Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek"

Transkript

1

2

3 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek Cesta domů 2010

4 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Editor Ondřej Krása ISBN Cesta domů Kniha vyšla díky finanční podpoře strukturálních fondů Evropské unie Praha a EU: investujeme do vaší budoucnosti.

5 Obsah Předmluva 7 Lubomír ondračka Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty 9 Luboš kropáček Umírání, smrt a eschatologické představy v islámu 57 Tomáš Halík Poslední věci v křesťanské tradici 71 Milan Lyčka Smrt a umírání v judaismu 79 Marek Zemánek Smrt a umírání z pohledu buddhismu 95 O autorech 115 5

6

7 Předmluva Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, ať už jako jejich blízcí, nebo jako profesionální pečovatelé, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme umíráním, je plnohodnotným životem. Nezřídka se od umírajících učí tomu, co to je život a co to je dobrý život, jak důležitým se dokáže čas našeho života stát, když je obzor na dohled. Často chápou možnost být umírajícímu člověku nablízku jako výsadu nebo jako dar, jakkoli to asi v naší společnosti, která si smrt opředla strachem, může znít paradoxně. Většina z nás však takto prožitou zkušenost nemá a hledí na závěr života s nejistotou a obavami. Důvodů, proč tomu tak je, existuje jistě více. Jedním z nich je i skutečnost, že se vytratily, vyprázdnily či vybledly rituály, které lidi v rozličných dobách i kulturách dokázaly přenášet přes období a zkušenosti nepochopitelné, neuchopitelné, přesahující běžný smyslový svět. Rituály vymizely nejen z období umírání a truchlení, ale i z dalších zásadních okamžiků našeho života. Narození, iniciace, láska, svatba, nemoci tady všude rituály byly, a nejsou a možná nám chybějí. Některé lze asi znovu najít, k mnohému už se nelze vrátit. Jistě je ale možné přemýšlet o tom, jak se k těmto přechodovým obdobím vztahovali naši předkové a jak jsou prožívána v různých kulturách. Příspěvky obsažené v tomto sborníku nabízejí různé pohledy na smrt, na umírání a na truchlení. Zcela přirozeně se však při probírání těchto témat otevírá prostor i pro jiná sdělení: zkusila bych čtenáře přizvat k jejich pozornému sledování. Na pozadí vztahu člověka k jeho konečnosti se otevírají otázky po nekonečnosti, na pozadí umírání a křehkosti, která je provází, dostáváme naléhavé otázky po naději, blízkosti a síle společenství, v pohledu na osamělost člověka přecházejícího most mezi životem a smrtí se setkáváme s hlubokými předmluva 7

8 a samozřejmými vztahy v rodině, tváří v tvář smrti čelíme otázce po dobrém životě a jeho smyslu, při pohledu na naše lidské konečné tělo si nemůžeme neklást otázku po duši, která je obydluje. Některé náboženské koncepty nám budou bližší, některým rozumíme méně. Sborník čtenáři nabízíme nikoli s výzvou ke studiu různých, pro Středoevropana někdy i kuriózních rituálů, ale spíše s nadějí, že za rozličnými přístupy potká sám sebe uprostřed svých blízkých, že pohlédne na svůj život s jeho mezemi i s otázkou po jeho smyslu a že možná i poskládá do nějakého dobrého tvaru to, nač nechtěl zapomenout a co nechtěl poztrácet. Sborník Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti navazuje na stejnojmenný cyklus přednášek, který proběhl na přelomu roku 2009 a 2010 v Městské knihovně v Praze. Každý z pěti večerů cyklu byl věnován jednomu živému náboženství, o němž přednášel přední odborník na dané náboženství. Nepříliš populární téma smrti a umírání dokázalo přivést do knihovny vždy kolem sto padesáti posluchačů. Ti, kteří se nedostali či nemohli přijít, volali pak po zpracování přednášek do písemné podoby. Zde tedy jim i dalším čtenářům předkládáme sborník příspěvků tak, jak je pro nás autoři zpracovali. Martina Špinková, ředitelka Cesty domů 8

9 Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty Lubomír Ondračka Indický náboženský prostor je nám vzdálen nejen geograficky, ale především svým charakterem. Snažíme li se porozumět odlišnému náboženskému prostředí, zcela přirozeně na něj zprvu pohlížíme optikou náboženství vlastního či kulturně blízkého. V případě hinduismu však tento pokus zpravidla selhává, a výsledkem je tak nanejvýš úžas nad něčím podivným a exotickým, případně opovržlivé odmítnutí, rozhodně však ne pochopení. Není obtížné vidět, proč tomu tak je. Vycházíme li z křesťanství, pak očekáváme, že i ostatní náboženství mají svého zakladatele, dějiny plné důležitých historických událostí a postav, klíčový posvátný text, propracovanou nauku, organizační strukturu a že příslušnost k danému náboženství je výlučná když je někdo řádným křesťanem, těžko může být současně muslimem či taoistou. Hinduismus však nesplňuje žádné z těchto očekávání. Nemá žádného zakladatele, žádné dějinné události ani historické postavy; textů má sice přehršel, ale žádný neplní funkci podobnou křesťanské Bibli; nenalezneme tu žádnou závaznou věrouku, natož nějaké vyznání víry; neexistuje žádná hinduistická církev, a co hůř, hinduisté běžně konají obřady v chrámech jiných indických náboženství a na svých domácích oltářích uctívají jejich představitele, ba dokonce se chodí modlit i k hrobům muslimských světců. Co je tohle za prazvláštní náboženství? 1. Základní charakteristika hinduismu Všechny dosud předložené pokusy o charakteristiku hinduismu byly natolik nepřesné a neúplné, až někteří badatelé došli k závěru, že žádné náboženství jménem hinduismus vůbec neexistuje a že tento Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 9

10 termín je jen nevhodným označením pro velmi pestrý soubor rozličných indických náboženských tradic. Navíc označením nikoli autochtonním, nýbrž zavedeným britskými kolonialisty. Jinými slovy: hinduismus je umělým západním konstruktem, jenž v nás vyvolává mylnou představu existence uceleného náboženství srovnatelného s jinými velkými náboženstvími světa. Nutno uznat, že pro tento poněkud překvapivý a extrémní názor existuje řada závažných důvodů. Je sice zřejmé, že žádné náboženství na světě není zcela homogenní, zpravidla ale nalezneme alespoň jednoho společného jmenovatele, který umožňuje rozličné vnitřní proudy zahrnout do jednoho náboženského celku takovýmto jednotícím prvkem bývá často zakladatelská postava (Buddha, Ježíš, Muhammad) či text (Tóra, Bible, Korán). V případě hinduismu však podobný společný jmenovatel schází. Kdybychom přijali tezi o neexistenci hinduismu v její plnosti, byla by jakákoli zobecňující výpověď o tomto náboženském prostředí prakticky nemožná. Chceme li však přesto pojednat o obřadech spojených se smrtí v hinduistickém prostoru, musíme hledat jinou perspektivu a pokusit se najít takového společného jmenovatele, který nám dovolí alespoň částečně překonat rozdíly mezi jednotlivými hinduistickými tradicemi. Pro účely naší statě může být tímto společným jmenovatelem rituál. Badatelé si již dávno povšimli, že zřejmě vůbec nejvýraznějším rysem celého indického náboženského prostoru je mimořádná péče o vše, co souvisí s rituální činností. Má to své opodstatnění: již v nejstarších vrstvách indického myšlení nacházíme představu, že celý vesmír vznikl díky rituálu a rituálem je i udržován ve svém běhu. Není tudíž divu, že indická náboženství jsou výrazně ortopraktická hlavní důraz kladou na svoji rituální stránku, neboť jedině náležité a přesně provedené obřady dokážou zajistit nejen správné fungování kosmu, ale též prospěch jednotlivce, jak ostatně záhy uvidíme na příkladu rituálů spojených se smrtí. Odhodláme li se tedy přece jen hinduismus nějakým způsobem byť vědomě zkratkovitým a paušalizujícím charakterizovat, vhodně nám k tomuto účelu poslouží výrok významného holandského indologa Fritse Staala: Hinduista může být teista, panteista, ateista, komunista a může věřit, v cokoli se mu zlíbí; tím, co z něj dělá hinduistu, 10

11 jsou však rituály, které provádí, a pravidla, jimž je věrný: zkrátka to, co koná. 1 Takovéto pojetí naštěstí značně zjednodušuje naši jinak nesnadnou úlohu: můžeme totiž podat vnější popis hinduistických pohřebních obřadů, aniž bychom pátrali po představách o životě, smrti, pojetí duše či posmrtném osudu jedince. Jak si ukážeme na závěr, v těchto otázkách panují mezi hinduisty tak velké názorové rozdíly, že o nějakém hinduistickém učení není vůbec možné hovořit. 2. Vysokokastovní hinduista Staalova charakteristika sice říká, že pro hinduistu jsou rozhodující rituály a pravidla, netvrdí však, že všichni hinduisté provádějí rituály stejně a dodržují totožná pravidla. Tak tomu totiž skutečně není. Přesto existuje významná část hinduistů, jejichž rituály jsou téměř stejné a pravidla téměř totožná. A právě tito hinduisté v naší stati je nazýváme vysokokastovní budou předmětem následujícího pojednání o posmrtných obřadech. Abychom však pochopili, o kom je vlastně řeč, musíme si alespoň stručně představit složení hinduistické společnosti. Dle posledního sčítání lidu z roku 2001 má Indie zhruba miliardu obyvatel, z nichž přes 80 % tvoří hinduisté.2 V řeči statistických dat je tedy hinduismus po křesťanství a islámu třetí největší náboženství na světě. Tato ohromující hinduistická většina je však vnitřně značně rozrůzněná, přičemž i náboženské chování jejích jednotlivých složek se podstatně liší. Možností, jak rozčlenit hinduistickou společnost, je povícero, leč pro naše potřeby je zřejmě nejvhodnější ta, kterou navrhl americký antropolog rakousko moravského původu Agéhánanda 1 F. Staal, Rules Without Meaning. Ritual, Mantras, and the Human Sciences, New York 1989, str Přesnější údaje jsou dostupné na webových stránkách indického vládního úřadu pro sčítání obyvatel (www.censusindia.gov.in/census_data_2001/india_at_ glance/religion.aspx). Nicméně indická populace rychle roste, takže dle dnešních odhadů se počet obyvatel Indie blíží číslu 1,2 miliardy, z čehož plyne, že jen v samotné Indii je hinduistů bezmála jedna miliarda. Tento odhad bude moci být potvrzen v roce 2011, kdy se v Indii odehraje další sčítání lidu. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 11

12 Bháratí.3 Ten spatřuje v hinduistické společnosti tři hlavní vrstvy: městskou, bráhmanskou a lidovou.4 Městský hinduismus nazývaný též neohinduismus či reformní hinduismus je sice početně nejmenší (dle Bháratího odhadu zahrnuje 2 4 % hinduistů), avšak v mnoha ohledech nejvýznamnější, neboť je tvořen vzdělanými, anglicky hovořícími a vlivnými Indy. Jejich náboženství nemá se skutečně žitým hinduismem mnoho společného, přesto je to právě jejich hlas a jejich interpretace hinduismu, se kterou se na Západě setkáváme zdaleka nejčastěji. Vinou těchto intelektuálů (jako je např. Vivékánanda, Thákur, Rádhakrišnan a dnes početní guruové) jsou naše obvyklé představy o hinduismu velmi zkreslené. Bráhmanský hinduismus nazývaný též klasický, textuální či sanskrtský je na rozdíl od předchozího žitým náboženstvím. Právě tato forma hinduismu je zachycena v každé solidnější učebnici. Není divu: má přebohatou textovou základnu, je soustředěn kolem chrámů a posvátných míst, jeho rituály jsou téměř totožné po celé Indii, zkrátka je radost jej popisovat, neboť obsahuje množství jednotících prvků, které nám umožňují podat o něm zobecňující a přitom nepříliš zkreslující výpověď. Má to však jeden háček: jeho nositeli jsou převážně příslušníci vyšších vrstev hinduistické společnosti především bráhmanských, kšatrijských a obchodnických kast (v indické terminologii nazývané forward castes ) a těch není mnoho. Žádné přesné statistiky neexistují, nicméně většina odhadů se pohybuje kolem čísla 10 % z celkového počtu hinduistů. To ovšem znamená, že učebnicová podoba hinduismu zachycuje pouze velmi malou část tohoto náboženství. Z předchozích čísel plyne, že zbývající vrstva lidový, vesnický hinduismus (v angličtině příhodně označovaný jako popular ) je početně zdaleka nejvýznamnější. Jenže je zároveň nejhůře uchopitelný, poněvadž nabývá tisíce rozmanitých lokálních podob, které je nesnadné a většinou i nemožné popsat nějakým zobecňujícím způsobem tak, aby výsledný obraz byl věrohodný, poučný a srozumitelný. 3 A. Bharati, Hindu Views and Ways and the Hindu Muslim Interface. An Anthropological Assessment, New Delhi 1981, str Podrobnější představení Bháratího modelu v češtině je obsaženo v mém příspěvku: L. Ondračka, (Ne)možnost mezináboženského dialogu s hinduismem, in: Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka, Praha 2008, str

13 Lidový hinduismus nemívá psané texty, nýbrž bohatou ústní slovesnost; jeho božstva, chrámy, svátky i obřady jsou omezeny na určitou a zhusta velmi malou oblast (často jde o jedinou vesnici) a jeho nositelé patří k nižším až nejnižším vrstvám indické společnosti. Indická administrativa je rozděluje na 1. ostatní zaostalé třídy (Other Backward Classes) ty představují zhruba polovinu veškerého indického obyvatelstva, 2. registrované kasty (Scheduled Castes) to jsou nedotknutelní a tvoří asi čtvrtinu všech hinduistů a 3. registrované kmeny (Scheduled Tribes), z nichž některé si sice uchovávají své kmenové náboženství, nicméně většina je hinduizována do takové míry, že dle posledních odhadů tvoří asi 10 % všech hinduistů. Již z názvu tohoto příspěvku plyne, že bude popisovat rituály spjaté se smrtí v bráhmanském hinduismu. A nemůže tomu být jinak. Normativní podoba těchto obřadů je podrobně stanovena v četných sanskrtských textech klasického hinduismu a jejich skutečný průběh je zaznamenán v mnoha publikacích moderních badatelů, zejména antropologů. Shoda obou těchto zdrojů je až překvapivě vysoká, navíc platná téměř pro celý indický subkontinent. Naproti tomu popisy rituálů smrti v lidovém hinduismu jsou sporadické a těch několik málo existujících studií se vždy zabývá jedinou lokalitou a často i jedinou kastou.5 Nebude li tedy uvedeno explicitně jinak, všechny následující informace se týkají pouze rituálů bráhmanského hinduismu. 3. Textové zdroje V předchozím odstavci jsme konstatovali, že současná podoba pohřebních obřadů má své bohaté textové zdroje. Přesnější by bylo říci, že těchto textů je přímo ohromující a nepřehledná záplava. To v nás může vyvolat otázku, zda nejsou Indové nějak posedlí smrtí a rituály s ní spojenými. Do určité míry ano, má to ale své zřejmé důvody. Předně musíme zopakovat, že v indickém náboženském prostoru hraje rituál ústřední roli. Z toho plyne i fakt, že Indové v průběhu zhruba tří tisíciletí vyprodukovali enormní množství ritualistické 5 Typickým příkladem takovýchto studií a jednou z mála knižně publikovaných je práce N. Peyer, Death and Afterlife in a Tamil Village, Münster 2002, v níž autorka popisuje rituály i představy spojené se smrtí u dvou kast z řad nedotknutelných v jedné malé tamilské vesnici. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 13

14 literatury,6 jež co do rozsahu i preciznosti zřejmě nemá na světě srovnání.7 Jedním z jejích žánrů jsou texty zabývající se přechodovými rituály, které v Indii od nepaměti tvořily podstatnou složku náboženského života, a proto jim byla věnována i odpovídající pozornost.8 Počet přechodových rituálů se v bráhmanském hinduismu postupem času ustálil na pro nás jistě překvapivě vysokém čísle šestnáct: tři obřady jsou prenatální, šest se jich odehrává v útlém dětství, pět jich souvisí se vzděláváním a na dospělý věk zbývá svatba a posmrtné rituály. Nicméně z celého tohoto bohatého souboru obřadů dva posledně jmenované svým významem vždy převyšovaly všechny ostatní, což se pochopitelně odráží i v množství literatury, která jim byla zasvěcena. První systematické popisy pohřebních obřadů nalézáme již v nejstarších vrstvách védské ritualistické literatury.9 Ačkoli samotné texty pocházejí zhruba z poloviny 1. tis. př. n. l., badatelé se shodují v tom, že jelikož přechodové rituály tvoří nejméně proměnlivou složku náboženského života, uvedená pojednání zachycují jejich mnohem starší podobu, v jednotlivostech sahající dokonce do společného indoevropského dávnověku. Každopádně se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, která je jinde ve světě neopakovatelná: známe vcelku podrobně podobu obřadů spojených se smrtí starou nejméně tři tisíce let10 6 Její přehled zpracoval J. Gonda, Ritual Sūtras, Wiesbaden Není bez zajímavosti, že již zmiňovaný Frits Staal považuje právě ritualistiku za nejstarší indickou vědní disciplínu v západním slova smyslu a dokládá, že tato věda o rituálu sehrála v indickém myšlení úlohu srovnatelnou s geometrií ve starém Řecku. 8 Dnes již klasickým a spolehlivým zdrojem informací k přechodovým rituálům je: R. Pandey, Hindu Saṁskāras. Socio Religious Study of the Hindu Sacraments, 2. vyd., Delhi Záhadou však je jejich rozložení. Přechodové rituály jsou standardně popisovány v grhjasútrách příručkách domácích obřadů. V případě rituálů smrti to však respektují jen některé védské ritualistické školy (ášvalájanovci, ágnivéšjovci, kaušítakovci a vaikhánasovci). Jiné tradice zařazují tyto obřady nečekaně do šrautasúter příruček velkých védských rituálů (kátjájanovci, šánkhájanovci a mánavovci). Některé školy pak dokonce vytvořily pro tyto obřady samostatný nový žánr, tzv. pitrmédhasútry příručky obětí předkům (baudhájanovci, bháradvádžovci a gautamovci). 10 Nejdetailnější popis je obsažen v: W. Caland, Die Altindischen Todten und Bestattungsgebräuche. Mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt, Amsterdam Autor přehledně zpracovává kompletní védský pohřební rituál (rozdělený do 114 kroků) a pečlivě uvádí varianty jednotlivých rituálních škol. 14

15 a zároveň ji můžeme srovnávat se současným stavem. Výsledek je pozoruhodný a potvrzuje výše zmíněný předpoklad o konzervativnosti přechodových rituálů, neboť struktura dnešních obřadů je totožná se strukturou obřadů v nejstarší védské době a pouze některé jednotlivé prvky schází či byly nahrazeny jinými. Vraťme se však k textovým zdrojům. Prakticky každý starověký žánr náboženské literatury bráhmanského hinduismu přináší důležité informace týkající se pohřebních a zádušních obřadů. Ať už to jsou dharmasútry a dharmašástry příručky a učebnice praktického života i jejich četné komentáře;11 národní eposy Rámájana a zejména Mahábhárata, která zachycuje bratrovražednou válku, v níž umírají a jsou pohřbívány houfy slovutných reků; nebo purány jakési hinduistické všeobecné encyklopedie, z nichž zdaleka nejdůležitější je Garudapurána.12 Její druhá část, čítající téměř tři tisíce slok, se totiž věnuje všemu, co souvisí se smrtí, a představuje tak v rámci klasických textů nejpodrobnější a přitom dodnes autoritativní pojednání o pohřebních obřadech bráhmanského hinduismu. Postupem času tedy během zhruba dvou tisíc let narostl počet textů dotýkajících se přechodových rituálů do nepřehledného množství, jež začínalo komplikovat jejich praktické provádění. Bylo totiž stále obtížnější zabezpečit, aby byl jejich průběh v souladu s celou touto bohatou textovou tradicí. Ve středověké Indii tudíž začali široce a důkladně vzdělaní bráhmani sestavovat obsáhlá kompendia ze starších textů a komentářů, která měla sloužit jako přehledný a systematický návod ke správnému provedení toho kterého obřadu. Některá díla měla ambici obsáhnout všechny přechodové rituály, častěji se však setkáme s texty věnovanými jen jednomu z nich. Těchto praktických příruček sice vzniklo ohromné množství,13 ale jen některé z nich se osvědčily natolik, že si získaly ať už spíše vzácně celoindickou, 11 Nejvýznamnější z těchto učebnic máme k dispozici v překladu do češtiny: Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě, ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel, Praha Základní informace o této puráně podává L. Rocher, The Purān as, Wiesbaden 1986, str Moderní anglický překlad vyšel ve třech dílech v řadě Ancient Indian Tradition and Mythology Series, sv , Delhi Rajbali Pandey cituje ve své studii k přechodovým rituálům šedesát příruček k pohřebním obřadům (Pandey, Hindu Saṁskāras, str ). Jde o významnější, tiskem vydaná díla. Krom toho řádově vyšší počet textů zůstává pouze v rukopisné podobě a neodhadnutelný počet děl se nedochoval. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 15

16 nebo a to mnohem častěji regionální popularitu. Jsou to právě tato středověká kompendia, jež dnešní bráhmanští obětníci používají jako závazné texty při pohřebních a zádušních obřadech. Zároveň musíme ihned upozornit na to, že uvedená díla sice tvoří autoritativní a podstatný zdroj pravidel pro pohřební rituály, nikoli však zdroj jediný. Již nejstarší pojednání zařazují do výčtu přípustných složek správného jednání nepsanou tradici, zvyk (áčára).14 Tento zvyk je dále členěn na tři kategorie: regionální, kastovní a rodinný či klanový.15 Některé texty jdou dokonce tak daleko, že v případě přechodových rituálů přiznávají důležitý hlas ženám coby spolehlivým strážkyním rodinné rituální tradice.16 To jsou důležité skutečnosti, jejichž důsledkem je, že stejný bráhmanský obětník může na přání rodiny a zejména jejích ženských členů provést určitý obřad odlišným způsobem, než předepisují sanskrtské manuály. 4. Dobrá smrt Zatím jsme si osvětlili, koho v názvu našeho příspěvku chápeme pod označením vysokokastovní hinduista. Nyní je třeba vyložit, co míníme onou dobrou smrtí, jež v titulu také figuruje. Ukáže se, že případy dobré smrti nám poslouží, podobně jako omezení na vysokokastovní společenskou vrstvu, především k zúžení a zjednodušení složitého a příliš obsáhlého materiálu. Je však třeba mít na paměti, že jde o další redukci, která ochuzuje pestré spektrum hinduistických pohřebních obřadů. Pojem dobrá smrt používají sami Indové17 tedy nikoli pouze hinduisté v protikladu ke špatné smrti.18 Aby úmrtí mohlo být 14 Viz např. Ápastambadharmasútra , Baudhájanadharmasútra 1.1.4, Vasišthadharmasútra 1.5, Ápastambagrhjasútra 1.1.1, Mánavadharmašástra 2.6 (v českém překladu chování, str. 32). 15 V indické terminologii déšáčára, džátjáčára a kuláčára, případně v dharmašástrové literatuře déšadharma, džátidharma a kuladharma. Viz Pandey, Hindu Saṁskāras, str a P. Olivelle, Dharmasūstras, Delhi 2000, str Ať učiní to, co nakáží ženy, (Ápastambadharmasútra , srv. též a 15). 17 V sanskrtských pramenech nejčastěji sumrtju, v dnešní severní Indii sumaran(a), v tamilštině nalla maranam atd. Není bez zajímavosti, že české slovo smrt etymologicky přesně odpovídá těmto tvarům, neboť pochází z praslovanského tvaru sъ mьr tь a původně tedy doslova znamená dobré úmrtí. 18 V sanskrtu kumrtju, kumarana, apamrtju, durmarana apod. 16

17 označené za dobré, musí splňovat řadu podmínek týkajících se času, místa a způsobu odchodu z tohoto světa. Jak záhy uvidíme, v každém z těchto ohledů existují situace na jedné straně zcela ideální a na straně druhé ještě přijatelné, takže ve výsledku bychom dokonce mohli mluvit o smrti dobré, lepší a nejlepší to však již není autochtonní terminologie. Pojďme si nyní představit jednotlivé okolnosti dobré smrti Čas Tou první je dvojí hledisko času: času lidského a času astronomického. V případě individuálního lidského času je požadavek vcelku jasný a pochopitelný: člověk se má dožít plné délky života. Méně zřejmé už je, co přesně ona plná délka života ve skutečnosti obnáší. Již v nejstarších védských textech se setkáváme s pojetím, podle něhož má úplný lidský život trvat sto let, a najdeme zde množství prosebných veršů žádajících bohy o zajištění takto dlouhého života.19 Tato představa pak prolíná i následnou sanskrtskou literaturou, nicméně v dnešní době se již nezdá být převládající (a zůstává pochopitelně nezodpověditelnou otázkou, nakolik rozšířená byla dříve) zjevně neobstála v konfrontaci se skutečností. Dnešní přístup je mnohem realističtější: člověk je již dostatečně starý zhruba v šedesáti letech.20 To koneckonců odpovídá nejen střední délce života v Indii, která je přibližně 61 let u mužů a 63 let u žen,21 ale i skutečnosti, že Indové sami sebe pokládají za staré 19 Rgvéd a, c, c, bc, c, c, d a ; Šatapathabráhmana b, viz též a Kaušítakibráhmana C. Justice, Dying the Good Death. The Pilgrimage to Die in India s Holy City, Albany 1997, str SRS Based Abridged Life Tables. SRS Analytical Studies, 3, New Delhi V rámci Indie jsou však v jednotlivých oblastech obrovské rozdíly. Například ve vyspělé Kérale dosahuje střední délka života 74 let, naproti tomu v chudém Madhjapradéši je to pouhých 56 let. A i tyto oficiální statistické údaje je třeba přijímat se značnou nedůvěrou, protože Indové mají právě z důvodu naplnění ideálu dobré smrti snahu nadsazovat skutečný věk zemřelého. Každopádně dle posledního sčítání lidu v roce 2001 představuje počet obyvatel Indie ve věku nad 65 let pouhá čtyři procenta z celkové populace. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 17

18 obvykle již na počátku páté dekády života.22 Tato jednoduchá a jasná situace je však komplikována rozličnými představami o individuálně vyměřené délce života. Společným jmenovatelem těchto představ je myšlenka, že každému člověku je při narození vyměřena maximální možná délka života. Tento údaj se lze dokonce dozvědět v Indii jsou astrologové, kteří se specializují právě na zjištění onoho předurčeného okamžiku úmrtí. Aby se jednalo o dobrou smrt, je třeba naplnit takto vyměřený čas.23 Podle některých představ není možné vymezenou délku života překročit, podle jiných však existují prostředky, jak si život prodloužit. Ty často souvisejí s přesvědčením, že člověku v okamžiku narození není určena maximální délka života, nýbrž určitý počet dechů, a je tedy plně na něm, jak bude s tímto přídělem hospodařit. Například by měl co nejméně spát, neboť podle Indů ve spánku spotřebováváme nepoměrně větší část z tohoto množství dechu.24 Žádoucí je pochopitelně věnovat se jógové technice kontroly dechu (pránájáma), díky níž může i běžný člověk vyšetřit leccos ze své dechové kvóty, nemluvě pak o vyspělých jóginech, kteří si ovládáním dechu dokážou prodloužit život dle libosti.25 Ženatý muž má navíc ještě jedno omezení: neměl by zemřít dříve než jeho manželka. V řádném hinduistickém páru má nejprve odejít 22 Nepřekvapí tedy, že když byl v roce 1976 zvýšen u státních zaměstnanců věk odchodu do důchodu (The Constitution Forty first Amendment Act, 1976) z 55 na 58 let, setkalo se toto rozhodnutí se značnou nevolí. V případě soudců a vysokoškolských učitelů byla tato hranice posunuta dokonce z 60 na 62 let, tedy paradoxně v té době daleko za průměrnou délku života. Pravdou ale samozřejmě je, že intelektuálně pracující lidé se v Indii dožívají podstatně vyššího věku výjimkou není ani 90 a více let. 23 Od této představy se odvíjí i jiná terminologie pro dobrou smrt, totiž smrt v náležitý čas (kála mrtju či sukála mrtju). Špatná smrt je pak nazývána předčasná smrt (akála mrtju). Podrobněji k této otázce viz Justice, Dying the Good Death, str ; a J. P. Parry, Death in Banaras, Cambridge 1994, str a 282 pozn Parry, Death in Banaras, str Jógini však jak lze očekávat mají i jiné prostředky, jak se vyhnout předurčenému okamžiku smrti. Jedna z technik se nazývá přímo oklamání smrti (mrtjuvaňčana) a spočívá v tom, že jógin po několik měsíců sleduje znamení ohlašující příchod smrti, díky nimž přesně rozpozná čas, kdy má zemřít. Těsně před tímto okamžikem opustí na chvíli své fyzické tělo, smrt ho tedy nezastihne doma, zklamaně odejde a již se nikdy nevrátí. 18

19 žena. Pokud se tak nestane, padá na ženu vina za smrt jejího muže. Musela totiž spáchat ať už v tomto, nebo v některém z předchozích zrození nějaký vážný přečin, jehož důsledkem je předčasná manželova smrt. Tato představa očekávatelně vede k mírně řečeno neblahému postavení vdov v hinduistické společnosti. Jelikož ve vyšších kastách není dosud myslitelné, že by se žena znovu provdala,26 nezbývá jí většinou, než dožít se stigmatem viny v rodině svého manžela. Přitom v Indii stejně jako jinde na světě se ženy dožívají vyššího věku než muži a navíc je běžné, že věk nevěsty je nižší než věk ženicha, takže ve výsledku je v celé populaci relativně velmi vysoký počet vdov, což přináší nemalé sociální problémy.27 Žádná smrt vdovy tedy nemůže být považována v plném slova smyslu za dobrou. Z hlediska astronomického či spíše astrologického času existují okamžiky, dny a údobí, jež jsou pro smrt příhodné, a jiné, jež jsou naopak nevhodné. Dobré je zemřít během dne, nejlépe mezi půl čtvrtou a půl šestou odpoledne, naopak nepříhodný čas je v noci, nejhorší pak od jedenácti večer do tří ráno. Příznivý den je pondělí28 a jedenáctý den v každé polovině lunárního měsíce.29 V každém měsíci je vhodnější čas mezi novoluním a úplňkem, tedy tzv. světlá polovina měsíce. Vůbec nejhorších je posledních pět až sedm dnů před novoluním, neboť zemře li člověk v tomto údobí, pak hrozí nebudou li provedeny patřičné nápravné rituály že během následných dvou 26 Zákaz znovuprovdání vdov je obsažen již ve starých dharmašástrových textech, viz např. Mánavadharmašástra Počet vdov dosahuje v Indii asi deseti procent ženské populace, přičemž ale ve věkové kategorii nad padesát let je to plná polovina. Ačkoli 88 % vdov zůstává v rodině zemřelého muže, jen 3 % z nich smějí sdílet společnou kuchyň, což dobře vypovídá o jejich potupném postavení. V. N. Bhatt, Status of Indian Widows, in: Problems of Widows in India, vyd. P. A. Reddy, New Delhi 2004, str Snad proto, že pondělí je v Indii spojeno s Měsícem (nazývá se totiž doslova měsíční den, sómavára) a ten je již od nejstarších védských dob považován za zdroj nektaru nesmrtelnosti a současně za místo, kde přebývají předkové. 29 Tzv. ékádaší (doslova jedenáctý [den] ) je v hinduistickém kalendáři významným postním dnem. V Indii se měsíc dělí na dvě části: od novoluní do úplňku je to světlá polovina (šuklapakša), od úplňku do novoluní pak tmavá polovina (kršnapakša). Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 19

20 či pěti let s sebou vezme dalších pět členů rodiny.30 Dokonce i celý rok je rozdělen na dvě odlišné poloviny: úmrtí během půlroku začínajícího 14. ledna31 je považováno již od nejstarších dob za příznivé, na rozdíl od druhé poloviny roku.32 Uvedená časová omezení vypadají hrozivě a nepřekonatelně. Nebyli by to však bráhmanští ritualističtí specialisté, aby nenašli prostředky, jak i na tato tvrdá pravidla vyzrát. Pomocí všemocného rituálu lze totiž hýbat i s časem. Pokud by měl člověk zemřít v noci, lze kdykoli během ní provést ve jménu umírajícího klasický ranní rituál a s předstihem tak zahájit den. Pokud by měl zemřít v tmavé polovině měsíce, je nezbytné vykonat patřičný počet ranních a večerních obřadů, a posunout se tak do poloviny světlé. Stejný princip je možné použít dokonce i v případě nepříznivé poloviny roku; ranní a večerní rituály se pak odehrávají v redukované formě bez plné recitace všech předepsaných manter Místo Existuje jediné místo na světě, kde touží i kdyby to mělo být od samého počátku nereálné zemřít snad každý hinduista. Nejposvátnější 30 Toto nepříznivé období se nazývá pětice (paňčaka) a myslí se tím pět zpravidla posledních lunárních dnů (tithi) tmavé poloviny měsíce, které však mohou trvat pět až sedm dnů solárních. Jihoindičtí astrologové tyto dny nicméně nepovažují za tak nepříznivé jako jejich severoindičtí kolegové, takže v jižní Indii nepanuje ze smrti v tomto období zdaleka taková obava. 31 Tento den je jedním z nevýznamnějších v hinduistickém kalendáři a nazývá se makara sankránti den, kdy podle indických astrologů Slunce vstupuje do znamení makary, dochází k zimnímu slunovratu a začíná tzv. severní polovina roku. V západní astrologii tomu odpovídá vstup Slunce do znamení kozorožce v siderickém zodiaku (avšak nikoli v mnohem rozšířenějším tropickém zvěrokruhu, kde se tak děje 22. prosince). Druhá, nepříznivá polovina roku se nazývá jižní a začíná kolem 15. července. 32 Všichni Indové znají proslulý příběh z Mahábháraty, v němž hrdinný bojovník Bhíšma obdařený schopností zvolit si okamžik své smrti leží smrtelně zraněn po dva měsíce na loži z šípů a vyčkává, až skončí nepříznivá polovina roku, aby mohl naposledy vydechnout v té příhodné. 33 F. Edgerton, The Hour of Death. Its Importance for Man s Future Fate in Hindu and Western Religions, in: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute VIII, 1927, str Jde však o textovou tradici a je otázka, zda se tyto rituály posunující čas odehrávají i v praxi. 20

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více