Hospitalizovaný nemocný nesmí po nezbytnou dobu (nìkolik dní) pøijímat jídlo ústy (per os). Má zavedeny: nasogatrickou sondu (NS je hadièka zavedená nosem do žaludku, kde je možné odsávat obsah nebo podávat tekutou stravu nebo léky),moèový katétr (je hadièka zavedená do moèového mìchýøe, umožòující odchod moèi a mìøení jejího množství) a centrální žilní katétr. V nìkterých akutních pøípadech (pøi léèbì delší než 57 dnù a bez výrazného zlepšení) není jiná možnost než chirurgicky odstranit nevratnì poškozené èásti slinivky anebo zprùchodnit vývody (a už slinivky nebo spoleèný vývod slinivky a jater tzn. žluèových cest). Pøes pøíèný øez stìnou bøišní v oblasti nadbøišku se chirurg dostane ke slinivce. Pokud je odumøelá (nekrotická) tkáò volná, je odstranìna (nekretomie). Jak si mohu pomoci sám Pøi rozvinuté pankreatitidì je nejsnazší zaujmout tzv. úlevovou polohu, která je pro zánìt slinivkyv pøedklonu anebo v kleèe na všech ètyøech, toto øešení je ale pouze úlevové, pro léèbu je nutné navštívit lékaøe. Další možností zmenšení bolestí je dieta s menším obsahem tukù a vìtším objemem cukrù. Komplikace zánìtu slinivky Pøi rozsáhlém poškození pankreatu mùže dojít k rozvoji **cukrovky (diabetu). ** Vnitønì sekretorické èásti slinivky, Langerhansovy ostrùvky, jsou poškozeny uvolnìnými enzymy a ustává v nich produkce inzulínu (hormon ovlivòující metabolismu cukru). Pokud toto poškození dosáhne kritické meze, je hormonu inzulínu nedostatek. Další komplikací pak mùže být stav, kdy poškozené èásti odumírají (nekrotizují), èímž vyvolávají další zánìt. Do odumøelých èástí se ukládá vazivo a vápenaté soli (kalcifikace), ale odumøelá tkáò mùže být také infikována bakteriemi, které se normálnì vyskytují ve støevì, kde jsou pøínosné (dochází k tomu u 60-ti % pøípadù). V pankreatu mohou vznikat dutinky vyplnìné tekutinou (cysty). Pokud je ucpán spoleèný vývod pankreatu a jater (žluèové cesty), dochází ke mìstnání žluèe atrávících š áv ve vývodu a jejich zpìtný tok (v pankreatickém vývodu je ale vìtší tlak než ve vývodu jater a tak dochází k poškození jaterní tkánì pankreatickými š ávami a rozvoji žloutenky ikteru). K rozvoji žloutenky dochází v 25-ti %. Je tøeba myslet i na to, že je možné šíøení infekce i na jiné orgány a struktury v dutinì bøišní. Zánìt slinivky mùže být zamìnìn s tìmito onemocnìními: perforací gastroduodenálního vøedu (vøed na rozhraní žaludku a dvanáctníku), mechanickou støevní neprùchodností, infarktem myokardu. Proto pøi rozhovoru s lékaøem žádné své pøíznaky nezapírejte, snažte se uvést i pro Vás nepodstatné detaily související s onemocnìním. Další názvy: pankreatitida, zánìt slinivky bøišní, pankreatitis, chronický zánìt slinivky bøišní, akutní zánìt slinivky bøišní, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida PROMIÒTE, DOSTALO SE TO SEM OMYLEM

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, příspěvková organizace Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední zdravotnická škola, Děčín,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Crohnova choroba - dietní léčba

Crohnova choroba - dietní léčba Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel.: 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz, web: www.fnol.cz Crohnova choroba - dietní léčba Malabsorpční syndrom Hlavní funkcí tenkého střeva (ke

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Hotel Opat - Restaurant

Hotel Opat - Restaurant 70g Předkrmy Grilované kuřecí prsíčko s cibulovou marmeládou na havířském chlebíčku 69,- (kuřecí prso, červená cibule, pomeranč, balsamico, rukola, chléb) 70g Hovězí carpaccio s pestem, parmazánem a toastem

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod Příloha č. 6 Úvod Dodavatel bude připravovat obědy v souladu s touto knihou receptur dle článku II. bodu 3.2 písm. a) smlouvy o zajištění stravovacích služeb (dále jen "smlouva"). V kapitole "Seznam zkratek

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více