Krajský Ořad středočeský krai Doručeno; Věc: ÚP PoubravČice změna Č. 5 ~ žádost o stanovisko dle zákona č, 100/2001 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský Ořad středočeský krai Doručeno; Věc: ÚP PoubravČice změna Č. 5 ~ žádost o stanovisko dle zákona č, 100/2001 Sb."

Transkript

1 Krajský Ořad středočeský krai Doručeno; Dne Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Zborovská Praha 5 Věc: ÚP PoubravČice změna Č. 5 ~ žádost o stanovisko dle zákona č, 100/2001 Sb. V rámci činnosti výkonného pořizovatele Vám po dohodě s Obecním úřadem Doubravčice předkládám po veřejném projednání návrh změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice a nezbytné podklady k vydání Vašeho stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Karel Fousek / Tyršova Kostelec n./č.]^sy/i^ fousek.kareira)ať6lhv.cz '^/ ' Přílohy: návrh změny č. 5 územního plánu z 04/2016 upravený návrh změny 5. 5 územního plánu z 11/2016 vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území a životní prostředí z 04/2016 vyhodnocení vlivů návrhu územního piánu na udržitelný rozvoj území a životní prostředí z 11/2016 vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice udržitelný rozvoj území z 11/2016 stanoviska a připomínky zápis z veřejného projednání na

2 Zápis z veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce DoubravČice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí ze dne 28, Při veřejném projednávání návrhu změny č. 5 územního plánu obce DoubravČice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí v úvodu seznámila přítomné zpracovatelka návrhu změny č. 5 územního plánu Ing. Lenka Nováková s principy způsobu zpracování návrhu změny č. 5 a urbanistickými možnostmi řešených lokalit. Poté zpracovatel vyhodnocení vlivů Ing. Petr Hosnedl vysvětlil tento dokument. V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy přítomných účastníků. Námitky ani připomínky nebyly při tomto projednávání vzneseny. Zápis zpracoval; Ing. Karel Fousek

3 Praha: Obecní úřad DoubravCice Číslo jednací: /2017/KUSK Obecní 94 Spisová značka: SZ /2017/KUSK Doubravčice Vyřizuje: ing. Alexandra Máslová, I. 788 Značka: OŽP/Mas Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele dle 52 odst. 3, v souladu s 4 odst. 2 písm. b) a 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice upraveným návrhem změny č. 5 jsou na jediném k. ú. obce Doubravčice vymezeny níže uvedené plochy: Ozn. plochy; rozloha; třída ochrany ZPF; navrhované funkční využití; specifikace plochy - Z5.1: 0,19; není; bydlení; změna funkčního využití území z plochy pro rekreaci - Z5.2 a Z5.5: 0,53 a 1,17; III. a V.; rekreace; nově vymezené zastavitelné plochy v jižní částí správního území obce - Z5.4 a Z5.8: 0,07 a 0,13; není; bydlení; úprava prostorového regulativu - Z5.6 a Z5.7: 0,15 a 0,21; III. a V.; veřejná prostranství; nově vymezené plochy, které dopravně obslouží část plochy Z5.5 - ZS.9: 0,002; není; bydlení; změna stávajícího využití území z plochy zahrada (stav 1 RD) - Z5.11: 1,39; není; občanské vybavení; změna funkčního využití území z plochy pro bydlení. Lokalita Z5.3 f0,94 ha na I. třídě ochrany ZPF pro výrobu a skladování - zemědělská výroba) byla z návrhu vypuštěna ťna základě nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu).

4 strana 2/3 í. Odbor životního prostředí a zemědělství Stanovisko podle zákona č. 1Í4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") (Mgr. B. Čížková, ) Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. 77a odst. 4 písm. x) zákona sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. zejména z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) má následující připomínku k předloženému veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice: - z předloženého Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro Návrh změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice vyplývá nutnost provedení biologického průzkumu na zvláště chráněné druhy na lokalitě Z5.IÍ z důvodu možné přítomnosti chráněných druhů živočichů, jedná se např. o ropuchu obecnou, užovku obojkovou, slepýše křehkého či ještěrku obecnou. Z hlediska 50 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zásahu do biotopu těchto živočichů je dle 56 zákona nutno požádat o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydanou příslušným orgánem ochrany přírody, tedy Krajským úřadem Středočeského kraje. Stanovisko podle zákona ě. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon") Orgán ochrany ovzduší dle 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává stanovisko k návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice v průběhu jeho pořizování: Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/ /průmysl nebo jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je jeho provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší. Stanovisko podle zákona ě. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") (ing. A. Máslová, ) Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. loi a 22 písm. e) zákona vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění změny č. 5 ÚPO Doubravěice na životní prostředí dle log zákona ve lhůtě 30 dnů od předložení podkladů v souladu s 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředo- Orgán posuzování vlivů na životní prostředí po prostudování upraveného návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice, resp. seznámení se s Vyhodnocením vlivů změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí po úpravě ~ bez lokality Z5.3 zpracovaným ing. P. Hosnedlem v listopadu 2016 konstatuje, že naprostá většina připomínek uvedených v koordinovaném stanovisku k návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice o. j /2016/KUSK ze dne zůstala bez reakce. Protože však nejproblematičtější lokalita Z5.3 byla z návrhu vypuštěna a pro zařazení lokality Z5.11 je navrženo několik podmínek, krajský úřad jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí netrvá na další úpravě vyhodnocení SEA. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí dle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ě. 289/1995 Sb., o lesích, a č. 224/2015

5 strana 3/3 Sb., o prevenci závažných havárií, nemá k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPO DoubravČice při porn ínky. Provedené změny nejsou předmětem našich zájmů a stanoviska vydaná Krajským úřadem k návrhu předmětné změny ÚP se tímto nemění. 2. Odbor dopravy Bez připomínek. 3. Odbor kuuury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultuiy a památkové péče, není dle 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu změny č. 5 ÚPO DoubravČice. Mgr. Robert Georgiev ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje v. z. JUDr. Jiří Hoiub zástupce ředitele pro oblast veřejné správy

6 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková PRAHA 5, Zborovská 11 organizace Obecní úřad Doubravčice Jaroslav Prkno Doubravčice Český Brod Vás dopis značky/ze dm Naše značka 356/17/KSÚS/KHT/KUK Ev.č.; 1636/2017-KSUS Vyřizuje/telefon Kukura/ Kolín Věc: Vyjádření k oznámení veřejného projednávání návrhu změny ě.5 územního plánu obce Doubravčice a vyhodnocení vlivů návrhu změny ě.5 územního plánu na udržitelný rozvoj území a životní prostředí. Katastrální území: Doubravčice Čísla silnic: ÍI/113, III/10169, lii/l 133 Krajská správa a údržba silníc Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí ~ silnic ÍI/113, 111/10169 a 10/1133 v k.ú. Doubravčice sděluje, že k navržené změně č. 5 územního plánu bylo vydáno vyjádření č.j. 4005/15/KSÚS/KHT/KUK, ev.č /2015 ze dne a toto vyjádření zůstává v platnosti. Petr '^rk Ho 1 a n vedoucí TSU oblast Kutná Hora Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, (íoe) p rí s p o\' \: o v á o rg aniž a ce Zborov::;ká Praha 5!Č0: DÍČ; CZ Bank. spoj.:773016l/ol00 IČ: DIČ: CZ Telefon: E- mail: Jan. cz

7 Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V Praze dne: Spisová značka: SZ /2016/KUSK REG/No C.y /2017/KUSK Vyřizuje: Mgr. Nováková/ Obecní úřad DoubravČice DoubravČice DoubravČice Stanovisko k návrhu změny č. 5 územního plánu obce DoubravČice Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (dále jen krajský úřad") podle ust. 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, příslušný podle ust. 5 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon") obdržel žádost o posouzení návrhu změny č. 5 územního plánu obce DoubravČice (dále jen návrh změny územního plánu"), podle ust. 50 odst. 7 stavebního zákona, kterou dne podal Obecní úřad DoubravČice (dále jen pořizovatel"). Předloženou územně plánovací dokumentaci zpracovala Ing. arch. Lenka Nováková, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů 3858, která je oprávněnou osobou dle ust. 158 odst. 1 stavebního zákona. Krajský úřad posoudil podle ust. 50 odst. 7 stavebního zákona návrh změny územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na ŠirŠí územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Krajský úřad informuje pořizovatele o povinnostech následujících po vydání změny územního plánu: Opatřit záznamem o účinnosti změny územního plánu všechna paré změny územního plánu a 1 paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit u obce, pro kterou byl pořízen a dále pak jednotlivě poskytnout změnu územního plánu příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu ve smyslu ust. 165 odst. 1 stavebního zákona. Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané územně plánovací dokumentaci (dále jen ÚPD") a místech, kde je možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet, toto oznámit dotčeným orgánům neuvedeným v ust. 165 odst. 1 stavebního zákona, jednotlivě. Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat vyplněný registrační list (příloha Č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nadřízenému orgánu územnílio plánování. Vyhotovit územní plán zahrnující právní stav po vydání jeho změny opatřený záznamem o účinnosti dle ust. 55 odst. 5 stavebního zákona.

8 Č.j. SZ /2016/KUSK REG/No sir. 2 Krajský úřad současně upozorňuje na nedostatky územního plánu, které však nejsou určující pro vydání tohoto stanoviska. Jedná se o rozpor textové často návrhu Změna č.5 ÚPO a Odůvodnění změny č. 5". V Odůvodnění změny č. 5" na str. 4 (poslední odstavec dole) je uvedeno, citujeme: Změna č.5 ÚPO navrhuje plochu výroby a skladování a plochu občanského vybavení a v budoucnu tak budou v obci vytvořejiy nové pracovní příležitosti.", přičemž ve výčtu ploch se specifikací funkčního využití, které jsou předmětem Změny č.5 ÚPO, viz textová část Změny č. 5 ÚPO" na str. 4 bod c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně" jsou uvedeny následující plochy: plocha Z5.1, Z5.4, Z5.8 a Z bydlení, Z5.2 a Z5.5 - plochy rekreace, Z5.6 a Z5.7 ~ plochy veřejných prostranství, Z plochy občanského vybavení. Plochu výroby a skladování tento výčet neobsahuje. Krajský úřad současně upozorňuje, že tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond [viz Odůvodnění str. 10 bod e)] obsahuje mylnou informaci, že změnou č. 5 dojde k záboru zemědělského půdního fondu o výměře 0,9447 ha s třídou ochrany I. Mgr. Pavla Nováková odborný referent"

9 ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín Adresa: Polepská 634, Kolín Tel.: Fax: Č. j. HSKL / KG Kolín Obecní úřad Doubravčice Doubravčice Český Brod Počet listů: 1 Příloha: O Koordinované stanovisko dotčeného orgánu (Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Gabriela Čmugrová, tel.: , Vyřizuje za OOB: nprap. Bc. Dagmar Zemanová, tel , Místo stavby Pořizovatel Předložená dokumentace : Správní území obce Doubravčice : Obecní úřad Doubravčice : Oznámení společného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice a vyhodnocení vlivů návrhu územního piánu na životní prostředí Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, posoudil podle 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souiadu s vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, výše uvedenou dokumentaci projednanou dne , vyvěšenou dne , předloženou dne: K uvedené dokumentaci vydává v souladu s 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI. Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek: 1. Zapracovat zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů dle 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 2. Případné neprůjezdné komunikace v lokalitě budou splňovat požadavek na možnost otáčení požární techniky dle vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zněni pozdějších předpisů (příl. č. 3, bod 3. - neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 50 m), príp. dle ČSN (pol, slepá komunikace delší než 100 m) 3. Případné umístění nadzemního energetického vedení v řešeném území musí být takové, aby následná výstavba v tomto území byla v souladu s 12 a bodu 5. Přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a 23 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 4. Při změnách v územním plánu, v rámci požadavků civilní ochrany, postupujte v souladu s 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. Je třeba zapracovat do textové a grafické části změn územního plánu obce návrh píoch (i víceúčelových) odpovídajících potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených v jednotlivých bodech 20 vyhlášky č. 380 /2002 Sb. plk. Ing. Vladimír Dynybyl ředitel územního odboru rada

10 Městský úřad Český Brod VyJ.il : Pi>5lSig'iUjiu'^uÍ;ilciJ C.. náměstí Husovo 70 j Český Brod VÁŠ DOPIS / ZE DNE ČÍSLO SPISU S-MUCB 11815/2016/ŽP/Kad ČISLO JEDNACi MUCB 12653/2016 VVŘIZUJE Kadeřábkové Olga TELEFON Obecní úřad Doubravčice Doubravčice ČESKÝ BROD IDDS DATUM "Oznámení společného projednávání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí." Podáním ze dne jste Městský úřad Česky Brod - odbor životního prostředí a zemědělství, požádali o vyjádření k výše uvedené akci. Městský úřad Český Brod - odbor ŽPZ, podává následující vyjádření s platností dva roky od data vydání: Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: ): Se změnami uvedenými pod Č. Z 5.1, 4, 8, 9 a 11 souhlasíme. S návrhem Z 5.2 souhlasíme za podmínky, že výstavba bude realizována až po využití ostatních ploch v obci vymezených územním plánem k zástavbě. Z 5.7 zohledňuje potřebu dopravní obsluhy již existujících staveb při jižním a východním okraji navržené komunikace - souhlasíme s navrženou změnou. NESOUHLASÍME s návrhem Z 5.3, která je navržena ve volné krajině a představuje další nepříznivý zásah do krajinného rázu. Z 5.5 a Z 5.6 ~ NESOUHLASÍME. Jedná se o další rozšiřování ploch výstavby do volné krajiny, bez jakékoliv koncepce a na úkor kvality budoucího bydlení. Postupnými změnami územního plánu s přičleňováním menších ploch se pořizovatel, resp. investor vyhýbá řešení problematiky umisťování veřejných ploch s dostatkem sídelní zeleně a dalších veřejně prospěšných opatření zvyšujících kvalitu bydlení. Vznikají lokality s parcelami pro výstavbu obydlí, s uličním prostorem na hranici zákonné povinnosti, který neumožní umístění jakýchkoliv výše popsaných prvků zvyšujících pobytovou pohodu. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s dalším rozšiřováním ploch pro výstavbu do okolní krajiny. Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: ): Ve smyslu zákona Č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, 79 odstavec 1 písm. k) nemáme námitek. Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: ): V souladu se zák. č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší nemáme námitek. Upozorňujeme, že k vydání stanoviska k územnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování, podle 11 odst. 2 písm. a) je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Jeník Luboš, tel.: ): Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona. Mť'-it(> ó.^sky fífod i [el'-:!o?v y>. \ bu UM K' 00?T'H->1 nič- ('/.iy)''vyvia \ wvav.c^-^bfod.c:^ cc?, brod ííii(:i>^b rod. c/ boíikovni spojení: KB a Kolín, pobock.-i f:r-';ký Proti j O.íi.; 9:?y<59.iy:^"i7/0!00

11 2 hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábkové, tel.; ): Dle 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci podle 5 odst. 2 zákona Krajský úřad pro Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5. 2 hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: ); V případě projednání návrhu změny č. 5 územního piánu obce Doubravčice je nutno respektovat zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, zejména pak ustanovení 14 citovaného zákona. otisk úředního razítka Ing. Rostislav Vodička v.r., vedoucí OŽPZ Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábkové M<'ilO Ó:.'skv Brod loleíon: '.'ÍJ fii:? U 1 i fc: UG2:):)^'^A j DIČ, {'./.OOÍ-V/VA \ \wj\v.íl-:\bro(i.(:/. j c.nbioďíůcc^.bcúíixy. bíinkovni opojeni: KB íi s, Kolin. polioč.k.i Čííiky fírod j (A).: iol^^^y/o too

12 Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Tychoiiova 1, Praha 6, PSČ , datová schránka hjyaavk Sp.zn. 524i9/ OUZ-PCE V Pardubicích dne 9.Června20l6 Výtisk jediný Počet listů: 2 Obecní úřad DoubravČice Tyršova Kostelec nad Černými lesy Společné jednáni o návrhu změny č. 5 územního plánu DoubravČice Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, vydává Česká republika - Ministerstvo obranyjejímžjménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, Pardubice, v souladu s 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: V rámci poskytnutí ládajů o ijzemí dle zák. č. 183/2006 Sb. o lízemním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve správě ČR-MO, SEM, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, předány Městskému úřadu Kolín formou vymezených území ( 175 zákona) jako příloha pasportních listů. Řešené ú/emí se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (IJAP - jev 103, pasport č. 238/2014), které je nutno respektovat podle 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona ě. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektováni podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná

13 výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užíváni resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. Všeobecně pi-o územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s ČR-MO, Jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP - jev 119, pasport č. 236/2014): výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v tížemi; stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren apod.); stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; nové dobývacf prostory včetně rozšíření původních; výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); vodní toky ~ výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; říční přístavy ~ výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; železniční stanice, jejich výstavba a rekonstioikce, elektrifikace, změna zařazení apod.; stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu. V případě souběhu vymezených ú/emí výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh. Vyřizuje: Romana Čapská, tel: Bc. Pavla Hromádková vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice Adresa pro doručováni: Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, IDS: hjyaavk. Při další korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

14 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Obecni úřad Doubravčice Doubravčice Český Brod Váš dopis značky Ze dne Naše značka PiD Vyřizuje/linka Kontaktní e-maií V Praze dne ÍVIPO 23041/2016 MIPOX0206GDL Košatka/ Věc: Projednání návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice z hlediska působnosti IVtPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k,ú. Doubravčice se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. S návrhem změny územního piánu obce souhlasíme. Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví Na f-rsntišku 32, Praha 1 r /\ www. m po.cz

15 Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku Ověřující osoba; Jaroslava Silhánková Vystavil; Ministerstvo průmyslu a obchodu Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne I iii

16 » ^Sil»lllliÍiÍlli ftcdítel KRAJSKÉHO OŘADU Praha: Číslo jednací: /2016/KUSK Spisová značka: SZ_066170/2016/KUSK Vyřiziije: ing, Alexandra Máslová,!, 788 Značka: OŽP/Más Obecní úřad DoubravČice DoubravČice ČESKÝ BROD Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele dle 50 odst. 2, v souladu s 4 odst. 2 písm. b) a 4 odst. 7, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k návrhu změny č. 5 územního plánu obce DoubravČice Předmětem návrhu změny č. 5 ÚPOjsou najediném k. ú. obce DoubravČice následující plochy: Ozn. plochy; rozloha; Iřída ochrany ZPF; navrhované funkční využili; specifikace plochy ~ Z5.I: 0,19; není; bydlení; změna funkčního využití území z plochy pro rekreaci - Z5.2 a Z5.5: 0,53 a 1,17; 111. a V.; rekreace; nově vymezené zasíavitelné plochy v jižní části správního území obce - Z5.3: 0,94; í.; výroba a skladování - zemědělská výroba; nově vymezená zastavitelná plocha - Z5.4 a Z5.8: 0,07 a 0,13; není; bydlení; úprava prostorového regulativu v JZ části správního území obce - ZS.6 a Z5.7: 0,15 a 0,21; III. a V.; veřejná prostranství; nově vymezené plochy, které dopravně obslouží část plochy Z5.5 - Z5.9: 0,002; není; bydlení; změna stávajícího využití území z plochy zahrada (stav 1 RD) - ZS.U: 1,39; není; občanské vybavení; změna funkčního využití území z plochy pro bydlení.

17 2/5 I. Odbor yjvotního a zemědělství Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetenci dle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje následující požadavky: Síanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") (Mgr. B. Čížková, I. 347) Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. 77a odst. 4 písm. x) zákona (tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionálním územním systémům ekologické stability, zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů) má k předloženému návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice následující připomínku: Z předloženého vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí předmětné změny ÚPO vyplývá nutnost provedení biologického průzkumu na zvláště chráněné druhy na lokalitě Z5.ll z důvodu možné přítomnosti chráněných druhů živočichů, jedná se např. o ropuchu obecnou, užovku obojkovou, slepýše křehkého nebo ještěrku obecnou. Z hlediska 50 zákona je zakázáno Škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. V případě zásahu do biotopu těchto živočichů je podle ust. 56 zákona nutno požádat o výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydanou příslušným orgánem ochrany přírody, tedy Krajským úřadem Středočeského kraje. Krajský úřad dále dle 45i odst. i zákona sděluje, že lze vyloučit, že koncepce bude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen EVL") a ptačích oblastí (dále jen PO") stanovených příslušnými vládními nařízeními. Nejbližší součástí soustavy Nátura 2000 je EVL Milovice - Mladá (kód CZ , vzdálenost od navrhované změny cca 2,7 km), jejím předmětem ochrany jsou poiopřirozené suché trávníky a fácie křovin na vápnitém podloží. Vzhledem k charakteru záměru, jeho poloze vůči této EVL a povaze předmětu ochrany není možno předpokládat žádné ovlivnění této ani jiné EVL nebo PO. Stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") (ing. K. Orságová, ) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF") příslušný podle ust.!7a zákona, na základě ust. 5 odst 2 zákona uplatňuje k předloženému Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice z dubna 2016 následující stanovisko: ~ souhlasí s nezemědělským využitím lokalit Z5.2 - zábor ZPF 0,5299 ha; navrhovaný způsob využití - plochy rekreace Rí Z5.5 - zábor ZPF-" 1,171 ha; navrhovaný způsob využití - plochy rekreace RI Z5.6 - zábor ZPF O, i 532 ha; navrhovaný způsob využití - plochy veřejných prostranství PV Z5.7 " zábor ZPF 0,2071 ha; navrhovaný způsob využití - plochy veřejných prostranství PV. Ve všech případech se jedná o zábor ZPF na orné půdě ve III., resp. V. třídě ochrany podle BPEJ s návazností na stávající zastavěné území obce. - nesouhlasí s nezemědělským využitím lokality Z5.3 s odkazem na 4 odst. 3 zákona, dle kterého lze zemědělskou půdu i. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Lokalita 5.3 s výměrou 0,9947 ha a navrhovaným způsobem využití na plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VD) se nachází právě na orné půdě v I. třídě ochrany.

18 3/5 Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopínění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů {dále jen lesní zákon") (ing. K. Orságová, 1, 924) Orgán státní správy lesů, příslušný podle ust. 48 odst. 2 písm. a) zákona nemá připomínky k předloženému návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice z dubna 2016; tento návrh nepředpokládá dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Stanovisko podle zákona c. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon") Orgán ochrany ovzduší podle 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává stanovisko k návrhu změny č. 5 ÚPO Dubravčice v průběhu jeho pořizování: Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/ /průmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Je jeho provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblastí ochrany ovzduší. V případě, že se bude jednat o nový vyjmenovaný stacionární zdroj podle přílohy Č. 2 k zákonu, vydává příslušný krajský úřad, dle 11 odst. 2 zákona, k těmto stacionárním zdrojům z hlediska ochrany ovzduší závazná stanoviska k umístění, stavbě a ke změně stavby, k řízením podle jiného právního předpisu (např. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) + povolení provozu. V případě, že se bude jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj (neuvedený v příloze č. 2 k zákonu), požádá provozovatel tohoto stacionárního zdroje v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stanovisko dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen zákon"), ve znění pozdějších předpisů Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle 43 písm. e) zákona, na základě 49 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 5 ÚPO Doubravčice neuplatňuje připomínky. Stanovisko podle zákona č. 100/200! Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (ing. A. Máslová, ) Orgán posuzováni vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. loi a 22 písm. e) zákona vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění změny ě. 5 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí podle log zákona ve lhůtě 30 dnů od předložení podkladů v souladu s 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí). Orgán posuzování vlivů na životní prostředí po prostudování předloženého návrhu změny č. 5 ÚPO Doubravčice, resp. seznámení se s Vyhodnocením vlivů změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí, zpracovaným ing. Petrem Hosnedlem v dubnu 2016 (dále jen vyhodnocení SEA"), má tyto připomínky: - str. i 7 v kapitole 3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji v podkapitole Ovzduší není uvedena informace o zařazení řešeného území do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (zmínka je až na str. 19); - str. 22 v podkapitole Vymezeni oblasti ]Q uvedena nesprávná lokalizace řešeného území v rámci ČR; to se nachází JV od Prahy, nikoliv na při jejím JZ okraji;

19 4/5 - str a 35 v podkapitolách Fauna, Síře! vy/nezených rozvojových lokalit s ochrannou přírody a hrijiny a Vlivy z hlediska ekosystémů je použito neobvyklé slovní spojení běžné zvláště chráněné druhy", jehož význam není blíže objasněn; - str. 31, v kapitole 4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, v podkapitole Krajina je uvedeno, že Žádná z lokalit vymezených k hodnocení SEA není natolik rozsáhlá a v takovém vztahu k území, aby ji bylo nutné prověřovat v územní studii", ale zmínka o nutnosti... kauzálního hodnocení na krajinný ráz jakje uvedeno dále, zde chybí. - sti'.,32 v kapitole Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatňováním UPD významně ovlivněny... z hledisek: - ochrany vod: je uvedeno, že předmětné k. ú.... je vymezené mezi zranitelné oblasti ve smyslu ust. 33 vodního zákona..."; tato skutečnost není dále rozvedena a vyhodnocena ve vztahu k zemědělské výrobě navrhované na ploše Z5.3 (viz též str. 37 podkapitola Vlivy na vodu); - ochrany zemědělského půdního fondu: chybí informace o skutečnosti, že největší nově navrhovaná plocha náleží orné půdě o nejvyšší třídě ochrany í. podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, ěást věty... realizací navržených změn dojde k vytvoření podmínek pro její budoucí odnětí." v této souvislosti nedává smysl; - potencionálního ovlivnění stávajících jevů a charakteristik životního prostředí uplatněním předmětné změny ÚPO nejsou ani u jedné zjnkriminoyaných,ploch, tj. Z5.3 a Z5.11, uvedeny jejich neivvrazněiší environmentální charakteristiky, a to u plochy Z5.3 zábor ZPF I. třídy ochranv a u plochy Z5.11 možný.výskyt zvláště chráněných druhů. - str. 36 v podkapitole Prostupnost a fragmentace krajiny ]Q uvedeno, že... nová zastavitelná plocha Z5.3 představuje dílčí nevýznamný zábor obdělávaného pole..." a dále v podkapitole Vlivy na půdu je naznačen veřejný zájem na vytváření nových pracovních míst, není však proveden ani hrubý odhad jejích počtu; ~ str. 42 a 4,3, v kapitole Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci... jsou hodnocení i dalších oblastí, jako např. dopravní napojení a zatížení nových rozvojových ploch, emise hluku ad., a návrh preventivních opatření posouvány do fáze procesu EIA a naopak opatření vyplývající z platných právních předpisů a jejich prováděcích vyhlášek jsou poměrně podrobně popisována; - str. 45 v kapitole Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace na životní prostředí se na základě výše popsaného nelze zcela ztotožnit s výrokem, že Vyhodnocení prokázalo, že vlivy koncepce územního plánu v rámci změny Č. 5 ÚPO DoubravČice na životní prostředí je řešitelné v míře únosného zatížení". V dalším kroku pořizování změny č. 5 ÚPO Doubravčice proto orgán posuzování vlivů na Životní prostředí požaduje výše zmíněné námitky připomínky zohlednit a vvstupv uvést v upraveném a doplněném návrhu stanoviska vyhodnocení SEA. 2. Odbor dopravy Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic 11. a III. třídy dle 40 odst. 3 písm. f) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu změny Č. 5 ÚPO Doubravčice připomínky.

20 5/5 3. Odbor kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, neni dle 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu změny č, 5 ÚPO Doubravčice. Mgr. Robert Georgiev ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje v. z. Mgr. Aleš Růžička zástupce ředitele pro obiast veřejné správy

21 [ik'klr<!iiiťký jjotípjs - í. i 1,2(1 Id Městský úřad Český Brod CoFlirikiíl ;n Lijtii jiuilpisu: \'yi\n\: Piní.SíjniínilJuiIilli;.! C... Plalni.M,1,1: 112.2(11(1 náměstí Husovo 70 I Český Brod VÁŠ DOPIS/ZE DNE ČÍSLO SPISU ČÍSLO JEDNACÍ VYŘI2UJE TELEFON DATUM S-MUCB li815/2016/žp/kad MUCB 31573/2016 Kadeřábkové Oíga kaderabkovaiscesbrod.cz Obecní úřad Doubravčice Doubravčice ČESKÝ BROD IDDS "Oznámení společného projednávání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí." Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: ): Zdejší odbor ŽP2 dne vydal níže připojené vyjádření ke změně Č. 5 územního plánu Obce Doubravčice. Na základě předložené Urbanistické studie Doubravčice" zpracované v 9. a 10. měsíci 2016 ing. arch. Josefem Němečkem mění své nesouhlasné stanovisko takto: - navržené změny č. Z.5.5. a Z.5.6. jsou zahrnuty do citované studie a zapadají do konečné koncepce uspořádání krajiny v dotčené lokalitě, - u navržené Z.5.3. zůstává naše stanovisko neměnné a s touto změnou NESOUHLASÍME. Předloženou urbanistickou studii považujeme za závaznou a v případě dalších návrhů na umísťování staveb mimo navržená zastavitelná území s těmito návrhy nebudeme souhlasit. Původní vyjádření čj.: MUCB 12653/2016 z : Se změnami uvedenými pod č. Z 5.1, 4, 8, 9 a 11 souhlasíme. S návrhem Z 5.2 souhlasíme za podmínky, že výstavba bude realizována až po využití ostatních ploch v obci vymezených územním plánem k zástavbě. Z 5.7 zohledňuje potřebu dopravní obsluhy již existujících staveb při jižním a východním okraji navržené komunikace - souhlasíme s navrženou změnou. NESOUHLASÍME s návrhem Z 5.3, která je navržena ve volné krajině a představuje další nepříznivý zásah do krajinného rázu. Z 5.5 a Z 5.6 ~ NESOUHLASÍME. Jedná se o další rozšiřování ploch výstavby do volné krajiny, bez jakékoliv koncepce a na úkor kvality budoucího bydlení. Postupnými změnami územního plánu s přičleňováním menších ploch se pořízovatel, resp. investor vyhýbá řešení problematiky umisťování veřejných ploch s dostatkem sídelní zeleně a dalších veřejně prospěšných opatření zvyšujících kvalitu bydlení. Vznikají lokality s parcelami pro výstavbu obydlí, s uličním prostorem na hranici zákonné povinnosti, který neumožní umístění Jakýchkoliv výše popsaných prvků zvyšujících pobytovou pohodu. Z tohoto důvodu nesouhlasíme sd^^^^^ rozšiřováním ploch pro výstavbu do okolní kraíiny. Otisk úředního razítka ing. Rostislav Vodička v.r., vedoucí OŽPZ Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková btinkovii: SFiojoní: KB ;i. Kohn, pohoi!)-:.-! ár-h/ (3Mxf j í.ií.i 9:?y'!0líJ2í7/r)100

22 DOUBRAVČICE ZMĚNA Č.5 UPO Návrh (upraven po projednání dle 50 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) Ing. Lenka Nováková 11/2016

23 Pořizovatel: Obecni úřad Doubravčice Doubravčice Český Brod Tel: ouqdoubravcice.cz Projektant územního plánu: Ing. Lenka Nováková Osvobozeni Pelhřimov ČKA: 3858 IČ: Tel:

24 Obsah Změny č.5 územního plánu obce: I. Textová část doktomentace: a. vymezeni zastavěného území, b. základní koncepce rozvoje územi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavítelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťováni, e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraj iny, protierozni opatření, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin, f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažuj ícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách j e vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, h. vymezení veřej ně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch j e předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona, i. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona, j. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. I I. Grafická část. dokumentace: 1. Výkres základního členění území ~ měřítko: 1 : Hlavní výkres - měřítko: 1 : 5 000

25 a. vymezeni zastavěného územi. Zastavěné územi bylo stanoveno ke dni Průběh hranice zastavěného územi je graficky znázorněn ve všech výkresech Změny Č.5 ÚPO. b. základní koncepce rozvoje územi obce^ ochrany a rozvoje jeho hodnoty Koncepce rozvoje územi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, zůstává v souladu s platným ÚPO a jeho změnami. c. urbanistická koncepce, včetně vymezeni zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sidelni zeleně. Urbanistická koncepce zůstává v platnosti dle platné územně plánovači dokumentace, včetně systému sidelni zeleně. Předmětem Změny č.5 ÚPO jsou následující plochy: Označeni plochy změn Plochy s rozdílným způsobem využiti Rozloha (ha) Specifikace plochy Z5.1 Plochy bydlení 0, 19 Změna využití území. Původní dokumentace zde vymezila plochy rekreace a Změnou č.5 se mění na plochy bydlení. Z5.2 Plochy rekreace 0, 53 Nově vymezená zastavitelná plocha v jižní Části k.ú. Z5. 4 Plochy bydlení 0, 07 Úprava prostorového regulativu. Z5. 5 Plochy rekreace 1, 17 Nově vymezená zastavitelná plocha v j ižni Části k.ú. Z5. 6 Plochy veřejných prostranství Z5.7 Plochy veřejných prostranství 0,15 Nově vymezená plocha, která dopravně obslouží část plochy Z5.5. 0,21 Nově vymezená plocha, která dopravně obslouží část plochy Z5.5. Z5.8 Plochy bydleni 0, 13 Úprava prostorového regulativu. Z5. 9 Plochy bydlení 0, 002 Změna stávajícího využití území. Z5.11 Plochy občanského vybaveni 1, 39 Změna využití plochy nově navrženo občanské vybavení. Plocha Z5,2, která je navržena v j ižni části řešeného územi, navazuje na zastavitelné územi obce a rozšiřuje plochy rekreace, které zároveň rozvij i i plocha Z5.5. Tato plocha je pak doplněna o plochy 25.6 a Z5.7 - plochy veřejných prostranství, jejichž součástí bude komunikace. Změna č. 5 navrhuj e severně od historického centra obce plochu Z5.8 - plochy bydleni. U této plochy je upraven prostorový regulativ pro pozemek p.č. 116/15, tak aby bylo možno rozdělit rodinný dvojdům. Plocha Z5.9 je zařazena Změnou č.5 do ploch bydlenl-stav, neboť tato plocha je součásti zahrady rodinného domu. Plocha Z5.4 je vymezena východním směrem od historické zástavby obce, uprostřed stávající zástavby rodinných domů. Změna č.5

26 upravuj e pro tuto plochu prostorový regulativ tak, aby zde bylo možno realizovat rodinný dům. Ve východní části zastavěného území je Změnou č. 5 navržena plocha bydlení Z5.1. Tato plocha byla původním územním plánem navržena pro rekreaci. Plocha Z5.11, která je vymezena Změnou č.5 v jižní částí katastrálního území, byla již územním lánem zařazena do ploch zastavítelných. Touto dokumentací je tato plocha nově zařazena do ploch občanského vybavení. d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, Koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č.5 nemění. Rovněž zůstávají v platnosti podmínky pro její umisťování, tzn. nezbytnou veřej nou infrastrukturu j e možno umisťovat v rámci zastavěného, zastavitelného a nezastavěného území. Vždy musí být ctěny základní urbanizačni principy, tzn. souběh technické a dopravní infrastruktury. V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se předcházelo vzniku požáru a aby v případě požáru nebo j iného ohrožení staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, popř. zvířat a věcí a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných prací. Neprůjezdné komunikace musí splňovat požadavek na otáčení požární techniky. e. koncepce uspořádání kraj iny, včetně vymezeni ploch a stanovení podmínek pro změny v jejích využití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraj iny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace a dobýváni ložisek nerostných surovin. Koncepce uspořádání kraj iny, územní systém ekologické stability, prostupnost kraj iny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání ložisek nerostných surovin se v důsledku Změny č.5 nemění. Na všech pozemcích přiléháj icích k vodnímu toku nebo k j iným vodním útvarům, musí být zachovávány břehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, je třeba dodržovat ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku a j iných vodních útvarů. f. stanovení podmínek pro využiti ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využiti), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití/ nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách j e vyloučeno umisťování staveb, zařízeni a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanoveni podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanoveni podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany kraj inněho rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanoveni rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejích využití), Podmínky využiti ploch s rozdílným způsobem využiti: BV: Plochy bydleni Hlavni využiti: rodinné domy Přípustné využití: stáváj ící využití území

27 stavby bezprostředně souvisejícl s bydlením, např. altány, garáže, bazény, pergoly, terasy, skleníky apod. " zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou stavby pro rodinnou rekreací veřejná prostranství včetně nezbytné dopravní a technické infrastruktury nezbytná dopravní a technická infrastruktura Podmíněně přípustné využiti: stavby pro výrobní a nevýrobní služby za podmínky, že svým provozováním a technickým zázemím nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou významně nezvyšuj i dopravní zátěž v území Nepřípustné využití: objekty a činnosti neslučitelné s hlavním využitím ploch Podmínky prostorového uspořádání: rodinné domy izolované maximální výška staveb 2 NP + podkroví novostavby a změny staveb před dokončením budou respektovat dochovanou urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby, zejména výškovou hladinu a objemovou strukturu okolní zástavby úpravy stáváj ících staveb budou respektovat výškovou hladinu a objemovou strukturu okolní zástavby velikost stavebního pozemku pro rodinný dům 800 m^ v nastavitelných plochách, výj imečně je povolena velikost 60Om^ u stavebních pozemků zbytkových nebo rohových pří parcelaci zastavitelných ploch zastavěnost stavebního pozemku v zastavitelném území max. 20% stavbou hlavní a 10% stavbou doplňkovou V případě výstavby ve vzdálenosti 50m od okraje lesa je třeba uvažovat s umístěním stavby (nadzemní, mimo oploceni) minimálně 25m od okraje lesních pozemků. RI: Plochy rekreace Hlavní využití: * stavby pro rodinou rekreaci Přípustné využiti: stávající využití území užitkové zahrady s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobování plochy sídelní zeleně plochy veřejných prostranství plochy dopravní infrastruktury plochy technické infrastruktury Nepřípustné využití: objekty a činnosti neslučitelné s hlavním využitím ploch Podmínky prostorového uspořádání: V případě výstavby ve vzdálenosti 50m od okraje lesa je třeba uvažovat s umístěním stavby (nadzemní, mimo oplocení) minimálně 25m od okraje lesních pozemků.

28 OV: Plochy občanského vybaveni Hlavní využití: stavby základní občanské vybavenosti Přípustně využití: " stávající využití území stavby a zařízení sloužící pro zdravotní služby, sociální služby, veřejnou správu, kulturu, církev, péči o rodinu a ochranu obyvatelstva veřejná prostranství včetně nezbytné dopravní a technické infrastruktury, pěších a cyklistických cest a parkově upravené veřejné zeleně dětská hřiště a sportoviště parkoviště pro potřebu ploch OV maloobchodní zařízeni * stravovací a ubytovací zařízení " dopravní a technická infrastruktura Podmínečně přípustně využití: stavby pro bydlení, pokud se jedná o sociální bydlení, případně byty služební Nepřípustné využiti: " objekty a činnosti neslučitelné s hlavním využitím ploch Podmínky prostorového uspořádáni: V případě výstavby ve vzdálenosti 50m od okraje lesa je třeba uvažovat s umístěním stavby (nadzemní, mimo oplocení) minimálně 25m od okraje lesních pozemků. Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci. PV: Plochy veřejných prostranství Hlavní využití: " plochy významné prostorotvorné a komunikační funkce Přípustné využití: stáváj ící využití územi " komunikace místního významu, účelové a pěší cesty autobusové zastávky parkovací stání prvky drobné architektury a mobiliář místa pro třídění odpad a velkoobjemové kontejnery vodní plochy veřej ná zeleň dopravní a technická infrastruktura Podmínečně přípustně využiti: obj ekty a plochy občanského vybavení za podmínky, že je slučitelné s účelem veřejných prostranství a zvyšuje efektivitu funkce veřejného prostranství a nenaruší estetiku prostředí Nepřípustně využití: objekty a činnosti neslučitelné s hlavním využitím ploch Podmínky prostorového uspořádání: V případě výstavby ve vzdálenosti 50m od okraje lesa je třeba uvažovat s umístěním stavby (nadzemní, mimo oplocení) minimálně 25m od okraje lesních pozemků.

29 g. vymezeni veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťováni obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Změna Č.5 ÚPO nenavrhuje nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťováni obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, vyplývající z potřeb Změny Č.5 ÚPO. h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona. Změna Č.5 ÚPO nenavrhuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. i. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. Kompenzační opatření nej sou stanovena, vzhledem k tomu, že nejsou dotčeny ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. j. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. Počet stran výroku Změny Č.5 ÚPO:8 Počet výkresů Změny Č.5 ÚPO: 3

30 DOUBRAVČICE v/ ODŮVODNĚNI ZMĚNY C.5 UPO Návrh ('upraven po projednání dle 50 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb,) Ing. Lenka Nováková 11/2016

31 Obsah odůvodněni Změny Č.5 ÚPO: I. Textová část dokumentace: a. postup při pořízeni Změny Č.5 ÚPO b. vyhodnoceni koordinace využíváni územi z hlediska širšich vztahů v územi, včetně souladu s územně plánovači dokumentaci vydanou krajem a politikou územního rozvoje ČR, c. vyhodnoceni splněni požadavků zadáni, popřípadě vyhodnoceni souladu 1. se schváleným výběrem nejvhodnějsi varianty a podmínkami k j ej i úpravě v případě postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona, 2. s pokyny pro zpracováni návrhu územního plánu v případě postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona, 3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 54 odst, 3 stavebního zákona, 4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona, d. výčet záležitostí nadmistního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.l stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezeni, e. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, f. vyhodnocení souladu návrhu s cíly a úkoly územního plánováni, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v územi a požadavky na ochranu nezastavěného územi, g. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, h. vyhodnoceni souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, i. zpráva o vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj územi obsahující základní informace a výsledcích tohoto vyhodnoceni včetně výsledků vyhodnoceni vlivů na životni prostředí, j. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5, k. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, 1. komplexní zdůvodněni přijatého řešení včetně vybrané varianty, m. vyhodnoceni účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, n, rozhodnutí o námitkách jejích odůvodněni, o. vyhodnocení připomínek, p. údaje o počtu listů odůvodněni územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. I I. Grafická část dokumentace: 1. Koordinační výkres - měřítko: 1 : Výkres předpokládaných záborů ZPF - měřítko: 1 : 5 000

32 a. postup při pořízení Změny Č.5 ÚPO O pořízení změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice (dále změna Č.5") rozhodlo zastupitelstvo obce Doubravčice z vlastního podnětu dne , a jmenovalo určeným zastupitelem, pro pořízení změny č.5 ÚPO, starostu obce Jaroslava Prkno. Oznámení o projednáni a zveřejnění návrhu zadání změny č.5 bylo vyvěšeno na úředních deskách obce od do (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V téže době byl návrh zadáni zveřejněn i na elektronické úřední desce obce. Dotčeným orgánům, Kraj skému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím, zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy. Pořizovatel po ukončení proj ednáni návrhu zadání a po vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek, v souladu s 47 odst.4 stavebního zákona, a ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil a doplnil, a takto upravený jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání změny č.5 zastupitelstvo obce schválilo b. vyhodnocení koordinace využíváni území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem a politikou územního rozvoje ČR, Vzhledem k charakteru změn v území, nedojde k ovlivnění širších územních vztahů, neboť koncepce rozvoje území obce, ale i urbanistická koncepce a koncepce uspořádání kraj iny, zůstává v platnosti dle platného územního plánu. PUR Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace Č.l schválené usnesením vlády České republiky dne 15.dubna 2015, nevyplývají pro Změnu č.5 ÚPO žádné specifické úkoly: z kapitoly 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplýváji pro území obce tyto priority: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní kraj iny, které j sou výrazem identity územi, jeho historie a tradice. Tato území ma j i značnou hodnotu, např. i j ako turistické atraktivity, Jej ich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoj i tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské kraj iny j ako důsledku nedostatku lidských zásahů. Změna č. 5 ÚPO respektuje stávající přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Rozvijí rekreační potenciál obce. Piatná územně plánovací dokumentace, včetně Změny č. 5 ÚPO vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívájící 3

33 ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. (14a) Při plánováni rozvoj e venkovských územi a oblasti dbát na rozvoj primárniho sektoru při zohledněni ochrany kvalitni zemědělské, především orné půdy a ekologických funkci krajiny. Změna č. 5 významně nezasahuje do zemědělského půdního fondu a neovlivňuje ekologickou funkci krajiny. (15) Předcházet při změnách nebo vytvářeni urbánního prostřed! prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavni mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existujíc! a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovač! činnosti řešeni, vhodná pro prevenci nežádouc! miry segregace nebo snižen! j e j! úrovně. rento bod se Změny č. 5 netýká, neboť tato dokumentace rozšiřuje rekreační potenciál sídla a posiluje ekonomickou základnu obce a rozšiřuje plochy občanského vybavení. (16) Při stanovováni způsobu využiti územi v územně plánovači dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním j ednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršuji stav i hodnoty územi. Vhodná řešeni územniho rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli územi i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblasti, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Ten to bod se Změny č. 5 netýká, nebo ť ta to dokumen tace pouze doplňuje koncepci^ která byla již navržena platnou územně plánovácí dokumentací. Změna č.5 významně rozšiřuje plochy občanského vybavení v obci a rozšiřuje rekreační potenciál obce, prostřednictvím ploch rekreace. Plocha bydlení Z5.1 je navrhována v zastavitelném územi obce, plocha 25.9 je zařazena do stává jících ploch bydlení, tak jak je již v současností využívána a plochám Z5.4 a Z5.8 je změnou upraven prostorový regulativ, dle aktuální potřeby majitelů (tato úprava negativně neovlivní strukturu obce). (16a) Při územně plánovač! činnosti vycházet z principu Integrovaného rozvoje územi, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzován! a následné koordinován! prostorových, odvětvových a časových hledisek, rento bod se změny č.5 ÚPO netýká. (17) Vytvářet v územi podminky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizaci zastavitelných ploch pro vytvářeni pracovních příležitosti zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešeni problémů v těchto územích. Změna č. 5 ÚPO navrhuje plochu výroby a skladování a plochu občanského vybavení a v budoucnu tak budou v obci vytvořeny nové pracovní příležitosti.

34 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. Tento bod se Změny č.5 ÚPO netýká. (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch {tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a j iného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoj i území omezuj e negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Území je využíváno hospodárně a zastavitelné plochy jsou navrhovány v souladu s charakterem stávájící zástavby. Veřejná zeleň je územním plánem stabilizována. Rozvoj je navrhován v souladu s potřebou zastavitelných ploch v řešeném území. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter kraj iny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřej né zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Nátura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zaj ištění ekologických funkcí i v ostatní volné kraj ině a pro ochranu kraj inných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitostí venkovské kraj iny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu kraj inného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Územní plán nenavrhuje změny s významným vlivem na krajinu a respektuje veřejné zájmy na ochranu území, respektuje prvky ÚSES, zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny. (20a) Vytvářet územní podmínky pro zaj ištění migrační propustnosti kraj iny pro volně žij ící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištěni přístupnosti a prostupnosti krajiny. Tento bod se Změny č. 5 ÚPO netýká^ neboť Změna č. 5 respektuje navrženou koncepci krajiny a nově vymezené plochy respektují prvky ÚSES. Nově vymezené plochy pouze doplňuj i urbanistický půdorys obce.

35 (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně {zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je kraj lna negativně poznamenána lidskou činností^ s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. Změna č. 5 ÚPO doplňuje zastavitelné plochy obce a významně nezasahuje do volné krajiny. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoj i hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňuj í celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hípo). Změna č.5 ÚPO navrhuje rozvoj ploch rekreace. (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost kraj lny. Při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost kraj iny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; j e - l i to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo j iné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). Dopravní a technická infrastruktura jsou v území stabilizovány a Změna č.5 ÚPO toto respektuje. (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování j eho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Změna č.5 ÚPO respektuje koncepci veřejné dopravy. 6

36 (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. Tento bod se Změny č.5 ÚPO netýká. (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zaj istit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, nebo odvádět samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu. Konkrétní způsob likvidace dešťových vod je předmětem následné dokumentace. Řešené území není bezprostředně ohrožováno přírodními katastrofami. {26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výj imečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. V řešeném území Změnou č.5 ÚPO se nenachází záplavová území. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvořeni výkonné sítě osobni i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké 7

37 dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost j sou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. Tento bod se územního plánu netýká. (28) Pro zaj ištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat j eho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřej něho i soukromého sektoru s veřej ností. Tento bod se Změny č. 5 ÚPO netýká, nei^oť Změna č. 5 respektuje koncepcí stanovenou platnou územně plánovací dokumentací. (2 9) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřej ně dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životni prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. Toto není předmětem řešení Změnou č.5 ÚPO. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod j e nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Kapa ci ta veřejné infrastruktury je v obci dosta tečná i pro plochy, které jsou řešené Změnou č.5 ÚPO. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zaj ištění bezpečného zásobování území energiemi. Územní plán nenavrhuje nové zastavitelné plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. Tento bod se územního plánu netýká. Obec Doubravčxce se nachází v rozvojové oblasti OBl Metropolitní rozvojová oblast Praha.

38 Obec Doubravčice se nenachází v žádné rozvojové ose, v žádné specifické oblasti, neni zde vymezen PUR ČR žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury ani technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů. ZUR SK Dne Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen 1. A ZÚR SK") usnesením č /2015/ZK. 1. A ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne , účinnosti nabyly dne Z tohoto dokumentu nevyplývá pro území řešené Změnou č.5, žádný specifický požadavek. V katastrálním území se nachází regionální biokoridor RK 1237 a regionální biocentrum RC 1848, Změna č.5 respektuje oba prvky regionálního ÚSES. Obr. 1: Výřez z koordinačního výkresu, ZUR SK -4 TR Kostelec n.č.l. - í L -^^^ c. vyhodnocení splněni požadavků zadání, popřípadě vyhodnoceni souladu 1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle 51 odst. 2 stavebního zákona. Změna č.5 ÚPO byla vypracována invariantně. 2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle 51 odst. 3 stavebního zákona, Návrh změny č.1 byl vypracován v souladu se schváleným Zadáním Změny Č.5 ÚPO. 3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle 54 odst. 3 stavebního zákona. Bude doplněno na základě výsledků jednání zastupitelstva obce. 4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona, 55 odst. 3 stavebního zákona se procesu pořízeni Změny č.5 netýká. 9

39 Změna č.5 respektuje Zadání Změny Č.5 ÚPO v plném rozsahu. d. výčet záležitostí nadmistniho významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Změna č.5 nenavrhuje záměry nadmístního významu. e. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Změna č.5 nepředpokládá zábory pozemků plnící funkci lesa. Změnou č.5 dojde k záboru zemědělského půdního fondu, viz. následuj ící tabulka: Vyhodnoceni předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělslcý půdní fond -slo lokality ^žiti Způsob -ÍT plochy elkový zábor ZPF [ha] Zábor ZPF podle jednotlivých kultur >rná půda ;hme lnice 0) 0 H «H.. I. M xi ivocné sady TT 0 > u U 0 ^ zábor tříd [ha] H ZPF podle ochrany H H > Investice do půdy [ha] CM m co (j) > ITJ u.c, 01 "! O 51 o! o ' c5 m co 'u M O ^. 11 U n) r-h 1-1 o 1^ co > > 5 ^ % A "1 o o í H r-i U w ^ til OJ n 01 n o o ÍO o Ol o Zábory ZPF celkem 3,0059 3, [ r- CTi O 1 0, , Na plochách, které j sou vyhodnoceny v předpokládaných záborech ZPF nejsou vybudovány meliorační stavby. Změnou č.5 ÚPO nebudou dotčeny stavby zemědělské prvovýroby. Změna č.5 ÚPO respektuje schválené KPÚ a upřesňuje průběh prvků ÚSES a VKP v řešeném území. 10

40 v řešeném území neproběhla komplexní pozemková úprava. Plochy dotčené Změnou Č.5 ÚPO, resp. odnětím ze ZPF, se nachází v k.ú. Doubravě!ce. Změna č.5 ÚPO navrhuje k odnětí celkem 3 ha zemědělského půdního fondu. Z toho j e odnimá 1 ha I. třidy ochrany. Jedná se o nejkvalitnějši půdu v řešeném území, ale vzhledem k tomu, že tato plocha je určena pro výrobu a skladování-zemědělská výroba, je třeba zohlednit i vhodnost lokality pro rozvoj tohoto charakteru, neboť tato plocha je navrhována v dostatečné vzdálenosti od ploch bydleni a od ploch rekreace. Zbývající zastavitelné plochy významně nezasahuji do organizace zemědělského půdního fondu. Rozvojem zastavitelných ploch budou postiženy půdy následuj ících BPEJ: 51110, 56811, 50810, 53716, 52914, 53716, Jedná se o půdy následujících charakteristik: Charakteristika klimatických regionů: 5 - klimatický region MT 2 - mirně teplý, mirně vlhký Charakteristiky hlavních půdních jednotek: 11- Hnědozemě modálni včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčnich hlinách (prachovicich), středně těžké s těžší spodínou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry 08 Černozemě modálni a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě í kambízemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větši než 50 %, na sprašich, sprašových a svahových hlinách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti 14- Luvizemě modálni, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlinách (prachovicich) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsi, středně těžké s těžkou spodínou, s příznivými vláhovými poměry 29- Kambizemě modálni eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovíté, s převažuj ícími dobrými vláhovými poměry 37- Kambizemě litické, kambizemě modálni, kambizemě rankerové a rankery modálni na pevných substrátech bez rozlišení, v podornič! od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 68 Gleje modálni i modálni zrašelinělé, gleje histické, černice giejové zrašelinělé na nivnich uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresi včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ): 0 - úplná rovina (0-1^') 1 - mírný sklon (3-7 ) se všesměrnou expozicí Charakteristiky skeletovítosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ) : O - bezskeletovitá, s příměsi, hluboká 1- bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká 4- středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká 11

41 6- středně skeletovitá, mělká f. vyhodnocení souladu návrhu s cíli a úkoly územního plánováni, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Změna Č.5 ÚPO nemá vliv na architektonické a urbanistické hodnoty v území. Podmínky využití nezastavěného území zůstáváj i v platnosti dle platné územně plánovací dokumentace. Plochy řešené Změnou č.5 se nachází mimo ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury. Nově vymezené zastavitelné plochy jsou navrhovány v souladu se stávajícím využitím území a s ohledem na stávající strukturu sídla. Navrhované úpravy prostorové regulace neovlivní strukturu zástavby v řešeném území. Na základě výše uvedené charakteristiky změn v území, lze konstatovat, že návrh je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování. g. vyhodnoceni souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a j eho prováděcích právních předpisů. Změna Č.5 ÚPO je vypracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. h. vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešeni rozporů. Bude doplněno po projednání návrhu s dotčenými orgány. i. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace a výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životni prostředí. Krajský úřad Středočeského kraje uplatnil požadavek na zpracováni vyhodnocení vlivu na životní prostředí a vyloučil vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů. Z výše uvedených důvodů, s ohledem na ust. 47 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ve Změně Č.5 ÚPO provedeno vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. j. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst.5, Bude doplněno v průběhu pořízení Změny č.5 ÚPO. k. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Bude doplněno v průběhu pořízení Změny č.5 ÚPO. 1. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, Koncepce rozvoj e území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, zůstává v souladu s platnou územně plánovací dokumentaci. 12

42 Urbanistická koncepce zůstává v platnosti dle platného ÚP, včetně systému sídelní zeleně. Změna č. 5 navrhuj e severně od historického centra obce plochu Z5.8 " plochy bydlení. U této plochy je upraven prostorový regulativ pro pozemek p.č. 116/15, tak aby bylo možno rozdělit rodinný dvojdům, který zde byl postaven na základě stavebního povolen!, tzn. velikost stavebního pozemku 600m^, Plocha Z5.9 je zařazena Změnou č.5 do ploch bydleni-stav, neboť tato plocha je součásti zahrady rodinného domu. Plocha Z5.4 je vymezena východním směrem od historické zástavby obce, uprostřed stávájící zástavby rodinných domů. Změna č. 5 upravuj e pro tuto plochu prostorový regulativ tak, aby zde bylo možno realizovat rodinný dům, v souladu s okolní zástavbou, tzn. velikost stavebního pozemku může být 500m^. Ve východní části zastavěného území je Změnou č. 5 upraveno využití plochy Z5.1. Tato plocha byla určena pro rekreací a nyní je zařazena do kategorie plochy bydlení. V jižní části kat. území je navrhována plocha občanského vybavení Z5.ll a plocha rekreace Z5.2. Výše uvedené úpravy uvnitř zastavěného územ! a rozšíření zastavíteiného územi, nevyvoláji významné změny, které by narušily koncepci uspořádání sídla. Koncepce veřejné infrastruktury se změnou č.5 nemění, neboť se zastavitelné územi rozšiřuj e maximálně o 2 plochy pro rodinou rekreací. Zbýváj ící plochy, řešené Změnou Č.5 ÚPO, j sou již na technickou a dopravní infrastrukturu obce napojeny. V rámci požární ochrany obce je nutné navrhovat jednotlivé stavby tak, aby se předcházelo vzniku požáru a aby v případě požáru nebo jiného ohroženi staveb byla umožněna bezpečná evakuace osob, popř. zvířat a věci a aby byl umožněn účinný zásah při likvidaci požáru a záchranných práci. Neprujezdné komunikace musí splňovat požadavek na otáčení požární techniky. m. vyhodnocení účelného využiti zastavěného území potřeby vymezení zastavitelných ploch. a vyhodnocení Obec Doubravě!ce zaznamenala v posledních dvaceti, zejména ale posledních deseti letech značný nárůst bytového fondu, tzn. nárůst počtu obyvatel. Ten se za posledních 20 let ztrojnásobil. V souladu s tímto dynamickým rozvojem byla v obci postavena kanalizace, mateřská škola a tato změna navrhuje rozsáhlou plochu pro občanskou vybavenost(tato plocha byla původni Úpo navržena pro bytové domy). V současné době je v obci stále volných ještě 80 stavebních parcel. Touto Změnou docházi k úpravě ploch bydleni v zastavěném územi (úprava prostorové regulace, aby bylo možno budovat rodinné domy na stavebních pozemcích o výměře 600m^) a nově je vymezena plocha Z5.1 pro j eden rodinný dům. Změna č. 5 ÚPO dále rozšiřuje zastavitelné plochy o plochy rekreace a s tím souvisejicí plochy veřejných prostranství a plochy výroby a skladování. Plochy výroby a skladování, nejsou v obcí zastoupeny v dostatečné míře vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a rovněž i plochy občanského vybaveni. Obec je v současné době ve velké míře využívána jako rekreační zázemí pro hlavní město Prahu a tak i rozšířeni ploch rekreace je přirozené. Vývoj počtu obyvatel v obci Doubravčice rok počet obyvatel

43 rok počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel v obci Doubravčice 100 O rok Z výše uvedeného vyplývá, že nově vymezené zastavitelné plochy, které jsou Změnou č.5 navrhovány, jsou navrhovány z důvodu nedostatečného zastoupení v zastavitelných plochách, tzn. že v současně platné územně plánovací dokumentaci nejsou dostatečně zastoupeny plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování a plochy rekreace. Tyto plochy jsou vymezovány na základě aktuální potřeby obyvatel, kteří v řešeném území již žijí. I přes úpravy, které Změna č.5 nabízí, zůstává v platnosti platná koncepce rozvoje území obce, z platné územně plánovací dokumentace, tzn. obec i nadále bude sloužit zejména pro bydlení na venkově. n. rozhodnutí o námitkách jejich odůvodněni. Bude doplněno po projednání návrhu Změny Č.5 ÚPO. o. vyhodnocení připomínek. Bude doplněno po projednání návrhu Změny Č.5 ÚPO. p. údaje o počtu listů odůvodněni územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. Počet stran odůvodnění Změny Č.5 ÚPO:13 Počet výkresů odůvodnění Změny Č.5 ÚPO: 2 14

44 15

45 DOUBRAVČICE ZMĚNA Č.5 ÓPO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI CÍA: Í3 S5S, Cie:.i :a5s Pcl;;;ir1 idkljdni íl.!::;ir:i

46 E3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI DOUBRAVČXCE ZMĚNA C.5 UFO : 3^, J53 Cl Pei.-. 2i2 (JI Či;:;ký Crcii

47 a:--.: 7,yíKQ'i c.s DOUBRAVCICE E] ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ODŮVODNĚNI ZMĚNY C.5 UPO

48 '//////A- 3>;SRG;E aa.iv IOPI (CPI :Ě ::./;:;, TSŽEÍ ST bzk CD 0:<1V.JS Í.ESA. ;KAL;;ÍC;: PRVKŮ ŮSES ST OD OKRA,-;, LESA E] ZÁZNAM O ÚČINNOSTI DOUBRAVČICE.ODŮVODNĚNÍ ZiMĚNY Č.5 ÚPO!3;t.;p;!;c:l = t.vií obe? 3ů.;b;aví,c ííř,: Í3 ses, ie:73'-j55r,32 DsvoboEEi;; '.S3i. 353 Cl Pol:;:ir.av / o 2á2 lil í'^^:<í Sí;;i;

49 Vyhodnoceni vlivů návrhu změny č. 5 územniho plánu obce Doubravčice na udržitelný rozvoj územi (dále jen vyhodnoceni") {podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnoceni vlivů návrhu změny č. 5 územniho plánu obce Doubravčice na životni prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádui Ing. Lenka Nováková 11/2016

50 Pořizovatel: Obecni úřad Doubravčice Doubravčice Český Brod Tel: Projektant územního plánu: Ing. Lenka Nováková Osvobozeni Pelhřimov ČKA: 3858 IČ: Tel: no.lenkaqseznam.cz

51 Obsah: a. Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona b. Vyhodnocení vlivů návrhu zraěny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti c. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech d. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zj ištěné v doplňuj icích průzkumech a rozborech e. Vyhodnocení přínosu návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v zásadách územního rozvoj e f. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

52 a. Vyhodnoceni vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na životni prostředí podle přílohy stavebního kona Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku k zadáni změny č. 5 ÚPO Doubravčice ze dne pod č. j /2015/KUSK požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životni prostředí (SEA), které je samostatnou přílohou tohoto vyhodnoceni, a to podle přílohy stavebního zákona. Důvodem požadavku na zpracováni dokumentace SEA je především prověření využiti zastavitelné plochy Z5.11. Plocha Z5.11 se nachází na půdách I. a I I. třídy ochrany ZPF a její celková výměra činí cca 1,4 ha. Tyto lokality svým rozsahem a charakterem mohou zakládat rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č.l cit. Zákona nebo mohou vyvolávat budoucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Návrhem změny č.5 ÚPO jsou navrhovány i plochy bez přímé návaznosti na zastavěné území. Ke zpracovanému vyhodnoceni vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na životní prostředí vydá Kraj ský úřad Středočeského kraje stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb. Následně bude vypracováno sdělení pořizovatele, jak bylo toto stanovisko zohledněno, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebyly respektovány. b. Vyhodnoceni vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice na evropsky významně lokality nebo ptačí oblasti Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství ve svém stanovisku ze dne pod č. j /2O15/KUSK sice požaduje ve vyhodnocení SEA a v návrhu stanoviska SEA zahrnout závěry hodnocení vlivů změny koncepce dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., ale vzhledem k tomu, že na území obce ani v jejím nejbližšim okolí se nenachází žádná evropská lokality ani ptačí oblast ze soustavy NÁTURA 2000, nebylo toto vyhodnoceni zpracováno, c. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech Závěry vyplývající ze SWOT analýzy: Prověřit možnost ochrany a zvyšováni podílu zeleně v krajině. -Změna č.5 nenavrhuj e plochy kraj inné zeleně, ale zároveň respektuje stávající plochy zeleně, tak aby nedocházelo k úbytku těchto ploch v řešeném území. Navrhnout opatřeni na ochranu orné půdy před erozí. Vzhledem k charakteru Změny č.5 ÚPO nejsou navrhována žádná protierozní opatření. Prověřit potřebu vymezení rozvojových ploch pro podnikání. Změna č.5 ÚPO inení původní návrh zastavitelné plochy Z5.ll na plochu občanské vybavenosti a návrhem těchto ploch dochází k podpoře podnikání v řešeném území. Prověřit potřeby realizace technické infrastruktury, zejm. kanalizace a vodovodu. Navrhované plochy. Změnou č.5, je možno napojit na obecní vodovod a kanalizací. Prověřit potřebu vymezeni rozvoj ových ploch pro občanskou vybavenost. Změna č.5 ÚPO navrhuje plochu občanského vybavení - Z5.ll. Tato plocha byla vymezena již platnou územně plánovací dokumentací 4

53 pro bydlení, ale tato Změna upravuje využití pro občanské vybavení obce. Zohlednit LAPV Tuchoraz navrženou v ZÚR Středočeského kraje. Plochy řešené Změnu č. 5 ÚPO nezasahují do navrhované LAPV Tuchoraz. Prověřit možnost rozvoj e rekreace (např, vymezením ploch vhodných pro rekreační zázemi, doplněni cestni sítě, ploch pro ubytováni apod.) Změna c. 5 ÚPO navrhuje plochy Z5.2 a Z5.5 ~ plochy rekreace. Tyto plochy posílí rekreační potenciál obce. d. Případně vyhodnoceni vlivů na j ině skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech Takové vlivy nebyly v průběhu prací na změně č. 5 ÚPO zjištěny. e. Vyhodnoceni přínosu návrhu změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice k naplnění priorit územního plánování pro zajištěni udržitelného rozvoj e území obsažených v zásadách územního rozvoje Ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (vydány , dále jen ZÚR) vyplýváj i následuj íci priority územního plánováni pro zaj ištěni udržitelného rozvoj e jeho území. Uvedeny jsou společně s komentářem, zdali a jakým způsobem návrh změny č. 5 územního plánu obce Doubravčice přispěl k jejich naplnění. (Ol) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. Změna č. 5 ÚPO respektuje stávajíc! přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Rozvijí rekreační potenciál obce. Piatná územně plánovací dokumentace, včetně Změny č. 5 ÚPO vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj územím spočívájíci ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. (02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20, ) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoj e Středočeského kraje (aktualizace schválena ). Do řešeného území nezasahuje žádný záměr vyplývájíci z PÚR ČR, ani z její aktualizace (schválené }. (03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území Středočeského kraje: I I. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá; 5

54 Pro tato územi prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Netýká se řešeného území {04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídleni kraje založené na městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník, Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech Kolín-Kutná Hora, Nymburk-Poděbrady. Posilovat význam ostatních center osídleni, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod. Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové Strašecí a Stochov. Rozvij et obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice pro potřeby j ej ich dynamicky se rozvíjejícího spádového území. Zrněny^ která navrhuje Změna č.5 ÚPO, nemají vliv na posílení významu center osídlení Středočeského kraje a svým charakter ani nemůžou toto ovlivnit. [05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby... Změna č. 5 svým charakterem nemůže přispět k realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, k jejich realizaci. 06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na územi kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní kraj lny a posílení její stability; Koncepce uspořádání krajiny se v důsledku Změny č.5 ÚPO nemění. b) ochranu pozitivních znaků kraj inného rázu; Změna č. 5 ÚPO nemá^ vzhledem k svému charakteru, vliv na krajinný ráz. c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci kraj iny a srůstání sídel; V důsledku Změny č.5 nedojde k fragmentaci krajiny, případně ke srůstání sídel. Vzhledem k umístění a rozsahu nově vymezených zastavitelných ploch, nedojde k narušení rázu území a charakteru sídla. d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obci cílové charakteristiky kraj iny; Koncepce uspořádání krajiny se v důsledku Změny č.5 ÚPO nemění.

55 e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů. Ložiska nerostných surovin se v území nenacházi. 07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybaveni sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečeni dostatečné prostupností kraj iny; V důsledku Změny č. 5 nedochází ke změně urbanistické koncepce území. Zároveň není měněna ani koncepce uspořádání krajiny. b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zaj išťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné kraj ině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; Zastavěné území je v současné době využito efektivně. Navrhované změny rozvijí aktuální potřebu obyvatel řešeného území. Koncepce uspořádání sídelní zeleně zůstává v platnosti dle platného ÚPO. c) intenzivněj ší rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky k vyššímu využíváni existujícího potenciálu, zejména v oblastech: poznávací a kongresové turistiky. Ta to turistika není vhodná pro řešené území. cykloturistiky rozvoj em dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy a dalších rozvojových oblastech. Změna č.5 Úpo řeší rozvoj individuální formu rekreace. Nové cyklostezky a cyklotrasy nejsou navrhovány. vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce, Netýká se řešeného území. rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltavi, Netýká se řešeného území. krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha. Podmínky krátkodobé rekreace jsou v řešeném území dobré. d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);

56 v řešeném území není potenciál pro rozvoj výše uvedených ekonomických odvětví. e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění kraj inných prvků zvyšuj ících ekologickou stabilitu kraj iny a eliminuj ících erozní poškození; Netýká se této dokumentace. f) na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; Změna č. 5 ÚPO se netýká celého řešeného území. Mimoprodukční funkce lesa (zejména ekologické a kulturně-naučné) nejsou v rámci změny ÚPO řešeny. g) rozvijení systémů dopravní obsluhy a technické vybaveností, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdroj ů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. Nově vymezené plochy. Změnou č. 5 ÚPO, mají zajištěn přístup z veřejných komunikací a je možno je napojit technickou infrastrukturu obce. {08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové formy rozvoj e, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraj i. Tento bod se řešeného území netýká. (09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého, Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje. Území neleží na hranici krajů. f. Vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj územi - shrnutí Uzemni podmínky pro příznivé životni prostřed! Opatřeni na ochranu ovzduší Z5.ll Záměry se zdroji znečištění ovzduší v lokalitě Z5.ll musí být navrženy s ohledem na nutnost dodržení imisních limitů stanovaných na ochranu zdraví lidí ve smyslu platných právních předpisů u nejbližších pobytových míst, zejména u objektů určených k bydlení a v sousedních zastavěných a zastavitelných plochách s funkcemi BC, SV a IR. V případě umístění záměrů s významnějšími stacionárními zdroji znečištění ovzduší nebo vyvolávajících významnější dopravní zatíženi, je nutné prověřit jejich vliv rozptylovou studií znečištění ovzduší ve fázi posouzení vlivů na životní prostředí EIA" nebo ve fázi územního řízení.

57 opatřeni na ochranu před nepříznivými účinky hluku Z5.ll Záměry se stacionárními zdroji hluku a záměry vyvolávající významné dopravní zatížení v lokalitě Z5.11 boudou z hlediska těchto vlivů ve fázi posouzení vlivů na životni prostředí ElA" nebo územního řízeni doloženy akustickou studií prokážujicí, že nezpůsobí hlukové zatížení nad úroveň hlukových limitů stanovaných na ochranu zdraví lidi podle aktuálně platného právního předpisu {aktuálně je to NV. 272/2011 Sb.) Opatření na ochranu přírody a krajiny Z5.ll Před umístěním záměrů do této lokality je nutné provést biologický průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Výsledek by měl sloužit pro nastavení opatření na jich zachováni a eliminaci j ej ich ovlivnění, případně pro uděleni výj imek ze zákazů ve smyslu z.114/1992 Sb. Pro využití lokality je nutné definovat podmínku prostorového uspořádání: Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci." Opatření na ochranu vod Opatřeni obecná pro všechny předmětné lokality Upřednostnit likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a posíleni retenčních schopnosti krajiny. Z ploch, které mohou být kontaminované, musí být dešťové vody odváděny přes odpovídající čistící zařízení (např. odlučovače ropných látek). Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod ve smyslu aktuálně platné legislativy na ochranu vod. (Aktuálně ve smyslu NV. 61/2003 Sb.) Územni podminky pro soudržnost společenstvi obyvatel územi Veřejná dopravní a technická infrastruktura Koncepce dopravní a technické infrastruktury zůstává v platnosti dle platné územně plánovací dokumentace. V důsledku změn, které j sou předmětem Změny č. 5 ÚPO nedojde k významnému vlivu na dopravní a technickou infrastruktury. Plochy j sou přístupné z místních veřejných komunikaci a lez je napojxt na nově budovanou technickou infrastrukturu obce. Sociodemografickě podmínky Obec Doubravčice zaznamenala v posledních dvaceti, zejména ale posledních deseti letech značný nárůst bytového fondu, tzn. nárůst počtu obyvatel. Ten se za posledních 20 let ztrojnásobil. V souladu s tímto dynamickým rozvojem byla v obci postavena kanalizace, mateřská škola a tato změna navrhuje rozsáhlou plochu pro občanskou vybavenost(tato plocha byla původní Úpo navržena pro bytové domy). V současné době je v obci stále volných ještě 80 stavebních parcel. Touto Změnou dochází k úpravě ploch bydleni v zastavěném území (úprava prostorové regulace, aby bylo možno budovat rodinné domy na stavebních pozemcích o výměře 500m^) a nově je vymezena plocha Z5.1 pro jeden rodinný dům. Změna č.5 ÚPO dále rozšiřuje zastavitelné

58 plochy o plochy rekreace a s tím související plochy veřejných prostranství a plochy výroby a skladování. Plochy výroby a skladování, nejsou v obci zastoupeny v dostatečné míře vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a rovněž i plochy občanského vybavení. Obec je v současné době ve velké míře využívána jako rekreační zázemí pro hlavní město Prahu a tak i rozšířeni ploch rekreace je přirozené. Bydlení Bytová výstavba se v obci rozvij í velice dynamickým způsobem. Vzhledem k aktivnímu rozvoji veřejné infrastruktury v obci, lez předpokládat, že bude tento trend i nadále pokračovat, ale v již klidnějším tempu. V současné době je v obci připraveno k zastavěni cca 80 stavebních pozemků, které jsou již připojeny na veřejnou komunikaci a inženýrské sítě. Změna č. 5 ÚPO nemá zásadní vliv na bydlení. Rekreace a cestovní ruch Obec slouží j ako rekreační zázemí pro město Říčany, resp. Prahu. Změna č. 5 ÚPO navrhuje, v důsledku poptávky, nové plochy pro individuální rekreaci. Krátkodobá rekreace je v obci vyřešena kvalitně. Územni podmínky pro hospodářský rozvoj Změna č.5 ÚPO nebude mít výrazný vliv na hospodářský rozvoj v obci. Plocha Z5.11-plocha občanského vybavení bude mít podpůrný vliv na ekonomickou základnu obce. Obec i nadále bude sloužit zejména k bydlení a za prací bude nutné i nadále dojíždět. Vztah územních podmínek Na základě výše uvedeného hodnocení, lze konstatovat, č.5 ÚPO nebude mít na vývoj v území významný vliv. že Změna 10

59 Ing, Petr Hosnedl SEA/EiA listopad 2016

60 Vyhodnoceni vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice. po úpravě Název ; Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro Návrh změny ě.5 ú/emního phínn obce Ooubravěice, po úpravě ~ bez lokality Z5.3 Umístění : Středočeský kraj Obec Doubravčice k.ú. Doubravčice Zpracovatel (Č í n ^. Pc t r ] \ o s fi cti PdMi/uváiií viivň na /ivoeiiř - l.!(lklmtk-:l!lkv,1 [liisliills Í-.IA \ \ [Mj,iriiici:in \ iimi SI A - ".('ii/lilt.ii.f.1 pi>i,i,k-(m\ I I ptostřcdř -!Í:\',:'I. /ÍMI;IIII>VI ji I (> I r )fi ji ř Í i% ř',iv O íeuvcl' - iiíft 1.;; í(uiu;'. I ' K' Autorizace ve smyslu 19 zákona I00/200Í Sb. Ing. Petr Hosnedl sídlo: Perunova Praha 3 tel/fax: gsm: b.ílí>!i d],íííí c ni a i j. c Rozhodnutí o autorizaci Č.j.:38156/6488/OÍP/03 Rozhodnut! o prodloužení autorizace Č.j.: 76i33/BNV/i2 ze dne Datum zpracování listopad 2016 Podpis ^9-

61 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Obsah OBSAH 3 SEZNAM TABULEK: 4 SEZNAM OBRÁZKŮ: 5 0. ÚVOD 7 1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 8 2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 9 3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMÉRY HYDROLOGICKÉ POMÉRY OVZDUŠÍ A KLIMA Klima Ovzduší OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ! Obecná přírodní charakleristika Chráněná území Krajinný ráz CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY OVZDUŠÍ AKUSTICKÉ ZATÍŽENÍ FLÓRA A FAUNA } Flóra Fauna Siřet vymezených rozvojových lolialit s ochrannou přírody a krajiny ODVODNĚNÍ OBLASTI PŮDA KULTURNÍ PAMÁTKY, ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY KRAJINA SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ Z HLEDISKA ZCHÚ, PŘÍRODNÍCH PARKŮ A ÚZEMÍ NÁTURA ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVY NA OBYVATELSTVO VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU A FLÓRU VLIVY NA PÚDU VLIVY NA VODU VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA VLIV HLUKU VLIVY NA HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU Vliv na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického Vliv na krajinný ráz POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METODVYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ 37

62 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NETECHNICKÉ SHRNUT! VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ.41 Seznam tabulek: Tabulka 1. Přehled změn podle návrhu změny č.5 ÚPO Doubravčice 8 Tabulka 2. Vývoj počtu obyvatel i 3 Tabulka 3. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí podle aktuálního zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb 17 Tabulka 4. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu vegetace podle aktuálně platného zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb 18 Tabulka 5. Výskyt ZCHD podle nálezové databáze AOPK 21 Tabulka 6. Předpoklady záboru ZPF v lokalitách změn, které jsou předmětem SEA 29 Tabulka 7. Přehled vztahu územního plánu [1] k vybraným cílům nadřazených koncepčních materiálů 39 _4-

63 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Seznam obrázků: Obrázek 1. Vymezení správního území obce v základní mapě se zvýrazněním lokalit řešených v SEA 12 Obrázek 2. Zakreslení hydrologického členění správního území Doubravčice do snímku oríofotomapy 14 Obrázek 3. Imisní zatížení B(a)P ~ pětileté průměry (ng/m^) v okolí zájmového území (ČHMÚ 2014) 19 Obrázek 4. Krajina správního území obce Doubravčice, 3D model, šikmý pohled 22 Obrázek 5. Obec Doubravčice ve výřezu otisku mapy stabilního katastru ( ) 25 Obrázek 6. Lokalita Z5.11, v orotofotomapě a KN 26-5-

64 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Podklady: Zkratky: [1] Změna č.5 územního plánu obce Doubravčice, íng. Lenka Nováková, únor 2016 [2] Souhrnné vyjádření k návrhu zadání změny 5.5 územního plánu obce Doubravčice, OŽP KÚSK, č,j.:092609/2015/kuskze dne 7.8, 2015 [2a3 Stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu zadání změny č.5 územního plánu obce Doubravčice z hlediska vlivu na území soustavy Nátura 2000, dle 45i z. 114/1992 Sb., OŽP KÚSK, č.j.:094602/2015/kuskze dne [3] Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha 2005 [4] Biogeografické členění, IVlartin Culek a kol., AOPK, Lelekovice, listopad 2003 [5] IVIetodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnost nebo změny využití územf na krajinný ráz; Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička; Praha 2004 BD ČOV DSP DUR EIA EVL FVU GES HEIS CHLÚ CHOPAV IL IRZ KES Kk KPRVAK LBK LBC LNA MPZ OA OP OZE OZKO PDOKP PO PUPFL REZZO RPDI SLZ STÚ TNA ÚPNSÚ ÚSES VOV TGM VÚMOP ZCHD ZCHÚ ZPF ŽP Bytové domy Čistírna odpadních vod Dokumentace pro stavební řízení podíe z.183/2006 Sb., pro stupeň stavebního povolení Dokumentace pro stavební řízení podle z.183/2006 Sb,, pro stupeň územního rozhodnutí Proces posouzení vlivů záměru na životni prostředí Evropsky významná lokalita Funkční využití území Geoekologícké stanoviště (základní jednotka ekologické stability územi) Hydroekologický informační systém Chráněná ložisková území Chráněná oblast přirozené akumulace vod imisní limit Integrovaný registr znečištění Koeficient ekologické stability Krátkodobé koncentrace, imisní limit Krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací Lokální biokoridor Lokální biokoridor Lehký nákladní automobil Městská památková zóna Osobní automobil Orná půda, ochranné pásmo Obnovitelné zdroje energie Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Potenciálně dotčený krajinný prostor Ptačí oblast Pozemky určené k plnění funkcí lesa Registr zdrojů znečišťování ovzduší Roční průměr dopravních intenzit všech vozidel za 24 hodin Sportovní letecké zařízení, plocha SLZ = plocha pro sportovní letecké zařízení Stavební úřad Těžký nákladní automobil Územní plán sídelního útvaru Územní systém ekologické stability Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ve smyslu z,114/1992 Sb. Zvláště chráněné území Zemědělský půdní fond Životní prostředí -6-

65 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 0. Uvod Předkládané vyhodnocení vlivů 5. změny územního plánu obce Doubravčice je zpracované podle přílohy stavebního zákona 183/2006 Sb., na základě požadavku [2] odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, který je příslušným úřadem" podle 22, písm. b) zákona 100/2001 Sb., a který na základě provedeného zjišťovacího řízení" stanovil nutnost posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Důvodem požadavku bylo prověření využití zastavitelné plochy Z5.3 výroba a skladování - drobná řemeslná výroba a plochy Z5.11 občanské vybavení. Plocha Z5.3 má výměru cca 0,94 ha a I. třídu ochrany zemědělského půdního fondu. Plocha Z5.11 se nachází na půdách I. a II, třídy ochrany ZPF a její celková výměra činí cca 1,4 ha. Aktuálně předkládané Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je provedeno k úpravě Návrhu změny č.5 územní plánu obce Doubravčice, z něhož Obec Doubravčice na základě požadavků dotčených orgánů státní správy vyřadila lokalitu Z5.3. Tato lokalita se tedy v aktuální podobě změny č.5 již nevyskytuje. Příslušný úřad dále v dokumentací SEA požadoval vyhodnotit: > Zdůvodnit a posoudit účelnost plánovaného zastavění ploch (tj. vymezení lokalit bez návaznosti na zastavěné nebo zastavitelné území obce). Vyhodnoceni účelnosti využiti zastavěného území a vyhodnoceni potřeby vymezení zasíavitelných píoch je v souladu s ustanovením 53 stavebního zákona provedeno v odůvodnění územního plánu [1], dále je toto téma obsahem kapitoly 6.3. > Vyhodnotit vlivy navrhovaných ploch, které mohou významným způsobem měnit stav a kvalitu životního prostředí, je nutné zaměřit se na celé řešené území. Vyhodnocení předpokládaných viivů je provedeno v kontextu územního plánu jako celku v příslušných kapitolách této dokumentace, > Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch a případné důsledky na stávající dopravní situaci v obci. Provedeno v příslušných kapitolách dokumentace ~ víivy na ovzduší kapitola 6.5 a hlukovou situaci kapitola 6.6. > Vyhodnotit způsob nakládání s vodami (srážkové, splaškové a jiné odpadní vody) a jeho vliv na podzemní a povrchové vody; Provedeno v příslušných kapitolách dokumentace - vlivy na vodu kapitola 6.4, > Vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny, zejména její průchodnost pro biotu, a vliv na krajinný ráz; Provedeno v příslušných kapitolách dokumentace ~ víivy na krajinu. > Zohlednit stanovisko orgánu ochrany přírody k návrhu změny č. 4 ÚPO Doubravčice k opakovanému veřejnému projednání (č. j /2014/KÚSK ze dne ), kde byla pro lokalitu Z5.3 (ve změně č. 4 ÚPO označena jako Z4-11) stanovena podmínka zachování propustnosti pro živočichy, tzn., aby zde nebyly umístěny stavby, oplocení ani jiné zábrany bránící průchodnosti pro živočichy; Lokalita Z5.3 byla z ÚPO Doubravčice vyřazena. > Stanovit, za jakých podmínek jsou zjištěné víivy přípustné, příp. navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy eliminovat nebo zmírnit; Provedeno v příslušných kapitolách dokumentace - kap. 6, a 8. > Vypracovat kapitolu závěry a doporučení vč. návrhu stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s lokalitami souhlasit, souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. Provedeno v závěru dokumentace - kapitola 11. _7.

66 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím. Posuzovaný návrh 5. změn vychází ze stávajícího platného územního piánu, který rozšiřuje o dílčí zastavitelná území, zároveň dochází k upřesnění podmínek prostorového uspořádání u dílčích lokalit, a ke změně funkčního využití území u stávající zastavitelné plochy. Předmětem Změny č.5 ÚPO jsou následující plochy: Tabulka 1. Přehled změn podle návrhu změny č.5 ÚPO Doubravčice. Označeni plochy změn Plochy s rozdílným způsobem využití Rozloha (ha) Specifikace plochy Z5.1 Plochy bydlení 0,19 Změna využití území. Původní dokumentace zde vymezila plochy rekreace a Změnou č.5 se mění na plochy bydlení. Z5.2 Plochy rekreace 0,53 Nově vymezená zastavitelná plocha v jižní části k.ú, Z5.3 lokalita vyřazena - - Z5.4 Plochy bydlení 0,07 Úprava prostorového regulativu. Z5.5 Plochy rekreace 1,17 Nově vymezená zastavitelná plocha v jižní části k.ú. Z5.6 Z5.7 Plochy veřejných prostranství Plochy veřejných prostranství 0,15 0,21 Nově vymezená plocha, která dopravně obslouží část plochy Z5.5. Nově vymezená plocha, která dopravně obslouží část plochy Z5.5. Z5.8 Plochy bydlení 0,13 Úprava prostorového regulativu. Z5.9 Plochy bydlení 0,002 Změna stávajícího využití území. Z5.11 Plochy občanského Změna využití plochy - nově 1,39 vybavení navrženo občanské vybavení. Plocha Z5.2, která je navržena v jižní části řešeného území, navazuje na zastavitelné území obce a rozšiřuje plochy rekreace, které zároveň rozvíjí i plocha Z5.5. Tato lokalita je doplněna také o plochy Z5.6 a Z5.7 - plochy veřejných prostranství, jejíchž součástí bude komunikace. Severně od historického centra obce je uvnitř zastavěného území navržena plocha Z5,8 BV. U této plochy je upraven prostorový regulativ pro pozemek p.č. 116/15, tak aby bylo možno rozdělit rodinný dvojdům. Plocha Z5.9 je zařazena do ploch bydlenf-stav, neboť je součástí zahrady rodinného domu a představuje uvedení ÚPO do souladu se skutečností. V tomto smyslu není změnou. Plocha Z5.4 je vymezena východním směrem od historické zástavby obce, uprostřed stávající zástavby rodinných domů a uvnitř zastavěného území, upraven je prostorový regulativ pro umožnění realizace rodinného domu. Ve východní části zastavěného území je v lokalitě Z5.1 navržena změna FVU (funkčního využití území) z rekreace (IR) na bydlení venkovské {BV). Plocha Z5.11, která je vymezena v jižní části katastrálního území, je již v aktuálně platném územním plánu vymezena jako zastavitelné území určené pro bydlení. Mění se FVU na občanskou vybavenost OV.

67 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Vztah k Jiným koncepcím Z hlediska Politiky územního rozvoje ČR 2008 a její aktualizace č.1 vyplývá, že správní území obce zasahuje do rozvojové oblasti Praha 0B1. Nadřazeným územně plánovacím dokumentem jsou Zásady územního rozvoje Středočeslíého kraje podle aktualizace vydané usnesením č /2015/ZK. Z řešení ZÚR nevyplývají žádné další požadavky, které by byly ve střetu s projednávanou změnou. Návrh ÚP má vztah k ZÚR k odstavcům: (01), (04). Vymezených cílů nadřazených koncepčních materiálů z hlediska životního prostředí se návrh 5. změn ÚPO Doubravčice nedotýká. 2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni Předkládaný návrh 5. změny územního piánu obce Doubravčice je doplněním stávající územně plánovací koncepce. Základní principy a postupy uspořádání území a obsah územního plánu se zásadním způsobem nemění. Změna č.5 reaguje na požadavky vlastníků pozemků a vymezuje nová zastavitelná území pro výrobu a skladování - zemědělskou výrobu, vymezuje plochu občanské vybavenosti změnou regulativu stávajícího zastavitelného území, vymezuje dílčí kapacitně nevýznamné lokality pro bydlení a rekreaci, upřesněny jsou detailní podmínky prostorového uspořádání v rozlišení jednotlivých stavebních pozemků pro bydlení. Základní celostátní koncepcí, která definuje cíle ochrany životního prostředí je Státní politika životního prostředí České republiky ", Politika byla schválena usnesením vlády č.6/2013. Jednotlivé cíle ochrany životního prostředí jsou dílčím způsobem upřesněny v koncepcích přijatých na úrovni samosprávy Středočeského kraje. Tematické oblasti, priority a cíle aktuální Státní politiky životní prostředí > 1) Ochrana a udržitelné využívání zdrojů Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu Cíl: Zajištěni realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod pro vyhodnocení všech opatření prováděných podle Rámcové směrnice o vodní politice, jako základního nástroje pro vyhodnocení jejich efektivity Cíl: Dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice o vodní politice Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin Cíl: Snížit podíl skládkování na celkovém odstraňování odpadů Cíl:1.2.2 Zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním Cíl: Předcházet vzniku odpadů Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí Cíl: Omezovat tn/aiý zábor zemědělské půdy a podložních hornin Cíl: Snižovat ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí Cíl: Omezovat a regulovat kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou činností Cíl: Sanovat kontaminovaná místa, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených municí, náprava ekologických škod Cíl: Zahlazovat a předcházet následkům po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin > 2) Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší Snižováni emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změn Cíl: Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu

68 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Cíl: Snížení emisi skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU ETS na 9% do roku 2020 oproti úrovni roku 2005 ~ 2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší Cíl: Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány. Cíl: Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého (S02), oxidů dusíku (NOx), těkavých organických látek (VOC) o, amoniaku (NH3) a jemných prachových částic (P!^2,5) do roku 2020 ve shodě se závazky ČR. Cíl: Udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovní roku 1990 a dále je snižovat Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie Cíl: Zajištění 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie k roku Cíl: Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném snížení emisí NOx, VOC a PAÍ2,5 z dopravy. Cíl: Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do roku 2020 (pozn. pro EU jako celek se jedná o 20%). > 3) Ochrana přírody a krajiny Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny Cíl: Zvýšení ekologické stability krajiny Cíl: Obnova vodního režimu krajiny Cíl: Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny Zajistit územní ochranu spojitého systému migračně významných území a dálkových migračních koridorů v rámci územního plánování. Cil: Udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření Zachování přírodních a krajinných hodnot Cíl: Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny Cíl: Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť Cíl: Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu Zlepšení kvality prostředí v sídlech Cíl: Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury Zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí. Plánovat a zakládat nové plochy zeleně jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. Cíl: Posílení regenerace brownfields s pozitivním vlivem na kvalitu prostředí v sídlech Cíl: Zajistit šetrné hospodaření s vodou v sídelních útvarech > 4) Bezpečné prostředí ~ 4.1 Předcházení rizik Cíl: Předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, svahové nestability, skalní řícení, eroze, silný vítr, emanace radonu a metanu) Cíl: Předcházení vzniku antropogenních rizik Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými aníropogenními nebo přírodními hrozbami Cíl: Prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí Koncepce stávajícího územního plánu zůstává v platnosti, předkládané změny jsou dílčího charakteru a rozsahu, a nedotýkají se významným způsobem cílů ochrany životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni. Otázky záboru ZPF a prostupnosti krajiny jsou řešení v příslušných kapitolách tohoto vyhodnocení.

69 Vyhodnoceni vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Koncepce vydané pro správního území Středočeského kraje se vztahem k ochraně životního prostředí > Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRÚOSK) > Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje > Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVÁK) > Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH) > Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech (EWO) > Povodňový plán Středočeského kraje (PP) > Plán oblasti povodí horního a středního Labe > Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšováni kvality ovzduší Středočeského kraje (PSE a PZK) Z hlediska nadřazených koncepčních materiálů návrh změn obecně tematicky souvisí s cíli: Program rozvoie územního obvodu Středočeského kraie fprúqsk) > STRATEGICKÝ CÍL A.1 - ROZVOJ PRODUKČNÍ ZÁKLADNY - Získávání nových investorů a podpora stávajících (opatření: vznik nových podniků, příprava pro realizaci průmyslových zón, aktivity: příprava pro realizaci průmyslových zón, zajištění nových území pro podnikání. Plochy v lokalita umožní záměry vytvářející nové pracování místa. Koncepce ochranv přírodv a krajiny Středočeského kraie > Úkol č.130: Respektovat ÚSES při tvorbě a schvalování územního plánu vyššího územně správního celku a dalších územně plánovacích dokumentací. Změna ÚP respektuje vymezený územní systém ekoíogické stability. > Úkol Č.133: Ochranu krajiny s jejími přírodními a kulturními dominantami a tradiční strukturou důsledně prosazovat při tvorbě a schvalování územního plánu velkého územního celku a dalších územně plánovacích dokumentací. Přírodní a kulturní dominanty, a hodnotné znaky dokládající tradiční strukturu krajiny nejsou v řešeném území dotčeny. > Důsledně uplatňovat prostupnost krajiny jako podmínku tvorby a schvalování územního plánu velkého územního celku (zpracováni ÚSES a nových liniových staveb KPÚ), dalších územně plánovacích dokumentací a umisťování a rekonstrukce staveb (především finiových). Změna vychází ze stávající koncepce území definované v platném územním plánu. K rozšiřování zastavěného území dochází pouze dílčím způsobem. Prostupnost krajiny je zajištěna pn/ky ÚSES a ve stávajících přírodě bíízkých částech území, které jsou změnou nedotčeny

70 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace. 3.1 Obecná charakteristika správního území Územní plán obce Doubravčice se vztahuje kjednomu katastrálnímu území Doubravčice o rozloze 918 ha. Území náleží ke správě obce s rozšířenou působností Český Brod a leží ve Středočeském kraji. správní území ^zrněny m j i Obrázek 1. Vymezení správního území obce v základní mapě se zvýrazněním lokalit řešených v SEA. Správní území obce je součástí oblasti Středočeské pahorkatiny. Více než jeho polovinu tvoří lesní porosty, zbytek zaujímají plochy obdělávané orné půdy. Do jeho hranic náleží sídlo Doubravčice a okraj sídla Štíhlíce. Historické jádro Doubravčic je tvořeno návsí s původními objekty zemědělských usedlostí. Vlivem nové různorodé zástavby bez zemědělských vazeb ztrácí postupně náves tvar původní okrouhlíce. Na historický střed a čestní síť volně navazují plochy s kobercovým" uspořádáním rodinných domů a rekreačních chat. Jejich uživatelé a majitelé evidentně dojíždějí za prací do okolních měst, nebo sem jezdí trávit volný čas. Obec je relativně dobře dopravně dostupná z hl. města Prahy. Dojíždění je možné také do Českého Brodu, Říčan a dalších měst Středočeského kraje. Přírodní rámec sídla - venkovský charakter se zalesněním a reliéfem s horizonty, a dobrá dopravní dostupnost činí území atraktivním pro novou obytnou a rekreační výstavbu. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 200 m.n.m. (při západní hranici sp. území) do 400 m n.m. (při východní hranici sp. území) Ve správním území žije podle aktuální evidence 579 obyvatel (ČSU, ). Stav obyvatelstva má přibližně od roku 2001 výrazně stoupající tendenci. Počet evidovaných obyvatel se aktuálně dostává do úrovně historických maxim nad stavy osmdesátých let minulého stolení a devadesátých let devatenáctého století. -12-

71 Vyhodnocení vlívú SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Tabull<a 2. Vývoj počtu obyvatel 1869 ~ Sídlo/Kok Í86y I8S0 18!) !92I DoubinvJ^icc CEIKEM SfJlo/Rok fl Doubravčice CELKEM Napříč územím prochází silnice 11/113 (Vlašim - Český Brod). Silnice propojuje 1/12 (směr Praha - Kolín) a 1/2 (směr Praha - Kutná Hora). Správní území je tedy dotčeno také průjezdní dopravou, která má však spíše lokální význam. Místní dopravní obsluhu zprostředkovávají silnice III. ti^ídy: íll/1133, líl/10169aíll/11310, Intenzity automobilové dopravy se v zájmovém území sledují na profilech silnice tí. třídy 11/113. Dostupné výsledky ze sčítání ŘSD z roku 2010: > 11/ úsek , Doubravčice jižní část: RPDI = W/24 h - úsek , Doubravčice severní část: RPDI = W/24 h Podle uvedených informací nepatří oblast okolí Doubravčic k významně dopravně zatíženým územím. Dopravní zatížení není významně vysoké a odpovídá obslužné dopravě území venkovského charakteru. Veřejná doprava osob je zajištěna přepravci využívajícími silniční síť. Správním územím neprochází železniční trať. V území je registrovaná neveřejná plocha pro provoz sportovních leteckých zařízení Osičiny -LKOSIC v evidenci Letecké amatérské asociace ČR. Plocha je klubového charakteru a je v soukromém vlastnictví. 3.2 Geologické a hydrogeologické poměry Geomorfologické poměry Z hlediska geomorfologického Členění se zájmové území nachází v rámci Hercynského systému v provincii Česká vysočina, v subprovincii Česko-moravská soustava, v oblasti Středočeská pahorkatina, vcelku Benešovská pahorkatina, v podcelku Dobříšská pahorkatina, na rozhraní okrsků Jevanské a Černokostelecké pahorkatiny. Geologické a hydrogeologické poměry Horniny skalního podloží jsou z období mladšího paleozoika permokarbonského období a jsou zastoupeny horninami Českobrodského a Černokosteleckého souvrství červenými a šedými, slinitými, vápnitými a arkózovými pískovci, slepenci, prachovcl a jílovci. Větší část zastavěného území náleží do středočeského plutonu a skalní podloží je tvořeno porfyrickou biotitickou žulou říčanského typu. Území se nachází v hydrogeologickém rajónu Veiimská křída". Podzemní voda je vázaná na puklinový kolektor magmatitů Středočeského plutonu s nízkou propustností, s Indexem transmisivity hornint = 1,10 ^-1.10"^ Celé správní území bylo zařazeno vzhledem k možnostem ohrožení povrchových a podzemních vod přestupem dusíkatých látek z půdy mezi zranitelné oblasti ve smyslu NV, 103/2003 Sb. Chráněná ložisková území a dobývacíprostory, sesuvy Ložiska nerostných surovin Ve správním území se nenacházejí, Dobvvací prostory Ve správním území se nenacházejí. Poddolovaná území Ve správním území se nenacházejí. Sesuvv Území svahových nestabilit nejsou v zájmovém území evidována. 13-

72 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Radonové riziko Podle mapováni indexu radonového rizika v rámci Radonového programu České republiky, provedeného v roce 1990 Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, leží zastavěné území v oblasti s vysokou převažující kategorií radonového Indexu geologického podloží, který odpovídá Středočeskému plutonu. V rozloze Českobrodského a Černokosteleckého souvrství, ve střední až východní části správního území se nachází střední kategorie radonového indexu geologického podloží. Kategorie radonového indexu geologického podloží vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou odlišovat, především vlivem rozdílů mezi regionální a lokální geologickou situací. Staré ekologické zátěie Podle evidence kontaminovaných míst se staré ekologické zátěže v dotčeném území nenacházejí. Předpokládaný vyvol pokud bv nebvía uplatněna územně plánovací dokumentace V případě neuplatnění předpokládané změny územně plánovací dokumentace nedojde k žádným změnám v charakteristikách této složky. 3.3 Hydrologické poměry Celé území spadá do úmoří Severního moře, prostřednictvím hlavního Povodí Labe (1), základního povodí Výrovky a dílčího povodí Šembery (1-04). Rozdělení území dle jednotlivých povodí IV, řadu je zřejmé z následujícího obrázku. Je odvodňováno ve směru generálního sklonu terénu (JZ - SV) říčkou Šemberou a potokem Bušinec, který je přítokem Šembery a do něhož odtékají vody z větší částí zastavěného území. * < ^1 Obrázek 2. Zakreslení hydrologického členění správního území Doubravčice do snímku ortofotomapy. Legenda k obrázku: > Bušinec > Šembera > Lázný potok -14-

73 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Kvalita vody není v rámci řešeného území monitorována na žádném z toků. V obci je částečně provedena kanalizační síť. Recipientem pro větší část zástavby je tok potoka protékajícího obcí, který se vlévá do Bušince, menší část rekreačního území v místní části Na Zámkách spáduje do Sembery, Jabloň a místní část Na Čihadlech do Lázného potoka. Řešení splaškových vod je aktuálně možné napojením na nově vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV, umístěnou v jižní části území v části Na Čihadlech u Lázného potoka. Výpustní objekt ČOV je vyvedený do řeky Sembery pod soutokem s Lázným potokem. Vzhledem k přestupu dusíkatých látek z půdy do podzemních vod bylo katastrální území ve správním území zařazena mezi zranitelné oblasti, Okolí Šembery při SZ okraji správního území je vymezeno jako ochranné pásmo vodního zdroje II b, V území jsou využívány individuální vodní zdroje i veřejný vodovodní řad. Území neleží v CHOPAV. Předpokládaný vývoj pokud bv nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace V případě neuplatnění předpokládané změny územně plánovací dokumentace nedojde k žádným změnám v charakteristikách této složky. 3.4 Ovzduší a klima Klima Ve smyslu klasifikace atlasu podnebí ČSR 1958 leží zájmové území v mírně teplé klimatické oblastí; v okrsku B3 - mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový. Podle klasifikace QUITT [3] leží správní území v mírně teplé oblasti, v podokrsku MT9, s následujícími charakteristikami: ÍVITQ > Počet letních dní: > Počet dní s průměrnou teplotou lox a více: > Počet dní s mrazem: > Počet ledových dní: > Průměrná lednová teplota ( C): -3 až^ > Průměrná červencová teplota ("C): > Průměrná dubnová teplota ("C): 6-7 > Průměrná říjnová teplota ("C): 7-8 > Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: > Úhrn srážek ve vegetačním období (mm): > Úhrn srážek v zimním období (mm): > Počet dní se sněhovou pokrývkou: > Počet zatažených dní: > Počet jasných dní: Území se nachází v lokalitě s převládajícím severo-západním směrem prouděni vzduchu a s průměrnou rychlostí větru 3-4 m.s \ Převládající směr větru se liší v závislosti na místní orografii terénu. Průměrný roční úhrn srážek podle atlasu podnebí ČHMÚ 2007 [3] je 550 až 600 mm. Předpokládaný vývoj pokud bv nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění. -15-

74 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Ovzduší Zdroje znečištění ovzdusí Stacionární zdroje znečištění ovzduší Podle evidence REZZO a integrovaného registru znečišťování se ve správním území obce nenacházejí velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Na kvalitě ovzduší se v zájmovém území spíše podílejí malé spalovací zdroje používané v rodinných domech a přenos imisí velkých stacionárních zdrojů v rámci regionu, a Středočeského kraje. Nejbližší významnější stacionární zdroje jsou evidované v okolí Kostelce nad Černý Lesy, Říčan a Českého Brodu. Velké stacionární zdroje s potenciálním dálkovým přenosem do řešeného území: > JIŘÍ FLEK, Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků, Kostelec nad Černými Lesy - situovaný 3,7 km J směrem od středu Doubravčic ~- těkavé organické látky (VOC): 0,125 t/rok (evidence 2011) > VIRJAN s.r.o. - farma Vyžlovka, chov drůbeže - situovaný 6 km JV směrem od středu Doubravčic - amoniak: 6,150 t/rok (evidence 2011) > AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s, - farma Vyšehořovice, chov prasat ~ situovaný 11 km S směrem od středu Doubravčic - organické látky vyjádřené jako TOC: 0,008 t/rok - amoniak: 5,764 t/rok > AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a,s. - farma Horoušany, chov prasat - situovaný 10 km S směrem od středu Doubravčic - amoniak: 2,976 t/rok > MAGNÍFiC s.r.o. - rychlá čistírna oděvů Říčany u Prahy, Říčany - situovaný 10 km JZ směrem od středu Doubravčic - těkavé organické látky (VOC): 0,429 t/rok > RWE Transgas Net, a.s. - KS Kouřim, potrubní doprava ~ situovaný 10 km V směrem od středu Doubravčic - tuhé emise:0,011 t/rok - oxid siřičitý: 0,004 t/rok - oxidy dusíku: 0,810 t/rok - oxid uhelnatý: 0,085 t/rok - organické látky vyjádřené jako TOC: 0,340 t/rok - těkavé organické látky (VOC): 0,425 t/rok > Press Agency spol. s r. o. - Salum smluvní lakovna, povrchová úprava a zušlechťování kovů, Český Brod - situovaný 8 km SV směrem od středu Doubravčic ~ tuhé emise:0,004 t/rok - oxidy dusíku: 0,007 t/rok - těkavé organické látky (VOC): 0,017 ťrok - silné anorganické kyseliny: 0, t/rok Liniové zdroje znečišťování ovzduší Jako liniové zdroje znečištění ovzduší působí ve správním území obce doprava po místních komunikacích, zejména po komunikaci 11/113 (Vlašim - Český Brod). Silnice prochází napříč zastavěným územím přes střed Doubravčic a má význam jako lokální propojení silnicemi 1/12 a 1/2. Průměrné denní dopravní intenzity na této komunikaci dosahuji podle sčítání ŘSD z roku 2010 hodnoty W/24 hodin (všech vozidel za 24 hodin). Ostatní místní komunikace a silnice III, třídy obsluhují místní obytná a rekreační území a slouží pro obsluhu zemědělských a lesních pozemků v okolí. Na těchto komunikacích se dopravní intenzity nezjišťují, vzhledem k jejich využití lze předpokládat, že jejich zatížení není vysoké. Správním územím neprochází železniční trať, _

75 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Plošné zdroje znečištění ovzduší Okolí obce je tradiční zemědělskou krajinou. Zemědělské činnosti jsou plošným zdrojem fugitivních emisí pachových látek, skleníkových plynů a polétavého prachu. Možnosti uvolňování fugitivních emisí jsou závislé na aktuálně prováděných činnostech a klimatických podmínkách (rychlosti a směru větru, vlhkosti vzduchu, vlhkosti prašného materiálu). Lokálně a časově omezeně se může projevovat šíření zápachu nebo prachu ze zemědělských činností. V obci funguje zemědělský výrobní areál, který vzhledem ke svým kapacitám a charakteru není zařazený do evidence zdrojů znečištění ovzduší REZZO ani IRZ. Jedná se o drobného zemědělského výrobce místního významu. Kvalita ovzdum Z hlediska orografie terénu jsou zastavěné části správního území situované do výše položených dobře provětrá váných poloh. Území nemá vhodné podmínky pro vznik pravidelných lokálních inverzních dějů souvisejících s tvarem terénu. Jedná se o krajinu venkovského charakteru s nízkým zastoupením průmyslových stacionárních zdrojů. Na místní imisní situaci se podílejí malé zdroje - lokální topeniště domácností, které jsou v provozu především v chladné části roku; imise z dopravy po místních komunikacích a imisní zatížení zběžných zemědělských činností, projevující se nárazově v závislosti na aktuálně probíhající sezónně. Měření kvality ovzduší Ve správním území není instalovaná stanice měření imisního zatížení ovzduší (AIM). Nejbližší AlM Ondřejov je umístěna ve volné venkovské krajině u sídla Ondřejov asi 12 km jižně od hranice správního území. Stanice slouží jako venkovská - pozaďová. Nachází se v nadmořské výšce 550 m n.m. a pro správní území nejsou její výsledky přímo reprezentativní. Modelování stávající kvality ovzduší, vyhodnocení dat ČHMÚ pro rok 2010 Následující kapitola je zpracovaná podle modelování kvality ovzduší ČHMÚ na územ! ČR, které se provádí ve formě pětiletých průměrů a podle grafické ročenky kvality ovzduší za rok Model vychází z informačního systému sledování kvality ovzduší ISKO. Model je orientačním nástrojem s hrubou interpolací naměřených imisních hodnot v matrici tvořené jednotkovými čtverci o rozměrech 1000 X 1000 m, V zastavěných územích, kde na kvalitu ovzduší působí reliéf terénu, přítomnost zástavby a blízkost emisního zdroje, se kvalita ovzduší může místně lišit. Tabulka 3. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí podle aktuálního zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Imise Doba průměrování Limit Max. počet překračování oxid siřičitý SO2 aritmetický průměr liodinový 350 ^tg.m"^ 24 aritmetický průměr 24 hod 125 \ig.m^ 3 oxid dusičitý NO2 aritmetický průměr liodinový 200 ]ig.m^ 18 aritmetický průměr 1 rok 40 ig.m"^ 0 Oxid uhelnatý CO max. denní osmihodinový prům. 10 mg.m"^ 0 benzen aritmetický průměr I rok 5 [í.m'^ 0 suspendované částice aritmetický průměr 24 hod 50 fig.m"^ 35 PMIO aritmetický průměr 1 rok 40 M.g.m'' 0 suspendované částice PM2.5 aritmetický průměr 1 rok 25 ixg.m^ 0 troposférický ozon O3 max. denní Shod. klouzavý prům. 3 roky 120 ng.m'^ 25 olovo Pb aritmetický průměr i rok 0,5 n.m"^ 0 v částicích PMTO arsen As aritmetický průměr 1 rok 6 ng.m'^ 0 kadmium Cd aritmetický průměr i rok 5 ng.m"^ 0 nikl Ni aritmetický průměr 1 rok 20 ng.m'^ 0 benzo(a)pyren aritmetický průměr 1 rok 1 ng.m-^ 0-17-

76 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Tabulka 4. Přehled imisních limitů stanovených na ochranu vegetace podle aktuálně platného zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Imise Doba průměrováiií Limit oxid siřiřitý SOj aritmetický průměr 1 rok v zimním období ( ) 20 ixg.m'^ oxidy dusíku NO^ aritmetický prňměr 1 rok 30 MS.m"^ troposférický ozon vypočten z 1 h hodnot v období 05-07; AOT40 prům. 5 let i ig.m'^h cílové imisní limity vypočten z Ih hodnot v období ig.m'lh Z hlediska imisních limitů a cílových imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí Vyhodnocení podle modelování pětiletých průměrů; > Oxid siřičitý SO2 - aritmetický průměr hodinový - překročení hodinového imisního limitu 350 i^g/m^ nebylo v ČR dosaženo nad tolerovaný počet překročení, - nejvyšší 4. koncentrace (maximální denní 8h průměr) se v území pohybují od 19 do 19,2 fjg/m^, limit splněn > Suspendované částice polétavého prachu PM10 - nejvyšší 36.koncentrace (aritmetický průměr 24 hod) se v území pohybuji od 40 do 41,7}ig/m^, limit splněn - aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 23,2 do 24,2 ig/m^, limit splněn > Suspendované částice polétavého prachu PM2,5 - aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 16,7 do 17,3 [ig/rrř, limit splněn > Oxid dusičitý - aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 12,3 do 12,9 \.ig/m^, limit splněn - počtu překračování maximálního povoleného hodinového imisního limitu bylo v ČR dosaženo pouze na stanici v Legerově ulici v Praze, modelování není pro území k dispozici > Oxid uhelnatý - imisního limitu nebylo v ČR dosaženo, modelování není pro území k dispozici > Benzen ~ aritmetický průměr 1 rok od 1,1 do 1,2.ig/m^, limit splněn > Přízemní ozon O3 (AOT) - maximální denní osmihodinový průměr ^ 120 ixg/rrř za období 3 roky, imisní limit je splněn > Těžké kovy - Olovo aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 0,005 až 0,005,2 pg/m^, limit splněn - Kadmium (celkový obsah v PM10) aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 0,51 do 0,52 ng.m'^, imisní limit splněn ~ Arsen (celkový obsah v PÍWIO) aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 1,6 až 1,66 ng/m^ imisní limit splněn - Nikl (celkový obsah v PM10) aritmetický průměr 1 rok je v území v úrovni 1,3 ng/m^ imisní limit splněn > Benzo(a)pyren - aritmetický průměr 1 rok se v území pohybuje od 0,84 do 1,04 ngw, k mírnému překročení limitu 1 ng/m^ dochází ve čtverci v okolí historického středu obce, situace je podobná jako u většiny sídel v ČR, původem jsou pravděpodobně především lokální topeniště, situace s vyznačením koncentrací viz následující obrázek.

77 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Z hlediska imisních limitů a cílových imisních limitů stanovených pro ochranu ekosystémů a vegetace > Oxid siřičitý - aritmetický průměr 1 rok ž 8.Lg.m'^, imisní limit splněn - zimní období (1. října - 31, března) ^ 8 i-ig.m""^. Imisní limit splněn > Oxidy dusíku - aritmetický průměr 1 rok ^ 19,5 ng.m"^, imisní limit splněn > Přízemní ozón AOT40 - AOT40 s mg.m'lh, imisní limit splněn Kvalita ovzduší ve správním území~ shrnutí Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu zdraví lidí dochází ve čtverci v okolí centra obce k mírnému překračování imisního limitu aritmetického ročního průměru B(a)P. Pětileté průměry se pohybují v úrovni 1,04 ng/m^. Situace je podobná jako ve většině sídel v ČR. Předpokládá se, že rozhodující vliv na tuto situaci máji především spalovací lokální stacionární zdroje, doprava a dálkový přenos. Z hlediska imisních limitů stanovených na ochranu ekosystémů a vegetace nedochází v území k překračování imisních limitů. Rozptylové poměry jsou příznivé vzhledem k situování zastavěného území do otevřených částí krajiny. Obecně lze území hodnotit jako místo s kvalitním ovzduším, s nízkým podílem stacionárních zdrojů a s nízkým dopravním zatížením. 0, Hozojedy 0.87, 4 0^í»Vv' ~% 0,85 "^ťccy.1 / >l>j.g Obrázek 3. Imisní zatížení B{a)P - pětileté průměry (ng/m^) v okolí zájmového území (ČHMÚ 2014). Předpokládaný vyvol pokud bv nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace Územně plánovací dokumentace neuvažuje žádná opatření na ochranu ovzduší. Pokud by nedošlo k jejímu uplatnění, lze v oblasti ovzduší očekávat zachování stávajícího stavu bez zásadních změn. -19-

78 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 3.5 Ochrana přírody a krajiny Obecná přírodní charakteristika Správní území obce Doubravčice leží v členité pahorkatině, která je tvořená granodiority Jevanské pahorkatiny. Jedná se o lesozemědělskou krajinu, jejíž lesnatost se blíží k 55 %. Intenzivně obhospodařovaná půda se nachází na cca 35 % plochy a 10 % zaujímá zastavěné území. Vlivem poměrně velkého zastoupení lesních porostů, které se rozkládají v údolí říčky Šembery, vykazuje území střední stupeň ekologické stability. Není zatíženo významnými dopravními stavbami a intenzivní dopravou. Průchodnost krajiny lze hodnotit jako dobrou. Zájmové území se nachází v západní části Posázavského bioregionu (kód 1.22). Bioregion má mezofilní charakter, flóra je většinou ochuzená ve 3. a 4, vegetačním stupni. Fauna je typická pro středoevropskou zkulturněnou krajinu - hercynská ochuzená se západními vlivy. Dle fytogeografického členění leží zájmové území v obvodu Českomoravské mezofytikum, v okrese Jevanská plošina 64b, Potenciální přirozenou vegetaci území, tj. přirozenou vegetaci odpovídající dnešním podmínkám stanovišť, tvoří dubohabřiny a jedlové doubravy. Mapovací jednotkou dle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky je černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-carpinetum). Na minerálně chudších stanovištích se vyskytovaly druhově ochuzené bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae -Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum). Současná vegetace je z necelé poloviny tvořena lesy a středně velkými celky polí. V lesích se zachovaly části přirozených lesů, především v balvanitém údolí Šembery se nacházejí bučiny. V ostatních částech dominují kulturní smrčiny, s častou příměsí borovice, ale i listnáčů nebo jedle. Klima oblasti je mírně teplé, na rozdíl od okolí zřetelně chladnější a vlivem návětrné polohy i vlhčí. Reliéf má charakter zvlněné plošiny ukloněné k severu. Území náleží dle geomorfologického členění do Česko-moravské subprovincie, do oblasti Středočeské pahorkatiny, celku Benešovské pahorkatiny, podcelku Dobříšské pahorkatiny a okrsku Jevanské pahorkatiny. Jevanská pahorkatina je zastoupená ze dvou částí, vytváří velmi silně rozčleněný reliéf na granitech středočeského plutonu říčanského typu, s rozrušenou odkrytou bazální zvětrávací plochou. Charakteristickým prvkem reliéfu jsou četné skalní tvary perigiaciálního zvětrávání hornin z chladných období starších čtvrtohor (mj. tzv. pseudokary). Flóra a fauna Posuzované plochy reprezentují travní porosty, které jsou buď pravidelně sečené, nebo zarůstají ruderální vegetací a náletovými dřevinami. Přírodní biotopy zde nejsou zastoupené. Jedná se o biotopy ovlivněné člověkem: X5 - intenzivně obhospodařované louky, druhově chudé, pravidelně sečené, X7 - ruderální vegetace mimo sídla (úhory, linie podél cest) XI2 - nálety pionýrských dřevin Z hlediska flóry se jedná o běžné rostlinné druhy travních společenstev spíše ruderálního charakteru bez výskytu zvláště chráněných druhů. Faunu vymezených ploch a blízkého okolí zastupují druhy, které jsou vázány na kulturní krajinu. Pro zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur (obytná zástavba obce, orná půda, náletové dřeviny, a porosty ruderálního charakteru). Tomu odpovídá i složení fauny. Na výše uvedených biotopech se objevuje běžná fauna. Lokality jsou využívány drobnými savci a ptáky, kteří tvoří nejpočetnější skupinu obratlovců. Lesní fauna je zastoupena v údolí říčky Šembery, -20-

79 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Podle nálezové databáze AOPK byly ve správním území obce Doubravčice zaznamenány výskyty zvláště chráněných druhů: Tabulka 5. Výskyt ZCHD podle nálezové databáze AOPK. Kategorie Druh České jméno Zákon 114/1992 Sb. Rok nálezu Brouci Liicaniis cennis roháč obecný Cévnaté rostliny Campanula cervicaria zvonek hadincovity SO 1976 Cévnaté rostliny Cephalanthera longifolia okroíice dlouholistá 1974, Cévnaté rostliny Fila^o liitescens bělolist žlutavý KO 1882 Cévnaté rostliny Plalanthera bifolia vemeník dvoulistý Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO 1970 Ptáci Alcedo aíthis ledňáček říční SO 2008,2009 Ptáci Cohimba oenas holub doupňák SO 2013 Ptáci Coiiirnix coturnix křepelka polní SO 2010 Ptáci Dendrocopos mediiis strakapoud prostřední Ptáci Hinindo rmtica vlaštovka obecná Ptáci Miiscicapa striata lejsek šedý Možnosti ovlivnění ZCHD z hlediska vymezení nových zastavitelných území jsou komentovány v kapitole 4.3. Předpokládaný vvvoi pokud bv nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění Chráněná území Chráněná území Zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb. Zvláště chráněná území ve smyslu z.114/1992 Sb. nejsou v celém správním území obce Doubravčice zastoupena, ani neleží v blízkosti jeho hranic. Nejbližšími jsou přírodní památka Kíepec i. a li. ležící 1,7 km od S hranice správního území a přírodní památka Lom na Plachtě cca 4 km SZ směrem od hranice správního území. Přírodní parky Ve správním území se nenacházejí přírodní parky. NÁTURA 2000 Ve správním území obce není vyhlášená žádná EVL ani ptačí oblast soustavy NÁTURA Nejblíže položeným územím s ochranou NÁTURA 2000 je EVL Lom na Plachtě CZ {cca 4 km SZ směrem od hranice správního území). ÚSES Územní systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen v úrovních regionálního a lokálního systému. Nadregionáiní ÚSES není v řešeném území vymezen. Napříč územím prochází regionální biokoridor RK1237 Dolánka 1848 Dolánka. Tuchoraz s vloženým biocentrem -2i-

80 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Lokální systém je zastoupen částmi ÚSES: - 4/ (fyirzák) lokální biocentrum funkční - 6/ (Pod Srnčím kopcem) lokální biocentrum funkční - 7/ (U paseky) lokální biocentrum funkční - (Přes les) lokální biokoridor funkční - (Buěinec) lokální biokoridor existující s potřebou doplnění IJSES je do územního plánu obce zapracován a změna č.5 jej v plném rozsahu respektuje. Významné krajinné prvky Ve správním území Doubravčice se nacházejí významné krajinné prvky vyjmenované ze zákona v souladu s odst.1 písm. b) 3 z. 114/1992 Sb. Zejména se jedná o útvary povrchových vod ~ vodní toky s údolními nivami a lesy. Předpokládaný vyvol pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace Neuplatněním územního plánu se tyto charakteristiky nemění Krajinný ráz Oblast krajinného rázu Vymezení oblasti Řešené území se v rámci ČR nachází ve střední jižní části Středočeského kraje, při JZ okraji Prahy. Území náleží do okraje SZ části Dobříšské pahorkatiny, kterou lze označit za oblast krajinného rázu, Dobríšská pahorkatina je geomorfologickým podcelkem Středočeské pahorkatiny. Rozprostírá se od Brd a Hřebenů na SZ až po Českobrodskou tabulí a Kutnohorskou plošinou na V a Mladovožickou pahorkatinou, Votickou vrchovinou a Březnickou pahorkatinou na J. Severním okrajem navazuje na Pražskou plošinu. Území lze charakterizovat jako kulturní krajinu s členitým reliéfem středního až drobnějšího měřítka s vyrovnaným zastoupením lesních a zemědělských ploch, z hlediska osídlení se jedná především o krajinu venkovského charakteru. V oblasti se nachází několik přírodních parků: přírodní park Střed Čech, přírodní park Velkopopovicko a přírodní park Džbány - Žebrák. Přírodní parky nemají se správním územím Doubravčice žádné souvislosti. Obrázek 4. Krajina správního území obce Doubravčice, 3D model, šikmý pohled. Ve smyslu vymezení krajinných typů {Lov a spol.) náleží správní území podle reliéfu do krajin vrchovin Hercynia, podle osídlení do krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynia a podle využití do lesozemědělské krajiny, krajinný typ 3ÍV

81 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Podíe aktuálně platné nadřazené územně plánovací dokumentace ZUR SK, leží území v oblasti krajinných typů N - Krajina relativně vyvážená. Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá v dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího polyfunkčního charakteru kulturní krajiny. Změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení vyváženého stavu. Přírodní charakteristika Přírodní charakteristika krajinného rázu je tvořena geomorfologií, vegetačním krytem, vodními útvary, geologickými, klimatickými a biogeografickými poměry a aktuálním stavem ekosystémů. Dotčené území je z hlediska výškové členitostí tvořeno členitou pahorkatinou. Zemědělské pozemky a zastavěné území se nacházejí na vyvýšené plošině tvořené vyvřelinovým útvarem říčanských granitů s mírným východním úklonem, ze severní strany ohraničené zalesněnými mírnými svahy Horky vytvářející prstenec. Východní až jihovýchodní část území se uklání směrem k Českobrodské tabuli. Tato část území je převážně zalesněná s vodními toky Šemberou a jejími přítoky, jejichž koryta vytvářejí zaříznutá drobná údolí. Vegetační kryt v nezastavěné části tvoří převážně plodiny na orné půdě. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny podstatně v menších rozlohách. Trvale zatravněnou plochou je vzletová dráha klubového letiště, Plošně převažující jsou jehličnaté a smíšené lesy. Ve správním území se nenacházejí větší vodní útvary, pouze drobné nádrže v rámci sídla. Území je odvodněno říčkou Šemberou a potokem Bušincem směrem k východu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se zde nenacházejí zvláště chráněná území, přírodní parky ani soustavy NÁTURA 2000, ani registrované VKP. Území lze hodnotit jako krajinu s vyšší biodiverzitou a ekologickou stabilitou. Vzácnější přírodě blízké biotopy se nacházejí v nivách vodních toků a při okrajích lesních porostů, Indíkáton/ přítomnosti hodnot přírodní charakterístikv krajinného rázu správního území A.1 Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky přítomnost indikátoru v řešeném území ANO NE A.1.1 Přítomnost národniíio parku (NP) vč, ochranného pásma X A. 1.2 Přítomnost chráněné l<rajinné oblastí (CHKO) X A.1.3 Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR) vč, ochranného pásma X A.1.4 Prilomnosl národní přírodní památky (NPP) vč, ochranného pásma X A.1.5 Přítomnost pi^írodni rezervace (PR) vč. ochranného pásma X A.1.6 Přítomnost přírodní pamál!<y (PP) vč, ochranného pásma X A.1.7 Přítomnost evropsl<y významné lokality (EVL) sitě Nátura 2000 X A. 1.8 Přítomnost ptačí oblasti (PO) sitě Nátura 2000 X A.1.9 Přítomnost přírodního parku (dle 12 zák, 114/1992 Sb.) X A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ŮSES (regionálních, nadregionálních) X A.1.11 Přítomnost významných kraiínných prvků (VKP) X Poznámky: ad A. 1,11 - VKP vyplývající z definice zálíona Kulturní a historická charakteristika Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu je utvářena způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině takové využívání zanechalo. Sídlo Doubravčice má venkovský charakter. Původní zemědělské usedlosti se nacházejí ve středu obce, kde vytvářejí nepravidelnou náves. Zástavba se dál rozvíjela podéí silnice 11/113, Převažující podíl v zastavěném území mají izolované plochy rekreačních a rodinných domů, které nemají souvislosti s hospodářským využitím krajiny, ale slouží pro obyvatele, kteří sem dojíždějí za rekreací, a nebo dojíždějí za prací mimo správní území. Rekreačně ~ obytné plochy jsou navázány na čestní síť a atraktivní přírodní podmínky - zalesnění, údolí Šembery apod. Charakter objektů je nejednotný, různorodý. -23-

82 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Ve správním území obce se nachází nemovitá kulturní památka Výěinné opevněné sídliště ~ hradiště Dolanky s archeologickými stopami". Pozůstatky hradiště jsou zarostlé v lesním porostu nedaleko říčky Šembery a nevytvářejí viditelnou kulturní dominantu. Za pozitivní znak kulturní charakteristiky lze považovat travnatou runway místního letiště zasazenou do obdělávaných ploch orné půdy. Funkce letiště doplňuje vybavenost obce a podtrhuje rekreační význam území. V dotčeném prostoru se nenacházejí vedení velmi vysokého napětí. Pouze vedení vysokého napětí s podstatně nižšími sloupy a s nižším projevem v krajinném rázu, Území není dotčeno silnicemi I. třídy a železniční tratí. Silnice kopírují terén a leží ve stopě původních cest, jsou v souladu s přirozeným reliéfem terénu. Čestní síť a průchodnost krajiny je ve správním území zachována. Mozaiku krajiny tvoří především scelené zemědělské bloky orné půdy a masivnější kompaktní lesní porosty. Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky B.1 Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky přítomnost indikátoru v řešeném území ANO NE B.1.1 Přítomnost národní kult. památky (NKP) vč, pam, ochranného pásma (POP) X B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace (vč. navrhované a POP) X B.1.3 Pi^itomnost městské památkové rezervace (IWPR)(vč. navrhované a POP) X B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)(vč. navrhované a POP) X B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)(vč. navrhované a POP) X B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)(vč. navrhované a POP) X B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)(vé. navrhované) X B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky (vč, navrhované a POP) X Poznámky: ad B.1.8: Přitomnost kuk. památky v íesním porostu. -24-

83 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Obrázek 5. Obec Doubravčice ve výřezu otisf<u mapy stabilního katastru ( ). Předpokládaný vývoj pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace nedojde k rozvoji o nové zastavltelné plochy. Rozvoj by probíhal v rozsahu stávajícího platného územního plánu. Neuplatnění územního plánu nevede v této složce k žádnému negativnímu vývoji. 25-

84 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. Přehled lokalit vymezených na základě požadavku [2] k posouzení vlivů na životní prostředí. Lokalita Z5.3 Lokalita byla z Návrhu územního plánu vypuštěna. Lokalita Z5.11 Stávající využití: Stávající využití podle ÚPO: navážka, antropogenní porost, luční porost, podle KN orná půda ZPF - I. třída 0,0708 ha, li. třída 1,0227 ha a V, třída 0,2965 ha zastavltelné území pro bydlení Navrhované využití: OV - plocha občanského vybavení, předpokládá se změna funkčního využití již zastavitelného území. Rozsah lokality: 1,39 ha zastavěné území íastavitelné plochy - stav Obrázek 6. Lokalita Z5.11, v orotofotomapě a KN. "26-

85 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 4.1 Ovzduší Charakteristika znečištění ovzduší pro správní území obce Doubravčice je podrobně uvedena v kapitole 3,4. Kvalitu ovzduší v zájmovém území utvářejí malé stacionární zdroje a četné zemědělské činnosti, y zájmovém území a v blízkém okolí se nenacházejí velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší, k ovlivnění znečištění ovzduší těmito zdroji může docházet pouze dáikovým přenosem imisí. Ovzduší je také utvářeno imisemi z dopravy. Území není významně dopravně zatíženo. Území leží v dobře provětrávané krajině. Podle modelování ČHMÚ a map pětiletých průměrů sledovaných škodlivin dochází ve čtverci v okolí centrální části obce k mírnému překračování Imisního limitu pro B(a)P ve smyslu z. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Úroveň ostatních ukazatelů sledování škodlivin v ovzduší je pod Imisními limity. Exaktní měření kvality ovzduší v území není k dispozici. Nejbližší měřící stanice leží ve volné venkovské krajině u sídla Ondřejov asi 12 km jižně od hranice správního území. Stanice slouží jako venkovská - pozaďová. Nachází se v nadmořské výšce 550 m n.m. a pro správní území nejsou její výsledky přímo reprezentativní. Ve všech předmětných lokalitách lze očekávat příznivou kvalitu ovzduší, nepřekračující limitní ukazatele na ochranu zdraví lidí a ekosystémů ve smyslu z. 201/2012 Sb. Kvalita ovzduší se může místně lišit v závislosti na aktuálně provozovaných zemědělských činnostech a klimatických podmínkách. V okolí zemědělských areálů živočišné výroby a v okolí obhospodařovaných bloků orné půdy, které jsou užívané pro rozvážení kejdy, chlévské mrvy a jiného hnoje, může docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem. 4.2 Akustické zatížení Území má charakter otevřené venkovské krajiny s vyšším zastoupením obhospodařované zemědělské půdy, není zde hustá městská zástavba, nenacházejí se zde významné průmyslové zóny a obchodní areály generující vysoké dopravní zatížení. Tomu odpovídají také místní akustické poměry. Jsou utvářeny především silnící 11/113 (Vlašim - Český Brod). Silnice prochází napříč obcí a jejím středem v souladu s historickým vývojem. I když nejsou dopravní intenzity na této komunikaci významně vysoké, ize očekávat, že některé starší obytné domy situované v ochranném pásmu komunikace mohou být zatížené nad limit NV. 272/2011 Sb. Posuzované lokality nejsou vymezené v těchto částech obce. V území se může také projevovat občasný sezónní hluk z provozu zemědělské mechanizace a dopravy související se zemědělskými činnostmi ve specifických obdobích (např, žně, orba, období vývozu kejdy apod.) Úroveň tohoto hiuku je těžko definovatelná, závisí např. na souběhu zařízení, klimatickém období a v jaké vzdálenosti od zdroje se nacházejí objekty s akustickou ochranou. Území není zatíženo hlukem ze železniční trati. Akustické poměry v okolí lokality Z5,11 Lokalita se nachází uvnitř zastaviteiných a zastavěných pioch k bydlení dále jižně pod silnicí 11/113. Aktuálně zde nejsou předpokládané technologické nebo zemědělské zdroje hluku. -27-

86 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 4.3 Flóra a fauna Flóra Z5.11 Plocha s výskytem ruderální vegetace X7 s dominantní expanzivní třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Z dalších druhů se objevuje hojně celík obrovský (Solidago gigantea), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), pcháč oset (CIrslum an/ense), pýr píazivý (Elytrigia repens), pelyněk Černobýl (Artemísia vulgarís), kopřiva dvoudomá (Urtica díoica). třezalka tečkovaná (Hyperícum perforatum), turan ostrý (Erígeron acris). Na ploše jsou vtroušeny nálety jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), břízy převislé (Betula pendula) a slivoně (Prunus sp.j, z keřů se ojediněle objevuje ostružiník maliník (Rubus vilís-ldaea). Na okraji plochy, který přechází do lužního porostu se na vlhkých místech šíří rákos obecný (Phragmites australls), skřípina lesní (Scirpus sylvestrís), pcháč bahenní (CIrsium palustre), tužebník jilmový (Flllpendula ulmaria), vrba košíkářská (Satlx viminalis), vrba bílá (S.alba). Tuto část plochy je možno přiřadit k degradujícímu fragmentu tužebnfkového lada. Na ploše nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z hlediska výskytu rostlinných druhů ZCHD Během terénního šetření nebyly zjištěny ZCHD rostlin na žádné z předmětných lokalit, ani zde nejsou evidované v nálezové databázi AOPK Fauna Faunu vymezených ploch a blízkého okolí zastupují druhy, které jsou vázány na kulturní krajinu. Pro zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur {obytná zástavba obce, orná půda, náletové dřeviny, a porosty ruderálního charakteru). Tomu odpovídá i složení fauny. Na výše uvedených biotopech se objevuje běžná fauna. Lokality jsou využívány drobnými savci a ptáky, kteří tvoří nejpočetnějšf skupinu obratlovců. Z hlediska charakteru lokalit: > Z5,11 Navážka a polní pozemek ponechaný bez hospodaření ve východní až jižní části občasně podmáčený. Sousedí V okrajem s mimolesním remízem, za nímž dále pokračuje a navazuje zastavěné území. Na základě charakteru biotopu zde lze předpokládat běžné zvláště chráněné druhy - ropuchu obecnou, užovku obojkovou, slepýše křehkého, ještěrku obecnou, čmeláky rodu Bombus, mravence Formica. Okraje s křovínami a stromy vytvářejí i vhodný úkryt i pro křepelku polní. Plocha je již v současnosti vymezena k zastavění a změnou územního plánu zde nevzniká nový rozsah zastaviteíných ploch. Zásah do tohoto biotopu, rozsah záboru, se uplatněním změny nemění, Střet vymezených rozvojových lokalit s ochrannou přírody a krajiny Předmětné lokality nejsou ve střetu se zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Není zde vymezeno zvláště chráněné území, lokality nejsou významnými krajinnými prvky, nejsou také součástí územního systému ekologické stability. Na plochách nebyly vymapovány přírodní biotopy, a nejedná se o evropsky významné lokality (EVL), Podle aktuálních rešerší nejsou vymezené lokality ve smyslu druhové ochrany střetové z hlediska botaniky ani zoologie. Předpokládá se výskyt běžných zvláště chráněných druhů živočichů (čmeláci, mravenci, ještěrka obecná, slepýš křehký a další), které je možné nalézt na vhodných a častých biotopech na většině správního území. 4.4 Odvodnění oblasti > Hydrologická charakteristiky řešeného území viz kapitola 3. > Katastrální území jsou zařazena mezi zranitelné oblasti vymezené za účelem ochrany vod ve smyslu 33 z.254/2001 Sb, a prováděcího předpisu NV. 103/2003 Sb. > Řešené lokality ani jejich blízké okolí nejsou součástí CHOPAV. > Předmětné lokality neleží v PHO vodních zdrojij. _ > Řešení splaškových vod je možné odvedením nově vybudovanou kanalizací pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV.

87 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 4.5 Půda Eroze > Odvodnění dešťových vod je možné řešit individuálními způsoby ~ zasakováním na stavebním pozemku pokud to technické a přírodní podmínky dovolí, > Koncepce odvádění odpadních vod se změnou č.5 nemění. Z hlediska větrné eroze je celé správní území Doubravčice dle podkladů SOWAC (VÚMOP, v.v.i.) řazeno do oblasti bez ohrožení. Z hlediska potenciálního ohroženi katastrů obci vodní erozí je správní území zařazeno mezi území s půdami náchylnými k vodní erozi. Staré ekologické zátěže Podle zdrojů GENIA nejsou ve správním území evidované staré ekologické zátěže. Zemědělský půdní fond Lokality změn, které jsou předmětem hodnocení, předpokládají budoucí uvolnění ochranných podmínek pro novou výstavbu. Změnou Z5.11 se vztah kzpf nemění, lokalita je již vymezena mezi zastavitelná území. Vyhodnocení záboru ZPF v souladu se zákonem 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků a jeho prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb. je podrobně řešeno v návrhu [1], Tabulka 6. Předpoklady záboru ZPF v lokalitách změn, které jsou předmětem SEA. Plocha BPEJ třída ochrany kultura výměra (ha) Z5.2 RI in. orná půda 0, v. orná půda 0,2814 celkem 0,5299 ha Z5.5 RI III. orná půda 0, v. orná půda 1,1407 celkem 1,171 ha Z5.6 VP III. orná půda 0, v. orná půda 0,1422 celkem 0,1532 ha Z5.7 VP III. orná půda 0, v. orná půda 0,1783 celkem 0,2071 ha Pozemky určené k plnění funkcí lesa Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou změnou územního plánu dotčeny. 4.6 Kulturní památky, archeologické lokality Předmětné lokality se nepřekrývají s památkově chráněnými územími ve smyslu z. 20/1987 Sb. V rozhodné blízkosti nejsou situované nemovité kulturní památky. V dostatečné vzdálenosti od lokalit změn se v lesním porostu, v centrální části správního území nachází významná archeologická lokalita: Zaniklá středověká ves Dolánky, Předmět ochrany není změnou č.5 žádným způsobem ohrožen. Veškeré vymezené lokality leží v místech s předpokládanými archeologickými nálezy kategorie lil. (Území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů). 4.7 Krajina Základní Informace o krajinném rázu dotčené oblasti a správního území Doubravčic jsou uvedeny v kapitole Z5.11 Lokalita je dnes zastavitelná, představuje změnu FVU bydlení na občanskou vybavenost {BC na OV) je situovaná do nitra zastavitelných ploch. Západně sousedí s probíhající kobercovou výstavbou RD, východní stranou přiléhá k nelesnímu remízu, který je rovně určen stávajícím územním plánem -29-

88 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě k zastavění a za nímž se dále nachází již zastavěné území s rekreačními objekty (Rl). Místně jde o část obce, kde dochází k dynamickému rozvoji převážně rodinných domů jižně pod silnicí 11/113 mezi Štíhíicemi a Doubravčiceml. Jižní okraj lokality je ukončen svahem uklánějícím se do nivy Lázného potoka. Plocha je západní částí orientovaná na navážky, její střední a východní okraj tvoří extenzivní zeleň / z části navážka, z části vlhký luční porost. Její reliéf je tvořen mírnou prohlubní mezi navážkou na Z a zastavěným území na V. Žádná z lokalit vymezených k hodnocení SEA není natolik rozsáhlá a v takovém vztahu k území, aby ji bylo nutné prověřovat v územní studil. V těchto plochách není návrhem [1] územní studie předepsaná. Správní území nemá průnik s územím přírodních parků a zvláště chráněných území ve smyslu z.114/1992 Sb. 5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště Z hlediska ZCHÚ, přírodních parků a území NÁTURA 2000 Řešené lokality posuzované změny ÚPO nejsou (Imitovány ZCHÚ ani lokalitami soustavy NÁTURA 2000 ve smyslu z.114/1992 Sb., v platném znění, neboť ty se ve správním území nenacházejí. Z hlediska ÚSES Návrh změn respektuje ÚSES regionální i lokální úrovně. Z hlediska ochranv vod Řešené lokality nejsou součástí CHOPAV, Lokality neleží v PHO vodních zdrojů. Katastrální území je vymezené mezi zranitelné oblastí ve smyslu 33 vodního zákona 254/2001 Sb., v platném znění {oblasti zatížené dusičnany ze zemědělských činností s přenosem dusíkatých látek do povrchových a podzemních vod). Z hlediska ochranv zemědělského půdního fondu Nová zastavitelná území, která jsou předmětem změny, patří do ZPF a realizací navržených změn dojde k vytvoření podmínek pro jejich budoucí odnětí, Z hlediska ochrany ovzduší Řešené území je na základě vyhodnocení dat za rok 2010 součásti správního území STÚ Český Brod, které bylo zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší v řešeném území je příznivá. Z hlediska hluku Území není intenzivně akusticky zatížené. Uplatnění změny územního plánu může potenciálně ovlivnit následující stávaiící ievv a charaktehstiky životního prostředí > Z5,11 Změna funkčního využití v lokalitě Z5.11 aktuálně zastavitelného území z bydlení BC na občanskou vybavenost OV umožní namísto staveb rodinných domů realizaci např. maloobchodních zařízení, stravovacích a ubytovacích zařízení, zařízení sloužící pro zdravotní služby, sociální služby, veřejnou správu, kulturu, církev, péči o rodinu a ochranu obyvatelstva, apod. Oproti bydlení se projeví tím, že některé budoucí záměry mohou poskytovat služby širší veřejnosti - např. maloobchodní zařízení typu hypermarketu a vykazovat tak nároky na odvedení významnějších intenzit dopravy a s tím i také nutnost řešení hlukového zatížení a řešení kvality ovzduší. Rozsah lokality je 1,39 ha, v souladu se stávající koncepcí územního plánu nejsou u regulativu OV stanoveny detailní podmínky prostorového a plošného upořádání. Do plochy tedy může být potenciálně umístěný i záměr vyvolávající významnější dopravní zatížení případně představující instalaci stacionárních zdrojů hluku, nebo s nároky na likvidací splaškových vod specifického charakteru - např. s větším obsahem nerozpuštěných látek apod. Vzhledem k povaze venkovského osídlení a aktuálního stavu obyvatelstva je pravděpodobnost požadavku na umístění kapacitního záměru velmi nízká. Ostatní záměry typu např. zařízení pro sociální nebo zdravotnické služby, které jsou určeny pouze pro vybranou část veřejnosti, nekladou nároky na odvedení významnějších dopravních intenzit a významné navýšení hluku a znečištění ovzduší a související vlivy se u nich nepředpokládají.

89 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Z hlediska záboru zemědělského půdního fondu a záboru stávající mimolesní zeleně s možností výskytu zvláště chráněných druhů nevznikají změnou Z5.11 žádné nové požadavky, protože území je již nyní v celém rozsahu zastavitelné, Z hlediska ochrany krajinného rázu je lokalita umístěná v konkávním sníženém prostoru a uvnitř zastaviteiných ploch v návaznosti na zastavěné území. Záměry zde nemají významné možnosti se projevit vůči estetickým hodnotám, měřítku, harmonickým vztahům a zásadním pozitivním znakům přírodní, kulturní nebo historické charakteristiky krajinného rázu. > Ostatní plochy Ostatní změny jsou drobného charakteru, nízké kapacity a nezakládají důvod pro umístění záměrů, které ve smyslu přílohy 1 z. 100/2001 Sb, podléhají posouzení, ani nezakládají důvody vzniku významných kumulativních nebo synergických vlivů, Z hlediska uvedených potenciálních jevů vyplývajících z rozboru stávajících charakteristik životního prostředí dotčeného území a charakteru změn, bylo provedeno vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, které je předmětem kapitoly

90 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných. Hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnoceni. Změna č,5 vyplývá ze stávající koncepce ÚPO Doubravčice. Rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA je určen stanoviskem krajského úřadu [2]. V souladu se stanoviskem je hodnocení provedeno pro lokalitu Z5.11 v kontextu celého řešeného území, lokalita Z5.3 byla z ÚPO vyřazena. Ostatní vymezené lokality nezakládají rámec pro umístění záměrů s možnostmi významného ovlivnění životního prostředí. Předkládaná koncepce ÚPO přímo nenavrhuje konkrétní záměry s vlivy na životní prostředí, pouze vytváří předpoklady pro budoucí umístění takových záměrů. V rámci pořizování změny ÚPO nejsou definovaná konkrétní stavební, technologická a organizační řešení, neznáme vyvolané dopravní zatížení, parametry v budoucnu instalovaných zdrojů s výstupy do ŽP a jejich kapacitní charakteristiky. Vyhodnocení vlivů je provedeno na základě dostupných informací o stávajícím stavu životního prostředí a podle definice navrhovaného funkčního využití území, která je však pro exaktní vyjádření vlivů poměrně široká. Cílem hodnocení je definovat a upozornit na možnosti budoucích předpokládaných vlivů a předběžně stanovit opatření pro jejich eliminaci tak, aby s nimi v předstihu mohlo být počítáno při přípravě konkrétních záměrů. Změny jsou navrhovány pouze v jedné návrhové variantě, vyhodnocení vlivů SEA je zpracováno k návrhu změny č.5 ÚPO, Zachování stávajícího stavu - tzv, nulová varianta, je popsána v kapitole 2, a 3. V níže uvedených odstavcích je komentována navrhovaná aktivní varianta. 6.1 Vlivy na obyvatelstvo > Pozitivní vlivy na obyvatelstvo - Posílení občanské vybavenosti - Rozvoj bydlení - Možnosti rozvoje místní společnosti - Možnost rozvoje drobného i středního podnikání " Sociálně - ekonomické důsledky spočívající v umožnění umístění záměrů vytvářejících pracovní místa ~ Sekundární ekonomický přínos > Negativní vlivy na obyvatelstvo ~ Umožnění realizace nových záměrů s novými stacionárními zdroji znečištění ovzduší a hluku a vyvolávajících dopravní zatížení Předpokladem umístění nových záměrů bude dodržení imisních limitů ve smyslu z.201/2012 Sb. a maximálních přípustných hladin hluku ve venkovním prostoru staveb bydlení a území ve smyslu NV.272/2011 Sb. stanovených na ochranu zdraví lidí, Dodržení této podmínky je možné při umisťování nových záměrů splnit. Z koncepce změny územního piánu přímo nevyplývají negativní vlivy na zdraví obyvatelstva přesahující únosnou míru. Vlivy hluku a vlivy na kvalitu ovzduší jsou předmětem navazujících kapitol. 6.2 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a flóru Vlivy na flóru a faunu na úrovni koncepce územního plánu spočívají především ve vymezení nových zastaviteiných území a uvolnění stávajících ekosystémů pro jejich budoucí odstranění v souvislosti s realizací záměrů naplňujících příslušné regulativy jednotlivých funkčních ploch. Další vlivy na flóru a faunu souvisejí až s provozem budoucích záměrů. Protože interval budoucích činností a záměrů pro každou funkční plochu je velmi široký, je obtížné vlivy z provozu ve fází posouzení vlivů koncepce územního piánu ověřovat. Vliv na flóru a faunu zastavěním (odstraněním) může být předpokládán zejména u lokalit, na nichž se v současnosti nacházejí hodnotnější přírodě blízké ekosystémy např. v okolí vodních útvarů, v plochách vzrostlé zeleně směřujících ke kílmaxu a v ekotonových společenstvech na rozhraní _

91 Vyhodnoceni vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě ekosystémů, ve zvláště chráněných územích. Vlivy jsou hodnoceny zejména s ohledem na obecnou druhovou ochranu ZCHD ve smyslu z.114/1992 Sb. v platném znění a nutnost zachování jejich biotopů. Zábory orné půdy, která i když leží ladem a nachází se na ní ruderální porost, je v současnosti obdělávatelná a pokud výstavba net)ude zasahovat do neobdělávatelných okrajů", niv vodních toků, remízů nebo jiné formy rozptýlené zeleně, se významné vlivy na faunu a flóru nepředpokládají. Také plochy uvnitř sídla, které se nacházejí v území s trvalou přítomností lidí, nebývají významnými ekosystémy s výskytem ZCHD, Pro ověření stávajícího stavu území bylo v lokalitách určených pro SEA provedeno místní šetření a biologické rešerše a byla získána data z nálezové databáze AOPK. Cílem bylo vymapování hodnotné přirozené vegetace a orientační ověření výskytu ZCHD ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Viz kapitola 4.3. Vlivy z hlediska záboru ekosystémů Z5,11 OV Změna v této lokalitě nevytváří nové podmínky pro zábor ekosystémů. Předmětem Z5.11 je změna funkčního využití již zastavltelné plochy z bydlení BC na občanskou vybavenost OV. V aktuálním stavu je část lokality situovaná na navážce, část na ruderálním biotopu X7 s přechodem do lužního porostu s rákosem obecným, skřípinou lesní, pcháčem bahenním, tužebníkem jilmovým. Vtroušeny jsou nálety vrby košíkářské a bílé, jasanu ztepilého, břízy převislé. Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly na lokalitě zjištěny a jejich výskyt se nepředpokládá. Přítomny mohou být běžné druhy ZCHD živočichů např. ropucha obecná, užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka obecná, čmeláci rodu Bombus, mravenci Formica. Okraje s křovinami a stromy vytvářejí i vhodný úkryt i pro křepelku polní. Žádný z těchto druhů nebyl při místním šetření zastižen. Jejich výskyt je vzhledem k charakteru plochy potenciální včetně širokého okolí. Před umístěním záměrů do této lokality je nutné provést biologický průzkum zaměřený na výskyt ZCHD. Výsledek by měl sloužit pro nastavení opatření na jejich zachování a eliminaci jejich ovlivnění, případně pro udělení výjimek ze zákazů ve smyslu z.114/1992 Sb. Ostatní zastavitelná území Zbývající zastavitelná území jsou vymezena na obdělávaná pole orné půdy a ovlivnění ZCHD se zde nepředpokládá. Ekologická stabilita Změny představují většinou zábor nestabilních ploch GES a nebudou představovat důsledky ve sníženi ekologické stability. Zároveň se jedná o plošně nevýznamný rozsah změn. Z5.11 Prostupnost a fragmentace krajiny Lokalita je jíž nyní zastavitelná a je součástí širšího zastavitefného území. Uplatněním změny funkčního využití z bydlení na občanskou vybavenost nevznikají z hlediska fragmentace a prostupnosti krajiny žádné nové podmínky. Vlivy z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního vyuiití území Žádná z předmětných lokalit nezakládá vznik expoziční cesty budoucích záměrů k ovlivnění biotopů a ekosystémů z hlediska využití území. Závěr Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy z hlediska záboru ploch zeleně v nových zastavitelných územích, z hlediska budoucích činností v rámci nově vymezených regulativů funkčního využití území, a z hlediska ekologické stability území a prostupnosti krajiny pro biotu jsou řešitelné v míře únosného zatížení, 6.3 Vlivy na půdu Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa je obsaženo v návrhu změny ÚPO [1].

92 Vyhodnoceni vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice. po úpravě Z hlediska ZPF Hodnocený návrh změny č.5 předpokládá uvolnění ochranných podmínek ZPF ve všech nově vymezovaných zastaviteíných územích v celkovém rozsahu 2,0612 ha. z tohoto v: - III. třídě ochrany: 0,3186 ha - V, třídě ochrany: 1,7426 ha Lokalita Z5,11 leží již ve stávajícím zastavitelném území a návrh zde nepředpokládá nové možnosti záboru ZPF. Uvolnění půdy z ochrany ze ZPF je možné na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Podle aktuální legislativní úpravy (z.334/1992 Sb.) zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, Z hlediska PUPFL Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa není změnou č.5 dotčena. Z hlediska kvality půd Lokality změn nejsou exponované větrné erozi. Dotčené zemědělské pozemky jsou potenciálně náchylné erozi vodní. Změna funkčního využití ploch orné půdy přináší spíše snížení rizika větrné a vodní eroze a nezakládá nové podmínky jejího vzniku. V navrhovaných lokalitách nejsou evidovány staré ekologické zátěže. Navrhovaná funkční využití nepředstavují v žádné z ostatních lokalit významné možnosti kontaminace půd cizorodými látkami. ZávĚr Vlivy na ochranné podmínky PUPFL a ZPF a kvaíitu půd jsou v rámci změny č,5 řešitelné v únosné míře, 6.4 Vlivy na vodu Ovlivnění zdrojů vody > Lokality neleží v CHOPAV > Lokality nejsou dotčené PHO vodních zdrojů > Koncepce zásobování vodu se uplatněním změny č.5 nemění, zásobování vodou je řešitelné napojením na veřejný vodovod nebo individuálními domovními studnami. Významné ovlivnění kvality a vydatnosti vodních zdrojů není v souvislosti s navrhovanými změnami předpokládáno. Ovlivnění odtokových poměrů U většiny nových zastaviteíných území budou vznikat hlavně splaškové odpadní vody standardního komunálního charakteru a dešťové vody ze střech nových objektů a z nových zpevněných ploch. Případně mohou vznikat technologické odpadní vody z provozu výroby a služeb, to je potenciálně možné v menší míře podle způsobu využití v Z5.11 OV, Koncepce odvádění odpadních vod se vymezením změn nemění. Obec má nově vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV s vyústěním do Šembery. Dešťové vody budou řešeny přednostně zasakování. Žádná z lokalit nemá plošný potenciál pro výstavbu kapacitních objektů s možností zásadnějšího ovlivňování kvality a množství vod. Významné vlivy na odtokové poměry se u žádné z lokalit nepředpokládají. Lokality nejsou situované do záplavových území. "34-

93 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice. po úpravě Závěr Vlivy související s odběrem podzemních vod a vypouštěním odpadních vod splaškových a dešťových jsou ve všech vymezených lokalitách řešitelné v míře únosného zatížení za předpokladu uplatnění eliminačnfch opatření. 6.5 Vlivy na ovzduší a klíma Řešené území je venkovskou oblastí s nízkým zastoupením stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, s vyšším podílem zemědělsky obdělávaných ploch a zemědělské výroby. Činnosti spojené se zemědělstvím jsou většinou zdrojem fugitivních emisí polétavého prachu, nebo zápachu, živočišná výroba je zdrojem amoniaku a metanu. Kvalita ovzduší je ve středu obce v mírném překročení průměrných ročních koncentrací B(a)P, jimž se přisuzují hlavně lokální topeniště, podobně jako v ostatních sídlech v ČR. Jinak je příznivá, a v ostatních ukazatelích v mezích imisních limitů ve smyslu z. 201/2012 Sb. Lokalita Z5.11 Ostatní lokality Závér - Představuje změnu funkčního využití z 80 na OV. ~ Nově zde může být umístěné maloobchodní zařízení, které by v případě vyšší kapacity mohlo vyvolávat charakteristické dopravní zatížení a související znečištění ovzduší. - Ze stacionárních zdrojů lze stejně jako v případě bydlení očekávat spalovací zdroje v souvislosti s přípravou tepla. - V případě umístění záměrů vyvolávajících významnější dopravní zatížení nebo se stacionárními zdroji znečištění ovzduší v kategorii střední je nutné jejích příspěvky k imisnímu pozadí posoudit individuálně na základě rozptylové studie znečištění ovzduší. ~ Za předpokladu uplatnění eliminačnfch opatření je změna řešitelná v míře únosného zatížení, - Bez možnosti významnějšího vlivu na kvalitu ovzduší, Vlivy na kvalitu ovzduší jsou ve všech vymezených lokalitách řešitelné v míře únosného zatížení. Záměry v lokalitě Z5.11 se stacionárními zdroji nebo vyvolávající vyšší dopravní zatížení je nutné prověřit podle konkrétního charakteru a kapacity rozptylovou studií ve fází přípravy, 6.6 Vliv hluku Vyhodnocení vlivu hluku je analogické s vyhodnocením vlivu na kvalitu ovzduší. Většina stacionárních a mobilních-liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou také zdroji hluku. Z5,11 OV Ostatní lokality - Představuje změnu funkčního využití z BC na OV. - Nově zde může být umístěné maloobchodní zařízení, které by v případě vyšší kapacity mohlo vyvolávat charakteristické dopravní zatížení a související vlivy hluku z dopravy. Vzhledem k dispozici a situování lokality v těsném kontaktu s plánovanou výstavbou rodinných domů i z hlediska dopravního přístupu není zejména kvůli hluku lokalita vhodná pro umístění kapacitnějšího maloobchodního zařízení typu hypermarket zaměřený na nakupování do aut". - Ze stacionárních zdrojů lze očekávat vnější vzduchotechnická zařízení, klimatizace apod. - V případě umístění záměrů vyvolávajících významnější dopravní zatížení nebo se stacionárními zdroji hluku je nutné jejich hlukové výstupy posoudit individuálně na základě hlukové studie, - Za předpokladu uplatnění eliminačních opatření je změna řešitelná v míře únosného zatížení. - Jsou dílčího charakteru a nepředstavují možnosti významnějších vlivů hluku. Závěr Vlivy hluku ve všech vymezených lokalitách jsou řešitelné v míře únosného zatížení, za předpokladu uplatnění opatření ke snížení hluku a hlukové expozice v Z5.11, _

94 Vyhodnocení vlivů SEA - Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 6.7 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu Vliv na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického Žádná z lokalit se nenachází v památkově chráněných územích, známých archeologicky významných lokalitách, ani v bezprostřední blízkosti nemovitých kulturních památek. Vzhledem k rozsahu řešených lokalit lze předpokládat, že vlivem posuzovaných změn, nedojde k možnostem ovlivnění pátkově chráněných objektů, památkově chráněných území, kulturního a architektonického dědictví a významným archeologických lokalit Vliv na krajinný ráz Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, krajinu tvoří soubor vzájemně propojených ekosystémů. Struktura krajiny je definována prostorovým uspořádáním krajinných složek a prvků s jejich vzájemnými vztahy. Krajinný ráz je utvářen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. Přírodní charakteristika je definována zejména morfologií terénu, vegetačním krytem, vodními toky a plochami; kulturní charakteristika souvisí s formou a strukturou zástavby, s jednotlivými antropogenními prvky a jejich vztahem ke krajině, a s kulturním významem hodnoceného území; historická charakteristika určuje přítomnost prvků a vazeb dokládajících historický vývoj krajiny a jeho kontinuitu. Ochrana krajinného rázu je stanovena 12 zákona 114/1992 Sb., krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinnéíío rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a na vztahy v krajině. Oblast krajinného rázu správního území a informace o místním krajinném rázu byla popsána v kapitole a kapitole 4.7. Z5.11 Lokalita je součástí stávajícího zastavitelného území. Je situovaná do konkávní sníženíny mezí plochou probíhající kobercové výstavby RD na Z a plochou zeleně která se mírně zvedá k území s rekreačními chatami na V. Vzhledem k reliéfu terénu budou budoucí záměry v ploše Z5.11 v zákrytu za zelení a okolní zástavbou. Plocha tedy není pohledově exponovaná, je však nutné respektovat podmínku dodržení průměrné výšky stávající zástavby. Dominantní stavba by mohla jinak narušit poměrně jednotný kontext stále ještě venkovského charakteru osídlení, což by mohlo vést k narušení harmonického měřítka a k ovlivnění krajinného rázu. Ve vztahu k územním podmínkám a z hlediska krajinného rázu lokalita: - leží v erozní konkávní sníženině a není tedy situovaná na pohledově exponované místo - nemá významný potenciál se spolupodílet v obrazu sídla v krajině, pouze v kontextu s okolní zástavbou - záměry se zde samostatně nebude uplatňovat v dálkových pohledech ~ lokalita svou rozlohou a umístěním nenarušuje krajinnou strukturu a vztahy osídlení, využití krajiny a přírodního rámce - nevymezuje se vůči historicky hodnotné zástavbě a kulturním památkám - neruší význačné a jedinečné znaky přírodní a kulturně historické charakteristiky KR, v jejich blízkosti se tyto znaky nenacházejí - nepřepojuje zastavěná území různých sídel - neleží a nemá souvislosti s chráněnými územími a s přírodními parky ve smyslu ochrany přírody a krajiny a ve smyslu ochrany památkové - nesnižuje význam VKP - nemá potenciál porušovat harmonické vztahy a měřítko krajiny Na základě těchto důvodů je možné vlivy změny využití území na krajinný ráz vz5.11 hodnotit v únosné míře. Pro vyloučení možností ovlivnění krajinného rázu je nezbytné dodržet podmínku prostorového uspořádání definovanou v předchozí změně ÚPO: Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci." _

95 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě Ostatní lokality Jedná se o dílčí lokality bez možností negativního ovlivnění krajinného rázu. Závěr Realizace budoucích záměrů v rámci předmětných změn je možná v míře únosného snížení krajinného rázu nepřekračující zákonná kritéria ve smyslu 12 z.114/1992 Sb, Doporučeno je dodržet podmínkou prostorového uspořádání ve smyslu stávající koncepce územního plánu, t.j.: Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci." 7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení. Koncepce územního plánu je předkládaná ve fázi návrhu a je řešená pouze v jedné návrhové variantě. Vyhodnocení vlivů koncepce změny č.5 IJPO je posuzována ve vztahu k tzv. nulové variantě", tj. k současnému stavu. Vymezené zastavitelné lokality vycházejí ze stávajícího využití okolních lokalit v širším měřítku, z možností dopravního napojení a limitů území. Vyplývají ze sledování území v územně plánovacím procesu, z potřeb uživatelů a vlastníků pozemků a z nadřazených územních plánů. Vyhodnocení nulové varianty neprovedení transformace funkčního využití území je obsaženo v kapitole 3., a 4., vyhodnocení vlivů návrhové varianty v kapitole 6, formou ověření kvality životního prostředí na základě dostupných dat s vyhodnocením vůči únosné míře zatížení ŽP. -37-

96 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. Opatření na ochranu ovzduší > Z5,11 - Záměry se zdroji znečištění ovzduší v lokalitě Z5.11 musí být navrženy s ohledem na nutnost dodržení imisních limitů stanovaných na ochranu zdraví lidí ve smyslu platných právních předpisů u nejbíižších pobytových míst, zejména u objektů určených k bydlení a v sousedních zastavěných a zastavitelných plochách s funkcemi BC, SV a ÍR, V případě umístění záměrů s významnějšími stacionárními zdroji znečištění ovzduší nebo vyvolávajících významnější dopravní zatížení, je nutně prověřit jejich vliv rozptylovou studií znečištění ovzduší ve fázi posouzení vlivů na životní prostředí EIA" nebo ve fázi územního řízení. Opatření na ochranu před nepříznivými účinky hluku > Z Záměry se stacionárními zdroji hluku a záměry vyvolávající významné dopravní zatížení v lokalitě Z5.11 boudou z hlediska těchto vlivů ve fázi posouzení vlivů na životní prostředí EIA" nebo územního řízení doloženy akustickou studií prokazující, že nezpůsobí hlukové zatížení nad úroveň hlukových limitů stanovaných na ochranu zdraví lidí podle aktuálně platného právního předpisu {aktuálně je to NV, 272/2011 Sb,) Opatřeni na ochranu přírody a kraiinv > Z Před umístěním záměrů do této lokality je nutné provést biologický průzkum zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Výsledek by měl sloužit pro nastavení opatření na jich zachování a eliminaci jejich ovlivnění, případně pro udělení výjimek ze zákazů ve smyslu z,114/1992 Sb. - Pro využití lokality je nutné definovat podmínku prostorového uspořádání; Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci." Opatření na ochranu vod > Opatření obecná pro všechny předmětné lokality - Upřednostnit likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a posílení retenčních schopností krajiny. - Z ploch, které mohou být kontaminované, musí být dešťové vody odváděny přes odpovídající čistící zařízení (např, odlučovače ropných látek). Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod ve smyslu aktuálně platné legislativy na ochranu vod. (Aktuálně ve smyslu NV. 401/2015 Sb.) -38-

97 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení. Posuzovaný návrh 5. změn ÚPO Doubravčice je navrhován invariantně. Vychází ze stávajícího územního plánu a z podnětů vlastníků pozemků v souladu s představami obce. Vymezených cílů z hledisl<a životního prostředí nadřazených koncepčních materiálů se návrh ÚP dotýká pouze okrajově, v obecných rovinách a není s nimi v rozporu. Tabulka 7. Přehled vztahu územního plánu [1] k vybraným cílům nadřazených koncepčních materiálů. Státní politika životního prostředí České republiky (SPŽP) (pozn. SPZP 2011 ~ 2020 je v současnosti v procesu zjišťovaciho řízení) 1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového Uplatněním změny ÚP dochází k možnostem uvolnění prostředí octirany ZPF ve třidácf} III. a V. Cíl: Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin Stanovit limity rozvoje územi a územních rezerv ve vztahu IÍ Návrh respektuje limity USES. ochraně přírodního a krajinného prostředí a prosadit je do nástroiů územního píánování. Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové vody snížením erosních účinků povrchově odtékající vody a ověřením dostatečnosti stávajících vodních zdrojů na překlenutí období sucha Začlenit uzemni systémy ekologické stability. V nových zastavíteinýcí) území je vopatřenícíi stanovena podmínka likvidace dešťových vod zasakováním v místě vzniku. Změna se nedotýká záplavovýcíi územi. Území neni zatěžováno vodní erozí. Návrh respektuje ÚSES. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje Respektovat USES při tvorbě a schvalování územního plánu Návrh respektuje USES. vyššího územně správního celku a dalších územně píánovacích dokumentací. Ochranu krajiny s jejími přírodními a kulturními dominantami a tradiční strukturou důsledně prosazovat při tvorbě a schvalování územního plánu veíkého územního celku a dalších územně plánovacích dokumentací, Důsledně uplatňovat prostupnost krajiny jako podmínku tvorby a schvalováni územního plánu veíkého územního celku (zpracování ÚSES a nových íiniových staveb KPÚ), dalších územně plánovacích dokumentací a umisťování a rekonstrukce staveb (především liniových). Uplatněni změn se nedotkne přírodních ani kulturních dominant Na ochranu běžnýcíi a spoluurčujíclcíi znaků krajinného rázu jsou stanovena příslušná opatření. Změna nepředstavuje realizaci liniových staveb (kromě krátkých úseků účelových komunikací v rámci zastavitelných ploch), a ani nová zastavítelná území nebudou mít významný vliv na prostupnost krajiny 10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí. V případě návrhu změny č.5 územního plánu obce Doubravčice [1] nejsou stanoveny specifické ukazatele pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí. -39-

98 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení prokázaío, že vlivy koncepce územního piánu v rámci S.změny ÚPO Doubravčice na životni prostředí jsou řešitelné v míře únosného zatížení. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí lze s předpokládanými změnami v území a s územním plánem jako celkem souhlasit, za podmínek uplatnění opatření pro jednotlivé lokality uvedených niže. Opatření na ochranu ovzduší Lokalita Z Záměry se zdroji znečištění ovzduší v lokalitě Z5.11 musí být navrženy s ohledem na nutnost dodržení imisních limitů stanovaných na ochranu zdraví lidí ve smyslu platných právních předpisů u nejbližších pobytových míst, zejména u objektů určených k bydleni a v sousedních zastavěných a zastavitelných plochách s funkcemi BC, SV a IR. V případě umístění záměrů s významnějšími stacionárními zdroji znečištění ovzduší nebo vyvolávajících významnější dopravní zatížení, je nutné prověřit jejich vliv rozptylovou studií znečištění ovzduší ve fázi posouzení vlivů na životní prostředí EIA" nebo ve fázi územního řízení. Opatření na ochranu před nepříznivými účinky hluku Lokalita Z Záměry se stacionárními zdroji hluku a záměry vyvolávající významné dopravní zatížení v lokalitě Z5.11 boudou z hlediska těchto vlivů ve fázi posouzení vlivů na životni prostředí EIA" nebo územního řízení doloženy akustickou studii prokazující, že nezpůsobí hlukové zatížení nad úroveň hlukových limitů stanovaných na ochranu zdraví lidí podle aktuálně platného právního předpisu (aktuálně je to NV. 272/2011 Sb.) Opatření na ochranu přírody a krajiny Lokalita Z Před umístěním záměrů do této lokality je nutné provést biologický průzkum zaměřený na výskyt zvfáště chráněných druhů živočichů. Výsledek by měl sloužit pro nastavení opatření na jich zachování a eliminaci jejich ovlivnění, případně pro udělení výjimek ze zákazů ve smyslu z.114/1992 Sb. 4. Pro využití lokality je nutné definovat podmínku prostorového uspořádání: Jednotlivé stavby nesmí převyšovat průměrnou výškovou hladinu stávající zástavby v obci." Opatření na ochranu Opatření obecná vod 5. Upřednostnit likvidaci dešťových vod zasakováním v místě vzniku nebo zadržováním s následným využitím s cílem omezení odtoku dešťových vod z území a posílení retenčních schopností krajiny. 6. Z ploch, které mohou být kontaminované, musí být dešťové vody odváděny přes odpovídající čistící zařízení (např. odlučovače ropných látek). Kvalita vod v recipientu nesmí vlivem odvádění dešťových vod překračovat ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod ve smyslu aktuálně platné legislativy na ochranu vod. (Aktuálně ve smyslu NV. 401/2015 Sb.).40-

99 Vyhodnocení vlivů SEA ~ Návrh změny č.5 ÚPO Doubravčice, po úpravě 12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. Posuzované 5. změny vyplývají ze stávajícího územního plánu obce. Jejich účelem je umožnit další rozvoj vyplývající z potřeb obyvatel a vlastníků pozemků. Předmětem změn jsou dílčí lokality, jejichž provedením nevzniká nová koncepce. Rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí je určen stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje [2] (závěrem zjišťovacího řízení ve smyslu z.100/2001 Sb.). Posouzení bylo zaměřeno především na lokalitu změny funkčního využití stávajícího zastavitelného území z bydlení na občanskou vybavenost OV Lokalita Z5.3 představující vymezení nového zastavitelného území pro výrobu a skladování - zemědělská výroba byla z návrhu změny územního plánu vyřazena. Vymezené lokality neleží a nemají vztah k památkově chráněným územím, k zvláště chráněným územím z hlediska ochrany přírody a krajiny, k územním soustavám NÁTURA 2000, neleží v archeologicky významných lokalitách, nejsou v nich evidovány nemovité kulturní památky a objekty architektonického dědictví. Z hlediska vodního zákona neleží v záplavovém území, ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Lokality neleží v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů a nejsou součástí údolní nivy vodního toku. Řešené území je kulturní venkovskou relativně harmonickou krajinnou na pomezí Dobříšské pahorkatiny a Českobrodské tabule. Krajina se vyznačuje vyváženým poměrem scelené orné půdy a ucelené plochy hospodářských lesů na mírně vyzdviženém reliéfu říčanských granitů středočeského Plutonu. Území je odvodněno třemi drobnými vodními toky - Bušincem, Lázným potokem a Šemberou. Nivy potoků jsou v otevřené krajině zarostlé a většinou procházejí lesními komplexy. Vývoj osídlení byl spjatý se zemědělským využitím okolní krajiny. Původní jádro obce je tvořené zemědělskými usedlostmi ve tvaru okrouhlíce. V obci v současnosti převládá novodobá rekreačně obytná zástavba, která evidentně souvisí s blízkostí hl. města Prahy a ostatních větších měst. Její uspořádání je rozptýlené v rekreačně obytných blocích připojených k okrajům lesních porostů a k jiným přírodně a esteticky zajímavým částem krajiny. Ve správním území se nenacházejí území přírodních parků a zvláště chráněných území ve smyslu z.114/1192 Sb. Významné krajinné prvky zde nejsou registrované, přítomné jsou VKP vyjmenované ze zákona. Z hlediska znečištění ovzduší a akustického zatížení nepatří správní území k významněji zatíženým. V centrální části obce je podle modelování pětiletých průměrů mírně překročen limit průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší (o 4 % limitu). Podobný stav kvality ovzduší řeší většina měst i menších sídel v ČR. Zdrojem informace je ČHMU. Zvýšené koncentrace B{a)P jsou přisuzovány zejména lokálním topeništím, v menší míře také dopravnímu zatížení a dálkovému přenosu. Samotný ČHfVlÚ ve své ročence z roku 2014 uvádí, že síť stanic s měřením B(a)P pro plošné exaktní modelování je nedostatečná a výsledky jsou tady zatížené chybou. Hodnocení jednotlivých lokalit je provedeno koncepčně na základě jejich vymezení v návrhu změny [1], podle místního šetření, nadřazených koncepčních materiálů, informací o stávajícím stavu životního prostředí ze zdrojů CENIA, informací Českého hydrometeorologického ústavu, z informací integrovaného registrů znečištění, Geologické informační služby, Ústředního archivu ČÚZK, Českého statistického úřadu. Národního památkového ústavu, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. apod. Z hodnocení vyplývá, že uplatnění změny územního plánu je možné a umístění budoucích záměrů je řešitelné v mezích únosné míry zatížení životního prostředí. Pro eliminaci vlivů budoucích záměrů na životní prostředí byla v úrovni koncepce změny územního plánu stanovena základní snižující opatření. Upřesnění a doplnění opatření bude účelné provést až v rámci přípravy konkrétních staveb. Změna č.5 ÚPO Doubravčice řeší vytyčené cíle územního plánování vhodným způsobem, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí v úrovni nadřazených koncepcí, strategických dokumentů a v obecné legislativní úrovni ochrany životního prostředí. -4 i