Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek"

Transkript

1

2

3 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek Cesta domů 2010

4 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Editor Ondřej Krása ISBN Cesta domů Kniha vyšla díky finanční podpoře strukturálních fondů Evropské unie Praha a EU: investujeme do vaší budoucnosti.

5 Obsah Předmluva 7 Lubomír ondračka Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty 9 Luboš kropáček Umírání, smrt a eschatologické představy v islámu 57 Tomáš Halík Poslední věci v křesťanské tradici 71 Milan Lyčka Smrt a umírání v judaismu 79 Marek Zemánek Smrt a umírání z pohledu buddhismu 95 O autorech 115 5

6

7 Předmluva Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, ať už jako jejich blízcí, nebo jako profesionální pečovatelé, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme umíráním, je plnohodnotným životem. Nezřídka se od umírajících učí tomu, co to je život a co to je dobrý život, jak důležitým se dokáže čas našeho života stát, když je obzor na dohled. Často chápou možnost být umírajícímu člověku nablízku jako výsadu nebo jako dar, jakkoli to asi v naší společnosti, která si smrt opředla strachem, může znít paradoxně. Většina z nás však takto prožitou zkušenost nemá a hledí na závěr života s nejistotou a obavami. Důvodů, proč tomu tak je, existuje jistě více. Jedním z nich je i skutečnost, že se vytratily, vyprázdnily či vybledly rituály, které lidi v rozličných dobách i kulturách dokázaly přenášet přes období a zkušenosti nepochopitelné, neuchopitelné, přesahující běžný smyslový svět. Rituály vymizely nejen z období umírání a truchlení, ale i z dalších zásadních okamžiků našeho života. Narození, iniciace, láska, svatba, nemoci tady všude rituály byly, a nejsou a možná nám chybějí. Některé lze asi znovu najít, k mnohému už se nelze vrátit. Jistě je ale možné přemýšlet o tom, jak se k těmto přechodovým obdobím vztahovali naši předkové a jak jsou prožívána v různých kulturách. Příspěvky obsažené v tomto sborníku nabízejí různé pohledy na smrt, na umírání a na truchlení. Zcela přirozeně se však při probírání těchto témat otevírá prostor i pro jiná sdělení: zkusila bych čtenáře přizvat k jejich pozornému sledování. Na pozadí vztahu člověka k jeho konečnosti se otevírají otázky po nekonečnosti, na pozadí umírání a křehkosti, která je provází, dostáváme naléhavé otázky po naději, blízkosti a síle společenství, v pohledu na osamělost člověka přecházejícího most mezi životem a smrtí se setkáváme s hlubokými předmluva 7

8 a samozřejmými vztahy v rodině, tváří v tvář smrti čelíme otázce po dobrém životě a jeho smyslu, při pohledu na naše lidské konečné tělo si nemůžeme neklást otázku po duši, která je obydluje. Některé náboženské koncepty nám budou bližší, některým rozumíme méně. Sborník čtenáři nabízíme nikoli s výzvou ke studiu různých, pro Středoevropana někdy i kuriózních rituálů, ale spíše s nadějí, že za rozličnými přístupy potká sám sebe uprostřed svých blízkých, že pohlédne na svůj život s jeho mezemi i s otázkou po jeho smyslu a že možná i poskládá do nějakého dobrého tvaru to, nač nechtěl zapomenout a co nechtěl poztrácet. Sborník Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti navazuje na stejnojmenný cyklus přednášek, který proběhl na přelomu roku 2009 a 2010 v Městské knihovně v Praze. Každý z pěti večerů cyklu byl věnován jednomu živému náboženství, o němž přednášel přední odborník na dané náboženství. Nepříliš populární téma smrti a umírání dokázalo přivést do knihovny vždy kolem sto padesáti posluchačů. Ti, kteří se nedostali či nemohli přijít, volali pak po zpracování přednášek do písemné podoby. Zde tedy jim i dalším čtenářům předkládáme sborník příspěvků tak, jak je pro nás autoři zpracovali. Martina Špinková, ředitelka Cesty domů 8

9 Dobrá smrt vysokokastovního hinduisty Lubomír Ondračka Indický náboženský prostor je nám vzdálen nejen geograficky, ale především svým charakterem. Snažíme li se porozumět odlišnému náboženskému prostředí, zcela přirozeně na něj zprvu pohlížíme optikou náboženství vlastního či kulturně blízkého. V případě hinduismu však tento pokus zpravidla selhává, a výsledkem je tak nanejvýš úžas nad něčím podivným a exotickým, případně opovržlivé odmítnutí, rozhodně však ne pochopení. Není obtížné vidět, proč tomu tak je. Vycházíme li z křesťanství, pak očekáváme, že i ostatní náboženství mají svého zakladatele, dějiny plné důležitých historických událostí a postav, klíčový posvátný text, propracovanou nauku, organizační strukturu a že příslušnost k danému náboženství je výlučná když je někdo řádným křesťanem, těžko může být současně muslimem či taoistou. Hinduismus však nesplňuje žádné z těchto očekávání. Nemá žádného zakladatele, žádné dějinné události ani historické postavy; textů má sice přehršel, ale žádný neplní funkci podobnou křesťanské Bibli; nenalezneme tu žádnou závaznou věrouku, natož nějaké vyznání víry; neexistuje žádná hinduistická církev, a co hůř, hinduisté běžně konají obřady v chrámech jiných indických náboženství a na svých domácích oltářích uctívají jejich představitele, ba dokonce se chodí modlit i k hrobům muslimských světců. Co je tohle za prazvláštní náboženství? 1. Základní charakteristika hinduismu Všechny dosud předložené pokusy o charakteristiku hinduismu byly natolik nepřesné a neúplné, až někteří badatelé došli k závěru, že žádné náboženství jménem hinduismus vůbec neexistuje a že tento Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 9

10 termín je jen nevhodným označením pro velmi pestrý soubor rozličných indických náboženských tradic. Navíc označením nikoli autochtonním, nýbrž zavedeným britskými kolonialisty. Jinými slovy: hinduismus je umělým západním konstruktem, jenž v nás vyvolává mylnou představu existence uceleného náboženství srovnatelného s jinými velkými náboženstvími světa. Nutno uznat, že pro tento poněkud překvapivý a extrémní názor existuje řada závažných důvodů. Je sice zřejmé, že žádné náboženství na světě není zcela homogenní, zpravidla ale nalezneme alespoň jednoho společného jmenovatele, který umožňuje rozličné vnitřní proudy zahrnout do jednoho náboženského celku takovýmto jednotícím prvkem bývá často zakladatelská postava (Buddha, Ježíš, Muhammad) či text (Tóra, Bible, Korán). V případě hinduismu však podobný společný jmenovatel schází. Kdybychom přijali tezi o neexistenci hinduismu v její plnosti, byla by jakákoli zobecňující výpověď o tomto náboženském prostředí prakticky nemožná. Chceme li však přesto pojednat o obřadech spojených se smrtí v hinduistickém prostoru, musíme hledat jinou perspektivu a pokusit se najít takového společného jmenovatele, který nám dovolí alespoň částečně překonat rozdíly mezi jednotlivými hinduistickými tradicemi. Pro účely naší statě může být tímto společným jmenovatelem rituál. Badatelé si již dávno povšimli, že zřejmě vůbec nejvýraznějším rysem celého indického náboženského prostoru je mimořádná péče o vše, co souvisí s rituální činností. Má to své opodstatnění: již v nejstarších vrstvách indického myšlení nacházíme představu, že celý vesmír vznikl díky rituálu a rituálem je i udržován ve svém běhu. Není tudíž divu, že indická náboženství jsou výrazně ortopraktická hlavní důraz kladou na svoji rituální stránku, neboť jedině náležité a přesně provedené obřady dokážou zajistit nejen správné fungování kosmu, ale též prospěch jednotlivce, jak ostatně záhy uvidíme na příkladu rituálů spojených se smrtí. Odhodláme li se tedy přece jen hinduismus nějakým způsobem byť vědomě zkratkovitým a paušalizujícím charakterizovat, vhodně nám k tomuto účelu poslouží výrok významného holandského indologa Fritse Staala: Hinduista může být teista, panteista, ateista, komunista a může věřit, v cokoli se mu zlíbí; tím, co z něj dělá hinduistu, 10

11 jsou však rituály, které provádí, a pravidla, jimž je věrný: zkrátka to, co koná. 1 Takovéto pojetí naštěstí značně zjednodušuje naši jinak nesnadnou úlohu: můžeme totiž podat vnější popis hinduistických pohřebních obřadů, aniž bychom pátrali po představách o životě, smrti, pojetí duše či posmrtném osudu jedince. Jak si ukážeme na závěr, v těchto otázkách panují mezi hinduisty tak velké názorové rozdíly, že o nějakém hinduistickém učení není vůbec možné hovořit. 2. Vysokokastovní hinduista Staalova charakteristika sice říká, že pro hinduistu jsou rozhodující rituály a pravidla, netvrdí však, že všichni hinduisté provádějí rituály stejně a dodržují totožná pravidla. Tak tomu totiž skutečně není. Přesto existuje významná část hinduistů, jejichž rituály jsou téměř stejné a pravidla téměř totožná. A právě tito hinduisté v naší stati je nazýváme vysokokastovní budou předmětem následujícího pojednání o posmrtných obřadech. Abychom však pochopili, o kom je vlastně řeč, musíme si alespoň stručně představit složení hinduistické společnosti. Dle posledního sčítání lidu z roku 2001 má Indie zhruba miliardu obyvatel, z nichž přes 80 % tvoří hinduisté.2 V řeči statistických dat je tedy hinduismus po křesťanství a islámu třetí největší náboženství na světě. Tato ohromující hinduistická většina je však vnitřně značně rozrůzněná, přičemž i náboženské chování jejích jednotlivých složek se podstatně liší. Možností, jak rozčlenit hinduistickou společnost, je povícero, leč pro naše potřeby je zřejmě nejvhodnější ta, kterou navrhl americký antropolog rakousko moravského původu Agéhánanda 1 F. Staal, Rules Without Meaning. Ritual, Mantras, and the Human Sciences, New York 1989, str Přesnější údaje jsou dostupné na webových stránkách indického vládního úřadu pro sčítání obyvatel (www.censusindia.gov.in/census_data_2001/india_at_ glance/religion.aspx). Nicméně indická populace rychle roste, takže dle dnešních odhadů se počet obyvatel Indie blíží číslu 1,2 miliardy, z čehož plyne, že jen v samotné Indii je hinduistů bezmála jedna miliarda. Tento odhad bude moci být potvrzen v roce 2011, kdy se v Indii odehraje další sčítání lidu. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 11

12 Bháratí.3 Ten spatřuje v hinduistické společnosti tři hlavní vrstvy: městskou, bráhmanskou a lidovou.4 Městský hinduismus nazývaný též neohinduismus či reformní hinduismus je sice početně nejmenší (dle Bháratího odhadu zahrnuje 2 4 % hinduistů), avšak v mnoha ohledech nejvýznamnější, neboť je tvořen vzdělanými, anglicky hovořícími a vlivnými Indy. Jejich náboženství nemá se skutečně žitým hinduismem mnoho společného, přesto je to právě jejich hlas a jejich interpretace hinduismu, se kterou se na Západě setkáváme zdaleka nejčastěji. Vinou těchto intelektuálů (jako je např. Vivékánanda, Thákur, Rádhakrišnan a dnes početní guruové) jsou naše obvyklé představy o hinduismu velmi zkreslené. Bráhmanský hinduismus nazývaný též klasický, textuální či sanskrtský je na rozdíl od předchozího žitým náboženstvím. Právě tato forma hinduismu je zachycena v každé solidnější učebnici. Není divu: má přebohatou textovou základnu, je soustředěn kolem chrámů a posvátných míst, jeho rituály jsou téměř totožné po celé Indii, zkrátka je radost jej popisovat, neboť obsahuje množství jednotících prvků, které nám umožňují podat o něm zobecňující a přitom nepříliš zkreslující výpověď. Má to však jeden háček: jeho nositeli jsou převážně příslušníci vyšších vrstev hinduistické společnosti především bráhmanských, kšatrijských a obchodnických kast (v indické terminologii nazývané forward castes ) a těch není mnoho. Žádné přesné statistiky neexistují, nicméně většina odhadů se pohybuje kolem čísla 10 % z celkového počtu hinduistů. To ovšem znamená, že učebnicová podoba hinduismu zachycuje pouze velmi malou část tohoto náboženství. Z předchozích čísel plyne, že zbývající vrstva lidový, vesnický hinduismus (v angličtině příhodně označovaný jako popular ) je početně zdaleka nejvýznamnější. Jenže je zároveň nejhůře uchopitelný, poněvadž nabývá tisíce rozmanitých lokálních podob, které je nesnadné a většinou i nemožné popsat nějakým zobecňujícím způsobem tak, aby výsledný obraz byl věrohodný, poučný a srozumitelný. 3 A. Bharati, Hindu Views and Ways and the Hindu Muslim Interface. An Anthropological Assessment, New Delhi 1981, str Podrobnější představení Bháratího modelu v češtině je obsaženo v mém příspěvku: L. Ondračka, (Ne)možnost mezináboženského dialogu s hinduismem, in: Máš před sebou všechny mé cesty. Sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka, Praha 2008, str

13 Lidový hinduismus nemívá psané texty, nýbrž bohatou ústní slovesnost; jeho božstva, chrámy, svátky i obřady jsou omezeny na určitou a zhusta velmi malou oblast (často jde o jedinou vesnici) a jeho nositelé patří k nižším až nejnižším vrstvám indické společnosti. Indická administrativa je rozděluje na 1. ostatní zaostalé třídy (Other Backward Classes) ty představují zhruba polovinu veškerého indického obyvatelstva, 2. registrované kasty (Scheduled Castes) to jsou nedotknutelní a tvoří asi čtvrtinu všech hinduistů a 3. registrované kmeny (Scheduled Tribes), z nichž některé si sice uchovávají své kmenové náboženství, nicméně většina je hinduizována do takové míry, že dle posledních odhadů tvoří asi 10 % všech hinduistů. Již z názvu tohoto příspěvku plyne, že bude popisovat rituály spjaté se smrtí v bráhmanském hinduismu. A nemůže tomu být jinak. Normativní podoba těchto obřadů je podrobně stanovena v četných sanskrtských textech klasického hinduismu a jejich skutečný průběh je zaznamenán v mnoha publikacích moderních badatelů, zejména antropologů. Shoda obou těchto zdrojů je až překvapivě vysoká, navíc platná téměř pro celý indický subkontinent. Naproti tomu popisy rituálů smrti v lidovém hinduismu jsou sporadické a těch několik málo existujících studií se vždy zabývá jedinou lokalitou a často i jedinou kastou.5 Nebude li tedy uvedeno explicitně jinak, všechny následující informace se týkají pouze rituálů bráhmanského hinduismu. 3. Textové zdroje V předchozím odstavci jsme konstatovali, že současná podoba pohřebních obřadů má své bohaté textové zdroje. Přesnější by bylo říci, že těchto textů je přímo ohromující a nepřehledná záplava. To v nás může vyvolat otázku, zda nejsou Indové nějak posedlí smrtí a rituály s ní spojenými. Do určité míry ano, má to ale své zřejmé důvody. Předně musíme zopakovat, že v indickém náboženském prostoru hraje rituál ústřední roli. Z toho plyne i fakt, že Indové v průběhu zhruba tří tisíciletí vyprodukovali enormní množství ritualistické 5 Typickým příkladem takovýchto studií a jednou z mála knižně publikovaných je práce N. Peyer, Death and Afterlife in a Tamil Village, Münster 2002, v níž autorka popisuje rituály i představy spojené se smrtí u dvou kast z řad nedotknutelných v jedné malé tamilské vesnici. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 13

14 literatury,6 jež co do rozsahu i preciznosti zřejmě nemá na světě srovnání.7 Jedním z jejích žánrů jsou texty zabývající se přechodovými rituály, které v Indii od nepaměti tvořily podstatnou složku náboženského života, a proto jim byla věnována i odpovídající pozornost.8 Počet přechodových rituálů se v bráhmanském hinduismu postupem času ustálil na pro nás jistě překvapivě vysokém čísle šestnáct: tři obřady jsou prenatální, šest se jich odehrává v útlém dětství, pět jich souvisí se vzděláváním a na dospělý věk zbývá svatba a posmrtné rituály. Nicméně z celého tohoto bohatého souboru obřadů dva posledně jmenované svým významem vždy převyšovaly všechny ostatní, což se pochopitelně odráží i v množství literatury, která jim byla zasvěcena. První systematické popisy pohřebních obřadů nalézáme již v nejstarších vrstvách védské ritualistické literatury.9 Ačkoli samotné texty pocházejí zhruba z poloviny 1. tis. př. n. l., badatelé se shodují v tom, že jelikož přechodové rituály tvoří nejméně proměnlivou složku náboženského života, uvedená pojednání zachycují jejich mnohem starší podobu, v jednotlivostech sahající dokonce do společného indoevropského dávnověku. Každopádně se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, která je jinde ve světě neopakovatelná: známe vcelku podrobně podobu obřadů spojených se smrtí starou nejméně tři tisíce let10 6 Její přehled zpracoval J. Gonda, Ritual Sūtras, Wiesbaden Není bez zajímavosti, že již zmiňovaný Frits Staal považuje právě ritualistiku za nejstarší indickou vědní disciplínu v západním slova smyslu a dokládá, že tato věda o rituálu sehrála v indickém myšlení úlohu srovnatelnou s geometrií ve starém Řecku. 8 Dnes již klasickým a spolehlivým zdrojem informací k přechodovým rituálům je: R. Pandey, Hindu Saṁskāras. Socio Religious Study of the Hindu Sacraments, 2. vyd., Delhi Záhadou však je jejich rozložení. Přechodové rituály jsou standardně popisovány v grhjasútrách příručkách domácích obřadů. V případě rituálů smrti to však respektují jen některé védské ritualistické školy (ášvalájanovci, ágnivéšjovci, kaušítakovci a vaikhánasovci). Jiné tradice zařazují tyto obřady nečekaně do šrautasúter příruček velkých védských rituálů (kátjájanovci, šánkhájanovci a mánavovci). Některé školy pak dokonce vytvořily pro tyto obřady samostatný nový žánr, tzv. pitrmédhasútry příručky obětí předkům (baudhájanovci, bháradvádžovci a gautamovci). 10 Nejdetailnější popis je obsažen v: W. Caland, Die Altindischen Todten und Bestattungsgebräuche. Mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt, Amsterdam Autor přehledně zpracovává kompletní védský pohřební rituál (rozdělený do 114 kroků) a pečlivě uvádí varianty jednotlivých rituálních škol. 14

15 a zároveň ji můžeme srovnávat se současným stavem. Výsledek je pozoruhodný a potvrzuje výše zmíněný předpoklad o konzervativnosti přechodových rituálů, neboť struktura dnešních obřadů je totožná se strukturou obřadů v nejstarší védské době a pouze některé jednotlivé prvky schází či byly nahrazeny jinými. Vraťme se však k textovým zdrojům. Prakticky každý starověký žánr náboženské literatury bráhmanského hinduismu přináší důležité informace týkající se pohřebních a zádušních obřadů. Ať už to jsou dharmasútry a dharmašástry příručky a učebnice praktického života i jejich četné komentáře;11 národní eposy Rámájana a zejména Mahábhárata, která zachycuje bratrovražednou válku, v níž umírají a jsou pohřbívány houfy slovutných reků; nebo purány jakési hinduistické všeobecné encyklopedie, z nichž zdaleka nejdůležitější je Garudapurána.12 Její druhá část, čítající téměř tři tisíce slok, se totiž věnuje všemu, co souvisí se smrtí, a představuje tak v rámci klasických textů nejpodrobnější a přitom dodnes autoritativní pojednání o pohřebních obřadech bráhmanského hinduismu. Postupem času tedy během zhruba dvou tisíc let narostl počet textů dotýkajících se přechodových rituálů do nepřehledného množství, jež začínalo komplikovat jejich praktické provádění. Bylo totiž stále obtížnější zabezpečit, aby byl jejich průběh v souladu s celou touto bohatou textovou tradicí. Ve středověké Indii tudíž začali široce a důkladně vzdělaní bráhmani sestavovat obsáhlá kompendia ze starších textů a komentářů, která měla sloužit jako přehledný a systematický návod ke správnému provedení toho kterého obřadu. Některá díla měla ambici obsáhnout všechny přechodové rituály, častěji se však setkáme s texty věnovanými jen jednomu z nich. Těchto praktických příruček sice vzniklo ohromné množství,13 ale jen některé z nich se osvědčily natolik, že si získaly ať už spíše vzácně celoindickou, 11 Nejvýznamnější z těchto učebnic máme k dispozici v překladu do češtiny: Mánavadharmašástra aneb Manuovo ponaučení o dharmě, ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel, Praha Základní informace o této puráně podává L. Rocher, The Purān as, Wiesbaden 1986, str Moderní anglický překlad vyšel ve třech dílech v řadě Ancient Indian Tradition and Mythology Series, sv , Delhi Rajbali Pandey cituje ve své studii k přechodovým rituálům šedesát příruček k pohřebním obřadům (Pandey, Hindu Saṁskāras, str ). Jde o významnější, tiskem vydaná díla. Krom toho řádově vyšší počet textů zůstává pouze v rukopisné podobě a neodhadnutelný počet děl se nedochoval. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 15

16 nebo a to mnohem častěji regionální popularitu. Jsou to právě tato středověká kompendia, jež dnešní bráhmanští obětníci používají jako závazné texty při pohřebních a zádušních obřadech. Zároveň musíme ihned upozornit na to, že uvedená díla sice tvoří autoritativní a podstatný zdroj pravidel pro pohřební rituály, nikoli však zdroj jediný. Již nejstarší pojednání zařazují do výčtu přípustných složek správného jednání nepsanou tradici, zvyk (áčára).14 Tento zvyk je dále členěn na tři kategorie: regionální, kastovní a rodinný či klanový.15 Některé texty jdou dokonce tak daleko, že v případě přechodových rituálů přiznávají důležitý hlas ženám coby spolehlivým strážkyním rodinné rituální tradice.16 To jsou důležité skutečnosti, jejichž důsledkem je, že stejný bráhmanský obětník může na přání rodiny a zejména jejích ženských členů provést určitý obřad odlišným způsobem, než předepisují sanskrtské manuály. 4. Dobrá smrt Zatím jsme si osvětlili, koho v názvu našeho příspěvku chápeme pod označením vysokokastovní hinduista. Nyní je třeba vyložit, co míníme onou dobrou smrtí, jež v titulu také figuruje. Ukáže se, že případy dobré smrti nám poslouží, podobně jako omezení na vysokokastovní společenskou vrstvu, především k zúžení a zjednodušení složitého a příliš obsáhlého materiálu. Je však třeba mít na paměti, že jde o další redukci, která ochuzuje pestré spektrum hinduistických pohřebních obřadů. Pojem dobrá smrt používají sami Indové17 tedy nikoli pouze hinduisté v protikladu ke špatné smrti.18 Aby úmrtí mohlo být 14 Viz např. Ápastambadharmasútra , Baudhájanadharmasútra 1.1.4, Vasišthadharmasútra 1.5, Ápastambagrhjasútra 1.1.1, Mánavadharmašástra 2.6 (v českém překladu chování, str. 32). 15 V indické terminologii déšáčára, džátjáčára a kuláčára, případně v dharmašástrové literatuře déšadharma, džátidharma a kuladharma. Viz Pandey, Hindu Saṁskāras, str a P. Olivelle, Dharmasūstras, Delhi 2000, str Ať učiní to, co nakáží ženy, (Ápastambadharmasútra , srv. též a 15). 17 V sanskrtských pramenech nejčastěji sumrtju, v dnešní severní Indii sumaran(a), v tamilštině nalla maranam atd. Není bez zajímavosti, že české slovo smrt etymologicky přesně odpovídá těmto tvarům, neboť pochází z praslovanského tvaru sъ mьr tь a původně tedy doslova znamená dobré úmrtí. 18 V sanskrtu kumrtju, kumarana, apamrtju, durmarana apod. 16

17 označené za dobré, musí splňovat řadu podmínek týkajících se času, místa a způsobu odchodu z tohoto světa. Jak záhy uvidíme, v každém z těchto ohledů existují situace na jedné straně zcela ideální a na straně druhé ještě přijatelné, takže ve výsledku bychom dokonce mohli mluvit o smrti dobré, lepší a nejlepší to však již není autochtonní terminologie. Pojďme si nyní představit jednotlivé okolnosti dobré smrti Čas Tou první je dvojí hledisko času: času lidského a času astronomického. V případě individuálního lidského času je požadavek vcelku jasný a pochopitelný: člověk se má dožít plné délky života. Méně zřejmé už je, co přesně ona plná délka života ve skutečnosti obnáší. Již v nejstarších védských textech se setkáváme s pojetím, podle něhož má úplný lidský život trvat sto let, a najdeme zde množství prosebných veršů žádajících bohy o zajištění takto dlouhého života.19 Tato představa pak prolíná i následnou sanskrtskou literaturou, nicméně v dnešní době se již nezdá být převládající (a zůstává pochopitelně nezodpověditelnou otázkou, nakolik rozšířená byla dříve) zjevně neobstála v konfrontaci se skutečností. Dnešní přístup je mnohem realističtější: člověk je již dostatečně starý zhruba v šedesáti letech.20 To koneckonců odpovídá nejen střední délce života v Indii, která je přibližně 61 let u mužů a 63 let u žen,21 ale i skutečnosti, že Indové sami sebe pokládají za staré 19 Rgvéd a, c, c, bc, c, c, d a ; Šatapathabráhmana b, viz též a Kaušítakibráhmana C. Justice, Dying the Good Death. The Pilgrimage to Die in India s Holy City, Albany 1997, str SRS Based Abridged Life Tables. SRS Analytical Studies, 3, New Delhi V rámci Indie jsou však v jednotlivých oblastech obrovské rozdíly. Například ve vyspělé Kérale dosahuje střední délka života 74 let, naproti tomu v chudém Madhjapradéši je to pouhých 56 let. A i tyto oficiální statistické údaje je třeba přijímat se značnou nedůvěrou, protože Indové mají právě z důvodu naplnění ideálu dobré smrti snahu nadsazovat skutečný věk zemřelého. Každopádně dle posledního sčítání lidu v roce 2001 představuje počet obyvatel Indie ve věku nad 65 let pouhá čtyři procenta z celkové populace. Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 17

18 obvykle již na počátku páté dekády života.22 Tato jednoduchá a jasná situace je však komplikována rozličnými představami o individuálně vyměřené délce života. Společným jmenovatelem těchto představ je myšlenka, že každému člověku je při narození vyměřena maximální možná délka života. Tento údaj se lze dokonce dozvědět v Indii jsou astrologové, kteří se specializují právě na zjištění onoho předurčeného okamžiku úmrtí. Aby se jednalo o dobrou smrt, je třeba naplnit takto vyměřený čas.23 Podle některých představ není možné vymezenou délku života překročit, podle jiných však existují prostředky, jak si život prodloužit. Ty často souvisejí s přesvědčením, že člověku v okamžiku narození není určena maximální délka života, nýbrž určitý počet dechů, a je tedy plně na něm, jak bude s tímto přídělem hospodařit. Například by měl co nejméně spát, neboť podle Indů ve spánku spotřebováváme nepoměrně větší část z tohoto množství dechu.24 Žádoucí je pochopitelně věnovat se jógové technice kontroly dechu (pránájáma), díky níž může i běžný člověk vyšetřit leccos ze své dechové kvóty, nemluvě pak o vyspělých jóginech, kteří si ovládáním dechu dokážou prodloužit život dle libosti.25 Ženatý muž má navíc ještě jedno omezení: neměl by zemřít dříve než jeho manželka. V řádném hinduistickém páru má nejprve odejít 22 Nepřekvapí tedy, že když byl v roce 1976 zvýšen u státních zaměstnanců věk odchodu do důchodu (The Constitution Forty first Amendment Act, 1976) z 55 na 58 let, setkalo se toto rozhodnutí se značnou nevolí. V případě soudců a vysokoškolských učitelů byla tato hranice posunuta dokonce z 60 na 62 let, tedy paradoxně v té době daleko za průměrnou délku života. Pravdou ale samozřejmě je, že intelektuálně pracující lidé se v Indii dožívají podstatně vyššího věku výjimkou není ani 90 a více let. 23 Od této představy se odvíjí i jiná terminologie pro dobrou smrt, totiž smrt v náležitý čas (kála mrtju či sukála mrtju). Špatná smrt je pak nazývána předčasná smrt (akála mrtju). Podrobněji k této otázce viz Justice, Dying the Good Death, str ; a J. P. Parry, Death in Banaras, Cambridge 1994, str a 282 pozn Parry, Death in Banaras, str Jógini však jak lze očekávat mají i jiné prostředky, jak se vyhnout předurčenému okamžiku smrti. Jedna z technik se nazývá přímo oklamání smrti (mrtjuvaňčana) a spočívá v tom, že jógin po několik měsíců sleduje znamení ohlašující příchod smrti, díky nimž přesně rozpozná čas, kdy má zemřít. Těsně před tímto okamžikem opustí na chvíli své fyzické tělo, smrt ho tedy nezastihne doma, zklamaně odejde a již se nikdy nevrátí. 18

19 žena. Pokud se tak nestane, padá na ženu vina za smrt jejího muže. Musela totiž spáchat ať už v tomto, nebo v některém z předchozích zrození nějaký vážný přečin, jehož důsledkem je předčasná manželova smrt. Tato představa očekávatelně vede k mírně řečeno neblahému postavení vdov v hinduistické společnosti. Jelikož ve vyšších kastách není dosud myslitelné, že by se žena znovu provdala,26 nezbývá jí většinou, než dožít se stigmatem viny v rodině svého manžela. Přitom v Indii stejně jako jinde na světě se ženy dožívají vyššího věku než muži a navíc je běžné, že věk nevěsty je nižší než věk ženicha, takže ve výsledku je v celé populaci relativně velmi vysoký počet vdov, což přináší nemalé sociální problémy.27 Žádná smrt vdovy tedy nemůže být považována v plném slova smyslu za dobrou. Z hlediska astronomického či spíše astrologického času existují okamžiky, dny a údobí, jež jsou pro smrt příhodné, a jiné, jež jsou naopak nevhodné. Dobré je zemřít během dne, nejlépe mezi půl čtvrtou a půl šestou odpoledne, naopak nepříhodný čas je v noci, nejhorší pak od jedenácti večer do tří ráno. Příznivý den je pondělí28 a jedenáctý den v každé polovině lunárního měsíce.29 V každém měsíci je vhodnější čas mezi novoluním a úplňkem, tedy tzv. světlá polovina měsíce. Vůbec nejhorších je posledních pět až sedm dnů před novoluním, neboť zemře li člověk v tomto údobí, pak hrozí nebudou li provedeny patřičné nápravné rituály že během následných dvou 26 Zákaz znovuprovdání vdov je obsažen již ve starých dharmašástrových textech, viz např. Mánavadharmašástra Počet vdov dosahuje v Indii asi deseti procent ženské populace, přičemž ale ve věkové kategorii nad padesát let je to plná polovina. Ačkoli 88 % vdov zůstává v rodině zemřelého muže, jen 3 % z nich smějí sdílet společnou kuchyň, což dobře vypovídá o jejich potupném postavení. V. N. Bhatt, Status of Indian Widows, in: Problems of Widows in India, vyd. P. A. Reddy, New Delhi 2004, str Snad proto, že pondělí je v Indii spojeno s Měsícem (nazývá se totiž doslova měsíční den, sómavára) a ten je již od nejstarších védských dob považován za zdroj nektaru nesmrtelnosti a současně za místo, kde přebývají předkové. 29 Tzv. ékádaší (doslova jedenáctý [den] ) je v hinduistickém kalendáři významným postním dnem. V Indii se měsíc dělí na dvě části: od novoluní do úplňku je to světlá polovina (šuklapakša), od úplňku do novoluní pak tmavá polovina (kršnapakša). Lubomír Ondračka dobrá smrt vysokokastovního Hinduisty 19

20 či pěti let s sebou vezme dalších pět členů rodiny.30 Dokonce i celý rok je rozdělen na dvě odlišné poloviny: úmrtí během půlroku začínajícího 14. ledna31 je považováno již od nejstarších dob za příznivé, na rozdíl od druhé poloviny roku.32 Uvedená časová omezení vypadají hrozivě a nepřekonatelně. Nebyli by to však bráhmanští ritualističtí specialisté, aby nenašli prostředky, jak i na tato tvrdá pravidla vyzrát. Pomocí všemocného rituálu lze totiž hýbat i s časem. Pokud by měl člověk zemřít v noci, lze kdykoli během ní provést ve jménu umírajícího klasický ranní rituál a s předstihem tak zahájit den. Pokud by měl zemřít v tmavé polovině měsíce, je nezbytné vykonat patřičný počet ranních a večerních obřadů, a posunout se tak do poloviny světlé. Stejný princip je možné použít dokonce i v případě nepříznivé poloviny roku; ranní a večerní rituály se pak odehrávají v redukované formě bez plné recitace všech předepsaných manter Místo Existuje jediné místo na světě, kde touží i kdyby to mělo být od samého počátku nereálné zemřít snad každý hinduista. Nejposvátnější 30 Toto nepříznivé období se nazývá pětice (paňčaka) a myslí se tím pět zpravidla posledních lunárních dnů (tithi) tmavé poloviny měsíce, které však mohou trvat pět až sedm dnů solárních. Jihoindičtí astrologové tyto dny nicméně nepovažují za tak nepříznivé jako jejich severoindičtí kolegové, takže v jižní Indii nepanuje ze smrti v tomto období zdaleka taková obava. 31 Tento den je jedním z nevýznamnějších v hinduistickém kalendáři a nazývá se makara sankránti den, kdy podle indických astrologů Slunce vstupuje do znamení makary, dochází k zimnímu slunovratu a začíná tzv. severní polovina roku. V západní astrologii tomu odpovídá vstup Slunce do znamení kozorožce v siderickém zodiaku (avšak nikoli v mnohem rozšířenějším tropickém zvěrokruhu, kde se tak děje 22. prosince). Druhá, nepříznivá polovina roku se nazývá jižní a začíná kolem 15. července. 32 Všichni Indové znají proslulý příběh z Mahábháraty, v němž hrdinný bojovník Bhíšma obdařený schopností zvolit si okamžik své smrti leží smrtelně zraněn po dva měsíce na loži z šípů a vyčkává, až skončí nepříznivá polovina roku, aby mohl naposledy vydechnout v té příhodné. 33 F. Edgerton, The Hour of Death. Its Importance for Man s Future Fate in Hindu and Western Religions, in: Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute VIII, 1927, str Jde však o textovou tradici a je otázka, zda se tyto rituály posunující čas odehrávají i v praxi. 20

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PRACOVNÍ POMĚR - VZNIK, ZMĚNY A TEZE ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU. k diplomové práci na téma:

PRACOVNÍ POMĚR - VZNIK, ZMĚNY A TEZE ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU. k diplomové práci na téma: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Denní studium TEZE k diplomové práci na téma: PRACOVNÍ POMĚR - VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Student: Bc. MARTINA MENZOVÁ Vedoucí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

INDIE PÁKISTÁN BANGLADÉŠ NEPÁL BHÚTÁN SRÍ LANKA

INDIE PÁKISTÁN BANGLADÉŠ NEPÁL BHÚTÁN SRÍ LANKA INDIE PÁKISTÁN BANGLADÉŠ NEPÁL BHÚTÁN SRÍ LANKA Přírodní podmínky Jižní Asie se rozkládá jižně od 30 0 s.š. Mezi Arabským mořem a Bengálským zálivem Indického oceánu leží poloostrov Přední Indie. Přilehlý

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová

Velikonoční pečení. Ing. Miroslava Teichmanová Velikonoční pečení Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ.

L.: PSYCHIATRICKÁ OŠETRO-VATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ. Rubrika přináší informace o nových knihách, které by mohly psychiatrickou veřejnost zajímat. Z publikací, které jsme stačili do uzávěrky čísla přečíst, nabízíme krátké ukázky. Zařazením titulu vyjadřujeme

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více