VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC

2 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události Zdraví, nemoc jako sociální událost Invalidita jako sociální událost Stáří jako sociální událost Chudoba jako sociální událost Sociální události týkající se mateřství Nezaměstnanost jako sociální událost 25 2 Politika sociálního zabezpečení 29 3 Politika trhu práce, zaměstnanosti 35 4 Vzdělávací politika 40 5 Politika bydlení 45 6 Zdravotní politika 51 7 Rodinná politika 56 Klíč 62 Závěr 65 Doporučená literatura 66 2

3 Úvod Vážení čtenáři, studijní opora, kterou máte před sebou, je určena všem studentům prezenční i kombinované formy studia všech oborů na Pedagogické fakultě zaměřených na sociální oblast, a především je adresován těm, kteří se zajímají o vědní disciplínu Sociální politika. Na tento materiál volně navazuje tzv. studijní pomocník, který obsahuje stručné výtahy vybraných významných sociálních zákonů a se kterým můžete při vypracovávání některých praktických úkolů v rámci textu pracovat. Cílem tohoto studijního materiálu je, abyste po jeho nastudování, zodpovězení všech otázek k zamyšlení a vypracování všech úkolů dokázali: - pochopit a vysvětlit vybrané sociální události, při kterých náš stát poskytuje občanovi podporu (nemoc, invalidita, stáří, chudoba, mateřství, nezaměstnanost), - podat konkrétní informace o jednotlivých praktických oblastech sociální politiky (vysvětlit čím se zabývají, jaké praktické nástroje pomoci využívají, jak jsou propojeny s praxí, jakým způsobem se adaptují na změněné podmínky a jak u nich probíhá inovace). Celý studijní text je rozdělen do 7 kapitol, přičemž nejobsáhlejší první kapitola je tvořena 6 podkapitolami, které budou vyžadovat určitý čas k prostudování. Studium tohoto textu byste měli kompletně zvládnout při intenzivním soustředění přibližně za hodin studia. Předpokladem úspěšného zvládnutí studia této studijní opory je znalost základních pojmů sociální politiky, kterými byste měli disponovat. Pokud jste těmito informacemi vybaveni, můžete se s chutí pustit do studia. Přejeme vám hodně trpělivosti a radosti z nově prostudované látky. Autorky 3

4 Vybrané sociální události V první části textu se budeme zabývat vybranými sociálními událostmi, které svým hojnějším výskytem a svým působením nutí stát, aby je uznal za naléhavé a organizoval jejich řešení. Stát má zájem na zmírňování sociálního rizika, které může vyvolávat sociální napětí, a tyto vybrané sociální události se tak stávají předmětem veřejného zájmu. 1.1 Zdraví, nemoc jako sociální událost Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete umět: - charakterizovat pojem zdraví, - vysvětlit jeho determinanty a indikátory a zdravotní rizika, - definovat nemoc, úraz a pracovní neschopnost, - objasnit, kdy se stává nemoc sociální událostí. Průvodce studiem Jak uvádí americký spisovatel James Fenimore Cooper: Člověk neumírá ani tak na nějakou nemoc, nýbrž na celý svůj život. V této kapitole se seznámíte s pojmem zdraví jako důležitým předpokladem plnohodnotného života; nezbytnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje; základní charakteristikou lidského potenciálu, ale také primární hodnotou každé společnosti. Naučíte se definovat nemoc, znát zdravotní rizika, které vznik nemoci ovlivňují, a vysvětlit, kdy se nemoc stává sociální událostí. Definice zdraví Zdraví lze definovat negativně jako nepřítomnost fyzické a duševní nemoci; lze jej však i vymezit pozitivně jako stav naprosté tělesné, duševní a sociální rovnováhy (pohody), která je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí (definice vymezená Světovou zdravotnickou organizací). Toto pozitivní vymezení definice zdraví poukazuje na jeho mnohem širší vymezení, na zdraví jako ideál, obecně žádoucí hodnotu. Zdraví tak není jen otázkou fyzického zdraví, a můžeme ho vnímat značně subjektivně, protože pocit pohody je pro každého jedince značně individuální. 4

5 Zdraví z pohledu tří hledisek dělíme na: - tělesné: stav a funkční schopnost jednotlivých podsystémů lidského organismu (buněk, tkání a orgánů) a harmonie jejich interakce navzájem i ve vztahu k danému zevnímu prostředí, fyzické zdraví, - duševní: charakter a stupeň subjektivního vnímání biologického stavu a vztahů s prostředím, psychická vyrovnanost, - sociální: individuální schopnost člověka naplňovat v daném prostředí své úkoly a role, mít zdravé vzájemné vztahy mezi lidmi. V některých případech bývá také uváděno spirituální zdraví jako uvědomění si něčeho, co nás přesahuje a žití v souladu s touto transcendentní skutečností (Jirásek 2005, Dočkal 2008). V tomto kontextu definuje J. Křivohlavý zdraví takto: Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou příčiny a podmínky ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva, posilují jej, oslabují nebo přímo rozvracejí; nemoc zpravidla nemá jedinou příčinu (tzv. multifaktorová koncepce vzniku nemoci - mnohočetnost příčin - chronické onemocnění) Úkol č. 1 Proč řadíme zdraví k nejvýznamnějším hodnotám lidského života? Uveďte příklady. Indikátory zdraví Nejčastěji užívanými indikátory zdraví či nemoci jsou: střední délka života při narození tato míra vyjadřuje úmrtnostní poměry dané populace v daném roce, jinak řečeno průměrnou šanci na dožití, kterou má v tomto roce narozený jedinec za předpokladu, že lidé budou i nadále umírat tak, jako umírají; specifická úmrtnost tato míra vyjadřuje počet zemřelých na 1000 žijících příslušné věkové skupiny a pohlaví za rok; standardizovaná úmrtnost tato míra vyjadřuje počet zemřelých na obyvatel standardizovaný podle věkové a pohlavní struktury populace, která je vzata za základ pro srovnávání (u nás se používá jako standard evropská populace), užívá se pro srovnání rozdílů v úmrtnosti mezi jednotlivými zeměmi; nemocnost sledují se počty nově hlášených onemocnění, celkový výskyt onemocnění (hlavně chronických) v dané populaci, hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, hlášené vrozené vady, nově zjištěné nemoci z povolání a další. Příklad č. 1 V běžném povědomí přežívá představa, že je to samotné zdravotnictví, které pečuje o zdraví lidu a tím je (pozitivně či negativně) ovlivňuje. Tato představa je zcela falešná. Zdravotnictví dnes ovlivňuje zdraví jen z malé části (10-15 %). Další poměrně 5

6 rozšířenou představou je, že u nás nejvíce poškozují zdraví špatný stav životního prostředí (20-25 %). Ani to není pravda. Přes polovinu všech zdravotních determinant můžeme najít ve sféře životního stylu lidí (50-60 %). Patří sem pohybový režim, výživa, výskyt chronické únavy, stresu, vztahy k lidem, způsoby prožívání volného času, kouření, toxikomanie, alkoholismus, sexuální chování, pracovní aktivity i celkový přístup k životu, životní naladění. Nejméně závažný je genetický základ (10 20 %). (Čevela, Čeledová 2010) Zdravotní rizika Faktory životního a pracovního prostředí, které vyvolávají určitá onemocnění nebo k nim přispívají, se nazývají zdravotní rizika. Některá rizika jsou zjevná (znečištění vzduchu nebo vody), jiná jsou skrytá, zjistitelná jen pomocí přístrojů (radioaktivita). Nejčastějšími riziky jsou např. nedostatek pitné vody, nedostatek hygieny a sanitárních zařízení nebo strava kontaminovaná bakteriemi a plísněmi. K zamyšlení Přemýšlejte o dalších zdravotních rizicích. Která další rizika mohou ohrožovat zdraví jedince? Definice nemoci Při definici nemoci vycházíme z pojetí jednoty organismu a prostředí. Nemoc, obecněji porucha zdraví, je potenciál vlastností organizmu, které omezují jeho možnost vyrovnat se v průběhu života s určitými nároky vnějšího i vnitřního životního prostředí bez porušení životních funkcí. Nemoc je tedy porucha adaptace člověka, nedostatečnost nebo selhání adaptivních mechanizmů na podněty prostředí (Čevela, Čeledová 2010). Při nemoci se mobilizují regulační mechanizmy ve snaze uvést vnitřní prostředí organizmu do rovnováhy (homeostáza). Definice úrazu Zvláštním případem nemoci je úraz; jedná se o zevní zásah působící náhle (krátce), mající za následek poruchu zdraví. Jde většinou o zevní působení fyzikální (např. elektřiny, ohně, pohybu předmětu atp.), chemické (otravy, popáleniny atp.) nebo sociální (stres, selhání člověka atp.). Nemoc jako sociální událost Sociální událostí se nemoc, úraz (příp. karanténa) stávají, pokud vyvolávají potřebu péče třetí osobou (lékaře, léky), působí-li pracovní neschopnost, také když člověk nemůže zabránit poruše svého zdraví či nemá dost vlastních sil a zdrojů, aby tuto poruchu odstranil, léčil se a rehabilitoval se; potřebuje-li člověk pomoc jiné osoby, pomoc peněžní (ekonomickou) či pomoc institucionální (službu). 6

7 Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost je nemožnost ekonomické činnosti pro nemoc nebo úraz. Liší se od nemožnosti pracovat (nezaměstnanosti) tím, že příčina neschopnosti je na straně práce neschopného člověka. Příčinnou souvislost mezi nemocí a pracovní neschopností a mírou této neschopnosti určí lékař. Podle délky trvání příčiny a následku rozlišujeme krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pracovní neschopnosti. Pokud je jedinec uznán (podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) pracovně neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, může čerpat ze systému nemocenského pojištění nemocenskou, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než 21 kalendářních dní. Podpůrčí doba vzniku trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu. Shrnutí Zdraví je definováno jako stav pohody organismu. Definice nevysvětluje, co se myslí pohodou. Pocit pohody ve vztahu ke zdraví prožívá každý člověk jinak, a proto je zdraví velmi subjektivní a podoba zdraví je u každého člověka jedinečná a relativní. Odborníci se těžko shodují na tom, jak zdraví měřit. Situaci komplikuje skutečnost, že mezi plně zdravým a umírajícím jedincem existuje pestrá škála přechodných stavů: stavy oslabeného zdraví, akutního onemocnění, chronického onemocnění, invalidity Některé nemoci mají nevratný průběh a poškozují člověka dlouhodobě či dokonce celoživotně. O to více hraje roli přístup každého jednotlivce v oblasti prevence a výchovy ke zdraví. Zdraví dělíme na zdraví tělesné, duševní a sociální. V některých případech bývá také uváděno tzv. spirituální zdraví, jako uvědomění si něčeho, co nás přesahuje a žití v souladu s touto transcendentní skutečností. Determinanty zdraví jsou příčiny a podmínky, které ovlivňují zdravotní stav obyvatel. Mezi nejčastější indikátory zdraví a nemoci patří: střední délka života při narození, specifická úmrtnost, standardizovaná úmrtnost, nemocnost. Zdravotní rizika představují faktory životního a pracovního prostředí. Nemocí je nazvána porucha adaptace člověka, nedostatečnost nebo selhání adaptivních mechanizmů na podněty prostředí. Mezi nemoc je možné zařadit i úraz, který má za následek poruchu zdraví. Nemoc i úraz se mohou stát zároveň sociální událostí a mohou vést k pracovní neschopnosti člověka. 7

8 Kontrolní úkoly 1. Definujte pojem zdraví a nemoc. 2. Vyjmenujte zdravotní rizika, která ovlivňují vznik nemoci. 3. Jak byste definovali pracovní neschopnost? 4. Kdy se nemoc stává sociální událostí? Klíčové pojmy k zapamatování zdraví tělesné, duševní a sociální, duchovní, determinanty zdraví, indikátory zdraví střední délka života, specifická a standardizovaná úmrtnost, nemocnost, zdravotní rizika, nemoc, úraz, pracovní neschopnost, nemoc jako sociální událost 1.2 Invalidita jako sociální událost Cíle kapitoly Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování byli schopni: - charakterizovat pojem invalidita, - popsat její stupně, - zamyslet se nad deprivacemi, které invalidního občana provázejí, - vysvětlit, jaké možnosti ochrany na trhu práce mají osoby se zdravotním postižením. Průvodce studiem V této kapitole se zamyslíte nad tím, jaké sociální dimenze představuje rozdíl mezi nemocí a invaliditou a jaké deprivace s sebou přináší ztráta pracovních návyků. Naleznete zde také možnosti pracovního uplatnění na trhu práce pro lidi se zdravotním postižením a ve studijním pomocníkovi vyhledáte, jaké dávky a služby může zdravotně znevýhodněný občan čerpat. Věřím, že tato kapitola vám zajistí dostatek informací k tomu, abyste se v této oblasti dokázali bez problémů orientovat. 8

9 Definice invalidity Invaliditu lze charakterizovat jako významnější přechodné nebo trvalé tělesné či duševní poškození nebo ztrátu určité funkce či části organizmu, a v důsledku toho i sníženou pracovní schopnost nebo obtížnější společenské uplatnění. Invalidita se liší od nemoci tím, že změna zdravotního stavu se ustálila natolik, že lze změřit dlouhodobé nebo trvalé následky nemoci nebo úrazu a zahájit rehabilitační nebo reintegrační procesy. V souvislosti s touto sociální událostí, která vznikla následkem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a již došlo k poklesu míry pracovní schopnosti, právní předpisy spojují právem uznané následky a občanům, kteří splní zákonné podmínky, vyplácejí invalidní důchod (podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Stupně invalidity Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Rozhodujícím pro přiznání invalidního důchodu je tedy zdravotní stav občana a s ním související pokles pracovní schopnosti. V rámci projednávání žádosti o přiznání invalidního důchodu je občan povinen podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu. Toto vyšetření provádějí posudkoví lékaři místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity, ve znění pozdějších předpisů. K zamyšlení Deprivace invalidního člověka je podstatně širší než u nemocného. Invalidita nedeprivuje člověka jen ekonomicky, ale i sociálně přemýšlejte o tom a poté se pokuste toto tvrzení objasnit. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: I. osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) dříve osoby plně invalidní. II. osoby invalidní v prvním a druhém stupni dříve osoby částečně invalidní. 9

10 III. osoby zdravotně znevýhodněné (rozhodnutím vydaným úřadem práce) - dříve osoby se změněnou pracovní schopností. Upozornění Osoby s průkazy TP, ZTP, ZTP/P nejsou tedy automaticky osobami se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením mají právo na zvýšenou ochranu na trhu práce, která je prováděna formou: - pracovní rehabilitace, kterou zajišťuje úřad práce místně příslušný podle bydliště, osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením může sestavit individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její pracovní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost s ohledem na situaci na trhu práce, - přípravy k práci jedná se o zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava může být prováděna s podporou asistenta (nejdéle 24 měsíců), - specializovaných rekvalifikačních kurzů. Příspěvky pro zaměstnavatele Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, příspěvek z aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna. U zaměstnavatele s více než 50 % osob se zdravotním postižením je možné podle zákona o zaměstnanosti vyplatit příspěvek na podporu zaměstnanosti, dále možnost poskytování náhradního plnění, zvýhodnění ve veřejné soutěži (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kdy výše nabídkové ceny je pro hodnocení snížena o 15 %, a dále u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci je možné uplatňovat slevu na dani (zákon č. 193/2008 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) daň se snižuje na polovinu. Chráněné pracovní místo Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno nejméně po dobu dvou let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek na vytvoření tohoto místa může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. 10

11 Chráněná pracovní dílna Jedná se o pracoviště zaměstnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována nejméně po dobu dvou let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro těžce zdravotně postiženou osobu dvanáctinásobek průměrné mzdy. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v částečném pracovním poměru, odběr výrobků a služeb ve výši sedminásobku průměrné mzdy nebo snížený odvod do státního rozpočtu ve výši 2, 5 násobku průměrné mzdy, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. Doporučení: Tento stav je aktuální pro rok 2011, stav předložené novely zákona o zaměstnanosti můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny parlamentu Úkol č. 2 Vyhledejte ve studijním pomocníkovi dávky sociální péče určené pro osoby se zdravotním postižením. Shrnutí Invalidita je sociální událostí, protože vyřazuje člověka ze standardních situací dlouhodobě nebo dokonce trvale a činí ho v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu více či méně nesoběstačným. Také role, které jedinec ve společnosti zastával (např. partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost apod.) byly vlivem dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu narušeny, některé z nich nemůže invalidní občan již znovu obnovit. Pracovněprávní předpisy vytvářejí osobám se zdravotním postižením výhodnější podmínky pro jejich zapojování do zaměstnání v závislosti na tom, jestli se jedná o osobu plně invalidní, částečně invalidní či zdravotně znevýhodněnou. Invaliditu je možné rozdělit do 3 stupňů, a to dle poklesu pracovní schopnosti člověka. Jedinci se zdravotním postižením mají právo na zvýšenou ochranu na trhu práce a to formou pracovní rehabilitace, přípravy k práci či pomocí specializovaných rekvalifikačních kurzů. Úřad práce může na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny poskytnout zaměstnavateli příspěvek. Pokud zaměstnavatel zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, je povinen dle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců nebo odebírat výrobky a služby v množství sedminásobku průměrné mzdy nebo odvádět do státního rozpočtu částku ve výši 2, 5 násobku průměrné mzdy. 11

12 Kontrolní úkoly 1. Vysvětlete rozdíl mezi nemocí a invaliditou. 2. Jaké další deprivace, kromě sociální invalidnímu občanovi hrozí? 3. Jaké jsou možnosti práce pro zdravotně znevýhodněného člověka? Klíčové pojmy k zapamatování invalidita, stupně invalidity, sociální deprivace, zdravotně znevýhodněná osoba, invalidní důchod, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1.3 Stáří jako sociální událost Cíle kapitoly Tato kapitola je koncipovaná tak, abyste po jejím prostudování dokázali: - popsat stáří jako očekávanou, předvídatelnou a neodvratitelnou životní a sociální událost, - charakterizovat stáří jako dlouhodobý proces, který vyžaduje přípravu, - vysvětlit, co znamená druhý životní program. Průvodce studiem V této kapitole se dozvíte informace o životním období, které se týká každého z nás. Také postoj, který k tomu období zaujmete, můžete do jisté míry ovlivnit již nyní. Nemoc, stáří a smrt jsou problémy, kterých se rádi zbavujeme, protože nepatří do naší iluze života. Dříve sice byly těžkou, ale přirozenou součástí života, dnes se jich bojíme a využíváme každou příležitost, abychom se jim vyhnuli. Podíváme-li se do historie, pak např. v Antice byli staří lidé vrcholem kompetencí a moudrosti a až po dosažení alespoň padesáti let věku mohli zastávat nějaký vládní úřad. Také u většiny přírodních národů byli staří lidé, pokud se stáří 12

13 dožili, především zdrojem zkušeností a v době, kdy jejich zdravotní stav opravdu nedovoloval plné zapojení do dříve vykonávaných činností, jim byly přenechávány jednodušší, mimo jiné i proto, aby neztráceli pocit potřebnosti. Stárnutí a stáří Stárnutí je přirozený, nepřetržitý multifaktoriální proces, který trvá od vzniku zárodku až po jeho zánik, tedy smrt. Existuje celá řada teorií stárnutí, které se snaží vysvětlit, z jakých důvodů člověk stárne (teorie genetického programu, teorie o působení zevních vlivů, imunologická teorie apod.). Stáří Stáří můžeme definovat jako poslední fázi životního cyklu každého jedince. Jde o výsledek přirozeného biologického procesu, ten však probíhá různorodě podle individuality člověka. Kořeny této rozmanitosti se zpravidla hledají v genetické dispozici, kvalitě života nebo úspěšnosti zdravotní péče. Tak dochází k tomu, že někteří lidé stárnou rychleji (např. těžce manuálně pracující, lidé žijící ve zdraví škodlivých podmínkách nebo lidé podvyživení), (Tomeš 2011). Věda o stárnutí a stáří se nazývá gerontologie (z řečtiny gerón starý člověk, logos nauka). Příprava na stáří se považuje za celoživotní úkol. Dlouhodobá příprava na stáří vychází ze skutečnosti, že stáří je neoddělitelnou součástí života, jejíž kvalitu si člověk do určité míry ovlivňuje sám ve všech svých vývojových etapách. Příklad č. 2 Příprava na stáří: v biologické rovině racionální výživa, dostatek pohybu, aktivní odpočinek, v duševní rovině životní naladění, akceptace stáří, duševní hygiena, v sociální rovině mimopracovní aktivity, budování vztahů, rozvoj zájmů apod. Součástí přípravy na stáří by měl být druhý životní program, potřebný především v období, kdy člověk odchází do starobního důchodu a mění se mu tak jeho život. Dlouhodobá příprava na stáří vychází z předpokladu, že člověk si kvalitu života ve stáří určuje do jisté míry sám, a proto je potřeba ovlivňovat ty stránky způsobu života, které později výrazně ovlivňují stáří. Vyplatí se tak přistupovat odpovědně k rozvoji osobních vztahů a tvořivé činnosti, výchově k manželství a rodičovství, k rozvoji pokud možno celoživotní sociální opory, k aktivnímu vzdělávání a udržování si lidské zvídavosti, ke společenské aktivitě, angažovanosti v různých spolcích a organizacích a celkově výchova k harmonickému a smysl přinášejícímu životu. Neméně důležitá je fyzická příprava, vztahující se na zdravou životosprávu, dostatek pohybových aktivit, aktivní odpočinek a také snaha o odstraňování škodlivých návyků. V psychické rovině se jedná především o osvojení zásad duševní hygieny, akceptace stáří jako 13

14 součástí života a zvládání nečekaných životních období, které sebou přinášejí přemíru stresu. Stárnutí a stáří není jen otázkou individuální, ale i společenskou. Úkol č. 3 Pokuste se najít příklady toho, jak vnímáte vy sami dnešní přístup společnosti ke stáří? Setkali jste se ve svém okolí s ageismem (diskriminací starých lidí)? Sociální stáří Sociální stáří je období vymezené kombinací několika sociálních změn či splnění určitého kritéria nejčastěji dosažení věku, kdy má člověk nárok na odchod do starobního důchodu. Sociální stáří je tedy dáno změnou rolí, životního způsobu a tím i ekonomického zajištění. Stáří je tedy v tomto smyslu chápáno jako sociální událost. Podle dokumentů OSN se z demografického hlediska považuje za starou taková populace, která má více než 7 % obyvatelstva staršího 65 let. Čím více populace stárne, tím větší ekonomické důsledky to pro společnost má. Zvyšování počtu osob v postproduktivním věku vede k nezbytnosti tvořit vyšší národní důchod osobami ekonomicky aktivními, je třeba vynakládat větší množství prostředků na zajištění potřeb starých lidí. Zabezpečení ve stáří je jedním ze základních ústavních práv občanů. Odchodem do starobního důchodu se občan stává závislý na peněžních dávkách ze systému důchodového pojištění. Základním předpisem upravujícím nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu je zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Starobní důchod tedy nahrazuje mzdu či příjem z výdělečné činnosti. Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení. Činnost OSSZ řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení, která také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Pokud se zdravotní stav zhorší natolik, že senior potřebuje dlouhodobě pomoc druhé osoby a přestává být soběstačný, může si požádat o pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (příspěvek na péči). Zdravotnické a sociální zabezpečení Většina zdravotní péče je v současnosti organizována na modelu akutní péče (praktický lékař, nemocnice), který neodpovídá potřebám mnoha pacientů, zejména starších a chronicky nemocných. Důležitými požadavky pro systém dlouhodobé péče je možnost volby a flexibilita mezi institucionální (ústavní) a domácí péčí. Integrální součástí dlouhodobé péče je paliativní péče, zájem o důstojnost a duchovní a sociální potřeby starších osob a pečovatelů. Dlouhodobá péče je péče zdravotní i sociální. Systém dlouhodobé péče by měl vycházet z integrace zdravotních a sociálních služeb ústavních, ambulantních a poskytovaných v domácnosti. Zdravotní péči poskytuje především praktický lékař, využívat je možné i odborných služeb specialistů, dále jsou to nemocnice, agentury komplexní domácí péče nebo 14

15 je to ústavní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných. Sociální péči je možné získat např. v domovech pro seniory, dále je to např. respitní péče, pečovatelská služba, tísňové volání. Komplexní služby umírajícím pak poskytují tzv. hospice. Příklad č. 3 V některých nemocnicích se u nás v současnosti zavádějí systémy tzv. návratné péče. Sociální pracovník je pak členem týmu, který hodnotí, do jakých podmínek se bude pacient z nemocnice vracet, a pokouší se jeho situaci komplexně řešit. K zamyšlení V čem vidíte hlavní přínos a efektivitu systému návratné péče? V ČR existovaly do roku 2006 tyto typy rezidenčních služeb: domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a domovy-penziony pro důchodce. Všechny tyto typy služeb nová legislativa (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) zahrnuje do kategorie domov pro seniory, chráněné bydlení (bývalé penzióny) a domovy s pečovatelskou službou. Pro staré lidi, kteří nejsou soběstační, a potřebují pomoc ve svém bydlišti, je možné podle tohoto zákona např. využívat služeb stacionářů, pečovatelské služby, tísňové péče, asistenční služby apod. Shrnutí Staří lidé ve společnosti mají specifické osobní problémy týkající se např. nároků na bydlení, soběstačnosti, aktivity apod., je potřeba zabezpečovat jejich práva a také citlivě vnímat jejich potřebu pevného místa v rodině a v sociálních vztazích. Je potřeba si uvědomit, že v rámci přípravy na stáří může každý člověk do určité míry ovlivňovat ty stránky způsobu života, které vedou ke společenské aktivitě, k rozvoji a aktivizaci tvořivého života a svých zájmů, a také k celoživotnímu usilování o uspokojivé a stabilní rodinné a společenské vztahy. Gerontologie je věda, která se zabývá stárnutím a stářím. V přípravě na stáří je důležitý druhý životní program. Stáří je možné také chápat jako sociální událost. Nutným předpisem vztahujícím se k problematice důchodů, jejich výši je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Při poruše soběstačnosti může senior žádat o pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro seniory je důležitá propojenost zdravotní a sociální péče zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní úkoly 1. Jak se dá rozumět pojmu druhý životní program? 15

16 2. Proč je stáří považováno za sociální událost? 3. V čem může být přínosná spolupráce nestátních organizací v oblasti mezigeneračních programů? Klíčové pojmy k zapamatování stáří, gerontologie, příprava na stáří, druhý životní program, sociální stáří, zabezpečení ve stáří, zdravotnické a sociální zabezpečení, domov pro seniory, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.4 Chudoba jako sociální událost Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete umět objasnit: - co je chudoba a kdy se stává sociální událostí, - jakou úlohu v přístupu k chudobě sehrává sociální stát, - co je absolutní a relativní, objektivní a subjektivní chudoba, - jakými způsoby se dá s chudobou bojovat, - příčiny a nástroje chudoby, - jak se dá chudoba měřit. Průvodce studiem V této kapitole se setkáte s tím, jak jsou chudí lidé oproti většinové společnosti znevýhodněni, což se týká především materiální deprivace, tedy žití bez toho, co je většinovou společností uznáno za přijatelné. V této části studijního materiálu se dozvíte také informace o tom, kdy se chudoba stává sociální událostí, jaké důvody vedou k tomu, že lidé nejsou schopni získat prostředky k tomu, aby mohli zajistit svou existenci, proč je chudoba přítomna v každé společnosti a jakým způsobem se s ní dá bojovat. Jedná se o kapitolu pojmově náročnější, a proto vám přejeme dostatek sil při studiu. 16

17 Pojem chudoba Pojem chudoba je nejčastěji definován jako stav, kdy nedostatek hmotných prostředků omezuje jedince nebo skupinu v zajištění základních životních potřeb, v přiměřeném a pro danou společnost standardním rozsahu. Klasická ekonomie pokládá rozdělování důchodů trhem a tedy i existenci bohatství a chudoby za dané a nezměnitelné. Začátek 20. století přináší změnu, nový koncept sociálního státu, jehož ambicí je korigovat tržní rozdělování, zmírnit výrazné sociální rozdíly ve společnosti a zaručit všem občanům důstojný standard. Nosnou myšlenkou sociálního státu je přerozdělování s cílem vyrovnávat šance při vstupu do života, vytvářet podmínky a předpoklady pro to, aby všem občanům byl vytvořen určitý přijatelný životní standard (blahobyt) jako sociální právo, ne dobročinná dávka. A tím pak zabezpečovat podmínky a předpoklady pro stabilitu a prosperitu společnosti jako celku. K zamyšlení Proč je možný tento typ státu jen pro země s relativně vyspělou tržní ekonomikou? Absolutní a relativní chudoba U absolutní chudoby se jedná o holé přežití, týká se především chudých rozvojových zemí, kde hrozí smrt hladem. Relativní chudoba je založena na rozložení příjmů domácností a je závislá na vývoji celkové příjmové úrovně. Obvykle je určena vzdáleností od průměrného životního standardu společnosti. Objektivní a subjektivní chudoba Koncept objektivní chudoby vychází z analýz sociálněekonomických informací o souborech domácností. Ty umožňují vládám na základě určitých kritérií rozlišit chudé od nechudých. Subjektivní chudoba je založena na hodnocení vlastní životní situace jedincem či domácností a souvisí s tím, zda se lidé subjektivně cítí být chudými či nikoli. Záleží především na tom, čeho chce člověk dosáhnout (aspirace), co si myslí, že si zaslouží (co je spravedlivé, aby měl), co si myslí, že skutečně potřebuje a co mají druzí. Chudoba vzniká ze tří hlavních důvodů (Krebs 2010): - z nízkých výdělků v zaměstnání nedostatečná úroveň vzdělání a kvalifikace, rozdíl ve schopnostech, nadání, v inteligenci, píli, pracovitosti, vrozených předpokladech, povahových rysech apod., - z nedostatku zaměstnání hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, 17

18 - z rozdílu ve vlastněném bohatství rozdíly v bohatství ovlivňují i rozdíly v důchodech. Vznik chudoby však ovlivňuje také např. geografická poloha, fiskální past (Řecko), přístup ke zdrojům apod. Chudoba jako sociální událost Sociální událostí se chudoba stává ve chvíli, kdy lidé nejsou schopni získat prostředky k tomu, aby mohli zajistit svou existenci jako základní životní nutnost v dané společnosti. Příjmy nelze zvýšit z objektivních důvodů (stáří, invalidita, péče o dítě), občan nedisponuje ani jinými zdroji či majetkem, který by mu umožnil důstojné živobytí, čímž dochází k deprivaci v důsledku hmotné nouze. Systém pomoci v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení osob. Výše příspěvku na živobytí je ovlivněna snahou posuzované osoby zvýšit si příjem vlastní prací i faktem, zda je osoba uchazečem o zaměstnání. Chudobu sledujeme pomoci dvou nástrojů (Krebs 2010): - spotřeby měření je založeno na přímé spotřebě statků a služeb, respektive jiných nezbytných výdajů (např. pojištění), - příjmů vychází z předpokladu, že nedostatečné příjmy vedou k nedostatečné spotřebě a naopak vyšší příjmy k vyšší spotřebě. Nepracuje se zde např. s faktory sekundární chudoby (např. rodina alkoholika, kde jsou vydělané peníze určeny převážně na alkohol apod.). Způsoby měření chudoby (Krebs 2010): - normativní metody - standardní měření opírá se o rozbor základních potřeb (Rowntreeho postup) jedná se o metody založené buď na potravinovém poměru (vztahu mezi výdaji na potraviny a celkovými výdaji s rostoucími příjmy totiž podíl výdajů za potraviny na celkových výdajích klesá. Čím nižší je tento podíl, tím je vyšší blahobyt a nižší chudoba) nebo na minimalizovaných spotřebních koších (naplněné konkrétními druhy zboží a služeb, které představují minimální životní standard), - relativní metody metoda příjmů, vychází ze stanovení peněžní částky, která je nezbytná pro uspokojení minima základních životních potřeb. Tento příjem lze vyjádřit jako podíl na průměrném čistém příjmu, který ve společnosti připadá na 18

19 osobu nebo domácnost. Pro získání těchto informací se vychází z rozmanitých šetření a sond, v nichž jednotlivci odpovídají na zadané otázky týkající se jejich životních podmínek (nejen příjem a spotřeba, ale také vybavenost domácností, majetková situace, spořivost, úroveň bydlení apod.). Odpovědi na tyto otázky tvoří materiál pro stanovení subjektivních hranic chudoby. Podle nich je chudoba zpravidla nadhodnocena, skrývá však bohatý sociologický materiál a poskytuje cenné informace pro přijímání nejrůznějších preventivních sociálněpolitických opatření. Metody boje proti chudobě Česká republika se řadí mezi ekonomicky vyspělé země, proto chudoba v našich podmínkách je chudobou relativní. Opatření, které stát přijímá v boji proti chudobě mají charakter: - preventivní podpora vzdělání, zaměstnanosti apod., - následná zahrnuje dávky sociální pomoci osobám, které se již v tíživé situaci ocitly a usnadňuje jim návrat do normálního života (podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc apod.). Úkol č. 4 Chudoba bývá spojena také s jinými deprivacemi zdravotní, sociální, bytovou a pracovní. Uveďte příklady. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V rámci ČR bylo sestaveno 5 okruhů, na které je potřeba se prostřednictvím projektu zaměřit: 1) Oblast předlužení 2) Zlepšení dostupnosti trhu práce 3) Aktivní zapojení veřejné správy v boji proti chudobě 4) Zvyšování vzdělání, kvalifikace a tím umožnění přístupu chudých a sociálně vyloučených na trh práce 5) Oblast bezdomovectví 19

20 Úkol k vypracování Na webových stránkách Chyba! Odkaz není platný.cz najděte příklady realizovaných projektů v oblasti chudoby v České republice. Popište je. Česká republika je zemí s nejmenším počtem občanů ohrožených chudobou v rámci EU. Podle statistických údajů v České republice žije 8 % lidí blízko hranice chudoby. Přitom v celé EU je to více než 16 procent. Doplnění o další termíny - sociální spravedlnost sociální spravedlnost je jedním z cílů sociální politiky, v jehož vymezení nemůže být nikdy úplná politická shoda. Liberální stanovisko vidí SS v tom, že občané mají stejnou možnost se společensky uplatnit a je jim garantováno, že mohou užívat statky, které legálně nabyli. Sociálnědemokratické strany tradičně usilují o zmírnění sociálních nerovností ve společnosti. - životní a existenční minimum obě minima v naší legislativě upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice příjmu osob, která se považuje za nezbytnou pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Obě minima nezahrnují náklady na bydlení. - sociální parazitismus neoprávněné pobírání dávek nebo využívání služeb příjemci, kteří jsou tak odrazeni od pokusů vrátit se k ekonomicky aktivnímu způsobu života. - sociální vyloučení neúčast jedince nebo skupiny osob na životě celé společnosti, resp. nedostatečný přístup ke společenským institucím zajišťujícím vzdělání, zdraví, ochranu a základní blahobyt. Shrnutí Blahobyt a chudoba souvisejí s přerozdělováním (statků, zdrojů, životních šancí apod.), s nerovnostmi ve společnosti a jsou klíčové z hlediska fungování společnosti. Chudoba je vnímána jako kategorie vyjadřující deprivaci a substandardní životní podmínky. Dělíme ji na absolutní a relativní, objektivní a subjektivní. V ČR je chudoba relativní a stát v boji proti chudobě přijímá opatření preventivní a následná. Jedním z opatření boje proti sociálnímu vyloučení osob je systém pomoci v hmotné nouzi, který upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Chudoba vzniká ze tří hlavních příčin nízké výdělky, nezaměstnanost a z rozdílu ve vlastněném bohatství. Chudobu je možné sledovat dle spotřeby statků a služeb a dle výše příjmů a je měřitelná pomocí normativní a relativní metody. Blahobyt - dobrý, přijatelný životní standard občanů (není myšleno jako 20

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více