Výukový program RELIGIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program RELIGIO"

Transkript

1 Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím souvisí. Náboženství v naší společnosti nehraje významnou úlohu a tomu také odpovídá místo, které fenoménu náboženství náleží v našem vzdělávacím systému. Tyto skutečnosti lze samozřejmě pochopit, přinejmenším z hlediska historické cesty našeho národa resp. českých zemí, na druhou stranu ovšem pochopení jejich příčin neznamená, že je lze nahlédnout jako normální nebo dokonce pozitivní. Již v okolních středoevropských zemích Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu je postavení náboženství podstatně důležitější a v některých regionech světa (arabský svět, Jižní A- merika) má dodnes náboženství roli principiální a ovlivňuje zásadním způsobem všechny oblasti života daných zemí, od politiky přes ekonomiku až po kulturu. Stručně řečeno, přezíravý vztah k náboženství a nízká úroveň vědomostí z této oblasti mohou být vnímány jako normální v rámci našeho domácího prostředí, v měřítku celosvětovém jsou ale krajně abnormální. A zatímco nevědomost v oblasti světových náboženství může být u nás politováníhodná, avšak v zásadě neomezující, v porozumění současnému světu a zvláště některým jeho oblastem je tatáž nevědomost fatální a zcela diskvalifikující. Ačkoli se nám to při pohledu z české kotliny nemusí tak jevit, i současný svět je do značné míry světem náboženským, světem, kterým náboženství hýbe, často více než kterýkoli jiný fenomén. Vzdělávací a výchovné zvládnutí tohoto fenoménu (náboženství pozn. aut.) je žádoucí. V současné české situaci hraje náboženství relativně menší roli, což je ale atypické v rámci EU i širšího euroatlantického a světového kontextu. Náboženství má co dělat s oblastí mezinárodních vztahů (např. k islámskému světu), souvisí mimo jiné se vztahem k menšinám a přistěhovalcům, jak v sousedních zemích, tak u nás. Odborným podkladem tohoto školního pojetí náboženství je obor pěstovaný na univerzitách jako religionistika. Některé, zejména střední školy, shrnou výukový materiál na toto téma do samostatného školního předmětu, např. do volitelného semináře, ale mnohem běžnější je rozptýlení religionistické látky do několika předmětů. Typickými předměty jsou občanská výchova v základních školách a základy společenských věd ve školách středních. Téma náboženství se hojně vyskytuje i ve školním dějepisu, kde ho RVP ZV výslovně uvádí. Dále najdeme náboženská témata v české a světové literatuře, a protože náboženské charakteristiky patří rovněž k obyvatelstvu různých zemí, je to obvykle probíráno v zeměpisu. Pro všechny tyto předměty obsahující religionistickou látku by učitelům měly být k dispozici solidní věcné informace a s nimi spojená metodická doporučení. Štampach, I.O.: Náboženství ve školách v souladu s rámcovými vzdělávacími programy

2 Ačkoli je náboženská negramotnost v našich místních podmínkách v rámci možností nějak únosná, přesto nás omezuje v mnoha oblastech a vědních oborech jak bez znalosti náboženského kontextu porozumět v rámci výuky dějepisu husitským válkám? Jak bez znalosti patřičného kontextu porozumět v předmětu český jazyk a literatura katolické moderně? Jak se bez omezení a nepříjemných faux pais pohybovat v oblasti zahraničního obchodu, například s partnery z islámských zemí? Neznalost v oboru náboženství (religionistiky) má podstatný vliv nejen na náš běžný život (co je vlastně slaveno o vánocích a velikonocích? jaro? slunovrat?), ale také např. na jazyk, kterým mluvíme resp. kterému přestáváme rozumět, případně se tento jazyk stává stále více chudým. Dnešní mladí lidé přestávají rozumět dodnes často používaným slovním spojením a nejsou schopni si je spojit s pramennými příběhy či reáliemi (posypat si hlavu popelem, klanět se zlatému teleti, nést něčí kříž, šalamounsky se tvářit, prodat něco za mísu čočky apod.). Je dobré a moudré znát základní fakta o světových náboženstvích, neméně dobré a moudré, jako být obeznámen s fakty z oblasti ekonomie, historie či přírodních věd. Např. v Bavorsku je výuka náboženství součástí základního vzdělání s rozsahem dvou hodin týdně. Neměla by být u nás zajištěna alespoň srovnatelná úroveň vzdělání pro absolventy středních škol? Výukový program RELIGIO si klade za cíl ovšemže ve velmi malém měřítku překonávat nechuť k vzdělávání v oblasti náboženství, nízkou úroveň vzdělanosti v této oblasti a také v neposlední řadě skromným způsobem vyplňovat mezeru ve vzdělávacím systému v oborech religionistiky, teologie a dějin náboženství. Výukový program je koncipován na základě a v souladu s principy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G), jmenovitě s částí Občanský a společenskovědní základ, oddíl Úvod do filozofie a religionistiky, jakkoli RVP podhodnocuje význam religionistiky a náboženství ve vzdělávacím systému a věnuje těmto fenoménům jen zlomek pozornosti, kterou věnuje např. různým podobám uměleckého uchopení reality (náboženství jako fenomén je zde postaven mezi filozofii, mýtus... vědu a umění ). Navzdory tomuto podhodnocení se předpokládá, že absolvent gymnázia rozlišuje významné náboženské systémy, identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského myšlení. V rámci objektivity je taktéž třeba doplnit, že řada podstatných témat z oblasti religionistiky a náboženství je zařazena do sekce Dějepis (viz RVP G, str.44-46) Komu je výukový program RELIGIO určen? Výukový program RELIGIO je určen pro: a) studenty čtyřletých gymnázií a humanitně zaměřených středních škol b) studenty osmiletých gymnázií (od kvinty) c) žáky 9.tříd základních škol Co je obsahem výukového programu RELIGIO? Obsahem výukového programu RELIGIO jsou: a) pololetní resp. ročníkové kurzy/semináře (dotace 1 hod. týdně, formát: volitelný předmět) b) jednorázové přednášky (45/90 minut) c) individuální příprava studentů k přijímacím zkouškám na VŠ humanitního směru, zvláště teologické, filozofické a pedagogické fakulty Pololetní resp. ročníkové kurzy/semináře Kurzy/semináře probíhají formou volitelného předmětu zvláště pro studenty gymnázií a humanitně zaměřených středních škol s předpokládanou dotací 1 vyučovací hodiny týdně. V současné době jsou součástí výukového programu RELIGIO tři základní kurzy/semináře: 1. Biblický seminář 2. Dějiny křesťanství 3. Úvod do religionistiky a světových náboženství

3 Zásady výuky a základní charakteristika kurzů/seminářů Kurzy/semináře jsou vedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR, RVP G a směrnicemi závaznými na půdě daného školského zařízení. V rámci výuky je respektováno přesvědčení studentů, zvláště pak přesvědčení náboženské, je zachovávána objektivita a nestrannost při hodnocení jednotlivých fenoménů a historických událostí, studentům je umožněno kdykoli projevit své názory bez ohledu na jejich obsah. Studentům je vštěpována myšlenka tolerance a mírumilovného soužití lidí s různým náboženským přesvědčením, jsou vedeni k diskusi v duchu vzájemné úcty, respektu k názoru druhého, ke kultivovanému projevu svých názorů. Základní myšlenkou všech seminářů je, že skutečné, hluboce žité náboženství přináší respekt k ostatním lidským bytostem, kdežto fanatismus a intolerance jsou vždy důsledkem nedostatečného chápání a mělkého prožívání jakéhokoli náboženství. V užším smyslu jsou studenti vedeni k aktivnímu spoluvytváření jednotlivých hodin a výukových bloků. Každá vyučovací hodina má jednak svoji faktografickou, přednáškovou část, jednak část věnovanou diskusi k předneseným faktům. Všem studentům je poskytován takový prostor, který by neznamenal okleštění jiných studentů při jejich přání přednést svůj názor. Studentům je po předběžné dohodě umožněno přispívat do seminářů mluvenými či písemnými materiály nad rámec základní osnovy semináře. Obecně jsou studenti v rámci seminářů připravováni na samostatný, v akademickém smyslu svobodný, kritický, sebevědomý, avšak tolerantní a kultivovaný způsob práce, v jehož rozvoji budou pokračovat na vysokých školách. Kurz 1: Biblický seminář Obsah jednotlivých okruhů: Jednotlivé kurzy 1.Bible jako kniha knih, nejčtenější a nejvydávanější literární dílo všech dob, posvátná kniha křesťanů, vztah židovství a islámu k Bibli 2.Starý a Nový zákon jejich vzájemný vztah, chápání obou částí v židovství, křesťanství a islámu, základní členění, orientace 3.Prvních pět knih Mojžíšových neboli židovská Tóra, Proroci, Spisy základní přehled Starého zákona, chápání jednotlivých částí a jejich vztah, časové začlenění 4.Základní příběhy 1.knihy Mojžíšovy I (stvoření světa, pád člověka, Kain a Ábel, Noe a potopa, stavba babylonské věže) 5.Základní příběhy 1.knihy Mojžíšovy II (Abraham, Izák, Jákob, Josef) 6.Mojžíš a kniha Exodus (2.Mojžíšova) vysvobození Izraele z Egypta, události na hoře Sínaj, putování pouští, zaslíbená země 7.Ostatní Mojžíšovy knihy, povaha Zákona Staré smlouvy, jeho etický, sociální, kulturní, náboženský, rituální i ekologický rozměr 8.Izrael v zaslíbené zemi (příběhy Jozue, soudců Gedeona, Jiftácha, Samsona), otázka násilí a svaté války 9.Izrael a doba královská (prorok Samuel, Saul, David, Šalamoun), monarchie místo teokracie v Izraeli, zbudování Chrámu, centralizace kultu 10.Starozákonní proroci, jejich zvláštnosti a důrazy, co nalezneme v jednotlivých knihách, proroci velcí a malí, nejvýznamnější postavy (Eliáš a Elíša, Izajáš, Jeremiáš) 11.Historický kontext starozákonního Izraele, rozdělení na severní a jižní království, Izrael mezi velmocemi (Asýrie, Egypt, Babylon), deset ztracených kmenů, Samaritáni 12.Babylonské zajetí jako zásadní historický zlom v dějinách Izraele (příčiny, průběh, důsledky) 13.Srovnání proroků z exilního období (Ezechiel a Daniel) se starší prorockou literaturou, změna sebepojetí Izraele 14.Návrat z exilu do zaslíbené země, Ezdrášova a Nehemjášova reforma, obnova Chrámu, jeho další osudy, makkabejské války, pozdní židovstvo 15.Otázka kánonu (rozsahu) SZ, jaké knihy do něj patří a jaké ne a proč, jak se kánon utvářel. Způsob vzniku posvátných knih u židů, jejich přechovávání, opisování, jazyk SZ knih, různé přístupy k posvátným textům v moderní biblistice 16.Poetické knihy SZ I Žalmy 17.Poetické knihy SZ II Píseň písní, Kazatel, Přísloví zvláštní kniha: Job

4 18.Shrnutí, otázky studentů ke SZ látce, výklad nejasných míst a diskuze, samostatné práce studentů 19.Nový Zákon, jeho struktura, čtyři evangelia, tzv. synoptická otázka, apoštolské listy, jazyk NZ, současné bádání 20.Židovstvo v Ježíšově době, postava Jana Křtitele, příběhy Ježíšova dětství u Matouše a Lukáše 21.Ježíšovo pozemské působení I povolání učedníků, jak jej vnímali, jak vnímala Ježíše jeho rodina, co si o něm mysleli lidé, proč jej následovali a proč jím byli fascinováni 22.Ježíšovo pozemské působení II zázraky, jednotlivé příběhy (proměnění vody ve víno v Káně Galilejské, uzdravování nemocných, vzkříšení Lazara aj.) 23.Ježíšovo pozemské působení III kázání na hoře, Ježíšova podobenství, etika NZ (vztah k majetku, moci) 24.Ježíšovo pozemské působení IV rostoucí konflikt se světem, farizeové, saduceové, zéloti, očekávání od Ježíše 25.Vjezd do Jerusaléma, scéna očištění Chrámu, poslední večeře, Jidášova zrada 26.Ježíšova modlitba v Getsemane, jeho zatčení a výslech 27.Sanhedrin, Herodes, Pilát Ježíš v soukolí mocných, jejich úloha v Ježíšově procesu. Vztah evangelních zpráv o Ježíšově odsouzení a dobového stavu židovského a římského práva. 28.Ukřižování (srovnání evangelní zprávy a mimobiblických pramenů) 29.Prázdný hrob a zprávy o vzkříšení, jejich povaha, příklady známých scén (cesta do Emauz, nevěřící Tomáš) 30.Ježíšovo nanebevstoupení a Letnice dle evangelních zpráv a v dobovém kontextu 31.Zvláštnosti Janova evangelia, ukázka textů, stručný výklad 32.Skutky apoštolské, začátky křesťanské církve 33.Pavlovy listy - stručný konspekt, srovnání, Pavlovo chápání Ježíše, listy ostatních apoštolů 34.Zjevení Janovo, poslední a nejrozporuplnější kniha Bible, sporné výklady 35.Bible v českých dějinách, překlady historické a současné 36.Shrnutí, otázky studentů k NZ látce, výklad nejasných míst a diskuze, samostatné práce studentů Kurz 2: Dějiny křesťanství Obsah jednotlivých okruhů: 1.Pozemské působení Ježíše Krista, povolání apoštolů 2.Letnice (Padesátnice), seslání Svatého Ducha na apoštoly, zrod křesťanské církve, působení jednotlivých a- poštolů podle různých tradic 3.Tzv. apoštolští otcové, žáci apoštolů, raná církev, počátek jejího pronásledování 4.Tzv. křesťanské apologie, rozvoj raně křesťanské literatury, otázka biblického kánonu a tzv. apokryfů, první věroučné spory v křesťanstvu, gnose, alexandrijská katechetická škola, křesťanství a antická filozofie 5.Vrchol pronásledování křesťanů ve 3.století a cesta k legalizaci církve 6.Milánský edikt (313), osoba Konstantina Velikého, I.všeobecný sněm v Nicey (325) 7.Podstata učení Aria Alexandrijského, tzv. církevní otcové 4.století, základní věroučné spory v církvi 8.Křesťanské mnišství, významné postavy starokřesťanských asketů, otázka původu mnišského hnutí 9.Věroučné spory 5.století, 4.všeobecný sněm v Chalkedonu (451), vznik tzv. orientálních církví století, vítězství křesťanství nad starověkým pohanstvím, šíření církve v evropských zemích (misie mezi Germány, iroskotské křesťanství, galská církev a cesta k Franské říši) 11.Období obrazoborectví v 8. a 9.století 12.Cyrilometodějská misie v českých zemích, počátek křesťanství u Slovanů 13.Rostoucí napětí mezi křesťanským Východem a Západem, odlišnosti v obou částech církve, příčiny, následky 14.Vývoj v západní části církve, tzv. boj o investituru, clunyjská reforma, emancipace papežství 15.Velké schisma mezi Východem a Západem v roce Cesty křesťanství v českých zemích v 9. až 12.století, významné postavy (Ludmila, Václav, Vojtěch) 17.Scholastika a vznik nových řeholních řádů v západní církvi, dominikáni, františkáni 18.Křížové výpravy, ohrožení východní církve islámem, pokusy o jednotu s Římem, konec Byzance (1453) 19.Příznaky krize západní církve v století, tzv. prereformace, křesťanský humanismus, nominalismus, devotio moderna 20.Počátky reformního církevního hnutí v českých zemích ve 14.století, Jan Hus 21.Německá a švýcarská reformace Luther, Zwingli, Kalvín 22.Augsburský sněm (1530) a augsburský náboženský mír (1555)

5 23.Ignác z Loyoly a jesuitský řád, Tridentský koncil 24.Zámořské objevy a raně novověké misie (Jižní Amerika, Asie, významní misionáři) 25.Křesťanský východ pod tureckou nadvládou, rostoucí vliv Ruska, teorie Třetího Říma v ruské církvi 26.České země v období tzv. protireformace (Česká konfese, Toleranční patent) 27.Reformace v Anglii, cesty reformačních proudů v 16. až 17.století 28.Osvícenství a západní církev, pietismus, sekularizace a historické události přelomu 18. a 19.století 29.Katolicismus 19.století, I.vatikánský koncil (1870) 30.Reformační proudy 19.století, křesťanské sekty a extrémní ideologie, nové přístupy k postavě Ježíše Krista a Písmu, kritická biblistika a křesťanský liberalismus 31.Vývoj ruské církve po roce 1666, tzv. staroobřadci, synodální období v ruské církvi ( ) 32.Katolická moderna, křesťanské církve a socialistické ideje, teologie osvobození 33.Vznik ekumenického hnutí (Faith and Order, YMCA, Světová rada církví a jiné organizace) 34.Pronásledování ruské církve v Sovětském svazu, křesťanský východ po pádu Osmanské říše, postavení křesťanů v balkánských státech a v zemích s islámskou většinou 35.II.vatikánský koncil katolické církve ( ) 36.Současné křesťanstvo v postmoderním světě, problémy, otázky, výzvy, změna těžiště křesťanského světa z Evropy a Ameriky do černé Afriky a Asie Kurz 3: Úvod do religionistiky a světových náboženství Obsah jednotlivých okruhů: 1.Co je to vůbec náboženství? Náboženský rozměr člověka. Vysvětlení základních pojmů monoteismus, polyteismus, animismus, deismus, ateismus. 2.Posvátné (sakrální) vysvětlení pojmu, vynětí některých věcí z běžného užívání, tabu, zasvěcení, sliby 3.Základní koncepty pojetí Boha zjevené náboženství, mýtus, tradice, filozofie (rozdíly, hranice). Osobní a neosobní Bůh. 4.Komunikace mezi člověkem a Bohem, modlitba, obřad, slavnosti a svátky 5.Oběť. Co to je, proč je náboženství spojeno s obětí? Povaha obětí v nejrůznějších náboženstvích. Sebeoběť, zástupná oběť. 6.Kněz, zasvěcené osoby, otázky náboženské hierarchie, zasvěcenci, řády, šamani, proroci, inkarnace božstev 7.Náboženství a poslední věci - jak různá náboženství přistupují ke smrti, jak vidí konec (konečnost) světa, různé pohledy na dějiny (teorie pokroku, teorie úpadku, cyklické pojetí dějin) 8.Posvátná místa, poutě, svatyně, chrámy 9.Zákon, dobro a zlo, etika jednotlivých náboženství, rozdíly a shody (příklady), otázka přirozené etiky 10.Mystika, fenomén hlavního proudu ( mainstreamu ) v náboženství, okrajové proudy, vysvětlení pojmů hereze, ortodoxie, sekta, mystika 11.Náboženství přírodních národů (příklady: Slované, antické Řecko, současná náboženství přírodních národů srovnání např. s hinduismem) 12.Judaismus, základní objasnění pojmu, úvod (vznik, historický kontext, základní charakteristika, posvátné texty, klíčové postavy, etika, obřad, svátky, rozšíření), vysvětlení (ne)známých pojmů (šabat, košer, kašrut, mikve, synagoga, rabín) 13.Vnitřní členění judaismu (od liberálního po ultraortodoxní směry, vysvětlení pojmů samaritáni, karaité, chasidé, charedim), kdo jsou to sefardští a aškenázští židé, vztah různých proudů k sionismu a současnému Izraeli 14.Rané křesťanství, základní charakteristika života křesťanské Církve v prvních třech staletích (pronásledování, růst, vnitřní spory, konsolidace, sebereflexe, konfrontace s okolním náboženským světem). Co to je gnose a je živá dodnes? Rané křesťanství a antická filosofie. 15. Legalizace církve, tzv. všeobecné sněmy, spory na těchto sněmech a první dodnes trvající rozdělení mezi křesťany 16.Orientální církve. Co to je, základní charakteristika, rozdělení a rozšíření (církve koptská, arménská, syrská, tzv. křesťané apoštola Tomáše v Indii) 17.Postupný rozchod křesťanského Západu a Východu, důvody tohoto rozkolu, pohledy jednotlivých stran, historický přehled (růst konfliktu, pokusy o jeho nápravu). Vznik pravoslaví a římského katolicismu. 18.Prvotní reformace na Západě a nejstarší reformační církve, charakteristika (valdenští), rozdíly mezi luterány (protestanty) a kalvinisty (reformovanými), situace v českých zemích. 19.Anglikánská církev (rozchod anglické církve s Římem) příčiny, historický přehled, věroučná charakteri-

6 stika anglikanismu, jeho sebepochopení, vztahy s ostatními reformačními církvemi 20.Pozdější reformační církve (základní přehled a vysvětlení pojmů metodisté, baptisté, presbyteriáni ad.) 21.Okrajová křesťanská hnutí a sekty (Svědci Jehovovy, mormoni, tzv. letniční hnutí, církev sjednocení a další extrémní hnutí) 22.Starokatolicismus, katolický tradicionalismus (lefebvristé, sedisvakantisté) x křesťanský liberalismus a socialismus, teologie osvobození, katolická moderna 23.Co to jsou tzv. katolické církve východního obřadu. Nejednota současného pravoslaví (stručný přehled křesťanského východu dnes) 24.Ekumenismus, jeho teologické zdroje, cíle, přednosti a zápory, důležité organizace (Faith and Order, Světová rada církví), současný stav dialogu mezi křesťanskými církvemi 25.Islám, základní objasnění pojmu, úvod (vznik, historický kontext, základní charakteristika, posvátné texty, klíčové postavy, etika, obřad, svátky, rozšíření), objasnění základních pojmů známých z běžného života (džihád, ramadán, fatva, súra, mešita, minaret, medresa) 26.Sunnité a šiíté, základní rozkol v islámu, rozdíly, vzájemné vztahy 27.Extrémní a heterodoxní proudy v islámu (assasinové, súfismus, ahmadíja aj.), současný islámský fundamentalismus (muslimská bratrstva, Tálibán, Al-Kajdá, Hizballáh, Hamás), Liga arabských států 28.Judaismus, křesťanství, islám co mají společného a co neslučitelného, základní přehled v bodech. Pohled tří náboženství na Tóru, osobu Ježíše a Mohammeda (resp. Korán) 29.Sikhové, drúzové a baháismus 30.Hinduismus, základní objasnění pojmu, úvod (vznik, historický kontext, základní charakteristika, posvátné texty, klíčové postavy, etika, obřad, svátky, rozšíření), směry, s nimiž se lze setkat i u nás (jóga, Hare Krišna hnutí, transcendentální meditace, Šri Činmoy) 31.Buddhismus, základní objasnění pojmu, úvod (vznik, historický kontext, základní charakteristika, posvátné texty, klíčové postavy, etika, obřad, svátky, rozšíření). Lámaismus. Džinismus. 32.Náboženské systémy Japonska a Číny (taoismus, konfucianismus, zen, šinto, tělesná cvičení a léčebné metody s náboženským podtextem reiki, feng-šui aj.) 33.Voodoo, satanismus, magie, esoterika, znaky destruktivní a psychopatologické duchovnosti, manipulace s člověkem, náboženství naruby 34.Kryptonáboženství (revoluční Francie a kult demokracie, marxismus jako víra?, kult vědy, rozumu, totalitní ideologie a zbožštění některých osob /Hitler, Lenin/, projevy tohoto zbožštění /mausolea, popírání smrti, víra v návrat/, sport /užívání pojmu svatostánek pro sportovní stadion a jiné příklady/, showbussines /Elvis Presley, John Lennon náboženský přístup k těmto postavám/, vědecký ateismus, sci-fi kulty /Aštarova flotila, Jedisté/, UFO) 35.Náboženská svoboda, náboženství v současném světě a u nás, jeho pozice, úloha, budoucnost, náboženství jako sociokreativní fenomén nebo jako soukromá záležitost? 36.Diskuze, dotazy žáků, samostatné práce. Rámcová struktura hodiny: 1) reflexe minulého tématu (Co bylo stěžejní informací? Co jsme nevěděli, v čem jsme byli dezorientováni? Co nás nejvíce zaujalo v pozitivním i negativním smyslu? Co bychom chtěli dovysvětlit, doplnit? Jakou informaci k minulému tématu jsme mezitím nalezli na internetu nebo v literatuře či jiných médiích?) 2) téma hodiny co o tématu nyní víme (Příklad: téma kurzu známe ze svého okolí pojmy evangelík, protestant, pastor, tyto termíny si k tématu přiřazujeme. Máme nějaké znalosti o Bartolomějské noci nebo Třicetileté válce, ale v náboženských motivech těchto událostí se neorientujeme. Jeden žák ví, že protestanté odmítají úctu k Panně Marii.) - sumarizace momentálních znalostí, jejich grafická fixace 3) faktografická část hodiny (systematické podání základních dat o tématu, uvedení dosavadních znalostí do kontextu, odkazy na látku ostatních předmětů) 4) diskuze k tématu (vysvětlení nesrozumitelných informací, jejich upřesnění na dotazy studentů, diskuze mezi studenty, jejich subjektivní, racionální i emotivní postoj k předkládané látce) 5) shrnutí základních bodů a nejdůležitějších informací k tématu

7 Samostatné práce studentů (pracovní návrh): Studenti si mohou zvolit téma pololetní samostatné práce (referátu) ve třech základních okruzích - 1) významné postavy světových náboženství (zakladatelské postavy, světci, proroci, autoritativní osoby stručné životopisné údaje, odkaz dané osoby, její význam) - příklad: sv. Václav, Rabi Löw, Martin Luther 2) významná místa světových náboženství (místa významných událostí, poutní místa, chrámy a místa se zvláštní úctou v daném systému) příklad: Velehrad, Chrám Božího hrobu v Jerusalémě, Angkor Vat, Fatima 3) významné texty světových náboženství (jejich původ, autor, stáří, historický význam) příklad: Bible kralická, Následování Krista Tomáše Kempenského, Augsburské vyznání víry, Janovo evangelium Na vybrané hodiny by byli přizváni místní duchovní římsko-katolické, českobratrské evangelické a starokatolické církve. Pro žáky 9.škol je určena kratší a podstatně méně náročná verze těchto plánů, tyto jsou v zásadě koncipovány pro studenty posledních dvou ročníků gymnázií. Způsoby mediální prezentace výuky (filmy, fotografie, webové prezentace aj.) jsou závislé zejména na technických možnostech daného školského zařízení a byly by využity v rámci těchto možností. Doporučená základní literatura: Kol. autorů: Kniha o náboženství. Albatros, Praha 1993 Filipi, P.: Křesťanstvo. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno Bible. Ekumenický překlad. Česká biblická společnost 2001 Korán. Přel. I.Hrbek, Academia Katechismus katolické církve. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Vyšehrad, Praha Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu. Vyšehrad, Praha Franzen, A.: Malé dějiny církve. České katolické nakladatelství, Praha Molnár, A, Říčan, R.: 12 století církevních dějin. Kalich, Praha Newman, J.: Judaismus od A do Z. Sefer, Praha Naše pravoslaví. Informativní příručka. Praha Biskup Kryštof: Orientální pravoslavné církve. Prešov Jednorázové přednášky (45/90 minut) lze dohodnout individuálně a případově na různá témata z oblasti křesťanského východu (příklady: pravoslaví na území bývalého Československa, východokřesťanské církve v diaspoře, významné postavy pravoslaví 20.století, pravoslavné mnišství /obecně nebo se zaměřením na určité místní tradice Egypt, Sinaj, Athos, Valaam, Optina apod. příp. na jednotlivé světce otcové pouště, Benedikt, Serafím Sarovský/, liturgické tradice východních církví, kanonické právo v pravoslaví, teologie i- kony a další. Tyto přednášky jsou závislé na dohodě na tématu, rozsahu, povaze publika, zdali lze v daném rozsahu téma zvládnout či nikoli, jak by bylo vhodné ho zúžit či rozšířit apod. (cena 299,- Kč/90 min. + cestovní náklady). Individuální příprava studentů k přijímacím zkouškám na VŠ humanitního směru, její rozsah, zaměření, forma jsou taktéž závislé na vzájemné dohodě (teologická a biblická propedeutika, řecký jazyk, církevně-slovanský jazyk, úvod do filozofie apod.). (Minimální rozsah sjednané přípravy je 20 hodin při ceně 199,- Kč/60 min. + cestovní náklady, záloha 30% finální ceny).

8 Personální zajištění programu (curriculum vitae) mgr. Vratislav A. Drda Narodil jsem se 2.května 1969 ve Vrchlabí. Po absolvování místního gymnázia jsem byl přijat na PřF UK v Praze, obor geografie a kartografie. Studium jsem ukončil v roce V letech jsem navíc studoval na FF UK, obor jednooborová filozofie (prof. M.Machovec, doc. P.Rezek). V letech jsem pracoval jako odborný pracovník oddělení geografických informačních systémů na Správě KRNAP ve Vrchlabí. V roce 1995 jsem se oženil a v letech jsem působil jako učitel na Gymnáziu Rumburk (zeměpis, občanská výchova, volitelné předměty /seminář řečtiny, úvod do křesťanství/). V roce 1993 jsem konvertoval k pravoslaví. Od roku 1996 jsem se postupně angažoval v Pravoslavné církevní obci v Rumburku. V roce 1997 jsem přijal diákonské a o rok později kněžské svěcení. V letech jsem byl zaměstnán zejména postupnou obnovou barokního poutního areálu na Strážném vrchu v Rumburku. V rámci místní pravoslavné církve jsem působil resp. působím v řadě funkcí. Byl jsem členem komise pro zkoumání kanonických přestupků (duchovního soudu), jsem členem misijního oddělení při metropolitní radě Pravoslavné církve v českých zemích, členem liturgické komise Pražské pravoslavné eparchie, od roku 2010 okružním protopresbyterem (arciděkanem) pro Liberecký kraj. Od roku 2008 jsem si nejprve v rámci Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity a následně HTF UK v Praze doplnil theologické vzdělání v oboru pravoslavná theologie. V současné době se připravuji k SZZK (květen 2012) a následnému rigoróznímu řízení. Jsem ženatý, mám tři syny. Od roku 2008 zároveň pracuji na částečný úvazek jako terénní, kontaktní a poradenský pracovník pro uživatele drog v K-centru White Light I. v Rumburku. Publikoval jsem (zejména Hlas pravoslaví, oficiální čtrnáctideník pravoslavné církve), na některých vydáních jsem se podílel korekturně (Orthodox Revue, Velký kajícný kánon svatého Ondřeje Krétského, Rukověť posvátných obřadů pravoslavné církve), podílel jsem se na několika dokumentárních filmech ( Stavitel chrámů o archim. Andreji Kolomackém, Svatý Serafím Sarovský v rámci seriálu Světci a svědci, režie M.Kabošová). V prosinci 2007 jsem při pracovním pobytu v Moskvě přednášel o archim. Andreji Kolomackém, spolupracoval jsem na shromažďování archivních materiálů o ruské emigraci s časopisem ruské zahraniční církve Православная Рус a internetovým projektem Narod.zarubezhje.ru. V únoru 2010 jsem spoluorganizoval mezinárodní konferenci o ruské meziválečné emigraci v Československu v Ruském kulturním centru v Praze. V rámci theologických studií se specialisuji na moderní dějiny křesťanského východu a misiologii (magisterská práce Pravoslaví v Austrálii, Oceánii a Antarktidě ). Překládám z řečtiny a církevní slovanštiny (návrhy znění českého Žaltáře). V roce 1996 jsem krátce pobýval v monastýru v Řecku, zúčastnil jsem se studijních cest do Řecka, na Ukrajinu, do Egypta, Izraele a do Ruska. Kontakt: mgr. V.A.Drda, Strážný vrch 88, Rumburk, tel

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni Církve a sekty Náboženství na mapě světa i mimo ni Důvody zájmu z o tuto oblast 20. století dobou poklesu zájmu z o náboženství,, nábon boženství se ztrácelo z veřejn ejného prostoru: sekularizace, indiference,

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Současná religiozita Její sociální a kulturní kořeny, faktografický přehled a perspektivy Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Současná religiozita Sekty a nová náboženská hnutí Náboženská mapa současného světa Vývoj náboženských směrů v ČR Název 1991 2001 bez vyznání 4 000 000 6 000 000 nevyjádřili se 1 800 000 950 000 katolíci

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. náboženství ETNICKÁ N. HINDUISMUS JUDAISMUS BUDDHISMUS KŘESŤANSTVÍ ISLÁM vznik doba vznik místo SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ religionistika = teologie =. Uveď příklady : N. - pravěká. - starověká... - středověká. - novověká... N. snaha o pochopení světa :...., smyslu života..., snaha vyrovnat se s minulostí,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více