vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1"

Transkript

1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a sestry, milé d ti! 1. P st je v cí ka dého nábo enství. Stejn jako v ka dé hudb jsou pomlky a v lidském ivot nejsou jen samé slavnosti a úsp chy, podobn i v ka dém velkém nábo enství nalézáme v men í nebo v í mí e to, co vy aduje sebezápor. V inou jde o odep ení v cí nebo zá itk, které samy o sob nejsou patné. Nap íklad v hinduistickém sm ru jógy se zd raz uje zachovávání mravních zásad a vláda nad smysly za pomoci vn ích cvi ení. tvrtá vzne ená pravda v buddhismu tzv. Osmidílné cesty bod 2-4 doporu uje: - rozhodnutí p stovat od íkání, - snahu vyst íhat se l i, pomluv a planého tlachání, - vyvarovat se jednání odporujícího mravnosti. Zcela jednozna nalézáme prvky postu v Islámu. Jeden z jeho p ti základních pilí je p st v m síci ramadánu a navíc je zákazy týkající se jídla a pití nap íklad vep ového masa a alkoholu. V idovství se setkáváme s p íkazy, které stanový Moj v zákon, nap íklad: isté a ne isté pokrmy, omývání lidí, edm a rituální o ování v ících. Z pozd í idovské praxe je znám Den smí ení - Jom Kipur, který je dnem p ísného postu od jídla i pití. 2. Jak vypadá p st v k es anství? Je odpovídá na námitky lidí: Janovi u edníci se asto postí, stejn i u edníci farize, ale tvoji jedí a pijí. Je p ímo íká, e v jeho p ítomnosti mezi u edníky nemá st místo, proto e se nehodí, aby se hosté postili na svatb, dokud je enich s nimi. A jim bude enich vzat potom se budou postit. (Lk 33-35) Je také p ímo kritizuje rituální p edpisy farize (o ování nádob a omývání lidí) a uvalování p ísných p edpis na lidi. Postoj prvních k es an k postu se odrá í v 6. kapitole Matou ova evangelia, kde je o správné zbo nosti, kde almu na, modlitba a p st mají být pro ívány ve skrytosti kom rky ne na odiv lidem, jen tak je mo né získat odplatu nebeského Otce. V em tedy spo ívá pravý p st? Je nás ubezpe uje, e v Zákon je daleko d le it í, spravedlnost, milosrdenství a v rnost. Je t eba vy istit vnit ek e, pak bude istý i vn ek. (Mt 23,23.26) Podle t chto slov je z ejmé, e postní sna ení je zále itostí srdce. 3. Abychom se vrátili ke Kristu, k na í p vodní Lásce, nabízí nám církev doby a dny pokání. Jsou to: adventní a postní doba a na památku smrti Pán ka dý pátek. V pátek si m eme vybrat z postu, almu ny nebo modlitby tedy zda nebudeme jíst maso, ud láme blí enecký skutek lásky a nebo se více s Kristem spojíme v modlitb. Dne ní postní ád církve nám p ikazuje p ísný p st na popele ní st edu a velký pátek. ícím ve v ku od 14 do 60 let je dovoleno najíst se jednoho bezmasého jídla za den. asto se stává, e mnohem ochotn ji hledáme d vody pro které se na nás p st nevztahuje, ne abychom p st skute konali. Tato pravidla pro nás nemají být nep íjemnou povinností a stra ákem, ale ú innou a praxí církve

2 ov enou pomocí na cest lov ka ke sjednocení se s Kristem. S tím Kristem, ve kterém je v echna na e es anská nad je a radost. P ikázaná postní praxe je tedy nabídkou obnovení vztahu s Bohem, který je pro nás ivotn nutný. Tato postní období jsou zvlá vhodná pro duchovní cvi ení, kajícné ob ady, pouti na znamení pokání, dobrovolná od íkání, jako je p st a almu na, d lení se s bratry (charitativní a misijní díla). A tímto Vás tedy zvu na duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 21. b ezna 2009 od 9 00 do na fa e. Vá duchovní pastý Pavel Dominik Hertl, SDB Duchovní obnova 21. b ezna 2009 (duchovní obnovení s prvním jarním dnem) Srde zveme v echny farníky z na í i okolních farností k ú asti na duchovní obnov na téma: ST A K ES ANSKÝ SEBEZÁPOR, která se bude konat v prostorách fary. P ísp vky k zamy lení p ednese P. Pavel D. Hertl, SDB. Po dopoledních promluvách a asu ke zti ení bude odpoledne následovat p íle itost ke svátosti smí ení a pobo nost k ové cesty. Obnova bude zakon ena M í svatou v 15 hodin. Sou ástí duchovní obnovy je samoz ejm i ob d. Zapisujte se tedy, prosím, neprodlen k ú asti na obnov na Seznam zájemc na stolku s dary v kostele. DÍKY! P. Pavel Dominik Hertl, SDB Pozvánka na k ové cesty (skoro) ka dý pátek v Stejn jako v mnoha uplynulých letech bude i letos o postních pátcích OD POPELE NÍ ST EDY DO KV TNÉ NED LE otev en kostel pro ú astníky K ové cesty. Za átek je pravideln v Na první pátek v b eznu bude po k ové cest navazovat m e svatá. V pátek 20. b ezna k ová cesta nebude z d vodu konání duchovní obnovy následujícího dne. P. Pavel Dominik Hertl, SDB íkrálová sbírka 4. ledna ledna 2009 V na í pra ské arcidiecézi probíhala od ned le 4. ledna do ned le 11. ledna T íkrálová sbírka, ke které se op t p ipojila i na e farnost. Koledovalo se celkem na dvou místech po n kolik dní a ve dvou hlavních skupinách. První a po etn í skupina mláde e z farnosti ( spol o ) koledovala v Europarku ve rboholech. Druhá men í skupina p evá mlad ích d tí z farnosti koledovala v doprovodu M. Kr ávkové a P. Pavla D. Hertla v Dolních Po ernicích. Celkem se ob ma skupinám poda ilo vykoledovat celkovou ástku ,30 K (první skupina mláde e ástku 5370,30 K, druhá skupina ástku 7 538,- K ) A na jakém míst jsme se umístili mezi ostatními koledníky z na í pra ské arcidiecéze? Podívejte se na ní e uvedenou tabulku z arcidiecézní charity. Jen pro porovnání: loni jsme vyd lali rekordní ástku ,- K. V em koledník m a dárc m pat í velké díky! Jako pod kování koledník m ale zejména dárc m uvádíme vý atek z Act Curiae. 2/2009: Milí brat i v kn ské slu, milí koledníci, jménem pana kardinála a pra ského arcibiskupství vám z celého srdce d kuji za va í laskavou podporu leto ní T íkrálové sbírky, která byla úsp ná! Vybralo se o tvrt milionu více ne p ed rokem, celkem K. Vá íme si va ich námah a starostí, které jste s tím m li, vá íme si i ob tavých koledník, kte í v lednových mrazech podstatn pomáhali v té dobré v ci. Vybrané peníze jsou ur eny na sociální projekty Arcidiecézní charity Praha a také na va e farní projekty, pokud z vybraných pen z budete ádat obvyklý podíl. Pán, kterému slou íme v na ich bli ních, a je va í odm nou! Bratrsky Karel Herbst (sv tící biskup pra ské ímskokatolické arcidiecéze a titulární biskup Salesiánský pozn. red.) 2 z 8

3 ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRA SKÉ FARNOSTI 1 49 ADCH - Polsko 2 39 KF - Kobylisy 3 01 Praha 1 -Týn 4 15 FCH kov 5 29 KF - St ovice 6 16 FCH Chodov 7 46 KF - Stra nice 8 18 KF - Lhotka 9 03 Praha 1 - PM Sn ná ADCH - ED Charita R KF - Kyje KF Vr ovice KF - Liboc Praha 2 - Sv. Ludmila FCH - Stod lky Praha 1 - sv. Tomá es anské gymn. Hostiva KF - Mod any Praha 2 - sv. Ignác KF - Kunratice Smíchov - sv. Václav A CSZ Jana Pavla II. Praha 2 - Je ná KF - Braník Praha 9 K KF - epy akovice Praha 10 - Petrovice evnov - sv.markéta Praha 6 - Sv. Vojt ch KF - Zbraslav Praha 7 - sv. Antonín KF - Suchdol Praha 1 - Boromejky Dolní Po ernice SDB Chvaly B SO S sv. Zdislavy Praha 2 - Je ná KF - Zlíchov KF - Ko e Praha 6 - sv. Mat j Praha 2 - Vy ehrad KF - Nusle Skauti B evnov ADCH - MUKA OV Praha 1 - sv. Jiljí Praha 19 Vino ADCH - GLORIA KF - Bohnice Karlín - sv. Cyril a Metod j Praha 2 - Nejsv í Trojice ADCH - CHOPS Praha 1 - Sv. Petr ADCH - Migrace ADCH - FATIMA CELKOV ,17 K ,55 K ,73 K ,10 K ,30 K ,00 K ,40 K ,10 K ,15 K ,55 K ,20 K ,30 K ,86 K ,00 K ,90 K ,65 K ,71 K ,30 K ,35 K ,00 K ,00 K ,60 K ,20 K ,00 K ,26 K ,00 K ,80 K ,10 K ,00 K ,30 K ,00 K ,15 K ,00 K ,20 K ,30 K ,00 K ,30 K ,30 K ,60 K ,00 K 8 689,50 K 8 058,00 K 7 646,00 K 7 273,00 K 6 999,20 K 6 711,00 K 5 637,00 K 5 263,00 K 4 812,00 K 4 500,00 K 4 363,00 K 4 070,30 K 1 784,30 K 1 295,00 K ,73 K farní koordinátorka T íkrálové sbírky Marcela Kr ávková 3 z 8

4 Jak se farníci z Horních a Dolních spole veselili Letos poprvé uspo ádala chvalská (hornopo ernická) a na e farnost spole ný ples. Plesání se uskute nilo v sobotu 7. února 2009 v na ji tradi ním míst v hotelu Svornost. Leto ní organizaci si vzala na starost hornopo ernická farnost, proto nebyl ples tentokrát benefi ní. Sál se zaplnil tém do posledního míste ka. Hudební doprovod, který m l nejmén deset hudebník, si pochvalovaly mnohé tancechtivé páry. Tombola byla bohatá. Jednu z hlavních výher, kterou byla skv lá ve e ve stylu polské kuchyn na fa e ve Chvalech s p ítomností (a obsluhou!) obou duchovních P. Rafa a Marcina Sulwestrzaka a P. Pavla Dominika Hertla, SDB, vyhráli man elé Bullovi z na í farnosti. Na plese se nejenom tan ilo,ale nechyb lo samoz ejm n kolik p edtan ení také sout ilo. Zápolily spolu tane ní páry z obou farností. Nálada byla skv lá a organizace taky. Bylo to velmi zda ilé spole né setkání. P tí rok je organizace spole ného plesu na nás, tak se nenechme zahanbit. Marcela Kr ávková, pastora ní asistentka kte í pánové zvolili opravdu nev ední obutí Ve e na hornopo ernické fa e Na farním plese se na nás usmálo stí a vyhráli jsme Poukázku pro celou rodinu na ve i s P. Rafaelem na hornopo ernické fa e. Ta se uskute nila 16. února 2009 za ú asti P. Pavla. Podávaly se krokety, které v ak nemají nic spole ného s na imi kroketami, jde o jakési pala inkové t sto s mletým masem. Krokety bylo mo né zapíjet zvlá tním vývarem. Druhým chodem pak byl tzv. bigos (bigo ), jde o sm s zelí, masa, klobásy, cibule, hub, ko ení atd. V Polsku je pak chu bigosu v ka dé rodin trochu jiná. Bylo to pro nás n co zvlá tního, ale velmi chutného. 4 z 8 pan Bulla p ebírá 1. cenu v tombole (dal í fota naleznete na poslední stran lístku)

5 Ve e se zú astnily také na e t i d ti Vojtík, Honzík a Sárinka a ú astnily se jí, jak je jejich zvykem, velmi aktivn. Ne, e by se výrazn ji podílely na ochutnávce výborných polských specialit (polská kuchyn nepat í mezi jejich favorizované kuchyn, hamburgery, hranolky, chipsy se tam toti nevyskytovaly), ale zajímalo je v e okolo. Jejich zájmu tak nemohla uniknout ly ská výbava P. Rafaela, tak e si Vojtík s Honzíkem musely vyzkou et helmu, ly ské hole a p eská e. Dlu no podotknout, e Vojtík v sjezda ský postoj byl tak ka dokonalý (evidentn to má v krvi). Úsp ch m la rovn velká krabice p ipravená na podpal, vlézt si do ní museli postupn v ichni a P. Rafael s P. Pavlem jim s tím je pomáhali. B hem rozhovoru nás dosp lých pak rozlo ily v echny skládací idle v místnosti a vytvo ily zde improvizovaný kinosál. Pak u si Honzík sta il pouze v nest eném okam iku rozbalit balí ek hostií, Sárinka pod dojmem skv lé ve e vytvo it nadílku do pleny a Vojta ten podlehl p íjemné atmosfé e natolik, e oba pány fará e tituloval strejdo. Rovn ti byly tedy s náv vou fary nadmíru spokojeny. Jak z tohoto p ísp vku vyplývá, je nanejvý pravd podobné, e tato cena asi ji na p tím plese poskytnuta nebude, tak lehková ný ji P. Rafael asi nebudej. Tímto se velmi omlouváme za patnou reprezentaci na í farnosti. za v echny Bully zapsal Bulla Miroslav (cenzurovala Bullová Miroslava) Napsal nám Don Med Don Bosco Scool, Imphal, Manipur Drazí p átelé, se rok 2008 sklání ke konci. Ka dý d láme ú ty, jak jsme p ijali tento DAR BO Í PRO VYBUDOVÁNÍ KRÁLOVSTVÍ BO ÍHO na sv, který On nám dal na starost. Ne íká nám Bible, e Pán B h dokon il v echno, co On ud lal a p edal nám, co On za al, abychom tu krásu je zdokonalili? Pro tento úkol nám dal rozum a sílu, prost edky a dobrou li, abychom skon ili jako Jeho stvo ení echno, co z toho chaosu se m e ud lat. budova nové koly Dona Bosca budova staré koly Dona Bosca a kaple 5 z 8

6 6 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Celý sv t nám hlásá Bo í dobrotu a na i spole nou slávu, za kterou mu nikdy nep estaneme d kovat. Je to ná nebeský otec, který za al, sledoval, podporoval a dokon il své DÍLO podle své v emohoucnosti a lásky. A je potom On nás odm ní a je rád, kdy jsme si to s Jeho pomocí zaslou ili. Ale B h je d sledný a nez stane na p li cesty. Ve svém stvo ení nám nejen ukázal odlesk své slávy a dobroty na zemi, ale chce se s námi ztoto nit ve v nosti. Proto poslal svého syna Je e, který se stal lov kem, il s námi, ukázal nám své hluboké tajemství, e je JEDEN, i kdy ve t ech osobách B H OTEC, H SYN, B H DUCH SVATÝ. Mohl ud lat pro nás víc, ne ud lal? A to jen aby nás spasil a uvedl do své spole nosti v království, kde ON ije a kraluje na v ky v. Bo í láska je nesmírná a jistá. Ka dý okam ik ivota je Bo í DAR, který nás p ipravuje na dokonalé zjevení Bo í lásky na v nosti. Jenom tam ucítíme, jak a pro nás tak miloval. Na Vánoce je dobré zastavit se a uv domit si tyto pravdy a rozhodnout se d lat, co m eme, d kovat Pánu Bohu a sna it se milovat Boha z celého srdce, z celé síly úpln a sna it se roz ovat tu lásku kolem sebe. Posílám vám tento dopis, který jsem naklepal na psacím strojku, dal jsem to svému kolegovi, aby to napsal na komputoru. Je to moc dobrý p ítel a stará se o mne. Prosím vás je o pomoc pro na e d ti pro tento rok a také v budoucnosti. Jsem starý. To nemohu zap ít, jenom 94, ale je se dr ím. Díky Bohu, ada d tí se trochu pozvedla. B h vám to odplatí. Vá v Kristu Pánu J. Med, SDB (salesiánský misioná v Indii pozn. red.) SKAM 20. ervna 2009 se pár metr od na eho kostelíka uskute ní velká sportovní akce! Ano, správn, jedná se o SKAM setkání es anské aktivní mláde e!!! V ichni jste srde zváni, bude to nezapomenutelný zá itek. Více na T íme se na vás. ípravný tým MAND - mláde nická adopce na dálku Tímto projektem, který je vytvo ený v rámci spole enství mladých v Dolních Po ernicích, chceme ukázat okolí, co to je Adopce na dálku, a také, pokud mají lidé zájem, umo nit jim i p isp t. Na podzim jsme si adoptovali Indka Avinashe L. Tato akce na erpala peníze ji z n kolika událostí: obcházení Mikulá e nám p isp lo po ode tení náklad K benefi ní koncert, po ádaný spolu se skupinou 2+1, nám vynesl 533 K prodávání výrobk (vytvo ených speciáln pro tento ú el) na Dolno- Horno plese nám pomohlo o 866 K. V em dárc m a podporovatel m kujeme. tým MAND

7 Adopce na dálku Vá ená p átelé a laskaví dárci, v návaznosti na p edchozí lánek bych rád p ipomenul, e v sou asné dob p ispívá na e farní spole enství krom mláde nického Avinashe z Indie na dal í dv d ti, ob z Ugandy. P ísp vek na jedno dít v Ugand je 7 000,- K. To znamená, e ro bychom m li mezi sebou vybrat minimáln ,- K. V minulém roce jsme v ak vybrali jen asi t etinu této ástky. Pokud se nám nepoda í záporný ú et dorovnat v leto ním roce a vybrat i leto ních ,- K, bude na míst zvá it, zda bychom se nem li vzdát jednoho z na ich d tí. Jak jsem Vás ji d íve informoval, neznamenalo by to vy azení dít te z celého programu. P esto, nebyla by to v ak koda?za Va e velkorysé dary d kuje Havran Silvestr dolnopo ernického spol a Silvestra snad slaví v ina z nás, a u s p áteli, rodinou a nebo jakkoli jinak. Na e spol o mladých se rozhodlo silvestra strávit spolu na fa e v Oub nicích u Vla imi. Za átek akce jsme si u ívali p edev ím pomocí spole ných her, diskusí a volných aktivit. Náplní pobytu byl také 16 hodinový výlet. Za ínal ve 4 ráno, kdy jsme vstali, obdr eli sva inu a ve dvojicích s pomocí mapy a baterky jsme dostali za úkol se do 8 00 dostat na ur ené místo, kde jsme se m li sejít s ostatními. Jeliko se lo ze za átku potm, vy adovalo to od nás jistou pozornost, ale i tak spousta lidí zabloudila a dorazila do cíle jinudy. V cíli následovala dal í etapa, zm na dvojic a dal í t íhodinový úsek. To u bylo 11 hodin, kdy byla velká p estávka na ob d. Ne v ak v ichni dorazili, pustili jsme se do va ení polévky v kotlíku na plynu. Po vydatném jídle a odpo inku nám nezbývalo, ne pokra ovat v kone né cest, tentokrát u pohromad. A na jedno malé zbloud ní jsme dorazili v po ádku kolem 20 hodiny. Je jsem zapomn la, e jistý úsek nás doprovázel milý pejsek, který nás ale zase po n jaké dob opustil, tak mu tímto d kujeme za milou spole nost.j Jinak zpátky k výletu, myslím e jsme si to dost u ili, vid li jsme nádherný východ a západ slunce, lesní p írodu po ránu a v noci, procvi ili orientaci, ale také jsme se dozv li zase n co více i osob navzájem. No a pozít í u se nám p iblí il Nový rok. Silvestrovský ve er probíhal v duchu zábavy, her a scének. Pro zpest ení se také sem tam promítla n jaká ta reklama ze 60 let. P ed p lnocí jsme se zti ili a prost ednictvím modlitby si zrekapitulovali ub hlý rok a p ipravili se na nový. Pak u nastal p ípitek, rachejtle a volná zábava. koda jen, e nebyl sníh, takhle jsme se mohli jen sklouznout na zamrzlém rybníce. Ale i tak se nám to povedlo a te u nám nezbývá n ekat na p tí rok.j B. Jakubcová Kronika dolnopo ernické farnosti XII. Kroniku pro nás v letech zpracoval a nejen staromilským jazykem, ale navíc krasopisn sepsal sou asný Otec ádu Tovary stva Je ova, studující na pape ské universit Gregorián, druhdy obyvatel dolnopo ernického zámku Mirek Herold. Do kostelního za ízení pat í dále na k ru varhany s 1 manuálem, s pedálem a 6 rejst íky, pod kruchtou stojící k titelnice a na zdi visící krucifix, za ízení sakristie, betlém, lavice a klekátko na k ru a stolice k varhan m spolu se sk kou s mnoha notami (mj. v nich nalezneme Svatojánského d dictví kancionál ze století 19.), so ky sv. Terezi ky a sv. Antonína, 1 zvon v ní, 2 kle ící and lé atd.. V kostele roku 1990 chybí mj. i obraz Madony a 14 obraz k ové cesty. Na bývalém h bitov obklopujícím kostel farní stojí po severní stran zubo ené torzo sochy svatého Jana Nepomuckého, která stála u m stku n kdy patrn od 30. let 18. století a byla sem pozd ji p enesena. Svatý Jan Nepomucký dr el Krucifix a byl v barokním kn ském at, nyní jest v ak socha velmi po kozena a v sou asné dob p la o hlavu. Její podstavec je tvo en obrácenou renesan ní krycí deskou patrn hlavice sloupu zdobenou perlovcem, ní e pak barokní podstavou. Jeliko je tato barokní plastika nenávratn zni ena, je nutné ji nahradit kopií na ve ejném prostranství, kam byla p enesena po zru ení starého mostu. 7 z 8

8 8 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Na pilí i brány ke kostelu p ístup st ící stojí p kná socha svatého Vav ince z doby okolo roku 1750, která stávala té u stku p es potok Rokytku. Jeliko je tato cenná pozdn barokní plastika vá po kozena, je zapot ebí ji restaurovat, em by se ponechala na stávajícím míst. Dal í ást p ineseme v n kterém p tím ísle DoPoLí. z originálu kroniky epsal Tomá Kr ávek Ukradený oltá ní obraz do asn nahrazuje rozm rov nevhodný obraze Madony s Je kem. Práv v leto ním roce je v p edve er svátku svatého Jana Nepomuckého p ipravována slavnostní benedikce jeho nové moderní sochy, která byla pé í Dolnopo ernické obce, zvlá pak zastupitelstva m stské ásti Praha Dolní Po ernice, umíst na na pravém b ehu Rokytky na východní stran p ed mostkem. (pozn. red.) dopl ující fotografie k lánku pana Bully Ve e na hornopo ernické fa e na stran 4 ob asník farního spole enství p i kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Po ernicích, vychází nepravideln dle pot eby; na ádost m eme zasílat em; o za azení a pou ití p ísp vk rozhoduje P. Pavel Dominik Hertl, SDB; redakci a technické zpracování provádí Tomá V. F. Jirsák Havran; p ísp vky dodávejte laskav (pokud mo no) jen v elektronické podob, a to na adresu jinak osobn administrátorovi; vyhrazujeme si právo ísp vky redigovat bez v domí autora, není-li zásadn dot en obsah

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 9 číslo 6 červen 2016 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 6 červen 2016 OSLAVY S LEGENDOU Když jsem se dozvěděla, že letošní Den matek bychom mohli oslavovat za přispění paní Yvetty Simonové, moc mě to potěšilo.

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA

FARNOST DOLNÍ LOUČKY KOSTEL SV. MARTINA 1.1. 2012 NEDĚLE 9:00 2.1. PONDĚLÍ Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Za rodinu Jurných, Janíčkovu a Kubíčkovu Za Stanislava a Věru Večerovy a celou rodinu Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více