FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE"

Transkript

1 FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Brno 2007

2 INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Filosofický seminář Brno

3 Jiří Adamec ISBN

4 Ú V O D Důvod, proč psát o dějinách indické filosofie, se zdá být, na první pohled, velmi prostý. Zeměpisně a zvlášť duchovně je tato kultura, i přes technické vymoženosti dneška, stále našemu regionu velmi vzdálená. Teprve za posledních padesát let, se u nás publikovaly desítky monografií, které nejrůznějším způsobem mapují myšlenkový svět starověkých Indů. Rovněž překlady nejdůležitějších textových památek Indů do češtiny, představuje již poměrně důstojný soubor materiálu a budí oprávněnou pozornost. Jsou tak zaplněny mezery, které hanebně prozrazovaly na odbornické deficity. Ze všech titulů zde vyniká zejména Indická filosofie od Sarvapalli Radhakrishnana, sv. I.-II., Praha , dále Indická filosofie od Egona Bondyho, Praha 1992, nebo i již zmíněné překlady z původních textů jako Upanišady (přel. Dušan Zbavitel), Praha 2004; Bhagavadgíta (přel. Filipský, Vacek), Praha 2000; Védské hymny (přel. Oldřich Friš), Praha 2000; Ramájána (přel. Dušan Zbavitel), Praha 2005 a další publikace (Stručný filosofický slovník, Praha 1966; Hegel Dějiny filosofie, sv. I, Praha 1965; případně některé zahraniční texty, jako Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic, vol. I.-II., Delhi 1993), které mi byly základní oporou pro sestavení tohoto příspěvku. Mnohé jsem čerpal rovněž ze svých cest, také po Japonsku a Mexiku, což při srovnáních různosti kultur vydatně napomáhalo zvl. tam, kde bylo nutné držet se více reality a neopouštět od stolu potřebný nadhled. Velmi bych si přál, aby tento příspěvek zájemcům o indickou filosofii pomáhal při první orientaci, kterou si budou nadále rozšiřovat jistě hlubšími znalostmi z materiálů tomu odpovídajících. Jiří Adamec, v Brně 20. října

5 VYJASNĚNÍ POČÁTKŮ STAROINDICKÉ FILOSOFIE. POJMOVÁ VÝSTAVBA V ARCHAICKÉM (RGVÉD) ZALOŽENÍ MYŠLENKY O SVĚTĚ, BOŽSTVU A ČLOVĚKU (RTA, DHARMA, SANSÁRA, KARMA - MÁRGÁ, DŽŇÁNA - MÁRGÁ, BHAKTI - MÁRGÁ. VÉDY, PANTEISMUS, UPANIŠADA, POLYTEISMUS, HINDUISMUS, TEISMUS. 1. V kamenném údolí bylo slyšet hlasy hrajících si dětí. Sedící muž s úsměvem na tváři otočil hlavu směrem, odkud se ten - jemu příjemný - zvuk nesl. Po té se opět ponořil do tichého meditování. Myšlenky stíhaly jednu za druhou. Přitom nic neprostupovalo napovrch viditelné existence. Přetrvávalo soustředění a jedinečnost jak fysická tak duchovní. Nerozlišenost, absolutní jednota všeho. Možná, že nějak takto, ale patrně úplně jinak se ve starověké Indii zrodilo jedno z nejúchvatnějších učení o pra-jednotě, RTA. A jako většina těchto úžasných základů lidského vědění i toto bylo utvořeno z nenápadné 6

6 všednosti času, tak jak plynul den po dni a tak jak jej uchopil některý z těch, jenž svůj talent neutopil v nic neříkajícím chvástání či alkoholu, ale rozvinul jej v odříkání mnohých lákadel a zůstal sám sebou; jen tam, kde myšlenka je totožná se svým předmětem či záměrem, může vyvstat poznání ze subjektu, avšak nezatížené egoismem nýbrž tím, co je věc předmět poznání jako takové. 2. Dějiny indické filosofie jsou plné podobných ukázek osobní vytrvalosti hraničící s osobním hrdinstvím. Ti nejmoudřejší si získali tisícileté uznání a respekt nejen pro tento způsob existence, ale i proto, že se nadchli pro poznání, za něž museli mnohé obětovat: pohodlí, majetek, zdraví... Tím, že zde budeme předkládat chronologii staroindické filosofie, budeme nuceni sledovat, alespoň nějakou časovou linii; (přesto však více chronologii učení, avšak nikoliv chronologii datovou, která je nadmíru nejistým podnikem pro interpretaci tohoto regionu). 7

7 Dějiny filosofie vždy existují jako následná reflexe myšlenek, které buďto spolu souvisí nebo jsou, pro svoji nesourodost, předmětem kritických náhledů. 3. Většinu filosofických systémů, od nejstarších počátků k dnešku charakterizuje zájem po tom, aby bylo formulováno jednotící hledisko na všechno to, co lze nazvat existencí. Za to, co existuje lze označit všechno, co je člověk schopen vnímat, uvědomovat si to, vyslovovat se o tom, zaujímat k vnímanému postoj a v neposlední řadě vnímané také prožívat. Ne jinak se s existencí potýkal člověk starověkého Dálného Východu, ne jinak se v tomto poli vnímání nacházel člověk v dobách starověkého Řecka a ne jinak se potýká s vnímanou skutečností moderní vědec či jakákoliv lidská bytost současnosti. (Viz, např. Martin Heidegger, Technika a obrat, Praha 2004). Filosofický problém bytí zde není mnohdy tematickou samozřejmostí. Daleko častěji zůstává myšlení vězet v útrobách pouhých věcí, neschopno překlenout jejich 8

8 vyzývavost (Ludwig Wittgenstein, Mondrá a hnědá kniha, Praha 2006; Michel Foucault, Slova a věci, Praha 2007). Názory většiny přírodovědců jsou toho, po věky, stejně jako dnes, důkazem. 4. Naše úvahy o počátcích staroindické filosofie jsme zahájili v úvodním paragrafu fiktivním zachycením okamžiku muže, meditujícího o samotě a nacházejícího jednotu všeho tím, že vnější svět i myšlenka dosáhli stupně, kde ani jedno nepřevažuje svojí naléhavostí. Meditace, klid mysly ukázali jak právě tímto způsobem může dojít k vědomí o absurditě vzrušení z toho, jak svět věcí, jevů provokuje k pozornosti. Jak se však z této situace zrodila čistá filosofie bytí? Tak, že vědomí opustilo myšlenku vlastní výlučnosti; světu vtisklo odosobnění jako kontrast božským silám a zůstavilo bytí co by zprostředkovatele všeho, co se jeví a existuje jako smyslově dané jsoucno. 5. Toto bytí je jednak vědomí člověka jako vnější a rovněž existující samostatně, osamoceně. Zůstavuje ovšem 9

9 všemu jeho jest, avšak neúčastní se ničeho, co se jeví. Takového nositele (jev) utváří, uskutečňuje to, co je vymezeno kategoriálně (barvy, chutě, tóny, váha, velikost, vzdálenost, tvar ) Jméno tohoto bytí v regionu starověké Indie je uloženo pod znakem RTA. Etymologicky má tento pojem natolik potemnělé počátky, že je prozatím nemožné je blíže určit. Přetrvává jen tolik, že za RTA bytí vůbec je považováno vše: mléko rozlité na podlaze, jeho barva, tvar skvrny, pohyb stékající bílé tekutiny, chuť; světlo dopadající z venku do místnosti, také sama intensita tohoto osvětlení; hlas hovoru, sympatie, uzel na tkaničce i síla jeho odporu při zasukování; život, smrt, bolest, nebe... Kromě toho je stále třeba mít na paměti, že se tu jedná o nerozlišenost podstaty. Čím to, že proměnlivost existuje společně se svým neměnným základem? Tuto okolnost nejstarší indická filosofie prozatím šířeji nekomentuje. Lze proto předpokládat, že se řídí nejsilnějším pravidlem logiky myšlení, které tu lze uplatnit a tím je zákon identity: A = A neboli předmět je to, co je. 10

10 6. Jak se tedy jeví, RTA vystupuje jako abstraktum těsně napojené na to jsoucí, ale neplní v žádném případě funkci substanciality. Tím jsoucím je předně všechno, co je v dosahu smyslového vnímání a z něj odvozováno na poznání. Převaha empirického a z něj odváděného na to racionální je zde prvotním určením filosofie. V daleké minulosti se tak dialekticky propojují vnímané (zakoušené) a poznávané a z něj odváděné na reflektované ve vědomí. Tyto subjektivní náběhy jsou tak vlastním kriteriem toho, co je samým předmětem základního uvažovaní souzení; od zkušenosti k racionalitě a zpět k sensualistickému fenomenalismu. 7. RTA proto představuje všeobjímající určení neboť je samo tím, co uschopňuje myšlení člověka o bohu, světu a sobě samému v míře tvořivosti, kterou projevuje bohatost svého racia. Bytí a myšlení zde dostoupili rovnosti předmětu sebeurčení. Vedle tohoto základního vymezení světa, boha a člověka z bytí, které je samo zůstavuje, se 11

11 vynachází věc poznání před zásadním problémem. RTA je jednak bytí všeho v jednotlivostech určení, ale i řád věcí... Vývoj jde i nadále tím směrem, že se RTA připojuje k DHARMA odvěkému řádu a předurčení, osudu či dění nevyhnutelného. Existence a to, co existuje (Lévinas) nemá (není) jen a pouze výskyt, ale také nevyhnutelnost. Odkud ta jistota tvrdit takové názory a z jakého důvodu je ke RTA připojeno ono DHARMA? 8. Smysl bytí byl určen jako zprostředkovanost jsoucího nejvyšší instancí, která šla až k božstvu, avšak božstvem se fakticky nikdy sama nestala. Naopak božstvo bylo RTA podřízeno. A tak všemu vládla tato jednota přírodní panteismus podobně jako v řecké filosofii αρχη - arché které však nikdy nedostoupilo svátosti kosmu či nebe, zato však utvrdilo člověka v jeho nepopěrné existenci, v jemu vlastní pozemskosti. Tento metafysický přesah RTA přestává ovšem platit jakmile je ve stejné době shledáno, že kosmos a 12

12 pozemskost jsou propojeny nezměnitelnými zákony: střídání dne a nocí, ročních období, faktem, že dosáhnout plnosti zralosti dospělosti či stařecké moudrosti lze jen vývojem, že těleso vyhozené do výšky opět padá k Zemi atp. 9. Tyto postřehy staroindických myslitelů ukazují tedy na to, že existence, zprostředkována RTA, se nedá shrnout na pouhý výčet věcí, ale je nutné k nim přiřadit ještě jejich dění (děj), řád, událost, od někudy (něčeho) někam, změnu (y) vedle stálosti... Toto moveo a movens zasáhlo všechny velké systémy v jejich počátcích a do jisté míry předznamenalo také jejich první velký pád. Řečtí sofisté nebo indičtí džinisté jsou toho důkazem. Oba systémy zrelativizovaly základy filosofie svých kultur natolik, že bylo třeba je opustit a vypracovat nové určení, skrze myšlení vedené výhradně přes člověka (Sokrates, Platón, Buddha, Konfucius). 13

13 10. Taková učení si vyžadují nutit myšlenku nesetrvávat pouze na tom, co je, ale zabývat se i tím, zda z představy o bytí nemůže pro bytí, jako takové vzejít dále i něco užitečného jako například: odpovědnost za prvotní rozhodnutí ralisovat nějakou myšlenku nebo povýšit představy na svět idejí (Brahma, Ειδος, Li, Sin, Tchaj-ti, Αρεθη atp.); toto vše si ovšem vyžaduje formulovat nový řád a nebo řád učinit nejvyšším pravidlem všeho. Tak se DHARMA dostalo na místo RTA a přeformulovalo svět popisu na svět událostí. V DHARMA jako řádu, pohybu jsoucna atp. je však uloženo i to, proč je tu řád a událost, proč svět vystupuje v proměnách. Je to proto, že v řádu je uložen čas teď a potom, to jsoucí, které je skutečné a aktuální stejně jako minulé i budoucí. 11. DHARMA posouvá vnímání hlouběji do vědomí a umožňuje tak v představě překračovat místní popis směrem, který navíc určuje toto vědomí samo. Pro vědomí tak ovšem nastává také přechod od pouhého 14

14 vyznačení k popisu a dialogu. Přínosem RTA se ovšem nesmazatelně stalo, že svět smyslového vnímání byl vymezen vždy jen tím, co je konkrétní, na co lze ukázat nebo určit to takovými znaky prožívání, které se prokazatelně týkají každého stavu jeho bytí. V dialogu o řádu (DHARMA) se následně tyto znaky rozpracovávají jako téma společného přemýšlení o světě, tedy již nikoliv jako pouze statické ukazování jednotlivce. V DAHARMA je dále uloženo také kosmologické téma. Pozorovaný řád vesmíru je vzorem řádu pozemského. Kromě toho, oproti RTA, které je tím, co prostupuje celý svět a činí jej tím, čím je DHARMA, je zpočátku v kosmu i na Zemi identické. Nic méně postupně nabývá transcendentálního charakteru. 12. Jako kategorie zůstavující bytí v dění pohybu - vývoji, se DHARMA, tak jako tak, neudrželo ve své výsadní působící pozici. Samo je totiž zůstaveno vyšší božskou instancí k tomu, aby plnilo jen určitý úkol, k němuž bylo určeno. Utváří se tak, zejm. prostřednictvím učení o 15

15 řádu dvojí rané vyústění indické filosofie: 1. teoreticko abstraktní model a 2. model transcendentálně teologický. První směřuje k pozdějšímu HINDUISMU a v něm zase do systému sánkhjové filosofie nebo njája (logika) filosofie; druhý je pojat eklekticky a jeho nejširším rozvedením je buddhismus. V učení o DHARMA se tak rovněž rozdělil svět starověkých Indů na ten, který existuje sám o sobě a svět, který je pojat jako myšlenka, představa, názor, způsob výkladu, osobní účast na existujícím, jež je předmětem a v zájmu reflektujícího vědomí. 13. Všechna tato určení jediného pojmu rovněž posilují doměnku, že myšlenkový svět starověkých Indů byl vskutku bohatý, což jak ještě uvidíme v následující části našeho pojednání, dokumentuje zejména převaha logicky vyplývajících závěrů, k nimž většina dnes anonymních tvůrců, těchto teorií, dospívala, byť jejich interpretační zájmy byly často teoreticko mystickými a teoreticko náboženskými spekulacemi, které tak jako tak ukazovaly 16

16 na tento jejich důvod, proč se zabývali rovněž i filosofií. Jinými slovy, filosofie pomáhala obhajovat náboženské a mytické spekulace. Přesto je možné vysledovat v indickém myšlení, oproti staročínské filosofii stejného období, že výrazněji racionalizuje většinu svých teorií. Čínské snahy totiž maximum své tvorby zeštíhlují na Knihu Proměn a učení o Jin Jang a učení o přírodě. Filosofická antropologie zde buďto úplně chybí nebo se jen obtížně probouzí ke svému nástupu. 14. Systémem DHARMA jsme se přeci jen o něco vzdálili základním prvkům indické filosofie uloženým ve RGVÉDU (části literatury VÉD). Zde můžeme rovněž nahlédnout do obsahu jmen prvotních božstev. Súrija Slunce, Sóma Měsíc, Ápas Voda, Maturas Bouře, Djáus Obloha atp., představují různé druhy značení přírodních jevů s personifikovaným obsahem. Kromě toho, jsou zde vyznačeny i vyšší abstrakce: Manju Hněv, Šraddhá Víra, Višvakarman Stavitel vesmíru, Pradžápatí Pán 17

17 tvorstva nebo i dnes jen obtížně postižitelný obsah božských bytostí jako: Púšan, Rudra, Pardžanja, Ášvinové... Naproti tomu zde nacházíme už tradicí následně uchovávané a všelijak transformované božstvo: Višnu Šiva Kršna. Složitost celé této religionistické hierarchie je však námětem pro zcela samostatné pojednání. Nově předkládané texty českých indologů (např. Dušan Zbavitel) mohou výrazně napomoci ke zvládnutí takového studia (taktéž u nás vydávané práce Mircea Eliadeho). 15. Posunem k dalším vývodům se následně jeví, jako možnou, nauka o posmrtném životě, která je v původním zaměření Rgvédu poněkud, pro svoji filosofickou obecnost, zastřena. Tímto přiblížením se hraničním existenciálním otázkám (bytí nebytí, jsoucnost nejsoucnost božstev atp., viz VII. kn. Rgvédu) je podporována také sociální významovost duchovních, bráhmanů. 18

18 Ti přijali učení o SANSÁRA koloběhu životů za základní východisko pro své působení na věřící. Nejúžeji je nauka o SANSÁRA spojena s učením o KARMICKÉ zákonitosti (KARMA). Jsoucno, kterého si užíváme tělesně je jiné povahy než-li jsoucno, kde přebývají duše zemřelých. Vnímáme jednak to, že je zde poprvé v indickém myšlení postulován dualismus a také rozevírání složité otázky po vlastním bytí člověka ve světě, hledáním jeho smysluplného naplnění. Stále zřetelněji tak chápeme, že vývoj staroindického myšlení je nesen hlubokým zájmem o pojmové vystižení existujícího. 16. Vraťme se však k SANSÁRA a KARMA. V KARMA je dáno, že veškerá aktivita je přenositelná v čase a prostoru. KARMU jednak vyzařujeme, dále ji nějak vykonáváme a rovněž způsobem bytí i získáváme, popřípadě předáváme druhému člověku. Je to individualizující znak nezaměnitelné, právě působící osobitosti, individuace prostupující z nitra, útrob na povrch těla a dále se 19

19 ukazující v konkrétním fysickém nebo morálním působení (projevu, chování...). KARMA je to, co je nezměnitelně dáno jako způsob existence duše v minulých životech. Nemožnost vyvázat se z toho, co je dáno, vrhá člověka do koloběhu zrozování a umírání SANSÁRA. Bytí tak získalo dvojí rameno pozemskost a svět posmrtné existence. Život je, paradoxně krajnost, ale i posmrtné bytí duší, čekajících na spojení s BRAHMA (nejvyšším božstvem) nebo fysičnem je stejná krajnost. KARMA se nedá změnit. To ostatně vyhovovalo původní bráhmanské tradici usilující o naprostou oddanost v tuhém řádovém společenství. Pouze vyvolení mají možnost dojít vykoupení z pout KARMICKÉ zákonitosti odměnou za svoji svatodušnost, duchovním přestoupením tam, kde vládne BRAHMA světová duše. ÁTMÁN individuace všeho živého, se tak odpoutá od závislosti na hmotném světě a splyne s věčným BRAHMA. Vše je podřízeno nejvyšší vůli. 20

20 17. Pod úhlem pohledu předcházejícího výkladu se nyní můžeme věnovat další, neméně zajímavé problematice jakou je utváření metody myšlení starověkých Indů. Doposud jsme měli možnost interpretovat jen takové znaky této nejstarší filosofie, které lze seřadit a vyjmenovat v určitém pořadí historických souvislostí. Tímto vlivným faktorem tu pojednou máme zvl. tři oblasti metodického uvažování: 1. KARMA MÁRGÁ, tj. cestu činů, 2. DŽŇÁNA MÁRGÁ, tzv. cestu vědění / poznání a 3. BHAKTI MÁRGÁ, tedy cestu oddanosti osobnímu božstvu. Tyto motivy utváření nejstarších myšlenkových zaměření se ve zlomcích objevují jak ve védských textech, tak v propracovanější podobě v teologii upanišadového bráhmanismu, stejně jako v hinduistických propozicích, ortodoxně respektujících védské texty, co by základu svého učení (např. SÁNKHJA viz níže). 21

21 18. KARMA MÁRGÁ: tradice kultur od harappské po indogermánskou se vždy vyznačovala pracovitostí. Dodnes je jejich dědictví patrné z toho, jaké stavby či obecně hmotná kultura k nám z těchto dávných dob promlouvají. Vedle toho je to i nebývalé bohatství písemné kultury. Tyto nezvratné důkazy o racionalisaci životních poměrů tehdejších lidí dosvědčuje propracovanost rovněž i sociálních poměrů. BRÁHMANI představovali základní teokratickou menšinu ukládající zbytku společenství pravidla ekonomického a duchovního soužití. VAJŠJA dohlížel nad dodržováním ukládaných zákonů a nařízení jak královských, tak duchovních. Byli tak společně s dalšími členy úřední a teokratické vlády součástí výkonné moci. KŠATRÍJA představoval v tomto společenství zemědělnou, řemeslnou a obchodní většinu, na níž v podstatě stála celá sféra sociálního rozkvětu, ale i úpadku. ŠÚDROVÉ měli jako nemajetní omezená práva i pohyb ve společnosti. Konečně PÁRIJOVÉ byli tou menšinou jíž byl vyhrazen pro život prostor mimo 22

22 kontakt s ostatními jelikož byli pro své právní prohřešky ze společnosti vyhoštěni, a to mnohdy bez možnosti dovolat se zmírnění trestu, který jim byl uložen. Území páriů byla trvale pod dohledem vaišjů. 19. V souvislosti s tímto kastovním dělěním a dalšími pravidly, zvl. duchovního charakteru, se postupně vypracovala nauka o KARMICKÉ nezvratné nutnosti předávání zlých a dobrých činů do budoucích životů. Měla tím být v podstatě obhajována myšlenka stavovských privilegií a jejich neměnnosti, tedy určitým způsobem staroorientální typ aristokratismu. Vzájemná provázanost sociálních a duchovních pravidel každodenního života se v této době těšila mimořádné pozornosti. V jistém smyslu se tak propojovali naturalistické a mytizující prvky v novém sociálním uspořádání společnosti. 20. DŽŇÁNA MÁRGÁ: se vyvinula jako nová etapa sociálně duhovní prosperity staroindické kultury. Představuje 23

23 obecně, postupně uznávanou cestu vědění. S nárůstem, rozšiřováním a dalším uplatňováním vzdělanosti, pocházejícím z klášterů, se rovněž utvářel nepřehledný labyrint nejrůznějších nauk, které si vzájemně konkurovaly. I přes toto velké množství, mnohdy protichůdných systémů, nedochází jejich vlivem k podněcování nejrůznějších nenávistných reakcí, jak jsme tomu častěji svědky v čínské nebo japonské kultuře. DŽŇÁNA-MÁRGÁ jako označení pro, svého druhu, mimořádnou událost v životě jednotlivce, představuje předně rozhodnutí vydat se v životě namáhavou stezkou poznání. To ovšem předpokládá, vzdát se vztahu k vnějšímu světu, chtít vnímat to, co se skrývá za jeho zjevnou stránkou bytí a zaměřit svoji pozornost také na ovládání tělesných žádostí. 21. Důraz na poznání tak představuje první, systematicky tříděné usuzování z něhož se postupně vyvíjí zájem i o hlubší a logikou rozvíjenou vědomost o bohu, světě a člověku. Vzhledem uplatňovanému upanišadovému 24

24 bráhmanismu a jeho obsahové stránce (nauka o brahma a átmána) DŽŇÁNA-MÁRGÁ do tohoto filosoficko kosmologického prostoru vstupuje dalšími inspiracemi. Brahma, které je absolutním váže na sebe vše existující neboť toto vše existující je jím samým právě proto, že je stvořeno brahmou a tudíž mu naprosto podléhá jak v existenci (trvání) tak i podobou. 22. Jelikož člověk, toto átmán o sobě, je také součástí brahma, potom zcela podléhá působení brahma. Toto átmán může poznávat jakoukoliv formu bytí. Avšak nemůže, skrze vědomí (AHANKÁRÁ) člověka poznávat sebe sama. Přímý vztah k brahma to nedovoluje pro svoji absolutnost bytí, které je rozumu znemožněno poznáním dosáhnout neboť se musí vyrovnávat s náročností smyslového vnímání hmotného světa věcí a jevů. 23. Rozdíl mezi brahma a světem jevů (věcí) odděluje duchovní svět a vědomí člověka tak, že jen namáhavou 25

25 cestou vědění se lze přiblížit náhledu na tuto dvojí skutečnost; vírou v nadsmyslově existující svět zůstavit v sobě zbožnost přitakáním všemu, co se v životě člověka odehrává, jako předem dané vůlí brahma. Skrze átmán se k brahma povznést však nelze, neboť smyslové vnímání trvale narušuje možnost soustředění a zaměřenosti ducha k mimosmyslovým jevům. Rozumem tohoto náhledu dosáhnout rovněž nelze, protože je obestavěn logickými pravidly bránících člověku v odpoutání se od pozemských hodnot. A tak cesta vědění představuje nový stupeň formulovaných vztahů mezi smyslovým vnímáním a rozumovým poznáním. Jsou zpočátku nacházeny spíše záporné závěry, vedoucí až k agnosticismu, které ovšem následně utvářející se buddhismus a džinismus proměňují v logicko filosofické spekulace, otevírající systematickou propracovanost vědění o jsoucnu jako takovém. 26

26 24. BHAKTI-MÁRGÁ: je výsledkem náboženské tolerance uplatňované alespoň ve vlastní sociální sféře. Oddanost osobnímu bohu představuje, oproti teologické propagaci náboženských myšlenek v jiných zemích Dálného Východu stejného období výrazný posun k pozitivní subjektivisaci. Tím, že z celého pantheonu božstev lze svůj příklon vyjádřit k tomu bohu, který je pro daného jedince svými nadpřirozenými schopnostmi nejdůležitější (pro zemědělství, řemeslo atp.), je zviditelněno postupné utváření vzájemnosti mezi člověkem a nadsmyslovým světem. Tato vzájemnost je utvářena ve prospěch racionality. Jsou totiž přijímáni bozi, kteří mají praktický význam pro každodenní život lidí (bohové úrody, plodnosti, lásky...); z těchto hierarchií je znát, že se z daných možností, být oddán osobnímu bohu utváří vždy ta, která přímo souvisí s racionálně nejdůležitější a možno pragmaticky vyjádřit, tedy i s nejužitečnější potřebou pro život obživu, činnost. Sama racionalisace se potom významnou měrou podílí na utváření kultu 27

27 obřadu (modlitba, určení data ročního vzývání, způsoby zasvěcování nebo i svěcení, artefakty a vůbec předměty vyjadřující úschovu božské energie ochranné amulety sošky, skříňky, ornamentalistika staveb a svatyň, ohňové a kouřové rituály, oslavy narození, svatba, pohřby, právní úkony zásadního významu, písemnosti atd.). 25. V souvislosti s většinou úkonů denního života, obchodu, řemesel či zemědělství, ale rovněž i rodinných problematik (život, zdraví, nemoc, smrt...) zde všude se tedy BHAKTI-MÁRGÁ uplatňovala s nebývalou přepečlivostí. Racionální positivum tohoto životního stylu spočívalo zejména v provázání osobní existence s nadpřirozeným světem. Příroda a prostá každodennost v této racionalitě, zdůvodňující si význam individuální religiosity, nacházeli své bezpečí, které si každý jednotlivec zpřítomňoval ve svém vědomí, právě oním přijímáním osobního boha - - volně, svobodně se tak mohl člověk pohybovat kdekoliv a kdykoliv, obstrážen jistotou téměř osobní nedotknutelnosti. 28

28 Toto vědomí o vlastní výlučnosti vyrůstalo, mj. z toho, že v takto nastavené osobní religiositě přeci jen převládá prehistorický pozůstatek mytizujících, spirituálních deformací. Ty se významnou měrou podílejí na neochotě, většiny věřících, přijímat nově se rodící jak filosofické tak věroučné systémy. Že je lidová religiosita, ve své podstatě a tedy z tohoto důvodu, rozpoznávána vždy jako konzervativní pozdržení se na starých, přežilých kulturních systémech není, v této souvislosti, třeba zvlášť zdůrazňovat. 1 1 Nutno připomenout, že staroindické myšlení se vyvíjelo mj. rovněž z literárních pramenů, jak bylo naznačeno výše, které jsou jako soubory nejstarších textů, tohoto regionu, tradovány pod souborným názvem VÉDY. Jejich dělení je následující: RGVÉD, ATHARVA-VÉD, SÁMA-VÉD, JADŽUR-VÉD. Další textové památky, které jsou dnes předmětem stálého badatelského zájmu jsou tzv. SANHITY: sbírky textů, které se staly součástí modlitebních písní nebo i melodií užívaných při obětování či pohřebních rituálech; BRÁHMANY: představující teologické spekulace zaměřené na komentování transcendentních významů v životě člověka; ÁRANJAKY: soubory textů, jejichž vznik je považován za výsledek lidové moudrosti nebo i tzv. lesních poustevníků a konečně UPANIŠADY: interpretované ve smyslu tajných nauk přístupných, ve smyslu jejich pochopení, jen vyvoleným. Obecně jsou tyto texty vždy považovány rovněž za tzv. ŠRUTI, tj., že jsou výsledkem nadpozemského vnuknutí i když konkrétní autoři, až na mytické postavy, které jsou personifikovány, nejsou známí. 29

29 PŘECHOD NA DŽINISTICKÉ POZICE 26. Mahávírá Vardhamána (vítěz nad duchem DŽINOU) je ztělesněním originálního a na půdě starověké Indie doposud nebývalého zaujetí postoje, kterým je poprvé (stejně jako v případě buddhismu) narušena mnohasetletá jednota náboženských jistot. Jako současník Siddharthův vychází Mahávírá Vardhamána z rozporů tehdejšího duchovenstva v otázkách obecné sociální atmosféry, která se u nemalého počtu lidí setkává s tužbami po jistém uvolnění z pout bráhmanského transcendentalismu. Tohoto uplatnění nových východisek Mahávírá Vardhamána dosahuje tím, že prohlašuje člověka za osobnost jehož podstatou je dvojí existence: 1. duševní a 2. tělesná (hmotná). V jeho výkladu to potom znamená, že vnitřní pohnutky nejsou plně podřízeny nejvyšší autoritě (brahma) nýbrž představují v životě 30

30 člověka osamocený a za sebe samého zodpovídající způsob bytí... Tato filosofie proto více než předcházející směřuje k člověku a vlastním obsahem rozvíjí zejména antropologické a etické otázky každodenního života lidí, jak si ostatně níže vyjasníme. 27. Jedna z nejdůležitějších tezí DŽINISMU hlásá, že člověk se má sám o sobě starat o vylepšování svých rozumových, etických a tělesných kvalit. Jako plně autonomní bytost se má zajímat o maximální rozvoj těchto schopností a chtít se tak přibližovat ideálu svátosti (dokonalosti a všejednoty) nezatížené karmickým strháváním k pouhé pozemskosti. Mahávírá Varhamána proto rozpracoval detailní nauku o lehkých a těžkých karmanech. Těžké karmany jsou utvořeny ze všeho hmotného a smyslově vnímatelného. Jejich působením vzniká omezení veškeré existence na pouhé tělesné bytí. 31

31 28. Každý smyslový vjem i tělesná věc k sobě poutají pozornost způsobem, jakoby mimo ně (každé zvlášť) neexistovalo nic významnějšího. Tato absolutisace a zdánlivá výlučnost hmotného světa se člověku nutí s naléhavostí, plně odpovídající jeho dispozici přirozeně takovou výzvu reflektovat. Srovnatelnost s buddhistickým myšlením (viz níže) a prostředím se tu nabízí nikoliv bez oprávnění. Lehké karmany jsou utvořeny z duchovně duševního zázemí osobnosti. Duchovní a karmické je spojeno tam, kde osobnost zbavená fysické žádosti po kontaktu s hmotným světem přeci jen ve svém vědomí tuto sounáležitost udržuje, co by poměr o němž neustále ví, komentuje jej (srovnává se s ním) a v podstatě tak stále svými poukazy na tuto oblast existence prozrazuje doposud neodstraněné počitkové vztahy k vnějšímu světu věcí a jevů. Teprve zbavením se lehkých karmanů osobnost nastupuje cestu vytržení z pout pozemskosti. 32

32 29. Džinistická filosofie zřetelně, podobně jako buddhismus vychází z myšlenky ROZHODNUTÍ. Je pouze na každém člověku zvlášť jak naloží se svojí existencí. Ta je v pravém slova smyslu VÝSKYTEM. Řečeno společně s Martinem Heideggerem a J.-P. Sartrem: tento výskyt je měněn situacemi, které jsou tím nejurčitějším, co udává vlastní bytí-ve-světě určovaného z lidského pobytu ( Dasein ) v něm. I když toto vlastní bytí je zbaveno onoho v, nad či za... Dasein jde vždy o bytí samo a nikoliv o nějaký jeho modus. Tímto pokusem o srovnání vyjadřujeme složitost problému, ale nikoliv jeho neřešitelnost; samozřejmost existence ještě nemusí být samozřejmostí myšlení; myšlení nemusí samozřejmě reflektovat pouhou výskytovou skutečnost. Úkolem myšlení by mělo být vytvářet prostředí pro přesahy existence do nových souvislostí vyplývajících z nových situací. Svět je blízkost člověkem přijímaná vždy jen v takových možnostech vzájemnosti, kde hlavním kriteriem přijímání je vědomí člověka o svém bytí v čase. 33

33 30. Dalším podnětem ke kontroverzním střetům s oficiálním upanišadovým bráhmanismem bylo džinistické hlásání božího nezasahování do běhu pozemských událostí. Brahma byl dříve duší, který se oprostil od všech těžkých a lehkých karmanů, stal se duchem (DŽÍVA) a nadále obývá vesmír, co by jeho vládce. Z tohoto titulu udržuje pozemský svět v jeho současné podobě, který stvořil avšak dále nijak neopanuje. Morálnost člověka dovoluje, prostředky správně aplikované vůle, poznávat všechny oblasti bytí a tím se také zušlechťovat pro nastoupení cesty k odpoutanosti na stávajícím pozemském modu bytí. 34

34 B U D D H I S M U S 31. V obsahu této nejrozšířenější schematiky světa, na půdě starověkého Dálného Východu je uloženo veškeré pozdější kontrastování názorových třetů s konfucianismem. Kromě toho, buddhismus vyzdvihuje také metafysiku při osobním zaujímání postoje, ke všem jevovým formám jsoucna dostupným smyslovému vnímání člověka. Vzájemná asimilovanost buddhismu s konfucianismem (kolem 10. století) a metafysika vyprovokovali pozdější tzv. zenovou variantu k výrazně metodologickému zájmu propracovanosti metody teoretického přístupu k božstvu, světu (přírodě) a člověku. 32. Metoda buddhismu, v původním založení představuje poměrně jednoduchý systém náhledů: 1. to, co hlásá 35

35 ortodoxie (upanišadový bráhmanismus a Védy) neodpovídá přirozenosti člověka; 2. nic nemůže být a také není předem (osudově) dáno; 3. existuje pouze příčinný vztah mezi aktuálním způsobem bytí a jeho pokračováním v dalších transformacích duše (puruši); 4. člověka trvale ke světu poutá zájem (žízeň tršná) po všem hmotném, smyslovém; 5. tento zájem (touha) jej strhává zpět do koloběhu životů; 6. každá transformace vyvolaná karmickou zákonitostí způsobuje navázání na nový způsob bytí (bhává); 7. tato skutečnost je pravým utrpením; 8. člověk ví o svém utrpení pocházejícím zfaktu bytí ve světě; 9. vědomí o utrpení je současně vědomím o cestě k vyvázání se z tohoto utrpení; 10. skutečné utrpení člověka z bytí ve světě lze odstarnit jen skutečným poznáním skutečného bytí ve skutečném světě. 33. Jako metodu takového odstranění veškerého utrpení formuluje Siddhártha Gautamá tzv. osmidílnou stezku poznání : 1. aby člověk, který se rozhodl změnit náhled 36

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Anet - na počátku soubor veškerého vědění příroda, astronomie, geologie, matematika, architektura, umění, - dnes - věda o obecných otázkách

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

i09 Společné elementy indické tradice

i09 Společné elementy indické tradice i09 Společné elementy indické tradice V debatách o teistických náboženstvích jsme viděli, že na sebe historicky a tedy v té či oné míře i myšlenkově navazují, křesťanství vyrůstá ze židovství, později

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz.

Racionalismus. Představitelé jsou René Descartes, Benedikt Spinoza, G. W. Leibnitz. Racionalismus poznání vyrůstá z racionálního myšlení je to učení, které vyzvedá přirozené poznání člověka zdůrazňuje význam vědy, vzdělání, osvěty a kultury hlásá suverenitu lidského rozumu. Představitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

otázky (ontologické, gnoseologické, kosmologické, logické, etické, estetické, axiologické)

otázky (ontologické, gnoseologické, kosmologické, logické, etické, estetické, axiologické) Otázka: Úvod do filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marky96 filozofie = věda, která zkoumá nejobecnější otázky přírody, společnosti a lidského myšlení Počátky filozofie předpokládá

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století

Člověk na cestě k moudrosti. Filozofie 20. století Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk na cestě k moudrosti Filozofie 20. století Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s filozofií

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více