Informace pro zájemce o sociální službu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro zájemce o sociální službu"

Transkript

1 Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, Plzeň (dále jen Domov). Dostanete se k nám tramvají č. 4 ve směru Košutka, zastávka Boženy Němcové, poté dle směrových tabulí (směr Městská nemocnice Privamed). 2) Kontaktní údaje Veškeré potřebné informace Vám podají sociální pracovníci. Telefon: , E- mail: Web: 3) Komu poskytujeme služby? Všechny služby v Domově jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách. Služby jsou uživatelům poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb s ohledem na individuální potřeby uživatele. Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v oblasti péče o vlastní osobu a soběstačnosti je vyjádřena závislostí ve výši II., III. nebo IV. stupně závislosti a kteří pobírají starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se o osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci následkem závažného zdravotního stavu a které vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna tuto péči zajistit sama. List 1 (celkem 6)

2 Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. V Domově jsou nadále umístěni uživatelé, kteří byli přijati před datem , a to na základě Rozhodnutí Magistrátu města Plzně. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Služby jsou poskytovány v českém jazyce. 4) Komu služby poskytnout nemůžeme? Osobám trpícím sebepoškozováním, útěkovými a suicidálními tendencemi Osobám, které ohrožují jiné osoby na životě či zdraví (zejména se jedná o fyzické napadání) Osobám se změnami zdravotního a psychického stavu spojenými s nadužíváním alkoholu a jiných návykových látek, které se neslučují s pobytem v Domově osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo jsou závislé na přístrojích podporujících a udržujících základní životní funkce osobám mentálně postiženým s výjimkou případů, kdy k mentálnímu postižení dojde až během pobytu v Domově osobám vyžadujícím celodenní osobní asistenci osobám s infekčním onemocněním 5) Co poskytujeme? UBYTOVÁNÍ, PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA K dispozici jsou 2 jednolůžkové pokoje a 66 dvoulůžkových pokojů. Vybavení je standardní s LCD televizorem a signalizačním zařízením. Každý uživatel si může pokoj dovybavit svými drobnými věcmi. Soc. zařízení jsou společná. Domov zajišťuje také praní, žehlení a drobné opravy prádla. K některým pokojům jsou k dispozici společné balkóny. Volně přístupné jsou lesopark, společenské místnosti, prostory ergoterapie, kuchyňky. Celý Domov je bezbariérový a k dispozici jsou 2 výtahy. POSKYTNUTÍ STRAVY Stravování probíhá dle předem uveřejněného jídelního lístku. Je poskytována v rozsahu 3 hlavních jídel a 1 vedlejšího a pitného režimu během celého dne. Poskytujeme stravu normální, šetřící, diabetickou a diabetickou/šetřící. Jednou měsíčně se schází tzv. Stravovací komise, kde mohou uživatelé vyjádřit svoje přání a názory. V případě, že uživatel není schopen se najíst sám, pomáhá mu pracovník v sociálních službách. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU K dispozici je bezbariérová koupelna a pomůcky uzpůsobené k hygieně imobilních uživatelů. Poskytujeme pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU Jedná se zejména o pomoc při zvládání všech denních činností, Domov funguje v nepřetržitém provozu, služba je poskytována pracovníky v soc. službách, středními zdravotními pracovníky, praktickým lékařem, lékařem psychiatrie, diabetologem, očním, kožním a zubním lékařem. Poskytujeme pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změnu poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném List 2 (celkem 6)

3 pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Upřednostňujeme zejména kontakt uživatele s rodinou, podporujeme uživatele k využívání běžně dostupných informačních zdrojů a služeb, v Domově se konají různé společenské akce a uživatelé pořádají různé výlety, usilujeme o kontakt uživatele s vnějším okolím, a proto pořádáme různé akce ve vnějším prostředí. Uživatelé mohou libovolně opouštět Domov a návštěvy nejsou omezené. Poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI, JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ VEDE K ROZVOJI NEBO UDRŽENÍ OSOBNÍCH SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PODPORUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB Probíhají na základě sestaveného individuálního plánu uživatele, který zohledňuje aktuální schopnosti, přání a potřeby uživatele. V Domově probíhá Muzikoterapie, Kondiční cvičení, Trénování paměti, Canisterapie, Práce s počítačem, Rehabilitace atd. Ergoterapie se přizpůsobuje přáním a potřebám uživatele. Na přání uživatele zajistíme i duchovní službu a v Domově se pravidelně konají mše. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, POMOC PŘI KOMUNIKACI VEDOUCÍ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ 2 sociální pracovnice se starají o veškeré osobní a finanční záležitosti uživatelů, komunikují s rodinami uživatelů, zajišťují donášku denního tisku. 6) Co mám udělat pro umístění v Domově? Žádost o umístění Vám vydají a vše potřebné Vám vysvětlí sociální pracovníci Domova. Vždy je třeba počítat s čekací dobou. 7) Nemohu čekat. Lze umístění do Domova nějak urychlit? Pokud je Vaše sociální situace a zdravotní stav natolik závažný, že potřebujete umístit do Domova co nejdříve, máte možnost podat Žádost o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň. Formulář je možné si vyzvednout u kterékoliv sociální pracovnice nebo si jej můžete vytisknout na webových stránkách organizace. Podáním žádosti nevzniká žadateli žádný právní nárok na přednostní umístění do zařízení. Sociální situaci žadatele o přednostní umístění posuzuje komise jmenovaná ředitelem MÚSS Plzeň na základě předložených dokumentů žadatele. Jednání komise probíhají pravidelně 1x týdně (úterý). Jelikož Statutární město Plzeň, zřizovatel MÚSS Plzeň, ve smyslu 105 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění každoročně vynakládá ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky určené k financování pobytových zařízení provozovaných MÚSS Plzeň (příspěvek na provoz) jsou do pobytových zařízení sociálních služeb provozovaných MÚSS Plzeň přednostně umísťováni žadatelé s bydlištěm nacházejícím se v obvodu tzv. velké Plzně (tj. Plzeň 1: Bolevec Severní List 3 (celkem 6)

4 Předměstí Plzeň 2 - Slovany: Božkov Hradiště Koterov Východní Předměstí Plzeň 3 - Doudlevce Jižní Předměstí Nová Hospoda Radobyčice Skvrňany Valcha Vnitřní Město Východní Předměstí Plzeň 4: Bukovec Červený Hrádek Doubravka Lobzy Újezd Východní Předměstí Plzeň 5 - Křimice Plzeň 6-Litice Plzeň 7 - Radčice Plzeň 8 - Černice Plzeň 9 - Malesice: Dolní Vlkýš Malesice Plzeň 10-Lhota). Žádost o přednostní umístění žadatele mimo velkou Plzeň nemůže být komisí pro přednostní umístění projednána (podání běžné žádosti žadatele mimo velkou Plzeň je samozřejmě možné). K projednání komisí je nutné mít podané žádosti do všech zařízení typu domov pro seniory a typu domov se zvláštním režimem, které provozuje MÚSS Plzeň. Dle pravidel pro umisťování si není možné vybrat zařízení, kam chcete být přednostně umístěn(a)! Potřebné povinné přílohy k žádosti o přednostní umístění: 1. Kopie všech žádostí o umístění do zařízení sociálních služeb (Celkem 3 zařízení). Žádost o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb je možné podat nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od data podání nejstarší z jednotlivých Žádostí o umístění do pobytového zařízení sociálních služeb provozovaných MÚSS. V této době má žadatel o umístění možnost využít Pečovatelskou službu MÚSS Plzeň. Pokud bude v průběhů poskytování Pečovatelské služby MÚSS Plzeň zjištěno, že umístění žadatele do pobytového zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň je nezbytné a adekvátní péči o žadatele není možné zajistit v jeho domácím prostředí prostřednictvím terénní sociální služby, je žadateli vydáno o této skutečnosti písemné potvrzení. Toto potvrzení vydává vedoucí útvaru Pečovatelská a ošetřovatelská služba, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, Plzeň, nebo jí pověřená osoba. V tomto případě je možné podat Žádost o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb před uplynutím výše uvedené lhůty tří kalendářních měsíců, přičemž vydané potvrzení se k Žádosti o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb přiloží. 2. Lékařská zpráva vystavená v průběhu posledních 3 měsíců výhradně na příslušném formuláři Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň. Formulář Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb MÚSS Plzeň vyplňuje lékař z oboru všeobecného praktického lékařství. V případě hospitalizace žadatele ve zdravotnickém zařízení trvající déle než 3 měsíce může tento formulář vyplnit lékař zdravotnického zařízení, ve kterém je žadatel hospitalizován. Formulář je dostupný také v elektronické podobě na webových stránkách MÚSS Plzeň 3. Kopie rozhodnutí o příspěvku na péči. Žádost o přednostní umístění do zařízení sociálních služeb žadatele, který nemá přiznán příspěvek na péči minimálně ve II. stupni závislosti, nelze Komisí projednat. 4. Plná moc k zastupování v případě zmocnění (jestliže bude žadatel v jednání o přednostním umístění zastupován jinou osobou) 5. Další nepovinné přílohy, např. výměr důchodu, další lékařské zprávy Žádost o přednostní umístění lze podat na adrese Městský ústav sociálních služeb, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, Plzeň. Podáte-li Žádost o přednostní umístění v některém z Domovů, sociální pracovníci zajistí její doručení na adresu ředitelství. V případě, že komise žádosti vyhoví, rozhodne o přednostním umístění. V tomto případě jste povinen/povinna nastoupit do zařízení do 5ti pracovních dnů od rozhodnutí o přednostním umístění do zařízení určeného komisí. O rozhodnutí komise obdržíte písemné vyrozumění. Vaše žádost o přednostní umístění může být komisí též zamítnuta, i v tomto případě je rozhodnutí komise písemně zdůvodněno. List 4 (celkem 6)

5 8) Kde najdu další Domovy? Domov pro seniory Kopretina a Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň, kontaktní osoba Mgr Tereza Němečková, tel , DS Kopretina a DZR Petrklíč Domov se zvláštním režimem Sněženka, Klatovská 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň, kontaktní osoba Mgr Andrea Pěchoučková, tel , DZR Sněženka 9) Jaký je provoz Domova? Návštěvy v Domově nejsou nijak časově omezené, ale doporučené od hod do hod, kvůli osobní hygieně uživatelů. Uživatelé mohou Domov kdykoli opustit, zařízení není uzavřené. Informace o uživateli sdělují sociální pracovnice osobně, telefonicky či em List 5 (celkem 6)

6 v pracovních dnech od 6:30 do 15:00, v pondělí a ve středu do 17:00. Dále také vedoucí útvaru zdravotní a sociální služby v pracovních dnech od 6:00 do 14:30. Uživatelé mají k dispozici také telefonní automat na mince ve vestibulu recepce, mohou přijímat veškerou korespondenci. 10) Kolik stojí pobyt v Domově? Výše úhrady za pobyt vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při stanovení úhrady musí uživateli zůstat minimálně 15% z důchodu. Není-li příjem uživatele dostačující k zaplacení plné úhrady, je úhrada snížena. Ubytování Služby Ubytování celkem denně spojené s ubytováním 1 lůžk.p. 2 lůžk.p. 1 lůžk.p. 2.lůžk.p. 140,- Kč 135,-Kč 65,- Kč 205,- Kč 200,-Kč Strava Provozní Strava celkem denně Normální Diabetická náklady a šetřící 68,- Kč 76,- Kč 84,- Kč 152,- Kč / 160,- Kč Ubytování a strava 1 lůžk.p. 2 lůžk.p. celkem 357/365,- Kč 352/360,- Kč Pozn. K dispozici jsou pouze dva jednolůžkové pokoje, které jsou dlouhodobě obsazené. Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytnutých služeb a to v přiznané výši. Fakultativní služby jsou hrazeny dle Úhradníku poskytovaných služeb a dle Úhradníku pro užití elektrospotřebičů uživatelů. Uživatel je povinen zaplatit úhradu, která je stanovena ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb a jejích přílohách (Výměr úhrady, Platební kalendář). 11) Jak je to s opuštěním Domova a s odhlašováním stravy? Domov může uživatel bez omezení opouštět. V případě pobytu mimo Domov je možné odhlásit stravu a to vždy nejpozději 1 den předem do 8.00 hod. Na den odjezdu je možné předem požádat o potravinový balíček. Stejným způsobem se strava i přihlašuje, vždy 1 den předem do 8.00 hod. V případě pobytu mimo Domov náleží uživateli vrácení poměrné části úhrady a příspěvku na péči (byl li vyplacen). Konkrétní částky a podmínky vrácení zaplacené úhrady jsou stanoveny v Pravidlech pro výplatu důchodů, vratek a pro zacházení s finančními prostředky uživatelů VP 4X1, které jsou uloženy u sociálních pracovnic a vyvěšené na hlavní nástěnce Domova. 12) Nejste spokojeni? Případné připomínky a stížnosti lze podávat přímo do kanceláře vedoucího útvaru, a to každý pracovní den od 7.00 do hod, poštou na adresu Domova či přímo k rukám ředitele na adresu Klatovská 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí nebo do zvláštní anonymní schránky umístěné v Domově. List 6 (celkem 6)

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

která bude uzavřená v den nástupu.

která bude uzavřená v den nástupu. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, která bude uzavřená v den nástupu. dle Zákona

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více