Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek"

Transkript

1

2

3 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek Cesta domů 2010

4 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Editor Ondřej Krása ISBN Cesta domů Kniha vyšla díky finanční podpoře strukturálních fondů Evropské unie Praha a EU: investujeme do vaší budoucnosti.

5 Obsah Předmluva 7 Lubomír ondračka Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty 9 Luboš kropáček Umírání, smrt a eschatologické představy v islámu 57 Tomáš Halík Poslední věci v křesťanské tradici 71 Milan Lyčka Smrt a umírání v judaismu 79 Marek Zemánek Smrt a umírání z pohledu buddhismu 95 O autorech 115 5

6

7 Předmluva Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, ať už jako jejich blízcí, nebo jako profesionální pečovatelé, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme umíráním, je plnohodnotným životem. Nezřídka se od umírajících učí tomu, co to je život a co to je dobrý život, jak důležitým se dokáže čas našeho života stát, když je obzor na dohled. Často chápou možnost být umírajícímu člověku nablízku jako výsadu nebo jako dar, jakkoli to asi v naší společnosti, která si smrt opředla strachem, může znít paradoxně. Většina z nás však takto prožitou zkušenost nemá a hledí na závěr života s nejistotou a obavami. Důvodů, proč tomu tak je, existuje jistě více. Jedním z nich je i skutečnost, že se vytratily, vyprázdnily či vybledly rituály, které lidi v rozličných dobách i kulturách dokázaly přenášet přes období a zkušenosti nepochopitelné, neuchopitelné, přesahující běžný smyslový svět. Rituály vymizely nejen z období umírání a truchlení, ale i z dalších zásadních okamžiků našeho života. Narození, iniciace, láska, svatba, nemoci tady všude rituály byly, a nejsou a možná nám chybějí. Některé lze asi znovu najít, k mnohému už se nelze vrátit. Jistě je ale možné přemýšlet o tom, jak se k těmto přechodovým obdobím vztahovali naši předkové a jak jsou prožívána v různých kulturách. Příspěvky obsažené v tomto sborníku nabízejí různé pohledy na smrt, na umírání a na truchlení. Zcela přirozeně se však při probírání těchto témat otevírá prostor i pro jiná sdělení: zkusila bych čtenáře přizvat k jejich pozornému sledování. Na pozadí vztahu člověka k jeho konečnosti se otevírají otázky po nekonečnosti, na pozadí umírání a křehkosti, která je provází, dostáváme naléhavé otázky po naději, blízkosti a síle společenství, v pohledu na osamělost člověka přecházejícího most mezi životem a smrtí se setkáváme s hlubokými předmluva 7

8 a samozřejmými vztahy v rodině, tváří v tvář smrti čelíme otázce po dobrém životě a jeho smyslu, při pohledu na naše lidské konečné tělo si nemůžeme neklást otázku po duši, která je obydluje. Některé náboženské koncepty nám budou bližší, některým rozumíme méně. Sborník čtenáři nabízíme nikoli s výzvou ke studiu různých, pro Středoevropana někdy i kuriózních rituálů, ale spíše s nadějí, že za rozličnými přístupy potká sám sebe uprostřed svých blízkých, že pohlédne na svůj život s jeho mezemi i s otázkou po jeho smyslu a že možná i poskládá do nějakého dobrého tvaru to, nač nechtěl zapomenout a co nechtěl poztrácet. Sborník Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti navazuje na stejnojmenný cyklus přednášek, který proběhl na přelomu roku 2009 a 2010 v Městské knihovně v Praze. Každý z pěti večerů cyklu byl věnován jednomu živému náboženství, o němž přednášel přední odborník na dané náboženství. Nepříliš populární téma smrti a umírání dokázalo přivést do knihovny vždy kolem sto padesáti posluchačů. Ti, kteří se nedostali či nemohli přijít, volali pak po zpracování přednášek do písemné podoby. Zde tedy jim i dalším čtenářům předkládáme sborník příspěvků tak, jak je pro nás autoři zpracovali. Martina Špinková, ředitelka Cesty domů 8

9 Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty Lubomír Ondračka Indický náboženský prostor je nám vzdálen nejen geograficky, ale především svým charakterem. Snažíme li se porozumět odlišnému náboženskému prostředí, zcela přirozeně na něj zprvu pohlížíme optikou náboženství vlastního či kulturně blízkého. V případě hinduismu však tento pokus zpravidla selhává, a výsledkem je tak nanejvýš úžas nad něčím podivným a exotickým, případně opovržlivé odmítnutí, rozhodně však ne pochopení. Není obtížné vidět, proč tomu tak je. Vycházíme li z křesťanství, pak očekáváme, že i ostatní náboženství mají svého zakladatele, dějiny plné důležitých historických událostí a postav, klíčový posvátný text, propracovanou nauku, organizační strukturu a že příslušnost k danému náboženství je výlučná když je někdo řádným křesťanem, těžko může být současně muslimem či taoistou. Hinduismus však nesplňuje žádné z těchto očekávání. Nemá žádného zakladatele, žádné dějinné události ani historické postavy; textů má sice přehršel, ale žádný neplní funkci podobnou křesťanské Bibli; nenalezneme tu žádnou závaznou věrouku, natož nějaké vyznání víry; neexistuje žádná hinduistická církev, a co hůř, hinduisté běžně konají obřady v chrámech jiných indických náboženství a na svých domácích oltářích uctívají jejich představitele, ba dokonce se chodí modlit i k hrobům muslimských světců. Co je tohle za prazvláštní náboženství? 1. Základní charakteristika hinduismu Všechny dosud předložené pokusy o charakteristiku hinduismu byly natolik nepřesné a neúplné, až někteří badatelé došli k závěru, že žádné náboženství jménem hinduismus vůbec neexistuje a že tento Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 9

10 termín je jen nevhodným označením pro velmi pestrý soubor rozličných indických náboženských tradic. Navíc označením nikoli autochtonním, nýbrž zavedeným britskými kolonialisty. Jinými slovy: hinduismus je umělým západním konstruktem, jenž v nás vyvolává mylnou představu existence uceleného náboženství srovnatelného s jinými velkými náboženstvími světa. Nutno uznat, že pro tento poněkud překvapivý a extrémní názor existuje řada závažných důvodů. Je sice zřejmé, že žádné náboženství na světě není zcela homogenní, zpravidla ale nalezneme alespoň jednoho společného jmenovatele, který umožňuje rozličné vnitřní proudy zahrnout do jednoho náboženského celku takovýmto jednotícím prvkem bývá často zakladatelská postava (Buddha, Ježíš, Muhammad) či text (Tóra, Bible, Korán). V případě hinduismu však podobný společný jmenovatel schází. Kdybychom přijali tezi o neexistenci hinduismu v její plnosti, byla by jakákoli zobecňující výpověď o tomto náboženském prostředí prakticky nemožná. Chceme li však přesto pojednat o obřadech spojených se smrtí v hinduistickém prostoru, musíme hledat jinou perspektivu a pokusit se najít takového společného jmenovatele, který nám dovolí alespoň částečně překonat rozdíly mezi jednotlivými hinduistickými tradicemi. Pro účely naší statě může být tímto společným jmenovatelem rituál. Badatelé si již dávno povšimli, že zřejmě vůbec nejvýraznějším rysem celého indického náboženského prostoru je mimořádná péče o vše, co souvisí s rituální činností. Má to své opodstatnění: již v nejstarších vrstvách indického myšlení nacházíme představu, že celý vesmír vznikl díky rituálu a rituálem je i udržován ve svém běhu. Není tudíž divu, že indická náboženství jsou výrazně ortopraktická hlavní důraz kladou na svoji rituální stránku, neboť jedině náležité a přesně provedené obřady dokážou zajistit nejen správné fungování kosmu, ale též prospěch jednotlivce, jak ostatně záhy uvidíme na příkladu rituálů spojených se smrtí. Odhodláme li se tedy přece jen hinduismus nějakým způsobem byť vědomě zkratkovitým a paušalizujícím charakterizovat, vhodně nám k tomuto účelu poslouží výrok významného holandského indologa Fritse Staala: Hinduista může být teista, panteista, ateista, komunista a může věřit, v cokoli se mu zlíbí; tím, co z něj dělá hinduistu, 10

11 jsou však rituály, které provádí, a pravidla, jimž je věrný: zkrátka to, co koná. 1 Takovéto pojetí naštěstí značně zjednodušuje naši jinak nesnadnou úlohu: můžeme totiž podat vnější popis hinduistických pohřebních obřadů, aniž bychom pátrali po představách o životě, smrti, pojetí duše či posmrtném osudu jedince. Jak si ukážeme na závěr, v těchto otázkách panují mezi hinduisty tak velké názorové rozdíly, že o nějakém hinduistickém učení není vůbec možné hovořit. 2. Vysokokastovní hinduista Staalova charakteristika sice říká, že pro hinduistu jsou rozhodující rituály a pravidla, netvrdí však, že všichni hinduisté provádějí rituály stejně a dodržují totožná pravidla. Tak tomu totiž skutečně není. Přesto existuje významná část hinduistů, jejichž rituály jsou téměř stejné a pravidla téměř totožná. A právě tito hinduisté v naší stati je nazýváme vysokokastovní budou předmětem následujícího pojednání o posmrtných obřadech. Abychom však pochopili, o kom je vlastně řeč, musíme si alespoň stručně představit složení hinduistické společnosti. Dle posledního sčítání lidu z roku 2001 má Indie zhruba miliardu obyvatel, z nichž přes 80 % tvoří hinduisté.2 V řeči statistických dat je tedy hinduismus po křesťanství a islámu třetí největší náboženství na světě. Tato ohromující hinduistická většina je však vnitřně značně rozrůzněná, přičemž i náboženské chování jejích jednotlivých složek se podstatně liší. Možností, jak rozčlenit hinduistickou společnost, je povícero, leč pro naše potřeby je zřejmě nejvhodnější ta, kterou navrhl americký antropolog rakousko moravského původu Agéhánanda 1 F. Staal, Rules Without Meaning. Ritual, Mantras, and the Human Sciences, New York 1989, str Přesnější údaje jsou dostupné na webových stránkách indického vládního úřadu pro sčítání obyvatel (www.censusindia.gov.in/census_data_2001/india_at_ glance/religion.aspx). Nicméně indická populace rychle roste, takže dle dnešních odhadů se počet obyvatel Indie blíží číslu 1,2 miliardy, z čehož plyne, že jen v samotné Indii je hinduistů bezmála jedna miliarda. Tento odhad bude moci být potvrzen v roce 2011, kdy se v Indii odehraje další sčítání lidu. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 11

12 Bháratí.3 Ten spatřuje v hinduistické společnosti tři hlavní vrstvy: městskou, bráhmanskou a lidovou.4 Městský hinduismus nazývaný též neohinduismus či reformní hinduismus je sice početně nejmenší (dle Bháratího odhadu zahrnuje 2 4 % hinduistů), avšak v mnoha ohledech nejvýznamnější, neboť je tvořen vzdělanými, anglicky hovořícími a vlivnými Indy. Jejich náboženství nemá se skutečně žitým hinduismem mnoho společného, přesto je to právě jejich hlas a jejich interpretace hinduismu, se kterou se na Západě setkáváme zdaleka nejčastěji. Vinou těchto intelektuálů (jako je např. Vivékánanda, Thákur, Rádhakrišnan a dnes početní guruové) jsou naše obvyklé představy o hinduismu velmi zkreslené. Bráhmanský hinduismus nazývaný též klasický, textuální či sanskrtský je na rozdíl od předchozího žitým náboženstvím. Právě tato forma hinduismu je zachycena v každé solidnější učebnici. Není divu: má přebohatou textovou základnu, je soustředěn kolem chrámů a posvátných míst, jeho rituály jsou téměř totožné po celé Indii, zkrátka je radost jej popisovat, neboť obsahuje množství jednotících prvků, které nám umožňují podat o něm zobecňující a přitom nepříliš zkreslující výpověď. Má to však jeden háček: jeho nositeli jsou převážně příslušníci vyšších vrstev hinduistické společnosti především bráhmanských, kšatrijských a obchodnických kast (v indické terminologii nazývané forward castes ) a těch není mnoho. Žádné přesné statistiky neexistují, nicméně většina odhadů se pohybuje kolem čísla 10 % z celkového počtu hinduistů. To ovšem znamená, že učebnicová podoba hinduismu zachycuje pouze velmi malou část tohoto náboženství. Z předchozích čísel plyne, že zbývající vrstva lidový, vesnický hinduismus (v angličtině příhodně označovaný jako popular ) je početně zdaleka nejvýznamnější. Jenže je zároveň nejhůře uchopitelný, poněvadž nabývá tisíce rozmanitých lokálních podob, které je nesnadné a většinou i nemožné popsat nějakým zobecňujícím způsobem tak, aby výsledný obraz byl věrohodný, poučný a srozumitelný. 3 A. Bharati, Hindu Views and Ways and the Hindu Muslim Interface. An Anthropological Assessment, New Delhi 1981, str Podrobnější představení Bháratího modelu v češtině je obsaženo v mém příspěvku: L. Ondračka, (Ne)možnost mezináboženského dialogu s hinduismem, in: Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka, Praha 2008, str

13 Lidový hinduismus nemívá psané texty, nýbrž bohatou ústní slovesnost; jeho božstva, chrámy, svátky i obřady jsou omezeny na určitou a zhusta velmi malou oblast (často jde o jedinou vesnici) a jeho nositelé patří k nižším až nejnižším vrstvám indické společnosti. Indická administrativa je rozděluje na 1. ostatní zaostalé třídy (Other Backward Classes) ty představují zhruba polovinu veškerého indického obyvatelstva, 2. registrované kasty (Scheduled Castes) to jsou nedotknutelní a tvoří asi čtvrtinu všech hinduistů a 3. registrované kmeny (Scheduled Tribes), z nichž některé si sice uchovávají své kmenové náboženství, nicméně většina je hinduizována do takové míry, že dle posledních odhadů tvoří asi 10 % všech hinduistů. Již z názvu tohoto příspěvku plyne, že bude popisovat rituály spjaté se smrtí v bráhmanském hinduismu. A nemůže tomu být jinak. Normativní podoba těchto obřadů je podrobně stanovena v četných sanskrtských textech klasického hinduismu a jejich skutečný průběh je zaznamenán v mnoha publikacích moderních badatelů, zejména antropologů. Shoda obou těchto zdrojů je až překvapivě vysoká, navíc platná téměř pro celý indický subkontinent. Naproti tomu popisy rituálů smrti v lidovém hinduismu jsou sporadické a těch několik málo existujících studií se vždy zabývá jedinou lokalitou a často i jedinou kastou.5 Nebude li tedy uvedeno explicitně jinak, všechny následující informace se týkají pouze rituálů bráhmanského hinduismu. 3. Textové zdroje V předchozím odstavci jsme konstatovali, že současná podoba pohřebních obřadů má své bohaté textové zdroje. Přesnější by bylo říci, že těchto textů je přímo ohromující a nepřehledná záplava. To v nás může vyvolat otázku, zda nejsou Indové nějak posedlí smrtí a rituály s ní spojenými. Do určité míry ano, má to ale své zřejmé důvody. Předně musíme zopakovat, že v indickém náboženském prostoru hraje rituál ústřední roli. Z toho plyne i fakt, že Indové v průběhu zhruba tří tisíciletí vyprodukovali enormní množství ritualistické 5 Typickým příkladem takovýchto studií a jednou z mála knižně publikovaných je práce N. Peyer, Death and Afterlife in a Tamil Village, Münster 2002, v níž autorka popisuje rituály i představy spojené se smrtí u dvou kast z řad nedotknutelných v jedné malé tamilské vesnici. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 13

14 literatury,6 jež co do rozsahu i preciznosti zřejmě nemá na světě srovnání.7 Jedním z jejích žánrů jsou texty zabývající se přechodovými rituály, které v Indii od nepaměti tvořily podstatnou složku náboženského života, a proto jim byla věnována i odpovídající pozornost.8 Počet přechodových rituálů se v bráhmanském hinduismu postupem času ustálil na pro nás jistě překvapivě vysokém čísle šestnáct: tři obřady jsou prenatální, šest se jich odehrává v útlém dětství, pět jich souvisí se vzděláváním a na dospělý věk zbývá svatba a posmrtné rituály. Nicméně z celého tohoto bohatého souboru obřadů dva posledně jmenované svým významem vždy převyšovaly všechny ostatní, což se pochopitelně odráží i v množství literatury, která jim byla zasvěcena. První systematické popisy pohřebních obřadů nalézáme již v nejstarších vrstvách védské ritualistické literatury.9 Ačkoli samotné texty pocházejí zhruba z poloviny 1. tis. př. n. l., badatelé se shodují v tom, že jelikož přechodové rituály tvoří nejméně proměnlivou složku náboženského života, uvedená pojednání zachycují jejich mnohem starší podobu, v jednotlivostech sahající dokonce do společného indoevropského dávnověku. Každopádně se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, která je jinde ve světě neopakovatelná: známe vcelku podrobně podobu obřadů spojených se smrtí starou nejméně tři tisíce let10 6 Její přehled zpracoval J. Gonda, Ritual Sūtras, Wiesbaden Není bez zajímavosti, že již zmiňovaný Frits Staal považuje právě ritualistiku za nejstarší indickou vědní disciplínu v západním slova smyslu a dokládá, že tato věda o rituálu sehrála v indickém myšlení úlohu srovnatelnou s geometrií ve starém Řecku. 8 Dnes již klasickým a spolehlivým zdrojem informací k přechodovým rituálům je: R. Pandey, Hindu Saṁskāras. Socio Religious Study of the Hindu Sacraments, 2. vyd., Delhi Záhadou však je jejich rozložení. Přechodové rituály jsou standardně popisovány v grhjasútrách příručkách domácích obřadů. V případě rituálů smrti to však respektují jen některé védské ritualistické školy (ášvalájanovci, ágnivéšjovci, kaušítakovci a vaikhánasovci). Jiné tradice zařazují tyto obřady nečekaně do šrautasúter příruček velkých védských rituálů (kátjájanovci, šánkhájanovci a mánavovci). Některé školy pak dokonce vytvořily pro tyto obřady samostatný nový žánr, tzv. pitrmédhasútry příručky obětí předkům (baudhájanovci, bháradvádžovci a gautamovci). 10 Nejdetailnější popis je obsažen v: W. Caland, Die Altindischen Todten und Bestattungsgebräuche. Mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt, Amsterdam Autor přehledně zpracovává kompletní védský pohřební rituál (rozdělený do 114 kroků) a pečlivě uvádí varianty jednotlivých rituálních škol. 14

15 a zároveň ji můžeme srovnávat se současným stavem. Výsledek je pozoruhodný a potvrzuje výše zmíněný předpoklad o konzervativnosti přechodových rituálů, neboť struktura dnešních obřadů je totožná se strukturou obřadů v nejstarší védské době a pouze některé jednotlivé prvky schází či byly nahrazeny jinými. Vraťme se však k textovým zdrojům. Prakticky každý starověký žánr náboženské literatury bráhmanského hinduismu přináší důležité informace týkající se pohřebních a zádušních obřadů. Ať už to jsou dharmasútry a dharmašástry příručky a učebnice praktického života i jejich četné komentáře;11 národní eposy Rámájana a zejména Mahábhárata, která zachycuje bratrovražednou válku, v níž umírají a jsou pohřbívány houfy slovutných reků; nebo purány jakési hinduistické všeobecné encyklopedie, z nichž zdaleka nejdůležitější je Garudapurána.12 Její druhá část, čítající téměř tři tisíce slok, se totiž věnuje všemu, co souvisí se smrtí, a představuje tak v rámci klasických textů nejpodrobnější a přitom dodnes autoritativní pojednání o pohřebních obřadech bráhmanského hinduismu. Postupem času tedy během zhruba dvou tisíc let narostl počet textů dotýkajících se přechodových rituálů do nepřehledného množství, jež začínalo komplikovat jejich praktické provádění. Bylo totiž stále obtížnější zabezpečit, aby byl jejich průběh v souladu s celou touto bohatou textovou tradicí. Ve středověké Indii tudíž začali široce a důkladně vzdělaní bráhmani sestavovat obsáhlá kompendia ze starších textů a komentářů, která měla sloužit jako přehledný a systematický návod ke správnému provedení toho kterého obřadu. Některá díla měla ambici obsáhnout všechny přechodové rituály, častěji se však setkáme s texty věnovanými jen jednomu z nich. Těchto praktických příruček sice vzniklo ohromné množství,13 ale jen některé z nich se osvědčily natolik, že si získaly ať už spíše vzácně celoindickou, 11 Nejvýznamnější z těchto učebnic máme k dispozici v překladu do češtiny: Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě, ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel, Praha Základní informace o této puráně podává L. Rocher, The Purān as, Wiesbaden 1986, str Moderní anglický překlad vyšel ve třech dílech v řadě Ancient Indian Tradition and Mythology Series, sv , Delhi Rajbali Pandey cituje ve své studii k přechodovým rituálům šedesát příruček k pohřebním obřadům (Pandey, Hindu Saṁskāras, str ). Jde o významnější, tiskem vydaná díla. Krom toho řádově vyšší počet textů zůstává pouze v rukopisné podobě a neodhadnutelný počet děl se nedochoval. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 15

16 nebo a to mnohem častěji regionální popularitu. Jsou to právě tato středověká kompendia, jež dnešní bráhmanští obětníci používají jako závazné texty při pohřebních a zádušních obřadech. Zároveň musíme ihned upozornit na to, že uvedená díla sice tvoří autoritativní a podstatný zdroj pravidel pro pohřební rituály, nikoli však zdroj jediný. Již nejstarší pojednání zařazují do výčtu přípustných složek správného jednání nepsanou tradici, zvyk (áčára).14 Tento zvyk je dále členěn na tři kategorie: regionální, kastovní a rodinný či klanový.15 Některé texty jdou dokonce tak daleko, že v případě přechodových rituálů přiznávají důležitý hlas ženám coby spolehlivým strážkyním rodinné rituální tradice.16 To jsou důležité skutečnosti, jejichž důsledkem je, že stejný bráhmanský obětník může na přání rodiny a zejména jejích ženských členů provést určitý obřad odlišným způsobem, než předepisují sanskrtské manuály. 4. Dobrá smrt Zatím jsme si osvětlili, koho v názvu našeho příspěvku chápeme pod označením vysokokastovní hinduista. Nyní je třeba vyložit, co míníme onou dobrou smrtí, jež v titulu také figuruje. Ukáže se, že případy dobré smrti nám poslouží, podobně jako omezení na vysokokastovní společenskou vrstvu, především k zúžení a zjednodušení složitého a příliš obsáhlého materiálu. Je však třeba mít na paměti, že jde o další redukci, která ochuzuje pestré spektrum hinduistických pohřebních obřadů. Pojem dobrá smrt používají sami Indové17 tedy nikoli pouze hinduisté v protikladu ke špatné smrti.18 Aby úmrtí mohlo být 14 Viz např. Ápastambadharmasútra , Baudhájanadharmasútra 1.1.4, Vasišthadharmasútra 1.5, Ápastambagrhjasútra 1.1.1, Mánavadharmašástra 2.6 (v českém překladu chování, str. 32). 15 V indické terminologii déšáčára, džátjáčára a kuláčára, případně v dharmašástrové literatuře déšadharma, džátidharma a kuladharma. Viz Pandey, Hindu Saṁskāras, str a P. Olivelle, Dharmasūstras, Delhi 2000, str Ať učiní to, co nakáží ženy, (Ápastambadharmasútra , srv. též a 15). 17 V sanskrtských pramenech nejčastěji sumrtju, v dnešní severní Indii sumaran(a), v tamilštině nalla maranam atd. Není bez zajímavosti, že české slovo smrt etymologicky přesně odpovídá těmto tvarům, neboť pochází z praslovanského tvaru sъ mьr tь a původně tedy doslova znamená dobré úmrtí. 18 V sanskrtu kumrtju, kumarana, apamrtju, durmarana apod. 16

17 označené za dobré, musí splňovat řadu podmínek týkajících se času, místa a způsobu odchodu z tohoto světa. Jak záhy uvidíme, v každém z těchto ohledů existují situace na jedné straně zcela ideální a na straně druhé ještě přijatelné, takže ve výsledku bychom dokonce mohli mluvit o smrti dobré, lepší a nejlepší to však již není autochtonní terminologie. Pojďme si nyní představit jednotlivé okolnosti dobré smrti Čas Tou první je dvojí hledisko času: času lidského a času astronomického. V případě individuálního lidského času je požadavek vcelku jasný a pochopitelný: člověk se má dožít plné délky života. Méně zřejmé už je, co přesně ona plná délka života ve skutečnosti obnáší. Již v nejstarších védských textech se setkáváme s pojetím, podle něhož má úplný lidský život trvat sto let, a najdeme zde množství prosebných veršů žádajících bohy o zajištění takto dlouhého života.19 Tato představa pak prolíná i následnou sanskrtskou literaturou, nicméně v dnešní době se již nezdá být převládající (a zůstává pochopitelně nezodpověditelnou otázkou, nakolik rozšířená byla dříve) zjevně neobstála v konfrontaci se skutečností. Dnešní přístup je mnohem realističtější: člověk je již dostatečně starý zhruba v šedesáti letech.20 To koneckonců odpovídá nejen střední délce života v Indii, která je přibližně 61 let u mužů a 63 let u žen,21 ale i skutečnosti, že Indové sami sebe pokládají za staré 19 Rgvéd a, c, c, bc, c, c, d a ; Šatapathabráhmana b, viz též a Kaušítakibráhmana C. Justice, Dying the Good Death. The Pilgrimage to Die in India s Holy City, Albany 1997, str SRS Based Abridged Life Tables. SRS Analytical Studies, 3, New Delhi V rámci Indie jsou však v jednotlivých oblastech obrovské rozdíly. Například ve vyspělé Kérale dosahuje střední délka života 74 let, naproti tomu v chudém Madhjapradéši je to pouhých 56 let. A i tyto oficiální statistické údaje je třeba přijímat se značnou nedůvěrou, protože Indové mají právě z důvodu naplnění ideálu dobré smrti snahu nadsazovat skutečný věk zemřelého. Každopádně dle posledního sčítání lidu v roce 2001 představuje počet obyvatel Indie ve věku nad 65 let pouhá čtyři procenta z celkové populace. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 17

18 obvykle již na počátku páté dekády života.22 Tato jednoduchá a jasná situace je však komplikována rozličnými představami o individuálně vyměřené délce života. Společným jmenovatelem těchto představ je myšlenka, že každému člověku je při narození vyměřena maximální možná délka života. Tento údaj se lze dokonce dozvědět v Indii jsou astrologové, kteří se specializují právě na zjištění onoho předurčeného okamžiku úmrtí. Aby se jednalo o dobrou smrt, je třeba naplnit takto vyměřený čas.23 Podle některých představ není možné vymezenou délku života překročit, podle jiných však existují prostředky, jak si život prodloužit. Ty často souvisejí s přesvědčením, že člověku v okamžiku narození není určena maximální délka života, nýbrž určitý počet dechů, a je tedy plně na něm, jak bude s tímto přídělem hospodařit. Například by měl co nejméně spát, neboť podle Indů ve spánku spotřebováváme nepoměrně větší část z tohoto množství dechu.24 Žádoucí je pochopitelně věnovat se jógové technice kontroly dechu (pránájáma), díky níž může i běžný člověk vyšetřit leccos ze své dechové kvóty, nemluvě pak o vyspělých jóginech, kteří si ovládáním dechu dokážou prodloužit život dle libosti.25 Ženatý muž má navíc ještě jedno omezení: neměl by zemřít dříve než jeho manželka. V řádném hinduistickém páru má nejprve odejít 22 Nepřekvapí tedy, že když byl v roce 1976 zvýšen u státních zaměstnanců věk odchodu do důchodu (The Constitution Forty first Amendment Act, 1976) z 55 na 58 let, setkalo se toto rozhodnutí se značnou nevolí. V případě soudců a vysokoškolských učitelů byla tato hranice posunuta dokonce z 60 na 62 let, tedy paradoxně v té době daleko za průměrnou délku života. Pravdou ale samozřejmě je, že intelektuálně pracující lidé se v Indii dožívají podstatně vyššího věku výjimkou není ani 90 a více let. 23 Od této představy se odvíjí i jiná terminologie pro dobrou smrt, totiž smrt v náležitý čas (kála mrtju či sukála mrtju). Špatná smrt je pak nazývána předčasná smrt (akála mrtju). Podrobněji k této otázce viz Justice, Dying the Good Death, str ; a J. P. Parry, Death in Banaras, Cambridge 1994, str a 282 pozn Parry, Death in Banaras, str Jógini však jak lze očekávat mají i jiné prostředky, jak se vyhnout předurčenému okamžiku smrti. Jedna z technik se nazývá přímo oklamání smrti (mrtjuvaňčana) a spočívá v tom, že jógin po několik měsíců sleduje znamení ohlašující příchod smrti, díky nimž přesně rozpozná čas, kdy má zemřít. Těsně před tímto okamžikem opustí na chvíli své fyzické tělo, smrt ho tedy nezastihne doma, zklamaně odejde a již se nikdy nevrátí. 18

19 žena. Pokud se tak nestane, padá na ženu vina za smrt jejího muže. Musela totiž spáchat ať už v tomto, nebo v některém z předchozích zrození nějaký vážný přečin, jehož důsledkem je předčasná manželova smrt. Tato představa očekávatelně vede k mírně řečeno neblahému postavení vdov v hinduistické společnosti. Jelikož ve vyšších kastách není dosud myslitelné, že by se žena znovu provdala,26 nezbývá jí většinou, než dožít se stigmatem viny v rodině svého manžela. Přitom v Indii stejně jako jinde na světě se ženy dožívají vyššího věku než muži a navíc je běžné, že věk nevěsty je nižší než věk ženicha, takže ve výsledku je v celé populaci relativně velmi vysoký počet vdov, což přináší nemalé sociální problémy.27 Žádná smrt vdovy tedy nemůže být považována v plném slova smyslu za dobrou. Z hlediska astronomického či spíše astrologického času existují okamžiky, dny a údobí, jež jsou pro smrt příhodné, a jiné, jež jsou naopak nevhodné. Dobré je zemřít během dne, nejlépe mezi půl čtvrtou a půl šestou odpoledne, naopak nepříhodný čas je v noci, nejhorší pak od jedenácti večer do tří ráno. Příznivý den je pondělí28 a jedenáctý den v každé polovině lunárního měsíce.29 V každém měsíci je vhodnější čas mezi novoluním a úplňkem, tedy tzv. světlá polovina měsíce. Vůbec nejhorších je posledních pět až sedm dnů před novoluním, neboť zemře li člověk v tomto údobí, pak hrozí nebudou li provedeny patřičné nápravné rituály že během následných dvou 26 Zákaz znovuprovdání vdov je obsažen již ve starých dharmašástrových textech, viz např. Mánavadharmašástra Počet vdov dosahuje v Indii asi deseti procent ženské populace, přičemž ale ve věkové kategorii nad padesát let je to plná polovina. Ačkoli 88 % vdov zůstává v rodině zemřelého muže, jen 3 % z nich smějí sdílet společnou kuchyň, což dobře vypovídá o jejich potupném postavení. V. N. Bhatt, Status of Indian Widows, in: Problems of Widows in India, vyd. P. A. Reddy, New Delhi 2004, str Snad proto, že pondělí je v Indii spojeno s Měsícem (nazývá se totiž doslova měsíční den, sómavára) a ten je již od nejstarších védských dob považován za zdroj nektaru nesmrtelnosti a současně za místo, kde přebývají předkové. 29 Tzv. ékádaší (doslova jedenáctý [den] ) je v hinduistickém kalendáři významným postním dnem. V Indii se měsíc dělí na dvě části: od novoluní do úplňku je to světlá polovina (šuklapakša), od úplňku do novoluní pak tmavá polovina (kršnapakša). Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 19

20 či pěti let s sebou vezme dalších pět členů rodiny.30 Dokonce i celý rok je rozdělen na dvě odlišné poloviny: úmrtí během půlroku začínajícího 14. ledna31 je považováno již od nejstarších dob za příznivé, na rozdíl od druhé poloviny roku.32 Uvedená časová omezení vypadají hrozivě a nepřekonatelně. Nebyli by to však bráhmanští ritualističtí specialisté, aby nenašli prostředky, jak i na tato tvrdá pravidla vyzrát. Pomocí všemocného rituálu lze totiž hýbat i s časem. Pokud by měl člověk zemřít v noci, lze kdykoli během ní provést ve jménu umírajícího klasický ranní rituál a s předstihem tak zahájit den. Pokud by měl zemřít v tmavé polovině měsíce, je nezbytné vykonat patřičný počet ranních a večerních obřadů, a posunout se tak do poloviny světlé. Stejný princip je možné použít dokonce i v případě nepříznivé poloviny roku; ranní a večerní rituály se pak odehrávají v redukované formě bez plné recitace všech předepsaných manter Místo Existuje jediné místo na světě, kde touží i kdyby to mělo být od samého počátku nereálné zemřít snad každý hinduista. Nejposvátnější 30 Toto nepříznivé období se nazývá pětice (paňčaka) a myslí se tím pět zpravidla posledních lunárních dnů (tithi) tmavé poloviny měsíce, které však mohou trvat pět až sedm dnů solárních. Jihoindičtí astrologové tyto dny nicméně nepovažují za tak nepříznivé jako jejich severoindičtí kolegové, takže v jižní Indii nepanuje ze smrti v tomto období zdaleka taková obava. 31 Tento den je jedním z nevýznamnějších v hinduistickém kalendáři a nazývá se makara sankránti den, kdy podle indických astrologů Slunce vstupuje do znamení makary, dochází k zimnímu slunovratu a začíná tzv. severní polovina roku. V západní astrologii tomu odpovídá vstup Slunce do znamení kozorožce v siderickém zodiaku (avšak nikoli v mnohem rozšířenějším tropickém zvěrokruhu, kde se tak děje 22. prosince). Druhá, nepříznivá polovina roku se nazývá jižní a začíná kolem 15. července. 32 Všichni Indové znají proslulý příběh z Mahábháraty, v němž hrdinný bojovník Bhíšma obdařený schopností zvolit si okamžik své smrti leží smrtelně zraněn po dva měsíce na loži z šípů a vyčkává, až skončí nepříznivá polovina roku, aby mohl naposledy vydechnout v té příhodné. 33 F. Edgerton, The Hour of Death. Its Importance for Man s Future Fate in Hindu and Western Religions, in: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute VIII, 1927, str Jde však o textovou tradici a je otázka, zda se tyto rituály posunující čas odehrávají i v praxi. 20

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential. Univerzita Karlova Filosofická fakulta Univerzita Karlova Filosofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tereza Ježková Téma smrti a jeho psychologický potenciál Issue of Death and its Psychological Potential Katedra psychologie Vedoucí diplomové práce:

Více

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII

PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A DĚTSKÉ PRÁCE V JIŽNÍ INDII The issue of education and child labor in South India, o.s. Bc. Petra Paličková, DiS. 2011 Anotace Problematika vzdělávání dětí a dětské práce

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Obsah: Eutanázie teologický pohled

Obsah: Eutanázie teologický pohled Obsah: 0.1 Úvod 3 1. Část I. obecná... 4 1.1. Nástin problematiky 4 1.2. Historie slova eutanázie.. 5 1.2.1. Eutanázie jako umění zemřít... 5 1.2.2. Eutanázie jako poklidná smrt a utišení bolestí 6 1.2.3.

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY BUDDHISMUS V THAJSKU SEMINÁRNÍ PRÁCE Autor práce: Barbora Grossová Konzultant: Mgr. Martin Straka Rokycany 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce NÁMĚT, KONCEPT A PREKONCEPT VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ Anna Piskáčková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Plzeň 2013 Prohlašuji, že

Více