MEDICÍNA PRO PRAXI II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDICÍNA PRO PRAXI II."

Transkript

1 Medicína PRO PRAXI Suppl. A ISBN Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity a společnost Solen, s.r.o.

2 Nový inhibitor PDE 52,6 Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů 6 Zkrácená informace o přípravku Spedra 50 mg, 100 mg,, 200 mg. Př Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o o přípravku. přípravku Složení: S Avana Avanafil 50 mg, 100 mg, 200 mg v jedné tabletě. Terapeutické indikace: Léčba erekere tilní dysfunkce u dospělých mužů. Aby byl přípravek účinný, je nutná sexuální stimulace. Farmakodynamické vlastnosti: Ve všech pivotních studiích s avanafilem bylo procento úspěšných pokusů o pohlavní styk významně vyšší u všech dávek avanafilu v porovnání s placebem. Platí to pro všechny pokusy ve všech hodnocených časových intervalech po podání dávky. Dávkování a způsob podání: K perorálnímu podání. Použití u dospělých mužů: Doporučenou dávku 100 mg užít podle potřeby přibližně 30 minut před sexuální aktivitou. Dávku lze zvýšit na 200 mg nebo snížit na 50 mg. Přípravek se doporučuje užívat maximálně jednou denně. U starších mužů, u mírné až středně závažné renální insuficience (clearance creatininu >= 30 ml/min) nebo u diabetu není nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou až středně závažnou hepatální insuficiencí (Child-Pughova třída A nebo B) by měla být léčba zahájena minimální účinnou dávkou a dávkování upraveno podle snášenlivosti. U pacientů, kteří jsou současně léčeni středně silnými inhibitory CYP3A4 nemá maximální doporučená dávka avanafilu překročit 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pokud se přípravek užije s jídlem, může být nástup účinku pozdější než při užití nalačno. Kontraindikace: Hypersenzitivita na složky přípravku. Užívání organických nitrátů nebo donorů oxidu dusnatého. U pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární onemocnění, by měli lékaři před rozhodnutím o předepsání přípravku zvážit potenciální riziko srdečních příhod spojené se sexuální aktivitou. Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo život ohrožující arytmie v posledních 6 měsících. Klidová hypotenze (< 90/50 mmhg) nebo hypertenze (> 170/100 mmhg). Nestabilní angina pectoris, angina pectoris při pohlavním styku, městnavé srdeční selhání (NYHA 2 a vyšší). Závažná hepatální (Child-Pughova třída C) nebo renální insuficience (clearance creatininu < 30 ml/min). Ztráta vidění jednoho oka v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu. Vrozené degenerativní poruchy sítnice. Užívání silných inhibitorů CYP3A4 (jako např. ketokonazol, clarithromycin, ritonavir). Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před rozhodnutím o farmakologické léčbě je nutno zjistit anamnézu a provést lékařské vyšetření ke stanovení diagnózy erektilní dysfunkce a určit potenciální příčiny. Kardiovaskulární funkce před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by lékaři měli posoudit kardiovaskulární funkci svých pacientů. Je třeba poučit pacienty, aby v případě priapismu okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Avanafil by měl být používán s opatrností u pacientů s anatomickou deformací penisu nebo u pacientů s onemocněními, které mohou vést k priapismu. Je nutné pacienta poučit, aby v případě náhlé poruchy zraku přestal přípravek Spedra užívat a neprodleně vyhledal lékaře. Údaje o bezpečnosti podávání avanafilu pacientům s poruchami krvácivosti nebo aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici; proto by měl být avanafil těmto pacientům podáván pouze po důkladném posouzení poměru přínosů a rizik. Pacienty je třeba poučit, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestali užívat inhibitory PDE-5, včetně avanafilu, a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Současné užívání alfa-blokátorů a avanafilu Rychlý nástup účinku1,2,3,5 Dlouhodobý erektogenní účinek1,2,3 Nízký výskyt specifických nežádoucích úči účinků3,4 kterých terých pacientů k k symptomatické hypotenzi vv d může vést u některých důsledku aditivních vazodilatačních účinků. Bezpečnost a účinnost kombinací přípravku Spedra s jinými inhibitory PDE-5 nebo jinou léčbou erektilní dysfunkce nebyla zkoumána; pacienti by měli být poučeni, aby přípravek Spedra v takových kombinacích neužívali. Pacienti by měli být poučeni, že souběžné užití avanafilu a alkoholu může zvýšit pravděpodobnost hypotenze, závratí nebo synkopy. Avanafil nebyl hodnocen u pacientů s erektilní dysfunkcí vyvolanou poraněním páteřní míchy nebo jinými neurologickými poruchami a u pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Spedra má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem k tomu, že v rámci klinických studií s avanafilem byly hlášeny závratě a poruchy zraku, měli by pacienti znát své reakce na přípravek Spedra před tím, než budou řídit nebo obsluhovat stroje. Interakce: Užívání avanafilu s organickými nitráty nebo donory oxidu dusnatého je kontraindikováno. V kombinaci s jiným přípravkem, který snižuje systémový krevní tlak, může avanafil způsobit symptomatickou hypotenzi. Alfa-blokátory jiná antihypertenziva, alkohol, středně silné inhibitory CYP3A4 maximální doporučená dávka avanafilu je 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pacienti s obstrukcí odtoku krve z levé komory a pacienti se závažným narušením autonomní kontroly krevního tlaku mohou být zvláště citliví na působení vazodilatancií včetně avanafilu. V průběhu 24 hodin před užitím avanafilu by pacienti neměli pít grapefruitový džus. Souběžné užívání avanafilu a induktorů CYP se nedoporučuje. Podrobnosti a další interakce jsou uvedeny v plném znění SPC. Nežádoucí účinky: Velmi časté ( 1/10): žádné. Časté ( 1/100 až <1/10): bolest hlavy, zrudnutí, kongesce nosní sliznice. Méně časté ( 1/1000 až <1/100): závratě, ospalost, bolest vedlejších nosních dutin, rozmazané vidění, palpitace, návaly horka, kongesce vedlejších nosních dutin, dušnost při námaze, dyspepsie, nauzea, zvracení, nepříjemný pocit v žaludku, bolest zad, svalové napětí, únava, zvýšené hladiny jaterních enzymů, abnormální výsledky EKG, zvýšení srdeční frekvence. Vzácné ( 1/10000 až <1/1000): chřipka, nazofaryngitida, sezonní alergie, dna, nespavost, předčasná ejakulace, nepřiměřený afekt, psychomotorická hyperaktivita, angina pectoris, tachykardie, hypertenze, rinorea, kongesce horních dýchacích cest, sucho v ústech, gastritida, bolest v podbřišku, průjem, vyrážka, bolest v tříslech, myalgie, svalové spasmy, polakizurie, poruchy penisu, spontánní erekce penisu, svědění genitálií, astenie, bolest na hrudi, onemocnění podobné chřipce, periferní edém, zvýšený krevní tlak, přítomnost krve v moči, srdeční šelest, zvýšená hladina prostatického specifického antigenu, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená hladina bilirubinu v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, zvýšená tělesná teplota. Balení: 4, 8 tablet v hliníkovém blistru. Držitel registrace: Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko. Reg. číslo: Spedra 50 mg: EU/1/13/841/001, Spedra 100 mg: EU/1/13/841/ , Spedra 200 mg: EU/1/13/841/ Datum poslední revize: únor Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. V licenci Vivus Inc. a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Reference: 1. Goldstein I et al. J Sex Med 2012; 9 (4): Kedia GT et al. Ther Adv Urol 2013; 5 (1): Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): Wang R et al. J Sex Med 2012; 9: Porst H et al. J Sex 2013; 10(1); SPC léčivého přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg, poslední revize SPE-CZ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o. Budějovická 778/3, Praha 4 Michle tel.: , fax: , SPE-CZ _09_29_inzerce_Spedra_nova_ZI_148x210_v2.indd :06:43

3 MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických léka a sester v Ostrav února 2015, Clarion Congress Hotel Ostrava Pořadatelé: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity a společnost Solen, s. r. o. Pořadatel Prezident akce Programový výbor Organizátor Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity a společnost Solen, s.r.o. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. MUDr. Marian Branny, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. David Holeš, doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Programové a organizační zajištění: Mgr. Jitka Strouhalová, mob.: , Zajištění výstavních ploch: Mgr. Martin Jíša, mob.: , Datum února 2015 a místo konání Clarion Congress Hotel Ostrava Ohodnocení Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester Citační zkratka: Med. praxi 2015; 12(Suppl. A) Grafické zpracování a sazba: Lucie Šilberská, Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca a v Seznamu recenzovanýchneimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. ISBN :06:43

4 A4 Program Čtvrtek 5. února 9.00 Zahájení Vertebrogenní bolest garant prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. Diagnostický postup u vertebrogenního algického syndromu Mrázková M. FBSS terapeutické možnosti z pohledu spondylochirurga Paleček T., Mrůzek M. Léčba vertebrogenního algického syndromu z pohledu rehabilitačního lékaře Chmelová I. Farmakoterapie u vertebrogenních onemocnění Hakl M Přestávka s občerstvením Kardiologie Co by měl praktický lékař vědět o garant MUDr. Marian Branny diagnostice a léčbě chlopenních vad Branny M. diagnostice a léčbě srdečního selhání Holek B. diagnostice a léčbě fibrilace síní Chovančík J Polední přestávka Akutní stavy garant MUDr. David Holeš Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR Holeš D. Resuscitace v ambulanci aneb čtyři ruce stačí? Jaššo P. Akutní koronární syndrom v ordinaci praktického lékaře Holeš D Varia Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby Nováková L Přestávka s občerstvením Infektologie garant doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Invazivní pneumokoková onemocnění u dospělých a možnosti prevence Petroušová L. Meningokoková onemocnění a jejich prevence Rožnovský L. Pertuse a její prevence Širůček P. Doporučení pro dospělé před cestou do tropů a subtropů Hozáková L. Společenský večer Po skončení odborného programu společenský večer

5 Program A5 Pátek 6. února Forenzní případy kazuistiky garant doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele Šustek L. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu státního zástupce Jersáková D. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu soudce Krajdl I. Forenzní aspekty agrese v domácím prostředí Dvořáček I Přestávka s občerstvením Varia Mukopolysacharidózy Ješina P. Anafylaktický šok z pohledu lékaře primární péče Škopková O. Erektilní dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění Hartmann I. Diagnostika a moderní léčba roztoušené sklerózy Piťha J Přestávka s občerstvením Život s celiakií garant prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. Celiakie u dospělých Frič P. Život s celiakií z pohledu pediatra Frühauf P. Lepek v nemocnici strašák ano či ne!? Grichová P. Život s celiakií příběh celiaka Birková E Losování ankety a ukončení kongresu ČTVRTEK 5. ÚNORA 2015 CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA RAUT, DISCO SHOW LA PERFECTO VSTUP 300 KČ

6 A6 Abstrakta Vertebrogenní bolest Garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. čtvrtek / 5. února 2015 / Diagnostický postup u vertebrogenního algického syndromu MUDr. Monika Mrázková Neurologická klinika FNO Vertebrogenní algický syndrom je jeden z častých důvodů návštěvy ordinace praktického lékaře, neurologa. Jde o heterogenní skupinu onemocnění. Sdělení je zaměřeno z pohledu od příznaků k diagnóze s ohledem na praktickou využitelnost a efektivitu vyšetřovacích metod anamnestických, klinických i paraklinických u nejčastějších diagnóz, jež se mohou projevit bolestmi v páteři. FBSS terapeutické možnosti z pohledu spondylochirurga MUDr. Paleček Tomáš, Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek Neurochirurgická klinika, FNO Obecná charakteristika problému perzistující, recidivující nebo progredující bolesti bederní páteře nebo končetiny po chirurgickém výkonu u degenerativního onemocnění pohybového segmentu jako důsledek nepřesnosti při klinickém posuzování, chirurgické léčbě, pooperační péči, event. rehabilitaci. Termín FBSS nevystihuje přesně problém spíše jen jeho důsledky, nicméně je v literatuře obecně používán. Z literatury posledních let vyplývá, že počet neúspěšných operací s následným FBSS stoupá spolu s počtem nárůstu rozsáhlých instrumentovaných výkonů na bederní páteři až na 30 %. Nejčastější chyby, ke kterým dochází při první operaci tedy jsou: Neadekvátní předoperační zhodnocení (špatná diagnóza) Špatný výběr pacientů (účelové jednání při odškodnění, psychosociál. problémy) Technické chyby a iatrogenní komplikace (revize špatného prostoru, nedostatečné odstranění hernie, přehlédnutí later. stenózy, poranění nerv. kořene) Mezi konkrétní příčiny vedoucí k přetrvávání potíží pro první chirurgické léčbě patří: Later. stenóza (56 %), centrální stenóza páteřního kanálu (10 %), recidiva výhřezu (14 %), epidurální fibróza (7 %), adhezivní arachnoiditia (7 %), peroper. poranění kořene (pod 5 %), manifestace poruchy segmentu nad fúzí (pod 5 %), cizí těleso (pod 5 %), revize nesprávného prostoru (pod 5 %), sekundární instabilita (pod 5 %), nezjištěná příčina (pod 5 %). U všech pacientů s FBSS je nutno exaktně vyhodnotit příčinu trvajících potíží. Indikace k reintervenci závisí hlavně na rozsahu neurologického deficitu a jeho progresi. Velmi obtížná je indikace u pacientů s neodeznělou bolestí zad,

7 Abstrakta A7 nebo radikulárními bolestmi a malým či středním neurologických deficitem. Před reintervencí je nutno si položit řadu otázek: Byla původní diagnóza korektní? Bylo předoperační vyhodnocení adekvátní? Byla chirurgická intervence přiměřená potížím a diagnóze? Byly v průběhu operace nějaké komplikace? Byly nějaké pooperační komplikace? Jedná se o nový pooperační problém? Diferenciálně diagnosticky je zapotřebí vyloučit další procesy vrozené (cysty, rozštěpy, kély) získané (degenerativní, tumory, metabolické, úrazové, iatrogenní) Je tedy nutno provést podrobné somatické, kineziologické, neurologické a psychologické vyšetření. Skiagrafii bederní páteře doplnit o snímky v předklonu, záklonu a inklinacích CT vyšetření pro posouzení změn především na kostěných strukturách, šíře páteřního kanálu, event. funkční CT pro stanovení instability. MR k zobrazení stavu měkkých tkání v páteřním kanálu, k rozlišení recidivy výhřezu od pooperačních změn (aplikace kontrastu) a posouzení hydratace kvality disku v signálu T2. A lépe UPRIGHT MR, která při vyšetření zobrazuje páteř pacienta v situacích, kdy dochází k potížím. EMG vyšetření stanoví progresi kořenových lézí a je žádoucí z hlediska diferenciálně diagnostického s přihlédnutím k laboratorním nálezům. CT myelografie je invazivní metodika, je dignifikantní při hodnocení intra- a extradurálních změn v páteřním kanálu, její výtěžnost lze zvýšit provedením funkčních scanů či snímků. Invazivní pozitivní diskografie užití je indikováno z našeho pohledu pouze v případě trvání indikační nejistoty při využití výše uvedených metod. Prokazatelný patologický nález zodpovědný za FBSS je asi u 70 % pacientů. Z tohoto počtu je indikováno k reoperaci opět asi % nemocných. Reoperace může být úspěšná v případě jasné příčiny selhání, event. v případech, které lze řešit dekompresí a následnou fúzí. Naopak neúspěšné druhé operace bývají nejčastěji v případech provádění neurolýzy jizevnatých adhezí, reparace pseudoarthrózy a u pacientů s jasnými a neléčenými psychickými poruchami zde se procento úspěšnosti pohybuje pod hodnotu 20 %. Léčba vertebrogenního algického sydromu z pohledu rehabilitačního lékaře MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA Klinika léčebné rehabilitace FNO Vertebrogenní algický syndrom je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti člověka v produktivním věku i důvodem změněné pracovní schopnosti. Pacienti s VAS představují nejfrektovanější diagnostickou skupinu ambulancí odbornosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Patogeneze VAS je multifaktoriální. Kromě strukturálních faktorů (degenerativní změny disků, intervertebrálních kloubů, spinální stenóza aj.) hrají významnou roli faktory funkční (porucha funkce CNS řízení, zpracování nocicepce, porucha psychiky), kdy u pacienta zjišťujeme bolesti

8 A8 Abstrakta zad bez morfologického korelátu. Znepokojivý je nárůst VAS u dětské populace, což lze jistě přičíst nezdravému životnímu stylu s jednostrannou zátěží a nevhodné sportovní zátěži. Většina pacientů s VAS je odesílána k rehabilitační léčbě. Hlavní součástí vstupního vyšetření je kromě anamnézy (s důrazem na profesní ergonomii) rehabilitační vyšetření, které se zaměřuje především na tzv. kineziologický profil pacienta. Při vyšetření je zohledňováno pravidlo vertikální generalizace (hybný systém reaguje jako celek jakákoli léze způsobuje odezvu v jiných částech pohybového systému) i pravidlo horizontální generalizace, jehož výsledkem je tzv. řetězení poruch (porucha v jednom kloubu postupně dekompenzuje celý kloubní systém, porucha v jednom svalu generalizuje svalovou dysbalanci). Na základě vyšetření je indikována rehabilitační léčba. Návrh rhb. léčby je individuální a zohledňuje celou řadu faktorů (akutní, chronický stav, věk pacienta, motivace k léčbě, přítomnost komorbidit, které mohou kontraindikovat určité rehabilitační postupy). Je trendem posledních let, aby vyšetření i návrh tereapeutického postupu probíhal v intencích ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Obor rehabilitační a fyzikální medicíny disponuje při péči o pacienta s VAS řadou terapeutických postupů, které lze rozdělit do dvou základních skupin: 1. Kinezioterapeutické postupy (individuální a skupinové cvičení), 2. Fyzikální terapie (elektroléčba, teploléčba, vodoléčba aj.). Jejich užití záleží na dovednostech a zkušenostech zúčastněných terapeutů. Úhrada zmíněných postupů není zdravotními pojišťovnami limitována. Začlenění kognitivně behaviorálních postupů s podporou multidisciplinárního přístupu dle Evidence Based Practice redukuje bolest, zlepšuje funkci i návrat do práce. Farmakoterapie u vertebrogenních onemocnění MUDr. Marek Hakl Anesteziologicko resuscitační klinika Centrum pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně Bolesti zad jsou nejčastěji způsobeny primárním vertebrogenním onemocněním. Roční prevalence výskytu bolestí zad se udává mezi %, celoživotní prevalence je %. Chronické bolesti bederní páteře se vyskytují u 3 7 % dospělé populace a jsou příčinou 1/3 všech pracovních neschopností. Vzrůstající četnost výskytu onemocnění z nich tvoří významný socioekonomický problém. Podle délky trvání rozdělujeme bolesti páteře na akutní (dny až týdny), subchronické a chronické (měsíce až roky). Podle diagnostických kritérií rozlišujeme: Nespecifické bolesti zad, které jsou obvykle bez jasného organického původu Bolesti zad způsobené organickým postižením páteře, jako jsou např. úrazy, nádory, nebo lokální infekce Kořenové bolesti způsobené přímým drážděním nervového kořene. Léčba bolestí zad musí být vždy komplexní. Základ léčby tvoří farmakoterapie, kterou je však nezbytné kombinovat s fyzioterapií, případně i psychoterapií nebo různými invazivními léčebnými přístupy. Základní farmakoterapie vertebrogenních onemocnění se řídí třístupňovým žebříčkem

9 Abstrakta A9 WHO. Medikace je obvykle doplněna o adjuvantní látky, tlumící nežádoucí účinky analgetik nebo napomáhající jejich funkci. Výjimkou jsou stavy s převládající neuropatickou komponentou bolesti, zde se řídíme Doporučenými postupu pro léčbu neuropatické bolesti. V poslední době jsme měli možnost zaznamenat na českém trhu řadu nových preparátů pro léčbu bolesti. V oblasti neopioidních analgetik se jedná o aceclofenac, NSA s velmi rychlým nástupem účinku a vysokou COX2 selektivitou. Za novinku lze považovat i první tablety paracetomulu. K relativním novinkám patří kombinované preparáty tramadol/paracetamol. K větším změnám dochází v oblasti silných opioidů, zde se objevila zcela nově vyvinutá účinná látka tapentadol, vynikající především nízkým výskytem nežádoucích účinků a prokazatelně dobou afinitou k neuropatické bolesti. V současné době je tapentadol dostupný jak v retardované, tak rychle se uvolňující formě. K dispozici máme i inovovaný preparát oxycodon/naloxon v poměru 2:1, který odstraňuje jeden z nejvýznamnějších nežádoucích účinků jinak skvělého oxycodonu zácpu. V lokální terapii neuropatické bolesti i vertebrogenního původu vypadají slibně první zkušenosti s 8% kapsaicinem, který se aplikuje na dobu jedné hodiny s následně 3 9 měsíců přetrvávajícím analgetikým efektem. V současné době mají lékaři k dispozici dostatek různých farmak v boji s jinak obtížně zvladatelnými bolesti zad. Vždy je však třeba si uvědomit, že léčba musí být multimodální a farmakoterapie je pouze jedním z jejich pilířů. Kardiologie Co by měl praktický lékař vědět o Garant: MUDr. Marian Branny čtvrtek / 5. února 2015 / Co by měl praktický lékař vědět o diagnostice a léčbě srdečního selhání MUDr. Bronislav Holek Oddělení kardiologie Nemocnice Podlesí a.s. člen skupiny AGEL Třinec definice syndromu srdečního selhání a jeho rozdělení diagnostické nástroje farmakologické léčebné možnosti nefarmakologické léčebné možnosti režimová opaření Co by mělpraktický lékař vědět o diagnostice a léčbě fibrilace síní MUDr. Jan Chovančík Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., člen skupiny AGEL Třinec

10 A10 Abstrakta Fibrilace síní (FS) je nejčastější supraventrikulární arytmií, postihující obecně 1 2 % populace. Výskyt FS je spojen s nižší kvalitou života, s častější hospitalizací, s vyšším výskytem srdečního selhání a hlavně s vyšší mortalitou. Proto je velmi důležitá správná diagnostika a léčba této nemoci. Základem stanovení diagnózy je natočení 12svodového EKG, kdy FS je charakterizována minimálně 30sekundovým trváním. Velmi často je třeba použít některý typ dlouhodobé EKG monitorace. Vždy je třeba vyloučit sekundární příčinu nemoci. Cílem léčby FS je především prevence tromboembolických komplikací, kdy léčebná strategie je volena na základě rizikové stratifikace nemocného. Většina pacientů s FS je v současné době léčena antikoagulační léčbou, ať už ve formě klasického Warfarinu, nebo některého z nových antikoagulancií. Pokud pacient nemůže užívat antikoagulační léčbu, lze zvážit uzávěr ouška levé síně okluderem. Co se týká léčby samotné FS, pak volíme buď farmaka, a to ve strategii kontroly rytmu nebo kontroly srdeční frekvence, nebo léčbu kauzální katetrovou ablaci. Akutní stavy Garant: MUDr. David Holeš čtvrtek / 5. února 2015 / Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR MUDr. David Holeš, MUDr. Roman Gřegoř Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Organizace přednemocniční neodkladné péče v ČR. Indikace pro zásah zdravotnické záchranné služby. Možnosti záchranné služby, typy výjezdových skupin a jejich nasazení. Systém operačního řízení a zásady hlášení událostí na tísňovou linku. Možnosti telefonicky asistované neodkladné resuscitace a telefonicky asistované první pomoci. Doporučené vybavení ordinace praktického lékaře pro zvládání akutních stavů, dle vyhlášky MZ č. 92/2012 Sb. Kriticky nezbytná léčiva a indikace pro jejich použití. Resuscitace v ambulanci aneb čtyři ruce stačí? Mgr. Petr Jaššo Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. Ostrava centrála Ostrava-Zábřeh Přednáška přibližuje možnost efektního a jednoduchého poskytování základní neodkladné resuscitace. Je kladen důraz na odbourání nevhodných úkonů a stručnou, komentovanou prezentaci postupu KPR v souladu s doporučeními odborných

11 Abstrakta A11 společností, zejména Evropské resuscitační rady. Prezentace je určena nejen zdravotníkům, kteří se mohou v rámci svých odborných ambulancí s případy náhlé zástavy oběhu setkat, ale lze ji také shlédnout v osobě nezdravotníka, laika. Na celém světě totiž k náhlé zástavě oběhu dochází každých 45 sekund, a proto by paušální výuka a prezentace základní kardiopulmonální resuscitace, neměla chybět v každém zaměstnání a školách. Akutní koronární syndrom v ordinaci praktického lékaře MUDr. David Holeš, MUDr. Roman Gřegoř Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje Podezření na akutní koronární syndrom, možnosti diagnostiky, zajištění a léčby pacienta v ambulanci praktického lékaře. Aktivace systému zdravotnické záchranné služby k dalšímu směrování pacienta do správného zdravotnického zařízení, schopného poskytnout komplexní péči. Diferenciální diagnostika, akutní komplikace a možnosti jejich léčby v přednemocniční péči. Infektologie Garant: doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. čtvrtek / 5. února 2015 / Invazivní pneumokoková onemocnění u dospělých a možnosti prevence MUDr. Lenka Petroušová Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Mezi invazivní onemocnění způsobené Streptococcus pneumonia patří sepse, purulentní meningitidy a bakteriemické pneumonie. Současně Streptococcus pneumoniae je nejčastější původce těžkých pneumonií, pneumonií s empyémem a akutních otitid. Invazivní pneumokokové onemocnění jsou spojené s vysokou mortalitou a patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na nemoci, kterým lze předcházet vakcinací. Děti mladší 2 let a dospělí starší 65 let představují rizikovou skupinu pro tato onemocnění, onemocnění však může postihnout i jedince jiných věkových kategorií, zvláště osoby s chronickým onemocněním navozující imunosupresi. Účinnou prevencí onemocnění představuje vakcinace. Pro dospělé jsou v současnosti k dispozici 2 vakcíny, konjugovaná vakcína, která pokrývá 13 sérotypů a polysacharidová vakcína, která obsahuje 23 sérotypů. Vakcinace je doporučena všem osobám s imunosupresí a osobám starším 65 let, nejlépe kombinací obou vakcín. Přes existenci národního doporučení pro očkování dospělých a rizikových osob je proočkovanost dospělé popualce velmi nízká. Vzhledem k závažnosti onemocnění je žádoucí zvýšení

12 A12 Abstrakta proočkovanosti v celé populaci se zaměřením na rizikové pacienty. Pertuse a její prevence MUDr. Petr Širůček Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Důvodem přednášky je nárůst onemocnění černým kašlem v populaci. Klinicky je pertuse charakterizována kašlem trvajícím minimálně 2 týdny, který v nižších věkových kategoriích může být záchvatovitý, doprovázený zvracením, kokrhavým inspiriem, u kojenců apnoickými pauzami. Inkubační doba je 7 až 21 dní. Nejzávažnější průběh bývá u neočkovaných kojenců. Období nakažlivosti trvá asi 1 měsíc (týden katarálního stadia a první tři týdny stadia paroxyzmálního), resp. 5 dní po nasazení atb léčby. Klinicky mohou být patrné subkonjunktivální sufuze, laboratorně bývá v nejnižších věkových kategoriích vysoká leukocytóza s převahou zralých lymfocytů při norm. hodnotě CRP. Přímá diagnostika se opírá o průkaz Bordetella pertussis v nosohltanu metodami kultivačními či PCR (DNA), nepřímá pak využívá párových sér v 3 6týdenním intervalu (delší u malých dětí), přičemž pro diagnózu svědčí 4násobný vzestup či sérokonverze aglutinačních protilátek, event. 100% vzestup IgG protilátek proti pertusovému toxinu B. pertussis. Léčebně lze použít makrolidy, záložně kotrimoxazol či chloramfenikol. Onemocnění podléhá hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví. Proti černému kašli bylo zavedeno v roce 1958 plošné očkování, přičemž očkovací schéma a typ očkovací látky byl postupně modifikován. Parapertuse má lehčí průběh, B. parapertussis netvoří toxin, jinak je diagnostika a léčba shodná s pertusí. Proti parapertusi se neočkuje. Doporučení pro dospělé před cestou do tropů a subtropů MUDr. Lubomíra Hozáková Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Před cestou do exotických zemí, kdy pobyt je organizován cestovní kanceláří, již cestovní kancelář často upozorní na výskyt některých exotických nemocí v uvedených zemích a doporučí navštívit ambulanci cestovní medicíny. Cestovatelé, kteří si organizují cestu sami, se doví o výskytu nemocí nejčastěji z internetu nebo od známých. Čím exotičtější je země, tím dříve je vhodné navštívit ambulanci cestovní medicíny nebo očkovací centrum, stačí maximálně 3 měsíce před odjezdem. Ambulance cestovní medicíny nebo očkovací centra se vyskytují obvykle ve větších městech, často v rámci infekčních oddělení. Nad rámec základního očkování je nejčastěji doporučovaným očkováním očkování proti hepatitidě A, při dlouhodobém pobytu i proti hepatitidě B. Dalším nejčastěji doporučovaným očkováním je očkování proti břišnímu tyfu. Přenos viru hepatitidy A a původce břišního tyfu je možný kontaminovanou vodou a potravou, a ani několika hvězdičkový hotel není zárukou, že cestovatel neonemocní těmito nemocemi. Přenos kontaminovanou vodou či potravou se uplatňuje i u cholery, proto se doporučuje očkovat při cestě do zemí, kde se cholera vyskytuje endemicky. Epidemiologická situace se mění, proto se očkování doporučuje do zemí na základě doporučení WHO nebo CDC. Informace o zdravotní situaci v jednotlivých státech lze také nalézt na webových stránkách našeho Ministerstva zahraničních věcí. Protože ve světě pořád nedošlo k eradi-

13 Abstrakta A13 kaci poliomyelitidy, doporučuje se přeočkování. Při cestě do 10 zemí (Afganistan, Guinea, Etiopie, Irák, Izrael, Somálsko, Nigérie, Pakistan, Kamerun, Sýrie), kde kolují divoké polioviry, nesmí být očkování starší než 12 měsíců. Dle způsobu trávení dovolené v exotických zemích se zvažuje při pobytu v přírodě nebo v oblastech vysokého rizika výskytu vztekliny u zvířat, což je kromě Evropy, Severní Ameriky a Austrálie zbytek světa, očkování proti vzteklině. Z nemocí přenosných komáry je preventabilních jen několik z nich. Při cestě do některých zemí Afriky a Jižní Ameriky se doporučuje očkovat proti žluté zimnici, do některých zemí je očkování proti žluté zimnici dokonce povinné, potvrzení o očkování musí být zapsáno v mezinárodním očkovacím průkazu. Při cestě do jihovýchodní Asie se doporučuje očkovat proti japonské encefalitidě, která má horší průběh a zanechává častěji neurologické následky než středoevropská klíšťová encefalitida. Proti nemocem přenosným komáry, které jsou preventabilní i nepreventabilní, je možno se chránit repelenty vhodným oděvem, nevycházením ven při východu a západu slunce, kdy je aktivita komárů největší. Nejčastějšími z nepreventabilních nemocí je horečka dengue a malárie, u malárie se však lze chránit antimalariky. Závěr: každoročně čím dál tím více lidí cestuje do zahraničí včetně tropů a subtropů, proto je vhodné upozorňovat na možnosti očkování i cestou obvodních lékařů. Forenzní případy kazuistiky Garant doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. pátek / 6. února 2015 / Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu vyšetřovatele npor. Bc. Libor Šustek Vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Městské ředitelství policie Ostrava Pracuji jako vedoucí jednoho z oddělení obecné kriminality SKPV MŘP Ostrava, které v rámci své působnosti řeší celou škálu závažných trestných činů na úseku obecné kriminality a jednou z těchto oblastí je rovněž prověřování a vyšetřování trestných činů spáchaných při výkonu poskytování zdravotní péče, a to ze strany lékařů nebo nižšího zdravotnického personálu. Samotné prověřování a následné vyšetřování případů, které měly za následek újmu na zdraví nebo smrt pacienta, které vznikly v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí, patří mezi náročnější činnosti, které kladou vysoké nároky na práci orgánů činných v trestním řízení a které pro svou náročnost z hlediska dokazování patří rovněž mezi případy s poměrně dlouhými lhů-

14 A14 Abstrakta tami prověřování nebo vyšetřování. Vyšetřování těchto případů je v mnoha směrech odlišné od případů další obecné kriminality, jakými jsou například krádeže, loupeže, vraždy, podvody, znásilnění a podobně. Policejní orgány se při prověřování, vyšetřování potýkají s celou řadou obtíží, které musí překonat, a to jak již s tlaky ze strany oznamovatele, nezřídka pozůstalých a stejně tak ze strany samotných zdravotníků, kteří jsou dotčeni prověřováním ze strany orgánů činných v trestním řízení. Vzhledem k vysoce odborné oblasti, kam jistě medicína patří, používání latinského jazyka a celé řady dalších specifik, jednoznačně znevýhodňují policejní orgány před zdravotníky, kteří jsou dotčeni prověřováním, při řešení odborných otázek v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí, aplikovanými postupy a zákroky. Nezřídka je zřejmá nechuť spolupracovat s OČTŘ, a to kladením různých překážek, manipulací s lékařskou dokumentací, opakované omlouvání neúčasti na výslechu z různých závažných důvodů a podobně. K tomu přichází tlaky ze strany poškozených, kteří se dožadují řádného vyšetření případu, opakovaně nahlížejí do spisu, podávají stížnosti a očekávají pouze jeden možný výsledek, kterým je potrestání lékaře a v některých případech je to požadavek na finanční odškodnění za způsobenou újmu, která vznikla nesprávným lékařským postupem. Jen velmi těžko se smiřují s tím, že věc byla dle trestního řádu odložena, že nebyl nikdo potrestán, pokud nebylo zjištěno zavinění zdravotníků. Vyšetřování a prověřování takových případů často trvá rok i dva a na těchto lhůtách se podílí i spolupráce se soudními znalci, bez kterých je prověřování na tomto úseku nemyslitelné. Cílem příspěvku je seznámit odbornou zdravotnickou veřejnost s problematikou na úseku poskytování zdravotní péče z pohledu orgánů činných v trestním řízení. V tomto případě nabídnout úhel pohledu policejních orgánů, kteří se zabývají prověřováním a vyšetřováním této problematiky. Příspěvek je zaměřen na seznámení zdravotníků s postupy policejních orgánů při prověřování, s oprávněními, kterými disponují při úkonech trestního řízení, s nejčastějšími důvody podávaných stížností na zdravotnický personál, způsoby vyřízení takových stížností, spolupráce se soudními znalci a přiblížení této praxe na některých příkladech, které byly v posledních letech na našem pracovišti šetřeny. Forenzní aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu státního zástupce Mgr. Dagmar Jersáková Krajské státní zastupitelství v Ostravě Státní zástupce je dle základní trestně procesní zákonné normy, t. j. dle zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů o trestním řízení soudním (označovaného zpravidla jako trestní řád) řazen do kategorie orgánů činných v trestním řízení. Působí v rámci čtyřvrstvé soustavy státního zastupitelství, která je hierarchicky členěna. Na jejím vrcholu stojí Nejvyšší státní zastupitelství ČR, sídlící v Brně. Následují dvě vrchní státní zastupitelství pro území Čech se sídlem v Praze, pro Moravu se sídlem v Olomouci. Tato jsou nadřízena krajským státním zastupitelstvím. Nejširší základnu tvoří státní zastupitelství okresní, která se nacházejí v soudních obvodech jednotlivých okresních soudů.

15 Abstrakta A15 Z hlediska námi zkoumané problematiky považuji za stěžejní činnost státních zástupců okresních státních zastupitelství, kteří/s ohledem na nejčastější se vyskytující druhy trestných činů, k nimž dochází při poskytování zdravotní péče, a na trestní sazby s nimi spojené/jsou věcně a místně příslušní k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním. V této sféře dbají na regulerní proces prověřování a vyšetřování, jenž realizují policejní orgány, tedy policisté. Stejně jako na obvodní oddělení Policie ČR a další policejní součásti, obracejí se lidé se svými oznámeními o podezření ze spáchání trestného činu, ať již písemně, či osobně, na okresní státní zastupitelství, která mají v náplni práce m. j. sepisovat protokoly o takovýchto podáních činěných ústně. Obdrží-li státní zástupce podání, avizující trestnou činnost, v písemné formě, přezkoumá je. Pokud obsah vyhodnotí jako relevantní, zašle je k dalšímu postupu policejnímu orgánu s prvotními pokyny, jakou formou má následně konat a které úkony činit. V případě nekompletního či nejasného podání vyzve autora (je-li tento podepsán), k doplnění chybějících informací. Zjevně neopodstatněná podání státní zástupce bez dalšího založí s poučením, že není-li pisatel se způsobem vyřízení spokojen, může požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství (v nastíněné situaci se jedná o krajská státní zastupitelství), jehož rozhodnutí v téže věci je konečné. Pouze výjimečně občané zmíněného ustanovení zákona o státním zastupitelství nevyužijí a s negativním vyhodnocením charakteru svého podnětu se spokojí. Ve věcech podání, která státní zástupce postoupil zpravidla k šetření či k prověření, je nadále v kontaktu s policistou, který kauzu zpracovává. Zkoumá, zda jsou opatřovány všechny potřebné důkazy zákonnými metodami tak, aby v souladu s jednou ze základních zásad trestního řízení došlo ke zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Pokud policejní orgán po skončení primární etapy přípravného řízení trestního, označované jako prověřování, dospěje k právnímu názoru, že podezření z řešeného trestného činu bylo vyvráceno a že se nejedná ani např. o přestupek či kárné provinění, vydá usnesení o odložení věci dle 159a odst. 1 trestního řádu. Proti takovémuto způsobu vyřízení věci je možno podat stížnost, kteréhožto práva oznamovatelé hojně využívají a o jejich řádném opravném prostředku pak rozhodují dozorující státní zástupci okresního státního zastupitelství. Ti buď stížnost zamítnou (ať už kvůli formálním nedostatkům či nedůvodnosti), nebo na jejím podkladě napadený verdikt policejního orgánu zruší a věc se vrací zpět do fáze prověřování. Při splnění zákonných podmínek prověřování vyústí ve vydání usnesení o zahájení trestního stíhání konkrétní fyzické osoby coby obviněné ze spáchání určitého trestného činu (trestných činů). O způsobu završení následně probíhajícího vyšetřování, které je opět dozorujícím státním zástupcem monitorováno a usměrňováno, tento rozhodne. Slovy trestního řádu: Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu. Zde je na místě zapotřebí akcentovat, že státní zástupce musí podat obžalobu i v případě, jestliže si dvě skupiny důkazů odporují a rozpory již nelze odstranit, protože další důkazy neexistují

16 A16 Abstrakta nebo se dostupnými prostředky nedají opatřit. Za předestřené situace nezbývá, než aby soud pro provedení důkazů v hlavním líčení kauzu sám zhodnotil. Státní zástupce v takovém případě rozhodně nemůže nahradit projednání věci v řízení před soudem. K podání obžaloby není přikročeno jen tehdy, existují-li opravdu závažné a důvodné pochybnosti o vině obviněného, přičemž na základě důkazů opatřených, případně i provedených v přípravném řízení dozorující státní zástupce v intencích 172 odst. 1 trestního řádu usoudí, že např. skutek se vůbec nestal, že vyšetřované jednání/nebo nečinnost/není trestným činem, že trestný čin nespáchal obviněný, popř. nebyl-li obviněný v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný. Pak vydá usnesení o zastavení trestního stíhání, vůči němuž opět může m. j. poškozený podat stížnost, o které rozhoduje státní zástupce bezprostředně vyššího, místně příslušného zastupitelství. I když takovéto primární rozhodnutí okresního státního zastupitelství napadeno stížností není a nabyde právní moci, podléhá ještě přezkumu Nejvyššího státního zastupitelství, které může do tří měsíců od právní moci zrušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání. Forenzní aspekty poskytování lékařské péče z pohledu soudce Mgr. Igor Krajdl Krajský soud v Ostravě Posuzování trestní odpovědnosti lékařů za pochybení při léčbě pacientů patří k nejsložitějším případům, které jsou v praxi před soudy projednávány. Tyto případy mají svá úskalí nejen pro obžalovaného lékaře, ale také pro soudce a ostatní právníky, kteří jsou medicínskými laiky. Nezastupitelnou roli tak hrají především znalecké posudky, které posoudí správnost léčby a tak v podstatě rozhodují o vině obžalovaného lékaře. Avšak i tyto posudky mohou mít vady, které je v průběhu řízení potřeba nalézt a odstranit tak, aby soud mohl přesně konstatovat, jakého pochybení se lékař dopustil, ve kterém okamžiku léčby a jak měl správně postupovat (náležitý odborný postup). Především v těchto případech pak musí mít právníci, ale i znalci na paměti, že při hledání pochybení je nutno striktně postupovat v časové posloupnosti, podle rozvíjejících se příznaků zdravotního stavu poškozeného, nikoli zpětně podle závěrů pitvy a všech laboratorních vyšetření, které jsou k dispozici až ex post. Pouze takový postup umožní správné rozhodnutí soudu o nevině či vině obžalovaného lékaře a umožní uložit odpovídající trest. Forenzní aspekty agrese v domácím prostředí MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava Cílem sdělení je prezentace soudně-lékařského pohledu na problematiku násilí směřujícího proti dětem. Je provedena stručná soudně lékařská analýza několika případů týraných dětí včetně případů s fatálními následky a vraždy dítěte matkou. Děti se stávají snadno obětmi špatného zacházení či trestných činů. Toto tvrzení lze doložit řadou případů násilí, často i velmi brutálního, páchaného na dětech především ze strany osob

17 Abstrakta A17 blízkých. Týrání nebo zanedbávání péče může dosáhnout takového stupně, že jednání je pak kvalifikováno jako trestný čin. Řešení případů násilného jednání vůči dětem je problematikou zvláště složitou. Důležitým předpokladem při dokazování této trestné činnosti je dokumentace nálezu na postiženém dítěti. Ke zlému nakládání v širším slova smyslu téměř pravidelně dochází v izolovaném prostředí bytu. Údaje osob blízkých bývají zavádějící a mnohdy vysvětlují vznik poranění zcela odlišným, nekorespondujícím mechanizmem. Nezřídka udávané mechanizmy neodpovídají motorickým schopnostem poraněného dítěte. Z našich zkušeností vyplývá, že zatímco při náhodném úrazu je snaha okamžitě vyhledat lékařské ošetření, při úmyslném jednání je téměř pravidlem, že je zde jistá časová prodleva, než se dítě dostane k lékaři. K této prodlevě vede často i předpoklad agresora, že se stav spontánně upraví. To lze pozorovat i u vážných, fatálních případů, kdy je zcela evidentní potřeba zajistit poskytnutí první pomoci. Častým jevem je i zlehčování závažnosti poranění ze strany doprovázejících osob. Závěr Problematika násilí proti dětem zapadá do širšího kontextu domácího násilí. Ve sdělení byl akcentován soudně lékařský pohled na věc s poukazem na některé poznatky z naší praxe. Nelze vytvořit šablonu nebo schéma postupu pro praktické nebo dětské lékaře. Každý případ je vždy jiný, často je však spojují některé diskrétní poznatky tak, jak jsou prezentovány. Varia pátek / 6. února 2015 / Mukopolysacharidózy MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. Ústav dědičných metabolických poruch 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mukopolysacharidózy (MPS) patří mezi dědičná metabolická onemocnění ze skupiny lysozomálních střádavých nemocí. V současné době je popsáno 7 různých typů, které mohou mít podle druhu a tíže projevů ještě své podtypy. Jejich příčinou jsou poruchy různých enzymů (nyní je 10 známých), které katalyzují odbourávání glykosaminoglykanů (dříve označovaných jako mukopolysacharidy). Tato enzymová porucha vede k hromadění GAG v lysozomech a k následným morfologickým i funkčním změnám v mnoha tkáních. MPS jsou klinicky velmi heterogenní, pozvolna progredující multisystémová onemocnění postihující různou měrou takřka všechny tkáně. Jejich diagnostika je založena na klinickém obraze a laboratorním průkazu zvýšeného množství GAG vylučovaných do moče. Konkrétní typ je možno určit na enzymatické,

18 A18 Abstrakta ale i na molekulárně genetické úrovni. V současné době je dostupná léčba, která však závisí na typu MPS a tíži projevů. Pro pacienty s mukopolysacharidózou I., II., IV. a VI.typu je zavedená enzymová substituční terapie, u pacientů s těžší formou se uplatňuje léčba pomocí transplantace hematopoetickými kmenovými buňkami. U pacientů s MPS III.typu je k dispozici tzv. substrát redukční terapie. I přestože MPS patří mezi tzv. vzácná onemocnění, je v ČR každý rok diagnostikováno několik pacientů s různým typem MPS. Vyhodnocením dat z let v ČR byla určena celková prevalence všech MPS 1 : Podpořeno výzkumným projektem Ministerstva zdravotnictví ČR RVO-VFN Erektilní dysfunkce jako indikátor závažných onemocnění MUDr. Igor Hartmann 1, MUDr. Taťána Šrámková, CSc. 2, 3 1 Urologická klinika FN, Olomouc 2 Klinika traumatologie LF MU v Brně 3 Úrazová nemocnice v Brně Erektilní dysfunkce (ED) je poměrně často se vyskytujícím mužským problémem. Vzhledem k její patogenezi bývá ED jedním z prvních příznaků závažných chorob, jako je ischemická choroba srdeční, hypertenze, diabetes mellitus nebo renální insuficience. Z toho důvodu je třeba muže trpící ED aktivně vyhledávat a kromě stanovení vhodné léčby v diagnostickém procesu zhodnotit také riziko těchto celkových závažných onemocnění. Prezentace podává přehled vhodných diagnostických a léčebných postupů u pacientů s ED v ordinacích praktických lékařů i specialistů. Diagnostika a moderní léčba roztroušené sklerózy MUDr. Jiří Piťha MS Centrum, Teplice Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému s projevy autoimunity a neurodegenerace. U více než 80 případů probíhá choroba v atakách a remisích. Diagnóza se stanovuje na základě diseminace klinických projevů v prostoru a čase s pomocí magnetické rezonance (MR) mozku a krční míchy. V rámci časného zahájení léčby je snaha onemocní diagnostikovat již při prvních klinických příznacích, tedy v období klinicky izolovaného syndromu (CIS). Léčba spočívá v podání vysokých dávek metylprednisolonu (3 5 g) v období ataky a v podávání léků, modifikujících průběh onemocnění, které snižují frekvenci relapsů a omezují počet a objem lézí na MR. Léky první volby jsou interferon beta, glatiramer acetát a teriflunomid. Pro eskalaci jsou určeny léky 2. volby (natalizumab, fingolimod a dimetyl fumarát). Symptomatické léky a rehabilitace je indikována k ovlivnění nejčastějších příznaků (spaticita, neuropatické bolesti, sfinkterové poruchy apod.).

19 DNES TO STÁLO ZA TO. A UŽ MÁM PLÁNY NA ZÍTŘEK! COPAXONE NABÍZÍ: Snížení počtu relapsů u pacientů s RRRS a zpomalení atrofie mozku1 3 Snížení únavy pacienta a výjimečně nízký výskyt chřipkových symptomů4,5 Dlouhodobou účinnost, spolehlivost a adherenci pacientů k léčbě1,2,6 9 JE TO O DOBRÝCH DNECH, NE O TĚCH ZTRACENÝCH.

20 Zkrácená informace o pří prav ku. Copaxone 20 mg/ml. Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Účinná látka: glatirameri acetas (acetátová sůl syntetických polypeptidů obsahujících čtyři přirozeně se vyskytující aminokyseliny: L-glutamovou kyselinu, L-alanin, L-tyrosin a L-lysin v molárním frakčním rozmezí 0,129-0,153, 0,392-0,462, 0,086-0,100 a 0,300-0,374). Indikace: léčba pacientů, u nichž se objevila první klinická epizoda a u nichž bylo zjištěno vysoké riziko rozvoje klinicky potvrzené roztroušené sklerózy (CDMS). Snížení frek vence relapsů u ambulantních pacientů s RRRS a alespoň 2 ata kami neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období. Dávkování a způsob podání: 20 mg glatiramer acetátu (jedna předplněná injekční stříkačka) se podává subkutánní injekcí jedenkrát denně. U starších osob a pacientů s poškozením ledvin nebylo podávání přípravku studováno. Použití v pediatrii: adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují, že bezpečnostní profil u dospívajících je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Každý den je nutné měnit místo vpichu - paže, břicho, hýždě nebo stehno. Kontraindikace: přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, těhotné ženy. Zvláštní upozornění: přípravek Copaxone musí být podáván pouze ve formě subkutánní injekce, nesmí být podáván intravenózně nebo intramuskulárně. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom, že by protilátky proti glatiramer acetátu byly neutralizující nebo že by jejich vznik ovlivňoval klinickou účinnost přípravku. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Copaxone nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Interakce: nebyly spe cificky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u sou běžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Těhotenství a kojení: přípravek Copaxone nesmí být podáván během těhotenství. Údaje o vylučování glatiramer acetátu, metabolitů nebo protilátek do mateřského mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí účinky: reakce v místě vpichu, erytém, bolest, za tvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita jsou nejčastějšími nežádoucími účinky. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako bezprostřední postinjekční reakce. Velmi často nebo často a s více než o 2 % vyšší incidencí ve skupině léčené přípravkem Copaxone oproti skupině užívající placebo se ve studiích vyskytovala úzkost, vazodilatace, dušnost, nevolnost, vyrážka, bolest v zádech, bolest na hrudi, reakce v místě vpichu, vaginální kandidóza, lymfadenopatie, přírůstek na váze, tremor, oční poruchy, palpitace, tachykardie, zvracení, pocení, zimnice, otok tváře. Ostatní nežádoucí účinky se vyskytovaly méně často nebo s rozdílem menším nebo rovným 2 % oproti placebu. Zvláštní opatření pro uchovávání: předplněné injekční stříkačky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 8 C), chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být předplněné stříkačky uchovávány při pokojové teplotě (15 25 C) po dobu až jednoho měsíce Jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Velikost balení: 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roz toku nebo multipak obsahujícím 90 (3 balení po 30) předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Praha 8, Tel.: , Registrační číslo: 59/481/06-C. Datum registrace/ poslední revize textu: / Před předepsáním léku se sez namte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdra votního pojištění. Reference: 1. Lublin FD, Cofield SS, Cutter GR et al. Ann Neurol. 2013; 73(3): Lublin F, Cofield S, Cutter G et al. Abstract presented at AAN Khan O, Bao F, Shah M et al. J Neurol Sci. 2012; 312(1 2): Metz LM, Patten SB, Archibald CJ et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75(7): Mikol DD, Barkhof F, Chang P et al. Lancet Neurol. 2008; 7(10): Ford C, Goodman AD, Johnson K et al. Mult Scler. 2010; 16(3): Johnson KP. Expert Rev Neurother. 2012; 12(4): Boster A, Bartoszek MP, O Connell C et al. Ther Adv Neurol Disord. 2011; 4(5): Miller A, Spada V, Beerkircher D et al. Mult Scler. 2008; 14(4): CZ/CPX/13/0015a(1)

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls160819/2011 sukls56359/2010, sukls154953/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Hospira 6 mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok

Více