FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Brno 2007

2 INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Filosofický seminář Brno

3 Jiří Adamec ISBN

4 Ú V O D Důvod, proč psát o dějinách indické filosofie, se zdá být, na první pohled, velmi prostý. Zeměpisně a zvlášť duchovně je tato kultura, i přes technické vymoženosti dneška, stále našemu regionu velmi vzdálená. Teprve za posledních padesát let, se u nás publikovaly desítky monografií, které nejrůznějším způsobem mapují myšlenkový svět starověkých Indů. Rovněž překlady nejdůležitějších textových památek Indů do češtiny, představuje již poměrně důstojný soubor materiálu a budí oprávněnou pozornost. Jsou tak zaplněny mezery, které hanebně prozrazovaly na odbornické deficity. Ze všech titulů zde vyniká zejména Indická filosofie od Sarvapalli Radhakrishnana, sv. I.-II., Praha , dále Indická filosofie od Egona Bondyho, Praha 1992, nebo i již zmíněné překlady z původních textů jako Upanišady (přel. Dušan Zbavitel), Praha 2004; Bhagavadgíta (přel. Filipský, Vacek), Praha 2000; Védské hymny (přel. Oldřich Friš), Praha 2000; Ramájána (přel. Dušan Zbavitel), Praha 2005 a další publikace (Stručný filosofický slovník, Praha 1966; Hegel Dějiny filosofie, sv. I, Praha 1965; případně některé zahraniční texty, jako Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic, vol. I.-II., Delhi 1993), které mi byly základní oporou pro sestavení tohoto příspěvku. Mnohé jsem čerpal rovněž ze svých cest, také po Japonsku a Mexiku, což při srovnáních různosti kultur vydatně napomáhalo zvl. tam, kde bylo nutné držet se více reality a neopouštět od stolu potřebný nadhled. Velmi bych si přál, aby tento příspěvek zájemcům o indickou filosofii pomáhal při první orientaci, kterou si budou nadále rozšiřovat jistě hlubšími znalostmi z materiálů tomu odpovídajících. Jiří Adamec, v Brně 20. října

5 VYJASNĚNÍ POČÁTKŮ STAROINDICKÉ FILOSOFIE. POJMOVÁ VÝSTAVBA V ARCHAICKÉM (RGVÉD) ZALOŽENÍ MYŠLENKY O SVĚTĚ, BOŽSTVU A ČLOVĚKU (RTA, DHARMA, SANSÁRA, KARMA - MÁRGÁ, DŽŇÁNA - MÁRGÁ, BHAKTI - MÁRGÁ. VÉDY, PANTEISMUS, UPANIŠADA, POLYTEISMUS, HINDUISMUS, TEISMUS. 1. V kamenném údolí bylo slyšet hlasy hrajících si dětí. Sedící muž s úsměvem na tváři otočil hlavu směrem, odkud se ten - jemu příjemný - zvuk nesl. Po té se opět ponořil do tichého meditování. Myšlenky stíhaly jednu za druhou. Přitom nic neprostupovalo napovrch viditelné existence. Přetrvávalo soustředění a jedinečnost jak fysická tak duchovní. Nerozlišenost, absolutní jednota všeho. Možná, že nějak takto, ale patrně úplně jinak se ve starověké Indii zrodilo jedno z nejúchvatnějších učení o pra-jednotě, RTA. A jako většina těchto úžasných základů lidského vědění i toto bylo utvořeno z nenápadné 6

6 všednosti času, tak jak plynul den po dni a tak jak jej uchopil některý z těch, jenž svůj talent neutopil v nic neříkajícím chvástání či alkoholu, ale rozvinul jej v odříkání mnohých lákadel a zůstal sám sebou; jen tam, kde myšlenka je totožná se svým předmětem či záměrem, může vyvstat poznání ze subjektu, avšak nezatížené egoismem nýbrž tím, co je věc předmět poznání jako takové. 2. Dějiny indické filosofie jsou plné podobných ukázek osobní vytrvalosti hraničící s osobním hrdinstvím. Ti nejmoudřejší si získali tisícileté uznání a respekt nejen pro tento způsob existence, ale i proto, že se nadchli pro poznání, za něž museli mnohé obětovat: pohodlí, majetek, zdraví... Tím, že zde budeme předkládat chronologii staroindické filosofie, budeme nuceni sledovat, alespoň nějakou časovou linii; (přesto však více chronologii učení, avšak nikoliv chronologii datovou, která je nadmíru nejistým podnikem pro interpretaci tohoto regionu). 7

7 Dějiny filosofie vždy existují jako následná reflexe myšlenek, které buďto spolu souvisí nebo jsou, pro svoji nesourodost, předmětem kritických náhledů. 3. Většinu filosofických systémů, od nejstarších počátků k dnešku charakterizuje zájem po tom, aby bylo formulováno jednotící hledisko na všechno to, co lze nazvat existencí. Za to, co existuje lze označit všechno, co je člověk schopen vnímat, uvědomovat si to, vyslovovat se o tom, zaujímat k vnímanému postoj a v neposlední řadě vnímané také prožívat. Ne jinak se s existencí potýkal člověk starověkého Dálného Východu, ne jinak se v tomto poli vnímání nacházel člověk v dobách starověkého Řecka a ne jinak se potýká s vnímanou skutečností moderní vědec či jakákoliv lidská bytost současnosti. (Viz, např. Martin Heidegger, Technika a obrat, Praha 2004). Filosofický problém bytí zde není mnohdy tematickou samozřejmostí. Daleko častěji zůstává myšlení vězet v útrobách pouhých věcí, neschopno překlenout jejich 8

8 vyzývavost (Ludwig Wittgenstein, Mondrá a hnědá kniha, Praha 2006; Michel Foucault, Slova a věci, Praha 2007). Názory většiny přírodovědců jsou toho, po věky, stejně jako dnes, důkazem. 4. Naše úvahy o počátcích staroindické filosofie jsme zahájili v úvodním paragrafu fiktivním zachycením okamžiku muže, meditujícího o samotě a nacházejícího jednotu všeho tím, že vnější svět i myšlenka dosáhli stupně, kde ani jedno nepřevažuje svojí naléhavostí. Meditace, klid mysly ukázali jak právě tímto způsobem může dojít k vědomí o absurditě vzrušení z toho, jak svět věcí, jevů provokuje k pozornosti. Jak se však z této situace zrodila čistá filosofie bytí? Tak, že vědomí opustilo myšlenku vlastní výlučnosti; světu vtisklo odosobnění jako kontrast božským silám a zůstavilo bytí co by zprostředkovatele všeho, co se jeví a existuje jako smyslově dané jsoucno. 5. Toto bytí je jednak vědomí člověka jako vnější a rovněž existující samostatně, osamoceně. Zůstavuje ovšem 9

9 všemu jeho jest, avšak neúčastní se ničeho, co se jeví. Takového nositele (jev) utváří, uskutečňuje to, co je vymezeno kategoriálně (barvy, chutě, tóny, váha, velikost, vzdálenost, tvar ) Jméno tohoto bytí v regionu starověké Indie je uloženo pod znakem RTA. Etymologicky má tento pojem natolik potemnělé počátky, že je prozatím nemožné je blíže určit. Přetrvává jen tolik, že za RTA bytí vůbec je považováno vše: mléko rozlité na podlaze, jeho barva, tvar skvrny, pohyb stékající bílé tekutiny, chuť; světlo dopadající z venku do místnosti, také sama intensita tohoto osvětlení; hlas hovoru, sympatie, uzel na tkaničce i síla jeho odporu při zasukování; život, smrt, bolest, nebe... Kromě toho je stále třeba mít na paměti, že se tu jedná o nerozlišenost podstaty. Čím to, že proměnlivost existuje společně se svým neměnným základem? Tuto okolnost nejstarší indická filosofie prozatím šířeji nekomentuje. Lze proto předpokládat, že se řídí nejsilnějším pravidlem logiky myšlení, které tu lze uplatnit a tím je zákon identity: A = A neboli předmět je to, co je. 10

10 6. Jak se tedy jeví, RTA vystupuje jako abstraktum těsně napojené na to jsoucí, ale neplní v žádném případě funkci substanciality. Tím jsoucím je předně všechno, co je v dosahu smyslového vnímání a z něj odvozováno na poznání. Převaha empirického a z něj odváděného na to racionální je zde prvotním určením filosofie. V daleké minulosti se tak dialekticky propojují vnímané (zakoušené) a poznávané a z něj odváděné na reflektované ve vědomí. Tyto subjektivní náběhy jsou tak vlastním kriteriem toho, co je samým předmětem základního uvažovaní souzení; od zkušenosti k racionalitě a zpět k sensualistickému fenomenalismu. 7. RTA proto představuje všeobjímající určení neboť je samo tím, co uschopňuje myšlení člověka o bohu, světu a sobě samému v míře tvořivosti, kterou projevuje bohatost svého racia. Bytí a myšlení zde dostoupili rovnosti předmětu sebeurčení. Vedle tohoto základního vymezení světa, boha a člověka z bytí, které je samo zůstavuje, se 11

11 vynachází věc poznání před zásadním problémem. RTA je jednak bytí všeho v jednotlivostech určení, ale i řád věcí... Vývoj jde i nadále tím směrem, že se RTA připojuje k DHARMA odvěkému řádu a předurčení, osudu či dění nevyhnutelného. Existence a to, co existuje (Lévinas) nemá (není) jen a pouze výskyt, ale také nevyhnutelnost. Odkud ta jistota tvrdit takové názory a z jakého důvodu je ke RTA připojeno ono DHARMA? 8. Smysl bytí byl určen jako zprostředkovanost jsoucího nejvyšší instancí, která šla až k božstvu, avšak božstvem se fakticky nikdy sama nestala. Naopak božstvo bylo RTA podřízeno. A tak všemu vládla tato jednota přírodní panteismus podobně jako v řecké filosofii αρχη - arché které však nikdy nedostoupilo svátosti kosmu či nebe, zato však utvrdilo člověka v jeho nepopěrné existenci, v jemu vlastní pozemskosti. Tento metafysický přesah RTA přestává ovšem platit jakmile je ve stejné době shledáno, že kosmos a 12

12 pozemskost jsou propojeny nezměnitelnými zákony: střídání dne a nocí, ročních období, faktem, že dosáhnout plnosti zralosti dospělosti či stařecké moudrosti lze jen vývojem, že těleso vyhozené do výšky opět padá k Zemi atp. 9. Tyto postřehy staroindických myslitelů ukazují tedy na to, že existence, zprostředkována RTA, se nedá shrnout na pouhý výčet věcí, ale je nutné k nim přiřadit ještě jejich dění (děj), řád, událost, od někudy (něčeho) někam, změnu (y) vedle stálosti... Toto moveo a movens zasáhlo všechny velké systémy v jejich počátcích a do jisté míry předznamenalo také jejich první velký pád. Řečtí sofisté nebo indičtí džinisté jsou toho důkazem. Oba systémy zrelativizovaly základy filosofie svých kultur natolik, že bylo třeba je opustit a vypracovat nové určení, skrze myšlení vedené výhradně přes člověka (Sokrates, Platón, Buddha, Konfucius). 13

13 10. Taková učení si vyžadují nutit myšlenku nesetrvávat pouze na tom, co je, ale zabývat se i tím, zda z představy o bytí nemůže pro bytí, jako takové vzejít dále i něco užitečného jako například: odpovědnost za prvotní rozhodnutí ralisovat nějakou myšlenku nebo povýšit představy na svět idejí (Brahma, Ειδος, Li, Sin, Tchaj-ti, Αρεθη atp.); toto vše si ovšem vyžaduje formulovat nový řád a nebo řád učinit nejvyšším pravidlem všeho. Tak se DHARMA dostalo na místo RTA a přeformulovalo svět popisu na svět událostí. V DHARMA jako řádu, pohybu jsoucna atp. je však uloženo i to, proč je tu řád a událost, proč svět vystupuje v proměnách. Je to proto, že v řádu je uložen čas teď a potom, to jsoucí, které je skutečné a aktuální stejně jako minulé i budoucí. 11. DHARMA posouvá vnímání hlouběji do vědomí a umožňuje tak v představě překračovat místní popis směrem, který navíc určuje toto vědomí samo. Pro vědomí tak ovšem nastává také přechod od pouhého 14

14 vyznačení k popisu a dialogu. Přínosem RTA se ovšem nesmazatelně stalo, že svět smyslového vnímání byl vymezen vždy jen tím, co je konkrétní, na co lze ukázat nebo určit to takovými znaky prožívání, které se prokazatelně týkají každého stavu jeho bytí. V dialogu o řádu (DHARMA) se následně tyto znaky rozpracovávají jako téma společného přemýšlení o světě, tedy již nikoliv jako pouze statické ukazování jednotlivce. V DAHARMA je dále uloženo také kosmologické téma. Pozorovaný řád vesmíru je vzorem řádu pozemského. Kromě toho, oproti RTA, které je tím, co prostupuje celý svět a činí jej tím, čím je DHARMA, je zpočátku v kosmu i na Zemi identické. Nic méně postupně nabývá transcendentálního charakteru. 12. Jako kategorie zůstavující bytí v dění pohybu - vývoji, se DHARMA, tak jako tak, neudrželo ve své výsadní působící pozici. Samo je totiž zůstaveno vyšší božskou instancí k tomu, aby plnilo jen určitý úkol, k němuž bylo určeno. Utváří se tak, zejm. prostřednictvím učení o 15

15 řádu dvojí rané vyústění indické filosofie: 1. teoreticko abstraktní model a 2. model transcendentálně teologický. První směřuje k pozdějšímu HINDUISMU a v něm zase do systému sánkhjové filosofie nebo njája (logika) filosofie; druhý je pojat eklekticky a jeho nejširším rozvedením je buddhismus. V učení o DHARMA se tak rovněž rozdělil svět starověkých Indů na ten, který existuje sám o sobě a svět, který je pojat jako myšlenka, představa, názor, způsob výkladu, osobní účast na existujícím, jež je předmětem a v zájmu reflektujícího vědomí. 13. Všechna tato určení jediného pojmu rovněž posilují doměnku, že myšlenkový svět starověkých Indů byl vskutku bohatý, což jak ještě uvidíme v následující části našeho pojednání, dokumentuje zejména převaha logicky vyplývajících závěrů, k nimž většina dnes anonymních tvůrců, těchto teorií, dospívala, byť jejich interpretační zájmy byly často teoreticko mystickými a teoreticko náboženskými spekulacemi, které tak jako tak ukazovaly 16

16 na tento jejich důvod, proč se zabývali rovněž i filosofií. Jinými slovy, filosofie pomáhala obhajovat náboženské a mytické spekulace. Přesto je možné vysledovat v indickém myšlení, oproti staročínské filosofii stejného období, že výrazněji racionalizuje většinu svých teorií. Čínské snahy totiž maximum své tvorby zeštíhlují na Knihu Proměn a učení o Jin Jang a učení o přírodě. Filosofická antropologie zde buďto úplně chybí nebo se jen obtížně probouzí ke svému nástupu. 14. Systémem DHARMA jsme se přeci jen o něco vzdálili základním prvkům indické filosofie uloženým ve RGVÉDU (části literatury VÉD). Zde můžeme rovněž nahlédnout do obsahu jmen prvotních božstev. Súrija Slunce, Sóma Měsíc, Ápas Voda, Maturas Bouře, Djáus Obloha atp., představují různé druhy značení přírodních jevů s personifikovaným obsahem. Kromě toho, jsou zde vyznačeny i vyšší abstrakce: Manju Hněv, Šraddhá Víra, Višvakarman Stavitel vesmíru, Pradžápatí Pán 17

17 tvorstva nebo i dnes jen obtížně postižitelný obsah božských bytostí jako: Púšan, Rudra, Pardžanja, Ášvinové... Naproti tomu zde nacházíme už tradicí následně uchovávané a všelijak transformované božstvo: Višnu Šiva Kršna. Složitost celé této religionistické hierarchie je však námětem pro zcela samostatné pojednání. Nově předkládané texty českých indologů (např. Dušan Zbavitel) mohou výrazně napomoci ke zvládnutí takového studia (taktéž u nás vydávané práce Mircea Eliadeho). 15. Posunem k dalším vývodům se následně jeví, jako možnou, nauka o posmrtném životě, která je v původním zaměření Rgvédu poněkud, pro svoji filosofickou obecnost, zastřena. Tímto přiblížením se hraničním existenciálním otázkám (bytí nebytí, jsoucnost nejsoucnost božstev atp., viz VII. kn. Rgvédu) je podporována také sociální významovost duchovních, bráhmanů. 18

18 Ti přijali učení o SANSÁRA koloběhu životů za základní východisko pro své působení na věřící. Nejúžeji je nauka o SANSÁRA spojena s učením o KARMICKÉ zákonitosti (KARMA). Jsoucno, kterého si užíváme tělesně je jiné povahy než-li jsoucno, kde přebývají duše zemřelých. Vnímáme jednak to, že je zde poprvé v indickém myšlení postulován dualismus a také rozevírání složité otázky po vlastním bytí člověka ve světě, hledáním jeho smysluplného naplnění. Stále zřetelněji tak chápeme, že vývoj staroindického myšlení je nesen hlubokým zájmem o pojmové vystižení existujícího. 16. Vraťme se však k SANSÁRA a KARMA. V KARMA je dáno, že veškerá aktivita je přenositelná v čase a prostoru. KARMU jednak vyzařujeme, dále ji nějak vykonáváme a rovněž způsobem bytí i získáváme, popřípadě předáváme druhému člověku. Je to individualizující znak nezaměnitelné, právě působící osobitosti, individuace prostupující z nitra, útrob na povrch těla a dále se 19

19 ukazující v konkrétním fysickém nebo morálním působení (projevu, chování...). KARMA je to, co je nezměnitelně dáno jako způsob existence duše v minulých životech. Nemožnost vyvázat se z toho, co je dáno, vrhá člověka do koloběhu zrozování a umírání SANSÁRA. Bytí tak získalo dvojí rameno pozemskost a svět posmrtné existence. Život je, paradoxně krajnost, ale i posmrtné bytí duší, čekajících na spojení s BRAHMA (nejvyšším božstvem) nebo fysičnem je stejná krajnost. KARMA se nedá změnit. To ostatně vyhovovalo původní bráhmanské tradici usilující o naprostou oddanost v tuhém řádovém společenství. Pouze vyvolení mají možnost dojít vykoupení z pout KARMICKÉ zákonitosti odměnou za svoji svatodušnost, duchovním přestoupením tam, kde vládne BRAHMA světová duše. ÁTMÁN individuace všeho živého, se tak odpoutá od závislosti na hmotném světě a splyne s věčným BRAHMA. Vše je podřízeno nejvyšší vůli. 20

20 17. Pod úhlem pohledu předcházejícího výkladu se nyní můžeme věnovat další, neméně zajímavé problematice jakou je utváření metody myšlení starověkých Indů. Doposud jsme měli možnost interpretovat jen takové znaky této nejstarší filosofie, které lze seřadit a vyjmenovat v určitém pořadí historických souvislostí. Tímto vlivným faktorem tu pojednou máme zvl. tři oblasti metodického uvažování: 1. KARMA MÁRGÁ, tj. cestu činů, 2. DŽŇÁNA MÁRGÁ, tzv. cestu vědění / poznání a 3. BHAKTI MÁRGÁ, tedy cestu oddanosti osobnímu božstvu. Tyto motivy utváření nejstarších myšlenkových zaměření se ve zlomcích objevují jak ve védských textech, tak v propracovanější podobě v teologii upanišadového bráhmanismu, stejně jako v hinduistických propozicích, ortodoxně respektujících védské texty, co by základu svého učení (např. SÁNKHJA viz níže). 21

21 18. KARMA MÁRGÁ: tradice kultur od harappské po indogermánskou se vždy vyznačovala pracovitostí. Dodnes je jejich dědictví patrné z toho, jaké stavby či obecně hmotná kultura k nám z těchto dávných dob promlouvají. Vedle toho je to i nebývalé bohatství písemné kultury. Tyto nezvratné důkazy o racionalisaci životních poměrů tehdejších lidí dosvědčuje propracovanost rovněž i sociálních poměrů. BRÁHMANI představovali základní teokratickou menšinu ukládající zbytku společenství pravidla ekonomického a duchovního soužití. VAJŠJA dohlížel nad dodržováním ukládaných zákonů a nařízení jak královských, tak duchovních. Byli tak společně s dalšími členy úřední a teokratické vlády součástí výkonné moci. KŠATRÍJA představoval v tomto společenství zemědělnou, řemeslnou a obchodní většinu, na níž v podstatě stála celá sféra sociálního rozkvětu, ale i úpadku. ŠÚDROVÉ měli jako nemajetní omezená práva i pohyb ve společnosti. Konečně PÁRIJOVÉ byli tou menšinou jíž byl vyhrazen pro život prostor mimo 22

22 kontakt s ostatními jelikož byli pro své právní prohřešky ze společnosti vyhoštěni, a to mnohdy bez možnosti dovolat se zmírnění trestu, který jim byl uložen. Území páriů byla trvale pod dohledem vaišjů. 19. V souvislosti s tímto kastovním dělěním a dalšími pravidly, zvl. duchovního charakteru, se postupně vypracovala nauka o KARMICKÉ nezvratné nutnosti předávání zlých a dobrých činů do budoucích životů. Měla tím být v podstatě obhajována myšlenka stavovských privilegií a jejich neměnnosti, tedy určitým způsobem staroorientální typ aristokratismu. Vzájemná provázanost sociálních a duchovních pravidel každodenního života se v této době těšila mimořádné pozornosti. V jistém smyslu se tak propojovali naturalistické a mytizující prvky v novém sociálním uspořádání společnosti. 20. DŽŇÁNA MÁRGÁ: se vyvinula jako nová etapa sociálně duhovní prosperity staroindické kultury. Představuje 23

23 obecně, postupně uznávanou cestu vědění. S nárůstem, rozšiřováním a dalším uplatňováním vzdělanosti, pocházejícím z klášterů, se rovněž utvářel nepřehledný labyrint nejrůznějších nauk, které si vzájemně konkurovaly. I přes toto velké množství, mnohdy protichůdných systémů, nedochází jejich vlivem k podněcování nejrůznějších nenávistných reakcí, jak jsme tomu častěji svědky v čínské nebo japonské kultuře. DŽŇÁNA-MÁRGÁ jako označení pro, svého druhu, mimořádnou událost v životě jednotlivce, představuje předně rozhodnutí vydat se v životě namáhavou stezkou poznání. To ovšem předpokládá, vzdát se vztahu k vnějšímu světu, chtít vnímat to, co se skrývá za jeho zjevnou stránkou bytí a zaměřit svoji pozornost také na ovládání tělesných žádostí. 21. Důraz na poznání tak představuje první, systematicky tříděné usuzování z něhož se postupně vyvíjí zájem i o hlubší a logikou rozvíjenou vědomost o bohu, světě a člověku. Vzhledem uplatňovanému upanišadovému 24

24 bráhmanismu a jeho obsahové stránce (nauka o brahma a átmána) DŽŇÁNA-MÁRGÁ do tohoto filosoficko kosmologického prostoru vstupuje dalšími inspiracemi. Brahma, které je absolutním váže na sebe vše existující neboť toto vše existující je jím samým právě proto, že je stvořeno brahmou a tudíž mu naprosto podléhá jak v existenci (trvání) tak i podobou. 22. Jelikož člověk, toto átmán o sobě, je také součástí brahma, potom zcela podléhá působení brahma. Toto átmán může poznávat jakoukoliv formu bytí. Avšak nemůže, skrze vědomí (AHANKÁRÁ) člověka poznávat sebe sama. Přímý vztah k brahma to nedovoluje pro svoji absolutnost bytí, které je rozumu znemožněno poznáním dosáhnout neboť se musí vyrovnávat s náročností smyslového vnímání hmotného světa věcí a jevů. 23. Rozdíl mezi brahma a světem jevů (věcí) odděluje duchovní svět a vědomí člověka tak, že jen namáhavou 25

25 cestou vědění se lze přiblížit náhledu na tuto dvojí skutečnost; vírou v nadsmyslově existující svět zůstavit v sobě zbožnost přitakáním všemu, co se v životě člověka odehrává, jako předem dané vůlí brahma. Skrze átmán se k brahma povznést však nelze, neboť smyslové vnímání trvale narušuje možnost soustředění a zaměřenosti ducha k mimosmyslovým jevům. Rozumem tohoto náhledu dosáhnout rovněž nelze, protože je obestavěn logickými pravidly bránících člověku v odpoutání se od pozemských hodnot. A tak cesta vědění představuje nový stupeň formulovaných vztahů mezi smyslovým vnímáním a rozumovým poznáním. Jsou zpočátku nacházeny spíše záporné závěry, vedoucí až k agnosticismu, které ovšem následně utvářející se buddhismus a džinismus proměňují v logicko filosofické spekulace, otevírající systematickou propracovanost vědění o jsoucnu jako takovém. 26

26 24. BHAKTI-MÁRGÁ: je výsledkem náboženské tolerance uplatňované alespoň ve vlastní sociální sféře. Oddanost osobnímu bohu představuje, oproti teologické propagaci náboženských myšlenek v jiných zemích Dálného Východu stejného období výrazný posun k pozitivní subjektivisaci. Tím, že z celého pantheonu božstev lze svůj příklon vyjádřit k tomu bohu, který je pro daného jedince svými nadpřirozenými schopnostmi nejdůležitější (pro zemědělství, řemeslo atp.), je zviditelněno postupné utváření vzájemnosti mezi člověkem a nadsmyslovým světem. Tato vzájemnost je utvářena ve prospěch racionality. Jsou totiž přijímáni bozi, kteří mají praktický význam pro každodenní život lidí (bohové úrody, plodnosti, lásky...); z těchto hierarchií je znát, že se z daných možností, být oddán osobnímu bohu utváří vždy ta, která přímo souvisí s racionálně nejdůležitější a možno pragmaticky vyjádřit, tedy i s nejužitečnější potřebou pro život obživu, činnost. Sama racionalisace se potom významnou měrou podílí na utváření kultu 27

27 obřadu (modlitba, určení data ročního vzývání, způsoby zasvěcování nebo i svěcení, artefakty a vůbec předměty vyjadřující úschovu božské energie ochranné amulety sošky, skříňky, ornamentalistika staveb a svatyň, ohňové a kouřové rituály, oslavy narození, svatba, pohřby, právní úkony zásadního významu, písemnosti atd.). 25. V souvislosti s většinou úkonů denního života, obchodu, řemesel či zemědělství, ale rovněž i rodinných problematik (život, zdraví, nemoc, smrt...) zde všude se tedy BHAKTI-MÁRGÁ uplatňovala s nebývalou přepečlivostí. Racionální positivum tohoto životního stylu spočívalo zejména v provázání osobní existence s nadpřirozeným světem. Příroda a prostá každodennost v této racionalitě, zdůvodňující si význam individuální religiosity, nacházeli své bezpečí, které si každý jednotlivec zpřítomňoval ve svém vědomí, právě oním přijímáním osobního boha - - volně, svobodně se tak mohl člověk pohybovat kdekoliv a kdykoliv, obstrážen jistotou téměř osobní nedotknutelnosti. 28

28 Toto vědomí o vlastní výlučnosti vyrůstalo, mj. z toho, že v takto nastavené osobní religiositě přeci jen převládá prehistorický pozůstatek mytizujících, spirituálních deformací. Ty se významnou měrou podílejí na neochotě, většiny věřících, přijímat nově se rodící jak filosofické tak věroučné systémy. Že je lidová religiosita, ve své podstatě a tedy z tohoto důvodu, rozpoznávána vždy jako konzervativní pozdržení se na starých, přežilých kulturních systémech není, v této souvislosti, třeba zvlášť zdůrazňovat. 1 1 Nutno připomenout, že staroindické myšlení se vyvíjelo mj. rovněž z literárních pramenů, jak bylo naznačeno výše, které jsou jako soubory nejstarších textů, tohoto regionu, tradovány pod souborným názvem VÉDY. Jejich dělení je následující: RGVÉD, ATHARVA-VÉD, SÁMA-VÉD, JADŽUR-VÉD. Další textové památky, které jsou dnes předmětem stálého badatelského zájmu jsou tzv. SANHITY: sbírky textů, které se staly součástí modlitebních písní nebo i melodií užívaných při obětování či pohřebních rituálech; BRÁHMANY: představující teologické spekulace zaměřené na komentování transcendentních významů v životě člověka; ÁRANJAKY: soubory textů, jejichž vznik je považován za výsledek lidové moudrosti nebo i tzv. lesních poustevníků a konečně UPANIŠADY: interpretované ve smyslu tajných nauk přístupných, ve smyslu jejich pochopení, jen vyvoleným. Obecně jsou tyto texty vždy považovány rovněž za tzv. ŠRUTI, tj., že jsou výsledkem nadpozemského vnuknutí i když konkrétní autoři, až na mytické postavy, které jsou personifikovány, nejsou známí. 29

29 PŘECHOD NA DŽINISTICKÉ POZICE 26. Mahávírá Vardhamána (vítěz nad duchem DŽINOU) je ztělesněním originálního a na půdě starověké Indie doposud nebývalého zaujetí postoje, kterým je poprvé (stejně jako v případě buddhismu) narušena mnohasetletá jednota náboženských jistot. Jako současník Siddharthův vychází Mahávírá Vardhamána z rozporů tehdejšího duchovenstva v otázkách obecné sociální atmosféry, která se u nemalého počtu lidí setkává s tužbami po jistém uvolnění z pout bráhmanského transcendentalismu. Tohoto uplatnění nových východisek Mahávírá Vardhamána dosahuje tím, že prohlašuje člověka za osobnost jehož podstatou je dvojí existence: 1. duševní a 2. tělesná (hmotná). V jeho výkladu to potom znamená, že vnitřní pohnutky nejsou plně podřízeny nejvyšší autoritě (brahma) nýbrž představují v životě 30

30 člověka osamocený a za sebe samého zodpovídající způsob bytí... Tato filosofie proto více než předcházející směřuje k člověku a vlastním obsahem rozvíjí zejména antropologické a etické otázky každodenního života lidí, jak si ostatně níže vyjasníme. 27. Jedna z nejdůležitějších tezí DŽINISMU hlásá, že člověk se má sám o sobě starat o vylepšování svých rozumových, etických a tělesných kvalit. Jako plně autonomní bytost se má zajímat o maximální rozvoj těchto schopností a chtít se tak přibližovat ideálu svátosti (dokonalosti a všejednoty) nezatížené karmickým strháváním k pouhé pozemskosti. Mahávírá Varhamána proto rozpracoval detailní nauku o lehkých a těžkých karmanech. Těžké karmany jsou utvořeny ze všeho hmotného a smyslově vnímatelného. Jejich působením vzniká omezení veškeré existence na pouhé tělesné bytí. 31

31 28. Každý smyslový vjem i tělesná věc k sobě poutají pozornost způsobem, jakoby mimo ně (každé zvlášť) neexistovalo nic významnějšího. Tato absolutisace a zdánlivá výlučnost hmotného světa se člověku nutí s naléhavostí, plně odpovídající jeho dispozici přirozeně takovou výzvu reflektovat. Srovnatelnost s buddhistickým myšlením (viz níže) a prostředím se tu nabízí nikoliv bez oprávnění. Lehké karmany jsou utvořeny z duchovně duševního zázemí osobnosti. Duchovní a karmické je spojeno tam, kde osobnost zbavená fysické žádosti po kontaktu s hmotným světem přeci jen ve svém vědomí tuto sounáležitost udržuje, co by poměr o němž neustále ví, komentuje jej (srovnává se s ním) a v podstatě tak stále svými poukazy na tuto oblast existence prozrazuje doposud neodstraněné počitkové vztahy k vnějšímu světu věcí a jevů. Teprve zbavením se lehkých karmanů osobnost nastupuje cestu vytržení z pout pozemskosti. 32

32 29. Džinistická filosofie zřetelně, podobně jako buddhismus vychází z myšlenky ROZHODNUTÍ. Je pouze na každém člověku zvlášť jak naloží se svojí existencí. Ta je v pravém slova smyslu VÝSKYTEM. Řečeno společně s Martinem Heideggerem a J.-P. Sartrem: tento výskyt je měněn situacemi, které jsou tím nejurčitějším, co udává vlastní bytí-ve-světě určovaného z lidského pobytu ( Dasein ) v něm. I když toto vlastní bytí je zbaveno onoho v, nad či za... Dasein jde vždy o bytí samo a nikoliv o nějaký jeho modus. Tímto pokusem o srovnání vyjadřujeme složitost problému, ale nikoliv jeho neřešitelnost; samozřejmost existence ještě nemusí být samozřejmostí myšlení; myšlení nemusí samozřejmě reflektovat pouhou výskytovou skutečnost. Úkolem myšlení by mělo být vytvářet prostředí pro přesahy existence do nových souvislostí vyplývajících z nových situací. Svět je blízkost člověkem přijímaná vždy jen v takových možnostech vzájemnosti, kde hlavním kriteriem přijímání je vědomí člověka o svém bytí v čase. 33

33 30. Dalším podnětem ke kontroverzním střetům s oficiálním upanišadovým bráhmanismem bylo džinistické hlásání božího nezasahování do běhu pozemských událostí. Brahma byl dříve duší, který se oprostil od všech těžkých a lehkých karmanů, stal se duchem (DŽÍVA) a nadále obývá vesmír, co by jeho vládce. Z tohoto titulu udržuje pozemský svět v jeho současné podobě, který stvořil avšak dále nijak neopanuje. Morálnost člověka dovoluje, prostředky správně aplikované vůle, poznávat všechny oblasti bytí a tím se také zušlechťovat pro nastoupení cesty k odpoutanosti na stávajícím pozemském modu bytí. 34

34 B U D D H I S M U S 31. V obsahu této nejrozšířenější schematiky světa, na půdě starověkého Dálného Východu je uloženo veškeré pozdější kontrastování názorových třetů s konfucianismem. Kromě toho, buddhismus vyzdvihuje také metafysiku při osobním zaujímání postoje, ke všem jevovým formám jsoucna dostupným smyslovému vnímání člověka. Vzájemná asimilovanost buddhismu s konfucianismem (kolem 10. století) a metafysika vyprovokovali pozdější tzv. zenovou variantu k výrazně metodologickému zájmu propracovanosti metody teoretického přístupu k božstvu, světu (přírodě) a člověku. 32. Metoda buddhismu, v původním založení představuje poměrně jednoduchý systém náhledů: 1. to, co hlásá 35

35 ortodoxie (upanišadový bráhmanismus a Védy) neodpovídá přirozenosti člověka; 2. nic nemůže být a také není předem (osudově) dáno; 3. existuje pouze příčinný vztah mezi aktuálním způsobem bytí a jeho pokračováním v dalších transformacích duše (puruši); 4. člověka trvale ke světu poutá zájem (žízeň tršná) po všem hmotném, smyslovém; 5. tento zájem (touha) jej strhává zpět do koloběhu životů; 6. každá transformace vyvolaná karmickou zákonitostí způsobuje navázání na nový způsob bytí (bhává); 7. tato skutečnost je pravým utrpením; 8. člověk ví o svém utrpení pocházejícím zfaktu bytí ve světě; 9. vědomí o utrpení je současně vědomím o cestě k vyvázání se z tohoto utrpení; 10. skutečné utrpení člověka z bytí ve světě lze odstarnit jen skutečným poznáním skutečného bytí ve skutečném světě. 33. Jako metodu takového odstranění veškerého utrpení formuluje Siddhártha Gautamá tzv. osmidílnou stezku poznání : 1. aby člověk, který se rozhodl změnit náhled 36

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. ---------------------

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- 1 E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího). Vladimír Kyprý. Resumé:

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa duchovní tradice světa náboženství předního Orientu náboženství Mezopotámie, Kanaánu, Egypta, judaismus => křesťanství, islám duchovní tradice světa

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog

Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog Martina Bubera a projekt WebDialog Mikuláš Medek, Hádka, 1956, AJG Hluboká nad Vltavou Nadační fond Nadační fond Martina Bubera a projekt WebDialog porozumění přítomnému a hledání budoucího Medkovský7.indd

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více