KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU"

Transkript

1 KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU THE KEY ASPECTS OF MINIMAL WAGE INSTITUTION IN THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS WITH THE COMPARISON OF MINIMAL WAGE LEVEL IN THE EU COUNTRIES Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Minimální mzda významný faktor trhu práce. Pro občany usilující o pracovní místo je motivačním prvkem pro zabezpečení si obživy vlastní prací, pro zaměstnavatele hrozbou zvyšování nákladů práce a s tím souvisejícím snižováním zaměstnanosti. Příspěvek se zabývá podmínkami stanovení výše minimální, právní úpravou i tendencemi, které jsou s tímto institutem spojené. Současně nabízí komparaci výše minimální ve vybraných zemích a předpoklady jejího dalšího vývoje. Abstract: Minimum wage - a significant factor in the labor market. For people seeking a job is the motivation for the livelihood security of their own work for the employer's threat of increasing labor costs and the associated reduction in employment. This article considered the problemacy of minimal wage, conditions of its sizing, legislative and tendences, related to this institution. The article offers comparison of minimal wage in separate countries and presumptions of its developement. Klíčová slova: mzda, minimální mzda, mzdové tarify, zaručená mzda, distorze trhu práce, motivace, demotivace zaměstnanců. Key words: wage, minimal wage, wagw rates, guarantee wage, distorsion on the labour market, motivation, demotivation of the employee. JEL: J 30, J 31 Úvod Minimální mzda - motivační faktor či hlavní distorze trhu práce? Názory na tuto mzdovou veličinu se různí. Její obhájci v ní spatřují motivační stimul pro zaměstnance, kterého současně chrání před chudobou a zvýhodňuje jej před občany, kteří jsou závislí pouze na sociálních dávkách. Její odpůrci ji naopak považují za hlavní distorzi trhu práce a tvrdí, že zvyšuje nezaměstnanost a snižuje odvody do státní pokladny. Historie minimální je přibližně stoletá. Důvodem jejího vzniku byla ochrana zaměstnance, kterému měla zabezpečit alespoň takovou výši odměny za jeho vykonanou práci, která by neklesla pod sociálně únosnou míru. Minimální mzda směřovala především k námezdním dělníkům, jejichž postavení vůči jejich zaměstnavatelům bylo vždy nerovné. Pozice zaměstnavatele v současnosti, ale i dávné minulosti byla vždy významně silnější než pozice protistrany, tedy zaměstnance. 2

2 Úplně poprvé byl institut minimální zaveden v roce 1894 na Novém Zélandu. Poté následovaly další země Evropy. Ne všechny země však institut minimální aplikují. Mezi státy EU zavedlo minimální mzdu jako první v roce 1969 Nizozemsko, poté Francie v roce Naopak Irsko až v roce V České republice se hranice nejnižší poprvé aplikuje v roce Tehdy činila 2000 korun měsíčně. Samotný pojem minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci vykonanou zaměstnancem pro zaměstnavatele. Institut minimální v tomto pojetí plní dvě základní funkce, a to sociálně - ochrannou a ekonomicky - kriteriální. Funkce sociálně - ochranná má zabezpečit ochranu zaměstnance před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné spotřeby a sociálních kontaktů. Druhé straně, tedy zaměstnavateli má zajistit základní rovné podmínky mzdové konkurence, což představuje eliminaci mzdového podbízení domácí i zahraniční pracovní síle. Ekonomicky - kriteriální funkce minimální podporuje a vytváří podmínky pro motivaci občanů pracovat, vyhledávat si vhodné a adekvátní pracovní příležitosti. Minimální mzdou by měli být motivováni k aktivní pracovní činnosti. Jejich pracovní úsilí by mělo být ohodnoceno natolik, aby jejich hmotná spotřeba mohla být vyšší než u osob, které pasivně přistupují k otázce své zaměstnanosti a jen využívají, mnohdy zneužívají systém sociálních dávek. Pro samotného zaměstnavatele představuje vyplácená minimální mzda nejnižší úroveň jeho nákladů na zaměstnanců. Institut minimální dává zaměstnavateli prostor pro zachování pracovních míst v době krize či v době poklesu jeho ekonomické aktivity. I přes existenci shora uvedených primárních funkcí minimální se pohled odborné i laické veřejnosti na minimální mzdu značně liší. Zaměstnanci ji vnímají jako velmi nízkou, demotivující a dávající prostor k dilematu, zda se jim ještě vyplatí pracovat či je výhodnější stát se pasivním na trhu práce, zaregistrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti, případně jiné sociální dávky. Odborná veřejnost ji naopak vnímá jako rušivý element, který je hlavní distorsí trhu práce. Distorzní účinky minimální se projevily v existenci práce v tzv. šedé ekonomice. Zaměstnavatelé vyplácejí hrubou mzdu na úrovní minimální, čímž jsou kráceny odvody na zákonném pojištění a dani z příjmu. Zbylou část pak vyplácejí v hotovosti tzv. načerno, aniž by tato výše prošla daňovou procedurou. Tímto si zaměstnavatel šetří náklady vynaložené na zaměstnanců. Dalším negativním efektem minimální je nezájem českého zaměstnance o takto ohodnocenou práci a v neposlední řadě nelegální najímání pracovní síly především z východní Evropy a Asie, která práci za minimální mzdu ochotně akceptuje. Cílem příspěvku je objasnit elementární odlišnost v ekonomické, ale i pracovně právní praxi užívaných termínů minimální mzda a zaručená mzda, demonstrovat provázanost růstu minimální se změnou výše průměrné a vymezit motivující charakter minimální ve vztahu k zaměstnancům. Současně provést komparaci aplikace minimální v zemích EU. 1. Základní kritéria minimální Minimální mzda je uplatňována v pracovněprávním vztahu. Její aplikace je upravena zákoníkem práce ( 111, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výši základní sazby minimální, dalších sazeb minimální odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Mimo stanovení nejnižší úrovně příjmů za vykonanou práci je minimální mzda používána také jako sekundární kritérium v řadě právních předpisů (například zákon o zaměstnanosti, zákon o všeobecném zdravotním pojištění, zákon o daních z příjmu, zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo zákon o inspekci práce) pro uplatnění příslušného nároku na sociální dávky, pojistného, náhrady při ztrátě zaměstnání, stanovení výše pokut, poplatků, odškodnění, atd.. 3

3 Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je irelevantní, zda je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou či neurčitou, nebo se jedná o souběžné pracovní poměry. Zákon stanovuje, že nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru či právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně. Minimální mzda platí jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než uvádí nařízení vlády o minimální mzdě. V ostatních organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, či nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální nejnižší úrovně zaručené. Nejnižší úroveň zaručené pro 1. skupinu prací je shodná s výší minimální. Ve veřejných službách a správě, tedy ne podnikatelské sféře, se uplatňuje vedle minimální a nejnižších úrovní zaručené systém platových tarifů. Výše hrubé minimální v ČR s vazbou na délku pracovní doby 1) základní sazba minimální pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu, 2) sazby minimální při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance činí: a) 90 % (tj Kč, resp. 43,30 Kč/hod.) základní sazby minimální, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, b) 80 % (tj Kč, resp. 38,50 Kč/hod.) základní sazby měsíční minimální, jde-li o mladistvého zaměstnance, c) 75 % (tj Kč, resp. 36,10 Kč/hod.) základní sazby minimální, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, d) 50 % (tj Kč, resp. 24,10 Kč/hod.) základní sazby minimální, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Výše minimální Kč uvedená v nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Paragraf 79 zákoníku práce stanovuje, že zaměstnanci mohou mít stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu. Například týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracujících v nepřetržitém či třísměnném pracovním režimu nesmí překročit 37,5 hodiny týdně. U zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí týdenní pracovní doba překročit 38,75 hodiny týdně. Toto zkrácení pracovní doby nesmí však pro cílovou skupinu zaměstnanců představovat snížení základní výše minimální, tedy Kč hrubého měsíčně. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální za týden, případně měsíc. Vzorec pro zjištění hodinové sazby dle stanovené týdenní pracovní doby: MMx = MMz x k kde MM = minimální mzda stanovená pro týdenní pracovní dobu 4

4 z = 40 hodin x = jiný počet odpracovaných hodin, například 38,75 hodin týdně. k = 40/x Příklad výpočtu minimální hodinové sazby u týdenní pracovní doby v délce 38,75 hodin: MM38,75 = 48,10 x k k = 40 /38,75 = 1,0323 MM38,75 = 48,10 x 1,0323 = 49,65 Kč za hod., zaokrouhleno na 49,70 Kč. Příklad výpočtu minimální hodinové sazby u týdenní pracovní doby v délce 37,5 hodin: MM37,5 = 48,10 x k k = 40 /37,5 = 1,0667 MM37,5 = 48,10 x 1,0667 = 51,31 Kč za hod., zaokrouhleno na 51,30 Kč. Tabulka 1: Příklady minimální podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb Týdenní pracovní doba v hodinách Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 hal.) 100% 90% 80% 75% 50% 40,00 48,10 43,30 38,50 36,10 24,10 38,75 49,70 44,70 39,80 37,30 24,90 37,50 51,30 46,20 41,00 38,50 25,70 Zdroj: MPSV Pokud však zaměstnanec pracuje například na tzv. poloviční úvazek, kdy místo základní týdenní pracovní doby v délce 40 hodin odpracuje jen 20 hodin, pak se jeho minimální měsíční hrubá mzda adekvátně snižuje, v tomto konkrétním případě z Kč na Kč. 2. Zaručená mzda Institut zaručené se v České republice zavádí k 1. lednu 2007, přičemž nahrazuje institut minimálních mzdových tarifů. Zaručená mzda je upravena zákoníkem práce v 112 odst. 1, který stanovuje, že zaručenou mzdou je mzda či plat, na něž zaměstnanci vzniklo právo dle tohoto zákona, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového či platového výměru. Nejnižší úroveň minimální stanovuje vláda, pokud tedy nebyla stanovena v kolektivní smlouvě. Vláda bere na zřetel vývoj cen na trhu i vývoj mezd. Zaručenou mzdu musí již kromě zaměstnavatelů provozující podnikatelskou činnost respektovat též zaměstnavatelé poskytující svým zaměstnancům plat, tedy na instituce státní a veřejné správy a služeb. Mezi ně přísluší: a) stát, b) územní samosprávný celek (obec nebo kraj), c) státní fond, d) veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, e) školská právnická osoba (zřízená Ministerstvem školství, krajem, obcí či dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona), f) příspěvková organizace (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů). 5

5 Zaručená mzda se na rozdíl od minimální nevztahuje na práce konané mimo pracovní poměr, zaměstnanci s úkolovou mzdou na ni však mají nárok. Zaručená mzda nesmí být nižší než mzda minimální. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. uvádí výše zaručené. Nejnižší úrovně zaručené pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, které jsou zařazeny do osmi skupin, a to následovně: Tabulka 2: Nejnižší úrovně zaručené uvedené nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Skupina prací 40 hod. týdně 38,75 hod. týdně 37,5 hod. týdně v Kč za měsíc (Kč/hod) (Kč/hod) (Kč/hod) 1 48,10 49,60 51, ,10 54,80 56, ,60 60,50 62, ,70 66,80 69, ,50 73,80 76, ,90 81,40 84, ,10 89,90 92, ,20 99,30 105, Zdroj: Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Z tabulky vyplývá úměrné zvýšení sazby za hodinu práce, jestliže je pracovní doba zaměstnance kratší než standardní doba 40 hodin týdně. Přepočítávání funguje podobně jako u stanovení nejnižší sazby minimální při výkonu nižším jak 40 hodin práce za týden. 3. Vývoj minimální v České republice od jejího zavedení v roce 1991 V České republice byla minimální mzda poprvé uzákoněna v roce Její výše činila Kč měsíčně, minimální sazba na hodinu byla 10,80 Kč. K dnešnímu datu došlo celkem patnáctkrát k jejímu navýšení. Poslední změna proběhla před třemi lety, tedy v roce Tehdy se částka minimální dostala na úroveň Kč. Od tohoto data k žádnému dalšímu navýšení nedošlo. Níže uvedené tabulky mapují průběžně zaváděné změny minimální od roku Současně s ní je zobrazena tabulka vývoje průměrné v rámci ČR s dílčím členěním na podnikatelský a nepodnikatelský sektor v období let Tabulka 3: Vývoj minimální v letech Rok Minimální mzda Kč/m Kč/h 10,80 12,00 12,00 12,00 12,00 13,60 13,60 14,80 18,00 Zdroj: MPSV, 2011 Tabulka 4: Vývoj minimální v letech Rok Min. mzda Kč/m / Kč/h 22,3 30,0 33,9 36,9 39,6 42,5 44,70/48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 Zdroj: MPSV, Stejná výše minimální, tj Kč/ měsíc je zachována i v roce

6 Z obou tabulek (Tab. 3 a Tab. 4) je zřejmé, že za dobu 20 let existence minimální v České republice vzrostla její výše čtyřnásobně. Z původních Kč na současných Kč. S tímto zvýšením samozřejmě koresponduje růst průměrné v České republice a také inflace. Z tabulky je také čitelné, že od roku 2007 nedošlo v České republice k navýšení minimální, což je nejdéle ze všech zemí, kde je institut minimální zaveden. Svůj podíl má tomto stavu hospodářská krize. Hranice minimální je vždy také otázkou politické reprezentace. Konkrétně Topolánkova vláda po svém nástupu zastavila růst minimální, která byla v období vlády ČSSD pravidelně navyšována, v roce 2006 dokonce dvakrát. Průměrná hrubá měsíční mzda Průměrná hrubá měsíční mzda v nepodnikatelské sféře Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikatelské sféře Tabulka 5 : Vývoj průměrné v ČR od roku 2000 do 2009 Rok Zdroj: MPSV, 2010 Kč index 106,4 108,8 108,0 105,8 106,3 105,0 106,6 107,2 108,3 104,0 nominální index reálné 102,4 103,9 106,1 105,7 103,4 103,0 104,0 104,3 101,9 103,0 Kč index 102,1 109,5 109,9 109,2 105,8 106,2 105,5 106,7 104,2 104,7 nominální index reálné 98,3 104,6 108,0 109,1 102,9 104,2 102,9 103,8 98,0 103,7 Kč index nominální index reálné 107,6 108,6 107,5 105,0 106,5 104,8 106,8 107,4 109,2 103,8 103,6 103,7 105,6 104,9 103,6 102,8 104,2 104,5 102,7 102,8 Průměrná mzda v České republice za II. čtvrtletí 2011 činila Kč (v tabulce není uvedena). Pokud poměříme výši minimální Kč a průměrné, pak můžeme konstatovat, že minimální mzda dosahuje zhruba 33,4% průměrné. Na tuto skutečnost poukazují čeští odboráři, kteří se odvolávají na Evropskou sociální chartu, podle níž má minimální mzda dosahovat 68 % průměrné v dané zemi. Jedině tak může motivovat lidi s nižší kvalifikací, aby usilovali o zajištění obživy vlastní prací a nespoléhali se jen na pomoc státu, tedy podporu z peněz daňových poplatníků. 2 Ve světě je tento poměr asi 40%. Čím nižší je poměr mezi MM a MP tím více je demotivující pro zaměstnance. Motivující by byl poměr dosahující alespoň 50% MM vůči PM. Takový poměr však není nikde ve světě. V následující tabulce zjistíme poměr mezi MM a PM v období let v ČR. 2 Citováno z: 7

7 MM Tabulka 6: Poměr mezi minimální a průměrnou mzdou v letech / PM Poměr 29,38% 34,78% 36,72% 37,74% 38,36% 39,17% 40,70% 38,17% 35,26% 33,90% Zdroj: MPSV, vlastní výpočet Mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová říká: V západoevropských zemích je oficiální minimální mzda většinou konstruována tak, aby její příjemce byl schopen uživit čtyřčlennou rodinu na úrovni alespoň životního minima," 4 Oponenty jí jsou však zaměstnavatelé, kteří zdůrazňují, že minimální mzda by měla být nižší. Dle jejich názoru současná výše minimální zvyšuje náklady na pracovní místo, čímž přispívá k nižší zaměstnanosti a vytváří tlak na obcházení zákona, například formou takzvaného švarcsystému. Z postoje obou stran vyplývá, že jakákoli změna ve vývoji úrovně minimální směrem nahoru musí být postupná a volena velmi citlivě s ohledem na avizované zdražování vstupů firem. 4. Mechanismy utváření minimální v Evropské unii Aplikace institutu minimální je plně v kompetenci té země, jež si ji do své právní terminologie, legislativy i samotné praxe zavedla. V žádném případě není jakkoli ovlivňována ze strany jiných členských zemí Evropské unie. Rozhodnutí o jejím zavedení či případné změně je plně v rukou vlády dané země. Mechanismy utváření minimální je možné systémově rozdělit do dvou základních skupin: a) Minimální mzda je stanovena zákonem. Tato varianta je aplikována ve 20 členských zemí Evropské unie. Patří sem Belgie, Nizozemsko, Francie, Lucembursko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Bulharsko a Rumunsko. b) Minimální mzda je stanovena v kolektivních smlouvách. Tento způsob je typický pro Německo, Rakousko, Itálii a skandinávské země. Důvodem neexistence institutu minimální ve skandinávských zemích (Dánsko, Norsko, Finsko, Švédsko) je silná pozice odborů, které upřednostňují kolektivní smlouvy jako prostředek pro zajištění ještě lepších mzdových podmínek, než by mohl zajistit institut minimální. Postavení zaměstnance a zaměstnavatele je na velmi dobré úrovni, uplatňuje se rovnováha v rovině kompromisu. Podobně silné postavení odborů je viditelné také ve Francii, které zajišťují pravidelné každoroční navyšování minimální a je to jedna z mála zemí, která navýšila minimální mzdu i k 1. lednu Z níže uvedené tabulky 7 je zřejmé, že Česká republika se řadí mezi země s nejnižší minimální mzdou, přičemž od roku 2007 zůstává její výše na stejné úrovni. V České republice pracuje za minimální mzdu asi jedno procento zaměstnaných, v Lucembursku je každý sedmý zaměstnanec. Lucembursko je však zemí, kde je úroveň minimální nejvyšší. Nejnižší minimální mzda je zavedena v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Maďarsku. Pouze ve čtyřech zemích je v Evropě minimální mzda nižší než 100 euro měsíčně, a to v Moldavsku (43 ), Ukrajině (54 ), Černé Hoře (55 ) a Bělorusku (56 ). 3 Průměrná mzda v 2010 činila Kč a poměr mezi MM a PM činil 33,6%, v roce 2011 se poměr ještě více snížil, a to na 33,4% (průměrná mzda za II. čtvrtletí je Kč. 4 Citováno z: 8

8 Tabulka 7: Minimální měsíční hrubá mzda v zemích EU Země Měna Měsíční Poznámky Belgie EUR 1 440,67 Bulharsko LEVA 240,00 Česká CZK 8 000,00 cca 312 EUR republika Dánsko DK Minimální mzda není zákonem stanovena, řeší se pomocí kolektivních smluv. Estonsko EEK 4 350,00 cca 278 EUR Finsko EUR Minimální mzda není zákonem stanovena, liší se podle konkrétních odvětví, výše je zakotvena v kolektivních smlouvách. Francie EUR 1 343,77 Platí pro 35 hodinový pracovní týden. Irsko EUR 1 499,33 Itálie EUR Minimální mzda není zákonem stanovena. Kypr EUR 840,00 Platí pro určité skupiny zaměstnanců v odvětvích bez odborů, po 6ti měsíční zkušební době. Litva LIT 800,00 cca 232 EUR. Lotyšsko LVL 180,00 cca 254 EUR Lucembursko EUR 1 682,76 Pro nekvalifikovanou pracovní sílu. Maďarsko HUF ,00 cca 266 EUR. Minimální mzda se liší podle stupně dosaženého vzdělání délky praxe. Malta EUR 634,75 Německo EUR Minimální mzda není zákonem stanovena, liší se podle konkrétních odvětví, výše je zakotvena v kolektivních smlouvách. Nizozemí EUR 1 398,00 Polsko Zl 1 317,00 cca 320 EUR Portugalsko EUR 475,00 Platí pro pouze pro úředníky. Manuální pracovníci mají nárok na 14. plat. Rakousko EUR 1 000,00 Pracovníci mají nárok na 14. plat. Rumunsko LEI 600,00 cca 143 EUR. Platí pro 170 hodin odpracovaných za měsíc. Řecko EUR 740,00 Platí pro pouze pro úředníky. Manuální pracovníci mají nárok na 14. plat. Slovensko EUR 307,70 Slovinsko EUR 510,00 Do roku 2012 bude postupně růst na úroveň 562 EUR. Španělsko EUR 633,30 Platí pro pouze pro úředníky. Manuální pracovníci mají nárok na 14. plat. Švédsko SEK Minimální mzda není zákonem stanovena, určuje se na základě kolektivních smluv. Velká Británie GBP 1 005,33 cca EUR. Zdroj: BusinessInfo.cz, 2010 Pokud porovnáme minimální mzdu v ČR a na Slovensku, pak je jejich úroveň přibližně stejně vysoká. Slovensko ale na rozdíl o ČR zvýšilo i v době krize minimální mzdu od ledna 2010 o 4,2%, čímž se řadí mezi země s nejvyšším nárůstem minimální od ledna

9 Závěr V příspěvku byly popsány aspekty institutu minimální, který je mnohdy bouřlivě diskutovaným tématem jak laické, tak především odborné veřejnosti. Je těžké jednoznačně stanovit pozitiva či negativa této mzdové veličiny, jelikož na ni není možné pohlížet pouze z jednoho úhlu pohledu. Určitě je však možné říci, že pro stranu zaměstnavatele představuje nízké mzdové náklady. Zaměstnavatel však často využívá minimální mzdu k jednání, které přispívá k šedé ekonomice. Častokrát zneužívá tohoto institutu na úkor svých zaměstnanců, odepírá možnost daňové procedury u tzv. prací načerno. Část odpůrců minimální tvrdí, že především v době krize zvyšuje minimální úroveň nezaměstnanost. Dle jejich názoru minimální mzda zdražuje firmám a podnikatelům cenu práce a deformuje tak trh práce. Většina zemí, v nichž je minimální mzda zavedena, však zastává názor, že nejnižší úroveň představuje významný motivační prvek pro občany hledající si práci. Aby nedocházelo k deformitě trhu, je nezbytné správné nastavení výše minimální. Pokud se má předejít situaci, kdy by minimální mzda opravdu zvyšovala nezaměstnanost, pak musí být nastavena tak, aby nepřesahovala produktivitu práce většiny zaměstnanců, kteří pracují za minimální mzdu. Jestliže je stanoven správný poměr mezi průměrnou a minimální mzdou, pak je možné říci, že minimální mzda přispívá k zvyšování disponibilních důchodů zaměstnanců, prostřednictvím nichž vzrůstá jejich spotřeba a zisky firem. Literatura [1] BAŠTÝŘ, I.: Porovnání úrovně, vývoje a postavení minimálních mezd a minimálních nákladů práce ve státech Evropské unie: analýza statistických údajů. Praha: VÚPSV, ISBN [2] CHOMÁTOVÁ, L.: Optimalizace úrovně a relací minimální v ČR: Průběžná zpráva. Praha:VÚPS, ISBN [3] KOCOUREK, J.: TRYLČ, J.: Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. Olomouc. ANAG, ISBN [4] KUBÁTOVÁ, K.: Daně a daňová politika. Praha: ASPI, ISBN [5] VÁCLAVÍKOVÁ, A., KOLIBOVÁ, H., KUBICOVÁ, A.: Problematika trhu práce a politiky zaměstnanosti. Opava: Optys, ISBN [6] Kde jsou nejvyšší čisté? Finance [online]. Poslední úprava 7. prosince [cit ]. Dostupné z: [7] Minimální mzda vzroste nejvýše o 500 Kč, navrhne Drábek. Aktuálně. cz [online]. Poslední úprava 16. srpna [cit ]. Dostupné z: [8] Mzdy a náklady práce. ČSÚ [online]. Poslední úprava 9. března [cit ]. Dostupné z: prace. 10

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Minimální mzda v ČR a EU

Minimální mzda v ČR a EU Srpen 2013 Speciální analýzy Minimální mzda v ČR a EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček

Změny na trhu práce v r. 2013. Jiří Dvořáček Změny na trhu práce v r. 2013 Jiří Dvořáček Nezaměstnanost Zaměstnání na dobu určitou Jak se ve statistikách zaměstnanosti projeví, když skončí pracovní poměr na dobu určitou (pracovníci nejsou propuštěni

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Kontaktní osoba: Lukáš Kropík Pozice: PR manažer Tel: +420 246 042 488 Mob: +420 775 013 139 Email: lkropik@deloittece.com Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Praha, 24. února 2014

Více

Obecná část ODŮVODNĚNÍ. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Obecná část ODŮVODNĚNÍ. 1. Zhodnocení platného právního stavu ODŮVODNĚNÍ Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu 1.1 Institut minimální mzdy a jeho funkce Minimální mzda je od svého zavedení v roce 1991 významným prvkem systému odměňování zaměstnanců za

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Stránka č. 1 z 3 MPSV.CZ - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Cesta k dokumentu: Domovská stránka (/cs/)» Příjmy a životní úroveň (/cs/625)» Minimální mzda (/cs/870) : Minimální mzda

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0116.docx Autor Ing. Adam Skovajsa

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Vybrané ekonomické souvislosti minimální mzdy

Vybrané ekonomické souvislosti minimální mzdy Vybrané ekonomické souvislosti minimální mzdy Ing. Filip Šimeček Vysoké učení technické v Brně, Ústav financí, Kolejní 2906/4, Brno 612 00, Česká republika e-mail: simecek@fbm.vutbr.cz Abstract This contribution

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více