Listopad číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus"

Transkript

1 Listopad číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy hlavně s tím, ţe se blíţilo čtvrtletí, a tak jsme všichni doháněli, co se dalo, proto se vydání druhého čísla mírně opozdilo. Protoţe nejsme profesionálové, tak nás snad omluvíte. Dobrá práce se podařila, snaha se změnila ve skutek a my Vám můţeme nabídnout několik stran zajímavých článků, fotografií, nějakou vlastní tvorbu a taky soutěţní fotografii. Chtěla bych Vám za své autory popřát mnoho zábavy a příjemného počtení. Své redakční radě děkuji za příspěvky a za snahu. Také bych v tomto čísle velmi ráda poděkovala Martinu Pekárovi ze třídy ND4 za vytvoření nápisu pro název našeho časopisu, Dominiku Hessovi ze třídy ND4 za článek a fotky z Ameriky a Pavlu Jančíkovi ze třídy ME3 za článek o Pitbikeu. Příští číslo vyjde aţ v lednu 2011, ale nebojte se, bude to novoroční dvojčíslo, takţe se budeme snaţit Vám přinést dvojnásobek čtení. Pokud byste Vy sami chtěli přispět, můţete mě kontaktovat na ové adrese: popř. mi své příspěvky předejte osobně. V tomto čísla bych Vám chtěla navrhnout, abyste si vy sami řekli, co Vás zajímá, v současné chvíli mám šikovné autory, kteří se snaţí vyhovět, takţe pokud máte nějaké téma, které by Vás zaujalo, rovněţ pište. Budu se těšit i na případné ohlasy. Zatím se mi doneslo, ţe se časopis líbí ohlasy byly jak přímo od ţáků, tak od vnější veřejnosti, za coţ děkuji. L:-) 2

3 Obsah Světová náboženství... 4 Židovská víra... 4 Křesťanství... 6 Islám... 7 Buddhismus... 8 Hinduismus... 9 Evropská unie...11 Egypt USA USA Florida Vynálezy Rozhovor s Ondřejem Samkem Airsoft Pitbike The Residents Vlastní tvorba Básně a povídky Narae internetové stránky Narae kresba Fotosoutěž Redakční rada: Taurus fotografka, autorka článků, kvízů (zkrátka všestranná) Cantam autorka článků Lukáš autor fantazy románu Narae, autor kreseb xfull autor povídek a básní Лукаш Ридл autor článků o sportu Ondra autor kreseb Anič autorka článků Sherlock autor článků o kapelách a zpěvácích L:-) korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba 3

4 Světová náboženství Pojem náboţenství v sobě skrývá různé soustavy symbolů, představ a modliteb (či obětin), které vyjadřují nějaký vztah k různým boţstvům. Kaţdé náboţenství má svá pravidla, rituály a představu o tom, jak daný bůh (či bohové) vypadá, kde sídlí a jaké lidské chování vyţaduje. S náboţenstvím je spjat určitý rituál či bohosluţba, obojí je vázáno na konkrétní místo, kde probíhá, na osoby, které tento rituál či bohosluţbu provádějí, a na určitý čas tj. na období svátků, které se v daném náboţenství slaví. Naše kultura vesměs vnímá náboţenství jako vztah člověka k bohu či bohům, v minulosti tomu tak ale nebylo. Lidé často věřili v bytosti přírodní, popř. uctívali zvířata, přírodní jevy a úkazy. První projevy náboţenství se objevují jiţ v pravěku, kdy lidé věřili v posmrtný ţivot, uctívali své mrtvé a pohřbívali je. Pravěcí lidé se smrti obávali a zároveň věřili, ţe mrtvý člověk se můţe navrátit mezi ţivé tj. můţe je přijít strašit, a tak své mrtvé pohřbívali do jeskyní, kde pak vytvořili zával, aby mrtví nemohli ven ale to je jen jeden ze způsobů. Později společnost uznávala tzv. kmenové náboţenství, šlo o kulturní a společenskou záleţitost, z níţ se později vydělují sloţky kulturní: tanec, vyprávění, malby, sošky bohů apod. Kmenová náboţenství byla uzavřená v daném kolektivu, lidé se uţ rodili do dané víry. Náboţenství, která známe dnes, se označují jako náboţenství historická a to podle toho, ţe byla zaloţena, nevznikla přirozeně patří sem křesťanství, islám buddhismus, hinduismus a mnohá další. Náboţenství lze také dělit na monoteistická (vyznávají jednoho boha) a polyteistická (vyznávají více bohů). Mezi monoteistická patří právě např. křesťanství. K polyteistickým řadíme např. hinduismus. Rozhodla jsem se Vám ukázat pět dle mého nejznámějších a v historii nejvýznamnějších náboţenství. 1. Ţidovská víra a Ţidé Ţidé obývali oblast Izraele a Palestiny, jsou také označováni jako Synové Izraele nebo Izraelité, ale pouţívá se pro ně také označení Hebrejové (podle jejich jazyka). Nejstarší zmínky o Ţidech spadají cca do 2. tis. př. n. l., jedná se nejen o etnickou, ale také o náboţenskou skupinu. Pokud píšeme slovo Ţid (tedy s velkým Ţ), pak je tímto označen příslušník ţidovského národa, slovem ţid (tedy s malým ţ) je Davidova hvězda 4

5 označen ten, kdo vyznává dané náboţenství, ale nutně nemusí být příslušník tohoto národa. V minulosti byli Ţidé často osočováni z různých zlých věcí např. ve středověku, kdyţ vypukl mor, stávali se častými oběťmi útoků, protoţe lidé je obviňovali, ţe za mor mohou oni (např. tím, ţe údajně otrávili vodu ve studni). Ačkoli vynikali svými lékařskými a obchodnickými schopnostmi, nebyli oblíbení zejména proto, ţe tehdejší (v Evropě převáţně křesťanské) obyvatelstvo je vinilo z ukřiţování Jeţíše Krista, také nebyla oblíbena lichva, kterou křesťané odmítali. Panovníci často pořádali hony na Ţidy, kterým se říká pogrom jde o celkové rabování ţidovských čtvrtí. Známé je také zacházení se Ţidy během fašismu Ţidé byli od běţného obyvatelstva odlišování tzv. Davidovou hvězdou (ţlutá, šesticípá), kterou museli mít přišitu viditelně na oděvu, nesměli zastávat významné pozice apod., mnoho Ţidů pak skončilo v koncentračních a vyhlazovacích táborech. První definice Ţidů na základě jejich rasy byla stanovena právě v nacistickém Německu v tzv. norimberských zákonech, tyto zákony jako Ţida označovaly kaţdého, kdo měl oba rodiče Ţidy. Ten, kdo měl pouze jednoho rodiče Ţida, byl povaţován za míšence prvního stupně a člověk, který měl ţidovského jednoho prarodiče, pak za míšence druhého stupně. Významnými ţidovskými stavbami jsou synagogy, coţ jsou modlitebny, které však mohou mít také funkci školy. Ţidovská víra je označována jako judaismus. Učenci, kteří se starají o náboţenské obřady, vzdělání, dodrţování tradic apod. se nazývají rabíni. Za posvátné spisy judaismu jsou označovány Tanach (křesťany nazývaná jako Starý zákon) a Tóra (hebrejsky znamená zákon), jejímţ základem je Pentateuch (= Pět knih Mojţíšových). Ţidé vycházejí ze Starého zákona, ale Nový zákon neuznávají. V Hranicích máme také synagogu na obrázku je vyfocen průchod u synagogy (synagoga stojí z tohoto pohledu vpravo). Autorka fota: Taurus Ţidovská víra je monoteistická. Boţí jméno v judaismu je povaţováno za jednu z nejposvátnějších věcí, nemělo by se tedy vyslovovati nadarmo (tj. říkat je v hněvu nebo nevhodné situaci). 5

6 2. Křesťanství Křesťanství je stejně jako judaismus náboţenství monoteistické, soustřeďuje se kolem osoby Jeţíše Krista, který je označován jako Mesiáš, tj. Spasitel světa, Boţí syn. Toto náboţenství se rozšířilo i v antickém Římě nejprve u chudiny (hledala naději alespoň v posmrtném ţivotě), pak také u bohatších vrstev. Křesťané byli pronásledování známými pronásledovateli jsou např. římští císaři Nero a Dioklecián. V Římě toto náboţenství povolil aţ císař Konstantin Veliký, který r. 313 n. l. vydal tzv. edikt milánský, v němţ zrovnoprávňuje křesťanství s římským polyteismem. Ve středověku se však úloha tohoto náboţenství obrátila a to především kvůli církvi, která bohatla. Nechvalně známé jsou kříţové výpravy proti nevěřícím či čarodějnické procesy a inkviziční soudy. O nápravu církve se pokoušel např. John Wicliffe, Jan Hus, Martin Luther. Základní knihou křesťanství je Bible, která je rozdělena na Starý a Nový zákon. Označuje se také jako Písmo svaté, Slovo Boţí apod. Základ Starého zákona tvoří (stejně jako Katolický kostel v Ludgeřovicích u Ostravy. Foto: Jiří Volejník u judaismu) Pentateuch, Nový zákon se opírá o čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo). Bible končí tzv. Apokalypsou (známá rovněţ jako Zjevení Janovo), která popisuje konec světa a Poslední soud. Základním zákonem je Desatero, lidé jej získali na hoře Sinaj, kdy ho Bůh nadiktoval Mojţíšovi. Křesťanem se člověk nerodí, je za něj označen aţ po křtu, coţ je vnímáno jako osobní přijetí víry, jeho cílem je očištění od prvotního hříchu (ten spáchali Adam a Eva). Po křtu člověk přijímá Boha. Bůh je chápán jako tzv. trojjediný, tj. existuje ve třech osobách: jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý ti sdílejí jediné boţství. Symbolem křesťanů je kříţ představuje ukřiţování Jeţíše Krista, který se pro nás obětoval, aby vykoupil naše hříchy. Starým symbolem je ryba to proto, ţe řecké slovo 6

7 ichthys (= ryba) tvoří spojení Iésús Christos Theú hyios Sótér = Jeţíš Kristus, Syn Boţí, Spasitel. Méně známým symbolem jsou řecká písmena alfa a omega, tj. začátek i konec je k nim přirovnáván Kristus. Existují však také další symboly: beránek, kalich apod. Hlavní postavou je Jeţíš Kristus pocházející z Nazaretu. Jeho přívrţencům se říká apoštolové, jádro tvoří dvanáct učedníků. Po Jeţíšově smrti hlásají víru a tvoří základ pro křesťanské hnutí. Křesťanství má několik odnoţí, nejsilnější skupinu tvoří víra katolická, je nejstarší, uznává jako zástupce Boha na zemi papeţe, který sídlí ve Vatikánu. Za další odnoţe se pak povaţují pravoslavná církev, husitská církev, jednota bratrská apod. 3. Islám Islám je rovněţ monoteistické náboţenství. Je zaloţeno na učení proroka Muhammada (či Mohameda), který vystupoval v 7. století. Slovo islám bychom mohli přeloţit jako odevzdání se Bohu. Stoupenci islámu se označují jako muslimové, bůh se nazývá Alláh. Islám je po křesťanství druhé nejpočetněji zastoupené náboţenství. Mešita. Foto: Jiří Volejník Svatou knihou je Korán. Muslimové věří, ţe Korán je přímo od Boha, ten jej přes archanděla Gabriela (zároveň křesťanská postava) vyjevil právě Muhammadovi. Neví se přesně, zda Muhammad Korán zapsal, a tak se předpokládá, ţe se zpočátku šířil ústně. Oficiální písemná verze vzniká zřejmě aţ r. 656 n. l., tj. aţ po Muhammadově smrti. Muhammad není pokládán za zakladatele nového náboţenství, ale za jakéhosi reformátora původní víry Abraháma a Mojţíše (oba se objevují zároveň i v judaismu a křesťanství). 7

8 Islám obsahuje mnoho praktik, ale za základ je povaţováno tzv. pět pilířů islámu, coţ jsou povinnosti kaţdého muslima, kam patří např. pravidla ohledně modliteb či dţihád, tj. povinnost muslimů usilovat o šíření islámu a jeho obranu. Dţihád je také znám pod názvem svatá válka. Významným městem je Mekka, kam by měl kaţdý muslim alespoň jednou za ţivot vykonat pouť. V rámci této víry je povoleno mnohoţenství, ale pozor: kaţdý muţ by měl mít jen tolik manţelek, kolik je schopen uţivit. Chrámům se říká mešity, u nich stojí vysoké věţe tzv. minarety. Muslimové se modlí pětkrát denně. Mešita. Foto: Jiří Volejník Největším svátkem pro všechny muslimy je ramadán, coţ je devátý měsíc v muslimském kalendáři. Během tohoto měsíce podle legend obdrţel Muhammad první boţí zjevení. Muslimové v tomto měsíce drţí půst, aby se více přiblíţili duchovní podstatě islámu. Během ramadánu musí kaţdý dospělý muslim od úsvitu do západu slunce dodrţovat přísný půst, tj. nejí, nepije (toleruje se ale čistá voda, tu pít mohou), nekouří, neţvýká a nemá sex. Během ramadánu mohou v průběhu dne jíst malé děti, těhotné i kojící ţeny a staří či nemocní lidé. 4. Buddhismus Buddhismus není jen náboţenství, můţeme jej chápat také jako filozofický směr. Objevuje se zřejmě v 5. stol. př. n. l. v Indii. V Indii vzniká i hinduismus, který je starší neţ buddhismus. Zakladatelem je Gautama Buddha, z jehoţ ţivota neexistují písemné záznamy, byly sepsány aţ po jeho smrti, ale můţeme předpokládat, ţe jsou velmi blízké původnímu Buddhovu učení. Základem jeho učení je přemýšlení o koloběhu zrození a smrti a snaha vykoupit lidi z utrpení. Za základ filozofie buddhismu chápeme tzv. čtyři 8

9 vznešené pravdy: 1. existuje utrpení, 2. existuje příčina utrpení, 3. utrpení je moţné ukončit, 4. existuje cesta vedoucí k zániku utrpení. Stoupenci buddhismu nesmí zabít či zranit ţivou bytost, nesmějí krást a nesprávně se sexuálně chovat, nesmějí lhát či pomlouvat a rovněţ nesmějí uţívat omamné prostředky. Buddhismus je náboţenství zaloţené na postoji k duši člověka tvrdí totiţ, ţe s tělem se rodí i jeho duše, která po smrti neodchází, přetrvává. Základní filozofickou myšlenkou je ta, kdy Buddha tvrdí, ţe veškeré problémy světa jsou dány pouze tím, ţe člověk své potřeby mění na chtíče a to proto, ţe své potřeby nepřekonává, ale uspokojuje je. V tomto bodě vzniká zlo. Za chtíče se povaţuje např. touha po majetku. Důleţité je vytvořit si pocit blaţenosti tzv. nirvánu. Člověk můţe nirvány dosáhnout tím, ţe potlačí své chtíče a bude se chovat zdrţenlivě. V důsledku muslimského vpádu do Indie byla ztracena většina textů tohoto náboţenství. Buddhismus proto vykonával pouti do různých oblastí (např. i Číny, Tibetu). V současnosti buddhismus po světě šíří dalajlama, tj. skutečný duchovní činitel. Dosud jich bylo čtrnáct. Dalajláma je funkce, ale člověk se jím nerodí a není jim ani volen, hledá se podle převtělení (pomocí různých přírodních úkazů). Místním kněţím se říká pančasalanové. Buddhismus není jednotný, dělí se na několik duchovních principů: hínajána Buddhovo učení je chápáno jako systém mravních pravidel; mahájána Buddhovo učení je chápáno mravně i náboţensky; lámaismus hlavně na území Tibetu, hlavní myšlenkou je nezabít nic ţivého. 5. Hinduismus V Evropě uţívaným pojmem hinduismus označujeme tradiční indický filozofický a náboţenský směr. Název pochází ze jména řeky Indus. Slovem hindu označovali totiţ Peršané (muslimové) nemuslimské obyvatelstvo, ţijící za řekou Indus. My chápeme slovo hindu asi jako slovo pohan v předkřesťanských zemích. V pravém slova smyslu hinduismus není náboţenství, přesněji bychom řekli, ţe jde o sociální systém s prvky náboţenství, který zahrnuje normy společenské i právní. Hinduismus vzniká okolo 1. tis. př. n. l. a rozvíjel se údajně z tzv. védského náboţenství, jeţ se zaměřovalo na přírodní síly (oheň aj.). Později (asi v 8. stol. př. n. l.) se hinduismus inspiruje v rituálech, které prováděli bráhmani. Kolem r př. n. l. vznikají tzv. upanišady, to jsou staroindická náboţensko-filozofická díla. Původně jich bylo asi 1130, dodnes se jich dochovalo přibliţně 220 a jejich hlavním tématem je spojení člověka s nejvyšším principem toho lze dosáhnout pomocí meditace či skutků. Základním textem je Píseň o stvoření světa tj. na počátku nebylo nic, pak vznikla voda (zde je voda chápána jako chaos). Důvod proč svět vznikl, byla dle hinduismu touha, ale samotný proces vzniku my pochopit nemůţeme. Důleţitou myšlenkou je reinkarnace (objevuje se v upanišadách) tj. lidská duše se po smrti těla opět narodí a to do těla jiného, to v jakém těle bude, určuje tzv. karmanový zákon, tj. zákon hodnotící činy člověka. Pokud člověk v minulém ţivotě jednal dobře, 9

10 narodí se v dobrém těle. Člověk se z koloběhu reinkarnace vysvobodí jen dosaţením mókši, coţ není v hinduismu smrt, ale jakési spasení. Společnost je uspořádána do varen, ty jsou čtyři (1. kněţí, 2. válečníci a panovníci, 3. obchodníci, řemeslníci a zemědělci, 4. sluţebníci, resp. my je chápeme jako otroky), člověk se do své varny rodí a v průběhu ţivota nemůţe přestoupit do kasty jiné (dědí se po rodičích). Často bývá pojem varna zaměňován s pojmem kasta kasty jsou podskupiny jednotlivých varen (např. kasta řezbářů, tkalců). Hinduismus je polyteistický směr, i kdyţ ani to není příliš přesné (tuto fámu vytvořili křesťanští jezuité). Většina hinduistů uctívá stejného boha (či bohy) jako jeho rodiče. Většina bohů je spojena s přírodou a jejími jevy. Nejznámějšími bohy jsou asi Višnu a Šiva. Toto náboţenství se vyznačuje vysokou tolerancí. Město Hranice a náboţenství významné památky - Synagoga nyní slouţí jako galerie, byla postavena na počátku 17. století spolu s ţidovskými domy a radnicí. Původní stavba byla dřevěná. Současná synagoga byla postavena roku 1864 mistrem Macherem z Vídně. Za zmínku stojí i fakt, ţe synagoga není orientována k Jeruzalému kvůli velmi stísněným prostorům i okolním stavbám. Směřuje k východu. Bohosluţby v ní byly slouţeny aţ do 2. světové války. Od roku 1943 je aţ dodnes vyuţívána jako muzeum. Příleţitostně se zde konají také koncerty. - Ţidovský hřbitov byl zaloţen v 17. století, neboť v Hranicích ţila početná ţidovská komunita. Nejstarší dochovaný náhrobní kámen pochází cca z roku Během 19. a 20. století sem bylo pohřbeno kolem 1000 ţidů z Hranic, Potštátu, Oder, Nového Jičína, Vsetína či Valašského Meziříčí. - Kostel Stětí sv. Jan Křtitele barokní stavba s červenou fasádou stojí na Masarykově náměstí. Kostel vznikal podle návrhu architekta Grimma z roku Výzdoba pochází především ze 60. a 70. let 18. století. Hlavní oltář zdobí obraz znázorňující stětí sv. Jana Křtitele. Autorem tohoto obrazu je Josef Stern. Kostelní varhany byly zhotoveny Janem Výmolou roku Autorka textu: L:-) 10

11 Evropská unie Je politická a ekonomická unie. VZNIK: v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. ZÁKLADNÍ PRINCIP EU: sdílení některých pravomocí států. CÍL EU: vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování ţivotní úrovně a kvality ţivotního prostředí. Evropská unie má od roku členských států a přibliţně 500 miliónů obyvatel. Členské státy EU jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko. Evropský parlament: je legislativním a kontrolním orgánem Evropské unie. 11

12 Schvaluje sloţení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU. Evropská rada: Evropská rada se skládá z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise. Zasedací sál rady EU Rozhoduje o nejzávaţnějších politických a ekonomických otázkách. OSOBNOSTI: Předseda Evropské komise José Barroso Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek Jean Monnet ( ) jeden ze zakladatelů evropské integrace Robert Schuman ( ) zakladatel evropské integrace Autorka textu: Taurus Zdroj: wikipedia 12

13 Egypt Připravila jsem si pro Vás článek o Egyptu, doufám, ţe se Vám bude líbit. Egypt vznikl přibliţně kolem roku 3500 př. n. l., ale egyptologové a archeologové se stále dohadují, zda je to pravda. Podle některých egyptologů byl kolem roku 3000 př. n. l. Dolní Egypt a Horní Egypt sjednocen králem Menim. Meni byl povaţován za zakladatele I. dynastie a stal se i prvním vládcem obou zemí, Horního a Dolního Egypta. Egypt můţeme tudíţ rozdělit na vlády celkem třiceti dynastií a těchto třicet dynastií můţeme zařadit do 4 říší. Zde Vám uvádím krátký přehled panovníků podle P. Vandenberga (r. 1973): Říše, dynastie: Vznik: V letech: Stará říše 1. a 2. dynastie Královské hroby v př. n. l. Abydu 3. dynastie Džoserova stupňovitá př. n. l. pyramida v Sakkáře 4. dynastie Pyramidy v Gíze př. n. l. 5. dynastie Pyramidy v Abúsíru př. n. l. 6. dynastie Pyramidy v Sakkáře př. n. l. 7. aţ 10. dynastie př. n. l. Střední říše 11. dynastie př. n. l. 12. dynastie př. n. l. 13. dynastie Rozpad říše př. n. l. 14. aţ 16. dynastie Vpád Hyksosů př. n. l. 17. dynastie Vyhnání Hyksosů př. n. l. Nová říše 18. dynastie př. n. l. 19. a20. dynastie př. n. l. 21. aţ 24. dynastie př. n. l. Pozdní doba 25. dynastie Etiopská nadvláda př. n. l. 26. dynastie Dobytí Egypta př. n. l. perským králem Kámbýsém 27. dynastie Perská nadvláda př. n. l. 28. aţ 30. dynastie 332 př. n. l.? 13

14 Podívejme se na pár nejznámějších panovníků starého Egypta. Určitě jsme všichni slyšeli o Kleopatře, ale připomeňme si ji aspoň krátce Příběh o Kleopatře Kleopatra byla dcerou řeckého krále Ptolemaia XII. Přestože byla původem Řekyně, vládla Egyptu společně se svým bratrem Ptolemaiem. Sběr obilí. Fotoarchiv Lucie Štrajtové Nějakou dobu se v Egypě zdržoval Gaius Julius Caesar. Podle některých pramenů Kleopatra poprosila služebného, aby ji zabalil do koberce a odnesl za Caesarem. Brzy se do sebe Kleopatra a Caesar zamilovali a měli spolu syna Ptolemaia Caesara, taky nazvaného jako Caesarion. Gaius Julius Caesar se na jaře roku 44 př. n. l. chystal do války s Partýskou říší, ale cestou byl zavražděn svými senátory. Později se Kleopatra zamilovala do Marka Antonia a porodila mu dvojčata. Jednoho dne přijel do Alexandrie Octavius, nepřítel Marca Antonia. Antonius si myslel, že Kleopatra se spikla s Octaviem a chtěl ji zabít. Kleopatra byla ale chytrá a poslala mu dopis o své sebevraždě. Když to Antonius uslyšel, probodl se. Přežil, a tak ho Kleopatra nechala dovést k sobě do památníku. Antonius však zemřel dřív, než k památníku dorazil Octavius. Kleopatra se chtěla také probodnout, ale vojáci ji v tom zabránili a odvedli ji pryč. Kleopatra slíbila, co mohla, ale pod podmínkou, že se smí podívat naposledy do památníku. Mezitím nechala napsat zelináři o košík fíků, propustila všechny své služebné až na dva nejvěrnější. To už ale Octavianovi všechno došlo a vydal se s vojáky za Kleopatrou. Bylo už pozdě. Kleopatra byla mrtvá i se svými dvěma služebnými. Pravděpodobně se nechaly uštknout hadem 14

15 Tutanchamon a nalezení jeho hrobu Dalším známým panovníkem je Tutanchamon. Tutanchamona můžeme zařadit do 18. dynastie a je podle některých zdrojů synem Amenhotepa IV. a jeho vedlejší ženy. Tutanchamon vládl Egyptu pouhých devět let a stal se nejznámějším panovníkem starého Egypta. Nechal si vystavět hrob v Údolí králů. Jeho ženou byla Anchesenamon. Tutanchamon však zemřel dřív, než byl jeho hrob dokončen. Údajně podle nejnovějších pramenů byla nalezeno v jeho hrobce i mumie jeho ženy a ještě nenarozeného dítěte Za nalezení Tutanchamonova hrobu vděčíme Howardu Carterovi. Samotný nález a otevření hrobky (26. listopad 1922) trval bez dvou dnů měsíc. Za prvními kamennými dveřmi se objevily druhé dveře. Zkusil jsem pokus se svíčkou. Zvětšoval jsem díru ve dveřích, zatímco mí Faraon a jeho žena. Fotoarchiv Lucie Štrajtové vrstevníci: lord Carnarvon, lady Evelyn a Callender, můj asistent, stáli vedle mě. Viděl jsem úţasné věci socha krále, převrţené vozy, zlatý trůn To byla pouze předsíň, popisuje Howard Carter. Při oficiálním otevření hrobky bylo dvacet lidí, z toho třináct lidí brzy zemřelo. Byla to tzv. kletba faraonů? Jistě by se našla spousta dalších známých panovníků, ale nebudeme se jimi zabývat. Raději si povězme něco o bozích starého Egypta. Znáte některé egyptské bohy? 15

16 Egyptské boje. Fotoarchiv Lucie Štrajtové Abychom pochopili báje a pověsti starého Egypta, zde je několik nejznámějších bohů: AMON bůh Slunce, Théb a král bohů SOBEK bůh vod a úrodnosti země ESET bohyně nebe, manţelka boha Usira HATHOR bohyně nebe, lásky, radosti, ochránkyně ţen a zemřelých HOR bůh nebe a světla SACHMET bohyně války SUTEH bůh pouště, moří a bouří THOVT bůh moudrosti, učenosti, písma, lékařství, USIR bůh zemřelých, vládce podsvětí Oběť bohu Slunce. Fotoarchiv Lucie Štrajtové (pověst) : Teď si povíme nějakou báji Zaloţení města krokodýlů V dávných dobách, kdy bohové pobývali mezi lidmi, byla země Ta-meri rozdělena na To Mehu a To Šema (Dolní a Horní Egypt). Bůh Hor převzal od boha Sutecha vládu nad Egyptem, a sám se ho vzdal, aby Egyptu mohl vládnout člověk, král Meni. 16

17 Meni musel nejdříve bojovat se spoustou nepřátel Jednou král Meni lovil se svými psy poblíž Fajjúmské oázy. Toho dne neměl štěstí a usedl do stínu palem. Tehdy Sutechův duch vstoupil do srdcí královských psů, kteří začali na krále vztekle vrčet. Meni jim nevěnoval pozornost. Po chvíli se zvedl a šel je uklidnit, ale vůdce smečky se na krále vrhl a po něm i zbytek psů. Meni utíkal do vody. Uviděl krokodýla a začal se modlit k bohu, aby se nic nestalo. Krokodýl ho nakonec dovezl na druhý břeh. Meni vzdal v zámku velikou oběť bohu Sobekovi a v okolí oázy nechal kopat základy nového města krokodýlů Šedet, taky označováno jako Krokodilopolis. Králův sen Dávno je tomu, co žil a vládl faraon Thutmose, pán Egypta a nositel dvojí koruny. Jako mladík lovil divokou zvěř na poušti, štval gazely a pronásledoval lvy. Dokázal pravou rukou řídit vůz a zároveň střílet šípy. Za denního světla přicházel Thutmose ke Sfinze a schoulil se do stínu mezi tlapy sochy. Jednoho dne bylo nesnesitelné vedro. Mladý Thutmose se uchýlil na kámen do stínu a usnul. Ve spánku se mu zdál sen. Zdálo se mu, že Sfinga ožívá a mluvila k němu. Můj synu, jsem tvůj otec. Jsem Slunce, jemuţ jsou podrobeny všechny země a skrze mne přijde egyptské království i k tobě. Ty, můj synu, usedneš na trůn. Má tvář a srdce bude při tobě, pokud vykonáš to, co od tebe ţádám. Vidíš, ţe písek, ve kterém zůstávám, mne pohřbívá. Pomoz mi! Thutmose chtěl odpovědět, jenže v tu chvíli se probudil. Nevěděl, jestli to byla skutečnost, ale prosba pronikla hluboko k srdci. Thutmose shromáždil otroky a začali odhazovat tuny písku, pod nimiž byla Sfinga pohřbená. Přišel den, kdy byla Sfinga vyproštěna z písku a bůh svůj slib splnil. Z Thutmoseho se stal faraon Egypta, který vládl pod jménem Mencheprure. Pyramidy Určitě jsme všichni slyšeli o pyramidách v Gíze, kousek od Káhiry. Na Vítské plošině stojí tři významné pyramidy i s vedlejšími pyramidami. Nejvyšší z nich je Chufuova (Cheopsova) pyramida, která v současnosti měří asi 137,5m. Další pyramidou v Gíze je Rachefova a poslední se nazývá Menkaureova. 17

18 Podle nejnovějších poznatků ze dne byl nalezen rozsáhlý jeskynní komplex pod pyramidami v Gíze. Andrew Collins (archeolog a historik) sdělil, ţe v podzemí našli kolonie netopýrů a jedovatých pavouků tzv. bílá vdova. Kdyţ uţ jsem u těch pyramid, tak si povíme něco o pohřbívání mrtvých ve starém Egyptě a to podle Hérodota. Pyramidy (nahoře pyramida v Sakkáře, dole Cheopsova pyramida). Fotoarchiv Lucie Štrajtové Podle Hérodota byly tři druhy mumifikace: 1. nejdraţší mumifikace: byla nejtěţší. Musel se odstranit mozek a všechny orgány. Tělo pak bylo vyplněno pryskyřicí a naloţeno na sedmdesát dnů do natronu prostřední způsob: byl o něco lehčí. Tělo se nerozřezávalo, ale naplnilo se klystýrem z cedrového oleje a mrtvý byl poté naloţen na sedmdesát dní do natronu. Po několika dnech se olej vypustil z těla a mrtvola byla připravena. 3. nejjednodušší způsob: byl pro nemajetné, kdy byla mrtvola vyčištěna projímadlem, byla nasolena a nakonec uloţena na sedmdesát dní do natronu. Poté se odevzdala příbuzným. U vyšších vrstev se pak mrtvola naloţila na loď, která plula po Nilu aţ k hrobu. Zde nastal pohřební rituál, kde se dávalo mrtvému do hrobu jídlo, sochy a jiné věci, které by mohl v příštím ţivotě potřebovat Egypťané totiţ věřili na posmrtný ţivot. Autorka článku: Cantam 1 Natron je směs uhličitanu sodného, asi 17 % zaţívací sody spolu s malým mnoţstvím NaCl a sodíkového sulfátu. Natron je bílý, pokud je čistý, je-li smíchán s nečistotami, mění barvu na šedou nebo ţlutou. pozn. redakce (překlad z angličtiny) 18

19 USA a Florida International drive turistické ulice s mnoha obchody a atrakcemi USA USA jsou tvořeny 52 státy a zabírají rozlohu km². Jsou třetím největším státem a zároveň nejlidnatější zemí na světě s počtem obyvatel. USA je prezidentská federativní republika. Na prezidentském postu se vystřídalo mnoţství osob, celkový počet je 44 prezidentů. Mezi nejznámější patří například Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, George W. Bush a současný prezident Barack Obama. Oficiální měna je americky dollar, který za posledních pár let cenově značně kles. 19

20 Florida Nyní bych chtěl mluvit o státu Florida, která je nazývána také jako Sluneční země. Florida leţí na jihu Spojených států. Rozloha tohoto státu je km² s počtem obyvatel V USA má kaţdý stát v čele svého guvernéra. Floridu zastupuje Charlie Crist, jehoţ hlavním úkolem je dohlíţet na rozvoj státu. Hlavním městem je Tallahassee, avšak neznámějším je bezpochyby Miami, coţ je vyhledávané turistické centrum. Tomuto městu dominují především obrovské mrakodrapy, dále můţeme spatřit nemodernější hotely, noční bary a mnoho dalších zajímavých budov a míst. Ţivot je tady velmi rozmanitý, ulice jsou plné nadšených turistů i místních občanů. Bohuţel je tento poloostrov často suţovaný hurikány, které tu působí velké škody a ztráty na lidských ţivotech. Sezona tu bývá od března do prosince, kdy je teplota kolem 30 stupňů. V létě přesahují teploměry 35 stupňů, tím pádem i teplota moře je značně vysoká. Tento krásný stát se můţe pochlubit vesmírným střediskem NASA, kde startují raketoplány i menší rakety. Pokud mají návštěvníci štěstí, mohou vidět, jak raketa startuje do vesmíru a následně si projít řadu muzeí a atrakcí. Krokodýlí rezervace 20

21 Nechybí tu oceánské pláţe, ani několik zábavních parků poblíţ Orlanda, například Seeworld, kde můţeme vidět kosatky, delfíny, tučňáky i jiná zvířata. Za zmínku stojí také Universal Orlando Resort, který se chlubí jízdními dráhami vysokými aţ 70 m s maximální rychlosti 100km/h. Nalézá se tu i Walt Disney World, je tvořen ze 4 různých měst: 1. Magic Kingdom 2. Epcot 3. MGM Studios 4. Animal Kingdom Park Pohádkový hrad z Disney Worldu (měto Magic Kingdom) Rodiny s dětmi sem jezdí na týdny, aby si prošli krásu tohoto pohádkového světa. Universal Orlando Resort - zábavní park 21

22 Já jsem měl moţnost tyto zábavní parky, střediska a pláţe navštívit za účelem odborné stáţe, abych si zdokonalil anglický jazyk. Je to velmi nádherný stát. Přál bych kaţdému se podívat do tohoto zcela jiného světa. Park Gatorland žije zde mnoho zvířat, zejména aligátorů Autor článku i fotografií: Dominik Hess, ND4 22

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1205_Staroorientální

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Pracovní sešit mumie - hrobka

Pracovní sešit mumie - hrobka Pracovní sešit mumie - hrobka 2 1. Mumien 1. Pomocí pracovního sešitu nebo slovníku vysvětlete, co rozumíme pod pojmem mumie. 2. V knihách nebo na Internetu vyhledejte, proč Egypťané začali s mumifikací

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více