Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z"

Transkript

1 Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni

2 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém České republiky postaven na třech zdrojích budoucího důchodu. 1. pilíř Státní systém důchodů 2. pilíř Důchodové spoření 3. pilíř Doplňkové penzijní spoření Pracovní fáze života Průběžný systém Odvedené peníze jsou použity na výplatu penzí současným důchodcům. Nic si nespořím, nic se nedědí. Odvádím státu: 28 % (pokud nevstoupím do 2. pilíře), 25 % ze mzdy (pokud spořím ve 2. pilíři). Fondový systém Odvedené peníze jsou moje a zhodnocují se na mém důchodovém účtu. V případě úmrtí se dědí. Spořím si: 3 % (místo odvodu státu posílám na svůj důchodový účet), 2 % navíc ze mzdy. Fondový systém Odvedené peníze jsou moje a zhodnocují se na mém penzijním účtu. V případě úmrtí se dědí. Spořím si: volitelnou částku, získám příspěvek státu a případně i zaměstnavatele. Důchodová fáze života Důchod dle zákona Jeho výše je dána pravidly stanovenými zákonem v okamžiku mého odchodu do důchodu. Spravedlivý důchod Výše důchodu záleží pouze na tom, kolik jsem si sám naspořil (a v případě doživotní penze i na očekávané době života). Spravedlivý důchod Výše důchodu záleží pouze na tom, kolik jsem si sám naspořil (a v případě doživotní penze i na očekávané době života). Allianz Strážce penze Unikátní životní pojištění, které ochrání Vaši schopnost spořit si i v případech, kdy Vám to fi nanční situace z důvodu invalidity, pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti nedovoluje. Speciální vlastností je doživotní výplata dávky v případě potřeby dlouhodobé péče. Normal Optimal Exkluziv Příčina úraz / nemoc /- / / Invalidita (2. stupeň) Invalidita (3. stupeň) Bezmocnost Dlouhodobá péče Roční valorizace Pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání

3 Základní vlastnosti 2. a 3. pilíře 2. pilíř 3. pilíř Důchodové Doplňkové spoření Hlavní vlastnosti penzijní spoření Dobrovolná Účast ve spoření Dobrovolná Od Možnost sjednání Od Ne Možnost předčasně ukončit Ano Ano Převod k jiné společnosti Ano Ne (v nemoci či nezaměstnanosti se příspěvky neodvádí) Přerušení placení Ano Příspěvky a daňové výhody 2 % ze mzdy Příspěvky účastníka Minimálně 100 Kč měsíčně 3 % ze mzdy (snížení odvodů) Příspěvky státu Kč měsíčně Ne Příspěvky zaměstnavatele Ano Ne Ne Daňové výhody příspěvek účastníka Daňové výhody příspěvek zaměstnavatele Ano, až Kč snížení daňového základu Ano, až Kč ročně Výplaty Ve formě penze Odchod do důchodu Jednorázově nebo penze Ne Předdůchod Ano Prostředky jsou předmětem dědictví Úmrtí účastníka během spoření Prostředky vyplaceny určené osobě nebo součástí dědictví Předdůchody Předdůchody byly zákonem zavedeny od 1. ledna Mezi jejich základní vlastnosti (stav k ) patří: apple možnost odejít do předdůchodu nejdříve 5 let před důchodem, apple vyplácí se z peněz naspořených ve třetím důchodovém pilíři (DPS), apple vyplácí se minimálně po dobu 2 let, apple stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod, apple jako předdůchod je třeba pobírat nejméně částku, která odpovídá 30 % průměrného platu, apple po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.

4 Investiční strategie výnos výnos Konzervativní fond Fond státních dluhopisů Konzervativní fond Vyvážený fond Dynamický fond Vyvážený fond Dynamický fond riziko Fond Selection riziko dluhopisy akcie (max. podíl) dluhopisy akcie (max. podíl) Allianz 2. pilíř V důchodovém spoření si účastník volí z nabídky 4 důchodových fondů. Fondy lze vzájemně kombinovat. Allianz 3. pilíř V doplňkovém penzijním spoření jsou k dispozici 3 standardní účastnické fondy a speciální fond Selection. Důležité Podrobnější informace o investiční strategii jsou součástí Sdělení klíčových informací a Statutu jednotlivých fondů. Slovníček AUTObalance unikátní služba, která každé kalendářní čtvrtletí zkontroluje rozložení majetku ve fondech a v případě, že se liší od nastavené investiční strategie, provede úpravu. AUTOpilot služba, která s blížícím se koncem spoření přesouvá peníze z dynamických fondů do konzervativních a tak ochrání peníze proti náhlému propadu ceny. Příklad využití služby AUTOpilot (Plus) pro klienta, který na počátku zvolil 100% investování do dynamického fondu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dynamický fond Vyvážený fond Konzervativní fond Počet let před koncem spoření

5 Druhy penzí Variantu důchodu si lze zvolit (z níže uvedených možností) až v okamžiku odchodu do důchodu. U doplňkového penzijního spoření (3. pilíř) lze také vybrat naspořené prostředky: apple jednorázově, apple využít možnosti předdůchodu, apple v případě invalidity lze o výplatu důchodu požádat od okamžiku přiznání invalidního důchodu třetího stupně (minimální spořicí doba je 36 měsíců). 2. pilíř Důchod na 20 let* Výplata po dobu 20 let. Doživotní důchod Výplata do okamžiku úmrtí. 3. pilíř Doživotní důchod + 3 roky pozůstalostní důchod Výplata do okamžiku úmrtí, následně po dobu 3 let určené osobě. Penze s určenou výší* Penze na určenou dobu* Penze na určenou dobu* Doživotní penze Výplata v požadované výši až do vyčerpání prostředků. Výplata po zvolenou dobu, nejméně 3 roky. Výše důchodu se mění dle vývoje investice. Výplata po zvolenou dobu, nejméně 3 roky. Výše penze je stále stejná. Výplata do okamžiku úmrtí. U důchodů označených * jsou v případě dřívějšího úmrtí nevyplacené prostředky součástí dědictví. Modré druhy důchodů vyplácí pojišťovna, fi alové penzijní společnost. V případě předdůchodů (vypláceny z 3. pilíře) je minimální doba výplaty u penzí na dobu určenou 2 roky. Věk odchodu do důchodu (roky + měsíce) Je stanoven zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Ročník narození V kolika do důchodu Ročník narození V kolika do důchodu Ročník narození V kolika do důchodu

6 1 Otázky a odpovědi Jaká je optimální výše příspěvku do doplňkového penzijního spoření (3. pilíř)? Minimální výše pro získání státního příspěvku je 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek 230 Kč získáte při měsíční úložce Kč a nejvyšší daňový odpočet při měsíčním příspěvku Kč (tedy Kč ročně). Měsíční příspěvek Státní příspěvek Daňové odpočty Kč Nejvyšší státní příspěvek Kč Maximální daňové odpočty 2 Co znamená služba Daňový automat? Abyste získali maximální daňové odpočty, musíte buď každý měsíc platit Kč, nebo na konci roku v prosinci doplatit částku zbývající do Kč. Služba Daňový automat Vám automaticky navýší prosincový příspěvek a umožní Vám tak doplatit prostředky. Od ledna pak opět sníží měsíční příspěvek na sjednanou výši. Hlavní výhody apple Nemusíte žádat každý rok o navýšení prosincového příspěvku. apple Záleží jen na vašich možnostech, kolik v prosinci zaplatíte (standardně, plný doplatek do Kč nebo méně). apple Služba je bezplatná. 3 Kde zjistím více informací o fondech? Aktuální hodnota jednotky je pravidelně zveřejňována na adrese Srozumitelný popis investiční strategie je součástí dokumentu Sdělení klíčových informací (ke stažení na Klí ové informace d chodového fondu Základní údaje V tomto sd lení ú astník nebo zájemce nalezne klí ové informace o d chodovém fondu a o d chodovém spo ení. Nejde o propaga ní sd lení; poskytnutí t chto informací vyžaduje zákon. Ú elem je, aby ú astník nebo zájemce lépe pochopil zp sob investování tohoto d chodového fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda zvolit tento d chodový fond, se ú astník m a zájemc m doporu uje se s tímto sd lením seznámit. Základní charakteristika d chodového spo ení D chodové spo ení je sou ástí d chodového systému eské republiky, tvo í tzv. 2. d chodový pilí. Jeho vlastnosti jsou dány zákonem. 426/2011 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis. Stát se ú astníkem (tj. za ít spo it v tomto produktu) m že fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let. Vstoupit m že kdykoliv do konce kalendá ního roku, ve kterém dosáhne v ku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od do Výše m sí ního p ísp vku ú astníka je tvo ena ze dvou pevn nastavených výší p ísp vk : 3 % z hrubé mzdy (u OSV z vym ovacího základu), o tyto 3 % jsou sníženy povinné odvody na sociální pojišt ní, a 2 % navíc z hrubé mzdy ú astníka. Celkov si ú astník spo í (3 + 2) % z hrubé mzdy. Vstupem do 2. pilí e dojde ke snížení budoucího státního d chodu (1. pilí ). Zaregistrovanou smlouvu o d chodovém spo ení nelze vypov d t nebo od ní odstoupit. V p ípad nemoci i nezam stnanosti se m sí ní p ísp vky neodvádí. Ú astník má povinnost odvád t pojistné na d chodové spo ení orgán m Finan ní správy eské republiky a povinnost oznámit ú ast na d chodovém spo ení zam stnavateli, nebo podat pojistné p iznání. Allianz d chodový fond státních dluhopis D chodové spo ení (2. pilí ) Penzijní Allianz penzijní spole nost, a. s. Ke Štvanici 656/3, Praha 8, PS spole nost I : (sou ást Allianz Group) Allianz d chodový fond státních dluhopis, Allianz penzijní spole nost, a. s. Název, typ fondu fond dle zákona 426/2011 Sb. o d chodovém spo ení (dále jen D chodový fond) Druh Dluhopisový fond fondu investuje zejména do státních dluhopis. Allianz penzijní spole nost, a. s., nabízí v rámci d chodového spo ení následující ty i d chodové fondy.* A B C D Allianz d chodový fond státních dluhopis Allianz konzervativní d chodový fond Allianz vyvážený d chodový fond Allianz dynamický d chodový fond Jednotlivé d chodové fondy se liší výší potenciálního výnosu a investi ním rizikem. Výnosy A B C S vámi od A do Z D Riziko * Úplné názvy d chodových fond jsou uvedeny ve statutech fond.

7 4 5 Mohu kdykoliv zjistit hodnotu mých úspor? Ano. Každý klient Allianz penzijní společnosti má možnost on-line přístupu ke svému důchodovému a penzijnímu účtu prostřednictvím webové aplikace MojeAllianz (dostupné na adrese Jaké platím poplatky? Z hlediska poplatků je 2. a 3. pilíř nejvýhodnějším způsobem dlouhodobého spoření na důchod. Zákon omezuje nejen druhy běžných poplatků, ale i jejich výši. Podobně je regulována i výše poplatků za jednorázové úkony na žádost klienta. Aktuální výši poplatků naleznete na webu 2. pilíř 3. pilíř Z hodnoty fondu Max. 0,3 % 0,6 % Max. 0,4 % 0,8 % Ze zhodnocení Max. 10 % Max. 10 % Měsíční poplatek není není Výstupní poplatek není není Počáteční poplatek není není Inkasní poplatek není není 6 Jaké změny mého důchodového spoření jsou možné? V případě požadavku na změnu můžete využít MojeAllianz.cz, získat potřebné formuláře na nebo kontaktujte Vašeho poradce. 2. pilíř 3. pilíř Navýšení/snížení příspěvku x Ano Změna investiční strategie (alokace) Ano Ano Převod mezi fondy Ano Ano Změna údajů (bydliště, ) Ano Ano Přerušení placení x Ano Sjednání / zrušení Daňového automatu x Ano Sjednání / zrušení AUTObalance Ano Ano Sjednání / zrušení AUTOpilot Plus Ano Ano

8 Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz penzijní společnost, a. s., nepřebírá žádný závazek za aktualizaci zde obsažených informací. Pro více informací kontaktujte Allianz penzijní společnost, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní lince Allianz penzijní společnost, a. s. Ke Štvanici 656/ Praha 8, Česká republika tel.: BAP/01/2013/198

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE

2. PILÍŘ Důchodové spoření FONDOVÝ SYSTÉM DOBROVOLNÝ VSTUP VÝSTUP NELZE Důchodová reforma pro někoho výhodná, pro někoho ne 2012 AWD Česká republika s.r.o., Oddělení produktového managementu O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti,

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život

Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zdravý život 8814 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ VITAL INVEST ze dne 10. 3. 2014 ČÁST I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pojištění VITAL INVEST je soukromé pojištění osob, jehož základ

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více