Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky. Religionistika. Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Jakub Havlíček CESTY BOŽSTEV Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku Disertační práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 2009

2 Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Na Rybníčku v Nových Hradech dne 14. června 2009 Mgr. Jakub Havlíček 2

3 Děkuji všem, kteří mě podporovali a pomáhali mi během mého doktorského studia i během práce na tomto textu. Za cenné připomínky a podněty děkuji svému školiteli doc. PhDr. Dušanovi Lužnému, Dr. Děkuji také všem svým kolegům a přátelům z Ústavu religionistiky. Můj dík patří v neposlední řadě členům mé rodiny, zejména Šárce a Margitě Havlíčkovým, bez jejichž trpělivosti, podpory a rad by práce na tomto textu byla mnohem obtížnější. 3

4 Obr. 1. Průvod kněží pod branou torii ve svatyni Kamigamo, Kjóto (foto autor, únor 2004). 4

5 Obsah Poznámka k formální úpravě a přepisu japonských termínů... Úvod... Struktura práce I. část: Výzkumné otázky, klíčové pojmů a teoretickometodologický rámec Cíle a výchozí předpoklady... Teoreticko-metodologický rámec... Religionistika je věda... : Religionistika v systému věd... Religionistika je věda zkoumající... : Základní pravidla religionistického zkoumání... Religionistika je věda zkoumající náboženství : Pojem náboženství v religionistice... Náboženství, společnost, jedinec: Náboženství jako sociální konstrukt Vědecká imaginace náboženství dvě definice... Předmět výzkumu problém náboženského faktu... Identifikace náboženských faktů v japonském kontextu emický a etický přístup... Implicitní a explicitní náboženství... Náboženství, politika a nacionalismus... Koncepce národa v sociálních vědách... Závěr II. část: Vědecká imaginace a náboženství Japonska Úvod... Šintó jako cesta kami... H. Byron Earhart... Karel Werner... Thomas P. Kasulis

6 Co je šintó? Konstrukce a dekonstrukce cesty kami... Japonské náboženství... H. Byron Earhart o japonském náboženství... Joseph M. Kitagawa... Isaiah Ben-Dasan... Závěr: Mnoho tradic a jedna svatá cesta východisko nebo slepá ulička? III. část: Jasukuni mondai případ Jasukuni Úvod... Popis svatyně Jasukuni... Restaurace Meidži... Vznik Jasukuni... Povaha božstev v Jasukuni, proces uvádění do svatyně a terminologie... Státní šintó a formování japonského národa v období Meidži... Ideové kořeny a počátky tzv. státního šintó... Jasukuni a II. světová válka... Jasukuni po roce Případ Nakaja Takafumi... Jasukuni od 60. let do současnosti... Jasukuni a uctívání předků... Závěr Závěr... Bibliografie... Shrnutí... Klíčová slova... Summary... Keywords... Technické údaje

7 Poznámka k formální úpravě a přepisu japonských termínů Na základě předpisu děkana Filozofické fakulty MU Formální náležitosti studentských prací 1 jsou citace z cizojazyčné literatury v textu práce přeloženy do češtiny, v poznámce pod čarou jsou pak uvedeny v originále. V případě citací z japonských pramenů je upřednostněna citace z anglických překladů, jsou-li k dispozici. V textu práce je použita česká forma přepisu japonských slov, vzorem je publikace Reischauer, Edwin O.- Craig, Albert M. (2000), Dějiny Japonska, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. U vlastních jmen je na prvním místě uváděno jméno rodové (příjmení). V bibliografických citacích je zachována originální (ve většině případu Hepburnova) forma přepisu jmen japonských autorů. Japonské výrazy a vlastní jména jsou v textu uvedeny také v originále, ve většině případů jen na místě svého prvního výskytu, dále jsou uváděny v českém přepisu. 1 Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/do/1421/ /vzor_bakalarske_prace.pdf [ ]. 7

8 Úvod 8

9 V roce 2003 se mi dostalo možnosti studovat v rámci desetiměsíční výměnné stáže na univerzitě Kansai Gaidai ve městě Hirakata, které je součástí Ósaky. Program asijských studií univerzity Kansai Gaidai nabízel kromě výuky japonštiny také velký výběr kurzů zaměřených na dějiny a kulturu východní Asie, z nichž jsem si vzhledem ke svému odbornému zaměření vybral semináře věnované náboženství a společnosti Japonska. Mezi jinými jsem absolvoval kurzy Antropologické pohledy na kulturu a společnost v Japonsku Jeffry T. Hestera a Náboženství v Japonsku Elizabeth R. Kenney oba kurzy měly zásadní vliv na výběr tématu mé disertační práce. Vedle práce v seminářích, díky níž jsem se důkladně seznámil s vědeckou reflexí japonské kultury a společnosti, jsem dostal také jedinečnou příležitost poznat japonské náboženské tradice v žité, aktuální podobě, když jsem v Kjótu a Ósace navštívil přes padesát náboženských slavností a rituálů. Do Japonska jsem se poté vrátil na kratší pobyty ještě dvakrát v srpnu 2005 a v dubnu Tyto studijní pobyty mě přivedly k tématu, kterým se chci zabývat v této práci, totiž k otázce vztahu náboženství a tvorby národní identity v současném Japonsku a kritickému pohledu na teoreticko-metodologické přístupy k této problematice. Díky studiu v Japonsku jsem se začal zabývat problematikou debat o pojetí japonské národní identity (nihondžinron 日 本 人 論 ), kde mne zvláště zaujaly otázky spojené s vymezováním údajné jedinečnosti japonské národní kultury, s procesy vytyčování hranic určujících příslušnost k japonskému národu a kulturních vazeb tvořících pomyslný tmel japonského národa: z jakých důvodů je japonská kultura prezentována jako jedinečná a homogenní? Jakou roli zde hrají jevy, které lze označit jako náboženské? Pobyty v Japonsku mě také přivedly k závěru, že součástí tzv. japonské národní identity, vymezené na základě kulturní jedinečnosti Japonska a jeho obyvatel, je velké množství jevů, které lze označit jako náboženské a které jsou prezentovány jako nedílná součást japonské identity. Důležité místo zde bezesporu zaujímá šintó, 2 označované jako 2 Tato studie se, pokud je to možné, vyhýbá užívání pojmů šintoismus a šintoistický. Připojení latinské koncovky -ismus k původnímu japonskému termínu šintó lze vykládat jako implicitní vyjádření myšlenky kompaktní, systematické náboženské tradice, která je vnášena do složitého souboru jevů spojených s uctíváním božstev kami. Zjevně se zde odráží snaha tento složitý soubor 9

10 původní japonské náboženství. 3 Šintó 神 道 bývá i v odborných textech zmiňováno jako typická součást národní identity Japonců. Během studijních pobytů v Ósace a Kjótu jsem měl možnost pozorovat, jak je japonská společnost prodchnuta rozličnými normami a zvyklostmi, nacházejícími výraz v ritualizovaném chování, které nesou, řečeno slovy J. Waardenburga, implicitně náboženský charakter. 4 Sami Japonci přitom často označují tyto zvyky, normy, rituály a ceremonie jako součást kultury a tradice, jež otevřeně odmítají považovat za náboženské, i když se často dějí v kontextu, který z nich, jak uvidíme dále, oprávněně činí předmět zájmu religionistiky. 5 S tím samozřejmě souvisí další okruhy problémů, jež bude třeba v práci zmínit, které ale bude jen stěží možné zpracovat v plné šíři. Mám na mysli například problematiku koncepcí národa, vztahu náboženství, ideologie a politiky, problematiku tzv. občanských náboženství, možnosti interpretace procesů aktivního hledání a vytváření tradice, nebo otázku, zda a jak se oficiální pojetí japonské kultury, u něhož lze předpokládat politickou motivaci, odráží ve vědeckých pracích. Je jasné, že se v této studii setkáme s řadou dalších podobných témat, s nimiž se budeme muset alespoň rámcově vypořádat. Tato témata poskytují prostor pro další studium a otevírají řadu dalších otázek, které musí, alespoň prozatím, zůstat mimo rámec této práce. náboženských jevů a priori systematizovat a dát mu určitý řád, který však pouhým pojmenováním není dostatečně metodologicky zakotven. Takový přístup k šintó je se může jevit jako zjednodušující a z metodologického hlediska sporný. Proto bude v této studii všude, kde to bude stylisticky vhodné, upřednostňován japonský termín šintó. 3 V anglicky psané odborné i populárně naučné literatuře se obvykle používá termín Japan s indigenous religion. Viz mj. Japan: Profile of a Nation 1994 (212, heslo Shinto ); Kitagawa 1987; Kodansha VII 1983 (125, heslo Shinto ); srov. Kraemerová Waardenburg Srov. Reader 1991 b a R. Anderson Problematika vymezení předmětu výzkumu religionistiky v japonském kontextu je jedním z klíčových témat této disertační práce. 10

11 Struktura práce V první části práce se budeme zabývat obecnými otázkami vymezení analytických kategorií, jako je například termín náboženství. Pokusíme se vymezit principy, kterými se v přístupu k zacházení s obecnými pojmy a k výběru a zpracování dat řídí religionistika jako kritická sociální věda. Vymezíme prostor, v rámci něhož se jako religionisté budeme při naší práci pohybovat a formulujeme základní otázky, na něž budeme v naší práci hledat odpovědi. Ve druhé části se budeme zabývat několika obrazy japonské religiozity v odborné a populárně naučné literatuře. Budeme tyto systematizující výpovědi o náboženských fenoménech Japonska podrobněji zkoumat z hlediska principů, které formulujeme v první části práce. Cílem bude zjistit kritéria, podle nichž autoři vytvářejí koncepce šintó a japonského náboženství. Ve třetí, historicky zaměřené části budeme sledovat určité souvislosti spojené s případem tokijské svatyně Jasukuni a na základě popisu a analýzy případu Jasukuni se nakonec pokusíme o stanovení interpretačního rámce, který můžeme použít při zkoumání religiozity moderního Japonska. 11

12 I. část: Výzkumné otázky, klíčové pojmy a teoreticko-metodologický rámec 12

13 Cíle práce a výchozí předpoklady Obecným cílem naší studie je kritický pohled na problematiku vymezování pole zájmu religionistického zkoumání. Na základě rozboru konkrétního případu z oblasti náboženství Japonska se pokusíme nalézt odpověď na otázku, zda a jak se lze v rámci religionistického bádání zabývat těmi fenomény, které nesou rysy, díky nimž bývají někdy v odborné literatuře označovány jako kvazi- či pseudonáboženské, 6 implicitně náboženské, 7 atp. Půjde nám zejména o problematiku nacionalistických ideologií, jejíž alespoň stručné analýze se vzhledem k tématu této práce nelze vyhnout, nebo o ritualizované společenské chování a normy, zvláště pokud jsou uváděny v souvislosti se svébytným národním charakterem a v kontextu, který je možné označit jako náboženský. 8 Pokud se otevření těchto témat v rámci religionistického diskurzu 9 ukáže jako oprávněné a nosné, může být významně rozšířen okruh jevů, kterými se religionistika může zabývat. Přitom je zřejmé, že rozšiřování zorného úhlu religionistiky je zcela přirozené a nevyhnutelné vzhledem k tomu, že dosavadní teoretickometodologické rámce nemohou být uspokojivě využity při zkoumání stále se měnícího, složitého souboru jevů, které je možné zahrnout pod pojem náboženství. 10 Důležitost religionistické reflexe tzv. implicitně náboženských jevů navíc naznačují práce mnoha badatelů, z nichž můžeme prozatím zmínit alespoň známé publikace Roberta N. Bellaha, jenž se zabýval náboženskou situací ve Spojených státech a na základě svého 6 Viz např. Eliade 1994; Johnson Viz např. Waardenburg 1997, srov. Fitzgerald 2000 (98-118). 8 Příklad Japonska se zdá k analýze tohoto druhu velmi vhodný, neboť šintó je, jak uvidíme dále, uváděno jako jeden z určujících prvků japonské národní identity. 9 K pojmu diskurs viz Hendl 2008: Daný specializovaný (vědecký) jazyk a asociované myšlenky včetně sociálních dopadů, které vytvářejí jistý typ mocenských vztahů. Určité fenomény se vytvářejí uvnitř diskurzu a neexistují mimo něj (s. 389). Srov. Foucault 2002: A nakonec, jak pevně věřím, namísto postupného upevňování významu tak nestálého slova, jako je diskurs, jsem jeho významy spíš rozmnožil: jednou to byla obecná doména všech výpovědí, jednou individualizovatelná skupina výpovědí, jindy stanovená praxe, zahrnující určitý počet výpovědí (...) (s. 122). V tomto smyslu lze chápat religionistický diskurs jako stanovenou praxi, soubor pravidel, jimiž se řídí vědecká výpověď o náboženstvích. Formulace pravidel výpovědi již můžeme ztotožnit s teoreticko-metodologickým rámcem je nezbytnou součástí každé vědecké práce. Srov. Kuhn 1997: Musí také existovat pravidla omezující jak povahu přijatelných řešení, tak kroky, jimiž se tohoto řešení dosahuje (s. 49). Tato pravidla musejí být ve vědecké práci vyjádřena co nejpřesněji. K problematice spojené s termínem diskurz viz také Mills Srov. Horyna

14 zkoumání rozpracovává koncept občanského náboženství 11 a rovněž Jacquese Waardenburga, který v závěru svého úvodu do religionistiky hovoří o nezbytnosti rozšířit zájem religionistiky o tzv. implicitní náboženství. 12 Budeme tedy hledat odpověď na otázku, jakou roli hrají v procesech vytváření, šíření a reprodukce japonské národní identity prvky, které lze označit jako náboženské. Zaměříme se zejména na případ tokijské šintoistické svatyně Jasukuni a budeme sledovat předpoklad, podle nějž může analýza případu Jasukuni vést k rozkrytí procesů vytváření japonské národní identity, tedy procesů konstrukce a šíření idejí, které vymezují totožnost příslušníků japonského národa. Vedle toho se nelze vyhnout zevrubnému pohledu na místo, které v procesech vzniku japonské národní identity zaujímá náboženský systém označovaný jako šintó neboli cesta božstev či cesta kami. 13 Podnikneme rovněž historickou analýzu zaměřenou zejména na období od tzv. restaurace Meidži v roce 1868 do současnosti, jejímž cílem bude zjistit, jak se v tomto období koncepce japonské národní identity vytvářela, šířila a měnila a jaký vliv na ni měly události spojené s porážkou Japonska v roce Pokusíme se odhalit, jak se koncepce japonského národa, rozvíjená a prosazovaná ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století, projevuje v poválečných japonských dějinách, kdy mělo podle představ Spojenců dojít k přetvoření japonského císařského státu v demokracii západního typu. 11 Bellah Waardenburg 1997: Dnes je ovšem zřejmé, že religionistika ve své klasické podobě vycházela z příliš tradiční a omezené definice předmětu svého studia a že zanedbávala náboženské fenomény a systémy, které tak unikaly z jejího dohledu. Myslím zde zejména na užívání normativních konceptů náboženství, jejichž prostřednictvím nebyla tato vědecká disciplína následně s to určité fenomény a systémy rozpoznat jako náboženské. (...) Identifikace a studium implicitních náboženství tedy představuje neodmyslitelný doplněk jakéhokoli bádání o náboženstvích explicitních (s. 128). 13 První znak 神, šin, džin nebo kami - lze interpretovat jako bůh, božstvo nebo bohové, božstva, druhý 道 tó, dó nebo miči pak jako cesta. Druhý znak 道 v čínštině označuje rovněž cestu, tao (dao). Kombinaci obou znaků pak lze číst jako šintó nebo kami (no) miči. 14

15 Teoreticko-metodologický rámec Zvolené téma je samozřejmě možné nahlížet z mnoha úhlů, ať už z pohledu sociologie, sociální a kulturní antropologie, historie nebo politologie. Každé z těchto hledisek může přinést velmi cenné poznatky, každé z nich si však vybírá a zpracovává soubory dat poněkud odlišným způsobem a v posledku tak náboženské prvky buď opomíjí, nebo odráží více nebo méně okrajově. V této práci proto půjde o pojetí religionistické, jež se zaměřuje v první řadě právě na ty jevy, které lze za splnění určitých, předem co nejpřesněji stanovených teoreticko-metodologických podmínek, označit jako náboženské. Religionistické pojetí, spočívající ve zkoumání jevů definovaných jako náboženské coby ústředního zájmu bádání, se musí v první řadě zabývat identifikací, popisem a analýzou kontextu jevů, které ale zároveň lze jedině na základě důkladné analýzy jejich souvislostí označit jako náboženské. Kontext přitom zahrnuje mimo jiné vznik, způsoby reprodukce a změny, kterým zkoumané fenomény podléhají, přičemž náboženské jevy jsou chápány jako produkty a součásti lidské společnosti, která je na jedné straně vytváří a formuje, na straně druhé je jimi sama utvářena a formována. 14 Religionistika se také zabývá samotnými procesy, v nichž je určitým jevům náboženský význam přisuzován nebo naopak upírán. Hledisko vědy o náboženstvích je tedy velmi vhodným prostředkem k nalezení odpovědi na základní otázku této práce: zda a jakým způsobem jsou v procesu konstrukce japonské národní identity využívány náboženské prvky. S tím úzce souvisí problematika vymezení náboženských fenoménů v japonském kontextu, jíž se budeme v naší stati také podrobněji zabývat. Vstupním předpokladem této práce je, že prvky, které lze označit jako náboženské, mají zásadní význam pro plné pochopení procesů tvorby identity v rámci společnosti moderního Japonska, což hlediska jiných vědních disciplin, například historie či politologie, buď zcela opomíjejí, nebo přinejmenším nedoceňují. Proto se soustředíme právě na dobře známý 14 Ponechme nyní stranou mimosociální faktory (jež obecně chápeme jako faktory nesouvisející se společností ani s jedincem), jako je například vliv přírodního prostředí. 15

16 případ svatyně Jasukuni, který již byl předmětem celé řady odborných pojednání, vycházejících z mnoha různých odborných hledisek. 15 Než se však pustíme do vlastního religionistického pojednání o problematice náboženství Japonska, musíme se věnovat obecnějším otázkám, které se vztahují přímo k religionistice jako vědnímu oboru. Můžeme poukázat na současnou situaci ve vědě o náboženstvích: zdá se, že religionisté 16 nemají doposud ve směřování svého bádání zcela jasno a zůstává otázkou, budou-li v něm vůbec kdy nějaké všeobecně přijímané jasno mít. 17 Debaty o povaze religionistického studia výmluvně ilustrují tvrzení, které ve své učebnici sociologické metodologie uvádí s odkazem na Thomase S. Kuhna Miroslav Disman. Podle Dismana má definice vědy sociální povahu: (...) věda je to, co za vědu považují vědci v daném oboru. 18 Nevyjasněnost dalšího směřování religionistiky potvrzuje i situace uvnitř samotné tuzemské vědy o náboženstvích, v níž se odehrávají velmi zjednodušeně řečeno spory mezi dvěma pojetími religionistiky: na jedné straně stojí religionistika chápaná jako empirická sociální věda, s důrazem na další zpřesňování a vymezování jejího teoreticko-metodologického rámce, 19 na druhé straně pak religionistika ve smyslu spíše filosoficky laděné fenomenologie a hermeneutiky náboženství, s důrazem na větší míru společenské angažovanosti vědy o náboženstvích, například v mezináboženském dialogu. 20 Záměrem naší práce je k této diskuzi přispět a pomoci tak k vymezování teoreticko-metodologického rámce vědy o náboženstvích jako svébytné vědní disciplíny. Poukažme nejprve na otevřenost vědeckého paradigmatu, chápaného jako soubor obecně uznávaných vědeckých výsledků, vědecky přípustných 15 Viz pozn V práci budeme užívat generického maskulina jako čistě stylistického prostředku všude tam, kde to bude vhodné. Formulace religionisté a religionistky by byla slohově poněkud těžkopádná. 17 Srov. Horyna Disman 2007: 13. Srov. Kuhn Viz např. Horyna 1994; týž 2007; Hamar 2008, srov. Blaško 2008 b. 20 Viz např. Štampach 2008; týž Srov. výstižnou recenzi Štampachova Přehledu religionistiky - Blaško 2008 a. 16

17 otázek a způsobů, kterými hledáme na tyto otázky odpovědi. 21 Paradigma chápané v tomto smyslu jistě není neměnné, což platí jak v tzv. společenských, tak i v přírodních vědách. Paradigma je tak možné chápat jako neuzavřený proces. Mění se samozřejmě nejen výsledky, ale i cesty, jimiž se k výsledkům dospívá, a paradigma je tak vlastně stále formováno diskuzí, resp. vědeckou komunikací uvnitř vědecké pospolitosti, jež samozřejmě není a ani nemůže být zcela izolována od vnějších společenských vlivů. Debata mezi vědci probíhá za určitých pravidel, jež můžeme zvát pravidly vědecké komunikace a která můžeme do značné míry ztotožnit s teoreticko-metodologickým rámcem. To je ovšem opět samo součástí vědeckého paradigmatu. V každém případě platí, že hodlá-li badatel jakkoli upravovat či měnit dané paradigma, musí tak činit za pomoci jasně vyjádřených postupů a jakékoli odchylky od stávajícího paradigmatu musí být co nejpřesněji zdůvodněny. Proto je třeba, aby badatel nejprve co nejdůkladněji vymezil svá teoreticko-metodologická východiska, okruhy otázek, kterými se chce ve své práci zabývat a způsoby, kterými k odpovědím hodlá dospět. V naší práci se samozřejmě nemůžeme a nechceme vymezení teoreticko-metodologického rámce vyhnout. Můžeme začít jednoduchým výrokem, který, pokud se zamyslíme nad jeho významem, jasně vymezuje 21 Viz Kuhn 1997, srov. Disman Kuhn chápe paradigma jako: (...) obecně uznávané vědecké výsledky, které v dané chvíli představují pro společenství odborníků model problémů a model jejich řešení (1997: 10), respektive jako ty z obecně přijímaných příkladů současné vědecké praxe, jež poskytují modely, v nichž mají svůj původ zvláštní soudržné tradice vědeckého výzkumu (viz Kuhn1997: 23). Přestože podle Kuhna: (...) zůstává otevřenou otázkou, zda vůbec nějaká ze společenských věd již přijala takové (obecně přijímané, pevné - pozn. aut.) paradigma (1997: 27), neznamená to ještě, že tzv. společenské vědy stojí mimo rámec normální vědy. Podle Kuhna je normální věda: (...) výzkum, který je založen přísně na jednom či několika výsledcích vědy, jež určité vědecké společenství jistým způsobem uznává po určitou dobu jako to, co poskytuje základ pro její další praxi (1997: 23; srov. Paden 2002: 18-19). Podle Kuhna nemusí být paradigmatem nutně jen třeba newtonovská dynamika, existují i mnohem speciálnější, úžeji koncipovaná paradigmata. Poukažme ještě na další nesporný fakt ve vědě existují paradigmata, která jsou zaměřena na stejný nebo podobný úsek jevového světa a jsou všechna do jisté míry použitelná při interpretaci daného jevu či souboru jevů. Vedle newtonovské dynamiky tak například existuje teorie relativity, přičemž pohyb těles v prostoru lze popsat pomocí obou těchto paradigmatických soustav. Obě teorie jsou použitelné, jedna je pouze přesnější či, řečeno slovy K. R. Poppera bližší pravdě nežli druhá (Popper 2002 a viz s. 282; v práci odkazujeme na vydání Popperových děl v angličtině, vedle toho jsou však k dispozici i české překlady základních Popperových textů viz bibliografie). 17

18 hranice, v nichž se jako religionisté můžeme pohybovat: religionistika je věda zkoumající náboženství. 22 Religionistika je věda a proto se nikdy nemůže vymknout z pravidel daných vědeckým paradigmatem, které určuje způsob vedení vědecké rozpravy. Pravidla vědecké komunikace vyžadují, aby vědec - religionista své postupy a zásady svého religionistického zkoumání, vyjádřil co nejpřesněji, aby mohly být výsledky jeho bádání kdykoli prověřeny. Výslovnou formulací pravidel zajišťuje badatel nejen ověřitelnost postupů, ale zároveň - řečeno terminologií Karla Poppera zaručuje také falzifikovatelnost 23 výsledných zjištění, jež se týkají náboženství, vlastního předmětu vědeckého studia religionistiky. Výroky, jež religionista o náboženstvích pronáší, tak mohou být nejen ověřeny, ale i zpochybněny, anebo zcela vyvráceny. Pokusme se nyní vyjádřit obecná teoreticko-metodologická pravidla platná pro religionistické bádání. Začněme od bližšího pohledu na postavení religionistiky v systému věd. Religionistika je věda... : Religionistika v systému věd Akademická věda o náboženstvích čili religionistika je součástí tzv. reálných věd. 24 Do této skupiny patří vědy zkoumající určitými metodami jednotlivé oblasti empirické skutečnosti a lze k nim počítat jak tzv. kulturní vědy, tak vědy přírodní. Reálné vědy se vyznačují třemi rysy: 22 Srov. Blaško 2008; Horyna Popper přičítá falzifikovatelnosti zásadní místo ve své teorii vědy. Mimo jiné uvádí: In so far as a scientific statement speaks about reality, it must be falsifiable: and in so far it is not falsifiable, it does not speak about reality (Popper 2002 a : 316, parafrázuje Einsteinův výrok). K definici falzifikace stručně viz Horyna Štěpán Blecha Šaradín Ke stručnému shrnutí teorie vědy K. R. Poppera viz Fajkus Jednoduše řečeno, vědecká zjištění musejí být falzifikovatelná pak lze považovat teorii za vědeckou. Falzifikovatelnost spočívá v požadavku, aby z teorie vždy vyplývaly teze, které je možné empiricky vyvrátit. Odolává-li teorie pokusům o falzifikaci, hovoří Popper o její koroboraci (teorie se osvědčuje ). Pokud však teorie nesplňuje požadavek falzifikovatelnosti, hovoří Popper o její imunizaci (viz Popper 2002 b ). Lze říci, že vědecká teorie nesmí mít povahu dogmatického výroku s nárokem na absolutní pravdivost znemožňujícím eventuální vyvrácení takového výroku. Ponechme nyní stranou debaty o všech možných důsledcích principu falzifikace a rovněž jistý rozpor mezi pojetím filosofie vědy u K. R. Poppera a T. S. Kuhna (srov. Parusniková 2005 ; táž 2007; viz také Merton 2007). 24 Je možné odkázat na klasifikační systém věd podle Arna Anzenbachera (1991; viz s ). Srov. Höschl 1999 a. 18

19 a) jsou empirické, protože jejich předmětem je popis a výklad určité dílčí oblasti zkušenostního světa, v níž také může být bádání dané reálné vědy ověřeno, b) jsou tematicky redukované, to znamená, že se zaměřují pouze na určitý aspekt předmětu studia dané reálné vědy, a konečně jsou také c) metodicky abstraktní, to znamená, že: (...) své téma postihují pouze tak, jak to připouští metoda. Co se dané metodě vymyká, není tématem. Od toho se odhlíží (abstrahuje). 25 Je zřejmé, že religionistika jako reálná věda neřeší otázky univerzální povahy, neptá se kupříkladu po podstatě bytí či po existenci boha, zabývá se pouze otázkami empirickými: může například řešit problematiku role náboženských jevů 26 v procesu konstrukce japonské národní identity. Mluvíme-li o klasifikaci věd, narážíme zároveň na problém spojený s ostrým dělením věd na přírodní disciplíny a společenskovědní obory, mezi něž je počítána také religionistika. Proti samotné klasifikaci reálných věd na tyto dvě oblasti nelze v zásadě nic namítat a můžeme jistě vést dlouhé debaty o tom, kde mezi jednotlivými vědními disciplinami vést dělicí čáru, 27 zda je například psychologie nebo etologie člověka více přírodovědnou nebo humanitní disciplínou nebo jak se obě oblasti reálných věd liší z hlediska používaných metod. 28 Zřetelný problém se v každém 25 Anzenbacher 1991: 22. Anzenbacherova klasifikace věd je značně široká mohli bychom jistě diskutovat o tom, na základě jakých kritérií a zda vůbec lze teologii či filosofii zahrnout mezi vědy (srov. např. Krob Holzbachová Cetl Nový - Hlavoň 2001). 26 Problematikou identifikace náboženských jevů se zabýváme níže. 27 Srov. Höschl 1999 ab ; Slavík Höschl přitom (s odkazem na F. A. Hayeka) poznamenává, že lidský mozek nemůže plně vysvětlit sám sebe, natož předpovědět výsledky interakce velkého počtu lidských myslí. Připomeňme však, že vědecké paradigma je neuzavřený proces a jakákoli vědecká teorie, pokud by nárokovala absolutní platnost a schopnost aplikace na všechny jevy reálného světa, by nemohla být považována za vědeckou, neboť by nesplňovala kritérium falzifikovatelnosti. Nezapomínejme, že ani tzv. přírodní vědy v žádném případě nedisponují univerzální teorií všeho, která by byla s to popsat jevy jak v makro- tak v mikrosvětě (srov. Smolin 2006; Barrow 1998). Ani v tom není mezi tzv. přírodními a humanitními či společenskými vědami rozdíl. 28 Nesnažíme se samozřejmě tvrdit, že společenské vědy mají jednoduše postupovat zcela stejnými metodami, jako vědy přírodní takové pokusy mají již dějiny vědy za sebou. Protože se však obě skupiny věd zabývají jevy zkušenostního světa, musejí respektovat stejné, nebo přinejmenším velmi podobné hranice. Srov. Harrington 2006: Sociologie není věda ve stejném smyslu jako fyzika. Humanitní a sociální vědy studují významy, hodnoty, záměry, přesvědčení a ideje realizované v lidském sociálním chování a v sociálně vytvořených institucích, událostech a symbolických objektech ( ). Tyto ( ) jsou produktem záměrného ( ) jednání lidských aktérů v konkrétních kulturních a historických situacích. Proto nepodléhají obecným principům příčin a následků stejným 19

20 případě objeví tehdy, když začnou být tyto dvě oblasti vědy stavěny do protikladu, jenž může být doprovázen buď filosoficky nebo více či méně skrytě nábožensky podmíněnými odkazy na výlučnost věd o člověku jakožto subjektu, který je co do své nejhlubší podstaty neobjektivovatelný. 29 Odkážeme-li na systém věd, jak jsme se s ním seznámili v pojetí Arna Anzenbachera, je zřejmé, že problematika neobjektivizovatelného člověka musí zůstat doménou univerzální vědy, jakou je například filosofie. Reálné vědy, které jsou ze své podstaty empirické, tematicky redukované a abstraktní, nemohou řešit problémy tohoto druhu a musí se zaměřit na ty jevy zkušenostního světa, které odpovídají jejich teoretickometodologickému rámci. Jde-li o lidskou přirozenost či podstatu člověka, musí reálné vědy přistoupit k této problematice reduktivním způsobem 30 a (prozatím nebo navždy?) se smířit s tím, že nejsou schopny bezezbytku interpretovat činnosti tak složitých socio-kulturních systémů, jakým je například burza. Nezapomínejme, že ani současné přírodní vědy se svými exaktními metodami nejsou s to zcela vysvětlit všechny jevy, které je možné pozorovat v rámci univerza. 31 Proto je zcela v souladu s paradigmatem reálných věd, když vědec v rámci své práce vykládá jevy spojené s lidskou existencí, umění, lásku či náboženské fenomény, třeba na základě evoluční biologie. Objevují-li se pak v sociálních vědách varování před sociologismem, 32 tedy nazírání jevů spojených s lidskou existencí jako výlučně sociálních způsobem, jímž přírodovědci metodou opakovatelných experimentů nakládají s fyzikálními prvky. Přestože i přírodovědci do jisté míry pracují se symbolickými konstrukty, ( ) vědecké postupy například v biochemii se výrazně liší od vědeckých postupů například literární kritiky nebo religionistiky (s. 31). Nezbývá než doplnit, že obě oblasti věd se mohou lišit v postupech, sociologie a religionistika se však od fyziky neliší v pravidlech, jež z těchto disciplín činí součást reálných věd. Z tohoto hlediska může být výrok Sociologie není věda ve stejném smyslu jako fyzika bez dalšího poněkud zavádějící. 29 Jak činí např. Štampach 2009 (srov. pozn. 41 této práce). Pokud Štampach uvádí, že: Pro humanitní obory je nezbytné konstatovat, že tím (objektivizujícím přístupem pozn aut.) člověk není vyčerpán. Jinak by tyto disciplíny resignovaly na celé oblasti bádání a interpretace vyžadované praxí individuálního sociálního života (Štampach 2009, nestránkováno), pak můžeme říci, že má-li religionistika zůstat reálnou empirickou vědou a nemá-li se stát např. filosofií náboženství, je samozřejmě třeba, aby teoreticko-metodologicky redukovala oblast otázek, které si může klást. Religionistika jako akademická vědní disciplína není a nemůže být univerzální vědou, jimiž podle Anzenbacherovy klasifikace jsou filosofie a teologie. 30 Srov. Petrusek Srov. Barrow Srov. Eriksen

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Kargo kult, český vědecký Vojtěch Novotný (Vesmír, 2000, 79, s. 284) Nová Guinea je v antropologických

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Radim Bačuvčík: Divadlo a film VeRBuM, 2012 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU Vzorová žádost pro jednotlivé žadatele V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI OD OFICIÁLNÍHO FORMULÁŘE ČI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEPOVAŽUJTE TENTO DOKUMENT ZA

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více