MENTÁLNÍ BULIMIE. Kognitivně behaviorální přístup k terapii. MUDr. Petr Možný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENTÁLNÍ BULIMIE. Kognitivně behaviorální přístup k terapii. MUDr. Petr Možný"

Transkript

1 MENTÁLNÍ BULIMIE Kognitivně behaviorální přístup k terapii MUDr. Petr Možný

2 Poruchy příjmu potravy Mentální anorexie Mentální bulimie Záchvatovité přejídání Psychogenní zvracení Pica těhotenská psychotická oligofrenní

3 Mentální bulimičky jsou neúspěšné (naštěstí) mentální anorektičky.

4 Mentální bulimie Popsána aţ v roce 1979 B.Russelem součást DSM III 1990 součást ICD 10 Poměr ţeny:muţi 10:1 Výskyt v posledních 30 letech výrazně stoupá. Vázána na společnost hojnosti a kult štíhlosti. V ČR trpí mentální bulimií 5-6% ţen (odhad).

5 Mentální bulimie charakteristické rysy SHODNÉ S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ Sebehodnocení téměř výhradně na základě vlastní váhy a vzhledu Chorobný strach z tloušťky a usilovná snaha sníţit vlastní váhu Snaha o omezení jídla, drţení přísných diet Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle ODLIŠNÉ OD MENTÁLNÍ ANOREXIE Časté epizody nekontrolovaného záchvatovitého přejídání Snaha napravit záchvat přejedení obvykle zvracením, ale i cvičením, projímadly, diuretiky Váha je v normě, někdy spíše nadváha

6 Cvičení: Jak to mám s postavou a váhou? Měl (a) jsi někdy období, kdy jsi byl(a) nespokojená se svojí váhou a pokoušel(a) jsi se hubnout (nejedení, dieta, cvičení)? S jakými myšlenkami to bylo spojeno? S jakými emocemi? Jak se to projevovalo v chování? Jaké to mělo bezprostřední a dlouhodobé důsledky? Jak to nakonec dopadlo? Souvisí to nějak s tvým sebevědomím? Najdeš jádrové a podmíněné přesvědčení, které s tím souvisí? Prodiskutujte ve trojicích

7 Kognitivně behaviorální model vzniku a udrţování mentální bulimie Nízké sebevědomí, nespokojenost s vlastním vzhledem Přehnaná důleţitost, připisovaná vlastní postavě a váze Přísné omezování se v jídle, striktní dietní omezení Perfekcionismus Černobílé uvažování Perfekcionismus Černobílé uvažování Trvalý pocit hladu, nemoţnost dodrţet dietní omezení Záchvatovité přejídání, sníţení tenze Výčitky, sebenenávist Úmyslné zvracení, uţívání projímadel a diuretik

8 Tělesné důsledky mentální bulimie Jde o důsledky opakovaného přejídání a zvracení Ústní dutina: poškození zubů, otoky slinných ţláz Jícnové vředy, někdy i protrţení jícnu Roztaţení ţaludku, ţaludeční vředy Narušení činnosti střev, zácpa (projímadla) Narušení metabolické rovnováhy: sníţená hladina draslíku a chloridů v krvi Otoky nohou Srdeční selhání

9 Psychické důsledky mentální bulimie Jde o důsledky neschopnosti dodrţovat vlastní pravidla jedení a důsledky chronického pocitu hladu Nadměrná obava z tloušťky, idealizace štíhlosti Zabývání se pouze jídlem a vlastním vzhledem Pocity napětí, viny, úzkosti Podráţděnost, zhoršená schopnost soustředění Narušení mezilidských vztahů, osamělost Narůstající nespokojenost se sebou Deprese Sebepoškozování, sebevraţedné pokusy

10 Příčiny mentální bulimie GENETICKÁ VLOHA: Ţeny Hruškovitá distribuce uloţení tuku v těle (v pase a hýţdích) Vysoký index hmotnosti těla ( sklon k tloustnutí ) 5-6% ţen v naší populaci 10% ţen, jejichţ matka trpěla PPP 40-50% ţen, jejichţ identické dvojče trpí PPP Silnější genetická vloha je u mentální anorexie neţ u mentální bulimie.

11 Příčiny mentální bulimie Psychologické: Nespokojenost se sebou, s vlastním vzhledem (60-75% dospívajících dívek!) Nízké sebevědomí (záţitky v raném dětství či později) Touha po štěstí, úspěchu, oblibě Štíhlost = způsob jak dosáhnout štěstí, úspěchu, obliby Negativní záţitky (posměch; týrání, zneuţívání) Pozitivní záţitky (obdiv) Perfekcionismus (touha po dokonalosti) Sebeovládání Černobílé uvaţování Důleţité je jak vypadám (ne jaká jsem).

12 Příčiny mentální bulimie SPOLEČENSKÝ TLAK Snadná dostupnost potravy Stigmatizace nadváhy Idealizace štíhlosti Ztotoţnění vzhledu a charakteru Podceňování vrozených předpokladů pro typ postavy Rodinné vztahy a jídelní zvyky Dietní průmysl, klamavé reklamy

13

14

15 DŮSLEDEK SOCIÁLNÍHO TLAKU NA ŠTÍHLOST Štíhlý tisk

16 NEBYLO TOMU TAK VŢDY

17

18 MEDIÁLNÍ VZORY PRO MLADÉ DÍVKY A ŢENY Herečky Modelky Manekýny = důraz na vnější vzhled (nikoli vědkyně, lékařky, učitelky) Ţena má být krásná, nikoli chytrá.

19 NĚKTERÉ TYPICKÉ POSTOJE BULIMIČEK VŮČI VLASTNÍMU TĚLU Jestliţe se srovnávám se svými vrstevnicemi, nejsem se svým tělem spokojená. Mám pocit, ţe mám příliš veliký zadek. Velice si přeji, abych byla štíhlejší. Moje prsa mi připadají příliš velká. Mám sklon své tělo skrývat (například tím, ţe nosím volný oděv). Kdyţ se na sebe dívám do zrcadla, nejsem se svým tělem spokojená. Připadám si tlustá. Své tělo vnímám jako břemeno, které musím nést. Některé části mého těla mi připadají jako oteklé. Je pro mě velice důleţité, jak vypadám. Mé břicho vypadá jako bych byla těhotná. Závidím ostatním jejich postavu. (Vandereycken, 1990)

20 TERAPIE MENTÁLNÍ BULIMIE Většinou ambulantní formou Indikace k hospitalizaci: deprese a suicidální tendence či váţné sebepoškozování metabolický rozvrat (hypokalémie) neúspěšná ambulantní léčba Psychoterapie je hlavní terapeutickou metodou, farmaka mají jen pomocný význam. KBT je metodou volby, má nejlépe prokázanou účinnost. Účinné jsou i jiné typy psychoterapií a rodinná terapie.

21 TERAPIE MENTÁLNÍ BULIMIE Vyšetření Behaviorální, kognitivní a funkční analýza Historie problému, včetně dosavadních terapií Formulace případu Definice problémů Stanovení cílů Edukace Jídelní reţim Kognitivní restrukturalizace postoje ke svému vzhledu; k sobě; zvýšení sebepřijetí a sebevědomí Další metody rodinná terapie, nácvik řešení problémů aj. Prevence relapsu Udrţovací léčba

22 VYŠETŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU 1. Přesná povaha problému, jak jej pacientka chápe 2. Specifická psychopatologie (a) Postoje k vlastní postavě a váze Míra důleţitosti připisovaná vlastní postavě a váze Reakce na změny váhy Reakce na poznámky ohledně jejího vzhledu Ţádoucí váha (b) Návyky při jídle Snaha o dodrţování diety Epizody přejídání Pocit kontroly nad jedením (c) Metody kontroly váhy Dieta (viz výše) Úmyslně navozované zvracení Uţívání projímadel či diuretik Cvičení

23 VYŠETŘENÍ SOUČASNÉHO STAVU 3. Obecná psychopatologie (a) Příznaky úzkosti, deprese, sebevraţedné tendence, sebepoškozování; abusus alkoholu, drog (b) Interpersonální vztahy (c) Sebeúcta, asertivita, perfekcionismus 4. Životní okolnosti 5. Tělesné zdraví Prodělaná onemocnění Váha a její vývoj během ţivota Biochemické vyšetření elektrolyty, krevní obraz Fairburn, 1989

24 Bludný kruh záchvatu přejídání Kontext: - celý den jsem nejedla - mám strašný hlad - jsem sama doma Spouštěč: - silné puzení se najíst - představa jídla ve spíži TĚLESNÉ PŘÍZNAKY: - bolest břicha, nevolnost - bušení srdce - zrychlené dýchání CHOVÁNÍ: Konzumace velkého množství jídla MYŠLENKY: Jsem tlustá a hnusná. Nemám žádnou vůli, jsem slaboch Musím to ze sebe nějak dostat. EMOCE: - bezprostředně: úleva - po chvíli: vztek na sebe zoufalství úzkost NÁPRAVNÉ RITUÁLY: - úmyslné zvracení - braní laxativ a diuretik - usilovné cvičení - OMEZOVÁNÍ SE V JÍDLE

25 Cíle při terapii mentální bulimie 1. Pravidelný jídelní reţim. 2. Odstranění přejídání a zvracení. 3. Zmírnění (odstranění) dietních omezení. 4. Odstranění zabezpečujícího a vyhýbavého chování. 5. Změna negativního postoje k vlastnímu tělu. 6. Změna negativního postoje vůči sobě. 7. Rozvíjení pozitivních ţivotních aktivit, zlepšení mezilidských vztahů. 8. Zvládnutí dalších problémů.

26 TERAPIE MENTÁLNÍ BULIMIE Ambulantní léčba trvá 3-6 měsíců Sezení 1-2x týdně Celkem sezení Podpůrná sezení co 1 3 měsíce po dobu minimálně 2 let (ale i déle). TŘI FÁZE Edukace a jídelní reţim (behaviorální část) Problematické myšlenky a přesvědčení (kognitivní část) Prevence relapsu

27 MOTIVACE V TERAPII MENTÁLNÍ BULIMIE Pacientka je často motivovaná přestat zvracet, není ale motivovaná změnit své jídelní návyky V rámci vyšetření je třeba probrat historii vzniku a průběhu problému a zdůrazňovat co pacientka v důsledku mentální bulimie ztratila a co by mohla získat, pokud by se dokázala uzdravit Přitom postupujeme podle pravidel motivačního rozhovoru necháme pacientku, aby sama uváděla argumenty ve prospěch změny Zaměříme se na otázku ţivotních hodnot co je pro pacientku důleţité, čeho by chtěla v ţivotě dosáhnout, čeho si cení na druhých lidech Nakolik se jí daří těchto hodnot dosahovat v rámci mentální bulimie co jí přináší (!!!) a co jí bere Jakým způsobem by mohla těchto svých hodnot dosáhnout jinak, neţ ţe se zaměří na svůj vzhled a postavu Protoţe základem všech PPP je nízké sebevědomí, je třeba pacientku oceňovat a povzbuzovat; zaměřit se i na jiná témata, neţ je jedení; oceňovat jiné vlastnosti a přednosti neţ je vzhled. Pacientky s PPP jsou velmi citlivé na poznámky ohledně vzhledu i pochvalu často interpretují negativně!

28 ZÁKLADNÍ BODY EDUKACE: EDUKACE Seznámíme pacientku s KB modelem vzniku a udržování mentální bulimie. 1. I kdyţ omezování se v jídle je nepochybně reakcí na záchvaty přejídání, na druhé straně tyto záchvaty přejídání udrţuje. 2. Úmyslně vyvolávané zvracení a v menší míře zneuţívání projímadel a diuretik také podporují záchvaty přejídání 3. Přehnaná pozornost věnovaná vlastní postavě a váze, především tendence hodnotit vlastní cenu v závislosti na postavě a váze, podporuje extrémní omezování se v jídle a tím udrţuje problém s jedením. 4. Přehnaná důleţitost připisovaná postavě a váze se často pojí s dlouhodobými pocity vlastní neschopnosti a bezcennosti.

29 1. Tělesná váha a její regulace normální váha/ váha pacientky EDUKACE nejde o přesnou určitou váhu, ale o dosaţení určitého váhového rozmezí v rozsahu asi tří kilogramů, ne pod 85% standardní váhy (psychologické a fyziologické následky podvýţivy). teorie stanoveného bodu váhy je individuální, lze jej snadněji neţ sníţit; aktivní obrana těla proti jeho změně zvýšit 2. Tělesné následky záchvatů přejídání, úmyslného zvracení a zneužívání projímadel a diuretik. narušení elektrolytové rovnováhy v důsledku zvracení nebo užívání projímadel; zvětšení slinných žláz; narušení povrchu zubů; přechodné otoky, zvláště u těch kdo užívají velká množství projímadel či diuretik; nepravidelnosti menstruačního cyklu.

30 EDUKACE 3. Relativní neúčinnost zvracení a užívání projímadel pokud jde o ovlivnění tělesné váhy. záchvaty přejídání vedou ke konzumaci velkého mnoţství energie (kalorií), které ani úmyslné zvracení neodstraní. projímadla a diuretika mají minimální vliv na vstřebávání kalorií z potravy jejich vliv na tělesnou váhu je jen přechodný

31 EDUKACE 4. Škodlivý vliv omezování příjmu potravy Existují tři typy omezování příjmu potravy: odmítání jídla během určité doby odmítání určitých druhů potravin omezování celkového mnoţství jídla Vytvoření přísných dietních pravidel, která není moţno dodrţet, zvláště v zátěţových situacích. Jakmile se pacientka vzdá své sebekontroly, další faktory aktivně vedou k přejedení. Mezi tyto faktory patří potěšení, které vzniká při jedení zakázaného jídla; odvedení pozornosti od současných problémů; a dočasné zmírnění pocitů deprese a úzkosti. Nadměrné omezování se v jídle přímo vede k přejídání. Cílem je, aby pacientka dospěla k závěru, ţe se musí naučit se v jídle neomezovat. Tento bod je třeba během léčby opakovaně zdůraznit.

32 JÍDELNÍ REŢIM Sebesledování vlastních jídelních návyků Jídelní deník Datum: Čas Co a kolik jsem toho snědla a vypila ZP Zv Pr Myšlenky a pocity spojené s jídlem ZP = Záchvat přejedení; Zv = zvracení; Pr = projímadla

33 JÍDELNÍ REŢIM 1. Předpis pravidelného jídelního režimu Tři nebo čtyři plánovaná jídla denně, plus jednu nebo dvě plánované přesnídávky. Mezi jednotlivými jídly by nemělo být více neţ tři hodiny a pacientka by měla vţdy vědět, kdy má zase jíst. Mechanické jedení tj. jíst podle stanoveného plánu, bez ohledu na to, jestli mám chuť nebo čas Mezi určenými dobami se musí pacientka co nejvíce snaţit se jedení vyvarovat. Váţit se maximálně jednou týdně.

34 JÍDELNÍ REŢIM 2. Kontrola podnětů a doprovodná opatření Jíst pouze v jedné místnosti v bytě a mít určené místo pro jedení. Při jídle se nezabývat ţádnými jinými činnostmi. Během jedení omezit přístup k dalšímu jídlu. Cvičit nechávání jídla na talíři, nedojídání. Vyhazovat zbylé jídlo. Omezení expozice vůči nebezpečným jídlům. Plánování nákupů a nakupování podle připraveného seznamu, v době, kdy je pacientka sytá.

35 3. Alternativní chování JÍDELNÍ REŢIM Seznam činností, která slouţí ke zvládnutí puzení k přejedení a ke zvracení 4. Pokyny ohledně zvracení Nezačínat jíst s předsevzetím zvracet po jídle. Po jídle se zabrat do činnosti, která znemoţňuje zvracení. Dát si časový interval, po který pacientka odolá puzení ke zvracení. Zaznamenávat si tělesné pocity a myšlenky po jídle s postojem plné všímavosti. 5. Pokyny ohledně projímadel a diuretik Přestat s jejich uţíváním 6. Zapojení blízkých osob (rodiče, sourozenci) Probrat s nimi jejich názory a problémy ohledně vztahu s pacientkou Vysvětlit jim princip terapie a dohodnout se s nimi, jak mohou pomoci

36 JÍDELNÍ REŢIM POSTUPNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ DIETNÍCH OMEZENÍ Zvýšení pravidelnosti jedení Seznam zakázaných jídel o např. návštěva obchodu s potravinami Postupné zařazování těchto jídel do jídelníčku formou odstupňované expozice Nácvik jedení zakázaných jídel v sezení Nácvik jedení v obávaných situacích

37 KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE Vycházíme ze záznamů v jídelním deníku a zaměřujeme se na myšlenky ohledně jídla, váhy, postavy a na negativní sebehodnocení. TYPICKÁ KOGNITIVNÍ ZKRESLENÍ U MENTÁLNÍ BULIMIE Nepodloţené závěry - příklady: Nedokáţu se kontrolovat. Včera večer, kdyţ jsem večeřela v restauraci, jsem snědla všechno, co přinesli, i kdyţ jsem se předem rozhodla, ţe budu jíst s mírou. Mám tak slabou vůli. Mám nějakou cenu jedině pokud jsem štíhlá. Přehnané zobecňování - příklady: Kdyţ jsem dříve jedla sladké, bývala jsem tlustá; proto nyní vůbec nesmím jíst sladké, abych nebyla obézní. Všechny úspěšné ţeny jsou štíhlé a krásné nemůţu být úspěšná, pokud nebudu štíhlá a krásná. Přehánění - příklady: Kdyţ přiberu tři kila, přestanu být schopna se kontrolovat. Pokud se někdo zmíní o mé postavě, nesnesu to. Přibrala jsem kilo, takţe uţ nemohu nosit krátké kalhoty.

38 KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE TYPICKÁ KOGNITIVNÍ ZKRESLENÍ U MENTÁLNÍ BULIMIE Černobílé čili všechno-nebo-nic myšlení - příklady: Pokud se dokonale neovládám, nedokáţu se ovládat vůbec. Pokud se nedokáţu ovládnout v této věci, ztratím kontrolu nad celým svým ţivotem. Pokud přiberu půl kila, pak v tom budu pokračovat a přiberu padesát kilo. Pokud nebudu dodrţovat přísný dietní reţim, pak nastane v mém ţivotě chaos a nebudu schopna zvládnout vůbec nic. Vztahovačnost - příklady: Dva muţi se smáli a cosi si šeptali kdyţ jsem šla okolo. Asi si říkali jak hrozně vypadám. Vţdyť jsem přibrala dvě kila... Cítím se trapně, kdyţ mě druzí pozorují, jak jím. Kdyţ vidím někoho tlustého, hned si řeknu, ţe budu vypadat jako ona. Pověrečné myšlení - příklady: Nemohu mít z ničeho potěšení, protoţe bych o to hned přišla. Kdyţ sním něco sladkého, okamţitě se mi to přemění na tuk v břiše.

39 KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE TYPICKÁ PRAVIDLA Pokud nedokáţu dodrţovat svá jídelní pravidla, pak nemám ţádnou vůli. ( Pokud dokáţu dodrţovat svá jídelní pravidla, pak mám pevnou vůli. ) Pokud nebudu štíhlá, tak nebudu šťastná ( Pokud budu štíhlá, tak budu šťastná.) Pokud nebudu štíhlá, tak nebudu oblíbená. ( Pokud budu štíhlá, tak budu oblíbená.) Pokud bych přibrala, tak bych byla zoufalá. ( Pokud zhubnu, tak budu se sebou spokojená. )

40 KOGNITIVNÍ RESTRUKTURALIZACE TYPICKÁ JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ Jsem k ničemu. Jsem hnusná. Ostatní lidé mě posuzují podle toho, jak vypadám. Je lepší být mrtvá neţ tlustá.

41 DALŠÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY Postupná expozice obávaným situacím (např. spojeným s ukazováním vlastního těla). Rodinná terapie. Plánování a rozvíjení pozitivních záţitků. Nácvik asertivního chování. Nácvik řešení problémů. Nácvik relaxace. Nácvik všímavosti (mindfulness) vůči vlastním tělesným pocitům, emocím a myšlenkám.

42 PREVENCE RELAPSŮ Rizikové situace a jejich zvládání. Normální přejedení. Sociální tlak a jeho zvládání. Aktivace negativních jádrových přesvědčení o sobě. Podpůrná sezení jednou měsíčně/za 3 měsíce

43 Některé problémy v terapii mentální bulimie Stanovení cílů terapie - chtějí přestat zvracet, ale nechtějí přestat drţet diety a omezovat se v jídle Ambivalence vůči změně relapsy přejídání a zvracení lhaní (dlouhodobý zvyk, stud) aktivace negativních přesvědčení Přítomnost dalších problémů sebepoškozování (sebetrestání, sniţování tenze) abusus alkoholu, drog (sniţování tenze, potlačování hladu) rysy osobnosti hraniční; vyhýbavá, obsedantní deprese, sociální fobie Negativní vliv rodinného prostředí dietní návyky v rodině kritizování pacientky

44 Účinnost KBT u mentální bulimie KBT má nejlépe potvrzenou účinnost. Je u mentální bulimie terapií první volby jak v USA, tak ve Velké Británii. U pacientek, které dokončily terapii, je kolem 50% po 2 letech. Podíl předčasně ukončených terapií je kolem 30%. Účinnost se zvyšuje, pokud má pacientka udrţovací terapii. Dlouhodobý průběh mentální bulimie: % se uzdraví % se výrazně zlepší % chronický průběh (Steinhausen & Weber, 2009)

45 A na závěr...

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu? Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu? Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Studuješ?...a není to úplně jednoduché?

Studuješ?...a není to úplně jednoduché? ...občas si myslíš, že to nemá smysl...vstávání...a před Tebou celý den = depka...úkoly a povinnosti se hromadí neskutečnou rychlostí a Ty nevíš, co s tím...nesoustředíš se...ve třídě se necítíš zrovna

Více

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám

7 Úvod. Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct sám 7 Úvod Psychické potíže 12 Úzkosti 16 Deprese 17 Psychózy 19 Poruchy příjmu potravy 21 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) 23 Sebepoškozování Podpůrná síť [na koho se obrátit] 28 Jak si pomoct

Více

Příručka pro učitele 2. stupně

Příručka pro učitele 2. stupně PREVENCE NA ZŠ PRAKTICKÉ Příručka pro učitele 2. stupně Mgr. Martina Lenhartová Králíky 2012 Obsah ÚVOD... 1 VZTAHY VE TŘÍDĚ, ŠIKANA... 2 ZÁŠKOLÁCTVÍ... 9 VOLNÝ ČAS, ZÁJMOVÁ AKTIVITA... 13 ZDRAVÁ VÝŽIVA,

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci (Výzkum pomocí dotazníku A-DES) Rigorózní práce Jan Soukup jednooborová psychologie konzultant:

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

Potřeby tělesně postižených matek

Potřeby tělesně postižených matek CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více