LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY"

Transkript

1

2 LUBOŠ KROPÁČEK SÚFISMUS DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY

3

4 LUBOŠ KROPÁČEK DĚJINY ISLÁMSKÉ MYSTIKY VYŠEHRAD PRAHA 2008

5 Na obálce použito motivu mi rádže, tj. zázračné noční cesty Muhammadovy na fantastickém koni Buráqu do Jeruzaléma a dále do nebes. Iluminace napodobí miniaturu v rukopise z afghánského Herátu z konce 15. století. Na vazbě použit kaligrafický nápis Alláh. Tímto způsobem v kruhu bývá jméno Boží připomínáno na čelní straně sunnitských mešit. Na frontispisu mevlevijský tanec (sema), jak jej zobrazil turecký ilustrátor v 16. století. Copyright Luboš Kropáček, 2008 Typography Zdeněk Stejskal, 2008 ISBN

6 O B S A H 9 Slovo úvodem I/ MYSTICKÁ TRADICE V ISLÁMU 13 Co je súfismus? 15 _ Etymologická hra 18 Súfismus v evropském pohledu 22 Místo v islámu 26 _ Domácí a cizí zdroje 36 _ Kdo je súfí? 39 Snahy o typologické rozčlenění II/ DĚJINY 45 Prameny a periodizace 48 _ Súfismus rané doby 58 _ Zlatý abbásovský věk 72 _ Systemizace 83 _ Ibn Arabí 92 _ Suhrawardí a íránská teosofie 102 _ Hvězdný čas poezie 115 _ Uspořádaná zbožnost taríq 125 _ Súfismus v Indii a Pákistánu 134 Na prahu reforem III/ VELKÁ TÉMATA, PŘEDSTAVY A ČINY 143 Korán 149 Tawhíd 160 Světy 163 _ Ježíš 168 Srdce 174 Duše 180 Světci, jejich hierarchie a zázraky 188 Zdravotní péče 196 Chudoba 202 Duchovní podněty umění

7 V/ SPIRITUALITA V/ SPIRITUALITA A ZVLÁŠTNOSTI A ZVLÁŠTNOSTI KULTU VÝZNAMNÝCH KULTU TARÍQ VÝZNAMNÝCH Qádiríja TARÍQ 217 Qádiríja Rifá íja 221 _ Naqšbandíja _ Rifá íja 222 _ Naqšbandíja Bektášíja 226 Mawlawíja Bektášíja 231 _ Mawlawíja Chalwatíja 236 _ Chalwatíja Šádhilíja 238 Šádhilíja Sanúsíja 240 Sanúsíja V/ PERIFERNÍ OBLASTI ISLÁMSKÉHO SVĚTA V/ PERIFERNÍ OBLASTI ČínaISLÁMSKÉHO SVĚTA 247 _ Indonésie, jihovýchodní Čína Asie 252 _ Indonésie, Subsaharská jihovýchodní Afrika Asie 257 _ Subsaharská EvropaAfrika 271 Evropa VI/ SÚFISMUS DNES VI/ Nápory SÚFISMUS negace DNES 291 Gellnerova Nápory teze znovu negacena vahách 299 Gellnerova teze Cesty znovu dál na vahách 308 Výhledy dál Použitá literatura a doporučená další četba 317 _ Slovníček Obrazová súfíjských příloha termínů 323 _ Použitá literatura Rejstřík a doporučená jmen osob další četba 329 _ Slovníček súfíjských termínů 335 _ Rejstřík jmen osob

8 S L O V O Ú V O D E M O islámu se dnes u nás stejně jako jinde v západním světě hojně přemýšlí a diskutuje. V kultivovanějších polohách úvah a hovorů již zapustilo kořeny poznání, že islám není monolit, ale nabízí vícero tváří. Významná část nabídky, kterou mnozí vnímají jako vlídnou a tolerantní, bývá spojována s mystickou spiritualitou. I na tomto bohatě vrstveném poli je ovšem namístě hledat přesnější poznání a rozlišovat. Takový úkol si dává předkládaná monografie: sleduje vývoj súfismu od počátků až do dnešní doby znejistělého hledání, všímá si diskusí o místě súfismu v islámu i v univerzálních duchovních proudech té které doby. Zaznamenává jak dobré snahy a výsledky, tak selhání. Značnou pozornost věnuje souvislostem s křes anstvím a s českou vzdělaností, mimo jiné v rovině estetických hodnot. Přestože jde o knihu většího rozsahu, z bohatého tématu mohla postihnout jen malý zlomek. Z obrovského moře, k jakému rádi přirovnávají duchovní svět muslimští mystikové, mohla vybírat jen kapky a také něco z pěny, jež upoutává zrak. Výklady je tedy nutno přijímat jako selektivní, a již jde o dějinné postavy, významná témata nebo analyzované taríqy. Přesto lze mít za to, že kniha zachycuje co nejsrozumitelněji to nejpodstatnější z nesnadných kontextů. Krátké ukázky ze súfíjských děl výklady zpestřují jednak ilustrativními příběhy mistrů, jednak formulacemi jejich názorů. Práci na této monografii jsem zahájil již v letech , kdy byl primární výzkum súfismu zařazen do projektu Vlivné proudy východní spirituality z pohledu současné religionistiky, podpořeného grantem Grantové agentury ČR. Plánované dokončení práce silně pozdržela vážná nemoc, která mě postihla počátkem nynějšího desetiletí. V době, kdy jsem na monografii začínal pracovat, šlo o téma, které v české orientalistice i překladové literatuře bylo jen marginální. Dnes se tématem zabývá i mladší pracovník Orientálního ústavu AV ČR dr. B. Ostřanský, jehož publikace Hledání skrytého pokladu, chystaná na rok 2008, tuto monografii svým způsobem doplní o dlouhé přeložené texty z klasiků arabského súfíjského písemnictví. Z blízkého, avšak nestejného sadu, lze sledovat 9

9 růst zájmu o mystickou poezii mezi studenty perštiny. Zřetelný podnět tu dalo v letošním roce celosvětově připomínané výročí Rúmího. Upřímně bych si přál, aby kniha přispěla k prohloubení poznání a mezináboženského a mezikulturního dialogu, jaký náš svět nepochybně potřebuje. V těchto snahách má své důležité místo nejenom rozum, ale i srdce, k němuž se duchovní proudy vždy hlásily a hlásí. V Praze v listopadu 2007 Luboš Kropáček 10

10

11 C O J E S Ú F I S M U S? Původní pracovní název této monografie zněl Súfismus, přibližně: islámská mystika. Odpovídal tak na otázku v záhlaví této úvodní kapitoly a zároveň odpově problematizoval. Jistě, Annemarie Schimmelová, přední znalkyně tématu v jeho širokém rozpětí do početných národních variant islámské kultury, představuje súfismus jako obecně přijímané označení islámské mystiky. Vzápětí však poukazuje na tajemnost a nesnadnou sdělitelnost skryté již v mystice samé. 1 Víme, že řecké mystikos, tajemný, ukazovalo vždy na silný prožitek, podle kořene slova nejspíše niterný, při zavřených očích a ústech (řecké myó), možná kultovní, jako bývala antická mystéria, a pravděpodobně výrazně duchovní, a tedy snad i jen úzce osobní, kontemplativní, rozhodně vztažený k nejzazší božské Pravdě. S těmito všemi rysy se v islámské religiozitě opravdu setkáme. Protože však vstupujeme na půdu jiné náboženské tradice, bu me od počátku citliví k jejím osobitostem. Připomeňme si také, že pojetí mystiky se podle jednotlivých kulturních, náboženských kontextů liší, někdy značně. 2 Ještě před podrobnějším rozborem spletitých kořenů a souvislostí výchozí otázky vymezme tedy důvody dílčí zdrženlivosti naznačené v původním pracovním titulu: nálepku přibližnosti. Pojetí súfismu, tak jak je ustavil dlouhý historický vývoj, jednak pole mystického hledání v islámu nekryje celé, jednak je v řadě směrů překračuje. Silné mystické tendence nalezneme i v islámské středověké filosofii, falsafě, napájené ze zdrojů řeckého novoplatónství a pýthagoreismu a některých esoterických nauk, a také v šíitské teologii. Přestože jde o obory, které se oproti súfismu zřetelně vymezují, v této studii jim určitou pozornost neodepřeme. Mystickou zbožností se zabarvují také četné úvahy teologů, kteří se k súfíjům nikdy nepočítali, například rozjímavé komentáře k 99 krásným 1 Schimmel, A. [1995], s Sudbrack, J. [1995], v předmluvě (s. 7) zdůrazňuje, že pojetí se liší i od osoby k osobě. Cituje mj. Gershoma Scholema: Neexistuje mystika sama o sobě, nýbrž mystika něčeho, mystika určité náboženské formy: mystika křes anství, mystika islámu, mystika židovství a podobně. 13

12 jménům Božím (al-asmá al-husná), a dokonce i zanícené formy úcty k Bohu probouzené hanbalovci, známými svou nedůvěrou až odporem k súfismu. Na druhé straně súfismus zahrnuje i vzory chování, etiku, estetiku a v některých formách řádových společenství zasahuje aktivně i do hospodářského, politického a někdy i vojenského úsilí, tedy za hranice běžného chápání mystiky. Někteří významní odborníci vůbec doporučují súfismus za mystiku neoznačovat, protože ji pokládají za příliš úzký a ne zcela jasný pojem. William Chittick vidí v súfismu prostě vřelou snahu být dobrým muslimem. 3 Súfismus je někdy označován jako duchovní rozměr nebo spiritualita islámu. Tento termín, dnes hojně užívaný, svým polysémantickým dosahem nicméně meze súfismu překračuje. Maurice Borrmans, vycházející z křes anského pojetí, řadí pod záhlaví islámské spirituality především prožívání podřízenosti Bohu (což je arci vlastní význam již samého slova islám), meditaci nad Koránem, následování prorockého vzoru, solidaritu v obci věřících, svědectví o Boží transcendenci, uctívání Boha čistým kultem, poslušnost a věrnost předpisům zákona a pak také asketicko-mystickou cestu. 4 Je ovšem pravdou, že súfismus zasahuje více nebo méně do všech vypočítaných sfér zbožnosti. Z širšího hlediska kulturních dějin věnují citlivou pozornost mnohostrannému bohatství islámské spirituality obsažné práce J. Renarda. 5 Opět zde platí, že súfíjské duchovní prvky prostupují velkou část zkoumaných a představovaných tematických okruhů muslimského náboženského života a umělecké tvorby. Příbuzné pojetí označuje súfismus za vnitřní nebo esoterický (bátin) rozměr islámu oproti jeho rozměru vnějšímu, exoterickému (záhir). Jde tu o dvojpólový protiklad kontemplativní, zvláštní, zasvěcenecké cesty (taríqa) oproti cestě znamenající plnění všech kanonizovaných norem Bohem uloženého zákona (šarí a), jež jsou ovšem závazné pro všechny muslimy. Takovéto pojetí súfismu bylo 3 Chittick, W., The Faith and Practice of Islam: Three Sufi Texts, Albany 1992, s Viz Slovník spirituality [1999], s Maurice Borrmans přednášel řadu let na Pontifikálním ústavu arabistiky a islamistiky (PISAI) v Římě a od r řídil jeho významný časopis Islamochristiana. 5 Renard, J. [1996] a [1998]. Druhá kniha je rozsáhlou antologií utříděných muslimských textů duchovního rázu; na jejím sestavení se podílelo 33 významných odborníků. 14

13 vždy velmi rozšířené. Dnes se k němu hlásí také západní konvertité k súfíjskému islámu, které často fascinují právě tajemné další výhonky, k nimž otevírá cestu učení chápané jako esoterické. 6 Přísnou řádovou nebo osobní, asketickou kázeň přitom nezřídka odsouvají kamsi do pozadí. V této knize se těžko měřitelnou šíři světa súfismu, připomínající členitostí břehů, rozlehlostí a hloubkami moře, tolik oblíbené ve slovníku súfíjských metafor, pokusíme zmapovat alespoň v hrubých rysech, se zřetelem k rozmanitosti interpretací. A ještě drobná poznámka k terminologii. V angličtině, jejíž způsob vyjadřování se dnes u nás často nedbale přebírá, se mystika označuje slovem mysticism. To bude často figurovat v titulech anglických prací, na něž odkazujeme. V češtině ovšem rozlišujeme: mysticismus znamená tendenci zdůrazňovat tajemné, neprůhledné a nesdělitelné stránky skutečnosti, zatímco vnitřní, nesnadno sdělitelnou náboženskou zkušenost setkání s božským označujeme jako mystiku. Tak tomu bude v naší knize. E T Y M O L O G I C K Á H R A Označení hledačů hlubšího, niternějšího pojetí vztahu k Bohu a způsobu života slovem súfí se objevuje patrně až v 2. polovině 8. století u Džábira ibn Hajjána, šíitského polomytického alchymisty a svérázného askety v jihoirácké Kúfě, a u mystika Abú Hášima, rovněž z Kúfy. Plurál súfíja lze nalézt ve zprávách o bouřích v Alexandrii roku 814 a podle Muhásibího a Džáhize se tohoto označení užívalo také pro kúfskou školu mystiky, blízkou šíitským představám. Slovo tedy nejspíše vzniklo v Kúfě. 1 Toto zjištění může působit jako nechtěný paradox. Kúfa, rodiště slavného právníka Abú Hanífy (z. 767), nabyla později v obecném povědomí takřka statusu či symbolického významu bašty právní ortodoxie, a tak i určítého protikladu k súfismu. Pro súfího, který se neřídí učením žádné právní školy, užívá lidová poezie až v Sindhu v 18. století 6 Např. Burckhardt, T. [1996]. 1 Shorter EI [1974], heslo Tasawwuf, s

14 výrazu lá-kúfí, nekúfský. 2 Termín súfí se mezitím od 9. století rychle rozšířil, nejprve v Iráku, centru abbásovské říše, později obecně v celém expandujícím světě islámu. Většina středověkých muslimských autorů a orientalistů se shoduje v názoru, že slovo vzniklo jako přezdívka odvozením z arabského súf, ovčí vlna, nebo asketičtí mystikové se oblékali do chudobného pláště chirqa z hrubé, nebarvené vlny. Projevovali tak nesouhlas se světskou marnivostí zbohatlíků, strojících se do hedvábí a brokátu. Hrubému šatu, který puristé raným mystikům vytýkali jako nápodobu odění křes anských mnichů, dodalo ovšem rozšíření súfismu jistou ctihodnost. Podle několika hadíthů, zřejmě podvržených, jej prý dokonce chválil již Muhammad. Podle tradic některých řádů Prorok předal Alímu esoterické vědění a chirqu. Muslimští autoři se však často nespokojovali s jedinou etymologií, navíc motivovanou dosti podružným znakem, a přidávali další výklady. Neměli přitom nutně na mysli skutečný původ slova, ale spíše upřesnění pojmu osvětlením z různých stran, hrou s významy, jakou dovoluje slovotvorný systém arabštiny. Podobné posouvání zorného úhlu jako metodu interpretace využívaly mistrně velké súfíjské encyklopedie z století při rozboru důležitých pojmů súfíjského slovníku. Slovní hry tu mají funkci estetickou i poznávací. Termín súfí byl takto vztahován k vícerým zdrojům, jako třebas saff (řada), protože zbožní mužové se při modlitbě stavěli do první řady; suffa (lavička, české sofa ), prý podle místa ve stinném altánu, kde se seskupovali kolem Proroka; beduínský kmen Banú Súfa; safwa (výběr toho nejlepšího); různé odvozeniny od slovesa safá (být čistý) a další. Hudžwírí uvádí mezi jiným, že slovo nemá žádnou skutečnou etymologii. 3 Kdo je očištěn láskou, je čistý (safí), kdo je však očištěn Milovaným [tj. Bohem], je súfí. Hudžwírí Mystikové počítali do svých řad i Adama, který se po vyhnání z ráje 300 let kál na Srí Lance a v Indii, dokud ho Bůh nevyvolil (istafá), že se stal očištěným (safí), a tedy súfím. 2 Schimmel, A. [1995], s Viz Nicholson, A. R. (překladatel), The Kashf al-mahjub, London 1911, s

15 V muslimském prostředí i mimo ně byly navrženy také některé nearabské etymologie. Lákavé se zdá hledat zdroj slova v řeckém sofos (moudrý) a odvozovat třebas i tasawwuf od teosofia. Hříčka se sofia (moudrost) se zalíbila i některým muslimským autorům, například slavnému učenci al-bírúnímu (z. 1048), jako jediný či základní etymologický výklad je však neudržitelná. Řecké sigma bylo do arabštiny v převzatých slovech přepisováno totiž vždy jako sín, a nikoli emfatické s (sád), jaké se píše ve slově súfí. 4 Nelze však zcela vyloučit, že řecké sofos, sofia moudrost tu sehrály vedle původního súf roli přídavného motivu. J. Baldick tu hledá možnost slovní hříčky. 5 Naproti tomu čistě spekulativní je pokus hledat souvislost slova s hebrejským kabalistickým označením Boha Ejn Sof (Nekonečný). Bizarní nový výklad předložil v naší době autor početných anglických knih o súfismu Idries Shah. Navazuje na Hudžwírího údaj o neexistující etymologii a tvrdí, že S-Ú-F je seskupení tří hlásek, jejichž arabská písemná i zvuková podoba působí zvláštním vlivem na lidskou mysl. 6 Z přesahu súfismu do terénů zasvěceneckých nauk vychází pokus o výklad prostřednictvím číselné symboliky písmen. Na základě numerologické ekvivalence dospěli někteří esoterikové k závěru, že slovo tasawwuf vyjadřuje význam al-hikma al-iláhíja, tj. Boží moudrost nebo teosofie. 7 Pro úplnost dodejme, že výraz súfismus jako obecné označení mystiky je v arabských textech již od středověku někdy prostřídáván etymologicky zcela odlišně pojatým termínem laduní. Předložka ladun znamená u, při apod. Z obratu min laduni lláh, od Boha, z Boží přítomnosti, byl pro adjektivum laduní vyvozen význam mystický. Užívá se zejména spojení al- ilm al-laduní, mystické vědění jako označení pro poznání, o němž súfíjové věří, že je intuicí získali přímo od Boha. 4 Nöldeke, T., Súfi, ZDMG 48 (1894), s Tato studie se pokládá za konečný důkaz, že slovo je odvozeno od súf, vlna. 5 Baldick, J. [1989], s Shah, I. [1968], s Guénon, R., L ésotérisme islamique, Cahiers du Sud, roč. 22,

16 S Ú F I S M U S V E V R O P S K É M P O H L E D U Určité povědomí o islámské mystice měli již středověcí vzdělanci. K tomuto tématu se vrátíme podrobněji v kapitole o súfismu v Evropě. Raimundus Lullus (z. 1316), který se věnoval studiu arabštiny a islámu jako přípravě k misijnímu působení, četl zřejmě i súfíjskou literaturu. Do Evropy již ve středověku proniklo jméno islámské zvěstovatelky lásky k Bohu Rábi y. Od 17. století se pak objevuje překlad slavné arabské básně Ibn al-fárida o opojení a stále častější překlady perské mystické poezie. Ještě dříve než byla sama duchovní tradice pojmenována, evropští návštěvníci Orientu si přirozeně všímali jejích nepřehlédnutelných nositelů. Cestovatelé psali o derviších včetně tančících (mevlevi) a řvoucích (rifá íja) fakírech nebo súfíjích (anglicky třebas Sooffees), někdy se sympatiemi, jindy s opovržením. Oceňovali zvláště jejich vztah k poezii a svobodomyslnost, kontrastující s přísností šarí atského nebo zvykového práva a s despocií vládců. Interpretace nebyly vždy stejné. Filosof D. Hume v teoretické úvaze o dvou pólech religiozity postavil derviše jako představitele pluralistické víry s uctívanými duchovními vůdci a pestrými obřady do protikladu ke strohému, legalistickému, koránskému monoteismu islámské ortodoxie. 1 Průkopník vědecké orientalistiky William Jones stavěl súfíje dokonce mimo islám a jejich učení přičítal indický původ. 2 Slovo súfismus se objevuje koncem 18. století. Neuškodí dodat, že sám termín islám si razí cestu do evropských jazyků ještě o jednu až dvě generace později; do té doby se mluví a píše jen o mohamedánech, mahometánech apod. První ucelenou studii o súfismu v evropském jazyce vydal britský poručík J. W. Graham, znalý perských a indických poměrů. 3 Zdůrazňuje súfíjský údajný nezájem o šarí u a vidí v něm shodný rys s křes anstvím. (Má z tohoto zor- 1 Hume, D., Natural History of Religion; podrobněji se touto dichotomií islámu zabýváme v kapitole VI. při rozboru Gellnerovy teze. 2 Srov. Ernst, C. W. [1997], s Graham, Lt. James William, A Treatise on Sufiism, or Mahomedan Mysticism, Transactions of the Literary Society of Bombay I,

17 ného úhlu na mysli zvláště pavlovské vysvobození od zákona k novému životu, vyložené v epištole k Římanům.) Súfíjský sklon pohrdat hmotným světem přičítá zase vlivu indických jogínů. První evropskou obsáhlou knižní monografii o súfismu sepsal latinsky německý teolog F. A. Deofidus Tholuck. 4 Předmět svého zkoumání definoval již v názvu výrazy teosofie a panteistická, z hlediska protestantské teologie v obou případech spíše hanlivými. Zároveň súfismus připsal osobitě Peršanům, přestože svou studii opřel nejen o perské, ale také o arabské a turecké rukopisné texty z pruské královské knihovny a kořeny zkoumaného jevu hledal u samého Muhammada. Tholuckův traktát založil pojetí súfismu jako především mystické filosofie, zatímco súfíjské instituce a sociální působení zůstaly přehlédnuty ve stínu pozornosti. Jde o podobné sémantické zúžení pojmu, jakého se dopouštějí dodnes početní evropští autoři ve vztahu k islámu, pokud jej chápou jen jako náboženství. C. W. Ernst má zčásti pravdu, když upozorňuje na nepřesnou ekvivalenci evropského výrazu súfismus, vyjadřujícího primárně filosofický směr nebo hnutí, s jeho původním arabským protějškem tasawwuf, který ukazuje spíše na proces, jak se člověk stává súfím. 5 Evropský termín je popisný, arabský spíše eticky preskriptivní a ve velké části súfíjské literatury až didaktický. Sémantické náznaky slova súfismus jsou poněkud změkčovány jinými, méně užívanými evropskými lexikálními alternativami, jako jsou třeba německé Sufik nebo Sufitum. Na druhé straně arabské tasawwuf sice znamená primárně oblékání do vlny, v moderním jazyce však nabylo i obecného významu mystika. Existují arabské práce, které termín používají třebas i pro křes anskou a židovskou mystiku. Evropský pohled na súfismus se v 19. a 20. století přirozeně vyvíjel. Obohacoval a prokresloval jej rozvoj orientalistiky a novými důrazy jej obměňovalo koloniální ovládnutí muslimských zemí. Historická souběžnost obou procesů podnítila v naší době nelítostnou kritiku orientalistiky z pera E. Saida. 6 Západ, podle jeho soudu, zneužil dílčí poznatky k tomu, aby se vymezil nadřazeně oproti Orientu. Said se s hořkostí zmiňuje i o Massignonovi, jemuž zaujetí islámskou mystikou prý pokřivilo celkovou představu o islámu. 4 Tholuck, F. A. D., Ssufismus, sive theosophia Persarum pantheistica, Berlin Ernst, C. W. [1997], s

18 Zdaleka však, po našem soudu, nevyužívá větších možností kritiky, jaké nabízejí starší evropské texty o súfismu. V západní publicistice a beletrii koloniálního období jsou derviši, či marabuti, líčení často jako protievropští fanatici a nemálo místa bývá věnováno výstřednostem jejich chování, případně i podvodným trikům. Za kontroverzní prvek v odborné literatuře lze označit zneužitelný názor britského imperiálního činitele E. H. Palmera, že súfismus jako údajně především perský jev vychází z pranáboženství árijské rasy. 7 Vcelku však západní islamistické bádání dokázalo od konce 19. století pochopit a vyložit velmi složitě propojené skutečnosti myšlenkového a sociálního světa súfismu zasvěceně a výstižně. Proniknout do mystických systémů cizí kultury je jistě úkol neobyčejně náročný, vystavený stálým nebezpečím nesprávných interpretací. Bádání nad texty i nad sociální realitou se rozvinulo navzdory faktu, že moderní, reformní islám zaujal vůči tradičním formám lidového náboženství i vůči súfismu vůbec značně nevraživý postoj. Dnes se na filologickém, filosofickém, historickém, literárním, religionistickém a sociologickém studiu různých podob súfismu podílejí společně odborníci ze Západu i z muslimských zemí. Klasické texty islámské mystiky byly většinou vydány, často i v překladech, větší část neobyčejně rozsáhlého súfíjského písemnictví však stále zůstává jen v rukopisech. Vybranou úzkou výseč z rozsáhlé a dnes až nesledovatelně rychle rostoucí, různě pojímané literatury předkládající západním zájemcům poučení o súfismu uvádí bibliografie k naší knize. Pro první orientaci je na místě upozornit alespoň na několik jmen a badatelských směrů. Anglickým čtenářům nabídly dobré překlady klasických súfíjských textů spolu s přehlednými výklady počátkem našeho století práce A. R. Nicholsona a později A. J. Arberryho. Dnešní nabídce dominují bohatě fundované studie A. Schimmelové, W. C. Chitticka a samozřejmě soudobých, svým původem orientálních 6 Said, Edward T., Orientalism, New York / London 1978 a četná další vydání; český překlad má vyjít v roce 2008 v nakladatelství Paseka. Kniha významného palestinského intelektuála, působícího v USA (do své smrti r. 2005), vyvolala obdobné reakce představitelů dalších někdejších kolonizovaných národů, zpochybňující správnost západní vědy o jejich kultuře. 7 Palmer, E. H., Oriental Mysticism,

19 učitelů súfismu, oslovujících působivě euroamerický svět, jako jsou Idries Shah, Inayat Khan nebo J. Nurbakhsh, či vysoce kultivovaných mistrů islámské spirituality, jako je Seyyed Hossein Nasr. Pozornosti odborných zájemců by neměly uniknout početné práce o súfismu okrajových oblastí islámu, jaké například pro africký islám organizuje, píše a vydává R. Sean O Fahey. U počátků snah o mezikulturní dialog mezi islámskou mystikou a křes anstvím stáli Fracouz L. Massignon a Španěl M. Asín Palacios. Katolická teologická hlediska uplatnili také L. Gardet a G.-C. Anawati, známí již dříve svým znamenitým zpracováním historického úvodu do studie islámské teologie. V této linii nověji působil ve Francii také R. Arnaldez, zatímco H. Corbin otevřel s velkým ohlasem průzor do světa íránské teosofie. Z nejnovějších francouzských prací nelze opomenout velkou kolektivní monografii o súfíjských taríqách, vydanou roku 1996 pod redakcí A. Popovice a G. Veinsteina. Němečtí badatelé věnovali od 19. století svědomitou pozornost edicím textů i shrnujícím výkladům. Zmínku si určitě zaslouží H. Ritter a Švýcar F. Meier (dnes přístupný také v reprezentativním anglickém souboru 8 ). Jedinečným přehledem po rozsáhlé súfíjské literatuře, zpracované do počítačové paměti postav, děl, témat a výroků, se dnes vyznačuji monografie a německé překlady významných súfíjských děl vydávané R. Gramlichem nebo B. Radtkem. Radtke působil také jako spolueditor objemného sborníku mapujícího třináct století sporů a polemik mezi súfismem a legalistickou ortodoxií. 9 Velký, postmodernou oživený zájem o súfíjskou spiritualitu se dnes odráží také na internetu. V tradiční tištěné podobě vykazuje široké spektrum rysů: od stále potřebných prvních kritických vydání a překladů klasických textů i nových objevů po zakládání specializovaných edicí studií uvádějících do vybraných témat súfismu (jako je anglická Curzon Sufi Series) a také zakládání specializovaných časopisů. K diskusi o tématech poci ovaných jako priority dalšího výzkumu se od roku 1982 příležitostně scházejí mezinárodní odborné konference. Sympozia z 80. let byla většinou zaměřena na prozkoumání dějin a osobitostí určitých taríq (naqšbandíje, bektášíje, 8 Meier, F. [1999]. 9 Jong, Frederick de Radtke, Bernd [1999]. 21

20 mevlevíje, balkánských řádů aj.). Obecnějšímu tématu bylo věnováno sympozium konané na univerzitě v nizozemském Utrechtu v květnu 1995, které projednalo 43 odborných příspěvků k problematice súfismu a jeho protivníků. Jde nepochybně o téma důležité v dějinách i v živé současnosti islámu. Většina příspěvků byla publikována ve velkém sborníku na dané téma. 10 M Í S T O V I S L Á M U Všimli jsme si, že v raných orientalistických pracích z 18. a 19. století je súfismus více nebo méně vyčleňován z širšího celku islámu. Tuto tendenci podporovala skutečnost, že prameny k dějinám súfismu, jež orientalisté připravovali do tisku, pocházely většinou z pozdní doby a nezachycovaly spolehlivě údaje o jeho počátcích. Nadto samo náboženské jádro islámu nebylo až do Goldziherovy generace z konce století ještě dostatečně známé 1 a islám byl obecně hodnocen nevlídně, zatímco v súfismu badatelé objevovali smělé a hluboké myšlenky, příbuzné nebo podobné mystice, případně filosofiím křes anství, Indie nebo jiných velkých kulturních tradic. A. Schimmelová vtipně poznamenává, že súfismus se tak většině západních učenců jevil jako cizí květina v písčité půdě islámu. 2 Větší nebo menší odstup od súfismu lze ovšem ve vlastním muslimském prostředí skutečně nalézt. Historický výklad ve II. oddíle této knihy ukáže, jak pohoršeně reagovali strážci ortodoxie a leckdy i veřejnost na výstřelky, k nimž dospěli zvláště někteří mystikové směru opojení (sukr). Významní súfíjští mistři se octli před soudcem nebo i na popravištích. Určité napětí trvalo i později, poté co se již súfismus vyvinul v osobitou větev islámských nábožen- 10 Viz poznámku č I. Goldziher ( ), syn uherského rabína, platí za přední zakladatelskou osobnost orientalistického studia islámského náboženství a práva. Při rozboru směrů koránské exegeze věnoval pozornost také mystickým výkladům. Cenu si tu uchovávají jeho Materialien zur Entwicklungsgeschichte des Sufismus z r přetištěné v jeho Gesammelte Schriften 4, Hildesheim, Schimmel, A. [1995], s

21 ských věd a co autoři klasických súfíjských encyklopedií a pak vrcholný teolog al-ghazzálí (z. 1111) vlastním příkladem a respektovaným dílem prosadili pro mystiku v islámu domovské právo a hlavní proud ji uznal za ceněnou součást zbožného a moudrého života. Autor nejvýznamnějšího středověkého díla podávajícího systematický výklad islámských filosofických škol a sekt Šahrastání (z. 1153) věnuje súfismu jen okrajovou pozornost a k herezím počítá vlastně jen výstřelky al-halládžova typu. Ostražitý postoj k mystice zaujímali i nadále zvláště hanbalovci, neoblomní fundamentalisté, jejichž právní směr nebyl nikdy ochoten tolerovat jakoukoli cizí, například řeckou nebo křes anskou, příměs k islámu. Sám zakladatel Ahmad ibn Hanbal (z. 855) rozhodně odsuzoval súfíjské snahy o osobní vztah k Bohu (chulla) a zanedbávání právních předpisů šarí y. Nejostřejší známou kritiku súfismu i jmenovitě jeho významných mistrů formuloval zvláště Ibn al-džawzí (1200), jehož rozsáhlé dílo doplňuje obraz tehdejšího súfismu pohledem jaksi z druhé strany. Ostrý polemik pokládá za přijatelné pouze ty, kdo sledují vzor Prorokových druhů, a slova odsouzení adresuje nejenom Halládžovi, ale i Qušajrímu, Ghazzálímu a dalším velkým osobnostem súfíjské tradice. 3 Kritikou súfismu nešetřil ani přísný Ibn Tajmíja (z. 1328), jehož nesmlouvavý důraz na šarí u dnes s tak velkou oblibou citují fundamentalistické proudy. Tentýž klasik neohanbalovského puritánství dokázal však ocenit i řadu ctností, které si súfíjové berou za své, jako zejména spoléhání na Boha (tawakkul), pokoru před Pánem (dhill), zbožnost (birr) a trpělivost (sabr). 4 Některá puritánská hnutí a teokratické systémy islámských dějin súfismus netrpěly (almohádé, súdánská mahdíja aj.). Také novodobé odmítavé postoje formulují útočnou kritiku z pozic jak ortodoxie zejména kaceřování panteistických tendencí, včetně Ibn Arabího, tak ortopraxe. Karatelé zavrhují především úctu světců, 3 Ibn al-džawzí, Talbís Iblís [Ďábelský převlek], Káhira 1340 H/1921; částečný překlad Margoliouth, D. S., The Devil s Delusion, 1935 a 1938; historii súfismu autor věnoval také jen zčásti dochovaný traktát Sifat as-safwa. 4 Podrobněji o Ibn Tajmíjových názorech na súfismus viz zejm. Laoust, H., Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad B. Taimiya, IFAO, Le Caire, 1939, s. 471; a Meier, F. [1999], s

22 pouti k jejich hrobům, některé typy hudby, početné pověrečné praktiky a oddanou podřízenost řádovým představeným. Zároveň trvale obviňují súfíje, že nedodržují náležitě šarí atské normy. S rozhodným odmítnutím súfíjských praktik vystoupil v Arábii v 18. století wahhábismus. Své strohé, puritánské pojetí islámu označil za obnovení někdejší ryzí čistoty Muhammadovy medínské obce. S podobnou vizí, navíc s pocitem obnovy důstojnosti a dynamiky islámu, nově založeného na Koránu a praxi ctihodných předků (salaf, odtud název proudu salafíja), se od konce 19. století prosadilo modernizační reformní hnutí, jehož očistný elán se rovněž vyostřil proti súfismu. Ten podle rétoriky dnešních fundamentalistů a islamistů 5 představuje trvalou hrozbu vnitřního oslabování a rozkladu v islámu. V VI. oddíle se dotkneme podrobněji tohoto současného napětí a jeho teoretické reflexe u E. Gellnera. Ze strany stoupenců súfismu nalezneme ve vztahu k islámu širší vějíř přístupů: od horoucího vyznání vlastních, bytostně islámských kořenů i plodů až po sebevědomý odstup. Ve vrcholných reflexivních prózách i básních islámští mystikové často poukazovali na univerzální platnost náboženské pravdy a hodnot, a tedy také na možnost propojení tradic. Mé srdce může pojmout jakoukoli formu: klášter pro mnicha, chrám pro modly, pastvinu pro gazely, Ka bu zasvěcence, desky Tóry, Korán. Láska je tou vírou, kterou chovám: a se kamkoli obracejí jeho velbloudi, stále se hlásím k jediné pravé víře. Ibn Arabí: Tardžumán al-ašwáq Uve me ale také protipól. Silný důraz na islám je patrný v textu, sepsaném v roce 1415 H (1994/5) v úvodu k díle o duši od aš-šabráwího (z. 1947), profesora al-azharu a šejcha řádu chalwatíja. 5 Fundamentalismem rozumím neústupné a nesnášenlivé přesvědčení o vlastním výlučném majetnictví pravdy; islamismem ideologii a politickou aktivitu za ustavení silně autoritativního, až totalitního islámského řádu. Pro podrobnější výklad viz Kropáček, L. [1996]. 24

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna,

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna, Koptové Egypťani po faraonech Marek Dospěl Truhlárna, 19.1.2013 Kopt, Koptové, koptský řecké Aigyptos arabské Qibt dnešní Kopt při invazi Arabů r. 640: Kopt = Egypťan (národnost) = křesťan (vyznání) vs.

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012

Základy hinduismu. Evangelická teologická fakulta UK 2012 Základy hinduismu Evangelická teologická fakulta UK 2012 předběžný rozvrh přednášek 1. Úvod, harappská kultura, védy a náboženství véd 5. 10. 2. Mladší védská literatura, učení upanišad 12. 10. 3. Upanišadová

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU způsobu života a lze ho označit za nejvýznamnějšího německého osvícence. Albert je ten, kdo nám důrazně připomněl, že je to právě otázka, kterou Markétka položí Faustovi: Nyní řekni, jak to máš s náboženstvím?,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Dávat a brát : skrytá dynamika úspěchu / Adam Grant ; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014 -- 311 s. -- cze ISBN 978-80-265-0133-6

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro 7. ročník? Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ

Více