Náklady a efektivita metod prevence plagiátorství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náklady a efektivita metod prevence plagiátorství"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Náklady a efektivita metod prevence plagiátorství Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek Ph.D. Jiří Plhal Brno 2014

2

3 Chtěl bych poděkovat mému vedoucímu Mgr. Tomáši Foltýnkovi Ph.D. za cenné rady a poznatky, které mi pomohly k dokončení mojí bakalářské práce.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Náklady a efektivita metod prevence plagiátorství vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 1. ledna 2014

6

7 Abstract The main topic of this bacherol thesis is detection of methods prevention of plagiarism. In theoretical part will be describe, what plagiarism exactly mean, which approaches are leading to it and strategies against it. After that, the project IPPHEAE will be described. The practical part will be made up from evaluation of surveys and finding correlation between measure of understanding plagiarism and ways to find out it. Then will be determinate method of prevention and its efficiency and costs. Keywords Plagiarism, IPPHEAE, correlation, efficiency, costs, survey Abstrakt Tématem bakalářské práce je zjištění efektivity metod prevence plagiátorství. V teoretické části bude popsáno, co plagiátorství přesně znamená, jaké různé přístupy k němu existují a strategie pro boj proti němu. Dále bude popsán projekt IPPHEAE. Praktickou část bude tvořit vyhodnocení dotazníků a zjištění korelace mezi mírou porozumění plagiátorství a způsobem dozvídáním se o něm. Následně budou vypočítány náklady na metody prevence. Klíčová slova Plagiátorství, IPPHEAE, korelace, efektivita, náklady, dotazník

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod 13 2 Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika Literární rešerše Historie plagiátorství Případy plagiátorství Co je považováno za plagiát Přístup škol k plagiátorství Strategie pro boj proti plagiátorství Systémy pro odhalování plagiátů Metody prevence na vysokých školách PEF Mendelovy univerzity VUT Brno Projekt IPPHEAE Metody zjišťování závislostí Pearsonův párový korelační koeficient Koeficienty kontingence Míra asociace Dotazníkové šetření Průzkum mezi studenty Vyhodnocení dotazníků Způsoby informování o plagiátorství Stanovení míry korelace Metodická část Analýza výsledků Korelace mezi metodami Korelace s ostatními otázkami... 31

10 10 Obsah Závislosti dle národnostního složení Srovnání výsledků Náklady metod prevence plagiátorství Webové stránky Příručky k předmětům, průvodce studenta Vyhlášky vedení Workshop, přednáška, cvičení Přínosy prevence plagiátorství Shrnutí Diskuze 45 8 Závěr 47 9 Literatura 48

11 Seznam obrázků 11 Seznam obrázků Obr. 1 Grafy korelací 22 Obr. 2 Setkání s plagiátorstvím 24 Obr. 3 Porozumění studentů plagiátorství 1 25 Obr. 4 Porozumění plagiátorství studentů 2 25 Obr. 5 Porozumění plagiátorství studentů 3 26 Obr. 6 Porozumění plagiátorství 4 26 Obr. 7 Porozumění plagiátorství 5 27 Obr. 8 Porozumění plagiátorství 6 27 Obr. 9 Informování o plagiátorství 28 Obr. 10 Změna počtu uchazečů o studium právnických fakult 43

12 12 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Míra asociace 23 Tab. 2 Vliv webových stránek 30 Tab. 3 Vliv příruček k předmětům 30 Tab. 4 Vliv vyhlášek vedení 30 Tab. 5 Vliv Workshopu, přednášky, cvičení 30 Tab. 6 Doposud nezískal žádné informace o plagiátorství 31 Tab. 7 Procento porozumění dle metod 31 Tab. 8 Instituce má politiky proti plagiátorství 32 Tab. 9 Absolvování tréninku akademického psaní 32 Tab. 10 Kdy se studenti naučili citovat 32 Tab. 11 Setkal se s plagiátorstvím 33 Tab. 12 Asociační koeficienty dle národností 34 Tab. 13 Metody informování dle zemí 35 Tab. 14 Korelace metod mezi zeměmi 35 Tab. 15 Metody informování dle zemí II 36 Tab. 16 Náklady na webové stránky 38 Tab. 17 Náklady na příručky 39 Tab. 18 Náklady na vyhlášky vedení 41 Tab. 19 Náklady na workshop 42 Tab. 20 Počty uchazečů o právnické fakulty 43

13 Úvod 13 1 Úvod Plagiátorství samostatných prací studentů je velmi vážným prohřeškem proti disciplinárnímu řádu každé vysoké školy. Může se jednat o opsané seminární, nebo dokonce závěrečné práce, o zkopírované části kódů počítačových programů, ale třeba i o opsané promítané prezentace. Rozsah opsané práce může být různý. Od několika málo vět a odstavců, až po několik stran či dokonce celých kapitol. I opsání několika odstavců je plagiátorství a člověk, který se ho dopustí, tak musí počítat s následky svého jednání. Téma plagiátorství je velmi aktuální. V posledních desetiletích se totiž množí případy plagiátorství, protože došlo k rozvoji informačních technologií a internetu a je lehké někde něco okopírovat. Proto by se tomuto problému měl věnovat větší důraz než dříve. Před několika desetiletími k takovýmto problémům docházelo podstatně méně než dnes. (Sutherland-Smith, 2008) Většina studentů, byť alespoň myšlenkou někdy přemýšlela o tom, že svoji práci okopíruje a dopustí se tím plagiátorství. Je to v podstatě jednoduché a v tu chvíli si ani nedovede představit postihy, které mu za to mohou hrozit. Může si třeba říci, že zrovna jeho nemohou chytit. Dopustit se plagiátorství může student z několika důvodů. Například z pouhé lenosti něco sám vytvořit, někdy díky nedostatku času, nebo i nevědomky, pokud zapomene nebo nesprávně uvede odkaz na citované zdroje. A takto se domnívá, že nebude odhalen. Nepochybně je dobré snažit se tomuto problému předcházet. Následky totiž mohou být nedozírné, jako například na mediálně sledovaném případu Západočeské univerzity v Plzni před několika lety, která tímto skandálem přišla o veškerou prestiž. Obzvláště v dnešní době, kdy je úroveň českého vysokého školství velmi diskutovaným tématem a počet vysokoškolských studentů je podle některých tvrzení příliš vysoký. I díky tomuto by se výše uvedené problematice měl věnovat větší prostor než doposud. Instituce mají několik druhů prostředků pro boj proti plagiátorství. Jedním z nich je lepší detekce plagiátů. Ačkoliv je důležitá, je to v podstatě pouze reakce proti prohřešku. Aktivní přístup proti plagiátorství je prevence, u níž je větší pravděpodobnost přinesení dlouhotrvajících výsledků. Z tohoto důvodu je prevence velmi důležitá. (economicsnetwork.ac.uk, 2012) Byl vytvořen projekt IPPHEAE, který má dosavadní přístup k plagiátorství na univerzitách zlepšit. Tento projekt zjišťuje mezi studenty a vysokoškolskými pedagogy informace o plagiátorství pomocí dotazníkového šetření. Například, zda se již setkali s případem plagiátorství, nebo jestli je jim dobře známo, co je a co není plagiátorstvím. (ippheae.eu, 2013)

14 14 Cíl práce a metodika 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Cílem bakalářské práce je zjištění efektivity jednotlivých metod prevence plagiátorství. Dle výsledků z dotazníkového průzkumu v rámci projektu IPPHEAE zjistím, jestli existuje korelace mezi tím, zda studenti dokáží správně rozlišit případ plagiátorství a způsoby jakými jsou o plagiátorství informováni. Dalším krokem bude stanovení nákladů jednotlivých metod prevence plagiátorství a dle výsledků korelace a jejich nákladů stanovím nejefektivnější řešení pro prevenci předcházení plagiátorství na vysokých školách. 2.2 Metodika Nejdříve popíši v teoretické části definici plagiátorství, s uvedením důvodů, které vedou studenty k takovémuto počínání a taktéž přístupy jednotlivých škol k problematice plagiátorství. Práce se bude opírat o projekt IPPHEAE, který srovnává poznatky o plagiátorství v Evropské unii a snaží se vyvodit příslušné závěry. Součástí projektu IPPHEAE je dotazníkové šetření ve všech zemích Evropské unie. Protože v různých státech mohou být značné rozdíly v chápání a přístupu k dané problematice, budou výsledky těchto dotazníků v jednotlivých státech různé. Dotazník zjišťuje vztahy jednotlivých skupin (studenti, učitelé, manažeři) k plagiátorství. Je zveřejněn na webové adrese Součástí mé bakalářské práce bude statistické zpracování dotazníků. Jedna z otázek směřující ke studentům zní, jakými způsoby je instituce informuje o plagiátorství (webové stránky, workshop, vyhlášky vedení, příručky). Další otázka zjišťuje, zda studenti správně poznají, jestli se jedná o plagiát, či nikoliv. Mezi těmito otázkami se budu snažit najít korelaci a zjistit, zda je některá z metod efektivnější než ostatní. Korelaci budu zjišťovat podle Pearsonova korelačního koeficientu, Pearsonova koeficientu kontingence, Cramérova koeficientu kontingence a asociačního koeficientu. Další částí bakalářské práce je zjištění nákladů na výše uvedené metody. Na každou metodu stanovím náklady na její vytvoření i na její opětovné používání v dalších letech. Většinu nákladů bude tvořit mzda asistenta, který tuto metodu bude vytvářet a prezentovat studentům. Z tohoto důvodu stanovím čas, potřebný na její vytvoření a posléze i celkové náklady. Dále budu zkoumat možná rizika, pokud by se žádná metoda neaplikovala. A také vyčíslím dopady, v případě, že by se plagiátorství dostalo na veřejnost. To bude spočítáno, dle úbytku počtu uchazečů o studium.

15 Literární rešerše 15 3 Literární rešerše Dle databáze Národní knihovny ČR se za plagiátorství považuje: Vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů. (aleph.nkp.cz, 2003) Také zákon 398/ o citacích nám říká, kdo do autorského práva nezasahuje: a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu. Vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní a dále název a pramen. (Sbírka zákonů 398, 2006) Podle Dr. Wendy Sutherland-Smith (2008) neexistuje jedna univerzální definice pro plagiátorství. A to protože se pojem plagiátorství může objevovat v různých souvislostech. Plagiátorství se podle Pecorariho (2010) rozděluje na dva základní typy. Prvním typem je typické plagiátorství a druhý typ se označuje anglickým slovíčkem patchwriting. Typické plagiátorství je prosté okopírování textu bez příslušných citací a se záměrem podvádět. Naproti tomu patchwriting není úmyslné. Není to prosté okopírování textu, ale autor použije synonyma, změní slovosled, vypustí některá slova, ale bez záměru plagiovat. Ačkoliv si to studenti neuvědomují, také se jedná o plagiátorství. 3.1 Historie plagiátorství Je důležité porozumět počátku plagiátorství, protože způsob jakým se plagiátorství aplikuje na univerzitách po celém světě, je úzce spjato s jeho počátky v mezinárodním právu. Výraz plagiátorství je odvozený z latinského slovíčka, které znamená loupení. (Sutherland-Smith, 2008) Zmínky o plagiátorství se datují do 15. století. V roce 1440 byl vynalezen Johannesem Gutenbergem knihtisk. A tudíž vyvstala potřeba ochránit vlastní myšlenky před cizím zneužitím. Jedním z odpůrců autorského práva byl Martin Luther, který věřil, že lidské znalosti se mají rozšiřovat neomezeně pro blaho lidstva. První zákony o autorském právu (1710 v Anglii, 1790 v USA) zajistily, že napodobování již nebude dále tolerováno a ve skutečnosti se stane ilegální. Kolem roku 1850 univerzity začaly poprvé přijímat ženy jako studentky a bylo po studentech požadováno mnohem více prací psaných ručně než dříve. To pochopitelně vedlo k většímu množství pokusů o plagiáty. Ne všechny plagiáty ovšem byly úmyslné. A to protože zatím nebyl stanovený jednotný postup, jakým způ-

16 16 Literární rešerše sobem se má citovat. Studenti věděli, že musí uvést zdroje, ze kterých čerpali, ale nikde přesně nebyla dána pravidla pro jejich citování. Pravidla byla vytvořena až začátkem 20. století. (CQ Researcher,2008) Začátkem 16. století se v Anglii začal rodit systém vlastnických práv. Tento systém už existoval v několika Evropských zemích. V této době ale autorská práva nepatřila autorovi knihy, básně, hry nebo jiné formy psaného textu, nýbrž vydavateli této knihy. Proto několik básníků podepsalo petici, aby se vlastnictví díla přesunulo místo vydavatele na autora daného textu. Jakmile byla totiž jakákoliv kniha vydána, všechna autorská práva už patřila vydavateli a to se samozřejmě autorům nelíbilo. Toto bylo změněno v 17. století, kdy se vlastnictví práv přesunulo na jejich autora. (Sutherland-Smith, 2008) 3.2 Případy plagiátorství V této podkapitole uvedu některé případy akademického plagiátorství u nás i ve světě. Harvardský profesor Alan M. Dershowitz byl nařčen Normanem G. Finkelsteinem za spáchání plagiátorství v jeho knize The Case for Israel. Plagiátorství se měl Dershowitz dopustit tím způsobem, že masivně přebíral myšlenky z jiné knihy. Měl až 20x citovat z jednoho zdroje a ačkoliv se správně odkazoval na původní zdroj, neměl takové množství informací přebírat pouze z jednoho zdroje. Dershowitz uznal, že ona kniha byla použita v jeho výzkumu, avšak ohradil se proti tomu, že by se dopustil nějaké nepoctivosti, či plagiátorství. Také poukázal na to, že šlo spíše o útok na jeho knihu a na politické a ideologické názory prezentované v knize. (thecrimson.com, 2003) Jedno nařčení z plagiátorství nedávno zasáhlo německou politickou scénu. Ministryně školství Annette Schavan byla nařčena z plagiátorství a byl jí odebrán její doktorský titul. Annette Schavan, blízká známá německé kancléřky Angely Merkelové, po tomto incidentu rezignovala na místo ministryně školství. Nicméně se Schavan s tímto rozhodnutím nechce smířit a chce proti němu bojovat. Ale v politickém zájmu raději rezignovala na své místo. Poté co se na internetu objevila zmínka o tom, že by v její práci mohlo být něco opsáno, se následně univerzita zaměřila na její doktorskou práci. Výbor došel k závěru, že některé teze v její práci byly opsané. A při tajném hlasování se hlasy dvanáct ku dvěma shodl na tom, že jí odeberou doktorský titul. (bbc.co.uk, 2013) Další případ na podezření z plagiátorství se řešil v roce 2012 v Rumunsku. Rumunský ministerský předseda Victor Ponta byl obviněn, že ve své disertační práci v roce 2003 okopíroval některé části. Kvůli tomuto problému zasedalo několik uskupení, aby zjistili, zda šlo ve skutečnosti o plagiát. Nejdříve Národní etická rada zamítla spekulace o plagiátu. Jedinou podle nich malou chybou v jeho práci bylo, že sice měl na konci napsány zdroje, ale nezaznamenal poznámky pod čarou na stránkách své práce, kde citoval určité pasáže. Nicméně komise Bukurešťské univerzity, kde obhajoval svou disertační práci, dospěla k názoru, že se jednalo o plagiát. Na 115 ze 297 stránek práce byly totiž nalezeny fragmenty plagiátů. Je zde tedy souboj názorů, co je a co není plagiát. Podle La-

17 Literární rešerše 17 zara Vlasceanuho, sociologa na Bukurešťské univerzitě, by se měli všichni sejít a zkonzultovat svůj pohled na celou situaci dohromady a vyvodit příslušné závěry. (nature.com, 2012) Problémy s odhalením plagiátorství se nevyhnuly ani Bulharskému prezidentu Pálu Schmittovi. Tento, mimo jiné i zlatý olympijský medailista, byl obviněn, že opsal několik stran své disertační práce z roku Zpráva výboru, který tuto situaci projednával, zněla jasně. Více než 180 stran bylo částečně opsáno od jiného autora a také zde chyběly správné citace a bibliografie. Komise ale překvapivě řekla, že ačkoliv okopíroval velkou část své práce a vydával ji za svou, neměl by za to být potrestán. Problém spíše spočíval v profesorech, kteří jeho práci schválili, ti tudíž neprovedli svoji práci dobře. Toto rozhodnutí způsobilo posměch po celém Bulharsku. Nakonec mu byl ovšem titul odebrán a Schmitt byl nucen rezignovat na prezidentský post. (economist.com, 2012) Případy plagiátorství nemají pouze dopad na samotnou univerzitu, ale mohou poškodit celý vzdělávací systém v dané zemi. V roce 2003 bylo součástí skandálu 15 australských studentů MBA. O tomto případu se začaly objevovat titulky v mezinárodních periodikách. Tyto skandály vrhají špatné jméno i na poctivé studenty. Tito studenti získali vysokoškolský titul poctivě, ale potencionální zaměstnavatelé se na poctivost získání vzdělání nemohou zcela spolehnout a studenti jsou tedy znevýhodněni. (Global corruption report: education, 2013) Plagiátorství se nevyhýbá ani českému školství. Teď uvedu několik případů z českých vysokých škol. Patrně největší aféra se odehrála v roce 2009 na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V této kauze bylo zapleteno nejvyšší vedení fakulty, proděkani fakulty Ivan Tomažič a Milan Kindl. Ivan Tomažič měl ve své disertační práci opsat několik desítek stran textu. Po tomto incidentu zahájila akreditační komise kontrolu na celé právnické fakultě. Začaly se prověřovat podezřelé závěrečné práce studentů. Nakonec bylo odebráno několik titulů z důvodů podezřele krátké doby studia a absence závěrečných prací. Tato kauza velmi znehodnotila pověst fakulty a v nadcházejícím období projevilo zájem o studium několikanásobně méně studentů než v předchozích letech. (zpravy.idnes.cz, 2009) Usvědčen z plagiátorství byl i bývalý děkan Univerzity Tomáše Bati Jaroslav Světlík. V jeho docentské práci bylo nalezeno několik stejných stran textu a příloh, které již Světlík použil ve své doktorské práci. Avšak titul mu odebrán nebyl, protože pro tento krok neexistují zákonné prostředky. Na své místo děkana po tomto usvědčení okamžitě rezignoval a odešel pracovat na vysokou školu na Slovensko. (zpravy.idnes.cz, 2009) Na pražské Karlově univerzitě v roce 2010 zase vyloučili dva studenty za opisování seminárních prací. Vyloučení je v těchto případech až krajní řešení, ale univerzita se rozhodla pro toto exemplární potrestání z důvodu, aby se tato situace již neopakovala. Každá česká vysoká škola přistupuje k odhalování plagiátů jiným způsobem, avšak cíl mají všechny stejný, potlačit veškeré plagiátorství. (zprávy.idnes.cz, 2010)

18 18 Literární rešerše Jak je vidět, akademické nepoctivosti se dopouštějí i vysokoškolští profesoři ve vysokém postavení. Z těchto několika případů je i zřejmé, že hodně lidí má různý názor na to, co za plagiát považují a co nikoliv. 3.3 Co je považováno za plagiát Při psaní prací může být použito různých zdrojů, například: literatura, internetové články, obrázky, tabulky, rozhovory, nicméně se musí dodržovat pravidla citování. Zdroje se dělí na 2 základní typy: Primární a sekundární. Primární zdroje jsou přebrány přímo od autora daného textu. Naproti tomu sekundární zdroje, nejsou přímo od autora textu, ze kterého čerpáme, ale od třetí osoby, kterou autor v textu cituje. V následujících případech je nutno se odkázat na použitý zdroj: například při vkládání tabulek, statistik, fotografií. Dále při popisu cizí teorie, modelu a také parafrázování cizího textu. Existují i případy, kdy citace není povinná. Například informace, kterou získáte z několika různých zdrojů, které všechny poukazují na to stejné a následně je shrnete. Samozřejmě vaše vlastní myšlenky citovat také nemusíte. Pokud budete vyvozovat závěr z již dříve citovaných myšlenek, taktéž již nemusíte citovat. A nakonec pokud se jedná o známý fakt. Například: Hlavní město České republiky je Praha. (Neville, 2010) 3.4 Přístup škol k plagiátorství Každá univerzita má nastavený individuální řád, jak se vypořádávat s plagiátorstvím. Uvedu zde příklady některých univerzit z různých částí světa, a jak se staví k této problematice. (Sutherland-Smith, 2008) Monash Univerzity v Austrálii rozlišuje, zda došlo k úmyslnému, nebo neúmyslnému plagiátorství. Pokud je úmyslné, je na něj pohlíženo, jako na vážné podvádění, ale pokud je neúmyslné, je to pouze menší přestupek. Rozhodnutí záleží na profesorech, ti musí posoudit, zda šlo opravdu o úmysl. (Sutherland- Smith, 2008) Na Birmingham Univerzity v Anglii se nerozlišuje, zda šlo o úmysl či ne. Hlavním kritériem při posuzování je množství opsaného textu. Škola rozlišuje závažné, střední a nepatrné plagiátorství. Při 10 % a více opsaného textu se jedná o závažné, 5-10 % je střední a nepatrné je méně než 5 %. (Sutherland-Smith, 2008) Podle Michigan State Univerzity, může k plagiátorství dojít třemi různými způsoby. A to buď nechtěným, úmyslným, nebo použitím stejné vlastní práce ve více předmětech. Míra potrestání za plagiátorství záleží na vyučujícím. Tento trest může činit nedostatečnou známku z daného úkolu, nebo celého předmětu. Vyučující jsou také přesvědčeni, že snadný přístup na internet stojí za zvýšením plagiátorství mezi studenty. (msu.edu, 2012) Na Harvard Univerzity leží veškerá zodpovědnost za správné citování pouze na studentech. Měli by být seznámeni se správnými formami citování a pokud ne, měli by tento problém konzultovat s vyučujícím, ještě před tím než svoji prá-

19 Literární rešerše 19 ci zveřejní. Proti studentům, kteří se tímto proviní, bude zahájeno disciplinární řízení a hrozí jim až vyloučení z univerzity. Použití jedné práce ve více předmětech je na Harvard univerzity po splnění určitých kritérií povoleno. Vyučující musí vydat povolení na opětovné použití stejné práce. Pokud student toto povolení nezíská a práci uvede v dalším předmětu, bude proti němu zahájeno disciplinární řízení. Pokud si nejste jistí, co po vás v zadání úkolu chtějí, nebo jste v časové tísni, nikdy nekopírujte cizí práci, protože následky plagiátorství mohou být mnohem horší, než když úkol odevzdáte později nebo bude špatně vypracován. (usingsources.fas.harvard.edu, 2013) Za plagiátorství se na Masarykově univerzitě může uložit napomenutí, podmínečné vyloučení ze studia, nebo vyloučení ze studia, podle toho zda byl čin spáchán úmyslně či nikoliv. Na shodu se kontrolují jak závěrečné práce, tak i seminární práce a to jednak v odevzdávárnách a v systémech pro odhalování plagiátů odevzdej.cz nebo theses.cz. (muni.cz, 2013) 3.5 Strategie pro boj proti plagiátorství Základem této strategie je skutečnost, že všichni studenti by měli být poučeni co plagiátorství je a že je zcela nepřijatelné. Je nutné studenty nejdříve seznámit s pravidly, aby je posléze mohli dodržovat. Ovšem i při neustálém vštěpování této problematiky studentům do hlavy, dochází i nadále k případům plagiátorství. Proto uvedu některé metody, které by tomu měli předcházet. Jednou z možností jak problém alespoň trochu redukovat, je naučit studenty správnému etickému chování. V tomto případě musí projevit velké zapojení daná univerzita, nicméně výsledky této prevence nemusejí být ohromující. Další metoda nezabraňuje plagiátorství přímo, ale slouží primárně k jeho odhalování. Jedná se o lepší detekci a tvrdší postihy za tuto činnost. V tomto přístupu se počítá s větším zapojením akademických pracovníků. Zkoušející také mohou měnit formu zadání úkolů, aby bylo pro studenty obtížnější práci okopírovat. Například místo vysvětlete mohou vyučující zadat napište rozdíl, což může přeci jenom trochu pomoci. Tyto metody mají ovšem daleko k dokonalosti. Jaké přístupy se ale budou používat v budoucnosti? Zde jsou možné dva scénáře. Prvním je, že student bude mít k dispozici aplikaci, kde si může zkontrolovat svoji práci, ještě před tím, než ji odevzdá. Pokud uvidí, že práce je shodná, může ji ještě přepracovat. Toto řešení klade vysoké nároky na systém, který porovnávání bude vykonávat a musí proto být velmi spolehlivý. Druhou možností je, že student bude muset přesvědčit vyučujícího, že právě on je autor své práce. Například, pokud zkoušejícímu bude něco v práci podezřelé a student nebude schopen vysvětlit, co v dané práci napsal, bude práce ohodnocena nedostatečnou. (Roberts, 2008) Mnoho univerzit také na svých webových stránkách prezentuje články, jak je plagiátorství špatné, jak se mu studenti mají vyhnout a způsob jak správně citovat ze zdrojů. Nejlepší cesty pro odrazení studentů od plagiátorství jsou tyto: zadávat jedinečná zadání, určit některé zdroje, ze kterých studenti musí čerpat a také požadovat po studentech postupné předkládání práce, aby bylo vidno, že na ní skutečně pracují. (universitybusiness.com, 2013)

20 20 Literární rešerše Podle serveru plagiarismtoday.com by se školy měly zaměřit na dvě věci v boji proti plagiátorství. Za prvé by se měli vyučující více zaměřit na učení o plagiátorství. Ne jak to je v současné době, kdy je o plagiátorství napsáno pouze několik odstavců v příručce ke studiu. V povinných kurzech by se mělo učit jak správně citovat, parafrázovat a jak najít dobré zdroje, ze kterých studenti čerpají. Také by se měli vyučující snažit vytvářet taková zadání, která jsou obtížná k pouhému opsání a nutí studenty pracovat samostatně. Je nutné také podotknout, že plagiátorství nelze úplně vymýtit, ale lze jej redukovat. Na školách bude vždy přítomna určitá forma podvádění. (plagiarismtoday.com, 2013) 3.6 Systémy pro odhalování plagiátů S rozvojem plagiátů díky internetu přichází i různé systémy pro jeho odhalování. Studenti si mohou na internetu nechat zkontrolovat svoje závěrečné práce na podobnost s ostatními pracemi. Mohou si tedy zkontrolovat rozpracovanou, nebo již hotovou práci ještě před tím než ji odevzdají, aby měli jistotu, že se nepodobá jiné cizí práci. Jedním z celosvětově nejznámějších softwarů pro odhalování je server Na tomto serveru si mohou nechat studenti nebo pedagogové zkontrolovat seminární či závěrečné práce kvůli podezření z plagiátorství. Po vložení práce systém, pomocí složitých algoritmů, srovnává práci s více než 24 miliardami webových stránek, 250 miliony studentských prací a 120 miliony vědeckých článků a publikací. Vždy, když je nějaká práce zkontrolována, tak je uložena do interní databáze a dále je používána pro kontrolu dalších prací. Turnitin podporuje 15 světových jazyků, čeština mezi nimi ovšem není. (turnitin.com, 2013) Českým projektem pro odhalování plagiátorství je systém Theses. Byl vytvořen Masarykovou univerzitou v Brně a lze jej nalézt na webových stránkách Systém Theses používá 38 českých škol a je určen pro zaměstnance zapojených škol. Každý student si může svoji závěrečnou práci porovnat v systému Odevzdej ( kam nahraje svoji práci a na zadaný mu přijde vyhodnocení. Kontrolovaná práce je porovnávána s ostatními závěrečnými pracemi, seminárními a jinými pracemi, dokumenty v informačních systémech MU a vybranými zdroji na internetu. (theses.cz, 2013) Stejná firma, která vytvořila systém turnitin stojí i za zrozením softwaru IThenticate ( Do tohoto systému se mohou zapojit jak školy, tak jednotlivci, ovšem jako jednotlivec musíte za jeho použití zaplatit, není tedy zadarmo. Nahraný dokument je porovnáván s 34 miliardami současnými i archivovanými webovými stránkami, 92 miliony publikací, magazínů a 36 miliony školních prací. Pokud uživatelé vlastní nějakou svoji databázi prací, mohou si svoji práci nechat zkontrolovat i vůči ní. (ithenticate.com, 2013)

21 Literární rešerše Metody prevence na vysokých školách V této podkapitole budou shrnuty metody, jakými se různé vysoké školy snaží předcházet plagiátorství mezi studenty PEF Mendelovy univerzity O plagiátorství je zmínka v etickém kodexu, který lze nalézt na úřední desce fakulty. Jedná se ale o několik málo řádků, takže se zde studenti příliš informací nedozvědí. Naučit studenty správnému citování má předmět bakalářský seminář. Standardně je vyučován v 5. semestru bakalářského studia. Studenti se v něm naučí správné úpravě závěrečné práce a především jak správně citovat a odkazovat se na zdroje. Žádné jiné metody tato škola v boji proti plagiátorství neposkytuje VUT Brno Více než dva tisíce studentů prvním ročníků VUT absolvuje kurz s názvem Informační výchova VUT. Kurz napomáhá k rozvoji informační gramotnosti mezi studenty a učí je pracovat s dostupnými informačními zdroji. Proti plagiátorství se v něm studenti dozvědí etická pravidla a jak správně vytvořit citace. Vedením kurzu jsou pověřeni vybraní pracovníci příslušné fakultní knihovny. (vutbr.cz, 2013) 3.8 Projekt IPPHEAE Projekt IPPEAE byl financován Evropskou unií a pomocí dotazníkového šetření zjišťuje přístup k plagiátorství mezi evropskými vzdělávacími institucemi. Zkratka IPPHEAE znamená: impact of policies for plagiarism in higher education across Europe (účinek politik plagiátorství ve vysokoškolských vzdělávacích zařízeních v Evropě). Byl spuštěn a délka trvání je do Hlavním koordinátorem je Coventry University v Anglii. Projekt slouží především k porovnání přístupu v jednotlivých zemích, protože na mezinárodní úrovni jsou v tomto ohledu velké rozdíly. Dotazníky zjišťují přístup 3 různých skupin zainteresovaných osob a to studentů, akademických pracovníků a vrcholného vedení vysokých škol. Projekt má pomoci lepšímu pochopení významů autorského práva a plagiátorství po celé Evropě. Zjistit a porovnat informace a metody používané proti plagiátorství a jeho postihování. Zjistit efektivitu a účinek metod prevence plagiátorství. A také má zajistit doporučení pro zlepšení přístupu k plagiátorství napříč evropskými univerzitami. Univerzity, které se aktivně účastní projektu jsou následující: Coventry University, Aleksandras Stulginskis University (Litva), Mendelova Univerzita v Brně, Lodz Univerzity of Technology (Polsko) a University of Nicosia (Kypr). (ippheae.eu, 2013)

22 22 Literární rešerše 3.9 Metody zjišťování závislostí Pearsonův párový korelační koeficient Jeho rovnice je následující: ( )( ) = ( ) V čitateli výše uvedeného vzorce se vypočítá tzv. kovariace, ve jmenovateli se počítá součin směrodatných odchylek obou veličin. Pearsonův korelační koeficient nabývá hodnot v intervalu rxy <-1;1> a vyjadřuje směr a těsnost mezi veličinami X a Y. V korelační analýze se nerozlišuje mezi závislou a nezávislou veličinou, obě veličiny jsou totiž považovány za náhodné. Znaménko u korelačního koeficientu vyjadřuje směr závislosti (kladné u přímé úměrnosti, záporné při nepřímě úměrnosti). Absolutní hodnota funkce zase vyjadřuje těsnost lineární závislosti mezi sledovanými veličinami. Jestliže jsou veličiny X a Y lineárně nezávislé (neprokáže se u nich žádná lineární korelace) nabývá koeficient nulové hodnoty (rxy = 0). Pokud korelační koeficient nabyde hodnot 1 nebo -1 existuje mezi veličinami pevná lineární závislost. (Adamec, 2013) Obr. 1 Grafy korelací Zdroj: Koeficienty kontingence Koeficienty kontingence měří intenzitu závislosti pro dvojici slovních znaků. Jsou konstruovány tak, aby jejich hodnota závisela pouze na intenzitě závislosti, ne na rozsahu souboru či rozměrech kontingenční tabulky. Kontingenční tabulka zobrazuje vztah dvou statistických znaků.

23 Literární rešerše 23 Pearsonův koeficent kontingence: Nabývá hodnot 0 P < 1 Cramérův koeficient kontingence: Nabývá hodnot 0 C < 1 C = P χ = n+ n min χ 2 χ 2 2 {( r 1)( s 1) } Χ 2 se nazývá čtvercová kontingence. Měří rozdílnost pozorovaných a teoretických četností v kontingenční tabulce. pozorovaná četnost teoretická četnost (iastat.vse.cz, 2011) Míra asociace χ 2 = r s ( n ij nij) i= 1 j= 1 n ij Je to speciální případ měření korelační závislosti dvou znaků, které nabývají pouze dvou hodnot. Je měřena pomocí koeficientu asociace. Hodnoty koeficientu asociace nabývají hodnot <-1,1> se stejnou vypovídací hodnotou jako u koeficientu korelace. Tab. 1 Míra asociace Hodnoty X Hodnoty Y + - Celkem + n11 n12 n1* - n21 n22 n2* Celkem n*1 n*2 n 2 = ( 2012)

24 24 Dotazníkové šetření 4 Dotazníkové šetření Průzkum u všech 3 skupin (studenti, akademičtí pracovníci, vrcholné vedení univerzit) probíhá ve 14 evropských jazycích. Celkem bylo zodpovězeno 3952 dotazníků. Díky množství dotazníků a různorodému národnostnímu složení lze výsledky považovat za velmi prokazatelné. 4.1 Průzkum mezi studenty Tento typ dotazníku obsahuje celkem 28 otázek a téměř všechny jsou uzavřeného typu. Uzavřený typ umožňuje respondentovi zvolit odpověď z nabízených možností, čili odpovídání vlastními slovy tento způsob nenabízí. Výhodou uzavřených otázek je to, že se dají lépe srovnávat mezi sebou a také interpretovat. Především se objevují typy otázek mnohovýběrové (výběr ze tří nebo více odpovědí) a tzv. Likertova škála (zde respondent uvede míru souhlasu nebo nesouhlasu na otázku). (Kotler, 2007) Studenti jsou dotazováni, kdy se poprvé setkali s plagiátorstvím, zda a kdy se naučili odkazovat na zdroje. Také zda vědí, co se stane, pokud jejich závěrečná práce bude odhalena jako plagiát. Dalším typem otázek je, co si myslí, že studenty nejvíce vede k plagiátorství a také co považují za plagiát a co ne. 4.2 Vyhodnocení dotazníků S výsledky vybraných otázek budete seznámeni dále v textu. Setkal jsem se na této instituci s případem plagiátorství, kterého se dopustil student 14% 5% 16% Určitě ne Ne 23% 24% Nevím Ano 18% Určitě ano Není aplikovatelné Obr. 2 Setkání s plagiátorstvím

25 Dotazníkové šetření 25 V následujících grafech bude zobrazeno, jakou práci studenti považují za plagiát. Předpokládejme, že 40 % studentské práce pochází z cizích zdrojů a studenti jej do své práce přepíší následujícími způsoby: slovo od slova do studentské práce bez uvozovek 2% 22% 5% Vážné plagiátorství Plagiátorství 71% Neumím rozhodnout Určitě nejde o plagiátorství Obr. 3 Porozumění studentů plagiátorství 1 Toto je nepochybně případ plagiátorství. slovo od slova do studentské práce bez uvozovek, má správně seznam bibliografických citací, ale chybí odkazy v textu 6% 14% Vážné plagiátorství 26% Plagiátorství Neumím rozhodnout 54% Určitě nejde o plagiátorství Obr. 4 Porozumění plagiátorství studentů 2 Tento případ je také rozhodně plagiátorstvím. Pokud student neuvede v textu odkazy na citovanou literaturu, je to plagiátorství.

26 26 Dotazníkové šetření slovo od slova do studentské práce bez uvozovek, ale má správně bibliografické citace i odkazy v textu 26% 7% Vážné plagiátorství 32% Plagiátorství Neumím rozhodnout 35% Určitě nejde o plagiátorství Obr. 5 Porozumění plagiátorství studentů 3 V tomto případě už to není tak úplně zřejmé, nicméně pořád se jedná o plagiát. s některými slovy odlišnými od zdroje, bez bibliografických citací a odkazů v textu 11% 19% Vážné plagiátorství 29% Plagiátorství 41% Neumím rozhodnout Určitě nejde o plagiátorství Obr. 6 Porozumění plagiátorství 4 Toto je jasný případ plagiátorství, žádné odkazování na původní text, autor pouze pozměnil některá slova.

27 Dotazníkové šetření 27 s některými slovy odlišnými od zdroje, má správně seznam bibliografických citací, ale chybí odkazy v textu 18% 6% Vážné plagiátorství 31% Plagiátorství Neumím rozhodnout 45% Určitě nejde o plagiátorství Obr. 7 Porozumění plagiátorství 5 V tomto případě se jedná o plagiátorství, protože student neuvedl odkazy v textu. Nutno ale podotknout, že zde student pravděpodobně neměl úmysl dopustit se plagiátorství. Na tomto místě student na odkazy buďto zapomněl, nebo nemá dobré znalosti o citování. s některými slovy odlišnými od zdroje, ale má správně bibliografické citace i odkazy v textu 3% 15% Vážné plagiátorství 49% Plagiátorství 33% Neumím rozhodnout Určitě nejde o plagiátorství Obr. 8 Porozumění plagiátorství 6 V tomto případě se už nejedná o plagiátorství. Student se správně odkazuje na zdroje a použil i odlišná slova oproti originálu.

28 28 Dotazníkové šetření Způsoby informování o plagiátorství Následující otázka se studentů dotazovala, jakými způsoby se začali dozvídat o plagiátorství. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% Webové stránky Začal jsem si uvědomovat plagiátorství prostřednictvím: 36% 34% Přírůčky k předmětům, průvodce studenta Vyhlášky vedení 51% Workshop, přednáška, cvičení 16% Dosud jsem o tom nezískal žádné informace Obr. 9 Informování o plagiátorství

29 Stanovení míry korelace 29 5 Stanovení míry korelace V této kapitole stanovím míru korelace mezi tím, jak studenti rozumí plagiátorství a metodami, jakými se o něm dozvídali. Cílem je nalezení míry korelace mezi těmito dvěma veličinami. 5.1 Metodická část Zda studenti porozuměli, co se za plagiátorství považuje a co ne, zjišťuje otázka číslo 15 v dotazníku pro studenty (předpokládejme, že 40 % studentské práce pochází z jiných zdrojů a je kopírováno způsoby a-f uvedenými dále, vyznačte vaše rozhodnutí o plagiátorství). Má několik podotázek. Jako nejlepší možnost se mi jeví vybrat variantu 15.d: S některými slovy odlišnými od zdroje, bez bibliografických citací a odkazů v textu. Tato otázka může totiž studenty zmást tím, že bylo použito vlastních slov a proto by se nemuselo jednat o plagiátorství. Právě u této otázky se proto nejlépe pozná, kteří studenti termínu plagiátorství správně porozuměli. Pokud student neuvede citace a odkazy v textu, jedná se zcela nepochybně o případ plagiátorství. Možné odpovědi na otázku: a) Jde o vážné plagiátorství b) Jde o případ plagiátorství c) Neumím rozhodnout d) Určitě nejde o plagiátorství Ve svém výzkumu budu uvažovat pouze s odpověďmi dvojího druhu. V případě, že student správně pochopil plagiátorství, musel označit odpověď A nebo B. Při opačné situaci, kdy student nepoznal správně případ plagiátorství, zvolil možnost C nebo D. Rozdělím studenty na ty, co pochopili plagiátorství a na ty co jej nepochopili. Odpovědi A i B budu považovat za ANO, odpovědi C i D za NE. Určitě se zde nabízí i jiná možnost, než rozdělit odpovědi pouze na pochopil, či nepochopil. A to vytvořit škálu, kde odpověď A bude ohodnocena např. jedním bodem, B dvěma body, C čtyřmi body, D pěti body. Nedá se ale předpokládat, že tato změna nějak výrazně změní hodnotu korelačního koeficientu. Proto jsem vypočítal hodnoty korelací s touto změnou, avšak výsledky se téměř nelišily od původní varianty. Lišily se pouze o několik tisícin, proto nezáleží na tom, jaké bodové ohodnocení otázek zvolím. 5.2 Analýza výsledků Na webové stránce kde jsou výsledky dotazníků, lze s nimi také provádět různé operace jako porovnávání, slučování, extrahování výsledků a podobně. V této práci zkoumám korelaci mezi dvěma veličinami, tudíž mi velmi pomohla možnost srovnání dvou odpovědí.

30 30 Stanovení míry korelace Korelace mezi metodami Tab. 2 Vliv webových stránek Dozvěděl se o plagiátorství prostřednictvím webových stránek ANO NE Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = -0,06. Tab. 3 Vliv příruček k předmětům Dozvěděl se o plagiátorství prostřednictvím příruček k předmětům ANO NE Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = 0,05. Tab. 4 Vliv vyhlášek vedení Dozvěděl se o plagiátorství prostřednictvím vyhlášek vedení ANO NE Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = 0,02. Tab. 5 Vliv Workshopu, přednášky, cvičení Dozvěděl se o plagiátorství prostřednictvím workshopu, přednášky, cvičení ANO NE Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = 0,05.

31 Stanovení míry korelace 31 Následující otázka je poněkud odlišná od všech předchozích. Nedotazují se zde studentů na metodu, ale ptají se jich, jestli vůbec získali za dobu studia nějaké informace o plagiátorství. Tab. 6 Doposud nezískal žádné informace o plagiátorství Doposud nezískal žádné informace o plagiátorství ANO NE Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = -0,08. I přesto, že žádná závislost v tomto případě nebyla prokázána, nabízí se zde jiné srovnání. U studentů, kteří získali informace, jich pochopilo plagiátorství 62 %. Oproti 51 % u těch, kteří nezískali informace. Je zde vidět, že informovanost studentů o plagiátorství má nepatrný vliv na jejich porozumění. Dále vypočítám u každé metody míru porozumění studentů plagiátorství, pokud se touto metodou o něm dozvěděli. Tzn. z předchozích tabulek vyberu sloupec ANO a spočítám, kolik procent studentů pochopilo plagiátorství. Tab. 7 Procento porozumění dle metod Web Příručky Vyhlášky Workshop Nezískal informace 57 % 63 % 61 % 63 % 51 % Je vidět, že všechny hodnoty se pohybují kolem 60 % a nejsou zde výrazné rozdíly kromě poslední možnosti, kdy studenti nezískali informace. Výše zmíněné metody jsou dle tohoto srovnání stejně účinné Korelace s ostatními otázkami V této podkapitole se budu zabývat jinými otázkami, u kterých by mohlo dojít ke korelaci. Následující dvě otázky jsou zobrazeny v kontingenční tabulce. Bude u nich vypočítán Pearsonův a Cramérův koeficient korelace. Má instituce, kde student studuje politiky proti plagiátorství?

32 32 Stanovení míry korelace Tab. 8 Instituce má politiky proti plagiátorství Určitě ne NE Nevím Ano Určitě ano Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Pearsonův koeficient kontingence P = 0,15. Cramérův koeficient kontingence C = 0,15. Další otázka zjišťuje, zda respondent absolvoval trénink akademického psaní. Tab. 9 Absolvování tréninku akademického psaní Určitě ne NE Nevím Ano Určitě ano Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Pearsonův koeficient kontingence P = 0,14. Cramérův koeficient kontingence C = 0,14. V další otázce bude zjišťováno, zda má nějaký vliv doba, kdy se studenti naučí citovat. Tab. 10 Kdy se studenti naučili citovat Naučení správnému citování Před Bc Průběh Bc Pochopil plagiátorství Nepochopil plagiátorství Koeficient asociace r = -0,1. Dále budu zkoumat, zda existuje závislost mezi tím, zda se student přímo setkal na instituci s plagiátorstvím a metodami prevence. Spočítám koeficient asociace každé metody s otázkou 5.j, která má následující znění: Setkal jsem se na této instituci s plagiátorstvím, kterého se dopustil student. Možné odpovědi: určitě ne, ne, nevím, ano, určitě ano, není aplikovatelné. Vyřadím ty studenty, kteří nevědí a dále budu pracovat pouze s odpověďmi ANO či NE. Je zde ale drobný problém, protože ne všichni studenti dokáží správě posoudit, zda se jedná o plagiát. Proto by výsledky toho, zda se student setkal na instituci s plagiá-

33 Stanovení míry korelace 33 torstvím byly trochu zkreslené. Z tohoto důvodu budu uvažovat pouze studenty, kteří odpověděli správně na otázku 15.d a tedy správně pochopili plagiátorství. Tab. 11 Koeficient asociace Setkal se s plagiátorstvím Webové stránky Příručky Přednášky Vyhlášky vedení Nezískal informace 0,05 0,03 0,06-0,01-0, Závislosti dle národnostního složení Protože se mi nepovedlo nalézt žádnou výraznou závislost z dotazníků pro celou Evropu, zkusím dotazníky rozdělit dle národností respondentů. Je totiž možné, že v rámci jednotlivých států se nějaká závislost může vyskytnout. U některých států bylo velmi málo respondentů (Itálie, Švédsko, Lotyšsko, atd.), nebudu je brát v potaz, protože výsledky z těchto zemí by nebyly průkazné. Dále budu pracovat pouze se zeměmi, ve kterých bylo zodpovězeno alespoň 30 dotazníků. V následující tabulce jsou zobrazeny asociační koeficienty jednotlivých metod dle národnostního složení. Tabulka je seřazena dle míry porozumění studentů plagiátorství v dané zemi. Pokud student odpověděl na otázku 15.d. dobře, je ohodnocen 1, pokud špatně, je ohodnocen 0. Míra porozumění tedy vyjadřuje, kolik procent studentů správně rozeznalo případ plagiátorství. Barevně jsou odlišeny ty hodnoty, které mají asociační koeficient vetší než 0,2.

34 34 Stanovení míry korelace Tab. 12 Asociační koeficienty dle národností Země Míra porozumění Počet respondentů Webové stránky Průvodce studenta Vyhlášky vedení Work shop Nezískal informace SK 79% 200 0,04 0,09-0,03-0,09 0,09 CZ 75% 350-0,02 0,13 0,02 0,11-0,19 IE 74% 81 0,00-0,07 0,08 0,06-0,03 AT 72% 546 0,05 0,03 0,03 0,08-0,05 SI 67% 38-0,20-0,07-0,26-0,07 0,00 CY 66% 322-0,02 0,05 0,04-0,11-0,08 MT 65% 70 0,02 0,07-0,04 0,04 0,01 GB 62% 342 0,01 0,15 0,11 0,16 0,00 PT 60% 188 0,04-0,05 0,01 0,02-0,03 GR 59% 31-0,17-0,04 0,28 0,06 0,07 FI 56% 170-0,10-0,01-0,15 0,02-0,10 ES 52% 63 0,09-0,15-0,06 0,13-0,06 DE 51% 46 0,03 0,15 0,09 0,28-0,11 EE 48% 47-0,04 0,12 0,12 0,26 0,18 PL 47% 632 0,05 0,03-0,05 0,07-0,07 FR 44% 128-0,24 0,00-0,01 0,11-0,18 LT 43% 118-0,01-0,11 0,04-0,11-0,31 RO 35% 429-0,02 0,01-0,01 0,03 0,04 BG 24% 92 0,26 0,21 0,23 0,15 0,04 Ani v tomto případě nevychází žádná výrazná závislost. Některé asociační koeficienty sice přesahují hodnotu 0,2, nicméně počet respondentů je v některých zemích nízký a proto se také nedá hovořit o žádné závislosti. V další tabulce budu zkoumat, jakými metodami jsou studenti informováni o plagiátorství v jednotlivých zemích. V tabulce je zobrazeno kolik procent studentů se danou metodou dozvědělo o plagiátorství. Je totiž možné, že některé metody jsou v některých zemích efektivnější než jinde. Nebo že zde bude závislost s mírou porozumění.

35 Stanovení míry korelace 35 Tab. 13 Metody informování dle zemí Zem ě Míra porozumění Počet respondentů Webové stránky Průvodce studenta Vyhlášky vedení Workshop Nezískal informace SK 7 9% % 54% 40% 53% 7 % CZ 7 5% % 33% 36% 42% 1 1 % IE 7 4% 81 38% 7 7 % 41 % 68% 4% AT 7 2% % 23% 31 % 56% 1 6% SI 67 % % 42% 45% 58% 24% CY 66% % 46% 40% 37 % 1 5% MT 65% % 61 % 46% 7 6% 9% GB 62% % 66% 49% 7 4% 1 7 % PT 60% % 1 8% 30% 44% 1 8% GR 59% % 45% 23% 52% 1 9% FI 56% % 48% 31 % 7 2% 1 7 % ES 52% % 44% 37 % 46% 37 % DE 51 % 46 33% 20% 22% 26% 30% EE 48% 47 55% 38% 21 % 62% 1 9% PL 47 % % 22% 20% 44% 1 4% FR 44% % 35% 41 % 52% 23% LT 43% % 36% 57 % 52% 31 % RO 35% % 32% 27 % 41 % 1 7 % BG 24% % 50% 48% 60% 42% Jak je z tabulky vidět, v každé zemi se studenti dozvídají o plagiátorství rozdílnými způsoby. Zajímavá je možnost nezískal informace. U zemí, ve kterých je míra porozumění vysoká, na možnost nezískal informace, odpovědělo ano průměrně méně studentů nežli u zemí s nízkou mírou porozumění. Naopak u zemí s nízkou mírou porozumění, nejsou studenti tak dobře informováni. To potvrzuje i koeficient korelace. Korelační koeficient mezi prvním a posledním sloupcem tabulky, tj. mezi mírou porozumění a nezískal informace je -0,72. Veškeré korelační koeficienty mezi mírou porozumění a jednotlivými metodami jsou zobrazeny v následující tabulce: Tab. 14 Korelační koeficient Korelace metod mezi zeměmi Web Průvodce Vyhlášky Workshop Nezískal informace -0,59 0,27 0,04 0,14-0,72

36 36 Stanovení míry korelace Dále zkusím rozdělit země do dvou skupin. První skupina budou země s mírou porozumění vyšší než 60 %, druhá skupina méně než 60 %. Hranici 60 % jsem zvolil, aby v každé části byl přibližně podobný počet zemí a respondentů. Následně vypočítám vážené průměry pro jednotlivé metody informování. Tab. 15 Metody informování dle zemí II Webové stránky Průvodce Vyhlášky Přednáška Nezískal informace míra porozumě ní > 60 % míra porozumě ní < 60 % 48% 41% 38% 53% 14% 64% 32% 29% 48% 20% Jsou zde vidět drobné rozdíly v metodách informování, především u metody webových stránek. Nemusí to znamenat, že by nějaká metoda byla efektivnější, rozdíly totiž nejsou příliš vysoké. Ani možnost nezískal informace nevykazuje velký rozdíl, přestože dle procent v předchozí tabulce se dal předpokládat větší rozdíl. Problémem je rozdílný počet respondentů v jednotlivých zemích. Země, u kterých je nejmenší informovanost, totiž nevykazují tolik respondentů, a proto celkový průměr příliš neovlivní. 5.3 Srovnání výsledků Z hodnot vypočtených závislostí se nepotvrdila domněnka, že metody informování nějakým způsobem korelují s pochopením plagiátorství. Korelace se nepotvrdily v souhrnném dotazníku pro celou Evropu, ani po rozdělení do jednotlivých zemí. Odpovědi, zda studenti pochopili plagiátorství, nekorelovala ani s žádnou jinou odpovědí v dotazníku. Metody si jsou tedy z tohoto pohledu zcela rovny a neexistuje nějaká, která by byla efektivnější než ostatní. Slabá forma závislosti byla prokázána u toho, jestli byli studenti informováni o plagiátorství. Pokud studenti získali informace o plagiátorství, tak jich o 11 procentních bodů více dokázalo správně určit případ plagiátorství než u neinformovaných. Protože nevycházela korelace u jednotlivých studentů, seskupil jsem je dle jejich národnosti. Dále jsem vypočítal míru porozumění plagiátorství a také to, kolik procent studentů se v dané zemi dozvídalo o plagiátorství jednotlivými způsoby. U metody webových stránek dosahovala záporná korelace téměř -0,6. Z toho vyplývá, že u zemí s nízkou mírou porozumění jsou studenti více informováni dle webových stránek. Absolutně nejvyšší korelační koeficient vyšel (-0,72), pokud studenti nebyli informováni o plagiátorství.

37 Náklady metod prevence plagiátorství 37 6 Náklady metod prevence plagiátorství Nyní se budeme zabývat vyčíslením nákladů na jednotlivé metody prevence plagiátorství. Metody, u kterých budu počítat náklady jsou ty, které byly zmíněny v dotazníkovém průzkumu: Webové stránky Příručky k předmětům, průvodce studenta Vyhlášky vedení Workshop, přednáška, cvičení Podle Synka (2002) se náklady charakterizují jako peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, účelně vynaložená na tvorbu výnosů. Tato definice nákladů se používá ve finančním účetnictví. Ale ekonomické pojetí nákladů je poněkud odlišné. Zde se nebere v úvahu pouze peněžní vyjádření nákladů, nýbrž veškerá možná ekonomická rizika spojená s těmito náklady. Náklady se dají rozdělit podle několika faktorů. Třídění nákladů podle výkonu rozlišuje náklady na: Jednicové (přímé) náklady Režijní (nepřímé) náklady Jednicovými jsou náklady na výrobní materiál a výrobní mzdy a režijními jsou všechny ostatní náklady. (Synek, 2002) V metodách bude počítáno s prvotními a opakovanými náklady. Za prvotní náklady budu uvažovat veškeré náklady v prvním roce. Mezi ně patří například: náklady na vytvoření například příručky, webové stránky, plat přednášejícího a podobně. Opakované náklady jsou náklady opakující se od druhého roku užívání. Patří sem například náklady na přednášení, na tisk nových příruček, správu webových stránek a jiné. U některých metod bude jako náklad použit plat a ostatní náklady na odborného asistenta. Přímé náklady na odborného asistenta jsou jeho mzda a mezi nepřímé náklady patří například náklady na osvětlení, vytápění budovy, mzdy režijních a ostatních pracovníků a jiné náklady. Ve výroční správě Mendelovy univerzity v Brně za rok 2012 se uvádí průměrný plat odborného asistenta Kč. (Výroční zpráva Mendelovy univerzity v Brně, 2013) Po přičtení sociálního (25 %) a zdravotního pojištění (9 %), které platí zaměstnavatel, vychází přímé náklady na zaměstnance Kč za měsíc. Po přepočtení, vychází tento přímý náklad 256 Kč na hodinu. Nepřímé náklady není tak lehké vypočítat. Na Mendelově univerzitě probíhal projekt: Metodika Full Cost. Dokončen byl koncem roku Tento projekt měl za úkol vyčíslit veškeré vynaložené náklady (přímé i nepřímé) na projekty. Z jeho výsledků byly stanoveny nepřímé náklady na hodinu práce odborného asistenta ve výši 270 Kč na provozně ekonomické fakultě. Celkové náklady na hodinu práce odborného asistenta činí 526 Kč za hodinu. (web2.mendelu.cz, 2013)