Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč;"

Transkript

1 Daňové přiznání za rok 2013 Daňová expertka Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars radí čtenářům týdeníku Dotyk, jak se pohodlně a spolehlivě vypořádat s úskalími daňového formuláře. Daňové přiznání zaměstnance Zaměstnanec musí sám podávat daňové přiznání, pokud: - měl ještě jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahující částku 6 tisíc Kč; - pobíral během kalendářního roku paralelně příjmy od více zaměstnavatelů; - jeho příjem ze zaměstnání alespoň v jednom kalendářním měsíci podlehl solidárnímu zvýšení daně. Pro zaměstnance může být výhodné podat daňové přiznání, pokud: - nestihl doložit včas (tj. do 15. února 2014) všechny dokumenty pro uplatnění odpočtů a slev svému zaměstnavateli. Základem daně u příjmů z podnikání osob samostatně výdělečně činných je buď hospodářský výsledek upravený podle zákona o daních z příjmů, pokud vedete podvojné účetnictví, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, nebo ve výši paušální, kdy představují určité procento příjmů. Tabulka č. 1 Výdajové paušály v letech Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80% 80% 80% Řemeslná živnost 80% 80% 80% Ostatní živnosti 60% 60% 60% Podnikání podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti, daňoví poradci, apod.) 40% 40%, maximálně Kč 40%, maximálně Kč

2 Příjmy autorských práv z 40% 40%, maximálně Kč 40%, maximálně Kč Příjmy z pronájmu majetku zahrnutého v obchodním majetku 30% 30%, maximálně Kč 30%, maximálně Kč Pozor: Při uplatňování široce oblíbených paušálních výdajů dochází od roku 2013 k absolutnímu omezení jejich výše u některých kategorií činností. Zatímco ještě před rokem mohla osoba samostatně výdělečně činná vykonávající jinou samostatnou výdělečnou činnost než zemědělskou nebo činnost na základě živnostenského oprávnění využít paušál ve výši plných 40 procent příjmů, od roku 2013 má výši paušálních výdajů absolutně limitovanou stropem ve výši 800 tisíc korun. Stejně tak u příjmů z pronájmu obchodního majetku došlo k absolutní limitaci paušálních výdajů, a to částkou 600 tisíc korun. Zdanit musíte i kapitálové příjmy. Nejčastěji jde o dividendy či úroky z vkladů na bankovních účtech či vkladních knížkách, z jednorázových vkladů, ale i z poskytnutých úvěrů a půjček, které jste získali v uplynulém roce. Nezapomeňte, že do této kategorie patří také podíly na zisku společností s ručením omezeným nebo podíly na zisku tichého společníka. Zdanění podléhají také dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a dávky penzijního pojištění, a erár pamatuje i na plnění ze soukromého životního pojištění, nebo rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jeho vydání. Zde ovšem obvykle nebývá potřeba si se zdaněním lámat hlavu, tyto příjmy, pokud neplynou ze zahraničí, jsou totiž až na několik výjimek zdaňovány srážkovou daní u zdroje a do daňového přiznání se tak neuvádějí. Výjimky z uplatňování srážkové daně (například jde o úroky z úvěrů a půjček) nebo kapitálové příjmy ze zdrojů v zahraničí je ovšem potřeba do daňového přiznání uvést. Do základu daně u kapitálových příjmů obvykle musíte zahrnout příjmy v hrubé výši a nemáte možnost si vylepšit skóre uplatněním jakéhokoli výdaje. Snad jen u příjmů z penzijního připojištění, penzijního pojištění a životního pojištění lze zdaňovanou částku umenšit o zaplacené pojistné. Jestliže jste tedy uzavřeli investiční životní pojištění třeba na Slovensku a nyní došlo k plnění, do svého přiznání je uvést musíte, pokud máte povinnost v České republice zdaňovat své celosvětové příjmy, ale lze příspěvky na toto pojištění zaplacené v minulosti lze uplatnit jako výdaj. Za příjmy z pronájmu se považují příjmy z pronájmu nemovitých věcí, nejčastěji

3 bytů, chat či domů, pokud se nejde o nemovitosti zahrnuté v obchodním majetku fyzické osoby, a také příjmy z dlouhodobého pronájmu věcí movitých jako je třeba nákladní automobil. V souvislosti s touto definicí je potřeba zdůraznit, že obchodní majetek může mít pouze fyzická osoba podnikatel, a to pouze tehdy, pokud vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Obchodní majetek proto nikdy nemá podnikatel, který uplatňuje výdaje paušálem. Dílčí základ daně u příjmů z pronájmu je tvořen příjmy z pronájmu po odpočtu výdajů, které si můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo v paušální výši 30 procent z příjmů. Pozor: Od roku 2013 je omezena absolutní výše paušálních výdajů, a to částkou 600 tisíc korun. Pokud budete uplatňovat výdaje ve skutečné výši, nezapomeňte do výdajů uplatnit mimo jiné také odpisy tohoto majetku vypočítané v souladu se zákonem o daních z příjmů, a to i když je pronajímatelem fyzická osoba nepodnikatel. Zdanit musíte i peníze, které jste získali prodejem biozeleniny vypěstované na vaší zahrádce, nebo automobilu, který jste vlastnili po dobu kratší než jeden rok. Jde o příjmy, které nelze považovat ani za příjmy ze zaměstnání, ani za příjmy z podnikání, a už vůbec ne za příjmy kapitálové nebo příjmy z pronájmu, a přesto jejich prostřednictvím dochází ke zvýšení vašeho majetku, a zákon je nazývá příjmy ostatními. Mezi takzvané ostatní příjmy spadají zejména příjmy z příležitostných činností či z prodejů nemovitého majetku nebo některých movitých věcí. Zahrnují i příjmy z prodeje cenných papírů či podílu na společnosti nebo družstvu. Nezapomeňte, že k nim patří rovněž přijaté výživné či důchody, pokud nejsou osvobozeny od daně, a od roku 2014 jsou do této kategorie nově zahrnuty také dary. Dobrou zprávou je, že některé příjmy z této skupiny jsou od daně osvobozeny. Konkrétně jde o příjmy z příležitostných činností jako je třeba prodej přebytků, jež jste vypěstovali na zahrádce, příjmy, jež vám poskytne soused za to, že mu pomůžete se stěhováním nebo třeba obdržíte odměnu za to, že jste při víkendových městských slavnostech rozdávali informační letáky. Zdanění se vyhnete, pokud výše příjmů z těchto příležitostných činností v loňském roce nepřesáhla 20 tisíc korun. Pobídkou k rozšíření záhonků nebo větší aktivitě při rozdávání letáků může být navýšení nezdaněné částky na 30 tisíc korun od roku Pozor: Platí však nekompromisní pravidlo: pokud příjem z prodeje vaší biozeleniny byť o jen jedinou korunu převýší stanovenou hranici 20 tisíc korun, budete platit daň z plné výše částky, nikoli pouze z nadlimitní části. Dalšími příjmy, na které se vztahuje osvobození, jsou příjmy z prodeje. Podmínkou však je splnění časového testu ohledně doby vlastnictví dané věci (viz tabulku č. 2). Tabulka č. 2

4 Časový test pro osvobození od daně Časový test pro osvobození (doba vlastnictví) Prodej nemovitosti Prodej automobilu, letadla či lodě Prodej cenných papírů podílu společnosti či na Prodej ostatních movitých věcí Ihned nabytí po Osvobozeno 6 měsíců Cenné papíry v případě, že jste po dobu 24 měsíců bezprostředn ě před prodejem nevlastnili větší než 5% podíle na dané společnosti 1 rok Osvobozeno 2 roky Osvobozeno, pokud jste v nemovitosti měli bydliště 2 roky bezprostředn ě před prodejem 5 let Osvobozeno Osvobozeno V neposlední řadě jsou od daně osvobozeny například starobní důchody do výše 36 násobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku, za nějž se daňové přiznání podává. Nadlimitní částka důchodu ovšem zdanění podléhá. Pokud máte pocit, že právě na váš ostatní příjem nelze osvobození od uplatnit, nepropadejte beznaději. Legislativa vám nabízí možnost snížit si zdaňovanou částku o výdaje, které jste vynaložili na jejich dosažení. Třeba při prodeji

5 nemovitosti může být takovým výdajem nabývací cena nemovitosti a zaplacená daň z převodu nemovitostí. Při prodeji cenných papírů zase jejich nabývací cena a poplatky související s prodejem. Šanci ušetřit má i příležitostný zemědělec, který v roce 2013 prodal přebytky ze zahrádky za korun, když namísto výdajů skutečných využije už zmiňované paušální výdaje ve stejné výši, jako podnikatel v zemědělství, tedy ve výši 80 procent příjmů. Až rozdíl mezi ostatními příjmy a uplatněnými výdaji na jejich dosažení pak představuje dílčí základ daně. Zákon však stanoví podmínku: související výdaje můžete uplatnit pouze do výše příjmů. Základ daně a položky, které základ daně snižují Poté, co jste správně spočítali dílčí základy daně u jednotlivých druhů příjmů, sečtete je. Výsledná částka tvoří základ daně fyzické osoby. Občas se stává, že se u příjmů z podnikání nebo z pronájmu po uplatnění skutečných výdajů dostanete do mínusu, neboli do daňové ztráty. Pozor, při konečném sčítání ji můžete započíst pouze oproti ziskům z kapitálových a ostatních příjmů, nikoli oproti příjmům, které jste získali ze závislé činnosti. Ani tato výsledná suma ještě nemusí být konečná, od tohoto základu daně si můžete odečíst ještě tyto položky: dary, které jste během roku 2013 věnovali na veřejně prospěšné účely, pokud jejich úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo v úhrnu přesáhla 2 procenta vašeho základu daně, maximálně však lze odečíst 10 procent základu daně; úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, které jste použili na své bytové potřeby, popřípadě manžela/ky, dětí vnuků, rodičů nebo prarodičů, do maximální výše 300 tisíc korun za kalendářní rok, maximálně však 25 tisíc korun za každý měsíc placení úroků; celkovou výši příspěvků, které jste zaplatili na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo penzijní spoření sníženou o 12 tisíc korun, maximálně však ve výši 12 tisíc korun, pozor na příspěvky placené například zaměstnavatelem, ty před berňákem neobstojí, celkovou výši příspěvků, které jste vynaložili jako pojistné na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou sídlící v některém státě Evropské unie. Podmínkou však je, že výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, pojistná smlouva je uzavřena s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let musí její výše činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun. Odečíst můžete maximálně 12 tisíc korun. členské příspěvky, které jste zaplatili odborové organizaci do výše 1,5% zdanitelných

6 příjmů ze zaměstnání, maximálně však 3 tisíce korun; výši úhrad za zkoušky, které ověřovaly výsledky vašeho dalšího vzdělávání (tedy za zkoušky, které ověří, že splňujete podmínky kvalifikace některé z činností zahrnutých v Národní soustavě kvalifikací viz nejvýše však můžete odečíst 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Od základu daně si můžete také odečíst ještě neuplatněnou ztrátu z podnikání nebo z pronájmu, která vznikla v předchozích pěti letech. Stejně jako u ztráty generované v běžném roce lze tuto ztrátu uplatnit pouze tehdy, pokud máte jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání). Sazba daně Jakmile dohledáte všechna potřebná potvrzení pro uplatnění odečitatelných položek, získáte výslednou částku, na níž aplikujete sazbu daně ve výši 15 procent. Pokud si myslíte, že už je hotovo, mýlíte se. Minulý rok přinesl některé novinky, mezi nimiž je i zavedení tzv. solidárního zvýšení daně. Solidární zvýšení daně bylo zavedeno ve výši 7 procent a uplatní se obecně v případech, kdy součet příjmů ze zaměstnání a základu daně u příjmů z podnikání přesáhne 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2013 činila příslušná částka 48 násobku průměrné mzdy Kč. Pokud tedy součet vašich příjmů ze zaměstnání (nikoli superhrubé mzdy, ale pouze hrubých příjmů) a základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (příjmů po odpočtu výdajů, ať již skutečných, nebo v paušální výši) zmíněnou částku překročil, u nadlimitní části musíte ještě zohlednit zmíněné solidární zvýšení daně (tabulka č. 3). Tabulka č. 3 Příklady výpočtu solidárního zvýšení daně Poplatník A Poplatník B Poplatník C Příjmy zaměstnání ze Kč Kč 0 Kč Základ daně z podnikání 0 Kč Kč Kč Základ pro výpočet solidárního zvýšení daně Kč ( ) Kč ( ) Kč ( )

7 Částka solidárního zvýšení daně Kč Kč Kč Slevy na dani Příběh přesunu vašich peněz do erární kasy ale ještě není u konce. Nabízí se příležitost využít ještě slevy na dani: Sleva na poplatníka ve výši korun. Zatímco v minulých letech měli nárok na tuto slevu úplně všichni, v roce 2013 byla tato možnost odepřena penzistům, kteří ke 1. lednu 2013 pobírali starobní důchod ze systému důchodového pojištění či obdobné plnění ze zahraničí. Sleva na manžela/ku, jehož vlastní příjem v roce 2013 nepřesáhl částku 68 tisíc korun, ve výši korun. Je-li manžel/ka držitelem/kou průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela/ky se nezahrnuje porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu. Dávky nemocenského pojištění jako peněžitá pomoc v mateřství anebo dávky důchodového pojištění jako starobní či invalidní důchod se ale do těchto příjmů počítají. Pokud podnikáte jakožto fyzická osoba nebo máte příjmy z pronájmu a využíváte výdajové paušály, čeká vás změna k horšímu. Je-li váš dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti či pronájmu vyšší než 50 procent celkového základu daně, nemůžete si uplatnit si slevu na dani v případě, že vase manžel/ka nedosáhl/a v roce 2013 vlastního příjmu přesahujícího 68 tisíc korun. Sleva v případě, kdy pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, ve výši korun; Sleva v případě, kdy jste příjemcem důchodu pro invaliditu třetího stupně, ve výši korun. Sleva v případě, jste-li držitelem průkazu ZTP/P, ve výši korun. Sleva v případě, kdy se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let, ve výši korun. Pokud jste byli v situaci umožňující uplatnění slevy pouze po část roku 2013, lze slevy na dani uplatnit ve výši jedné dvanáctiny každé z uvedených částek za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. Daňové zvýhodnění

8 Částka, kterou jste vypočítali po uplatnění popsaných slev, ještě stále nemusí být totožná s tou, kterou zaplatíte finančnímu úřadu. Snížit ji možná pomohou vaši potomci. Podmínkou je, aby vyživované dítě s vámi žilo ve společné domácnosti. Kromě vlastního dítěte může jít o osvojené dítě, dítě v pěstounské péči, dítě druhého z manželů nebo vnuka či vnučku, za podmínky, že jeho rodiče nemají příjem, u nějž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě má specifické postavení. Je můžete je využít ve dvou formách jako daňovou slevu, kterou lze poskytovat za obdobných podmínek jako většinu slev kromě slevy na manželku (manžela), nebo ve formě daňového bonusu. Ten přichází v úvahu v případě, kdy je vaše daň nižší než zákonná sleva. Pokud splníte podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, odečtete za příslušné zdaňovací období částku korun na každé vyživované dítě, které s vámi žije po celý rok ve společné domácnosti, nebo jednu dvanáctinu této částky za každý kalendářní měsíc, v němž byly podmínky pro uplatnění zvýhodnění splněny. Zmíněná částka se zvyšuje na dvojnásobek, jde-li o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P. Kromě toho, že daňové zvýhodnění můžete využít i ve formě daňového bonusu, na rozdíl od slev na dani, je využijete již za kalendářní měsíc, kdy se dítě narodilo, zahájilo soustavnou přípravu na budoucí povolání, bylo osvojeno či dostalo se do pěstounské péče. Dokonce není nutné, aby podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění byly splněny na počátku kalendářního měsíce jako u slev na dani. Pokud má daňové zvýhodnění formu slevy na dani, není jeho částka zákonem nijak limitována a pokud jsou pro to splněny podmínky, lze ji uplatnit až do výše vaší daňové povinnosti. Daňový bonus však můžete využít pouze tehdy, jestliže: váš zdanitelný příjem během zdaňovacího období dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku, v roce 2013 byla rovna částce 8 tisíc korun, a zároveň nejde se o příjem ostatní (tedy o příjem z příležitostných činností, z prodejů nemovitého majetku či cenných papírů, příjem z výher v soutěžích, atd.), a zároveň příjmy z pronájmu nemovitostí a dlouhodobého pronájmu věcí movitých nejsou náklady vyšší než příjmy, a zároveň nejde se o příjmy, z nichž se daň neodvádí (příjmy dani z příjmů nepodléhající nebo od této daně osvobozené), a zároveň nejde se o příjmy podléhající srážkové dani (dividendy, úroky, atd.), a zároveň daňový bonus činí alespoň 100 korun. Daňový bonus lze uplatnit v maximální výši korun, což platí, i pokud jsou děti držiteli průkazu ZTP/P. Pokud tedy pan Novák, jehož příjmy ze zaměstnání dosáhly v roce 2013 částky 200 tisíc korun a jeho daňová povinnost před uplatněním daňového zvýhodnění na děti tak činí korun, chce uplatnit daňové zvýhodnění na svých pět dětí, z nichž jedno je držitelem průkazu ZTP/P, dosáhne na daňový bonus v částce pouze korun, ačkoli částka daňového bonusu v případě, kdy by tento limit neplatil, by

9 činila korun. Od roku 2013 však nelze, aby si uplatnili daňové zvýhodnění fyzické osoby podnikatelé či lidé s příjmy z pronájmu, pokud si oproti těmto příjmům uplatňují paušální výdaje a základ daně z těchto příjmů činí více než 50 procent celkového základu daně těchto osob. Po započtení daňového bonusu už je výpočet vaší daně z příjmů u konce. Zbývá jen vytisknout formulář a zamířit na finanční úřad. Lhůta pro podání přiznání Času pro vyplnění formuláře už moc nemáte. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání pro fyzické osoby uplyne 1. dubna Je obecně známou skutečností, že tato lhůta se automaticky prodlužuje do 1. července 2014, jestliže přiznání zpracuje a podává daňový poradce. Pokud této možnosti využijete, nezapomeňte mu udělit plnou moc a přesvědčit se, že ji uložil na finančním úřadě před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání. Lhůtu pro podání přiznání si můžete prodloužit (obvykle o tři měsíce, ale ve výjimečných případech i až o sedm měsíců) na základě žádosti podané správci daně. Je však plně v kompetenci správce daně, zda této žádosti vyhoví. Obstojí skutečně pádné argumenty jako je třeba živelná pohroma. I tuto žádost je však nutné podat před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání, tedy do 1. dubna Platba daně Ruku v ruce se lhůtou pro podání přiznání jde zároveň lhůta pro platbu daňové povinnosti, daň musíte zaplatit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ať již zákonné nebo prodloužené. Pokud hrozí, že vám na dani vznikne nedoplatek, může být prodloužení lhůty pro podání přiznání být výhodné, neboť si tak odložíte splatnost daně. Kdo naopak v průběhu roku odvedl na zálohách na daň více, než činí jeho celková daňová povinnost, nemá důvod s cestou na finanční úřad otálet, neboť tak dojde k vyměření a vrácení přeplatku dříve než kdyby bylo přiznání podáváno ve lhůtě prodloužené. Možné sankce Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, v rámci zákonné lhůty, hrozí vám sankce až při zpoždění, které činí více než 5 pracovních dnů. Výše pokuty se odvíjí od vaší daňové povinnosti a stanoví se jako 0,05 procent stanovené daně (nikoli daňového nedoplatku, ale celé částky daně) za každý den prodlení, maximálně však může činit 5 procent stanovené daně (a v absolutní částce 300 tisíc korun). Pokud tedy letos lhůta pro podání přiznání uběhne v úterý 1. dubna, ale fyzická osoba podá své daňové přiznání až v pátek následujícího týdne, tedy 11. dubna, je již v takovém prodlení, že pokuta bude muset být vyměřena. Pokud by nicméně podání stihla ještě do úterý 8. dubna, tedy do 5 pracovních dnů po uplynutí zákonné lhůty, pokuta by vyměřena nebyla, přestože by fyzická osoba při podání přiznání zákonnou lhůtu nedodržela. Vzniklá pokuta se ovšem fyzické osobě k úhradě nepředepíše, pokud její výše nebude činit

10 alespoň 200 korun. Zákon nedává správci daně žádnou možnost, jak tuto pokutu případně snížit či zcela prominout. Také pozdní úhrada daňové povinnosti podléhá penalizaci ze strany finančního úřadu, jejím důsledkem je vyměření úroku z prodlení. Jeho výše se odvíjí od výše daňového nedoplatku (tedy nikoli od celkové částky daně, jako je tomu u pokuty za pozdní podání, ale pouze od její případné neuhrazené části) a je určena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 14 procentních bodů (v současné chvíli tedy činí sazba úroku z prodlení 14,05 procent, jelikož repo sazba stanovená Českou národní bankou k 1. lednu 2014 činila 0,05%). Zmíněný úrok z prodlení běží počínaje pátým pracovním dnem po splatnosti daně. Zatímco k vyměření pokuty za pozdní podání nedojde, pokud přiznání doručíte na finanční úřad pátý pracovní den po uplynutí zákonné lhůty pro jeho podání, naproti tomu daň uhrazená pátý pracovní den po dni splatnosti již podléhá za tento jeden den úroku z prodlení. Obdobně jako v případě pokuty vás úrok z prodlení mine, pokud jeho výše nedosáhne alespoň 200 korun. Nezapomeňte, že tento limit je stanoven pro jeden druh daně, jednoho správce daně a jedno zdaňovací období, popřípadě jeden kalendářní rok. Pokud uhradíte opožděně daň z příjmů fyzických osob, kde vznikne úrok z prodlení 150 korun, a zároveň se zpozdíte s platbou DPH, kdy tento úrok bude činit také 150 korun, úrok se u ani jedné z daní nepředepíše.

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více