PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ"

Transkript

1 PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ E. TOPINKOVÁ SOUHRN Fyziologické změny propulzní aktivity trávicího ústrojí provázející stárnutí jsou klinicky nevýznamné, u zdravých dobrovolníků seniorů prokazujeme pouze mírně zpomalený tranzitní čas potravy tlustým střevem. Většina klinických potíží je způsobena organickým postižením trávicího traktu, jiným orgánovým nebo systémovým onemocněním (viscerální neuropatie při diabetu nebo Parkinsonově chorobě, chronická systémová zánětlivá reakce, sklerodermie, hypotyreóza apod). Méně se ve vyšším věku setkáváme s funkčními gastrointestinálními poruchami. Symptomatická léčba zahrnuje především prokinetika, která stimulují propulzní aktivitu a upravují porušenou koordinaci gastrointestinální motility. Je uveden přehled indikací prokinetik a diskutován jejich účinek u nejčastějších patologických stavů ve stáří. ABSTRACT Gastrointestinal motility disorder in older patients and the possibilities of their pharmacological influention. Physiological changes of the propulsive activity of gastrointestinal system accompanying aging are clinically non significant; only mildly delayed colonic transit time was reported in healthy elderly volunteers. The majority of clinical symptoms is caused by organic disorders of the gastrointestinal system and/or by other organ pathology or systemic diseases (e.g. (visceral neuropathy in diabetes or Parkinson s disease, chronic inflammatory reaction, sclerodermia, hypothyroidism). Functional gastrointestinal disorders are less common in older age. Symptomatic treatment includes prokinetic drugs, which stimulate propulsive activity and improve impaired co-ordination of gastrointestinal motility. The article gives an overview of clinical indications for prokinetics use and discusses its effectiveness in the most common motility disorders in the old age. KLÍÈOVÁ SLOVA gastrointestinální motilita stárnutí poruchy motility diabetická gastroparéza prokinetika KEY WORDS gastrointestinal motility ageing motility disorders diabetic gastroparesis prokinetic drugs GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A STÁRNUTÍ Výskyt zažívacích potíží narůstá s věkem a ve stáří jsou onemocnění trávicího traktu na 4. místě mezi příčinami chronické nemocnosti. Přesto jsou naše znalosti o vlivu věku na motorické funkce trávicího traktu nedostatečné, i když můžeme předpokládat, že mají zásadní vliv na pochopení gastrointestinálních (GI) příznaků, na regulaci chuti k jídlu a na absorpci živin. Výsledky studií nejsou jednoznačné a jsou zatíženy metodickými problémy malé vzorky pacientů, často u nemocných hospitalizovaných s řadou dalších komorbidit a extrapolace na zdravé starce je obtížná. Závěry sledování lze shrnout následovně [8,10,11]: Evakuace žaludku ani frekvence postprandiálních kontrakcí antra se u zdravých seniorů s věkem nemění stejně jako tranzitní časy tenkým střevem (tab. 1, obr. 1). Ve stáří je mírně prodloužený tranzitní čas kolon v důsledku poklesu počtu neuronů myenterického plexu především v 7. a 8.dekádě (obr. 2). Tyto změny mohou usnadňovat vznik zácpy. Na zvířecím modelu u morčat byla prokázána i zvýšená hustota opioidních receptorů v kolon starých jedinců. klinické symptomy poruchy motility ÈES GER REV 2005; 3(3) 11

2 GI MOTILITY (TRAN SIT TIMES, TT) IN YOUNGER AND OLDER HEALTHY VOLUNTEERS TAB. 1. GI MOTILITA (TRANZITNÍ ÈASY, TT) U MLADÝCH A STARŠÍCH ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKÙ [8]. TRANZITNÍ ÈASY STARŠÍ MLADÉ STATISTICKÁ OSOBY OSOBY VÝZNAMNOST gastrický TT pro tekutinu 1,37 hod 1,59 hod NS* gastrický TT pro pevnou potravu 2,07 hod 2,12 hod NS frekvence postprandiálních kontrakcí antra 3,3/min 3,2/min NS TT tenkým střevem pro tekutinu 4,95 hod 4,24 hod NS TT tenkým střevem pro pevnou potravu 4,77 hod 3,87 hod NS TT kolon 66 hod 39 hod p < 0,05 * NS statisticky nevýznamný THE SPEED OF STOMACH EVA CUATION FOR FLUIDS AND SO LID NOURISHMENT IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS COLONIC TRANSIT TIME OF CHYMUS IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS urychlení peristaltiky oblenění peristaltiky dyskineze střední tranzitní čas žaludek (h) tekutiny starší mladší dobrovolníci pevná strava starší mladší dobrovolníci Obr. 1. Rychlost evakuace žaludku pro tekutiny a pevnou potravu u mladých a starších dobrovolníků [8]. Vzhledem ke značným funkčním rezervám trávicího traktu jsou věkově podmíněné změny GI-motility klinicky nevýznamné. Nejčastější klinické symptomy spojované s poruchou motility dysfagie, dyspepsie, anorexie a zácpa jsou spíše důsledkem patologických procesů a farmakologických vlivů než vlastního stárnutí [1]. U chronické obstipace ve stáří nebyla prokázána korelace mezi rychlostí pasáže kolon, ale s poruchou reflexní aktivity rekta. Zvláště u těchto potíží se uplatňují i zevní vlivy jako např. fyzická aktivita, stravovací zvyklosti a psychologické faktory [8]. KLINICKÉ PROJEVY PORUCH MOTILITY A JEJICH NEJÈASTÌJŠÍ PØÍÈINY VE VYŠŠÍM VÌKU KLINICKÉ PROJEVY PORUŠENÉ GI MOTILITY Zatímco poruchy motility podmíněné stárnutím nevyvolávají větší klinické potíže, subjektivně střední tranzitní čas kolon (h) starší mladší dobrovolníci Obr. 2. Tranzitní čas tráveniny při průchodu kolon u mladých a starších dobrovolníků [8]. vnímané GI-symptomy jsou podmíněny většinou poruchami propulzní motility a nebo tonu trávicí trubice na různých etážích (tab. 2). Urychlení peristaltiky a zvýšení tonu se projevují střevní kolikou a průjmy. Oblenění peristaltiky a snížení tonu mohou vyvolat pocity plnosti, pocity nadmutí a netrávení. V závažnějších případech nacházíme až obraz gastroparézy v případě postižení horní části trávicí trubice nebo atonické zácpy při postižení dolní části trávicí trubice. V obou případech se může rozvinout až obraz paralytického ileu. Velmi často nacházíme poruchu koordinované motility označovanou jako dyskineze, které mohou postihovat kolon (dráždivý tračník) ale i žlučové cesty (dysfunkce Oddiho sfinkteru) a další části trávicího traktu [1,6]. NEJÈASTÌJŠÍ ONEMOCNÌNÍ VEDOUCÍ K PORUŠE MOTILITY Příčinou porušené GI-motility mohou být jak organická onemocnění, tak funkční změny i poruchy reflektorické. 12 ÈES GER REV 2005; 3(3)

3 TAB. 2. KLINICKÉ SYMPTOMY SPOJENÉ S PORUCHOU GI MOTILITY. porucha motility + průjem, střevní kolika gastroparéza, atonická zácpa, pocit netrávení porucha tonu + kolika, průjem distenze, paralytický ileus, gastroparéza porucha koordinace propulzní aktivity dráždivý tračník dysmotilitní typ funkční dyspepcie dysfunkce Oddiho sfinkteru + zvýšená motilita/tonus porucha motility/tonu TAB. 3. FARMAKA INHIBUJÍCÍ GI MOTILITU [6]. opioidní analgetika, analgetika a antitusika obsahující kodein tricyklická antidepresiva neuroleptika spazmolytika a další parasympatolytika antacida obsahující soli kalcia nebo hliníku antidiaroika blokátory kalciových kanálů diuretika nitráty dopamin progesteron, estrogeny V horní části trávicího traktu se setkáváme s problematikou dysfagie, odynofagie a pyrózy. Tyto potíže mohou mít pouze funkční původ, ale u starších osob se často setkáváme s dysfagií v důsledku neurologických onemocnění (stavy po cévní mozkové příhodě, myastenický syndrom, polyneuropatie, parkinsonský syndrom, amyotrofická laterální skleróza), systémových onemocnění pojiva (sklerodermie, progresivní systémová skleróza, dermatomyozitida) a malignity (karcinom jícnu). U Parkinsonovy nemoci se porucha polykání vyskytuje až u 1/4 nemocných v souvislosti s akinezií (reaguje na léčbu antiparkinsoniky) nebo autonomní neuropatií. Častější ve vyšším věku je i achalazie jícnu podmíněná degenerativními změnami intramurálních nervových pletení. Na pomezí mezi organickou a funkční poruchou stojí refluxní choroba gastroezofageální s primární poruchou motility na úrovni dolního jícnového svěrače. Důsledkem patologického refluxu je rozvoj organických změn zánětlivé refluxní ezofagitidy nebo Barretova jícnu. V oblasti žaludku se objevují u starších nemocných častěji dyspetické potíže horního typu v důsledku vlastních chorobných změn žaludku (gastritida, peptický vřed, tumor), ale i při systémových onemocněních (chronické infekce), při diabetu (diabetická viscerální neuropatie, která může vyústit až v obraz gastroparézy), v důsledku léků (cytostatika, nesteroidní antirevmatika a látky zhoršující motilitu GIT), tab. 3. V některých případech i přes pečlivé vyšetření nenalezneme organické postižení a stav uzavíráme jako dysmotilitní funkční dyspepsii. Funkční poruchy motility tlustého střeva mají klinický korelát v obraze dráždivého tračníku, funkčního průjmu nebo zácpy. U většiny starších pacientů však stojí za poruchami motility organický nález (střevní záněty, kolorektální karcinom, divertikulóza, ale i obtížně prokazatelné ischemické změny v důsledku abdominální aterosklerózy). Diabetická neuropatie může postihovat i dolní část trávicí trubice svízelně ovlivnitelné jsou zejména úporné průjmy. V oblasti dolní části trávicího traktu se manifestují i metabolické změny (oblenění peristaltiky při hypokalemii, hypotyreóze) a pooperační poruchy motility. VYŠETØENÍ PACIENTA Základem pro stanovení diagnózy dysmotilitních poruch je velmi pečlivá anamnéza doplněná komplexním klinickým vyšetřením. Je třeba mít na paměti, že korelace mezi klinickými příznaky a závažností poruchy motility je malá. Nezřídka je průběh asymptomatický (často například u diabetické autonomní neuropatie s GI- -postižením). Nezbytná jsou další laboratorní a instrumentální vyšetření: ultrasonografie, RTG-vyšetření (pasáž jícnem, RTG gastroduodena, irigoskopie, nukleární magnetická rezonance nebo CT) a především endoskopie trávicího traktu. U starších nemocných vždy preferujeme neinvazivní vyšetření a zvažujeme zátěž a riziko vyšetření vzhledem k očekávanému přínosu. Musíme přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu a k očekávané délce přežití. Podrobné vyšetření umožní posoudit eventuální přítomnost organického onemocnění trávicího traktu a odlišit od funkčních poruch. Pro vlastní vyšetření a zhodnocení motility v jednotlivých etážích GIT slouží specializovaná vyšetření, která zatím nejsou rutinně dostupná vyšetření a jsou prováděna na specializovaných gastroenterologických pracovištích. Jde o elektrogastrografii (EGG) nalačno a po požití testovací stravy, která umožní zhodnotit CLINICAL SYMPTOMS CONNECTED WITH GI MOTILITY DISORDER PHARMACEUTI CALS INHIBITING GI MOTILITY [6] dysfagie neurologické etiologie anamnéza a klinické vyšetření laboratorní a instrumentální vyšetření specializovaná vyšetření elektrogastrografie ÈES GER REV 2005; 3(3) 13

4 MECHANISM OF PROKINETICS INFLUENCE TAB. 4. MECHANIZMUS ÚÈINKU PROKINETIK. PROKINETIKUM OVLIVNÌNÍ RECEPTORÙ cisaprid, prucaloprid, renzaprid, agonista 5-HT 4 -receptorů tegaserod, zacoprid metoclopramid, domperidon antagonista dopaminových D 2 -receptorů itoprid antagonista D 2 -receptorů, inhibitor acetylcholinesterázy erytromycin a motilidy (syntetická analoga) stimulace motilinových receptorů betanechol, neostigmin stimulace muskarinových receptorů V klinickém používání jsou především látky blokující dopaminové D 2 -receptory s nepřímým cholinomimetickým efektem metoclopramid, domperidon a alizaprid. Zvýšenou nabídkou acetylcholinu dochází ke stimulaci evakuace žaludku, urychlení pasáže tenkým střevem a upravuje se i motilita jícnu a dolního jícnového svěrače. Účinným prokinetikem je také itoprid, který působí duálním mechanizmem. Kromě dopamin antagonizujícího účinku zvyšuje množství acetylcholinu i zpomalením jeho odbourávání blokádou acetylcholinesterázy. Všechny zmiňované látky mají dobrý efekt především na horní část trávicího traktu, zatímco jejich efekt na motilitu tlustého střeva je sporný. Další skupinou prokinetik jsou látky, které stimulují serotoninové receptory typu 4 (5-HT 4 ) a zvyšují uvolňování acetylcholinu i v myenterickém plexu. Zlepšují motilitu po celé délce trávicího traktu včetně tenkého střeva a kolon. Tímto mechanizmem působí cisaprid. Je metabolizován přes cytochrom P450 izoenzym 3A4, což zvyšuje riziko metabolických interakcí. Bylo popsáno prodloužení QT-intervalu a vznik komorových arytmií. Pro tyto závažné NÚ byl cisaprid stažen z trhu. Agonisty 5-HT 4 -receptorů jsou i další látky s potenciálním efektem i na dolní část trávicího traktu: renzaprid, zacoprid, prucaloprid a mozaprid a tegaserod. Zatím však jsou ve fázi klinických studií. Další skupinou léčiv s prokinetickým účinkem jsou agonisté cholinergních receptorů betanechol a neostigmin. Přímým působením na moantroduodenální manometrie sekvenční radionuklidová scintigrafie dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou/acetátem blokátory dopaminových D 2 -receptorů stimulancia serotoninových receptorů typu 4 agonisté cholinergních receptorů frekvenci a amplitudu žaludečních kontrakcí. Dalším vyšetřením je manometrie jícnu a žaludku (antroduodenální manometrie). Obvykle se snímá v několika etážích a doplňuje se kontinuální ph-metrií. Umožní zhodnotit intraluminální tlaky. Spektrum vyšetření rozšiřuje dále dynamická sekvenční radionuklidová scintigrafie, která zaznamená pasáž po polknutí testovacího sousta značeného 99m Tc (polykací akt, vyprazdňování žaludku). Tato metoda je dostupná i pro běžnou praxi. Nově se používá i dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou nebo s 13 C- -acetátem [11]. Ke sledování prostupu potravy žaludkem lze využít i ultrasonografie nebo nukleární magnetické rezonance. Obě metody jsou časově náročné a vyžadují zkušeného vyšetřujícího. Nukleární magnetická rezonance je navíc finančně značně nákladná. Proto se tyto metody využívají především k výzkumným účelům. MO NOSTI LÉÈBY MOTILITNÍCH PORUCH NEFARMAKOLOGICKÁ OPATØENÍ Nefarmakologická opatření zahrnují především dietní stravování nemocného. Je třeba, abychom dietu stanovili individuálně s ohledem na konkrétní potíže a stravovací zvyklosti pacienta. Je vhodná spolupráce s dietní sestrou. Dieta musí být vyvážená, s dostatečnou energetickou hodnotou a vhodným zastoupením živin. Obvykle doporučíme plnohodnotnou dietu mechanicky, chemicky a tepelně šetřící a jídlo v častých menších porcích. Omezuje se i množství tuku v potravě a vláknina. Tato dieta je vhodná především u poruch motility horní části trávicího traktu. V případě potřeby mechanického šetření střední části trávicího traktu doporučíme bezzbytkovou dietu. FARMAKOLOGICKÁ LÉÈBA Farmakologická léčba je zaměřena symptomaticky. Uplatňuje se několik skupin léčiv: prokinetika, spazmolytika, antisekreční léky (H 2 -blokátory a inhibitory protonové pumpy), laxativa a antidiaroika [6]. V dalším textu se zaměříme především na skupinu prokinetik. PROKINETIKA Prokinetika jsou heterogenní skupinou látek, které stimulují a normalizují motilitu GI-traktu. Liší se mechanizmem účinku (tab. 4). 14 ÈES GER REV 2005; 3(3)

5 tilinový receptor se vyznačují makrolidy (erytromycin je v této indikaci používán již dlouho). Prokinetický účinek mají také antagonisté cholecystokiniku loxiglumid a devazapid, které však dosud nejsou komerčně dostupné. Klinicky významnou skupinou jsou antiemetika ze skupiny setronů (ondansetron, tropisetron, granisetron, novější cilansetron zatím v klinickém hodnocení). Jde o látky s anatagonistickým účinkem na serotoninový 5-HT 3 -receptor s mohutným antiemetickým účinkem, tlumící abdominální bolesti a normalizující peristaltiku. U granisetronu byl popsán příznivý účinek u pooperačních poruch motility. Indikacemi pro podávání prokinetik jsou následující chorobné stavy (tab. 5): Refluxní choroba jícnu U tohoto onemocnění jde primárně o poruchu motility dolního jícnového svěrače s gastroezofageálním refluxem. Léčba prokinetiky upravuje tlak dolního jícnového svěrače a zvyšuje amplitudu jícnových kontrakcí, a jeví se jako nejlogičtější postup. Přesto jsou nejúčinnější u tohoto onemocnění inhibitory protonové pumpy (PPI), které představují léky 1. volby. Prokinetika však mohou být vhodným doplněním léčby PPI u nemocných s výraznějšími projevy jícnové dysmotility (dysfagie, regurgitace) a nebo s respiračními symptomy (tzv. gastrickým astmatem). Indikací k prokinetické léčbě je i duodenogastrický reflux. Gastroparéza Ve vyšším věku se setkáváme nejčastěji se sekundární gastroparézou při jiných chronických onemocněních, z nichž je na 1. místě diabetická autonomní neuropatie s postižením trávicího traktu a dále Parkinsonova choroba. Poruchy vyprazdňování žaludku a koordinace nacházíme dále u systémových chorob pojiva (sklerodermie), hypotyreózy, syndromu pseudoobstrukce (amyloidóza, idiopatická pseudoobstrukce), ale i u potraumatických stavů (polytrauma, úraz hlavy, míchy). U části nemocných příčinu neodhalíme (idiopatická gastroparéza). Méně výrazné klinické symptomy se překrývají s dysmotilitním typem funkční dyspepsie (chabý žaludek).u chronických potíží je třeba doplnit dietní opatření farmakologicky. Nejčastěji podáváme prokinetika metoclopramid, domperidon, erytromycin. U některých nemocných je dosaženo dobrého efektu se sulpiridem. Z novějších přípravků byl potvrzen efekt somatostatinu a tegaserodu, botulotoxinu a sildenafilu [12]. TAB. 5. INDIKACE K LÉÈBÌ PROKINETIKY. refluxní nemoc jícnu a refluxní ezofagitida gastroparéza (diabetická, idiopatická) pooperační poruchy motility dysmotilitní typ funkční dyspepsie (chabý žaludek) dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením zácpa atonická, habituální syndrom střevní pseudoobstrukce (Ogilvieho syndrom) jiné Pooperační poruchy motility Jsou častou komplikací starších pacientů po nitrobřišních operacích. Příčiny vzniku pooperačních poruch až rozvoje pooperačního ileu jsou multifaktoriální a podílí se jednak inhibiční splanchnické reflexy, lokální uvolnění GI-peptidů, zánětlivých mediátorů a endogenních opioidů [9]. V léčbě se s úspěchem používá zejména prokinetikum itoprid [2], účinnost byla potvrzena i pro cisaprid [3], který však pro kardiotoxický efekt již není užíván. Podávají se často i metoclopramid a domperidon, u nichž však vědecké důkazy chybějí stejně jako u neostigminu a betanecholu. U neostigminu se popisuje dobrý účinek u pseudoobstrukčního syndromu. Z novějších přípravků probíhají klinické studie s prucalopridem, antagonistou 5-HT 4 -receptorů, který urychluje tranzit tlustým střevem a vyprazdňování proximálního kolon [12]. V experimentech na zvířecích modelech jsou účinné i GI-peptidy (VIP, substance P). Z nefarmakologických postupů bylo dříve běžné zavádění nazogastrické sondy (NGS) po laparotomii u většiny nemocných. Přestože tato metoda snižuje výskyt nadmutí břicha a zvracení v pooperačním období, byla v metaanalýze 26 studií zahrnujících téměř nemocných prokázána zvýšená incidence horečnatých epizod, bronchopneumonie a plicních atelektáz. Nedošlo ani k časnějšímu obnovení peristaltiky ani perorálního příjmu [4]. Proto se dnes doporučuje zavedení NGS pouze přísně indikovaně. Obnovu GI-motility usnadňují i miniinvazivní chirurgické výkony a šetrná operační analgezie (epidurální analgezie v hrudní oblasti). V pooperačním období je vhodná časná mobilizace pacienta. V posledních letech je snaha o omezení pooperačního podávání opioidních analgetik s možnou náhradou COX-2-inhibitory, i když je třeba INDICATIONS FROM TREATMENT WITH PROKINETICS setronová antiemetika indikace k podávání prokinetik ÈES GER REV 2005; 3(3) 15

6 PROKINETICS USED IN TREATMENT OF DIGESTIVE TRACT MOTILITY DISORDERS TAB. 6. PROKINETIKA U ÍVANÁ V LÉÈBÌ PORUCH MOTILITY TRÁVICÍHO TRAKTU. LÉÈIVA DOPORUÈENÁ LÉKOVÁ FORMA POZNÁMKY DÁVKA metoclopramid 10 mg 3krát denně tbl 10 mg, antagonista D 2 -receptorů; (Cerucal, Degan, před jídlem, jednorá- amp 10 mg, více centrálních NÚ akut- MCP Hexal, Pramidin) zově v antiemetické nas spr 10 a 20 mg ní dystonie, útlum, při delindikaci 20 mg ším podávání extrapyramidový syndrom, tardivní dyskinezy, hyperprolaktinemie; u starších osob vhodný v antiemetické indikaci a ke krátkodobé léčbě; při dlouhodobém podání nahradit bezpečnějším prokinetikem domperidon (Motilium) mg tbl 10 mg blokáda D 2 -receptorů, téměř 3 4krát denně neproniká HE-bariérou, méně NÚ; dobrý prokinetický, menší antiemetický efekt itoprid (Ganaton) mg tbl 50 mg nejméně NÚ a nejnižší 3krát denně riziko lékových interakcí; před jídlem dobrý prokinetický i antiemetický účinek; vhodný u starších nemocných neostigmin 7,5 mg tbl 15 mg cholinomimetikum stimulu- (Syntostigmin) 3 4krát denně je muskarinové receptory, urychluje střevní pasáž a usnadňuje vyprazdňování močového měchýře; pro systémové NÚ (časté pocení, salivace, tremor, cefalea) není v prokinetické indikaci ve stáří vhodný cisaprid (Prepulsid) 5 mg 3 4krát tbl 10 mg, sus pro riziko prodloužení t.č. již není na trhu denně před jídlem QT-intervalu a závažných arytmií stažen z trhu kontraindikace podávání prokinetik vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací vyčkat výsledků nových studií s COX-2 inhibitory (lze očekávat class- -efekt i u dalších zástupců této skupiny). Dysmotilitní typ funkční dyspepsie Je častou indikací pro léčbu prokinetiky zvláště v mladším věku. Prokinetika příznivě ovlivňují epigastrický diskomfort, pocit časné sytosti, pocit plnosti, nauzeu, zvracení a pocit nadmutí. Zejména u starších osob je třeba vyloučit organická onemocnění trávicího traktu a dalších orgánů. Sekundární dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením U starších osob jsou tyto stavy častou indikací pro krátkodobou léčbu prokinetiky, především u dyspepsií indukovaných léky nebo dietní chybou. Prokinetika však nejsou účinná u kinetóz a vestibulárních poruch a u psychogenního zvracení. Alternativou jsou antiemetika. Atonická zácpa Atonická zácpa je indikací pro podání prokinetik s maximem působení na dolní část trávicího ústrojí. Po stažení cisapridu není na našem trhu nyní vhodná náhrada. Hlavní indikace podávání prokinetik ve stáří se v zásadě neliší od indikací pro střední věk. Kontraindikace pro léčbu prokinetiky jsou obstrukční ileus, podezření na perforaci trávicí trubice a krvácení do GIT. Podrobněji se dále zmíníme o nejvýznamnějších představitelích této skupiny (tab. 6). 16 ÈES GER REV 2005; 3(3)

7 METOCLOPRAMID (Cerucal, Degan, MCP HEXAL, Pramidin) Chemicky jde o derivát benzamidu s významným prokinetickým a antiemetickým efektem. Prokinetický efekt je omezen jen na horní část GIT (jícen, žaludek a tenké střevo). Jde o látku, která je v ČR nejdéle na trhu již od 60. let a je s ní i nejvíce klinických zkušeností. Metoclopramid proniká hematoencefalickou bariérou a kromě periferního účinku dochází i k centrální inhibici dopaminových D 2 -receptorů. Z toho vyplývají častější centrální NÚ, které se ve stáří vyskytují u % léčených pacientů. Nejčastěji byly hlášeny útlum, spavost, extrapyramidový syndrom. Vzácně se mohou vyskytnout i akutní dystonie, ojediněle byl popsán i neuroleptický maligní syndrom. Při delším podávání pak i tardivní dyskinezy. Opatrnosti je třeba zejména u nemocných s postižením CNS (demence, Parkinsonova nemoc, stavy po cévních mozkových příhodách, epilepsie) a u pacientů léčených jinými psychofarmaky. Z dalších NÚ bylo popsáno zvýšení prolaktinu a galaktorea, ve stáří však má menší klinický význam. Potenciální lékové interakce: zvýšení toxicity lithia a antiepileptik (karbamazepin), snížení účinku L-dopy. Nepodávat současně s inhibitory MAO, dalšími neuroleptiky a alkoholem.doporučené dávkování: 3 4krát denně 10 mg. Je dostupný v perorální i parenterální formě. Přes dobrý antiemetický a prokinetický efekt je vzhledem k častým nežádoucím účinkům u starších nemocných méně vhodný. DOMPERIDON (Motilium) Chemicky derivát benzimidazolu působí stejným mechanizmem jako metoclopramid. Jeho prokinetický účinek je srovnatelný s metoclopramidem, antiemetický efekt je o něco nižší. Působí především na horní část trávicího traktu. Na rozdíl od metoclopramidu téměř neproniká přes hematoencefalickou bariéru, a proto je výskyt centrálních NÚ nízký. Vzácně může dojít k hyperprolaktinemii a průjmu. Domperidon je indikován u poruch propulze a dyskinez horní části trávicího traktu. Bezpečné je jeho podání při zvracení nebo u gastroparézy u parkinsoniků léčených levodopou. Dostupný je pouze pro perorální podání, obvyklá dávka je 3 4krát denně 20 mg. ITOPRID (Ganaton) Itoprid je prokinetikem 3. generace registrovaným v ČR od roku Udržením vysokých hladin acetylcholinu v trávicím traktu dochází ke zlepšení peristaltiky jícnu a žaludku, zvláště antra, ÈES GER REV 2005; 3(3) 17

8 a urychlení evakuace žaludku se zlepšením gastroduodenální koordinace. Účinek na dolní část trávicího traktu je minimální, u citlivých osob však může urychlit peristaltiku až vyvolat průjem (u 1 3 % léčených). Výhodou itopridu je též antiemetický efekt přímým ovlivněním chemoreceptorů v area postrema. Příznivé účinky léčby itopridem byly popsány u funkční dyspepsie horního typu, u postgastrektomického syndromu a u refluxní ezofagitity. Léčba vedla ke zmírnění epigastrického diskomfortu, snížení pocitu plnosti po jídle, oddálení pocitu sytosti. Ke zlepšení potíží došlo u % léčených [5,7]. Příznivý účinek byl prokázán i u postoperačního ileu [2]. Obvyklá denní dávka itopridu je 3krát 50 mg před jídlem. Zatím je dostupný jen ve formě tablet pro perorální podání. I když u starších osob nebyly provedeny samostatné klinické studie s itopridem, jeho výhodou u nemocných vyššího věku je jen minimální průnik přes hematoencefalickou bariéru, a tím chybění centrálních nežádoucích účinků. Metabolická cesta itopridu (v játrech přes flavinmonooxigenázu bez účasti cytochromu P450) naznačuje nízké riziko potenciálních lékových interakcí. Nebylo prokázáno ovlivnění QT-intervalu ani riziko arytmií [7]. Další NÚ jsou vzácné (průjem, zvýšení prolaktinu, vzácně leukopenie). Itoprid pro velmi dobrou účinnost a nízké riziko NÚ představuje pro starší nemocné nejbezpečnější prokinetikum dostupné v současnosti na našem trhu. ZÁVÌR Poruchy propulzní aktivity a dyskineze trávicího traktu jsou častým projevem funkčních ale především organických onemocnění u starších nemocných. U všech nemocných je třeba pečlivého klinického vyšetření s uvážlivým doplněním instrumentálních vyšetření. Symptomatická léčba prokinetiky je běžná, je však třeba ze současné nabídky volit látky s nejnižším výskytem nežádoucích účinků. V současnosti se hledají nové látky ze skupiny agonistů 5-HT 4 -receptorů a agonistů motilidových receptů, které by při zachování prokinetického efektu v celém rozsahu trávicí trubice měly minimum NÚ. LITERATURA 1. Firth M, Prather CM. Gastrointestinal motility problems in the elderly patient. Gastroenterology 2002; 122: Gürlich R, Fraško R, Maruna P, Chachkhiani I. Randomized clinical trial of itopride for the treatment of postoperative ileus after laparoscopic cholecystectomy. Chir Gastroenterol 2004; 20: Hep A, Prášek J, Filipinský J et al. Cisaprid (Prepulsid) v prevenci pooperační gastrointestinální atonie. Rozhl Chir 1998; 77: Cheatham ML, Chapman WC, Key SP, Sawyers JL. A meta-analysis of selective versus routine nasogastric decompression after elective laparotomy. Ann Surg 1995; 21: Inoue K, Sanada Y, Fujimura J, Milhara O. Clinical effect of itopride hydrochloride on digestive symptoms of chronic gastritis with reflux esophagitis. Clin Med 1999; 15: Jirásek V. Prokinetika v klinické praxi. Remedia 2003; 13(Suppl 1): Lukáš K, Bureš J, Dítě P et al. Klinický účinek itopridu (Ganaton) u pacientů s horní funkční dyspepsií. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2002; 56: Madsen JL, Graff J. Effects of ageing on gastrointestinal motor function. Age Ageing 2004; 33: Matulíková A, Hoch J. Gastroplegie po elektivních střevních operacích. Rozhl Chir 2000; 79: Orr WC, Chen CL. Aging and neural control of the GI tract: IV. Clinical and physiological aspects of gastrointestinal motility and aging. Am J Physiol 2002, 283: G Shimamoto C, Hirata I, Hiraike Y et al. Evaluation of gastric motor activity in the elderly by electrogastrography and the (13)C-acetate breath test. Gerontology 2002; 48: Storr M, Allescher HD. Diseases of gastrointestinal motility. Treatment with motility-modifying substances. Med Monatsschr Pharm 2003; 25: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ LÉKAØÙ A FARMACEUTÙ PRAHA 18 ÈES GER REV 2005; 3(3)

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Obsah sdělení Kontrola střevní motility Chronická střevní pseudoobstrukce Hereditární

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny použití metoklopramidu

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny použití metoklopramidu 20. prosince 2013 EMA/13239/2014 Corr. 1 Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny použití metoklopramidu Účelem změn je zejména snížení rizika neurologických nežádoucích účinků Dne 24. října

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

Nemoci gastrointestinálního systému

Nemoci gastrointestinálního systému Nemoci gastrointestinálního systému kolika diarrhoea ztráta hmotnosti Klinické syndromy Kolika Změna v chování způsobená abdominální bolestí Nejčastější GIT syndrom v hipiatrické praxi Akutní Chronická

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MOTILIUM 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Domperidonum 10 mg v jedné potahované

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová

Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení. Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová Vhodné a nevhodné lékové kombinace v terapii nechutenství, nevolnosti a zvracení Oddělení klinické farmacie, NNB Jana Gregorová 20. 9. 2013 léky glukokortikoidy steroidy anabolika antipsychotika antidepresiva

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk

INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk INKONTINENCE STOLICE a vyšší věk Eva Topinková Geriatrická klinika 1.LF UK v Praze Subkatedra geriatrie IPVZ Incoforum, Jihlava 2007 Inkontinence stolice Problému věnováno daleko méně pozornosti než inkontinenci

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi hydrochloridum 111,1 mg, což odpovídá tiapridum 100 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi hydrochloridum 111,1 mg, což odpovídá tiapridum 100 mg. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls247594/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiapralan 100 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje tiapridi

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE U DIABETIKŮ

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE U DIABETIKŮ ZAŽÍVACÍ POTÍŽE U DIABETIKŮ MUDr. Viera Žáčková Diabetologické a edukační centrum, II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně Zažívací potíže diabetiků představují závažný problém. Předkládané sdělení shrnuje

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls19512/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Degan 10 mg roztok pro injekci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10,5 mg, což odpovídá

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM)

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) Vacková Z, Švecová H, Štirand P, Špičák J, Krajčíová J, Fremundová L, Loudová

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Kdy indikovat jícnovou manometrii?

Kdy indikovat jícnovou manometrii? Kdy indikovat jícnovou manometrii? Zuzana Vacková Klinika hepatogastroenterologie, IKEM 13.11.2015 Jícnová manometrie Co to je? funkční vyšetření hodnotící motilitu jícnu Jak se provádí? transnasálně zavedená

Více

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.

Obezita má řešení M Fried 1,2, 1)OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2)1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1. Obezita má řešení M Fried 1,2, 1) OB klinika, centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění Praha 2) 1. LF UK Praha Výukové pracoviště 1.LF UK OBÉZNÍ PACIENT SI ZASLOUŽÍ RESPEKT A POCHOPENÍ! Obezita

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls18973/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bisacodyl-K 5 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Příloha III. Doplnění do odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Doplnění do odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Doplnění do odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace 52 Přípravky obsahující metoklopramid SmPC registrovaných přípravků musí být relevantně doplněno následujícími

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Kytril a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Kytril a souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 11 Vědecké závěry Celkové

Více

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin.

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kentera 3,9 mg/24 hodin, transdermální náplast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Furosemid Furosemid působí blokádou

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls179784/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IMODIUM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné tobolce Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOPERON cps 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls182346/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prosulpin 50 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sulpiridum 50 mg. Jedna

Více