ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE"

Transkript

1 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH

2 Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1

3 2

4 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers Haarlem Nizozemsko 3

5 První holandské vydání vyšlo v roce 1950 s titulem: Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozenkruis Toto 2. české opravené vydání bylo přeloženo z pátého německého vydání z roku 2000 Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže Lectorium Rosicrucianum Hlavní sídlo Bakenessergracht Haarlem Nizozemsko Centrum Praha Křesomyslova 8, Praha 4 tel./fax: +420 (2) ISBN Copyright 2001 Rozekruis Pers, Haarlem, Nizozemsko 4

6 OBSAH Předmluva... 7 I Tři schopnosti, které je nutno probudit II Kristova hierarchie neboli duchovní škola III Magie IV Zasvěcení V Co se zasvěcuje? VI Involuce evoluce VII Kolo zrození a smrti VIII Mikrokosmická reinkarnace IX Složení Země a dialektického životního pole X Trojí, devateré a dvanácteré složení člověka XI Sedmiramenný svícen a chrám člověka XII Proces regenerace a záchrany světa

7 XIII Nové světové Bratrstvo a nebezpečí, která je ohrožují XIV Spiritismus (I) XV Spiritismus (II) XVI Spiritismus (III) XVII Hypnóza magnetismus vkládání rukou XVIII Životní postoj a vegetariánství XIX Životní postoj a nikotin, alkohol a jiná narkotika XX Kosmická dvojjedinost (I) XXI Kosmická dvojjedinost (II) XXII Náš vztah ke státu a politice XXIII Náš vztah k esoterickému životnímu poli XXIV Modlitba XXV Bible XXVI Zlatý Růžový Kříž O autorovi Výklad pojmů

8 PŘEDMLUVA K VYDÁNÍ Z ROKU 1950 Tato kniha je určena těm, kteří poháněni vzpomínkou na původní božský život hledají orientaci v univerzální filosofii Růžového Kříže. Obsah je zpracováním řady přednášek z let , které na sebe souvisle navazovaly. Kéž tato kniha najde cestu k mnoha hledajícím a pomůže, kde je to možné. Jan van Rijckenborgh 7

9 PŘEDMLUVA Když roku 1950 vyšlo první vydání díla Elementární filosofie moderního Růžového Kříže, Jan van Rijckenborgh v něm napsal, že Bratrstvo Zlatého Růžového Kříže položilo základy praktického, gnostického učení transfigurace pro 20. a 21. století již před 25 lety. Hovoříme k vám jménem Bratrstva Zlatého Růžového Kříže a radíme vám, abyste jeho filosofické, univerzální gnostické signatuře věnovali pozornost. Kniha, kterou vám nyní předkládáme, popisuje první krok na této cestě, totiž fázi orientace, seznámení se s univerzální filosofií. Autor zkoumá a vysvětluje hodnoty pozemské přírody, a oproti nim staví vlastnosti původní, božské přírody. Své zkoumání zakládá na tkaní soma psychikon (svatebního šatu duše), o němž hovořili již klasičtí rosikruciáni ve svých manifestech z let Tím rozvíjí jasný a aktuální pohled na cestu, existující od počátků lidstva. Je to cesta, na níž vyrůstá nesmrtelná duše, která musí sloužit jako prostředník mezi člověkem a duchem. Všeobsáhlý, gnostický plán vývoje celého lidstva nabývá na obrysech. A nyní, půl století po vydání prvního výtisku, se prokazuje, že slova autora neztratila nic na své síle. Reforma života, jejímž je představitelem, se mezitím stala pro mnohé lidi živou skutečností. 8

10 To, co bylo v jeho době ještě do určité míry skryté, je nyní dosažitelné pro každého. Elementární filosofie moderního Růžového Kříže obsahuje bohatství informací pro ty, kdo hledají pravou cestu a odmítají přitom všechna překrucování, zatemňování a každý podvod. Jan van Rijckenborgh zkoumá a popisuje, jaké síly se skrývají za jógou, negativním okultismem a astrologií, tedy za pojmy, které nyní vyúsťují v celou škálu specializací jako je channelling, pendlování apod. Před půl stoletím se o těchto věcech ještě mnoho nemluvilo. Slovo paranormální bylo sotva komu známé a takzvané nadpřirozené jevy se zařazovaly například pod spiritismus, hypnózu a magnetismus. Aby zřetelně ukázal rozdíl mezi cestou, kterou se člověk ubírá nyní, a mezi tou, kterou by se měl ubírat, líčí autor zcela jasně účinky nikotinu, alkoholu a prostředků rozšiřujících nebo omamujících vědomí. Kromě toho vysvětluje, proč moderní rosikrucián neusiluje o žádné politické postavení. Objasnění stanoviska moderního Růžového Kříže k pádu lidského rodu, vztahu mezi mužem a ženou, modlitbě a Bibli představuje poklad nepostradatelných informací. Konkrétní náhledy autora nejen zjasňují myšlení, ale také očišťují filosofické poznání od čistě spekulativních úvah. Gnostická cesta je cestou činu. Na Elementární filosofii moderního Růžového Kříže je možné pohlížet jako na první ze tří fází plánu. Prvním krokem je průzkum nových možností. V druhé fázi je v jasných obrysech naznačen cíl a ve třetí je ukázána praktická cesta, kterou je možno tento cíl dosáhnout. Rozekruis Pers

11 10

12 I TŘI SCHOPNOSTI, KTERÉ JE NUTNO PROBUDIT Čtenář, který bere tuto knihu do ruky, aby se seznámil s filosofií moderního Růžového Kříže, se nemůže spokojit jen s povrchními znalostmi. Musí si být vědom, že začíná těžké studium, které vyžaduje jeho pozornost a důkladné zamyšlení. Filosofie Růžového Kříže nepřináší úvahy o životě, ale dotýká se samotného žákova života; je velmi osobní a studující bude mít při čtení stále dojem, že se duchovní škola obrací bezprostředně na něho. Tato pojednávací metoda má přirozeně také svou méně příjemnou stránku, neboť může případně vyvolat rozmrzelost nebo hněv. Nepopíratelná přednost této metody nás však vede k tomu, abychom jí dali přednost před jinými a obvyklejšími metodami. Čtenář totiž musí být zneklidněn; látka ho musí silně zaměstnat a dotknout se ho a jako meč zkřížit zejména jeho intelektuální zájmy. Kdo se seznamuje s pravou literaturou Růžového Kříže, musí pochopit, že pracovníkům duchovní školy nejde o to, aby demonstrovali literární vlohy nebo teoretické znalosti a tím podporovali pozemské a materiální zájmy, ale že pracují ve službách duchovní školy, a to i tehdy, když je tato práce zcela protichůdná jejich soukromým a materiálním zájmům, jak se to často stává. Autor se na vás obrací ze svého pole služby, aby v souladu se svým stavem bytí podal svědectví ve jménu velkého vznešeného Bratrstva světla, které slouží lidstvu. Toto Bratrstvo je známo pod 11

13 mnoha jmény, jako např. duchovní škola hierofantů, škola mystérií Kristových hierofantů, vnitřní církev, Řád Melchisedeka, Řád Růže a Kříže, a mnoha jinými. Žák, který se seznámí s touto knihou, ji musí dle našeho mínění zažít tak, jako by se toto Bratrstvo v následujících kapitolách obracelo přímo na něho. Při tomto kontaktu ustupuje autorova osobnost nebo organizační aparát školy Lectorium Rosicrucianum zcela do pozadí. Z toho je bezprostředně vidět, že toto Bratrstvo, o němž chceme podat svědectví, se nikomu nenabízí jako sdružení, organizace nebo církevní instituce. Mluvíme o škole, a při studiu této knihy se do určité míry nacházíte ve dvoraně takové školy. Pojem škola je zde ovšem nutno chápat exkluzívně. V této škole se člověk nevzdělává podle nějaké intelektuální metody, neposiluje se zde biologické vědomí mozku, nezkouší se, ani se nerozdávají diplomy. Tato škola Růžového Kříže apeluje na tři schopnosti, které spočívají v tajemném mikrokosmickém systému člověka jako v mrtvolném spánku. Škola se pokouší tyto tři schopnosti navzdory všem překážkám probudit a přimět je k činnosti. Jakmile se tedy v žákovi něco z těchto tří schopností projeví, vznikne mezi ním a školou žádoucí poměr. Žák potom vše, co mu škola předkládá a s čím jej spojuje, zažívá, vidí a poznává z první ruky. Jestliže se vytvoří tento základní vztah, pak žák zcela vědomě poznává užitek a nutnost toho, co mu škola radí. Takto jsme objasnili, že škola nepodporuje žádnou populární víru, nýbrž jasné, pozitivní vědění; nikoliv vědění ve smyslu sbírky věcného materiálu, dogmat, frází, pouček, hypotéz atd., které tu nakonec člověka nechávají stát s prázdnýma rukama, nýbrž vědění ve smyslu pochopení, prohlédnutí, jako vnitřní, neodolatelné a absolutní vlastnictví. Když se vztah mezi školou Růžového Kříže a zaujatým studentem vyvíjí na tomto základě, pak nelze mluvit o autoritě nebo stupidní 12

14 poslušnosti, ale o vnitřním poznání, o vědomém následování stezky, kterou jsme si sami v sobě ověřili. V žákově životě se tedy musí projevit tři dřímající schopnosti: schopnost nové vůle, schopnost nové moudrosti, schopnost nové působnosti. Člověk má vůli, ta je však na jedné straně bezuzdná, na druhé straně experimentální nebo spekulativní. Výsledek volní činnosti není nikdy předem jistý, a i kdyby tomu tak někdy bylo, jsou přehlíženy případné vedlejší jevy nebo následky vyvolaného odporu. Proto je člověk už jenom díky svému volnímu životu obklopen starostmi a strachem. Lidská vůle tedy nikdy není osvobozující a mimoto je svázána s krví, to znamená, že je zcela závislá na možnostech a silách, které jsou v krvi přítomny. Člověk disponuje také určitou moudrostí, kterou je zde třeba chápat jako intelektuální schopnost, jako rozumovou kapacitu mozku. Žák pozná, že i u této schopnosti je plně závislý na vnějších, tedy viditelných trojrozměrných předmětech. Ne nadarmo praví Bible: Moudrost lidí je pošetilostí u Boha. Člověk, který žije ze smyslů, nemůže nikdy dosáhnout absolutního poznání. To, co se nazývá moudrostí, je určitá forma uvažování, osvojeného na základě smyslového vnímání, ovlivněného a pokaženého výchovou a stavem krve. Člověk vyvíjí také určitou působnost. Není však její výsledek neobyčejně smutný? Je něčím víc, než úsilím o chléb a hry? Působnost člověka je zcela ve znamení existenčního boje, k tomu přistupuje trochu rozptýlení a něco duchovní romantiky, jak u koho. Trojnost vůle, moudrosti a působnosti, tak jak se vyvíjí z pozemské přirozenosti, je kromě toho vázána na planoucí přírodní pud, který se označuje jako žádostivost. Tatáž trojice, vázaná na 13

15 žádostivost, je rovněž zodpovědná za vývoj biologického vědomí, vědomí já. Charakteristickou vlastností tohoto vědomí je sebepotvrzování. Sebepotvrzování a žádostivost jsou krajně spekulativní a náladové. Jsou-li lidé určitými zkušenostmi zklamáni, přebíhají od jednoho předmětu k druhému a v tísni tančí své přírodní tance s hypotézami a zdánlivými postavami. Skoro každý náboženský pud se dá odvodit ze zkušenosti sebepotvrzování a žádostivosti. Kdyby žák dokázal tento stav jasně rozpoznat, musel by pocítit nutnost zásadního obratu. Musel by si svůj nynější stav zošklivit a v důsledku toho se pokusit svou žádostivost a svoje sebepotvrzování neutralizovat. Zde může být položena otázka, jak by se pak takový proces neutralizace musel vyvíjet. Žák pak již nesmí chtít svůj starý život, musí se vzdát své nashromážděné zdánlivé moudrosti a vymanit se z dramatické hry žádostivosti a sebepotvrzování. Někteří lidé dokáží s lehkostí učinit zásadní obrat tam, kde se jedná o značně narušenou skutečnost náboženství, umění a vědy. Jsou s to rozpoznat spekulativnost náboženských hypotéz, neosvobozující povahu toho, čemu se říká umění, a stejně tak beznaděj a satanismus vědy. Avšak zásadně se osvobodit od svých rozličných přírodních instinktů je nekonečně těžší, protože člověk pochází z přírody a je tedy přírodní. Přírodní instinkty nás mohou poutat k starému životu mnohem více než náboženství, umění a věda. Zde žák nesmí klamat sám sebe. Tu a tam dokáže mocně zaútočit na překážky, které jsou mimo něj, zatímco by bylo mnohem užitečnější bojovat proti všemu, co ho ohrožuje v něm samém. Na to musí žák Růžového Kříže denně pamatovat. Je tu například společenská ctižádost. Zde žák možná bude ochoten přiložit svou duchovní sekeru. Dále existuje hrozný blud já. 14

16 Z nízkých ambicí a bludu já povstává žárlivost, jedna z nejhroznějších metel lidstva. Závist, žárlivost je zuřivost, jak praví žalmista, a Píseň písní mluví o neuhasitelném ohni. Žárlivost je posedlost; vyvolává vražednou, nesmiřitelnou nenávist. Proto autor Šalomounových přísloví říká, že člověk s tímto přírodním instinktem nedostává ani haléř výkupného. Žádný, ani ten sebevětší dar ho neuspokojí, ba ani kdyby mu Bůh podal ruku k nanebevstoupení. Přeje si jen a jedině záhubu své oběti, plamen žárlivosti musí jeho oběť sežehnout. A výsledek potom nazývá právem. Zásadní obrat musí proto také hluboce zasáhnout do všech lidských přírodních instinktů. Žák musí začít boj se sebou samým, boj na život a na smrt. Zásadní obrat je základnou pro probuzení tří nových schopností, které má na mysli duchovní škola. Za prvé je to nová vůle, která je zažehnuta v Bohu; za druhé nová moudrost, která osvětluje Boží plán; za třetí nová působnost, která napomáhá k tomu, aby byl Boží plán uskutečněn. Tyto tři procesy, které duchovní škola od počátku uskutečňuje ve spolupráci s žákem, jsou klíčem ke vzniku nového člověka, k procesu znovuzrození, z něhož vychází celá moderní filosofie Růžového Kříže. Úspěch těchto tří procesů závisí na uvedeném zásadním obratu a kromě toho ještě na tom, zda ve vědomí žáka existuje vzpomínka na původní duchovní vlastnictví člověka. Takové vlastnictví může být ve svém projevu nebo působení znesvěceno, zkarikováno nebo dokonce může být nebezpečné, přesto ale v člověku vzbuzuje nepotlačitelnou touhu prozkoumávat skryté stránky věcí. V důsledku této pravzpomínky chce člověk pochopit všechna proč, k čemu a s čím, a tak se v něm 15

17 vyvíjí dynamická schopnost, která později, když člověk rozpozná cestu, prolamuje nesčetné zábrany. Duchovní škola v žákovi rozvíjí novou vůli duchovním zákonem, novou moudrost filosofií duchovního zákona, novou působnost uplatňováním duchovního zákona. Duchovní zákon je božská idea, která tvoří základ světa a lidstva. Filosofie duchovního zákona přenáší tuto božskou ideu na žáka a objasňuje ji jeho rozumu. Tak žák poznává, jak bezmezně je vzdálený od původní Otčiny; začíná chápat lidský úpadek a je mu dáno jasně vidět cestu zpět. Uplatňování duchovního zákona je uskutečňování božské ideje, tvrdá, neúprosná cesta zpět, rozlomení pozemské přirozenosti a jejích pudů a vyvíjení nového člověka. Duchovní zákon můžeme také označit jako Boha, od něhož jsme odtrženi, filosofii duchovního zákona jako Krista, který v nekonečné lásce vychází z Otce, aby nás zachránil, který se pro naši spásu sklání k padlému člověku a dává se uvěznit v látce, a uplatňování duchovního zákona jako Svatého Ducha, který celý proces znovuzrození provádí a uskutečňuje. Pravá duchovní škola se vždy pozná podle toho, že při této trojí proceduře nikdy nevyjednává. Pro čtenáře, který vezme všechny tyto věci na vědomí, má tato kniha naučný charakter. Kdyby však chtěl někdo případně později vstoupit jako žák do duchovní školy, musí si být jasně vědom toho, že škola vyžaduje očistný, regenerativní vzestup, proces. Jinak by to nebyla duchovní škola. Škola mystérií Růžového Kříže se chce spojit se všemi zájemci, uzavřít s nimi svazek na naprosto svobodně demokratické základně. To, co škola od svých žáků očekává, sama naplňuje jako životní stav a od žáka nepožaduje nic, co by nemohl dokázat! 16

18 Duchovní škola je dílnou, v níž se rodí činy. V důsledku těchto činů se prostřednictvím tří sil, které ze školy vycházejí, v žákovi probouzejí ony tři dřímající schopnosti. Vzájemným působením mezi těmito třemi svatými silami a žákem chce žák to, co chce duchovní škola, ví to, co ví duchovní škola, a činí to, co činí duchovní škola, v nezlomné sebekázni a dobrovolné poslušnosti. Kdo takto poznává mystéria Růžového Kříže a vnitřně je zažívá, je proniknut velkým nadšením; září nezdolnou energií a nejhlubší radostí. S velikou pokorou se postaví před nepoznatelný oheň duchovního zákona. Se vztyčenou hlavou stojí před odhalujícím světlem univerzální lásky, protože se ho dotýká filosofie duchovního zákona. A jako s rozpaženýma rukama očekává svatý křest v živé vodě božské regenerace, když si uplatňování duchovního zákona žádá veškeré jeho pozornosti a oddanosti. 17

19 II KRISTOVA HIERARCHIE NEBOLI DUCHOVNÍ ŠKOLA Je třeba se podívat na duchovní školu blíže a tuto zdánlivě abstraktní hodnotu načrtnout v konkrétních rysech. V duchovní škole se projevují a rozvíjejí tři síly, připisované ve všech světových náboženstvích Velké božské bytosti. Božská vůle se spojuje s pojmem Otec, božská moudrost s pojmem Syn, božská působnost s pojmem Svatý Duch. V duchovní škole se tedy spojujeme s Bohem a z Něho vycházejícími třemi silami. V duchovní škole se přibližujeme Otci, který se s námi setkává ve svém Synovi a svým Svatým Duchem nás pobízí na stezku regenerace. V duchovní škole se žák bezprostředně setkává se Svatým Duchem, Utěšitelem, který vydává svědectví o Kristu. V duchovní škole žák zažívá setkání se skutečným Kristem, to znamená bez historického a předpojatého dogmatického rámce. V duchovní škole žák poznává Otcovské srdce, které se odhaluje svému ztracenému a opět nalezenému Dítěti. Nejedná se zde o mystické halucinace, o nezodpovědné velebení duchovní školy, ale o jasné vědění a nezbytnost myšlení, což, jak doufáme, prokážeme v dalším textu. Aby žák mohl pochopit důvody našeho stanoviska, odpovídající rozumu, musí být připraven nezávisle myslet, to znamená netradičně a bez autorit. 18

20 Tvrdíme, že všechny staleté spekulace o Bohu, Kristu a Svatém Duchu mohou být v duchovní škole a jejím prostřednictvím absolutně ukončeny. Skrze duchovní školu a v ní může pojem Boha a poznání jsoucnosti Boha dostat pevný, vědecký základ. Co se v náboženských kruzích všeobecně ví o Bohu, Kristu, Svatém Duchu a ostatních silách, o nichž nám podává zprávu Bible? Sice se o nich velmi devótně mluví, nepochybuje se o nich, teolog se domnívá, že je zcela specificky zná, ale všechno je to do značné míry spekulace, spekulativní víra, založená na autoritě Bible nebo církve. V podstatě se neví nic! Co ví a zakouší nábožensky založený člověk o svém Bohu a božských silách? Když se osobní zkušenosti víry uvedou do správného poměru, nezůstane skoro nic než experiment, emoce a neplodné hovory. Dědičnost, která se projevuje v povaze krve, a nepřetržité oživování kolektivního myšlenkového obrazu jsou hlubšími příčinami náboženského života mas. Zvyky a poklidná, případně harmonická minulost, mystický domov a mystické založení nás svádějí k tomu, abychom tento povrchní a spekulativní život udržovali bez jakékoliv změny dál; jsme-li však poctiví, musíme poznat, že tu nakonec stojíme s prázdnýma rukama. Jsme přesvědčeni, že s pomocí duchovní školy je také možno skoncovat s polovičatým ateismem a všeobecným bezvěreckým postojem nesčetných lidí. Minulost církve a církevní praxe, chování kněží a jiných duchovních, stejně jako počínání miliónů takzvaných věřících odcizily bezpočet lidí skutečnému náboženství natolik, že se v některých oblastech z krve těch pochopitelně odvrácených zrodila bezvěrecká generace. Odmítavý postoj těchto lidí má ovšem stejně tak velkou, nebo spíše stejně tak malou hodnotu, jako kladný postoj takzvaných věřících. 19

21 Jsme toho názoru, že se všeobecně ve světě již nedá mluvit o náboženství ve vyšším, osvobozujícím smyslu. Cestu ke skutečně duchovnímu povznesení světa a lidstva musí proto razit totálně nová náboženská orientace, nové duchovní smýšlení. Jak nová a všeobsáhlá musí být tato náboženská orientace, může skutečně hledající člověk pochopit teprve tehdy, studuje-li Univerzální učení, které zprostředkovává duchovní škola. V duchovní škole zažije a uvědomí si působení a přítomnost tří všudypřítomných Božích sil. Vidí, jak škola usiluje o lidi a svět; a s její pomocí se spojuje s těmito třemi silami tak, že může na základě osobní zkušenosti a osobního vidění a vědění podávat svědectví o Bohu zde, o Bohu v sobě, o Bohu ve světě. Nepotřebuje k tomu žádnou autoritu v podobě textu nebo církve, a tuto vnitřní osobní zkušenost nemůže předat nebo vnutit svým dětem. Student mystérií Růžového Kříže poznává, že si naprosto nečiníme nárok předávat a šířit absolutní pojem Boha. Vydáváme pouze svědectví o Bohu zjeveném v těle, to znamená o Božích silách, o božském doteku, který můžeme poznávat a zakoušet. Logos se vždy projevuje svým Stvořením a svým tvorstvem. A když nyní odhalíte, jak se On projevuje skrze své Stvoření a tvorstvo, pak zároveň poznáte božský záchranný proces tak, jak se nám tento také sám chce projevit. Takový projev nemůže být nikdy omezený nebo dogmatický. Nelze jej definovat v žádné knize a nikdy jej nemůže vyjádřit žádné slovo. Proto člověk, který vstupuje na stezku mystérií, zůstává navždy žákem; jeho poznání zůstává vždy pozadu za projeveným plánem Stvoření. Pokud se žák upne na znalosti a není dost otevřený vůči tomuto projevenému plánu Stvoření, ustrne v intelektualismu. Přibližovat se moudrosti, která je u Boha, znamená věčně kráčet dál, od horizontu k horizontu. Na tomto filosofickém principu chce Růžový Kříž vykonávat službu lidstvu. 20

22 Tak od počátku věků existuje božská hierarchie, která se projevuje v člověku a skrze něj. V této božsko-lidské hierarchii působí trojí projev Boha, o němž jsme již mluvili. Tato hierarchie se skládá z entit, které buď kdysi v šeré minulosti lidstva odolaly velkému pokušení, jež bylo příčinou pádu člověka, nebo od té doby opět vystoupily vzhůru ke svému původnímu určení. Tato hierarchie je nám tedy velmi blízká. Tvoří Živé Tělo Pána. Za celé eóny se vyvinula ve velmi mocný organismus, který stále nabývá na síle, neboť se v průběhu času k tomuto vznešenému Tělu připojují další živé části. Protože tato hierarchie žije v souladu s božskou podstatou a božským plánem, neustále ji ovlivňují a prozařují tři velké kosmické a nadkosmické božské síly. Proto lze říci, a žák to zažívá jako hlubokou pravdu: Skrze tuto hierarchii se Bůh dal poznat lidstvu. Tomu, kdo zkoumá tyto věci, bude dále zřejmé, že hierarchie, právě proto, že pochází z lidské životní vlny, je pokrevně silně spojena se všemi, kteří bloudí v této pozemské přírodě, a že tedy i božské síly, které hierarchii používají, skrze ni rovněž udržují pokrevní spojení s celým lidstvem. Kristovo úsilí, jakožto působnost Logosu, nelze proto historicky omezit na epochu dvou tisíc let. Je to dotek věčnosti. V Ježíši Kristu spatřujeme nový impuls Kristovy síly, nové zjevení Krista s pomocí hierarchie. Manifestace Ježíše zároveň obrací pozornost k markantnímu, jedinečnému procesu spásy, neboť v Ježíši se božská síla nejtěsněji přibližuje lidské krevní síle. Ježíš byl jedním z nás! Proto může chápající žák říci: V Ježíši Kristu se i Kristus stal jedním z nás. Od té doby se božská hierarchie může plným právem zvát Kristovou hierarchií. Tato Kristova hierarchie neboli duchovní škola je tedy velkým a živým organismem, skládajícím se z mnoha údů. Ačkoli všechny tyto údy mají vysoce vyvinutou individualitu, přece jsou du- 21

23 chem a úsilím naprosto jednotné. Tato duchovní škola či Kristova hierarchie proniká všemi oblastmi hmoty i ducha, je živá a přítomná. Pojmenovali jsme ji Bůh zjevený v těle ; je vším ve všem. Žádný člověk ji nemůže opomenout; nutně tvoří stezku, jedinou školu, jedinou možnost skutečné spásy. Můžeme to nyní takto formulovat, aniž bychom tím v zájemci vyvolali zdání úzkoprsosti a sektářství. Tato formulace má za cíl, aby jej Kristovo univerzální úsilí zasáhlo bez jakýchkoli oklik přímo v srdci. Duchovní škola se od Ježíšova zjevení zcela logicky nazývá podle kříže našeho Pána a povzbuzuje žáka, aby v srdci tohoto kříže připevnil rudou růži dosažení. Žák tedy nepotřebuje trvat na historickém zjevení a ptát se, jak to asi bylo. Nemá zapotřebí studovat s lupou v ruce staré texty a může se s naprostým klidem distancovat od věčných teologických a filosofických sporů. Duchovní rozkol v tomto světě ať studují jiní a vzrušují se nad otázkou, kdo má pravdu a kdo ne. Student mystérií nemusí strávit dogmatická pojednání ani získávat na univerzitách teologické hodnosti, aby měl právo mluvit. Živá, hierarchická Kristova bytost s mnoha tisíci údy, Neviditelná církev, která vyzařuje svou slávu a světlo do všech oblastí látky a Ducha, se zjevuje lidstvu tady a teď. Působení této Bytosti nikdo neunikne, neboť duchovní škola prostřednictvím svrchovaně inteligentního, složitého systému nepřímo ovlivňuje všechny lidi. Kromě toho existuje možnost spojit se přímo s hierarchií Bratrstva, je-li totiž v žáku přítomna pravzpomínka, to jest něco ze vzpomínky na bývalou a ztracenou lidskou vznešenost, a ochota k zásadní změně. Prokáže-li se tato ochota ve věrném, vytrvalém a činorodém životě, jde žák cestou, která vede ke spojení s duchovní školou. Toto spojení znamená: být přijat do Kristovy hierarchie, stát se živým údem Kristovy církve. 22

24 Je možné, ne-li pravděpodobné, že to, co bylo právě řečeno, bude čtenáři znít poněkud cize. Avšak to vše bylo ve všech dobách známo, i když často zastřeně nebo zkomoleně; a někdy to také bylo vyjádřeno velmi jasnou řečí, které přesto nebylo porozuměno. Všechna náboženství světa svědčí o hierarchii, o božském těle, které se projevuje v lidech a skrze ně. Všechna náboženství znala a také pojmenovávala bytosti, které k tomuto Živému tělu náležely a na základě toho působily a usilovaly v dokonalé svatosti a síle. Všechna náboženství znala svůj panteon osvobozených. To často vedlo k přetvářce a krajně povážlivým poměrům. Pomysleme na římský katolicismus s jeho středověkým kultem svatých a církevní praxí, kdy čistě exoterní svévolí a z důvodů církevní politiky byly některé entity prohlašovány za příslušníky Kristovy hierarchie, zatímco jiné, které by případně mohly tento nárok spíše uplatňovat, nebyly do panteonu vpuštěny. Tak byl pozemskou zvůlí a z církevních zájmů vytvářen a rozšiřován panteon. Imitací Kristovy hierarchie vznikla církevní hierarchie. V této souvislosti se zmiňme rovněž o bráhmanismu, tibetském buddhismu a islámu, které svým panteonem svatých propadly témuž formalismu. Reformace, jako přirozená reakce na římskokatolický úpadek, vyhlásila panteonu svatých a jejich nešťastným následovníkům právem válku a tím odmítla římskokatolickou církevní hierarchii. Kristova hierarchie je ve své podstatě absolutně bezejmenná, protože živé údy Kristova těla jsou v něm zajedno. Kdyby někdo potkal jednoho nebo více členů Kristovy hierarchie, mohl by pouze tušit, že má co činit s tou nebo onou entitou. Nikdo z nich se však neoznačí jinak, než jako služebník Kristův, jako služebník duchovní školy. Tím se vyloučí nebezpečí, že nechápavé parazitující masy vytvoří panteon svatých. 23

25 Doufáme, že jsme vám tímto vysvětlením značně přiblížili trojí Boží podstatu, která v duchovní škole a skrze ni působí ke spáse lidstva, aniž bychom se přitom opírali o autority nebo dějiny, a sice jako reálnou hodnotu, které se bezprostředně a konkrétně můžete v dnešku chopit. Když nyní, čtenáři, k vašemu užitku sáhneme po Bibli, ukáže se, že jsme neřekli nic, co by dokonale nesouhlasilo s Písmem svatým. Jak řečeno, citujeme Bibli jen k vašemu užitku. Co jsme vysvětlili, je pravdou nejen proto, že to stojí v Bibli; bylo by to pravdou, i kdyby to tam nestálo. Žák se musí povznést nad mocný vliv litery a všech ostatních vnějších autorit. Pak se v něm pravda osvobodí a on bude vždy poznávat pravdu jako pravdu. Poukazujeme mezi jiným na 1. list Korintským 12;12 a Efezským 5;30, kde se hovoří o údech jeho těla, dále na různé výroky ve filosofickém Janově evangeliu: Přijdeme a budeme u Něho přebývati. Zůstávejte ve mně, jako i já ve vás zůstávám. Vše, co je mé, je i vaše. Jsem v nich zjeven. Dal jsem jim vznešenost, kterou Ty jsi dal mně, aby jedno byli, jako i my jedno jsme; já v nich a Ty ve mně. Chci, aby kde já jsem, i oni byli u mne. Kristus se zde neodvolává na pozemského člověka nebo na organizaci, která se na Zemi nazývá církví, ale na ty, kteří jsou v Něm od Země osvobozeni, kteří jsou v Bibli souhrnně označováni také jako eklézie, to jest duchovní škola. Od té chvíle, co jsme započali s naší prací, poháněni zásadní změnou a duchovním naléháním vzpomínky, jsme se postavili pod duchovní zákon, filosofii duchovního zákona a uplatnění duchovního zákona. Tím jsme se vyladili na Kristovou hierarchii, na duchovní školu, abychom se tak zdola, pomocí magie a zasvěcení, k ní vzepjali vzhůru; s hlubokou vděčností můžeme proto sdělit, že 24

26 od 20. srpna 1953 je spojení s magnetickým řetězcem Univerzálního Bratrstva skutečností. Naše mladé gnostické Bratrstvo bylo přijato za člena hierarchie.* * Viz též Jan van Rijckenborgh: Gnose v aktuálním zjevení, III. díl, kap.vi a IV. díl, kap. I. Rozekruis Pers, Haarlem,

27 III MAGIE* Budeme-li slovo magie hledat v konverzačním lexikonu, budeme odkázáni na výraz kouzelnictví. Podle tam podaného vysvětlení magie znamená imaginární umění, které se domnívá, že dokáže tajnými prostředky uskutečňovat nadpřirozené věci. Dále čteme: Zpravidla lze předpokládat, že se magie vyskytovala u národů s velmi nízkou kulturou. Kromě toho se tam vysvětluje, že Řekové a Babyloňané připisovali magii určitý filosofický základ; že zejména novoplatonici viděli v magii prostředek k cestě vzhůru. To vše je korunováno úvahou končící tím, že to vše jsou sice zajímavé jevy z dávné minulosti, avšak naše osvícené doby jsou nad takové dětinskosti povzneseny. Vše, co učení autoři lexikonu k tomuto tématu ještě dál podotýkají, je tak nevědomé a neučené, že knihu odložíme. To nás nemusí udivovat, neboť chceme-li vědět o magii něco skutečného, něco podstatného, nemůže nás o tom naše knihovna nijak poučit. Musíme se pak pohroužit do Univerzálního učení. To není * Abychom byli správně chápáni a vyhnuli se zbytečným nedorozuměním, důrazně poukazujeme na to, že tam, kde se v této kapitole vyskytuje označení bílá magie v protikladu k černé, šedé apod., není tím míněna tzv. bílá magie dialektiky, která je plně spjata s okultismem, nýbrž výhradně gnostická magie, tedy práce, která je vykonávána ve službě a síle Kristovy hierarchie ku prospěchu velkého díla, osvobozujícího lidstvo. 26

28 kniha, nýbrž druhý aspekt božské působnosti; je to filosofie duchovního zákona, světlo, které nám vysvětluje plán Otce. O této univerzální filosofii existují zajisté velmi vážné a dobré knihy, ale skutečné pochopení, prohlédnutí, obsáhnutí a poznání může povstat jen z pravzpomínky a ze zásadní změny. Magie ve své podstatě není ničím jiným, než rekonstrukcí a uplatněním původní moci. Tím míníme to, že kdysi člověk, ve srovnání s dnešním člověkem, disponoval obrovskými a podivuhodnými silami a schopnostmi. Člověk byl skutečně dítětem Božím. Vlastnil nadevše nádherné schopnosti ve stadiu dokonalosti neboli svobodného vývoje. Člověk byl v principu ve svobodném rozvoji dokonalý, jako je náš Otec na nebesích dokonalý. Ve srovnání s tímto bývalým člověkem je dnešní člověk karikaturou, pokřiveným zrcadlovým odrazem ztraceného světelného stavu. Mimochodem podotýkáme, že ideu svobodné evoluce, automatického spirálového vývoje dnešního lidstva, musíme zamítnout jako falešnou a zavádějící na scestí. O tom však později. Ti však, kdo mají podíl na Kristově hierarchii, buď zůstali ve svém původním světelném stavu bytí, nebo do něho byli po různých vývojových stadiích opět přijati. Tyto entity vlastní své dřívější světelné schopnosti a světelné síly na různých stupních vývoje. Jsou živým svědectvím, že se Bůh projevuje svým Stvořením a svým tvorstvem. Jestliže pak tyto entity porovnáme z hlediska vůle, moudrosti a působnosti s průměrným dnešním člověkem, je rozdíl skutečně neuvěřitelný. Ve skutečnosti tento svobodný nebo znovuosvobozený člověk vlastní své naprosto přirozené schopnosti a síly, zatímco člověk ve svém dnešním stavu je nepřirozený. Cesta zpět, to znamená postupné znovuzrození ve skutečné Boží přírodě se všemi s tím spojenými důsledky, je gnostickým vývojem, označovaným jako ars magica, jako magické umění, nebo jako reconstructio, jako královské umění. 27

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Dobrý večer všem a vítejte na festivalu Berana, který označuje začátek Tří duchovních festivalů a Velikonoc, následovaný

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více