PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ"

Transkript

1 PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ E. TOPINKOVÁ SOUHRN Fyziologické změny propulzní aktivity trávicího ústrojí provázející stárnutí jsou klinicky nevýznamné, u zdravých dobrovolníků seniorů prokazujeme pouze mírně zpomalený tranzitní čas potravy tlustým střevem. Většina klinických potíží je způsobena organickým postižením trávicího traktu, jiným orgánovým nebo systémovým onemocněním (viscerální neuropatie při diabetu nebo Parkinsonově chorobě, chronická systémová zánětlivá reakce, sklerodermie, hypotyreóza apod). Méně se ve vyšším věku setkáváme s funkčními gastrointestinálními poruchami. Symptomatická léčba zahrnuje především prokinetika, která stimulují propulzní aktivitu a upravují porušenou koordinaci gastrointestinální motility. Je uveden přehled indikací prokinetik a diskutován jejich účinek u nejčastějších patologických stavů ve stáří. ABSTRACT Gastrointestinal motility disorder in older patients and the possibilities of their pharmacological influention. Physiological changes of the propulsive activity of gastrointestinal system accompanying aging are clinically non significant; only mildly delayed colonic transit time was reported in healthy elderly volunteers. The majority of clinical symptoms is caused by organic disorders of the gastrointestinal system and/or by other organ pathology or systemic diseases (e.g. (visceral neuropathy in diabetes or Parkinson s disease, chronic inflammatory reaction, sclerodermia, hypothyroidism). Functional gastrointestinal disorders are less common in older age. Symptomatic treatment includes prokinetic drugs, which stimulate propulsive activity and improve impaired co-ordination of gastrointestinal motility. The article gives an overview of clinical indications for prokinetics use and discusses its effectiveness in the most common motility disorders in the old age. KLÍÈOVÁ SLOVA gastrointestinální motilita stárnutí poruchy motility diabetická gastroparéza prokinetika KEY WORDS gastrointestinal motility ageing motility disorders diabetic gastroparesis prokinetic drugs GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A STÁRNUTÍ Výskyt zažívacích potíží narůstá s věkem a ve stáří jsou onemocnění trávicího traktu na 4. místě mezi příčinami chronické nemocnosti. Přesto jsou naše znalosti o vlivu věku na motorické funkce trávicího traktu nedostatečné, i když můžeme předpokládat, že mají zásadní vliv na pochopení gastrointestinálních (GI) příznaků, na regulaci chuti k jídlu a na absorpci živin. Výsledky studií nejsou jednoznačné a jsou zatíženy metodickými problémy malé vzorky pacientů, často u nemocných hospitalizovaných s řadou dalších komorbidit a extrapolace na zdravé starce je obtížná. Závěry sledování lze shrnout následovně [8,10,11]: Evakuace žaludku ani frekvence postprandiálních kontrakcí antra se u zdravých seniorů s věkem nemění stejně jako tranzitní časy tenkým střevem (tab. 1, obr. 1). Ve stáří je mírně prodloužený tranzitní čas kolon v důsledku poklesu počtu neuronů myenterického plexu především v 7. a 8.dekádě (obr. 2). Tyto změny mohou usnadňovat vznik zácpy. Na zvířecím modelu u morčat byla prokázána i zvýšená hustota opioidních receptorů v kolon starých jedinců. klinické symptomy poruchy motility ÈES GER REV 2005; 3(3) 11

2 GI MOTILITY (TRAN SIT TIMES, TT) IN YOUNGER AND OLDER HEALTHY VOLUNTEERS TAB. 1. GI MOTILITA (TRANZITNÍ ÈASY, TT) U MLADÝCH A STARŠÍCH ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKÙ [8]. TRANZITNÍ ÈASY STARŠÍ MLADÉ STATISTICKÁ OSOBY OSOBY VÝZNAMNOST gastrický TT pro tekutinu 1,37 hod 1,59 hod NS* gastrický TT pro pevnou potravu 2,07 hod 2,12 hod NS frekvence postprandiálních kontrakcí antra 3,3/min 3,2/min NS TT tenkým střevem pro tekutinu 4,95 hod 4,24 hod NS TT tenkým střevem pro pevnou potravu 4,77 hod 3,87 hod NS TT kolon 66 hod 39 hod p < 0,05 * NS statisticky nevýznamný THE SPEED OF STOMACH EVA CUATION FOR FLUIDS AND SO LID NOURISHMENT IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS COLONIC TRANSIT TIME OF CHYMUS IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS urychlení peristaltiky oblenění peristaltiky dyskineze střední tranzitní čas žaludek (h) tekutiny starší mladší dobrovolníci pevná strava starší mladší dobrovolníci Obr. 1. Rychlost evakuace žaludku pro tekutiny a pevnou potravu u mladých a starších dobrovolníků [8]. Vzhledem ke značným funkčním rezervám trávicího traktu jsou věkově podmíněné změny GI-motility klinicky nevýznamné. Nejčastější klinické symptomy spojované s poruchou motility dysfagie, dyspepsie, anorexie a zácpa jsou spíše důsledkem patologických procesů a farmakologických vlivů než vlastního stárnutí [1]. U chronické obstipace ve stáří nebyla prokázána korelace mezi rychlostí pasáže kolon, ale s poruchou reflexní aktivity rekta. Zvláště u těchto potíží se uplatňují i zevní vlivy jako např. fyzická aktivita, stravovací zvyklosti a psychologické faktory [8]. KLINICKÉ PROJEVY PORUCH MOTILITY A JEJICH NEJÈASTÌJŠÍ PØÍÈINY VE VYŠŠÍM VÌKU KLINICKÉ PROJEVY PORUŠENÉ GI MOTILITY Zatímco poruchy motility podmíněné stárnutím nevyvolávají větší klinické potíže, subjektivně střední tranzitní čas kolon (h) starší mladší dobrovolníci Obr. 2. Tranzitní čas tráveniny při průchodu kolon u mladých a starších dobrovolníků [8]. vnímané GI-symptomy jsou podmíněny většinou poruchami propulzní motility a nebo tonu trávicí trubice na různých etážích (tab. 2). Urychlení peristaltiky a zvýšení tonu se projevují střevní kolikou a průjmy. Oblenění peristaltiky a snížení tonu mohou vyvolat pocity plnosti, pocity nadmutí a netrávení. V závažnějších případech nacházíme až obraz gastroparézy v případě postižení horní části trávicí trubice nebo atonické zácpy při postižení dolní části trávicí trubice. V obou případech se může rozvinout až obraz paralytického ileu. Velmi často nacházíme poruchu koordinované motility označovanou jako dyskineze, které mohou postihovat kolon (dráždivý tračník) ale i žlučové cesty (dysfunkce Oddiho sfinkteru) a další části trávicího traktu [1,6]. NEJÈASTÌJŠÍ ONEMOCNÌNÍ VEDOUCÍ K PORUŠE MOTILITY Příčinou porušené GI-motility mohou být jak organická onemocnění, tak funkční změny i poruchy reflektorické. 12 ÈES GER REV 2005; 3(3)

3 TAB. 2. KLINICKÉ SYMPTOMY SPOJENÉ S PORUCHOU GI MOTILITY. porucha motility + průjem, střevní kolika gastroparéza, atonická zácpa, pocit netrávení porucha tonu + kolika, průjem distenze, paralytický ileus, gastroparéza porucha koordinace propulzní aktivity dráždivý tračník dysmotilitní typ funkční dyspepcie dysfunkce Oddiho sfinkteru + zvýšená motilita/tonus porucha motility/tonu TAB. 3. FARMAKA INHIBUJÍCÍ GI MOTILITU [6]. opioidní analgetika, analgetika a antitusika obsahující kodein tricyklická antidepresiva neuroleptika spazmolytika a další parasympatolytika antacida obsahující soli kalcia nebo hliníku antidiaroika blokátory kalciových kanálů diuretika nitráty dopamin progesteron, estrogeny V horní části trávicího traktu se setkáváme s problematikou dysfagie, odynofagie a pyrózy. Tyto potíže mohou mít pouze funkční původ, ale u starších osob se často setkáváme s dysfagií v důsledku neurologických onemocnění (stavy po cévní mozkové příhodě, myastenický syndrom, polyneuropatie, parkinsonský syndrom, amyotrofická laterální skleróza), systémových onemocnění pojiva (sklerodermie, progresivní systémová skleróza, dermatomyozitida) a malignity (karcinom jícnu). U Parkinsonovy nemoci se porucha polykání vyskytuje až u 1/4 nemocných v souvislosti s akinezií (reaguje na léčbu antiparkinsoniky) nebo autonomní neuropatií. Častější ve vyšším věku je i achalazie jícnu podmíněná degenerativními změnami intramurálních nervových pletení. Na pomezí mezi organickou a funkční poruchou stojí refluxní choroba gastroezofageální s primární poruchou motility na úrovni dolního jícnového svěrače. Důsledkem patologického refluxu je rozvoj organických změn zánětlivé refluxní ezofagitidy nebo Barretova jícnu. V oblasti žaludku se objevují u starších nemocných častěji dyspetické potíže horního typu v důsledku vlastních chorobných změn žaludku (gastritida, peptický vřed, tumor), ale i při systémových onemocněních (chronické infekce), při diabetu (diabetická viscerální neuropatie, která může vyústit až v obraz gastroparézy), v důsledku léků (cytostatika, nesteroidní antirevmatika a látky zhoršující motilitu GIT), tab. 3. V některých případech i přes pečlivé vyšetření nenalezneme organické postižení a stav uzavíráme jako dysmotilitní funkční dyspepsii. Funkční poruchy motility tlustého střeva mají klinický korelát v obraze dráždivého tračníku, funkčního průjmu nebo zácpy. U většiny starších pacientů však stojí za poruchami motility organický nález (střevní záněty, kolorektální karcinom, divertikulóza, ale i obtížně prokazatelné ischemické změny v důsledku abdominální aterosklerózy). Diabetická neuropatie může postihovat i dolní část trávicí trubice svízelně ovlivnitelné jsou zejména úporné průjmy. V oblasti dolní části trávicího traktu se manifestují i metabolické změny (oblenění peristaltiky při hypokalemii, hypotyreóze) a pooperační poruchy motility. VYŠETØENÍ PACIENTA Základem pro stanovení diagnózy dysmotilitních poruch je velmi pečlivá anamnéza doplněná komplexním klinickým vyšetřením. Je třeba mít na paměti, že korelace mezi klinickými příznaky a závažností poruchy motility je malá. Nezřídka je průběh asymptomatický (často například u diabetické autonomní neuropatie s GI- -postižením). Nezbytná jsou další laboratorní a instrumentální vyšetření: ultrasonografie, RTG-vyšetření (pasáž jícnem, RTG gastroduodena, irigoskopie, nukleární magnetická rezonance nebo CT) a především endoskopie trávicího traktu. U starších nemocných vždy preferujeme neinvazivní vyšetření a zvažujeme zátěž a riziko vyšetření vzhledem k očekávanému přínosu. Musíme přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu a k očekávané délce přežití. Podrobné vyšetření umožní posoudit eventuální přítomnost organického onemocnění trávicího traktu a odlišit od funkčních poruch. Pro vlastní vyšetření a zhodnocení motility v jednotlivých etážích GIT slouží specializovaná vyšetření, která zatím nejsou rutinně dostupná vyšetření a jsou prováděna na specializovaných gastroenterologických pracovištích. Jde o elektrogastrografii (EGG) nalačno a po požití testovací stravy, která umožní zhodnotit CLINICAL SYMPTOMS CONNECTED WITH GI MOTILITY DISORDER PHARMACEUTI CALS INHIBITING GI MOTILITY [6] dysfagie neurologické etiologie anamnéza a klinické vyšetření laboratorní a instrumentální vyšetření specializovaná vyšetření elektrogastrografie ÈES GER REV 2005; 3(3) 13

4 MECHANISM OF PROKINETICS INFLUENCE TAB. 4. MECHANIZMUS ÚÈINKU PROKINETIK. PROKINETIKUM OVLIVNÌNÍ RECEPTORÙ cisaprid, prucaloprid, renzaprid, agonista 5-HT 4 -receptorů tegaserod, zacoprid metoclopramid, domperidon antagonista dopaminových D 2 -receptorů itoprid antagonista D 2 -receptorů, inhibitor acetylcholinesterázy erytromycin a motilidy (syntetická analoga) stimulace motilinových receptorů betanechol, neostigmin stimulace muskarinových receptorů V klinickém používání jsou především látky blokující dopaminové D 2 -receptory s nepřímým cholinomimetickým efektem metoclopramid, domperidon a alizaprid. Zvýšenou nabídkou acetylcholinu dochází ke stimulaci evakuace žaludku, urychlení pasáže tenkým střevem a upravuje se i motilita jícnu a dolního jícnového svěrače. Účinným prokinetikem je také itoprid, který působí duálním mechanizmem. Kromě dopamin antagonizujícího účinku zvyšuje množství acetylcholinu i zpomalením jeho odbourávání blokádou acetylcholinesterázy. Všechny zmiňované látky mají dobrý efekt především na horní část trávicího traktu, zatímco jejich efekt na motilitu tlustého střeva je sporný. Další skupinou prokinetik jsou látky, které stimulují serotoninové receptory typu 4 (5-HT 4 ) a zvyšují uvolňování acetylcholinu i v myenterickém plexu. Zlepšují motilitu po celé délce trávicího traktu včetně tenkého střeva a kolon. Tímto mechanizmem působí cisaprid. Je metabolizován přes cytochrom P450 izoenzym 3A4, což zvyšuje riziko metabolických interakcí. Bylo popsáno prodloužení QT-intervalu a vznik komorových arytmií. Pro tyto závažné NÚ byl cisaprid stažen z trhu. Agonisty 5-HT 4 -receptorů jsou i další látky s potenciálním efektem i na dolní část trávicího traktu: renzaprid, zacoprid, prucaloprid a mozaprid a tegaserod. Zatím však jsou ve fázi klinických studií. Další skupinou léčiv s prokinetickým účinkem jsou agonisté cholinergních receptorů betanechol a neostigmin. Přímým působením na moantroduodenální manometrie sekvenční radionuklidová scintigrafie dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou/acetátem blokátory dopaminových D 2 -receptorů stimulancia serotoninových receptorů typu 4 agonisté cholinergních receptorů frekvenci a amplitudu žaludečních kontrakcí. Dalším vyšetřením je manometrie jícnu a žaludku (antroduodenální manometrie). Obvykle se snímá v několika etážích a doplňuje se kontinuální ph-metrií. Umožní zhodnotit intraluminální tlaky. Spektrum vyšetření rozšiřuje dále dynamická sekvenční radionuklidová scintigrafie, která zaznamená pasáž po polknutí testovacího sousta značeného 99m Tc (polykací akt, vyprazdňování žaludku). Tato metoda je dostupná i pro běžnou praxi. Nově se používá i dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou nebo s 13 C- -acetátem [11]. Ke sledování prostupu potravy žaludkem lze využít i ultrasonografie nebo nukleární magnetické rezonance. Obě metody jsou časově náročné a vyžadují zkušeného vyšetřujícího. Nukleární magnetická rezonance je navíc finančně značně nákladná. Proto se tyto metody využívají především k výzkumným účelům. MO NOSTI LÉÈBY MOTILITNÍCH PORUCH NEFARMAKOLOGICKÁ OPATØENÍ Nefarmakologická opatření zahrnují především dietní stravování nemocného. Je třeba, abychom dietu stanovili individuálně s ohledem na konkrétní potíže a stravovací zvyklosti pacienta. Je vhodná spolupráce s dietní sestrou. Dieta musí být vyvážená, s dostatečnou energetickou hodnotou a vhodným zastoupením živin. Obvykle doporučíme plnohodnotnou dietu mechanicky, chemicky a tepelně šetřící a jídlo v častých menších porcích. Omezuje se i množství tuku v potravě a vláknina. Tato dieta je vhodná především u poruch motility horní části trávicího traktu. V případě potřeby mechanického šetření střední části trávicího traktu doporučíme bezzbytkovou dietu. FARMAKOLOGICKÁ LÉÈBA Farmakologická léčba je zaměřena symptomaticky. Uplatňuje se několik skupin léčiv: prokinetika, spazmolytika, antisekreční léky (H 2 -blokátory a inhibitory protonové pumpy), laxativa a antidiaroika [6]. V dalším textu se zaměříme především na skupinu prokinetik. PROKINETIKA Prokinetika jsou heterogenní skupinou látek, které stimulují a normalizují motilitu GI-traktu. Liší se mechanizmem účinku (tab. 4). 14 ÈES GER REV 2005; 3(3)

5 tilinový receptor se vyznačují makrolidy (erytromycin je v této indikaci používán již dlouho). Prokinetický účinek mají také antagonisté cholecystokiniku loxiglumid a devazapid, které však dosud nejsou komerčně dostupné. Klinicky významnou skupinou jsou antiemetika ze skupiny setronů (ondansetron, tropisetron, granisetron, novější cilansetron zatím v klinickém hodnocení). Jde o látky s anatagonistickým účinkem na serotoninový 5-HT 3 -receptor s mohutným antiemetickým účinkem, tlumící abdominální bolesti a normalizující peristaltiku. U granisetronu byl popsán příznivý účinek u pooperačních poruch motility. Indikacemi pro podávání prokinetik jsou následující chorobné stavy (tab. 5): Refluxní choroba jícnu U tohoto onemocnění jde primárně o poruchu motility dolního jícnového svěrače s gastroezofageálním refluxem. Léčba prokinetiky upravuje tlak dolního jícnového svěrače a zvyšuje amplitudu jícnových kontrakcí, a jeví se jako nejlogičtější postup. Přesto jsou nejúčinnější u tohoto onemocnění inhibitory protonové pumpy (PPI), které představují léky 1. volby. Prokinetika však mohou být vhodným doplněním léčby PPI u nemocných s výraznějšími projevy jícnové dysmotility (dysfagie, regurgitace) a nebo s respiračními symptomy (tzv. gastrickým astmatem). Indikací k prokinetické léčbě je i duodenogastrický reflux. Gastroparéza Ve vyšším věku se setkáváme nejčastěji se sekundární gastroparézou při jiných chronických onemocněních, z nichž je na 1. místě diabetická autonomní neuropatie s postižením trávicího traktu a dále Parkinsonova choroba. Poruchy vyprazdňování žaludku a koordinace nacházíme dále u systémových chorob pojiva (sklerodermie), hypotyreózy, syndromu pseudoobstrukce (amyloidóza, idiopatická pseudoobstrukce), ale i u potraumatických stavů (polytrauma, úraz hlavy, míchy). U části nemocných příčinu neodhalíme (idiopatická gastroparéza). Méně výrazné klinické symptomy se překrývají s dysmotilitním typem funkční dyspepsie (chabý žaludek).u chronických potíží je třeba doplnit dietní opatření farmakologicky. Nejčastěji podáváme prokinetika metoclopramid, domperidon, erytromycin. U některých nemocných je dosaženo dobrého efektu se sulpiridem. Z novějších přípravků byl potvrzen efekt somatostatinu a tegaserodu, botulotoxinu a sildenafilu [12]. TAB. 5. INDIKACE K LÉÈBÌ PROKINETIKY. refluxní nemoc jícnu a refluxní ezofagitida gastroparéza (diabetická, idiopatická) pooperační poruchy motility dysmotilitní typ funkční dyspepsie (chabý žaludek) dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením zácpa atonická, habituální syndrom střevní pseudoobstrukce (Ogilvieho syndrom) jiné Pooperační poruchy motility Jsou častou komplikací starších pacientů po nitrobřišních operacích. Příčiny vzniku pooperačních poruch až rozvoje pooperačního ileu jsou multifaktoriální a podílí se jednak inhibiční splanchnické reflexy, lokální uvolnění GI-peptidů, zánětlivých mediátorů a endogenních opioidů [9]. V léčbě se s úspěchem používá zejména prokinetikum itoprid [2], účinnost byla potvrzena i pro cisaprid [3], který však pro kardiotoxický efekt již není užíván. Podávají se často i metoclopramid a domperidon, u nichž však vědecké důkazy chybějí stejně jako u neostigminu a betanecholu. U neostigminu se popisuje dobrý účinek u pseudoobstrukčního syndromu. Z novějších přípravků probíhají klinické studie s prucalopridem, antagonistou 5-HT 4 -receptorů, který urychluje tranzit tlustým střevem a vyprazdňování proximálního kolon [12]. V experimentech na zvířecích modelech jsou účinné i GI-peptidy (VIP, substance P). Z nefarmakologických postupů bylo dříve běžné zavádění nazogastrické sondy (NGS) po laparotomii u většiny nemocných. Přestože tato metoda snižuje výskyt nadmutí břicha a zvracení v pooperačním období, byla v metaanalýze 26 studií zahrnujících téměř nemocných prokázána zvýšená incidence horečnatých epizod, bronchopneumonie a plicních atelektáz. Nedošlo ani k časnějšímu obnovení peristaltiky ani perorálního příjmu [4]. Proto se dnes doporučuje zavedení NGS pouze přísně indikovaně. Obnovu GI-motility usnadňují i miniinvazivní chirurgické výkony a šetrná operační analgezie (epidurální analgezie v hrudní oblasti). V pooperačním období je vhodná časná mobilizace pacienta. V posledních letech je snaha o omezení pooperačního podávání opioidních analgetik s možnou náhradou COX-2-inhibitory, i když je třeba INDICATIONS FROM TREATMENT WITH PROKINETICS setronová antiemetika indikace k podávání prokinetik ÈES GER REV 2005; 3(3) 15

6 PROKINETICS USED IN TREATMENT OF DIGESTIVE TRACT MOTILITY DISORDERS TAB. 6. PROKINETIKA U ÍVANÁ V LÉÈBÌ PORUCH MOTILITY TRÁVICÍHO TRAKTU. LÉÈIVA DOPORUÈENÁ LÉKOVÁ FORMA POZNÁMKY DÁVKA metoclopramid 10 mg 3krát denně tbl 10 mg, antagonista D 2 -receptorů; (Cerucal, Degan, před jídlem, jednorá- amp 10 mg, více centrálních NÚ akut- MCP Hexal, Pramidin) zově v antiemetické nas spr 10 a 20 mg ní dystonie, útlum, při delindikaci 20 mg ším podávání extrapyramidový syndrom, tardivní dyskinezy, hyperprolaktinemie; u starších osob vhodný v antiemetické indikaci a ke krátkodobé léčbě; při dlouhodobém podání nahradit bezpečnějším prokinetikem domperidon (Motilium) mg tbl 10 mg blokáda D 2 -receptorů, téměř 3 4krát denně neproniká HE-bariérou, méně NÚ; dobrý prokinetický, menší antiemetický efekt itoprid (Ganaton) mg tbl 50 mg nejméně NÚ a nejnižší 3krát denně riziko lékových interakcí; před jídlem dobrý prokinetický i antiemetický účinek; vhodný u starších nemocných neostigmin 7,5 mg tbl 15 mg cholinomimetikum stimulu- (Syntostigmin) 3 4krát denně je muskarinové receptory, urychluje střevní pasáž a usnadňuje vyprazdňování močového měchýře; pro systémové NÚ (časté pocení, salivace, tremor, cefalea) není v prokinetické indikaci ve stáří vhodný cisaprid (Prepulsid) 5 mg 3 4krát tbl 10 mg, sus pro riziko prodloužení t.č. již není na trhu denně před jídlem QT-intervalu a závažných arytmií stažen z trhu kontraindikace podávání prokinetik vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací vyčkat výsledků nových studií s COX-2 inhibitory (lze očekávat class- -efekt i u dalších zástupců této skupiny). Dysmotilitní typ funkční dyspepsie Je častou indikací pro léčbu prokinetiky zvláště v mladším věku. Prokinetika příznivě ovlivňují epigastrický diskomfort, pocit časné sytosti, pocit plnosti, nauzeu, zvracení a pocit nadmutí. Zejména u starších osob je třeba vyloučit organická onemocnění trávicího traktu a dalších orgánů. Sekundární dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením U starších osob jsou tyto stavy častou indikací pro krátkodobou léčbu prokinetiky, především u dyspepsií indukovaných léky nebo dietní chybou. Prokinetika však nejsou účinná u kinetóz a vestibulárních poruch a u psychogenního zvracení. Alternativou jsou antiemetika. Atonická zácpa Atonická zácpa je indikací pro podání prokinetik s maximem působení na dolní část trávicího ústrojí. Po stažení cisapridu není na našem trhu nyní vhodná náhrada. Hlavní indikace podávání prokinetik ve stáří se v zásadě neliší od indikací pro střední věk. Kontraindikace pro léčbu prokinetiky jsou obstrukční ileus, podezření na perforaci trávicí trubice a krvácení do GIT. Podrobněji se dále zmíníme o nejvýznamnějších představitelích této skupiny (tab. 6). 16 ÈES GER REV 2005; 3(3)

7 METOCLOPRAMID (Cerucal, Degan, MCP HEXAL, Pramidin) Chemicky jde o derivát benzamidu s významným prokinetickým a antiemetickým efektem. Prokinetický efekt je omezen jen na horní část GIT (jícen, žaludek a tenké střevo). Jde o látku, která je v ČR nejdéle na trhu již od 60. let a je s ní i nejvíce klinických zkušeností. Metoclopramid proniká hematoencefalickou bariérou a kromě periferního účinku dochází i k centrální inhibici dopaminových D 2 -receptorů. Z toho vyplývají častější centrální NÚ, které se ve stáří vyskytují u % léčených pacientů. Nejčastěji byly hlášeny útlum, spavost, extrapyramidový syndrom. Vzácně se mohou vyskytnout i akutní dystonie, ojediněle byl popsán i neuroleptický maligní syndrom. Při delším podávání pak i tardivní dyskinezy. Opatrnosti je třeba zejména u nemocných s postižením CNS (demence, Parkinsonova nemoc, stavy po cévních mozkových příhodách, epilepsie) a u pacientů léčených jinými psychofarmaky. Z dalších NÚ bylo popsáno zvýšení prolaktinu a galaktorea, ve stáří však má menší klinický význam. Potenciální lékové interakce: zvýšení toxicity lithia a antiepileptik (karbamazepin), snížení účinku L-dopy. Nepodávat současně s inhibitory MAO, dalšími neuroleptiky a alkoholem.doporučené dávkování: 3 4krát denně 10 mg. Je dostupný v perorální i parenterální formě. Přes dobrý antiemetický a prokinetický efekt je vzhledem k častým nežádoucím účinkům u starších nemocných méně vhodný. DOMPERIDON (Motilium) Chemicky derivát benzimidazolu působí stejným mechanizmem jako metoclopramid. Jeho prokinetický účinek je srovnatelný s metoclopramidem, antiemetický efekt je o něco nižší. Působí především na horní část trávicího traktu. Na rozdíl od metoclopramidu téměř neproniká přes hematoencefalickou bariéru, a proto je výskyt centrálních NÚ nízký. Vzácně může dojít k hyperprolaktinemii a průjmu. Domperidon je indikován u poruch propulze a dyskinez horní části trávicího traktu. Bezpečné je jeho podání při zvracení nebo u gastroparézy u parkinsoniků léčených levodopou. Dostupný je pouze pro perorální podání, obvyklá dávka je 3 4krát denně 20 mg. ITOPRID (Ganaton) Itoprid je prokinetikem 3. generace registrovaným v ČR od roku Udržením vysokých hladin acetylcholinu v trávicím traktu dochází ke zlepšení peristaltiky jícnu a žaludku, zvláště antra, ÈES GER REV 2005; 3(3) 17

8 a urychlení evakuace žaludku se zlepšením gastroduodenální koordinace. Účinek na dolní část trávicího traktu je minimální, u citlivých osob však může urychlit peristaltiku až vyvolat průjem (u 1 3 % léčených). Výhodou itopridu je též antiemetický efekt přímým ovlivněním chemoreceptorů v area postrema. Příznivé účinky léčby itopridem byly popsány u funkční dyspepsie horního typu, u postgastrektomického syndromu a u refluxní ezofagitity. Léčba vedla ke zmírnění epigastrického diskomfortu, snížení pocitu plnosti po jídle, oddálení pocitu sytosti. Ke zlepšení potíží došlo u % léčených [5,7]. Příznivý účinek byl prokázán i u postoperačního ileu [2]. Obvyklá denní dávka itopridu je 3krát 50 mg před jídlem. Zatím je dostupný jen ve formě tablet pro perorální podání. I když u starších osob nebyly provedeny samostatné klinické studie s itopridem, jeho výhodou u nemocných vyššího věku je jen minimální průnik přes hematoencefalickou bariéru, a tím chybění centrálních nežádoucích účinků. Metabolická cesta itopridu (v játrech přes flavinmonooxigenázu bez účasti cytochromu P450) naznačuje nízké riziko potenciálních lékových interakcí. Nebylo prokázáno ovlivnění QT-intervalu ani riziko arytmií [7]. Další NÚ jsou vzácné (průjem, zvýšení prolaktinu, vzácně leukopenie). Itoprid pro velmi dobrou účinnost a nízké riziko NÚ představuje pro starší nemocné nejbezpečnější prokinetikum dostupné v současnosti na našem trhu. ZÁVÌR Poruchy propulzní aktivity a dyskineze trávicího traktu jsou častým projevem funkčních ale především organických onemocnění u starších nemocných. U všech nemocných je třeba pečlivého klinického vyšetření s uvážlivým doplněním instrumentálních vyšetření. Symptomatická léčba prokinetiky je běžná, je však třeba ze současné nabídky volit látky s nejnižším výskytem nežádoucích účinků. V současnosti se hledají nové látky ze skupiny agonistů 5-HT 4 -receptorů a agonistů motilidových receptů, které by při zachování prokinetického efektu v celém rozsahu trávicí trubice měly minimum NÚ. LITERATURA 1. Firth M, Prather CM. Gastrointestinal motility problems in the elderly patient. Gastroenterology 2002; 122: Gürlich R, Fraško R, Maruna P, Chachkhiani I. Randomized clinical trial of itopride for the treatment of postoperative ileus after laparoscopic cholecystectomy. Chir Gastroenterol 2004; 20: Hep A, Prášek J, Filipinský J et al. Cisaprid (Prepulsid) v prevenci pooperační gastrointestinální atonie. Rozhl Chir 1998; 77: Cheatham ML, Chapman WC, Key SP, Sawyers JL. A meta-analysis of selective versus routine nasogastric decompression after elective laparotomy. Ann Surg 1995; 21: Inoue K, Sanada Y, Fujimura J, Milhara O. Clinical effect of itopride hydrochloride on digestive symptoms of chronic gastritis with reflux esophagitis. Clin Med 1999; 15: Jirásek V. Prokinetika v klinické praxi. Remedia 2003; 13(Suppl 1): Lukáš K, Bureš J, Dítě P et al. Klinický účinek itopridu (Ganaton) u pacientů s horní funkční dyspepsií. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2002; 56: Madsen JL, Graff J. Effects of ageing on gastrointestinal motor function. Age Ageing 2004; 33: Matulíková A, Hoch J. Gastroplegie po elektivních střevních operacích. Rozhl Chir 2000; 79: Orr WC, Chen CL. Aging and neural control of the GI tract: IV. Clinical and physiological aspects of gastrointestinal motility and aging. Am J Physiol 2002, 283: G Shimamoto C, Hirata I, Hiraike Y et al. Evaluation of gastric motor activity in the elderly by electrogastrography and the (13)C-acetate breath test. Gerontology 2002; 48: Storr M, Allescher HD. Diseases of gastrointestinal motility. Treatment with motility-modifying substances. Med Monatsschr Pharm 2003; 25: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ LÉKAØÙ A FARMACEUTÙ PRAHA 18 ÈES GER REV 2005; 3(3)

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

Funkční dyspepsie. Přehledové články. Jiří Ehrmann 2. interní klinika LF UP a FN, Olomouc. Functional dyspepsia. Úvod

Funkční dyspepsie. Přehledové články. Jiří Ehrmann 2. interní klinika LF UP a FN, Olomouc. Functional dyspepsia. Úvod Přehledové články 35 Funkční dyspepsie Jiří Ehrmann 2. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Mnoho lékařů, ale i pacientů si různě vysvětlují termín dyspepsie. Termíny s ní související jsou často užívány

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na :

Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem můžeme základně rozdělit na : Vztah mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem Úvod. Již ve staré Číně si tamní lékaři všímali, že mezi povrchem těla (kůží a svaly) a vnitřními orgány existují jisté vztahy a tato pozorování pak dala

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS112687/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více