Onemocnění jater u koček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Onemocnění jater u koček"

Transkript

1 Strana 1 ze 5 Info 2/2014 Onemocnění jater u koček Vzhledem k tomu, že se játra podílí na mnoha tělesných funkcích, projevují se jejich onemocnění různými klinickými příznaky a laboratorními odchylkami. KLINICKÉ PŘÍZNAKY Časné klinické příznaky jsou většinou nespecifické jako např. změna chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, polyurie, polydipsie, občasné zvracení, průjem nebo letargie. Vzhledem k velké rezervní kapacitě jater se s typickými příznaky jako je žloutenka, hepatální encefalopatie, ascites nebo krvácení setkáváme až v pozdních stádiích onemocnění. Tyto příznaky se vyskytují v důsledku narušení normálních hepatálních funkcí. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA I přesto, že jsou klinické příznaky nespecifické, můžeme nalézat změněné biochemické parametry již při rutinních krevních vyšetřeních. Je velmi důležité rozlišovat mezi aktivitou enzymů a funkční diagnostikou. Zvýšená hladina jaterních enzymů doprovází buď poškození hepatocytů (ALT, AST, GLDH) nebo indukci enzymů cholestázou (ALP, GGT) či podáním některých léků. Zvýšená hladina jaterních enzymů nám neposkytuje přesnou informaci o míře jaterního poškození nebo funkci jater. Při funkčních zkouškách jater je měřena koncentrace látek, které jsou v játrech syntetizovány, metabolizovány nebo vylučovány žlučovými cestami (bilirubin, žlučové kyseliny, albumin, glukóza, urea, koagulační faktory). VÝZNAM JATERNÍCH ENZYMŮ U KOČEK ALT (alaninaminotransferáza) je enzym velmi specifický pro játra. Zvýšení aktivity se může objevit při jakémkoli typu hepatálního poškození, ale také v průběhu některých extrahepatálních procesů. Po akutním jaterním poškození stoupá hladina tohoto enzymu až stonásobně a po odeznění poškození klesá během 1-3 týdnů opět do referenčního rozmezí. AST (aspartátaminotransferáza) je pro játra méně specifická než ALT, protože vykazuje vysokou aktivitu i v kosterních svalech a erytrocytech. K jejímu zvýšení tudíž může vést nejen jaterní onemocnění ale i muskulární poškození nebo hemolýza. V případě akutního jaterního poškození stoupá pomaleji a s menší intenzitou než ALT. Vzhledem k tomu, že má kratší poločas rozpadu (u koček asi 77 minut), po odeznění jaterního poškození opět rychle klesá. Dlouhodobé zvýšení AST je nepříznivým prognostickým faktorem. GLDH (glutamátdehydrogenáza) je přítomna v mitochondriích hepatocytů, které se vyskytují ve velmi hojném počtu zejména v periportálních oblastech. Tyto perivenózní oblasti jater jsou jako první poškozovány metabolicko-toxickými a hypoxickými inzulty stejně jako cholestatickými procesy. Selektivně zvýšená aktivita GLDH v séru může být známkou jaterního přetěžování.

2 Strana 2 ze 5 EXTRAHEPATÁLNÍ PŘÍČINY ZVÝŠENÍ JATERNÍCH ENZYMŮ Indukované léky Endokrinopatie Hypoxie/hypotenze (ALT, AST, GLDH) Svalové poškození (AST) Procesy kostní přeměny (ALP) Příjem kolostra (ALP, GGT) Březost (ALP) Onemocnění GIT (ALP, ALT) Phenobarbital (ALP, ALT) Kortikosteroidy (u psa) Hypothyreóza (ALT, ALP) Diabetes mellitus (ALP) Srdeční insuficience Akutní anémie Šok Sepse Růst Osteosarkom Osteomyelitis Hojení fraktur IBD Pankreatitis Zvýšení ALP (alkalické fosfatázy) by mělo být interpretováno u koček rozdílně než u psů. Kočky mají méně hepatocelulárního ALP a ta má velmi krátký poločas rozpadu. Proto je nutné zabývat se i minimálním zvýšením hladin ALP a pokusit se objasnit jeho příčinu. Kromě extrahepatálních příčin dochází ke zvýšení ALP zejména vlivem jaterní lipidózy a obstrukce žlučových cest. Kočky s jaterní lipidózou obvykle vykazují markantnější zvýšení ALP ve srovnání s GGT. GGT (dříve GMT, gamaglutamyltransferáza) je stejně jako ALP enzym vázaný na buněčné membrány, vyskytuje se v mnoha orgánech. Nejvyšší aktivitu vykazuje v pankreatu a v ledvinách. Renální GGT je však vylučována do moči a pankretatická GGT do duodena, tudíž mají na zvýšení krevní hladiny GGT největší podíl játra (výjimkou je zvýšení hladiny u koťat po požití kolostra). GGT je u koček citlivým parametrem cholestáze. FUNKČNÍ UKAZATELÉ Ačkoli je albumin syntetizován pouze v játrech, závisí jeho hladina na mnoha dalších faktorech, čímž se stává poněkud nespecifickým jaterním ukazatelem. Mezi extrahepatální příčiny hypoalbuminémie patří např. exsudativní enteropatie, proteinurie, exsudativní kožní léze, podvýživa a sekvestrace do třetího prostoru (např. ascites). Velká část koagulačních faktorů je syntetizována v játrech a závažná akutní i chronická onemocnění jater vedou k poruchám koagulace. Prodloužený protrombinový a aktivovaný parciální tromboplastinový čas jsou důležitými ukazateli před plánovanou biopsií jater. Močovina je v játrech syntetizována z amoniaku v ornitinovém cyklu. Těžké toxické poškození jater nebo portosystémové zkraty vedou ke snížení hladiny močoviny a zvýšení hladiny amoniaku. Játra mají velkou rezervní kapacitu, díky které jsou schopna udržet dostatečnou

3 Strana 3 ze 5 hladinu glykémie. V konečných fázích chronických hepatitid či selhání jater v důsledku portosystémových zkratů se již můžeme setkat s hypoglykémií. Koncentrace bilirubinu v séru poskytuje informace o vstupu bilirubinu do hepatocytů, jeho konjugaci a vyloučení do žluči. Tento parametr však není specifický, protože odráží i extrahepatální příčiny ikteru jako je hemolytická anémie nebo extrahepatální cholestáze. Různé formy ikteru mohou být odlišeny společnou interpretací laboratorních nálezů a výsledků dalších např. zobrazovacích diagnostických metod. U každého pacienta by měl být současně hodnocen krevní obraz, aby bylo možné vyloučit hemolýzu. Žlučové kyseliny jsou syntetizovány v mitochondriích hepatocytů a následně jsou z většiny konjugovány s taurinem. Vlivem konjugace jsou ve střevě žlučové kyseliny v ionizované formě a nemohou být vstřebávány. Teprve po emulgaci tuků jsou schopny se navázat na specifické receptory v ileu a projít portální žilou zpět do jater. Žlučové kyseliny tvoří % žluči ve žlučovém měchýři, jsou neustále vylučovány do duodena a jsou stanovovány jako preprandiální hladina žlučových kyselin. U zdravých zvířat dojde po příjmu potravy ke zvýšenému vyloučení žlučových kyselin do střeva, odkud jsou vstřebány a portální krví se opět vracejí do jater (enterohepatální cyklus), tím dochází pouze k nepatrnému zvýšení sérových hladin (postprandiální hladina). Velké množství žlučových kyselin překračuje absorpční schopnost hepatocytů a vede ke zvýšení sérových hladin. Největší diagnostický přínos má měření obou dvou hodnot: preprandiálních (po 12 hodinové hladovce) a postprandiálních (2 hodiny po nakrmení). Specifita jednotlivých měření je velmi vysoká. Zvýšená hladina žlučových kyselin hovoří o dysfunkci jater (nebo specifických cévních anomáliích) ještě před rozvojem ikteru. HEMATOLOGICKÉ ZMĚNY Anémie je běžným nálezem doprovázejícím onemocnění jater. V případě krevních ztrát (koagulopatie, gastrointestinální vředy) je regenerativní. Vzhledem k neefektivnímu využití zásob železa je však častěji neregenerativní. Zánětlivá onemocnění jater mohou být doprovázena leukocytózou. VYŠETŘENÍ MOČI Snížená specifická hmotnost moči může být způsobena polyurií a polydipsií. V moči zdravých koček nebývá detekován bilirubin. Proto, pokud pozorujeme bilirubinurii, jedná se o významný nález a měli bychom se jím dále zabývat. Amoniumurátové krystaly v močovém sedimentu jsou detekovatelné u 15 % koček s portosystémovým zkratem nebo závažnou jaterní dysfunkcí. BIOPSIE Klinické vyšetření, laboratorní a zobrazovací diagnostické metody nám poskytují pouze obecné informace o probíhající hepatopatii. Definitivní diagnózu je možno určit až pomocí bioptického odběru vzorků. Pro získání tkáňových vzorků je několik různých metod odběru. Nejjednoduššími metodami je tenkojehelná nebo tru-cut biopsie. Odběry mohou být prováděny naslepo, pod ultrasonografickou kontrolou a tru-cut odběr je možné provést také laparoskopicky. Tenkojehelná biopsie má mnoho výhod jako jsou minimální materiální náklady a ojedinělý výskyt komplikací. Studie však ukazují, že pouze u 30 % pacientů se cytologické a histopatologické diagnózy zcela shodují.

4 Strana 4 ze 5 NEJČASTĚJŠÍ JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ U KOČEK JATERNÍ LIPIDÓZA Felinní jaterní lipidóza je běžná a potenciálně smrtelná choroba. Obézní kočky mají predispozici k ukládání tuku v játrech. V 5 % případů je lipidóza idiopatická, většinou se však pojí k některému z onemocnění doprovázenému vysokou úrovní katabolismu. Přísun mastných kyselin z tukových zásob přesáhne absorpční kapacitu jater. Nejčastěji jsou ohroženy obézní kočky ve středním věku, u kterých došlo k několikadennímu hladovění, zvracení nebo rychlému úbytku na váze. U postižených jedinců obvykle nalézáme zvětšenou jaterní siluetu a 70 % pacientů bývá ikterických. Laboratorní nálezy se mohou lišit v závislosti na vyvolávajícím onemocnění. Typickým nálezem je zvýšená aktivita ALP s mírným zvýšením ALT a AST. Pokud dochází ke zvýšení GGT může to být důkazem původního jaterního onemocnění nebo onemocnění slinivky. Obr. 1 Cytologický obraz tukové degenerace jaterních buněk TERAPIE FELINNÍ LIPIDÓZY 1. Terapie primárního onemocnění kcal/kg/den lehce stravitelné diety s vysokým obsahem proteinů (s výjimkou hepatoencefalopatie). Pokud je to nutné, krmit asistovaně nebo prostřednictvím sondy 3. Infúzní terapie (bez laktátu a glukózy) 4. Antiemetika 5. Substituce draslíku 6. Substituce fosforu 7. Substituce vit. K mg/den L- karnitinu mg/den taurinu mg/kg/den S- adenosylmethioninu 11. suplementace vitamínů rozpustných ve vodě NEUTROFILNÍ HEPATITIDA Neutrofilní zánět žlučových cest se vyskytuje hlavně u středněvěkých a starších koček. Postižení pacienti nejčastěji vykazují nechutenství, letargii a horečku. Většina pacientů vykazuje bolestivost při palpaci dutiny břišní. Chronické případy jsou spojeny s mírnějšími příznaky. Charakteristickými laboratorními nálezy je hyperbilirubinémie, zvýšená aktivita ALT a v menší míře ALP a GGT. Zvyšuje se koncentrace žlučových kyselin a v krevním obraze nalézáme leukocytózu, neutrofílii s posunem doleva. Doporučuje se kultivace jaterní tkáně nebo žluči pro detekci ascendentní infekce jako příčiny neutrofilní cholangitidy. Neutrofilní cholangitida je často spojována s pankreatitidou nebo nespecifickým střevním zánětem (IBD). Pokud se všechny tyto stavy vyskytují současně, nazývá se onemocnění triaditis. Je možné, že IBD podporuje vznik ascendentní infekce slinivky, jater a žlučových cest.

5 Strana 5 ze 5 TERAPIE NEUTROFILNÍ CHOLANGITIDY 1. Antibiotika např. amoxicilin klavulanát a poté dle antibiogramu 2. Infúzní terapie 3. Krmení lehce stravitelnou dietou 4. Antiemetika, v případě potřeby 5. Ursodeoxycholová kyselina 10-15mg/kg/den mg/kg/den S- adenosylmethioninu 7. Substituce draslíku, v případě potřeby 8. Substituce vit. K, v případě potřeby LYMFOCYTÁRNÍ CHOLANGITIDA Lymfocytární cholangitis se vyskytuje většinou u mladých koček. Asi 50 % postižených zvířat je ve věku okolo 4 let. Predisponované jsou perské kočky. Etiologie není zcela jasná. Pravděpodobně se jedná o imunitně zprostředkované onemocnění. Klinické příznaky jsou na počátku často velmi mírné. Projevuje se sníženým apetitem nebo může být chuť k jídlu zachována, ale zvířata hubnou. V pokročilých stádiích dochází k rozvoji ikteru a ascitu. Může se vyskytovat hepatomegalie a lymfadenopatie. V mírnějších případech zaznamenáváme jako jedinou laboratorní abnormalitu zvýšenou aktivitu všech jaterních enzymů. V pokročilejších fázích se zvyšují koncentrace bilirubinu a žlučových kyselin. Často dochází ke zvýšení celkové bílkoviny v důsledku hypergamaglobulinémie. Klinicky je onemocnění těžko odlišitelné od FIP, jehož průběh je velmi podobný. TERAPIE LYMFOCYTÁRNÍ CHOLANGITIDY 1. Prednisolon 1-2mg/kg 2x denně, dávku je možné postupně snižovat 2. Infúzní terapie 3. Krmení lehce stravitelnou dietou 4. Antiemetika, v případě potřeby 5. Ursodeoxycholová kyselina 10-15mg/kg/den mg/kg/den S- adenosylmethioninu 7. Substituce draslíku, v případě potřeby 8. Substituce vit. K, v případě potřeby 9. Ascites: Punkce a vyšetření ascites Furosemid 1-2mg/kg 2x denně, v případě mírného ascitu SMÍŠENÁ CHOLANGITIDA Jsou popisovány i případy smíšené cholangitidy, u kterých je velmi obtížné až nemožné určit, zda byl primární neutrofilní nebo lymfocytární zánět. Klinika je mírná a nespecifická, od snížené chuti k jídlu po ztrátu hmotnosti a letargii. Někdy dochází k akutnímu vzplanutí tohoto onemocnění, které pak vede k chronické neutrofilní hepatitidě. Smíšená cholangitis představuje terapeutický problém, protože terapie těchto dvou stavů si navzájem odporují. Zatímco neutrofilní cholangitis se léčí antibiotiky, pro terapii lymfocytární cholangitidy je zásadní podání glukokortikoidů. Proto se u smíšené cholangitidy doporučuje nejprve začít s terapií antibiotiky, a pokud se do dvanácti týdnů neprojeví zlepšení, doplnit terapii o podání prednisolonu v protizánětlivých dávkách. Obr. 2 FNAB: Shluk jaterních buněk obklopený neutrofilními granulocyty a lymfocyty

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imatinib Richter 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje imatinibum 100 mg (jako imatinibi mesilas). Úplný seznam pomocných

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ KNIHA LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ ÚVOD Vážené kolegyně a vážení kolegové, s velkým elánem jsme se vrhli na přezkoumání, co je v nabízených službách nového, co je naopak zastaralé a může být vyřazeno. Texty

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje ponatinibum 15 mg (ve formě ponatinibi hydrochloridum). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENDOXAN 200 mg ENDOXAN 500 mg ENDOXAN 1 g Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více