LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích"

Transkript

1 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou ale samy. Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe III. Akce: Cihla pro Moravu Duchovní odborky Pøíprava ke skautskému slibu III. Anketa Rozhovor s... Scout s Duck Pøipomínka k nám míøí i se svìtly na hrobech. Ta jsou nejen pøipomínkou dávné symboliky, ale i mostem mezi námi a našimi bratry a sestrami, jež šli svou skautskou stezkou pøed námi. Pøinášíme každý své malé svìtélko, aby se stalo tichým pøáním a vyznáním zároveò. Chceme jít ke svìtlu Pravdy a Lásky, chceme v tom být zároveò spojeni s úsilím minulých generací. I tenhle malý skutek lásky má svou cenu. Dokážeme nauèit i novou generaci skautù úctì a odkazu jejich skautských pøedkù? Možná že ta naše svìtélka z prvních listopadových veèerù mohou být dobrým zaèátkem. Balú

2 Schùzka duchovní rady... se konala v pondìlí 10. listopadu na Ústøedí Junáka na Senovážném námìstí. Uèastníci nejprve vyslechli zprávu Zuzky Vankeové o prùbìhu setkání a konference ICCS, která se konala v èervenci 1997 v italském Assisi. Podrobný èlánek viz dále. Valná vìtšina èasu byla vìnována dalšímu vypilovávání formulace duchovních odborek. Odborka Hledání pravdy už je víceménì hotová. Její podmínky si mùžete pøeèíst na jiném místì tohoto èísla. A nejen pøeèíst, mùžete se k nim vyjádøit, popøípadì zkritizovat, sepsout, odsoudit a podobnì. To vše ale musíte stihnout do konce prosince, aby tyto návrhy mohly být projednány na lednové schùzce DR. - Svì - VIII. skautský semináø o výchovì mládeže a vùdcù termín: místo: Salesiánské divadlo, Kobyliské nám.1, Praha 8 program: - JUDr. Michal Illner, øeditel sociologického ústavu AV ÈR: Sociologický pohled na èeskou spoleènost - mìnící se prostøedí èeského skautingu - P.PhDr.ThLic Fr.Jindøich Holeèek OM: Støedovìký rytíøský ideál ve vztahu ke køes anským hodnotám - Vùdcovský sbor ELŠ: Výchovný a vzdìlávací systém Ekumenické Lesní školy - P.Ing. Martin Holík, øeditel radia PROGLAS: Køes anská hudba a køes anství v hudbì - MUDr. Prokop Remeš: Problematika sekt Assisi a Svìtové setkání ICCS Assisi je krásné støedovìké mìsteèko ležící ve støední Itálii. Lidé z celého svìta sem pøijíždìjí nadýchat se atmosféry, kterou zde zanechalo pùsobení sv. Františka a sv. Kláry. Ti, kdo nejsou jen uspìchanými turisty, odjíždìjí skuteènì obohaceni. Assisi v nich zanechá obraz, jež si budou pomatovat po celý život: kamenné domky, úzké ulièky, fontánky a kašny, široký rozhled do rovinatého kraje rozprostírajícího se pod hradbami mìsta. A právì Assisi bylo vybráno jako místo konání svìtového setkání a konference ICCG (Mezinárodní konference katolických skautek - informaci o tomto orgánu jste si mohli pøeèíst v jednom z minulých èísel) v èervenci Pro Junáka byla tato konference velmi dùležitá - jeho dívèí katolická èást byla pøijata za plnoprávného èlena ICCG. Naši kandidaturu jsme mohli podpoøit také osobní aktivní úèastí na obou po sobì probíhajících akcích. Setkání bylo opravdu svìtové - sjelo se okolo 120 úèastníkù z pøibližnì 30 zemí. Pøítomni byli zástupci (vìtšinou dívky, ale také knìží - duchovní rádci jednotlivých asociací) všech regionù ICCG - Evropa, Afrika, Latinská Amerika a Støední Orient. Setkání bylo oficiálnì zahájeno v øímských katakombách, kde v r skládaly skautský slib první italské skautky. Celý další program však již probíhal v Assisi. Kousek pøed Assisí nás autobus vysadí a cestu pøekonáváme po skupinkách pìšky. Máme tak možnost obdivovat mìsto pøi západu slunce. Na pøivítanou dostáváme v krásnì osvìtlené bazilice tlumok a hùl - sv. František by z nás mìl radost.

3 Každý z hlavních dnù setkání mìl urèité téma spojené s životem sv. Františka a sv. Kláry a byl pøipravován jedním regionem. V den pøírody jsme poznávali okolní pøírodu i místní obyvatele. V den vìnovaný motlitbì jsme návštívili jeden z øádù klarisek a poustevnu sv. Františka. Den služby probìhl ve znamení velké simulaèní hry zamìøené na rozdílné životní podmínky lidí v rùzných èástech svìta. A koneènì v den sesterství jsme se setkali s francouzskými skautkami, které táboøily poblíž Assisi. Karavely (= franc. skautky let) jsou prostì všude - louka je plná jejich veselých èervených krojových košil. Vítají nás zpìvem své hymny a mávají šátky nad hlavou. Èeský skauting je doopravdy zajímá, z èehož máme radost. Program probíhal vìtšinou po skupinách a zahrnoval spoleèné meditace, návštìvy kulturních i pøírodních památek, setkání se zajímavými lidmi, hry a zpìv. Zároveò jsme mìly možnost neustále si vymìòovat názory a poznávat rozdílné životní i skautské zkušenosti ostatních úèastnic setkání. Procitnout tím, že se do snu vetøou hlasy zvonù z katedrály, je možná jeden z nejšetrnìjších zpùsobù buzení, i když probíhá v sedm hodin ráno. Ale i zvony lze zaspat Posledním dnem setkání byla nedìle. Aktivnì jsme se zúèastnily mše pøed bazilikou sv. Františka v Assisi vysílané pøímým pøenosem v mnoha zemích celého svìta. Tato mše byla jakýmsi pøedzahájením Svìtových dnù mládeže, které se konaly o dva týdny pozdìji v Paøíži. Setkání bylo oficiálnì zakonèeno tentýž den veèer. Ve volném dnu mezi setkáním a konferencí nás èekalo pøekvapení - spoleèná mše s papežem Janem Pavlem II. v jeho letním sídle Castelgandolfo. Po mši následovala oficiální audience. Vstáváme ve tøi hodiny ráno, abychom stihly mši v 7,30. Starý pán vychází malinko po pùl a vìtšina z nás má pocit, že by tu radìji vùbec nebyl. Teprve, co s námi zaène zpívat Hosana, si trošku oddychneme a pøi audienci už se smìje, obchází nás, jak stojíme kolem nádvoøí a v jeho hlase je znát radost. Mává nám a my mu zpíváme. Odcházíme s vlhkýma oèima. Vìtšina lidí, kteøí poznají Assisi, si slíbí, že se sem urèitì nìkdy vrátí. Pokud ovšem zrovna není zemìtøesení Nìkde jsem emblém Konference ICCS èetla, že poškození baziliky sv. Františka v Assisi se dotýká každého z nás - tato památka je souèástí kulturního života nás všech. Pøesnì tak to urèitì cítí všechny úèastnice letošní konference ICCG. Zuzana Vankeová

4 Vychovávat - ale jak? Hledání BOHA 3. Zkušenost - charakteristické prvky Zkušenost Boha zažíváme v specifických zážitcích. Je pøístupná každému duchovnì bdìlému èlovìku, majícímu smysl pro tyto hodnoty. Není to dílèí zkušenost vedle zkušeností jiných, ale poslední hloubka každé duchovnì osobní zkušenosti. Obzvláštì èasto mùžeme takovou zkušenost udìlat v základních lidských aktech: v èinu dùvìry, nadìje, odevzdání se, odpuštìní, sdílení, milování. Ale totéž se mùže objevit i ve zcela samozøejmých vìcech. Je dùležité, že takovéto zkušenosti umožòuje každý lidský život. A jsou to náboženské zkušenosti. Nezávisle na tom, zda je tímto názvem oznaèíme nebo ne. E. Fromm nerozebírá pojmové pojetí a pøi upøesòování charakteristických prvkù mluví radìji o zkušenosti X. 1) Prvním charakteristickým prvkem je to, že èlovìk zakouší svùj život jako otázku, která vyžaduje odpovìï. Èlovìk bez této zkušenosti X. Život není pro nìho žádný problém, potøeba øešení ho netrápí. Smysl svého života nachází v práci nebo zábavì nebo v získání moci nebo - jak tomu bývá u etických lidí - v tom, že jedná podle svého svìdomí. Pozemský život má pro nìho svùj smysl a netrpí svým odlišením od pøírody a vášnivou touhou toto odlišení pøekonat a dospìt ke sjednocení. 2) Zkušenost X dává jasnì vytyèenou hierarchii hodnot. Nejvyšší hodnotou je optimální vývoj vlastních sil, rozumu, lásky, soucitu a odvahy. Všechny výkony jsou tìmto nejvyšším humánním (nebo duchovním nebo X-) hodnotám podøízeny. Tato hierarchie hodnot nevyžaduje žádný asketismus. Nevyluèuje svìtské požitky a radost, èiní ale svìtskou èást života souèástí života duchovního. Nebo lépe øeèeno: Svìtský život je proniknut duchovními cíli. 3) Hierarchii hodnot je blízký jiný aspekt zkušenosti X. Pro prùmìrného èlovìka je obzvláš v materialistické kultuøe život prostøedkem k cílùm, které samy leží vnì osoby. Takové cíle jsou: rozkoš, moc, peníze, produkce, rozdìlení spotøebního zboží atd. Èlovìk sám nemusí být pro tyto cíle využíván jinými. Dokáže docela dobøe použít sám sebe jako prostøedku k získání urèitých cílù. Pro èlovìka X je naproti tomu èlovìk výluènì cílem a nikdy ne prostøedkem k cíli. Jeho celkový postoj k životu spoèívá v tom, že na vše, co se stane, reaguje z pozice otázky, zda to pøispívá èi nepøispívá k tomu, aby se zmìnil tak, aby byl humánnìjší. A se jedná o umìní nebo vìdu, o radost èi starost, o práci nebo hru, vše, co se dìje, je pro nìho podnìtem stát se silnìjším a citlivìjším. Tento proces stálých

5 vnitøních promìn, v nìmž se akt života stává souèástí svìta, je cílem, kterému jsou všechny ostatní cíle podøízeny. Èlovìk není subjektem, který by byl se svìtem v protikladu, aby svìt zmìnil. Spíše je ve svìtì a toto jeho bytí ve svìtì je pro nìho podnìtem, aby se sám stále mìnil. Proto není svìt (èlovìk a pøíroda) žádný objekt v protikladu, ale prostøedek, v nìmž stále hloubìji objevuje vlastní realitu a realitu svìta. takový èlovìk se necítí být ani subjektem, nejmenší nedìlitelnou souèástí lidské substance (atom, individuum) a ani Descartùv hrdý myslící subjekt, ale samostatná bytost, která je právì tak živá a silná, že se pøestává omezovat jen na sebe samu. Tím vytváøí prostor, v nìmž se angažuje. 4) Postoj X mùžeme popsat také z tohoto hlediska: Jako opuštìní vlastního já, vlastní žádosti a vlastního strachu. Jako odložení pøání uzavøít se do vlastního já, jako by to byl neporušitelný separátní útvar. Jako vyprázdnìní sebe, abych se mohl naplnit svìtem. Abych na nìj reagoval, abych se s ním sjednotil, abych ho miloval. Vyprázdnit se. To není výraz pasivity, ale otevøenosti. 5) Zkušenost X lze oznaèit také jako zkušenost transcendence. Stojíme zde pøed stejným problémem jako u pojmu náboženská zkušenost. V pùvodním smyslu slova je tento pojem transcendence totiž vztahován k Bohu. Jako lidský fenomén ale znamená, že èlovìk transcenduje své vlastní já, aby opustil vìzení vlastního sobectví a izolace. Zkušenost je totiž v zásadì tatáž, a se vztahuje k Bohu nebo ne. Zkušenost X, a teistická nebo ne, se vyznaèuje snížením - a v její nejdokonalejší formì vymizením - narcismu. Aby se stal èlovìk otevøeným svìtu, aby transcendoval já, musí být schopen redukovat svùj narcismus nebo se ho úplnì vzdát a to v jeho nejrùznìjších formách a projevech. Musí mít pøedstavu o skuteèné nezávislosti a musí umìt rozlišovat mezi racionální a iracionální autoritou, mezi ideou a ideologií, mezi ochotou pro své pøesvìdèení trpìt a masochismem. Pád dùvìry - z tohoto rozhodnutí již není návratu. Zbývá plnì dùvìøovat tìm kteøí mì mají chytit. I R. Palouš popisuje podobné prvky zkušenosti pøi rozboru procesu konverze. Ukázalo se, že pøi tomto výchovném dìji jde o sebevzdání a sebeodevzdání s fázemi: zaboøenost v jistotách, ztráta dosavadních jistot a samozøejmostí, propadnutí nicotì, upøímnì otevøené vakuum, nová, pravá víra. (pokraèování) Literatura: R. Palouš - Èas výchovy L. Muchová - Úvod do nábož. pedagogiky zpracoval P. Zbynìk Schneider

6 Cesty k Bohu a k víøe III. Pøemýšleli jsme spoleènì o zkušenostech, které èlovìk mùže udìlat a které ho mohou pøivést k poznání Boha, nebo spíše k setkání s ním. Dnes bychom v tom pokraèovali, ale trochu z jiné strany. A sice tak, že budeme uvažovat, jak vìøící mùže hloubìji pochopit, že Bohu náleží a jakým zpùsobem. Skuteènì není možné se spokojit jen s tím, že žijeme jakýmsi slušným zpùsobem, že dodržujeme desatero a že se tím cítíme do jisté míry uspokojováni. Køes- anství rozhodnì není jen slušné chování. Slušnì se chovat mùže kde kdo, na to nemusí být køes anem. Dokonce mùže i nìco vìdìt o Bohu, ale ani to není ještì plný køes- anský život. K tomu je tøeba zapotøebí uskuteèòování celého Kristova životního stylu, ale o tom zatím nemluvíme. Rozhodnì však patøí k plnému køes anskému životu žití s Bohem. A to je vìc, o níž bych chtìl dnes mluvit. Prakticky to všichni dobøe znáte, jde jen o to, aby si každý uvìdomil a pøitom ujasnil, jak tyto vìci na sebe navazují a pokraèují. Abychom si uvìdomili, že chceme-li pro nìkoho køes- anství, pak pro nìho chceme setkání s Bohem, o které tolik jde. Úvodem zmíníme dva verše z Izaiáše: Nyní toto praví Hospodin, tvùj stvoøitel, Jákobe, tvùrce tvùj Izraeli: Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj. (Iz 43,1). Vrátíme se k tomuto textu na konci uvažování a pak budeme èíst ještì kousek dál. Tohle už je urèitý vrchol cesty k Bohu: když èlovìk ví, že je Bohem zavolán jménem, a že je tím, kdo Bohu patøí. Pokusme se sledovat cestu, kterou se k Bohu dojít má. Každý èlovìk chce, aby tady nežil zbyteènì a vìtšinou víme, že s námi nìkdo poèítá, že na nás nìco chce a nìco oèekává. Ale jsou v životì situace, kdy se zdá, jako by od nás nepotøeboval nikdo nic, jako bychom nemohli nikomu prospìt. Èas od èasu se to èlovìku stane, tøeba když je nemocný a potøebuje, aby se druzí starali o nìj. Pøesto si ani v tuto chvíli nemusí pøipadat zbyteènì. Jestliže se èlovìk zamyslí nad touto situací a uvìdomí si svou bezmocnost, nemusí mít ještì pocit naprosté zbyteènosti. Mùže pochopit, že o nìj nìkdo stojí, že o nìm urèitým zpùsobem ví. Kdo je zvyklý se modlit, ten k tomu dojde pomìrnì snadno. Pro jiné je to obtížnìjší. Kdo má totiž snahu se modlit, kdo na sobì v tomto smìru udìlá kus práce, je schopen vìdìt o nìkom, kdo si ho všímá. Pokud nejsme pøi modlitbì jenom hluèní a neustále Pánu Bohu nìco nevykládáme, tak ho vnímáme jako toho, kdo o nás ví. Mùžeme k tomu dojít ještì jinou cestou, kterou jsme už trochu naznaèili poslednì: když se èlovìk podívá na svùj život zpátky. Pohlédneme-li na uplynulá léta, mùžeme pochopit, že se náš život ubíral urèitým smìrem. A nebo si mùžeme uvìdomit, že se náš život odvíjí zcela nesmyslným zpùso-

7 bem. Jestliže èlovìk dìlá - struènì øeèeno - jednu hloupost za druhou, jestliže si vždycky vybere tu horší možnost, potom vidí, že jeho život smysl pøevážnì nemá. Že jde nìkam, kam se mu vlastnì ani moc jít nechce. Pokud se ale rozhoduji pøevážnì pro dobré, pak vidím, podívám-li se o nìkolik let zpìt, že rostu, že to mé pohybování se nìkam smìøuje, aniž jsem si toho byl vìdom a aniž jsem ho sám zapøíèiòoval. Já ho spíše jen poznávám ve svém životì. A potom pochopím, že se mnou kdosi poèítá, že ode mne nìkdo nìco chce. Jakmile využiji dobrých schopností, které v sobì mám, pak pochopím, že to je zøejmì ono. A to je dobré i tenkrát, když to nenese žádný efekt. Nìkdy se stane, že nìkomu pomùžeme a ono mu to vùbec neprospìje. Že je ta pomoc, mnohdy spojená se znaènou námahou, pro nìj zbyteèná. Tillman uvádí v jednom svém rozjímání drastický pøípad, který se mùže stát. Èlovìk nìkam chvátající pomùže pøi nehodì zranìnému. Strašnì se zedøel, nìco dùležitého nestihl - zranìný stejnì cestou zemøel a on mu vlastnì nepomohl. Tohle se zdá být marným a zbyteèným. A pøece pøi tom zažijeme úžasné uspokojení. Víme, že jsme vykonali cosi, co bylo plnì lidské, co se od nás èekalo, pøestože nás nikdo nevidìl a nikdo nás za to nepochválí. Tady už èlovìk mùže vidìt, že jde o kohosi, kdo je mimo nìj, že jde o nìkoho, kdo s ním poèítá. Jiná cesta, kterou se dá pokraèovat je tøeba tato: jak èlovìk roste, poznává, že má v životì øadu možností, jakým zpùsobem se angažovat, jak prospívat druhým. A teï uvidí vedle sebe tøi dobré možnosti a mùže sledovat jenom jednu - a pøece pozná, kterou z tìch dobrých si má vybrat. Pochopí, že tam je s ním poèítáno. A jde to ještì dál. Èlovìk udìlá chybu, kterou mu nikdo nevyète, než jeho svìdomí, chybu na které pochopí, že uhnul z cesty, která mu pøísluší. A nìkdy se to nedá napravit nebo vzít zpìt. Prostì jsem už ušel kus cesty nesprávným smìrem a zpátky cesta nevede. To je situace, která mùže vést malomyslného èlovìka k hluboké depresi. Právì v téhle situaci mohu poznat odpuštìní nejen lidské - to nemusí být; tøeba jsem nikomu neublížil - ale odpuštìní, toho, který o mnì ví, který mou cestu sleduje. A já mohu pochopit, že tohle smíøení je pro mne opravdu cestou. Tím smíøením se napravilo to, že jsem se vydal špatným smìrem, že pro mne existuje dobrá cesta kupøedu. Tohle je asi nejvìtší zážitek odpuštìní, když pochopí, že se dostal nejen mimo nebezpeèí trestu, ale že nalézá znovu správný smìr. Neøekl jsem ale, jak ho nalézáme. Jsou základní dvì cesty, kdy poznáváme, že je nám odpuštìno a co od nás Bùh chce. Jsou to jednak události našeho života a jednak modlitba. Modlitba mùže být místem, kde o Bohu skuteènì víme. Nemyslíme teï nìjaké mimoøádné stavy, ale modlitbu, která je každému z nás vlastní. V této modlitbì mùžeme zažít velice jemný, ale pøitom jasný dojem, že o mnì nìkdo ví a že mne s laskavým zájmem sleduje.

8 Jestliže víme v modlitbì skuteènì o Bohu, pak ho nevnímáme jako policajta, který nad námi stojí. To je pøípad spíš zdeformovaného svìdomí. Skuteèné vìdomí o Bohu je vìdomí o nìkom velikém, nepostižitelném a pøesto skuteèném. Jestliže èlovìk zažije v modlitbì pravé vìdomí Boha, pak o nìm ví, ale tìžko ho sdìluje druhému. Možná si vzpomenete na starozákonní pøíbìh o Eliášovi, který stál pøed jeskyní a okolo šlo zemìtøesení a vichr, ale Hospodin v tom zemìtøesení ani v tom vichru nebyl. Pak prošel okolo tichý vánek a Eliáš se zahalil do pláštì a postavil se u vchodu do jeskynì - to je pøesnì ono (srv. 1Král 19, 11-13). Když èlovìk zažívá Boha, je to nìco velmi jemného, neznatelného - a pøece jasnì víme, že si to nemùžeme splést s nìèím nebo nìkým jiným. Jakmile máme své vìdomí o Bohu pøíliš barvité, je to vìtšinou podezøelé. Co je skuteènì Boží, je jemné a mocné. A tak mùže èlovìk zažít Boha, jako toho, kdo s ním poèítá a kdo je mu pramenem jistoty, klidným a skuteèným. Je to nìco jiného než záchrana v krajní nouzi, kdy èlovìk lítá ode dveøí ke dveøím a hledá, kdo by mu pomohl. Jestliže je èlovìk v nouzi a ví o Bohu, nepadne do zmatku, nebo se spoléhá na nìkoho, o nìmž má jasné pøesvìdèení, že má o nìj a o jeho problém zájem. To je projev skuteèné víry. A teï se vrátíme znovu k úryvku z Izaiáše, pøeèteme ho znovu a celý: Nyní toto praví Hospodin, tvùj stvoøitel, Jákobe, tvùrce tvùj Izraeli: Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj. Pùjdeš-li pøes vody, já budu s tebou, pùjdeš-li pøes øeky, nestrhne tì proud, pùjdeš-li ohnìm, nespálíš se, plamen tì nepopálí. Nebo já Hospodin jsem tvùj Bùh, Svatý Izraele, tvùj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. (Iz 43, 1-3) Kdo máte silnou zkušenost s Bohem, pochopíte, jak jsou tato slova mínìna a také víte, že se to dá tìžko vyjádøit srozumitelnìji. Protože jde o mnohem víc než o vodu a oheò, dá se to øíci velmi tìžko. Ale zcela bezpeènì mùže èlovìk poznat toto: že ho Bùh volá jménem, že ho volá osobnì jeho vlastním jménem. Tìžko se dá tato zkušenost sdìlit druhému, nebo každý má jiné jméno, kterým jej Bùh volá. Mùžeme si jen sdìlit, že jsme zažili totéž, ale sotva se to dá sdìlit nìkomu, kdo to nezažil. Pøesto ale èlovìk potøebuje své povolání prožít do hloubky, aby byla jeho víra patøiènì hluboká a silná. A tak bychom zakonèili malým úkolem. Budete-li mít trochu èasu, tak si na chvilku sednìte a snažte se pøemýšlet o tom, kdy se cítíte být voláni jménem, kdy se cítíte být Bohem oslovováni, kde cítíte, že s vámi poèítá, že se k vám osobnì obrací. A teï nebo nìkdy v minulosti. A pokud vám to nepùjde, tak to odložte na léta pøíští. Ono to nemusí jít vždycky. (pokraèování pøíštì)

9 Akce: Cihla pro Moravu V minulém èísle jsem vám slíbil podrobnìjší metodiku k celé akci. Nejdøív je ovšem tøeba dát do poøádku jednu vìc. Jak jste si možná všimli, èlánek pod názvem Akce: Cihla pro Moravu vyšel i ve Skautingu. Vinou redakèních úprav, na které jsem nemìl vliv, došlo k podstatné zmìnì posledního odstavce, který se týkal osudu penìz, které se oddílùm podaøí nasbírat. Ty, kteøí tuto zmìnu zaregistrovali, bych chtìl uklidnit: v platnosti zùstává postup zvìøejnìný v øíjnovém èísle tohoto èasopisu. A teï už koneènì k oèekávaným metodickým námìtùm jak snadno a rychle získat fùru penìz pro tuto akci. Pøináším nìkolik návrhù na vánoèní výrobky pro ruce šikovné i volšové a jednu scénku. Je to samozøejmì pouhý fragment z toho, co lze pøed Vánoci dìlat, ale vy sami také jistì nejste bez nápadù. Vánoèní hvìzda 1. Pomocí pauzáku si z této strany pøekopírujte hvìzdu na polokarton. 2. Hvìzdu vystøihnìte vnì i uvnitø. Obdržíte tak rámeèek ve tvaru hvìzdy. 3. Celou hvìzdu nabarvìte èerným fixem, hezky vypadá, když na èerný rám nalepíte lesklé kousky (napø. alobalu, obalu od èokolády). 4. Rámeèek nalepte na pauzovací papír a ten podle obvodu hvìzdy odstøihnìte. 5. Hvìzdu otoète, takže leží rámeèkem dolù. Zbytky rùznobarevného papíru natrhejte na malé kousky a ty hustì vedle sebe i pøes sebe nalepte do výplnì hvìzdy. 6. Dvìma pásky èiré izolepy pøipevnìte hvìzdu na okno tak, že strana s nalepenými útržky pøiléhá ke sklu. Až do okna dopadnou paprsky slunce, hvìzda se rozzáøí všemi barvami. Vánoèní pøání se svíèkou 1. Polokarton formátu A5 pøeložte napùl, dostanete tak rozkládací pøání formátu A6. 2. Ze stužky odstøihnìte asi 6 cm dlouhý kousek - to bude svíèka. Horní konec pøistøihnìte šikmo, aby to vypadalo, že svíèka je uhoøelá. 3. Stužku pøilepte na pøední stranu pøání. Knot domalujte èernou fixou a plamínek vystøihnìte ze zlatého nebo støíbrného papíru (nebo alobalu). 4. Zelenou vlnu nastøíhejte na malé kousky a tyto pak nalepte kolem spodního okraje svíèky (vypadá jako vìtvièka nebo mech). Výroba tohoto pøání je jednoduchá, zvládnou ji i malé svìtlušky a vlèata.

10 Vánoèní svícínek 1. Dvì vìtší skoøápky od vlašského oøechu slepte k sobì kulatou stranou. 2. Dovnitø jedné skoøápky namáèknìte kousek plastelíny, do které pøijde zapíchnout malá svíèka a kolem kousky vìtvièek z jehliènatých stromù (osvìdèil se tis) nebo slamìnky a jiné sušené kvìtiny. 3.Spoj obou skoøápek ovažte mašlièkou. Støíkané vánoèní pøání 1. Vzorek z této stránky pøekreslete pomocí pauzáku na ètvrtku a vystøíhnìte. Dostanete tak šablonu ke støíkání. 2. Šablonu èi její èásti položte na polokarton, ze kterého chcete vyrobit pøání. 3. Starší zubní kartáèek trochu namoète ve vodové barvì. Pak barvu pøejíždìním kartáèku pøes sítko (cedník) nastøíkejte na papír. Nedávejte barvy pøíliš, jinak jde støíkání pomalu a mùže se udìlat kaòka. 4. Šablonu opatrnì sejmìte a celou kartièku ještì jednou lehce pøestøíkejte. Pøeji vám všem, kteøí se do této akce hodláte zapojit, zdar v tomto pøedvánoèním podnikání. Na naši pomoc, i když nebude kdovíjak velká, èekají potøební lidé. A dejte mi do redakce vìdìt. Zatím mám jen malé zprávièky z Jièína a Tábora. Svìtluška O tøech mudrcích Vypravìè 1: Na východì v krásné zemi moudrý muž, ctìný všemi. Byl bohatý, snad i král. O vesmíru zpíval, hrál. Vypravìè 2: K nebi hledìl, ke hvìzdám. Èasto pøi tom nebyl sám. Svým pøátelùm vyprávìl, co zvláštního uvidìl. (Vejdou mudrci.) Kašpar: Vidíte to svìtlo v dáli? Je to hvìzda. Patøí Králi. Narodil se v Izraeli. Co kdybychom za ním jeli? Melichar: I já jsem èetl ve hvìzdách a zdálo se mi to jak v snách, že velké svìtlo zvìstuje: Pán Bùh vás, lidi, miluje! Baltazar: Tu hvìzdu jsem vidìl taky. Sbalíme si saky, paky. Vydáme se do té dáli. Pøineseme dary Králi. Kašpar: Je to Mesiáš, to víme. Rádi se mu pokloníme. (Mudrci odejdou.) Vypravìè 1: Mudrci od východu, snad z královského rodu, jeli. Hvìzda je vedla. Každá jiná pøed ní bledla. Vypravìè 3: K Jeruzalému se brali, cestou spolu rozmlouvali. Jejich dary nejsou malé. Složí je pøed králù Krále. (Vejdou mudrci a nesou dary.) Kašpar: Než se narodil králù Král, své zlato jsem nade vše miloval. Ale teï vím, milí bratøi, komu ten mùj poklad patøí.

11 Melichar: Já bych tøeba na mìsíci hledal vzácnou pryskyøici. Øekl jsem si však: Ten poklad svùj z lásky božskému Králi obìtuj. Baltazar: I já nìco pro Nìj mám, co mu rád a z lásky dám: Myrhu, vonnou, vzácnou mast budu k jeho nohám klást. (Mudrci odejdou.) Vypravìè 1: V Jeruzalémì se zastavili, krále Židù se tam ptali: Kde je ten narozený Král, kterého Pán Bùh lidem dal? Vypravìè 2: Herodes i Jeruzalém rmoutí se a neví málem, co si mají pomyslit. Do Betléma máte jít! Vypravìè 3: Mudrci za hvìzdou jeli, víru, lásku v srdci mìli. Našli Krále v chudé chýši, klanìli se tam Ježíši. (Pøijdou k Betlému a pokleknou.) Kašpar: Vìøím, že to dítì malé usedne na trùnu krále. Zlato i své srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí zlato.) Melichar: Nebude jen Králem, vím! Také Knìzem nejvyšším. Kadidlo a srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí kadidlo.) Baltazar: Dì átko milé, já ti dám to nejlepší, co vùbec mám. Myrhu i své srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí myrhu.) Melichar: Ty jsi Boží Král, to víme. Rádi se ti pokloníme. Josef: Marie: Josef: Vypravìè 3: Vypravìè 2: Vypravìè 1: Dìkujeme, vzácní hosté. S tím Dítìtem láska roste. Bùh tak moc lidi miloval, že Syna svého daroval. Když narodil se, byla noc. Nevìdìlo to lidí moc. Jen pastýøi pøispìchali, Spasitele pøivítali. Zvìstovali to andìlé. Bylo to vskutku veselé. Celé nebe jásalo, Pána Boha chválilo. Malý je a pøec nejvyšší. Nebe je s námi v Ježíši. Andìlé všude kolem nás. Kéž ochraòují také vás. Vìøím, že pøijde jednou den kdy Ježíš bude oslaven a každý, kdo Mu srdce dá, žal vìèné smrti nepozná. Ježíše smrt neznièila, i když to tak hroznì chtìla. Zlý Herodes, starý král, mudrcù se nedoèkal. Jinam ved je andìl sám, Herodesùv zmaøil plán. Marie, Josef, Dì átko zmizeli také zakrátko. Andìl Boží s nimi byl a Ježíše ochránil. Nezabil jej Herodes. Neznièil jej ani køíž. Vede lidi do nebes. Chce vést tebe, tak to slyš!

12 Duchovní odborky Metodické pokyny Doporuèený (nikoli závazný) vìk : 1. stupeò...6 až 8 let 2. stupeò...9 až 11 let 3. stupeò...11 až 13 let 4. stupeò...13 až 15 let 5. stupeò...15 až 17 let 6. stupeò...17 a výše Základní smysl : Liché stupnì (1. pro svìtlušky a vlèata, 3. pro skautky a skauty, 5. pro rangers a rovery) jsou motivaèní - mají vzbudit zájem o dotyènou oblast). Sudé stupnì jsou naopak výbìrové - - jsou výraznì nároènìjší a jejich splnìní pøedpokládá skuteènì nadprùmìrné - vzhledem k vìku - zvládnutí dotyèné oblasti). Názvy odborek jsou orientaèní a jejich názvy v definitivní podobì se podøídí celkové terminologii odborek. HLEDÁNÍ PRAVDY Smyslem této odborky je podpoøit dìti v touze pøicházet vìcem na kloub, uèit je klást si otázku Proè? a hledat na ní odpovìï, vést je k odpovìdnosti vùèi Pravdì, které skauti slibují vìrnou službu (viz první èást slibu). 1. stupeò - Dovede na jednoduchých pøíkladech ze života i z literatury (pohádky) rozlišovat dobro od zla. - Dovede vysvìtlit (a na schùzce èi na táboøe pøedvede) pøíèiny nìjakého jednoduchého dìje (napø. proè prší, proè se støídají roèní období èi den a noc ap.). - Jednoduchým zpùsobem vysvìtlí, jak se projevuje láska a jak chápe vìrnost pravdì. 2. stupeò - Prokáže schopnost získávat nìjaké informace (z knih, od rodièù, z médií ap.) a vysvìtlit jejich jednoduché souvislosti (co z èeho vyplývá, co spolu nijak nesouvisí, co pøedchází a co následuje ap.). - Na pøíkladech ze života i z kultury (literatura, film, divadlo ap.) dovede vysvìtlit, proè je potøebné usilovat o dobro a èím naopak zlo škodí. - Ví, jak posilovat schopnost poznávat a sloužit dobru a naopak rozeznávat zlo a èelit mu. - Dovede ostatním (na schùzce, na táboøe) struènì øíci, èemu a proè vìøí, resp. proè nevìøí, jak rozumí slovùm Bùh, Pravda, Láska. - Zná hlavní svìtová náboženství (judaismus, hinduismus, buddhismus, køes anství, islám), kdy a kde vznikla a jaké je jejich chápání Absolutna (základní charakteristika pøimìøenì vìku). 3. stupeò - Alespoò ze dvou rùzných oblastí sežene (z médií èi osobním kontaktem s odborníky) informace, které zpracuje do èlánku nebo pøednášky a bude je prezentovat pøed ostatními èleny oddílu. - Odebírá specializovaný èasopis (vìdecký, chovatelský, sportovní, zájmový ap.). - Zná vìdecký výklad o vzniku svìta a pùvodu èlovìka a dovede ho srovnat se svým pøesvìdèením (prokáže pøed èleny oddílu formou pøednášky nebo diskuse). - Zná hlavní svìtová náboženství (judaismus, hinduismus, konfuciánství/taoismus, buddhismus, køes anství, islám), kdy a kde vznikla, jejich souèasné rozšíøení a

13 postavení ve svìtì. Dovede objasnit, jaké je jejich chápání Absolutna (základní charakteristika pøimìøenì vìku) a jaké jsou jejich hlavní mravní zásady. 4. stupeò - Prokáže, že alespoò v jedné oblasti (vìdy, umìní, sportu, techniky, náboženství ap.) systematicky sleduje stav poznání (napø. vede si o tom pravidelné záznamy, odebírá èasopis, ète pøíslušné knihy, shromažïuje odkazy z literatury, udržuje kontakty s odborníky, úèastní se rùzných setkání èi soutìží ap.). Alespoò tøikrát do roka pøipraví pro ostatní èleny oddílu z této oblasti programový prvek (soutìž, hru, èetbu, pøedstavení ap.). - Zná základní zpùsoby jak lze prokázat pravdivost (dedukce, indukce, experiment, svìdectví), pøedvede je na konkrétních pøíkladech a dokáže jejich pomocí odhalit chyby v argumentaci na jednoduchých pøíkladech. - Uspoøádá pro oddíl (èi jinou skupinu vrstevníkù) alespoò tøi krátké pøednášek o hlavních svìtových náboženstvích v rozsahu èlánkù ve Skautingu roè. 33 (1 až 7). - Dovede na své úrovni obhájit svùj vlastní názor na Boha, svìt i èlovìka. 5. stupeò - Prokáže, že alespoò ve dvou oblastech (vìdy, umìní, sportu, techniky, náboženství ap.) systematicky sleduje stav poznání (vede si o tom pravidelné záznamy, odebírá èasopis, ète pøíslušné knihy, shromažïuje odkazy z literatury, udržuje kontakty s odborníky, úèastní se rùzných setkání èi soutìží ap.). Alespoò jednou za dva mìsíce pøipraví pro ostatní èleny oddílu z tìchto oblastí programový prvek (soutìž, hru, èetbu ap.). - Zná základní typy lidského poznání (vìdecké, filosofické, umìlecké, zkušenostní), typické oblasti jejich uplatnìní, jejich hlavní pøednosti i nedostatky. - Uspoøádá pro oddíl (èi jinou skupinu vrstevníkù) cyklus krátkých pøednášek o hlavních svìtových náboženstvích v rozsahu èlánkù ve Skautingu roè. 33 (1 až 7). - Dovede na své úrovni obhájit svùj vlastní názor na Boha, svìt i èlovìka. 6. stupeò - Odebírá nìjaký odborný èasopis (vìdecký - napø. Vesmír, filosofický, teologický, umìnovìdní ap.), zná hlavní èeské pøedstavitele, kteøí v této odborné oblasti pracují, a alespoò se dvìma z nich udržuje kontakt. - Má vlastní odbornou knihovnièku, kterou prùbìžnì aktualizuje. - Vypracoval a k veøejné publikaci nabídl alespoò tøi èlánky, které se týkají oblasti jeho odborného zájmu, nebo pro své vrstevníky uspoøádal alespoò tøi veøejné pøednášky, semináøe èi diskuse vìnované této tématice (lze i kombinovat). - Orientuje se ve filosofii v rozsahu knihy Arno Anzembacher Úvod do filosofie a alespoò jedním filosofem se zabývá hloubìji (ète jeho spisy, úèastní se pøednášek èi semináøù ap.). - Dokáže vrstevníkùm vysvìtlit, jak hlavní náboženství (pøípadnì nìkteré souèasné filosofické smìry) chápou pojmy Bùh, Pravda a Láska. - Seznámil se s Biblí (alespoò pøeèetl evangelia, Skutky a nìjaké listy vèetnì komentáøù k ekumenickému vydání, dále Genezi, Exodus, Žalmy, Knihu moudrosti, Jeremniáše a Izajáše) a ústøední knihou nìjakého dalšího náboženství (Korán, Bhagavadgíta, Tao-Te-Ting ap.). Kdo by mìl k této verzi odborky Hledání pravdy nìjakou pøipomínku, podnìt nebo návrh, a píše na adresu redakce. Díky!!!

14 Pøíprava ke skautskému slibu III. V minulém povídání jsem nastínil možnost netradièního provedení nováèkovské zkoušky - formou úkolové cesty vedoucí k bránì do Øíše ve znamení lilie. Klasické úkoly nováèkovské zkoušky jsou zpestøeny nìkolika prožitkovými aktivitami. Jde tedy o èinnosti, pøi nichž dìti nìco aktivnì tvoøí, vymýšlí, øeší a zpravidla pøi tom prožijí nìjaký hlubší zážitek, který se jim snad vryje hloubìji pod kùži. Nuže napøíklad: Svíèková cesta Veèer v lese rozestavíme nìkolik rozžehnutých svíèek, ke každé pøiložíme na opáleném papíru jeden text. Napø. výklad skautského zákona z knihy Rádce skautské družiny (jednotlivé zákony okopírujeme). Pustíme nìjakou vhodnou meditativní hudbu (napø. Vangelis, Enyu, Bacha, gregoriánský chorál). Jednotlivci procházejí svíèkovou cestu, proèítají texty, pøemítají. Na závìr by si mìl vùdce pohovoøit s každým zvláš, co nejvíce zaujalo, zapùsobilo. Doporuèuji až závìrem nováèkovské zkoušky. Koláž zákonù Každý obdrží jednu ètvrtku, na stole leží halda starých èasopisù. Každý si vylosuje jeden skautský zákon a opìt za vhodné meditativní hudby tento vyjadøuje - z èasopisù vystøihuje obrázky a písmena, lepí je na ètvrtku, dokreslují... Na ètvrtce se však nesmí objevit text onoho zákona. Má ho vyjádøit pomocí rùznì sestavených obrázkù, psát slova mùže výjimeènì, snad jen citoslovce. Je pozoruhodné, jak tvùrèím zpùsobem dokáže dítì vyjádøit dané téma. Po ukonèení hádáme, kdo který zákon zpracovával. Mùžeme pak také uspoøádat vernisáž - nejlépe oddílovou, poté, co každá družina provede samostatnì tento úkol. Tajný dobrý èin Nováèek dostane za úkol bìhem následujícího týdne pracovat na nìèem užiteèném, ale tak, aby o tom nikdo nevìdìl. Jenom s vùdcem by se mìl pøedem poradit. Anonymita je zde dùležitá kvùli výchovì k nezištnosti a zároveò mùže promìnit celý úkol v napínavou hru. Bloudìní Jde o dùležitý zážitek pro pøiblížení skautského životního stylu. S oddílem na výpravách èasto bloudíme - tzn. vodíme ho nároènìjším terénem, houštinami, bažinami atd. Na opuštìném místì pak zanecháme družiny, které se pak postupnì a samostanì vydávají hledat cestu zpìt do tábora (srubu, domova,...). Necháme dìti samostanì hodnotit, jak uspìli. Kdo se zlobil kvùli nároèné cestì nahlas - prohrál na celé èáøe, kdo se vztekal v duchu, ale ovládl se, uspìl. Ale nejlépe ovšem ten, kdo pøijal bloudìní jako výzvu, jako dobrodružnou hru. Na závìr si vyprávíme o celoživotním hledání správné cesty, o pøekonávání pøekážek a obtíží... Zrcadlo duše Vyplatí se zaøadit na konec nováèkovské zkoušky. Nováèek (a nejlépe celá družina)

15 si postupnì sednou na køeslo pøed ostatní, kteøí sedí kolem v kruhu a jeden po druhém oznamují tomu v køesle své výhrady, co se jim na nìm nelíbí. Dotyèný se nesmí hájit a na každou výtku podìkuje. Cvièí se tím pokora a pøedevším je dána možnost zamyslet se a nejen poøád vymýšlet protiargumenty. Zrcadlem duše se krásnì proèistí atmosféra v oddíle a uvolní pøípadné napìtí. Doporuèuji obèas použít i na støediskové radì i výše! Baterie Je opakem Zrcadla. Každý nakreslí na papír obrys baterie a podepíše se. Pak papíry kolují a každý napíše každému do jeho baterie, co se mu na nìm líbí. Papír se vzkazy pak mùže skuteènì fungovat po dlouhou dobu jako baterie dodávající energii. Na závìr nováèkovské zkoušky mùžeme uspoøádat závod. Nováèci pobíhají jednotlivými stanovišti, kde ještì jednou souhrnnì prokazují své znalosti a dovednosti. Kontroly na jednotlivých stanovištích zajistí starší èlenové družin (zároveò si leccos zopakují). Po splnìní podmínek a prožití rùzných zpestøení, obdrží nováèek - vlastnì už nenováèek - slavnostnì hnìdý šátek. A co kdyby si pro nìj musel teprve slanit do skalní stìny a tam si ho odvázal z koøenù bøízy? Pokud se rozhodnete, že zpestøíte pøípravu nováèkù nìkterými zde uvedenými prvky, dobøe rozvažte, které z nich provedou družiny, které vùdce, které oddíl jako celek. Promyslete posloupnost, dbejte na bezpeènost a vymýšlejte nové varianty. Sestavil jsem z rùzných pramenù - co jsem kde zaslechl, pøeèetl, tøeba i vymyslel. Simba (Slatiòany) Ad... Stanovisko Svojsíkova oddílu Nelze se vším, co je ve stanovisku souhlasit. Stanovisko SO ke stavu skautského hnutí ÈR pøichází opoždìnì. Proè právì pøed snìmem? Proè se do hnutí vnáší tolik útokù, náznakù a narážek? Proè ta kritika na TDC? Položme si otázku, kolik oldskautù a èlenù SO odebírá náš mìsíèník Skauting? Domníváme se, že Stanovisko SO k hnutí není jednomyslné. Skautské hnutí Junák je hnutí mládeže. Oldskauti by mìli toto hnutí podporovat svými poznatky, zkušenostmi, pøijmout názory mladých vùdcù, diskutovat o tìchto názorech na skautskou výchovu, ne se vnucovat a diktovat. Zajiš ovat èinnost hnutí po stránce hospodáøské a materiální. Oldskauti by se mìli více angažovat ve veøejném životì pro skautskou myšlenku tak, aby hnutí nebylo mrtvé, jak nìkterý redaktor televize se v nedávné dobì vyjádøil, ale aby hnutí bylo živé. Rozhodující pro naše hnutí je èinnost družin, oddílù a støedisek. Vyšší složky v Junáku - ORJ a ÚRJ - jsou èlánkem pomocným, aby tuto èinnost èinovníci tìchto složek všemožnì zajiš ovali. Pøestaòme se již vzájemnì osoèovat a vyèítat si. Blíží se snìmy Junáka, buïme jednotni. Ukažme naší spoleènosti, že jsme hodni její podpory. Tím také Junák podstatnì pøispìje i tomu, že èeská demokracie bude demokracií silnou, schopnou odolat všem jejím zneuživatelùm a odpùrcùm a jejím novým likvidátorùm. Pìstujme již koneènì ve svých složkách skuteèné pøátelství, aby v našem skautském hnutí se koneènì projevila ta služba nejvyšší Pravdì a Lásce. Podle diskuse èinovníkù rùzného vìku zapsal Šerif z Mìlníka.

16 Anketa Myslíš, že by Ekumenické lesní školy mìly mít oba stupnì (tj. zemský i vùdcovský) a jaká by mìla být jejich náplò? René Fischer - Fíša, 27 let, Praha Vzhledem k tomu, že jsem èlenem instruktorského sboru ELŠ, mám možnost se k tomuto problému vyjádøit z pohledu toho, kdo se na vlastní realizaci této koncepce podílí. Nejde o dvoustupòový model, ale o tøístupòový: roverský lesní kurz (a i ten by mìl mít dva podstupnì), vùdcovské ELŠ a zemské ELŠ. Mám zato, že tento model se vyvinul a vyvíjí pøirozenì - již loni se ukázala potøeba pøipravit nìco jiného pro rovery, nová koncepce výchovy èinovníkù pak nás nutí k tomu, aby ani ekumenický proud èeského skautingu nezùstal pozadu a vychoval si své vùdce. A program? Vùdcovská ELŠ by se mìla zamìøit na pøípravu vùdcù na vedení oddílù pøedevším po praktické stránce, zatímco Zemská ELŠ by mìla pøedstavovat nejvyšší stupeò èinovnického vzdìlávání zamìøený maximálnì do hloubky. P. Šablatura - Šabes, 40 let, Kopøivnice Nevím, na kolik máme pøelidnìno, ale øekl bych, že vùdcovský stupeò staèí. Možná u rádcù (rádkyò) by byl zemský stupeò vhodný. Frant. Cigánek - Albatros, 68 let, Pøerov Podle mého názoru by mìly být realizovány oba stupnì! Dùvod je zcela prozaický: je zapotøebí v maximální možné míøe vìnovat pozornost zvyšování skautské duchovní kvalifikace ve tøech rovinách - a už u R&R, tak také pro dorùstající generace støediskových vùdcù a skauty tzv. døíve narozené (myslím tím oldskauty po 35. roce života, ale též skuteèné seniory) - pokraèovat v zapoèatém díle napø. roverský LK SURSUM i ELŠ ve Slatiòanech u Chrudimi, na Pøíbramsku a jinde v èeských zemích. Duchovní náplní tìchto akcí by mìla být donboscovská orientace køes anských skautù - obdobnou formou exercicií - samostatnì u ChK a DK. J. Peèený - Neptun, 44 let, Tlustovousy Nemyslím si, že by ELŠ mìla nezbytnì kopírovat budoucí systém skautského vzdìlávání èinovníkù. Zdá se mi, že by mìla zùstat jako jednostupòová a to na úrovni vùdcovské. Ovšem s tak kvalitní náplní, aby nebylo nutno pøidávat nìco navíc. P. Vlad. Záleský - Šagi, 32 let, Blansko O tom plánu do budoucna jsem slyšel až letos na ELŠ a dost se o tom mluvilo. Myslím, že rozdìlení je moudré. Vùdcovská ELŠ by mohla být pro budoucí nebo èerstvé vùdce velkým impulzem, pøípadnì intenzivní pøípravou na vùdcovské zkoušky. Vìk frakventantù bude asi mladší a tím i obsah ELŠ jiný. Zemská ELŠ by mohla být pro starší, protøelé vrcholnou formací zamìøenou více na prohloubení ideje skautingu a na duchovní život. Petr Hájek - Balú, 52 let, Chotìboø Urèitì mìly, a mìly by to zkusit i za cenu, že koneèná podoba LŠ bude jiná než experiment. Vùdcovská: kvalitní kurz, návazná nebo pøedchozí motivaèní úloha (studium, zpracování témat pro vzájemnou výmìnu atp.), zajištìné metodické vedení až po vùdcovské zkoušku (setkání s instruktory, kruh konzultantù v regionech, aby nebylo za kvali-

17 tou daleko). Považuji to za dùležité už s ohledem na znaèný rozptyl našich oddílù po zapadlých místech vlasti. Zemská: ukonèení formace - utøídìní získaných poznatkù, konfrontace se zkušeností ostatních v dialogu øízeném zkušenìjšími ze zkušených a potom start k tvùrèí samostatné práci pro hnutí, a už individuálnì, nebo ve sboru instruktorù (cesta k ILŠ, práce na metodických projektech, práce pøi kurzech v regionech atp.). Pavel Èesák, 44 let, Praha Ano! Vùdcovská lesní škola jako pøíprava ke složení vùdcovské zkoušky, resp. pro formaci mladých vùdcù. Zemská nejen k prohloubení znalostí, ale i dobytí baterek pro ty, kteøí mají nìjaké zkušenosti. Obì pøedevším jako semináøe skautingu k vytvoøení bratrské pospolitosti i sdílení zkušeností. Josef Vermach - Simba, 70 let, Sedlèany Ano. Vùdcovská - pøíprava na vùdcovské poslání, bez podmínek vùdcovské zkoušky. Zemská - pøíprava na instruktorské poslání a pøíprava na vùdce støedisek. Zmìna náplnì nutná. Musí odpovídat potøebám souèasnosti i budoucnosti. Pro stoupence Kristovy zvìsti je snadno odhadnutelná. Pavel Široký - Koèkec, 41 let, Brno Samotné názvy by si zasloužily diskusi, proto nižší stupeò pracovnì oznaèím jako A, vyšší stupeò jako B (souèasnou ELŠ považuji za B). Jsem pøesvìdèen, že A i B mají své místo, a to ne jako náhrada výchovy èinovníkù v oddílech, støediscích a okresech, ale jako jejich doplnìk. Klasickým úkolem LŠ bývalo dát zažít vzorný tábor, atmosféru skautského spoleèenství. Za posledních nìkolik let se dost výraznì snížil vìkový prùmìr frekventantù LŠ, hodnì úèastníkù je mezi lety. Je logické, že v tomto vìku frekventanti obtížná témata vnímají jinak, než o pìt let pozdìji. Døív asi bývalo zvykem, že na LŠ se jezdí jednou za život. Potom jsou ovšem ti mladší ochuzeni o to, co by slyšeli a úplnì jinak chápali jako vyzrálejší. Proto bych mladíky posílal na A. Až po pár letech zase zatouží napít pramene èisté vody, poslal bych je na B. Náplnì ekumenických A i B by mìly vyjít z osvìdèených principù ELŠ. Optimální kombinací by mohlo být, že A bude klást dùraz spíš na práci s oddílem, B spíše na hlubší pochopení toho, proè a jak se co ve skautingu dìlá, protože tam budou lidsky i skautsky vyzrálejší úèastníci. Tak bude zachována gradace mezi A a B. Pavel Kupèík - Bobr, 27 let, Kopøivnice Jsem pro zøízení i druhého stupnì ELŠ. Bude to ovšem další velká obì pro instruktory a také je otázka, zda se najde dostateèný poèet frekventantù. Vìøím však, že pokud je toto myšlenka správná, tak se brzy dostane do podvìdomí všech vùdcù a èinovníkù. Pøíštì: Jaký máš názor na pøípadnì koedukované lesní školy. Své odpovìdi co nejdøíve smìrujte na adresu redakce. Díky!!!

18 Rozhovor s... Václavem Malým - mluvèím Charty 77, moderátorem demonstrací z listopadu 1989, dnes svìtícím pražským biskupem Øímskokatolické církve Tebe, Václave, stále mnozí spojují s událostmi listopadu roku 89. Já se pokusím vyhnout obvyklým otázkám, které v té souvislosti dostáváš. Tedy - co myslíš, že listopad 89 pøinesl mladým lidem - tìm, jimž tenkrát bylo deset, patnáct let? Pøednì to, že se nemusí - zejména ve škole - bát otevøenì hovoøit. Škola je odideologizovaná a to je jistì velká výhoda. I když samozøejmì zatím i ta škola zdaleka ne všude vypadá tak, jak bychom si pøedstavovali. Mladí lidé mohou volnì cestovat, uèit se cizím jazykùm, setkávat se s jinými mladými lidmi. Tím také poznávat Evropu a konfrontovat naši situaci se svìtem. Dále se mladí lidé mohou svobodnì s druhými lidmi stejných zájmù èi pøesvìdèení sdružovat beze strachu, že to èi ono je zakázáno a bude posuzováno jako protistátní èinnost, která ohrozí nejen je samotné, ale jejich rodièe a známé. Rozhodnì - díky Bohu za to, že mladá generace mùže vyrùstat v této vnìjší svobodì. To jsou velmi dùležité momenty, které mladí lidé nemohou dneska ani dostateènì docenit. Kdybych se pokusil to shrnout, tak listopad 89 umožnil mladým lidem žít podle jejich svìdomím bez pøímého nebezpeèí pronásledování a tak jim otevøel možnost naplòovat touhu po pravdì, která je mladým lidem vlastní. Vidíš to tak? Samozøejmì. Ale to svìdomí je tøeba pìstovat. A tady to zase mají dnešní mladí lidé v urèitém smyslu tìžší. Totiž za pøedchozího režimu to bylo jednodušší v tom, že tady na jedné stranì stála velmi brutální ideologie podpíraná stejnì brutální mocí - a na èlovìku bylo vlastnì jen zvolit, jestli se jí podvolí, nebo jestli jí bude nìjak èelit. Dneska je naopak spousta nabídek jako na tržišti a na první pohled to není tak jasné, co je brak a co je kvalita. Alespoò ne pro vìtšinu mladých lidí. A tak je velmi dùležité, aby si nauèili z toho správnì vybírat opravdové hodnoty, které jim potom pomùžou zjemòovat jejich svìdomí. To je skuteènì pro mladého èlovìka tìžké a je velikým úkolem nás starších v tom mladé lidi trpìlivì a s pochopením doprovázet. To zní velmi pìknì, ale jak si takové chápající doprovázení konkrétnìji pøedstavuješ? Nojo. Takový universálnì platný recept samozøejmì není jednoduché podat. Já sám ho nemám. Vím jenom, že je nesmírnì dùležité, abychom pøitom rozvíjeli dar, Kvalita našich vztahù, naše schopnost žít takové hodnoty jako je vìrnost, osobní èest a pravdomluvnost rozhoduje o skuteèné cenì našeho života. který je dneska zvláš aktuální - totiž dar rozlišování duchù. Taková jasná lež se pozná celkem snadno, ale mnohem èastìji jsme ohrožováni polopravdami. A tady je potøeba obstát. Také je vhodné pomáhat mladým lidem v tom, aby se nedali tolik ovlivòovat touhou uèinit dojem. Èlovìk, který jedná pod tímhle tlakem, snadno mine pravdu. A ta - stejnì jako v dobì pøed-

19 chozího režimu - nás vede k tomu, že ne dojem, ale kvalita našich vztahù, naše schopnost žít takové hodnoty jako je vìrnost, osobní èest a pravdomluvnost rozhoduje o skuteèné cenì našeho života. Ve skautingu je heslem tohoto životního období - roveringu - výzva ke službì - Sloužím. Jak si myslíš, že jsou dnes mladí lidé pøipravováni a pøipraveni k tomu, aby jejich život byl službou? Tady je potíž už v porozumìní samotnému slovu služba. To se buï chápe jako nìjaká otroèina, nìco, co je tak dobré pro služku, nebo ve smyslu šichta - tedy vlastnì jakýsi slangový výraz pro pracovní dobu. Smysl pro skuteènou službu jako dar druhému teprve budeme muset znovu probouzet. To, že služba není nièím ponižujícím, ale mým vlastním rozhodnutím dát svou svobodu k dispozici pro dobro druhého. To nemusí být jenom nìco materiálního. Kolikrát je nejdùležitìjší službou dát svùj èas, svou pozornost, své srdce. V tomto smyslu je schopnost ke službì základním požadavkem lidské zralosti. Zralostí køes ana - laika - by po mém soudu dnes mìlo být, že se pøestane vymlouvat na to, že biskupové èi knìží by mìli to èi ono, a že vezme vážnì a bez Kolikrát je nejdùležitìjší službou dát svùj èas, svou pozornost, své srdce. výmluv svùj díl zodpovìdnosti za svìdectví, které od nás tak èi onak druzí oèekávají. Takovou pøíležitostí by pro èeské katolíky mìl být kolem roku 2000 chystaný plenární snìm. Co Ty bys v té souvislosti od mladých èeských katolíkù nejvíc oèekával? Pøedevším, že budou vìnovat více èasu a energie tomu, aby se poøádnì zamýšleli nad tím, proè vìøí, èemu vìøí, jaký smysl má to, že vìøí spoleènì s ostatními a co mohou udìlat pro obnovu tohoto spoleèného života víry. To samozøejmì pøedpokládá i vytvoøení urèitých pøedpokladù : udìlat si pro to opravdu èas - tøeba i tím, že se zøeknou toho, co je samo o sobì docela dobré, ale pøece jenom ne nejlepší, - a ztišit se. Pokud by toto mladí lidé pochopili, tak by to byl velký pøínos pro celý ten pøípravný snìmovní proces. Pokud by to naopak chápali jen jako vyplòování toho, co pro nì vymyslí nìkdo jiný (pan faráø, páni biskupové), nebo na druhou stranu jen jako pøíležitost k tomu, že vyjdou nìjaké instrukce, které by zvolnily nároky katolické morálky v oblasti intimit (naè jsou mladí lidé pochopitelnì velmi citliví), pak by se to všechno minulo smyslem. Takže já bych hlavní dùraz kladl na schopnost mladých lidí hovoøit s druhými o své víøe. To je podle mého soudu hlavní poloha pomoci, kterou bych velice od mladých lidí uvítal. To ostatní - vìøím - bude pøidáno. Za rozhovor podìkoval Jiøí Edy Zajíc.

20 Scout s Duck -Skautagoèi znamená skautské tamagoèi Rybu je tøeba chytat na to co chutná rybì a ne na to co chutná rybáøi. Z tohoto citátu bratra B-P vycházela ústøední rada Junáka pøi sestavování nové koncepce propagace Junáka mezi dìtmi. Vzhledem k tomu, že se mezi nimi nyní stalo hitem èíslo jedna elektronické zvíøátko, o které je tøeba neustále se starat, rozhodl propagaèní odbor Junáka ve spolupráci s honkongskou firmou Canuj uvést na trh první èistì èeské (a skautské) tamagoèi. Nevelký pøívìšek k hodinkám ve tvaru podsadového stanu s displejem v místì dvíøek umožní dìtem získat malého kamaráda - skauta. A nejen to, budou se muset o svého kamaráda starat. Zpoèátku, když se skautagoèi narodí, je vše obdobné jako u jiných tamagoèi - je tøeba mìnit poèùrané a pokakané plínky, chodit na preventivní prohlídky k lékaøi, hrát si s ním a když se rozpláèe i utìšovat. Po prvním týdnu, když skautagoèi povyroste, nastává první velká zmìna - je tøeba pøihlásit skautagoèiho do smeèky vlèat a zaèít s ním plnit nováèkovskou zkoušku. Není rozhodnì jednoduché skloubit školu, schùzky, výpravy, tábory, podmínky stezky a dìtské nemoci tak, aby skautagoèi mezi vlèaty vydržel. Pokud se to podaøí, nebude muset poèátkem tøetího týdne skládat nováèkovskou zkoušku pøi vstupu do skautského oddílu. V tomto období na skautagoèiho èekají kromì pøípravy ke skautskému slibu a plnìní dalších podmínek stezky nové záludnosti. Musí odolat nebezpeèí pohlavního zneužití, nabídkám drog a prožije svou první velkou lásku. Tøetí týden konèí pøijímacími zkouškami na støední školu. Ale to už je ze skautagoèiho rover a pøipravuje se na èekatelské a vùdcovské zkoušky. Po absolvování lesní školy se stává oldskautem. Pùvodním zámìrem autorù této hry pro dìti bylo, aby oldskautagoèi také absolvoval skautský snìm, ale zejména období pøed snìmem bylo pro dìti pøíliš traumatizující a tak byl snìm nahrazen nováèkovskou zkouškou Svojsíkova oddílu. Oldskautagoèi v ní musí prokázat, že dokáže naslouchat myšlenkám mladších a že se zvládne vyrovnat s koedukací, postupující sklerózou a reumatismem (pokud v mládí nenosil dlouhé kalhoty). Životní pou skautagoèiho konèí vcelku optimisticky - za zvukù Veèerky vstupuje koncem pátého týdne do Manitùova tee-pee. Na doporuèení dívèího kmene bude také zpracována svìtlušèí verze. Kemar Atráb Místo pro nalepení adresy NA DOBRÉ STOPÌ - vydává ústøední tým Duchovní rady Junáka Redakce a administrace: Pavel Budský - Svìtluška, Thákurova 3, Praha 6 Pøedplatné: 85 Kè (se zasláním), 100 Kè (sponzorské). Náklad 350 výtiskù. NOVINOVÁ ZÁSILKA - podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta s.p. Odštìpný závod Praha è.j. nov 6154/97 ze dne Výplatné hrazeno v hotovosti.

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù

PhDr. Michaela Tureckiová. KLÍÈ K ÚÈINNÉMU VEDENÍ LIDÍ Odemknìte potenciál svých spolupracovníkù Text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GAÈR na téma Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlávání v podmínkách uèící se spoleènosti (registraèní èíslo 406/06/0546). PhDr. Michaela Tureckiová KLÍÈ K

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Poznáváme naše okolí a naše mìsto

Poznáváme naše okolí a naše mìsto 6. roè. ÈJ VV IC OSV VDO EGS MKV ENV MED Poznáváme naše okolí a naše mìsto Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Hlavním zámìrem bylo vytvoøit uèební pomùcku s øadou námìtù pro geografické poznání

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Obsah vùdcovské zkoušky. Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013

Obsah vùdcovské zkoušky. Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013 Vùdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013 Obsah vùdcovské zkoušky V posledních letech prošel Junák mnoha zásadními zmìnami. Máme NOVÝ PROGRAM i NOVÉ STEKY a je proto logické, že ani vzdìlávání

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více