ŠVP - Profil absolventa Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP - Profil absolventa Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49"

Transkript

1 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: STROJÍRENSTVÍ - POČÍTAČOVÁ PODPORA KONSTRUOVÁNÍ Motivační název: Kód a název oboru: M/01 Strojírenství Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia (v letech): 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Platnost od: od Předkladatel: Název školy Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49 IZO IČ Adresa tř. 17. listopadu 49, Olomouc Ředitel Ing. Martina Zahnášová Kontakty (+420) Telefon (+420) www Fax (+420) Profil absolventa: UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI: Typické pracovní činnosti, pozice či povolání: - konstruktér - střední kádr v managementu jakosti - dispečer výroby, provozu a dopravy - investic a engineeringu - mechatronik - mistr - normovač - projektant - technický manažer provozu - technolog Strana 1 z 5

2 - zkušební technik - pracovník technického rozvoje Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, v údržbě a provozu strojů a zařízení, obchodně-technických službách, marketingu apod. Absolventi studijního oboru strojírenství jsou připraveni i k terciárnímu studiu technických a ekonomických oborů. Tzn. pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, ale i ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Absolvent je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále si během studia osvojil dovednosti používat vědecky fundované metody práce na odpovídající odborné úrovni a cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání v souladu s právními normami společnosti a zásadami demokracie. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, STUPEŇ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení, kterým absolvent získává doklad o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách. Klíčové kompetence Kompetence k učení Vytváří si kladný vztah ke vzdělávání a používá efektivní způsoby učení Pracuje efektivně při získávání informací i se získanými informacemi Vyhodnocuje svoje dílčí pokroky při dosahování cíle učení a stanovuje si další dílčí cíle a strategie s ohledem na vytyčený cíl učení Kompetence k řešení problémů Zná obecný postup a pravidla pro řešení daných problémů Zvládá základní pravidla týmové spolupráce Komunikativní kompetence Strana 2 z 5

3 Vyjadřuje se v různých učebních, životních i pracovních situacích písemnou i ústní formou na úrovni, která zaručuje bezproblémovou komunikaci s okolím Dokáže komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce v běžných situacích i ve své odbornosti Personální a sociální kompetence Je schopen v rámci své osobnosti sebepoznání a péče o svůj duševní i fyzický rozvoj Vnímá v rámci své osobnosti reálně svoji sociální situaci jak v pracovním procesu, tak v osobním životě a dokáže na ni adekvátně reagovat. Občanské kompetence a kulturní povědomí Jako občan se chová v souladu s veřejným zájmem Uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých. Umí vyjádřit jaký význam má přírodní prostředí pro kvalitu života člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Na základě své profesní orientace a informací, které umí získat, reálně přistupuje ke svému uplatnění na trhu práce a u samotného zaměstnavatele. Rozumí podstatě soukromého podnikání Matematické kompetence Provádí bezchybně základní matematické operace s čísly Nachází vztahy mezi jevy a předměty, dokáže je využít pro řešení daného problému, dokáže prakticky aplikovat matematické znalosti a postupy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Pracuje s osobním počítačem a jeho základním i aplikačním programovým vybavením; využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi Strana 3 z 5

4 Odborné kompetence Navrhovat a konstruovat strojní součásti, mechanizmy a části strojů, nástroje, nářadí, přípravky aj. výrobní pomůcky, volit prvky technického vybavení budov, technologického vybavení pracovišť apod. a navrhovat jejich umístění Dokáže dimenzovat strojní součásti a konstrukce. Správně volí druhy polotovarů a zpracování materiálu pro daný účel. Konstruuje jednoduché nástroje a výrobní pomůcky. Přečte technické údaje z výkresů, vytváří výkresy výrobní i sestavení a umí zpracovat příslušnou technickou dokumentaci. Navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výrobky Vytváří technologické postupy a postupy montáže výrobků a podskupin. Navrhne způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků. Navrhovat systémy péče o technický stav strojů a zařízení, způsoby zjišťování jejich technického stavu, postup práce při jejich revizích, údržbě a opravách Sestaví plán údržby strojů a zařízení, způsob zjištění jejich technického stavu a vhodný způsob potřebných oprav. Měřit základní technické veličiny Umí navrhnout a vyhodnotit správný postup měření daných součástí, jejich vzájemných poloh i jakosti povrchu. O měření vede záznamy v protokolu. Provádí zkoušky mechanických a technologických vlastností, dokáže vyhodnotit záznam komplexního měření, zná principy zátěžových zkoušek strojů a zařízení. Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pro podporu efektivní práce Využívá aplikační programy pro podporu konstukční a technologické přípravy výroby - CAD, CAM. Je seznámen s dalšími aplikačními programy potřebnými pro sdílení technických informací potřebných pro výrobu a sledování technického stavu strojů. Strana 4 z 5

5 Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Jedná ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. Strana 5 z 5