LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY"

Transkript

1

2 LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

3

4 LUBOŠ KROPÁČEK DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY VYŠEHRAD PRAHA 2008

5 Na obálce použito motivu mi rádže, tj. zázračné noční cesty Muhammadovy na fantastickém koni Buráqu do Jeruzaléma a dále do nebes. Iluminace napodobí miniaturu v rukopise z afghánského Herátu z konce 15. století. Na vazbě použit kaligrafický nápis Alláh. Tímto způsobem v kruhu bývá jméno Boží připomínáno na čelní straně sunnitských mešit. Na frontispisu mevlevijský tanec (sema), jak jej zobrazil turecký ilustrátor v 16. století. Copyright Luboš Kropáček, 2008 Typography Zdeněk Stejskal, 2008 ISBN

6 O B S A H 9 Slovo úvodem I/ MYSTICKÁ TRADICE V ISLÁMU 13 Co je súfismus? 15 _ Etymologická hra 18 Súfismus v evropském pohledu 22 Místo v islámu 26 _ Domácí a cizí zdroje 36 _ Kdo je súfí? 39 Snahy o typologické rozčlenění II/ DĚJINY 45 Prameny a periodizace 48 _ Súfismus rané doby 58 _ Zlatý abbásovský věk 72 _ Systemizace 83 _ Ibn Arabí 92 _ Suhrawardí a íránská teosofie 102 _ Hvězdný čas poezie 115 _ Uspořádaná zbožnost taríq 125 _ Súfismus v Indii a Pákistánu 134 Na prahu reforem III/ VELKÁ TÉMATA, PŘEDSTAVY A ČINY 143 Korán 149 Tawhíd 160 Světy 163 _ Ježíš 168 Srdce 174 Duše 180 Světci, jejich hierarchie a zázraky 188 Zdravotní péče 196 Chudoba 202 Duchovní podněty umění

7 V/ SPIRITUALITA V/ SPIRITUALITA A ZVLÁŠTNOSTI A ZVLÁŠTNOSTI KULTU VÝZNAMNÝCH KULTU TARÍQ VÝZNAMNÝCH Qádiríja TARÍQ 217 Qádiríja Rifá íja 221 _ Naqšbandíja _ Rifá íja 222 _ Naqšbandíja Bektášíja 226 Mawlawíja Bektášíja 231 _ Mawlawíja Chalwatíja 236 _ Chalwatíja Šádhilíja 238 Šádhilíja Sanúsíja 240 Sanúsíja V/ PERIFERNÍ OBLASTI ISLÁMSKÉHO SVĚTA V/ PERIFERNÍ OBLASTI ČínaISLÁMSKÉHO SVĚTA 247 _ Indonésie, jihovýchodní Čína Asie 252 _ Indonésie, Subsaharská jihovýchodní Afrika Asie 257 _ Subsaharská EvropaAfrika 271 Evropa VI/ SÚFISMUS DNES VI/ Nápory SÚFISMUS negace DNES 291 Gellnerova Nápory teze znovu negacena vahách 299 Gellnerova teze Cesty znovu dál na vahách 308 Výhledy dál Použitá literatura a doporučená další četba 317 _ Slovníček Obrazová súfíjských příloha termínů 323 _ Použitá literatura Rejstřík a doporučená jmen osob další četba 329 _ Slovníček súfíjských termínů 335 _ Rejstřík jmen osob

8 S L O V O Ú V O D E M O islámu se dnes u nás stejně jako jinde v západním světě hojně přemýšlí a diskutuje. V kultivovanějších polohách úvah a hovorů již zapustilo kořeny poznání, že islám není monolit, ale nabízí vícero tváří. Významná část nabídky, kterou mnozí vnímají jako vlídnou a tolerantní, bývá spojována s mystickou spiritualitou. I na tomto bohatě vrstveném poli je ovšem namístě hledat přesnější poznání a rozlišovat. Takový úkol si dává předkládaná monografie: sleduje vývoj súfismu od počátků až do dnešní doby znejistělého hledání, všímá si diskusí o místě súfismu v islámu i v univerzálních duchovních proudech té které doby. Zaznamenává jak dobré snahy a výsledky, tak selhání. Značnou pozornost věnuje souvislostem s křes anstvím a s českou vzdělaností, mimo jiné v rovině estetických hodnot. Přestože jde o knihu většího rozsahu, z bohatého tématu mohla postihnout jen malý zlomek. Z obrovského moře, k jakému rádi přirovnávají duchovní svět muslimští mystikové, mohla vybírat jen kapky a také něco z pěny, jež upoutává zrak. Výklady je tedy nutno přijímat jako selektivní, a již jde o dějinné postavy, významná témata nebo analyzované taríqy. Přesto lze mít za to, že kniha zachycuje co nejsrozumitelněji to nejpodstatnější z nesnadných kontextů. Krátké ukázky ze súfíjských děl výklady zpestřují jednak ilustrativními příběhy mistrů, jednak formulacemi jejich názorů. Práci na této monografii jsem zahájil již v letech , kdy byl primární výzkum súfismu zařazen do projektu Vlivné proudy východní spirituality z pohledu současné religionistiky, podpořeného grantem Grantové agentury ČR. Plánované dokončení práce silně pozdržela vážná nemoc, která mě postihla počátkem nynějšího desetiletí. V době, kdy jsem na monografii začínal pracovat, šlo o téma, které v české orientalistice i překladové literatuře bylo jen marginální. Dnes se tématem zabývá i mladší pracovník Orientálního ústavu AV ČR dr. B. Ostřanský, jehož publikace Hledání skrytého pokladu, chystaná na rok 2008, tuto monografii svým způsobem doplní o dlouhé přeložené texty z klasiků arabského súfíjského písemnictví. Z blízkého, avšak nestejného sadu, lze sledovat 9

9 růst zájmu o mystickou poezii mezi studenty perštiny. Zřetelný podnět tu dalo v letošním roce celosvětově připomínané výročí Rúmího. Upřímně bych si přál, aby kniha přispěla k prohloubení poznání a mezináboženského a mezikulturního dialogu, jaký náš svět nepochybně potřebuje. V těchto snahách má své důležité místo nejenom rozum, ale i srdce, k němuž se duchovní proudy vždy hlásily a hlásí. V Praze v listopadu 2007 Luboš Kropáček 10

10

11 C O J E S Ú F I S M U S? Původní pracovní název této monografie zněl Súfismus, přibližně: islámská mystika. Odpovídal tak na otázku v záhlaví této úvodní kapitoly a zároveň odpově problematizoval. Jistě, Annemarie Schimmelová, přední znalkyně tématu v jeho širokém rozpětí do početných národních variant islámské kultury, představuje súfismus jako obecně přijímané označení islámské mystiky. Vzápětí však poukazuje na tajemnost a nesnadnou sdělitelnost skryté již v mystice samé. 1 Víme, že řecké mystikos, tajemný, ukazovalo vždy na silný prožitek, podle kořene slova nejspíše niterný, při zavřených očích a ústech (řecké myó), možná kultovní, jako bývala antická mystéria, a pravděpodobně výrazně duchovní, a tedy snad i jen úzce osobní, kontemplativní, rozhodně vztažený k nejzazší božské Pravdě. S těmito všemi rysy se v islámské religiozitě opravdu setkáme. Protože však vstupujeme na půdu jiné náboženské tradice, bu me od počátku citliví k jejím osobitostem. Připomeňme si také, že pojetí mystiky se podle jednotlivých kulturních, náboženských kontextů liší, někdy značně. 2 Ještě před podrobnějším rozborem spletitých kořenů a souvislostí výchozí otázky vymezme tedy důvody dílčí zdrženlivosti naznačené v původním pracovním titulu: nálepku přibližnosti. Pojetí súfismu, tak jak je ustavil dlouhý historický vývoj, jednak pole mystického hledání v islámu nekryje celé, jednak je v řadě směrů překračuje. Silné mystické tendence nalezneme i v islámské středověké filosofii, falsafě, napájené ze zdrojů řeckého novoplatónství a pýthagoreismu a některých esoterických nauk, a také v šíitské teologii. Přestože jde o obory, které se oproti súfismu zřetelně vymezují, v této studii jim určitou pozornost neodepřeme. Mystickou zbožností se zabarvují také četné úvahy teologů, kteří se k súfíjům nikdy nepočítali, například rozjímavé komentáře k 99 krásným 1 Schimmel, A. [1995], s Sudbrack, J. [1995], v předmluvě (s. 7) zdůrazňuje, že pojetí se liší i od osoby k osobě. Cituje mj. Gershoma Scholema: Neexistuje mystika sama o sobě, nýbrž mystika něčeho, mystika určité náboženské formy: mystika křes anství, mystika islámu, mystika židovství a podobně. 13

12 jménům Božím (al-asmá al-husná), a dokonce i zanícené formy úcty k Bohu probouzené hanbalovci, známými svou nedůvěrou až odporem k súfismu. Na druhé straně súfismus zahrnuje i vzory chování, etiku, estetiku a v některých formách řádových společenství zasahuje aktivně i do hospodářského, politického a někdy i vojenského úsilí, tedy za hranice běžného chápání mystiky. Někteří významní odborníci vůbec doporučují súfismus za mystiku neoznačovat, protože ji pokládají za příliš úzký a ne zcela jasný pojem. William Chittick vidí v súfismu prostě vřelou snahu být dobrým muslimem. 3 Súfismus je někdy označován jako duchovní rozměr nebo spiritualita islámu. Tento termín, dnes hojně užívaný, svým polysémantickým dosahem nicméně meze súfismu překračuje. Maurice Borrmans, vycházející z křes anského pojetí, řadí pod záhlaví islámské spirituality především prožívání podřízenosti Bohu (což je arci vlastní význam již samého slova islám), meditaci nad Koránem, následování prorockého vzoru, solidaritu v obci věřících, svědectví o Boží transcendenci, uctívání Boha čistým kultem, poslušnost a věrnost předpisům zákona a pak také asketicko-mystickou cestu. 4 Je ovšem pravdou, že súfismus zasahuje více nebo méně do všech vypočítaných sfér zbožnosti. Z širšího hlediska kulturních dějin věnují citlivou pozornost mnohostrannému bohatství islámské spirituality obsažné práce J. Renarda. 5 Opět zde platí, že súfíjské duchovní prvky prostupují velkou část zkoumaných a představovaných tematických okruhů muslimského náboženského života a umělecké tvorby. Příbuzné pojetí označuje súfismus za vnitřní nebo esoterický (bátin) rozměr islámu oproti jeho rozměru vnějšímu, exoterickému (záhir). Jde tu o dvojpólový protiklad kontemplativní, zvláštní, zasvěcenecké cesty (taríqa) oproti cestě znamenající plnění všech kanonizovaných norem Bohem uloženého zákona (šarí a), jež jsou ovšem závazné pro všechny muslimy. Takovéto pojetí súfismu bylo 3 Chittick, W., The Faith and Practice of Islam: Three Sufi Texts, Albany 1992, s Viz Slovník spirituality [1999], s Maurice Borrmans přednášel řadu let na Pontifikálním ústavu arabistiky a islamistiky (PISAI) v Římě a od r řídil jeho významný časopis Islamochristiana. 5 Renard, J. [1996] a [1998]. Druhá kniha je rozsáhlou antologií utříděných muslimských textů duchovního rázu; na jejím sestavení se podílelo 33 významných odborníků. 14

13 vždy velmi rozšířené. Dnes se k němu hlásí také západní konvertité k súfíjskému islámu, které často fascinují právě tajemné další výhonky, k nimž otevírá cestu učení chápané jako esoterické. 6 Přísnou řádovou nebo osobní, asketickou kázeň přitom nezřídka odsouvají kamsi do pozadí. V této knize se těžko měřitelnou šíři světa súfismu, připomínající členitostí břehů, rozlehlostí a hloubkami moře, tolik oblíbené ve slovníku súfíjských metafor, pokusíme zmapovat alespoň v hrubých rysech, se zřetelem k rozmanitosti interpretací. A ještě drobná poznámka k terminologii. V angličtině, jejíž způsob vyjadřování se dnes u nás často nedbale přebírá, se mystika označuje slovem mysticism. To bude často figurovat v titulech anglických prací, na něž odkazujeme. V češtině ovšem rozlišujeme: mysticismus znamená tendenci zdůrazňovat tajemné, neprůhledné a nesdělitelné stránky skutečnosti, zatímco vnitřní, nesnadno sdělitelnou náboženskou zkušenost setkání s božským označujeme jako mystiku. Tak tomu bude v naší knize. E T Y M O L O G I C K Á H R A Označení hledačů hlubšího, niternějšího pojetí vztahu k Bohu a způsobu života slovem súfí se objevuje patrně až v 2. polovině 8. století u Džábira ibn Hajjána, šíitského polomytického alchymisty a svérázného askety v jihoirácké Kúfě, a u mystika Abú Hášima, rovněž z Kúfy. Plurál súfíja lze nalézt ve zprávách o bouřích v Alexandrii roku 814 a podle Muhásibího a Džáhize se tohoto označení užívalo také pro kúfskou školu mystiky, blízkou šíitským představám. Slovo tedy nejspíše vzniklo v Kúfě. 1 Toto zjištění může působit jako nechtěný paradox. Kúfa, rodiště slavného právníka Abú Hanífy (z. 767), nabyla později v obecném povědomí takřka statusu či symbolického významu bašty právní ortodoxie, a tak i určítého protikladu k súfismu. Pro súfího, který se neřídí učením žádné právní školy, užívá lidová poezie až v Sindhu v 18. století 6 Např. Burckhardt, T. [1996]. 1 Shorter EI [1974], heslo Tasawwuf, s

14 výrazu lá-kúfí, nekúfský. 2 Termín súfí se mezitím od 9. století rychle rozšířil, nejprve v Iráku, centru abbásovské říše, později obecně v celém expandujícím světě islámu. Většina středověkých muslimských autorů a orientalistů se shoduje v názoru, že slovo vzniklo jako přezdívka odvozením z arabského súf, ovčí vlna, nebo asketičtí mystikové se oblékali do chudobného pláště chirqa z hrubé, nebarvené vlny. Projevovali tak nesouhlas se světskou marnivostí zbohatlíků, strojících se do hedvábí a brokátu. Hrubému šatu, který puristé raným mystikům vytýkali jako nápodobu odění křes anských mnichů, dodalo ovšem rozšíření súfismu jistou ctihodnost. Podle několika hadíthů, zřejmě podvržených, jej prý dokonce chválil již Muhammad. Podle tradic některých řádů Prorok předal Alímu esoterické vědění a chirqu. Muslimští autoři se však často nespokojovali s jedinou etymologií, navíc motivovanou dosti podružným znakem, a přidávali další výklady. Neměli přitom nutně na mysli skutečný původ slova, ale spíše upřesnění pojmu osvětlením z různých stran, hrou s významy, jakou dovoluje slovotvorný systém arabštiny. Podobné posouvání zorného úhlu jako metodu interpretace využívaly mistrně velké súfíjské encyklopedie z století při rozboru důležitých pojmů súfíjského slovníku. Slovní hry tu mají funkci estetickou i poznávací. Termín súfí byl takto vztahován k vícerým zdrojům, jako třebas saff (řada), protože zbožní mužové se při modlitbě stavěli do první řady; suffa (lavička, české sofa ), prý podle místa ve stinném altánu, kde se seskupovali kolem Proroka; beduínský kmen Banú Súfa; safwa (výběr toho nejlepšího); různé odvozeniny od slovesa safá (být čistý) a další. Hudžwírí uvádí mezi jiným, že slovo nemá žádnou skutečnou etymologii. 3 Kdo je očištěn láskou, je čistý (safí), kdo je však očištěn Milovaným [tj. Bohem], je súfí. Hudžwírí Mystikové počítali do svých řad i Adama, který se po vyhnání z ráje 300 let kál na Srí Lance a v Indii, dokud ho Bůh nevyvolil (istafá), že se stal očištěným (safí), a tedy súfím. 2 Schimmel, A. [1995], s Viz Nicholson, A. R. (překladatel), The Kashf al-mahjub, London 1911, s

15 V muslimském prostředí i mimo ně byly navrženy také některé nearabské etymologie. Lákavé se zdá hledat zdroj slova v řeckém sofos (moudrý) a odvozovat třebas i tasawwuf od teosofia. Hříčka se sofia (moudrost) se zalíbila i některým muslimským autorům, například slavnému učenci al-bírúnímu (z. 1048), jako jediný či základní etymologický výklad je však neudržitelná. Řecké sigma bylo do arabštiny v převzatých slovech přepisováno totiž vždy jako sín, a nikoli emfatické s (sád), jaké se píše ve slově súfí. 4 Nelze však zcela vyloučit, že řecké sofos, sofia moudrost tu sehrály vedle původního súf roli přídavného motivu. J. Baldick tu hledá možnost slovní hříčky. 5 Naproti tomu čistě spekulativní je pokus hledat souvislost slova s hebrejským kabalistickým označením Boha Ejn Sof (Nekonečný). Bizarní nový výklad předložil v naší době autor početných anglických knih o súfismu Idries Shah. Navazuje na Hudžwírího údaj o neexistující etymologii a tvrdí, že S-Ú-F je seskupení tří hlásek, jejichž arabská písemná i zvuková podoba působí zvláštním vlivem na lidskou mysl. 6 Z přesahu súfismu do terénů zasvěceneckých nauk vychází pokus o výklad prostřednictvím číselné symboliky písmen. Na základě numerologické ekvivalence dospěli někteří esoterikové k závěru, že slovo tasawwuf vyjadřuje význam al-hikma al-iláhíja, tj. Boží moudrost nebo teosofie. 7 Pro úplnost dodejme, že výraz súfismus jako obecné označení mystiky je v arabských textech již od středověku někdy prostřídáván etymologicky zcela odlišně pojatým termínem laduní. Předložka ladun znamená u, při apod. Z obratu min laduni lláh, od Boha, z Boží přítomnosti, byl pro adjektivum laduní vyvozen význam mystický. Užívá se zejména spojení al- ilm al-laduní, mystické vědění jako označení pro poznání, o němž súfíjové věří, že je intuicí získali přímo od Boha. 4 Nöldeke, T., Súfi, ZDMG 48 (1894), s Tato studie se pokládá za konečný důkaz, že slovo je odvozeno od súf, vlna. 5 Baldick, J. [1989], s Shah, I. [1968], s Guénon, R., L ésotérisme islamique, Cahiers du Sud, roč. 22,

16 S Ú F I S M U S V E V R O P S K É M P O H L E D U Určité povědomí o islámské mystice měli již středověcí vzdělanci. K tomuto tématu se vrátíme podrobněji v kapitole o súfismu v Evropě. Raimundus Lullus (z. 1316), který se věnoval studiu arabštiny a islámu jako přípravě k misijnímu působení, četl zřejmě i súfíjskou literaturu. Do Evropy již ve středověku proniklo jméno islámské zvěstovatelky lásky k Bohu Rábi y. Od 17. století se pak objevuje překlad slavné arabské básně Ibn al-fárida o opojení a stále častější překlady perské mystické poezie. Ještě dříve než byla sama duchovní tradice pojmenována, evropští návštěvníci Orientu si přirozeně všímali jejích nepřehlédnutelných nositelů. Cestovatelé psali o derviších včetně tančících (mevlevi) a řvoucích (rifá íja) fakírech nebo súfíjích (anglicky třebas Sooffees), někdy se sympatiemi, jindy s opovržením. Oceňovali zvláště jejich vztah k poezii a svobodomyslnost, kontrastující s přísností šarí atského nebo zvykového práva a s despocií vládců. Interpretace nebyly vždy stejné. Filosof D. Hume v teoretické úvaze o dvou pólech religiozity postavil derviše jako představitele pluralistické víry s uctívanými duchovními vůdci a pestrými obřady do protikladu ke strohému, legalistickému, koránskému monoteismu islámské ortodoxie. 1 Průkopník vědecké orientalistiky William Jones stavěl súfíje dokonce mimo islám a jejich učení přičítal indický původ. 2 Slovo súfismus se objevuje koncem 18. století. Neuškodí dodat, že sám termín islám si razí cestu do evropských jazyků ještě o jednu až dvě generace později; do té doby se mluví a píše jen o mohamedánech, mahometánech apod. První ucelenou studii o súfismu v evropském jazyce vydal britský poručík J. W. Graham, znalý perských a indických poměrů. 3 Zdůrazňuje súfíjský údajný nezájem o šarí u a vidí v něm shodný rys s křes anstvím. (Má z tohoto zor- 1 Hume, D., Natural History of Religion; podrobněji se touto dichotomií islámu zabýváme v kapitole VI. při rozboru Gellnerovy teze. 2 Srov. Ernst, C. W. [1997], s Graham, Lt. James William, A Treatise on Sufiism, or Mahomedan Mysticism, Transactions of the Literary Society of Bombay I,

17 ného úhlu na mysli zvláště pavlovské vysvobození od zákona k novému životu, vyložené v epištole k Římanům.) Súfíjský sklon pohrdat hmotným světem přičítá zase vlivu indických jogínů. První evropskou obsáhlou knižní monografii o súfismu sepsal latinsky německý teolog F. A. Deofidus Tholuck. 4 Předmět svého zkoumání definoval již v názvu výrazy teosofie a panteistická, z hlediska protestantské teologie v obou případech spíše hanlivými. Zároveň súfismus připsal osobitě Peršanům, přestože svou studii opřel nejen o perské, ale také o arabské a turecké rukopisné texty z pruské královské knihovny a kořeny zkoumaného jevu hledal u samého Muhammada. Tholuckův traktát založil pojetí súfismu jako především mystické filosofie, zatímco súfíjské instituce a sociální působení zůstaly přehlédnuty ve stínu pozornosti. Jde o podobné sémantické zúžení pojmu, jakého se dopouštějí dodnes početní evropští autoři ve vztahu k islámu, pokud jej chápou jen jako náboženství. C. W. Ernst má zčásti pravdu, když upozorňuje na nepřesnou ekvivalenci evropského výrazu súfismus, vyjadřujícího primárně filosofický směr nebo hnutí, s jeho původním arabským protějškem tasawwuf, který ukazuje spíše na proces, jak se člověk stává súfím. 5 Evropský termín je popisný, arabský spíše eticky preskriptivní a ve velké části súfíjské literatury až didaktický. Sémantické náznaky slova súfismus jsou poněkud změkčovány jinými, méně užívanými evropskými lexikálními alternativami, jako jsou třeba německé Sufik nebo Sufitum. Na druhé straně arabské tasawwuf sice znamená primárně oblékání do vlny, v moderním jazyce však nabylo i obecného významu mystika. Existují arabské práce, které termín používají třebas i pro křes anskou a židovskou mystiku. Evropský pohled na súfismus se v 19. a 20. století přirozeně vyvíjel. Obohacoval a prokresloval jej rozvoj orientalistiky a novými důrazy jej obměňovalo koloniální ovládnutí muslimských zemí. Historická souběžnost obou procesů podnítila v naší době nelítostnou kritiku orientalistiky z pera E. Saida. 6 Západ, podle jeho soudu, zneužil dílčí poznatky k tomu, aby se vymezil nadřazeně oproti Orientu. Said se s hořkostí zmiňuje i o Massignonovi, jemuž zaujetí islámskou mystikou prý pokřivilo celkovou představu o islámu. 4 Tholuck, F. A. D., Ssufismus, sive theosophia Persarum pantheistica, Berlin Ernst, C. W. [1997], s

18 Zdaleka však, po našem soudu, nevyužívá větších možností kritiky, jaké nabízejí starší evropské texty o súfismu. V západní publicistice a beletrii koloniálního období jsou derviši, či marabuti, líčení často jako protievropští fanatici a nemálo místa bývá věnováno výstřednostem jejich chování, případně i podvodným trikům. Za kontroverzní prvek v odborné literatuře lze označit zneužitelný názor britského imperiálního činitele E. H. Palmera, že súfismus jako údajně především perský jev vychází z pranáboženství árijské rasy. 7 Vcelku však západní islamistické bádání dokázalo od konce 19. století pochopit a vyložit velmi složitě propojené skutečnosti myšlenkového a sociálního světa súfismu zasvěceně a výstižně. Proniknout do mystických systémů cizí kultury je jistě úkol neobyčejně náročný, vystavený stálým nebezpečím nesprávných interpretací. Bádání nad texty i nad sociální realitou se rozvinulo navzdory faktu, že moderní, reformní islám zaujal vůči tradičním formám lidového náboženství i vůči súfismu vůbec značně nevraživý postoj. Dnes se na filologickém, filosofickém, historickém, literárním, religionistickém a sociologickém studiu různých podob súfismu podílejí společně odborníci ze Západu i z muslimských zemí. Klasické texty islámské mystiky byly většinou vydány, často i v překladech, větší část neobyčejně rozsáhlého súfíjského písemnictví však stále zůstává jen v rukopisech. Vybranou úzkou výseč z rozsáhlé a dnes až nesledovatelně rychle rostoucí, různě pojímané literatury předkládající západním zájemcům poučení o súfismu uvádí bibliografie k naší knize. Pro první orientaci je na místě upozornit alespoň na několik jmen a badatelských směrů. Anglickým čtenářům nabídly dobré překlady klasických súfíjských textů spolu s přehlednými výklady počátkem našeho století práce A. R. Nicholsona a později A. J. Arberryho. Dnešní nabídce dominují bohatě fundované studie A. Schimmelové, W. C. Chitticka a samozřejmě soudobých, svým původem orientálních 6 Said, Edward T., Orientalism, New York / London 1978 a četná další vydání; český překlad má vyjít v roce 2008 v nakladatelství Paseka. Kniha významného palestinského intelektuála, působícího v USA (do své smrti r. 2005), vyvolala obdobné reakce představitelů dalších někdejších kolonizovaných národů, zpochybňující správnost západní vědy o jejich kultuře. 7 Palmer, E. H., Oriental Mysticism,

19 učitelů súfismu, oslovujících působivě euroamerický svět, jako jsou Idries Shah, Inayat Khan nebo J. Nurbakhsh, či vysoce kultivovaných mistrů islámské spirituality, jako je Seyyed Hossein Nasr. Pozornosti odborných zájemců by neměly uniknout početné práce o súfismu okrajových oblastí islámu, jaké například pro africký islám organizuje, píše a vydává R. Sean O Fahey. U počátků snah o mezikulturní dialog mezi islámskou mystikou a křes anstvím stáli Fracouz L. Massignon a Španěl M. Asín Palacios. Katolická teologická hlediska uplatnili také L. Gardet a G.-C. Anawati, známí již dříve svým znamenitým zpracováním historického úvodu do studie islámské teologie. V této linii nověji působil ve Francii také R. Arnaldez, zatímco H. Corbin otevřel s velkým ohlasem průzor do světa íránské teosofie. Z nejnovějších francouzských prací nelze opomenout velkou kolektivní monografii o súfíjských taríqách, vydanou roku 1996 pod redakcí A. Popovice a G. Veinsteina. Němečtí badatelé věnovali od 19. století svědomitou pozornost edicím textů i shrnujícím výkladům. Zmínku si určitě zaslouží H. Ritter a Švýcar F. Meier (dnes přístupný také v reprezentativním anglickém souboru 8 ). Jedinečným přehledem po rozsáhlé súfíjské literatuře, zpracované do počítačové paměti postav, děl, témat a výroků, se dnes vyznačuji monografie a německé překlady významných súfíjských děl vydávané R. Gramlichem nebo B. Radtkem. Radtke působil také jako spolueditor objemného sborníku mapujícího třináct století sporů a polemik mezi súfismem a legalistickou ortodoxií. 9 Velký, postmodernou oživený zájem o súfíjskou spiritualitu se dnes odráží také na internetu. V tradiční tištěné podobě vykazuje široké spektrum rysů: od stále potřebných prvních kritických vydání a překladů klasických textů i nových objevů po zakládání specializovaných edicí studií uvádějících do vybraných témat súfismu (jako je anglická Curzon Sufi Series) a také zakládání specializovaných časopisů. K diskusi o tématech poci ovaných jako priority dalšího výzkumu se od roku 1982 příležitostně scházejí mezinárodní odborné konference. Sympozia z 80. let byla většinou zaměřena na prozkoumání dějin a osobitostí určitých taríq (naqšbandíje, bektášíje, 8 Meier, F. [1999]. 9 Jong, Frederick de Radtke, Bernd [1999]. 21

20 mevlevíje, balkánských řádů aj.). Obecnějšímu tématu bylo věnováno sympozium konané na univerzitě v nizozemském Utrechtu v květnu 1995, které projednalo 43 odborných příspěvků k problematice súfismu a jeho protivníků. Jde nepochybně o téma důležité v dějinách i v živé současnosti islámu. Většina příspěvků byla publikována ve velkém sborníku na dané téma. 10 M Í S T O V I S L Á M U Všimli jsme si, že v raných orientalistických pracích z 18. a 19. století je súfismus více nebo méně vyčleňován z širšího celku islámu. Tuto tendenci podporovala skutečnost, že prameny k dějinám súfismu, jež orientalisté připravovali do tisku, pocházely většinou z pozdní doby a nezachycovaly spolehlivě údaje o jeho počátcích. Nadto samo náboženské jádro islámu nebylo až do Goldziherovy generace z konce století ještě dostatečně známé 1 a islám byl obecně hodnocen nevlídně, zatímco v súfismu badatelé objevovali smělé a hluboké myšlenky, příbuzné nebo podobné mystice, případně filosofiím křes anství, Indie nebo jiných velkých kulturních tradic. A. Schimmelová vtipně poznamenává, že súfismus se tak většině západních učenců jevil jako cizí květina v písčité půdě islámu. 2 Větší nebo menší odstup od súfismu lze ovšem ve vlastním muslimském prostředí skutečně nalézt. Historický výklad ve II. oddíle této knihy ukáže, jak pohoršeně reagovali strážci ortodoxie a leckdy i veřejnost na výstřelky, k nimž dospěli zvláště někteří mystikové směru opojení (sukr). Významní súfíjští mistři se octli před soudcem nebo i na popravištích. Určité napětí trvalo i později, poté co se již súfismus vyvinul v osobitou větev islámských nábožen- 10 Viz poznámku č I. Goldziher ( ), syn uherského rabína, platí za přední zakladatelskou osobnost orientalistického studia islámského náboženství a práva. Při rozboru směrů koránské exegeze věnoval pozornost také mystickým výkladům. Cenu si tu uchovávají jeho Materialien zur Entwicklungsgeschichte des Sufismus z r přetištěné v jeho Gesammelte Schriften 4, Hildesheim, Schimmel, A. [1995], s

21 ských věd a co autoři klasických súfíjských encyklopedií a pak vrcholný teolog al-ghazzálí (z. 1111) vlastním příkladem a respektovaným dílem prosadili pro mystiku v islámu domovské právo a hlavní proud ji uznal za ceněnou součást zbožného a moudrého života. Autor nejvýznamnějšího středověkého díla podávajícího systematický výklad islámských filosofických škol a sekt Šahrastání (z. 1153) věnuje súfismu jen okrajovou pozornost a k herezím počítá vlastně jen výstřelky al-halládžova typu. Ostražitý postoj k mystice zaujímali i nadále zvláště hanbalovci, neoblomní fundamentalisté, jejichž právní směr nebyl nikdy ochoten tolerovat jakoukoli cizí, například řeckou nebo křes anskou, příměs k islámu. Sám zakladatel Ahmad ibn Hanbal (z. 855) rozhodně odsuzoval súfíjské snahy o osobní vztah k Bohu (chulla) a zanedbávání právních předpisů šarí y. Nejostřejší známou kritiku súfismu i jmenovitě jeho významných mistrů formuloval zvláště Ibn al-džawzí (1200), jehož rozsáhlé dílo doplňuje obraz tehdejšího súfismu pohledem jaksi z druhé strany. Ostrý polemik pokládá za přijatelné pouze ty, kdo sledují vzor Prorokových druhů, a slova odsouzení adresuje nejenom Halládžovi, ale i Qušajrímu, Ghazzálímu a dalším velkým osobnostem súfíjské tradice. 3 Kritikou súfismu nešetřil ani přísný Ibn Tajmíja (z. 1328), jehož nesmlouvavý důraz na šarí u dnes s tak velkou oblibou citují fundamentalistické proudy. Tentýž klasik neohanbalovského puritánství dokázal však ocenit i řadu ctností, které si súfíjové berou za své, jako zejména spoléhání na Boha (tawakkul), pokoru před Pánem (dhill), zbožnost (birr) a trpělivost (sabr). 4 Některá puritánská hnutí a teokratické systémy islámských dějin súfismus netrpěly (almohádé, súdánská mahdíja aj.). Také novodobé odmítavé postoje formulují útočnou kritiku z pozic jak ortodoxie zejména kaceřování panteistických tendencí, včetně Ibn Arabího, tak ortopraxe. Karatelé zavrhují především úctu světců, 3 Ibn al-džawzí, Talbís Iblís [Ďábelský převlek], Káhira 1340 H/1921; částečný překlad Margoliouth, D. S., The Devil s Delusion, 1935 a 1938; historii súfismu autor věnoval také jen zčásti dochovaný traktát Sifat as-safwa. 4 Podrobněji o Ibn Tajmíjových názorech na súfismus viz zejm. Laoust, H., Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad B. Taimiya, IFAO, Le Caire, 1939, s. 471; a Meier, F. [1999], s

22 pouti k jejich hrobům, některé typy hudby, početné pověrečné praktiky a oddanou podřízenost řádovým představeným. Zároveň trvale obviňují súfíje, že nedodržují náležitě šarí atské normy. S rozhodným odmítnutím súfíjských praktik vystoupil v Arábii v 18. století wahhábismus. Své strohé, puritánské pojetí islámu označil za obnovení někdejší ryzí čistoty Muhammadovy medínské obce. S podobnou vizí, navíc s pocitem obnovy důstojnosti a dynamiky islámu, nově založeného na Koránu a praxi ctihodných předků (salaf, odtud název proudu salafíja), se od konce 19. století prosadilo modernizační reformní hnutí, jehož očistný elán se rovněž vyostřil proti súfismu. Ten podle rétoriky dnešních fundamentalistů a islamistů 5 představuje trvalou hrozbu vnitřního oslabování a rozkladu v islámu. V VI. oddíle se dotkneme podrobněji tohoto současného napětí a jeho teoretické reflexe u E. Gellnera. Ze strany stoupenců súfismu nalezneme ve vztahu k islámu širší vějíř přístupů: od horoucího vyznání vlastních, bytostně islámských kořenů i plodů až po sebevědomý odstup. Ve vrcholných reflexivních prózách i básních islámští mystikové často poukazovali na univerzální platnost náboženské pravdy a hodnot, a tedy také na možnost propojení tradic. Mé srdce může pojmout jakoukoli formu: klášter pro mnicha, chrám pro modly, pastvinu pro gazely, Ka bu zasvěcence, desky Tóry, Korán. Láska je tou vírou, kterou chovám: a se kamkoli obracejí jeho velbloudi, stále se hlásím k jediné pravé víře. Ibn Arabí: Tardžumán al-ašwáq Uve me ale také protipól. Silný důraz na islám je patrný v textu, sepsaném v roce 1415 H (1994/5) v úvodu k díle o duši od aš-šabráwího (z. 1947), profesora al-azharu a šejcha řádu chalwatíja. 5 Fundamentalismem rozumím neústupné a nesnášenlivé přesvědčení o vlastním výlučném majetnictví pravdy; islamismem ideologii a politickou aktivitu za ustavení silně autoritativního, až totalitního islámského řádu. Pro podrobnější výklad viz Kropáček, L. [1996]. 24

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více