PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ"

Transkript

1 PORUCHY GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH A MO NOSTI JEJICH FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNÌNÍ E. TOPINKOVÁ SOUHRN Fyziologické změny propulzní aktivity trávicího ústrojí provázející stárnutí jsou klinicky nevýznamné, u zdravých dobrovolníků seniorů prokazujeme pouze mírně zpomalený tranzitní čas potravy tlustým střevem. Většina klinických potíží je způsobena organickým postižením trávicího traktu, jiným orgánovým nebo systémovým onemocněním (viscerální neuropatie při diabetu nebo Parkinsonově chorobě, chronická systémová zánětlivá reakce, sklerodermie, hypotyreóza apod). Méně se ve vyšším věku setkáváme s funkčními gastrointestinálními poruchami. Symptomatická léčba zahrnuje především prokinetika, která stimulují propulzní aktivitu a upravují porušenou koordinaci gastrointestinální motility. Je uveden přehled indikací prokinetik a diskutován jejich účinek u nejčastějších patologických stavů ve stáří. ABSTRACT Gastrointestinal motility disorder in older patients and the possibilities of their pharmacological influention. Physiological changes of the propulsive activity of gastrointestinal system accompanying aging are clinically non significant; only mildly delayed colonic transit time was reported in healthy elderly volunteers. The majority of clinical symptoms is caused by organic disorders of the gastrointestinal system and/or by other organ pathology or systemic diseases (e.g. (visceral neuropathy in diabetes or Parkinson s disease, chronic inflammatory reaction, sclerodermia, hypothyroidism). Functional gastrointestinal disorders are less common in older age. Symptomatic treatment includes prokinetic drugs, which stimulate propulsive activity and improve impaired co-ordination of gastrointestinal motility. The article gives an overview of clinical indications for prokinetics use and discusses its effectiveness in the most common motility disorders in the old age. KLÍÈOVÁ SLOVA gastrointestinální motilita stárnutí poruchy motility diabetická gastroparéza prokinetika KEY WORDS gastrointestinal motility ageing motility disorders diabetic gastroparesis prokinetic drugs GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A STÁRNUTÍ Výskyt zažívacích potíží narůstá s věkem a ve stáří jsou onemocnění trávicího traktu na 4. místě mezi příčinami chronické nemocnosti. Přesto jsou naše znalosti o vlivu věku na motorické funkce trávicího traktu nedostatečné, i když můžeme předpokládat, že mají zásadní vliv na pochopení gastrointestinálních (GI) příznaků, na regulaci chuti k jídlu a na absorpci živin. Výsledky studií nejsou jednoznačné a jsou zatíženy metodickými problémy malé vzorky pacientů, často u nemocných hospitalizovaných s řadou dalších komorbidit a extrapolace na zdravé starce je obtížná. Závěry sledování lze shrnout následovně [8,10,11]: Evakuace žaludku ani frekvence postprandiálních kontrakcí antra se u zdravých seniorů s věkem nemění stejně jako tranzitní časy tenkým střevem (tab. 1, obr. 1). Ve stáří je mírně prodloužený tranzitní čas kolon v důsledku poklesu počtu neuronů myenterického plexu především v 7. a 8.dekádě (obr. 2). Tyto změny mohou usnadňovat vznik zácpy. Na zvířecím modelu u morčat byla prokázána i zvýšená hustota opioidních receptorů v kolon starých jedinců. klinické symptomy poruchy motility ÈES GER REV 2005; 3(3) 11

2 GI MOTILITY (TRAN SIT TIMES, TT) IN YOUNGER AND OLDER HEALTHY VOLUNTEERS TAB. 1. GI MOTILITA (TRANZITNÍ ÈASY, TT) U MLADÝCH A STARŠÍCH ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKÙ [8]. TRANZITNÍ ÈASY STARŠÍ MLADÉ STATISTICKÁ OSOBY OSOBY VÝZNAMNOST gastrický TT pro tekutinu 1,37 hod 1,59 hod NS* gastrický TT pro pevnou potravu 2,07 hod 2,12 hod NS frekvence postprandiálních kontrakcí antra 3,3/min 3,2/min NS TT tenkým střevem pro tekutinu 4,95 hod 4,24 hod NS TT tenkým střevem pro pevnou potravu 4,77 hod 3,87 hod NS TT kolon 66 hod 39 hod p < 0,05 * NS statisticky nevýznamný THE SPEED OF STOMACH EVA CUATION FOR FLUIDS AND SO LID NOURISHMENT IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS COLONIC TRANSIT TIME OF CHYMUS IN YOUNGER AND OLDER VOLUNTEERS urychlení peristaltiky oblenění peristaltiky dyskineze střední tranzitní čas žaludek (h) tekutiny starší mladší dobrovolníci pevná strava starší mladší dobrovolníci Obr. 1. Rychlost evakuace žaludku pro tekutiny a pevnou potravu u mladých a starších dobrovolníků [8]. Vzhledem ke značným funkčním rezervám trávicího traktu jsou věkově podmíněné změny GI-motility klinicky nevýznamné. Nejčastější klinické symptomy spojované s poruchou motility dysfagie, dyspepsie, anorexie a zácpa jsou spíše důsledkem patologických procesů a farmakologických vlivů než vlastního stárnutí [1]. U chronické obstipace ve stáří nebyla prokázána korelace mezi rychlostí pasáže kolon, ale s poruchou reflexní aktivity rekta. Zvláště u těchto potíží se uplatňují i zevní vlivy jako např. fyzická aktivita, stravovací zvyklosti a psychologické faktory [8]. KLINICKÉ PROJEVY PORUCH MOTILITY A JEJICH NEJÈASTÌJŠÍ PØÍÈINY VE VYŠŠÍM VÌKU KLINICKÉ PROJEVY PORUŠENÉ GI MOTILITY Zatímco poruchy motility podmíněné stárnutím nevyvolávají větší klinické potíže, subjektivně střední tranzitní čas kolon (h) starší mladší dobrovolníci Obr. 2. Tranzitní čas tráveniny při průchodu kolon u mladých a starších dobrovolníků [8]. vnímané GI-symptomy jsou podmíněny většinou poruchami propulzní motility a nebo tonu trávicí trubice na různých etážích (tab. 2). Urychlení peristaltiky a zvýšení tonu se projevují střevní kolikou a průjmy. Oblenění peristaltiky a snížení tonu mohou vyvolat pocity plnosti, pocity nadmutí a netrávení. V závažnějších případech nacházíme až obraz gastroparézy v případě postižení horní části trávicí trubice nebo atonické zácpy při postižení dolní části trávicí trubice. V obou případech se může rozvinout až obraz paralytického ileu. Velmi často nacházíme poruchu koordinované motility označovanou jako dyskineze, které mohou postihovat kolon (dráždivý tračník) ale i žlučové cesty (dysfunkce Oddiho sfinkteru) a další části trávicího traktu [1,6]. NEJÈASTÌJŠÍ ONEMOCNÌNÍ VEDOUCÍ K PORUŠE MOTILITY Příčinou porušené GI-motility mohou být jak organická onemocnění, tak funkční změny i poruchy reflektorické. 12 ÈES GER REV 2005; 3(3)

3 TAB. 2. KLINICKÉ SYMPTOMY SPOJENÉ S PORUCHOU GI MOTILITY. porucha motility + průjem, střevní kolika gastroparéza, atonická zácpa, pocit netrávení porucha tonu + kolika, průjem distenze, paralytický ileus, gastroparéza porucha koordinace propulzní aktivity dráždivý tračník dysmotilitní typ funkční dyspepcie dysfunkce Oddiho sfinkteru + zvýšená motilita/tonus porucha motility/tonu TAB. 3. FARMAKA INHIBUJÍCÍ GI MOTILITU [6]. opioidní analgetika, analgetika a antitusika obsahující kodein tricyklická antidepresiva neuroleptika spazmolytika a další parasympatolytika antacida obsahující soli kalcia nebo hliníku antidiaroika blokátory kalciových kanálů diuretika nitráty dopamin progesteron, estrogeny V horní části trávicího traktu se setkáváme s problematikou dysfagie, odynofagie a pyrózy. Tyto potíže mohou mít pouze funkční původ, ale u starších osob se často setkáváme s dysfagií v důsledku neurologických onemocnění (stavy po cévní mozkové příhodě, myastenický syndrom, polyneuropatie, parkinsonský syndrom, amyotrofická laterální skleróza), systémových onemocnění pojiva (sklerodermie, progresivní systémová skleróza, dermatomyozitida) a malignity (karcinom jícnu). U Parkinsonovy nemoci se porucha polykání vyskytuje až u 1/4 nemocných v souvislosti s akinezií (reaguje na léčbu antiparkinsoniky) nebo autonomní neuropatií. Častější ve vyšším věku je i achalazie jícnu podmíněná degenerativními změnami intramurálních nervových pletení. Na pomezí mezi organickou a funkční poruchou stojí refluxní choroba gastroezofageální s primární poruchou motility na úrovni dolního jícnového svěrače. Důsledkem patologického refluxu je rozvoj organických změn zánětlivé refluxní ezofagitidy nebo Barretova jícnu. V oblasti žaludku se objevují u starších nemocných častěji dyspetické potíže horního typu v důsledku vlastních chorobných změn žaludku (gastritida, peptický vřed, tumor), ale i při systémových onemocněních (chronické infekce), při diabetu (diabetická viscerální neuropatie, která může vyústit až v obraz gastroparézy), v důsledku léků (cytostatika, nesteroidní antirevmatika a látky zhoršující motilitu GIT), tab. 3. V některých případech i přes pečlivé vyšetření nenalezneme organické postižení a stav uzavíráme jako dysmotilitní funkční dyspepsii. Funkční poruchy motility tlustého střeva mají klinický korelát v obraze dráždivého tračníku, funkčního průjmu nebo zácpy. U většiny starších pacientů však stojí za poruchami motility organický nález (střevní záněty, kolorektální karcinom, divertikulóza, ale i obtížně prokazatelné ischemické změny v důsledku abdominální aterosklerózy). Diabetická neuropatie může postihovat i dolní část trávicí trubice svízelně ovlivnitelné jsou zejména úporné průjmy. V oblasti dolní části trávicího traktu se manifestují i metabolické změny (oblenění peristaltiky při hypokalemii, hypotyreóze) a pooperační poruchy motility. VYŠETØENÍ PACIENTA Základem pro stanovení diagnózy dysmotilitních poruch je velmi pečlivá anamnéza doplněná komplexním klinickým vyšetřením. Je třeba mít na paměti, že korelace mezi klinickými příznaky a závažností poruchy motility je malá. Nezřídka je průběh asymptomatický (často například u diabetické autonomní neuropatie s GI- -postižením). Nezbytná jsou další laboratorní a instrumentální vyšetření: ultrasonografie, RTG-vyšetření (pasáž jícnem, RTG gastroduodena, irigoskopie, nukleární magnetická rezonance nebo CT) a především endoskopie trávicího traktu. U starších nemocných vždy preferujeme neinvazivní vyšetření a zvažujeme zátěž a riziko vyšetření vzhledem k očekávanému přínosu. Musíme přihlížet k celkovému zdravotnímu stavu a k očekávané délce přežití. Podrobné vyšetření umožní posoudit eventuální přítomnost organického onemocnění trávicího traktu a odlišit od funkčních poruch. Pro vlastní vyšetření a zhodnocení motility v jednotlivých etážích GIT slouží specializovaná vyšetření, která zatím nejsou rutinně dostupná vyšetření a jsou prováděna na specializovaných gastroenterologických pracovištích. Jde o elektrogastrografii (EGG) nalačno a po požití testovací stravy, která umožní zhodnotit CLINICAL SYMPTOMS CONNECTED WITH GI MOTILITY DISORDER PHARMACEUTI CALS INHIBITING GI MOTILITY [6] dysfagie neurologické etiologie anamnéza a klinické vyšetření laboratorní a instrumentální vyšetření specializovaná vyšetření elektrogastrografie ÈES GER REV 2005; 3(3) 13

4 MECHANISM OF PROKINETICS INFLUENCE TAB. 4. MECHANIZMUS ÚÈINKU PROKINETIK. PROKINETIKUM OVLIVNÌNÍ RECEPTORÙ cisaprid, prucaloprid, renzaprid, agonista 5-HT 4 -receptorů tegaserod, zacoprid metoclopramid, domperidon antagonista dopaminových D 2 -receptorů itoprid antagonista D 2 -receptorů, inhibitor acetylcholinesterázy erytromycin a motilidy (syntetická analoga) stimulace motilinových receptorů betanechol, neostigmin stimulace muskarinových receptorů V klinickém používání jsou především látky blokující dopaminové D 2 -receptory s nepřímým cholinomimetickým efektem metoclopramid, domperidon a alizaprid. Zvýšenou nabídkou acetylcholinu dochází ke stimulaci evakuace žaludku, urychlení pasáže tenkým střevem a upravuje se i motilita jícnu a dolního jícnového svěrače. Účinným prokinetikem je také itoprid, který působí duálním mechanizmem. Kromě dopamin antagonizujícího účinku zvyšuje množství acetylcholinu i zpomalením jeho odbourávání blokádou acetylcholinesterázy. Všechny zmiňované látky mají dobrý efekt především na horní část trávicího traktu, zatímco jejich efekt na motilitu tlustého střeva je sporný. Další skupinou prokinetik jsou látky, které stimulují serotoninové receptory typu 4 (5-HT 4 ) a zvyšují uvolňování acetylcholinu i v myenterickém plexu. Zlepšují motilitu po celé délce trávicího traktu včetně tenkého střeva a kolon. Tímto mechanizmem působí cisaprid. Je metabolizován přes cytochrom P450 izoenzym 3A4, což zvyšuje riziko metabolických interakcí. Bylo popsáno prodloužení QT-intervalu a vznik komorových arytmií. Pro tyto závažné NÚ byl cisaprid stažen z trhu. Agonisty 5-HT 4 -receptorů jsou i další látky s potenciálním efektem i na dolní část trávicího traktu: renzaprid, zacoprid, prucaloprid a mozaprid a tegaserod. Zatím však jsou ve fázi klinických studií. Další skupinou léčiv s prokinetickým účinkem jsou agonisté cholinergních receptorů betanechol a neostigmin. Přímým působením na moantroduodenální manometrie sekvenční radionuklidová scintigrafie dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou/acetátem blokátory dopaminových D 2 -receptorů stimulancia serotoninových receptorů typu 4 agonisté cholinergních receptorů frekvenci a amplitudu žaludečních kontrakcí. Dalším vyšetřením je manometrie jícnu a žaludku (antroduodenální manometrie). Obvykle se snímá v několika etážích a doplňuje se kontinuální ph-metrií. Umožní zhodnotit intraluminální tlaky. Spektrum vyšetření rozšiřuje dále dynamická sekvenční radionuklidová scintigrafie, která zaznamená pasáž po polknutí testovacího sousta značeného 99m Tc (polykací akt, vyprazdňování žaludku). Tato metoda je dostupná i pro běžnou praxi. Nově se používá i dechový test s 13 C-značenou kyselinou oktanovou nebo s 13 C- -acetátem [11]. Ke sledování prostupu potravy žaludkem lze využít i ultrasonografie nebo nukleární magnetické rezonance. Obě metody jsou časově náročné a vyžadují zkušeného vyšetřujícího. Nukleární magnetická rezonance je navíc finančně značně nákladná. Proto se tyto metody využívají především k výzkumným účelům. MO NOSTI LÉÈBY MOTILITNÍCH PORUCH NEFARMAKOLOGICKÁ OPATØENÍ Nefarmakologická opatření zahrnují především dietní stravování nemocného. Je třeba, abychom dietu stanovili individuálně s ohledem na konkrétní potíže a stravovací zvyklosti pacienta. Je vhodná spolupráce s dietní sestrou. Dieta musí být vyvážená, s dostatečnou energetickou hodnotou a vhodným zastoupením živin. Obvykle doporučíme plnohodnotnou dietu mechanicky, chemicky a tepelně šetřící a jídlo v častých menších porcích. Omezuje se i množství tuku v potravě a vláknina. Tato dieta je vhodná především u poruch motility horní části trávicího traktu. V případě potřeby mechanického šetření střední části trávicího traktu doporučíme bezzbytkovou dietu. FARMAKOLOGICKÁ LÉÈBA Farmakologická léčba je zaměřena symptomaticky. Uplatňuje se několik skupin léčiv: prokinetika, spazmolytika, antisekreční léky (H 2 -blokátory a inhibitory protonové pumpy), laxativa a antidiaroika [6]. V dalším textu se zaměříme především na skupinu prokinetik. PROKINETIKA Prokinetika jsou heterogenní skupinou látek, které stimulují a normalizují motilitu GI-traktu. Liší se mechanizmem účinku (tab. 4). 14 ÈES GER REV 2005; 3(3)

5 tilinový receptor se vyznačují makrolidy (erytromycin je v této indikaci používán již dlouho). Prokinetický účinek mají také antagonisté cholecystokiniku loxiglumid a devazapid, které však dosud nejsou komerčně dostupné. Klinicky významnou skupinou jsou antiemetika ze skupiny setronů (ondansetron, tropisetron, granisetron, novější cilansetron zatím v klinickém hodnocení). Jde o látky s anatagonistickým účinkem na serotoninový 5-HT 3 -receptor s mohutným antiemetickým účinkem, tlumící abdominální bolesti a normalizující peristaltiku. U granisetronu byl popsán příznivý účinek u pooperačních poruch motility. Indikacemi pro podávání prokinetik jsou následující chorobné stavy (tab. 5): Refluxní choroba jícnu U tohoto onemocnění jde primárně o poruchu motility dolního jícnového svěrače s gastroezofageálním refluxem. Léčba prokinetiky upravuje tlak dolního jícnového svěrače a zvyšuje amplitudu jícnových kontrakcí, a jeví se jako nejlogičtější postup. Přesto jsou nejúčinnější u tohoto onemocnění inhibitory protonové pumpy (PPI), které představují léky 1. volby. Prokinetika však mohou být vhodným doplněním léčby PPI u nemocných s výraznějšími projevy jícnové dysmotility (dysfagie, regurgitace) a nebo s respiračními symptomy (tzv. gastrickým astmatem). Indikací k prokinetické léčbě je i duodenogastrický reflux. Gastroparéza Ve vyšším věku se setkáváme nejčastěji se sekundární gastroparézou při jiných chronických onemocněních, z nichž je na 1. místě diabetická autonomní neuropatie s postižením trávicího traktu a dále Parkinsonova choroba. Poruchy vyprazdňování žaludku a koordinace nacházíme dále u systémových chorob pojiva (sklerodermie), hypotyreózy, syndromu pseudoobstrukce (amyloidóza, idiopatická pseudoobstrukce), ale i u potraumatických stavů (polytrauma, úraz hlavy, míchy). U části nemocných příčinu neodhalíme (idiopatická gastroparéza). Méně výrazné klinické symptomy se překrývají s dysmotilitním typem funkční dyspepsie (chabý žaludek).u chronických potíží je třeba doplnit dietní opatření farmakologicky. Nejčastěji podáváme prokinetika metoclopramid, domperidon, erytromycin. U některých nemocných je dosaženo dobrého efektu se sulpiridem. Z novějších přípravků byl potvrzen efekt somatostatinu a tegaserodu, botulotoxinu a sildenafilu [12]. TAB. 5. INDIKACE K LÉÈBÌ PROKINETIKY. refluxní nemoc jícnu a refluxní ezofagitida gastroparéza (diabetická, idiopatická) pooperační poruchy motility dysmotilitní typ funkční dyspepsie (chabý žaludek) dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením zácpa atonická, habituální syndrom střevní pseudoobstrukce (Ogilvieho syndrom) jiné Pooperační poruchy motility Jsou častou komplikací starších pacientů po nitrobřišních operacích. Příčiny vzniku pooperačních poruch až rozvoje pooperačního ileu jsou multifaktoriální a podílí se jednak inhibiční splanchnické reflexy, lokální uvolnění GI-peptidů, zánětlivých mediátorů a endogenních opioidů [9]. V léčbě se s úspěchem používá zejména prokinetikum itoprid [2], účinnost byla potvrzena i pro cisaprid [3], který však pro kardiotoxický efekt již není užíván. Podávají se často i metoclopramid a domperidon, u nichž však vědecké důkazy chybějí stejně jako u neostigminu a betanecholu. U neostigminu se popisuje dobrý účinek u pseudoobstrukčního syndromu. Z novějších přípravků probíhají klinické studie s prucalopridem, antagonistou 5-HT 4 -receptorů, který urychluje tranzit tlustým střevem a vyprazdňování proximálního kolon [12]. V experimentech na zvířecích modelech jsou účinné i GI-peptidy (VIP, substance P). Z nefarmakologických postupů bylo dříve běžné zavádění nazogastrické sondy (NGS) po laparotomii u většiny nemocných. Přestože tato metoda snižuje výskyt nadmutí břicha a zvracení v pooperačním období, byla v metaanalýze 26 studií zahrnujících téměř nemocných prokázána zvýšená incidence horečnatých epizod, bronchopneumonie a plicních atelektáz. Nedošlo ani k časnějšímu obnovení peristaltiky ani perorálního příjmu [4]. Proto se dnes doporučuje zavedení NGS pouze přísně indikovaně. Obnovu GI-motility usnadňují i miniinvazivní chirurgické výkony a šetrná operační analgezie (epidurální analgezie v hrudní oblasti). V pooperačním období je vhodná časná mobilizace pacienta. V posledních letech je snaha o omezení pooperačního podávání opioidních analgetik s možnou náhradou COX-2-inhibitory, i když je třeba INDICATIONS FROM TREATMENT WITH PROKINETICS setronová antiemetika indikace k podávání prokinetik ÈES GER REV 2005; 3(3) 15

6 PROKINETICS USED IN TREATMENT OF DIGESTIVE TRACT MOTILITY DISORDERS TAB. 6. PROKINETIKA U ÍVANÁ V LÉÈBÌ PORUCH MOTILITY TRÁVICÍHO TRAKTU. LÉÈIVA DOPORUÈENÁ LÉKOVÁ FORMA POZNÁMKY DÁVKA metoclopramid 10 mg 3krát denně tbl 10 mg, antagonista D 2 -receptorů; (Cerucal, Degan, před jídlem, jednorá- amp 10 mg, více centrálních NÚ akut- MCP Hexal, Pramidin) zově v antiemetické nas spr 10 a 20 mg ní dystonie, útlum, při delindikaci 20 mg ším podávání extrapyramidový syndrom, tardivní dyskinezy, hyperprolaktinemie; u starších osob vhodný v antiemetické indikaci a ke krátkodobé léčbě; při dlouhodobém podání nahradit bezpečnějším prokinetikem domperidon (Motilium) mg tbl 10 mg blokáda D 2 -receptorů, téměř 3 4krát denně neproniká HE-bariérou, méně NÚ; dobrý prokinetický, menší antiemetický efekt itoprid (Ganaton) mg tbl 50 mg nejméně NÚ a nejnižší 3krát denně riziko lékových interakcí; před jídlem dobrý prokinetický i antiemetický účinek; vhodný u starších nemocných neostigmin 7,5 mg tbl 15 mg cholinomimetikum stimulu- (Syntostigmin) 3 4krát denně je muskarinové receptory, urychluje střevní pasáž a usnadňuje vyprazdňování močového měchýře; pro systémové NÚ (časté pocení, salivace, tremor, cefalea) není v prokinetické indikaci ve stáří vhodný cisaprid (Prepulsid) 5 mg 3 4krát tbl 10 mg, sus pro riziko prodloužení t.č. již není na trhu denně před jídlem QT-intervalu a závažných arytmií stažen z trhu kontraindikace podávání prokinetik vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací vyčkat výsledků nových studií s COX-2 inhibitory (lze očekávat class- -efekt i u dalších zástupců této skupiny). Dysmotilitní typ funkční dyspepsie Je častou indikací pro léčbu prokinetiky zvláště v mladším věku. Prokinetika příznivě ovlivňují epigastrický diskomfort, pocit časné sytosti, pocit plnosti, nauzeu, zvracení a pocit nadmutí. Zejména u starších osob je třeba vyloučit organická onemocnění trávicího traktu a dalších orgánů. Sekundární dyspepsie doprovázené nauzeou a zvracením U starších osob jsou tyto stavy častou indikací pro krátkodobou léčbu prokinetiky, především u dyspepsií indukovaných léky nebo dietní chybou. Prokinetika však nejsou účinná u kinetóz a vestibulárních poruch a u psychogenního zvracení. Alternativou jsou antiemetika. Atonická zácpa Atonická zácpa je indikací pro podání prokinetik s maximem působení na dolní část trávicího ústrojí. Po stažení cisapridu není na našem trhu nyní vhodná náhrada. Hlavní indikace podávání prokinetik ve stáří se v zásadě neliší od indikací pro střední věk. Kontraindikace pro léčbu prokinetiky jsou obstrukční ileus, podezření na perforaci trávicí trubice a krvácení do GIT. Podrobněji se dále zmíníme o nejvýznamnějších představitelích této skupiny (tab. 6). 16 ÈES GER REV 2005; 3(3)

7 METOCLOPRAMID (Cerucal, Degan, MCP HEXAL, Pramidin) Chemicky jde o derivát benzamidu s významným prokinetickým a antiemetickým efektem. Prokinetický efekt je omezen jen na horní část GIT (jícen, žaludek a tenké střevo). Jde o látku, která je v ČR nejdéle na trhu již od 60. let a je s ní i nejvíce klinických zkušeností. Metoclopramid proniká hematoencefalickou bariérou a kromě periferního účinku dochází i k centrální inhibici dopaminových D 2 -receptorů. Z toho vyplývají častější centrální NÚ, které se ve stáří vyskytují u % léčených pacientů. Nejčastěji byly hlášeny útlum, spavost, extrapyramidový syndrom. Vzácně se mohou vyskytnout i akutní dystonie, ojediněle byl popsán i neuroleptický maligní syndrom. Při delším podávání pak i tardivní dyskinezy. Opatrnosti je třeba zejména u nemocných s postižením CNS (demence, Parkinsonova nemoc, stavy po cévních mozkových příhodách, epilepsie) a u pacientů léčených jinými psychofarmaky. Z dalších NÚ bylo popsáno zvýšení prolaktinu a galaktorea, ve stáří však má menší klinický význam. Potenciální lékové interakce: zvýšení toxicity lithia a antiepileptik (karbamazepin), snížení účinku L-dopy. Nepodávat současně s inhibitory MAO, dalšími neuroleptiky a alkoholem.doporučené dávkování: 3 4krát denně 10 mg. Je dostupný v perorální i parenterální formě. Přes dobrý antiemetický a prokinetický efekt je vzhledem k častým nežádoucím účinkům u starších nemocných méně vhodný. DOMPERIDON (Motilium) Chemicky derivát benzimidazolu působí stejným mechanizmem jako metoclopramid. Jeho prokinetický účinek je srovnatelný s metoclopramidem, antiemetický efekt je o něco nižší. Působí především na horní část trávicího traktu. Na rozdíl od metoclopramidu téměř neproniká přes hematoencefalickou bariéru, a proto je výskyt centrálních NÚ nízký. Vzácně může dojít k hyperprolaktinemii a průjmu. Domperidon je indikován u poruch propulze a dyskinez horní části trávicího traktu. Bezpečné je jeho podání při zvracení nebo u gastroparézy u parkinsoniků léčených levodopou. Dostupný je pouze pro perorální podání, obvyklá dávka je 3 4krát denně 20 mg. ITOPRID (Ganaton) Itoprid je prokinetikem 3. generace registrovaným v ČR od roku Udržením vysokých hladin acetylcholinu v trávicím traktu dochází ke zlepšení peristaltiky jícnu a žaludku, zvláště antra, ÈES GER REV 2005; 3(3) 17

8 a urychlení evakuace žaludku se zlepšením gastroduodenální koordinace. Účinek na dolní část trávicího traktu je minimální, u citlivých osob však může urychlit peristaltiku až vyvolat průjem (u 1 3 % léčených). Výhodou itopridu je též antiemetický efekt přímým ovlivněním chemoreceptorů v area postrema. Příznivé účinky léčby itopridem byly popsány u funkční dyspepsie horního typu, u postgastrektomického syndromu a u refluxní ezofagitity. Léčba vedla ke zmírnění epigastrického diskomfortu, snížení pocitu plnosti po jídle, oddálení pocitu sytosti. Ke zlepšení potíží došlo u % léčených [5,7]. Příznivý účinek byl prokázán i u postoperačního ileu [2]. Obvyklá denní dávka itopridu je 3krát 50 mg před jídlem. Zatím je dostupný jen ve formě tablet pro perorální podání. I když u starších osob nebyly provedeny samostatné klinické studie s itopridem, jeho výhodou u nemocných vyššího věku je jen minimální průnik přes hematoencefalickou bariéru, a tím chybění centrálních nežádoucích účinků. Metabolická cesta itopridu (v játrech přes flavinmonooxigenázu bez účasti cytochromu P450) naznačuje nízké riziko potenciálních lékových interakcí. Nebylo prokázáno ovlivnění QT-intervalu ani riziko arytmií [7]. Další NÚ jsou vzácné (průjem, zvýšení prolaktinu, vzácně leukopenie). Itoprid pro velmi dobrou účinnost a nízké riziko NÚ představuje pro starší nemocné nejbezpečnější prokinetikum dostupné v současnosti na našem trhu. ZÁVÌR Poruchy propulzní aktivity a dyskineze trávicího traktu jsou častým projevem funkčních ale především organických onemocnění u starších nemocných. U všech nemocných je třeba pečlivého klinického vyšetření s uvážlivým doplněním instrumentálních vyšetření. Symptomatická léčba prokinetiky je běžná, je však třeba ze současné nabídky volit látky s nejnižším výskytem nežádoucích účinků. V současnosti se hledají nové látky ze skupiny agonistů 5-HT 4 -receptorů a agonistů motilidových receptů, které by při zachování prokinetického efektu v celém rozsahu trávicí trubice měly minimum NÚ. LITERATURA 1. Firth M, Prather CM. Gastrointestinal motility problems in the elderly patient. Gastroenterology 2002; 122: Gürlich R, Fraško R, Maruna P, Chachkhiani I. Randomized clinical trial of itopride for the treatment of postoperative ileus after laparoscopic cholecystectomy. Chir Gastroenterol 2004; 20: Hep A, Prášek J, Filipinský J et al. Cisaprid (Prepulsid) v prevenci pooperační gastrointestinální atonie. Rozhl Chir 1998; 77: Cheatham ML, Chapman WC, Key SP, Sawyers JL. A meta-analysis of selective versus routine nasogastric decompression after elective laparotomy. Ann Surg 1995; 21: Inoue K, Sanada Y, Fujimura J, Milhara O. Clinical effect of itopride hydrochloride on digestive symptoms of chronic gastritis with reflux esophagitis. Clin Med 1999; 15: Jirásek V. Prokinetika v klinické praxi. Remedia 2003; 13(Suppl 1): Lukáš K, Bureš J, Dítě P et al. Klinický účinek itopridu (Ganaton) u pacientů s horní funkční dyspepsií. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2002; 56: Madsen JL, Graff J. Effects of ageing on gastrointestinal motor function. Age Ageing 2004; 33: Matulíková A, Hoch J. Gastroplegie po elektivních střevních operacích. Rozhl Chir 2000; 79: Orr WC, Chen CL. Aging and neural control of the GI tract: IV. Clinical and physiological aspects of gastrointestinal motility and aging. Am J Physiol 2002, 283: G Shimamoto C, Hirata I, Hiraike Y et al. Evaluation of gastric motor activity in the elderly by electrogastrography and the (13)C-acetate breath test. Gerontology 2002; 48: Storr M, Allescher HD. Diseases of gastrointestinal motility. Treatment with motility-modifying substances. Med Monatsschr Pharm 2003; 25: do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ, CSC. GERIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN, PRAHA SUBKATEDRA GERONTOLOGIE A GERIATRIE INSTITUTU PRO DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ LÉKAØÙ A FARMACEUTÙ PRAHA 18 ÈES GER REV 2005; 3(3)

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa

Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie. I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Chronická střevní pseudoobstrukce na podkladě familiární viscerální myopatie I. Mikoviny Kajzrlíková, P. Vítek, J. Chalupa Obsah sdělení Kontrola střevní motility Chronická střevní pseudoobstrukce Hereditární

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Podklady pro lékaře k vyšetření a léčbě Rettův syndrom je vzácné neurovývojové postižení, které se vyskytuje téměř výhradně u ženského pohlaví. Prevalence je

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g)

Složení Léčivá látka: 100 ml sirupu obsahuje 66,7 g lactulosum (což odpovídá lactulosi solutio (50%) 132,0 g) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls242857/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lactulose AL sirup (lactulosum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 10 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 4 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls38451/2014 a sukls38452/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné látky:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU JUMEX 5 mg JUMEX 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jumex 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg selegilinu. Jumex 10 mg: jedna tableta obsahuje

Více

sukls275216/2012 a sukls10657/2012

sukls275216/2012 a sukls10657/2012 sukls275216/2012 a sukls10657/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAALOX bez cukru citron žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Algedratum 400 mg, což odpovídá aluminii oxidum

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml Příloha I Seznam názvů léčivého(léčivých) přípravku(ů), léková(é) forma(y), koncentrace, způsob(y) podání, držitel(é) rozhodnutí o registraci v členských státech 1 Členský stát (EHP) Držitel rozhodnutí

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP (achazie, GER, ulcus, malasimilace průjem, CF, m.crohn, UC; obstipace, m.hirshprunng, CRC, portální hyperteze, selhání jater) Helena Smítková Achalazie

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

Žáha - Také vás pálí žáha?

Žáha - Také vás pálí žáha? Žáha - Také vás pálí žáha? Vloženo: 29.7.2005 Subjektivní příznak pálení žáhy se vyskytuje poměrně často. Odborně se tomuto pocitu říká pyróza. Odhaduje se, že denně jej pocítí asi 10% dospělých. Během

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každý ml koncentrátu pro injekční/infuzní roztok obsahuje 1 mg granisetronum (jako granisetroni hydrochloridum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Každý ml koncentrátu pro injekční/infuzní roztok obsahuje 1 mg granisetronum (jako granisetroni hydrochloridum). Sp.zn.sukls140761/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Granisetron B. Braun 1mg/ml, koncentrát pro injekční / infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml koncentrátu pro

Více

Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně

Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně 138 Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně Mgr. Josef Malý 1, 2, MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D. 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dyspepsie Trávicí obtíže jakékoliv kromě bolesti Horní dyspeptický syndrom převaha žaludečních obtíží Nauzea, říhání, pocit plnosti,

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více