Příbalová informace: informace pro uţivatele. Komboglyze 2,5 mg/850 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uţivatele. Komboglyze 2,5 mg/850 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum"

Transkript

1 Příbalová informace: informace pro uţivatele Komboglyze 2,5 mg/850 mg potahované tablety saxagliptinum/metforminum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat, protoţe obsahuje pro Vás důleţité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, ţe si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej ţádné další osobě. Mohl by jí ublíţit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neţádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli neţádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznate v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Komboglyze a k čemu se pouţívá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, neţ začnete přípravek Komboglyze uţívat 3. Jak se přípravek Komboglyze uţívá 4. Moţné neţádoucí účinky 5. Jak přípravek Komboglyze uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Komboglyze a k čemu se pouţívá Komboglyze obsahuje dvě různé látky nazývané saxagliptin, který patří do skupiny léčivých látek nazývaných inhibitory DPP-4 (inhibitory dipeptidyl peptidázy 4) a metformin, který patří do skupiny léčivých látek nazývaných biguanidy. Obě tyto látky patří do skupiny léčiv označovaných jako perorální antidiabetika. K čemu se přípravek Komboglyze pouţívá Komboglyze se pouţívá k léčbě diabetes mellitus 2. typu ( cukrovka ). Jak přípravek Komboglyze účinkuje Saxagliptin a metformin účinkují společně při kontrole hladiny krevního cukru. Zvyšují hladinu inzulinu po jídle. Téţ sniţují mnoţství cukru, který vzniká v těle. To, spolu s dietou a pohybem, napomáhá sniţovat hladinu krevního cukru. Komboglyze lze uţívat samostatně nebo v kombinaci s antidiabetiky označovanými jako sulfonylurea nebo v kombinaci s inzulinem. Ke kontrole Vaší cukrovky je třeba, vedle uţívání tohoto léku, dodrţovat dietu a pohybovou aktivitu. Je tedy důleţité, abyste dodrţoval(a) rady Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry k dietním a pohybovým opatřením. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, neţ začnete přípravek Komboglyze uţívat Neuţívejte přípravek Komboglyze: - jestliţe jste alergický(á) na saxagliptin, metformin nebo na kteroukoli další sloţku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 51

2 - jestliţe jste měl(a) závaţnou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jiné podobné léčivé přípravky, které se uţívají ke kontrole hladiny krevního cukru. Příznaky závaţné alergické reakce mohou zahrnovat: - rash (koţní vyráţka); - červené puchýřky na Vaší kůţi (podobné planým neštovicím); - otok obličeje, rtů, jazyka a krku, které mohou způsobit obtíţe při dýchání nebo polykání. - Pokud máte tyto příznaky, přestaňte Komboglyze uţívat a zavolejte ihned lékaři nebo zdravotní sestře. - jestliţe jste někdy měl(a) diabetické koma. - jestliţe jste měl(a) diabetickou ketoacidózu problém, který můţe u cukrovky nastat. Příznaky zahrnují rychlou ztrátu tělesné hmotnosti, nevolnost a zvracení. - jestliţe máte problémy s ledvinami nebo játry. - jestliţe jste měl(a) nedávno srdeční infarkt nebo srdeční selhání nebo závaţné problémy s krevním oběhem nebo potíţe s dýcháním, coţ mohou být všechno příznaky problémů se srdcem. - jestliţe máte závaţnou infekci nebo jste dehydratovaní (ztratil(a) jste z těla hodně vody). - jestliţe kojíte (viz téţ Těhotenství a kojení ). - jestliţe pijete velké mnoţství alkoholu (denně nebo čas od času) (viz Komboglyze a alkohol ). - jestliţe se chystáte na rentgenové vyšetření za pouţití kontrastní látky (barviva). V tomto případě je třeba, aby lékař přerušil Vaši léčbu Komboglyze před vyšetřením a obnovil ji 2 a více dnů po vyšetření, téţ v závislosti na tom, jak pracují Vaše ledviny. Neuţívejte Komboglyze, pokud se údaje uvedené výše vztahují také na Vás. Pokud nevíte, zeptejte se lékaře nebo lékárníka dříve neţ začnete uţívat Komboglyze. Upozornění a opatření Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve neţ začnete uţívat Komboglyze: - jestliţe máte diabetes mellitus (cukrovku) 1. typu (Vaše tělo nevytváří inzulin). Přípravek Komboglyze by se v tomto případě neměl uţívat. - pokud uţíváte inzulin nebo antidiabetika známá jako sulfonylurea, lékař můţe sníţit dávku inzulinu nebo sulfonylurey, pokud budete uţívat kterýkoli z těchto léků spolu s přípravkem Komboglyze, aby zabránil nízké hladině cukru v krvi. - jestliţe jste alergický(á) na jiné látky pouţívané ke kontrole hladiny cukru v krvi. - jestliţe máte problémy nebo uţíváte léky, které mohou sniţovat obranné schopnosti Vašeho těla proti infekcím. - jestliţe se chystáte na operaci za pouţití anestetik. Léčbu byste měl(a) přerušit alespoň 48 hodin před plánovanou operací v celkové anestezii a přerušení by mělo trvat alespoň 48 hodin po operaci; při přerušení a obnovení uţívání léku se vţdy řiďte radami Vašeho lékaře. Jestliţe máte příznaky akutního zánětu slinivky břišní (silná vytrvalá bolest břicha), měl(a) byste se poradit s lékařem. Diabetické koţní léze (poruchy kůţe) jsou častou komplikací diabetes mellitus. U saxagliptinu a některých dalších antidiabetik ze stejné skupiny jako saxagliptin byla pozorována vyráţka. Dodrţujte rady, které Vám k péči o pokoţku a nohy dal Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud se údaje uvedené výše vztahují také na Vás nebo pokud se potřebujete poradit, obraťte se na lékaře nebo lékárníka ještě předtím, neţ začnete uţívat Komboglyze. Kontrolní vyšetření ledvin V průběhu léčby přípravkem Komboglyze: - bude lékař vyšetřovat, jak pracují Vaše ledviny. - bude lékař kontrolovat funkci ledvin nejméně jednou za rok. Vaše ledviny bude lékař kontrolovat častěji, pokud: 52

3 - jste starší pacient(ka). - ledviny nepracují tak, jak by měly (nebo existuje riziko, ţe dojde ke zhoršení funkce ledvin). Děti a dospívající Přípravek Komboglyze není určen dětem a dospívajícím do 18 let. Není známo, zda je tento přípravek bezpečný a účinný, pokud je podáván dětem a dospívajícím do 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek Komboglyze Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době uţíval(a) nebo které moţná budete uţívat. Zvláště důleţité je, abyste lékaře nebo lékárníka informoval(a) o uţívání následujících léků: - léky s obsahem alkoholu. - cimetidin k léčbě ţaludečních problémů. - ketokonazol k léčbě plísňových onemocnění. - bronchodilatancia (beta-2-agonisté) k léčbě astmatu. - diuretika pouţívaná ke zvýšení mnoţství vylučované vody. - diltiazem k léčbě vysokého krevního tlaku. - rifampcin antibiotikum k léčbě infekcí jako je tuberkulóza. - kortikoidy k léčbě zánětů např. u astmatu nebo zánětu kloubů. - karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin k léčbě křečí nebo dlouhodobé bolesti. Pokud se údaje uvedené výše vztahují také na Vás nebo pokud se potřebujete poradit, obraťte se na lékaře nebo lékárníka ještě předtím, neţ začnete uţívat Komboglyze. Přípravek Komboglyze a alkohol V průběhu léčby přípravkem Komboglyze nepijte alkohol, neboť alkohol můţe zvýšit riziko laktátové acidózy (viz bod 4 Moţné neţádoucí účinky ). Těhotenství a kojení Neuţívejte Komboglyze, pokud jste těhotná nebo můţete být těhotná. Komboglyze můţe ovlivnit Vaše dítě. Neuţívejte Komboglyze, pokud kojíte nebo plánujete kojit. Metformin se u lidí v malém mnoţství vylučuje do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, neţ začnete uţívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Saxagliptin a metformin mohou mít zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat přístroje. Pokud však při uţívání přípravku Komboglyze pociťujete závratě, neřiďte ani neobsluhujte ţádné přístroje nebo stroje. Hypoglykémie můţe ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebo pracovat s bezpečnou oporou a při uţívání tohoto přípravku existuje riziko hypoglykémie, pokud se tento přípravek uţívá v kombinaci s jinými léčivými přípravky známými tím, ţe vyvolávají hypoglykémii, např. inzulin a sulfonylurey. 3. Jak se přípravek Komboglyze uţívá Vţdy uţívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 53

4 Pokud Vám lékař předepsal Komboglyze společně se sulfonylureou nebo s inzulinem, uţívejte Komboglyze přesně podle rady svého lékaře, abyste dosáhl(a) co nejlepších výsledků s ohledem na své zdraví. Kolik tablet uţívat - Dávka přípravku Komboglyze závisí na Vašem zdravotním stavu a na dávce metforminu, kterou nyní uţíváte a/nebo dávce v tabletách s metforminem a saxagliptinem. Váš lékař určí, jakou dávku Komboglyze budete uţívat. - Doporučená dávka je jedna tableta dvakrát denně. Jak se tento přípravek uţívá - Přípravek uţívejte ústy. - Přípravek uţívejte v průběhu jídla, abyste omezil(a) riziko podráţdění ţaludku. Dieta a pohybová aktivita Ke kontrole Vaší cukrovky je třeba, abyste stále dodrţoval(a) dietu a pohybovou aktivitu, i kdyţ uţíváte tento lék. Je tedy důleţité řídit se pokyny Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry ohledně dietních opatření a pohybové aktivity. Zvláště důleţité je dodrţovat dietu ke kontrole tělesné hmotnosti diabetika i v době, kdy uţíváte Komboglyze. Jestliţe jste uţil(a) více přípravku Komboglyze, neţ jste měl(a) Jestliţe jste uţil(a) více tablet Komboglyze neţ jste měl(a), informujte lékaře nebo navštivte nemocnici. Vezměte svůj lék s sebou. Jestliţe jste zapomněl(a) uţít přípravek Komboglyze - Jestliţe jste zapomněl(a) uţít Komboglyze, uţijte lék, jakmile si vzpomenete. Pokud se však jiţ blíţí čas další pravidelné dávky, vynechte opomenutou dávku a pokračujte normálně aţ další pravidelnou dávkou. - Nezdvojnásobujte následující dávku Komboglyze, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliţe přestanete uţívat přípravek Komboglyze Uţívejte Komboglyze, dokud Vám lékař neřekne, abyste s uţíváním přestal(a). To Vám pomůţe udrţovat hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se uţívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Moţné neţádoucí účinky Podobně jako všechny léky, můţe mít i tento přípravek neţádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u kaţdého. Metformin, jedna z léčivých látek v Komboglyze, můţe způsobit velmi vzácný (postihuje méně neţ 1 pacienta z ), ale závaţný neţádoucí účinek nazývaný laktátová acidóza. V této situaci se vytváří v krvi kyselina mléčná a můţe vést aţ ke smrti. Laktátová acidóza je neodkladnou lékařskou záleţitostí a je nutné ji léčit v nemocnici. Vyvíjí se zvláště u pacientů, u kterých je zhoršená funkce ledvin. Přestaňte uţívat přípravek Komboglyze a navštivte ihned lékaře, pokud zaznamenáte následující příznaky laktátové acidózy: 54

5 - pocit chladu a nekomfortu. - pocit nevolnosti a bolest břicha. - ztráta tělesné hmotnosti bez známé příčiny. - svalové křeče. - zrychlené dýchání. Další neţádoucí účinky přípravku Komboglyze zahrnují: Časté (postihují 1 aţ 10 pacientů ze 100) - Bolest hlavy. - Bolest svalů. - Nevolnost a nechutenství (dyspepsie). - Infekce močových cest. - Infekce horních cest dýchacích. - Zánět v nose nebo krku jako při nachlazení nebo bolavém krku. - Zánět ţaludku (gastritida) nebo střeva, někdy způsobené infekcí (gastroenteritida). - Infekce vedlejších nosních dutin, někdy doprovázené bolestí nebo pocitem plnosti za tváří a okem (sinusitida). - Plynatost. - Závratě. - Únava. Méně časté (postihují 1 aţ 10 pacientů z 1000) - Bolest kloubů. - Problémy se ztopořením penisu (erekce) či udrţením erekce (erektilní dysfunkce). Neţádoucí účinky pozorované při uţívání samotného saxagliptinu: Časté - Závratě. - Únava. U některých pacientů bylo pozorováno mírné sníţení počtu jednoho typu bílých krvinek (lymfocytů) při vyšetření krve. V průběhu uţívání saxagliptinu někteří pacienti udávali vyráţku (rash) a koţní reakce (přecitlivělost). V průběhu poregistračního pouţívání saxagliptinu byly hlášeny další neţádoucí účinky, které zahrnovaly závaţné alergické reakce (anafylaxi), otok obličeje, rtů, jazyka a krku, které mohou vyvolat obtíţe s dýcháním a polykáním. Pokud se u Vás dostaví alergická reakce, přestaňte Komboglyze uţívat a zavolejte ihned lékaři. Váš lékař můţe předepsat lék k léčbě alergické reakce a jiný lék k léčbě Vaší cukrovky. Méně často byly hlášeny případy zánětu slinivky břišní (pankreatitida). Zánět slinivky břišní můţe být závaţný, někdy i ţivot ohroţující. Pokud budete pociťovat silnou a vytrvalou bolest břicha doprovázenou zvracením nebo bez zvracení, zavolejte Vašemu lékaři, neboť se můţe jednat o zánět slinivky břišní. Neţádoucí účinky pozorované při uţívání samotného metforminu: Velmi časté (postihují více neţ 1 pacienta z 10) - Nevolnost, zvracení. - Průjem nebo bolest břicha. - Ztráta chuti k jídlu. Časté - Kovová chuť v ústech. 55

6 Velmi vzácné - Sníţení hladiny vitaminu B Problémy s játry (zánět jater). - Zčervenání kůţe (rash) nebo svědění kůţe. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neţádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli neţádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Komboglyze uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepouţívejte tento přípravek po uplynutí doby pouţitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za EXP nebo Pouţitelné do:. Doba pouţitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepouţívejte tento přípravek, pokud si všimnete, ţe balení je poškozené nebo nese známky narušeného obalu. Nevyhazujte ţádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naloţit s přípravky, které jiţ nepouţíváte. Tato opatření pomáhají chránit ţivotní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Komboglyze obsahuje - Léčivými látkami jsou saxagliptinum a metformini hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje saxagliptinum 2,5 mg (jako hydrochlorid) a metformini hydrochloridum 850 mg. Dalšími sloţkami (pomocnými látkami) jsou: - Jádro tablety: povidon K30, magnesium-stearát. - Potahová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), červený oxid ţelezitý (E172), ţlutý oxid ţelezitý (E172). - Inkoust k potisku: šelak, hlinitý lak indigokarmínu (E132). Jak přípravek Komboglyze vypadá a co obsahuje toto balení - Komboglyze 2,5 mg/850 mg potahované tablety ( tablety ) jsou světle hnědé aţ hnědé kulaté tablety označené na jedné straně 2.5/850 a na druhé straně 4246 modrým inkoustem. - Přípravek Komboglyze je dostupný v hliníkových laminovaných blistrech. Velikosti balení jsou 14, 28, 56 a 60 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech, vícenásobná balení obsahující 112 (2 balení po 56) a 196 (7 balení po 28) potahovaných tablet v neperforovaných blistrech a 60x1 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Drţitel rozhodnutí o registraci a výrobce 56

7 Drţitel rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG Bristol-Myers Squibb House Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge Middlesex UB8 1DH Velká Británie Výrobce Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT Anagni (FR) Itálie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce drţitele rozhodnutí o registraci: België/Belgique/Belgien Bristol-Myers Squibb Belgium S.A./N.V. Tél/Tel: България АстраЗенека България ЕООД Teл.: (2) Česká republika Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Tel: Danmark Bristol-Myers Squibb Tlf: Deutschland Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA Tel: Eesti AstraZeneca Tel: Ελλάδα Bristol-Myers Squibb A.E. Τηλ: España Bristol-Myers Squibb, S.A. Tel: France Bristol-Myers Squibb SARL Tél: + 33 (0) Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: Ireland Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd Tel: (1 800) Ísland Vistor hf. Sími: Lietuva UAB AstraZeneca Lietuva Tel: Luxembourg/Luxemburg Bristol-Myers Squibb Belgium S.A./N.V. Tél/Tel: Magyarország Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tel.: Malta Associated Drug Co. Ltd Tel: Nederland Bristol-Myers Squibb BV Tel: Norge Bristol-Myers Squibb Norway LTD Tlf: Österreich Bristol-Myers Squibb GesmbH Tel: Polska Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. Tel.: Portugal Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A. Tel: România Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tel: + 40 (0) Slovenija AstraZeneca UK Limited Tel: Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel:

8 Italia Bristol-Myers Squibb S.R.L. Tel: Κύπρος Bristol-Myers Squibb A.E. Τηλ: Latvija SIA AstraZeneca Latvija Tel: Suomi/Finland Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab Puh/Tel: Sverige Bristol-Myers Squibb AB Tel: United Kingdom Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd Tel: + 44 (0800) Tato příbalová informace byla naposledy revidována Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese 58

Příbalová informace: informace pro pacienta. IRESSA 250 mg potahované tablety gefitinibum

Příbalová informace: informace pro pacienta. IRESSA 250 mg potahované tablety gefitinibum Příbalová informace: informace pro pacienta IRESSA 250 mg potahované tablety gefitinibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 59 PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE Tarceva 25 mg potahované tablety Tarceva 100 mg potahované tablety Tarceva 150 mg potahované tablety Erlotinibum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Noxafil 40 mg/ml perorální suspenze posaconazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Noxafil 40 mg/ml perorální suspenze posaconazolum Příbalová informace: informace pro uživatele Noxafil 40 mg/ml perorální suspenze posaconazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. XALKORI 200 mg tvrdé tobolky XALKORI 250 mg tvrdé tobolky Crizotinibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. XALKORI 200 mg tvrdé tobolky XALKORI 250 mg tvrdé tobolky Crizotinibum Příbalová informace: informace pro uživatele XALKORI 200 mg tvrdé tobolky XALKORI 250 mg tvrdé tobolky Crizotinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Podrobný popis výrobku APO-OME 20 14X20MG Tobolky

Podrobný popis výrobku APO-OME 20 14X20MG Tobolky Podrobný popis výrobku APO-OME 20 14X20MG Tobolky 1/6 Příloha č. 2b k rozhodnutí o prodlouţení registrace sp.zn.:1363/2008 Příbalová informace: informace pro uţivatele- Vp APO-OME 20 (omeprazolum) enterosolventní

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat Příbalová informace Metfogamma 1000 mg potahované tablety (Metformini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Puregon 50 IU/0,5 ml injekční roztok follitropinum beta

Příbalová informace: informace pro uživatele. Puregon 50 IU/0,5 ml injekční roztok follitropinum beta Příbalová informace: informace pro uživatele Puregon 50 IU/0,5 ml injekční roztok follitropinum beta Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injekční suspenze

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injekční suspenze Příbalová informace: Informace pro uživatele Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná)

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná) Příbalová informace: Informace pro uživatele Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. HBVAXPRO 5 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna)

Příbalová informace: informace pro uživatele. HBVAXPRO 5 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna) Příbalová informace: informace pro uživatele HBVAXPRO 5 mikrogramů, injekční suspenze Vakcína proti hepatitidě typu B (rdna) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než necháte sebe nebo

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls84163/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97511/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-BICALUTAMID 50 potahované tablety (Bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum

Příbalová informace : informace pro pacienta. Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis 10 mg Tablety. Amlodipinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls143424/2012 a příloha k sp.zn. suls143426/2012, sukls143425/2012 Příbalová informace : informace pro pacienta Amlodipin Actavis 5 mg Amlodipin Actavis

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Příbalová informace: informace pro uživatele Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Příbalová informace: Informace pro pacienta Iclusig 15 mg potahované tablety Iclusig 45 mg potahované tablety ponatinibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012

sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 sp.zn. sukls198007/2012, sukls198010/2012 a sp.zn. sukls15952/2011, sukls80488/2012, sukls119450/2012, sukls191882/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum)

Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Příbalová informace: informace pro uživatele COZAAR 50 mg COZAAR 100 mg potahované tablety (losartanum kalicum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls248222/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pantoprazole Zentiva 20 mg enterosolventní tablety Pantoprazolum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rorendo Oro Tab 0,5 mg Rorendo Oro Tab 1 mg Rorendo Oro Tab 2 mg tablety dispergovatelné v ústech risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více