č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:"

Transkript

1 č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne : 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané /381:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: p. Josefa Jurajdu, MUDr. Miluši Adamcovou 16/382:1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Jana Bobka, p. Zdeňka Švrčka 16/383:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 15/2009 zasedání zastupitelstva obce 16/384:1) bere na vědomí informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Tichá 2) konstatuje po ověření, že Územní plán Tichá není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 3) vydává dle 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Tichá opatření obecné povahy č. 1/ /385:1) schvaluje vyřazení majetku: 1NIM0008 územní plán obce ,00 Kč 1NIM0007 změna územního plánu ,00 Kč 1NIM0006 změna územního plánu ,00 Kč Celkem ,00 Kč 16/386:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 57/2010/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/ /387:1) ruší bod usnesení č. 15/360/1 16/388:1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 464/7 o výměře 83 m2 p. Martinu Pavlíčkovi, Tichá 474, Tichá, za cenu 11,25 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů souvisejících s prodejem 16/389:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Luboše Žabku,starostu obce. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká odvoláním zastupitelstvem obce. 16/390:1) souhlasí s úplným odstraněním dubu na pozemku parc. č. 186 ve středu obce 16/391:1) schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tichá stávající kategorie JPO V. jako svou organizační složku obce

2 16/392:1) bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Mgr. Ilony Hrdé o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2010/2011 2) bere na vědomí Rozbor hospodaření školy za rok 2009 Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace 3) bere na vědomí informaci o nutnosti opravy suterénu budovy školní jídelny v budově MŠ 16/393:1) bere na vědomí informaci o možnosti povolení změny blokační lhůty při případném prodeji plynofikačního řádu, jehož výstavba byla financována také z prostředků fondu životního prostředí 16/394:1) schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů v Tiché ve výši 5 000,00 Kč Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí, že v druhé polovině měsíce dubna budou rozesílány nové přepočtené výměry týkající se daně z nemovistostí, a to přímo na adresu daňových poplatníků. Daň budete moci uhradit přiloženou složenkou (u těchto složenek se nehradí poštovné) anebo přímo do pokladny Finančního úřadu v Kopřivnici. Od měsíce dubna budou opět rozmístěny hnědé kontejnery na biologický odpad na již známá stanoviště. První vývoz bude po , následně každý týden. Pro informovanost ještě znovu upřesňujeme stanoviště těchto kontejnerů: - točna u Pavlíčků (směr Kunčice p. O.) - horní konec trafostanice u Adamce - u místního hřbitova - za garážema u ZD Tichá - u ČOV - vedle domu p. Žáčka, T u Šťastné Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. v II. čtvrtletí 2010: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben , květen , červen , , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben , květen ,

3 červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben , květen , červen , nápojové kartony: první pondělí v měsíci V dolní části obce u stolařství probíhá rekonstrukce původní zborcené opěrné zdi potoka Tichávka v kritických úsecích silnice III/4864, včetně mostového objektu. Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava, příspěvková organizace.. Uvedené práce budou dokončeny během II. čtvrtletí OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: na těchto stanovištích: 11 - u Vašíčkova mostu 11,20 - zastávka Adamec 11,40 - u budovy obecního úřadu 12 - u Genzerova mostu 12,20 - stolařství dolní konec 15 - Žuchov u domu p. Nowaka, T ,15 - Žuchov u domu p. Gochové, T ,30 - u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 120,00 Kč za 1 psa veterinárnímu lékaři. Dle rozhodnutí Státní veterinární správy bude nyní očkování prováděno 1x za dva roky. Platba místních poplatků v r. 2010: Žádáme majitele psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa do konce splatnosti tohoto poplatku, tj. do , aby přišli na obecní úřad tuto úhradu provést!!! Ještě připomínáme, že tento poplatek se platní za psa od 3 měsíců stáří. MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na r dle OZV č. 1/2009: - splatnost sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka ( osoba s trvalým pobytem, nebo osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci) Uvedené místní poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce nebo převodem z vašeho účtu ( č. účtu obce /0100), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.

4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REOPUBLIKY: Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech května V naší obci je utvořen jeden volební okrsek, jehož sídlo bude v místnosti klubu důchodců na obecním úřadě. První den voleb začíná hlasování ve hodin a končí ve hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Jarní svoz odpadů Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 17. dubna 2010 mobilním způsobem na těchto stanovištích v obci: pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 16. dubna a v sobotu 17. dubna 2010 do kontejnerů přistavených obcí na jednotlivá stanoviště, a to: pátek ,00 15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30 16,00 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45 17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 sobota ,00 12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00 15,00 hodin u střediska ZD Tichá

5 13,15 15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45 15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 místním sborem dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete odevzdávat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, aby šrot byl odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího množství šrotu. Telefon na OU: Statistické ohlédnutí k r Ke dni měla naše obec 1701 obyvatel, z toho bylo 829 mužů a 872 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 10 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele. Následující tabulka nám znázorňuje pohyb obyvatel obce v průběhu roku 2009: Celkem z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K Věnujme ještě tichou vzpomínku našim spoluobčanům, kteří nás v loňském roce opustili: Josefa Hubeňáková Josef Krpec Bedřiška Šrubařová Miroslav Badáč Marie Janáková Jan Janotka Marie Čuláková Josef Petr Věra Luštinská Josef Čajánek Marie Krpcová Antonín Mrkva Blanka Pustková Josef Mičulek Jiřina Petrová Josef Čulák Štěpánka Jurková Josef Špaček Josef Volek Miroslav Fojtášek Pavel Hilšer

6 Jak žádat o důchod v roce 2010 Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošní rok, mohlo by vás zajímat, co všechno musíte doložit, aby se vyřizování zbytečně neprotáhlo... I po musíte splnit dvě základní podmínky - dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce uplynulém. Jak žádat o důchod v roce 2010? Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat. Co musíte předložit, když žádáte o důchod Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, doklady prokazující zaměstnání v cizině,

7 chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj., evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ. Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, úmrtní list zesnulého, oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod, rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod. Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ. Pokud chybí nějaké podklady, délka vyřízení žádosti se protáhne Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu. Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu). Výplata důchodu Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. A to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod přiznaný od data spadajícího do období po , důchodce bude hradit ČSSZ náklady za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce,

8 jimž byl důchod přiznán od data spadajícího do období po , avšak od jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová povinnost se rovněž nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč. Proti rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po , lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají u kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Svatava Nová, MěÚ Frenštát p. R., sociální odbor Pomůže v rozvoji sociálních služeb Podzimní výhled rozvoje sociálních služeb, kdy byl na zasedáních Zastupitelstev města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, má svou podobu v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu na rok Tento akční plán popisuje stávající služby a předkládá nové priority vedoucí k rozvoji sociálních služeb. Sociálními službami, ve smyslu akčního plánu, nejsou pouze služby podle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách v platném znění, ale i služby, které s nimi úzce souvisejí a pomáhají rozvíjet sociální začleňování vybraných cílových skupin obyvatel. Stávající a zároveň podporované jsou: - pečovatelská služba - organizace působící v oblasti volného času seniorů - Mateřské centrum Klubíčko - organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže - půjčovna kompenzačních pomůcek - denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením - Klub Kryt-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zajištění informovanosti o systému sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu, včetně konání Dne sociálních služeb - komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu K novým prioritám roku 2010 patří: - zřízení sociálně terapeutických dílen - zřízení noclehárny, centra denních služeb a zajištění terénní služby - zajištění bezbariérovosti veřejných prostor - rozšíření nabídky pobytových služeb pro seniory - zřízení osobní asistence Akční plán rozvoje sociálních služeb je průběžně monitorován a aktualizován. Na rozvoji sociálních služeb mají svůj díl uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, kteří pracují v pracovních skupinách komunitního plánování.

9 Pro připomenutí, jsou to: I. Senioři, II. Rodina a děti, III. Zdravotně postižení, IV. Občané v nepříznivé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví. Zapojte se do činnosti pracovních skupin, budete mít možnost podílet se na rozvoji sociálních služeb dle vašich potřeb. Více informací naleznete na webových stránkách města Frenštát p.r. Informace o poskytovatelích sociálních služeb pro oblast Frenštátsko naleznete v Mapě sociálních služeb na odboru sociálních věcí, na recepci městského úřadu, na obecních úřadech obcí správního obvodu. Helena Nedvědová, koordinátorka komunitního plánování pro Frenštátsko Zápis dětí do MŠ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne ve dnech 3. a vždy od 8,00 hod. do 14,00 hod. Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií: - děti s trvalým bydlištěm v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou - děti s celodenní docházkou /přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celoměsíční docházkou před dětmi, které žádají docházku do MŠ pouze část roku nebo je jejich délka pobytu omezena na dobu 4hod. denně nebo 5 dnů v měsíci/ - děti zaměstnaných rodičů - děti řádně očkované / 50 zákona č.258/2000sb./ - děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30ti dnů budou informováni o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Hana Špačková, MŠ Tichá Zpráva z klubu důchodců za r Naše setkávání v klubu důchodců se i v roce 2009 uskutečňovalo každou lichou středu v měsíci vždy v době od 15 do 18 hodin. Slavnostní setkání našich členů se koná u příležitosti kulatých a půlkulatých narozenin s hudbou a s pohoštěním. V roce 2009 oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny p. Zdeňka Štefková, p. Marie Fojtíková, p. Rudolf Barta, p. Marie Bučková, p. Anička Šablaturová, p. Anička Bartová, p. Marie Kvardová, p. Josef Kovář a p. Ludmila Bílková.

10 Mezi naše kulturní aktivity počítáme návštěvy divadla Jiřího Myrona v Ostravě. V uplynulém roce jsme v tomto divadle shlédli: činohru R. Dahle Čarodějnice, operetu R. Frimla Tři mušketýři, opertetu E. Kálmána Fialka z Mortmartru, muzikál P. Stone, J. Styne, B. Merill Sugar (Někdo to rád horké), operetu V. Brázky Ztřeštěné námluvy a operatu J. Strausse - Netopýr. Na uskutečnění kulturních zájezdů se nemalou mírou podílí také obecní úřad, který nám přispívá na autobusovou dopravu, a proto chci poděkovat zastupitelstvu obce za podporu těchto akcí. Mezi další aktivity našeho klubu důchodců patří také poznávací zájezdy. V červnu jsme uspořádali zájezd na Hrčavu (obec na trojmení Česka Polska Slovenska), navštívili jsme Mosty u Jablunkova Gorolské muzeum, dále Jablunkov muzeum zápalek a folkloru Těšínska. Zájezd se velmi vydařil, protože nám přálo počasí. V září jsme se vydali na Lysou horu, kde jsme navštívili meteorologickou stanici a televizní vysílač. Tento zájezd nám znepříjemnil déšť, ale nás to neodradilo od dobré nálady. Zajeli jsme do Dobré, kde jsme si dali v restauraci Na sýpce dobrý oběd a poté jsme se přemístili do Nošovic na exkursi do pivovaru Radegast. Tam bylo také to nejlepší zakončení našeho zájezdu vždyť pivo nám všem moc chutnalo. Na závěr roku jsme v prosinci uspořádali zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme ve skanzenu viděli pravý Vánoční jarmark. Byla tam nejen nabídka dárků mnoha řemeslníků, ale také bohatý kulturní program vystupoval tam soubor Ondrášek z Nového Jičína a v Janíkové stodole pak dětský soubor Skoronice ze Skoronic. Zájezd jsme ukončili v Trojanovicích, kde jsme po dobrém obědě v hotelu Beskyd navštívili také vánoční výstavku perníčků a betlémů z perníku. Naše přátelská posezení se neodehrávají jen v místnosti klubu důchodců, na jaře jsme uspořádali pro naše členy a příznivce v areálu fotbalového hřiště smažení vaječiny a v létě a na podzim opékání klobás. Významnou akcí bylo uspořádání výstavky z historie obce Tichá. Zde se nám sešlo mnoho fotografií, různých předmětů, který byly v minulém století používány, ale také jsme měli možnost nahlédnout do kronik naší obce, hasičské kroniky, kroniky zahrádkářů a také kroniky našeho klubu důchodců. Zajímavé byly také rodokmeny některých tichavských rodin. Celkově lze výstavku hodnotit jako velice úspěšnou a tím chci poděkovat všem, kteří přispěli svými vlastními exponáty, fotografiemi a tak se podíleli na úspěšnosti této akce. Ještě jednou vřelý dík všem. Nakonec nesmíme zapomenout na přátelské setkávání s klubem důchodců z Paskova. V únoru jsme uspořádali papučový bál, na kterém vystoupili naší přátelé z Paskova. Byl to soubor Jiřinky předvedly svůj pestrý program a tím ukázaly, že i v důchodovém věku lze příjemně strávit svůj volný čas a potěšit i ostatní. Příjemné posezení zpestřil také lidový vyprávěč pan Jaroslav Zahrádka. Naši důchodci byli pozvání na oslavu Dne matek do Paskova, kde byl hezký bohatý program s pohoštěním. Další akcí byla také návštěva vinobraní v Paskově v měsíci říjnu. Ani v loňském roce nechyběla návštěva našich důchodkyň v družině základní školy. Přijali jsme pozvání p. učitelky Křístkové a v předvánočním čase jsme opět navštívili děti, které nám

11 zarecitovaly a se kterými jsme si v družné zábavě i zazpívali. Nakonec jsme si vzájemně popřáli příjemné vánoční svátky, dětem hodně dárků pod stromečkem a nám všem pevné zdraví a štěstí v novém roce. Alena Lipková, vedoucí klubu důchodců v Tiché Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, tak i v Tiché proběhla ve dnech ledna Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími chodili dům od domu, zpívali, recitovali a vybírali finanční příspěvky, které v tomto roce budou použity na dar lidem v nouzi a na rozvoj ošetřovatelské služby. Celkem se v regionu oblastní Charity Frenštát pod Radhoštěm vybralo ,00 Kč a 2EUR, z toho v Tiché vybrali koledníci ,00 Kč. Všem velmi děkujeme za štědré dary. TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Nezvykle brzy, ale vcelku úspěšně vykročili tichavští zápasníci do nového roku Z pověření svazu zápasu uspořádal zápasnický oddíl SK Jihlava dne MČR juniorů a žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Ondřej Šrámek, který si ve váze 35 kg vybojoval bronzovou medaili. Na nepopulárním 4. místě skončil Martin Šoukal, 53 kg, na 5. místě se umístili Matouš Ryška, 53 kg, a Adam Mechel, 66 kg. 9. místo obsadil Stanislav Šrámek, 42 kg, a 12. místo Jan Tesař, 59 kg. Jediný tichavský zástupce v juniorech Jan Zýrek, 84 kg, se umístil na slušném 6. místě. Z 20 zúčastněných oddílů družstvo Sokol Tichá obsadilo 4. příčku za vítězným Havlíčkovým Brodem, Sokolem Čechovice a Sokolem Hodonín. Dne uspořádal zápasnický oddíl Sokol Prostějov mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase řecko-římském za účasti 145 závodníků. Z tichavských kadetů si ve váze 50 kg

12 vybojoval bronzovou medaili Martin Šoukal. Další závodníci již na medaili nedosáhli. Adam Kudláček, váha 58 kg, skončil na 7. místě, Jan Tesař, váha 58 kg, na 10. místě a Jakub Jurek, váha 63 kg, rovněž na 10. místě. V seniorské kategorii 84 kg se umístil Pavel Bordovský na konečném 8. místě. Dne se uskutečnilo v Hradci Králové mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. Po roční pauze kvůli zranění se na žíněnku vrátil junior Jiří Zátopek ve váhové kategorii 120 kg a předvedl, že nezapomněl ještě zápasit. Na body porazil loňského mistra ČR Švedu z Hellas Brno. Ve finálovém boji o první místo nestačil na šestinásobného mistra ČR Kieswettera z Olympu Praha, se kterým prohrál o jeden bod a skončil na výborném stříbrném stupni. Bronzovou medaili v žácích si vybojoval Martin Šoukal, 53 kg, který ve finálovém boji o třetí místo porazil na lopatky Stoklasu z Kladna. Těsně za stupni vítězů skončil na čtvrtém místě Adam Mechel, 66 kg, a na devátém místě se umístil Jan Tesař, 59 kg. Zápasnický oddíl Trenčianská Turná uspořádal v Trenčíně dne druhý ročník mezinárodního turnaje v zápase ř.ř. pro žáky a přípravku. Tichavský žák Adam Mechel, 66 kg, kvůli zranění ukončil soutěž na 8. místě. Velmi dobře si vedla naděje tichavského zápasu Miroslav Vašinka, 32 kg. Přesvědčivě vyhrál svou skupinu, když postupně porazil na lopatky soupeře ze Staré Ĺubovně, Modran, Bánovců, Kladna a z Maďarska. Prohrál pouze ve finálovém boji o 1. místo s Halaszem z Kladna a tím si vybojoval stříbrnou medaili. Na mezinárodním turnaji k příležitosti 51 let zápasu v Meziboří dne Miroslav Vašinka porazil čtyři soupeře a svým pěkným výkonem získal zlatou medaili. Na této soutěži startoval za Loko Krnov, které skončilo na 3. místě ze 17 oddílů. Náš další nadějný zápasník Ondřej Šrámek byl vybrán okresní komisí ČSTV za dobré výsledky v roce 2009 do desítky sportovců okresu. Je to příjemné zjištění, že okresní komise bere na vědomí i výkony mladých sportovců. Dále bych chtěl pozvat širokou tichavskou veřejnost na Turnaj ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky a kadety který se uskuteční tělocvičně. Začátek turnaje je hodin v tichavské Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu

13

14 Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky anebo na vycházky do přírody a tady mohou - nejen pro hasiče - nastat perné chvíle. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého trávního porostu, aniž by si uvědomili, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahradkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až ,00 Kč. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a d alších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasičí ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše ,00 Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše ,00 Kč. nprap. Dagmar Benešová vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

15 Informace z obecní knihovny Koncem roku 2009 ukončila své návštěvy místní knihovny p. Božena Marková nejstarší a zároveň nejdélo docházející čtenářka. Její první návštěva knihovny byla a za posledních osm let přečetla průměrné 65 knih ročně. Chtěl bych jí tímto poděkovat a popřát hodně zdraví do dalších let. A teď trochu statistiky k uplynulému období: - počet aktivních čtenářů 79 ( z toho do 15 let 22, 18 členů bylo vyřazeno minimálně 1 rok neměli žádnou výpůjčku) - celkový počet návštěvníků 1023 (z toho 649 registrovaných čtenářů, 214 využívajících internet, zbývající počet jsou návštěvy dětí ze ZŠ - 4x, a doprovod registrovaných čtenářů - celkový počet vypůjček knih časopisů Závěrem chci jménem všech čtenářů poděkovat za knižní dary pro knihovnu těmto našim občanům: L. Čápovi, R. Lukešovi, D. Večeřovi, N. Ambrožové, J. Jurajdovi, J. Hášové, S. Knollovi, B. Mladěnkovi, K. Gilarové, M. Bučkové, K. Zdarsové, L. Jurkovéa J. Pavlíčkové. Jiří Vraspír, knihovník Sociální komise při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ zbytky látek) nepoškozené Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek Obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

16 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: středa čas: místo: hodin vestibul kulturního domu v Tiché Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka je organizována pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

17 Honební společenství Tichá Mniší Vás srdečně zve na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se bude konat v sobotu 17. dubna 2010 ve 14 hodin v budově mysliveckého areálu v Tiché s tímto programem: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Zpráva předsedy honebního společenství 4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva revizní komise 6. Diskuze, závěr Upozornění: Honebné za pronájem honebních pozemků se bude vyplácet od 13 hodin. Honebné činí 6,00 Kč za každý ha. Nevyzvednuté zůstává každému v pokladně honebního společenství. Klub důchodců v Tiché: Zveme Vás na zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, a to ve středu 28. dubna 2010 na balet P. I. Čajkovského LABUTÍ JEZERO Cena vstupenky: 130,00 Kč balkon, 90,00 Kč přízemí Odjezd autobusu je stanoven na 17,15 hodin od Fojtství a dále pak po stanovištích v Tiché. Zájemci o toto představení se mohou hlásit v klubu důchodců anebo u p. Aleny Lipkové, Tel

18 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslav P i s k o ř Alois K u t ě j Věra J a n d o v á Pavla Ž a b k o v á 75 let Marie Ž á č k o v á 80 let Štěpánka A d a m c o v á 85 let Jiří F o j t í k 86 let Anežka H a v l á k o v á Zdeňka J a n e č k o v á Marie B u č k o v á 87 let Marie B u c h b a u e r o v á Josef H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 88 let Anastázie F i l i p o v á 89 let Jan P a r m a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 50 let manželství zlatou svatbu - oslavili: Eliška a Mojmír M a r a l í k o v i 60 let manželství diamantovou svatbu oslavili:

19 Ludmila a Miroslav Č u l á k o v i B L A H O P Ř E J E M E

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá

12/272:1) schvaluje zakoupení konvektovamatu a digestoře e do školní jídelny při Základní škole a. silnice III/48310 darovací smlouvou na Obec Tichá č.2/2009 Usnesení č. 12 zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 8. června 2009: 12/264:1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 8. června 2009 12/265:1) volí předsedu návrhové

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík

Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík Vážení spoluobčané, Ani se to nezdá,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2013, který ohlašuje a vítá příchod jara. Jelikož zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, dovolte mi, abych s drobným

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Proslov starosty města

Proslov starosty města V TOMTO VYDÁNÍ: Únor 2011/01 Přehled místních poplatků na území města Sezimova Ústí v roce 2011 Sčítání lidu 2011 krok za krokem Informace ze Správy Města Sezimovo Ústí Informace o vyúčtování služeb spojených

Více

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013 Turnaj ve stolním tenisu Vánoční besídka Klub maminek Maškarní ve školce Jak roste naše škola Rodiče kobylnických dětí byli od vzniku samostatné kobylnické

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více