MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA"

Transkript

1 MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

2 MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla b- pøi podávání jídla c- pro kvalitu jídla d- v závislosti na okolnostech e- nezávisle na okolnostech f- související se zdravotním stavem, potížemi nemocného 4/ VÝBÌR POTRAVIN Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY 7/ JÍDELNÍÈEK 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE 10/ O PANKREATU OBSAH DRUHÉ ÈÁSTI A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM B/ MOHU - NEMOHU C/ DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU 1/ POLÉVKY 2/ JÍDLA S MASEM 3/ BEZMASÁ JÍDLA 4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY, 5/ SLADKÁ JÍDLA 6/ SALÁTY A PØÍLOHY 7/ Š ÁVY 8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY 1/ ÚVODNÍ SLOVA Potkal jsem se s pankreasem. Pøišel, ani nepozdravil a nestaèil jsem se divit, jak všelijak mi mùže být pøi zvracení. Napadlo mi, že by to mohlo být první a poslední setkání s tímto, do té doby neznámým. Opravdu, do té doby jsem ani nevìdìl, že i takovou vìc mám jako je pankreas. Jakýsi záchvat. Dlouho mì nenechal pøemýšlet, hlásil se opìt. Pak ještì sedmkrát za den. Nejhorší na pankreasu je, že svá varování nestupòuje. Používá hned svùj nejsilnìjší kalibr. Až druhý den jsem se dostal k lékaøi. U lékaøe to vypadalo pøibližnì takto: Dobrý den. Pøišel jsem vám øíci, že mi nic není, ale vèera jsem mìl pocit, že umírám. Vlasnì mi možná velice málo bolí žluèník. Lékaø se podíval do svých døívìjších nálezù o mne a øíká: vy ale nemáte již sedm let žluèník. Vyoperovali vám ho. Povídám: to je zajímavé. Tak proè mi pobolíval zde? Lékaø na to: tam máte slinivku. Ta vám dìlala tu rošádu. Musel jsem projít vyšetøeními na ultrazvuk, atd. Zjistili mi milion nedostatkù v tìle, ale slinivka se tváøila a stále tváøí, že je bez problému. Nemyslete si, vìdìl jsem, že nejsem bez høíchu. Poslední dobou jsem tak tiše zvyšoval dávky jedù, jako napøíklad dopøál jsem si škvarky, slaniny, s chutí jedl kùži drùbeže, domácí klobásy, dobøe koøenìné salámy všeho druhu, èesnek cibuli, zelenou papriku, hltal hrozno i s peckami pøímo u vinného kmene. Témìø vždy jsem si vzpomnìl na žluèník a ptal jsem se stále smìleji tak co žluèníèku, ty nic neøíkáš? Dál to asi nemá cenu popisovat. Prostì moje slinivka pøišla, po svém se mi pøedstvila a nyní nevím co mi zas vyvede. Musím být ve støehu. Budu žít dietnì asi tak dlouho, pokud mì pro zmìnu nenavštíví pokušitel. Další nepøíjemnost takového náhlého setkání je, že jsem byl právì v cizinì a pøes 300 km od svého lékaøe. Lidé kolem mne se snažili mi dobøe radit. "Musíš pít, hodnì pít vodu." Jenže tìžko jsem dostal do sebe jedinou kávovou lžièku vody. Ze všech pití, i z èisté vody se mi navalovalo již pøi pohledu na nì. Nyní vidím, že tìlo je nejmoudøejší, když diktuje co máme dìlat. Další reakce moje byla postupem èasu ta, že jsem se zaèal zajímat o to, jak dál. Co smím, èi nesmím. Nestìžuji si. Jím dietnì. Pak jsem si øekl, že ty informace, které jsem z obav o svou budoucnost, dá se øíci obrovskou rychlostí nabral (ve snaze se pouèit na jiných pøes internet a literaturu), odevzdám tìm potøebným a nejpotøebnìjším. To je dùvod, proè mùžete èíst tuto sestavu kolem slinivky. Zatím si øíkám je to vaše nemoc, vaše recepty a moje sbírka. Kéž ta sbírka vám bude k nìèemu. Píše se i v jiných státech, že všude roste poèet nemocných touto nemocí a ještì horší je to, že i úmrtnost roste stále více i mezi mladými lidmi. Pøeji hodnì zdraví všem.

3 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu Primát vede "Hanèí blog". Považuji ho za užeteèný zdroj pouèení. Tím, že pøebýrám odtud nìkteré myšlenky, (povzdechy, zážitky, názory) svým zpùsobem chci pomáhat ostatním. 1. pøipomínka Vyzkoušela jsem a i v literatuøe si ovìøila, že je dùležité a nejenom pro oslabenou slinivku, nejíst dohromady ovoce a zeleninu v jednom jídle. Stále se ještì hrozím pomyšlení, že jsem pøipravovala svým dìtem mrkev s jablíèkem spoleènì s cukrem a citrónovou nebo pomeranèovou š ávou a také jsem je takto mnoho let jedla sama. I rùzné zeleninové saláty s pøídavkem ovoce ve mnì nyní budí nechu. 2. pøipomínka - ke koøení drcený kmín 22 - Pokrmy musí být dobøe domìkka pøipravené, dùležité je jíst pomalu, v malých dávkách, ale èastìji. 3.pøipomínka - z poèátku nepøehánìjte, jídlo si "pøidávejte" postupnì. Je dùležité to podráždìní a možná i trochu zánìt dobøe vyléèit - a to se nejlépe udìlá dietou. 4.pøipomínka - Jíst v malém množství a èastìji. Nejíst syrovou zeleninu a ovoce. Pøi zhoršení potíží je dobré stravu alespoò na èas mixovat. Mùj jídelníèek je uvedený výše, z toho si mùžete nìco vyèíst. Jestliže Váš stav není tak moc vážný, mùžete drùbeží šunku - nejlepší je dušená šunka, libové maso - vaøené nebo dušené atd. Jestliže snesete ještì syrovou zeleninu a ovoce, tak zeleninu si nastrouhejte, tøeba i blanšírujte, ovoce loupejte. Musíte si to vyzkoušet 5. pøipomínka - Kdo má "naèatou" slinivku, tak by vùbec už nikdy nemìl jíst smažená, peèená a vùbec nìjak pøeškvaøená masa a tuk, káva a alkohol. Také urèité druhy zeleniny a ovoce. Bohužel - je to dieta celoživotní. 6.pøipomínka Mìl byste k jídlu užívat léky - enzymy, které pomáhají pøi trávení jídla, napø. Pankreolan, Pangrol, Combizym, Kreon atp. To by Vám mìl poradit odborník 7.pøipomínka - s èlovìkem dokáže pìknì zamávat tøeba syrová zelenina. Dá to asi práci najít si ty jídla, které konkrétní èlovìk snese. Taky mi není jasné, jak poznat, jestli je èas zpøísnit dietu, nebo jít k lékaøi. 8.pøipomínka - V každém pøípadì, když cítíte, že Vám není dobøe, tak musíte zpøísnit dietu, to je první - základ. a neèekejte, že když jeden den budete držet dietu, že bude hned vše dobré. Já mám tu zkušenost, že jedním jídlem se slinivka podráždí a u mì trvá týdny, než se zase zklidní. 9.pøipomínka - Všechno tvrdé, co se hùøe tráví, dìlá slinivce potíže. Jídlo mixujte, ovoce loupejte. 10. pøipomínka Pøi ménì silných potížích se vám sklidní èasto do druhého èi tøetího dne, ale døív tìžko.l 11. pøipomínka - Od nejlehèího jídla se musí zaèít. to si poøád uvìdomujte. Mùžete každý den pøidat nìco, hlavnì, aby to nebylo tvrdé, tuhé. Je to jednoduché - má to být nìco, co se dá dobøe trávit a nesmí to být tuèné. U všeho si kontrolujte množství tuku - u sýru taky tuk v sušinì. 12. pøipomínka - Až budete úplnì v poøádku, tak byste mohla zkusit i smažený øízek - tøeba telecí nebo kuøecí - ale až ho usmažíte, tak ho na tøi vteøiny ponoøte do vroucí vody. Ta voda musí vøít. Pak ho vyjmìte a on rychle uschne a tuk bude pryè. - ale to byste musela vìdìt, jak na tom vaše slinivka je. Buïte opatrná, ne všichni si ten høích mohou dovolit. 13. pøipomínka - Velice se mi osvìdèují velice malé dávky jídla. Jako náhradník za výbornou Luèinu se mi zdá vhodný Cottage, ten s menším obsahem tuku, zdá se mi podobnì èistý. 14. pøipomínka Kávu nemohu vyøadit ze svého života. Káva mi chybí. Øeším to tak, že si ji uvaøím, ale navypiju, popø. jen olíznu lžièku. Ale to je vhodné pro mì, mám asi psychickou závislost na té "chvilce u kávy" a èásteènì si vystaèím jen s vùní. 15. pøipomínka S tou závislostí na salámu to mám tìžké. Øeším to tak, že si položím rohlík k salámu, aby ten rohlík natáhl tu vùni. Je to bezva 16. pøipomínka - vubec nedokáži odhádnout, co mé sliznici vadi a co ne, takze shanim jakekoliv recepty na pokrmy, kterì zaruèenì snáší. 17. pøipomínka Vydrž. Nejdùležitìjší je, že tì poslal na oddìlení gastroenterologie a na CT. Jedinì tam ti mohou dát léky, které nutnì potøebuješ napøíklad enzymy na trávení. 18. pøipomínka - Že zaèátku konzumuj maso radìji jen v páøe vaøené (na paøáku na ohøívání knedlíkù)-je to za pár minut hotové, se solí, drceným kmínem a majoránkou je to dobré. 19. pøipomínka - Taky je dùležité, aby ses fyzicky neunavovala. Alespoò mnì to pod tím levým žebrem bolí i po fyzické námaze. Ale hlavnì po jídle, když je slinivka podráždìná, tak to bolí trvale - mnì to bolí od pravého žebra až po levé témìø až do pasu. 20. pøipomínka Nevím, èím a jak souvisí tento jev. Døíve mi jen obèas zabolelo a jak jsem zaèala pít bylinné èaje na slinivku, po týdnu mi nastoupila stálá bolest nezávisle na tom, zda jsem nìco snìdla èi ne. Staèilo se napít. Takže asi bylinné èaje také nemohu. 21. pøipomínka - Co se doktoru tyce, pres zname jsem se dostala k specialistovi do Prahy, enzymy jsem dostala (ale po nich mam takovy divny tlak v zaludku - pocit ze mi neco porad tlaci zvenku na bricho) a pocitam, ze pujdu jeste na dalsi vysetreni. 22. pøipomínka - jsem ráda,že se zde pøedávají rady a zkušenosti trpících.aè to zní velmi podivnì,na mé velké bolesti kupodivu jako 1.pomoc,zabírá coca cola.nesmí být se sladidlem,ale normálnì ochucená cukrem,s žádnou pøíchutí,hlavnì né pepsina.a v pøípadì hladovìní mì velmi dobøe zasytí banán,ovšem pozor, naškrabaný lžièkou,jako se dává miminkùm!a pozor na syrová jablíèka,jedinì bez slupek a nejlépe ještì pøedem rozvaøená.celkem dobré jsou pak bílé nízkotuèné jogurty a také sýry tofu a již s rýží,nebo tìstovinami.dobøe sklidní i mátový èaj,no a obecnì platí,že slinivka nemá ráda nic studeného,takže i horkých letních dnech pít nápoje odražené.to je zatím ode mne vše,pøeju všem,kdo to ètou,aby se jim ulevilo a bylo jim fain,dáda. 23. pøipomínka - to je právì to - kdo má "jen" zánìt slinivky, støídají se mu klidná a podráždìná období. V klidných obdobích mùže jíst pomìrnì hodnì a pestrou stravu. Obvykle se právì pak stane, že to pøežene a slinivka se rozdráždí a pak delší dobu trvá, než se zase zklidní. 24. pøipomínka - Já nemohu ŽÁDNÉ BYLINKOVÉ ÈAJE, ráno snídám slabý hoøký indicky èaj a pøes den piji pøevaøenu vodu. Slinivka nesnáší ani v pití ani v jídle pøíliš studené èi teplé. 25. pøipomínka - Být tebou, tak teï bych urèitì jedla jenom maso vaøené v páøe - bylo by dobré je ze zaèátku rozmixovat. Mùžeš si k nìmu udìlat bramborovou kaši s vodou, místo mléka.

4 26. pøipomínka - Dekuji i za moralni podporu, to vis, je to celkem cerstva informace, takze je clovek pomerne dost vystraseny, navic na netu je spousta nehezkych clanku o spojitosti chronickeho zanetu a rakoviny slinivky, takze to na nalade taky neprida. 27. pøipomínka - Ještì jedna rada - radìji nejíst právì tøeba vìci, jako je ten med a tvaroh atp. èastìji po sobì. jídlo støídat - pokud to jde.protože když se jí tøeba ten hodnì sladký med èasto po sobì, mùže se slinivka zase víc podráždit. - snad to píši trochu srozumitelnì. omlouvám se. 28. pøipomínka - Je to pro mne otøes, když si pøedstavím že za nìkolik málo mìsícù mám jít na svatbu jako svìdek, a k tomu mì ubíjí ta pøedstava že se všichni svadebèané pustí to plných talíøù salátù a øízkù. Že bych vzal sebou kastrùlek s odvarem z ovesných vloèek, který když nabíráš lžící, je tìžko k rozeznání od sople? 29. pøipomínka - no mohu vam vsem øíci, že jíst mixovaná masa a vaøit druhým klasicka jidla (rizky, pecene kuratko, gulasek, hranolky, maso na smetane..) je teda pro mne dojst dìsné :-P...ale lepsi je kase z nizkotucneho mléka nez bolava slinivka. 30. pøipomínka - Zrovna vèera mì znovu "chytla" slinivka, pøestože jsem neudìlala absolutnì žánou dietní chybu, bylo to na záchvat, ten je už snad zažehnaný, ale je mnì hodnì špatnì a mám dost silné bolesti - takže už opìt "jím" jenom pøevaøenou vodu. 31. pøipomínka - no, já si všude s sebou nosím suché rohlíky a i svùj èaj - obyèejnì piji indický, hoøký, slabý. - Moc ti radím - vydrž ještì, vyplatí se ti to, protože tím døív budeš moci jíst témìø normálnì. 32. pøipomínka - upekla jsem si i vlastni rohliky, jen z nizkotucneho mléka a s absencí jakehokoliv tuku :-) Taky jsou moc dobré. BohuŽel jsem neodolala a jeden èerstvý ochutnala. No, už to víckrát neudìlám. Bolela potvora. Zlobila teda slusnì. 33. pøipomínka - èerstvé peèivo absolutnì nesmíš - prý proto, že to nadýmá. Taky cukr nedìlá dobøe - na to velký pozor. Nejhorší je tuk s cukrem!! 34. pøipomínka Dala jsem si kousek kuøecích prsíèek vaøených v páøe a jeden brambor. No - a zaèalo mnì být zle. Od té doby jsem hodnì zkusila. Až v úterý jsem si dala mixovaný rohlík v hoøkém èaji a bylo mnì po nìm špatnì. 35. pøipomínka - Právì jsem se vrátil ze špitálu po akutním záchvatu zánìtu pankreatu. Týdenní maratón kapaèek a antibiotik, vèera v nemocnici poprvé na snídani dva rohlíky, bílá melta, pak obìd: brambory rozmaèkané se špenátem a kousek vaøeného kuøete a k veèeøi pomazka z netuèného tvarohu s trochou pažitky. Dnes zase rohlíky a domácí jablkový kompot paní vrchní dietní sestry. 36. pøipomínka - Já si o tvarohu a pažitce už hodnì let mohu nechat jenom zdát. Tak až se ti bude zdát, že máš moc pøísnou dietu, vzpomeò si na mì a hned ti bude veseleji :o))). 37. pøipomínka - Docela se hrozím toho, že urèitì v dohledné dobì se pøestane vyrábìt i ta Luèina (všichni neustále všechno inovují), to už by mnì nezbylo vùbec nic. 38. pøipomínka Já jsem si z neopatrnosti dala ke snidani bily netucny jogurt s ovesnymi vlockami se SKORICI. Au au. 39. pøipomínka - tu skoøici nikdy nejez - to není dobré. a vloèky jedinì vaøené (20 min), protože jsou tìžko stravitelné. To prostì nejde - alespoò zatím. Poèkej ještì nìjakou dobu. Myslím si, že pozdìji to budeš moct jíst, ale ne ještì teï. Radìji vydrž - vyplatí se to. 40. pøipomínka - Ahojky, tak Hanci jak je? U mne porad stejne, porad to poboliva, at snim co snim ci nic nesnim. opravdu jsem si nikdy nemyslela, ze budu mit takoveto problemy ve 30 letech :-( Dyt jsem jeste vubec nic nestihla :-( 41. pøipomínka - Je mnì moc líto, že máš poøád problémy - ale to je právì slinivka - nikdy to neskonèí rychle - jenom to rychle zaène - uklidnìní trvá hodnì a hodnì dlouho - to jsou tedy mé zkušenosti. 42. pøipomínka V nemocnici mi øekli již dávno, že se mnì to mùže jenom horšit, zlepšit vùbec ne. Tak zkrátka bojuji, snažím se na to nemyslet, jím proto, abych mohla existovat a nemyslím na to, že jsou to jenom rohlíky. Jídlo není opravdu to nejdùležitìjší v životì - je to jenom zpøíjemnìní života - a to není tak nezbytné. 43. pøipomínka - Teï nevím, jestli do té nemocnice nebudu muset. Prý nutnì potøebuji infuze - kvùli té mé nedostateèné výživì. 44. pøipomínka - Dobrý den všem, dneska mì pustili z nemocnice - zánìt slinivky. Proto jsem hledala na internetu, co vlastnì budu jíst v nejbližších dnech. V nemocnici jsem jedla jenom jeden den - rýžovou kaši, k veèeøi suchý vaøený brambor. Je to hrùza, ale po týdnu hladovìní jsem se na každé sousto tìšila.jinak jsem si žádnou osvìtu - myslím tím konkrétní rady neodnesla. To nestaèí øíct - máte teï beztukovou dietu. Tak moc dìkuju za nápad a námahu otevøít Hanèí blog. Skuteènì každá rada pomáhá. Vlasta 45. pøipomínka - Taky se mnì slinivka momentálnì hodnì zhoršila, dieta nedieta. 46. pøipomínka - Dìkuju za podporu, tohle je skuteènì jediný "koutek", kde nacházím konkrétní rady.zítra vyzkouším dietní suchárky. Tìším se, že budu mít pestøejší jídelníèek. 47. pøipomínka - pekla jsem buchtu z bílkù. Takový rodinný jednoduchý recept, který jsme pekli, když zbyly bílky. Vynechala jsem kakao a oøíšky (nebo kokos). Do ušlehaných bílkù se pøidá hrubá mouka ( asi i jiná mouka taky pùjde)a cukr. Kolik bílkù, tolik lžic mouky a cukru (dávám míò), vše jemnì promíchat a dát upéct. Já jsem navrch dala jablko z kompotu. A vyšel z toho docela chutný mouèník Vlasto - moc dìkuji za recept na ten bílkový mouèník - dnes jsem si ho udìlala a byl výborný a nic mnì z nìho nebylo. Pøi mém chudém jídelníèku jsem ti za to opravdu hodnì vdìèná. Ještì jednou moc dìkuji a zdravím. 48. pøipomínka - Já taky pro manžela normálnì vaøím a nemohu ani ochutnat - je to dìsné, ale co nadìlám. Když jídlo dodìlám, radìji odejdu a jím sama v jiné místnosti. Ani nevíš, jak jsem ráda, že ti tady ty zkušenosti - a nejen ode mì, jistì - pomáhají - je to nejvìtší dárek, jaký mnì mùžeš dát, opravdu. 49. Pøipomínka - Co se týká kávy, objevila jsem ájurvédskou kávu - v naturalu, je to namlétý koøen èekanky s bylinkami, je moc dobrá, pomáhá trávení. Vèera jsem objevila špaldovou rozpustnou kávu Na slinivku zrnková káva nejde, po tìchto nemám problémy.v souèasné dobì držím jen mírnou dietu. Vím co to je za odøíkání,jakou radost èlovìk má, když se mùže najíst bez záchvatù.pøidávám 2 recepty Olejová bábovka 25 dg polohrubé mouky, 10dg cukru, 5 lžic teplé vody,3 lžíce oleje, 4 vejce, 1 prášek do peèiva, vanilkový cukr, citron.kùra.

5 Tvarohová vánoèka 1/2 kg polohrubé mouky, 1 mìkký tvaroh nízkotuèný, 8 lžic oleje, 7-8 lžic mléka, 12 dg cukr krystal, 1 vanilk.cukr, špetka soli, 1 1/2 prášku do peèiva, citron.kùra, 2 celá vejce. Tìsto rozdìlit na 9 dílù, zaplést vánoèku, potøít vejcem, upéct - 3/4 hod pøi 170 st. 50. Pøipomínka - Když èlovìk znenadání onemocní, shání informace, kde se dá, od lékaøù jich tak moc není. 51. pøipomínka - já už jsem s tou dietou smíøená, tolik lidí na svìtì má mnohem horší potíže než já, já to vùbec nemám nejhorší, dá se s tím docela dobøe žít. 52. pøipomínka - mentálnì je moje nejèastìjší jídlo nové brambory + luèina + tøeba mrkev, nebo kousek vaøeného masa. Ty brambory jsou tak dobré, že se mnì ještì nepøejedly. Pøeju ti, Hanèí, nìjaký dobrý výsledek v Brnì. Vždy ta lékaøská vìda taky v tom "slinivkovém oboru" musí udìlat nìjaký pokrok! 53. Pøipomínka - Tak jsem si udìlal bílkovou pìnu - tu nemùžu taky jen tak syrovou - musím bílek ušlehat v páøe (hodnì teplý) - a do nìho jsem si zamíchala ten dušený banán - bylo to naprosto vynikající. 54. pøipomínka - tvarohový dort - dva tvarohy bez tuku smícháme s kaši ze tøí vanilkových pudinkùa tøiètvrtì litru vody ta kaše se dá do toho tvarohu hned po uvaøení osladime podle chuti jak mame radi sladké na dno dortové formy damevrstvu piškotú na nì tvarohovou hmotu a ovoce z kompotu a zase piškoty a tak to opakujeme kdo nemúže ani ty piškoty tak to jde ibez nich a je z toho dezert da se to i udìlat vmenší davce pro slavnostnìjši pøíležitost udìlame na vrch ze štávy žele Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla Dùležité je také vhodné používání technologických postupù, tzn. vybíráme pouze vaøení, dušení, peèení ve vodní lázni, pokrmy nepøekoøeòujeme, nepøekyselujeme a nepøesolujeme. Povolené množství volného tuku vkládáme až do hotového pokrmu, nikdy na nìm neopékáme. Mouku, zeleninu, maso opékáme pouze na sucho a pak podléváme vodou a dusíme. Z pokrmù vyluèujeme hodnì opeèené èásti, kùrky (vždy je odstraníme). Mouku na zahuštìní pokrmù opékáme nasucho a pak jej v pokrmu vaøíme nejménì minut (lepší stravitelnost). Pøi kuchyòské úpravì masa se dává pøednost vaøení a dušení, popø. Obèas pøipravíme pøírodní peèeni. Omáèky nemají být pøíliš tuèné, hodí se napø. rajèatová, pažitková, koprová, petrželková, citronová, bešamelová. b- pøi podávání jídla Jídla nesmí být pøíliš teplá. 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU c- Pro kvalitu jídla Strava má být lehce stravitelná, nenadýmavá a s menším obsahem tuku. d- V závislosti na okolnostech Množství jídla urèuje hmotnost pacienta. Otylí nemocní mají postupnì hubnout a normalizovat hmotnost, nemocní s normální hmotností si ji mají udržet. (Platí pro volnìjší stadium) e- Nezávisle na okolnostech Dobrý chrup je dùležitý pro správné rozžvýkání potravy; nevhodné je hltání nedostateèné zpracování potravy. Støídmost je užiteèná u každého nemocného, pøejídání je naprosto nevhodné. f- Související se zdravotním stavem, potížemi nemocného Pøi zhoršení potíží, zejména pøi bolestech v nadbøíšku, je tøeba zavedenou dietu zpøísnit. 4/ VÝBÌR POTRAVIN Maso Maso libové - hovìzí zadní, vepøová kýta, telecí, jehnìèí, libová slepice, kuøe (bez kùže), krùta, králík. Ryby - netuèné, sladkovodní i moøské (napø. filé, treska, kapr, lín, pstruh, losos...) Uzeniny - libová šunka, párky drùbeží, salám dietní, salám drùbeží Mléko Nízkotuèné egalizované, mléko nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Vhodné jsou zakysané mléèné výrobky - biokys, podmáslí, kefírové mléko, jogurtové mléko Mléèné výrobky Lze zaøazovat i nízkotuèný jogurt. Jogurt bílý nebo s povolenou ovocnou pøíchutí. Termix. Tvaroh samotný, i jako souèást rùzných pokrmù, lze do jídelníèku zaøazovat, vhodnìjší jsou však ménì tuèné druhy. Tedy tvaroh mìkký i tvrdý, samozøejmì nízkotuèný Sýry - tavené do 30 % t. v s. bez pikantních pøíchutí. Vyhýbáme se aromatickým druhùm. Nejvhodnìjší jsou èerstvé sýry (krémový sýr, Imperial, Luèina) a všechny druhy tvrdých i tavených sýrù s nízkým obsahem tuku v sušinì. Tvrdé, strouhané. Eidam, Moravský bochník Vhodné jsou tvarohové sýry Mléko má být málo tuèné, nejlépe egalizované. Je možno používat i ménì tuèné sušené mléko. Kysané mléèné výrobky

6 kromì smetany jsou vhodné, Sýry tato dieta povoluje, ale vyhýbáme se pøíliš tuèným a vyzrálým aromatickým druhùm. Vejce Bílky není tøeba omezovat. Bohaté využití má v dietì sníh z bílkù. Žloutky pouze do pokrmù, nikoliv samostatnì, to s omezením na 1 až 2 kusy týdnì. Vejce nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Tuky Tuky se omezují a zpravidla nepøekraèují dávku 40-50g dennì vèetnì tukù obsažených v nejrùznìjších potravinách.povolen max. 55 g tuku/den - volného i v potravinách (volný tuk max 35 g a 20 g tuku obsaženého v potravinách). Vìtší množství tukù se zaøazuje v dopoledních hodinách, ménì pak veèer Èerstvé máslo, náhradní másla - pomazánkové máslo, Perla, Rama, Flora Jednodruhové, kvalitní rostlinné oleje (sluneènicový, øepkový, olivový, sójový apod.) Obèas je možné použít i kvalitní rostlinné tuky, ztužený tuk jen zøídka. Sacharidové potraviny Cukr, med pøimìøenì. Mouka, hladká, polohrubá i hrubá, ovesné vloèky - po úpravì mix, krupice. Kroupy, krupky lisujeme. Pøíkrmy - brambory,bramborová kaše, tìstoviny, jemné nudle, rýže, knedlík dietní - nesmí být kypøen droždím, krupicové, mouèné noky Peèivo - bílé, starší, vodové, netuèné rohlíky, veka, starší netuèná vánoèka nebo mazanec, piškoty. Peèivo ne s posýpkou. Piškotové, mouèné tìsto, tvarohové, odpalované spaøované, krupicové tìsto. Ovoce Ovoce se podává v bohatém výbìru: loupaná jablka, broskve, meruòky, banány pomeranèe, mandarinky, grapefruity, citrony, vinné hrozny bez zrníèek i slupek, kiwi, slívy, švestky, vše dobøe vyzrálé. Tepelnì upravené - jablka, meruòky, broskve, tøešnì, višnì, švestky, ryngle. Vhodné jsou kompoty, zvláštì po odstranìní slupek a vìtších zrníèek. Zelenina Mladá, jemná, èerstvá, mražená, sušená i sterilovaná: mrkev, karotka, broklice, baklažán, chøestové hlavièky, èervená øepa, celer, petržel, pastiòák, èerný koøen, mladá brukev, mladý kvìták - malé množství, hrášek - malé množství, dýnì, patisony, špenát, fazolka, rajèata,hlávkový salát, èervená øepa, rajský protlak, rajèatová š áva, dýnì jako dušené zelí. Koøení Pažitka, petrželka, kopr, mladá celerová na, libeèek, bazalka, saturejka, majoránka, drcený kmín, vývar z bobkového listu, vývar z hub, citrónová a pomeranèová š áva, pomeranèová kùra, vanilkový cukr. Koøení bìžnì používané nahradíme zelenými bylinkami, kmínovým odvarem, vinným octem, citronovou š ávou, tymiánem, dobromyslí, odvarem z bobkového listu, meduòkou. Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici Mrkev, petržel, celer, citrón, pomeranè, jablka, kompoty, brambory, rýži, mouku, ovesné vloèky, vejce, krupici dìtskou, kroupy, Rama máslo, olej, sýr Luèina, sýr Eidam, cukr, jogurt, libovou šunku, rohlík, minerálky, ruský èaj, nìjaký bylinkový èaj, kvalitní sirup napøíklad vlastní výroby, bobkový list, drcený kmín. Udìlejte si svùj seznam, povìste si ho nìkde v kuchyni, a ho máte stále pøed oèima. 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY Zakázané potraviny, pochutiny a pokrmy Masa - tuèná vèetnì vykrmované drùbeže, tuèných ryb (úhoø, sumec), smažených masitých pokrmù, vìtšiny uzenin, vnitøností, masových a rybích konzerv. Tuky sádlo, pøepuštìné máslo, skopový i hovìzí lùj, tuk z ryb, ztužené tuky (tzv. 100 %), všechny ne zcela kvalitní tuky, tj. se známkami žluknutí, pøepálené, slanina, drùbeží sádlo. Zelenina nadýmavé druhy a druhy s vìtším množstvím hrubé vlákniny, napø. Hlávkové a kysané zelí, kapusta, rùžièková kapusta, celer, cibule, èesnek, pálivé papriky, pór, kukuøice. Mléèné výrobky tuèný tvaroh, smetana, šlehaèka. Všechny druhy ovoce - (kromì povolenýchú, dále olivy, oøechy a rùzné oøíšky. Vejce jako samostatný pokrm (napø. Smažená, namìkko, natvrdo), množství žloutkù je omezeno na 1-2 kusy týdnì. Nápoje všechny alkoholické nápoje, káva. Omáèky všechny velmi tuèné a obsahující silnì dráždivé látky. Polévky silné vývary z masa a kostí, zeleninové vývary ze zakázaných druhù zeleniny. Koøení paprika, èerný a bílý pepø, kari, zázvor, tamasco, nové koøení, bedrník, kmín, muškátový kvìt i oøíšek, badyán, brutnák, høebíèek, jalovèinky, kardamon, kurkuma, polévkové koøení.

7 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY I. stádium - nic per os (ústnì), nasazena je parenterální výživa II. stádium - pøecházíme na ni asi po 3 dnu prvního stádia. Podáváme èaj, sacharidové potraviny, zejména hlenové polévky, viz obrázek Pøíprava odvaru z vloèek, odvar z rýže nebo z ovesných vloèek, vodová bramborová kaše, starší peèivo, mrkvové pyré. Ke konci stádia mùžeme pøidat netuèné mléko, jemné omáèky. Technologická úprava je bez koøení a kašovitá III. stádium - pøecházíme na ni 12 až 15 den po akutním stavu. Podáváme piškoty, jemné tìstoviny, banán, ovocné š ávy, mrkev, petržel, cuketa, netuèný tvaroh, mleté maso kuøecí telecí, ryby. Ke konci stádia zkoušíme 5 g èerstvého másla do hotových pokrmù. Technologická úprava je stále bez koøení a kašovitá. IV. stádium - podáváme 3 týden od hladovky. Pøecházíme na dietu è 4. (dieta s omezením tukù) Dieta je rozdìlena do ètyø stadií: 1. Stadium S/PI zahrnuje umìlou výživu, kterou dostává nemocný pokud trvá bolest v krajinì pankreasu. Další rozšíøení urèí individuálnì lékaø dle stavu pacienta. V tomto období dostane pacient pouze vlažný èaj nemocnému ho podáváme a uchováváme v termosce na noèním stolku. 2. Stadium. S/PII dostane nemocný bìhem 3-5 dnù vedle parenterální výživy již perorálnì stravu, která obsahuje 20-40g bílkovin a g sacharidù. V malých dávkách zaøazujeme kromì èaje i hlenové polévky z ovesných vloèek, rýže, krup. K èaji pøidáváme vodové netuèné suchary, pozdìji starší vodové peèivo rohlíky, housky, žemle, k obìdu nebo k veèeøi mùžeme zaøadit jableèné pyré nebo kysel.postupnì rozšiøujeme výbìr potravin o malé množství mléka, které pøidáváme do omáèky, bramborové, krupicové nebo rýžové kaše. Množství mléka postupnì zvyšujeme. Pokrmy mírnì solíme. Stravu podáváme 5x dennì. 3. Stadium S/PIII podáváme dietu, která obsahuje 50-60g bílkovin, 20-30g tukù, 250g sacharidù. Strava je zpoèátku v kašovité formì, rozšiøujeme výbìr jemné zeleniny. Z ní pøipravujeme pyré. Postupnì zaøazujeme nearomatické nedráždivé kompoty. Dále zaøazujeme banány, ovocné š ávy, tìstoviny, netuèný tvaroh a netuèné mléèné výrobky, med i piškoty. V tomto období zaøazujeme i libové maso telecí, kuøe bez kùže zpoèátku v kašovité formì, pozdìji v celku pøipravené chemicky šetøícím zpùsobem. Technologický postup vaøení, dušení, pozdìji i peèení ( pøípadnì peèení ve vodní lázni). Na zahuštìní použijeme mouku opraženou nasucho, koncem období pøidáváme do hotových pokrmù malé množství èerstvého másla ( asi 5g). Mírnì solíme, koøeníme jemnì sekanou petrželkou, koprem, na okyselení používáme citrónovou š ávu. Rozšiøování diety je individuální dle stavu pacienta a klinického obrazu nemoci, takže je nutné, aby dietní sestra byla ve stálém kontaktu s nemocným a zajistila vhodnou, technologicky správnì pøipravenou stravu pro nemocného. 4. Stadium - S/PIV asi ve 3. týdnu onemocnìní, by strava mìla mít realimentaèní charakter. Mìla by obsahovat asi 70-80g bílkovin, 35-50g tukù. Postupnì zvyšujeme dávku tuku do pokrmù používáme èerstvé máslo nebo kvalitní rostlinný olej do hotových pokrmù nebo již mùžeme použít máslo jako pomazánku na peèivo. Celková dávka volného tuku bìhem dne by nemìla pøesáhnout 30g. Výbìr masa rozšíøíme o libové hovìzí, netuèné ryby, šunku. Z vajec používáme pouze bílky. Ze zeleniny mùžeme zaøadit i malé množství tepelnì upraveného hrášku, èervené øepy i v syrovém stavu hlávkový salát, rajèe nebo salát z mrkve. Mùžeme zaøadit i pomeranèe, rozšíøit výbìr ovocných š áv. Z koøení použijeme i malé množství pažitky, mletý kmín nebo vývar z nìho, vanilkový cukr. Postupnì pøecházíme na dietu somezením tuku èíslo 4. 7/ JÍDELNÍÈEK JÍDELNÍÈEK PANKREATICKÉ DIETY Pøíklady jsou pouze orientaèní a vhodné bude, když si doma udìláte kompletní svùj jídelníèek na celý týden. Strava by vždy mìla být vyvážená. Každý den je nutné pøijmout jen omezené množství jídla, ale na každý den byste mìli mít nachystanou jak zeleninu, tak i ovoce, maso i luštìninu. Jen tak zajistíte, že spalování tukù bude probíhat zcela pøirozenou cestou, vy budete mít pocit sytosti a vaše tìlo nebude nijak strádat. Rùzné recepty, které jsou inspirovány krabièkovou dietou lze najít zcela bez problémù a volnì na internetu. Obecnì se traduje, že by každý mìl jíst maximálnì dvì hodiny pøedtím, než jde spát. I to je nutné dodržovat, protože tìlo tak nebude nijak strádat. Jak by tedy mìl vypadat správný denní jídelníèek? Uvádíme vám pøíklad správného složení potravin samozøejmì nelze ve stejném složení konzumovat každý den stále dokola. Snídanì drùbeží šunka, tmavé peèivo, èerstvé rajèe Svaèina èerstvé jablko, sušené ovoce nebo oplatky Obìd peèený losos na zeleninì s bramborovou kaší Svaèina ovoce pomeranè, jablko, mandarinka Veèeøe brokolicový èi èoèkový salát, zeleninové karbanátky ZKRATKY: S/P stadium/pankreatický, JRP jídelní režim pankreatický PRVNÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického 1. Ráno banánová buchta 2ks Svaèina jablko vaøené ve slupce, cukr, skoøice Obìd Filé pøírodnì, brambory na plechu, dip z nízkotuèného jogurtu s bylinkami Svaèina 1/2 balíèku Telka linia Veèeøe toast z jednoho èi dvou rohlíkù, trochu ramy nebo flory pro activ (dobré pro snížení cholesterolu - problém slinivkáøù), marmeláda èi pùl balíèku tvarùžkù (jsou nízkotuèné) Pøes den bylinkové èaje, slabý èerný èaj, džusy, mošty, pro uklidnìní trávicího systému dobøe pùsobí i nápoj z aloe vera i s dužinou

8 2. Ráno lehký dort (dietní korpus, želé) Svaèina ovocný salát se zálivkou z citronu a medu Obìd Bramborové placky nasucho, vaøená mrkev s kukøicí, sypané sýrem Svaèina Ovocné pyré, mrkvový salát Veèeøe Rohlík se sýrovou pomazánkou 3. Ráno Ovocná pøesnídávka a rohlík Svaèina banán Obìd Rýže s rajskou omáèkou Svaèina suchary a vymaèkaná Š áva z grapefruitu a pomeranèe Veèeøe Žemlovka 4. Ráno Nízkotuèný jogurt/tažený závin Svaèina Hlávkový salát Obìd Zelenina(fazolky, rajèata, cuketa (pozor na semínka), dýnì, bílý jogurt, olej, citron, pøíloha: bramborová kaše Svaèina Rohlík s coleslaw Veèeøe uzený losos, citron, peèivo DRUHÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického rýže Snídanì nízkotuèné jogurty, banánové buchty dietní, celozrnné peèivo Svaèina banány, ovocné saláty, jablka, zeleninové saláty s lehkými zálivkami s citrónovou š ávou Obìd ryby, bramborové placky nesmažené, zeleninové saláty s kousky drùbežího masa jen malé množství, obiloviny a Svaèina mrkvové saláty, ovocné nebo zeleninové saláty, dietní sušenky, jogurty Veèeøe drùbeží maso, zeleninové saláty, peèivo se sýrovými pomazánkami, ryby, brambory nebo luštìniny TØETÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky - diétna tvarohová nátierka s pažítkou, starší biely chlieb, caj desiata - biela káva, starší biely rožok obed - polievka zeleninová s krupicou, kapor v alobale, zemiaky s petržlenovou vnatou, hlávkový šalát olovrant - ovocie vecera - zeleninové rizoto so syrom, mrkvový šalát, caj 2 ranajky hydinová šunka, rastlinné maslo, staršie biele rožky, caj desiata marhulová detská výživa, piškóty obed polievka zemiaková zapražená so zeleninou, bravcový perkelt, jemné halušky, cviklový šalát olovrant vanilkový termix vecera ovocná žemlovka, caj 3 ranajky nízkotucný tavený syr, starší biely chlieb, caj desiata med, staršie biele pecivo, biela káva obed polievka jemná paradajková s ryžou, telací závitok (bez vajca), tarhona, broskynový kompót olovrant ovocie vecera dusená tekvica s kôprom, mäsová sadlina (z bielok), zemiaky, caj 4 ranajky diétna mäsová nátierka, staršie biele žemle, caj desiata ovocný kysel, piškóty obed polievka drobková s nitovkami, dusené kurca, dusená ryža, paradajkový šalát + jablkový džús olovrant caj, staršia lekvárová šatôcka vecera šunková saláma, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj, ovocie 5 ranajky marhulový džem, maslo, staršia vianocka bez hrozienok, biela káva desiata strúhaný syr, rastlinné maslo, starší biely chlieb obed polievka rascová so zeleninou, hovädzie špikované so šunkou, zemiaková kaša, hlávkový šalát olovrant višnový jogurt vecera rezance s nízkotucným tvarohom, caj 6 ranajky šunková pena, starší biely chlieb, caj desiata jablková detská výživa, piškóty obed polievka zelerová, prírodné morcacie prsia s broskynou, ryža, kompót olovrant ovocie vecera šúlance s opraženou strúhankou, caj 7

9 ranajky med, maslo, staršie biele pecivo, caj desiata šlahaný tvaroh, starší biely chlieb obed polievka kostová s nitovkami, bravcové zamagurské, jemná suchárová knedla olovrant biela káva, ovocná bublanina vecera hydinová saláma, nízkotucný tavený syr, staršie biele rožky, caj, paradajka ÈTVTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického Pøíklad jídelního lístku diety S/P po akutní pankreatitidì (tj., dle stadií) S/PII : Snídanì èaj, suchar Pøesnídávka èaj Obìd hlenová polévka Svaèina èaj Veèeøe èaj, suchar nebo hlenová polévka S/PII : Snídanì èaj, starší rohlík Pøesnídávka kysel z pomeranèové š ávy Obìd pol. vloèková lisovaná, bramborová kaše vodová Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe rýžová kaše (s malým pøídavkem mléka), ableèné pyré S/P III : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka banán Obìd pol. mrkvová lisovaná, masová omáèka, bramborová rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe krupicová kaše, broskvový kompot S/P IV : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka hroznová š áva Obìd pol. bramborová, pøír. kuøecí øízek, dušená rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe slabá rajská omáèka, tìstoviny PÁTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky marhulový džem, rastlinné maslo, vianocka bez hrozienok, biela káva desiata pecené jablko obed polievka zeleninová s cestovinou, hovädzia roštenka, tarhona, cvikla olovrant ovocná štava, jemné sušienky vecera rezance s tvarohom, caj 2 ranajky diétna šunka, tavený nízkotucný syr, starší biely chlieb, caj desiata banán obed polievka karfiolová so zemiakmi, bravcový perkelt, kolienka olovrant biely nízkotucný jogurt, starší biely rožok vecera dusené rybie filé na masle, zemiaková kaša, mrkvovo jablkový šalát 3 ranajky diétne párky, starší biely chlieb, caj desiata pomaranc obed polievka hovädzia s krupicovými haluškami, hovädzie varené, dusená zelenina, zemiaky olovrant biela káva, staršie biele pecivo vecera žemlovka s tvarohom, caj 4 ranajky syrová nátierka, staršie biele žemle, slabé kakao desiata marhulový kysel, piškóty obed polievka zelerová so zemiakmi, kuracie mäso špikované šunkou, ryža, višnový kompót olovrant vanilkový puding s ovocím vecera hovädzie dusené, tekvicový prívarok, zemiaky 5 ranajky medové maslo, staršie biele rožky, nízkotucné mlieko desiata jablková kaša obed polievka vlocková so zeleninou, mäsová gulka v paradajkovej omácke, zemiaky olovrant pomarancový džús vecera tvarohový nákyp, broskynový kompót 6

10 ranajky šunková nátierka, starší biely chlieb, caj desiata vanilkový termix obed polievka špenátová s rožkom, bravcové na majoráne, slovenská ryža, slivkový kompót olovrant biela káva, starší biely rožok vecera mäsové rizoto so syrom, cvikla 7 ranajky š šunková saláma, syr eidam, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj desiata grapefruit obed polievka paradajková s cestovinou, zeleninový nákyp s mäsom, zemiaky olovrant acidofilné mlieko vecera špagety s maslom a syrom, caj 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY Tìlo je fabrika, ve které jsou drahé stroje, které je potøeba udržovat, mazat, chránit nátìry, mít pro nì vhodné klima, aby neskøípaly, nerezavìly, aby se pøedèasnì nespotøebovaly. Potøebuje údržbáøe. Prvními údržbáøi jsou rodièe, pak mi sami a nakonec nám pomáhají naši lékaøi. A snad i my, lidé ochotní sdìlovat své zkušenosti, èi pøedávat zkušenosti jiných. Léèitelský zpùsob primitivních národù prý vypadal tak, že nemocní se postavili do nìjaké vybrané ulice a èekali až za nimi pøijdou jiní jim dát radu na jejich potíže, nebo sami toho vìdìli dostatek, vyléèili se a radili jiným. Dnes jsou to blogy soukromé, jako ty starodávné ulièky nadìje. Každému lékaøi asi není dáno to, co lékaøi mého srdce, doktoru Pospíšilovi, který ještì ve svém dùchodovém vìku mì léèil na urologii. Nech je mu hlína lehká. Zmíním se zde o nìm i jinde. Když jsem se podíval na tu vajeènou omeletu se špenátem a sýrem, již pøi pohledu na špenát v ní se mi navalovalo, protože nemám rád špenát. Ovšem kolik jiných cest existuje, abych dodal svému tìlu železo? Èím vším mám pomoci slinivce, aby pøijala a pomohla zpracovat vejce, sýr a to mléko v té omeletì? A tak dále. Recepty bláznivé kuchaøky, neboli slinivkáøe. Tak by se ty recepty mìly obèas jmenovat. 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE Psal se rok 1971, když jsem zaklepal poprve na ordinaci urologa doktora Pospíšila. Starý pán mì vítal. "Co tì sem pøivádí hochu?" Øekl jsem mu svùj problém a na to odpovìdìl: "Dá se to zvládnout s podmínkou, že se mnou budeš dobøe spolupracovat. Rád bych tì vidìl co nejdøív zdravého mimo tuto ordinaci." Vyšetøil mì i se svou gumovou rukavicí a odebral se, jako obyèejnì, ke svému šuplíku, kde bylo naházených halda krabièek, sklínek od lékù a mezi nimi se povalovaly tabletky jen tak bez obalu. Zaèal: "Tak hochu, takovou krabici lékù dostaneš v lékárnì. Nezkoušej je nedobrat!" To už na mne pomalu øval. Chvíli mlèel, protože hledal další. Zvedal nalezený èípek vysoko do vzduchu. "Tak hochu, vím, že z tohoto nebudeš nadšený. Ovšem musíš si je všechny nastrkat do svého zadku podle toho, jak já ti radím. Kdejakého nemocného mùže napadnout, >proè bych si je strkal tam, když beru tabletky. Ty mì musí vyléèit. < Tak to hochu není. Moèový mìchýø má totiž dvì stìny, a to vnitøní a vnìjší. Tu vnìjší stìnu ti léèím èípkem. Takže dobrat! Také mì poslal na rentgen a musel jsem si poèkat na výsledek, donést mu rentgenový snímek. Když jsem mu ho pøedal, rozbalil ze sáèku a studoval ho u okna proti svìtlu. "Pojï sem." Volal na mne mohutným hlasem a ukazoval. "To co vidíš na snímku na levé stranì, ty ho máš po své pravé stranì. Vidíš tu èernou teèku na snímku? Ta se nachází na vývodu z tvé ledviny a je to vlastnì zánìt. Zacpává ti tento vývod a my ho spoleènì musíme vyléèit. A zase šuplík, krabièky, tabletky rady a vztyèený prst! Léèba bohužel závisela na spolupráci jiných oddìlení. Po nìkolika kontrolách byl již vzteklý, že s ním jedna kolegynì z jiného oboru špatnì spolupracovala. Stál jsem uprostøed ordinace, on pøepadl telefon a zavolal jí. No, to si urèitì nedala za klobouk, protože seøval jak nehodného štìnìte. Pak zavolal do nemocnice a poprosil je, aby mu pomohli tu kolegyni usmìrnit. Práskl telefonem. Konec dobrý, všechno dobrý. Léèba se zdaøila ale tím, že skonèila v nemocnici. Poslední kontola u doktora Pospíšila vypadala takto. "Tak co hochu? Jsi zdravý. Dobøe jsi spolupracoval. Ale to není všechno. Jestli budeš mít kdykoliv nutkání na moèení, jdi co nejrychleji mùžeš, se vymoèit. Jestli svou moè budeš dlouho zadržovat, bude se ti kazit v mìchýøi, bude zapáchat, budou se v ní množit bakterie, a bude dobrou pùdou pro vznik dalších nemocí. Nakonec moèový mìchýø mùže ztratit i svou pružnost, nebude se ti úplnì vyprazdòovat a zùstanou v moèi látky ve vìtším množství, které ti mohou zpùsobovat nemoci. I v noci jdi na záchod ihned, a to tøeba i víckrát, jakmile tì mìchýø probudí. Pamatuj si dále. Buï se rozlouèíme nyní navždy, nebo sem budeš chodit nejménì dvakrát do roka. Abys vìdìl proè. Jestli na jaøe a na podzim, když se mìní poèasí, budeš vystrkovat své nohy pod duchnou, nachladíš se a jsi zase mùj pacient. Ne jinak je to s nevhodnou obuví. Nohy nemìj v chladnu. Moèovým cestám a ledvinám to neprospìje. Také máš zákaz pití alkohou. Nic alkoholického nepít." Stál jsem blíž ke dveøím a on odcházel ke svému stolu kvùli papírování. Ovšem, když byl již uprostøed ordinace, vzpomnìl si na jeden detalil. Náhle se zastavil, prudce se otoèil, zvedl prst vysoko a zaøval: "Sedmièka pivo je také alkohol. Pozor na to!" (Poznamenám jen, že sedmièku smìli pít i øidièi, byla tak slabá.) Já pak urologa, (tvrdím že díky tìmto radám) do dnešního dne nepotøeboval. Mezitím starý doktor zemøel a já (po ètyøiceti letech od toho posledního setkání s ním), jsem musel kvùli jiným potížím k té nehodné doktorce. Nepoznala mì. Jakmile se ale zaèala hrabat ve starších nálezech, zvedla hlavu a (ta zestárlá, ohnutá, kdysi dáma k pohledání) tiše mi øekla: "Omlouvám se vám za to, že jsem vám kdysi ublížila." Pøešel jsem to mlèky, jakobych si na nic nepamatoval. Tolik rokù musela èekat na tuto pøíležitost, protože jsem jí od té doby, díky svému stálému zdraví, nemusel vidìt. Lidé nejsou zlí. Jen èert nás obèas nutí dìlat schválnì neplechy. Totiž mìl jsem jasnou informaci o tom, že mi tehdy vìdomì ublížila. Dìlala to pod vlivem cizí osoby, která øešila svùj jiný problém. Nìkdo si možná myslí, že tohle povídání patøí jinam. Jistì toužíte i vy po podbném lidském, ochotném, schopném lékaøi

11 pøi vaší nemoci. Když tak ètu vaše pøíbìhy, pøeji vám ho. Existují. 10/ O PANKREATU Popis pankreatu Slinivka je umístìna dutinì bøišní, její vìtší èást nasedá na zadní stranu žaludku. Mùžeme ji øadit do trávícího systému, protože jí produkované enzymy napomáhají trávení, ale je tøeba zdùraznit, že se velmi významnì podílí i na metabolismu cukrù (její porucha mùže vést k rozvoji diabetu). Je to dvojitá žláza, její dvì èásti (viz dále) jsou do sebe zavzaté a navzájem se obklopují. Pokud se mluví o onemocnìních slinivky bøišní (pankreatu), je tøeba si v první øadì uvìdomit, že slinivka má v lidském tìle dvì funkce. Je tvoøena dvìma odlišnými èástmi. Je to jednak žláza s vnitøní sekrecí (její produkty jsou uvolòovány do krve). Tato èást je tvoøena Langerhansovými ostrùvky (skupiny zvláštních bunìk pankreatu), které vytváøí a produkují hormony(inzulín, glukagon, somatostatin). Hormony jsou pak uvolòovány a dále ovlivòují rùzné pochody v organismu. Druhá èást bunìk tvoøí žlázu s vnìjší sekrecí (její produkt trávící š áva, je uvolòován do tenkého støeva). Tato èást produkujeenzymy: trypsin štìpící bílkoviny na aminokyseliny, amylázupøemìòující sacharidy a ipázu pøemìòující bílkoviny. Všechny tyto enzymy jsou produkovány v neaktivních formách (proenzymech), neaktivní formy (proenzymy) jsou aktivovány až pomocí dalších enzymù, které jsou pøítomny v dvanáctníku (duodenu), kam ústí vývod zevnì sekretorické èásti slinivky (té, která produkuje trávící š ávu). Tento mechanismus aktivace enzymù zabezpeèuje kontrolu nad tím, aby se enzymy neaktivovaly døíve, než je tøeba a nepoškodily tak slinivku nebo její vývod. Popis zánìtu slinivky Zánìt slinivky bøišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvì základní skupiny onemocnìní:tryptickou pankreatitis (zánìt, který je pro pankreas charakteristický, zpùsobený pøedèasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnìní) a skupinu pojmenovanou jako ostatní zánìty(podobné zánìtùm v jiných orgánech). V obou skupinách mùžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy. Akutní zánìt slinivky bøišní (akutní pankreatitis) Je zpùsobena hlavnì infekcemi, obstrukcem (ucpáním) vývodù, ischémií (nedostateèným pøívodem krve a kyslíku ke tkáni), toxickými faktory a poranìními. Je èastìjší u mužù mezi 30. a 50. rokem vìku, ale pøibývají pøípady i mezi mladšími. Pøíèinou je v 50-ti % dlouhodobá konzumace tvrdého alkoholu, ve 30-ti % onemocnìní žluèových cest a ve 20-ti % jde o nekrotizují zánìt slinivky. Tryptický zánìt slinivky (tryptická pankreatitis) je velmi èastá, patøí do skupiny akutních onemocnìní. Vzniká vìtšinou u bézních lidí støedního nebo vyššího vìku, èastìji u žen, mnohdy poexcesu v jídle (velmi tuèné) a pití (koncentrovaném alkoholu) nebo po tupém úderu do bøicha, jindy po zvedání tìžkých bøemen. Základem onemocnìní je pøedèasná aktivace trávící š ávy (pøedèasnou aktivací trypsinu enzym štìpící bílkoviny), která pak natravuje vlastní tkáò slinivky a tím ji poškozuje. K poškození slinivky a následnému zánìtu tedy vede nadmìrný pøíjem tuèného jídla nebo koncentrovaného alkoholu (který aktivuje nadmìrnou sekreci trávících enzymù, které se pak ještì ve slinivce aktivují); natrávení tkánì slinivky vlastními enzymy po pøedchozím poškození orgánu napø.tupým úderem do bøicha; onemocnìní žluèových cest napø. žluèové kameny (cholelithiasa) a ménì èasto kaménky ve slinivce samé, které blokují odtok pankreatické trávící š ávy (pankreatolithiasa). S poškozením slinivky a následným zánìtem se mùžeme setkat i u nìkterých jiných onemocnìní (tuberkulosa, spála, syfilis). Rizikové faktory zánìtu slinivky Jako u mnoha jiných onemocnìní, hraje i u zánìtu slinivky významnou roli genetika. Mezi rizikové faktory proto patøí zhoubný nádor slinivky (karcinom pankreatu) u jiného èlena rodiny (èastìji se vyskytuje u mužù). Dalším z faktorù je nádor nìkterého jiného orgánu dutiny bøišní (žaludek, støevo, dìloha), který vede k prorùstání nádoru i do slinivky, tomuto stavu se øíká druhotný nádor slinivky (pankreatu). Významný podíl na rozvoji nìkterých druhù zánìtù slinivky mají i alkohol, obezita a špatné stravovací návyky (tuèná strava). Riziko zánìtu slinivky stoupá také pøi cholelithiase, což je vlastnì kamínek ve žluèníku, ten mùže ze žluèníku vycestovat a ucpat žluèové cesty. Posledními ze skupiny hlavních rizikových faktorù, jsou stavy po tupém úderu do bøicha (napø. pøi kolektivních a bojových sportech) nebo po zvedání tìžkých bøemen. Prevence zánìtu slinivky Prevence u zánìtù slinivky se neudává. Ovšem neuškodí vyvarovat se nadmìrného pití alkoholu a konzumaci pøíliš tuèných jídel. Riziko se také snižuje pøi prevenci žluèových kamenù (hlídání pøíjmu cholesterolu v potravì). Pokud víte o pøípadu nádoru slinivky (pankreatu) ve své rodinì, nezapomeòte o tom informovat svého lékaøe, je velmi dùležité odhalit nádor vèas (zejména pro jeho destruktivní pùsobení ve tkáni pankreatu). Pøíznaky a projevy zánìtu slinivky U akutní formy se vyskytují prudké bolesti v nadbøišku (epigastrium) nebo levém podžebøí, nìkdy se ale mohou objevit v celém bøiše nebo vystøelovat do jiných èástí tìla (zad, levé lopatky a nìkdy až do levého ramene). Bolesti jsou provázeny zvracením (které ale nepøináší úlevu; ve zvratcích jsou zbytky jídla a pøímìs žluèi) nebo pocitem na zvracení èi škytáním a nevolností. Mùžeme pozorovat zástavu plynùa stolice. Nemocný je tìžce schvácený, má zrychlený tep (tachykardie), zrychlený dech (tachypnoe),horeèku, dezorientaci a poruchy chování (zvýšená agrese, nervozita). V tìžkých a rychle se rozvíjejících se pøípadech mùže nemocný zemøít bìhem nìkolika hodin, proto je nutné neprodlenì po rozvoji tìchto pøíznakù vyhledat lékaøe. Pacient mùže upadnout do šoku (pokles krevního tlaku, dušnost, zhoršení srdeèní èinnosti). Chronické formy jsou doprovázeny bolestí, která ale pøichází nárazovitì s urèitým zpoždìním po pozøení jídla. Nemocní hubnou, jednak proto, že kvùli bolesti po jídle jídlo omezují, jednak proto, že díky nedostateènému zásobení trávící š ávou dochází ke špatnému trávení živin. Toto nedostateèné trávení ve støevì zpùsobuje i viditelnou zmìnu stolice, která je lesklejší

12 a mastnìjší (obsahuje více tukù). Léèba zánìtu slinivky Léèba je závislá hlavnì na druhu a rychlosti rozvoje jednotlivých pankreatitid. Pokud jde o chronickou pankreatitidu a zánìt probíhá delší dobu bez život ohrožujících projevù, není nutná hospitalizace. Lékaø stanoví dietu s velmi nízkým obsah tukù (lipidù) a naopak vysokým podílem cukrù (sacharidù) a bílkovin. Pokud je zánìt dlouhodobìjší a enzymy jsou tvoøeny v nedostateèném množství, pøedepisují se léky, které organismu tyto enzymy nutné pro trávení dodávají. Pøi poškození Langerhansových ostrùvku (poklesu uvolòování inzulinu, který napomáhá vstøebávání cukrù do bunìk) je nutné rozvíjející se cukrovku léèit pomocí umìlého (syntetického) insulinu. U akutních forem je tøeba jednat rychle, protože pøi dlouhém odkládání mùže dojít k rozvoji šoku a i smrti. Proto je nutná hospitalizace v nemocnici. Prvním krokem je konzervativní léèba: léèba šoku, podle vážnosti poškození slinivky lékaøi podávají léky k utlumení èinnosti slinivky a léky tišící bolest, doplòují infusemi chybìjící tekutiny a ionty, nasazují nitrožilní výživu (potøebné složky stravy podávané pøes infusi v roztoku). Monitorují životní funkce (na jednotce intenzivní péèe JIP) a sledují stav nemocného. Hospitalizovaný nemocný nesmí po nezbytnou dobu (nìkolik dní) pøijímat jídlo ústy (per os). Má zavedeny: nasogatrickou sondu (NS je hadièka zavedená nosem do žaludku, kde je možné odsávat obsah nebo podávat tekutou stravu nebo léky),moèový katétr (je hadièka zavedená do moèového mìchýøe, umožòující odchod moèi a mìøení jejího množství) a centrální žilní katétr. V nìkterých akutních pøípadech (pøi léèbì delší než 57 dnù a bez výrazného zlepšení) není jiná možnost než chirurgicky odstranit nevratnì poškozené èásti slinivky anebo zprùchodnit vývody (a už slinivky nebo spoleèný vývod slinivky a jater tzn. žluèových cest). Pøes pøíèný øez stìnou bøišní v oblasti nadbøišku se chirurg dostane ke slinivce. Pokud je odumøelá (nekrotická) tkáò volná, je odstranìna (nekretomie). Jak si mohu pomoci sám Pøi rozvinuté pankreatitidì je nejsnazší zaujmout tzv. úlevovou polohu, která je pro zánìt slinivkyv pøedklonu anebo v kleèe na všech ètyøech, toto øešení je ale pouze úlevové, pro léèbu je nutné navštívit lékaøe. Další možností zmenšení bolestí je dieta s menším obsahem tukù a vìtším objemem cukrù. Komplikace zánìtu slinivky Pøi rozsáhlém poškození pankreatu mùže dojít k rozvoji **cukrovky (diabetu). ** Vnitønì sekretorické èásti slinivky, Langerhansovy ostrùvky, jsou poškozeny uvolnìnými enzymy a ustává v nich produkce inzulínu (hormon ovlivòující metabolismu cukru). Pokud toto poškození dosáhne kritické meze, je hormonu inzulínu nedostatek. Další komplikací pak mùže být stav, kdy poškozené èásti odumírají (nekrotizují), èímž vyvolávají další zánìt. Do odumøelých èástí se ukládá vazivo a vápenaté soli (kalcifikace), ale odumøelá tkáò mùže být také infikována bakteriemi, které se normálnì vyskytují ve støevì, kde jsou pøínosné (dochází k tomu u 60-ti % pøípadù). V pankreatu mohou vznikat dutinky vyplnìné tekutinou (cysty). Pokud je ucpán spoleèný vývod pankreatu a jater (žluèové cesty), dochází ke mìstnání žluèe atrávících š áv ve vývodu a jejich zpìtný tok (v pankreatickém vývodu je ale vìtší tlak než ve vývodu jater a tak dochází k poškození jaterní tkánì pankreatickými š ávami a rozvoji žloutenky ikteru). K rozvoji žloutenky dochází v 25-ti %. Je tøeba myslet i na to, že je možné šíøení infekce i na jiné orgány a struktury v dutinì bøišní. Zánìt slinivky mùže být zamìnìn s tìmito onemocnìními: perforací gastroduodenálního vøedu (vøed na rozhraní žaludku a dvanáctníku), mechanickou støevní neprùchodností, infarktem myokardu. Proto pøi rozhovoru s lékaøem žádné své pøíznaky nezapírejte, snažte se uvést i pro Vás nepodstatné detaily související s onemocnìním. Další názvy: pankreatitida, zánìt slinivky bøišní, pankreatitis, chronický zánìt slinivky bøišní, akutní zánìt slinivky bøišní, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida PROMIÒTE, DOSTALO SE TO SEM OMYLEM

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 15. 8. 2016 DO 4. 9. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka bramborová (1, 3, 6, 7, 9, 13), 7), Zeleninové rizoto s kuřecím masem sypané sýrem

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 25. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Brokolicový krém Obložený toustový Pažitkový krém, Smažené rybí filé, brambory,, rajčatový

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata

Kakao granko čaj ovocný 1-Pol. kapustová Čaj s citronem Chleby obložené se šunkou Perník s džemem Banán 1-Palačinky se špenátem Sušenka Rajčata 1 2 3 Út 4 Čaj s citronovou šťávou Čaj se sirupem 1-l. hovězí s rýží a hráškem Chléb s rostlinným Čaj s citronem Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Salát mrkvový Paštika krájená Vejce

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 Kakao, Chléb, Pomazánka z červené čočky, čerstvá zelenina,06,07,09,10 Polévka bramborová, Omáčka koprová, Vejce vařené,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od do Domov pro seniory Břeclav Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od do Domov pro seniory Břeclav Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od 1. 1. do 7. 1. 2018 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 1. Čaj, chléb, rama, loupáčky 9 loupáčky dia džem 9 džem dia máslo, l. uzená s kroupami Uzené maso, křenová omáčka,

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.11.2016 do 30.11.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,07 Čtvrtek 1.12.2016 Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá káva Polévka polévka hrstková,09 Oběd 1 špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - příloha,06,09

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek od 21.11.2016 do 25.11.2016 Pondělí 21.11.2016 Úterý 22.11.2016 Středa 23.11.2016 Čtvrtek 24.11.2016 Pátek 25.11.2016 z ovesných vloček se zeleninou obsahuje alergeny: 01d,03,09,10,12 vepřová pečeně, dušená

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 koláč máslový s tvarohovou a ovocnou náplní, čaj ovocný, ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,03 polévka masová krémová, zeleninové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 17. 8. 2015 DO 6. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka krupicová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Vejce (3), Fazolky na Krůtí nudličky na zázvoru

Více

Základní škola a Mateřská škola Dětenice. týden od do

Základní škola a Mateřská škola Dětenice. týden od do týden od 1. 4. do 5. 4. 2013 CHLÉB, POM. DROŽĎOVÁ, ČAJ, ZELENINA DRŮBKOVÁ ČOČKA S CIBULKOU, PÁREK, ST. OKURKA MOUČNÍK ČAJ HOUSKA, MÁSLO, PLÁTKOVÝ UZENÝ SÝR, OCH. MLÉKO, PUDINK S PIŠKOTY, ČAJ S CITRONEM,

Více

1. Jedálny lístok na: pondelok

1. Jedálny lístok na: pondelok 18. týždeň Informácia pre diabetika: 1. Celodenný počet SJ je rozdelený do troch hlavných porcii jedla. 2. Liečba: inzulínovým analógom 3. Porcia mäsa: hmotnosť 80g pred technologickou úpravou 0 SJ. 4.

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Pá 1 1 2 Ne 3 Po 4 Út 5 Mléko Drink 1-Pol. gulášová čaj ovocný Bretaňské špagety Chléb Rohlík graham 1-Kuřecí plátek přírodní Chléb s rostlinným Čaj se sirupem Pomazánka vaječná Banán 1-Brambory - příloha Ředkev

Více

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena!

Vypracovala: Vlachová, Davídková Schválila: Stejskalová RNT Změna jídelníčku vyhrazena! na týden 7. 3. 11. 3. 2. 2016 Pondělí: 7. 3. 2016 Snídaně Rajčatová pomazánka, chléb, čaj, mléko 1,3,7 Oběd Polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,7,9 Krůtí maso po provensálsku, rýže 1 Svačina Chléb,

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK

U 1-4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb Leden U Barborky 1 - Rožďalovice 4.1.-10.1.2016 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí Čaj, 2 rohlík, máslo Polévka: Ragů Ruské

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.6.-2.6.2017 Polévka: Celerová 1,7,9 Oběd č. 1: Maminčino kuře (kuře, těstoviny, játra, žampiony) 1,3,7,9 1.6.2017 Doplněk: Ledový salát, sirup, voda čtvrtek Oběd č. 2: Vídeňská

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Čočková polévka se zeleninou (obsahuje al.: 01, 09) Zapečené těstoviny se špenátem a sýrem marinovaná řepa (obsahuje al.:

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Úterý 3.1.2017 Středa 4.1.2017 Čtvrtek 5.1.2017 Pátek 6.1.2017 Ochucené mléko, Zapečený rohlík, čerstvá zelenina,09,10 Polévka brokolicová, Lívance, Čaj Chléb s pomazánkovým máslem, Rajče

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 6. 6. 2016 DO 26. 6. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka hovězí s hráškem a rýží (1,, 6, 7, 9, 1), Vejce vařené (), Špenát (1,, 7), Kuře na

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka JÍDELNÍČEK 22. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, Zeleninová polévka Chléb,, Kuře ala bažant, rýže Šunková pěna, kakao, Boloňské špagety, minerálka

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 12.10.2015 DO 1.11.2015 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka krupicová (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Čaj, Zapečené těstoviny Párek, Hrášek na smetaně (1,

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014

Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Jídelníček na týden od : 1. září do : 5. září 2014 Pondělí Cereálie s mlékem Polévka jáhlová mléko Kuřecí nudličky na slanině 1.9. máslo,chléb,pečivo ovoce N,D9 Bratislavská vepřová plec,těstoviny pečivo

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 2.. 26 Po.. S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka zeleninová s bramborem (,, 6, 7, 7),,, a), Kuře na paprice (6, 7, a), Těstoviny

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Po 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Po 1 1 2 3 4 Čaj s citronovou šťávou Houska s rostlinným 1-l. hovězí s rýží a hráškem Loupák Orient směs s paprikou Chléb s rostlinným margarinem Jablko 1-Omáčka rajčatová Ovoce Rýže dušená Vejce míchaná Čaj

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 14. 12. 2015 DO 3. 1. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka drůbeží s kuskusem (1, 3, 6, 7, 9, 13), Bramborový guláš (1), Krůtí směs se zeleninou

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07)

Oběd 1 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A: 09, 01, 07) Polévka 1 Polévka bramborová s krupkami (A: 01, 07) 1.2.27 do 28.2.27 Středa 1.2.27 Polévka z jarní zeleniny (A:, ) Polévka houbová jednoduchá (A: ) Bratislavské vepřové plecko, těstoviny, sirup mango (A:,, ) Kuře po baskicku (rajče, paprika), hrášková

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře St 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře St 1 St 1 Čt 2 Kakao granko Drink 1-Pol. gulášová Minerálka Mattoni Paštika krájená Chléb Rohlík graham 1-Bramborové šišky s mákem Chléb s rostlinným Rohlík Pomazánka vaječná Banán Ředkev bílá Rajčata 2-Pol.

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 2. 1. 6. 1. 2017,Pondělí Prázdniny Úterý Snídaně Ovocný jogurt, pečivo, mléko Polévka Kulajda I. Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát II. Kuřecí maso po indicku, dušená rýže Minutka Roštěná na

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 Káva bílá Čaj ledový 1-l. krupicová s vejcem Limo Guláš bramborový Chléb chlupatý Jablko 1-Jitrnicový prejt Rohlík s máslem Rohlík Houska 1-Brambory - příloha Čaj se sirupem Salám turistický,drůbeží,šunk.

Více

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10)

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10) JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.. 26 DO 2.. 26 Po 26.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krupicová s vejcem (,, 7, ), 7), Houska ks (, 7), Paštika Zelňák (,, 7), Vepřová pečeně (, a), Mrkev zadělávaná

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.4.2016 rohlík grahamový, pomazánka cizrnová se zeleninou, zel.obloha, dětské cappucino obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10 polévka zabíjačková jemná, kynuté borůvkové knedlíky se strouhaným

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1 OD 2.1. DO 5.1.2018 (pouze MŠ) Svačina: Chléb, máslo, med, bílá káva 1/1,7 Polévka: Zeleninová 1,3,9 Hlavní jídlo: Krupicová kaše s kakaem 1,7 Svačina: Paštiková pomazánka s chlebem 1/1,7 Svačina: Toustíky,

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.3.2017 Čtvrtek 2.3.2017 Pátek 3.3.2017 frankfurtská,06,07 Knedlíky s jahodami sypané tvarohem, ochucené mléko, Čaj hovězí se šunkovými knedlíčky Vepřové maso s chilli kon carne, rýže, čaj, ovocný

Více

Jídelní lístek MŠ období:

Jídelní lístek MŠ období: Jídelní lístek MŠ období: 1.9. - 2.9. 2016 Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík,9 1.9.2016 čtvrtek Zelenina ( meloun ), nápoj Toast, pomazánka drožďová, zelenina, čaj Jemné pečivo,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Chléb s rybí pomazánkou, mléko, paprika,04,07 Bramboračka, kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže, zeleninová obloha, mírně slazený čaj, voda,09 Rohlík s máslem a plátkovým

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 18.09.2017 do 22.09.2017 Pondělí 18.9.2017 Úterý 19.9.2017 Středa 20.9.2017 Čtvrtek 21.9.2017 Pátek 22.9.2017 tmavé pečivo, rama, džem, ovoce, kakao (A: 01) Polévka zeleninová se strouháním, Omáčka játrová,

Více

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice

Obědy - ZŠ a MŠ Dětenice Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka bramborová s krupkami Oběd 1 těstoviny zapékané se sýrem a vejcem obsahuje alergeny: 03,07 Svačina

Více

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb

Ne Kakao Jablko 1-pol. Hovězí s bylin. knedlíč Sušenka Pomazánka z olejovek 3 Bábovka 1-Brambory šťouchané Chléb Strana: 1 Pá Káva mléčná Ovoce 1-Pol. vločková Čaj s citronem Lazaně s mletým masem 1 Chléb Kobliha 1-Plátenická pečeně Houska obložená Pomazánka Budapeštský krém 1-Knedlíky bramborové - příloh Mrkev 1-Špenát

Více

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11.

Listopad 2014. týden 3.11. až 9.11. týden 3.11. až 9.11. pondělí 3.11.2014 Přesnídávka: celozrnný rohlík, máslo, mléko polévka zeleninová s krupicovými noky čočka na kyselo, vejce, pečený vdolek, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, sirup úterý

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

20. týždeň. 6 PL/ 3 SJ 40g/0 SJ 40g/1 SJ 100g/0 SJ

20. týždeň. 6 PL/ 3 SJ 40g/0 SJ 40g/1 SJ 100g/0 SJ 20. týždeň Jedálny lístok určený pre diabetikov s vyššou telesnou hmotnosťou. Celodenný energetický obsah je od 1200-1700 kcal Liečba: intenzifikovaný inzulínový režim inzulínovým analógom (Humalog, Novorapid,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 9. 2016 DO 18. 9. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka hovězí se zeleninovými nočky (1,, 6, 7, 9, 1), Mléko, Vejce vařené (), Koprová omáčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK MŠ. Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Od 02.11.2015 do 06.11.2015 Pomazánka krabí, bílý chléb, bílá káva(1,3,4,7) 02.11. Polévka bramborová krémová s vločkami (1) 1. Dušené vepřové maso v mrkvi, vařené brambory Ovocné pyré, piškoty, ovoce,

Více

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B

Polévka couračka, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B. Polévka mrkvová, Rizoto s vepřovým masem, Řepa červená, Čaj B 5000 Hradec Králové JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 6. 2. 2017 DO 12. 2. 2017 Po 6.2. g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Tvaroh šlehaný S, Ovoce,zelenina

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.12.2016 do 31.12.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Jídelníček od 0.1 do

Jídelníček od 0.1 do Jídelníček od 0.1 do 4.12. 2016 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Čtvrtek 1.12. Pátek 2.12. Sobota 3.12. Neděle 4.12. Sestavil: De Filippo Kuřecí prsní šunka Hovězí vývar

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..27 do..27 Středa 1.2.27 Čtvrtek 2.2.27 Pátek 3.2.27 Veka chlebíčková, Medové máslo, Kakao granko, Čaj ovocný (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 11. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Špenátová polévka Pečivo, Drůbeží játra na Salám, máslo, Vepřové ražniči, brambory, cibulce,

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 21. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Zeleninová polévka Chléb,, Vepřové po italsku, Salám, máslo, Hukvaldský závitek, rýže,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 0. 5. 2016 DO 19. 6. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka pohanková (1,, 6, 7, 9, 1), Štěpánská vepřová pečeně (1, ), Těstoviny (1,, 7), Čaj

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Chléb s budapešťským krémem,hrozny, mléko Zeleninová polévka s jáhly, segedinský guláš, houskový knedlík, mírně slazený čaj,

Více