Listopad číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus"

Transkript

1 Listopad číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy hlavně s tím, ţe se blíţilo čtvrtletí, a tak jsme všichni doháněli, co se dalo, proto se vydání druhého čísla mírně opozdilo. Protoţe nejsme profesionálové, tak nás snad omluvíte. Dobrá práce se podařila, snaha se změnila ve skutek a my Vám můţeme nabídnout několik stran zajímavých článků, fotografií, nějakou vlastní tvorbu a taky soutěţní fotografii. Chtěla bych Vám za své autory popřát mnoho zábavy a příjemného počtení. Své redakční radě děkuji za příspěvky a za snahu. Také bych v tomto čísle velmi ráda poděkovala Martinu Pekárovi ze třídy ND4 za vytvoření nápisu pro název našeho časopisu, Dominiku Hessovi ze třídy ND4 za článek a fotky z Ameriky a Pavlu Jančíkovi ze třídy ME3 za článek o Pitbikeu. Příští číslo vyjde aţ v lednu 2011, ale nebojte se, bude to novoroční dvojčíslo, takţe se budeme snaţit Vám přinést dvojnásobek čtení. Pokud byste Vy sami chtěli přispět, můţete mě kontaktovat na ové adrese: popř. mi své příspěvky předejte osobně. V tomto čísla bych Vám chtěla navrhnout, abyste si vy sami řekli, co Vás zajímá, v současné chvíli mám šikovné autory, kteří se snaţí vyhovět, takţe pokud máte nějaké téma, které by Vás zaujalo, rovněţ pište. Budu se těšit i na případné ohlasy. Zatím se mi doneslo, ţe se časopis líbí ohlasy byly jak přímo od ţáků, tak od vnější veřejnosti, za coţ děkuji. L:-) 2

3 Obsah Světová náboženství... 4 Židovská víra... 4 Křesťanství... 6 Islám... 7 Buddhismus... 8 Hinduismus... 9 Evropská unie...11 Egypt USA USA Florida Vynálezy Rozhovor s Ondřejem Samkem Airsoft Pitbike The Residents Vlastní tvorba Básně a povídky Narae internetové stránky Narae kresba Fotosoutěž Redakční rada: Taurus fotografka, autorka článků, kvízů (zkrátka všestranná) Cantam autorka článků Lukáš autor fantazy románu Narae, autor kreseb xfull autor povídek a básní Лукаш Ридл autor článků o sportu Ondra autor kreseb Anič autorka článků Sherlock autor článků o kapelách a zpěvácích L:-) korektorka textů, autorka úvodníků k článkům a toho, co je třeba 3

4 Světová náboženství Pojem náboţenství v sobě skrývá různé soustavy symbolů, představ a modliteb (či obětin), které vyjadřují nějaký vztah k různým boţstvům. Kaţdé náboţenství má svá pravidla, rituály a představu o tom, jak daný bůh (či bohové) vypadá, kde sídlí a jaké lidské chování vyţaduje. S náboţenstvím je spjat určitý rituál či bohosluţba, obojí je vázáno na konkrétní místo, kde probíhá, na osoby, které tento rituál či bohosluţbu provádějí, a na určitý čas tj. na období svátků, které se v daném náboţenství slaví. Naše kultura vesměs vnímá náboţenství jako vztah člověka k bohu či bohům, v minulosti tomu tak ale nebylo. Lidé často věřili v bytosti přírodní, popř. uctívali zvířata, přírodní jevy a úkazy. První projevy náboţenství se objevují jiţ v pravěku, kdy lidé věřili v posmrtný ţivot, uctívali své mrtvé a pohřbívali je. Pravěcí lidé se smrti obávali a zároveň věřili, ţe mrtvý člověk se můţe navrátit mezi ţivé tj. můţe je přijít strašit, a tak své mrtvé pohřbívali do jeskyní, kde pak vytvořili zával, aby mrtví nemohli ven ale to je jen jeden ze způsobů. Později společnost uznávala tzv. kmenové náboţenství, šlo o kulturní a společenskou záleţitost, z níţ se později vydělují sloţky kulturní: tanec, vyprávění, malby, sošky bohů apod. Kmenová náboţenství byla uzavřená v daném kolektivu, lidé se uţ rodili do dané víry. Náboţenství, která známe dnes, se označují jako náboţenství historická a to podle toho, ţe byla zaloţena, nevznikla přirozeně patří sem křesťanství, islám buddhismus, hinduismus a mnohá další. Náboţenství lze také dělit na monoteistická (vyznávají jednoho boha) a polyteistická (vyznávají více bohů). Mezi monoteistická patří právě např. křesťanství. K polyteistickým řadíme např. hinduismus. Rozhodla jsem se Vám ukázat pět dle mého nejznámějších a v historii nejvýznamnějších náboţenství. 1. Ţidovská víra a Ţidé Ţidé obývali oblast Izraele a Palestiny, jsou také označováni jako Synové Izraele nebo Izraelité, ale pouţívá se pro ně také označení Hebrejové (podle jejich jazyka). Nejstarší zmínky o Ţidech spadají cca do 2. tis. př. n. l., jedná se nejen o etnickou, ale také o náboţenskou skupinu. Pokud píšeme slovo Ţid (tedy s velkým Ţ), pak je tímto označen příslušník ţidovského národa, slovem ţid (tedy s malým ţ) je Davidova hvězda 4

5 označen ten, kdo vyznává dané náboţenství, ale nutně nemusí být příslušník tohoto národa. V minulosti byli Ţidé často osočováni z různých zlých věcí např. ve středověku, kdyţ vypukl mor, stávali se častými oběťmi útoků, protoţe lidé je obviňovali, ţe za mor mohou oni (např. tím, ţe údajně otrávili vodu ve studni). Ačkoli vynikali svými lékařskými a obchodnickými schopnostmi, nebyli oblíbení zejména proto, ţe tehdejší (v Evropě převáţně křesťanské) obyvatelstvo je vinilo z ukřiţování Jeţíše Krista, také nebyla oblíbena lichva, kterou křesťané odmítali. Panovníci často pořádali hony na Ţidy, kterým se říká pogrom jde o celkové rabování ţidovských čtvrtí. Známé je také zacházení se Ţidy během fašismu Ţidé byli od běţného obyvatelstva odlišování tzv. Davidovou hvězdou (ţlutá, šesticípá), kterou museli mít přišitu viditelně na oděvu, nesměli zastávat významné pozice apod., mnoho Ţidů pak skončilo v koncentračních a vyhlazovacích táborech. První definice Ţidů na základě jejich rasy byla stanovena právě v nacistickém Německu v tzv. norimberských zákonech, tyto zákony jako Ţida označovaly kaţdého, kdo měl oba rodiče Ţidy. Ten, kdo měl pouze jednoho rodiče Ţida, byl povaţován za míšence prvního stupně a člověk, který měl ţidovského jednoho prarodiče, pak za míšence druhého stupně. Významnými ţidovskými stavbami jsou synagogy, coţ jsou modlitebny, které však mohou mít také funkci školy. Ţidovská víra je označována jako judaismus. Učenci, kteří se starají o náboţenské obřady, vzdělání, dodrţování tradic apod. se nazývají rabíni. Za posvátné spisy judaismu jsou označovány Tanach (křesťany nazývaná jako Starý zákon) a Tóra (hebrejsky znamená zákon), jejímţ základem je Pentateuch (= Pět knih Mojţíšových). Ţidé vycházejí ze Starého zákona, ale Nový zákon neuznávají. V Hranicích máme také synagogu na obrázku je vyfocen průchod u synagogy (synagoga stojí z tohoto pohledu vpravo). Autorka fota: Taurus Ţidovská víra je monoteistická. Boţí jméno v judaismu je povaţováno za jednu z nejposvátnějších věcí, nemělo by se tedy vyslovovati nadarmo (tj. říkat je v hněvu nebo nevhodné situaci). 5

6 2. Křesťanství Křesťanství je stejně jako judaismus náboţenství monoteistické, soustřeďuje se kolem osoby Jeţíše Krista, který je označován jako Mesiáš, tj. Spasitel světa, Boţí syn. Toto náboţenství se rozšířilo i v antickém Římě nejprve u chudiny (hledala naději alespoň v posmrtném ţivotě), pak také u bohatších vrstev. Křesťané byli pronásledování známými pronásledovateli jsou např. římští císaři Nero a Dioklecián. V Římě toto náboţenství povolil aţ císař Konstantin Veliký, který r. 313 n. l. vydal tzv. edikt milánský, v němţ zrovnoprávňuje křesťanství s římským polyteismem. Ve středověku se však úloha tohoto náboţenství obrátila a to především kvůli církvi, která bohatla. Nechvalně známé jsou kříţové výpravy proti nevěřícím či čarodějnické procesy a inkviziční soudy. O nápravu církve se pokoušel např. John Wicliffe, Jan Hus, Martin Luther. Základní knihou křesťanství je Bible, která je rozdělena na Starý a Nový zákon. Označuje se také jako Písmo svaté, Slovo Boţí apod. Základ Starého zákona tvoří (stejně jako Katolický kostel v Ludgeřovicích u Ostravy. Foto: Jiří Volejník u judaismu) Pentateuch, Nový zákon se opírá o čtyři evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo). Bible končí tzv. Apokalypsou (známá rovněţ jako Zjevení Janovo), která popisuje konec světa a Poslední soud. Základním zákonem je Desatero, lidé jej získali na hoře Sinaj, kdy ho Bůh nadiktoval Mojţíšovi. Křesťanem se člověk nerodí, je za něj označen aţ po křtu, coţ je vnímáno jako osobní přijetí víry, jeho cílem je očištění od prvotního hříchu (ten spáchali Adam a Eva). Po křtu člověk přijímá Boha. Bůh je chápán jako tzv. trojjediný, tj. existuje ve třech osobách: jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý ti sdílejí jediné boţství. Symbolem křesťanů je kříţ představuje ukřiţování Jeţíše Krista, který se pro nás obětoval, aby vykoupil naše hříchy. Starým symbolem je ryba to proto, ţe řecké slovo 6

7 ichthys (= ryba) tvoří spojení Iésús Christos Theú hyios Sótér = Jeţíš Kristus, Syn Boţí, Spasitel. Méně známým symbolem jsou řecká písmena alfa a omega, tj. začátek i konec je k nim přirovnáván Kristus. Existují však také další symboly: beránek, kalich apod. Hlavní postavou je Jeţíš Kristus pocházející z Nazaretu. Jeho přívrţencům se říká apoštolové, jádro tvoří dvanáct učedníků. Po Jeţíšově smrti hlásají víru a tvoří základ pro křesťanské hnutí. Křesťanství má několik odnoţí, nejsilnější skupinu tvoří víra katolická, je nejstarší, uznává jako zástupce Boha na zemi papeţe, který sídlí ve Vatikánu. Za další odnoţe se pak povaţují pravoslavná církev, husitská církev, jednota bratrská apod. 3. Islám Islám je rovněţ monoteistické náboţenství. Je zaloţeno na učení proroka Muhammada (či Mohameda), který vystupoval v 7. století. Slovo islám bychom mohli přeloţit jako odevzdání se Bohu. Stoupenci islámu se označují jako muslimové, bůh se nazývá Alláh. Islám je po křesťanství druhé nejpočetněji zastoupené náboţenství. Mešita. Foto: Jiří Volejník Svatou knihou je Korán. Muslimové věří, ţe Korán je přímo od Boha, ten jej přes archanděla Gabriela (zároveň křesťanská postava) vyjevil právě Muhammadovi. Neví se přesně, zda Muhammad Korán zapsal, a tak se předpokládá, ţe se zpočátku šířil ústně. Oficiální písemná verze vzniká zřejmě aţ r. 656 n. l., tj. aţ po Muhammadově smrti. Muhammad není pokládán za zakladatele nového náboţenství, ale za jakéhosi reformátora původní víry Abraháma a Mojţíše (oba se objevují zároveň i v judaismu a křesťanství). 7

8 Islám obsahuje mnoho praktik, ale za základ je povaţováno tzv. pět pilířů islámu, coţ jsou povinnosti kaţdého muslima, kam patří např. pravidla ohledně modliteb či dţihád, tj. povinnost muslimů usilovat o šíření islámu a jeho obranu. Dţihád je také znám pod názvem svatá válka. Významným městem je Mekka, kam by měl kaţdý muslim alespoň jednou za ţivot vykonat pouť. V rámci této víry je povoleno mnohoţenství, ale pozor: kaţdý muţ by měl mít jen tolik manţelek, kolik je schopen uţivit. Chrámům se říká mešity, u nich stojí vysoké věţe tzv. minarety. Muslimové se modlí pětkrát denně. Mešita. Foto: Jiří Volejník Největším svátkem pro všechny muslimy je ramadán, coţ je devátý měsíc v muslimském kalendáři. Během tohoto měsíce podle legend obdrţel Muhammad první boţí zjevení. Muslimové v tomto měsíce drţí půst, aby se více přiblíţili duchovní podstatě islámu. Během ramadánu musí kaţdý dospělý muslim od úsvitu do západu slunce dodrţovat přísný půst, tj. nejí, nepije (toleruje se ale čistá voda, tu pít mohou), nekouří, neţvýká a nemá sex. Během ramadánu mohou v průběhu dne jíst malé děti, těhotné i kojící ţeny a staří či nemocní lidé. 4. Buddhismus Buddhismus není jen náboţenství, můţeme jej chápat také jako filozofický směr. Objevuje se zřejmě v 5. stol. př. n. l. v Indii. V Indii vzniká i hinduismus, který je starší neţ buddhismus. Zakladatelem je Gautama Buddha, z jehoţ ţivota neexistují písemné záznamy, byly sepsány aţ po jeho smrti, ale můţeme předpokládat, ţe jsou velmi blízké původnímu Buddhovu učení. Základem jeho učení je přemýšlení o koloběhu zrození a smrti a snaha vykoupit lidi z utrpení. Za základ filozofie buddhismu chápeme tzv. čtyři 8

9 vznešené pravdy: 1. existuje utrpení, 2. existuje příčina utrpení, 3. utrpení je moţné ukončit, 4. existuje cesta vedoucí k zániku utrpení. Stoupenci buddhismu nesmí zabít či zranit ţivou bytost, nesmějí krást a nesprávně se sexuálně chovat, nesmějí lhát či pomlouvat a rovněţ nesmějí uţívat omamné prostředky. Buddhismus je náboţenství zaloţené na postoji k duši člověka tvrdí totiţ, ţe s tělem se rodí i jeho duše, která po smrti neodchází, přetrvává. Základní filozofickou myšlenkou je ta, kdy Buddha tvrdí, ţe veškeré problémy světa jsou dány pouze tím, ţe člověk své potřeby mění na chtíče a to proto, ţe své potřeby nepřekonává, ale uspokojuje je. V tomto bodě vzniká zlo. Za chtíče se povaţuje např. touha po majetku. Důleţité je vytvořit si pocit blaţenosti tzv. nirvánu. Člověk můţe nirvány dosáhnout tím, ţe potlačí své chtíče a bude se chovat zdrţenlivě. V důsledku muslimského vpádu do Indie byla ztracena většina textů tohoto náboţenství. Buddhismus proto vykonával pouti do různých oblastí (např. i Číny, Tibetu). V současnosti buddhismus po světě šíří dalajlama, tj. skutečný duchovní činitel. Dosud jich bylo čtrnáct. Dalajláma je funkce, ale člověk se jím nerodí a není jim ani volen, hledá se podle převtělení (pomocí různých přírodních úkazů). Místním kněţím se říká pančasalanové. Buddhismus není jednotný, dělí se na několik duchovních principů: hínajána Buddhovo učení je chápáno jako systém mravních pravidel; mahájána Buddhovo učení je chápáno mravně i náboţensky; lámaismus hlavně na území Tibetu, hlavní myšlenkou je nezabít nic ţivého. 5. Hinduismus V Evropě uţívaným pojmem hinduismus označujeme tradiční indický filozofický a náboţenský směr. Název pochází ze jména řeky Indus. Slovem hindu označovali totiţ Peršané (muslimové) nemuslimské obyvatelstvo, ţijící za řekou Indus. My chápeme slovo hindu asi jako slovo pohan v předkřesťanských zemích. V pravém slova smyslu hinduismus není náboţenství, přesněji bychom řekli, ţe jde o sociální systém s prvky náboţenství, který zahrnuje normy společenské i právní. Hinduismus vzniká okolo 1. tis. př. n. l. a rozvíjel se údajně z tzv. védského náboţenství, jeţ se zaměřovalo na přírodní síly (oheň aj.). Později (asi v 8. stol. př. n. l.) se hinduismus inspiruje v rituálech, které prováděli bráhmani. Kolem r př. n. l. vznikají tzv. upanišady, to jsou staroindická náboţensko-filozofická díla. Původně jich bylo asi 1130, dodnes se jich dochovalo přibliţně 220 a jejich hlavním tématem je spojení člověka s nejvyšším principem toho lze dosáhnout pomocí meditace či skutků. Základním textem je Píseň o stvoření světa tj. na počátku nebylo nic, pak vznikla voda (zde je voda chápána jako chaos). Důvod proč svět vznikl, byla dle hinduismu touha, ale samotný proces vzniku my pochopit nemůţeme. Důleţitou myšlenkou je reinkarnace (objevuje se v upanišadách) tj. lidská duše se po smrti těla opět narodí a to do těla jiného, to v jakém těle bude, určuje tzv. karmanový zákon, tj. zákon hodnotící činy člověka. Pokud člověk v minulém ţivotě jednal dobře, 9

10 narodí se v dobrém těle. Člověk se z koloběhu reinkarnace vysvobodí jen dosaţením mókši, coţ není v hinduismu smrt, ale jakési spasení. Společnost je uspořádána do varen, ty jsou čtyři (1. kněţí, 2. válečníci a panovníci, 3. obchodníci, řemeslníci a zemědělci, 4. sluţebníci, resp. my je chápeme jako otroky), člověk se do své varny rodí a v průběhu ţivota nemůţe přestoupit do kasty jiné (dědí se po rodičích). Často bývá pojem varna zaměňován s pojmem kasta kasty jsou podskupiny jednotlivých varen (např. kasta řezbářů, tkalců). Hinduismus je polyteistický směr, i kdyţ ani to není příliš přesné (tuto fámu vytvořili křesťanští jezuité). Většina hinduistů uctívá stejného boha (či bohy) jako jeho rodiče. Většina bohů je spojena s přírodou a jejími jevy. Nejznámějšími bohy jsou asi Višnu a Šiva. Toto náboţenství se vyznačuje vysokou tolerancí. Město Hranice a náboţenství významné památky - Synagoga nyní slouţí jako galerie, byla postavena na počátku 17. století spolu s ţidovskými domy a radnicí. Původní stavba byla dřevěná. Současná synagoga byla postavena roku 1864 mistrem Macherem z Vídně. Za zmínku stojí i fakt, ţe synagoga není orientována k Jeruzalému kvůli velmi stísněným prostorům i okolním stavbám. Směřuje k východu. Bohosluţby v ní byly slouţeny aţ do 2. světové války. Od roku 1943 je aţ dodnes vyuţívána jako muzeum. Příleţitostně se zde konají také koncerty. - Ţidovský hřbitov byl zaloţen v 17. století, neboť v Hranicích ţila početná ţidovská komunita. Nejstarší dochovaný náhrobní kámen pochází cca z roku Během 19. a 20. století sem bylo pohřbeno kolem 1000 ţidů z Hranic, Potštátu, Oder, Nového Jičína, Vsetína či Valašského Meziříčí. - Kostel Stětí sv. Jan Křtitele barokní stavba s červenou fasádou stojí na Masarykově náměstí. Kostel vznikal podle návrhu architekta Grimma z roku Výzdoba pochází především ze 60. a 70. let 18. století. Hlavní oltář zdobí obraz znázorňující stětí sv. Jana Křtitele. Autorem tohoto obrazu je Josef Stern. Kostelní varhany byly zhotoveny Janem Výmolou roku Autorka textu: L:-) 10

11 Evropská unie Je politická a ekonomická unie. VZNIK: v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. ZÁKLADNÍ PRINCIP EU: sdílení některých pravomocí států. CÍL EU: vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování ţivotní úrovně a kvality ţivotního prostředí. Evropská unie má od roku členských států a přibliţně 500 miliónů obyvatel. Členské státy EU jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko. Evropský parlament: je legislativním a kontrolním orgánem Evropské unie. 11

12 Schvaluje sloţení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU. Evropská rada: Evropská rada se skládá z hlav států a předsedů vlád členských států EU a předsedy Evropské komise. Zasedací sál rady EU Rozhoduje o nejzávaţnějších politických a ekonomických otázkách. OSOBNOSTI: Předseda Evropské komise José Barroso Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek Jean Monnet ( ) jeden ze zakladatelů evropské integrace Robert Schuman ( ) zakladatel evropské integrace Autorka textu: Taurus Zdroj: wikipedia 12

13 Egypt Připravila jsem si pro Vás článek o Egyptu, doufám, ţe se Vám bude líbit. Egypt vznikl přibliţně kolem roku 3500 př. n. l., ale egyptologové a archeologové se stále dohadují, zda je to pravda. Podle některých egyptologů byl kolem roku 3000 př. n. l. Dolní Egypt a Horní Egypt sjednocen králem Menim. Meni byl povaţován za zakladatele I. dynastie a stal se i prvním vládcem obou zemí, Horního a Dolního Egypta. Egypt můţeme tudíţ rozdělit na vlády celkem třiceti dynastií a těchto třicet dynastií můţeme zařadit do 4 říší. Zde Vám uvádím krátký přehled panovníků podle P. Vandenberga (r. 1973): Říše, dynastie: Vznik: V letech: Stará říše 1. a 2. dynastie Královské hroby v př. n. l. Abydu 3. dynastie Džoserova stupňovitá př. n. l. pyramida v Sakkáře 4. dynastie Pyramidy v Gíze př. n. l. 5. dynastie Pyramidy v Abúsíru př. n. l. 6. dynastie Pyramidy v Sakkáře př. n. l. 7. aţ 10. dynastie př. n. l. Střední říše 11. dynastie př. n. l. 12. dynastie př. n. l. 13. dynastie Rozpad říše př. n. l. 14. aţ 16. dynastie Vpád Hyksosů př. n. l. 17. dynastie Vyhnání Hyksosů př. n. l. Nová říše 18. dynastie př. n. l. 19. a20. dynastie př. n. l. 21. aţ 24. dynastie př. n. l. Pozdní doba 25. dynastie Etiopská nadvláda př. n. l. 26. dynastie Dobytí Egypta př. n. l. perským králem Kámbýsém 27. dynastie Perská nadvláda př. n. l. 28. aţ 30. dynastie 332 př. n. l.? 13

14 Podívejme se na pár nejznámějších panovníků starého Egypta. Určitě jsme všichni slyšeli o Kleopatře, ale připomeňme si ji aspoň krátce Příběh o Kleopatře Kleopatra byla dcerou řeckého krále Ptolemaia XII. Přestože byla původem Řekyně, vládla Egyptu společně se svým bratrem Ptolemaiem. Sběr obilí. Fotoarchiv Lucie Štrajtové Nějakou dobu se v Egypě zdržoval Gaius Julius Caesar. Podle některých pramenů Kleopatra poprosila služebného, aby ji zabalil do koberce a odnesl za Caesarem. Brzy se do sebe Kleopatra a Caesar zamilovali a měli spolu syna Ptolemaia Caesara, taky nazvaného jako Caesarion. Gaius Julius Caesar se na jaře roku 44 př. n. l. chystal do války s Partýskou říší, ale cestou byl zavražděn svými senátory. Později se Kleopatra zamilovala do Marka Antonia a porodila mu dvojčata. Jednoho dne přijel do Alexandrie Octavius, nepřítel Marca Antonia. Antonius si myslel, že Kleopatra se spikla s Octaviem a chtěl ji zabít. Kleopatra byla ale chytrá a poslala mu dopis o své sebevraždě. Když to Antonius uslyšel, probodl se. Přežil, a tak ho Kleopatra nechala dovést k sobě do památníku. Antonius však zemřel dřív, než k památníku dorazil Octavius. Kleopatra se chtěla také probodnout, ale vojáci ji v tom zabránili a odvedli ji pryč. Kleopatra slíbila, co mohla, ale pod podmínkou, že se smí podívat naposledy do památníku. Mezitím nechala napsat zelináři o košík fíků, propustila všechny své služebné až na dva nejvěrnější. To už ale Octavianovi všechno došlo a vydal se s vojáky za Kleopatrou. Bylo už pozdě. Kleopatra byla mrtvá i se svými dvěma služebnými. Pravděpodobně se nechaly uštknout hadem 14

15 Tutanchamon a nalezení jeho hrobu Dalším známým panovníkem je Tutanchamon. Tutanchamona můžeme zařadit do 18. dynastie a je podle některých zdrojů synem Amenhotepa IV. a jeho vedlejší ženy. Tutanchamon vládl Egyptu pouhých devět let a stal se nejznámějším panovníkem starého Egypta. Nechal si vystavět hrob v Údolí králů. Jeho ženou byla Anchesenamon. Tutanchamon však zemřel dřív, než byl jeho hrob dokončen. Údajně podle nejnovějších pramenů byla nalezeno v jeho hrobce i mumie jeho ženy a ještě nenarozeného dítěte Za nalezení Tutanchamonova hrobu vděčíme Howardu Carterovi. Samotný nález a otevření hrobky (26. listopad 1922) trval bez dvou dnů měsíc. Za prvními kamennými dveřmi se objevily druhé dveře. Zkusil jsem pokus se svíčkou. Zvětšoval jsem díru ve dveřích, zatímco mí Faraon a jeho žena. Fotoarchiv Lucie Štrajtové vrstevníci: lord Carnarvon, lady Evelyn a Callender, můj asistent, stáli vedle mě. Viděl jsem úţasné věci socha krále, převrţené vozy, zlatý trůn To byla pouze předsíň, popisuje Howard Carter. Při oficiálním otevření hrobky bylo dvacet lidí, z toho třináct lidí brzy zemřelo. Byla to tzv. kletba faraonů? Jistě by se našla spousta dalších známých panovníků, ale nebudeme se jimi zabývat. Raději si povězme něco o bozích starého Egypta. Znáte některé egyptské bohy? 15

16 Egyptské boje. Fotoarchiv Lucie Štrajtové Abychom pochopili báje a pověsti starého Egypta, zde je několik nejznámějších bohů: AMON bůh Slunce, Théb a král bohů SOBEK bůh vod a úrodnosti země ESET bohyně nebe, manţelka boha Usira HATHOR bohyně nebe, lásky, radosti, ochránkyně ţen a zemřelých HOR bůh nebe a světla SACHMET bohyně války SUTEH bůh pouště, moří a bouří THOVT bůh moudrosti, učenosti, písma, lékařství, USIR bůh zemřelých, vládce podsvětí Oběť bohu Slunce. Fotoarchiv Lucie Štrajtové (pověst) : Teď si povíme nějakou báji Zaloţení města krokodýlů V dávných dobách, kdy bohové pobývali mezi lidmi, byla země Ta-meri rozdělena na To Mehu a To Šema (Dolní a Horní Egypt). Bůh Hor převzal od boha Sutecha vládu nad Egyptem, a sám se ho vzdal, aby Egyptu mohl vládnout člověk, král Meni. 16

17 Meni musel nejdříve bojovat se spoustou nepřátel Jednou král Meni lovil se svými psy poblíž Fajjúmské oázy. Toho dne neměl štěstí a usedl do stínu palem. Tehdy Sutechův duch vstoupil do srdcí královských psů, kteří začali na krále vztekle vrčet. Meni jim nevěnoval pozornost. Po chvíli se zvedl a šel je uklidnit, ale vůdce smečky se na krále vrhl a po něm i zbytek psů. Meni utíkal do vody. Uviděl krokodýla a začal se modlit k bohu, aby se nic nestalo. Krokodýl ho nakonec dovezl na druhý břeh. Meni vzdal v zámku velikou oběť bohu Sobekovi a v okolí oázy nechal kopat základy nového města krokodýlů Šedet, taky označováno jako Krokodilopolis. Králův sen Dávno je tomu, co žil a vládl faraon Thutmose, pán Egypta a nositel dvojí koruny. Jako mladík lovil divokou zvěř na poušti, štval gazely a pronásledoval lvy. Dokázal pravou rukou řídit vůz a zároveň střílet šípy. Za denního světla přicházel Thutmose ke Sfinze a schoulil se do stínu mezi tlapy sochy. Jednoho dne bylo nesnesitelné vedro. Mladý Thutmose se uchýlil na kámen do stínu a usnul. Ve spánku se mu zdál sen. Zdálo se mu, že Sfinga ožívá a mluvila k němu. Můj synu, jsem tvůj otec. Jsem Slunce, jemuţ jsou podrobeny všechny země a skrze mne přijde egyptské království i k tobě. Ty, můj synu, usedneš na trůn. Má tvář a srdce bude při tobě, pokud vykonáš to, co od tebe ţádám. Vidíš, ţe písek, ve kterém zůstávám, mne pohřbívá. Pomoz mi! Thutmose chtěl odpovědět, jenže v tu chvíli se probudil. Nevěděl, jestli to byla skutečnost, ale prosba pronikla hluboko k srdci. Thutmose shromáždil otroky a začali odhazovat tuny písku, pod nimiž byla Sfinga pohřbená. Přišel den, kdy byla Sfinga vyproštěna z písku a bůh svůj slib splnil. Z Thutmoseho se stal faraon Egypta, který vládl pod jménem Mencheprure. Pyramidy Určitě jsme všichni slyšeli o pyramidách v Gíze, kousek od Káhiry. Na Vítské plošině stojí tři významné pyramidy i s vedlejšími pyramidami. Nejvyšší z nich je Chufuova (Cheopsova) pyramida, která v současnosti měří asi 137,5m. Další pyramidou v Gíze je Rachefova a poslední se nazývá Menkaureova. 17

18 Podle nejnovějších poznatků ze dne byl nalezen rozsáhlý jeskynní komplex pod pyramidami v Gíze. Andrew Collins (archeolog a historik) sdělil, ţe v podzemí našli kolonie netopýrů a jedovatých pavouků tzv. bílá vdova. Kdyţ uţ jsem u těch pyramid, tak si povíme něco o pohřbívání mrtvých ve starém Egyptě a to podle Hérodota. Pyramidy (nahoře pyramida v Sakkáře, dole Cheopsova pyramida). Fotoarchiv Lucie Štrajtové Podle Hérodota byly tři druhy mumifikace: 1. nejdraţší mumifikace: byla nejtěţší. Musel se odstranit mozek a všechny orgány. Tělo pak bylo vyplněno pryskyřicí a naloţeno na sedmdesát dnů do natronu prostřední způsob: byl o něco lehčí. Tělo se nerozřezávalo, ale naplnilo se klystýrem z cedrového oleje a mrtvý byl poté naloţen na sedmdesát dní do natronu. Po několika dnech se olej vypustil z těla a mrtvola byla připravena. 3. nejjednodušší způsob: byl pro nemajetné, kdy byla mrtvola vyčištěna projímadlem, byla nasolena a nakonec uloţena na sedmdesát dní do natronu. Poté se odevzdala příbuzným. U vyšších vrstev se pak mrtvola naloţila na loď, která plula po Nilu aţ k hrobu. Zde nastal pohřební rituál, kde se dávalo mrtvému do hrobu jídlo, sochy a jiné věci, které by mohl v příštím ţivotě potřebovat Egypťané totiţ věřili na posmrtný ţivot. Autorka článku: Cantam 1 Natron je směs uhličitanu sodného, asi 17 % zaţívací sody spolu s malým mnoţstvím NaCl a sodíkového sulfátu. Natron je bílý, pokud je čistý, je-li smíchán s nečistotami, mění barvu na šedou nebo ţlutou. pozn. redakce (překlad z angličtiny) 18

19 USA a Florida International drive turistické ulice s mnoha obchody a atrakcemi USA USA jsou tvořeny 52 státy a zabírají rozlohu km². Jsou třetím největším státem a zároveň nejlidnatější zemí na světě s počtem obyvatel. USA je prezidentská federativní republika. Na prezidentském postu se vystřídalo mnoţství osob, celkový počet je 44 prezidentů. Mezi nejznámější patří například Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Bill Clinton, George W. Bush a současný prezident Barack Obama. Oficiální měna je americky dollar, který za posledních pár let cenově značně kles. 19

20 Florida Nyní bych chtěl mluvit o státu Florida, která je nazývána také jako Sluneční země. Florida leţí na jihu Spojených států. Rozloha tohoto státu je km² s počtem obyvatel V USA má kaţdý stát v čele svého guvernéra. Floridu zastupuje Charlie Crist, jehoţ hlavním úkolem je dohlíţet na rozvoj státu. Hlavním městem je Tallahassee, avšak neznámějším je bezpochyby Miami, coţ je vyhledávané turistické centrum. Tomuto městu dominují především obrovské mrakodrapy, dále můţeme spatřit nemodernější hotely, noční bary a mnoho dalších zajímavých budov a míst. Ţivot je tady velmi rozmanitý, ulice jsou plné nadšených turistů i místních občanů. Bohuţel je tento poloostrov často suţovaný hurikány, které tu působí velké škody a ztráty na lidských ţivotech. Sezona tu bývá od března do prosince, kdy je teplota kolem 30 stupňů. V létě přesahují teploměry 35 stupňů, tím pádem i teplota moře je značně vysoká. Tento krásný stát se můţe pochlubit vesmírným střediskem NASA, kde startují raketoplány i menší rakety. Pokud mají návštěvníci štěstí, mohou vidět, jak raketa startuje do vesmíru a následně si projít řadu muzeí a atrakcí. Krokodýlí rezervace 20

21 Nechybí tu oceánské pláţe, ani několik zábavních parků poblíţ Orlanda, například Seeworld, kde můţeme vidět kosatky, delfíny, tučňáky i jiná zvířata. Za zmínku stojí také Universal Orlando Resort, který se chlubí jízdními dráhami vysokými aţ 70 m s maximální rychlosti 100km/h. Nalézá se tu i Walt Disney World, je tvořen ze 4 různých měst: 1. Magic Kingdom 2. Epcot 3. MGM Studios 4. Animal Kingdom Park Pohádkový hrad z Disney Worldu (měto Magic Kingdom) Rodiny s dětmi sem jezdí na týdny, aby si prošli krásu tohoto pohádkového světa. Universal Orlando Resort - zábavní park 21

22 Já jsem měl moţnost tyto zábavní parky, střediska a pláţe navštívit za účelem odborné stáţe, abych si zdokonalil anglický jazyk. Je to velmi nádherný stát. Přál bych kaţdému se podívat do tohoto zcela jiného světa. Park Gatorland žije zde mnoho zvířat, zejména aligátorů Autor článku i fotografií: Dominik Hess, ND4 22

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Veronika Petrţelová IV.ročník prezenční magisterské studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu.

Název Londýn je uţíván od r. 2004 i pro území regionu Velký Londýn, nejen pro samotnou metropoli v historickém smyslu. Espero v Londýně Slovo šéfredaktora Váţení členové, majitelé a příznivci vozů značky Hyundai. Do vašich rukou se vám dostává první číslo našeho jiţ druhého titulu vydávaného našim občanským sdruţením nesoucí

Více

Novinky: Akce: Seznam článků:

Novinky: Akce: Seznam článků: Seznam článků: 1. Novinky 2. Akce 3. A jako astronomie 4. Aktivity ve Fokusu 5. Alternativní medicína 6. Bukudlo 7. Bystrohlavy 8. Coţ takhle dát si 9. Co jste chtěli vědět 10. Fotogalerie 11. Free time

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce

Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola. Absolventská práce Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Pavel Marčík Satja Sáí Bábá a jeho pražské centrum Vedoucí: Doc. ThDr. Ivan O. Štampach 2010 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou

Více

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??!

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??! BEZPEČÍ!!! Leden 2015 Rozhovor v tiché pracovně Fotografka B Á SNĚNÍ SVOBODA Ženy v první linii BOJÍTE SE??! EDITORIAL Vítejte na stránkách Časoprostoru. Ve spolupráci s vedením školy a několika kolegy

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Multikulturní výchova v mateřské škole

Multikulturní výchova v mateřské škole Multikulturní výchova v mateřské škole Materiál byl vytvořen pro seminář Jablonec a Liberec 2010 v rámci projektu Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky v MŠ s pomocí internetových zdrojů

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Rasismus a antisemitismus

Rasismus a antisemitismus Bankovní institut vysoká škola Praha Veřejná správa a Evropská unie Rasismus a antisemitismus Bakalářská práce Autor: David Limport Veřejná správa, Evropská unie Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Štefan Danics,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 SRPEN 2011 ROČNÍK 73 AV ELUL VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Hanoch Piven: autoportrét/koláž. (K článku na str. 10 o výstavě slavného karikaturisty v Praze.)

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Podporujeme Izrael! Z obsahu. Krátce. Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012. www.maskil.cz. Kašrut v Praze 2

Podporujeme Izrael! Z obsahu. Krátce. Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012. www.maskil.cz. Kašrut v Praze 2 Ročník 12 Kislev 5773 Listopad/Prosinec 2012 www.maskil.cz 3 Z obsahu Kašrut v Praze 2 Kufr s dvojitým dnem 4 rozhovor s Amirem Gutfreundem Motivy izraelských mincí 8 Za fotografiemi do Vídně 12 Brněnský

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci

Pneumatosféra. aneb. Duchovní svět ku pomoci Pneumatosféra aneb Duchovní svět ku pomoci József Farkas (1971) 2 OBSAH: Pneumatosféra I.... 5 Pneumatosféra II.... 11 Pneumatosféra a křesťanství... 17 Pneumatosféra a psychoterapie... 23 Bezpodmínečné

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu Ročník 13 Kislev 5774 Listopad/Prosinec 2013 www.maskil.cz 3 Z obsahu Za dnů krále Antiocha Epifana 2 Zmizelé varhany z krnovské synagogy 8 Setkání s Jael 12 V tenatech života Franze Kafky 16 Amos Oz v

Více