MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA"

Transkript

1 MÙJ PANKREAS A VAŠE SLINIVKA

2 MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY 1. ÈÁST OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI 1/ ÚVODNÍ SLOVA 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla b- pøi podávání jídla c- pro kvalitu jídla d- v závislosti na okolnostech e- nezávisle na okolnostech f- související se zdravotním stavem, potížemi nemocného 4/ VÝBÌR POTRAVIN Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY 7/ JÍDELNÍÈEK 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE 10/ O PANKREATU OBSAH DRUHÉ ÈÁSTI A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM B/ MOHU - NEMOHU C/ DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU 1/ POLÉVKY 2/ JÍDLA S MASEM 3/ BEZMASÁ JÍDLA 4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY, 5/ SLADKÁ JÍDLA 6/ SALÁTY A PØÍLOHY 7/ Š ÁVY 8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY 1/ ÚVODNÍ SLOVA Potkal jsem se s pankreasem. Pøišel, ani nepozdravil a nestaèil jsem se divit, jak všelijak mi mùže být pøi zvracení. Napadlo mi, že by to mohlo být první a poslední setkání s tímto, do té doby neznámým. Opravdu, do té doby jsem ani nevìdìl, že i takovou vìc mám jako je pankreas. Jakýsi záchvat. Dlouho mì nenechal pøemýšlet, hlásil se opìt. Pak ještì sedmkrát za den. Nejhorší na pankreasu je, že svá varování nestupòuje. Používá hned svùj nejsilnìjší kalibr. Až druhý den jsem se dostal k lékaøi. U lékaøe to vypadalo pøibližnì takto: Dobrý den. Pøišel jsem vám øíci, že mi nic není, ale vèera jsem mìl pocit, že umírám. Vlasnì mi možná velice málo bolí žluèník. Lékaø se podíval do svých døívìjších nálezù o mne a øíká: vy ale nemáte již sedm let žluèník. Vyoperovali vám ho. Povídám: to je zajímavé. Tak proè mi pobolíval zde? Lékaø na to: tam máte slinivku. Ta vám dìlala tu rošádu. Musel jsem projít vyšetøeními na ultrazvuk, atd. Zjistili mi milion nedostatkù v tìle, ale slinivka se tváøila a stále tváøí, že je bez problému. Nemyslete si, vìdìl jsem, že nejsem bez høíchu. Poslední dobou jsem tak tiše zvyšoval dávky jedù, jako napøíklad dopøál jsem si škvarky, slaniny, s chutí jedl kùži drùbeže, domácí klobásy, dobøe koøenìné salámy všeho druhu, èesnek cibuli, zelenou papriku, hltal hrozno i s peckami pøímo u vinného kmene. Témìø vždy jsem si vzpomnìl na žluèník a ptal jsem se stále smìleji tak co žluèníèku, ty nic neøíkáš? Dál to asi nemá cenu popisovat. Prostì moje slinivka pøišla, po svém se mi pøedstvila a nyní nevím co mi zas vyvede. Musím být ve støehu. Budu žít dietnì asi tak dlouho, pokud mì pro zmìnu nenavštíví pokušitel. Další nepøíjemnost takového náhlého setkání je, že jsem byl právì v cizinì a pøes 300 km od svého lékaøe. Lidé kolem mne se snažili mi dobøe radit. "Musíš pít, hodnì pít vodu." Jenže tìžko jsem dostal do sebe jedinou kávovou lžièku vody. Ze všech pití, i z èisté vody se mi navalovalo již pøi pohledu na nì. Nyní vidím, že tìlo je nejmoudøejší, když diktuje co máme dìlat. Další reakce moje byla postupem èasu ta, že jsem se zaèal zajímat o to, jak dál. Co smím, èi nesmím. Nestìžuji si. Jím dietnì. Pak jsem si øekl, že ty informace, které jsem z obav o svou budoucnost, dá se øíci obrovskou rychlostí nabral (ve snaze se pouèit na jiných pøes internet a literaturu), odevzdám tìm potøebným a nejpotøebnìjším. To je dùvod, proè mùžete èíst tuto sestavu kolem slinivky. Zatím si øíkám je to vaše nemoc, vaše recepty a moje sbírka. Kéž ta sbírka vám bude k nìèemu. Píše se i v jiných státech, že všude roste poèet nemocných touto nemocí a ještì horší je to, že i úmrtnost roste stále více i mezi mladými lidmi. Pøeji hodnì zdraví všem.

3 2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu Primát vede "Hanèí blog". Považuji ho za užeteèný zdroj pouèení. Tím, že pøebýrám odtud nìkteré myšlenky, (povzdechy, zážitky, názory) svým zpùsobem chci pomáhat ostatním. 1. pøipomínka Vyzkoušela jsem a i v literatuøe si ovìøila, že je dùležité a nejenom pro oslabenou slinivku, nejíst dohromady ovoce a zeleninu v jednom jídle. Stále se ještì hrozím pomyšlení, že jsem pøipravovala svým dìtem mrkev s jablíèkem spoleènì s cukrem a citrónovou nebo pomeranèovou š ávou a také jsem je takto mnoho let jedla sama. I rùzné zeleninové saláty s pøídavkem ovoce ve mnì nyní budí nechu. 2. pøipomínka - ke koøení drcený kmín 22 - Pokrmy musí být dobøe domìkka pøipravené, dùležité je jíst pomalu, v malých dávkách, ale èastìji. 3.pøipomínka - z poèátku nepøehánìjte, jídlo si "pøidávejte" postupnì. Je dùležité to podráždìní a možná i trochu zánìt dobøe vyléèit - a to se nejlépe udìlá dietou. 4.pøipomínka - Jíst v malém množství a èastìji. Nejíst syrovou zeleninu a ovoce. Pøi zhoršení potíží je dobré stravu alespoò na èas mixovat. Mùj jídelníèek je uvedený výše, z toho si mùžete nìco vyèíst. Jestliže Váš stav není tak moc vážný, mùžete drùbeží šunku - nejlepší je dušená šunka, libové maso - vaøené nebo dušené atd. Jestliže snesete ještì syrovou zeleninu a ovoce, tak zeleninu si nastrouhejte, tøeba i blanšírujte, ovoce loupejte. Musíte si to vyzkoušet 5. pøipomínka - Kdo má "naèatou" slinivku, tak by vùbec už nikdy nemìl jíst smažená, peèená a vùbec nìjak pøeškvaøená masa a tuk, káva a alkohol. Také urèité druhy zeleniny a ovoce. Bohužel - je to dieta celoživotní. 6.pøipomínka Mìl byste k jídlu užívat léky - enzymy, které pomáhají pøi trávení jídla, napø. Pankreolan, Pangrol, Combizym, Kreon atp. To by Vám mìl poradit odborník 7.pøipomínka - s èlovìkem dokáže pìknì zamávat tøeba syrová zelenina. Dá to asi práci najít si ty jídla, které konkrétní èlovìk snese. Taky mi není jasné, jak poznat, jestli je èas zpøísnit dietu, nebo jít k lékaøi. 8.pøipomínka - V každém pøípadì, když cítíte, že Vám není dobøe, tak musíte zpøísnit dietu, to je první - základ. a neèekejte, že když jeden den budete držet dietu, že bude hned vše dobré. Já mám tu zkušenost, že jedním jídlem se slinivka podráždí a u mì trvá týdny, než se zase zklidní. 9.pøipomínka - Všechno tvrdé, co se hùøe tráví, dìlá slinivce potíže. Jídlo mixujte, ovoce loupejte. 10. pøipomínka Pøi ménì silných potížích se vám sklidní èasto do druhého èi tøetího dne, ale døív tìžko.l 11. pøipomínka - Od nejlehèího jídla se musí zaèít. to si poøád uvìdomujte. Mùžete každý den pøidat nìco, hlavnì, aby to nebylo tvrdé, tuhé. Je to jednoduché - má to být nìco, co se dá dobøe trávit a nesmí to být tuèné. U všeho si kontrolujte množství tuku - u sýru taky tuk v sušinì. 12. pøipomínka - Až budete úplnì v poøádku, tak byste mohla zkusit i smažený øízek - tøeba telecí nebo kuøecí - ale až ho usmažíte, tak ho na tøi vteøiny ponoøte do vroucí vody. Ta voda musí vøít. Pak ho vyjmìte a on rychle uschne a tuk bude pryè. - ale to byste musela vìdìt, jak na tom vaše slinivka je. Buïte opatrná, ne všichni si ten høích mohou dovolit. 13. pøipomínka - Velice se mi osvìdèují velice malé dávky jídla. Jako náhradník za výbornou Luèinu se mi zdá vhodný Cottage, ten s menším obsahem tuku, zdá se mi podobnì èistý. 14. pøipomínka Kávu nemohu vyøadit ze svého života. Káva mi chybí. Øeším to tak, že si ji uvaøím, ale navypiju, popø. jen olíznu lžièku. Ale to je vhodné pro mì, mám asi psychickou závislost na té "chvilce u kávy" a èásteènì si vystaèím jen s vùní. 15. pøipomínka S tou závislostí na salámu to mám tìžké. Øeším to tak, že si položím rohlík k salámu, aby ten rohlík natáhl tu vùni. Je to bezva 16. pøipomínka - vubec nedokáži odhádnout, co mé sliznici vadi a co ne, takze shanim jakekoliv recepty na pokrmy, kterì zaruèenì snáší. 17. pøipomínka Vydrž. Nejdùležitìjší je, že tì poslal na oddìlení gastroenterologie a na CT. Jedinì tam ti mohou dát léky, které nutnì potøebuješ napøíklad enzymy na trávení. 18. pøipomínka - Že zaèátku konzumuj maso radìji jen v páøe vaøené (na paøáku na ohøívání knedlíkù)-je to za pár minut hotové, se solí, drceným kmínem a majoránkou je to dobré. 19. pøipomínka - Taky je dùležité, aby ses fyzicky neunavovala. Alespoò mnì to pod tím levým žebrem bolí i po fyzické námaze. Ale hlavnì po jídle, když je slinivka podráždìná, tak to bolí trvale - mnì to bolí od pravého žebra až po levé témìø až do pasu. 20. pøipomínka Nevím, èím a jak souvisí tento jev. Døíve mi jen obèas zabolelo a jak jsem zaèala pít bylinné èaje na slinivku, po týdnu mi nastoupila stálá bolest nezávisle na tom, zda jsem nìco snìdla èi ne. Staèilo se napít. Takže asi bylinné èaje také nemohu. 21. pøipomínka - Co se doktoru tyce, pres zname jsem se dostala k specialistovi do Prahy, enzymy jsem dostala (ale po nich mam takovy divny tlak v zaludku - pocit ze mi neco porad tlaci zvenku na bricho) a pocitam, ze pujdu jeste na dalsi vysetreni. 22. pøipomínka - jsem ráda,že se zde pøedávají rady a zkušenosti trpících.aè to zní velmi podivnì,na mé velké bolesti kupodivu jako 1.pomoc,zabírá coca cola.nesmí být se sladidlem,ale normálnì ochucená cukrem,s žádnou pøíchutí,hlavnì né pepsina.a v pøípadì hladovìní mì velmi dobøe zasytí banán,ovšem pozor, naškrabaný lžièkou,jako se dává miminkùm!a pozor na syrová jablíèka,jedinì bez slupek a nejlépe ještì pøedem rozvaøená.celkem dobré jsou pak bílé nízkotuèné jogurty a také sýry tofu a již s rýží,nebo tìstovinami.dobøe sklidní i mátový èaj,no a obecnì platí,že slinivka nemá ráda nic studeného,takže i horkých letních dnech pít nápoje odražené.to je zatím ode mne vše,pøeju všem,kdo to ètou,aby se jim ulevilo a bylo jim fain,dáda. 23. pøipomínka - to je právì to - kdo má "jen" zánìt slinivky, støídají se mu klidná a podráždìná období. V klidných obdobích mùže jíst pomìrnì hodnì a pestrou stravu. Obvykle se právì pak stane, že to pøežene a slinivka se rozdráždí a pak delší dobu trvá, než se zase zklidní. 24. pøipomínka - Já nemohu ŽÁDNÉ BYLINKOVÉ ÈAJE, ráno snídám slabý hoøký indicky èaj a pøes den piji pøevaøenu vodu. Slinivka nesnáší ani v pití ani v jídle pøíliš studené èi teplé. 25. pøipomínka - Být tebou, tak teï bych urèitì jedla jenom maso vaøené v páøe - bylo by dobré je ze zaèátku rozmixovat. Mùžeš si k nìmu udìlat bramborovou kaši s vodou, místo mléka.

4 26. pøipomínka - Dekuji i za moralni podporu, to vis, je to celkem cerstva informace, takze je clovek pomerne dost vystraseny, navic na netu je spousta nehezkych clanku o spojitosti chronickeho zanetu a rakoviny slinivky, takze to na nalade taky neprida. 27. pøipomínka - Ještì jedna rada - radìji nejíst právì tøeba vìci, jako je ten med a tvaroh atp. èastìji po sobì. jídlo støídat - pokud to jde.protože když se jí tøeba ten hodnì sladký med èasto po sobì, mùže se slinivka zase víc podráždit. - snad to píši trochu srozumitelnì. omlouvám se. 28. pøipomínka - Je to pro mne otøes, když si pøedstavím že za nìkolik málo mìsícù mám jít na svatbu jako svìdek, a k tomu mì ubíjí ta pøedstava že se všichni svadebèané pustí to plných talíøù salátù a øízkù. Že bych vzal sebou kastrùlek s odvarem z ovesných vloèek, který když nabíráš lžící, je tìžko k rozeznání od sople? 29. pøipomínka - no mohu vam vsem øíci, že jíst mixovaná masa a vaøit druhým klasicka jidla (rizky, pecene kuratko, gulasek, hranolky, maso na smetane..) je teda pro mne dojst dìsné :-P...ale lepsi je kase z nizkotucneho mléka nez bolava slinivka. 30. pøipomínka - Zrovna vèera mì znovu "chytla" slinivka, pøestože jsem neudìlala absolutnì žánou dietní chybu, bylo to na záchvat, ten je už snad zažehnaný, ale je mnì hodnì špatnì a mám dost silné bolesti - takže už opìt "jím" jenom pøevaøenou vodu. 31. pøipomínka - no, já si všude s sebou nosím suché rohlíky a i svùj èaj - obyèejnì piji indický, hoøký, slabý. - Moc ti radím - vydrž ještì, vyplatí se ti to, protože tím døív budeš moci jíst témìø normálnì. 32. pøipomínka - upekla jsem si i vlastni rohliky, jen z nizkotucneho mléka a s absencí jakehokoliv tuku :-) Taky jsou moc dobré. BohuŽel jsem neodolala a jeden èerstvý ochutnala. No, už to víckrát neudìlám. Bolela potvora. Zlobila teda slusnì. 33. pøipomínka - èerstvé peèivo absolutnì nesmíš - prý proto, že to nadýmá. Taky cukr nedìlá dobøe - na to velký pozor. Nejhorší je tuk s cukrem!! 34. pøipomínka Dala jsem si kousek kuøecích prsíèek vaøených v páøe a jeden brambor. No - a zaèalo mnì být zle. Od té doby jsem hodnì zkusila. Až v úterý jsem si dala mixovaný rohlík v hoøkém èaji a bylo mnì po nìm špatnì. 35. pøipomínka - Právì jsem se vrátil ze špitálu po akutním záchvatu zánìtu pankreatu. Týdenní maratón kapaèek a antibiotik, vèera v nemocnici poprvé na snídani dva rohlíky, bílá melta, pak obìd: brambory rozmaèkané se špenátem a kousek vaøeného kuøete a k veèeøi pomazka z netuèného tvarohu s trochou pažitky. Dnes zase rohlíky a domácí jablkový kompot paní vrchní dietní sestry. 36. pøipomínka - Já si o tvarohu a pažitce už hodnì let mohu nechat jenom zdát. Tak až se ti bude zdát, že máš moc pøísnou dietu, vzpomeò si na mì a hned ti bude veseleji :o))). 37. pøipomínka - Docela se hrozím toho, že urèitì v dohledné dobì se pøestane vyrábìt i ta Luèina (všichni neustále všechno inovují), to už by mnì nezbylo vùbec nic. 38. pøipomínka Já jsem si z neopatrnosti dala ke snidani bily netucny jogurt s ovesnymi vlockami se SKORICI. Au au. 39. pøipomínka - tu skoøici nikdy nejez - to není dobré. a vloèky jedinì vaøené (20 min), protože jsou tìžko stravitelné. To prostì nejde - alespoò zatím. Poèkej ještì nìjakou dobu. Myslím si, že pozdìji to budeš moct jíst, ale ne ještì teï. Radìji vydrž - vyplatí se to. 40. pøipomínka - Ahojky, tak Hanci jak je? U mne porad stejne, porad to poboliva, at snim co snim ci nic nesnim. opravdu jsem si nikdy nemyslela, ze budu mit takoveto problemy ve 30 letech :-( Dyt jsem jeste vubec nic nestihla :-( 41. pøipomínka - Je mnì moc líto, že máš poøád problémy - ale to je právì slinivka - nikdy to neskonèí rychle - jenom to rychle zaène - uklidnìní trvá hodnì a hodnì dlouho - to jsou tedy mé zkušenosti. 42. pøipomínka V nemocnici mi øekli již dávno, že se mnì to mùže jenom horšit, zlepšit vùbec ne. Tak zkrátka bojuji, snažím se na to nemyslet, jím proto, abych mohla existovat a nemyslím na to, že jsou to jenom rohlíky. Jídlo není opravdu to nejdùležitìjší v životì - je to jenom zpøíjemnìní života - a to není tak nezbytné. 43. pøipomínka - Teï nevím, jestli do té nemocnice nebudu muset. Prý nutnì potøebuji infuze - kvùli té mé nedostateèné výživì. 44. pøipomínka - Dobrý den všem, dneska mì pustili z nemocnice - zánìt slinivky. Proto jsem hledala na internetu, co vlastnì budu jíst v nejbližších dnech. V nemocnici jsem jedla jenom jeden den - rýžovou kaši, k veèeøi suchý vaøený brambor. Je to hrùza, ale po týdnu hladovìní jsem se na každé sousto tìšila.jinak jsem si žádnou osvìtu - myslím tím konkrétní rady neodnesla. To nestaèí øíct - máte teï beztukovou dietu. Tak moc dìkuju za nápad a námahu otevøít Hanèí blog. Skuteènì každá rada pomáhá. Vlasta 45. pøipomínka - Taky se mnì slinivka momentálnì hodnì zhoršila, dieta nedieta. 46. pøipomínka - Dìkuju za podporu, tohle je skuteènì jediný "koutek", kde nacházím konkrétní rady.zítra vyzkouším dietní suchárky. Tìším se, že budu mít pestøejší jídelníèek. 47. pøipomínka - pekla jsem buchtu z bílkù. Takový rodinný jednoduchý recept, který jsme pekli, když zbyly bílky. Vynechala jsem kakao a oøíšky (nebo kokos). Do ušlehaných bílkù se pøidá hrubá mouka ( asi i jiná mouka taky pùjde)a cukr. Kolik bílkù, tolik lžic mouky a cukru (dávám míò), vše jemnì promíchat a dát upéct. Já jsem navrch dala jablko z kompotu. A vyšel z toho docela chutný mouèník Vlasto - moc dìkuji za recept na ten bílkový mouèník - dnes jsem si ho udìlala a byl výborný a nic mnì z nìho nebylo. Pøi mém chudém jídelníèku jsem ti za to opravdu hodnì vdìèná. Ještì jednou moc dìkuji a zdravím. 48. pøipomínka - Já taky pro manžela normálnì vaøím a nemohu ani ochutnat - je to dìsné, ale co nadìlám. Když jídlo dodìlám, radìji odejdu a jím sama v jiné místnosti. Ani nevíš, jak jsem ráda, že ti tady ty zkušenosti - a nejen ode mì, jistì - pomáhají - je to nejvìtší dárek, jaký mnì mùžeš dát, opravdu. 49. Pøipomínka - Co se týká kávy, objevila jsem ájurvédskou kávu - v naturalu, je to namlétý koøen èekanky s bylinkami, je moc dobrá, pomáhá trávení. Vèera jsem objevila špaldovou rozpustnou kávu Na slinivku zrnková káva nejde, po tìchto nemám problémy.v souèasné dobì držím jen mírnou dietu. Vím co to je za odøíkání,jakou radost èlovìk má, když se mùže najíst bez záchvatù.pøidávám 2 recepty Olejová bábovka 25 dg polohrubé mouky, 10dg cukru, 5 lžic teplé vody,3 lžíce oleje, 4 vejce, 1 prášek do peèiva, vanilkový cukr, citron.kùra.

5 Tvarohová vánoèka 1/2 kg polohrubé mouky, 1 mìkký tvaroh nízkotuèný, 8 lžic oleje, 7-8 lžic mléka, 12 dg cukr krystal, 1 vanilk.cukr, špetka soli, 1 1/2 prášku do peèiva, citron.kùra, 2 celá vejce. Tìsto rozdìlit na 9 dílù, zaplést vánoèku, potøít vejcem, upéct - 3/4 hod pøi 170 st. 50. Pøipomínka - Když èlovìk znenadání onemocní, shání informace, kde se dá, od lékaøù jich tak moc není. 51. pøipomínka - já už jsem s tou dietou smíøená, tolik lidí na svìtì má mnohem horší potíže než já, já to vùbec nemám nejhorší, dá se s tím docela dobøe žít. 52. pøipomínka - mentálnì je moje nejèastìjší jídlo nové brambory + luèina + tøeba mrkev, nebo kousek vaøeného masa. Ty brambory jsou tak dobré, že se mnì ještì nepøejedly. Pøeju ti, Hanèí, nìjaký dobrý výsledek v Brnì. Vždy ta lékaøská vìda taky v tom "slinivkovém oboru" musí udìlat nìjaký pokrok! 53. Pøipomínka - Tak jsem si udìlal bílkovou pìnu - tu nemùžu taky jen tak syrovou - musím bílek ušlehat v páøe (hodnì teplý) - a do nìho jsem si zamíchala ten dušený banán - bylo to naprosto vynikající. 54. pøipomínka - tvarohový dort - dva tvarohy bez tuku smícháme s kaši ze tøí vanilkových pudinkùa tøiètvrtì litru vody ta kaše se dá do toho tvarohu hned po uvaøení osladime podle chuti jak mame radi sladké na dno dortové formy damevrstvu piškotú na nì tvarohovou hmotu a ovoce z kompotu a zase piškoty a tak to opakujeme kdo nemúže ani ty piškoty tak to jde ibez nich a je z toho dezert da se to i udìlat vmenší davce pro slavnostnìjši pøíležitost udìlame na vrch ze štávy žele Všeobecné zásady a- pøi pøípravì jídla Dùležité je také vhodné používání technologických postupù, tzn. vybíráme pouze vaøení, dušení, peèení ve vodní lázni, pokrmy nepøekoøeòujeme, nepøekyselujeme a nepøesolujeme. Povolené množství volného tuku vkládáme až do hotového pokrmu, nikdy na nìm neopékáme. Mouku, zeleninu, maso opékáme pouze na sucho a pak podléváme vodou a dusíme. Z pokrmù vyluèujeme hodnì opeèené èásti, kùrky (vždy je odstraníme). Mouku na zahuštìní pokrmù opékáme nasucho a pak jej v pokrmu vaøíme nejménì minut (lepší stravitelnost). Pøi kuchyòské úpravì masa se dává pøednost vaøení a dušení, popø. Obèas pøipravíme pøírodní peèeni. Omáèky nemají být pøíliš tuèné, hodí se napø. rajèatová, pažitková, koprová, petrželková, citronová, bešamelová. b- pøi podávání jídla Jídla nesmí být pøíliš teplá. 3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU c- Pro kvalitu jídla Strava má být lehce stravitelná, nenadýmavá a s menším obsahem tuku. d- V závislosti na okolnostech Množství jídla urèuje hmotnost pacienta. Otylí nemocní mají postupnì hubnout a normalizovat hmotnost, nemocní s normální hmotností si ji mají udržet. (Platí pro volnìjší stadium) e- Nezávisle na okolnostech Dobrý chrup je dùležitý pro správné rozžvýkání potravy; nevhodné je hltání nedostateèné zpracování potravy. Støídmost je užiteèná u každého nemocného, pøejídání je naprosto nevhodné. f- Související se zdravotním stavem, potížemi nemocného Pøi zhoršení potíží, zejména pøi bolestech v nadbøíšku, je tøeba zavedenou dietu zpøísnit. 4/ VÝBÌR POTRAVIN Maso Maso libové - hovìzí zadní, vepøová kýta, telecí, jehnìèí, libová slepice, kuøe (bez kùže), krùta, králík. Ryby - netuèné, sladkovodní i moøské (napø. filé, treska, kapr, lín, pstruh, losos...) Uzeniny - libová šunka, párky drùbeží, salám dietní, salám drùbeží Mléko Nízkotuèné egalizované, mléko nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Vhodné jsou zakysané mléèné výrobky - biokys, podmáslí, kefírové mléko, jogurtové mléko Mléèné výrobky Lze zaøazovat i nízkotuèný jogurt. Jogurt bílý nebo s povolenou ovocnou pøíchutí. Termix. Tvaroh samotný, i jako souèást rùzných pokrmù, lze do jídelníèku zaøazovat, vhodnìjší jsou však ménì tuèné druhy. Tedy tvaroh mìkký i tvrdý, samozøejmì nízkotuèný Sýry - tavené do 30 % t. v s. bez pikantních pøíchutí. Vyhýbáme se aromatickým druhùm. Nejvhodnìjší jsou èerstvé sýry (krémový sýr, Imperial, Luèina) a všechny druhy tvrdých i tavených sýrù s nízkým obsahem tuku v sušinì. Tvrdé, strouhané. Eidam, Moravský bochník Vhodné jsou tvarohové sýry Mléko má být málo tuèné, nejlépe egalizované. Je možno používat i ménì tuèné sušené mléko. Kysané mléèné výrobky

6 kromì smetany jsou vhodné, Sýry tato dieta povoluje, ale vyhýbáme se pøíliš tuèným a vyzrálým aromatickým druhùm. Vejce Bílky není tøeba omezovat. Bohaté využití má v dietì sníh z bílkù. Žloutky pouze do pokrmù, nikoliv samostatnì, to s omezením na 1 až 2 kusy týdnì. Vejce nepodáváme jako samostatný pokrm, pouze na pøípravu pokrmù Tuky Tuky se omezují a zpravidla nepøekraèují dávku 40-50g dennì vèetnì tukù obsažených v nejrùznìjších potravinách.povolen max. 55 g tuku/den - volného i v potravinách (volný tuk max 35 g a 20 g tuku obsaženého v potravinách). Vìtší množství tukù se zaøazuje v dopoledních hodinách, ménì pak veèer Èerstvé máslo, náhradní másla - pomazánkové máslo, Perla, Rama, Flora Jednodruhové, kvalitní rostlinné oleje (sluneènicový, øepkový, olivový, sójový apod.) Obèas je možné použít i kvalitní rostlinné tuky, ztužený tuk jen zøídka. Sacharidové potraviny Cukr, med pøimìøenì. Mouka, hladká, polohrubá i hrubá, ovesné vloèky - po úpravì mix, krupice. Kroupy, krupky lisujeme. Pøíkrmy - brambory,bramborová kaše, tìstoviny, jemné nudle, rýže, knedlík dietní - nesmí být kypøen droždím, krupicové, mouèné noky Peèivo - bílé, starší, vodové, netuèné rohlíky, veka, starší netuèná vánoèka nebo mazanec, piškoty. Peèivo ne s posýpkou. Piškotové, mouèné tìsto, tvarohové, odpalované spaøované, krupicové tìsto. Ovoce Ovoce se podává v bohatém výbìru: loupaná jablka, broskve, meruòky, banány pomeranèe, mandarinky, grapefruity, citrony, vinné hrozny bez zrníèek i slupek, kiwi, slívy, švestky, vše dobøe vyzrálé. Tepelnì upravené - jablka, meruòky, broskve, tøešnì, višnì, švestky, ryngle. Vhodné jsou kompoty, zvláštì po odstranìní slupek a vìtších zrníèek. Zelenina Mladá, jemná, èerstvá, mražená, sušená i sterilovaná: mrkev, karotka, broklice, baklažán, chøestové hlavièky, èervená øepa, celer, petržel, pastiòák, èerný koøen, mladá brukev, mladý kvìták - malé množství, hrášek - malé množství, dýnì, patisony, špenát, fazolka, rajèata,hlávkový salát, èervená øepa, rajský protlak, rajèatová š áva, dýnì jako dušené zelí. Koøení Pažitka, petrželka, kopr, mladá celerová na, libeèek, bazalka, saturejka, majoránka, drcený kmín, vývar z bobkového listu, vývar z hub, citrónová a pomeranèová š áva, pomeranèová kùra, vanilkový cukr. Koøení bìžnì používané nahradíme zelenými bylinkami, kmínovým odvarem, vinným octem, citronovou š ávou, tymiánem, dobromyslí, odvarem z bobkového listu, meduòkou. Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici Mrkev, petržel, celer, citrón, pomeranè, jablka, kompoty, brambory, rýži, mouku, ovesné vloèky, vejce, krupici dìtskou, kroupy, Rama máslo, olej, sýr Luèina, sýr Eidam, cukr, jogurt, libovou šunku, rohlík, minerálky, ruský èaj, nìjaký bylinkový èaj, kvalitní sirup napøíklad vlastní výroby, bobkový list, drcený kmín. Udìlejte si svùj seznam, povìste si ho nìkde v kuchyni, a ho máte stále pøed oèima. 5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY Zakázané potraviny, pochutiny a pokrmy Masa - tuèná vèetnì vykrmované drùbeže, tuèných ryb (úhoø, sumec), smažených masitých pokrmù, vìtšiny uzenin, vnitøností, masových a rybích konzerv. Tuky sádlo, pøepuštìné máslo, skopový i hovìzí lùj, tuk z ryb, ztužené tuky (tzv. 100 %), všechny ne zcela kvalitní tuky, tj. se známkami žluknutí, pøepálené, slanina, drùbeží sádlo. Zelenina nadýmavé druhy a druhy s vìtším množstvím hrubé vlákniny, napø. Hlávkové a kysané zelí, kapusta, rùžièková kapusta, celer, cibule, èesnek, pálivé papriky, pór, kukuøice. Mléèné výrobky tuèný tvaroh, smetana, šlehaèka. Všechny druhy ovoce - (kromì povolenýchú, dále olivy, oøechy a rùzné oøíšky. Vejce jako samostatný pokrm (napø. Smažená, namìkko, natvrdo), množství žloutkù je omezeno na 1-2 kusy týdnì. Nápoje všechny alkoholické nápoje, káva. Omáèky všechny velmi tuèné a obsahující silnì dráždivé látky. Polévky silné vývary z masa a kostí, zeleninové vývary ze zakázaných druhù zeleniny. Koøení paprika, èerný a bílý pepø, kari, zázvor, tamasco, nové koøení, bedrník, kmín, muškátový kvìt i oøíšek, badyán, brutnák, høebíèek, jalovèinky, kardamon, kurkuma, polévkové koøení.

7 6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY I. stádium - nic per os (ústnì), nasazena je parenterální výživa II. stádium - pøecházíme na ni asi po 3 dnu prvního stádia. Podáváme èaj, sacharidové potraviny, zejména hlenové polévky, viz obrázek Pøíprava odvaru z vloèek, odvar z rýže nebo z ovesných vloèek, vodová bramborová kaše, starší peèivo, mrkvové pyré. Ke konci stádia mùžeme pøidat netuèné mléko, jemné omáèky. Technologická úprava je bez koøení a kašovitá III. stádium - pøecházíme na ni 12 až 15 den po akutním stavu. Podáváme piškoty, jemné tìstoviny, banán, ovocné š ávy, mrkev, petržel, cuketa, netuèný tvaroh, mleté maso kuøecí telecí, ryby. Ke konci stádia zkoušíme 5 g èerstvého másla do hotových pokrmù. Technologická úprava je stále bez koøení a kašovitá. IV. stádium - podáváme 3 týden od hladovky. Pøecházíme na dietu è 4. (dieta s omezením tukù) Dieta je rozdìlena do ètyø stadií: 1. Stadium S/PI zahrnuje umìlou výživu, kterou dostává nemocný pokud trvá bolest v krajinì pankreasu. Další rozšíøení urèí individuálnì lékaø dle stavu pacienta. V tomto období dostane pacient pouze vlažný èaj nemocnému ho podáváme a uchováváme v termosce na noèním stolku. 2. Stadium. S/PII dostane nemocný bìhem 3-5 dnù vedle parenterální výživy již perorálnì stravu, která obsahuje 20-40g bílkovin a g sacharidù. V malých dávkách zaøazujeme kromì èaje i hlenové polévky z ovesných vloèek, rýže, krup. K èaji pøidáváme vodové netuèné suchary, pozdìji starší vodové peèivo rohlíky, housky, žemle, k obìdu nebo k veèeøi mùžeme zaøadit jableèné pyré nebo kysel.postupnì rozšiøujeme výbìr potravin o malé množství mléka, které pøidáváme do omáèky, bramborové, krupicové nebo rýžové kaše. Množství mléka postupnì zvyšujeme. Pokrmy mírnì solíme. Stravu podáváme 5x dennì. 3. Stadium S/PIII podáváme dietu, která obsahuje 50-60g bílkovin, 20-30g tukù, 250g sacharidù. Strava je zpoèátku v kašovité formì, rozšiøujeme výbìr jemné zeleniny. Z ní pøipravujeme pyré. Postupnì zaøazujeme nearomatické nedráždivé kompoty. Dále zaøazujeme banány, ovocné š ávy, tìstoviny, netuèný tvaroh a netuèné mléèné výrobky, med i piškoty. V tomto období zaøazujeme i libové maso telecí, kuøe bez kùže zpoèátku v kašovité formì, pozdìji v celku pøipravené chemicky šetøícím zpùsobem. Technologický postup vaøení, dušení, pozdìji i peèení ( pøípadnì peèení ve vodní lázni). Na zahuštìní použijeme mouku opraženou nasucho, koncem období pøidáváme do hotových pokrmù malé množství èerstvého másla ( asi 5g). Mírnì solíme, koøeníme jemnì sekanou petrželkou, koprem, na okyselení používáme citrónovou š ávu. Rozšiøování diety je individuální dle stavu pacienta a klinického obrazu nemoci, takže je nutné, aby dietní sestra byla ve stálém kontaktu s nemocným a zajistila vhodnou, technologicky správnì pøipravenou stravu pro nemocného. 4. Stadium - S/PIV asi ve 3. týdnu onemocnìní, by strava mìla mít realimentaèní charakter. Mìla by obsahovat asi 70-80g bílkovin, 35-50g tukù. Postupnì zvyšujeme dávku tuku do pokrmù používáme èerstvé máslo nebo kvalitní rostlinný olej do hotových pokrmù nebo již mùžeme použít máslo jako pomazánku na peèivo. Celková dávka volného tuku bìhem dne by nemìla pøesáhnout 30g. Výbìr masa rozšíøíme o libové hovìzí, netuèné ryby, šunku. Z vajec používáme pouze bílky. Ze zeleniny mùžeme zaøadit i malé množství tepelnì upraveného hrášku, èervené øepy i v syrovém stavu hlávkový salát, rajèe nebo salát z mrkve. Mùžeme zaøadit i pomeranèe, rozšíøit výbìr ovocných š áv. Z koøení použijeme i malé množství pažitky, mletý kmín nebo vývar z nìho, vanilkový cukr. Postupnì pøecházíme na dietu somezením tuku èíslo 4. 7/ JÍDELNÍÈEK JÍDELNÍÈEK PANKREATICKÉ DIETY Pøíklady jsou pouze orientaèní a vhodné bude, když si doma udìláte kompletní svùj jídelníèek na celý týden. Strava by vždy mìla být vyvážená. Každý den je nutné pøijmout jen omezené množství jídla, ale na každý den byste mìli mít nachystanou jak zeleninu, tak i ovoce, maso i luštìninu. Jen tak zajistíte, že spalování tukù bude probíhat zcela pøirozenou cestou, vy budete mít pocit sytosti a vaše tìlo nebude nijak strádat. Rùzné recepty, které jsou inspirovány krabièkovou dietou lze najít zcela bez problémù a volnì na internetu. Obecnì se traduje, že by každý mìl jíst maximálnì dvì hodiny pøedtím, než jde spát. I to je nutné dodržovat, protože tìlo tak nebude nijak strádat. Jak by tedy mìl vypadat správný denní jídelníèek? Uvádíme vám pøíklad správného složení potravin samozøejmì nelze ve stejném složení konzumovat každý den stále dokola. Snídanì drùbeží šunka, tmavé peèivo, èerstvé rajèe Svaèina èerstvé jablko, sušené ovoce nebo oplatky Obìd peèený losos na zeleninì s bramborovou kaší Svaèina ovoce pomeranè, jablko, mandarinka Veèeøe brokolicový èi èoèkový salát, zeleninové karbanátky ZKRATKY: S/P stadium/pankreatický, JRP jídelní režim pankreatický PRVNÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického 1. Ráno banánová buchta 2ks Svaèina jablko vaøené ve slupce, cukr, skoøice Obìd Filé pøírodnì, brambory na plechu, dip z nízkotuèného jogurtu s bylinkami Svaèina 1/2 balíèku Telka linia Veèeøe toast z jednoho èi dvou rohlíkù, trochu ramy nebo flory pro activ (dobré pro snížení cholesterolu - problém slinivkáøù), marmeláda èi pùl balíèku tvarùžkù (jsou nízkotuèné) Pøes den bylinkové èaje, slabý èerný èaj, džusy, mošty, pro uklidnìní trávicího systému dobøe pùsobí i nápoj z aloe vera i s dužinou

8 2. Ráno lehký dort (dietní korpus, želé) Svaèina ovocný salát se zálivkou z citronu a medu Obìd Bramborové placky nasucho, vaøená mrkev s kukøicí, sypané sýrem Svaèina Ovocné pyré, mrkvový salát Veèeøe Rohlík se sýrovou pomazánkou 3. Ráno Ovocná pøesnídávka a rohlík Svaèina banán Obìd Rýže s rajskou omáèkou Svaèina suchary a vymaèkaná Š áva z grapefruitu a pomeranèe Veèeøe Žemlovka 4. Ráno Nízkotuèný jogurt/tažený závin Svaèina Hlávkový salát Obìd Zelenina(fazolky, rajèata, cuketa (pozor na semínka), dýnì, bílý jogurt, olej, citron, pøíloha: bramborová kaše Svaèina Rohlík s coleslaw Veèeøe uzený losos, citron, peèivo DRUHÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického rýže Snídanì nízkotuèné jogurty, banánové buchty dietní, celozrnné peèivo Svaèina banány, ovocné saláty, jablka, zeleninové saláty s lehkými zálivkami s citrónovou š ávou Obìd ryby, bramborové placky nesmažené, zeleninové saláty s kousky drùbežího masa jen malé množství, obiloviny a Svaèina mrkvové saláty, ovocné nebo zeleninové saláty, dietní sušenky, jogurty Veèeøe drùbeží maso, zeleninové saláty, peèivo se sýrovými pomazánkami, ryby, brambory nebo luštìniny TØETÍ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky - diétna tvarohová nátierka s pažítkou, starší biely chlieb, caj desiata - biela káva, starší biely rožok obed - polievka zeleninová s krupicou, kapor v alobale, zemiaky s petržlenovou vnatou, hlávkový šalát olovrant - ovocie vecera - zeleninové rizoto so syrom, mrkvový šalát, caj 2 ranajky hydinová šunka, rastlinné maslo, staršie biele rožky, caj desiata marhulová detská výživa, piškóty obed polievka zemiaková zapražená so zeleninou, bravcový perkelt, jemné halušky, cviklový šalát olovrant vanilkový termix vecera ovocná žemlovka, caj 3 ranajky nízkotucný tavený syr, starší biely chlieb, caj desiata med, staršie biele pecivo, biela káva obed polievka jemná paradajková s ryžou, telací závitok (bez vajca), tarhona, broskynový kompót olovrant ovocie vecera dusená tekvica s kôprom, mäsová sadlina (z bielok), zemiaky, caj 4 ranajky diétna mäsová nátierka, staršie biele žemle, caj desiata ovocný kysel, piškóty obed polievka drobková s nitovkami, dusené kurca, dusená ryža, paradajkový šalát + jablkový džús olovrant caj, staršia lekvárová šatôcka vecera šunková saláma, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj, ovocie 5 ranajky marhulový džem, maslo, staršia vianocka bez hrozienok, biela káva desiata strúhaný syr, rastlinné maslo, starší biely chlieb obed polievka rascová so zeleninou, hovädzie špikované so šunkou, zemiaková kaša, hlávkový šalát olovrant višnový jogurt vecera rezance s nízkotucným tvarohom, caj 6 ranajky šunková pena, starší biely chlieb, caj desiata jablková detská výživa, piškóty obed polievka zelerová, prírodné morcacie prsia s broskynou, ryža, kompót olovrant ovocie vecera šúlance s opraženou strúhankou, caj 7

9 ranajky med, maslo, staršie biele pecivo, caj desiata šlahaný tvaroh, starší biely chlieb obed polievka kostová s nitovkami, bravcové zamagurské, jemná suchárová knedla olovrant biela káva, ovocná bublanina vecera hydinová saláma, nízkotucný tavený syr, staršie biele rožky, caj, paradajka ÈTVTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického Pøíklad jídelního lístku diety S/P po akutní pankreatitidì (tj., dle stadií) S/PII : Snídanì èaj, suchar Pøesnídávka èaj Obìd hlenová polévka Svaèina èaj Veèeøe èaj, suchar nebo hlenová polévka S/PII : Snídanì èaj, starší rohlík Pøesnídávka kysel z pomeranèové š ávy Obìd pol. vloèková lisovaná, bramborová kaše vodová Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe rýžová kaše (s malým pøídavkem mléka), ableèné pyré S/P III : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka banán Obìd pol. mrkvová lisovaná, masová omáèka, bramborová rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe krupicová kaše, broskvový kompot S/P IV : Snídanì bílá káva, starší rohlík Pøesnídávka hroznová š áva Obìd pol. bramborová, pøír. kuøecí øízek, dušená rýže Svaèina èaj, starší rohlík Veèeøe slabá rajská omáèka, tìstoviny PÁTÝ PØÍSPÌVEK - JRP jídelního režimu pankreatického TÝŽDNOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 1 ranajky marhulový džem, rastlinné maslo, vianocka bez hrozienok, biela káva desiata pecené jablko obed polievka zeleninová s cestovinou, hovädzia roštenka, tarhona, cvikla olovrant ovocná štava, jemné sušienky vecera rezance s tvarohom, caj 2 ranajky diétna šunka, tavený nízkotucný syr, starší biely chlieb, caj desiata banán obed polievka karfiolová so zemiakmi, bravcový perkelt, kolienka olovrant biely nízkotucný jogurt, starší biely rožok vecera dusené rybie filé na masle, zemiaková kaša, mrkvovo jablkový šalát 3 ranajky diétne párky, starší biely chlieb, caj desiata pomaranc obed polievka hovädzia s krupicovými haluškami, hovädzie varené, dusená zelenina, zemiaky olovrant biela káva, staršie biele pecivo vecera žemlovka s tvarohom, caj 4 ranajky syrová nátierka, staršie biele žemle, slabé kakao desiata marhulový kysel, piškóty obed polievka zelerová so zemiakmi, kuracie mäso špikované šunkou, ryža, višnový kompót olovrant vanilkový puding s ovocím vecera hovädzie dusené, tekvicový prívarok, zemiaky 5 ranajky medové maslo, staršie biele rožky, nízkotucné mlieko desiata jablková kaša obed polievka vlocková so zeleninou, mäsová gulka v paradajkovej omácke, zemiaky olovrant pomarancový džús vecera tvarohový nákyp, broskynový kompót 6

10 ranajky šunková nátierka, starší biely chlieb, caj desiata vanilkový termix obed polievka špenátová s rožkom, bravcové na majoráne, slovenská ryža, slivkový kompót olovrant biela káva, starší biely rožok vecera mäsové rizoto so syrom, cvikla 7 ranajky š šunková saláma, syr eidam, rastlinné maslo, starší biely chlieb, caj desiata grapefruit obed polievka paradajková s cestovinou, zeleninový nákyp s mäsom, zemiaky olovrant acidofilné mlieko vecera špagety s maslom a syrom, caj 8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY Tìlo je fabrika, ve které jsou drahé stroje, které je potøeba udržovat, mazat, chránit nátìry, mít pro nì vhodné klima, aby neskøípaly, nerezavìly, aby se pøedèasnì nespotøebovaly. Potøebuje údržbáøe. Prvními údržbáøi jsou rodièe, pak mi sami a nakonec nám pomáhají naši lékaøi. A snad i my, lidé ochotní sdìlovat své zkušenosti, èi pøedávat zkušenosti jiných. Léèitelský zpùsob primitivních národù prý vypadal tak, že nemocní se postavili do nìjaké vybrané ulice a èekali až za nimi pøijdou jiní jim dát radu na jejich potíže, nebo sami toho vìdìli dostatek, vyléèili se a radili jiným. Dnes jsou to blogy soukromé, jako ty starodávné ulièky nadìje. Každému lékaøi asi není dáno to, co lékaøi mého srdce, doktoru Pospíšilovi, který ještì ve svém dùchodovém vìku mì léèil na urologii. Nech je mu hlína lehká. Zmíním se zde o nìm i jinde. Když jsem se podíval na tu vajeènou omeletu se špenátem a sýrem, již pøi pohledu na špenát v ní se mi navalovalo, protože nemám rád špenát. Ovšem kolik jiných cest existuje, abych dodal svému tìlu železo? Èím vším mám pomoci slinivce, aby pøijala a pomohla zpracovat vejce, sýr a to mléko v té omeletì? A tak dále. Recepty bláznivé kuchaøky, neboli slinivkáøe. Tak by se ty recepty mìly obèas jmenovat. 9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE Psal se rok 1971, když jsem zaklepal poprve na ordinaci urologa doktora Pospíšila. Starý pán mì vítal. "Co tì sem pøivádí hochu?" Øekl jsem mu svùj problém a na to odpovìdìl: "Dá se to zvládnout s podmínkou, že se mnou budeš dobøe spolupracovat. Rád bych tì vidìl co nejdøív zdravého mimo tuto ordinaci." Vyšetøil mì i se svou gumovou rukavicí a odebral se, jako obyèejnì, ke svému šuplíku, kde bylo naházených halda krabièek, sklínek od lékù a mezi nimi se povalovaly tabletky jen tak bez obalu. Zaèal: "Tak hochu, takovou krabici lékù dostaneš v lékárnì. Nezkoušej je nedobrat!" To už na mne pomalu øval. Chvíli mlèel, protože hledal další. Zvedal nalezený èípek vysoko do vzduchu. "Tak hochu, vím, že z tohoto nebudeš nadšený. Ovšem musíš si je všechny nastrkat do svého zadku podle toho, jak já ti radím. Kdejakého nemocného mùže napadnout, >proè bych si je strkal tam, když beru tabletky. Ty mì musí vyléèit. < Tak to hochu není. Moèový mìchýø má totiž dvì stìny, a to vnitøní a vnìjší. Tu vnìjší stìnu ti léèím èípkem. Takže dobrat! Také mì poslal na rentgen a musel jsem si poèkat na výsledek, donést mu rentgenový snímek. Když jsem mu ho pøedal, rozbalil ze sáèku a studoval ho u okna proti svìtlu. "Pojï sem." Volal na mne mohutným hlasem a ukazoval. "To co vidíš na snímku na levé stranì, ty ho máš po své pravé stranì. Vidíš tu èernou teèku na snímku? Ta se nachází na vývodu z tvé ledviny a je to vlastnì zánìt. Zacpává ti tento vývod a my ho spoleènì musíme vyléèit. A zase šuplík, krabièky, tabletky rady a vztyèený prst! Léèba bohužel závisela na spolupráci jiných oddìlení. Po nìkolika kontrolách byl již vzteklý, že s ním jedna kolegynì z jiného oboru špatnì spolupracovala. Stál jsem uprostøed ordinace, on pøepadl telefon a zavolal jí. No, to si urèitì nedala za klobouk, protože seøval jak nehodného štìnìte. Pak zavolal do nemocnice a poprosil je, aby mu pomohli tu kolegyni usmìrnit. Práskl telefonem. Konec dobrý, všechno dobrý. Léèba se zdaøila ale tím, že skonèila v nemocnici. Poslední kontola u doktora Pospíšila vypadala takto. "Tak co hochu? Jsi zdravý. Dobøe jsi spolupracoval. Ale to není všechno. Jestli budeš mít kdykoliv nutkání na moèení, jdi co nejrychleji mùžeš, se vymoèit. Jestli svou moè budeš dlouho zadržovat, bude se ti kazit v mìchýøi, bude zapáchat, budou se v ní množit bakterie, a bude dobrou pùdou pro vznik dalších nemocí. Nakonec moèový mìchýø mùže ztratit i svou pružnost, nebude se ti úplnì vyprazdòovat a zùstanou v moèi látky ve vìtším množství, které ti mohou zpùsobovat nemoci. I v noci jdi na záchod ihned, a to tøeba i víckrát, jakmile tì mìchýø probudí. Pamatuj si dále. Buï se rozlouèíme nyní navždy, nebo sem budeš chodit nejménì dvakrát do roka. Abys vìdìl proè. Jestli na jaøe a na podzim, když se mìní poèasí, budeš vystrkovat své nohy pod duchnou, nachladíš se a jsi zase mùj pacient. Ne jinak je to s nevhodnou obuví. Nohy nemìj v chladnu. Moèovým cestám a ledvinám to neprospìje. Také máš zákaz pití alkohou. Nic alkoholického nepít." Stál jsem blíž ke dveøím a on odcházel ke svému stolu kvùli papírování. Ovšem, když byl již uprostøed ordinace, vzpomnìl si na jeden detalil. Náhle se zastavil, prudce se otoèil, zvedl prst vysoko a zaøval: "Sedmièka pivo je také alkohol. Pozor na to!" (Poznamenám jen, že sedmièku smìli pít i øidièi, byla tak slabá.) Já pak urologa, (tvrdím že díky tìmto radám) do dnešního dne nepotøeboval. Mezitím starý doktor zemøel a já (po ètyøiceti letech od toho posledního setkání s ním), jsem musel kvùli jiným potížím k té nehodné doktorce. Nepoznala mì. Jakmile se ale zaèala hrabat ve starších nálezech, zvedla hlavu a (ta zestárlá, ohnutá, kdysi dáma k pohledání) tiše mi øekla: "Omlouvám se vám za to, že jsem vám kdysi ublížila." Pøešel jsem to mlèky, jakobych si na nic nepamatoval. Tolik rokù musela èekat na tuto pøíležitost, protože jsem jí od té doby, díky svému stálému zdraví, nemusel vidìt. Lidé nejsou zlí. Jen èert nás obèas nutí dìlat schválnì neplechy. Totiž mìl jsem jasnou informaci o tom, že mi tehdy vìdomì ublížila. Dìlala to pod vlivem cizí osoby, která øešila svùj jiný problém. Nìkdo si možná myslí, že tohle povídání patøí jinam. Jistì toužíte i vy po podbném lidském, ochotném, schopném lékaøi

11 pøi vaší nemoci. Když tak ètu vaše pøíbìhy, pøeji vám ho. Existují. 10/ O PANKREATU Popis pankreatu Slinivka je umístìna dutinì bøišní, její vìtší èást nasedá na zadní stranu žaludku. Mùžeme ji øadit do trávícího systému, protože jí produkované enzymy napomáhají trávení, ale je tøeba zdùraznit, že se velmi významnì podílí i na metabolismu cukrù (její porucha mùže vést k rozvoji diabetu). Je to dvojitá žláza, její dvì èásti (viz dále) jsou do sebe zavzaté a navzájem se obklopují. Pokud se mluví o onemocnìních slinivky bøišní (pankreatu), je tøeba si v první øadì uvìdomit, že slinivka má v lidském tìle dvì funkce. Je tvoøena dvìma odlišnými èástmi. Je to jednak žláza s vnitøní sekrecí (její produkty jsou uvolòovány do krve). Tato èást je tvoøena Langerhansovými ostrùvky (skupiny zvláštních bunìk pankreatu), které vytváøí a produkují hormony(inzulín, glukagon, somatostatin). Hormony jsou pak uvolòovány a dále ovlivòují rùzné pochody v organismu. Druhá èást bunìk tvoøí žlázu s vnìjší sekrecí (její produkt trávící š áva, je uvolòován do tenkého støeva). Tato èást produkujeenzymy: trypsin štìpící bílkoviny na aminokyseliny, amylázupøemìòující sacharidy a ipázu pøemìòující bílkoviny. Všechny tyto enzymy jsou produkovány v neaktivních formách (proenzymech), neaktivní formy (proenzymy) jsou aktivovány až pomocí dalších enzymù, které jsou pøítomny v dvanáctníku (duodenu), kam ústí vývod zevnì sekretorické èásti slinivky (té, která produkuje trávící š ávu). Tento mechanismus aktivace enzymù zabezpeèuje kontrolu nad tím, aby se enzymy neaktivovaly døíve, než je tøeba a nepoškodily tak slinivku nebo její vývod. Popis zánìtu slinivky Zánìt slinivky bøišní (pankreatitida) je nemoc zahrnující dvì základní skupiny onemocnìní:tryptickou pankreatitis (zánìt, který je pro pankreas charakteristický, zpùsobený pøedèasným aktivováním trypsinu a spadající mezi akutní onemocnìní) a skupinu pojmenovanou jako ostatní zánìty(podobné zánìtùm v jiných orgánech). V obou skupinách mùžeme najít akutní, chronické a recidivující (navracející se) formy. Akutní zánìt slinivky bøišní (akutní pankreatitis) Je zpùsobena hlavnì infekcemi, obstrukcem (ucpáním) vývodù, ischémií (nedostateèným pøívodem krve a kyslíku ke tkáni), toxickými faktory a poranìními. Je èastìjší u mužù mezi 30. a 50. rokem vìku, ale pøibývají pøípady i mezi mladšími. Pøíèinou je v 50-ti % dlouhodobá konzumace tvrdého alkoholu, ve 30-ti % onemocnìní žluèových cest a ve 20-ti % jde o nekrotizují zánìt slinivky. Tryptický zánìt slinivky (tryptická pankreatitis) je velmi èastá, patøí do skupiny akutních onemocnìní. Vzniká vìtšinou u bézních lidí støedního nebo vyššího vìku, èastìji u žen, mnohdy poexcesu v jídle (velmi tuèné) a pití (koncentrovaném alkoholu) nebo po tupém úderu do bøicha, jindy po zvedání tìžkých bøemen. Základem onemocnìní je pøedèasná aktivace trávící š ávy (pøedèasnou aktivací trypsinu enzym štìpící bílkoviny), která pak natravuje vlastní tkáò slinivky a tím ji poškozuje. K poškození slinivky a následnému zánìtu tedy vede nadmìrný pøíjem tuèného jídla nebo koncentrovaného alkoholu (který aktivuje nadmìrnou sekreci trávících enzymù, které se pak ještì ve slinivce aktivují); natrávení tkánì slinivky vlastními enzymy po pøedchozím poškození orgánu napø.tupým úderem do bøicha; onemocnìní žluèových cest napø. žluèové kameny (cholelithiasa) a ménì èasto kaménky ve slinivce samé, které blokují odtok pankreatické trávící š ávy (pankreatolithiasa). S poškozením slinivky a následným zánìtem se mùžeme setkat i u nìkterých jiných onemocnìní (tuberkulosa, spála, syfilis). Rizikové faktory zánìtu slinivky Jako u mnoha jiných onemocnìní, hraje i u zánìtu slinivky významnou roli genetika. Mezi rizikové faktory proto patøí zhoubný nádor slinivky (karcinom pankreatu) u jiného èlena rodiny (èastìji se vyskytuje u mužù). Dalším z faktorù je nádor nìkterého jiného orgánu dutiny bøišní (žaludek, støevo, dìloha), který vede k prorùstání nádoru i do slinivky, tomuto stavu se øíká druhotný nádor slinivky (pankreatu). Významný podíl na rozvoji nìkterých druhù zánìtù slinivky mají i alkohol, obezita a špatné stravovací návyky (tuèná strava). Riziko zánìtu slinivky stoupá také pøi cholelithiase, což je vlastnì kamínek ve žluèníku, ten mùže ze žluèníku vycestovat a ucpat žluèové cesty. Posledními ze skupiny hlavních rizikových faktorù, jsou stavy po tupém úderu do bøicha (napø. pøi kolektivních a bojových sportech) nebo po zvedání tìžkých bøemen. Prevence zánìtu slinivky Prevence u zánìtù slinivky se neudává. Ovšem neuškodí vyvarovat se nadmìrného pití alkoholu a konzumaci pøíliš tuèných jídel. Riziko se také snižuje pøi prevenci žluèových kamenù (hlídání pøíjmu cholesterolu v potravì). Pokud víte o pøípadu nádoru slinivky (pankreatu) ve své rodinì, nezapomeòte o tom informovat svého lékaøe, je velmi dùležité odhalit nádor vèas (zejména pro jeho destruktivní pùsobení ve tkáni pankreatu). Pøíznaky a projevy zánìtu slinivky U akutní formy se vyskytují prudké bolesti v nadbøišku (epigastrium) nebo levém podžebøí, nìkdy se ale mohou objevit v celém bøiše nebo vystøelovat do jiných èástí tìla (zad, levé lopatky a nìkdy až do levého ramene). Bolesti jsou provázeny zvracením (které ale nepøináší úlevu; ve zvratcích jsou zbytky jídla a pøímìs žluèi) nebo pocitem na zvracení èi škytáním a nevolností. Mùžeme pozorovat zástavu plynùa stolice. Nemocný je tìžce schvácený, má zrychlený tep (tachykardie), zrychlený dech (tachypnoe),horeèku, dezorientaci a poruchy chování (zvýšená agrese, nervozita). V tìžkých a rychle se rozvíjejících se pøípadech mùže nemocný zemøít bìhem nìkolika hodin, proto je nutné neprodlenì po rozvoji tìchto pøíznakù vyhledat lékaøe. Pacient mùže upadnout do šoku (pokles krevního tlaku, dušnost, zhoršení srdeèní èinnosti). Chronické formy jsou doprovázeny bolestí, která ale pøichází nárazovitì s urèitým zpoždìním po pozøení jídla. Nemocní hubnou, jednak proto, že kvùli bolesti po jídle jídlo omezují, jednak proto, že díky nedostateènému zásobení trávící š ávou dochází ke špatnému trávení živin. Toto nedostateèné trávení ve støevì zpùsobuje i viditelnou zmìnu stolice, která je lesklejší

12 a mastnìjší (obsahuje více tukù). Léèba zánìtu slinivky Léèba je závislá hlavnì na druhu a rychlosti rozvoje jednotlivých pankreatitid. Pokud jde o chronickou pankreatitidu a zánìt probíhá delší dobu bez život ohrožujících projevù, není nutná hospitalizace. Lékaø stanoví dietu s velmi nízkým obsah tukù (lipidù) a naopak vysokým podílem cukrù (sacharidù) a bílkovin. Pokud je zánìt dlouhodobìjší a enzymy jsou tvoøeny v nedostateèném množství, pøedepisují se léky, které organismu tyto enzymy nutné pro trávení dodávají. Pøi poškození Langerhansových ostrùvku (poklesu uvolòování inzulinu, který napomáhá vstøebávání cukrù do bunìk) je nutné rozvíjející se cukrovku léèit pomocí umìlého (syntetického) insulinu. U akutních forem je tøeba jednat rychle, protože pøi dlouhém odkládání mùže dojít k rozvoji šoku a i smrti. Proto je nutná hospitalizace v nemocnici. Prvním krokem je konzervativní léèba: léèba šoku, podle vážnosti poškození slinivky lékaøi podávají léky k utlumení èinnosti slinivky a léky tišící bolest, doplòují infusemi chybìjící tekutiny a ionty, nasazují nitrožilní výživu (potøebné složky stravy podávané pøes infusi v roztoku). Monitorují životní funkce (na jednotce intenzivní péèe JIP) a sledují stav nemocného. Hospitalizovaný nemocný nesmí po nezbytnou dobu (nìkolik dní) pøijímat jídlo ústy (per os). Má zavedeny: nasogatrickou sondu (NS je hadièka zavedená nosem do žaludku, kde je možné odsávat obsah nebo podávat tekutou stravu nebo léky),moèový katétr (je hadièka zavedená do moèového mìchýøe, umožòující odchod moèi a mìøení jejího množství) a centrální žilní katétr. V nìkterých akutních pøípadech (pøi léèbì delší než 57 dnù a bez výrazného zlepšení) není jiná možnost než chirurgicky odstranit nevratnì poškozené èásti slinivky anebo zprùchodnit vývody (a už slinivky nebo spoleèný vývod slinivky a jater tzn. žluèových cest). Pøes pøíèný øez stìnou bøišní v oblasti nadbøišku se chirurg dostane ke slinivce. Pokud je odumøelá (nekrotická) tkáò volná, je odstranìna (nekretomie). Jak si mohu pomoci sám Pøi rozvinuté pankreatitidì je nejsnazší zaujmout tzv. úlevovou polohu, která je pro zánìt slinivkyv pøedklonu anebo v kleèe na všech ètyøech, toto øešení je ale pouze úlevové, pro léèbu je nutné navštívit lékaøe. Další možností zmenšení bolestí je dieta s menším obsahem tukù a vìtším objemem cukrù. Komplikace zánìtu slinivky Pøi rozsáhlém poškození pankreatu mùže dojít k rozvoji **cukrovky (diabetu). ** Vnitønì sekretorické èásti slinivky, Langerhansovy ostrùvky, jsou poškozeny uvolnìnými enzymy a ustává v nich produkce inzulínu (hormon ovlivòující metabolismu cukru). Pokud toto poškození dosáhne kritické meze, je hormonu inzulínu nedostatek. Další komplikací pak mùže být stav, kdy poškozené èásti odumírají (nekrotizují), èímž vyvolávají další zánìt. Do odumøelých èástí se ukládá vazivo a vápenaté soli (kalcifikace), ale odumøelá tkáò mùže být také infikována bakteriemi, které se normálnì vyskytují ve støevì, kde jsou pøínosné (dochází k tomu u 60-ti % pøípadù). V pankreatu mohou vznikat dutinky vyplnìné tekutinou (cysty). Pokud je ucpán spoleèný vývod pankreatu a jater (žluèové cesty), dochází ke mìstnání žluèe atrávících š áv ve vývodu a jejich zpìtný tok (v pankreatickém vývodu je ale vìtší tlak než ve vývodu jater a tak dochází k poškození jaterní tkánì pankreatickými š ávami a rozvoji žloutenky ikteru). K rozvoji žloutenky dochází v 25-ti %. Je tøeba myslet i na to, že je možné šíøení infekce i na jiné orgány a struktury v dutinì bøišní. Zánìt slinivky mùže být zamìnìn s tìmito onemocnìními: perforací gastroduodenálního vøedu (vøed na rozhraní žaludku a dvanáctníku), mechanickou støevní neprùchodností, infarktem myokardu. Proto pøi rozhovoru s lékaøem žádné své pøíznaky nezapírejte, snažte se uvést i pro Vás nepodstatné detaily související s onemocnìním. Další názvy: pankreatitida, zánìt slinivky bøišní, pankreatitis, chronický zánìt slinivky bøišní, akutní zánìt slinivky bøišní, chronická pankreatitida, akutní pankreatitida PROMIÒTE, DOSTALO SE TO SEM OMYLEM

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Jak se stravovat při diabetu 2. typu

Jak se stravovat při diabetu 2. typu Jak se stravovat při diabetu 2. typu Diabetes mellitus Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha, projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi. Jde o onemocnění, při kterém je relativní nebo

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ

MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ ING. DAGMAR LUŽNÁ Ing. Dagmar Lužná MAKROBIOTICKÉ NEDĚLNÍ VAŘENÍ DVD se základy energetických cvičení cvičení DO-IN Všechna práva výrobce a vlastníků autorských práv k dílu

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

60 dní - Jsme to co jíme - Ing. Petr Havlíček-jídelníček

60 dní - Jsme to co jíme - Ing. Petr Havlíček-jídelníček 60 dní - Jsme to co jíme - Ing. Petr Havlíček-jídelníček POTŘEBNÉ PŘÍSADY chuť a vůle POSTUP PŘÍPRAVY 1.den: Snídaně: 100ml, Čerstvá ovocná, ovocno-zeleninová šťáva, Naředit vodou 2:1 ve prospěch vody

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více