LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích"

Transkript

1 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou ale samy. Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe III. Akce: Cihla pro Moravu Duchovní odborky Pøíprava ke skautskému slibu III. Anketa Rozhovor s... Scout s Duck Pøipomínka k nám míøí i se svìtly na hrobech. Ta jsou nejen pøipomínkou dávné symboliky, ale i mostem mezi námi a našimi bratry a sestrami, jež šli svou skautskou stezkou pøed námi. Pøinášíme každý své malé svìtélko, aby se stalo tichým pøáním a vyznáním zároveò. Chceme jít ke svìtlu Pravdy a Lásky, chceme v tom být zároveò spojeni s úsilím minulých generací. I tenhle malý skutek lásky má svou cenu. Dokážeme nauèit i novou generaci skautù úctì a odkazu jejich skautských pøedkù? Možná že ta naše svìtélka z prvních listopadových veèerù mohou být dobrým zaèátkem. Balú

2 Schùzka duchovní rady... se konala v pondìlí 10. listopadu na Ústøedí Junáka na Senovážném námìstí. Uèastníci nejprve vyslechli zprávu Zuzky Vankeové o prùbìhu setkání a konference ICCS, která se konala v èervenci 1997 v italském Assisi. Podrobný èlánek viz dále. Valná vìtšina èasu byla vìnována dalšímu vypilovávání formulace duchovních odborek. Odborka Hledání pravdy už je víceménì hotová. Její podmínky si mùžete pøeèíst na jiném místì tohoto èísla. A nejen pøeèíst, mùžete se k nim vyjádøit, popøípadì zkritizovat, sepsout, odsoudit a podobnì. To vše ale musíte stihnout do konce prosince, aby tyto návrhy mohly být projednány na lednové schùzce DR. - Svì - VIII. skautský semináø o výchovì mládeže a vùdcù termín: místo: Salesiánské divadlo, Kobyliské nám.1, Praha 8 program: - JUDr. Michal Illner, øeditel sociologického ústavu AV ÈR: Sociologický pohled na èeskou spoleènost - mìnící se prostøedí èeského skautingu - P.PhDr.ThLic Fr.Jindøich Holeèek OM: Støedovìký rytíøský ideál ve vztahu ke køes anským hodnotám - Vùdcovský sbor ELŠ: Výchovný a vzdìlávací systém Ekumenické Lesní školy - P.Ing. Martin Holík, øeditel radia PROGLAS: Køes anská hudba a køes anství v hudbì - MUDr. Prokop Remeš: Problematika sekt Assisi a Svìtové setkání ICCS Assisi je krásné støedovìké mìsteèko ležící ve støední Itálii. Lidé z celého svìta sem pøijíždìjí nadýchat se atmosféry, kterou zde zanechalo pùsobení sv. Františka a sv. Kláry. Ti, kdo nejsou jen uspìchanými turisty, odjíždìjí skuteènì obohaceni. Assisi v nich zanechá obraz, jež si budou pomatovat po celý život: kamenné domky, úzké ulièky, fontánky a kašny, široký rozhled do rovinatého kraje rozprostírajícího se pod hradbami mìsta. A právì Assisi bylo vybráno jako místo konání svìtového setkání a konference ICCG (Mezinárodní konference katolických skautek - informaci o tomto orgánu jste si mohli pøeèíst v jednom z minulých èísel) v èervenci Pro Junáka byla tato konference velmi dùležitá - jeho dívèí katolická èást byla pøijata za plnoprávného èlena ICCG. Naši kandidaturu jsme mohli podpoøit také osobní aktivní úèastí na obou po sobì probíhajících akcích. Setkání bylo opravdu svìtové - sjelo se okolo 120 úèastníkù z pøibližnì 30 zemí. Pøítomni byli zástupci (vìtšinou dívky, ale také knìží - duchovní rádci jednotlivých asociací) všech regionù ICCG - Evropa, Afrika, Latinská Amerika a Støední Orient. Setkání bylo oficiálnì zahájeno v øímských katakombách, kde v r skládaly skautský slib první italské skautky. Celý další program však již probíhal v Assisi. Kousek pøed Assisí nás autobus vysadí a cestu pøekonáváme po skupinkách pìšky. Máme tak možnost obdivovat mìsto pøi západu slunce. Na pøivítanou dostáváme v krásnì osvìtlené bazilice tlumok a hùl - sv. František by z nás mìl radost.

3 Každý z hlavních dnù setkání mìl urèité téma spojené s životem sv. Františka a sv. Kláry a byl pøipravován jedním regionem. V den pøírody jsme poznávali okolní pøírodu i místní obyvatele. V den vìnovaný motlitbì jsme návštívili jeden z øádù klarisek a poustevnu sv. Františka. Den služby probìhl ve znamení velké simulaèní hry zamìøené na rozdílné životní podmínky lidí v rùzných èástech svìta. A koneènì v den sesterství jsme se setkali s francouzskými skautkami, které táboøily poblíž Assisi. Karavely (= franc. skautky let) jsou prostì všude - louka je plná jejich veselých èervených krojových košil. Vítají nás zpìvem své hymny a mávají šátky nad hlavou. Èeský skauting je doopravdy zajímá, z èehož máme radost. Program probíhal vìtšinou po skupinách a zahrnoval spoleèné meditace, návštìvy kulturních i pøírodních památek, setkání se zajímavými lidmi, hry a zpìv. Zároveò jsme mìly možnost neustále si vymìòovat názory a poznávat rozdílné životní i skautské zkušenosti ostatních úèastnic setkání. Procitnout tím, že se do snu vetøou hlasy zvonù z katedrály, je možná jeden z nejšetrnìjších zpùsobù buzení, i když probíhá v sedm hodin ráno. Ale i zvony lze zaspat Posledním dnem setkání byla nedìle. Aktivnì jsme se zúèastnily mše pøed bazilikou sv. Františka v Assisi vysílané pøímým pøenosem v mnoha zemích celého svìta. Tato mše byla jakýmsi pøedzahájením Svìtových dnù mládeže, které se konaly o dva týdny pozdìji v Paøíži. Setkání bylo oficiálnì zakonèeno tentýž den veèer. Ve volném dnu mezi setkáním a konferencí nás èekalo pøekvapení - spoleèná mše s papežem Janem Pavlem II. v jeho letním sídle Castelgandolfo. Po mši následovala oficiální audience. Vstáváme ve tøi hodiny ráno, abychom stihly mši v 7,30. Starý pán vychází malinko po pùl a vìtšina z nás má pocit, že by tu radìji vùbec nebyl. Teprve, co s námi zaène zpívat Hosana, si trošku oddychneme a pøi audienci už se smìje, obchází nás, jak stojíme kolem nádvoøí a v jeho hlase je znát radost. Mává nám a my mu zpíváme. Odcházíme s vlhkýma oèima. Vìtšina lidí, kteøí poznají Assisi, si slíbí, že se sem urèitì nìkdy vrátí. Pokud ovšem zrovna není zemìtøesení Nìkde jsem emblém Konference ICCS èetla, že poškození baziliky sv. Františka v Assisi se dotýká každého z nás - tato památka je souèástí kulturního života nás všech. Pøesnì tak to urèitì cítí všechny úèastnice letošní konference ICCG. Zuzana Vankeová

4 Vychovávat - ale jak? Hledání BOHA 3. Zkušenost - charakteristické prvky Zkušenost Boha zažíváme v specifických zážitcích. Je pøístupná každému duchovnì bdìlému èlovìku, majícímu smysl pro tyto hodnoty. Není to dílèí zkušenost vedle zkušeností jiných, ale poslední hloubka každé duchovnì osobní zkušenosti. Obzvláštì èasto mùžeme takovou zkušenost udìlat v základních lidských aktech: v èinu dùvìry, nadìje, odevzdání se, odpuštìní, sdílení, milování. Ale totéž se mùže objevit i ve zcela samozøejmých vìcech. Je dùležité, že takovéto zkušenosti umožòuje každý lidský život. A jsou to náboženské zkušenosti. Nezávisle na tom, zda je tímto názvem oznaèíme nebo ne. E. Fromm nerozebírá pojmové pojetí a pøi upøesòování charakteristických prvkù mluví radìji o zkušenosti X. 1) Prvním charakteristickým prvkem je to, že èlovìk zakouší svùj život jako otázku, která vyžaduje odpovìï. Èlovìk bez této zkušenosti X. Život není pro nìho žádný problém, potøeba øešení ho netrápí. Smysl svého života nachází v práci nebo zábavì nebo v získání moci nebo - jak tomu bývá u etických lidí - v tom, že jedná podle svého svìdomí. Pozemský život má pro nìho svùj smysl a netrpí svým odlišením od pøírody a vášnivou touhou toto odlišení pøekonat a dospìt ke sjednocení. 2) Zkušenost X dává jasnì vytyèenou hierarchii hodnot. Nejvyšší hodnotou je optimální vývoj vlastních sil, rozumu, lásky, soucitu a odvahy. Všechny výkony jsou tìmto nejvyšším humánním (nebo duchovním nebo X-) hodnotám podøízeny. Tato hierarchie hodnot nevyžaduje žádný asketismus. Nevyluèuje svìtské požitky a radost, èiní ale svìtskou èást života souèástí života duchovního. Nebo lépe øeèeno: Svìtský život je proniknut duchovními cíli. 3) Hierarchii hodnot je blízký jiný aspekt zkušenosti X. Pro prùmìrného èlovìka je obzvláš v materialistické kultuøe život prostøedkem k cílùm, které samy leží vnì osoby. Takové cíle jsou: rozkoš, moc, peníze, produkce, rozdìlení spotøebního zboží atd. Èlovìk sám nemusí být pro tyto cíle využíván jinými. Dokáže docela dobøe použít sám sebe jako prostøedku k získání urèitých cílù. Pro èlovìka X je naproti tomu èlovìk výluènì cílem a nikdy ne prostøedkem k cíli. Jeho celkový postoj k životu spoèívá v tom, že na vše, co se stane, reaguje z pozice otázky, zda to pøispívá èi nepøispívá k tomu, aby se zmìnil tak, aby byl humánnìjší. A se jedná o umìní nebo vìdu, o radost èi starost, o práci nebo hru, vše, co se dìje, je pro nìho podnìtem stát se silnìjším a citlivìjším. Tento proces stálých

5 vnitøních promìn, v nìmž se akt života stává souèástí svìta, je cílem, kterému jsou všechny ostatní cíle podøízeny. Èlovìk není subjektem, který by byl se svìtem v protikladu, aby svìt zmìnil. Spíše je ve svìtì a toto jeho bytí ve svìtì je pro nìho podnìtem, aby se sám stále mìnil. Proto není svìt (èlovìk a pøíroda) žádný objekt v protikladu, ale prostøedek, v nìmž stále hloubìji objevuje vlastní realitu a realitu svìta. takový èlovìk se necítí být ani subjektem, nejmenší nedìlitelnou souèástí lidské substance (atom, individuum) a ani Descartùv hrdý myslící subjekt, ale samostatná bytost, která je právì tak živá a silná, že se pøestává omezovat jen na sebe samu. Tím vytváøí prostor, v nìmž se angažuje. 4) Postoj X mùžeme popsat také z tohoto hlediska: Jako opuštìní vlastního já, vlastní žádosti a vlastního strachu. Jako odložení pøání uzavøít se do vlastního já, jako by to byl neporušitelný separátní útvar. Jako vyprázdnìní sebe, abych se mohl naplnit svìtem. Abych na nìj reagoval, abych se s ním sjednotil, abych ho miloval. Vyprázdnit se. To není výraz pasivity, ale otevøenosti. 5) Zkušenost X lze oznaèit také jako zkušenost transcendence. Stojíme zde pøed stejným problémem jako u pojmu náboženská zkušenost. V pùvodním smyslu slova je tento pojem transcendence totiž vztahován k Bohu. Jako lidský fenomén ale znamená, že èlovìk transcenduje své vlastní já, aby opustil vìzení vlastního sobectví a izolace. Zkušenost je totiž v zásadì tatáž, a se vztahuje k Bohu nebo ne. Zkušenost X, a teistická nebo ne, se vyznaèuje snížením - a v její nejdokonalejší formì vymizením - narcismu. Aby se stal èlovìk otevøeným svìtu, aby transcendoval já, musí být schopen redukovat svùj narcismus nebo se ho úplnì vzdát a to v jeho nejrùznìjších formách a projevech. Musí mít pøedstavu o skuteèné nezávislosti a musí umìt rozlišovat mezi racionální a iracionální autoritou, mezi ideou a ideologií, mezi ochotou pro své pøesvìdèení trpìt a masochismem. Pád dùvìry - z tohoto rozhodnutí již není návratu. Zbývá plnì dùvìøovat tìm kteøí mì mají chytit. I R. Palouš popisuje podobné prvky zkušenosti pøi rozboru procesu konverze. Ukázalo se, že pøi tomto výchovném dìji jde o sebevzdání a sebeodevzdání s fázemi: zaboøenost v jistotách, ztráta dosavadních jistot a samozøejmostí, propadnutí nicotì, upøímnì otevøené vakuum, nová, pravá víra. (pokraèování) Literatura: R. Palouš - Èas výchovy L. Muchová - Úvod do nábož. pedagogiky zpracoval P. Zbynìk Schneider

6 Cesty k Bohu a k víøe III. Pøemýšleli jsme spoleènì o zkušenostech, které èlovìk mùže udìlat a které ho mohou pøivést k poznání Boha, nebo spíše k setkání s ním. Dnes bychom v tom pokraèovali, ale trochu z jiné strany. A sice tak, že budeme uvažovat, jak vìøící mùže hloubìji pochopit, že Bohu náleží a jakým zpùsobem. Skuteènì není možné se spokojit jen s tím, že žijeme jakýmsi slušným zpùsobem, že dodržujeme desatero a že se tím cítíme do jisté míry uspokojováni. Køes- anství rozhodnì není jen slušné chování. Slušnì se chovat mùže kde kdo, na to nemusí být køes anem. Dokonce mùže i nìco vìdìt o Bohu, ale ani to není ještì plný køes- anský život. K tomu je tøeba zapotøebí uskuteèòování celého Kristova životního stylu, ale o tom zatím nemluvíme. Rozhodnì však patøí k plnému køes anskému životu žití s Bohem. A to je vìc, o níž bych chtìl dnes mluvit. Prakticky to všichni dobøe znáte, jde jen o to, aby si každý uvìdomil a pøitom ujasnil, jak tyto vìci na sebe navazují a pokraèují. Abychom si uvìdomili, že chceme-li pro nìkoho køes- anství, pak pro nìho chceme setkání s Bohem, o které tolik jde. Úvodem zmíníme dva verše z Izaiáše: Nyní toto praví Hospodin, tvùj stvoøitel, Jákobe, tvùrce tvùj Izraeli: Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj. (Iz 43,1). Vrátíme se k tomuto textu na konci uvažování a pak budeme èíst ještì kousek dál. Tohle už je urèitý vrchol cesty k Bohu: když èlovìk ví, že je Bohem zavolán jménem, a že je tím, kdo Bohu patøí. Pokusme se sledovat cestu, kterou se k Bohu dojít má. Každý èlovìk chce, aby tady nežil zbyteènì a vìtšinou víme, že s námi nìkdo poèítá, že na nás nìco chce a nìco oèekává. Ale jsou v životì situace, kdy se zdá, jako by od nás nepotøeboval nikdo nic, jako bychom nemohli nikomu prospìt. Èas od èasu se to èlovìku stane, tøeba když je nemocný a potøebuje, aby se druzí starali o nìj. Pøesto si ani v tuto chvíli nemusí pøipadat zbyteènì. Jestliže se èlovìk zamyslí nad touto situací a uvìdomí si svou bezmocnost, nemusí mít ještì pocit naprosté zbyteènosti. Mùže pochopit, že o nìj nìkdo stojí, že o nìm urèitým zpùsobem ví. Kdo je zvyklý se modlit, ten k tomu dojde pomìrnì snadno. Pro jiné je to obtížnìjší. Kdo má totiž snahu se modlit, kdo na sobì v tomto smìru udìlá kus práce, je schopen vìdìt o nìkom, kdo si ho všímá. Pokud nejsme pøi modlitbì jenom hluèní a neustále Pánu Bohu nìco nevykládáme, tak ho vnímáme jako toho, kdo o nás ví. Mùžeme k tomu dojít ještì jinou cestou, kterou jsme už trochu naznaèili poslednì: když se èlovìk podívá na svùj život zpátky. Pohlédneme-li na uplynulá léta, mùžeme pochopit, že se náš život ubíral urèitým smìrem. A nebo si mùžeme uvìdomit, že se náš život odvíjí zcela nesmyslným zpùso-

7 bem. Jestliže èlovìk dìlá - struènì øeèeno - jednu hloupost za druhou, jestliže si vždycky vybere tu horší možnost, potom vidí, že jeho život smysl pøevážnì nemá. Že jde nìkam, kam se mu vlastnì ani moc jít nechce. Pokud se ale rozhoduji pøevážnì pro dobré, pak vidím, podívám-li se o nìkolik let zpìt, že rostu, že to mé pohybování se nìkam smìøuje, aniž jsem si toho byl vìdom a aniž jsem ho sám zapøíèiòoval. Já ho spíše jen poznávám ve svém životì. A potom pochopím, že se mnou kdosi poèítá, že ode mne nìkdo nìco chce. Jakmile využiji dobrých schopností, které v sobì mám, pak pochopím, že to je zøejmì ono. A to je dobré i tenkrát, když to nenese žádný efekt. Nìkdy se stane, že nìkomu pomùžeme a ono mu to vùbec neprospìje. Že je ta pomoc, mnohdy spojená se znaènou námahou, pro nìj zbyteèná. Tillman uvádí v jednom svém rozjímání drastický pøípad, který se mùže stát. Èlovìk nìkam chvátající pomùže pøi nehodì zranìnému. Strašnì se zedøel, nìco dùležitého nestihl - zranìný stejnì cestou zemøel a on mu vlastnì nepomohl. Tohle se zdá být marným a zbyteèným. A pøece pøi tom zažijeme úžasné uspokojení. Víme, že jsme vykonali cosi, co bylo plnì lidské, co se od nás èekalo, pøestože nás nikdo nevidìl a nikdo nás za to nepochválí. Tady už èlovìk mùže vidìt, že jde o kohosi, kdo je mimo nìj, že jde o nìkoho, kdo s ním poèítá. Jiná cesta, kterou se dá pokraèovat je tøeba tato: jak èlovìk roste, poznává, že má v životì øadu možností, jakým zpùsobem se angažovat, jak prospívat druhým. A teï uvidí vedle sebe tøi dobré možnosti a mùže sledovat jenom jednu - a pøece pozná, kterou z tìch dobrých si má vybrat. Pochopí, že tam je s ním poèítáno. A jde to ještì dál. Èlovìk udìlá chybu, kterou mu nikdo nevyète, než jeho svìdomí, chybu na které pochopí, že uhnul z cesty, která mu pøísluší. A nìkdy se to nedá napravit nebo vzít zpìt. Prostì jsem už ušel kus cesty nesprávným smìrem a zpátky cesta nevede. To je situace, která mùže vést malomyslného èlovìka k hluboké depresi. Právì v téhle situaci mohu poznat odpuštìní nejen lidské - to nemusí být; tøeba jsem nikomu neublížil - ale odpuštìní, toho, který o mnì ví, který mou cestu sleduje. A já mohu pochopit, že tohle smíøení je pro mne opravdu cestou. Tím smíøením se napravilo to, že jsem se vydal špatným smìrem, že pro mne existuje dobrá cesta kupøedu. Tohle je asi nejvìtší zážitek odpuštìní, když pochopí, že se dostal nejen mimo nebezpeèí trestu, ale že nalézá znovu správný smìr. Neøekl jsem ale, jak ho nalézáme. Jsou základní dvì cesty, kdy poznáváme, že je nám odpuštìno a co od nás Bùh chce. Jsou to jednak události našeho života a jednak modlitba. Modlitba mùže být místem, kde o Bohu skuteènì víme. Nemyslíme teï nìjaké mimoøádné stavy, ale modlitbu, která je každému z nás vlastní. V této modlitbì mùžeme zažít velice jemný, ale pøitom jasný dojem, že o mnì nìkdo ví a že mne s laskavým zájmem sleduje.

8 Jestliže víme v modlitbì skuteènì o Bohu, pak ho nevnímáme jako policajta, který nad námi stojí. To je pøípad spíš zdeformovaného svìdomí. Skuteèné vìdomí o Bohu je vìdomí o nìkom velikém, nepostižitelném a pøesto skuteèném. Jestliže èlovìk zažije v modlitbì pravé vìdomí Boha, pak o nìm ví, ale tìžko ho sdìluje druhému. Možná si vzpomenete na starozákonní pøíbìh o Eliášovi, který stál pøed jeskyní a okolo šlo zemìtøesení a vichr, ale Hospodin v tom zemìtøesení ani v tom vichru nebyl. Pak prošel okolo tichý vánek a Eliáš se zahalil do pláštì a postavil se u vchodu do jeskynì - to je pøesnì ono (srv. 1Král 19, 11-13). Když èlovìk zažívá Boha, je to nìco velmi jemného, neznatelného - a pøece jasnì víme, že si to nemùžeme splést s nìèím nebo nìkým jiným. Jakmile máme své vìdomí o Bohu pøíliš barvité, je to vìtšinou podezøelé. Co je skuteènì Boží, je jemné a mocné. A tak mùže èlovìk zažít Boha, jako toho, kdo s ním poèítá a kdo je mu pramenem jistoty, klidným a skuteèným. Je to nìco jiného než záchrana v krajní nouzi, kdy èlovìk lítá ode dveøí ke dveøím a hledá, kdo by mu pomohl. Jestliže je èlovìk v nouzi a ví o Bohu, nepadne do zmatku, nebo se spoléhá na nìkoho, o nìmž má jasné pøesvìdèení, že má o nìj a o jeho problém zájem. To je projev skuteèné víry. A teï se vrátíme znovu k úryvku z Izaiáše, pøeèteme ho znovu a celý: Nyní toto praví Hospodin, tvùj stvoøitel, Jákobe, tvùrce tvùj Izraeli: Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým jménem, jsi mùj. Pùjdeš-li pøes vody, já budu s tebou, pùjdeš-li pøes øeky, nestrhne tì proud, pùjdeš-li ohnìm, nespálíš se, plamen tì nepopálí. Nebo já Hospodin jsem tvùj Bùh, Svatý Izraele, tvùj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. (Iz 43, 1-3) Kdo máte silnou zkušenost s Bohem, pochopíte, jak jsou tato slova mínìna a také víte, že se to dá tìžko vyjádøit srozumitelnìji. Protože jde o mnohem víc než o vodu a oheò, dá se to øíci velmi tìžko. Ale zcela bezpeènì mùže èlovìk poznat toto: že ho Bùh volá jménem, že ho volá osobnì jeho vlastním jménem. Tìžko se dá tato zkušenost sdìlit druhému, nebo každý má jiné jméno, kterým jej Bùh volá. Mùžeme si jen sdìlit, že jsme zažili totéž, ale sotva se to dá sdìlit nìkomu, kdo to nezažil. Pøesto ale èlovìk potøebuje své povolání prožít do hloubky, aby byla jeho víra patøiènì hluboká a silná. A tak bychom zakonèili malým úkolem. Budete-li mít trochu èasu, tak si na chvilku sednìte a snažte se pøemýšlet o tom, kdy se cítíte být voláni jménem, kdy se cítíte být Bohem oslovováni, kde cítíte, že s vámi poèítá, že se k vám osobnì obrací. A teï nebo nìkdy v minulosti. A pokud vám to nepùjde, tak to odložte na léta pøíští. Ono to nemusí jít vždycky. (pokraèování pøíštì)

9 Akce: Cihla pro Moravu V minulém èísle jsem vám slíbil podrobnìjší metodiku k celé akci. Nejdøív je ovšem tøeba dát do poøádku jednu vìc. Jak jste si možná všimli, èlánek pod názvem Akce: Cihla pro Moravu vyšel i ve Skautingu. Vinou redakèních úprav, na které jsem nemìl vliv, došlo k podstatné zmìnì posledního odstavce, který se týkal osudu penìz, které se oddílùm podaøí nasbírat. Ty, kteøí tuto zmìnu zaregistrovali, bych chtìl uklidnit: v platnosti zùstává postup zvìøejnìný v øíjnovém èísle tohoto èasopisu. A teï už koneènì k oèekávaným metodickým námìtùm jak snadno a rychle získat fùru penìz pro tuto akci. Pøináším nìkolik návrhù na vánoèní výrobky pro ruce šikovné i volšové a jednu scénku. Je to samozøejmì pouhý fragment z toho, co lze pøed Vánoci dìlat, ale vy sami také jistì nejste bez nápadù. Vánoèní hvìzda 1. Pomocí pauzáku si z této strany pøekopírujte hvìzdu na polokarton. 2. Hvìzdu vystøihnìte vnì i uvnitø. Obdržíte tak rámeèek ve tvaru hvìzdy. 3. Celou hvìzdu nabarvìte èerným fixem, hezky vypadá, když na èerný rám nalepíte lesklé kousky (napø. alobalu, obalu od èokolády). 4. Rámeèek nalepte na pauzovací papír a ten podle obvodu hvìzdy odstøihnìte. 5. Hvìzdu otoète, takže leží rámeèkem dolù. Zbytky rùznobarevného papíru natrhejte na malé kousky a ty hustì vedle sebe i pøes sebe nalepte do výplnì hvìzdy. 6. Dvìma pásky èiré izolepy pøipevnìte hvìzdu na okno tak, že strana s nalepenými útržky pøiléhá ke sklu. Až do okna dopadnou paprsky slunce, hvìzda se rozzáøí všemi barvami. Vánoèní pøání se svíèkou 1. Polokarton formátu A5 pøeložte napùl, dostanete tak rozkládací pøání formátu A6. 2. Ze stužky odstøihnìte asi 6 cm dlouhý kousek - to bude svíèka. Horní konec pøistøihnìte šikmo, aby to vypadalo, že svíèka je uhoøelá. 3. Stužku pøilepte na pøední stranu pøání. Knot domalujte èernou fixou a plamínek vystøihnìte ze zlatého nebo støíbrného papíru (nebo alobalu). 4. Zelenou vlnu nastøíhejte na malé kousky a tyto pak nalepte kolem spodního okraje svíèky (vypadá jako vìtvièka nebo mech). Výroba tohoto pøání je jednoduchá, zvládnou ji i malé svìtlušky a vlèata.

10 Vánoèní svícínek 1. Dvì vìtší skoøápky od vlašského oøechu slepte k sobì kulatou stranou. 2. Dovnitø jedné skoøápky namáèknìte kousek plastelíny, do které pøijde zapíchnout malá svíèka a kolem kousky vìtvièek z jehliènatých stromù (osvìdèil se tis) nebo slamìnky a jiné sušené kvìtiny. 3.Spoj obou skoøápek ovažte mašlièkou. Støíkané vánoèní pøání 1. Vzorek z této stránky pøekreslete pomocí pauzáku na ètvrtku a vystøíhnìte. Dostanete tak šablonu ke støíkání. 2. Šablonu èi její èásti položte na polokarton, ze kterého chcete vyrobit pøání. 3. Starší zubní kartáèek trochu namoète ve vodové barvì. Pak barvu pøejíždìním kartáèku pøes sítko (cedník) nastøíkejte na papír. Nedávejte barvy pøíliš, jinak jde støíkání pomalu a mùže se udìlat kaòka. 4. Šablonu opatrnì sejmìte a celou kartièku ještì jednou lehce pøestøíkejte. Pøeji vám všem, kteøí se do této akce hodláte zapojit, zdar v tomto pøedvánoèním podnikání. Na naši pomoc, i když nebude kdovíjak velká, èekají potøební lidé. A dejte mi do redakce vìdìt. Zatím mám jen malé zprávièky z Jièína a Tábora. Svìtluška O tøech mudrcích Vypravìè 1: Na východì v krásné zemi moudrý muž, ctìný všemi. Byl bohatý, snad i král. O vesmíru zpíval, hrál. Vypravìè 2: K nebi hledìl, ke hvìzdám. Èasto pøi tom nebyl sám. Svým pøátelùm vyprávìl, co zvláštního uvidìl. (Vejdou mudrci.) Kašpar: Vidíte to svìtlo v dáli? Je to hvìzda. Patøí Králi. Narodil se v Izraeli. Co kdybychom za ním jeli? Melichar: I já jsem èetl ve hvìzdách a zdálo se mi to jak v snách, že velké svìtlo zvìstuje: Pán Bùh vás, lidi, miluje! Baltazar: Tu hvìzdu jsem vidìl taky. Sbalíme si saky, paky. Vydáme se do té dáli. Pøineseme dary Králi. Kašpar: Je to Mesiáš, to víme. Rádi se mu pokloníme. (Mudrci odejdou.) Vypravìè 1: Mudrci od východu, snad z královského rodu, jeli. Hvìzda je vedla. Každá jiná pøed ní bledla. Vypravìè 3: K Jeruzalému se brali, cestou spolu rozmlouvali. Jejich dary nejsou malé. Složí je pøed králù Krále. (Vejdou mudrci a nesou dary.) Kašpar: Než se narodil králù Král, své zlato jsem nade vše miloval. Ale teï vím, milí bratøi, komu ten mùj poklad patøí.

11 Melichar: Já bych tøeba na mìsíci hledal vzácnou pryskyøici. Øekl jsem si však: Ten poklad svùj z lásky božskému Králi obìtuj. Baltazar: I já nìco pro Nìj mám, co mu rád a z lásky dám: Myrhu, vonnou, vzácnou mast budu k jeho nohám klást. (Mudrci odejdou.) Vypravìè 1: V Jeruzalémì se zastavili, krále Židù se tam ptali: Kde je ten narozený Král, kterého Pán Bùh lidem dal? Vypravìè 2: Herodes i Jeruzalém rmoutí se a neví málem, co si mají pomyslit. Do Betléma máte jít! Vypravìè 3: Mudrci za hvìzdou jeli, víru, lásku v srdci mìli. Našli Krále v chudé chýši, klanìli se tam Ježíši. (Pøijdou k Betlému a pokleknou.) Kašpar: Vìøím, že to dítì malé usedne na trùnu krále. Zlato i své srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí zlato.) Melichar: Nebude jen Králem, vím! Také Knìzem nejvyšším. Kadidlo a srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí kadidlo.) Baltazar: Dì átko milé, já ti dám to nejlepší, co vùbec mám. Myrhu i své srdce celé kladu k nohám Spasitele. (Položí myrhu.) Melichar: Ty jsi Boží Král, to víme. Rádi se ti pokloníme. Josef: Marie: Josef: Vypravìè 3: Vypravìè 2: Vypravìè 1: Dìkujeme, vzácní hosté. S tím Dítìtem láska roste. Bùh tak moc lidi miloval, že Syna svého daroval. Když narodil se, byla noc. Nevìdìlo to lidí moc. Jen pastýøi pøispìchali, Spasitele pøivítali. Zvìstovali to andìlé. Bylo to vskutku veselé. Celé nebe jásalo, Pána Boha chválilo. Malý je a pøec nejvyšší. Nebe je s námi v Ježíši. Andìlé všude kolem nás. Kéž ochraòují také vás. Vìøím, že pøijde jednou den kdy Ježíš bude oslaven a každý, kdo Mu srdce dá, žal vìèné smrti nepozná. Ježíše smrt neznièila, i když to tak hroznì chtìla. Zlý Herodes, starý král, mudrcù se nedoèkal. Jinam ved je andìl sám, Herodesùv zmaøil plán. Marie, Josef, Dì átko zmizeli také zakrátko. Andìl Boží s nimi byl a Ježíše ochránil. Nezabil jej Herodes. Neznièil jej ani køíž. Vede lidi do nebes. Chce vést tebe, tak to slyš!

12 Duchovní odborky Metodické pokyny Doporuèený (nikoli závazný) vìk : 1. stupeò...6 až 8 let 2. stupeò...9 až 11 let 3. stupeò...11 až 13 let 4. stupeò...13 až 15 let 5. stupeò...15 až 17 let 6. stupeò...17 a výše Základní smysl : Liché stupnì (1. pro svìtlušky a vlèata, 3. pro skautky a skauty, 5. pro rangers a rovery) jsou motivaèní - mají vzbudit zájem o dotyènou oblast). Sudé stupnì jsou naopak výbìrové - - jsou výraznì nároènìjší a jejich splnìní pøedpokládá skuteènì nadprùmìrné - vzhledem k vìku - zvládnutí dotyèné oblasti). Názvy odborek jsou orientaèní a jejich názvy v definitivní podobì se podøídí celkové terminologii odborek. HLEDÁNÍ PRAVDY Smyslem této odborky je podpoøit dìti v touze pøicházet vìcem na kloub, uèit je klást si otázku Proè? a hledat na ní odpovìï, vést je k odpovìdnosti vùèi Pravdì, které skauti slibují vìrnou službu (viz první èást slibu). 1. stupeò - Dovede na jednoduchých pøíkladech ze života i z literatury (pohádky) rozlišovat dobro od zla. - Dovede vysvìtlit (a na schùzce èi na táboøe pøedvede) pøíèiny nìjakého jednoduchého dìje (napø. proè prší, proè se støídají roèní období èi den a noc ap.). - Jednoduchým zpùsobem vysvìtlí, jak se projevuje láska a jak chápe vìrnost pravdì. 2. stupeò - Prokáže schopnost získávat nìjaké informace (z knih, od rodièù, z médií ap.) a vysvìtlit jejich jednoduché souvislosti (co z èeho vyplývá, co spolu nijak nesouvisí, co pøedchází a co následuje ap.). - Na pøíkladech ze života i z kultury (literatura, film, divadlo ap.) dovede vysvìtlit, proè je potøebné usilovat o dobro a èím naopak zlo škodí. - Ví, jak posilovat schopnost poznávat a sloužit dobru a naopak rozeznávat zlo a èelit mu. - Dovede ostatním (na schùzce, na táboøe) struènì øíci, èemu a proè vìøí, resp. proè nevìøí, jak rozumí slovùm Bùh, Pravda, Láska. - Zná hlavní svìtová náboženství (judaismus, hinduismus, buddhismus, køes anství, islám), kdy a kde vznikla a jaké je jejich chápání Absolutna (základní charakteristika pøimìøenì vìku). 3. stupeò - Alespoò ze dvou rùzných oblastí sežene (z médií èi osobním kontaktem s odborníky) informace, které zpracuje do èlánku nebo pøednášky a bude je prezentovat pøed ostatními èleny oddílu. - Odebírá specializovaný èasopis (vìdecký, chovatelský, sportovní, zájmový ap.). - Zná vìdecký výklad o vzniku svìta a pùvodu èlovìka a dovede ho srovnat se svým pøesvìdèením (prokáže pøed èleny oddílu formou pøednášky nebo diskuse). - Zná hlavní svìtová náboženství (judaismus, hinduismus, konfuciánství/taoismus, buddhismus, køes anství, islám), kdy a kde vznikla, jejich souèasné rozšíøení a

13 postavení ve svìtì. Dovede objasnit, jaké je jejich chápání Absolutna (základní charakteristika pøimìøenì vìku) a jaké jsou jejich hlavní mravní zásady. 4. stupeò - Prokáže, že alespoò v jedné oblasti (vìdy, umìní, sportu, techniky, náboženství ap.) systematicky sleduje stav poznání (napø. vede si o tom pravidelné záznamy, odebírá èasopis, ète pøíslušné knihy, shromažïuje odkazy z literatury, udržuje kontakty s odborníky, úèastní se rùzných setkání èi soutìží ap.). Alespoò tøikrát do roka pøipraví pro ostatní èleny oddílu z této oblasti programový prvek (soutìž, hru, èetbu, pøedstavení ap.). - Zná základní zpùsoby jak lze prokázat pravdivost (dedukce, indukce, experiment, svìdectví), pøedvede je na konkrétních pøíkladech a dokáže jejich pomocí odhalit chyby v argumentaci na jednoduchých pøíkladech. - Uspoøádá pro oddíl (èi jinou skupinu vrstevníkù) alespoò tøi krátké pøednášek o hlavních svìtových náboženstvích v rozsahu èlánkù ve Skautingu roè. 33 (1 až 7). - Dovede na své úrovni obhájit svùj vlastní názor na Boha, svìt i èlovìka. 5. stupeò - Prokáže, že alespoò ve dvou oblastech (vìdy, umìní, sportu, techniky, náboženství ap.) systematicky sleduje stav poznání (vede si o tom pravidelné záznamy, odebírá èasopis, ète pøíslušné knihy, shromažïuje odkazy z literatury, udržuje kontakty s odborníky, úèastní se rùzných setkání èi soutìží ap.). Alespoò jednou za dva mìsíce pøipraví pro ostatní èleny oddílu z tìchto oblastí programový prvek (soutìž, hru, èetbu ap.). - Zná základní typy lidského poznání (vìdecké, filosofické, umìlecké, zkušenostní), typické oblasti jejich uplatnìní, jejich hlavní pøednosti i nedostatky. - Uspoøádá pro oddíl (èi jinou skupinu vrstevníkù) cyklus krátkých pøednášek o hlavních svìtových náboženstvích v rozsahu èlánkù ve Skautingu roè. 33 (1 až 7). - Dovede na své úrovni obhájit svùj vlastní názor na Boha, svìt i èlovìka. 6. stupeò - Odebírá nìjaký odborný èasopis (vìdecký - napø. Vesmír, filosofický, teologický, umìnovìdní ap.), zná hlavní èeské pøedstavitele, kteøí v této odborné oblasti pracují, a alespoò se dvìma z nich udržuje kontakt. - Má vlastní odbornou knihovnièku, kterou prùbìžnì aktualizuje. - Vypracoval a k veøejné publikaci nabídl alespoò tøi èlánky, které se týkají oblasti jeho odborného zájmu, nebo pro své vrstevníky uspoøádal alespoò tøi veøejné pøednášky, semináøe èi diskuse vìnované této tématice (lze i kombinovat). - Orientuje se ve filosofii v rozsahu knihy Arno Anzembacher Úvod do filosofie a alespoò jedním filosofem se zabývá hloubìji (ète jeho spisy, úèastní se pøednášek èi semináøù ap.). - Dokáže vrstevníkùm vysvìtlit, jak hlavní náboženství (pøípadnì nìkteré souèasné filosofické smìry) chápou pojmy Bùh, Pravda a Láska. - Seznámil se s Biblí (alespoò pøeèetl evangelia, Skutky a nìjaké listy vèetnì komentáøù k ekumenickému vydání, dále Genezi, Exodus, Žalmy, Knihu moudrosti, Jeremniáše a Izajáše) a ústøední knihou nìjakého dalšího náboženství (Korán, Bhagavadgíta, Tao-Te-Ting ap.). Kdo by mìl k této verzi odborky Hledání pravdy nìjakou pøipomínku, podnìt nebo návrh, a píše na adresu redakce. Díky!!!

14 Pøíprava ke skautskému slibu III. V minulém povídání jsem nastínil možnost netradièního provedení nováèkovské zkoušky - formou úkolové cesty vedoucí k bránì do Øíše ve znamení lilie. Klasické úkoly nováèkovské zkoušky jsou zpestøeny nìkolika prožitkovými aktivitami. Jde tedy o èinnosti, pøi nichž dìti nìco aktivnì tvoøí, vymýšlí, øeší a zpravidla pøi tom prožijí nìjaký hlubší zážitek, který se jim snad vryje hloubìji pod kùži. Nuže napøíklad: Svíèková cesta Veèer v lese rozestavíme nìkolik rozžehnutých svíèek, ke každé pøiložíme na opáleném papíru jeden text. Napø. výklad skautského zákona z knihy Rádce skautské družiny (jednotlivé zákony okopírujeme). Pustíme nìjakou vhodnou meditativní hudbu (napø. Vangelis, Enyu, Bacha, gregoriánský chorál). Jednotlivci procházejí svíèkovou cestu, proèítají texty, pøemítají. Na závìr by si mìl vùdce pohovoøit s každým zvláš, co nejvíce zaujalo, zapùsobilo. Doporuèuji až závìrem nováèkovské zkoušky. Koláž zákonù Každý obdrží jednu ètvrtku, na stole leží halda starých èasopisù. Každý si vylosuje jeden skautský zákon a opìt za vhodné meditativní hudby tento vyjadøuje - z èasopisù vystøihuje obrázky a písmena, lepí je na ètvrtku, dokreslují... Na ètvrtce se však nesmí objevit text onoho zákona. Má ho vyjádøit pomocí rùznì sestavených obrázkù, psát slova mùže výjimeènì, snad jen citoslovce. Je pozoruhodné, jak tvùrèím zpùsobem dokáže dítì vyjádøit dané téma. Po ukonèení hádáme, kdo který zákon zpracovával. Mùžeme pak také uspoøádat vernisáž - nejlépe oddílovou, poté, co každá družina provede samostatnì tento úkol. Tajný dobrý èin Nováèek dostane za úkol bìhem následujícího týdne pracovat na nìèem užiteèném, ale tak, aby o tom nikdo nevìdìl. Jenom s vùdcem by se mìl pøedem poradit. Anonymita je zde dùležitá kvùli výchovì k nezištnosti a zároveò mùže promìnit celý úkol v napínavou hru. Bloudìní Jde o dùležitý zážitek pro pøiblížení skautského životního stylu. S oddílem na výpravách èasto bloudíme - tzn. vodíme ho nároènìjším terénem, houštinami, bažinami atd. Na opuštìném místì pak zanecháme družiny, které se pak postupnì a samostanì vydávají hledat cestu zpìt do tábora (srubu, domova,...). Necháme dìti samostanì hodnotit, jak uspìli. Kdo se zlobil kvùli nároèné cestì nahlas - prohrál na celé èáøe, kdo se vztekal v duchu, ale ovládl se, uspìl. Ale nejlépe ovšem ten, kdo pøijal bloudìní jako výzvu, jako dobrodružnou hru. Na závìr si vyprávíme o celoživotním hledání správné cesty, o pøekonávání pøekážek a obtíží... Zrcadlo duše Vyplatí se zaøadit na konec nováèkovské zkoušky. Nováèek (a nejlépe celá družina)

15 si postupnì sednou na køeslo pøed ostatní, kteøí sedí kolem v kruhu a jeden po druhém oznamují tomu v køesle své výhrady, co se jim na nìm nelíbí. Dotyèný se nesmí hájit a na každou výtku podìkuje. Cvièí se tím pokora a pøedevším je dána možnost zamyslet se a nejen poøád vymýšlet protiargumenty. Zrcadlem duše se krásnì proèistí atmosféra v oddíle a uvolní pøípadné napìtí. Doporuèuji obèas použít i na støediskové radì i výše! Baterie Je opakem Zrcadla. Každý nakreslí na papír obrys baterie a podepíše se. Pak papíry kolují a každý napíše každému do jeho baterie, co se mu na nìm líbí. Papír se vzkazy pak mùže skuteènì fungovat po dlouhou dobu jako baterie dodávající energii. Na závìr nováèkovské zkoušky mùžeme uspoøádat závod. Nováèci pobíhají jednotlivými stanovišti, kde ještì jednou souhrnnì prokazují své znalosti a dovednosti. Kontroly na jednotlivých stanovištích zajistí starší èlenové družin (zároveò si leccos zopakují). Po splnìní podmínek a prožití rùzných zpestøení, obdrží nováèek - vlastnì už nenováèek - slavnostnì hnìdý šátek. A co kdyby si pro nìj musel teprve slanit do skalní stìny a tam si ho odvázal z koøenù bøízy? Pokud se rozhodnete, že zpestøíte pøípravu nováèkù nìkterými zde uvedenými prvky, dobøe rozvažte, které z nich provedou družiny, které vùdce, které oddíl jako celek. Promyslete posloupnost, dbejte na bezpeènost a vymýšlejte nové varianty. Sestavil jsem z rùzných pramenù - co jsem kde zaslechl, pøeèetl, tøeba i vymyslel. Simba (Slatiòany) Ad... Stanovisko Svojsíkova oddílu Nelze se vším, co je ve stanovisku souhlasit. Stanovisko SO ke stavu skautského hnutí ÈR pøichází opoždìnì. Proè právì pøed snìmem? Proè se do hnutí vnáší tolik útokù, náznakù a narážek? Proè ta kritika na TDC? Položme si otázku, kolik oldskautù a èlenù SO odebírá náš mìsíèník Skauting? Domníváme se, že Stanovisko SO k hnutí není jednomyslné. Skautské hnutí Junák je hnutí mládeže. Oldskauti by mìli toto hnutí podporovat svými poznatky, zkušenostmi, pøijmout názory mladých vùdcù, diskutovat o tìchto názorech na skautskou výchovu, ne se vnucovat a diktovat. Zajiš ovat èinnost hnutí po stránce hospodáøské a materiální. Oldskauti by se mìli více angažovat ve veøejném životì pro skautskou myšlenku tak, aby hnutí nebylo mrtvé, jak nìkterý redaktor televize se v nedávné dobì vyjádøil, ale aby hnutí bylo živé. Rozhodující pro naše hnutí je èinnost družin, oddílù a støedisek. Vyšší složky v Junáku - ORJ a ÚRJ - jsou èlánkem pomocným, aby tuto èinnost èinovníci tìchto složek všemožnì zajiš ovali. Pøestaòme se již vzájemnì osoèovat a vyèítat si. Blíží se snìmy Junáka, buïme jednotni. Ukažme naší spoleènosti, že jsme hodni její podpory. Tím také Junák podstatnì pøispìje i tomu, že èeská demokracie bude demokracií silnou, schopnou odolat všem jejím zneuživatelùm a odpùrcùm a jejím novým likvidátorùm. Pìstujme již koneènì ve svých složkách skuteèné pøátelství, aby v našem skautském hnutí se koneènì projevila ta služba nejvyšší Pravdì a Lásce. Podle diskuse èinovníkù rùzného vìku zapsal Šerif z Mìlníka.

16 Anketa Myslíš, že by Ekumenické lesní školy mìly mít oba stupnì (tj. zemský i vùdcovský) a jaká by mìla být jejich náplò? René Fischer - Fíša, 27 let, Praha Vzhledem k tomu, že jsem èlenem instruktorského sboru ELŠ, mám možnost se k tomuto problému vyjádøit z pohledu toho, kdo se na vlastní realizaci této koncepce podílí. Nejde o dvoustupòový model, ale o tøístupòový: roverský lesní kurz (a i ten by mìl mít dva podstupnì), vùdcovské ELŠ a zemské ELŠ. Mám zato, že tento model se vyvinul a vyvíjí pøirozenì - již loni se ukázala potøeba pøipravit nìco jiného pro rovery, nová koncepce výchovy èinovníkù pak nás nutí k tomu, aby ani ekumenický proud èeského skautingu nezùstal pozadu a vychoval si své vùdce. A program? Vùdcovská ELŠ by se mìla zamìøit na pøípravu vùdcù na vedení oddílù pøedevším po praktické stránce, zatímco Zemská ELŠ by mìla pøedstavovat nejvyšší stupeò èinovnického vzdìlávání zamìøený maximálnì do hloubky. P. Šablatura - Šabes, 40 let, Kopøivnice Nevím, na kolik máme pøelidnìno, ale øekl bych, že vùdcovský stupeò staèí. Možná u rádcù (rádkyò) by byl zemský stupeò vhodný. Frant. Cigánek - Albatros, 68 let, Pøerov Podle mého názoru by mìly být realizovány oba stupnì! Dùvod je zcela prozaický: je zapotøebí v maximální možné míøe vìnovat pozornost zvyšování skautské duchovní kvalifikace ve tøech rovinách - a už u R&R, tak také pro dorùstající generace støediskových vùdcù a skauty tzv. døíve narozené (myslím tím oldskauty po 35. roce života, ale též skuteèné seniory) - pokraèovat v zapoèatém díle napø. roverský LK SURSUM i ELŠ ve Slatiòanech u Chrudimi, na Pøíbramsku a jinde v èeských zemích. Duchovní náplní tìchto akcí by mìla být donboscovská orientace køes anských skautù - obdobnou formou exercicií - samostatnì u ChK a DK. J. Peèený - Neptun, 44 let, Tlustovousy Nemyslím si, že by ELŠ mìla nezbytnì kopírovat budoucí systém skautského vzdìlávání èinovníkù. Zdá se mi, že by mìla zùstat jako jednostupòová a to na úrovni vùdcovské. Ovšem s tak kvalitní náplní, aby nebylo nutno pøidávat nìco navíc. P. Vlad. Záleský - Šagi, 32 let, Blansko O tom plánu do budoucna jsem slyšel až letos na ELŠ a dost se o tom mluvilo. Myslím, že rozdìlení je moudré. Vùdcovská ELŠ by mohla být pro budoucí nebo èerstvé vùdce velkým impulzem, pøípadnì intenzivní pøípravou na vùdcovské zkoušky. Vìk frakventantù bude asi mladší a tím i obsah ELŠ jiný. Zemská ELŠ by mohla být pro starší, protøelé vrcholnou formací zamìøenou více na prohloubení ideje skautingu a na duchovní život. Petr Hájek - Balú, 52 let, Chotìboø Urèitì mìly, a mìly by to zkusit i za cenu, že koneèná podoba LŠ bude jiná než experiment. Vùdcovská: kvalitní kurz, návazná nebo pøedchozí motivaèní úloha (studium, zpracování témat pro vzájemnou výmìnu atp.), zajištìné metodické vedení až po vùdcovské zkoušku (setkání s instruktory, kruh konzultantù v regionech, aby nebylo za kvali-

17 tou daleko). Považuji to za dùležité už s ohledem na znaèný rozptyl našich oddílù po zapadlých místech vlasti. Zemská: ukonèení formace - utøídìní získaných poznatkù, konfrontace se zkušeností ostatních v dialogu øízeném zkušenìjšími ze zkušených a potom start k tvùrèí samostatné práci pro hnutí, a už individuálnì, nebo ve sboru instruktorù (cesta k ILŠ, práce na metodických projektech, práce pøi kurzech v regionech atp.). Pavel Èesák, 44 let, Praha Ano! Vùdcovská lesní škola jako pøíprava ke složení vùdcovské zkoušky, resp. pro formaci mladých vùdcù. Zemská nejen k prohloubení znalostí, ale i dobytí baterek pro ty, kteøí mají nìjaké zkušenosti. Obì pøedevším jako semináøe skautingu k vytvoøení bratrské pospolitosti i sdílení zkušeností. Josef Vermach - Simba, 70 let, Sedlèany Ano. Vùdcovská - pøíprava na vùdcovské poslání, bez podmínek vùdcovské zkoušky. Zemská - pøíprava na instruktorské poslání a pøíprava na vùdce støedisek. Zmìna náplnì nutná. Musí odpovídat potøebám souèasnosti i budoucnosti. Pro stoupence Kristovy zvìsti je snadno odhadnutelná. Pavel Široký - Koèkec, 41 let, Brno Samotné názvy by si zasloužily diskusi, proto nižší stupeò pracovnì oznaèím jako A, vyšší stupeò jako B (souèasnou ELŠ považuji za B). Jsem pøesvìdèen, že A i B mají své místo, a to ne jako náhrada výchovy èinovníkù v oddílech, støediscích a okresech, ale jako jejich doplnìk. Klasickým úkolem LŠ bývalo dát zažít vzorný tábor, atmosféru skautského spoleèenství. Za posledních nìkolik let se dost výraznì snížil vìkový prùmìr frekventantù LŠ, hodnì úèastníkù je mezi lety. Je logické, že v tomto vìku frekventanti obtížná témata vnímají jinak, než o pìt let pozdìji. Døív asi bývalo zvykem, že na LŠ se jezdí jednou za život. Potom jsou ovšem ti mladší ochuzeni o to, co by slyšeli a úplnì jinak chápali jako vyzrálejší. Proto bych mladíky posílal na A. Až po pár letech zase zatouží napít pramene èisté vody, poslal bych je na B. Náplnì ekumenických A i B by mìly vyjít z osvìdèených principù ELŠ. Optimální kombinací by mohlo být, že A bude klást dùraz spíš na práci s oddílem, B spíše na hlubší pochopení toho, proè a jak se co ve skautingu dìlá, protože tam budou lidsky i skautsky vyzrálejší úèastníci. Tak bude zachována gradace mezi A a B. Pavel Kupèík - Bobr, 27 let, Kopøivnice Jsem pro zøízení i druhého stupnì ELŠ. Bude to ovšem další velká obì pro instruktory a také je otázka, zda se najde dostateèný poèet frekventantù. Vìøím však, že pokud je toto myšlenka správná, tak se brzy dostane do podvìdomí všech vùdcù a èinovníkù. Pøíštì: Jaký máš názor na pøípadnì koedukované lesní školy. Své odpovìdi co nejdøíve smìrujte na adresu redakce. Díky!!!

18 Rozhovor s... Václavem Malým - mluvèím Charty 77, moderátorem demonstrací z listopadu 1989, dnes svìtícím pražským biskupem Øímskokatolické církve Tebe, Václave, stále mnozí spojují s událostmi listopadu roku 89. Já se pokusím vyhnout obvyklým otázkám, které v té souvislosti dostáváš. Tedy - co myslíš, že listopad 89 pøinesl mladým lidem - tìm, jimž tenkrát bylo deset, patnáct let? Pøednì to, že se nemusí - zejména ve škole - bát otevøenì hovoøit. Škola je odideologizovaná a to je jistì velká výhoda. I když samozøejmì zatím i ta škola zdaleka ne všude vypadá tak, jak bychom si pøedstavovali. Mladí lidé mohou volnì cestovat, uèit se cizím jazykùm, setkávat se s jinými mladými lidmi. Tím také poznávat Evropu a konfrontovat naši situaci se svìtem. Dále se mladí lidé mohou svobodnì s druhými lidmi stejných zájmù èi pøesvìdèení sdružovat beze strachu, že to èi ono je zakázáno a bude posuzováno jako protistátní èinnost, která ohrozí nejen je samotné, ale jejich rodièe a známé. Rozhodnì - díky Bohu za to, že mladá generace mùže vyrùstat v této vnìjší svobodì. To jsou velmi dùležité momenty, které mladí lidé nemohou dneska ani dostateènì docenit. Kdybych se pokusil to shrnout, tak listopad 89 umožnil mladým lidem žít podle jejich svìdomím bez pøímého nebezpeèí pronásledování a tak jim otevøel možnost naplòovat touhu po pravdì, která je mladým lidem vlastní. Vidíš to tak? Samozøejmì. Ale to svìdomí je tøeba pìstovat. A tady to zase mají dnešní mladí lidé v urèitém smyslu tìžší. Totiž za pøedchozího režimu to bylo jednodušší v tom, že tady na jedné stranì stála velmi brutální ideologie podpíraná stejnì brutální mocí - a na èlovìku bylo vlastnì jen zvolit, jestli se jí podvolí, nebo jestli jí bude nìjak èelit. Dneska je naopak spousta nabídek jako na tržišti a na první pohled to není tak jasné, co je brak a co je kvalita. Alespoò ne pro vìtšinu mladých lidí. A tak je velmi dùležité, aby si nauèili z toho správnì vybírat opravdové hodnoty, které jim potom pomùžou zjemòovat jejich svìdomí. To je skuteènì pro mladého èlovìka tìžké a je velikým úkolem nás starších v tom mladé lidi trpìlivì a s pochopením doprovázet. To zní velmi pìknì, ale jak si takové chápající doprovázení konkrétnìji pøedstavuješ? Nojo. Takový universálnì platný recept samozøejmì není jednoduché podat. Já sám ho nemám. Vím jenom, že je nesmírnì dùležité, abychom pøitom rozvíjeli dar, Kvalita našich vztahù, naše schopnost žít takové hodnoty jako je vìrnost, osobní èest a pravdomluvnost rozhoduje o skuteèné cenì našeho života. který je dneska zvláš aktuální - totiž dar rozlišování duchù. Taková jasná lež se pozná celkem snadno, ale mnohem èastìji jsme ohrožováni polopravdami. A tady je potøeba obstát. Také je vhodné pomáhat mladým lidem v tom, aby se nedali tolik ovlivòovat touhou uèinit dojem. Èlovìk, který jedná pod tímhle tlakem, snadno mine pravdu. A ta - stejnì jako v dobì pøed-

19 chozího režimu - nás vede k tomu, že ne dojem, ale kvalita našich vztahù, naše schopnost žít takové hodnoty jako je vìrnost, osobní èest a pravdomluvnost rozhoduje o skuteèné cenì našeho života. Ve skautingu je heslem tohoto životního období - roveringu - výzva ke službì - Sloužím. Jak si myslíš, že jsou dnes mladí lidé pøipravováni a pøipraveni k tomu, aby jejich život byl službou? Tady je potíž už v porozumìní samotnému slovu služba. To se buï chápe jako nìjaká otroèina, nìco, co je tak dobré pro služku, nebo ve smyslu šichta - tedy vlastnì jakýsi slangový výraz pro pracovní dobu. Smysl pro skuteènou službu jako dar druhému teprve budeme muset znovu probouzet. To, že služba není nièím ponižujícím, ale mým vlastním rozhodnutím dát svou svobodu k dispozici pro dobro druhého. To nemusí být jenom nìco materiálního. Kolikrát je nejdùležitìjší službou dát svùj èas, svou pozornost, své srdce. V tomto smyslu je schopnost ke službì základním požadavkem lidské zralosti. Zralostí køes ana - laika - by po mém soudu dnes mìlo být, že se pøestane vymlouvat na to, že biskupové èi knìží by mìli to èi ono, a že vezme vážnì a bez Kolikrát je nejdùležitìjší službou dát svùj èas, svou pozornost, své srdce. výmluv svùj díl zodpovìdnosti za svìdectví, které od nás tak èi onak druzí oèekávají. Takovou pøíležitostí by pro èeské katolíky mìl být kolem roku 2000 chystaný plenární snìm. Co Ty bys v té souvislosti od mladých èeských katolíkù nejvíc oèekával? Pøedevším, že budou vìnovat více èasu a energie tomu, aby se poøádnì zamýšleli nad tím, proè vìøí, èemu vìøí, jaký smysl má to, že vìøí spoleènì s ostatními a co mohou udìlat pro obnovu tohoto spoleèného života víry. To samozøejmì pøedpokládá i vytvoøení urèitých pøedpokladù : udìlat si pro to opravdu èas - tøeba i tím, že se zøeknou toho, co je samo o sobì docela dobré, ale pøece jenom ne nejlepší, - a ztišit se. Pokud by toto mladí lidé pochopili, tak by to byl velký pøínos pro celý ten pøípravný snìmovní proces. Pokud by to naopak chápali jen jako vyplòování toho, co pro nì vymyslí nìkdo jiný (pan faráø, páni biskupové), nebo na druhou stranu jen jako pøíležitost k tomu, že vyjdou nìjaké instrukce, které by zvolnily nároky katolické morálky v oblasti intimit (naè jsou mladí lidé pochopitelnì velmi citliví), pak by se to všechno minulo smyslem. Takže já bych hlavní dùraz kladl na schopnost mladých lidí hovoøit s druhými o své víøe. To je podle mého soudu hlavní poloha pomoci, kterou bych velice od mladých lidí uvítal. To ostatní - vìøím - bude pøidáno. Za rozhovor podìkoval Jiøí Edy Zajíc.

20 Scout s Duck -Skautagoèi znamená skautské tamagoèi Rybu je tøeba chytat na to co chutná rybì a ne na to co chutná rybáøi. Z tohoto citátu bratra B-P vycházela ústøední rada Junáka pøi sestavování nové koncepce propagace Junáka mezi dìtmi. Vzhledem k tomu, že se mezi nimi nyní stalo hitem èíslo jedna elektronické zvíøátko, o které je tøeba neustále se starat, rozhodl propagaèní odbor Junáka ve spolupráci s honkongskou firmou Canuj uvést na trh první èistì èeské (a skautské) tamagoèi. Nevelký pøívìšek k hodinkám ve tvaru podsadového stanu s displejem v místì dvíøek umožní dìtem získat malého kamaráda - skauta. A nejen to, budou se muset o svého kamaráda starat. Zpoèátku, když se skautagoèi narodí, je vše obdobné jako u jiných tamagoèi - je tøeba mìnit poèùrané a pokakané plínky, chodit na preventivní prohlídky k lékaøi, hrát si s ním a když se rozpláèe i utìšovat. Po prvním týdnu, když skautagoèi povyroste, nastává první velká zmìna - je tøeba pøihlásit skautagoèiho do smeèky vlèat a zaèít s ním plnit nováèkovskou zkoušku. Není rozhodnì jednoduché skloubit školu, schùzky, výpravy, tábory, podmínky stezky a dìtské nemoci tak, aby skautagoèi mezi vlèaty vydržel. Pokud se to podaøí, nebude muset poèátkem tøetího týdne skládat nováèkovskou zkoušku pøi vstupu do skautského oddílu. V tomto období na skautagoèiho èekají kromì pøípravy ke skautskému slibu a plnìní dalších podmínek stezky nové záludnosti. Musí odolat nebezpeèí pohlavního zneužití, nabídkám drog a prožije svou první velkou lásku. Tøetí týden konèí pøijímacími zkouškami na støední školu. Ale to už je ze skautagoèiho rover a pøipravuje se na èekatelské a vùdcovské zkoušky. Po absolvování lesní školy se stává oldskautem. Pùvodním zámìrem autorù této hry pro dìti bylo, aby oldskautagoèi také absolvoval skautský snìm, ale zejména období pøed snìmem bylo pro dìti pøíliš traumatizující a tak byl snìm nahrazen nováèkovskou zkouškou Svojsíkova oddílu. Oldskautagoèi v ní musí prokázat, že dokáže naslouchat myšlenkám mladších a že se zvládne vyrovnat s koedukací, postupující sklerózou a reumatismem (pokud v mládí nenosil dlouhé kalhoty). Životní pou skautagoèiho konèí vcelku optimisticky - za zvukù Veèerky vstupuje koncem pátého týdne do Manitùova tee-pee. Na doporuèení dívèího kmene bude také zpracována svìtlušèí verze. Kemar Atráb Místo pro nalepení adresy NA DOBRÉ STOPÌ - vydává ústøední tým Duchovní rady Junáka Redakce a administrace: Pavel Budský - Svìtluška, Thákurova 3, Praha 6 Pøedplatné: 85 Kè (se zasláním), 100 Kè (sponzorské). Náklad 350 výtiskù. NOVINOVÁ ZÁSILKA - podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta s.p. Odštìpný závod Praha è.j. nov 6154/97 ze dne Výplatné hrazeno v hotovosti.

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi.

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. 1 Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. Tomáš Vodièka, 2000 ilustrace Hana Dubská, 2000 Junák svaz skautù a skautek ÈR, Tiskové a

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více