vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1"

Transkript

1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a sestry, milé d ti! 1. P st je v cí ka dého nábo enství. Stejn jako v ka dé hudb jsou pomlky a v lidském ivot nejsou jen samé slavnosti a úsp chy, podobn i v ka dém velkém nábo enství nalézáme v men í nebo v í mí e to, co vy aduje sebezápor. V inou jde o odep ení v cí nebo zá itk, které samy o sob nejsou patné. Nap íklad v hinduistickém sm ru jógy se zd raz uje zachovávání mravních zásad a vláda nad smysly za pomoci vn ích cvi ení. tvrtá vzne ená pravda v buddhismu tzv. Osmidílné cesty bod 2-4 doporu uje: - rozhodnutí p stovat od íkání, - snahu vyst íhat se l i, pomluv a planého tlachání, - vyvarovat se jednání odporujícího mravnosti. Zcela jednozna nalézáme prvky postu v Islámu. Jeden z jeho p ti základních pilí je p st v m síci ramadánu a navíc je zákazy týkající se jídla a pití nap íklad vep ového masa a alkoholu. V idovství se setkáváme s p íkazy, které stanový Moj v zákon, nap íklad: isté a ne isté pokrmy, omývání lidí, edm a rituální o ování v ících. Z pozd í idovské praxe je znám Den smí ení - Jom Kipur, který je dnem p ísného postu od jídla i pití. 2. Jak vypadá p st v k es anství? Je odpovídá na námitky lidí: Janovi u edníci se asto postí, stejn i u edníci farize, ale tvoji jedí a pijí. Je p ímo íká, e v jeho p ítomnosti mezi u edníky nemá st místo, proto e se nehodí, aby se hosté postili na svatb, dokud je enich s nimi. A jim bude enich vzat potom se budou postit. (Lk 33-35) Je také p ímo kritizuje rituální p edpisy farize (o ování nádob a omývání lidí) a uvalování p ísných p edpis na lidi. Postoj prvních k es an k postu se odrá í v 6. kapitole Matou ova evangelia, kde je o správné zbo nosti, kde almu na, modlitba a p st mají být pro ívány ve skrytosti kom rky ne na odiv lidem, jen tak je mo né získat odplatu nebeského Otce. V em tedy spo ívá pravý p st? Je nás ubezpe uje, e v Zákon je daleko d le it í, spravedlnost, milosrdenství a v rnost. Je t eba vy istit vnit ek e, pak bude istý i vn ek. (Mt 23,23.26) Podle t chto slov je z ejmé, e postní sna ení je zále itostí srdce. 3. Abychom se vrátili ke Kristu, k na í p vodní Lásce, nabízí nám církev doby a dny pokání. Jsou to: adventní a postní doba a na památku smrti Pán ka dý pátek. V pátek si m eme vybrat z postu, almu ny nebo modlitby tedy zda nebudeme jíst maso, ud láme blí enecký skutek lásky a nebo se více s Kristem spojíme v modlitb. Dne ní postní ád církve nám p ikazuje p ísný p st na popele ní st edu a velký pátek. ícím ve v ku od 14 do 60 let je dovoleno najíst se jednoho bezmasého jídla za den. asto se stává, e mnohem ochotn ji hledáme d vody pro které se na nás p st nevztahuje, ne abychom p st skute konali. Tato pravidla pro nás nemají být nep íjemnou povinností a stra ákem, ale ú innou a praxí církve

2 ov enou pomocí na cest lov ka ke sjednocení se s Kristem. S tím Kristem, ve kterém je v echna na e es anská nad je a radost. P ikázaná postní praxe je tedy nabídkou obnovení vztahu s Bohem, který je pro nás ivotn nutný. Tato postní období jsou zvlá vhodná pro duchovní cvi ení, kajícné ob ady, pouti na znamení pokání, dobrovolná od íkání, jako je p st a almu na, d lení se s bratry (charitativní a misijní díla). A tímto Vás tedy zvu na duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 21. b ezna 2009 od 9 00 do na fa e. Vá duchovní pastý Pavel Dominik Hertl, SDB Duchovní obnova 21. b ezna 2009 (duchovní obnovení s prvním jarním dnem) Srde zveme v echny farníky z na í i okolních farností k ú asti na duchovní obnov na téma: ST A K ES ANSKÝ SEBEZÁPOR, která se bude konat v prostorách fary. P ísp vky k zamy lení p ednese P. Pavel D. Hertl, SDB. Po dopoledních promluvách a asu ke zti ení bude odpoledne následovat p íle itost ke svátosti smí ení a pobo nost k ové cesty. Obnova bude zakon ena M í svatou v 15 hodin. Sou ástí duchovní obnovy je samoz ejm i ob d. Zapisujte se tedy, prosím, neprodlen k ú asti na obnov na Seznam zájemc na stolku s dary v kostele. DÍKY! P. Pavel Dominik Hertl, SDB Pozvánka na k ové cesty (skoro) ka dý pátek v Stejn jako v mnoha uplynulých letech bude i letos o postních pátcích OD POPELE NÍ ST EDY DO KV TNÉ NED LE otev en kostel pro ú astníky K ové cesty. Za átek je pravideln v Na první pátek v b eznu bude po k ové cest navazovat m e svatá. V pátek 20. b ezna k ová cesta nebude z d vodu konání duchovní obnovy následujícího dne. P. Pavel Dominik Hertl, SDB íkrálová sbírka 4. ledna ledna 2009 V na í pra ské arcidiecézi probíhala od ned le 4. ledna do ned le 11. ledna T íkrálová sbírka, ke které se op t p ipojila i na e farnost. Koledovalo se celkem na dvou místech po n kolik dní a ve dvou hlavních skupinách. První a po etn í skupina mláde e z farnosti ( spol o ) koledovala v Europarku ve rboholech. Druhá men í skupina p evá mlad ích d tí z farnosti koledovala v doprovodu M. Kr ávkové a P. Pavla D. Hertla v Dolních Po ernicích. Celkem se ob ma skupinám poda ilo vykoledovat celkovou ástku ,30 K (první skupina mláde e ástku 5370,30 K, druhá skupina ástku 7 538,- K ) A na jakém míst jsme se umístili mezi ostatními koledníky z na í pra ské arcidiecéze? Podívejte se na ní e uvedenou tabulku z arcidiecézní charity. Jen pro porovnání: loni jsme vyd lali rekordní ástku ,- K. V em koledník m a dárc m pat í velké díky! Jako pod kování koledník m ale zejména dárc m uvádíme vý atek z Act Curiae. 2/2009: Milí brat i v kn ské slu, milí koledníci, jménem pana kardinála a pra ského arcibiskupství vám z celého srdce d kuji za va í laskavou podporu leto ní T íkrálové sbírky, která byla úsp ná! Vybralo se o tvrt milionu více ne p ed rokem, celkem K. Vá íme si va ich námah a starostí, které jste s tím m li, vá íme si i ob tavých koledník, kte í v lednových mrazech podstatn pomáhali v té dobré v ci. Vybrané peníze jsou ur eny na sociální projekty Arcidiecézní charity Praha a také na va e farní projekty, pokud z vybraných pen z budete ádat obvyklý podíl. Pán, kterému slou íme v na ich bli ních, a je va í odm nou! Bratrsky Karel Herbst (sv tící biskup pra ské ímskokatolické arcidiecéze a titulární biskup Salesiánský pozn. red.) 2 z 8

3 ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRA SKÉ FARNOSTI 1 49 ADCH - Polsko 2 39 KF - Kobylisy 3 01 Praha 1 -Týn 4 15 FCH kov 5 29 KF - St ovice 6 16 FCH Chodov 7 46 KF - Stra nice 8 18 KF - Lhotka 9 03 Praha 1 - PM Sn ná ADCH - ED Charita R KF - Kyje KF Vr ovice KF - Liboc Praha 2 - Sv. Ludmila FCH - Stod lky Praha 1 - sv. Tomá es anské gymn. Hostiva KF - Mod any Praha 2 - sv. Ignác KF - Kunratice Smíchov - sv. Václav A CSZ Jana Pavla II. Praha 2 - Je ná KF - Braník Praha 9 K KF - epy akovice Praha 10 - Petrovice evnov - sv.markéta Praha 6 - Sv. Vojt ch KF - Zbraslav Praha 7 - sv. Antonín KF - Suchdol Praha 1 - Boromejky Dolní Po ernice SDB Chvaly B SO S sv. Zdislavy Praha 2 - Je ná KF - Zlíchov KF - Ko e Praha 6 - sv. Mat j Praha 2 - Vy ehrad KF - Nusle Skauti B evnov ADCH - MUKA OV Praha 1 - sv. Jiljí Praha 19 Vino ADCH - GLORIA KF - Bohnice Karlín - sv. Cyril a Metod j Praha 2 - Nejsv í Trojice ADCH - CHOPS Praha 1 - Sv. Petr ADCH - Migrace ADCH - FATIMA CELKOV ,17 K ,55 K ,73 K ,10 K ,30 K ,00 K ,40 K ,10 K ,15 K ,55 K ,20 K ,30 K ,86 K ,00 K ,90 K ,65 K ,71 K ,30 K ,35 K ,00 K ,00 K ,60 K ,20 K ,00 K ,26 K ,00 K ,80 K ,10 K ,00 K ,30 K ,00 K ,15 K ,00 K ,20 K ,30 K ,00 K ,30 K ,30 K ,60 K ,00 K 8 689,50 K 8 058,00 K 7 646,00 K 7 273,00 K 6 999,20 K 6 711,00 K 5 637,00 K 5 263,00 K 4 812,00 K 4 500,00 K 4 363,00 K 4 070,30 K 1 784,30 K 1 295,00 K ,73 K farní koordinátorka T íkrálové sbírky Marcela Kr ávková 3 z 8

4 Jak se farníci z Horních a Dolních spole veselili Letos poprvé uspo ádala chvalská (hornopo ernická) a na e farnost spole ný ples. Plesání se uskute nilo v sobotu 7. února 2009 v na ji tradi ním míst v hotelu Svornost. Leto ní organizaci si vzala na starost hornopo ernická farnost, proto nebyl ples tentokrát benefi ní. Sál se zaplnil tém do posledního míste ka. Hudební doprovod, který m l nejmén deset hudebník, si pochvalovaly mnohé tancechtivé páry. Tombola byla bohatá. Jednu z hlavních výher, kterou byla skv lá ve e ve stylu polské kuchyn na fa e ve Chvalech s p ítomností (a obsluhou!) obou duchovních P. Rafa a Marcina Sulwestrzaka a P. Pavla Dominika Hertla, SDB, vyhráli man elé Bullovi z na í farnosti. Na plese se nejenom tan ilo,ale nechyb lo samoz ejm n kolik p edtan ení také sout ilo. Zápolily spolu tane ní páry z obou farností. Nálada byla skv lá a organizace taky. Bylo to velmi zda ilé spole né setkání. P tí rok je organizace spole ného plesu na nás, tak se nenechme zahanbit. Marcela Kr ávková, pastora ní asistentka kte í pánové zvolili opravdu nev ední obutí Ve e na hornopo ernické fa e Na farním plese se na nás usmálo stí a vyhráli jsme Poukázku pro celou rodinu na ve i s P. Rafaelem na hornopo ernické fa e. Ta se uskute nila 16. února 2009 za ú asti P. Pavla. Podávaly se krokety, které v ak nemají nic spole ného s na imi kroketami, jde o jakési pala inkové t sto s mletým masem. Krokety bylo mo né zapíjet zvlá tním vývarem. Druhým chodem pak byl tzv. bigos (bigo ), jde o sm s zelí, masa, klobásy, cibule, hub, ko ení atd. V Polsku je pak chu bigosu v ka dé rodin trochu jiná. Bylo to pro nás n co zvlá tního, ale velmi chutného. 4 z 8 pan Bulla p ebírá 1. cenu v tombole (dal í fota naleznete na poslední stran lístku)

5 Ve e se zú astnily také na e t i d ti Vojtík, Honzík a Sárinka a ú astnily se jí, jak je jejich zvykem, velmi aktivn. Ne, e by se výrazn ji podílely na ochutnávce výborných polských specialit (polská kuchyn nepat í mezi jejich favorizované kuchyn, hamburgery, hranolky, chipsy se tam toti nevyskytovaly), ale zajímalo je v e okolo. Jejich zájmu tak nemohla uniknout ly ská výbava P. Rafaela, tak e si Vojtík s Honzíkem musely vyzkou et helmu, ly ské hole a p eská e. Dlu no podotknout, e Vojtík v sjezda ský postoj byl tak ka dokonalý (evidentn to má v krvi). Úsp ch m la rovn velká krabice p ipravená na podpal, vlézt si do ní museli postupn v ichni a P. Rafael s P. Pavlem jim s tím je pomáhali. B hem rozhovoru nás dosp lých pak rozlo ily v echny skládací idle v místnosti a vytvo ily zde improvizovaný kinosál. Pak u si Honzík sta il pouze v nest eném okam iku rozbalit balí ek hostií, Sárinka pod dojmem skv lé ve e vytvo it nadílku do pleny a Vojta ten podlehl p íjemné atmosfé e natolik, e oba pány fará e tituloval strejdo. Rovn ti byly tedy s náv vou fary nadmíru spokojeny. Jak z tohoto p ísp vku vyplývá, je nanejvý pravd podobné, e tato cena asi ji na p tím plese poskytnuta nebude, tak lehková ný ji P. Rafael asi nebudej. Tímto se velmi omlouváme za patnou reprezentaci na í farnosti. za v echny Bully zapsal Bulla Miroslav (cenzurovala Bullová Miroslava) Napsal nám Don Med Don Bosco Scool, Imphal, Manipur Drazí p átelé, se rok 2008 sklání ke konci. Ka dý d láme ú ty, jak jsme p ijali tento DAR BO Í PRO VYBUDOVÁNÍ KRÁLOVSTVÍ BO ÍHO na sv, který On nám dal na starost. Ne íká nám Bible, e Pán B h dokon il v echno, co On ud lal a p edal nám, co On za al, abychom tu krásu je zdokonalili? Pro tento úkol nám dal rozum a sílu, prost edky a dobrou li, abychom skon ili jako Jeho stvo ení echno, co z toho chaosu se m e ud lat. budova nové koly Dona Bosca budova staré koly Dona Bosca a kaple 5 z 8

6 6 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Celý sv t nám hlásá Bo í dobrotu a na i spole nou slávu, za kterou mu nikdy nep estaneme d kovat. Je to ná nebeský otec, který za al, sledoval, podporoval a dokon il své DÍLO podle své v emohoucnosti a lásky. A je potom On nás odm ní a je rád, kdy jsme si to s Jeho pomocí zaslou ili. Ale B h je d sledný a nez stane na p li cesty. Ve svém stvo ení nám nejen ukázal odlesk své slávy a dobroty na zemi, ale chce se s námi ztoto nit ve v nosti. Proto poslal svého syna Je e, který se stal lov kem, il s námi, ukázal nám své hluboké tajemství, e je JEDEN, i kdy ve t ech osobách B H OTEC, H SYN, B H DUCH SVATÝ. Mohl ud lat pro nás víc, ne ud lal? A to jen aby nás spasil a uvedl do své spole nosti v království, kde ON ije a kraluje na v ky v. Bo í láska je nesmírná a jistá. Ka dý okam ik ivota je Bo í DAR, který nás p ipravuje na dokonalé zjevení Bo í lásky na v nosti. Jenom tam ucítíme, jak a pro nás tak miloval. Na Vánoce je dobré zastavit se a uv domit si tyto pravdy a rozhodnout se d lat, co m eme, d kovat Pánu Bohu a sna it se milovat Boha z celého srdce, z celé síly úpln a sna it se roz ovat tu lásku kolem sebe. Posílám vám tento dopis, který jsem naklepal na psacím strojku, dal jsem to svému kolegovi, aby to napsal na komputoru. Je to moc dobrý p ítel a stará se o mne. Prosím vás je o pomoc pro na e d ti pro tento rok a také v budoucnosti. Jsem starý. To nemohu zap ít, jenom 94, ale je se dr ím. Díky Bohu, ada d tí se trochu pozvedla. B h vám to odplatí. Vá v Kristu Pánu J. Med, SDB (salesiánský misioná v Indii pozn. red.) SKAM 20. ervna 2009 se pár metr od na eho kostelíka uskute ní velká sportovní akce! Ano, správn, jedná se o SKAM setkání es anské aktivní mláde e!!! V ichni jste srde zváni, bude to nezapomenutelný zá itek. Více na T íme se na vás. ípravný tým MAND - mláde nická adopce na dálku Tímto projektem, který je vytvo ený v rámci spole enství mladých v Dolních Po ernicích, chceme ukázat okolí, co to je Adopce na dálku, a také, pokud mají lidé zájem, umo nit jim i p isp t. Na podzim jsme si adoptovali Indka Avinashe L. Tato akce na erpala peníze ji z n kolika událostí: obcházení Mikulá e nám p isp lo po ode tení náklad K benefi ní koncert, po ádaný spolu se skupinou 2+1, nám vynesl 533 K prodávání výrobk (vytvo ených speciáln pro tento ú el) na Dolno- Horno plese nám pomohlo o 866 K. V em dárc m a podporovatel m kujeme. tým MAND

7 Adopce na dálku Vá ená p átelé a laskaví dárci, v návaznosti na p edchozí lánek bych rád p ipomenul, e v sou asné dob p ispívá na e farní spole enství krom mláde nického Avinashe z Indie na dal í dv d ti, ob z Ugandy. P ísp vek na jedno dít v Ugand je 7 000,- K. To znamená, e ro bychom m li mezi sebou vybrat minimáln ,- K. V minulém roce jsme v ak vybrali jen asi t etinu této ástky. Pokud se nám nepoda í záporný ú et dorovnat v leto ním roce a vybrat i leto ních ,- K, bude na míst zvá it, zda bychom se nem li vzdát jednoho z na ich d tí. Jak jsem Vás ji d íve informoval, neznamenalo by to vy azení dít te z celého programu. P esto, nebyla by to v ak koda?za Va e velkorysé dary d kuje Havran Silvestr dolnopo ernického spol a Silvestra snad slaví v ina z nás, a u s p áteli, rodinou a nebo jakkoli jinak. Na e spol o mladých se rozhodlo silvestra strávit spolu na fa e v Oub nicích u Vla imi. Za átek akce jsme si u ívali p edev ím pomocí spole ných her, diskusí a volných aktivit. Náplní pobytu byl také 16 hodinový výlet. Za ínal ve 4 ráno, kdy jsme vstali, obdr eli sva inu a ve dvojicích s pomocí mapy a baterky jsme dostali za úkol se do 8 00 dostat na ur ené místo, kde jsme se m li sejít s ostatními. Jeliko se lo ze za átku potm, vy adovalo to od nás jistou pozornost, ale i tak spousta lidí zabloudila a dorazila do cíle jinudy. V cíli následovala dal í etapa, zm na dvojic a dal í t íhodinový úsek. To u bylo 11 hodin, kdy byla velká p estávka na ob d. Ne v ak v ichni dorazili, pustili jsme se do va ení polévky v kotlíku na plynu. Po vydatném jídle a odpo inku nám nezbývalo, ne pokra ovat v kone né cest, tentokrát u pohromad. A na jedno malé zbloud ní jsme dorazili v po ádku kolem 20 hodiny. Je jsem zapomn la, e jistý úsek nás doprovázel milý pejsek, který nás ale zase po n jaké dob opustil, tak mu tímto d kujeme za milou spole nost.j Jinak zpátky k výletu, myslím e jsme si to dost u ili, vid li jsme nádherný východ a západ slunce, lesní p írodu po ránu a v noci, procvi ili orientaci, ale také jsme se dozv li zase n co více i osob navzájem. No a pozít í u se nám p iblí il Nový rok. Silvestrovský ve er probíhal v duchu zábavy, her a scének. Pro zpest ení se také sem tam promítla n jaká ta reklama ze 60 let. P ed p lnocí jsme se zti ili a prost ednictvím modlitby si zrekapitulovali ub hlý rok a p ipravili se na nový. Pak u nastal p ípitek, rachejtle a volná zábava. koda jen, e nebyl sníh, takhle jsme se mohli jen sklouznout na zamrzlém rybníce. Ale i tak se nám to povedlo a te u nám nezbývá n ekat na p tí rok.j B. Jakubcová Kronika dolnopo ernické farnosti XII. Kroniku pro nás v letech zpracoval a nejen staromilským jazykem, ale navíc krasopisn sepsal sou asný Otec ádu Tovary stva Je ova, studující na pape ské universit Gregorián, druhdy obyvatel dolnopo ernického zámku Mirek Herold. Do kostelního za ízení pat í dále na k ru varhany s 1 manuálem, s pedálem a 6 rejst íky, pod kruchtou stojící k titelnice a na zdi visící krucifix, za ízení sakristie, betlém, lavice a klekátko na k ru a stolice k varhan m spolu se sk kou s mnoha notami (mj. v nich nalezneme Svatojánského d dictví kancionál ze století 19.), so ky sv. Terezi ky a sv. Antonína, 1 zvon v ní, 2 kle ící and lé atd.. V kostele roku 1990 chybí mj. i obraz Madony a 14 obraz k ové cesty. Na bývalém h bitov obklopujícím kostel farní stojí po severní stran zubo ené torzo sochy svatého Jana Nepomuckého, která stála u m stku n kdy patrn od 30. let 18. století a byla sem pozd ji p enesena. Svatý Jan Nepomucký dr el Krucifix a byl v barokním kn ském at, nyní jest v ak socha velmi po kozena a v sou asné dob p la o hlavu. Její podstavec je tvo en obrácenou renesan ní krycí deskou patrn hlavice sloupu zdobenou perlovcem, ní e pak barokní podstavou. Jeliko je tato barokní plastika nenávratn zni ena, je nutné ji nahradit kopií na ve ejném prostranství, kam byla p enesena po zru ení starého mostu. 7 z 8

8 8 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Na pilí i brány ke kostelu p ístup st ící stojí p kná socha svatého Vav ince z doby okolo roku 1750, která stávala té u stku p es potok Rokytku. Jeliko je tato cenná pozdn barokní plastika vá po kozena, je zapot ebí ji restaurovat, em by se ponechala na stávajícím míst. Dal í ást p ineseme v n kterém p tím ísle DoPoLí. z originálu kroniky epsal Tomá Kr ávek Ukradený oltá ní obraz do asn nahrazuje rozm rov nevhodný obraze Madony s Je kem. Práv v leto ním roce je v p edve er svátku svatého Jana Nepomuckého p ipravována slavnostní benedikce jeho nové moderní sochy, která byla pé í Dolnopo ernické obce, zvlá pak zastupitelstva m stské ásti Praha Dolní Po ernice, umíst na na pravém b ehu Rokytky na východní stran p ed mostkem. (pozn. red.) dopl ující fotografie k lánku pana Bully Ve e na hornopo ernické fa e na stran 4 ob asník farního spole enství p i kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Po ernicích, vychází nepravideln dle pot eby; na ádost m eme zasílat em; o za azení a pou ití p ísp vk rozhoduje P. Pavel Dominik Hertl, SDB; redakci a technické zpracování provádí Tomá V. F. Jirsák Havran; p ísp vky dodávejte laskav (pokud mo no) jen v elektronické podob, a to na adresu jinak osobn administrátorovi; vyhrazujeme si právo ísp vky redigovat bez v domí autora, není-li zásadn dot en obsah

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více