Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;"

Transkript

1 Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání zaměstnance Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; - pobíral během kalendářního roku paralelně příjmy od více zaměstnavatelů; - jeho příjem ze zaměstnání alespoň v jednom kalendářním měsíci podlehl solidárnímu zvýšení daně. Pro zaměstnance může být výhodné podat daňové přiznání, pokud: - nestihl doložit včas (tj. do 15. února 2014) všechny dokumenty pro uplatnění odpočtů a slev svému zaměstnavateli. Základem daně u příjmů z podnikání osob samostatně výdělečně činných je buď hospodářský výsledek upravený podle zákona o daních z příjmů, pokud vedete podvojné účetnictví, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, nebo ve výši paušální, kdy představují určité procento příjmů. Tabulka č. 1 Výdajové paušály v letech Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80% 80% 80% Řemeslná živnost 80% 80% 80% Ostatní živnosti 60% 60% 60% Podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňoví poradci, apod.) 40% 40%, maximálně Kč 40%, maximálně Kč

2 Příjmy autorských práv z 40% 40%, maximálně Kč 40%, maximálně Kč Příjmy z pronájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku 30% 30%, maximálně Kč 30%, maximálně Kč Pozor: Při uplatňování široce oblíbených paušálních výdajů dochází od roku 2013 k absolutnímu omezení jejich výše u některých kategorií činností. Zatímco ještě před rokem mohla osoba samostatně výdělečně činná vykonávající jinou samostatnou výdělečnou činnost než zemědělskou nebo činnost na základě živnostenského oprávnění využít paušál ve výši plných 40 procent příjmů, od roku 2013 má výši paušálních výdajů absolutně limitovanou stropem ve výši 800 tisíc korun. Stejně tak u příjmů z pronájmu obchodního majetku došlo k absolutní limitaci paušálních výdajů, a to částkou 600 tisíc korun. Zdanit musíte i kapitálové příjmy. Nejčastěji jde o dividendy či úroky z vkladů na bankovních účtech či vkladních knížkách, z jednorázových vkladů, ale i z poskytnutých úvěrů a půjček, které jste získali v uplynulém roce. Nezapomeňte, že do této kategorie patří také podíly na zisku společností s ručením omezeným nebo podíly na zisku tichého společníka. Zdanění podléhají také dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a dávky penzijního pojištění, a erár pamatuje i na plnění ze soukromého životního pojištění, nebo rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání. Zde ovšem obvykle nebývá potřeba si se zdaněním lámat hlavu, tyto příjmy, pokud neplynou ze zahraničí, jsou totiž až na několik výjimek zdaňovány srážkovou daní u zdroje a do daňového přiznání se tak neuvádějí. Výjimky z uplatňování srážkové daně (například jde o úroky z úvěrů a půjček) nebo kapitálové příjmy ze zdrojů v zahraničí je ovšem potřeba do daňového přiznání uvést. Do základu daně u kapitálových příjmů obvykle musíte zahrnout příjmy v hrubé výši a nemáte možnost si vylepšit skóre uplatněním jakéhokoli výdaje. Snad jen u příjmů z penzijního připojištění, penzijního pojištění a životního pojištění lze zdaňovanou částku umenšit o zaplacené pojistné. Jestliže jste tedy uzavřeli investiční životní pojištění třeba na Slovensku a nyní došlo k plnění, do svého přiznání je uvést musíte, pokud máte povinnost v České republice zdaňovat své celosvětové příjmy, ale lze příspěvky na toto pojištění zaplacené v minulosti lze uplatnit jako výdaj. Za příjmy z pronájmu se považují příjmy z pronájmu nemovitých věcí, nejčastěji

3 bytů, chat či domů, pokud se nejde o nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku fyzické osoby, a také příjmy z dlouhodobého pronájmu věcí movitých jako je třeba nákladní automobil. V souvislosti s touto definicí je potřeba zdůraznit, že obchodní majetek může mít pouze fyzická osoba podnikatel, a to pouze tehdy, pokud vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Obchodní majetek proto nikdy nemá podnikatel, který uplatňuje výdaje paušálem. Dílčí základ daně u příjmů z pronájmu je tvořen příjmy z pronájmu po odpočtu výdajů, které si můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo v paušální výši 30 procent z příjmů. Pozor: Od roku 2013 je omezena absolutní výše paušálních výdajů, a to částkou 600 tisíc korun. Pokud budete uplatňovat výdaje ve skutečné výši, nezapomeňte do výdajů uplatnit mimo jiné také odpisy tohoto majetku vypočítané v souladu se zákonem o daních z příjmů, a to i když je pronajímatelem fyzická osoba nepodnikatel. Zdanit musíte i peníze, které jste získali prodejem biozeleniny vypěstované na vaší zahrádce, nebo automobilu, který jste vlastnili po dobu kratší než jeden rok. Jde o příjmy, které nelze považovat ani za příjmy ze zaměstnání, ani za příjmy z podnikání, a už vůbec ne za příjmy kapitálové nebo příjmy z pronájmu, a přesto jejich prostřednictvím dochází ke zvýšení vašeho majetku, a zákon je nazývá příjmy ostatními. Mezi takzvané ostatní příjmy spadají zejména příjmy z příležitostných činností či z prodejů nemovitého majetku nebo některých movitých věcí. Zahrnují i příjmy z prodeje cenných papírů či podílu na společnosti nebo družstvu. Nezapomeňte, že k nim patří rovněž přijaté výživné či důchody, pokud nejsou osvobozeny od daně, a od roku 2014 jsou do této kategorie nově zahrnuty také dary. Dobrou zprávou je, že některé příjmy z této skupiny jsou od daně osvobozeny. Konkrétně jde o příjmy z příležitostných činností jako je třeba prodej přebytků, jež jste vypěstovali na zahrádce, příjmy, jež vám poskytne soused za to, že mu pomůžete se stěhováním nebo třeba obdržíte odměnu za to, že jste při víkendových městských slavnostech rozdávali informační letáky. Zdanění se vyhnete, pokud výše příjmů z těchto příležitostných činností v loňském roce nepřesáhla 20 tisíc korun. Pobídkou k rozšíření záhonků nebo větší aktivitě při rozdávání letáků může být navýšení nezdaněné částky na 30 tisíc korun od roku Pozor: Platí však nekompromisní pravidlo: pokud příjem z prodeje vaší biozeleniny byť o jen jedinou korunu převýší stanovenou hranici 20 tisíc korun, budete platit daň z plné výše částky, nikoli pouze z nadlimitní části. Dalšími příjmy, na které se vztahuje osvobození, jsou příjmy z prodeje. Podmínkou však je splnění časového testu ohledně doby vlastnictví dané věci (viz tabulku č. 2). Tabulka č. 2

4 Časový test pro osvobození od daně Časový test pro osvobození (doba vlastnictví) Prodej nemovitosti Prodej automobilu, letadla či lodě Prodej cenných papírů podílu společnosti či na Prodej ostatních movitých věcí Ihned nabytí po Osvobozeno 6 měsíců Cenné papíry v případě, že jste po dobu 24 měsíců bezprostředn ě před prodejem nevlastnili větší než 5% podíle na dané společnosti 1 rok Osvobozeno 2 roky Osvobozeno, pokud jste v nemovitosti měli bydliště 2 roky bezprostředn ě před prodejem 5 let Osvobozeno Osvobozeno V neposlední řadě jsou od daně osvobozeny například starobní důchody do výše 36 násobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku, za nějž se daňové přiznání podává. Nadlimitní částka důchodu ovšem zdanění podléhá. Pokud máte pocit, že právě na váš ostatní příjem nelze osvobození od uplatnit, nepropadejte beznaději. Legislativa vám nabízí možnost snížit si zdaňovanou částku o výdaje, které jste vynaložili na jejich dosažení. Třeba při prodeji

5 nemovitosti může být takovým výdajem nabývací cena nemovitosti a zaplacená daň z převodu nemovitostí. Při prodeji cenných papírů zase jejich nabývací cena a poplatky související s prodejem. Šanci ušetřit má i příležitostný zemědělec, který v roce 2013 prodal přebytky ze zahrádky za korun, když namísto výdajů skutečných využije už zmiňované paušální výdaje ve stejné výši, jako podnikatel v zemědělství, tedy ve výši 80 procent příjmů. Až rozdíl mezi ostatními příjmy a uplatněnými výdaji na jejich dosažení pak představuje dílčí základ daně. Zákon však stanoví podmínku: související výdaje můžete uplatnit pouze do výše příjmů. Základ daně a položky, které základ daně snižují Poté, co jste správně spočítali dílčí základy daně u jednotlivých druhů příjmů, sečtete je. Výsledná částka tvoří základ daně fyzické osoby. Občas se stává, že se u příjmů z podnikání nebo z pronájmu po uplatnění skutečných výdajů dostanete do mínusu, neboli do daňové ztráty. Pozor, při konečném sčítání ji můžete započíst pouze oproti ziskům z kapitálových a ostatních příjmů, nikoli oproti příjmům, které jste získali ze závislé činnosti. Ani tato výsledná suma ještě nemusí být konečná, od tohoto základu daně si můžete odečíst ještě tyto položky: dary, které jste během roku 2013 věnovali na veřejně prospěšné účely, pokud jejich úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo v úhrnu přesáhla 2 procenta vašeho základu daně, maximálně však lze odečíst 10 procent základu daně; úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, které jste použili na své bytové potřeby, popřípadě manžela/ky, dětí vnuků, rodičů nebo prarodičů, do maximální výše 300 tisíc korun za kalendářní rok, maximálně však 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků; celkovou výši příspěvků, které jste zaplatili na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo penzijní spoření sníženou o 12 tisíc korun, maximálně však ve výši 12 tisíc korun, pozor na příspěvky placené například zaměstnavatelem, ty před berňákem neobstojí, celkovou výši příspěvků, které jste vynaložili jako pojistné na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou sídlící v některém státě Evropské unie. Podmínkou však je, že výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, pojistná smlouva je uzavřena s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let musí její výše činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun. Odečíst můžete maximálně 12 tisíc korun. členské příspěvky, které jste zaplatili odborové organizaci do výše 1,5% zdanitelných

6 příjmů ze zaměstnání, maximálně však 3 tisíce korun; výši úhrad za zkoušky, které ověřovaly výsledky vašeho dalšího vzdělávání (tedy za zkoušky, které ověří, že splňujete podmínky kvalifikace některé z činností zahrnutých v Národní soustavě kvalifikací viz nejvýše však můžete odečíst 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Od základu daně si můžete také odečíst ještě neuplatněnou ztrátu z podnikání nebo z pronájmu, která vznikla v předchozích pěti letech. Stejně jako u ztráty generované v běžném roce lze tuto ztrátu uplatnit pouze tehdy, pokud máte jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání). Sazba daně Jakmile dohledáte všechna potřebná potvrzení pro uplatnění odečitatelných položek, získáte výslednou částku, na níž aplikujete sazbu daně ve výši 15 procent. Pokud si myslíte, že už je hotovo, mýlíte se. Minulý rok přinesl některé novinky, mezi nimiž je i zavedení tzv. solidárního zvýšení daně. Solidární zvýšení daně bylo zavedeno ve výši 7 procent a uplatní se obecně v případech, kdy součet příjmů ze zaměstnání a základu daně u příjmů z podnikání přesáhne 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2013 činila příslušná částka 48 násobku průměrné mzdy Kč. Pokud tedy součet vašich příjmů ze zaměstnání (nikoli superhrubé mzdy, ale pouze hrubých příjmů) a základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (příjmů po odpočtu výdajů, ať již skutečných, nebo v paušální výši) zmíněnou částku překročil, u nadlimitní části musíte ještě zohlednit zmíněné solidární zvýšení daně (tabulka č. 3). Tabulka č. 3 Příklady výpočtu solidárního zvýšení daně Poplatník A Poplatník B Poplatník C Příjmy zaměstnání ze Kč Kč 0 Kč Základ daně z podnikání 0 Kč Kč Kč Základ pro výpočet solidárního zvýšení daně Kč ( ) Kč ( ) Kč ( )

7 Částka solidárního zvýšení daně Kč Kč Kč Slevy na dani Příběh přesunu vašich peněz do erární kasy ale ještě není u konce. Nabízí se příležitost využít ještě slevy na dani: Sleva na poplatníka ve výši korun. Zatímco v minulých letech měli nárok na tuto slevu úplně všichni, v roce 2013 byla tato možnost odepřena penzistům, kteří ke 1. lednu 2013 pobírali starobní důchod ze systému důchodového pojištění či obdobné plnění ze zahraničí. Sleva na manžela/ku, jehož vlastní příjem v roce 2013 nepřesáhl částku 68 tisíc korun, ve výši korun. Je-li manžel/ka držitelem/kou průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela/ky se nezahrnuje porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu. Dávky nemocenského pojištění jako peněžitá pomoc v mateřství anebo dávky důchodového pojištění jako starobní či invalidní důchod se ale do těchto příjmů počítají. Pokud podnikáte jakožto fyzická osoba nebo máte příjmy z pronájmu a využíváte výdajové paušály, čeká vás změna k horšímu. Je-li váš dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti či pronájmu vyšší než 50 procent celkového základu daně, nemůžete si uplatnit si slevu na dani v případě, že vase manžel/ka nedosáhl/a v roce 2013 vlastního příjmu přesahujícího 68 tisíc korun. Sleva v případě, kdy pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, ve výši korun; Sleva v případě, kdy jste příjemcem důchodu pro invaliditu třetího stupně, ve výši korun. Sleva v případě, jste-li držitelem průkazu ZTP/P, ve výši korun. Sleva v případě, kdy se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, ve výši korun. Pokud jste byli v situaci umožňující uplatnění slevy pouze po část roku 2013, lze slevy na dani uplatnit ve výši jedné dvanáctiny každé z uvedených částek za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. Daňové zvýhodnění

8 Částka, kterou jste vypočítali po uplatnění popsaných slev, ještě stále nemusí být totožná s tou, kterou zaplatíte finančnímu úřadu. Snížit ji možná pomohou vaši potomci. Podmínkou je, aby vyživované dítě s vámi žilo ve společné domácnosti. Kromě vlastního dítěte může jít o osvojené dítě, dítě v pěstounské péči, dítě druhého z manželů nebo vnuka či vnučku, za podmínky, že jeho rodiče nemají příjem, u nějž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě má specifické postavení. Je můžete je využít ve dvou formách jako daňovou slevu, kterou lze poskytovat za obdobných podmínek jako většinu slev kromě slevy na manželku (manžela), nebo ve formě daňového bonusu. Ten přichází v úvahu v případě, kdy je vaše daň nižší než zákonná sleva. Pokud splníte podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, odečtete za příslušné zdaňovací období částku korun na každé vyživované dítě, které s vámi žije po celý rok ve společné domácnosti, nebo jednu dvanáctinu této částky za každý kalendářní měsíc, v němž byly podmínky pro uplatnění zvýhodnění splněny. Zmíněná částka se zvyšuje na dvojnásobek, jde-li o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P. Kromě toho, že daňové zvýhodnění můžete využít i ve formě daňového bonusu, na rozdíl od slev na dani, je využijete již za kalendářní měsíc, kdy se dítě narodilo, zahájilo soustavnou přípravu na budoucí povolání, bylo osvojeno či dostalo se do pěstounské péče. Dokonce není nutné, aby podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění byly splněny na počátku kalendářního měsíce jako u slev na dani. Pokud má daňové zvýhodnění formu slevy na dani, není jeho částka zákonem nijak limitována a pokud jsou pro to splněny podmínky, lze ji uplatnit až do výše vaší daňové povinnosti. Daňový bonus však můžete využít pouze tehdy, jestliže: váš zdanitelný příjem během zdaňovacího období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku, v roce 2013 byla rovna částce 8 tisíc korun, a zároveň nejde se o příjem ostatní (tedy o příjem z příležitostných činností, z prodejů nemovitého majetku či cenných papírů, příjem z výher v soutěžích, atd.), a zároveň příjmy z pronájmu nemovitostí a dlouhodobého pronájmu věcí movitých nejsou náklady vyšší než příjmy, a zároveň nejde se o příjmy, z nichž se daň neodvádí (příjmy dani z příjmů nepodléhající nebo od této daně osvobozené), a zároveň nejde se o příjmy podléhající srážkové dani (dividendy, úroky, atd.), a zároveň daňový bonus činí alespoň 100 korun. Daňový bonus lze uplatnit v maximální výši korun, což platí, i pokud jsou děti držiteli průkazu ZTP/P. Pokud tedy pan Novák, jehož příjmy ze zaměstnání dosáhly v roce 2013 částky 200 tisíc korun a jeho daňová povinnost před uplatněním daňového zvýhodnění na děti tak činí korun, chce uplatnit daňové zvýhodnění na svých pět dětí, z nichž jedno je držitelem průkazu ZTP/P, dosáhne na daňový bonus v částce pouze korun, ačkoli částka daňového bonusu v případě, kdy by tento limit neplatil, by

9 činila korun. Od roku 2013 však nelze, aby si uplatnili daňové zvýhodnění fyzické osoby podnikatelé či lidé s příjmy z pronájmu, pokud si oproti těmto příjmům uplatňují paušální výdaje a základ daně z těchto příjmů činí více než 50 procent celkového základu daně těchto osob. Po započtení daňového bonusu už je výpočet vaší daně z příjmů u konce. Zbývá jen vytisknout formulář a zamířit na finanční úřad. Lhůta pro podání přiznání Času pro vyplnění formuláře už moc nemáte. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání pro fyzické osoby uplyne 1. dubna Je obecně známou skutečností, že tato lhůta se automaticky prodlužuje do 1. července 2014, jestliže přiznání zpracuje a podává daňový poradce. Pokud této možnosti využijete, nezapomeňte mu udělit plnou moc a přesvědčit se, že ji uložil na finančním úřadě před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. Lhůtu pro podání přiznání si můžete prodloužit (obvykle o tři měsíce, ale ve výjimečných případech i až o sedm měsíců) na základě žádosti podané správci daně. Je však plně v kompetenci správce daně, zda této žádosti vyhoví. Obstojí skutečně pádné argumenty jako je třeba živelná pohroma. I tuto žádost je však nutné podat před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání, tedy do 1. dubna Platba daně Ruku v ruce se lhůtou pro podání přiznání jde zároveň lhůta pro platbu daňové povinnosti, daň musíte zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ať již zákonné nebo prodloužené. Pokud hrozí, že vám na dani vznikne nedoplatek, může být prodloužení lhůty pro podání přiznání být výhodné, neboť si tak odložíte splatnost daně. Kdo naopak v průběhu roku odvedl na zálohách na daň více, než činí jeho celková daňová povinnost, nemá důvod s cestou na finanční úřad otálet, neboť tak dojde k vyměření a vrácení přeplatku dříve než kdyby bylo přiznání podáváno ve lhůtě prodloužené. Možné sankce Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, v rámci zákonné lhůty, hrozí vám sankce až při zpoždění, které činí více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty se odvíjí od vaší daňové povinnosti a stanoví se jako 0,05 procent stanovené daně (nikoli daňového nedoplatku, ale celé částky daně) za každý den prodlení, maximálně však může činit 5 procent stanovené daně (a v absolutní částce 300 tisíc korun). Pokud tedy letos lhůta pro podání přiznání uběhne v úterý 1. dubna, ale fyzická osoba podá své daňové přiznání až v pátek následujícího týdne, tedy 11. dubna, je již v takovém prodlení, že pokuta bude muset být vyměřena. Pokud by nicméně podání stihla ještě do úterý 8. dubna, tedy do 5 pracovních dnů po uplynutí zákonné lhůty, pokuta by vyměřena nebyla, přestože by fyzická osoba při podání přiznání zákonnou lhůtu nedodržela. Vzniklá pokuta se ovšem fyzické osobě k úhradě nepředepíše, pokud její výše nebude činit

10 alespoň 200 korun. Zákon nedává správci daně žádnou možnost, jak tuto pokutu případně snížit či zcela prominout. Také pozdní úhrada daňové povinnosti podléhá penalizaci ze strany finančního úřadu, jejím důsledkem je vyměření úroku z prodlení. Jeho výše se odvíjí od výše daňového nedoplatku (tedy nikoli od celkové částky daně, jako je tomu u pokuty za pozdní podání, ale pouze od její případné neuhrazené části) a je určena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 14 procentních bodů (v současné chvíli tedy činí sazba úroku z prodlení 14,05 procent, jelikož repo sazba stanovená Českou národní bankou k 1. lednu 2014 činila 0,05%). Zmíněný úrok z prodlení běží počínaje pátým pracovním dnem po splatnosti daně. Zatímco k vyměření pokuty za pozdní podání nedojde, pokud přiznání doručíte na finanční úřad pátý pracovní den po uplynutí zákonné lhůty pro jeho podání, naproti tomu daň uhrazená pátý pracovní den po dni splatnosti již podléhá za tento jeden den úroku z prodlení. Obdobně jako v případě pokuty vás úrok z prodlení mine, pokud jeho výše nedosáhne alespoň 200 korun. Nezapomeňte, že tento limit je stanoven pro jeden druh daně, jednoho správce daně a jedno zdaňovací období, popřípadě jeden kalendářní rok. Pokud uhradíte opožděně daň z příjmů fyzických osob, kde vznikne úrok z prodlení 150 korun, a zároveň se zpozdíte s platbou DPH, kdy tento úrok bude činit také 150 korun, úrok se u ani jedné z daní nepředepíše.

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku z obchodní korporace a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v budoucnu

jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v budoucnu Odčitatelné položky a slevy na dani u fyzických osob RNDr. Ivan BRYCHTA jaké mají možnosti fyzické osoby platit na daních co nejméně a co proto udělat co platí nyní, co je nového a co by mohlo platit v

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více