ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO"

Transkript

1 ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLAD rozptyl (pružný i nepružný) různých částic na atomových jádrech (neutrony, protony, elektrony, pozitrony, fotony, α-částice, ) radioaktivní rozpady některých atomových jader jaderné reakce (štěpení a syntéza jader) ATOMOVÉ JÁDRO útvar složený z nukleonů (tj. protonů a neutronů) N neutronové číslo počet neutronů v jádře neutron: m 0 = 1, kg, q = 0 Z atomové číslo počet protonů v jádře proton: m 0 = 1, kg, q = +e = 1, C A=N+Z hmotnostní číslo počet nukleonů v jádře značení atomů A X 2 Z, např. deuteron: 1 H Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 1

2 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 2 NEUTRON existenci předpovězena Ruthefordem v roce 1920 experimentálně prokázán Jamesem Chadwickem v roce 1932 ozařování beryllia α částicemi vznik neznámého záření vlastnosti: elektrické ani magnetické pole nemění jeho směr neionizuje a je vysoce pronikavé snadno reaguje s parafinem za vzniku protonů analýza experimentu pomocí zákonů zachování neznámé záření tvoří částice, která nemá elektrický náboj a má hmotnost jen o málo vyšší než proton

3 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 3 vazebná energie jádra E v energie, která se uvolní při vytvoření jádra z jednotlivých nukleonů M x hmotnost atomového jádra m u atomová hmotnostní jednotka E = ( Nm + Zm M ) c ( Am M ) c 2 2 v n p x u x hmotnostní úbytek míra stability jádra m = ( Nm + Zm M ) Am M n p x u x m u atomová hmotnostní jednotka 1 27 mu = M 12 = 1,66 10 kg 12 6 C 2 m c = 931, 494 MeV u tvar atomových jader přibližně sférický (R=R 0 (A) 1/3, R 0 =1, m) rozložení elektrického náboje v atomových jádrech téměř homogenní hustota atomových jader přibližně stejná ( kg m -3 )

4 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 4 IZOTOPY izotopy = prvky, které mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů mají stejné chemické vlastnosti (stejný elektronový obal) různé fyzikální chování (liší se hmotností) podléhají různým jaderným reakcím (liší se uspořádáním nukleonů v jádře)

5 3. HMOTOVÁ SPEKTROSKOPIE SEPARACE ČÁSTIC PODLE HMOTNOSTÍ 1) ionizace studovaných částic 2) vytvoření svazku částic o stejné energii (nebo rychlosti) pomocí jejich urychlení v elektrickém poli 3) vstříknutí svazku nabitých částic do prostoru, ve kterém je konstantní magnetické pole orientované kolmo na hybnost studovaných částic různá hmotnost částic různý poloměr dráhy stejná energie částic průchod stejným potenciálovým rozdílem E = qu Mass Spectrometer stejná rychlost částic průchod zkříženým magnetickým a elektrickým polem v = E B Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 5

6 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 6 JADERNÉ SÍLY silné interakce analytický tvar jejich závislosti na ostatních fyzikálních veličinách není znám není známa jejich potenciální energie neexistuje univerzálně použitelná kvantově mechanická teorie atomového jádra existuje řada modelů (např. mezonová teorie jaderných sil, kapkový model, slupkový model, ) žádný z nich nepostihuje beze zbytku všechny fyzikální děje každý je vhodný pro popis něčeho jiného

7 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 7 VLASTNOSTI JADERNÝCH SIL 1) energie spojená s touto interakcí je o 1-2 řády vyšší než energie spojená s coulombovskou interakci 2) jaderné síly mají velmi krátký dosah s rostoucí vzdáleností klesají k nule podstatně rychleji než coulombovské či gravitační síly 3) rozměry atomových jader m = 1 fm 4) jaderné síly jsou nezávislé na elektrickém náboji nukleonů (tj. stejná jaderná interakce n-n, p-p, n-p) experiment: srovnání hodnot vazebných energii zrcadlových jader (tj. jader, která mají prohozený počet neutronů a protonů) Be a vazebné energie jsou po odečtení příspěvků coulombovské pot. energie shodné 5) jaderné síly jsou přitažlivé při extrémně krátkých vzdálenostech však musí mít i odpudivou složku C

8 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 8 6) jaderné síly se saturují každý nukleon interaguje pouze s několika nejbližšími sousedy vazebná energie na jeden nukleon je přibližně konstantní 4 nukleony tvoří velmi stabilní jednotku ENERGIE MUŽE BÝT UVOLNĚNA při syntéze těžších jader z jader lehčích v oblasti malých atomových čísel při rozštěpení těžšího jádra na lehčí jádra v oblasti velmi velkých atomových čísel

9 KAPKOVÝ MODEL ATOMOVÉHO JÁDRA jádro kapka kapaliny WEIZSÄCKEROVA FORMULE E vaz A = ( 1) + 1/3 4/3 C C A C Z Z A K C 0 = 12 U/2 = 6 U každý nukleon uvnitř jádra je obklopen stejným počtem sousedů U energie spojena s každou vazbou nukleon nukleon (U/2 na jeden nukleon) soubor koulí v nejtěsnějším možném uspořádání každá má 12 sousedů 12 U/2 = 6 U vazebná energie vnitřních nukleonů člen C 1 nukleony na povrchu jsou slaběji vázány velikost povrchu ~ druhé mocnině poloměru jádra ~ A 2/3 člen C 2 vzájemné elektrostatické odpuzování protonů potenciální energie odpuzování ~ převrácené hodnotě vzájemné vzdálenosti ~ poloměr R -1 ~ A -1/3 člen K případně další empirické členy Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 9

10 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 10 7) jaderné a coulombovské síly se navzájem neovlivňují výsledné silové pole v atomovém jádře je superpozice jaderných a coulombovských sil 8) nejsou čistě centrální výsledek rozboru magnetického momentu deuteronu 9) pravděpodobně závisí na spinu

11 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 11 SLUPKOVÝ MODEL nukleony v jádře prvotně interagují s obecným silovým polem vytvořeným všemi nukleony, spíše něž přímo jeden s druhým Schrödingerova rovnice potenciál jaderných sil pravoúhlá potenciálová jáma ( 50 MeV) se zaoblenými rohy neutrony jaderné síly protony jaderné a coulombovské síly + předpoklad dostatečně silné spin-orbitální interakce energetické hladiny Pauliho vylučovací princip postupné obsazování energetických hladin předpovědi souhlasí s experimenty 1) zcela zaplněné slupky obzvlášť stabilní jádra souhlas s experimentálními magickými čísly ( 2, 8, 20, 28, 50, 86, 126) 2) celkový moment hybnosti jader N, Z sudé celkový moment hybnosti je nulový sudo-lichá, licho-sudá jádra celkový moment hybnosti je poločíselný licho-lichá jádra celkový moment je celočíselný

12 Ψ i t SCHRÖDINGEROVA ROVNICE základní rovnice kvantové mechaniky (postulát) SPRÁVNOST POTVRZENA EXPERIMENTY diferenciální rovnice pro komplexní funkci Ψ( r,t) i = V, h 2π ( r t) = Ψ V 2m x y z 2 ( r, t) Ψ, kde = Planckova konstanta dělená (2π) imaginární jednotka potenciální energie pokud potenciální energie není explicitní funkcí času, tj. V je výhodné vyjádřit funkci E celková energie Ψ ( r,t) ve tvaru ( rt) ( r) ( r, t) = V ( r ) iet Ψ, =Ψ exp po dosazení tzv. STACIONÁRNÍ (BEZČASOVÁ) SCHRÖDINGEROVA ROVNICE 2m E, 0 ( ) 2 Ψ+ 2 V rt Ψ= Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 12

13 RADIOAKTIVITA samovolné přechody jader do stabilnějších konfigurací (Becquerel 1896) NEZÁVISÍ NA chemickém stavu atomu (tj. na chemické vazbě) obvykle ani na fyzikálních podmínkách (tlak, teplota, ) ZÁVISÍ NA KOMBINACI PROTONOVÉHO A NEUTRONOVÉHO ČÍSLA stabilní jsou pouze některé kombinace lehká jádra (A<20) N Z těžší jádra (A>20) N >Z k vykompenzování elektrostatických odpudivých sil mezi větším počtem protonů je zapotřebí více neutronů Z>83, A>209 radioaktivní jádra existují tzv. magická čísla, která udávají počet protonů a neutronů v obzvlášť stabilních systémech Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 13

14 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 14 RADIOAKTIVITA = STATISTICKÝ DĚJ Λ ROZPADOVÁ KONSTANTA pravděpodobnost radioaktivního rozpadu atomového jádra za jednotku času Λ dt pravděpodobnost radioaktivního rozpadu atomového jádra během časového intervalu dt N(t) počet atomových jader v daném časovém okamžiku dn úbytek atomových jader, tj. střední počet jader, která se rozpadnou během časového intervalu dt dn = NΛdt dn = Λd t N( t) = N(0)exp( Λ t) = N0 e N (střední) doba života radioaktivních atomů tdn 1 τ = = dn Λ Λt poločas rozpadu NT 1 ln 2 ( 1/2) = 0 1/2 ln 2 2 N T = = Λ τ

15 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 15 A AKTIVITA (RADIOAKTIVITA) VZORKU počet atomových jader rozpadlých za jednotku času -dn d Λt Λt Λt A= = ( N 0e ) =Λ N 0 e = A0 e =ΛN dt dt jednotka aktivity [A] = 1 s -1 = 1Bq = 27 pci 1Ci (curie) = 3, s -1 NEJDŮLĚŽITĚJŠÍ TYPY RADIOAKTIVNÍCH PŘEMĚN: α, β, γ dělení podle chování emitovaných částic v elektrickém nebo magnetickém poli

16 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 16 m i hmotnost původního jádra m f hmotnost vzniklého jádra m hmotnost emitované částice RADIOAKTIVNÍ ROZPAD ALFA energie uvolněná při emisi Q= (m i m f m) c 2 Q > 0 emise částice je energeticky možná často nastává pro jádro helia α X Y A A-4 Z Z-2 4 He 2 - α částice k α rozpadu dochází nejčastěji u těžkých jader, kde jaderné síly nekompenzují dostatečně odpudivé coulombovské síly mezi protony

17 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 17 KLASICKÁ FYZIKA α částice nemůže překonat energetickou barieru KVANTOVÁ FYZIKA TUNELOVÝ JEV existuje malá (ale nenulová!!!) pravděpodobnost, že částice může projít energetickou barierou vyšší než je její kinetická energie HEISENBERGEROVY RELACE NEURČITOSTI nelze současně určit s libovolnou přesností kinetickou a potenciální energii částice lokalizace částice uvnitř potenciálové bariery neurčitost hybnosti, resp. kinetické energie rozmezí neurčitosti E bar E kin

18 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 18 pravoúhlá potenciálová bariera řešení příslušné Schrödingerovy rovnice pravděpodobnost výskytu částice ~ Ψ 2, tedy nenulová i vně jádra souhlas s experimentem 1) teoretická závislost rozpadové konstanty Λ na 2) hodnoty poloměru jádra R 0 Z E kin

19 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 19 odhad kinetické energie, kterou získá α částice uvolněná při α rozpadu Q E E m v m α f α = kin + kin α α = f f = mf v 4 A mαv α 1 2 m α Q = mαvα + mfvf = mαvα + mf = mαvα mf 2 mf α A 4 Ekin = Q A m 2 výška energetické bariery, která drží α částici v jádře ca 25 MeV > Q hmotnostní čísla E kin 5,5 MeV

20 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 20 RADIOAKTIVNÍ ROZPADY BETA SLABÉ INTERAKCE společný základ nestabilita nukleonů mění se nábojový stav nukleonu vznikají při nich dvě částice elektron, pozitron neutrino, antineutrino: elektrický náboj nulový hmotnost velmi malá velmi slabá interakce s hmotou nezachovávají paritu kvantová mechanika: parita ~ operátor reprodukující inverzi souřadnic r r zachovávají elektrický náboj a nukleonové číslo

21 ROZPAD NEUTRONU n p+ e + ν e ν e elektronové antineutrino volný neutron doba života ~ 650 s neutron v jádře Β PŘEMĚNA β A A Z Z+1 X Y ROZPAD VÁZANÉHO PROTONU + p n+ e + ν e ν e elektronové neutrino β + X Y Β + PŘEMĚNA A A Z Z-1 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 21

22 ELEKTRONOVÝ ZÁCHYT p+ e n+ ν e X Y A A Z Z-1 interakce protonu vázaného v jádře s elektronem z elektronového obalu atomu INVERZNÍ BETA ROZPAD p+ ν n+ e e + X Y A A Z Z-1 interakce atomového jádra s elektronovým antineutrinem uvolněný pozitron anihiluje s elektronem za vzniku dvou fotonů poznámka u jednoho jádra může současně probíhat několik typů beta rozpadů β + β Br Kr + e + ν, Kr Se + e + ν e e zachyt Br + e Se + ν e Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 22

23 GAMA ROZPAD excitační energie jádra je vyzářena ve formě elektromagnetického kvanta (energie ~ MeV) VNITŘNÍ KONVERZE excitační energie jádra je předána elektronu v elektronovém obalu atomu následuje emise tohoto elektronu (nejčastěji elektron z K-slupky) DVOJNÁ KONVERZE je-li excitační energie jádra větší než dvojnásobek klidové energie elektronu, může v elektromagnetickém poli jádra vzniknout pár elektron a pozitron (na dvojné konverzi se elektronový obal nepodílí) poznámka obě formy konverze popisuje ve shodě s experimentem kvantová teorie pole Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 23

24 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 24 INTERAKCE: silná (rozhodující) elektromagnetická slabá JADERNÉ REAKCE ZÁKONY ZACHOVÁNÍ počtu nukleonů celkového elektrického náboje relativistické energie (energie reakce momentu hybnosti relativisticky!!! Q = mi mf c i f, Q > 0 exotermická reakce) zachovává se kvadrát celkového momentu hybnosti a jedna složka momentu hybnosti (do vybraného směru) další zákony zachování podle typu interakcí 2 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLAD STUDIA JADERNÝCH REAKCÍ ostřelování jader různými částicemi a analýza výsledných produktů

25 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 25 ŠTĚPENÍ JADER (Hahn, Strassmann 1939) jaderná reakce iniciovaná nabitou či nenabitou částicí, která vede k rozdělení jádra na dvě části s přibližně stejnou hmotností a nábojem pravděpodobnost jaderné reakce je vysoká pro 1) hodně těžká jádra 2) středně těžká jádra + vysokou energii bombardujících částic PARAMETR ŠTĚPENÍ Z A 2 popisuje míru stability jádra vzhledem ke štěpení uvolněná energie 0.9 MeV 1 nukleon většina uvolněné energie je ve formě kinetické energie produktů štěpení (ca 80%) energie uvolněná při štěpení pro A=240 je ca 200 MeV energie uvolněná při chemické reakci je ca ev energie uvolněná při jiné jaderné reakci je ca 1 MeV

26 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 26 štěpení jader neutrony prakticky důležité vysoká pravděpodobnost - neutron je elektricky neutrální, proto není jádrem odpuzován, naopak od určité vzdálenosti začíná být k jádru přitahován možnost řetězové reakce těžká jádra mají přebytek neutronů při jaderné reakci iniciované neutronem se několik dalších neutronů uvolní využíváno v klasických štěpných jaderných reaktorech

27 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 27 Syntéza jader dvě lehčí jádra jedno těžší jádro (jaderná syntéza, jaderná fúze, termojaderná reakce) energeticky výhodné u lehkých jader H + H H + H H + H He + n MeV He + p MeV He + n MeV termojaderná fúze probíhá za extrémních podmínek kinetická energie reagujících jader > energie jejich elektrostatického odpuzování plazma: kladné ionty + elektrony podmínky zapálení a udržení fúze: dostatečná teplota T K dostatečná hustota, N vysoký tlak dostatečnou dobu, τ Lawsonovo kriterium hodnota součinu Nτ energetická bariéra 10 kev příklad potenciální bariera 10 kev nutno Nτ s m -3 možné realizace: N = m -3, τ 1 s N = m -3, τ s

28 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 28 magnetické nádoby plazma je udržováno silným magnetickým polem ( 1T), tokamak inerciální fúze superrychlý ohřev plazmatu drobné terče z vhodných materiálů (deuterium, tritium, ) jsou ozářeny vysoce výkonnými lasery nebo mohutnými iontovými svazky současně z několika stran

29 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 29 TERMOJADERNÁ FÚZE = PERSPEKTIVNÍ ZDROJ ENERGIE 1) obrovská zásoba paliva zastoupení deuteria v přírodě % (světová moře kg, na tisíce let) 2) relativně levná výroba paliva (ve srovnání se separací uranu) 3) poměrně bezpečné radiační riziko možnost uvolnění tritia, poločas 2.26 roku, beta rozpad výsledné produkty všech dosud navrhovaných reakcí jsou stabilní reaktor bude obsahovat vždy jen malé množství paliva jakákoliv odchylka od správného chodu reaktoru vede k ukončení jaderné reakce 4) principiální možnost přímého převodu energie plazmatu na elektrickou energii

30 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 30 INTERAKCE ČÁSTIC (ZÁŘENÍ) S LÁTKOU důležité pro ochranu zdraví, pro praktické aplikace (terapie a diagnóza v medicíně, energetický průmysl, základní výzkum) jediný typ interakcí, které není nutno uvažovat, je gravitační účinek záření závisí na POČTU a TYPU interagujících částic, (dopadajících i přítomných v látce), na PŘEDANÉ ENERGII (tj. na interagujícím materiálu a energii částic) (vždy energetická kvanta) Radiobiologie

31 DÁVKA, D definovaná pro libovolné záření a libovolný materiál D E D = m ED STŘEDNÍ ENERGIE SDĚLENÁ objemovému elementu o hmotnosti Δm rozdíl celkové relativistické energie E 1 částic, které do objemového elementu vstoupily, a celkové relativistické energie E 2 částic, které objemový element opustily, zvětšený o součet všech změn i Q i klidových energií jader a elementárních částic při jakýchkoli jaderných přeměnách, ke kterým uvnitř elementu došlo (úbytky klidové hmotnosti kladně, přírustky záporně) E E E Q D = i [D] = 1 J kg -1 = 1 Gy (gray) = 10 2 rad ilustrace na ohřátí 1 kg vody o 1 C je zapotřebí energie 4,2 kj při absorpci stejné energie je dávka D = 4,2 kgy i Při dávce 1 Gy bude obvykle v jedné buňce > 1000 míst poškození báze, ~ 1000 jednořetězcových zlomů, ~ 40 dvojřetězcových zlomů Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 31

32 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 32 DÁVKOVÝ EKVIVALENT, DE bere v úvahu relativní biologickou účinnost záření na člověka biologický účinek závisí na absorbované dávce, na druhu záření na jeho energii na postižené části těla poměr dávek záření, které mají stejný biologický účinek referenční záření - obvykle rentgenového záření s energií 200 kev nebo záření γ 60 Co nebo 137 Cs dávkový ekvivalent = = součin dávky, jakostního faktoru a prostorové distribuce dávky [DE] = 1 Sv (sievert) jakostní faktory = tabelované koeficienty pro dané záření a danou energii záření prostorová distribuce dávky rovněž tabelováno

33 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 33 typ záření fotony 1 elektrony a mezony 1 částice alfa, štěpné fragmenty, těžké ionty 20 jakostní faktor neutrony spojitá závislost na energii neutronů typ tkáně kostní dřeň (červená), tlusté střevo, plíce, žaludek, mléčná žláza, zbytek tkání prostorový faktor 0,12 0,72 močový měchýř, jícen, játra, štítná žláza 0,04 0,16 gonády 0,08 0,08 povrch kostí, mozek, slinné žlázy, kůže 0,01 0,04 celkem 1,00 Celkový prostorový faktor

34 Rovnováha nabitých částic existuje v případě, že energie odnesená nabitými částicemi mimo uvažovaný objem se rovná energii přenesené do tohoto objemu nabitými částicemi, jež do něho vnikly z jeho okolí Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 34 KERMA, K definovaná pro nepřímo ionizující záření a libovolný materiál K E K = m EK střední počáteční kinetická energie všech nabitých částic uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v objemovém elementu o hmotnosti Δm [K] = 1 J kg -1 = 1 Gy (gray) = 10 2 rad poznámky Sekundární nabité částice, které vznikly v důsledku interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou, mohou přispívat k dávce v jiné části prostoru, než ve které byly primárním zářením vytvořeny Kerma charakterizuje energii sdělenou nepřímo ionizujícím zářením při první srážce nabitým částicím (elektronům, protonům) Za podmínky rovnováhy nabitých sekundárních částic se kerma rovná absorbované dávce

35 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 35 IONIZACE obecně oddělení nábojů interagující částice musí mít určitou minimální energii ve vodném roztoku (jako je cytoplazma) ca 33 ev v praxi dochází většinou k celé kaskádě ionizačních dějů Přímo ionizující záření nabité částice, které mají dostatečnou kinetickou energii k tomu, aby mohly vyvolat ionizaci (elektrony, pozitrony, protony, částice α, těžké nabité ionty) při průchodu látkovým prostředím ztrácejí svou energii z makroskopického hlediska postupně Nepřímo ionizující záření nenabité částice, které samy prostředí neionizují, ale při interakcích s prostředím uvolňují sekundární, přímo ionizující částice (fotony s vlnovou délkou menší než 40 nm, tj. energií větší než 33 ev, neutrony) při jedné interakci může dojít ke ztrátě velké části energie, případně i k zániku částice pravděpodobnost jednotlivých interakcí závisí na druhu částice, její energii a na složení příslušné látky

36 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 36 EXPOZICE (OZÁŘENÍ), X definovaná pouze pro fotonové záření a vzduch X Q = m Q střední NÁBOJ IONTŮ jedné polarity, které vzniknou ve vzduchu od sekundárních iontů vytvořených na základě interakce fotonů s objemovým elementem o hmotnosti Δm [X] = 1 C kg -1 = 3876 R (rentgen) 1 R = 2, C kg -1 Poznámka podíl dávky od fotonového záření ve vzduchu ku expozici od fotonového záření stejné energie ve vzduchu závisí na energii záření, resp. vlnové délce podíl dávky od fotonového záření v daném materiálu ku expozici od fotonového záření stejné energie ve vzduchu závisí na energii a na materiálu

37 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 37

38 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 38 DŮSLEDKY INTERAKCÍ ZÁŘENÍ S LÁTKOU DOČASNÉ ÚČINKY ionty rekombinují excitované atomy (většinou) deexcitují TRVALÉ ÚČINKY tepelné (je-li špatný odvod tepla) excitace v některých případech (např. pevné látky) zůstávají elektrony ve vyšších (metastabilních hladinách) chemické rozbití chemických vazeb polymerizace (např. DNA) jaderné biologické obvykle neexistuje jednoduchý vztah mezi dlouhodobými účinky záření, tj. změnami fungování buněk (např. poškození reprodukce), případně smrtí buněk či celého organismu a konkrétními chemickými a fyzikálními změnami

39 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 39 TĚŽKÉ NABITÉ ČÁSTICE proton, deuteron, α částice, ionty, štěpné fragmenty, nepružné srážky s elektrony atomového obalu kinetická energie částice ionizační energie, excitační energie hmotnost částice >> hmotnost elektronu dráha těžké nabité částice je přibližně přímková záchyt elektronu kladně nabitou těžkou částicí (částečné) vykompenzování náboje částice proton, deuteron až ke konci dráhy částice nižší energie nižší rychlost ionty, štěpné fragmenty podél celé dráhy mají i při vyšší energii dostatečně malou rychlost interakce s jádry pružný rozptyl v elektrostatickém poli protonů jádra nepružný rozptyl v elektrostatickém poli protonů jádra jaderné reakce vznik sekundárních částic

40 LEHKÉ NABITÉ ČÁSTICE ELEKTRONY nepružné srážky s elektrony atomového obalu ionizace, excitace atomů stejné hmotnosti křivočará dráha brzdné záření radiační ztráty v důsledku nerovnoměrného pohybu elektronu v poli atomových jader a v poli elektronů atomových obalů tvorba elektron pozitronových párů nastává u vysokoenergetických elektronů v přírodě u kosmického záření Čerenkovovo záření Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 40

41 ČERENKOVOVO ZÁŘENÍ elektromagnetické záření dipólů, které vzniká jako důsledek polarizace atomů prostředí pří průchodu nabité částice prostředím, v případě, že je rychlost v pohybu částice prostředím větší než je rychlost šíření světla v daném prostředí, c p polarizace atomů prostředí při průchodu nabité částice v < c p v > c p Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 41

42 směr šíření Čerenkovova záření vůči směru pohybu nabité částice c/ n cosυ = = v c vn příklad: elektrony z β - rozpadu ve vodě index lomu vody n=1.33 energie elektronu T MeV --> v/c 1/1.33=0.75 Čerenkovovo záření... slabá namodralá záře pozorovatelná okem poznámky obecně libovolná nabitá částice, v praxi ale těžké nabité částice nemají dostatečnou rychlost energetické ztráty v souvislosti s Čerenkovovým zářením v praxi většinou není třeba uvažovat Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 42

43 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 43 detekce vysokoenergetických nabitých částic pomocí Čerenkovova záření vznikajícího při jejich průchodu prostředím směr kužele - odkud částice přiletěla vrcholový úhel kužele - rychlost a energii částice Použití v urychlovačích (k určení energie urychlených částic) ve výzkumu interakce zemské atmosféry s fotony s energií kolem 25 GeV (fotony pocházející z aktivních galaxií nebo zbytků supernov) interakce s horními vrstvami atmosféry vznik dalších částic, které rovněž interagují s atmosférou lavinovitě se šířící sprška částic doprovázená namodralými záblesky ČZ (na zemském povrchu může zasáhnout i desítky kilometrů čtverečních) k detekci neutrin - při interakci neutrin s vodou vzniká rychlý elektron nebo mion, který lze zaregistrovat pomocí ČZ k vizualizaci procesů v jaderných reaktorech, zářičů uložených ve stínících bazénech záření použitého k ozařování nádorů (zatím jen studie)

44 POZITRONY nepružné srážky s elektrony atomového obalu brzdné záření tvorba elektron pozitronových párů anihilační záření interakce s elektrony atomového obalu elektron + pozitron 2 fotony gama záření o energiích ca 0,51 MeV Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 44

45 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 45 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ, X a γ elektromagnetické interakce s nabitými částicemi látky (elektrony v atomových obalech, protony v atomových jádrech) korpuskulární charakter se při interakci záření s látkou projevuje výrazněji než vlnový nejdůležitější jevy fotoefekt absorpce fotonu v elektronovém obalu atomu Comptonův jev nepružný rozptyl fotonu na elektronu (volném) Ramanův rozptyl nepružný rozptyl na vázaném elektronu Rayleighův pružný rozptyl na elektronech atomového obalu tvorba párů úplná absorpce fotonu v elektromagnetickém poli atomového jádra nebo obalu a vznik páru částice a antičástice energie fotonu vyšší nez 1,02 MeV elektron a pozitron vyšší energie těžší částice fotojaderné reakce absorpce vysokoenergetického fotonu nukleony atomového jádra

46 Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 46 ZESLABENÍ HUSTOTY TOKU I svazek monoenergetických fotonů v daném prostředí dráha délky x μ součinitel zeslabení ( ) = ( µ ) I x I exp x 0

47 jaderné interakce pružný rozptyl v poli atomového jádra NEUTRONY nepružný rozptyl v poli atomového jádra jaderné reakce spojené s emisí nabité částice (proton, deuteron, ) radiační záchyt neutron je jádrem pohlcen a zůstane v něm vázaný následuje emise jednoho nebo více fotonů záření γ jaderné štěpení elektromagnetické interakce velmi slabé, mají pouze magnetický moment Jaderná fyzika, 22/05/2018, str. 47

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO

ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY ATOMOVÉ JÁDRO ÚVOD DO JADERNÉ FYZIKY EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLAD rozptyl (pružný i nepružný) různých částic na atomových jádrech (neutrony, protony, elektrony, pozitrony, fotony, α-částice, ) radioaktivní rozpady některých

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

Příklady Kosmické záření

Příklady Kosmické záření Příklady Kosmické záření Kosmické částice 1. Jakou kinetickou energii získá proton při pádu z nekonečné výšky na Zem? Poloměr Zeměje R Z =637810 3 maklidováenergieprotonuje m p c 2 =938.3MeV. 2. Kosmickékvantum

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ LEPTONY Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina Pozitronium, elektronové neutrino a antineutrino Beta rozpad nezachování parity, měření helicity neutrin Miony a mionová neutrina Lepton τ a neutrino

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM Měření základních parametů vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM J. Krbec 1 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská U3V Fyzika přátelsky / Aplikované přírodní

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ Modely atomu Pojem atom byl zaveden již antickými filozofy (atomos = nedělitelný), v moderní fyzice vyslovili první teorii o stavbě hmoty Lomonosov, Lavoisier, Dalton (poč. 19 stol.): tomy různých prvků

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Látka jako soubor kvantových soustav Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze petr.koranda@gmail.com 18. září 2018 Světlo jako elektromagnetické

Více

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1 Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1 Mezony π, (piony) a) Nabité piony hmotnost, rozpady, doba života, spin, parita, nezachování parity v jejich rozpadech b) Neutrální piony hmotnost, rozpady, doba

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro je složeno z nukleonů, což jsou protony (p + ) a neutrony (n o ). Průměry atomových jader jsou řádově -5 m. Poznámka: Poloměr atomového jádra je dán vztahem:

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou? Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou? 10/20/2004 1 Bethe Blochova formule (1) je maximální možná předaná energie elektronu N r e - vogadrovo čislo - klasický poloměr elektronu

Více

Elektronový obal atomu

Elektronový obal atomu Elektronový obal atomu Vlnění o frekvenci v se může chovat jako proud částic (kvant - fotonů) o energii E = h.v Částice pohybující se s hybností p se může chovat jako vlna o vlnové délce λ = h/p Kde h

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e = Atom vodíku Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně Kulová symetrie Potenciální energie mezi p + e V 2 e = 4πε r 0 1 Polární souřadnice využití kulové symetrie atomu Ψ(x,y,z) Ψ(r,θ, φ) x =? y=?

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta 9. Jaderná energie Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedělitelné. Postupem času se zjistilo, že mají jádro složené z protonů a z neutronů a elektronový obal tvořený elektrony. Jaderná fyzika

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony atom jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony molekula Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti seskupení alespoň dvou atomů

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Senzory ionizujícího záření

Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření Senzory ionizujícího záření dozimetrie α = β = He e 2+, e + γ, n X... elmag aktivita [Bq] (Becquerel) A = A e 0 λt λ...rozpadová konstanta dávka [Gy] (Gray) = [J/kg] A = 0.5

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Prvek = soubor atomů se stejným Z Nuklid = soubor atomů

Více

Měření absorbce záření gama

Měření absorbce záření gama Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Fyzika atomového jádra

Fyzika atomového jádra Fyzika atomového jádra (NJSF064) František Knapp http://www.ipnp.cz/knapp/jf/ frantisek.knapp@mff.cuni.cz Literatura [1] S.G. Nilsson, I. Rangarsson: Shapes and shells in nuclear structure [2] R. Casten:

Více

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno "Poněvadž a-částice... procházejí atomem, pečlivé studium odchylek "těchto střel" od původního směru může poskytnout představu

Více

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Chemie pro KS Anorganická a analytická část Chemie pro KS Anorganická a analytická část Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. ORSAK@AF.CZU.CZ Program přednášek. přednáška a) atom, jádro, obal, elektron, radioaktivita b) názvosloví anorg. sloučenin včetně koordinačních

Více

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními doc.ing. Jozef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT vpraze Nám. Sítná 3105

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

OPVK CZ.1.07/2.2.00/ 18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti

Více

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model Elementární částice 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle Physics W.S.C. Williams Nuclear and Particle

Více

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny 6.3.5 Radioaktivita Předpoklady: 6304 Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny Vazebná energie na částici [MeV] 10 9 8 Vazebná energie [MeV] 7 6 5 4 3 1 0 0 50

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 5 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.040 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Atom

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Pozitron teoretická předpověď

Pozitron teoretická předpověď Pozitron teoretická předpověď Diracova rovnice: αp c mc x, t snaha popsat relativisticky pohyb elektronu x, t ˆ i t řešení s negativní energií vakuum je Diracovo moře elektronů pozitrony díry ve vaku Paul

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha 1 Jaroslav Reichl, 017 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl Obsah 1. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY....

Více

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické Stavba hmoty Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické látky jsou složeny z mikroskopických, chemicky dále neděčástic atomů. Později byl model rozšířen na molekuly a ionty (chemický druh - specie).

Více

rezonanční neutrony (0,5-1 kev) (pojem rezonanční souvisí s výskytem rezonančních maxim) A Z

rezonanční neutrony (0,5-1 kev) (pojem rezonanční souvisí s výskytem rezonančních maxim) A Z 7. REAKCE NEUTRONŮ velmi časté reakce s vysokými výtěžky pro neutron neexistuje potenciálová bariéra terčového jádra pravděpodobnost záchytu neutronu je tím větší, čím je neutron pomalejší (déle se zdržuje

Více

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli: Orbitální a spinový magnetický moment a jejich interakce s vnějším polem Vše na příkladu atomu H: Elektron (e - ) a jádro (u atomu H pouze p + ) mají vlastní magnetický moment (= spin). Tyto dva dipóly

Více

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ Kvantování fyzikálních veličin - vázaným částicím v mikrosvětě náleží diskrétní hodnoty hybnosti, energie i dalších veličin, které nazýváme kvantované fyzikální veličiny -

Více

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK Jana Nováková MFF UK Proč jet do CERNu? Plán přednášky 4 krát částice kolem nás intermediální bosony mediální hvězdy hon na Higgsův boson - hit současné fyziky urychlovač není projímadlo detektor není

Více

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti M. Vohralík vohralik.m@email.cz Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice D. Horák dombas1999@gmail.com Reálné Gymnázium a základní škola města Prostějova

Více

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.?

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.? Vážený Josefe, níže vpisuji odpovědi. Vážený příteli Jaroslave Nyní bych rád diskutoval jaderné reakce. V praxi lidí ( že by i v přírodě? ) se při takovém pokusu musí vzít atom nějakého prvku. Pak se ten

Více

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 10 1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření K přírodním zdrojům náleží kosmické záření a přírodní radionuklidy vyskytující se v přírodě,

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Elektronový obal Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače se stavbou

Více

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala Základy Mössbauerovy spektroskopie Libor Machala Rudolf L. Mössbauer 1958: jev bezodrazové rezonanční absorpce záření gama atomovým jádrem 1961: Nobelova cena Analogie s rezonanční absorpcí akustických

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka 10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Historie zapsaná v atomech

Historie zapsaná v atomech Historie zapsaná v atomech Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Symposion 2010, Gymnázium Jana Keplera, Praha Stopy, kroky, znamení Historie zapsaná v atomech Pavel

Více