~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA : Tabulka potřebné doby pojištění:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:"

Transkript

1 ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA : Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění a to tak, že se bude postupně prodlužovat doba pojištění ze současné doby 25 let na dobu až 35 let. Pro zjištění minimální délky doby pojištění je rozhodující, v kterém roce dotyčná osoba dosahuje důchodový věk. Tabulka potřebné doby pojištění: Rok dosažení důchodové věku: Potřebná doba pojištění: Před rokem Po roce Pojištěnci, který nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod přiznán. K přiznání důchodu však může dojít poté, kdy tuto dobu pojištěnec dodatečně dosáhne. Předčasný starobní důchod - nová pravidla od : S účinností od má podle 31 ZDP pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenou podle 29. odst. 1 ZDP tj. v závislosti na roku, v němž dosáhne důchodového věku, 25 až 35 let event. po roce 2014 čistou dobu 30 let (bez zápočtu náhradních dob) dosáhl alespoň věku 60 let pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, nebo do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let.

2 ~ 2 ~ Jak z uvedeného vyplývá, nově je rozhodující důchodový věk pojištěnce. Pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let, vzniká pojištěnci nárok na odchod do tzv. předčasného starobního důchodu v 60 letech. A naopak, jestliže důchodový věk nedosahuje 63 let, může pojištěnec odejít do starobního důchodu jen o 3 roky dříve.!! Předčasný starobní důchod podle 31 je trvale kráceným důchodem!! Krácení předčasného starobního důchodu: Podle 36 odst. 1 ZDP se výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle 31 ZDP, se snižuje od za každých i započatých 90 kalendářních dnů, z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o: a) 0,9% výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů, b) 1,5% výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne Tento právní stav trval do Příklad č. 1: úprava krácení předčasného důchodu do : Pojištěnec dosáhne důchodového věku O přiznání předčasného starobního důchodu žádá od 1. února Řešení Od 1. února 2010 do 9. ledna 2013 je 1074 kalendářních dní, což je 11 období po 90 kalendářních dnech a 1 započaté období (84 dní). Za prvních 720 kalendářních dní (tj. za 8 období ) bude procentní výměra předčasného starobního důchodu snížena o 7,2% výpočtového základu ( tj. 8 x 0,9% ) a za dalších 354 kalendářních dní ( tj. za 4období ), bude procentní výměra snížena o 6% výpočtového základu ( tj. za 4 x 1,5% ). Celkem bude procentní výměra stanovená vzhledem k získané době pojištění snížena o 13,2% výpočtového základu ( tj. 7,2% + 6% ). Předčasný starobní důchod od : S účinností od má podle 31 ZDP nárok na předčasný starobní důchod pojištěnec, jestli-že získal dobu pojištění podle 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:

3 ~ 3 ~ a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.! Vyměřený předčasný důchod je i nadále trvalý a není v mezidobí do skutečně dosaženého důchodového věku přepočítáván! Krácení předčasného starobního důchodu od roku 2012: Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, na který vznikl nárok podle shora uvedeného odstavce se stanoví tak, že tato výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku o : a ) 0,9% výpočtového základu za období prvních 360 kal. dnů (rok dnů), b ) 1,2% výpočtového základu za období od 361. kal. dne do 720. kal. dne, c ) 1,5% výpočtového základu za období od 721. kal. dne. Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší, než je částka nejméně Kč 770,-. Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle uvedeného odstavce se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, ze kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1.! Příklad č. 2: Modelový příklad výpočtu kráceného starobního důchodu 2012: Zaměstnanec nar. 1960, dovrší důchodový věk ve svých 64 letech a 2 měsících. Splňuje možnost požádat si o předčasný důchod podle odst. b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. Od následujícího měsíce, po dovršení svých 60 let si tedy požádal o předčasný důchod. Jakým způsobem se bude krátit jeho procentní výměra? Výpočet: Za prvních 360 dnů se krátí výměra o 0,9% x 4 (za každých 90 dnů) = 3,6%. Za každých 90 dnů o 1,2% od dne, tj. 1,2 x 4 (za každých 90 dnů) = 4,8%. Za každých 90 dnů o 1,5% od 721 dne, tj. 1,5 x 8,84 (796: 90)= 13,26%. Celkem bude výměra předčasného důchodu krácena o 4 roky a 2 měsíce což je : 3,6% + 4,8% + 13,26=celkem 21,66%.

4 ~ 4 ~ V roce 2013 se struktura výpočtu předčasného starobního důchodu nezmění. Nový důchod od roku 2013 tzv. předdůchod: TERMÍN MOŽNÉHO ODCHODU DO PŘEDDŮCHODU: Od roku 2013 mohou určité skupiny odejít do tzv. předdůchodu, a to nejdříve pět let před dosažením svého věkového nároku na starobní důchod, nejpozději však tři roky před svým zákonným nárokem na starobní důchod. PODMÍNKY SPLNĚNÍ MOŽNOSTI ODEJÍT DO PŘEDDŮCHODU: Do tzv. předdůchodu budou lidé moci odejít před shora uvedeným důchodovým věkem za předpokladu, že mají dostatečně naspořeno v novém penzijním fondu tj. ve III. pilíři, kam budou od roku 2013 převedeny současné penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění. Tyto nové fondy pak budou garantem za výplatu těchto předdůchodů. Měsíční dávka vyplacená jako předdůchod musí být minimálně 30 procent průměrné mzdy, kterou pro důchodové pojištění vyhlašuje MPSV. Jestliže letos je to částka Kč ,-- měsíčně, tak za těchto podmínek by musel mít žadatel o předdůchod do 5 let naspořeno alespoň Kč ,- a žadatel do 3 let částku alespoň Kč ,--. Celou tuto sumu musí mít na účtu u penzijního fondu před uplatněním žádosti o předdůchod tj. tyto finanční prostředky tak bude muset mít v některém z nových účastnických fondů ve III. pilíři. Znamená to, že si převede finanční prostředky ze stávajících penzijních fondů do nových ve III. pilíři, kdy je možné i jednorázové doplacení, tak, aby byla splněna podmínka na předdůchod. DOPADY PRO PŘÍJEMCE PŘEDDŮCHODU NA JEHO POZDĚJŠÍ DŮCHOD: Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu hodnoceno při stanovení výpočtového základu jako doba vyloučená, takže nebude mít negativní dopad na jeho výši. Příjemci předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů

5 ~ 5 ~ z výdělečné činnosti. Z uvedeného tedy vyplývá, že ČSSZ bude pobírání předdůchodu zohledňovat při výpočtu starobního důchodu. ROZDÍLY MEZI PŘEDČASNÝM DŮCHODEM A PŘEDDŮCHODEM: Jak uvedeno v části o předčasných důchodech, je předčasný starobní důchod krácen, a jeho přiznání vylučuje žádat o řádný starobní důchod, což v praxi znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé, i po dosažení věku na řádný starobní důchod. Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod. Dalším negativem u předčasného starobního důchodu je to, že výplata předčasného starobního důchodu se při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, pozastavuje do data dosažení důchodového věku, nebo ukončení výdělečné činnosti. Výplata nenáleží při pobírání podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Výplatě předčasného starobního důchodu však nebrání: 1) zaměstnání malého rozsahu rozhodný příjem Kč 2 500,-, 2) činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše odměny nebude vyšší Kč ,-, 3) výkon samostatné výdělečné činnosti, která nezaloží účast na pojištění kdy pro rok 2012 je roční příjem do Kč ,-. PŘEDDŮCHOD: Jak uvedeno ve výkladu o předdůchodu je patrno, že příjemce předdůchodu může vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne účast na nemocenském pojištění bez jakýchkoliv dopadů na jeho pozdější starobní důchod. Dalším velkým rozdílem mezi předčasným důchodem a předdůchodem je to, že doba pobírání předdůchodu je doba vyloučená a proto pozdější starobní důchod nebude trvale krácen.

6 ~ 6 ~ Stanovení důchodového věku: U pojištěnců narozených před rokem 1936 činí důchodový věk 32 ZDP. U mužů 60 let, U žen 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 55 let, pokud vychovaly dvě děti, 56 let, pokud vychovaly jedno dítě 57 let, bezdětná. U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 je důchodový věk dle přiložené tabulky. Další možnosti nároku na starobní důchod: Pojištěnec má nárok podle 29 odst. 2 ZDP též na starobní důchod, jestliže nesplnil podmínky podle odst. 1 (viz. str. 7) a získal dobu pojištění nejméně : 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let, 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod po roce 2009 se však náhradní doby započítávají pouze v rozsahu 80%, to však neplatí u doby vojenské služby, péče o dítě ve věku do 4 let a péče o bezmocnou osobu. Pojištěnec má nárok podle 29 odst. 3 ZDP též na starobní důchod jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let čisté doby pojištění tj. v tomto případě se nezapočítávají náhradní doby.

7 ~ 7 ~ Pojištěnec má nárok podle 29 odst. 4 ZDP též, jestli-že nesplňuje žádnou se shora uvedených podmínek, v odst. 1.) 3.) pokud dosáhl věku 65 let a splnil podmínku pro nárok na invalidní důchod. Výše základní výměry starobního důchodu podle 33 odst. 1 2 ZDP: Výše základní výměry starobního důchodu je od roku 2011 Kč 2 230,-. Od roku 2012 se základní výměra zvyšuje na částku Kč 2 270,-. Od roku 2013 se základní výměra zvyšuje na částku Kč 2 330,-. Výše procentní výměry starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5% výpočtového základu - nejméně Kč 770,-- měsíčně. Pokud by však pojištěnec odklonil část pojistného (3%) ze svého povinného pojištění tj. (ze 6,5% důchodového pojištění), do II. důchodového pilíře, činila by procentní výměra za každý rok doby pojištění jen 1,2% výpočtového základu ze základního I. pilíře tj. z povinného důchodového pojištění.! Platí pokud bude legislativní proces schválen od roku 2013! Od činí výše základní výměry starobního důchodu 9% z průměrné mzdy Kč ,-, kdy z této částky je Kč 2 226,- zaokr. Kč 2 230,--. Z uvedeného vyplývá, že tak, jak se každý rok bude měnit průměrný výdělek bude se určovat nová základní výměra starobního důchodu. Výše procentní výměry zůstává nejméně Kč 770,- měsíčně. Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5% výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80%, s výjimkou náhradních dob, uvedených v 5 odst. 1 písm. p) r) a s. okruh pojištěných osob, kdy pod písm. p) jsou osoby konající vojenskou službu, v písm. r) osoby pečující o dítě do čtyř let, a písm. s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10let, která je závislá na péči jiné osoby. O náhradní době pojednává 11 ZDP. Výpočtový základ: Výpočtovým základem je podle 15 ZDP osobní vyměřovací základ, pokud nepřevyšuje tzv. první redukční hranici, pokud tuto hranici převyšuje, stanoví se výpočtový základ tak, že částka osobního vyměřovacího základu do první redukční hranice se počítá plně tj. Kč ,-. Pokud částka osobního vyměřovacího základu převyšuje první redukční hranici, započte se tato částka Kč ,- v plné výši, a z částky nad Kč ,- do Kč ,- se počítá

8 ~ 8 ~ 30% a z částky osobního vyměřovacího základu nad Kč ,-- se počítá 10%. Změna definice výpočtového základu od 30. září 2011 do : V období o 30. září do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího ( 16) tak, že a) do částky první redukční hranice se počítá 100%, kdy tato první plná redukční hranice je 44% z průměrné mzdy tj. z částky Kč ,- = první RH Kč ,-. b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září do počítá 29%, v roce 2012 se počítá 28%, v roce 2013 se počítá 27% a v roce 2014 se počítá 26%. Druhá redukční hranice činí 116% z průměrné mzdy, tj. z Kč ,- = druhá RH Kč ,-. c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září do počítá 13%, v roce 2012 se počítá 16%, v roce 2013 se počítá 19% a v roce 2014 se počítá 22%. Třetí redukční hranice činí 400% z průměrné mzdy, tj. z Kč ,- = třetí RH Kč ,-. d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září do 2011 do se počítá 10%, v roce 2012 se počítá 8%, v roce 2013 se počítá 6%, a v roce 2014 se počítají 3%. Konstrukce výpočtu důchodu přiznaných od : Vyhláškou č. 324/2012 Sb. byl schválen nový všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013, a to ve výši Kč a koeficient, kterým se navyšuje všeobecný vyměřovací základ 1,0315. Při zachování hranice 44% (viz. bod a) bude první redukční hranice pro rok 2013 Kč ,- (Kč x 44%) = Kč ,-. Do roku 2012 je první RH Kč ,-. Při hranici 27% nad první RH do druhé RH, bude druhá redukční hranice pro rok % z částky Kč ,- (25 093x1,0315) = Kč ,- (viz. bod.b). Do roku 2012 je druhá RH Kč ,--. Při hranici 19% nad druhou RH do třetí RH, bude třetí redukční hranice pro rok % z částky Kč ,- = Kč ,-. (viz. bod. c). Do roku 2012 je třetí RH Kč ,-. Z částky nad třetí redukční hranici se pro rok 2013 počítá 6%.

9 ~ 9 ~ Příklad č. 3: - Modelový příklad stanovení výpočtového základu a jeho důchodu.: Zaměstnanec ředitel akciové společnosti si požádal o starobní důchod k datu Jeho osobní vyměřovací základ činil Kč ,-. Stanovte jeho výpočtový základ, z kterého se mu vypočte jeho důchod. Odpověď: Z částky Kč ,- se započte plně částka Kč ,- a z Kč ,- se započte 29% tj. Kč 5 166,- ( ) x 29%. Z částky nad druhou redukční hranici tj. nad Kč do třetí redukční hranice tj. do Kč ,- se započte 13% tj. Kč 9 134,-. ( ) x 13%. Z částky nad třetí redukční hranici se počítá 10% tj. Kč 2 661,-. ( ) x 10%. Výpočtový základ žadatele o SD tak bude: Kč Kč 5 166,- + Kč 9 134,- + Kč 2 661,- = Kč ,-. Zaměstnanec má celkem odpracovaných 45 let, kdy za každý rok se započte 1,5%. Z výpočtového základu se mu tedy započte celkem 67,5% což je částka Kč základní výměra důchodu Kč 2 230,-. Jeho starobní důchod tak ke dni činí Kč ,-. Příklad č. 4: Modelový příklad stanovení výpočtového základu a jeho důchodu. Zaměstnanec ředitel akciové společnosti požádal o důchod s nárokem od Jeho osobní vyměřovací základ činil Kč ,-. Stanovte jeho výpočtový základ, ze kterého se mu vypočte jeho starobní důchod. Řešení: 1. Z částky osobního vyměřovacího základu Kč ,-- se plně započte: Kč ,-. 2. Z částky rozdílu mezi první RH Kč ,-- a druhou RH Kč ,-- se započte 27%, tj. Kč 5 032,-. 3. Z částky rozdílu mezi druhou RH Kč ,-- a třetí RH Kč ,-- se započte 19%, tj. Kč ,-. 4. Z částky nad třetí redukční hranici tj. Kč ,- do osobního vyměřovacího základu Kč ,-- se započte 6% tj. Kč , - Kč ,- = Kč ,- x 6% tj. Kč 2 803,-. Výpočtový základ tak bude: Kč = Kč ,- -. Zaměstnanec má celkem odpracováno 45 let, kdy za každý rok se mu započte 1,5%. Z výpočtového základu se mu započte 67,5% což je částka Kč ,-- + základní výměra důchodu Kč 2 330,--. Jeho starobní důchod tak činí Kč ,-.

10 ~ 10 ~ Osobní vyměřovací základ: Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se stanoví jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Jsou-li v rozhodném období vyloučené doby, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Osobní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Koeficient 30,4167 vyjadřuje průměrný počet dní v kalendářním měsíci (365:12 = 30,4167). Výpočet osobního vyměřovacího základu: Úhrn RVZ OVZ = 30,4167 x KD - VD Vysvětlivky: RVZ = roční vyměřovací základ za kalendářní rok spadající do rozhodného období. KD = počet kalendářních dnů rozhodného období. VD = počet vyloučených kalendářních dnů. Jak z uvedeného vyplývá pro stanovení (OVZ) osobního vyměřovacího základu jsou vždy nutné mít k dispozici tři veličiny. Roční vyměřovací základ, rozhodné období, ze kterého se sečtou vyměřovací základy a vyloučené doby. Rozhodné období : Rozhodné období pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku, a kalendářní roky předcházející. Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem Z uvedeného vyplývá, že v současné době se rozhodné období s věkem odchodu do důchodu prodlužuje. Znamená to, že pro přiznání důchodu v roce 2011 činí rozhodné období dvacet pět let ( ) atd. Vyloučené doby: Vyloučené doby jsou kalendářní dny, které se nezahrnují (odečítají) od kalendářních dnů kterými se dělí souhrnný vyměřovací základ z rozhodného období. Jsou to tyto doby: dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě do 10 let nebo jiného člena domácnosti nejvýše však v rozsahu prvních 9 kalendářních dnů nebo 16 dnů, pokud se jedná o osamělého zaměstnance,

11 ~ 11 ~ dále pak doba před porodem nejdříve však od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, pobírání starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu a od roku 2010 je to pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III., výkon vojenské služby v ozbrojených silách, pokud nejde o vojáky z povolání, doba účasti na důchodovém pojištění z důvodu péče o dítě ve věku do 4 let nebo o dítě do 18. let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, studium na středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách v ČR, pokud toto studium zakládá účast na důchodovém pojištění, doba účasti na důchodovém pojištění z důvodu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, příprava pro pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti i zaměstnavatele mzdové nároky, které zaměstnanci náleží, soudního sporu neplatnost výpovědi, pokud byl pojištěnec v soudním sporu úspěšný Výše starobního důchodu podle 29 odst. 4 ZDP: Výše procentní výměry tohoto důchodu se stanoví podle 41 odst. 2 ZDP, tzn. stejně, jako se stanoví výše procentní výměry invalidního důchodu a činí za každý celý rok pojištění: 0,5% výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu prvního stupně, 0,75% výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu druhého stupně, 1,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu třetího stupně. I v případech, že dojde u poživatele tohoto důchodu ke změně stupně invalidity, starobní důchod se nepřepočte a bude se i nadále vyplácet ve stejné výši.

12 ~ 12 ~ Zvyšování procentní výměry při výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod podle 29 odst. 1, 2, 3 Zákona o důchodovém pojištění. nepobírali starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, zvyšuje se procentní výměra za každých 90 kalendářních dnů této činnosti o 1,5% výpočtového základu. Doba kratší 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v případě, že se tak získá celý rok pojištění, viz. 34 odst. 1) a 2) ZDP. Pobírá-li starobní důchod ve výši poloviny, zvyšuje se za dobu po procentní výměra za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 1,5% výpočtového základu. Na rozdíl od zvýšení náležející za každých 90 kalendářních dnů, nelze zbytek dnů nezhodnocených pro zvýšení náležející za každých 180 dnů přičítat k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod. Z v ý š e n í starobního důchodu se provede na žádost vždy od data, od něhož jsou splněny podmínky pro toto zvýšení ( tedy po 180 dnech, viz. 34 odst. 3) ZDP. Pobírá-li starobní důchod v plné výši, zvyšuje se za dobu po procentní výměra důchodu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu v tomto případě má pojištěnec buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti nebo po skončení výdělečné činnosti. Za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považují i případy, kdy jedna výdělečná činnost bezprostředně navazuje na další výdělečnou činnost, viz. 34 odst. 4) ZDP. Invalidní důchod: Od zákon o důchodovém pojištění již nerozlišuje dva druhy invalidity tj. invaliditu částečnou a plnou. Od roku 2010 tak bude jediná dávka - invalidní důchod, jehož výše bude rozdílná podle stupňů poklesu pracovní schopnosti pojištěnce. Podle 39 zákona o důchodovém pojištění je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35% tzn., pokud pracovní schopnost poklesla: a) nejméně o 35%, avšak nejvíce o 49%, jedná se o invaliditu prvního stupně,

13 ~ 13 ~ b) nejméně o 50%, avšak nejvíce o 69%, jedná se o invaliditu druhého stupně, c) nejméně o 70%, jedná se o invaliditu třetího stupně. Pro získání nároku na invalidní důchod je třeba splnit, kromě uvedeného poklesu pracovní schopnosti, ještě potřebnou dobu pojištění, která činí u pojištěnce ve věku : do 20 let méně než jeden rok, od 20let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti let před vznikem invalidity. Nově je v 40 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění uvedeno, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity, kdy potřebná doba pojištění činí 10 let. Nárok na invalidní důchod zaniká pokud pojištěnec dovrší 65 let. Od tohoto data se invalidní důchod mění na důchod starobní, kdy výše důchodu starobního zůstává v původní výši důchodu invalidního. Výše invalidníhodůchodu : Výše procentní výměry invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění činí: 0,5% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 0,75% výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

14 ~ 14 ~ Pozn.: Při změně stupně invalidity se změní i výše invalidního důchodu, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Poznámky uživatelů: Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod: Pro nárok na vdovský/vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku již není rozhodující dosažení věkové hranice 55 let/58 let, ale jak u muže, tak u ženy, dosažení věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod: Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po druhém z manželů, který: byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Podmínky nároku po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky): Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky) má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod jestli-že: pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III. (těžká závislost), nebo stupni IV. (úplní závislost), pečuje o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II. ( středně těžká závislost ) nebo ve stupni III. a IV., je invalidní ve III. stupni, vdova /vdovec dosáhl alespoň o 4 roky nižšího Výše vdovského, vdoveckého důchodu: Výše základní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí od roku 2013 Kč 2 330,- měsíčně. Výše procentní výměry vdovského/vdoveckého důchodu činí 50% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro

15 ~ 15 ~ invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manželka ( manžel ) v době smrti, viz.odkaz na ust. 51 odst.2) zákona o důchodovém pojištění. Výše procentní výměry vdovského nebo vdoveckého důchodu, na který vznikl znovu nárok podle 50 odst. 4, nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod. Podmínky na sirotčí důchod: Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, pokud zemře: rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Zemřelý musí být navíc poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo musí splňovat ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod třetího stupně, starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Výše sirotčího důchodu: Výše základní výměry sirotčího důchodu činí od roku 2013 Kč 2 330,- měsíčně.výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40% procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti, viz. odkaz na ust. 53 odst. 2) zákona o důchodovém pojištění. Průměrná mzda a dopady na další skupiny pojištěnců v závislosti na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění: U K A Z A T E L Rok 2012 Rok 2013 Všeobecný vyměřovací základ Kč ,- Kč ,- Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího zákl. 1,0249 1,0315 Průměrná mzda : Kč 25137,- Kč ,- Maximální vyměřovací základ pro pojistné na SZ. Kč ,- (48 x ) Kč ,- (48 x )

16 ~ 16 ~ Maximální vyměřovací základ pro ZP: Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu zálohy pojistného na důchodové zabezpečení u OSVČ hlavní činnost: Minimální záloha na pojistné na důchodové zabezpečení u OSVČ hlavní činnost měsíční platba : Roční zisk zakládající u OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém zabezpečení : Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu zálohy pojistného na důch. zabezpečení u OSVČ vedlejší činnost: Minimální záloha na pojistné na důch. pojištění u OSVČ vedlejší činnost měsíční platba: Kč ,- (72 x ) Kč 6 285,- 1/4 průměrné mzdy Kč 1835,- 29,2% x Kč ,- 2,4 x ,- Kč 2 514,- 10% x ,- Kč 735,- 29,2% x 2 514,- Kč 00000,- (72 x Kč 0,-- ) Kč 6 471,- 1/4průměrné mzdy Kč 1 890,- 29,2% x 6 471,- Kč ,- 2,4 x ,- Kč 2 589,- 10% x 5 884,- Kč 756,- 29,2% x 2 589,- ZDRAVOTNÍ POJIŠŤĚNÍ : Rok 2012 Rok 2013 Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro platbu zálohy na ZP: Minimální záloha na ZP u OSVČ: Maximální měsíční vyměřovací základpro stanovení maximální zálohy: Maximální měsíční záloha: Měsíční platba osoby bez zdanitelných příjmů na zdravotní pojištění: Kč ,- 1/2 x ,- Kč 1 697,- 13,5% x ,- Kč ,- 1/12 z max. VZ Kč ,- 13,5% z ,- Kč 1 080,- 13,5% z 8 000,- Kč ,- 1/2 x Kč 1 748,- 13,5% x ,- Kč Kč 1 080,- 13,5% z 8 000,-

17 ~ 17 ~ Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 Rok narození Důchodový věk činí u mužů 60r+2m 60r+4m 60r+6m 60r+8m 60r+10m 61r 61r+2m 61r+4m 61r+6m 61r+8m 61r+10m 62r 62r+2m 62r+4m 62r+6m 62r+8m 62r+10m 63r 63r+2m 63r+4m 63r+6m 63r+8m 63r+10m 64r 64r+2m 64r+4m 64r+6m 64r+8m 64r+10m 65r 65r+2m 65r+4m 65r+6m žen s počtem vychovaných dětí a více 57r 56r 55r 54r 54r 53r 57r 56r 55r 54r 54r 53r 57r 56r 55r 54r 54r 53r 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 55r+8m 54r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m 63r+4m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 59r+8m 58r+4m 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 60r+2m 58r+8m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 60r+8m 59r+2m 64r+4m 64 +2m 62r+ 8m 61r+2m 61r+2m 59r+8m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r +8m 61r +8m 60r+2m 64r+8m 64r +8m 63r+8m 62r+2m 62r+2m 60r +8m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 62r+8m 61r+2m 65r 65 64r+8m 63r+2m 63r+2m 61r+8m 65r+ 2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 63r+8m 62r+2m 65r+ 4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 64r+2m 62r+8m 65r+ 6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 64r+8m 63r+2m

18 ~ 18 ~ Prodloužení tabulky odchodu do důchodu: Muži Ženy 0 D 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5-9dětí m 65+8m 65+8m 65+8m 65+2m 65+2m 63+8m m 65+10m 65+10m 65+10m 65+8m 65+8m 64+2m m m 66+2m 66+2m 66+2m 66+2m 66+2m 65+2m m 66+4m 66+4m 66+4m 66+4m 66+4m 65+8m m 66+6m 66+6m 66+6m 66+6m 66+6m 66+2m m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m 66+8m m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m 66+10m

19 ~ 19 ~ Penzijní reforma Velmi diskutovaným tématem poslední doby je penzijní reforma. Penzijní reforma bude pro někoho výhodná, pro někoho méně. V každém případě je nutné si uvědomit, že nikdo z nás nemůže spoléhat na stát, že se o nás ve stáří zcela postará, a proto je nutné si postupně vytvářet finanční rezervy. V dnešním článku si shrneme tři pilíře důchodové reformy a dále pak výhody penzijního připojištění placeného dle smluv uzavřených v letošním roce do a nevýhody, které vyplynou z uzavřených smluv nově od Od roku 2013 (pokud dojde ke schválení), bude v naší republice zaveden třípilířový systém důchodového spoření. První pilíř státní systém, je základní důchodové pojištění s výplatou starobních důchodů. Tento pilíř bude financován průběžně ze sociálního pojištění a to ve výši 28 % z hrubé mzdy pokud dotyčný poplatník nevstoupí do 2. pilíře nebo ve výši 25 % a to v případě vstupu poplatníka do 2. pilíře. Druhý a třetí pilíř budou tvořit společnosti vzniklé ze stávajících penzijních fondů. Druhý pilíř - důchodové spoření, je založen na fondovém systému, vstup do tohoto spoření bude dobrovolný, ale nebude možné z tohoto spoření vystoupit.u tohoto druhého pilíře bude pevně nastavena výše příspěvků : 3% bude odvádět zaměstnavatel z hrubé mzdy,2 % si bude platit účastník sám. Třetí pilíř je doplňkové penzijní spoření, je založen na fondovém systému, kde vstup do tohoto pilíře bude zcela dobrovolný, účastník tohoto spoření si bude moci zvolit libovolnou výši příspěvku, stát bude k tomuto příspěvku přispívat. Do tohoto spoření bude moci přispívat i zaměstnavatel. Pro zaměstnavatele bude tento příspěvek i nadále daňovým nákladem, samozřejmě do určití výše. V letošním roce je to Kč 12000,- ročně na každého účastníka pojištění. V mnoha společnostech tento příspěvek bude poskytován jako jeden z možných benefitů pro zaměstnance,může být tedy jedním ze stimulujících nástrojů personální strategie společností.pro názornost si uvedeme následující příklad: Př.:Účastník penzijního připojištění si v roce 2012 měsíčně spoří Kč 1000,-, zaměstnavatel mu měsíčně také přispívá Kč 1000,-.Na konci roku bude tedy finanční situace tohoto účastníka penzijního připojištění následující: Naspořeno účastníkem Kč ,-

20 ~ 20 ~ Naspořeno zaměstnavatelem Kč ,- Státní příspěvek (150,-*1 měs.2) Kč 1 800,- Z položky daňově odpočitatelné úleva na dani (Kč 500 *12 měs.tj. z Kč % daň) Kč 900,- Účastník tohoto penzijního připojištění za rok získá Kč ,-, k této částce získá ještě kapitálové zhodnocení dle hospodaření jednotlivých fondů. Toto zhodnocení se pohybuje okolo 2-2,5%. Nyní si podrobněji rozvedeme druhý a třetí pilíř penzijní reformy. Vstoupit do 2. pilíře může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a nedosáhla 35 let, tzn. vstoupit do tohoto pilíře může kdykoliv v průběhu období než dosáhne 35 let věku. V roce 2013 mohou lidé nad 35 let vstoupit do tohoto systému pouze v období od do Účastníkem tohoto pilíře se nemůže stát osoba, která je již poživatelem starobního důchodu. Toto důchodové spoření bude spravováno orgány Finanční správy ČR,tzn. správa tohoto pojistného se nebude řídit správním řádem, ale řádem daňovým. Jedná se tedy o první část budoucího režimu, kdy správu sociálního zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění bude zajišťovat jedno Finanční správa ČR formou jednoho inkasního místa. Účastník tohoto 2. pilíře uzavře smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností a poté bude muset písemně oznámit každému svému plátci pojistného, že tuto smlouvu uzavřel a stal se účastníkem důchodového spoření. Základem tohoto pojištění bude součet dílčích základů pojistného ze závislé činnosti a samostatné činnosti. V případě, že plátce tohoto pojištění bude pouze zaměstnán, tak dílčí základ pro výpočet a odvod pojistného se bude skládat z 12 částí, tj. odvod bude proveden z vyměřovacího základu za každý měsíc.jiná situace je však u osob samostatně činných, kde rozhodným obdobím pro výpočet důchodového spoření je kalendářní rok. Po uzavření smlouvy na důchodové spoření se účastník zavazuje, že po celou dobu produktivní činnosti, tj. do doby přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění, bude část pojištění odváděna na jeho individuální účet u penzijní společnosti. Tato část bude představovat 3 % z celkového pojistného, které činí 28 %, současně se zaváže, že bude po celou dobu platit zvýšenou sazbu pojistného 2%, rovněž na individuální účet penzijní společnosti. Celkový odvod bude na důchodové pojištění činit 30 % z vyměřovacího základu z toho 21,5 % bude zaplaceno zaměstnavatelem a 8,5 % zaměstnancem,

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2 0 1 4 M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Základní informace o důchodovém systému... 5 Popis systému... 5 Základní důchodové

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více