LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY"

Transkript

1

2 LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

3

4 LUBOŠ KROPÁČEK DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY VYŠEHRAD PRAHA 2008

5 Na obálce použito motivu mi rádže, tj. zázračné noční cesty Muhammadovy na fantastickém koni Buráqu do Jeruzaléma a dále do nebes. Iluminace napodobí miniaturu v rukopise z afghánského Herátu z konce 15. století. Na vazbě použit kaligrafický nápis Alláh. Tímto způsobem v kruhu bývá jméno Boží připomínáno na čelní straně sunnitských mešit. Na frontispisu mevlevijský tanec (sema), jak jej zobrazil turecký ilustrátor v 16. století. Copyright Luboš Kropáček, 2008 Typography Zdeněk Stejskal, 2008 ISBN

6 O B S A H 9 Slovo úvodem I/ MYSTICKÁ TRADICE V ISLÁMU 13 Co je súfismus? 15 _ Etymologická hra 18 Súfismus v evropském pohledu 22 Místo v islámu 26 _ Domácí a cizí zdroje 36 _ Kdo je súfí? 39 Snahy o typologické rozčlenění II/ DĚJINY 45 Prameny a periodizace 48 _ Súfismus rané doby 58 _ Zlatý abbásovský věk 72 _ Systemizace 83 _ Ibn Arabí 92 _ Suhrawardí a íránská teosofie 102 _ Hvězdný čas poezie 115 _ Uspořádaná zbožnost taríq 125 _ Súfismus v Indii a Pákistánu 134 Na prahu reforem III/ VELKÁ TÉMATA, PŘEDSTAVY A ČINY 143 Korán 149 Tawhíd 160 Světy 163 _ Ježíš 168 Srdce 174 Duše 180 Světci, jejich hierarchie a zázraky 188 Zdravotní péče 196 Chudoba 202 Duchovní podněty umění

7 V/ SPIRITUALITA V/ SPIRITUALITA A ZVLÁŠTNOSTI A ZVLÁŠTNOSTI KULTU VÝZNAMNÝCH KULTU TARÍQ VÝZNAMNÝCH Qádiríja TARÍQ 217 Qádiríja Rifá íja 221 _ Naqšbandíja _ Rifá íja 222 _ Naqšbandíja Bektášíja 226 Mawlawíja Bektášíja 231 _ Mawlawíja Chalwatíja 236 _ Chalwatíja Šádhilíja 238 Šádhilíja Sanúsíja 240 Sanúsíja V/ PERIFERNÍ OBLASTI ISLÁMSKÉHO SVĚTA V/ PERIFERNÍ OBLASTI ČínaISLÁMSKÉHO SVĚTA 247 _ Indonésie, jihovýchodní Čína Asie 252 _ Indonésie, Subsaharská jihovýchodní Afrika Asie 257 _ Subsaharská EvropaAfrika 271 Evropa VI/ SÚFISMUS DNES VI/ Nápory SÚFISMUS negace DNES 291 Gellnerova Nápory teze znovu negacena vahách 299 Gellnerova teze Cesty znovu dál na vahách 308 Výhledy dál Použitá literatura a doporučená další četba 317 _ Slovníček Obrazová súfíjských příloha termínů 323 _ Použitá literatura Rejstřík a doporučená jmen osob další četba 329 _ Slovníček súfíjských termínů 335 _ Rejstřík jmen osob

8 S L O V O Ú V O D E M O islámu se dnes u nás stejně jako jinde v západním světě hojně přemýšlí a diskutuje. V kultivovanějších polohách úvah a hovorů již zapustilo kořeny poznání, že islám není monolit, ale nabízí vícero tváří. Významná část nabídky, kterou mnozí vnímají jako vlídnou a tolerantní, bývá spojována s mystickou spiritualitou. I na tomto bohatě vrstveném poli je ovšem namístě hledat přesnější poznání a rozlišovat. Takový úkol si dává předkládaná monografie: sleduje vývoj súfismu od počátků až do dnešní doby znejistělého hledání, všímá si diskusí o místě súfismu v islámu i v univerzálních duchovních proudech té které doby. Zaznamenává jak dobré snahy a výsledky, tak selhání. Značnou pozornost věnuje souvislostem s křes anstvím a s českou vzdělaností, mimo jiné v rovině estetických hodnot. Přestože jde o knihu většího rozsahu, z bohatého tématu mohla postihnout jen malý zlomek. Z obrovského moře, k jakému rádi přirovnávají duchovní svět muslimští mystikové, mohla vybírat jen kapky a také něco z pěny, jež upoutává zrak. Výklady je tedy nutno přijímat jako selektivní, a již jde o dějinné postavy, významná témata nebo analyzované taríqy. Přesto lze mít za to, že kniha zachycuje co nejsrozumitelněji to nejpodstatnější z nesnadných kontextů. Krátké ukázky ze súfíjských děl výklady zpestřují jednak ilustrativními příběhy mistrů, jednak formulacemi jejich názorů. Práci na této monografii jsem zahájil již v letech , kdy byl primární výzkum súfismu zařazen do projektu Vlivné proudy východní spirituality z pohledu současné religionistiky, podpořeného grantem Grantové agentury ČR. Plánované dokončení práce silně pozdržela vážná nemoc, která mě postihla počátkem nynějšího desetiletí. V době, kdy jsem na monografii začínal pracovat, šlo o téma, které v české orientalistice i překladové literatuře bylo jen marginální. Dnes se tématem zabývá i mladší pracovník Orientálního ústavu AV ČR dr. B. Ostřanský, jehož publikace Hledání skrytého pokladu, chystaná na rok 2008, tuto monografii svým způsobem doplní o dlouhé přeložené texty z klasiků arabského súfíjského písemnictví. Z blízkého, avšak nestejného sadu, lze sledovat 9

9 růst zájmu o mystickou poezii mezi studenty perštiny. Zřetelný podnět tu dalo v letošním roce celosvětově připomínané výročí Rúmího. Upřímně bych si přál, aby kniha přispěla k prohloubení poznání a mezináboženského a mezikulturního dialogu, jaký náš svět nepochybně potřebuje. V těchto snahách má své důležité místo nejenom rozum, ale i srdce, k němuž se duchovní proudy vždy hlásily a hlásí. V Praze v listopadu 2007 Luboš Kropáček 10

10

11 C O J E S Ú F I S M U S? Původní pracovní název této monografie zněl Súfismus, přibližně: islámská mystika. Odpovídal tak na otázku v záhlaví této úvodní kapitoly a zároveň odpově problematizoval. Jistě, Annemarie Schimmelová, přední znalkyně tématu v jeho širokém rozpětí do početných národních variant islámské kultury, představuje súfismus jako obecně přijímané označení islámské mystiky. Vzápětí však poukazuje na tajemnost a nesnadnou sdělitelnost skryté již v mystice samé. 1 Víme, že řecké mystikos, tajemný, ukazovalo vždy na silný prožitek, podle kořene slova nejspíše niterný, při zavřených očích a ústech (řecké myó), možná kultovní, jako bývala antická mystéria, a pravděpodobně výrazně duchovní, a tedy snad i jen úzce osobní, kontemplativní, rozhodně vztažený k nejzazší božské Pravdě. S těmito všemi rysy se v islámské religiozitě opravdu setkáme. Protože však vstupujeme na půdu jiné náboženské tradice, bu me od počátku citliví k jejím osobitostem. Připomeňme si také, že pojetí mystiky se podle jednotlivých kulturních, náboženských kontextů liší, někdy značně. 2 Ještě před podrobnějším rozborem spletitých kořenů a souvislostí výchozí otázky vymezme tedy důvody dílčí zdrženlivosti naznačené v původním pracovním titulu: nálepku přibližnosti. Pojetí súfismu, tak jak je ustavil dlouhý historický vývoj, jednak pole mystického hledání v islámu nekryje celé, jednak je v řadě směrů překračuje. Silné mystické tendence nalezneme i v islámské středověké filosofii, falsafě, napájené ze zdrojů řeckého novoplatónství a pýthagoreismu a některých esoterických nauk, a také v šíitské teologii. Přestože jde o obory, které se oproti súfismu zřetelně vymezují, v této studii jim určitou pozornost neodepřeme. Mystickou zbožností se zabarvují také četné úvahy teologů, kteří se k súfíjům nikdy nepočítali, například rozjímavé komentáře k 99 krásným 1 Schimmel, A. [1995], s Sudbrack, J. [1995], v předmluvě (s. 7) zdůrazňuje, že pojetí se liší i od osoby k osobě. Cituje mj. Gershoma Scholema: Neexistuje mystika sama o sobě, nýbrž mystika něčeho, mystika určité náboženské formy: mystika křes anství, mystika islámu, mystika židovství a podobně. 13

12 jménům Božím (al-asmá al-husná), a dokonce i zanícené formy úcty k Bohu probouzené hanbalovci, známými svou nedůvěrou až odporem k súfismu. Na druhé straně súfismus zahrnuje i vzory chování, etiku, estetiku a v některých formách řádových společenství zasahuje aktivně i do hospodářského, politického a někdy i vojenského úsilí, tedy za hranice běžného chápání mystiky. Někteří významní odborníci vůbec doporučují súfismus za mystiku neoznačovat, protože ji pokládají za příliš úzký a ne zcela jasný pojem. William Chittick vidí v súfismu prostě vřelou snahu být dobrým muslimem. 3 Súfismus je někdy označován jako duchovní rozměr nebo spiritualita islámu. Tento termín, dnes hojně užívaný, svým polysémantickým dosahem nicméně meze súfismu překračuje. Maurice Borrmans, vycházející z křes anského pojetí, řadí pod záhlaví islámské spirituality především prožívání podřízenosti Bohu (což je arci vlastní význam již samého slova islám), meditaci nad Koránem, následování prorockého vzoru, solidaritu v obci věřících, svědectví o Boží transcendenci, uctívání Boha čistým kultem, poslušnost a věrnost předpisům zákona a pak také asketicko-mystickou cestu. 4 Je ovšem pravdou, že súfismus zasahuje více nebo méně do všech vypočítaných sfér zbožnosti. Z širšího hlediska kulturních dějin věnují citlivou pozornost mnohostrannému bohatství islámské spirituality obsažné práce J. Renarda. 5 Opět zde platí, že súfíjské duchovní prvky prostupují velkou část zkoumaných a představovaných tematických okruhů muslimského náboženského života a umělecké tvorby. Příbuzné pojetí označuje súfismus za vnitřní nebo esoterický (bátin) rozměr islámu oproti jeho rozměru vnějšímu, exoterickému (záhir). Jde tu o dvojpólový protiklad kontemplativní, zvláštní, zasvěcenecké cesty (taríqa) oproti cestě znamenající plnění všech kanonizovaných norem Bohem uloženého zákona (šarí a), jež jsou ovšem závazné pro všechny muslimy. Takovéto pojetí súfismu bylo 3 Chittick, W., The Faith and Practice of Islam: Three Sufi Texts, Albany 1992, s Viz Slovník spirituality [1999], s Maurice Borrmans přednášel řadu let na Pontifikálním ústavu arabistiky a islamistiky (PISAI) v Římě a od r řídil jeho významný časopis Islamochristiana. 5 Renard, J. [1996] a [1998]. Druhá kniha je rozsáhlou antologií utříděných muslimských textů duchovního rázu; na jejím sestavení se podílelo 33 významných odborníků. 14

13 vždy velmi rozšířené. Dnes se k němu hlásí také západní konvertité k súfíjskému islámu, které často fascinují právě tajemné další výhonky, k nimž otevírá cestu učení chápané jako esoterické. 6 Přísnou řádovou nebo osobní, asketickou kázeň přitom nezřídka odsouvají kamsi do pozadí. V této knize se těžko měřitelnou šíři světa súfismu, připomínající členitostí břehů, rozlehlostí a hloubkami moře, tolik oblíbené ve slovníku súfíjských metafor, pokusíme zmapovat alespoň v hrubých rysech, se zřetelem k rozmanitosti interpretací. A ještě drobná poznámka k terminologii. V angličtině, jejíž způsob vyjadřování se dnes u nás často nedbale přebírá, se mystika označuje slovem mysticism. To bude často figurovat v titulech anglických prací, na něž odkazujeme. V češtině ovšem rozlišujeme: mysticismus znamená tendenci zdůrazňovat tajemné, neprůhledné a nesdělitelné stránky skutečnosti, zatímco vnitřní, nesnadno sdělitelnou náboženskou zkušenost setkání s božským označujeme jako mystiku. Tak tomu bude v naší knize. E T Y M O L O G I C K Á H R A Označení hledačů hlubšího, niternějšího pojetí vztahu k Bohu a způsobu života slovem súfí se objevuje patrně až v 2. polovině 8. století u Džábira ibn Hajjána, šíitského polomytického alchymisty a svérázného askety v jihoirácké Kúfě, a u mystika Abú Hášima, rovněž z Kúfy. Plurál súfíja lze nalézt ve zprávách o bouřích v Alexandrii roku 814 a podle Muhásibího a Džáhize se tohoto označení užívalo také pro kúfskou školu mystiky, blízkou šíitským představám. Slovo tedy nejspíše vzniklo v Kúfě. 1 Toto zjištění může působit jako nechtěný paradox. Kúfa, rodiště slavného právníka Abú Hanífy (z. 767), nabyla později v obecném povědomí takřka statusu či symbolického významu bašty právní ortodoxie, a tak i určítého protikladu k súfismu. Pro súfího, který se neřídí učením žádné právní školy, užívá lidová poezie až v Sindhu v 18. století 6 Např. Burckhardt, T. [1996]. 1 Shorter EI [1974], heslo Tasawwuf, s

14 výrazu lá-kúfí, nekúfský. 2 Termín súfí se mezitím od 9. století rychle rozšířil, nejprve v Iráku, centru abbásovské říše, později obecně v celém expandujícím světě islámu. Většina středověkých muslimských autorů a orientalistů se shoduje v názoru, že slovo vzniklo jako přezdívka odvozením z arabského súf, ovčí vlna, nebo asketičtí mystikové se oblékali do chudobného pláště chirqa z hrubé, nebarvené vlny. Projevovali tak nesouhlas se světskou marnivostí zbohatlíků, strojících se do hedvábí a brokátu. Hrubému šatu, který puristé raným mystikům vytýkali jako nápodobu odění křes anských mnichů, dodalo ovšem rozšíření súfismu jistou ctihodnost. Podle několika hadíthů, zřejmě podvržených, jej prý dokonce chválil již Muhammad. Podle tradic některých řádů Prorok předal Alímu esoterické vědění a chirqu. Muslimští autoři se však často nespokojovali s jedinou etymologií, navíc motivovanou dosti podružným znakem, a přidávali další výklady. Neměli přitom nutně na mysli skutečný původ slova, ale spíše upřesnění pojmu osvětlením z různých stran, hrou s významy, jakou dovoluje slovotvorný systém arabštiny. Podobné posouvání zorného úhlu jako metodu interpretace využívaly mistrně velké súfíjské encyklopedie z století při rozboru důležitých pojmů súfíjského slovníku. Slovní hry tu mají funkci estetickou i poznávací. Termín súfí byl takto vztahován k vícerým zdrojům, jako třebas saff (řada), protože zbožní mužové se při modlitbě stavěli do první řady; suffa (lavička, české sofa ), prý podle místa ve stinném altánu, kde se seskupovali kolem Proroka; beduínský kmen Banú Súfa; safwa (výběr toho nejlepšího); různé odvozeniny od slovesa safá (být čistý) a další. Hudžwírí uvádí mezi jiným, že slovo nemá žádnou skutečnou etymologii. 3 Kdo je očištěn láskou, je čistý (safí), kdo je však očištěn Milovaným [tj. Bohem], je súfí. Hudžwírí Mystikové počítali do svých řad i Adama, který se po vyhnání z ráje 300 let kál na Srí Lance a v Indii, dokud ho Bůh nevyvolil (istafá), že se stal očištěným (safí), a tedy súfím. 2 Schimmel, A. [1995], s Viz Nicholson, A. R. (překladatel), The Kashf al-mahjub, London 1911, s

15 V muslimském prostředí i mimo ně byly navrženy také některé nearabské etymologie. Lákavé se zdá hledat zdroj slova v řeckém sofos (moudrý) a odvozovat třebas i tasawwuf od teosofia. Hříčka se sofia (moudrost) se zalíbila i některým muslimským autorům, například slavnému učenci al-bírúnímu (z. 1048), jako jediný či základní etymologický výklad je však neudržitelná. Řecké sigma bylo do arabštiny v převzatých slovech přepisováno totiž vždy jako sín, a nikoli emfatické s (sád), jaké se píše ve slově súfí. 4 Nelze však zcela vyloučit, že řecké sofos, sofia moudrost tu sehrály vedle původního súf roli přídavného motivu. J. Baldick tu hledá možnost slovní hříčky. 5 Naproti tomu čistě spekulativní je pokus hledat souvislost slova s hebrejským kabalistickým označením Boha Ejn Sof (Nekonečný). Bizarní nový výklad předložil v naší době autor početných anglických knih o súfismu Idries Shah. Navazuje na Hudžwírího údaj o neexistující etymologii a tvrdí, že S-Ú-F je seskupení tří hlásek, jejichž arabská písemná i zvuková podoba působí zvláštním vlivem na lidskou mysl. 6 Z přesahu súfismu do terénů zasvěceneckých nauk vychází pokus o výklad prostřednictvím číselné symboliky písmen. Na základě numerologické ekvivalence dospěli někteří esoterikové k závěru, že slovo tasawwuf vyjadřuje význam al-hikma al-iláhíja, tj. Boží moudrost nebo teosofie. 7 Pro úplnost dodejme, že výraz súfismus jako obecné označení mystiky je v arabských textech již od středověku někdy prostřídáván etymologicky zcela odlišně pojatým termínem laduní. Předložka ladun znamená u, při apod. Z obratu min laduni lláh, od Boha, z Boží přítomnosti, byl pro adjektivum laduní vyvozen význam mystický. Užívá se zejména spojení al- ilm al-laduní, mystické vědění jako označení pro poznání, o němž súfíjové věří, že je intuicí získali přímo od Boha. 4 Nöldeke, T., Súfi, ZDMG 48 (1894), s Tato studie se pokládá za konečný důkaz, že slovo je odvozeno od súf, vlna. 5 Baldick, J. [1989], s Shah, I. [1968], s Guénon, R., L ésotérisme islamique, Cahiers du Sud, roč. 22,

16 S Ú F I S M U S V E V R O P S K É M P O H L E D U Určité povědomí o islámské mystice měli již středověcí vzdělanci. K tomuto tématu se vrátíme podrobněji v kapitole o súfismu v Evropě. Raimundus Lullus (z. 1316), který se věnoval studiu arabštiny a islámu jako přípravě k misijnímu působení, četl zřejmě i súfíjskou literaturu. Do Evropy již ve středověku proniklo jméno islámské zvěstovatelky lásky k Bohu Rábi y. Od 17. století se pak objevuje překlad slavné arabské básně Ibn al-fárida o opojení a stále častější překlady perské mystické poezie. Ještě dříve než byla sama duchovní tradice pojmenována, evropští návštěvníci Orientu si přirozeně všímali jejích nepřehlédnutelných nositelů. Cestovatelé psali o derviších včetně tančících (mevlevi) a řvoucích (rifá íja) fakírech nebo súfíjích (anglicky třebas Sooffees), někdy se sympatiemi, jindy s opovržením. Oceňovali zvláště jejich vztah k poezii a svobodomyslnost, kontrastující s přísností šarí atského nebo zvykového práva a s despocií vládců. Interpretace nebyly vždy stejné. Filosof D. Hume v teoretické úvaze o dvou pólech religiozity postavil derviše jako představitele pluralistické víry s uctívanými duchovními vůdci a pestrými obřady do protikladu ke strohému, legalistickému, koránskému monoteismu islámské ortodoxie. 1 Průkopník vědecké orientalistiky William Jones stavěl súfíje dokonce mimo islám a jejich učení přičítal indický původ. 2 Slovo súfismus se objevuje koncem 18. století. Neuškodí dodat, že sám termín islám si razí cestu do evropských jazyků ještě o jednu až dvě generace později; do té doby se mluví a píše jen o mohamedánech, mahometánech apod. První ucelenou studii o súfismu v evropském jazyce vydal britský poručík J. W. Graham, znalý perských a indických poměrů. 3 Zdůrazňuje súfíjský údajný nezájem o šarí u a vidí v něm shodný rys s křes anstvím. (Má z tohoto zor- 1 Hume, D., Natural History of Religion; podrobněji se touto dichotomií islámu zabýváme v kapitole VI. při rozboru Gellnerovy teze. 2 Srov. Ernst, C. W. [1997], s Graham, Lt. James William, A Treatise on Sufiism, or Mahomedan Mysticism, Transactions of the Literary Society of Bombay I,

17 ného úhlu na mysli zvláště pavlovské vysvobození od zákona k novému životu, vyložené v epištole k Římanům.) Súfíjský sklon pohrdat hmotným světem přičítá zase vlivu indických jogínů. První evropskou obsáhlou knižní monografii o súfismu sepsal latinsky německý teolog F. A. Deofidus Tholuck. 4 Předmět svého zkoumání definoval již v názvu výrazy teosofie a panteistická, z hlediska protestantské teologie v obou případech spíše hanlivými. Zároveň súfismus připsal osobitě Peršanům, přestože svou studii opřel nejen o perské, ale také o arabské a turecké rukopisné texty z pruské královské knihovny a kořeny zkoumaného jevu hledal u samého Muhammada. Tholuckův traktát založil pojetí súfismu jako především mystické filosofie, zatímco súfíjské instituce a sociální působení zůstaly přehlédnuty ve stínu pozornosti. Jde o podobné sémantické zúžení pojmu, jakého se dopouštějí dodnes početní evropští autoři ve vztahu k islámu, pokud jej chápou jen jako náboženství. C. W. Ernst má zčásti pravdu, když upozorňuje na nepřesnou ekvivalenci evropského výrazu súfismus, vyjadřujícího primárně filosofický směr nebo hnutí, s jeho původním arabským protějškem tasawwuf, který ukazuje spíše na proces, jak se člověk stává súfím. 5 Evropský termín je popisný, arabský spíše eticky preskriptivní a ve velké části súfíjské literatury až didaktický. Sémantické náznaky slova súfismus jsou poněkud změkčovány jinými, méně užívanými evropskými lexikálními alternativami, jako jsou třeba německé Sufik nebo Sufitum. Na druhé straně arabské tasawwuf sice znamená primárně oblékání do vlny, v moderním jazyce však nabylo i obecného významu mystika. Existují arabské práce, které termín používají třebas i pro křes anskou a židovskou mystiku. Evropský pohled na súfismus se v 19. a 20. století přirozeně vyvíjel. Obohacoval a prokresloval jej rozvoj orientalistiky a novými důrazy jej obměňovalo koloniální ovládnutí muslimských zemí. Historická souběžnost obou procesů podnítila v naší době nelítostnou kritiku orientalistiky z pera E. Saida. 6 Západ, podle jeho soudu, zneužil dílčí poznatky k tomu, aby se vymezil nadřazeně oproti Orientu. Said se s hořkostí zmiňuje i o Massignonovi, jemuž zaujetí islámskou mystikou prý pokřivilo celkovou představu o islámu. 4 Tholuck, F. A. D., Ssufismus, sive theosophia Persarum pantheistica, Berlin Ernst, C. W. [1997], s

18 Zdaleka však, po našem soudu, nevyužívá větších možností kritiky, jaké nabízejí starší evropské texty o súfismu. V západní publicistice a beletrii koloniálního období jsou derviši, či marabuti, líčení často jako protievropští fanatici a nemálo místa bývá věnováno výstřednostem jejich chování, případně i podvodným trikům. Za kontroverzní prvek v odborné literatuře lze označit zneužitelný názor britského imperiálního činitele E. H. Palmera, že súfismus jako údajně především perský jev vychází z pranáboženství árijské rasy. 7 Vcelku však západní islamistické bádání dokázalo od konce 19. století pochopit a vyložit velmi složitě propojené skutečnosti myšlenkového a sociálního světa súfismu zasvěceně a výstižně. Proniknout do mystických systémů cizí kultury je jistě úkol neobyčejně náročný, vystavený stálým nebezpečím nesprávných interpretací. Bádání nad texty i nad sociální realitou se rozvinulo navzdory faktu, že moderní, reformní islám zaujal vůči tradičním formám lidového náboženství i vůči súfismu vůbec značně nevraživý postoj. Dnes se na filologickém, filosofickém, historickém, literárním, religionistickém a sociologickém studiu různých podob súfismu podílejí společně odborníci ze Západu i z muslimských zemí. Klasické texty islámské mystiky byly většinou vydány, často i v překladech, větší část neobyčejně rozsáhlého súfíjského písemnictví však stále zůstává jen v rukopisech. Vybranou úzkou výseč z rozsáhlé a dnes až nesledovatelně rychle rostoucí, různě pojímané literatury předkládající západním zájemcům poučení o súfismu uvádí bibliografie k naší knize. Pro první orientaci je na místě upozornit alespoň na několik jmen a badatelských směrů. Anglickým čtenářům nabídly dobré překlady klasických súfíjských textů spolu s přehlednými výklady počátkem našeho století práce A. R. Nicholsona a později A. J. Arberryho. Dnešní nabídce dominují bohatě fundované studie A. Schimmelové, W. C. Chitticka a samozřejmě soudobých, svým původem orientálních 6 Said, Edward T., Orientalism, New York / London 1978 a četná další vydání; český překlad má vyjít v roce 2008 v nakladatelství Paseka. Kniha významného palestinského intelektuála, působícího v USA (do své smrti r. 2005), vyvolala obdobné reakce představitelů dalších někdejších kolonizovaných národů, zpochybňující správnost západní vědy o jejich kultuře. 7 Palmer, E. H., Oriental Mysticism,

19 učitelů súfismu, oslovujících působivě euroamerický svět, jako jsou Idries Shah, Inayat Khan nebo J. Nurbakhsh, či vysoce kultivovaných mistrů islámské spirituality, jako je Seyyed Hossein Nasr. Pozornosti odborných zájemců by neměly uniknout početné práce o súfismu okrajových oblastí islámu, jaké například pro africký islám organizuje, píše a vydává R. Sean O Fahey. U počátků snah o mezikulturní dialog mezi islámskou mystikou a křes anstvím stáli Fracouz L. Massignon a Španěl M. Asín Palacios. Katolická teologická hlediska uplatnili také L. Gardet a G.-C. Anawati, známí již dříve svým znamenitým zpracováním historického úvodu do studie islámské teologie. V této linii nověji působil ve Francii také R. Arnaldez, zatímco H. Corbin otevřel s velkým ohlasem průzor do světa íránské teosofie. Z nejnovějších francouzských prací nelze opomenout velkou kolektivní monografii o súfíjských taríqách, vydanou roku 1996 pod redakcí A. Popovice a G. Veinsteina. Němečtí badatelé věnovali od 19. století svědomitou pozornost edicím textů i shrnujícím výkladům. Zmínku si určitě zaslouží H. Ritter a Švýcar F. Meier (dnes přístupný také v reprezentativním anglickém souboru 8 ). Jedinečným přehledem po rozsáhlé súfíjské literatuře, zpracované do počítačové paměti postav, děl, témat a výroků, se dnes vyznačuji monografie a německé překlady významných súfíjských děl vydávané R. Gramlichem nebo B. Radtkem. Radtke působil také jako spolueditor objemného sborníku mapujícího třináct století sporů a polemik mezi súfismem a legalistickou ortodoxií. 9 Velký, postmodernou oživený zájem o súfíjskou spiritualitu se dnes odráží také na internetu. V tradiční tištěné podobě vykazuje široké spektrum rysů: od stále potřebných prvních kritických vydání a překladů klasických textů i nových objevů po zakládání specializovaných edicí studií uvádějících do vybraných témat súfismu (jako je anglická Curzon Sufi Series) a také zakládání specializovaných časopisů. K diskusi o tématech poci ovaných jako priority dalšího výzkumu se od roku 1982 příležitostně scházejí mezinárodní odborné konference. Sympozia z 80. let byla většinou zaměřena na prozkoumání dějin a osobitostí určitých taríq (naqšbandíje, bektášíje, 8 Meier, F. [1999]. 9 Jong, Frederick de Radtke, Bernd [1999]. 21

20 mevlevíje, balkánských řádů aj.). Obecnějšímu tématu bylo věnováno sympozium konané na univerzitě v nizozemském Utrechtu v květnu 1995, které projednalo 43 odborných příspěvků k problematice súfismu a jeho protivníků. Jde nepochybně o téma důležité v dějinách i v živé současnosti islámu. Většina příspěvků byla publikována ve velkém sborníku na dané téma. 10 M Í S T O V I S L Á M U Všimli jsme si, že v raných orientalistických pracích z 18. a 19. století je súfismus více nebo méně vyčleňován z širšího celku islámu. Tuto tendenci podporovala skutečnost, že prameny k dějinám súfismu, jež orientalisté připravovali do tisku, pocházely většinou z pozdní doby a nezachycovaly spolehlivě údaje o jeho počátcích. Nadto samo náboženské jádro islámu nebylo až do Goldziherovy generace z konce století ještě dostatečně známé 1 a islám byl obecně hodnocen nevlídně, zatímco v súfismu badatelé objevovali smělé a hluboké myšlenky, příbuzné nebo podobné mystice, případně filosofiím křes anství, Indie nebo jiných velkých kulturních tradic. A. Schimmelová vtipně poznamenává, že súfismus se tak většině západních učenců jevil jako cizí květina v písčité půdě islámu. 2 Větší nebo menší odstup od súfismu lze ovšem ve vlastním muslimském prostředí skutečně nalézt. Historický výklad ve II. oddíle této knihy ukáže, jak pohoršeně reagovali strážci ortodoxie a leckdy i veřejnost na výstřelky, k nimž dospěli zvláště někteří mystikové směru opojení (sukr). Významní súfíjští mistři se octli před soudcem nebo i na popravištích. Určité napětí trvalo i později, poté co se již súfismus vyvinul v osobitou větev islámských nábožen- 10 Viz poznámku č I. Goldziher ( ), syn uherského rabína, platí za přední zakladatelskou osobnost orientalistického studia islámského náboženství a práva. Při rozboru směrů koránské exegeze věnoval pozornost také mystickým výkladům. Cenu si tu uchovávají jeho Materialien zur Entwicklungsgeschichte des Sufismus z r přetištěné v jeho Gesammelte Schriften 4, Hildesheim, Schimmel, A. [1995], s

21 ských věd a co autoři klasických súfíjských encyklopedií a pak vrcholný teolog al-ghazzálí (z. 1111) vlastním příkladem a respektovaným dílem prosadili pro mystiku v islámu domovské právo a hlavní proud ji uznal za ceněnou součást zbožného a moudrého života. Autor nejvýznamnějšího středověkého díla podávajícího systematický výklad islámských filosofických škol a sekt Šahrastání (z. 1153) věnuje súfismu jen okrajovou pozornost a k herezím počítá vlastně jen výstřelky al-halládžova typu. Ostražitý postoj k mystice zaujímali i nadále zvláště hanbalovci, neoblomní fundamentalisté, jejichž právní směr nebyl nikdy ochoten tolerovat jakoukoli cizí, například řeckou nebo křes anskou, příměs k islámu. Sám zakladatel Ahmad ibn Hanbal (z. 855) rozhodně odsuzoval súfíjské snahy o osobní vztah k Bohu (chulla) a zanedbávání právních předpisů šarí y. Nejostřejší známou kritiku súfismu i jmenovitě jeho významných mistrů formuloval zvláště Ibn al-džawzí (1200), jehož rozsáhlé dílo doplňuje obraz tehdejšího súfismu pohledem jaksi z druhé strany. Ostrý polemik pokládá za přijatelné pouze ty, kdo sledují vzor Prorokových druhů, a slova odsouzení adresuje nejenom Halládžovi, ale i Qušajrímu, Ghazzálímu a dalším velkým osobnostem súfíjské tradice. 3 Kritikou súfismu nešetřil ani přísný Ibn Tajmíja (z. 1328), jehož nesmlouvavý důraz na šarí u dnes s tak velkou oblibou citují fundamentalistické proudy. Tentýž klasik neohanbalovského puritánství dokázal však ocenit i řadu ctností, které si súfíjové berou za své, jako zejména spoléhání na Boha (tawakkul), pokoru před Pánem (dhill), zbožnost (birr) a trpělivost (sabr). 4 Některá puritánská hnutí a teokratické systémy islámských dějin súfismus netrpěly (almohádé, súdánská mahdíja aj.). Také novodobé odmítavé postoje formulují útočnou kritiku z pozic jak ortodoxie zejména kaceřování panteistických tendencí, včetně Ibn Arabího, tak ortopraxe. Karatelé zavrhují především úctu světců, 3 Ibn al-džawzí, Talbís Iblís [Ďábelský převlek], Káhira 1340 H/1921; částečný překlad Margoliouth, D. S., The Devil s Delusion, 1935 a 1938; historii súfismu autor věnoval také jen zčásti dochovaný traktát Sifat as-safwa. 4 Podrobněji o Ibn Tajmíjových názorech na súfismus viz zejm. Laoust, H., Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad B. Taimiya, IFAO, Le Caire, 1939, s. 471; a Meier, F. [1999], s

22 pouti k jejich hrobům, některé typy hudby, početné pověrečné praktiky a oddanou podřízenost řádovým představeným. Zároveň trvale obviňují súfíje, že nedodržují náležitě šarí atské normy. S rozhodným odmítnutím súfíjských praktik vystoupil v Arábii v 18. století wahhábismus. Své strohé, puritánské pojetí islámu označil za obnovení někdejší ryzí čistoty Muhammadovy medínské obce. S podobnou vizí, navíc s pocitem obnovy důstojnosti a dynamiky islámu, nově založeného na Koránu a praxi ctihodných předků (salaf, odtud název proudu salafíja), se od konce 19. století prosadilo modernizační reformní hnutí, jehož očistný elán se rovněž vyostřil proti súfismu. Ten podle rétoriky dnešních fundamentalistů a islamistů 5 představuje trvalou hrozbu vnitřního oslabování a rozkladu v islámu. V VI. oddíle se dotkneme podrobněji tohoto současného napětí a jeho teoretické reflexe u E. Gellnera. Ze strany stoupenců súfismu nalezneme ve vztahu k islámu širší vějíř přístupů: od horoucího vyznání vlastních, bytostně islámských kořenů i plodů až po sebevědomý odstup. Ve vrcholných reflexivních prózách i básních islámští mystikové často poukazovali na univerzální platnost náboženské pravdy a hodnot, a tedy také na možnost propojení tradic. Mé srdce může pojmout jakoukoli formu: klášter pro mnicha, chrám pro modly, pastvinu pro gazely, Ka bu zasvěcence, desky Tóry, Korán. Láska je tou vírou, kterou chovám: a se kamkoli obracejí jeho velbloudi, stále se hlásím k jediné pravé víře. Ibn Arabí: Tardžumán al-ašwáq Uve me ale také protipól. Silný důraz na islám je patrný v textu, sepsaném v roce 1415 H (1994/5) v úvodu k díle o duši od aš-šabráwího (z. 1947), profesora al-azharu a šejcha řádu chalwatíja. 5 Fundamentalismem rozumím neústupné a nesnášenlivé přesvědčení o vlastním výlučném majetnictví pravdy; islamismem ideologii a politickou aktivitu za ustavení silně autoritativního, až totalitního islámského řádu. Pro podrobnější výklad viz Kropáček, L. [1996]. 24

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT

14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT 1 14. ISLÁM JAKO NÁBOŽENSTVÍ PĚT PILÍŘŮ ISLÁMU, SEKTY V ISLÁMU, ISLÁMSKÉ PRÁVO. ŠAHÁDA, ZAKÁT vyznání víry (arab. šaháda) Klíčové verbální vyjádření příslušnosti k islámu a odevzdanosti do vůle Boží. Formule

Více

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera

Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Reflexe mezináboženských vztahů u Jana Hellera Hana Zrínyová Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny převzaté údaje a

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu.

Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese. stores.lulu. Knihu Mystika a schizofrenie si nyní můžete zakoupit v tištěné podobě v pohodlném formátu A5 na internetové adrese stores.lulu.com/benda ISBN 978-80-254-0367-9 5.95 MYSTIKA A SCHIZOFRENIE Mystické zážitky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS

VĚDA kontra IRACIONALITA 3. Sborník přednášek. Český klub skeptiků SISYFOS VĚDA kontra IRACIONALITA 3 Sborník přednášek Český klub skeptiků SISYFOS Nakladatelství Věra Nosková Praha 2005 OBSAH Sborník připravili: Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. Jiří

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 CÍL VEŠKERÉ LÁSKY A VĚDY Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 Vědomá vesměrnost jest cíl veškeré lásky a vědy. Toto heslo si napsal František Matouš Klácel (1808-1882)

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE I ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD Vědecká redaktorka prof. dr. Jiřina Popelová Recenzoval dr. Milan

Více

Židovský mesianismus

Židovský mesianismus Ingo Goldberg Židovský mesianismus Hlavní zdroj k likvidaci římsko-katolické Církve PRO FIDE CATHOLICA Z německého originálu Ingo Goldberg, Der jüdische Messianismus Hauptquelle für Zerstörung der römisch-katholischen

Více

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ

SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Z SPOLEČNOST KŘESŤANŮ A ŽIDŮ P R A V O D Projekt Já a Ty Martin Buber Zprávy z činnosti SKŽ Franz Rosenzweig Jména synů Izraele Benjamin Profétie v judaismu 56 a v křesťanství ZPRAVODAJ SKŽ ČÍSLO ROKU

Více

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek.

JEZUITÉ ESEJEM. (J. S. Machar, Pět roků v kasárnách. Praha 1927, s. 51 52) Vybral, uspořádal a titulky opatřil Bohuslav Blažek. PŘED ZRCADLEM ZA ZRCADLEM JOSEF SVATOPLUK MACHAR JEZUITÉ ESEJEM tenkrát a je tak nyní. A milý opat se usmíval a mínil, abych se zeptal kolegy Kordače, ten že má o tom doktorát a zajisté to má srovnáno.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo Úvodní slovo Jde o spojení protikladů O tvořivé věrnosti mluvíme, když máme dojem, že bychom měli dělat věci jinak, nově, a přitom zachovat jejich podstatu. Jakým obdobným obrazem to vyjádřit? Pružná pevnost,

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více