č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:"

Transkript

1 č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne : 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané /381:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: p. Josefa Jurajdu, MUDr. Miluši Adamcovou 16/382:1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Jana Bobka, p. Zdeňka Švrčka 16/383:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 15/2009 zasedání zastupitelstva obce 16/384:1) bere na vědomí informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Tichá 2) konstatuje po ověření, že Územní plán Tichá není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 3) vydává dle 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Tichá opatření obecné povahy č. 1/ /385:1) schvaluje vyřazení majetku: 1NIM0008 územní plán obce ,00 Kč 1NIM0007 změna územního plánu ,00 Kč 1NIM0006 změna územního plánu ,00 Kč Celkem ,00 Kč 16/386:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 57/2010/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/ /387:1) ruší bod usnesení č. 15/360/1 16/388:1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 464/7 o výměře 83 m2 p. Martinu Pavlíčkovi, Tichá 474, Tichá, za cenu 11,25 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů souvisejících s prodejem 16/389:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Luboše Žabku,starostu obce. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká odvoláním zastupitelstvem obce. 16/390:1) souhlasí s úplným odstraněním dubu na pozemku parc. č. 186 ve středu obce 16/391:1) schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tichá stávající kategorie JPO V. jako svou organizační složku obce

2 16/392:1) bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Mgr. Ilony Hrdé o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2010/2011 2) bere na vědomí Rozbor hospodaření školy za rok 2009 Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace 3) bere na vědomí informaci o nutnosti opravy suterénu budovy školní jídelny v budově MŠ 16/393:1) bere na vědomí informaci o možnosti povolení změny blokační lhůty při případném prodeji plynofikačního řádu, jehož výstavba byla financována také z prostředků fondu životního prostředí 16/394:1) schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů v Tiché ve výši 5 000,00 Kč Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí, že v druhé polovině měsíce dubna budou rozesílány nové přepočtené výměry týkající se daně z nemovistostí, a to přímo na adresu daňových poplatníků. Daň budete moci uhradit přiloženou složenkou (u těchto složenek se nehradí poštovné) anebo přímo do pokladny Finančního úřadu v Kopřivnici. Od měsíce dubna budou opět rozmístěny hnědé kontejnery na biologický odpad na již známá stanoviště. První vývoz bude po , následně každý týden. Pro informovanost ještě znovu upřesňujeme stanoviště těchto kontejnerů: - točna u Pavlíčků (směr Kunčice p. O.) - horní konec trafostanice u Adamce - u místního hřbitova - za garážema u ZD Tichá - u ČOV - vedle domu p. Žáčka, T u Šťastné Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. v II. čtvrtletí 2010: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben , květen , červen , , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben , květen ,

3 červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben , květen , červen , nápojové kartony: první pondělí v měsíci V dolní části obce u stolařství probíhá rekonstrukce původní zborcené opěrné zdi potoka Tichávka v kritických úsecích silnice III/4864, včetně mostového objektu. Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava, příspěvková organizace.. Uvedené práce budou dokončeny během II. čtvrtletí OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: na těchto stanovištích: 11 - u Vašíčkova mostu 11,20 - zastávka Adamec 11,40 - u budovy obecního úřadu 12 - u Genzerova mostu 12,20 - stolařství dolní konec 15 - Žuchov u domu p. Nowaka, T ,15 - Žuchov u domu p. Gochové, T ,30 - u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 120,00 Kč za 1 psa veterinárnímu lékaři. Dle rozhodnutí Státní veterinární správy bude nyní očkování prováděno 1x za dva roky. Platba místních poplatků v r. 2010: Žádáme majitele psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa do konce splatnosti tohoto poplatku, tj. do , aby přišli na obecní úřad tuto úhradu provést!!! Ještě připomínáme, že tento poplatek se platní za psa od 3 měsíců stáří. MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na r dle OZV č. 1/2009: - splatnost sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka ( osoba s trvalým pobytem, nebo osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci) Uvedené místní poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce nebo převodem z vašeho účtu ( č. účtu obce /0100), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.

4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REOPUBLIKY: Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech května V naší obci je utvořen jeden volební okrsek, jehož sídlo bude v místnosti klubu důchodců na obecním úřadě. První den voleb začíná hlasování ve hodin a končí ve hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Jarní svoz odpadů Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 17. dubna 2010 mobilním způsobem na těchto stanovištích v obci: pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 16. dubna a v sobotu 17. dubna 2010 do kontejnerů přistavených obcí na jednotlivá stanoviště, a to: pátek ,00 15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30 16,00 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45 17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 sobota ,00 12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00 15,00 hodin u střediska ZD Tichá

5 13,15 15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45 15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 místním sborem dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete odevzdávat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, aby šrot byl odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího množství šrotu. Telefon na OU: Statistické ohlédnutí k r Ke dni měla naše obec 1701 obyvatel, z toho bylo 829 mužů a 872 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 10 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele. Následující tabulka nám znázorňuje pohyb obyvatel obce v průběhu roku 2009: Celkem z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K Věnujme ještě tichou vzpomínku našim spoluobčanům, kteří nás v loňském roce opustili: Josefa Hubeňáková Josef Krpec Bedřiška Šrubařová Miroslav Badáč Marie Janáková Jan Janotka Marie Čuláková Josef Petr Věra Luštinská Josef Čajánek Marie Krpcová Antonín Mrkva Blanka Pustková Josef Mičulek Jiřina Petrová Josef Čulák Štěpánka Jurková Josef Špaček Josef Volek Miroslav Fojtášek Pavel Hilšer

6 Jak žádat o důchod v roce 2010 Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošní rok, mohlo by vás zajímat, co všechno musíte doložit, aby se vyřizování zbytečně neprotáhlo... I po musíte splnit dvě základní podmínky - dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce uplynulém. Jak žádat o důchod v roce 2010? Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat. Co musíte předložit, když žádáte o důchod Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, doklady prokazující zaměstnání v cizině,

7 chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj., evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ. Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, úmrtní list zesnulého, oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod, rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod. Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ. Pokud chybí nějaké podklady, délka vyřízení žádosti se protáhne Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu. Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu). Výplata důchodu Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. A to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod přiznaný od data spadajícího do období po , důchodce bude hradit ČSSZ náklady za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce,

8 jimž byl důchod přiznán od data spadajícího do období po , avšak od jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová povinnost se rovněž nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč. Proti rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po , lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají u kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Svatava Nová, MěÚ Frenštát p. R., sociální odbor Pomůže v rozvoji sociálních služeb Podzimní výhled rozvoje sociálních služeb, kdy byl na zasedáních Zastupitelstev města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, má svou podobu v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu na rok Tento akční plán popisuje stávající služby a předkládá nové priority vedoucí k rozvoji sociálních služeb. Sociálními službami, ve smyslu akčního plánu, nejsou pouze služby podle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách v platném znění, ale i služby, které s nimi úzce souvisejí a pomáhají rozvíjet sociální začleňování vybraných cílových skupin obyvatel. Stávající a zároveň podporované jsou: - pečovatelská služba - organizace působící v oblasti volného času seniorů - Mateřské centrum Klubíčko - organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže - půjčovna kompenzačních pomůcek - denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením - Klub Kryt-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zajištění informovanosti o systému sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu, včetně konání Dne sociálních služeb - komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu K novým prioritám roku 2010 patří: - zřízení sociálně terapeutických dílen - zřízení noclehárny, centra denních služeb a zajištění terénní služby - zajištění bezbariérovosti veřejných prostor - rozšíření nabídky pobytových služeb pro seniory - zřízení osobní asistence Akční plán rozvoje sociálních služeb je průběžně monitorován a aktualizován. Na rozvoji sociálních služeb mají svůj díl uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, kteří pracují v pracovních skupinách komunitního plánování.

9 Pro připomenutí, jsou to: I. Senioři, II. Rodina a děti, III. Zdravotně postižení, IV. Občané v nepříznivé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví. Zapojte se do činnosti pracovních skupin, budete mít možnost podílet se na rozvoji sociálních služeb dle vašich potřeb. Více informací naleznete na webových stránkách města Frenštát p.r. Informace o poskytovatelích sociálních služeb pro oblast Frenštátsko naleznete v Mapě sociálních služeb na odboru sociálních věcí, na recepci městského úřadu, na obecních úřadech obcí správního obvodu. Helena Nedvědová, koordinátorka komunitního plánování pro Frenštátsko Zápis dětí do MŠ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne ve dnech 3. a vždy od 8,00 hod. do 14,00 hod. Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií: - děti s trvalým bydlištěm v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou - děti s celodenní docházkou /přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celoměsíční docházkou před dětmi, které žádají docházku do MŠ pouze část roku nebo je jejich délka pobytu omezena na dobu 4hod. denně nebo 5 dnů v měsíci/ - děti zaměstnaných rodičů - děti řádně očkované / 50 zákona č.258/2000sb./ - děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30ti dnů budou informováni o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Hana Špačková, MŠ Tichá Zpráva z klubu důchodců za r Naše setkávání v klubu důchodců se i v roce 2009 uskutečňovalo každou lichou středu v měsíci vždy v době od 15 do 18 hodin. Slavnostní setkání našich členů se koná u příležitosti kulatých a půlkulatých narozenin s hudbou a s pohoštěním. V roce 2009 oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny p. Zdeňka Štefková, p. Marie Fojtíková, p. Rudolf Barta, p. Marie Bučková, p. Anička Šablaturová, p. Anička Bartová, p. Marie Kvardová, p. Josef Kovář a p. Ludmila Bílková.

10 Mezi naše kulturní aktivity počítáme návštěvy divadla Jiřího Myrona v Ostravě. V uplynulém roce jsme v tomto divadle shlédli: činohru R. Dahle Čarodějnice, operetu R. Frimla Tři mušketýři, opertetu E. Kálmána Fialka z Mortmartru, muzikál P. Stone, J. Styne, B. Merill Sugar (Někdo to rád horké), operetu V. Brázky Ztřeštěné námluvy a operatu J. Strausse - Netopýr. Na uskutečnění kulturních zájezdů se nemalou mírou podílí také obecní úřad, který nám přispívá na autobusovou dopravu, a proto chci poděkovat zastupitelstvu obce za podporu těchto akcí. Mezi další aktivity našeho klubu důchodců patří také poznávací zájezdy. V červnu jsme uspořádali zájezd na Hrčavu (obec na trojmení Česka Polska Slovenska), navštívili jsme Mosty u Jablunkova Gorolské muzeum, dále Jablunkov muzeum zápalek a folkloru Těšínska. Zájezd se velmi vydařil, protože nám přálo počasí. V září jsme se vydali na Lysou horu, kde jsme navštívili meteorologickou stanici a televizní vysílač. Tento zájezd nám znepříjemnil déšť, ale nás to neodradilo od dobré nálady. Zajeli jsme do Dobré, kde jsme si dali v restauraci Na sýpce dobrý oběd a poté jsme se přemístili do Nošovic na exkursi do pivovaru Radegast. Tam bylo také to nejlepší zakončení našeho zájezdu vždyť pivo nám všem moc chutnalo. Na závěr roku jsme v prosinci uspořádali zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme ve skanzenu viděli pravý Vánoční jarmark. Byla tam nejen nabídka dárků mnoha řemeslníků, ale také bohatý kulturní program vystupoval tam soubor Ondrášek z Nového Jičína a v Janíkové stodole pak dětský soubor Skoronice ze Skoronic. Zájezd jsme ukončili v Trojanovicích, kde jsme po dobrém obědě v hotelu Beskyd navštívili také vánoční výstavku perníčků a betlémů z perníku. Naše přátelská posezení se neodehrávají jen v místnosti klubu důchodců, na jaře jsme uspořádali pro naše členy a příznivce v areálu fotbalového hřiště smažení vaječiny a v létě a na podzim opékání klobás. Významnou akcí bylo uspořádání výstavky z historie obce Tichá. Zde se nám sešlo mnoho fotografií, různých předmětů, který byly v minulém století používány, ale také jsme měli možnost nahlédnout do kronik naší obce, hasičské kroniky, kroniky zahrádkářů a také kroniky našeho klubu důchodců. Zajímavé byly také rodokmeny některých tichavských rodin. Celkově lze výstavku hodnotit jako velice úspěšnou a tím chci poděkovat všem, kteří přispěli svými vlastními exponáty, fotografiemi a tak se podíleli na úspěšnosti této akce. Ještě jednou vřelý dík všem. Nakonec nesmíme zapomenout na přátelské setkávání s klubem důchodců z Paskova. V únoru jsme uspořádali papučový bál, na kterém vystoupili naší přátelé z Paskova. Byl to soubor Jiřinky předvedly svůj pestrý program a tím ukázaly, že i v důchodovém věku lze příjemně strávit svůj volný čas a potěšit i ostatní. Příjemné posezení zpestřil také lidový vyprávěč pan Jaroslav Zahrádka. Naši důchodci byli pozvání na oslavu Dne matek do Paskova, kde byl hezký bohatý program s pohoštěním. Další akcí byla také návštěva vinobraní v Paskově v měsíci říjnu. Ani v loňském roce nechyběla návštěva našich důchodkyň v družině základní školy. Přijali jsme pozvání p. učitelky Křístkové a v předvánočním čase jsme opět navštívili děti, které nám

11 zarecitovaly a se kterými jsme si v družné zábavě i zazpívali. Nakonec jsme si vzájemně popřáli příjemné vánoční svátky, dětem hodně dárků pod stromečkem a nám všem pevné zdraví a štěstí v novém roce. Alena Lipková, vedoucí klubu důchodců v Tiché Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, tak i v Tiché proběhla ve dnech ledna Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími chodili dům od domu, zpívali, recitovali a vybírali finanční příspěvky, které v tomto roce budou použity na dar lidem v nouzi a na rozvoj ošetřovatelské služby. Celkem se v regionu oblastní Charity Frenštát pod Radhoštěm vybralo ,00 Kč a 2EUR, z toho v Tiché vybrali koledníci ,00 Kč. Všem velmi děkujeme za štědré dary. TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Nezvykle brzy, ale vcelku úspěšně vykročili tichavští zápasníci do nového roku Z pověření svazu zápasu uspořádal zápasnický oddíl SK Jihlava dne MČR juniorů a žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Ondřej Šrámek, který si ve váze 35 kg vybojoval bronzovou medaili. Na nepopulárním 4. místě skončil Martin Šoukal, 53 kg, na 5. místě se umístili Matouš Ryška, 53 kg, a Adam Mechel, 66 kg. 9. místo obsadil Stanislav Šrámek, 42 kg, a 12. místo Jan Tesař, 59 kg. Jediný tichavský zástupce v juniorech Jan Zýrek, 84 kg, se umístil na slušném 6. místě. Z 20 zúčastněných oddílů družstvo Sokol Tichá obsadilo 4. příčku za vítězným Havlíčkovým Brodem, Sokolem Čechovice a Sokolem Hodonín. Dne uspořádal zápasnický oddíl Sokol Prostějov mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase řecko-římském za účasti 145 závodníků. Z tichavských kadetů si ve váze 50 kg

12 vybojoval bronzovou medaili Martin Šoukal. Další závodníci již na medaili nedosáhli. Adam Kudláček, váha 58 kg, skončil na 7. místě, Jan Tesař, váha 58 kg, na 10. místě a Jakub Jurek, váha 63 kg, rovněž na 10. místě. V seniorské kategorii 84 kg se umístil Pavel Bordovský na konečném 8. místě. Dne se uskutečnilo v Hradci Králové mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. Po roční pauze kvůli zranění se na žíněnku vrátil junior Jiří Zátopek ve váhové kategorii 120 kg a předvedl, že nezapomněl ještě zápasit. Na body porazil loňského mistra ČR Švedu z Hellas Brno. Ve finálovém boji o první místo nestačil na šestinásobného mistra ČR Kieswettera z Olympu Praha, se kterým prohrál o jeden bod a skončil na výborném stříbrném stupni. Bronzovou medaili v žácích si vybojoval Martin Šoukal, 53 kg, který ve finálovém boji o třetí místo porazil na lopatky Stoklasu z Kladna. Těsně za stupni vítězů skončil na čtvrtém místě Adam Mechel, 66 kg, a na devátém místě se umístil Jan Tesař, 59 kg. Zápasnický oddíl Trenčianská Turná uspořádal v Trenčíně dne druhý ročník mezinárodního turnaje v zápase ř.ř. pro žáky a přípravku. Tichavský žák Adam Mechel, 66 kg, kvůli zranění ukončil soutěž na 8. místě. Velmi dobře si vedla naděje tichavského zápasu Miroslav Vašinka, 32 kg. Přesvědčivě vyhrál svou skupinu, když postupně porazil na lopatky soupeře ze Staré Ĺubovně, Modran, Bánovců, Kladna a z Maďarska. Prohrál pouze ve finálovém boji o 1. místo s Halaszem z Kladna a tím si vybojoval stříbrnou medaili. Na mezinárodním turnaji k příležitosti 51 let zápasu v Meziboří dne Miroslav Vašinka porazil čtyři soupeře a svým pěkným výkonem získal zlatou medaili. Na této soutěži startoval za Loko Krnov, které skončilo na 3. místě ze 17 oddílů. Náš další nadějný zápasník Ondřej Šrámek byl vybrán okresní komisí ČSTV za dobré výsledky v roce 2009 do desítky sportovců okresu. Je to příjemné zjištění, že okresní komise bere na vědomí i výkony mladých sportovců. Dále bych chtěl pozvat širokou tichavskou veřejnost na Turnaj ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky a kadety který se uskuteční tělocvičně. Začátek turnaje je hodin v tichavské Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu

13

14 Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky anebo na vycházky do přírody a tady mohou - nejen pro hasiče - nastat perné chvíle. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého trávního porostu, aniž by si uvědomili, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahradkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až ,00 Kč. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a d alších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasičí ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše ,00 Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše ,00 Kč. nprap. Dagmar Benešová vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

15 Informace z obecní knihovny Koncem roku 2009 ukončila své návštěvy místní knihovny p. Božena Marková nejstarší a zároveň nejdélo docházející čtenářka. Její první návštěva knihovny byla a za posledních osm let přečetla průměrné 65 knih ročně. Chtěl bych jí tímto poděkovat a popřát hodně zdraví do dalších let. A teď trochu statistiky k uplynulému období: - počet aktivních čtenářů 79 ( z toho do 15 let 22, 18 členů bylo vyřazeno minimálně 1 rok neměli žádnou výpůjčku) - celkový počet návštěvníků 1023 (z toho 649 registrovaných čtenářů, 214 využívajících internet, zbývající počet jsou návštěvy dětí ze ZŠ - 4x, a doprovod registrovaných čtenářů - celkový počet vypůjček knih časopisů Závěrem chci jménem všech čtenářů poděkovat za knižní dary pro knihovnu těmto našim občanům: L. Čápovi, R. Lukešovi, D. Večeřovi, N. Ambrožové, J. Jurajdovi, J. Hášové, S. Knollovi, B. Mladěnkovi, K. Gilarové, M. Bučkové, K. Zdarsové, L. Jurkovéa J. Pavlíčkové. Jiří Vraspír, knihovník Sociální komise při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ zbytky látek) nepoškozené Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek Obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

16 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: středa čas: místo: hodin vestibul kulturního domu v Tiché Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka je organizována pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

17 Honební společenství Tichá Mniší Vás srdečně zve na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se bude konat v sobotu 17. dubna 2010 ve 14 hodin v budově mysliveckého areálu v Tiché s tímto programem: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Zpráva předsedy honebního společenství 4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva revizní komise 6. Diskuze, závěr Upozornění: Honebné za pronájem honebních pozemků se bude vyplácet od 13 hodin. Honebné činí 6,00 Kč za každý ha. Nevyzvednuté zůstává každému v pokladně honebního společenství. Klub důchodců v Tiché: Zveme Vás na zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, a to ve středu 28. dubna 2010 na balet P. I. Čajkovského LABUTÍ JEZERO Cena vstupenky: 130,00 Kč balkon, 90,00 Kč přízemí Odjezd autobusu je stanoven na 17,15 hodin od Fojtství a dále pak po stanovištích v Tiché. Zájemci o toto představení se mohou hlásit v klubu důchodců anebo u p. Aleny Lipkové, Tel

18 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslav P i s k o ř Alois K u t ě j Věra J a n d o v á Pavla Ž a b k o v á 75 let Marie Ž á č k o v á 80 let Štěpánka A d a m c o v á 85 let Jiří F o j t í k 86 let Anežka H a v l á k o v á Zdeňka J a n e č k o v á Marie B u č k o v á 87 let Marie B u c h b a u e r o v á Josef H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 88 let Anastázie F i l i p o v á 89 let Jan P a r m a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 50 let manželství zlatou svatbu - oslavili: Eliška a Mojmír M a r a l í k o v i 60 let manželství diamantovou svatbu oslavili:

19 Ludmila a Miroslav Č u l á k o v i B L A H O P Ř E J E M E

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Tichavský zpravodaj č. 2/2007

Tichavský zpravodaj č. 2/2007 Tichavský zpravodaj č. 2/2007 Usnesení č. 4/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 25. června 2007: 4/69: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 25. června 2007 4/70:

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více