VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC

2 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události Zdraví, nemoc jako sociální událost Invalidita jako sociální událost Stáří jako sociální událost Chudoba jako sociální událost Sociální události týkající se mateřství Nezaměstnanost jako sociální událost 25 2 Politika sociálního zabezpečení 29 3 Politika trhu práce, zaměstnanosti 35 4 Vzdělávací politika 40 5 Politika bydlení 45 6 Zdravotní politika 51 7 Rodinná politika 56 Klíč 62 Závěr 65 Doporučená literatura 66 2

3 Úvod Vážení čtenáři, studijní opora, kterou máte před sebou, je určena všem studentům prezenční i kombinované formy studia všech oborů na Pedagogické fakultě zaměřených na sociální oblast, a především je adresován těm, kteří se zajímají o vědní disciplínu Sociální politika. Na tento materiál volně navazuje tzv. studijní pomocník, který obsahuje stručné výtahy vybraných významných sociálních zákonů a se kterým můžete při vypracovávání některých praktických úkolů v rámci textu pracovat. Cílem tohoto studijního materiálu je, abyste po jeho nastudování, zodpovězení všech otázek k zamyšlení a vypracování všech úkolů dokázali: - pochopit a vysvětlit vybrané sociální události, při kterých náš stát poskytuje občanovi podporu (nemoc, invalidita, stáří, chudoba, mateřství, nezaměstnanost), - podat konkrétní informace o jednotlivých praktických oblastech sociální politiky (vysvětlit čím se zabývají, jaké praktické nástroje pomoci využívají, jak jsou propojeny s praxí, jakým způsobem se adaptují na změněné podmínky a jak u nich probíhá inovace). Celý studijní text je rozdělen do 7 kapitol, přičemž nejobsáhlejší první kapitola je tvořena 6 podkapitolami, které budou vyžadovat určitý čas k prostudování. Studium tohoto textu byste měli kompletně zvládnout při intenzivním soustředění přibližně za hodin studia. Předpokladem úspěšného zvládnutí studia této studijní opory je znalost základních pojmů sociální politiky, kterými byste měli disponovat. Pokud jste těmito informacemi vybaveni, můžete se s chutí pustit do studia. Přejeme vám hodně trpělivosti a radosti z nově prostudované látky. Autorky 3

4 Vybrané sociální události V první části textu se budeme zabývat vybranými sociálními událostmi, které svým hojnějším výskytem a svým působením nutí stát, aby je uznal za naléhavé a organizoval jejich řešení. Stát má zájem na zmírňování sociálního rizika, které může vyvolávat sociální napětí, a tyto vybrané sociální události se tak stávají předmětem veřejného zájmu. 1.1 Zdraví, nemoc jako sociální událost Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete umět: - charakterizovat pojem zdraví, - vysvětlit jeho determinanty a indikátory a zdravotní rizika, - definovat nemoc, úraz a pracovní neschopnost, - objasnit, kdy se stává nemoc sociální událostí. Průvodce studiem Jak uvádí americký spisovatel James Fenimore Cooper: Člověk neumírá ani tak na nějakou nemoc, nýbrž na celý svůj život. V této kapitole se seznámíte s pojmem zdraví jako důležitým předpokladem plnohodnotného života; nezbytnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje; základní charakteristikou lidského potenciálu, ale také primární hodnotou každé společnosti. Naučíte se definovat nemoc, znát zdravotní rizika, které vznik nemoci ovlivňují, a vysvětlit, kdy se nemoc stává sociální událostí. Definice zdraví Zdraví lze definovat negativně jako nepřítomnost fyzické a duševní nemoci; lze jej však i vymezit pozitivně jako stav naprosté tělesné, duševní a sociální rovnováhy (pohody), která je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí (definice vymezená Světovou zdravotnickou organizací). Toto pozitivní vymezení definice zdraví poukazuje na jeho mnohem širší vymezení, na zdraví jako ideál, obecně žádoucí hodnotu. Zdraví tak není jen otázkou fyzického zdraví, a můžeme ho vnímat značně subjektivně, protože pocit pohody je pro každého jedince značně individuální. 4

5 Zdraví z pohledu tří hledisek dělíme na: - tělesné: stav a funkční schopnost jednotlivých podsystémů lidského organismu (buněk, tkání a orgánů) a harmonie jejich interakce navzájem i ve vztahu k danému zevnímu prostředí, fyzické zdraví, - duševní: charakter a stupeň subjektivního vnímání biologického stavu a vztahů s prostředím, psychická vyrovnanost, - sociální: individuální schopnost člověka naplňovat v daném prostředí své úkoly a role, mít zdravé vzájemné vztahy mezi lidmi. V některých případech bývá také uváděno spirituální zdraví jako uvědomění si něčeho, co nás přesahuje a žití v souladu s touto transcendentní skutečností (Jirásek 2005, Dočkal 2008). V tomto kontextu definuje J. Křivohlavý zdraví takto: Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí. Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou příčiny a podmínky ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva, posilují jej, oslabují nebo přímo rozvracejí; nemoc zpravidla nemá jedinou příčinu (tzv. multifaktorová koncepce vzniku nemoci - mnohočetnost příčin - chronické onemocnění) Úkol č. 1 Proč řadíme zdraví k nejvýznamnějším hodnotám lidského života? Uveďte příklady. Indikátory zdraví Nejčastěji užívanými indikátory zdraví či nemoci jsou: střední délka života při narození tato míra vyjadřuje úmrtnostní poměry dané populace v daném roce, jinak řečeno průměrnou šanci na dožití, kterou má v tomto roce narozený jedinec za předpokladu, že lidé budou i nadále umírat tak, jako umírají; specifická úmrtnost tato míra vyjadřuje počet zemřelých na 1000 žijících příslušné věkové skupiny a pohlaví za rok; standardizovaná úmrtnost tato míra vyjadřuje počet zemřelých na obyvatel standardizovaný podle věkové a pohlavní struktury populace, která je vzata za základ pro srovnávání (u nás se používá jako standard evropská populace), užívá se pro srovnání rozdílů v úmrtnosti mezi jednotlivými zeměmi; nemocnost sledují se počty nově hlášených onemocnění, celkový výskyt onemocnění (hlavně chronických) v dané populaci, hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, hlášené vrozené vady, nově zjištěné nemoci z povolání a další. Příklad č. 1 V běžném povědomí přežívá představa, že je to samotné zdravotnictví, které pečuje o zdraví lidu a tím je (pozitivně či negativně) ovlivňuje. Tato představa je zcela falešná. Zdravotnictví dnes ovlivňuje zdraví jen z malé části (10-15 %). Další poměrně 5

6 rozšířenou představou je, že u nás nejvíce poškozují zdraví špatný stav životního prostředí (20-25 %). Ani to není pravda. Přes polovinu všech zdravotních determinant můžeme najít ve sféře životního stylu lidí (50-60 %). Patří sem pohybový režim, výživa, výskyt chronické únavy, stresu, vztahy k lidem, způsoby prožívání volného času, kouření, toxikomanie, alkoholismus, sexuální chování, pracovní aktivity i celkový přístup k životu, životní naladění. Nejméně závažný je genetický základ (10 20 %). (Čevela, Čeledová 2010) Zdravotní rizika Faktory životního a pracovního prostředí, které vyvolávají určitá onemocnění nebo k nim přispívají, se nazývají zdravotní rizika. Některá rizika jsou zjevná (znečištění vzduchu nebo vody), jiná jsou skrytá, zjistitelná jen pomocí přístrojů (radioaktivita). Nejčastějšími riziky jsou např. nedostatek pitné vody, nedostatek hygieny a sanitárních zařízení nebo strava kontaminovaná bakteriemi a plísněmi. K zamyšlení Přemýšlejte o dalších zdravotních rizicích. Která další rizika mohou ohrožovat zdraví jedince? Definice nemoci Při definici nemoci vycházíme z pojetí jednoty organismu a prostředí. Nemoc, obecněji porucha zdraví, je potenciál vlastností organizmu, které omezují jeho možnost vyrovnat se v průběhu života s určitými nároky vnějšího i vnitřního životního prostředí bez porušení životních funkcí. Nemoc je tedy porucha adaptace člověka, nedostatečnost nebo selhání adaptivních mechanizmů na podněty prostředí (Čevela, Čeledová 2010). Při nemoci se mobilizují regulační mechanizmy ve snaze uvést vnitřní prostředí organizmu do rovnováhy (homeostáza). Definice úrazu Zvláštním případem nemoci je úraz; jedná se o zevní zásah působící náhle (krátce), mající za následek poruchu zdraví. Jde většinou o zevní působení fyzikální (např. elektřiny, ohně, pohybu předmětu atp.), chemické (otravy, popáleniny atp.) nebo sociální (stres, selhání člověka atp.). Nemoc jako sociální událost Sociální událostí se nemoc, úraz (příp. karanténa) stávají, pokud vyvolávají potřebu péče třetí osobou (lékaře, léky), působí-li pracovní neschopnost, také když člověk nemůže zabránit poruše svého zdraví či nemá dost vlastních sil a zdrojů, aby tuto poruchu odstranil, léčil se a rehabilitoval se; potřebuje-li člověk pomoc jiné osoby, pomoc peněžní (ekonomickou) či pomoc institucionální (službu). 6

7 Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost je nemožnost ekonomické činnosti pro nemoc nebo úraz. Liší se od nemožnosti pracovat (nezaměstnanosti) tím, že příčina neschopnosti je na straně práce neschopného člověka. Příčinnou souvislost mezi nemocí a pracovní neschopností a mírou této neschopnosti určí lékař. Podle délky trvání příčiny a následku rozlišujeme krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pracovní neschopnosti. Pokud je jedinec uznán (podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů) pracovně neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, může čerpat ze systému nemocenského pojištění nemocenskou, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než 21 kalendářních dní. Podpůrčí doba vzniku trvá nejdéle 380 kalendářních dní ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu. Shrnutí Zdraví je definováno jako stav pohody organismu. Definice nevysvětluje, co se myslí pohodou. Pocit pohody ve vztahu ke zdraví prožívá každý člověk jinak, a proto je zdraví velmi subjektivní a podoba zdraví je u každého člověka jedinečná a relativní. Odborníci se těžko shodují na tom, jak zdraví měřit. Situaci komplikuje skutečnost, že mezi plně zdravým a umírajícím jedincem existuje pestrá škála přechodných stavů: stavy oslabeného zdraví, akutního onemocnění, chronického onemocnění, invalidity Některé nemoci mají nevratný průběh a poškozují člověka dlouhodobě či dokonce celoživotně. O to více hraje roli přístup každého jednotlivce v oblasti prevence a výchovy ke zdraví. Zdraví dělíme na zdraví tělesné, duševní a sociální. V některých případech bývá také uváděno tzv. spirituální zdraví, jako uvědomění si něčeho, co nás přesahuje a žití v souladu s touto transcendentní skutečností. Determinanty zdraví jsou příčiny a podmínky, které ovlivňují zdravotní stav obyvatel. Mezi nejčastější indikátory zdraví a nemoci patří: střední délka života při narození, specifická úmrtnost, standardizovaná úmrtnost, nemocnost. Zdravotní rizika představují faktory životního a pracovního prostředí. Nemocí je nazvána porucha adaptace člověka, nedostatečnost nebo selhání adaptivních mechanizmů na podněty prostředí. Mezi nemoc je možné zařadit i úraz, který má za následek poruchu zdraví. Nemoc i úraz se mohou stát zároveň sociální událostí a mohou vést k pracovní neschopnosti člověka. 7

8 Kontrolní úkoly 1. Definujte pojem zdraví a nemoc. 2. Vyjmenujte zdravotní rizika, která ovlivňují vznik nemoci. 3. Jak byste definovali pracovní neschopnost? 4. Kdy se nemoc stává sociální událostí? Klíčové pojmy k zapamatování zdraví tělesné, duševní a sociální, duchovní, determinanty zdraví, indikátory zdraví střední délka života, specifická a standardizovaná úmrtnost, nemocnost, zdravotní rizika, nemoc, úraz, pracovní neschopnost, nemoc jako sociální událost 1.2 Invalidita jako sociální událost Cíle kapitoly Cílem této kapitoly je, abyste po jejím prostudování byli schopni: - charakterizovat pojem invalidita, - popsat její stupně, - zamyslet se nad deprivacemi, které invalidního občana provázejí, - vysvětlit, jaké možnosti ochrany na trhu práce mají osoby se zdravotním postižením. Průvodce studiem V této kapitole se zamyslíte nad tím, jaké sociální dimenze představuje rozdíl mezi nemocí a invaliditou a jaké deprivace s sebou přináší ztráta pracovních návyků. Naleznete zde také možnosti pracovního uplatnění na trhu práce pro lidi se zdravotním postižením a ve studijním pomocníkovi vyhledáte, jaké dávky a služby může zdravotně znevýhodněný občan čerpat. Věřím, že tato kapitola vám zajistí dostatek informací k tomu, abyste se v této oblasti dokázali bez problémů orientovat. 8

9 Definice invalidity Invaliditu lze charakterizovat jako významnější přechodné nebo trvalé tělesné či duševní poškození nebo ztrátu určité funkce či části organizmu, a v důsledku toho i sníženou pracovní schopnost nebo obtížnější společenské uplatnění. Invalidita se liší od nemoci tím, že změna zdravotního stavu se ustálila natolik, že lze změřit dlouhodobé nebo trvalé následky nemoci nebo úrazu a zahájit rehabilitační nebo reintegrační procesy. V souvislosti s touto sociální událostí, která vznikla následkem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a již došlo k poklesu míry pracovní schopnosti, právní předpisy spojují právem uznané následky a občanům, kteří splní zákonné podmínky, vyplácejí invalidní důchod (podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Stupně invalidity Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně. Rozhodujícím pro přiznání invalidního důchodu je tedy zdravotní stav občana a s ním související pokles pracovní schopnosti. V rámci projednávání žádosti o přiznání invalidního důchodu je občan povinen podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu. Toto vyšetření provádějí posudkoví lékaři místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to podle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity, ve znění pozdějších předpisů. K zamyšlení Deprivace invalidního člověka je podstatně širší než u nemocného. Invalidita nedeprivuje člověka jen ekonomicky, ale i sociálně přemýšlejte o tom a poté se pokuste toto tvrzení objasnit. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: I. osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) dříve osoby plně invalidní. II. osoby invalidní v prvním a druhém stupni dříve osoby částečně invalidní. 9

10 III. osoby zdravotně znevýhodněné (rozhodnutím vydaným úřadem práce) - dříve osoby se změněnou pracovní schopností. Upozornění Osoby s průkazy TP, ZTP, ZTP/P nejsou tedy automaticky osobami se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením mají právo na zvýšenou ochranu na trhu práce, která je prováděna formou: - pracovní rehabilitace, kterou zajišťuje úřad práce místně příslušný podle bydliště, osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením může sestavit individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její pracovní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost s ohledem na situaci na trhu práce, - přípravy k práci jedná se o zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava může být prováděna s podporou asistenta (nejdéle 24 měsíců), - specializovaných rekvalifikačních kurzů. Příspěvky pro zaměstnavatele Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, příspěvek z aktivní politiky zaměstnanosti (společensky účelné pracovní místo, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna. U zaměstnavatele s více než 50 % osob se zdravotním postižením je možné podle zákona o zaměstnanosti vyplatit příspěvek na podporu zaměstnanosti, dále možnost poskytování náhradního plnění, zvýhodnění ve veřejné soutěži (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), kdy výše nabídkové ceny je pro hodnocení snížena o 15 %, a dále u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci je možné uplatňovat slevu na dani (zákon č. 193/2008 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) daň se snižuje na polovinu. Chráněné pracovní místo Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno nejméně po dobu dvou let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek na vytvoření tohoto místa může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy. 10

11 Chráněná pracovní dílna Jedná se o pracoviště zaměstnavatele přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována nejméně po dobu dvou let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro těžce zdravotně postiženou osobu dvanáctinásobek průměrné mzdy. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v částečném pracovním poměru, odběr výrobků a služeb ve výši sedminásobku průměrné mzdy nebo snížený odvod do státního rozpočtu ve výši 2, 5 násobku průměrné mzdy, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. Doporučení: Tento stav je aktuální pro rok 2011, stav předložené novely zákona o zaměstnanosti můžete sledovat na stránkách poslanecké sněmovny parlamentu Úkol č. 2 Vyhledejte ve studijním pomocníkovi dávky sociální péče určené pro osoby se zdravotním postižením. Shrnutí Invalidita je sociální událostí, protože vyřazuje člověka ze standardních situací dlouhodobě nebo dokonce trvale a činí ho v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu více či méně nesoběstačným. Také role, které jedinec ve společnosti zastával (např. partnerská a rodinná role, pracovní a zájmová činnost apod.) byly vlivem dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu narušeny, některé z nich nemůže invalidní občan již znovu obnovit. Pracovněprávní předpisy vytvářejí osobám se zdravotním postižením výhodnější podmínky pro jejich zapojování do zaměstnání v závislosti na tom, jestli se jedná o osobu plně invalidní, částečně invalidní či zdravotně znevýhodněnou. Invaliditu je možné rozdělit do 3 stupňů, a to dle poklesu pracovní schopnosti člověka. Jedinci se zdravotním postižením mají právo na zvýšenou ochranu na trhu práce a to formou pracovní rehabilitace, přípravy k práci či pomocí specializovaných rekvalifikačních kurzů. Úřad práce může na vytvoření chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny poskytnout zaměstnavateli příspěvek. Pokud zaměstnavatel zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, je povinen dle zákona o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců nebo odebírat výrobky a služby v množství sedminásobku průměrné mzdy nebo odvádět do státního rozpočtu částku ve výši 2, 5 násobku průměrné mzdy. 11

12 Kontrolní úkoly 1. Vysvětlete rozdíl mezi nemocí a invaliditou. 2. Jaké další deprivace, kromě sociální invalidnímu občanovi hrozí? 3. Jaké jsou možnosti práce pro zdravotně znevýhodněného člověka? Klíčové pojmy k zapamatování invalidita, stupně invalidity, sociální deprivace, zdravotně znevýhodněná osoba, invalidní důchod, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1.3 Stáří jako sociální událost Cíle kapitoly Tato kapitola je koncipovaná tak, abyste po jejím prostudování dokázali: - popsat stáří jako očekávanou, předvídatelnou a neodvratitelnou životní a sociální událost, - charakterizovat stáří jako dlouhodobý proces, který vyžaduje přípravu, - vysvětlit, co znamená druhý životní program. Průvodce studiem V této kapitole se dozvíte informace o životním období, které se týká každého z nás. Také postoj, který k tomu období zaujmete, můžete do jisté míry ovlivnit již nyní. Nemoc, stáří a smrt jsou problémy, kterých se rádi zbavujeme, protože nepatří do naší iluze života. Dříve sice byly těžkou, ale přirozenou součástí života, dnes se jich bojíme a využíváme každou příležitost, abychom se jim vyhnuli. Podíváme-li se do historie, pak např. v Antice byli staří lidé vrcholem kompetencí a moudrosti a až po dosažení alespoň padesáti let věku mohli zastávat nějaký vládní úřad. Také u většiny přírodních národů byli staří lidé, pokud se stáří 12

13 dožili, především zdrojem zkušeností a v době, kdy jejich zdravotní stav opravdu nedovoloval plné zapojení do dříve vykonávaných činností, jim byly přenechávány jednodušší, mimo jiné i proto, aby neztráceli pocit potřebnosti. Stárnutí a stáří Stárnutí je přirozený, nepřetržitý multifaktoriální proces, který trvá od vzniku zárodku až po jeho zánik, tedy smrt. Existuje celá řada teorií stárnutí, které se snaží vysvětlit, z jakých důvodů člověk stárne (teorie genetického programu, teorie o působení zevních vlivů, imunologická teorie apod.). Stáří Stáří můžeme definovat jako poslední fázi životního cyklu každého jedince. Jde o výsledek přirozeného biologického procesu, ten však probíhá různorodě podle individuality člověka. Kořeny této rozmanitosti se zpravidla hledají v genetické dispozici, kvalitě života nebo úspěšnosti zdravotní péče. Tak dochází k tomu, že někteří lidé stárnou rychleji (např. těžce manuálně pracující, lidé žijící ve zdraví škodlivých podmínkách nebo lidé podvyživení), (Tomeš 2011). Věda o stárnutí a stáří se nazývá gerontologie (z řečtiny gerón starý člověk, logos nauka). Příprava na stáří se považuje za celoživotní úkol. Dlouhodobá příprava na stáří vychází ze skutečnosti, že stáří je neoddělitelnou součástí života, jejíž kvalitu si člověk do určité míry ovlivňuje sám ve všech svých vývojových etapách. Příklad č. 2 Příprava na stáří: v biologické rovině racionální výživa, dostatek pohybu, aktivní odpočinek, v duševní rovině životní naladění, akceptace stáří, duševní hygiena, v sociální rovině mimopracovní aktivity, budování vztahů, rozvoj zájmů apod. Součástí přípravy na stáří by měl být druhý životní program, potřebný především v období, kdy člověk odchází do starobního důchodu a mění se mu tak jeho život. Dlouhodobá příprava na stáří vychází z předpokladu, že člověk si kvalitu života ve stáří určuje do jisté míry sám, a proto je potřeba ovlivňovat ty stránky způsobu života, které později výrazně ovlivňují stáří. Vyplatí se tak přistupovat odpovědně k rozvoji osobních vztahů a tvořivé činnosti, výchově k manželství a rodičovství, k rozvoji pokud možno celoživotní sociální opory, k aktivnímu vzdělávání a udržování si lidské zvídavosti, ke společenské aktivitě, angažovanosti v různých spolcích a organizacích a celkově výchova k harmonickému a smysl přinášejícímu životu. Neméně důležitá je fyzická příprava, vztahující se na zdravou životosprávu, dostatek pohybových aktivit, aktivní odpočinek a také snaha o odstraňování škodlivých návyků. V psychické rovině se jedná především o osvojení zásad duševní hygieny, akceptace stáří jako 13

14 součástí života a zvládání nečekaných životních období, které sebou přinášejí přemíru stresu. Stárnutí a stáří není jen otázkou individuální, ale i společenskou. Úkol č. 3 Pokuste se najít příklady toho, jak vnímáte vy sami dnešní přístup společnosti ke stáří? Setkali jste se ve svém okolí s ageismem (diskriminací starých lidí)? Sociální stáří Sociální stáří je období vymezené kombinací několika sociálních změn či splnění určitého kritéria nejčastěji dosažení věku, kdy má člověk nárok na odchod do starobního důchodu. Sociální stáří je tedy dáno změnou rolí, životního způsobu a tím i ekonomického zajištění. Stáří je tedy v tomto smyslu chápáno jako sociální událost. Podle dokumentů OSN se z demografického hlediska považuje za starou taková populace, která má více než 7 % obyvatelstva staršího 65 let. Čím více populace stárne, tím větší ekonomické důsledky to pro společnost má. Zvyšování počtu osob v postproduktivním věku vede k nezbytnosti tvořit vyšší národní důchod osobami ekonomicky aktivními, je třeba vynakládat větší množství prostředků na zajištění potřeb starých lidí. Zabezpečení ve stáří je jedním ze základních ústavních práv občanů. Odchodem do starobního důchodu se občan stává závislý na peněžních dávkách ze systému důchodového pojištění. Základním předpisem upravujícím nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu je zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Starobní důchod tedy nahrazuje mzdu či příjem z výdělečné činnosti. Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení. Činnost OSSZ řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení, která také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Pokud se zdravotní stav zhorší natolik, že senior potřebuje dlouhodobě pomoc druhé osoby a přestává být soběstačný, může si požádat o pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (příspěvek na péči). Zdravotnické a sociální zabezpečení Většina zdravotní péče je v současnosti organizována na modelu akutní péče (praktický lékař, nemocnice), který neodpovídá potřebám mnoha pacientů, zejména starších a chronicky nemocných. Důležitými požadavky pro systém dlouhodobé péče je možnost volby a flexibilita mezi institucionální (ústavní) a domácí péčí. Integrální součástí dlouhodobé péče je paliativní péče, zájem o důstojnost a duchovní a sociální potřeby starších osob a pečovatelů. Dlouhodobá péče je péče zdravotní i sociální. Systém dlouhodobé péče by měl vycházet z integrace zdravotních a sociálních služeb ústavních, ambulantních a poskytovaných v domácnosti. Zdravotní péči poskytuje především praktický lékař, využívat je možné i odborných služeb specialistů, dále jsou to nemocnice, agentury komplexní domácí péče nebo 14

15 je to ústavní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných. Sociální péči je možné získat např. v domovech pro seniory, dále je to např. respitní péče, pečovatelská služba, tísňové volání. Komplexní služby umírajícím pak poskytují tzv. hospice. Příklad č. 3 V některých nemocnicích se u nás v současnosti zavádějí systémy tzv. návratné péče. Sociální pracovník je pak členem týmu, který hodnotí, do jakých podmínek se bude pacient z nemocnice vracet, a pokouší se jeho situaci komplexně řešit. K zamyšlení V čem vidíte hlavní přínos a efektivitu systému návratné péče? V ČR existovaly do roku 2006 tyto typy rezidenčních služeb: domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a domovy-penziony pro důchodce. Všechny tyto typy služeb nová legislativa (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) zahrnuje do kategorie domov pro seniory, chráněné bydlení (bývalé penzióny) a domovy s pečovatelskou službou. Pro staré lidi, kteří nejsou soběstační, a potřebují pomoc ve svém bydlišti, je možné podle tohoto zákona např. využívat služeb stacionářů, pečovatelské služby, tísňové péče, asistenční služby apod. Shrnutí Staří lidé ve společnosti mají specifické osobní problémy týkající se např. nároků na bydlení, soběstačnosti, aktivity apod., je potřeba zabezpečovat jejich práva a také citlivě vnímat jejich potřebu pevného místa v rodině a v sociálních vztazích. Je potřeba si uvědomit, že v rámci přípravy na stáří může každý člověk do určité míry ovlivňovat ty stránky způsobu života, které vedou ke společenské aktivitě, k rozvoji a aktivizaci tvořivého života a svých zájmů, a také k celoživotnímu usilování o uspokojivé a stabilní rodinné a společenské vztahy. Gerontologie je věda, která se zabývá stárnutím a stářím. V přípravě na stáří je důležitý druhý životní program. Stáří je možné také chápat jako sociální událost. Nutným předpisem vztahujícím se k problematice důchodů, jejich výši je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Při poruše soběstačnosti může senior žádat o pomoc dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro seniory je důležitá propojenost zdravotní a sociální péče zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní úkoly 1. Jak se dá rozumět pojmu druhý životní program? 15

16 2. Proč je stáří považováno za sociální událost? 3. V čem může být přínosná spolupráce nestátních organizací v oblasti mezigeneračních programů? Klíčové pojmy k zapamatování stáří, gerontologie, příprava na stáří, druhý životní program, sociální stáří, zabezpečení ve stáří, zdravotnické a sociální zabezpečení, domov pro seniory, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.4 Chudoba jako sociální událost Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete umět objasnit: - co je chudoba a kdy se stává sociální událostí, - jakou úlohu v přístupu k chudobě sehrává sociální stát, - co je absolutní a relativní, objektivní a subjektivní chudoba, - jakými způsoby se dá s chudobou bojovat, - příčiny a nástroje chudoby, - jak se dá chudoba měřit. Průvodce studiem V této kapitole se setkáte s tím, jak jsou chudí lidé oproti většinové společnosti znevýhodněni, což se týká především materiální deprivace, tedy žití bez toho, co je většinovou společností uznáno za přijatelné. V této části studijního materiálu se dozvíte také informace o tom, kdy se chudoba stává sociální událostí, jaké důvody vedou k tomu, že lidé nejsou schopni získat prostředky k tomu, aby mohli zajistit svou existenci, proč je chudoba přítomna v každé společnosti a jakým způsobem se s ní dá bojovat. Jedná se o kapitolu pojmově náročnější, a proto vám přejeme dostatek sil při studiu. 16

17 Pojem chudoba Pojem chudoba je nejčastěji definován jako stav, kdy nedostatek hmotných prostředků omezuje jedince nebo skupinu v zajištění základních životních potřeb, v přiměřeném a pro danou společnost standardním rozsahu. Klasická ekonomie pokládá rozdělování důchodů trhem a tedy i existenci bohatství a chudoby za dané a nezměnitelné. Začátek 20. století přináší změnu, nový koncept sociálního státu, jehož ambicí je korigovat tržní rozdělování, zmírnit výrazné sociální rozdíly ve společnosti a zaručit všem občanům důstojný standard. Nosnou myšlenkou sociálního státu je přerozdělování s cílem vyrovnávat šance při vstupu do života, vytvářet podmínky a předpoklady pro to, aby všem občanům byl vytvořen určitý přijatelný životní standard (blahobyt) jako sociální právo, ne dobročinná dávka. A tím pak zabezpečovat podmínky a předpoklady pro stabilitu a prosperitu společnosti jako celku. K zamyšlení Proč je možný tento typ státu jen pro země s relativně vyspělou tržní ekonomikou? Absolutní a relativní chudoba U absolutní chudoby se jedná o holé přežití, týká se především chudých rozvojových zemí, kde hrozí smrt hladem. Relativní chudoba je založena na rozložení příjmů domácností a je závislá na vývoji celkové příjmové úrovně. Obvykle je určena vzdáleností od průměrného životního standardu společnosti. Objektivní a subjektivní chudoba Koncept objektivní chudoby vychází z analýz sociálněekonomických informací o souborech domácností. Ty umožňují vládám na základě určitých kritérií rozlišit chudé od nechudých. Subjektivní chudoba je založena na hodnocení vlastní životní situace jedincem či domácností a souvisí s tím, zda se lidé subjektivně cítí být chudými či nikoli. Záleží především na tom, čeho chce člověk dosáhnout (aspirace), co si myslí, že si zaslouží (co je spravedlivé, aby měl), co si myslí, že skutečně potřebuje a co mají druzí. Chudoba vzniká ze tří hlavních důvodů (Krebs 2010): - z nízkých výdělků v zaměstnání nedostatečná úroveň vzdělání a kvalifikace, rozdíl ve schopnostech, nadání, v inteligenci, píli, pracovitosti, vrozených předpokladech, povahových rysech apod., - z nedostatku zaměstnání hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, 17

18 - z rozdílu ve vlastněném bohatství rozdíly v bohatství ovlivňují i rozdíly v důchodech. Vznik chudoby však ovlivňuje také např. geografická poloha, fiskální past (Řecko), přístup ke zdrojům apod. Chudoba jako sociální událost Sociální událostí se chudoba stává ve chvíli, kdy lidé nejsou schopni získat prostředky k tomu, aby mohli zajistit svou existenci jako základní životní nutnost v dané společnosti. Příjmy nelze zvýšit z objektivních důvodů (stáří, invalidita, péče o dítě), občan nedisponuje ani jinými zdroji či majetkem, který by mu umožnil důstojné živobytí, čímž dochází k deprivaci v důsledku hmotné nouze. Systém pomoci v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení osob. Výše příspěvku na živobytí je ovlivněna snahou posuzované osoby zvýšit si příjem vlastní prací i faktem, zda je osoba uchazečem o zaměstnání. Chudobu sledujeme pomoci dvou nástrojů (Krebs 2010): - spotřeby měření je založeno na přímé spotřebě statků a služeb, respektive jiných nezbytných výdajů (např. pojištění), - příjmů vychází z předpokladu, že nedostatečné příjmy vedou k nedostatečné spotřebě a naopak vyšší příjmy k vyšší spotřebě. Nepracuje se zde např. s faktory sekundární chudoby (např. rodina alkoholika, kde jsou vydělané peníze určeny převážně na alkohol apod.). Způsoby měření chudoby (Krebs 2010): - normativní metody - standardní měření opírá se o rozbor základních potřeb (Rowntreeho postup) jedná se o metody založené buď na potravinovém poměru (vztahu mezi výdaji na potraviny a celkovými výdaji s rostoucími příjmy totiž podíl výdajů za potraviny na celkových výdajích klesá. Čím nižší je tento podíl, tím je vyšší blahobyt a nižší chudoba) nebo na minimalizovaných spotřebních koších (naplněné konkrétními druhy zboží a služeb, které představují minimální životní standard), - relativní metody metoda příjmů, vychází ze stanovení peněžní částky, která je nezbytná pro uspokojení minima základních životních potřeb. Tento příjem lze vyjádřit jako podíl na průměrném čistém příjmu, který ve společnosti připadá na 18

19 osobu nebo domácnost. Pro získání těchto informací se vychází z rozmanitých šetření a sond, v nichž jednotlivci odpovídají na zadané otázky týkající se jejich životních podmínek (nejen příjem a spotřeba, ale také vybavenost domácností, majetková situace, spořivost, úroveň bydlení apod.). Odpovědi na tyto otázky tvoří materiál pro stanovení subjektivních hranic chudoby. Podle nich je chudoba zpravidla nadhodnocena, skrývá však bohatý sociologický materiál a poskytuje cenné informace pro přijímání nejrůznějších preventivních sociálněpolitických opatření. Metody boje proti chudobě Česká republika se řadí mezi ekonomicky vyspělé země, proto chudoba v našich podmínkách je chudobou relativní. Opatření, které stát přijímá v boji proti chudobě mají charakter: - preventivní podpora vzdělání, zaměstnanosti apod., - následná zahrnuje dávky sociální pomoci osobám, které se již v tíživé situaci ocitly a usnadňuje jim návrat do normálního života (podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc apod.). Úkol č. 4 Chudoba bývá spojena také s jinými deprivacemi zdravotní, sociální, bytovou a pracovní. Uveďte příklady. Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. V rámci ČR bylo sestaveno 5 okruhů, na které je potřeba se prostřednictvím projektu zaměřit: 1) Oblast předlužení 2) Zlepšení dostupnosti trhu práce 3) Aktivní zapojení veřejné správy v boji proti chudobě 4) Zvyšování vzdělání, kvalifikace a tím umožnění přístupu chudých a sociálně vyloučených na trh práce 5) Oblast bezdomovectví 19

20 Úkol k vypracování Na webových stránkách Chyba! Odkaz není platný.cz najděte příklady realizovaných projektů v oblasti chudoby v České republice. Popište je. Česká republika je zemí s nejmenším počtem občanů ohrožených chudobou v rámci EU. Podle statistických údajů v České republice žije 8 % lidí blízko hranice chudoby. Přitom v celé EU je to více než 16 procent. Doplnění o další termíny - sociální spravedlnost sociální spravedlnost je jedním z cílů sociální politiky, v jehož vymezení nemůže být nikdy úplná politická shoda. Liberální stanovisko vidí SS v tom, že občané mají stejnou možnost se společensky uplatnit a je jim garantováno, že mohou užívat statky, které legálně nabyli. Sociálnědemokratické strany tradičně usilují o zmírnění sociálních nerovností ve společnosti. - životní a existenční minimum obě minima v naší legislativě upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice příjmu osob, která se považuje za nezbytnou pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Obě minima nezahrnují náklady na bydlení. - sociální parazitismus neoprávněné pobírání dávek nebo využívání služeb příjemci, kteří jsou tak odrazeni od pokusů vrátit se k ekonomicky aktivnímu způsobu života. - sociální vyloučení neúčast jedince nebo skupiny osob na životě celé společnosti, resp. nedostatečný přístup ke společenským institucím zajišťujícím vzdělání, zdraví, ochranu a základní blahobyt. Shrnutí Blahobyt a chudoba souvisejí s přerozdělováním (statků, zdrojů, životních šancí apod.), s nerovnostmi ve společnosti a jsou klíčové z hlediska fungování společnosti. Chudoba je vnímána jako kategorie vyjadřující deprivaci a substandardní životní podmínky. Dělíme ji na absolutní a relativní, objektivní a subjektivní. V ČR je chudoba relativní a stát v boji proti chudobě přijímá opatření preventivní a následná. Jedním z opatření boje proti sociálnímu vyloučení osob je systém pomoci v hmotné nouzi, který upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Chudoba vzniká ze tří hlavních příčin nízké výdělky, nezaměstnanost a z rozdílu ve vlastněném bohatství. Chudobu je možné sledovat dle spotřeby statků a služeb a dle výše příjmů a je měřitelná pomocí normativní a relativní metody. Blahobyt - dobrý, přijatelný životní standard občanů (není myšleno jako 20

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic

Analytická studie PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC. verze 1.0 DUBEN 2014. zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic PROJEKT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY BEZ HRANIC Analytická studie verze 1.0 DUBEN 2014 zpracováno pracovním týmem projektu Sociální služby bez hranic Obsah 1. Úvod... 5 2. Teoretická východiska... 6 2.1. Základní

Více

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery. Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. Veřejný sektor v ČR se zaměřením na sociální transfery Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. 2014 ISBN 978-80-261-0483-4 Vydala Západočeská univerzita v Plzni 2014 Tvorba této publikace byla podpořena z projektu

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah Úvod...3 I. Základní orientace

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více