ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD"

Transkript

1 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/

2 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem náboženství Problematika určení, co je náboženství MYTOLOGIE

3 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ PREHISTORIE kult mrtvých, obětní obřady náboženskésystémy předávány ústně tyto tradice dnes živévněkterých oblastech Afriky a Oceánie orálníkultura většiny těchto skupin dala vznik náboženské literatuře

4 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ ŠAMANISMUS archaická forma extáze klíčová sociální role šamana v jeho komunitě psychické a fyzické dispozice vyvolení a iniciace pomocníochranníduchovéa komunikace s nimi vnější atributy, techniky k dosažení extáze ŠAMAN = osoba praktikující šamanismus

5 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ PRVKY ŠAMANISMU nemoc předcházející iniciaci jako znak vyvolení zvláštnípsychickénebo i fyzické(šestý prst na ruce, zuby při narození) dispozice jako znak vyvolení iniciačnívize, často spojenés prožitkem smrti a vzkříšení zasvěcovaného adepta šamanský oděv a pomůcky jako jsou hudební nástroje (nejčastěji buben nebo chřestidlo)

6 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ SCHOPNOSTI ŠAMANA komunikace s duchy (případněbohy), a to příznivými i nepřátelskými schopnost opustit tělo a vydat se do jiných světů vstoupit do transu a mít vize vlastnictví ochranného či pomocného ducha léčenínemocízpůsobených zlých duchem či únikem duše schopnost věštění schopnost proměňovat se ve zvířata

7 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ ANIMISMUS víra v existenci nesmrtelné, samostatné duše a duchovních bytostí animistévěřívduchovnímocnosti a vnejvyšší božstvo přisuzují věcem duši (obdobnou té lidské) svou zbožnost vyjadřujíobětními rituály, iniciačními obřady, uctíváním předkůa kultem mrtvých Afrika

8 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ AMERIKA šamanismus Indiáni víra vmanitoua nadpřirozenábytost schopnáse vtělit do bytostíči předmětů, rituálnítance, totemy, rituálnínápoje, doprovázeny lidskými či zvířecími oběťmi Mayové, Aztékové, Inkové pantheonu vévodí bůh Slunce

9 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ OCEÁNIE tři skupiny: australské tradice polynéské tradice melanéské tradice pojmy: tabu = systém zákazů náboženské povahy, mana = nadpřirozená mocnost

10 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ KELTOVÉ kult zasvěcený hrdinům bojovníkům pantheon 2 třídy: bohovésíly, bohovéplodnosti a úrodnosti SLOVANÉ kult přírody, kult předků ŘECKO syntéza východních zemědělských a indoevropských mytologií na vrcholu řeckého pantheonu Zeus ŘÍM prvky věšteckých praktik Etrusků, řecká mytologie

11 HISTORIE NÁBOŽENSTVÍ EGYPT kosmické náboženství založené na cyklické koncepci vesmíru bůh slunce Rá, Osiris bůh mrtvých SÝRIE, PALESTINA kult Baala SUMER triáda bohů: An pán nebes, En-Lil pán vzduchu, En-Ki pán země

12 FUNKCE NÁBOŽENSTVÍ pomáháčlověku utřídit myšlenky a orientovat se vživotěa společnosti Kulturní a vzdělávací funkce VÝCHODNÍ NÁBOŽENSTVÍ lidem dáno více prostoru pro svobodnou volbu, náboženství jsou polyteistickáa tudížsi každý člověk může vybrat svého boha systém tvořen různými soustavami (božstvy), tyto soustavy se navzájem doplňujía člověk je vněm brán jako součást systému (na rozdíl od západního individualismu)

13 FUNKCE NÁBOŽENSTVÍ ZÁPADNÍ NÁBOŽENSTVÍ monoteistické(křesťanství, judaismus, islám) člověk nemá možnost volby individualismus náboženstvíje vsekularizovanéspolečnosti nahrazováno ideologií nacionalismus

14 SPOLEČNÉ RYSY NÁBOŽENSTVÍ 1) OBŘADY způsob komunikace s bohem 2) RITUÁLY- pravoslaví důraz na obřady - protestantismus obřady minimalizovány 3) OBĚŤ typicky obětní náboženství bráhmanismus 4) MODLITBA rozdílnépojímánívzápadních a východních náboženstvích západ modlitba = prosba východ = spíše meditace, snaha o splynutí

15 JUDAISMUS = náboženstvížidovského národa (Izraele) Judaismus xžidovství Monoteistickénáboženství Uctíváníjiných bohůje zapovězeno, stejnějako uctívánísoch, jiných předmětůči míst nebo přírodních úkazů

16 ZÁKLADNÍ SPISY JUDAISMU Starý zákon (TANACH) vznikal v průběhu cca 1000 let začínávyprávěním ostvořenísvětaa dále pokračuje sledováním dějin židovských praotcůa židovského národa jako zkušenosti lidíshospodinem ažzhruba do 2. stoletípř. Kr.

17 ZÁKLADNÍ SPISY JUDAISMU Starý zákon mátři části: 1) Tóra (zákon, učení) 2) Nevi'im (proroci) 3) Ketuvim (spisy)

18 ŽIDÉ DIASPORA označuje lidi nebo etnickou populaci, kteří jsou přinuceni emigrovat ze svédomoviny Židovská diaspora ( ) ANTISEMITISMUS Nepřátelstvíproti židům (náboženství, rasa, etnikum)

19 ŽIDÉ SIONISMUS ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy cílem bylo a je přesídlení Židů do země izraelské a vybudovánía udrženížidovského státu HOLOCAUST (ŠOA) státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v dobědruhésvětovéválky ( )

20 ŽIVOT, TRADICE A ZVYKY OBŘÍZKA (Brit mila) náboženský obřad, který vítá narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a Izraelem BAR MICVA / BAT MICVA Dospělost chlapce a dívky / 12 a 13 let SVATBA smlouva o společném soužití, zplozenía vychovávání potomků POHŘEB Den, oblečení

21 KŘESŤANSTVÍ Monoteistickénáboženství, kteréje soustředěno kolem života a učeníježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa, Božího syna, který se v Kristu zjevil Křesťanstvívzniklo z židovstvína územípalestiny, kde Ježíš působil Příslušnost je dána křtem a uznáním víry počátky křesťanství zachycuje Nový zákon, mladší část Bible

22 KŘESŤANSTVÍ NOVÝ ZÁKON soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible obsahem je působenía kázáníježíše z Nazareta a počátky křesťanství jakožto víry v Ježíše Krista jednotlivéspisy Nového zákona vznikly zhruba mezi léty 50 a 150 n.l. byly napsány řecky a shromážděny jako závazný soubor ve 2. až4. století

23 NOVÝ ZÁKON Čtyři evangelia, kterálíčíkázánía působeníježíše z Nazareta, jeho umučenía vzkříšení. Evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše Čtvrtéevangelium podle Janase obvykle považuje za nejmladší, vzniklé krátce před rokem 100 Skutky apoštolůpopisujívznik křesťanskécírkve v Jeruzaléměa počátky jejího šířeníve Středomoří, zejména misijníčinnost apoštola Pavla. Soubor 21 dopisůa kratších textůz prvníkřesťanskédoby Kniha Zjevení Janova či Apokalypsa, kteráv symbolických obrazech kritizuje jednotlivé křesťanské obce a předjímá budoucnost křesťanství

24 KŘESŤANSTVÍ Evangelium z řec. euangelion, dobrá zpráva text pojednávajícío životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Tyto texty vznikly krátce po Ježíšověsmrti azačaly se velmi rychle šířit

25 PROUDY KŘESŤANSTVÍ KATOLICTVÍ považuje se za legitimní dědičku tradice převzaté od apoštolů dogmata určujípravdy považovanéza zjevení(12 dogmat obsažených vapoštolských zjevení+ dogma o neposkvrněném početí a nanebevzetí Panny Marie) římskokatolická církev východní církve připojené k Římu

26 PROUDY KŘESŤANSTVÍ PROTESTANTSVÍ všechny církve vzešlé z reformace v 16.století(1517) reformátoři: Martin Luther Německo, Jan Kalvín Francie, Ulrich Zwingli Švýcarsko protestantskábible nezahrnuje spisy Starého zákona znaky protestantství: nejvyšší autorita je Bible princip sola scripta jedinépísmo, odmítápojem papežského primátu v protestantství neexistuje hierarchie srovnatelná s hierarchií katolickou (na lokální úrovni řídí společenství pastor)

27 KŘESŤANSTVÍ luteráni protestanti vzešlí z kalvinismu anglikáni Protestant (evangelík) je společný název pro obě tyto skupiny, k protestantismu se řadí i anglikánská církev a menší církve a sekty, presbyteriáni, zaniklí puritáni v českých zemích např. Jednota bratrskánebo Českobratrská církev evangelická

28 KŘESŤANSTVÍ PRAVOSLAVNÁ (ORTODOXNÍ) CÍRKEV křesťanskácírkev složenáz vícero územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství Pravoslavné církve mají své počátky v prvotní křesťanskéobci vjeruzalému a dále pak ve východníčásti římskéříše, proto bývajíněkdy označovány téžjako východnícírkev

29 KŘESŤANSTVÍ Ke konci prvního tisíciletípostupněnarůstalo napětímezi východnía západnícírkví, kterévedlo ažk VELKÉMU SCHIZMATU (1054),kterédodnes nebylo překonáno Přesto je nauka pravoslavnécírkve v některých ohledech relativněblízkánauce římskokatolickéa mezi oběma církvemi pokračuje dialog

30 KŘESŤANSTVÍ K pravoslavnécírkvi se hlásínejvíce křesťanů po církvi římskokatolické K pravoslaví se hlásí především obyvatelé Řecka, Ruska a dalších slovanských zemí

31 CÍRKEVNÍŘÁDY řeholní kanovníci augustiniáni premonstráti mnišskéřády řád svatého Benedikta cisterciáci rytířské řády řád templářů řád německých rytířů maltézský řád řád křižovníkůs červenou hvězdou žebravé řády františkáni minorité kapucíni dominikáni řeholní klerici Tovaryšstvo Ježíšovo

32 ISLÁM původně Arabové polyteističtí(animičtí) více než900 bohů vlivem styku skřesťany a židy postupnědo náboženství pronikají prvky monoteismu

33 ISLÁM monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století(622) slovo islámznamená podrobeníse či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh) stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu

34 ISLÁM počet muslimůje 1 až1,8 miliardy, cožz islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa dvě hlavní islámské větve: sunnismus(asi 85%) ortodoxní proud šíiysmus (asi 15%) vyznávají, že pouze Ali je následovníkem Mohameda

35 ISLÁM Muslimovévěří, že Bůh Muhammadovi zjevil KORÁN, který společně se SUNNOU (Muhammadovy činy a slova) považujíza základní prameny islámu Muhammad nenízakladatel nového náboženství, ale za obnovitel původní monoteistickévíry Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu

36 PĚT PILÍŘŮISLÁMU 1) Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda (Šahada) 2)Modlitba(pětkrát denněs hlavou otočenou k Mekce) 3) Půst(v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku) 4) Udílení almužny chudým(2,5% čistých ročních ziskůve prospěch nižších sociálních vrstev: zakát) 5)Pouť do Mekky(jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima)

37 ŠEST ČLÁNKŮVÍRY Víra v jediného Boha Víra v anděly Víra ve všechny seslané Knihy (včetně starozákonních spisů) Víra v posly Boží(včetněbiblických) Víra v soudný den Víra v Osud, dobrý či špatný

38 ISLÁM Islámsképrávo (šaría)vyvinulo tradici různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektůživota muslima i celé společnosti zahrnuje například příkazy a pravidla ohledněmodliteb, džihádu, ale i bankovnictví či konání potřeby

39 HINDUISMUS v Evropě obvyklé označení pro tradiční indický filosofický a religionistický koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu hinduismus není možno považovat za náboženství v evropském smyslu (jako například judaismus, křesťanství, islám) DHARMA= čehož jest se držetia vysvětluje jej jako všeindické pojetí vesmírného řádu, zákonů přírody i společnosti

40 HINDUISMUS spíše nábožensko-sociálnísystém, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy k hinduismu se hlásícca 900 milionůosob a je tím třetím největším společenstvím na světě stvořitelem celého světa bůh (déva) Brahma Svět netrvá na věky, ale je periodicky ničen a znovu tvořen (čas je v hinduismu cyklický)

41 HINDUISMUS důležitou myšlenkou je nauka o REINKARNACI lidská duše se podle ní po smrti znovu narodí do jiného těla člověk si svými činy vytváří buď dobrou nebo špatnou karmu, která se postupně hromadí a projevuje se v tomto a příštích zrozeních tento zákon je zcela nezávislý na bozích -je to prostěpříčina a následek a člověk se dopadu své karmy nemůže vyhnout

42 HINDUISMUS z tohoto koloběhu zrození (samsára),který je považován za velice strastný, je možno se dostat jediněvysvobozením (mókša) -to je doména mnoha spirituálních směrů zásadní předěl tedy pro hinduismus není smrt (jako ku příkladu v západních náboženstvích), ale dosažení mókši

43 USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI obyvatelstvo se dělí na čtyři VARNY(někdy nesprávně kasty) + nedotýkatelní(dříve nedotknutelní), kteříse nacházejí mimo varny KASTY dělíobyvatelstvo podle povolání-kasta hrnčířů, kasta hudebníků, atd. původněbyla varna definována vlastnostmi a činnostmi, ale později začala být příslušnost k varnědefinována pouhým narozením (děděna po rodičích) a do konce života se neměnila (bylo možné jen klesnout) kasta je podrobnější rozdělení jednotlivých varen

44 HINDUISMUS VARNY: 1) KNĚŽÍ (bráhmani) 2) BOJOVNÍCI A VLÁDCI(kšátrijové) 3) OBCHODNÍCI, ŘEMESLNÍCI A ZEMĚDĚLCI (vaišjové) 4) OTROCI (šúdrové)

45 HINDUISMUS BRÁHMÁ hinduistický déva, kterému v konceptu Trimúrti (ústřední božskétrojice, kam patřítéžšiva a Višnu) náležíúloha stvořitele vesmíru ŠIVA mámnoho přívrženců(tzv. vaišnavovéči višnuisté), kteřího považujíza nejvyššího a jediného skutečného Boha zobrazovány bývás do modra zbarvenou či tmavou pletía se čtyřma rukama VIŠNU ničitel vesmíru (který předtím Brahma stvořil a Višnu udržoval)

46 BUDDHISMUS nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil GAUTAMA SIDDHARTA pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemnézprávy, naše znalosti jeho učenívycházíz tzv. pitak, kterésice byly sepsány ažpo jeho smrti, nicméněse lze domnívat, že v nich je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy

47 Gautama Siddharta syn panovníka žil uchráněn všech starostí spatřil bídu lidského osudu, opustil svou rodinu a jako své poslání si zvolil zvítězit nad utrpením během rozjímání dospěl do stadia nejvyššího vědomí a stal se Buddhou = Probuzeným

48 BUDDHISMUS nezná existenci boha, nepřipouští pojem duše základy učení jsou 4 vznešenépravdy: každáexistence je bolestná původem bolesti je touha, jížjsme svázáni se samsárou (neustálý cyklus znovuzrození)

49 BUDDHISMUS zrušení touhy učiní konec utrpení cesta kosvobozeníspočívávřízeníse pravidly mravnosti, meditace, moudrosti a vědomosti Člověk osvobozený od samsáry dospěje k NIRVÁNĚ(sanskrt) osvobození, vyvanutí, rozplynutí

50 ZDROJE: Keene, M.: Světovánáboženství, Knižníklub, Praha, ISBN: Dvořák, J.: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis, Brno, ISBN:

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Michaela Wittwarová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT

14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT 1 14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT vyznání víry (arab. šaháda) Klíčové verbální vyjádření příslušnosti k islámu a odevzdanosti do vůle Boží. Formule

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se!

Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Nové Město na Moravě duben 2005 Pán vstal z mrtvých! Aleluja! Radujme se! Jen několik prostých slov, která zní v dějinách už 2000 let. Je to skutečně nejradostnější poselství, které kdy lidstvu bylo hlásáno.

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více