vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1"

Transkript

1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a sestry, milé d ti! 1. P st je v cí ka dého nábo enství. Stejn jako v ka dé hudb jsou pomlky a v lidském ivot nejsou jen samé slavnosti a úsp chy, podobn i v ka dém velkém nábo enství nalézáme v men í nebo v í mí e to, co vy aduje sebezápor. V inou jde o odep ení v cí nebo zá itk, které samy o sob nejsou patné. Nap íklad v hinduistickém sm ru jógy se zd raz uje zachovávání mravních zásad a vláda nad smysly za pomoci vn ích cvi ení. tvrtá vzne ená pravda v buddhismu tzv. Osmidílné cesty bod 2-4 doporu uje: - rozhodnutí p stovat od íkání, - snahu vyst íhat se l i, pomluv a planého tlachání, - vyvarovat se jednání odporujícího mravnosti. Zcela jednozna nalézáme prvky postu v Islámu. Jeden z jeho p ti základních pilí je p st v m síci ramadánu a navíc je zákazy týkající se jídla a pití nap íklad vep ového masa a alkoholu. V idovství se setkáváme s p íkazy, které stanový Moj v zákon, nap íklad: isté a ne isté pokrmy, omývání lidí, edm a rituální o ování v ících. Z pozd í idovské praxe je znám Den smí ení - Jom Kipur, který je dnem p ísného postu od jídla i pití. 2. Jak vypadá p st v k es anství? Je odpovídá na námitky lidí: Janovi u edníci se asto postí, stejn i u edníci farize, ale tvoji jedí a pijí. Je p ímo íká, e v jeho p ítomnosti mezi u edníky nemá st místo, proto e se nehodí, aby se hosté postili na svatb, dokud je enich s nimi. A jim bude enich vzat potom se budou postit. (Lk 33-35) Je také p ímo kritizuje rituální p edpisy farize (o ování nádob a omývání lidí) a uvalování p ísných p edpis na lidi. Postoj prvních k es an k postu se odrá í v 6. kapitole Matou ova evangelia, kde je o správné zbo nosti, kde almu na, modlitba a p st mají být pro ívány ve skrytosti kom rky ne na odiv lidem, jen tak je mo né získat odplatu nebeského Otce. V em tedy spo ívá pravý p st? Je nás ubezpe uje, e v Zákon je daleko d le it í, spravedlnost, milosrdenství a v rnost. Je t eba vy istit vnit ek e, pak bude istý i vn ek. (Mt 23,23.26) Podle t chto slov je z ejmé, e postní sna ení je zále itostí srdce. 3. Abychom se vrátili ke Kristu, k na í p vodní Lásce, nabízí nám církev doby a dny pokání. Jsou to: adventní a postní doba a na památku smrti Pán ka dý pátek. V pátek si m eme vybrat z postu, almu ny nebo modlitby tedy zda nebudeme jíst maso, ud láme blí enecký skutek lásky a nebo se více s Kristem spojíme v modlitb. Dne ní postní ád církve nám p ikazuje p ísný p st na popele ní st edu a velký pátek. ícím ve v ku od 14 do 60 let je dovoleno najíst se jednoho bezmasého jídla za den. asto se stává, e mnohem ochotn ji hledáme d vody pro které se na nás p st nevztahuje, ne abychom p st skute konali. Tato pravidla pro nás nemají být nep íjemnou povinností a stra ákem, ale ú innou a praxí církve

2 ov enou pomocí na cest lov ka ke sjednocení se s Kristem. S tím Kristem, ve kterém je v echna na e es anská nad je a radost. P ikázaná postní praxe je tedy nabídkou obnovení vztahu s Bohem, který je pro nás ivotn nutný. Tato postní období jsou zvlá vhodná pro duchovní cvi ení, kajícné ob ady, pouti na znamení pokání, dobrovolná od íkání, jako je p st a almu na, d lení se s bratry (charitativní a misijní díla). A tímto Vás tedy zvu na duchovní obnovu, která se bude konat v sobotu 21. b ezna 2009 od 9 00 do na fa e. Vá duchovní pastý Pavel Dominik Hertl, SDB Duchovní obnova 21. b ezna 2009 (duchovní obnovení s prvním jarním dnem) Srde zveme v echny farníky z na í i okolních farností k ú asti na duchovní obnov na téma: ST A K ES ANSKÝ SEBEZÁPOR, která se bude konat v prostorách fary. P ísp vky k zamy lení p ednese P. Pavel D. Hertl, SDB. Po dopoledních promluvách a asu ke zti ení bude odpoledne následovat p íle itost ke svátosti smí ení a pobo nost k ové cesty. Obnova bude zakon ena M í svatou v 15 hodin. Sou ástí duchovní obnovy je samoz ejm i ob d. Zapisujte se tedy, prosím, neprodlen k ú asti na obnov na Seznam zájemc na stolku s dary v kostele. DÍKY! P. Pavel Dominik Hertl, SDB Pozvánka na k ové cesty (skoro) ka dý pátek v Stejn jako v mnoha uplynulých letech bude i letos o postních pátcích OD POPELE NÍ ST EDY DO KV TNÉ NED LE otev en kostel pro ú astníky K ové cesty. Za átek je pravideln v Na první pátek v b eznu bude po k ové cest navazovat m e svatá. V pátek 20. b ezna k ová cesta nebude z d vodu konání duchovní obnovy následujícího dne. P. Pavel Dominik Hertl, SDB íkrálová sbírka 4. ledna ledna 2009 V na í pra ské arcidiecézi probíhala od ned le 4. ledna do ned le 11. ledna T íkrálová sbírka, ke které se op t p ipojila i na e farnost. Koledovalo se celkem na dvou místech po n kolik dní a ve dvou hlavních skupinách. První a po etn í skupina mláde e z farnosti ( spol o ) koledovala v Europarku ve rboholech. Druhá men í skupina p evá mlad ích d tí z farnosti koledovala v doprovodu M. Kr ávkové a P. Pavla D. Hertla v Dolních Po ernicích. Celkem se ob ma skupinám poda ilo vykoledovat celkovou ástku ,30 K (první skupina mláde e ástku 5370,30 K, druhá skupina ástku 7 538,- K ) A na jakém míst jsme se umístili mezi ostatními koledníky z na í pra ské arcidiecéze? Podívejte se na ní e uvedenou tabulku z arcidiecézní charity. Jen pro porovnání: loni jsme vyd lali rekordní ástku ,- K. V em koledník m a dárc m pat í velké díky! Jako pod kování koledník m ale zejména dárc m uvádíme vý atek z Act Curiae. 2/2009: Milí brat i v kn ské slu, milí koledníci, jménem pana kardinála a pra ského arcibiskupství vám z celého srdce d kuji za va í laskavou podporu leto ní T íkrálové sbírky, která byla úsp ná! Vybralo se o tvrt milionu více ne p ed rokem, celkem K. Vá íme si va ich námah a starostí, které jste s tím m li, vá íme si i ob tavých koledník, kte í v lednových mrazech podstatn pomáhali v té dobré v ci. Vybrané peníze jsou ur eny na sociální projekty Arcidiecézní charity Praha a také na va e farní projekty, pokud z vybraných pen z budete ádat obvyklý podíl. Pán, kterému slou íme v na ich bli ních, a je va í odm nou! Bratrsky Karel Herbst (sv tící biskup pra ské ímskokatolické arcidiecéze a titulární biskup Salesiánský pozn. red.) 2 z 8

3 ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRA SKÉ FARNOSTI 1 49 ADCH - Polsko 2 39 KF - Kobylisy 3 01 Praha 1 -Týn 4 15 FCH kov 5 29 KF - St ovice 6 16 FCH Chodov 7 46 KF - Stra nice 8 18 KF - Lhotka 9 03 Praha 1 - PM Sn ná ADCH - ED Charita R KF - Kyje KF Vr ovice KF - Liboc Praha 2 - Sv. Ludmila FCH - Stod lky Praha 1 - sv. Tomá es anské gymn. Hostiva KF - Mod any Praha 2 - sv. Ignác KF - Kunratice Smíchov - sv. Václav A CSZ Jana Pavla II. Praha 2 - Je ná KF - Braník Praha 9 K KF - epy akovice Praha 10 - Petrovice evnov - sv.markéta Praha 6 - Sv. Vojt ch KF - Zbraslav Praha 7 - sv. Antonín KF - Suchdol Praha 1 - Boromejky Dolní Po ernice SDB Chvaly B SO S sv. Zdislavy Praha 2 - Je ná KF - Zlíchov KF - Ko e Praha 6 - sv. Mat j Praha 2 - Vy ehrad KF - Nusle Skauti B evnov ADCH - MUKA OV Praha 1 - sv. Jiljí Praha 19 Vino ADCH - GLORIA KF - Bohnice Karlín - sv. Cyril a Metod j Praha 2 - Nejsv í Trojice ADCH - CHOPS Praha 1 - Sv. Petr ADCH - Migrace ADCH - FATIMA CELKOV ,17 K ,55 K ,73 K ,10 K ,30 K ,00 K ,40 K ,10 K ,15 K ,55 K ,20 K ,30 K ,86 K ,00 K ,90 K ,65 K ,71 K ,30 K ,35 K ,00 K ,00 K ,60 K ,20 K ,00 K ,26 K ,00 K ,80 K ,10 K ,00 K ,30 K ,00 K ,15 K ,00 K ,20 K ,30 K ,00 K ,30 K ,30 K ,60 K ,00 K 8 689,50 K 8 058,00 K 7 646,00 K 7 273,00 K 6 999,20 K 6 711,00 K 5 637,00 K 5 263,00 K 4 812,00 K 4 500,00 K 4 363,00 K 4 070,30 K 1 784,30 K 1 295,00 K ,73 K farní koordinátorka T íkrálové sbírky Marcela Kr ávková 3 z 8

4 Jak se farníci z Horních a Dolních spole veselili Letos poprvé uspo ádala chvalská (hornopo ernická) a na e farnost spole ný ples. Plesání se uskute nilo v sobotu 7. února 2009 v na ji tradi ním míst v hotelu Svornost. Leto ní organizaci si vzala na starost hornopo ernická farnost, proto nebyl ples tentokrát benefi ní. Sál se zaplnil tém do posledního míste ka. Hudební doprovod, který m l nejmén deset hudebník, si pochvalovaly mnohé tancechtivé páry. Tombola byla bohatá. Jednu z hlavních výher, kterou byla skv lá ve e ve stylu polské kuchyn na fa e ve Chvalech s p ítomností (a obsluhou!) obou duchovních P. Rafa a Marcina Sulwestrzaka a P. Pavla Dominika Hertla, SDB, vyhráli man elé Bullovi z na í farnosti. Na plese se nejenom tan ilo,ale nechyb lo samoz ejm n kolik p edtan ení také sout ilo. Zápolily spolu tane ní páry z obou farností. Nálada byla skv lá a organizace taky. Bylo to velmi zda ilé spole né setkání. P tí rok je organizace spole ného plesu na nás, tak se nenechme zahanbit. Marcela Kr ávková, pastora ní asistentka kte í pánové zvolili opravdu nev ední obutí Ve e na hornopo ernické fa e Na farním plese se na nás usmálo stí a vyhráli jsme Poukázku pro celou rodinu na ve i s P. Rafaelem na hornopo ernické fa e. Ta se uskute nila 16. února 2009 za ú asti P. Pavla. Podávaly se krokety, které v ak nemají nic spole ného s na imi kroketami, jde o jakési pala inkové t sto s mletým masem. Krokety bylo mo né zapíjet zvlá tním vývarem. Druhým chodem pak byl tzv. bigos (bigo ), jde o sm s zelí, masa, klobásy, cibule, hub, ko ení atd. V Polsku je pak chu bigosu v ka dé rodin trochu jiná. Bylo to pro nás n co zvlá tního, ale velmi chutného. 4 z 8 pan Bulla p ebírá 1. cenu v tombole (dal í fota naleznete na poslední stran lístku)

5 Ve e se zú astnily také na e t i d ti Vojtík, Honzík a Sárinka a ú astnily se jí, jak je jejich zvykem, velmi aktivn. Ne, e by se výrazn ji podílely na ochutnávce výborných polských specialit (polská kuchyn nepat í mezi jejich favorizované kuchyn, hamburgery, hranolky, chipsy se tam toti nevyskytovaly), ale zajímalo je v e okolo. Jejich zájmu tak nemohla uniknout ly ská výbava P. Rafaela, tak e si Vojtík s Honzíkem musely vyzkou et helmu, ly ské hole a p eská e. Dlu no podotknout, e Vojtík v sjezda ský postoj byl tak ka dokonalý (evidentn to má v krvi). Úsp ch m la rovn velká krabice p ipravená na podpal, vlézt si do ní museli postupn v ichni a P. Rafael s P. Pavlem jim s tím je pomáhali. B hem rozhovoru nás dosp lých pak rozlo ily v echny skládací idle v místnosti a vytvo ily zde improvizovaný kinosál. Pak u si Honzík sta il pouze v nest eném okam iku rozbalit balí ek hostií, Sárinka pod dojmem skv lé ve e vytvo it nadílku do pleny a Vojta ten podlehl p íjemné atmosfé e natolik, e oba pány fará e tituloval strejdo. Rovn ti byly tedy s náv vou fary nadmíru spokojeny. Jak z tohoto p ísp vku vyplývá, je nanejvý pravd podobné, e tato cena asi ji na p tím plese poskytnuta nebude, tak lehková ný ji P. Rafael asi nebudej. Tímto se velmi omlouváme za patnou reprezentaci na í farnosti. za v echny Bully zapsal Bulla Miroslav (cenzurovala Bullová Miroslava) Napsal nám Don Med Don Bosco Scool, Imphal, Manipur Drazí p átelé, se rok 2008 sklání ke konci. Ka dý d láme ú ty, jak jsme p ijali tento DAR BO Í PRO VYBUDOVÁNÍ KRÁLOVSTVÍ BO ÍHO na sv, který On nám dal na starost. Ne íká nám Bible, e Pán B h dokon il v echno, co On ud lal a p edal nám, co On za al, abychom tu krásu je zdokonalili? Pro tento úkol nám dal rozum a sílu, prost edky a dobrou li, abychom skon ili jako Jeho stvo ení echno, co z toho chaosu se m e ud lat. budova nové koly Dona Bosca budova staré koly Dona Bosca a kaple 5 z 8

6 6 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Celý sv t nám hlásá Bo í dobrotu a na i spole nou slávu, za kterou mu nikdy nep estaneme d kovat. Je to ná nebeský otec, který za al, sledoval, podporoval a dokon il své DÍLO podle své v emohoucnosti a lásky. A je potom On nás odm ní a je rád, kdy jsme si to s Jeho pomocí zaslou ili. Ale B h je d sledný a nez stane na p li cesty. Ve svém stvo ení nám nejen ukázal odlesk své slávy a dobroty na zemi, ale chce se s námi ztoto nit ve v nosti. Proto poslal svého syna Je e, který se stal lov kem, il s námi, ukázal nám své hluboké tajemství, e je JEDEN, i kdy ve t ech osobách B H OTEC, H SYN, B H DUCH SVATÝ. Mohl ud lat pro nás víc, ne ud lal? A to jen aby nás spasil a uvedl do své spole nosti v království, kde ON ije a kraluje na v ky v. Bo í láska je nesmírná a jistá. Ka dý okam ik ivota je Bo í DAR, který nás p ipravuje na dokonalé zjevení Bo í lásky na v nosti. Jenom tam ucítíme, jak a pro nás tak miloval. Na Vánoce je dobré zastavit se a uv domit si tyto pravdy a rozhodnout se d lat, co m eme, d kovat Pánu Bohu a sna it se milovat Boha z celého srdce, z celé síly úpln a sna it se roz ovat tu lásku kolem sebe. Posílám vám tento dopis, který jsem naklepal na psacím strojku, dal jsem to svému kolegovi, aby to napsal na komputoru. Je to moc dobrý p ítel a stará se o mne. Prosím vás je o pomoc pro na e d ti pro tento rok a také v budoucnosti. Jsem starý. To nemohu zap ít, jenom 94, ale je se dr ím. Díky Bohu, ada d tí se trochu pozvedla. B h vám to odplatí. Vá v Kristu Pánu J. Med, SDB (salesiánský misioná v Indii pozn. red.) SKAM 20. ervna 2009 se pár metr od na eho kostelíka uskute ní velká sportovní akce! Ano, správn, jedná se o SKAM setkání es anské aktivní mláde e!!! V ichni jste srde zváni, bude to nezapomenutelný zá itek. Více na T íme se na vás. ípravný tým MAND - mláde nická adopce na dálku Tímto projektem, který je vytvo ený v rámci spole enství mladých v Dolních Po ernicích, chceme ukázat okolí, co to je Adopce na dálku, a také, pokud mají lidé zájem, umo nit jim i p isp t. Na podzim jsme si adoptovali Indka Avinashe L. Tato akce na erpala peníze ji z n kolika událostí: obcházení Mikulá e nám p isp lo po ode tení náklad K benefi ní koncert, po ádaný spolu se skupinou 2+1, nám vynesl 533 K prodávání výrobk (vytvo ených speciáln pro tento ú el) na Dolno- Horno plese nám pomohlo o 866 K. V em dárc m a podporovatel m kujeme. tým MAND

7 Adopce na dálku Vá ená p átelé a laskaví dárci, v návaznosti na p edchozí lánek bych rád p ipomenul, e v sou asné dob p ispívá na e farní spole enství krom mláde nického Avinashe z Indie na dal í dv d ti, ob z Ugandy. P ísp vek na jedno dít v Ugand je 7 000,- K. To znamená, e ro bychom m li mezi sebou vybrat minimáln ,- K. V minulém roce jsme v ak vybrali jen asi t etinu této ástky. Pokud se nám nepoda í záporný ú et dorovnat v leto ním roce a vybrat i leto ních ,- K, bude na míst zvá it, zda bychom se nem li vzdát jednoho z na ich d tí. Jak jsem Vás ji d íve informoval, neznamenalo by to vy azení dít te z celého programu. P esto, nebyla by to v ak koda?za Va e velkorysé dary d kuje Havran Silvestr dolnopo ernického spol a Silvestra snad slaví v ina z nás, a u s p áteli, rodinou a nebo jakkoli jinak. Na e spol o mladých se rozhodlo silvestra strávit spolu na fa e v Oub nicích u Vla imi. Za átek akce jsme si u ívali p edev ím pomocí spole ných her, diskusí a volných aktivit. Náplní pobytu byl také 16 hodinový výlet. Za ínal ve 4 ráno, kdy jsme vstali, obdr eli sva inu a ve dvojicích s pomocí mapy a baterky jsme dostali za úkol se do 8 00 dostat na ur ené místo, kde jsme se m li sejít s ostatními. Jeliko se lo ze za átku potm, vy adovalo to od nás jistou pozornost, ale i tak spousta lidí zabloudila a dorazila do cíle jinudy. V cíli následovala dal í etapa, zm na dvojic a dal í t íhodinový úsek. To u bylo 11 hodin, kdy byla velká p estávka na ob d. Ne v ak v ichni dorazili, pustili jsme se do va ení polévky v kotlíku na plynu. Po vydatném jídle a odpo inku nám nezbývalo, ne pokra ovat v kone né cest, tentokrát u pohromad. A na jedno malé zbloud ní jsme dorazili v po ádku kolem 20 hodiny. Je jsem zapomn la, e jistý úsek nás doprovázel milý pejsek, který nás ale zase po n jaké dob opustil, tak mu tímto d kujeme za milou spole nost.j Jinak zpátky k výletu, myslím e jsme si to dost u ili, vid li jsme nádherný východ a západ slunce, lesní p írodu po ránu a v noci, procvi ili orientaci, ale také jsme se dozv li zase n co více i osob navzájem. No a pozít í u se nám p iblí il Nový rok. Silvestrovský ve er probíhal v duchu zábavy, her a scének. Pro zpest ení se také sem tam promítla n jaká ta reklama ze 60 let. P ed p lnocí jsme se zti ili a prost ednictvím modlitby si zrekapitulovali ub hlý rok a p ipravili se na nový. Pak u nastal p ípitek, rachejtle a volná zábava. koda jen, e nebyl sníh, takhle jsme se mohli jen sklouznout na zamrzlém rybníce. Ale i tak se nám to povedlo a te u nám nezbývá n ekat na p tí rok.j B. Jakubcová Kronika dolnopo ernické farnosti XII. Kroniku pro nás v letech zpracoval a nejen staromilským jazykem, ale navíc krasopisn sepsal sou asný Otec ádu Tovary stva Je ova, studující na pape ské universit Gregorián, druhdy obyvatel dolnopo ernického zámku Mirek Herold. Do kostelního za ízení pat í dále na k ru varhany s 1 manuálem, s pedálem a 6 rejst íky, pod kruchtou stojící k titelnice a na zdi visící krucifix, za ízení sakristie, betlém, lavice a klekátko na k ru a stolice k varhan m spolu se sk kou s mnoha notami (mj. v nich nalezneme Svatojánského d dictví kancionál ze století 19.), so ky sv. Terezi ky a sv. Antonína, 1 zvon v ní, 2 kle ící and lé atd.. V kostele roku 1990 chybí mj. i obraz Madony a 14 obraz k ové cesty. Na bývalém h bitov obklopujícím kostel farní stojí po severní stran zubo ené torzo sochy svatého Jana Nepomuckého, která stála u m stku n kdy patrn od 30. let 18. století a byla sem pozd ji p enesena. Svatý Jan Nepomucký dr el Krucifix a byl v barokním kn ském at, nyní jest v ak socha velmi po kozena a v sou asné dob p la o hlavu. Její podstavec je tvo en obrácenou renesan ní krycí deskou patrn hlavice sloupu zdobenou perlovcem, ní e pak barokní podstavou. Jeliko je tato barokní plastika nenávratn zni ena, je nutné ji nahradit kopií na ve ejném prostranství, kam byla p enesena po zru ení starého mostu. 7 z 8

8 8 z 8 ro ník VII., 2009/1 15. b ezna 2009 Na pilí i brány ke kostelu p ístup st ící stojí p kná socha svatého Vav ince z doby okolo roku 1750, která stávala té u stku p es potok Rokytku. Jeliko je tato cenná pozdn barokní plastika vá po kozena, je zapot ebí ji restaurovat, em by se ponechala na stávajícím míst. Dal í ást p ineseme v n kterém p tím ísle DoPoLí. z originálu kroniky epsal Tomá Kr ávek Ukradený oltá ní obraz do asn nahrazuje rozm rov nevhodný obraze Madony s Je kem. Práv v leto ním roce je v p edve er svátku svatého Jana Nepomuckého p ipravována slavnostní benedikce jeho nové moderní sochy, která byla pé í Dolnopo ernické obce, zvlá pak zastupitelstva m stské ásti Praha Dolní Po ernice, umíst na na pravém b ehu Rokytky na východní stran p ed mostkem. (pozn. red.) dopl ující fotografie k lánku pana Bully Ve e na hornopo ernické fa e na stran 4 ob asník farního spole enství p i kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Po ernicích, vychází nepravideln dle pot eby; na ádost m eme zasílat em; o za azení a pou ití p ísp vk rozhoduje P. Pavel Dominik Hertl, SDB; redakci a technické zpracování provádí Tomá V. F. Jirsák Havran; p ísp vky dodávejte laskav (pokud mo no) jen v elektronické podob, a to na adresu jinak osobn administrátorovi; vyhrazujeme si právo ísp vky redigovat bez v domí autora, není-li zásadn dot en obsah

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub. Shar-Pei club 1/2001 zpravodaj P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.cz Poradce chovu: Hospodá : Eva Durasová.p.143 tel.0183/693158 349

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více