č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:"

Transkript

1 č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne : 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané /381:1) volí předsedu návrhové komise: p. Miroslava Hoppa 2) volí členy návrhové komise: p. Josefa Jurajdu, MUDr. Miluši Adamcovou 16/382:1) určuje ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: p. Jana Bobka, p. Zdeňka Švrčka 16/383:1) bere na vědomí kontrolu usnesení č. 15/2009 zasedání zastupitelstva obce 16/384:1) bere na vědomí informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Tichá 2) konstatuje po ověření, že Územní plán Tichá není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 3) vydává dle 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Tichá opatření obecné povahy č. 1/ /385:1) schvaluje vyřazení majetku: 1NIM0008 územní plán obce ,00 Kč 1NIM0007 změna územního plánu ,00 Kč 1NIM0006 změna územního plánu ,00 Kč Celkem ,00 Kč 16/386:1) bere na vědomí rozhodnutí starosty obce č. 57/2010/1, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/ /387:1) ruší bod usnesení č. 15/360/1 16/388:1) schvaluje prodej pozemku parc. č. 464/7 o výměře 83 m2 p. Martinu Pavlíčkovi, Tichá 474, Tichá, za cenu 11,25 Kč / 1 m2 + úhrada nákladů souvisejících s prodejem 16/389:1) ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Luboše Žabku,starostu obce. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká odvoláním zastupitelstvem obce. 16/390:1) souhlasí s úplným odstraněním dubu na pozemku parc. č. 186 ve středu obce 16/391:1) schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tichá stávající kategorie JPO V. jako svou organizační složku obce

2 16/392:1) bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ Mgr. Ilony Hrdé o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2010/2011 2) bere na vědomí Rozbor hospodaření školy za rok 2009 Základní školy a mateřské školy Tichá, příspěvkové organizace 3) bere na vědomí informaci o nutnosti opravy suterénu budovy školní jídelny v budově MŠ 16/393:1) bere na vědomí informaci o možnosti povolení změny blokační lhůty při případném prodeji plynofikačního řádu, jehož výstavba byla financována také z prostředků fondu životního prostředí 16/394:1) schvaluje poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů v Tiché ve výši 5 000,00 Kč Finanční úřad v Kopřivnici dává na vědomí, že v druhé polovině měsíce dubna budou rozesílány nové přepočtené výměry týkající se daně z nemovistostí, a to přímo na adresu daňových poplatníků. Daň budete moci uhradit přiloženou složenkou (u těchto složenek se nehradí poštovné) anebo přímo do pokladny Finančního úřadu v Kopřivnici. Od měsíce dubna budou opět rozmístěny hnědé kontejnery na biologický odpad na již známá stanoviště. První vývoz bude po , následně každý týden. Pro informovanost ještě znovu upřesňujeme stanoviště těchto kontejnerů: - točna u Pavlíčků (směr Kunčice p. O.) - horní konec trafostanice u Adamce - u místního hřbitova - za garážema u ZD Tichá - u ČOV - vedle domu p. Žáčka, T u Šťastné Termíny vývozu popelnic a tříděných odpadů fa AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Frýdlant n.o. v II. čtvrtletí 2010: - popelnice: (vždy středa, sudý týden) duben , květen , červen , , papír: (vždy čtvrtek, sudý týden) duben , květen ,

3 červen , plasty: (vždy pátek, sudý týden) duben , květen , červen , nápojové kartony: první pondělí v měsíci V dolní části obce u stolařství probíhá rekonstrukce původní zborcené opěrné zdi potoka Tichávka v kritických úsecích silnice III/4864, včetně mostového objektu. Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava, příspěvková organizace.. Uvedené práce budou dokončeny během II. čtvrtletí OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ: na těchto stanovištích: 11 - u Vašíčkova mostu 11,20 - zastávka Adamec 11,40 - u budovy obecního úřadu 12 - u Genzerova mostu 12,20 - stolařství dolní konec 15 - Žuchov u domu p. Nowaka, T ,15 - Žuchov u domu p. Gochové, T ,30 - u budovy obecního úřadu Majitelé psů budou hradit poplatek za očkování ve výši 120,00 Kč za 1 psa veterinárnímu lékaři. Dle rozhodnutí Státní veterinární správy bude nyní očkování prováděno 1x za dva roky. Platba místních poplatků v r. 2010: Žádáme majitele psů, kteří opomněli uhradit místní poplatek za psa do konce splatnosti tohoto poplatku, tj. do , aby přišli na obecní úřad tuto úhradu provést!!! Ještě připomínáme, že tento poplatek se platní za psa od 3 měsíců stáří. MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na r dle OZV č. 1/2009: - splatnost sazba 300,00 Kč na 1 poplatníka ( osoba s trvalým pobytem, nebo osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci) Uvedené místní poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce nebo převodem z vašeho účtu ( č. účtu obce /0100), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti.

4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REOPUBLIKY: Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech května V naší obci je utvořen jeden volební okrsek, jehož sídlo bude v místnosti klubu důchodců na obecním úřadě. První den voleb začíná hlasování ve hodin a končí ve hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Jarní svoz odpadů Sběr nebezpečných odpadů bude proveden v sobotu 17. dubna 2010 mobilním způsobem na těchto stanovištích v obci: pěstitelská pálenice hodin střed obce parkoviště hodin dolní prodejna hodin Sběr objemných odpadů bude proveden v pátek 16. dubna a v sobotu 17. dubna 2010 do kontejnerů přistavených obcí na jednotlivá stanoviště, a to: pátek ,00 15,30 hodin Žuchov u domu p. Nowaka, T ,30 16,00 hodin Žuchov AUTOPLECHY Zátopek 16,15 16,30 hodin Niva u domu p. Dědice, T ,45 17,00 hodin Pružiny u domu p. Rečka, T 283 sobota ,00 12,00 hodin u Vašíčkova mostu 10,15 12,15 hodin u pěstitelské pálenice 10,30 12,30 hodin střed obce parkoviště 13,00 15,00 hodin u střediska ZD Tichá

5 13,15 15,15 hodin u ČOV 13,30-15,30 hodin u dolní prodejny 13,45 15,45 hodin u domu p. Janče, T 33 Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010 místním sborem dobrovolných hasičů. Železný šrot připravte k hlavní silnici až v sobotu ráno. Pokud budete odevzdávat větší množství šrotu, oznamte tuto skutečnost na obecní úřad, aby šrot byl odvezen přímo od vašeho domu. Do části Žuchov, Pružiny a Niva nebudou hasiči zajíždět, pouze na základě vašeho telefonického oznámení o odevzdání většího množství šrotu. Telefon na OU: Statistické ohlédnutí k r Ke dni měla naše obec 1701 obyvatel, z toho bylo 829 mužů a 872 žen. V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 10 sňatků, z toho 2 byly uzavřeny v místním kostele. Následující tabulka nám znázorňuje pohyb obyvatel obce v průběhu roku 2009: Celkem z toho muži ženy K narozeno zemřelo přistěhováno odstěhováno K Věnujme ještě tichou vzpomínku našim spoluobčanům, kteří nás v loňském roce opustili: Josefa Hubeňáková Josef Krpec Bedřiška Šrubařová Miroslav Badáč Marie Janáková Jan Janotka Marie Čuláková Josef Petr Věra Luštinská Josef Čajánek Marie Krpcová Antonín Mrkva Blanka Pustková Josef Mičulek Jiřina Petrová Josef Čulák Štěpánka Jurková Josef Špaček Josef Volek Miroslav Fojtášek Pavel Hilšer

6 Jak žádat o důchod v roce 2010 Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošní rok, mohlo by vás zajímat, co všechno musíte doložit, aby se vyřizování zbytečně neprotáhlo... I po musíte splnit dvě základní podmínky - dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce uplynulém. Jak žádat o důchod v roce 2010? Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat. Co musíte předložit, když žádáte o důchod Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, doklady prokazující zaměstnání v cizině,

7 chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj., evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ. Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu, úmrtní list zesnulého, oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod, rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod. Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ. Pokud chybí nějaké podklady, délka vyřízení žádosti se protáhne Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu. Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu). Výplata důchodu Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. A to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod přiznaný od data spadajícího do období po , důchodce bude hradit ČSSZ náklady za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce,

8 jimž byl důchod přiznán od data spadajícího do období po , avšak od jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová povinnost se rovněž nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč. Proti rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po , lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají u kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby. Svatava Nová, MěÚ Frenštát p. R., sociální odbor Pomůže v rozvoji sociálních služeb Podzimní výhled rozvoje sociálních služeb, kdy byl na zasedáních Zastupitelstev města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, má svou podobu v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb města Frenštát pod Radhoštěm a obcí na území správního obvodu na rok Tento akční plán popisuje stávající služby a předkládá nové priority vedoucí k rozvoji sociálních služeb. Sociálními službami, ve smyslu akčního plánu, nejsou pouze služby podle zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních službách v platném znění, ale i služby, které s nimi úzce souvisejí a pomáhají rozvíjet sociální začleňování vybraných cílových skupin obyvatel. Stávající a zároveň podporované jsou: - pečovatelská služba - organizace působící v oblasti volného času seniorů - Mateřské centrum Klubíčko - organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže - půjčovna kompenzačních pomůcek - denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením - Klub Kryt-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zajištění informovanosti o systému sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu, včetně konání Dne sociálních služeb - komunitní plánování sociálních služeb ve Frenštátě a v obcích jeho správního obvodu K novým prioritám roku 2010 patří: - zřízení sociálně terapeutických dílen - zřízení noclehárny, centra denních služeb a zajištění terénní služby - zajištění bezbariérovosti veřejných prostor - rozšíření nabídky pobytových služeb pro seniory - zřízení osobní asistence Akční plán rozvoje sociálních služeb je průběžně monitorován a aktualizován. Na rozvoji sociálních služeb mají svůj díl uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé, kteří pracují v pracovních skupinách komunitního plánování.

9 Pro připomenutí, jsou to: I. Senioři, II. Rodina a děti, III. Zdravotně postižení, IV. Občané v nepříznivé životní situaci a občané společensky nepřizpůsobiví. Zapojte se do činnosti pracovních skupin, budete mít možnost podílet se na rozvoji sociálních služeb dle vašich potřeb. Více informací naleznete na webových stránkách města Frenštát p.r. Informace o poskytovatelích sociálních služeb pro oblast Frenštátsko naleznete v Mapě sociálních služeb na odboru sociálních věcí, na recepci městského úřadu, na obecních úřadech obcí správního obvodu. Helena Nedvědová, koordinátorka komunitního plánování pro Frenštátsko Zápis dětí do MŠ Zápis dětí do Mateřské školy Tichá proběhne ve dnech 3. a vždy od 8,00 hod. do 14,00 hod. Děti budou k předškolnímu vzdělávání umísťovány podle těchto kritérií: - děti s trvalým bydlištěm v obci Tichá - děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odročenou školní docházkou - děti s celodenní docházkou /přednost při přijímání budou mít děti s celoroční a celoměsíční docházkou před dětmi, které žádají docházku do MŠ pouze část roku nebo je jejich délka pobytu omezena na dobu 4hod. denně nebo 5 dnů v měsíci/ - děti zaměstnaných rodičů - děti řádně očkované / 50 zákona č.258/2000sb./ - děti podle dosaženého věku v době zahájení školního roku. Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do MŠ, vyzvednou si všechny potřebné formuláře a během 30ti dnů budou informováni o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Hana Špačková, MŠ Tichá Zpráva z klubu důchodců za r Naše setkávání v klubu důchodců se i v roce 2009 uskutečňovalo každou lichou středu v měsíci vždy v době od 15 do 18 hodin. Slavnostní setkání našich členů se koná u příležitosti kulatých a půlkulatých narozenin s hudbou a s pohoštěním. V roce 2009 oslavili kulaté a půlkulaté narozeniny p. Zdeňka Štefková, p. Marie Fojtíková, p. Rudolf Barta, p. Marie Bučková, p. Anička Šablaturová, p. Anička Bartová, p. Marie Kvardová, p. Josef Kovář a p. Ludmila Bílková.

10 Mezi naše kulturní aktivity počítáme návštěvy divadla Jiřího Myrona v Ostravě. V uplynulém roce jsme v tomto divadle shlédli: činohru R. Dahle Čarodějnice, operetu R. Frimla Tři mušketýři, opertetu E. Kálmána Fialka z Mortmartru, muzikál P. Stone, J. Styne, B. Merill Sugar (Někdo to rád horké), operetu V. Brázky Ztřeštěné námluvy a operatu J. Strausse - Netopýr. Na uskutečnění kulturních zájezdů se nemalou mírou podílí také obecní úřad, který nám přispívá na autobusovou dopravu, a proto chci poděkovat zastupitelstvu obce za podporu těchto akcí. Mezi další aktivity našeho klubu důchodců patří také poznávací zájezdy. V červnu jsme uspořádali zájezd na Hrčavu (obec na trojmení Česka Polska Slovenska), navštívili jsme Mosty u Jablunkova Gorolské muzeum, dále Jablunkov muzeum zápalek a folkloru Těšínska. Zájezd se velmi vydařil, protože nám přálo počasí. V září jsme se vydali na Lysou horu, kde jsme navštívili meteorologickou stanici a televizní vysílač. Tento zájezd nám znepříjemnil déšť, ale nás to neodradilo od dobré nálady. Zajeli jsme do Dobré, kde jsme si dali v restauraci Na sýpce dobrý oběd a poté jsme se přemístili do Nošovic na exkursi do pivovaru Radegast. Tam bylo také to nejlepší zakončení našeho zájezdu vždyť pivo nám všem moc chutnalo. Na závěr roku jsme v prosinci uspořádali zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme ve skanzenu viděli pravý Vánoční jarmark. Byla tam nejen nabídka dárků mnoha řemeslníků, ale také bohatý kulturní program vystupoval tam soubor Ondrášek z Nového Jičína a v Janíkové stodole pak dětský soubor Skoronice ze Skoronic. Zájezd jsme ukončili v Trojanovicích, kde jsme po dobrém obědě v hotelu Beskyd navštívili také vánoční výstavku perníčků a betlémů z perníku. Naše přátelská posezení se neodehrávají jen v místnosti klubu důchodců, na jaře jsme uspořádali pro naše členy a příznivce v areálu fotbalového hřiště smažení vaječiny a v létě a na podzim opékání klobás. Významnou akcí bylo uspořádání výstavky z historie obce Tichá. Zde se nám sešlo mnoho fotografií, různých předmětů, který byly v minulém století používány, ale také jsme měli možnost nahlédnout do kronik naší obce, hasičské kroniky, kroniky zahrádkářů a také kroniky našeho klubu důchodců. Zajímavé byly také rodokmeny některých tichavských rodin. Celkově lze výstavku hodnotit jako velice úspěšnou a tím chci poděkovat všem, kteří přispěli svými vlastními exponáty, fotografiemi a tak se podíleli na úspěšnosti této akce. Ještě jednou vřelý dík všem. Nakonec nesmíme zapomenout na přátelské setkávání s klubem důchodců z Paskova. V únoru jsme uspořádali papučový bál, na kterém vystoupili naší přátelé z Paskova. Byl to soubor Jiřinky předvedly svůj pestrý program a tím ukázaly, že i v důchodovém věku lze příjemně strávit svůj volný čas a potěšit i ostatní. Příjemné posezení zpestřil také lidový vyprávěč pan Jaroslav Zahrádka. Naši důchodci byli pozvání na oslavu Dne matek do Paskova, kde byl hezký bohatý program s pohoštěním. Další akcí byla také návštěva vinobraní v Paskově v měsíci říjnu. Ani v loňském roce nechyběla návštěva našich důchodkyň v družině základní školy. Přijali jsme pozvání p. učitelky Křístkové a v předvánočním čase jsme opět navštívili děti, které nám

11 zarecitovaly a se kterými jsme si v družné zábavě i zazpívali. Nakonec jsme si vzájemně popřáli příjemné vánoční svátky, dětem hodně dárků pod stromečkem a nám všem pevné zdraví a štěstí v novém roce. Alena Lipková, vedoucí klubu důchodců v Tiché Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, tak i v Tiché proběhla ve dnech ledna Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími chodili dům od domu, zpívali, recitovali a vybírali finanční příspěvky, které v tomto roce budou použity na dar lidem v nouzi a na rozvoj ošetřovatelské služby. Celkem se v regionu oblastní Charity Frenštát pod Radhoštěm vybralo ,00 Kč a 2EUR, z toho v Tiché vybrali koledníci ,00 Kč. Všem velmi děkujeme za štědré dary. TJ Sokol Tichá oddíl zápasu: Nezvykle brzy, ale vcelku úspěšně vykročili tichavští zápasníci do nového roku Z pověření svazu zápasu uspořádal zápasnický oddíl SK Jihlava dne MČR juniorů a žáků v zápase řecko-římském. Z tichavských zápasníků si nejlépe vedl Ondřej Šrámek, který si ve váze 35 kg vybojoval bronzovou medaili. Na nepopulárním 4. místě skončil Martin Šoukal, 53 kg, na 5. místě se umístili Matouš Ryška, 53 kg, a Adam Mechel, 66 kg. 9. místo obsadil Stanislav Šrámek, 42 kg, a 12. místo Jan Tesař, 59 kg. Jediný tichavský zástupce v juniorech Jan Zýrek, 84 kg, se umístil na slušném 6. místě. Z 20 zúčastněných oddílů družstvo Sokol Tichá obsadilo 4. příčku za vítězným Havlíčkovým Brodem, Sokolem Čechovice a Sokolem Hodonín. Dne uspořádal zápasnický oddíl Sokol Prostějov mistrovství ČR kadetů a seniorů v zápase řecko-římském za účasti 145 závodníků. Z tichavských kadetů si ve váze 50 kg

12 vybojoval bronzovou medaili Martin Šoukal. Další závodníci již na medaili nedosáhli. Adam Kudláček, váha 58 kg, skončil na 7. místě, Jan Tesař, váha 58 kg, na 10. místě a Jakub Jurek, váha 63 kg, rovněž na 10. místě. V seniorské kategorii 84 kg se umístil Pavel Bordovský na konečném 8. místě. Dne se uskutečnilo v Hradci Králové mistrovství ČR juniorů a žáků v zápase ve volném stylu. Po roční pauze kvůli zranění se na žíněnku vrátil junior Jiří Zátopek ve váhové kategorii 120 kg a předvedl, že nezapomněl ještě zápasit. Na body porazil loňského mistra ČR Švedu z Hellas Brno. Ve finálovém boji o první místo nestačil na šestinásobného mistra ČR Kieswettera z Olympu Praha, se kterým prohrál o jeden bod a skončil na výborném stříbrném stupni. Bronzovou medaili v žácích si vybojoval Martin Šoukal, 53 kg, který ve finálovém boji o třetí místo porazil na lopatky Stoklasu z Kladna. Těsně za stupni vítězů skončil na čtvrtém místě Adam Mechel, 66 kg, a na devátém místě se umístil Jan Tesař, 59 kg. Zápasnický oddíl Trenčianská Turná uspořádal v Trenčíně dne druhý ročník mezinárodního turnaje v zápase ř.ř. pro žáky a přípravku. Tichavský žák Adam Mechel, 66 kg, kvůli zranění ukončil soutěž na 8. místě. Velmi dobře si vedla naděje tichavského zápasu Miroslav Vašinka, 32 kg. Přesvědčivě vyhrál svou skupinu, když postupně porazil na lopatky soupeře ze Staré Ĺubovně, Modran, Bánovců, Kladna a z Maďarska. Prohrál pouze ve finálovém boji o 1. místo s Halaszem z Kladna a tím si vybojoval stříbrnou medaili. Na mezinárodním turnaji k příležitosti 51 let zápasu v Meziboří dne Miroslav Vašinka porazil čtyři soupeře a svým pěkným výkonem získal zlatou medaili. Na této soutěži startoval za Loko Krnov, které skončilo na 3. místě ze 17 oddílů. Náš další nadějný zápasník Ondřej Šrámek byl vybrán okresní komisí ČSTV za dobré výsledky v roce 2009 do desítky sportovců okresu. Je to příjemné zjištění, že okresní komise bere na vědomí i výkony mladých sportovců. Dále bych chtěl pozvat širokou tichavskou veřejnost na Turnaj ve volném stylu pro přípravku, mladší a starší žáky a kadety který se uskuteční tělocvičně. Začátek turnaje je hodin v tichavské Zdeněk Liška, vedoucí oddílu zápasu

13

14 Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky anebo na vycházky do přírody a tady mohou - nejen pro hasiče - nastat perné chvíle. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do vypalování suchého trávního porostu, aniž by si uvědomili, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahradkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až ,00 Kč. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a d alších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu středisku Frýdek-Místek na číslo nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasičí ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše ,00 Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše ,00 Kč. nprap. Dagmar Benešová vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

15 Informace z obecní knihovny Koncem roku 2009 ukončila své návštěvy místní knihovny p. Božena Marková nejstarší a zároveň nejdélo docházející čtenářka. Její první návštěva knihovny byla a za posledních osm let přečetla průměrné 65 knih ročně. Chtěl bych jí tímto poděkovat a popřát hodně zdraví do dalších let. A teď trochu statistiky k uplynulému období: - počet aktivních čtenářů 79 ( z toho do 15 let 22, 18 členů bylo vyřazeno minimálně 1 rok neměli žádnou výpůjčku) - celkový počet návštěvníků 1023 (z toho 649 registrovaných čtenářů, 214 využívajících internet, zbývající počet jsou návštěvy dětí ze ZŠ - 4x, a doprovod registrovaných čtenářů - celkový počet vypůjček knih časopisů Závěrem chci jménem všech čtenářů poděkovat za knižní dary pro knihovnu těmto našim občanům: L. Čápovi, R. Lukešovi, D. Večeřovi, N. Ambrožové, J. Jurajdovi, J. Hášové, S. Knollovi, B. Mladěnkovi, K. Gilarové, M. Bučkové, K. Zdarsové, L. Jurkovéa J. Pavlíčkové. Jiří Vraspír, knihovník Sociální komise při Obecním úřadě v Tiché VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ zbytky látek) nepoškozené Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek Obuv veškerou nepoškozenou VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

16 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: středa čas: místo: hodin vestibul kulturního domu v Tiché Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka je organizována pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

17 Honební společenství Tichá Mniší Vás srdečně zve na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU která se bude konat v sobotu 17. dubna 2010 ve 14 hodin v budově mysliveckého areálu v Tiché s tímto programem: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Zpráva předsedy honebního společenství 4. Zpráva o hospodaření 5. Zpráva revizní komise 6. Diskuze, závěr Upozornění: Honebné za pronájem honebních pozemků se bude vyplácet od 13 hodin. Honebné činí 6,00 Kč za každý ha. Nevyzvednuté zůstává každému v pokladně honebního společenství. Klub důchodců v Tiché: Zveme Vás na zájezd do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, a to ve středu 28. dubna 2010 na balet P. I. Čajkovského LABUTÍ JEZERO Cena vstupenky: 130,00 Kč balkon, 90,00 Kč přízemí Odjezd autobusu je stanoven na 17,15 hodin od Fojtství a dále pak po stanovištích v Tiché. Zájemci o toto představení se mohou hlásit v klubu důchodců anebo u p. Aleny Lipkové, Tel

18 J U B I L A N T I: Srdečné blahopřání pro všechny jubilanty dožívající se významných životních jubileí ve II. čtvrtletí let Jaroslav P i s k o ř Alois K u t ě j Věra J a n d o v á Pavla Ž a b k o v á 75 let Marie Ž á č k o v á 80 let Štěpánka A d a m c o v á 85 let Jiří F o j t í k 86 let Anežka H a v l á k o v á Zdeňka J a n e č k o v á Marie B u č k o v á 87 let Marie B u c h b a u e r o v á Josef H o l u b Aloisie A d a m c o v á Marie R e č k o v á 88 let Anastázie F i l i p o v á 89 let Jan P a r m a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 50 let manželství zlatou svatbu - oslavili: Eliška a Mojmír M a r a l í k o v i 60 let manželství diamantovou svatbu oslavili:

19 Ludmila a Miroslav Č u l á k o v i B L A H O P Ř E J E M E

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 28.2.2013 usnesením č. Z-2013/1/29

Více

ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY

ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY Golfový club Lipiny Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava Moravská Ostrava ZÁSADY ČLENSTVÍ V GOLFOVÉM CLUBU LIPINY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Výbor Golfového clubu Lipiny se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020,

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1.Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/002/14 Č. j.: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více