ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora."

Transkript

1 ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

2 VZTAH MYTOLOGIE A FILOSOFIE Filein + sophia mýtus - narativní charakter, jevy popisuje, není živý a nemění se, nepoužívá argumenty filosofie naopak = používá argumentaci, pracuje s pojmy hypotéza (předpoklad) a teze (potvrzený předpoklad) filosofie není jen přeformování mytických představ pomocí filosofické terminologie mohou existovat společně, filosofie často používá obrazů, které používá mytologie (hlavně v počátcích, aby to bylo srozumitelné) mýty = pracovní nářadí filosofie (v počátcích) postupné vyřazování mytologických prvků z filosofie = proces demytologizace filosofie

3 VZTAH FILOSOFIE A TEOLOGIE teologie ve smyslu slova o Bohu existuje jen v křesťanství (případně v judaismu a v islámu) v jiných náboženstvích se nikdo neptá, co je Bůh, jak vypadá, jaké má vlastnosti x Bůh je prostě Bohem (event. bohové jsou bohy) a nijak se neinterpretuje teologie jako věda vznikla pod vlivem antické filosofie, až ve 3. století po Kr. teologie a filosofie mají společné otázky, na které se snaží najít odpovědi; teologie používá filosofický pojmový aparát, trojiční teologie například nejde vysvětlit bez použití filosofie

4 VZTAH FILOSOFIE A VĚDY na počátku byly všechny vědní obory součástí fil. - od st. se jednotlivé vědy odpoutaly od filosofie (etika a psych až 20. st.!) čím praktičtější věda, tím rychleji se oddělila filosofie je jako jediná věda schopna vysvětlit sama sebe x např. fyzika, pokud chce vysvětlit účel své vědy, poslání a dopad na lidstvo, musí pro to použít filosofii a její pojmový aparát (platí i pro humanitní a společenské vědy)

5 FILOSOFIE STARÉ INDIE Kolem roku 1900 př.kr Árjové Védské období 1500 až 500 př.kr. rozsah cca 6xvětší než Bible; védy příručky indických kněží Hymny Rgvédu jedna z nejstarších literárních památek lidstva vůbec Dělení: Mantry hymny, modlitební formule Bráhmany návody na správné užití formulí, pravidla pro oběti Áranjaky lesní texty - poustevníci Upanišady tajné nauky filosofie, upa - blízko, sad - sedět

6 FILOSOFIE STARÉ INDIE Fil. paralelní s hinduistickým nábož. systémem. Kastovní systém varny: Brahmáni kněží Kšatrijové vládcové králové a bojovníci Vajšjové svobodní obchodníci, zemědělci Šúdrové Párjové zapuzení Původní kmeny váleční zajatci a otroci nedotykatelní (špatně nedotknutelní) kolem 40 milionů

7 Védské AUM (ÓM) se stalo symbolem nejvyššíh o božství a zároveň zvukem, který stvořil svět.

8 Šiva Bůh ničitel, patří k nejuctívanějším. Jeho atributem je falický symbol plodnost zvaný lingam. Spojení s jógou, nazývá se i Mahájógin - Veliký jógin nebo Jóganátha - Pán jógy.

9 Višnu Bůh udržovatel. Chrání bohy, lidi i svět před zánikem a dává jim schopnost a možnost existence. Často, když ve světě upadal mravní řád, sestupoval na zem jako atavára (vtělení), kdy na sebe bral nejrůznější podoby. Některé byli zvířecí, jiné lidské. Nejznámější z nich jsou Vámana, Ráma a Kršna.

10 Brahma Stvořitel. Spolu s Višnou a Šivou nad ost. bohy. Má nejméně uctívačů - je dáno jeho charakterem: jako stvořitel již svůj úkol vykonal. Většinou je zobrazovám jako červený muž se čtyřmi tvářemi.

11 Kálí Jedna z podob bohyně Párvatí, většinou zobrazována s černou pletí, vyceněnými zuby, dlouhým vyplazeným jazykem a hrozivým výrazem ve tváři. Její hněv je třeba usmiřovat krvavými oběťmi.

12 Sarasvatí Bohyně učenosti, řeči a umění, tvůrkyně sanskrtu a sanskrtského písma. Sarasvatí je chotí stvořitele všech živých Brahmy.

13 Lakšmí Bohyně štěstí, manželka Višnua. Uctívají ji především ženy domácími obřady a modlitbami, které jí mají přimět k tomu, aby se usadila v domě. Neboť, kde bydlí Lakšmí, tam stále vládne domácí štěstí a blahobyt.

14 Ganéša Syn boha Šivy, zobrazován se sloní hlavou. Je dárcem úspěchu v podnikání, odstraňovatel překážek a nebezpečí. Proto je třeba se mu poklonit před započetím jakéhokoli díla.

15 FILOSOFIE STARÉ INDIE Vnímání života jako strasti Átman a brahma Brahma modlitba, zaklínání, posvátné vědění obecný tvůrčí princip, velká duše světa, která spočívá v sobě samé, vše z ní vyšlo a vše v ní spočívá. Átman dech, duše, podstata, vlastní já, bytost, nevnitřnější jádro našeho já (psyché od které oddělmí chtění, myšlení, cítění naše podstata) Brahma a átman jsou jedno, átma je brahma v nás. Smysle je znovu se spojit mókša - vysvobození

16 FILOSOFIE STARÉ INDIE Pravda není přístupná rozumu, nelze ji uchopit slovy. I vyvolený k ní může proniknout jen po dlouhé cestě posty, soustředění, mlčení, usebrání a sebekázeň. Svět je přelud mája Nauka o reinkarnaci karma (čin, zákon činů) sansára (koloběh životů, opětovné umírání a rození

17 FILOSOFIE STARÉ INDIE Bhagavadgíta - součást eposu Mahábháraty (Velkého vypravování o Bharatovcích). Dialog mezi Pánduovcem Ardžunou a jeho vozatajem Kršnou (ztělesnění Boha Višnua) K rozhovoru mezi Kršnou a Ardžunou dochází v nejdramatičtějším úseku děje - Ardžuna si uvědomuje, že v šicích nepřítele stojí jeho příbuzní a přátelé a že by se dopustil hrozného činu, kdyby měl proti nim bojovat. Raději se chce od nich nechat zabít. Kršna pomáhá tento konflikt řešit Ardžunovi tím, že mu odhaluje povahu všech procesů tajemství lidského života a osudu, pravou podstatu všech procesů probíhajících v hmotné přírodě i jejich pravého původce a nakonec se mu dává poznat v plné své božské nádheře jako nejvyšší pán všech bytostí. Ukazuje mu, že skutečné lidské já (vtělený duch, který je součástí vesmírného duchovního principu) je zcela nezávislé na tělesné schránce člověka, nepodílí se na jejích činech ani utrpeních.

18 FILOSOFIE STARÉ INDIE Ardžuna tam spatřil stát otce, dědy, učitele a strýce a přátele v obou vojscích. A když spatřil, jak jsou všichni příbuzní rozestavěni, prostoupil ho hluboký soucit a sklíčený pravil: Ó Kršno, když vidím své vlastní příbuzné, chtivé boje, údy mi malátní, vysychá mi v ústech, chvěji se po celém těle a vlasy se mi ježí. Vznešený pravil : Ardžuno, odkud pochází tato tvá ochablost v nesnázích, která není hodna Árji, nevede do nebe a působí hanbu? Jak mám v bitvě obrátit šípy proti těm, kteří si zaslouží úctu. Celá má bytost je ochromena nemístným soucitem, v mysli mám zmatek o tom, v čem tkví má povinnost. Proto se tě táži, co bude lepší.

19 FILOSOFIE STARÉ INDIE Vznešený pravil: Trápil ses věcmi, jimiž není třeba se trápit. Neboť se nikdy nestalo, aby nebylo mne, tebe či těchto vládců, a stejně tak se nestane, abychom my všichni kdy přestali být. Podobně jako v tomto těle duch prožívá mládí, dospělost a stáří, stejně tak nabývá i jiného těla. Vždyť doteky s hmotným světem, vyvolávající horko a chlad, blaho a strast, přicházejí a odcházejí, jsou nestálé. Jedině moudrý člověk, kterého ony nerozruší a pro něhož jsou blaho i strast totožné, jen ten je hoden nesmrtelnosti. Není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká, hranici obou však vidí ti, do nazírají pravou skutečnost. Praví se, že tato těla vtěleného, který je trvalý, nezničitelný a nezměřitelný, jsou konečná, proto bojuj. Podobně jako člověk odhazuje zchátralé šaty a bere si nové, stejně tak vtělený duch odhodí zchátralá těla a vstupuje do jiných, nových. Zbraně se ho netknou, oheň nespálí, voda ho neprosákne ani vítr nevysuší. Vždyť kdo se narodil, zcela jistě zemře, a kdo zemřel, zcela jistě se narodí. Proto bys neměl želet toho, co je nevyhnutelné. Dbej na svou povinnost a přestaň se chvět. Vždyť pro válečníka není nic lepšího nad spravedlivý boj. Budeš-li zabit, dosáhneš nebe, zvítězíš-li, ovládneš zemi.

20 NEORTODOXNÍ SYSTÉMY INDICKÉ FILOSOFIE čarváka hrubý materialismus existuje pouze hmota a vše duchovního se na ni dá převést Džinismus zakladatel Mahávíra (Velký hrdina) stoupenci věřili, že je to jeden z džinů vykupitel. Přísná akkeze Jednímz džinistů byl i Gándí. Politika ahinsa nečinění zla živému

21 BUDDHISMUS Siddhártha Gautama syn vládce v Kapilavastu stát na jižním úpatí Himalájí. Narozen asi 560 př. Kr. Buddha - probuzený Setkání se životem Čtyři vznešení pravdy Osmidílná stezka Dharma částečky, ze kt se skládá celý svět. Jsou neoživené. Cíl - dosažení nirvány. Jedna z nejstaršcíh soch Buddhy v Japonsku

22 SMĚRY BUDDHISMU Zen-buddhismus Mahájána - Bódhisattva - ideál cesty k probuzení, dokáží pomoci i ostatním Probuzení na rozdíl od vlastního osvobození, typického pro theravádový buddhismus. Země, ve kterých je v současnosti praktikována mahájána jako hlavní směr buddhismu, jsou Tibet, Čína, Taiwan, Japonsko, Korea a Vietnam.

23 SMĚRY BUDDHISMU Théraváda - učení starších. Původnější forma buddhismu, praktikována v Thajsku, Laosu, Kambodži, Barmě a na Srí Lance. Učení vychází z pálijského kánonu a sami théravádínové se snaží jeho původnost uchránit. Původní učení je zachováno ve formě sutt (súter) v Páli, které jsou neměnné, a k nim doplňujících komentářů. Théraváda vznikla jako jedna z 18 až 20 škol již v raném období buddhismu. Počátek sahá až k prvnímu buddhistickému koncilu, který se konal ihned po smrti Buddhy. Theraváda je někdy stoupenci mahájány a vadžrajány označována jako hínajána (malý vůz), jelikož přibližně od 1. st n.l. tímto názvem byly označovány všechny starší školy, které odmítaly přijmout nově vznikající směr buddhismu. K théravádě se hlásí více než 100 miliónů lidí po celém světě a stoupence získává i v USA, Velké Británii a Austrálii.

24 FILOSOFIE STARÉ ČÍNY

25 PODMÍNKY ČÍNSKÉ FILOSOFIE Čína - jednotlivá země, ale rozmanitostí a velikostí je to spíše kontinent sám pro sebe Rozvoj vědy: zemědělství regulace řek, vynález porcelánu, střelného prachu, kompasu, papírových peněz. Zaznamenané dějiny císaři 3.tis. př. Kr. Čínština jednoslabičné jazyky, nepodléhají flexi, slabiky vyslovovány s různým přízvukem (pak mohou mít až 60 významů) Kult předků uctívání Nebes

26 KCHUNG-FU-C (KONFUCIUS) Nar. 551 BC, stát Lu, šlechtický rod Kchung Ve svém domě vedl školu (asi 3tis žáků) Odmítal žádost o st. fce, po padesátce min. spravedlnosti Zklamán svým vládcem odstoupil 13 let putoval po Číně Poslední léta vydávání písemností

27 KCHUNG-FU-C Když císaři chtěli, aby v říši zářila ctnost, museli napřed uspořádat stát; když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do své domácnosti; když chtěli vnést pořádek do své domácnosti, zdokonalovali napřed svou vlastní osobu, napravovali své srdce; když chtěli napravit své srdce, starali se napřed o pravdivost svých myšlenek; když se chtěli starat o pravdivost svých myšlenek, zdokonalovali napřed své vědění.

28 KCHUNG-FU-C Shromáždil a okomentoval dochované fil. památky. I-ťing Kniha proměn (snad nejstarší fil.dílo bájným autorem císař -3tis.BC) Jing a jang 8 trigramů Konfuciovy hovory

29 KCHUNG-FU-C Morální zásady humanistické v centru vždy jednotlivý člověk, výsledkem všeho má být blaho lidu Pravá rovnováha ideálem není asketa,kt by se vzdával hmotných statků, ale kt je schopen se jich vzdát pro duchovní hodnoty Vše vyváženo: U koho obsah převažuje nad formou, ten je neotesaný; u koho převažuje forma nad obsahem, ten je písař. Urozený je ten, u koho jsou forma a obsah v rovnováze.

30 LAO-C Dle tradice 6. st př. n. l. pravděpodobněji až 4. st př. n. l. možná i kompilát několika filosofů Starost o archivy dynastie Čou, - odtud jeho moudrost. Dle legendy - když chtěl odejít ve stáří do samoty, zastavil ho na hranicích strážce a prosil ho, aby před tím sepsal své myšlenky - Tao te ťing.

31 Tao o Tao je jednota. Jedno plodí protiklady jin a jang). Dvě plodí tři (nebesa, zemi a mudrce). Tři plodí všechny věci. o Tao te ťing praktická příručkou pro vládce jak rozumně spravovat zemi: "Moudrý muž vyprazdňuje lidu srdce (jako sídlo vášní a emocí) a naplňuje jejich mysl. Principy tao: o Svět je v neustálém pohybu o Stálost neexistuje o Detail nelze oddělit od celku o Celek nelze oddělit od detailu o Protiklady harmonizují krajnosti Taoismu se ujala lidová víra a utvořila z něj náboženství nad všemi je Lao-c.

32 Etika Tao Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu. Klíčovým pojmem je wu-wej, tedy aktivní nečinění člověk se má stát nádobou, kterou protéká tao. Klíčem k etice Tao te-ťingu je prostota: prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání; osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě; je zbaven pout, je měkký, a právě proto je s to vše přemoci - neboť měkké přemáhá tvrdé. Člověk se spravuje mírou země, země mírou nebes, nebesa mírou tao a tao mírou sebe sama.

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se!

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Nové Město na Moravě duben 2005 Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Jen několik prostých slov, která zní v dějinách už 2000 let. Je to skutečně nejradostnější poselství, které kdy lidstvu bylo hlásáno.

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu EDIČNÍ ŘADA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu Doslov napsal Dušan Zbavitel Redakční spolupráce Miloslav Krása Typografie Zbyněk Kočvar Odpovědná redaktorka Blanka Koutská E-knihu

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková

DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Denisa Bohoňková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Denisa Bohoňková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce MEDITAČNÍ PRAXE V TIBETSKÉM BUDDHISMU (KOMPARACE

Více

VLADIMÍR MILTNER. Malá encyklopedie buddhismu

VLADIMÍR MILTNER. Malá encyklopedie buddhismu VLADIMÍR MILTNER Malá encyklopedie buddhismu Nakladatelství Libri Praha 2002 PhDr. Vladimír Miltner, CSc., 1997 (nakladatelství Práce), 2002 Illustrations archiv doc. PhDr. Josefa Kolmaše, DrSc., 2002

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: "Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Den s jógou. Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H. (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Den s jógou Sestavila a vydala: Elisabeth H A I C H (Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň) Obsah název kapitoly stránka Úvod... 1 Neděle... 4 Pondělí...

Více

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA?

Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? Život se smrtí I. PROČ TOTO TÉMA? 1. Člověk chce být šťastný. Usiluje o to různými prostředky. Především chce mít, brát, spotřebovávat: věci, vztahy, znalosti, vzdělání, zážitky. Má pocit, že štěstí záleží

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI

PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI Vladimír Antonov PSYCHICKÁ AUTOREGULACE VE VÝCHODNÍ TRADICI V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 Vladimír Antonov, kandidát biologických věd, psycholog a ekolog začal po dvacetileté vědecké práci

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více