SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Dávka závisí na výsledcích metabolické monitorace (stanovení glukózy v krvi a v moči).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Dávka závisí na výsledcích metabolické monitorace (stanovení glukózy v krvi a v moči)."

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU METIS 1 mg tablety METIS 2 mg tablety METIS 3 mg tablety METIS 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg či 4 mg glimepiridum. Pomocné látky viz bod LÉKOVÁ FORMA Tableta. Tablety jsou podlouhlého tvaru s půlící rýhou na obou stranách. Tablety Metis 1 mg jsou růžové, Metis 2 mg zelené, Metis 3 mg světle žluté a Metis 4 mg světle modré. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Metis je indikován u diabetes mellitus II. typu, který nelze přiměřeně regulovat dietou, tělesným cvičením a snížením váhy Dávkování a způsob podání Účinná léčba diabetu je založena na dietě, tělesné aktivitě a pravidelném sledování hodnot v krvi a moči. Negativní účinky nedodržování diety nelze kompenzovat tabletami či inzulinem. Dávka závisí na výsledcích metabolické monitorace (stanovení glukózy v krvi a v moči). Počáteční dávka je 1 mg glimepiridu denně. Jestliže tato dávka zajišťuje dobrou regulaci, lze ji použít jako dávku udržovací. Pokud nikoli, dávku zvyšte v souladu s naměřenými hodnotami. Dávka se upravuje v intervalu 1-2 týdnů až po 2, 3 či 4 mg glimepiridu denně. Dávky vyšší než 4 mg glimepiridu denně vykazují lepší výsledky pouze ve vzácných případech. Maximální doporučená dávka je 6 mg glimepiridu denně. U pacientů, kde diabetes nelze dostatečně regulovat maximální dávkou metforminu, lze začít současně podávat glimepirid. Pokračujte se stejnou dávkou metforminu, glimepiridovou terapii však zahajte nízkými dávkami a vytitrujte na množství potřebné ke kontrole diabetu až do výše maximální denní dávky. Kombinovanou terapii zahajujte pouze pod pečlivým lékařským dozorem. U pacientů, kde diabetes nelze dostatečně regulovat maximální dávkou Metisu, lze v případě potřeby začít současně podávat inzulin. V takovém případě udržujte stejnou dávku glimepiridu, inzulinovou terapii však zahajte nízkými dávkami a vytitrujte na množství potřebné ke kontrole diabetu. Kombinovanou terapii zahajujte pouze pod pečlivým lékařským dozorem. Obvykle je jedna dávka glimepiridu denně dostatečná. Doporučujeme ji užívat krátce před vydatnou snídaní či během ní. Pokud pacient nesnídal, užije přípravek krátce před prvním hlavním jídlem či během něj. V případě opomenutí dávky se následující dávka nezvyšujte. Tablety je třeba polykat celé a zapíjet. Jestliže se u pacienta po požití 1 mg glimepiridu denně projeví hypoglykemická reakce, lze u něj zřejmě diabetes regulovat samotnou dietou.

2 V průběhu léčby může potřeba glimepiridu klesat, pokud se zlepšená regulace diabetu projeví zvýšenou inzulinovou senzitivitou. Snížení dávky či ukončení terapie zvažte v příhodný čas, aby nedošlo k hypoglykémii. Úpravu dávky zvažte také v případě změn hmotnosti či životního stylu pacienta, či v případě jiných faktorů zvyšujících riziko hypoglykémie či hyperglykémie. Přechod z jiných orálně podávaných antidiabetik na Metis Přechod z jiných orálně podávaných antidiabetik na Metis je obecně možný. Vezměte však při něm v úvahu sílu a poločas eliminace předchozího léku. V některých případech, zvláště u antidiabetik s dlouhým poločasem (např. chlorpropamid), doporučujeme dodržet několikadenní vyplavovací periodu, aby nedošlo ke kombinovanému účinku a tím k hypoglykémii. Doporučená počáteční dávka je 1 mg glimepiridu denně. Podle metabolického účinku lze dávku glimepiridu v několika krocích zvýšit, jak je popsáno v bodě o počáteční léčbě. Přechod z inzulinu na Metis V některých specifických případech může být indikován přechod na Metis u diabetiků II. typu, kteří byli dosud léčeni inzulinem. Tento přechod proveďte pod pečlivým lékařským dozorem. Poškozená ledvinová a jaterní funkce Viz část 4.3 "Kontraindikace" Kontraindikace Metis nepodávejte v následujících případech: inzulin-dependentní diabetes, kóma diabetické, ketoacidóza, těžké ledvinové či jaterní onemocnění, známá přecitlivělost na glimepirid, jiné sulfonylmočoviny či jiné sulfonamidy či pomocné látky v tabletách. V případě těžkého ledvinového či jaterního onemocnění je vhodný přechod na terapii inzulinem. 4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Metis je nutno užívat krátce před jídlem či během něho. Při nepravidelné stravě a zvláště při vynechávání jídel může vést léčba Metisem k hypoglykémii. Mezi příznaky možné hypoglykémie patří např. bolesti hlavy, velká chuť k jídlu, nevolnost, zvracení, únava, ospalost, poruchy spánku, neklid, agresivita, snížená koncentrace, čilost a reakční časy, deprese, zmatenost, poruchy řeči a vidění, nemožnost mluvit, třes, dočasné ochrnutí nohou a paží, poruchy smyslů, závratě, bezmocnost, ztráta sebeovládání, delirium, cerebrální křeče, chorobná spavost a ztráta vědomí včetně kómatu, mělké dýchání a zpomalená srdeční činnost. Kromě toho se mohou vyskytnout známky adrenergní kontraregulace, například pocení, lepkavost kůže, úzkost, tachykardie, hypertenze, palpitace, angina pectoris a srdeční arytmie. Klinický obraz těžké hypoglykemické ataky může připomínat záchvat mrtvice. Příznaky obvykle odezní po příjmu sacharidů (cukru). Umělá sladidla neúčinkují. Z podávání jiných sulfonylmočovin je známo, že přes počáteční úspěšné a účinné ošetření se hypoglykémie může projevit znovu. Těžká či dlouhodobá hypoglykémie, kterou lze pouze dočasně kontrolovat obvyklým množstvím cukru, vyžaduje okamžité lékařské ošetření a někdy i hospitalizaci. Faktory zvyšující riziko hypoglykémie: - Neochota (zvláště u starších pacientů) či neschopnost pacienta spolupracovat. - Malnutrice, nepravidelné jídlo či opakovaná období nalačno. - Změny diety. - Nerovnováha mezi tělesnou aktivitou a příjmem cukru. - Konzumace alkoholu, zvláště v kombinaci s vynecháním jídla. - Renální nedostatečnost. - Těžce poškozená jaterní funkce.

3 - Předávkování Metisem. - Některé nekompenzované poruchy endokrinního systému ovlivňující metabolismus cukrů či kontraregulaci hypoglykémie (např. některé poruchy funkce štítné žlázy a adenohypofýzy či insuficience kůry nadledvin). - Současné podávání některých jiných léčivých přípravků (viz část "Interakce"). Léčba Metisem vyžaduje pravidelné sledování hladiny glukózy v krvi a moči. Kromě toho doporučujeme provádět stanovení glykosylovaného hemoglobinu. Během léčby Metisem je nutné také pravidelné hematologické sledování (zvláště hodnot leukocytů a trombocytů) a monitorace jaterní funkce. Během stresových situací (např. nehody, akutní chirurgické zákroky, infekce s horečkou atd.) může být vhodné dočasné převedení na inzulin. Dosud chybí zkušenosti s léčbou Metisem u pacientů s těžce poškozenou jaterní funkcí a pacientů na dialýze. U pacientů s těžce poškozenou ledvinovou a jaterní funkcí je indikován přechod na inzulin. Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy (1 mg tableta: 68,98 mg; 2 mg: 137,2 mg; 3 mg: 136,95 mg; 4 mg: 135,9 mg). Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami souvisejícími s galaktózovou intolerancí, Lapp-laktázovou deficiencí a glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento léčivý přípravek užívat. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Současné podávání Metisu s jinými léčivými přípravky může mít za následek nežádoucí zvýšení či omezení hypoglykemického účinku glimepiridu. Z tohoto důvodu lze užívat jiné léčivé přípravky pouze s vědomím lékaře či na jeho předpis. Glimepirid je metabolizován cytochromem P450 2C9 (CYP2C9). Tento metabolismus je ovlivňován současným podáváním induktorů či inhibitorů CYP2C9 (např. rifampicin resp. flukonazol). Výsledky ze studií in vivo interakcí uváděné v literatuře ukazují, že AUC glimepiridu se zhruba zdvojnásobí pod vlivem flukonazolu, jednoho z nejsilnějších inhibitorů CYP2C9. Na základě zkušeností s Metisem a jinými sulfonylmočovinami je třeba se zmínit o následujících interakcích. Účinky zesílené hypoglykémie se mohou projevit po současném podávání Metisu a mj. následujících přípravků: fenylbutazon, azapropazon a oxyfenbutazon sulfinpyrazon inzulin a orální antidiabetika některé sulfonamidy s dlouhodobým účinkem metformin tetracykliny salicyláty a kyselina p-aminosalicylová inhibitory MAO anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony chinolon chloramfenikol probenecid kumarinové antikoagulační přípravky mikonazol fenfluramin pentoxifyllin (vysoké parenterální dávky) fibráty tritokvalin inhibitory ACE flukonazol fluoxetin allopurinol sympatolytika

4 cyklo-, tro- a ifosfamidy. Hypoglykemický účinek glimepiridu je oslaben s následkem slabší kontroly diabetu, jestliže je Metis podáván současně s léky obsahujícími následující léčivé látky: estrogeny a progestageny saluretika, thiazidová diuretika látky stimulující funkci štítné žlázy, glukokortikoidy deriváty fenothiazinu, chlorpromazin adrenalin a sympatomimetika kyselina nikotinová (vysoké dávky) a její deriváty laxativa (dlouhodobé užívání) fenytoin, diazoxid, glukagon, barbituráty a rifampicin acetazolamid. Antagonisté H2 receptorů, beta blokátory, klonidin a reserpin mohou posilovat či oslabovat tlumicí účinek na krevní glukózu. Během léčby sympatolytiky, například beta blokátory, klonidinem, quanethidinem a reserpinem, mohou příznaky andrenergní kontraregulace zeslábnout či dokonce zcela vymizet. Akutní i chronický příjem alkoholu může hypoglykemický účinek glimepiridu nepředvídatelně posilovat či oslabit. Glimepirid může posilovat či oslabovat účinky kumarinových derivátů. 6. Těhotenství a kojení Těhotenství Rizika spojená s diabetem: Abnormální hladiny krevní glukózy během těhotenství jsou spojeny s vyšším výskytem vrozených abnormit a perinatální mortality. Krevní glukózu je tedy během těhotenství nutno pečlivě monitorovat, aby nedošlo k teratogennímu účinku. Za takových okolností je nutné nasazení inzulinu. Pacientky, které zvažují těhotenství, musí informovat lékaře. Rizika spojená s glimepiridem: O použití glimepiridu u těhotných žen nejsou k dispozici přiměřené údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu, která patrně souvisela s farmakologickým účinkem (hypoglykémie) glimepiridu (viz bod 5.3). Glimepirid proto nepodávejte během celého těhotenství. Jestliže pacientka léčená glimepiridem otěhotní či toto plánuje, je třeba ji co nejdříve převést na inzulinovou terapii. Kojení Údaje o vylučování přípravku v lidském mléce nejsou známy. Glimepirid je vylučován v mléce potkanů. Protože jiné sulfonylmočoviny vylučovány v lidském mléce jsou, a protože hrozí riziko hypoglykémie kojených dětí, kojení během léčby glimepiridem nedoporučujeme. 7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Schopnost koncentrace či reakce pacienta může být snížena vzhledem k hypoglykémii, hyperglykémii či například zhoršenému vidění. Toto může být rizikovým faktorem v situacích, kdy jsou tyto vlastnosti zvláště důležité (například při řízení vozidel či obsluze strojů).

5 Pacienty informujte, aby předcházeli hypoglykémii při řízení. Zvláště důležité je to u pacientů částečně či zcela neschopných zjistit varovné známky hypoglykémie a také u pacientů s častými hypoglykemickými stavy. V takových případech zvažte, zda jsou řízení či obsluha strojů vůbec vhodné. 8. Nežádoucí účinky Na základě zkušeností s glimepiridem a jinými sulfonylmočovinami je třeba zmínit následující nežádoucí účinky. Následující nežádoucí účinky jsou definovány takto: Velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté(>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10000, <1/1000), velmi vzácné (< 1/10000). Poruchy imunitního systému Ve velmi vzácných případech se lehké alergické reakce mohou rozvinout v závažné reakce s dušností, poklesem krevního tlaku a někdy i šokem. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické vaskulitidě. Může se vyskytnout i zkřížená alergie na sulfonylmočoviny, sulfonamidy či příbuzné látky. Poruchy krve a lymfatického systému Změny v krevním obrazu jsou během léčby Metisem jen vzácné. Mezi ně patří středně závažná až těžká trombocytopenie, leukopenie, erytrocytopenie, granulocytopenie, agranulocytóza, hemolytická anémie a pancytopenie. Tyto jevy jsou obecně reverzibilní po ukončení léčby. Poruchy metabolismu a výživy V ojedinělých případech byly po podání Metisu zjištěny hypoglykemické reakce. Tyto reakce se nejčastěji vyskytnou okamžitě, mohou být těžké a korekce není vždy snadná. Výskyt hypoglykemických reakcí závisí na individuálních faktorech, například na stravovacích návycích a dávkách - stejně jako u jiných hypoglykemických terapií (viz bod 4.4 "Zvláštní upozornění a opatření pro použití"). Oční poruchy Zvláště při zahájení léčby může vzhledem ke změnám v hladině krevní glukózy dojít k přechodným poruchám vidění. Gastrointestinální poruchy Gastrointestinální poruchy, například nevolnost, zvracení, průjmy, tlak v nadbřišku či pocit plného žaludku a bolesti břicha jsou velmi vzácné a jen vzácně vedou k ukončení terapie. Poruchy jater a žlučových cest Může dojít ke zvýšení hladin jaterních enzymů. Ve velmi vzácných případech může dojít k poškození jaterní funkce (např. s doprovodnou cholestázou a žloutenkou) a také vzniku hepatitidy, která může vést až k selhání jater. Poruchy kůže a podkoží Mohou se vyskytnout alergické kožní reakce, například svědění, prchavý exanthém a kopřivka. V ojedinělých případech může dojít k přecitlivělosti. Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání Ve velmi vzácných případech se objeví pokles sérových koncentrací sodíku. 9. Předávkování

6 Po požití nadměrné dávky může dojít k hypoglykémii trvající hodin, která se může opakovat i po obnovení normálních glukózových hodnot. Příznaky mohou trvat až 24 hodin po požití Metisu. Proto je obecně doporučena hospitalizace. Vyskytnout se může nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Hypoglykémie je obecně doprovázena neurologickými příznaky, například agitovanost, třes, poruchy vidění, potíže s koordinací, ospalost, kóma a křeče. Léčba se hlavně snaží zamezit absorpci glimepiridu, a to vyvoláním zvracení a následně pacientovým vypitím vody či limonády s aktivním uhlím (adsorbentem) a síranu sodného (projímadlo). Při požití velkého množství je indikována žaludeční laváž s následnou léčbou aktivním uhlím a síranem sodným. V případě silného předávkování je indikována hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Zajistěte co nejdříve podání glukózy, v případě potřeby bolusovou intravenózní injekcí 50 ml 50% roztoku, s následnou infúzí 10% roztoku, a to při pečlivém sledování glykémie. Dále pokračujte symptomatickou léčbou. Glukózu podávejte velmi opatrně a při současné monitoraci glykémie vzhledem k riziku škodlivé hyperglykémie. Toto platí zvláště při léčbě náhodné intoxikace Metisem u kojenců a malých dětí. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: orálně podávané léky snižující hladinu krevní glukózy: Sulfonamidy, deriváty močoviny. ATC kód: A10BB12. Glimepirid je orálně podávaná a léčivá hypoglykemická látka patřící do skupiny sulfonylmočovin. Lze použít při léčbě non-inzulin dependentního diabetes mellitus. Glimepirid působí hlavně stimulací uvolňování inzulinu z beta buněk slinivky. Stejně jako u jiných sulfonylmočovin je tento účinek způsoben zvýšenou citlivostí na fyziologickou stimulaci glukózou v beta buňkách pankreatu. Kromě toho má glimepirid zřejmě zesílený účinek na slinivku, který je také předpokládán u jiných sulfonylmočovin. Uvolňování inzulinu Sulfonylmočovina reguluje sekreci inzulinu uzavřením draslíkového kanálu citlivého na ATP v membráně beta buněk. Uzavření draslíkového kanálu vyvolává depolarizaci beta buněk a má za následek otevření vápníkových kanálů a zvýšený přítok vápníku do buňky. To vede k uvolňování inzulinu exocytózou. Glimepirid se váže s vysokou vazebnou a výměnnou rychlostí na specifický membránový protein beta buněk. Tento protein je asociován s ATP-citlivým draslíkovým kanálem, není však obvyklým vazebným místem sulfonylmočoviny. Extrapankreatická aktivita Extrapankreatickou aktivitou je např. zvýšená inzulinová senzitivita v periferní tkáni a pokles příjmu inzulinu v játrech. Příjem krevní glukózy periferním svalstvem a tukovou tkání probíhá prostřednictvím speciálních transportních proteinů umístěných v buněčné membráně. Transport glukózy do těchto tkání je krok, který limituje rychlost glukózového metabolismu. Glimepirid velmi rychle zvyšuje počet aktivních molekul zajišťujících transport glukózy v plazmatických membránách svalových a tukových buněk, což má za následek stimulaci příjmu glukózy. Glimepirid zvyšuje aktivitu glykosyl-fosfatidylinositol-specifické fosfolipázy C, která může být spojena s lipogenezí a glykogenezí indukovanou lékem a probíhající v izolovaných tukových a

7 svalových buňkách. Glimepirid inhibuje produkci glukózy v játrech zvyšováním nitrobuněčné koncentrace fruktózo-2,6-bisfosfátu, který inhibuje glukoneogenezi. Obecné informace U zdravých dobrovolníků je minimální účinná orálně podávaná dávka přibližně 0,6 mg. Účinek glimepiridu je úměrný podané dávce a reprodukovatelný. Fyziologická odezva na akutní tělesnou námahu, tedy snížení sekrece inzulinu, funguje i během léčby glimepiridem. V účinku léku podávaného 30 minut před jídlem či jen krátce před ním nebyl shledán významný rozdíl. U diabetických pacientů lze dobrou kontrolu diabetu po 24 hodin dosáhnout jedinou dávkou denně. Ačkoli hydroxylovaný metabolit glimepiridu u zdravých osob způsobil malý, ale významný pokles hladiny sérové glukózy, podílí se na celkovém účinku pouze z menší části. Kombinovaná terapie s metforminem Klinická studie s pacienty, kde diabetes nebylo možno dostatečně regulovat maximální dávkou metforminu, ukázala zlepšení této regulace při kombinované léčbě s glimepiridem oproti aplikaci samotného metforminu. Kombinovaná terapie s inzulinem Údaje o kombinované terapii s inzulinem jsou omezené. U pacientů, kde diabetes nelze dostatečně regulovat maximální dávkou glimepiridu, lze začít současně podávat inzulin. Ve dvou klinických studiích tato kombinace zajistila stejné zlepšení kontroly jako inzulin samotný; při kombinované terapii však stačila nižší průměrná dávka inzulinu. 2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Biologická dostupnost glimepiridu po orálním podání je úplná. Příjem potravy neměl na absorpci vliv, pouze mírně poklesla rychlost absorpce. Maximální sérové koncentrace (Cmax) jsou dosaženy cca 2,5 hodiny po orálním příjmu léku (střední hodnota 0,3 mikrogramu/ml při opakovaných dávkách 4 mg denně), a existuje lineární vztah mezi dávkou a Cmax, a dávkou a AUC (oblast pod křivkou závislosti koncentrace na času). Distribuce Glimepirid má nízký distribuční objem (asi 8,8 l, což zhruba odpovídá distribučnímu objemu albuminu), vysokou vaznost na protein (>99%) a nízkou clearance (asi 48 ml/min.). U zvířat je glimepirid vylučován do mléka. Glimepirid prochází placentou. Průchod z krve přes mozkovou bariéru je nízký. Biotransformace a eliminace Sérový poločas eliminace, který je podstatný pro sérové koncentrace při opakovaných dávkách, je 5-8 hodin. Při vyšších dávkách byly pozorovány mírně delší poločasy. Po jediné dávce glimepiridu značeného izotopem bylo 58% radioaktivity zjištěno v moči a 35% ve stolici. V moči nebyla zjištěna žádná nezměněná látka. Dva metabolity - hydroxylovaný a karboxylovaný derivát (které s největší pravděpodobností vznikly v jaterním metabolismu (hlavně enzym CYP2C9)) - byly zjištěny v moči a stolici. Po orálním podání glimepiridu činily terminální poločasy těchto 2 metabolitů 3-6 a 5-6 hodin. Srovnání jednorázové a opakované denní dávky neodhalilo významné farmakokinetické rozdíly, a variabilita mezi pacienty byla velmi nízká. K relevantní akumulaci nedocházelo. Farmakokinetika u mužů a žen byla podobná, stejně jako u mladých a starých (nad 65 let) pacientů. U pacientů s nízkou kreatininovou clearance byla tendence k nárůstu glimepiridové clearance a k poklesu průměrných sérových koncentrací, což bylo s největší pravděpodobností dáno rychlejší eliminací způsobenou nižší

8 proteinovou vazbou. Eliminace uvedených metabolitů ledvinami byla snížena. U pacientů s poškozenou ledvinovou funkcí nehrozí zvláštní riziko akumulace. Farmakokinetika u pěti nediabetiků po operaci žlučovodu byla podobná situaci u zdravých osob. 3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Při dávkách, které vysoce překračují terapeutické dávky indikované u člověka,byly zjištěny předklinické účinky podle všeho jen s malou klinickou závažností či způsobené farmakodynamickými účinky přípravku (hypoglykémie). Tyto výsledky byly stanoveny na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity léku v opakovaných dávkách, studiích genotoxicity karcinogenity a reprodukční toxicity. Nežádoucí účinky zjištěné u samic a potomků v testech reprodukční toxicity (které zahrnují ověření toxicity embryonální, teratogenity a toxicity vývojové) byly podle všeho způsobeny sekundárně hypoglykemickým účinkem léku. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek monohydrát laktózy sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) magnesium-stearát mikrokrystalická celulóza povidon K30 Kromě toho přípravek obsahuje některé z následujících barviv: Metis tableta 1 mg: červený oxid železitý (E172), Metis tableta 2 mg: žlutý oxid železitý (E172), hlinitý lak indigokramínu (E132). Metis tableta 3 mg: žlutý oxid železitý (E172). Metis tableta 4 mg: indigokarmín (E132) Inkompatibility Neuplatňuje se Doba použitelnosti 3 roky Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání Druh obalu a velikost balení Blistry oranžové PVC/hliník. Velikosti balení: 20, 30, 50, 60, 90 a 120 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Gedeon Richter Ltd. Gyömroi út Budapest

9 Maďarsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 1 mg: 18/443/06-C 2 mg: 18/444/06-C 3 mg: 18/445/06-C 4 mg: 18/446/06-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 2rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159834/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-GLIMEPIRID 1 mg APO-GLIMEPIRID 2 mg APO-GLIMEPIRID 3 mg APO-GLIMEPIRID 4 mg APO-GLIMEPIRID

Více

Metis 1 mg tablety Metis 2 mg tablety Metis 3 mg tablety Metis 4 mg tablety

Metis 1 mg tablety Metis 2 mg tablety Metis 3 mg tablety Metis 4 mg tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metis 1 mg tablety Metis 2 mg tablety Metis 3 mg tablety Metis 4 mg tablety Léčivá látka: 1 mg či 2 mg či 3 mg či 4 mg glimepiridum v jedné tabletě Přečtěte

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls147552/08 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Normodiab 30 mg tablety s řízeným uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

GLYMEXAN 4 mg, tablety GLYMEXAN 6 mg, tablety Glimepiridum

GLYMEXAN 4 mg, tablety GLYMEXAN 6 mg, tablety Glimepiridum Sp.zn.sukls208022/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta GLYMEXAN 4 mg, tablety GLYMEXAN 6 mg, tablety Glimepiridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg (Glimepiridum) tablety

GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg (Glimepiridum) tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat

Více

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg Sp. zn. sukls132328/2013 a k sp. zn. sukls217249/2012, sukls83651/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls167070/2013, sukls167093/2013, sukls167113/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ GLYMEXAN 1 mg:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls167024/2013, sukls167025/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYMEXAN 4 mg GLYMEXAN 6 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ GLYMEXAN 4 mg: Jedna tableta obsahuje 4 mg glimepiridum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ GLYMEXAN 1 mg: Jedna tableta obsahuje 1 mg glimepiridum. GLYMEXAN 2 mg: Jedna

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLIMEGAMMA 1 MG GLIMEGAMMA 2 MG GLIMEGAMMA 3 MG GLIMEGAMMA 4 MG GLIMEGAMMA 6 MG tablety (Glimepiridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GLIMEGAMMA 1 MG GLIMEGAMMA 2 MG GLIMEGAMMA 3 MG GLIMEGAMMA 4 MG GLIMEGAMMA 6 MG tablety (Glimepiridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLIMEGAMMA 1 MG GLIMEGAMMA 2 MG GLIMEGAMMA 3 MG GLIMEGAMMA 4 MG GLIMEGAMMA 6 MG tablety (Glimepiridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta GLYMEXAN 1 mg, tablety GLYMEXAN 2 mg, tablety GLYMEXAN 3 mg, tablety Glimepiridum

Příbalová informace: informace pro pacienta GLYMEXAN 1 mg, tablety GLYMEXAN 2 mg, tablety GLYMEXAN 3 mg, tablety Glimepiridum Sp.zn.sukls207946/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta GLYMEXAN 1 mg, tablety GLYMEXAN 2 mg, tablety GLYMEXAN 3 mg, tablety Glimepiridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Oltar 1 mg: Bílé nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami.

Oltar 1 mg: Bílé nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami. Sp.zn.sukls196836/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Oltar 1 mg Oltar 2 mg Oltar 3 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oltar 1 mg: Jedna tableta obsahuje glimepiridum 1 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Tablety bílé tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami, nepotahované.

Tablety bílé tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami, nepotahované. Sp.zn.sukls207946/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYMEXAN 1 mg, tablety GLYMEXAN 2 mg, tablety GLYMEXAN 3 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glymexan 1 mg: Jedna tableta

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

Zelené, ploché, tablety ve tvaru tobolky s GM nad a 2 pod půlicí rýhou na jedné straně a G nad a G pod půlicí rýhou na druhé straně.

Zelené, ploché, tablety ve tvaru tobolky s GM nad a 2 pod půlicí rýhou na jedné straně a G nad a G pod půlicí rýhou na druhé straně. Sp.zn.sukls92238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glimepirid Mylan 2 mg Glimepirid Mylan 3 mg Glimepirid Mylan 4 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepirid Mylan 2 mg Jedna tableta

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MELYD 1 mg tablety MELYD 2

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

GLYMEXAN 6 mg: Žluté, nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami (12,5 x 6,5 mm) s půlicí rýhou

GLYMEXAN 6 mg: Žluté, nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami (12,5 x 6,5 mm) s půlicí rýhou Sp.zn.sukls208022/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYMEXAN 4 mg, tablety GLYMEXAN 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glymexan 4 mg: Jedna tableta obsahuje glimepiridum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54299/2008, sukls54302/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54299/2008, sukls54302/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54299/2008, sukls54302/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Oltar 4 mg Oltar 6 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oltar 4 mg:

Více

GLYMEXAN 4 mg GLYMEXAN 6 mg tablety Glimepiridum

GLYMEXAN 4 mg GLYMEXAN 6 mg tablety Glimepiridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls116831/2010, sukls116833/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLYMEXAN 4 mg GLYMEXAN 6 mg tablety Glimepiridum Přečtěte si pozorně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje 71,3 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje 71,3 mg monohydrátu laktosy. sp.zn. sukls138016/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CLARITINE Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Jedna 10 mg tableta loratadinu obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flexove 625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje glukosaminum 625 mg (ve formě glukosamini hydrochloridum). Úplný seznam

Více

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. sp.zn.: sukls81995/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loratadin-ratiopharm 10 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Glimepirid-ratiopharm 4 mg tablety (glimepiridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Glimepirid-ratiopharm 4 mg tablety (glimepiridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15537/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Glimepirid-ratiopharm 4 mg tablety (glimepiridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls110694/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glurenorm tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje gliquidonum 30 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Oltar 4 mg, tablety Oltar 6 mg, tablety. Glimepiridum

Oltar 4 mg, tablety Oltar 6 mg, tablety. Glimepiridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54299/2008, sukls54302/2008 a příloha ke sp.zn.sukls24630-31/2009 Příbalová informace: Informace pro uživatele Oltar 4 mg, tablety Oltar 6 mg, tablety

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Luivac 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 tableta obsahuje 3 mg Lysatum bacteriale mixtum ex min. 1x10 9 bakterií z každého následujícího

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls53327/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Laevolac 10 g/15 ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CLARITINE 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tablety: Jedna tableta obsahuje 10 mg loratadinum. Sirup: Jeden ml sirupu obsahuje 1 mg loratadinum. Pomocné

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159834/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159834/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159834/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE APO-GLIMEPIRID 1 mg APO-GLIMEPIRID 2 mg APO-GLIMEPIRID 3 mg APO-GLIMEPIRID 4 mg APO-GLIMEPIRID 6 mg Tablety (Glimepiridum)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eglymad 2 mg Eglymad 3 mg Eglymad 4 mg. Glimepiridum tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Eglymad 2 mg Eglymad 3 mg Eglymad 4 mg. Glimepiridum tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eglymad 2 mg Eglymad 3 mg Eglymad 4 mg Glimepiridum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls40560/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 1mg/ml sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml sirupu obsahuje loratadinum 1 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

sp.zn. sukls94288/2010 a sukls89483/2014

sp.zn. sukls94288/2010 a sukls89483/2014 sp.zn. sukls94288/2010 a sukls89483/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele MANINIL 5 5 mg, tablety glibenclamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CLARITINE Sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml sirupu obsahuje 1 mg loratadinum. Jeden ml loratadinového sirupu obsahuje 600 mg sacharosy.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls209353/2009, sukls209354/2009, sukls209355/2009, sukls209357/2009 Příbalová informace Informace pro uživatele MELYD 1 mg tablety MELYD 2

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

OLTAR 3 MG (Glimepiridum) Tablety

OLTAR 3 MG (Glimepiridum) Tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls49135/2008 a příloha ke sp.zn.sukls246229/2009 Příbalová informace, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levemir 100 j./ml injekční roztok v zásobní vložce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 100 jednotek insulinum detemirum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum (4 8 : 1), extrahováno ethanolem 30 % (m/m). Sp.zn.sukls15900/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucoplant břečťanový sirup proti kašli sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml roztoku obsahuje Hederae helicis folii extractum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80329/2011 Příbalová informace - Rp. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

sp.zn.sukls188553/2014

sp.zn.sukls188553/2014 sp.zn.sukls188553/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU tablety s prodlouženým uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls239605/2009 a příloha k sp. zn. sukls137296/2009, sukls161897/2009, sukls161901/2009, sukls137266/2009, sukls33946/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bayflex

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Sp. zn. sukls6920/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETAHISTIN ACTAVIS 16 mg

Sp. zn. sukls6920/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETAHISTIN ACTAVIS 16 mg Sp. zn. sukls6920/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETAHISTIN ACTAVIS 16 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 16 mg. Pomocná látka

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg (Glimepiridum) tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg (Glimepiridum) tablety sp.zn. sukls167070/2013, sukls167093/2013, sukls167113/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GLYMEXAN 1 mg GLYMEXAN 2 mg GLYMEXAN 3 mg (Glimepiridum) tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CYSAXAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 100 mg. Pomocné látky: monohydrát laktosy 167,0

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls165662-65/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls165662-65/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls165662-65/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Glemid 2 mg Glemid 3 mg Glemid 4 mg Glemid 6 mg tablety glimepiridum Přečtěte si

Více

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Čirý žluto-hnědý sirup s charakteristickou příchutí medu a citronu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Čirý žluto-hnědý sirup s charakteristickou příchutí medu a citronu. Sp.zn.sukls121997/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU OlynMuco s příchutí medu a citronu 20 mg/ml 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tento přípravek obsahuje guaifenesinum 20 mg v 1 ml.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gliclazide Krka 30 mg tablety s řízeným uvolňováním gliclazidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gliclazide Krka 30 mg tablety s řízeným uvolňováním gliclazidum Sp.zn.sukls276238/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Gliclazide Krka 30 mg tablety s řízeným uvolňováním gliclazidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa.

Pomocné látky se známým účinkem: prostý sirup 67%, usušená tekutá glukosa. sp.zn. sukls24303/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 mg GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 mg. tablety (Glimepiridum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 mg GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 mg. tablety (Glimepiridum) Sp.zn. sukls176567/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 mg GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 mg tablety (Glimepiridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace č.j.: sukls37854/2001 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace č.j.: sukls37854/2001 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o opravě prodloužení registrace č.j.: sukls37854/2001 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU P A R A L E N 125 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls245523/2011 www.lekarna-madona.cz zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GSCondro 1500 mg, prášek pro perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls7461/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls7461/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls7461/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Agnucaston potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta Agnucastonu obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Glemid 2 mg Glemid 3 mg Glemid 4 mg Glemid 6 mg. tablety. glimepiridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Glemid 2 mg Glemid 3 mg Glemid 4 mg Glemid 6 mg. tablety. glimepiridum sp.zn.sukls209718/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Glemid 2 mg Glemid 3 mg Glemid 4 mg Glemid 6 mg tablety glimepiridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ewofex 120 mg potahované tablety SOUHRN

Více

Betahistin je indikován k léčbě Ménièrova syndromu, charakterizovaného následujícími příznaky: vertigo, tinnitus, ztráta sluchu a nauzea.

Betahistin je indikován k léčbě Ménièrova syndromu, charakterizovaného následujícími příznaky: vertigo, tinnitus, ztráta sluchu a nauzea. Sp.zn.sukls74923/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VERTIBETIS 16 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 16 mg. Pomocná látka/pomocné

Více

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls36700/2010

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls36700/2010 Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls36700/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Granisetron Teva 1 mg/1 ml 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje granisetronum 1 mg (jako

Více

LAGOSA 150 mg Obalené tablety

LAGOSA 150 mg Obalené tablety sp.zn. sukls198252/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LAGOSA 150 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cardui mariae fructus extractum siccum (35-40:1) 204 mg (odpovídá

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls77078/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ Zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny.

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny. Sp.zn.sukls81671/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyclonamine 500 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje etamsylatum 500 mg. Léčivý přípravek obsahuje

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Oltar 1 mg, tablety. Glimepiridum

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Oltar 1 mg, tablety. Glimepiridum Sp.zn.sukls196836/2013 Příbalová informace: Informace pro pacienta Oltar 1 mg, tablety Glimepiridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

HERPESIN 200 HERPESIN 400

HERPESIN 200 HERPESIN 400 Příloha č. 1 k sdělení sp.zn.sukls201777/2010, sukls201779/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Léčivá látka: obsahuje aciclovirum (aciklovir) 200 mg

Více

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety Sp. zn. sukls132328/2013 a k sp. zn. sukls217249/2012, sukls83651/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety glimepiridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

U dospělých lze metformin sprodlouženým uvolňováním užívat jako monoterapii nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem.

U dospělých lze metformin sprodlouženým uvolňováním užívat jako monoterapii nebo v kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls198077/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU METFORMIN-TEVA XR 500 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým

Více