Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. MATERIÁL PRO SCHŮZI VLÁDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. MATERIÁL PRO SCHŮZI VLÁDY"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. MATERIÁL PRO SCHŮZI VLÁDY Dne nabyl účinnosti (s výjimkou některých ustanovení, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tento zákon představuje významnou změnu v oblasti získávání kvalifikací, které je dle tohoto zákona možné získávat i mimo školní prostředí. Národní soustava kvalifikací Základním nástrojem ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je Národní soustava kvalifikací, registr všech kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky, která je stanovena zákonem č. 179/2006 Sb., který také definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace vytvářeny a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a který dále také mimo jiné stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona. NSK je v současnosti v procesu tvorby a je naplňována úplnými profesními kvalifikacemi (dále jen ÚPK ) a profesními kvalifikacemi (dále jen PK ) - Úplnou profesní kvalifikaci zákon definuje jako odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.). - Profesní kvalifikaci potom definuje jako způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání. Tyto soubory činností jsou zpravidla užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Každá profesní kvalifikace se skládá z kvalifikačního a hodnotícího standardu popisujícího kritéria a kompetence, které je nutné během zkoušky ověřit, resp. prokázat jejich osvojení.: Kvalifikační standard (KS) je zákonem definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání. Hodnotící standard (HS) je zákonem definován jako soubor kritérií a organizačních a metodických postupů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykovávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání. Standardy aktuálně připravuje 29 sektorových rad: Sektorová rada pro zemědělství Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Sektorová rada pro chemii Sektorová rada pro strojírenství - 1 -

2 Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství Sektorová rada pro energetiku Sektorová rada pro stavebnictví Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Sektorová rada pro obchod a marketing Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Sektorová rada pro osobní služby Sektorová rada pro ostatní služby Sektorová rada pro management a administrativu Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby Sektorová rada pro informační technologie a telekomunikace Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla Sektorová rada pro vyhrazená zařízení Sektorová rada pro elektrotechniku Sektorová rada pro veřejné služby a správu Sektorová rada pro kulturu Sektorová rada pro justici Sektorová rada pro ozbrojené složky. Po schválení standardů v příslušné sektorové radě jsou standardy zasílány ke schválení autorizujícímu orgánu, do jehož gesce tyto profesní kvalifikace spadají. Gesce jsou rozděleny přílohou zákona č. 179/2006 Sb. na základě rozdělení gescí v rámci kompetenčního zákona. V současnosti funguje 7 aktivních autorizujících orgánů Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ostatní ministerstva a Česká národní banka jsou zatím z hlediska zákona č. 179/2006 Sb. neaktivní, neboť nemají schválenu žádnou profesní kvalifikaci. Nicméně i tyto ústřední správní orgány budou postupně vtaženy do systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání, resp. do tvorby NSK. Po schválení PK autorizujícím orgánem jsou standardy zaslány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), neboť MŠMT je na základě zákona č. 179/2006 Sb. příslušné finálně schvalovat kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací. Po schválení standardů PK na MŠMT jsou zveřejněny na stránkách NSK. V plánu je do konce projektu NSK2, tedy do roku 2015, vytvořit cca 800 profesních kvalifikací, a to primárně do úrovně ISCED 3C 1, resp. úrovně 4 EQF 2, nicméně mohou vznikat i profesní PK na vyšší úrovni. 1 Označení ISCED (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání. Úroveň ISCED 3 (vyšší sekundární v ČR vyšší ročníky gymnázií, střední odborné školy, střední odborná učiliště). Úroveň ISCED 4 zahrnuje programy, které jsou z mezinárodního pohledu hraniční mezi vyšším sekundárním a postsekundárním vzděláváním. 2 EQF European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací je referenční soustava, která srovnává úrovně kvalifikací v různých systémech kvalifikací. Vymezení kvalifikačních úrovní v NSK, včetně charakteristik jednotlivých úrovní a jejich vztah k EQF byl projednán v PV pod č. j / Úroveň 4 EQF odpovídá střednímu vzdělání s maturitní zkouškou

3 Východiskem pro strukturu NSK je na základě 2 písm. c) Národní soustava povolání 3 - katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce a který podrobně popisuje požadavky na výkon jednotlivých povolání. Systém uznávání založený na Národní soustavě kvalifikací a zákoně č. 179/2006 Sb. umožňuje každému, kdo má zájem, nechat si při zkoušce před tzv. autorizovanou osobu ověřit dle daného hodnotícího standardu nabyté odborné způsobilosti a dovednosti. Na základě tohoto ověření získává zájemce Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má celonárodní platnost, legislativně upravenou a uznatelnou jak v rámci počátečního vzdělávání, tak např. popsanou zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, jako kvalifikační předpoklad pro získání oprávnění např. pro řemeslné živnosti. Existuje-li v daném oboru schválená profesní kvalifikace, musí být také rekvalifikační vzdělávání zakončeno zkouškou dle zákona č. 179/2006 Sb. Aktuální nastavení NSK Systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání založený na zákoně č. 179/2006 Sb. a vytvářené NSK s sebou přináší řadu výhod. Pozitivem je bezesporu především samotný princip zákona, který umožňuje si nechat uznat své znalosti a dovednosti, a to bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Jedná se o státem podporovaný a garantovaný systém, jehož cílem je umožnit každému na základě složení standardizované zkoušky nechat si ověřit a uznat svou kvalifikaci a získat státem uznávaný certifikát - osvědčení, že člověk aktuálními potřebnými znalostmi a dovednostmi disponuje. Více informací lze též získat na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace). Bez nutnosti jít znovu do školy tak člověk může získat na národní úrovni státem uznávaný certifikát prokazující, že člověk má dovednosti a znalosti, které jsou aktuálně potřena na pracovním trhu. S tím souvisí i další výhoda systému uznávání založeném na NSK, jíž je flexibilita celého systému, pokud se změní kvalifikační požadavky pro výkon nějakého povolání je relativně snadné a v řádu měsíců uskutečnitelné změnit standardy a nechat je opětovně schválit. NSK tak bude stále obsahovat aktuální a trhem práce požadované kvalifikace. Tento systém také umožňuje každému, kdo si z tzv. skládajících profesních kvalifikací složí úplnou profesní kvalifikaci, aby si v kterékoliv škole, jež má příslušný obor vzdělání vztahující se k dané ÚPK zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, požádal na základě 113c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) o složení závěrečné zkoušky a získal výuční list. Jde tedy o propojení s počátečním vzděláním a větší otevření vzdělávacího systému, kdy si člověk složením zkoušek PK může nahradit školní docházku a bude připuštěn ke sloužení závěrečné či maturitní zkoušky. V následujícím období se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaměří zejména na zvýšení informovanosti nejen široké veřejnosti, ale také zaměstnavatelů či personalistů, s cílem seznámení všech potencionálních uživatelů s principy a výhodami celého systému a tím k jeho vyšší využitelnosti. Cílem je také zajistit vyšší míru povědomí o zákonu č. 179/2006 Sb. a NSK ze strany některých ústředních správních orgánů (neaktivní autorizující orgány) a dalších složek státní správy (pobočky úřadu práce, živnostenské úřady atd.). 3 Národní soustava povolání (NSP) vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který obsahuje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce sektorových rad

4 Propojení rekvalifikací s NSK Na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, akredituje MŠMT rekvalifikační programy, které jsou se systémem NSK propojeny. K propojení došlo v roce 2009, a to na základě vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Dle 3 této vyhlášky, je každá rekvalifikace, pokud již pro danou oblast existuje profesní kvalifikace, zakončena právě zkouškou profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditovány tak, aby připravovaly na zkoušky profesních kvalifikací, a jejich obsah tedy musí být v souladu s hodnotícím standardem konkrétní profesní kvalifikace. Níže je uveden graf, který zobrazuje počty žádostí o akreditaci rekvalifikačních programů v jednotlivých měsících. Z grafu je patrné, že od doby propojení rekvalifikací s NSK došlo k razantnímu nárůstu žádostí o akreditaci. Propojení živností s NSK MŠMT ve spolupráci s MPO zajišťuje návaznost profesních kvalifikací získaných v režimu zákona č. 179/2006 Sb. na kvalifikační požadavky pro získání živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto vzájemné provázání již bylo legislativně upraveno pro řemeslné živnosti. V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 179/2006 Sb. probíhají jednání s odborem živností MPO ohledně provázání profesních kvalifikací s vázanými a koncesovanými živnostmi. Propojení NSK s dalšími kvalifikačními systémy Do doby schválení zákona č. 179/2006 Sb. vznikala v různých oblastech ekonomické činnosti celá řada právních předpisů, které byly vytvářeny zejména v těch oblastech, kde pro výkon určitých povolání bylo nutné normovat kvalifikační předpoklady. Důvodem bylo jak nezbytné zajištění odbornosti (např. vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice) nebo např. zajištění bezpečnosti při výkonu některých povolání (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Vzhledem k tomu, že neexistoval zákon, který by tyto kvalifikační předpoklady pro jednotlivá povolání mohl zastřešit a vymezit do jisté míry společná pravidla, vznikaly jednotlivé právní předpisy dle aktuálních požadavků s různými pravidly pro ověřování odborných způsobilostí a s různou mírou kontroly procesů. V mnoha případech již tyto systémy z dnešního pohledu postrádají celou řadu kvalitativních prvků, zejména zacílení na kontrolu výstupů, tedy skutečně dosažených a ověřitelných odborných způsobilostí. Zákon č. 179/2006 Sb. vymezuje svou působnost v 1 odst. 2 následovně: 2) Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena. Z citovaného odstavce vyplývá, že zákon ponechal existenci dosavadních právních předpisů upravujících hodnocení výsledků dalšího vzdělávání, nicméně vytvořil rámcové prostředí, které umožňuje univerzální využití principů zákona pro ověřování a uznávání odborných způsobilostí v rámci všech kvalifikací, které jsou součástí Národní soustavy kvalifikací

5 Existence zákonů upravujících získávání a ověřování kvalifikací mimo školský systém byla pochopitelná do doby, než byl přijat zákon č. 179/2006 Sb. V současné době již existuje praxe, kdy některá ministerstva využívající možnosti zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání rozšiřují možnosti tohoto zákona tak, že buď provazují své specifické právní předpisy se zákonem č. 179/2006 Sb., nebo přímo ruší některé právní předpisy a přecházejí na společný princip stanovený zákonem č. 179/2006 Sb. Jedná se například o: metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j / ze dne k posuzování minimální zemědělské kvalifikace kvalifikační předpoklad pro činnost Horská služba; dnes je naplňován přes systém zkoušek a kvalifikací popsaných v NSK a zákoně č. 179/2006 Sb., místo původních kvalifikačních zkoušek, stejně jako Průvodce ČR (gesce MMR), jednání vedená ohledně provázání zák. č. 179/2006 Sb. s Českou poštou a MPO, dále s MŽP ohledně profese Strážce přírody (ve vazbě na zákon č. 114/1992 Sb.) provázání legislativy u kvalifikace Chůva pro děti v rámci návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině (zákon upravující služby péče o děti, MPSV) zrušení vyhlášky pro výkon profese Strážný a její plné nahrazení zákonem č. 179/2006 Sb. (gesce MV) V řadě případů však naopak vznikají nové právní předpisy upravující kvalifikační předpoklady pro výkon některých povolání včetně získávání těchto kvalifikací. Tyto právní předpisy zbytečně vytvářejí duplicitní systém, který nevyužívá potenciálu zákona č. 179/2006 Sb. V mnoha případech jsou tak nadbytečně zřizovány akreditační komise a vznikají rozdílné systémy zkoušení s různou mírou důrazu na kvalitu. Důsledkem je větší roztříštěnost v systému získávání profesních kvalifikací, vyšší náklady na zabezpečení mnoha různých systémů ověřování odborných způsobilostí a nepřehlednost pro veřejnost, která se chce vzdělávat a získávat doklad o vzdělání. Jedná se například o následující právní předpisy: Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu (dle 170 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen zákon ), k provedení 84 odst. 4 a 86 odst. 2 a 8 zákona) Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků (dle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů) Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (dle 24 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), k provedení 10 odst. 3 a 23 odst. 8 zákona o mediaci). Aktuální stav implementace NSK Implementace zákona č. 179/2006 Sb. se rozvíjí velmi dynamicky, zapojena je přibližně polovina ministerstev, s většinou ostatních probíhají jednání a jsou zvány k tvorbě profesních kvalifikací, které budou v blízké budoucnosti spadat do jejich gesce. V roce 2012 jsou pokryta všechna odvětví v rámci činnosti 29 sektorových rad

6 K 31. srpnu 2012 byl celkový počet schválených profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací 347. V České republice bylo k témuž datu 2548 autorizací tzv. autorizovaných osob, které mají oprávnění zkoušet dle pravidel zákona č. 179/2006 Sb. Nejvíce profesních kvalifikací (PK) ve své gesci, a to více než polovinu ze všech aktuálně schválených, má MPO. Nejvíce realizovaných zkoušek má MV, neboť u kvalifikací Strážný a Detektiv koncipient se podařilo propojením NSK s živnostenským zákonem tyto dvě výše uvedené kvalifikace začlenit jako jednu z variant podmínek pro vykonávání koncesované živnosti Ostraha osob a majetku a Služby soukromých detektivů

7 O stále rostoucím zájmu občanů získat celostátně uznávaný kvalifikační doklad svědčí fakt, že ke konci června 2012 dosáhl celkový počet realizovaných zkoušek čísla Shrnutí přínosů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb. a z Národní soustavy kvalifikací Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nabízí: jasně legislativně popsaný univerzální systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci s jednoznačně definovaným vztahem do počátečního vzdělávání (uznatelný doklad o předchozím vzdělání), vztahem k rekvalifikačnímu vzdělávání, které musí být zakončeno zkouškou dle zákona č. 179/2006 Sb., a vztahem k živnostenskému zákonu (profesní kvalifikace jako jedna z variant kvalifikačních předpokladů pro získání živnostenského oprávnění) zajištění koordinace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ponechání dostatečných kompetencí jednotlivým ministerstvům, do jejichž gesce dané kvalifikace spadají (viz příloha č.1), a to ve formě schvalování finální podoby profesních kvalifikací, udělování autorizací autorizovaným osobám (pověřeným provádět zkoušky z profesní kvalifikace) nebo kontroly nad průběhem zkoušek činnost sektorových rad, ve kterých jsou zástupci střešních zaměstnavatelů, profesních sdružení, odborníků daných oborů a odborníků na lidské zdroje, za účelem tvorby profesních kvalifikací. informační systém pro evidenci osvědčení, zkoušek, autorizovaných osob atd. webové stránky které zveřejňují Národní soustavu kvalifikací se všemi nezbytnými standardy pro ověření odborných způsobilostí. Při využívání střešního zákona umožňujícího ověřovat a uznávat výsledky dalšího vzdělávání a vydávat tak zájemcům osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností a přesahem do související legislativy je dosaženo zejména: - 7 -

8 Závěr značné snížení administrativní zátěže ministerstev, společně kladenému důrazu na kvalitu a transparentnost při prokazování odborných způsobilostí pro výkon jednotlivých povolání, výrazné snížení požadavků na státní rozpočet, jelikož systém nabízí relativně snadné, nenákladné a personálně relativně nenáročné zabezpečení celého procesu ověřování, snížení tvorby nové legislativy, v mnoha případech duplicitní, zavedení univerzálního systému, ve kterém se snadno orientuje jedinec, který chce získat kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce, zpružnění úpravy obsahů kvalifikačních požadavků pro výkon jednotlivých povolání (odpadá nutnost upravovat vyhlášky a zákony, zasílat změny do mezirezortních připomínkových řízení a do legislativní rady vlády) zjednodušení prostoru získávání kvalifikací jak pro zájemce o kvalifikace, tak například pro Úřady práce, Živnostenské úřady a pro zaměstnavatele. výrazné posílení zaměstnavatelské sféry do formulování požadavků na obsahy jednotlivých kvalifikací a tím propojení sféry vzdělání se světem práce zavedení nového principu do personálního řízení podniků, které začínají poptávat zaměstnance s profesními kvalifikacemi a učí se využívat výhody Národní soustavy kvalifikací. Principy zákona se jeví po 5 letech jeho implementace jako velmi životaschopné, do systému jsou zapojeny desítky tisíc obyvatel ČR, většina ministerstev v roli Autorizujících orgánů, vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, profesních komor, škol a dalších institucí. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální systém, který lze aplikovat na jakékoli získávané kvalifikace v České republice, je žádoucí postupně pracovat na začleňování jednotlivých právních předpisů pod zastřešující zákon č. 179/2006 Sb., jelikož od doby jeho schválení již v řadě případů není důvod k existenci celé řady právních předpisů vymezujících dílčí oblasti kvalifikací. Kromě sjednocení důrazu na kvalitu, zejména na kvalitu na výstupu, bude mít sladění legislativy i význam pro zjednodušení právního prostředí, snížení množství právních předpisů a snížení administrativní zátěže jak pro uživatele, tak pro jednotlivá ministerstva. Variantou využití potenciálu zákona č. 179/2006 Sb., je také využití odkazů jiných právních předpisů na tento zákon v oblasti upravujících získávání kvalifikací. Je nanejvýš smysluplné, aby nevznikaly duplicitně nové návrhy specifických předpisů, které s různými odchylkami popisují totéž, co střešní zákon pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.), tedy získávání profesních kvalifikací mimo systém škol. Je proto žádoucí využít existující střešní zákon v plném rozsahu, včetně Národní soustavy kvalifikací, činnosti sektorových rad a informačního systému shodného pro všechna ministerstva, která jsou ze zákona autorizujícím orgánem. Navrhuje se tedy uložit členům vlády, aby při předkládání právních předpisů upravujících oblasti kvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či ověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti zohledňovali existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Realizace Usnesení vlády si nevyžádá žádné nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, naopak aplikace představuje výrazné snížení administrativních a personálních nákladů jednotlivých ministerstev, snížení potřeby zpracovávat legislativní předpisy a snížení počtu akreditačních komisí ministerstev. Usnesení nepředstavuje žádné finanční nároky na podnikatelské subjekty. Předkládaný návrh usnesení vlády neobsahuje ustanovení, která by narušovala rovnost mužů a žen ve společnosti

9 Příloha č. 1 rozdělení gescí v oblasti kvalifikací viz příloha zákona č. 179/2006 Sb. Příslušnost ústředních správních úřad ů k autorizaci pro povolání ústřední správní úřad příslušnost k autorizaci pro povolání v oblasti Ministerstvo dopravy dopravy a jejího uskutečňování Ministerstvo financí finančního hospodaření, cen, finanční kontroly a auditu, účetnictví, daňového poradenství, hospodaření s majetkem státu, pojišťovnictví Česká národní banka bankovnictví Ministerstvo elektronických komunikací a poštovních průmyslu a obchodu služeb Ministerstvo informačních a komunikačních technologií vnitra s výjimkou elektronických komunikací Ministerstvo kultury umění, kulturn ě výchovné činnosti, péče o kulturní památky, církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředk ů, autorského zákona, výroby a obchodu v oblasti kultury Ministerstvo obrany zabezpečování obrany České republiky, civilní ochrany Ministerstvo práce pracovněprávních vztah ů, a sociálních věcí bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikace, důchodového zabezpečení, sociální péče, péče o rodinu a děti, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu využívání nerostného bohatství, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, hutnictví, strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, průmyslu chemického a zpracování ropy, gumárenského a plastikářského, skla a keramiky, textilního a oděvního, kožedělného a polygrafického, papíru a celulózy a dřevozpracujícího a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií, puncovnictví a zkoušení drahých kovů - 9 -

10 Ministerstvo spravedlnosti soud ů a státních zastupitelství, vězeňství, probace a mediace Ministerstvo školství, mládeže činnosti škol a školských zařízení a tělovýchovy zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu Ministerstvo vnitra veřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, evidence obyvatel, archivnictví a spisové služby, zbraní a střeliva, požární ochrany, pobytu cizinc ů a uprchlík ů, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, správního řízení, správního trestání, Policie České republiky, územních orgán ů státní správy Ministerstvo zahraničních věcí zahraniční politiky a diplomatických služeb Ministerstvo zdravotnictví zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotnické vědeckovýzkumné činnosti, vyhledávání, ochrany a využívání přírodních léčivých zdroj ů, přírodních léčebných lázní a zdroj ů přírodních minerálních vod, léčiv a prostředků zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotního pojištění a zdravotnického informačního systému Ministerstvo zemědělství zemědělství (s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), vodního hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod), ochrany vodních zdroj ů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, potravinářského průmyslu, les ů, myslivosti a rybářství (s výjimkou území národních park ů), komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetn ě výrobků vzniklých jeho zpracováním, veterinární správy, kontroly a zkušebnictví pro oblasti zemědělství, plemenářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

11 Ministerstvo životního životního prostředí, ochrany prostředí přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdroj ů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, provozování zoologických zahrad, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetn ě ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologických prací a ekologického dohledu nad těžbou, odpadovým hospodářstvím, myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních parcích, zabezpečení jednotného informačního systému o životním prostředí, včetn ě plošného monitoringu, hydrometeorologie

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II.

ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. ROZVOJ A IMPLEMENTACE NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ N S K II. Proč vytvářet Národní soustavu kvalifikací? Co je to Národní soustava kvalifikací? Na co chceme navázat? Čeho chceme docílit? S kým to chceme

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

tková České republiky Ing. Jaroslava Syrovátkov

tková České republiky Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Je v Ústavě definována jako vrcholný orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zákon č. 2/1969 Sb., České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Zákon č. 2/1969 Sb., České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Zákon č. 2/1969 Sb., České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Práce sektorových rad. Jaromír Janoš, Mladá Boleslav

Práce sektorových rad. Jaromír Janoš, Mladá Boleslav Práce sektorových rad Jaromír Janoš, Mladá Boleslav 7. 6. 2012 Co jsou Sektorové rady? Sektorová rada je sdružení významných reprezentantů zaměstnavatelů, profesních organizací a dalších odborníků na lidské

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II

Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II Návrh individuálního národního projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II 1. Název projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací NSK II Anotace projektu Projekt naváže

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ZÁKON č. 2/1969 Sb. České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

ZÁKON č. 2/1969 Sb. České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ZÁKON č. 2/1969 Sb. České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění zákonů č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu

Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu na potravinářskou chemii zemědělství a 3 roky praxe v oboru, d) osvědčení o rekvalifikaci jiný doklad o odborné kvalifikaci --------------------- Výroba a zpracování paliv a) vysokoškolské vzdělání ve

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T)

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T) Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: 29-033-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka. vydané Ministerstvem životního prostředí**) - 54 - ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Geologické práce*) 1 2 3 osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Seznam zákonů. Příloha číslo 5. Zákon č.

Seznam zákonů. Příloha číslo 5. Zákon č. Příloha číslo 5 Seznam zákonů Zákon Procesní zákony 200 1990 Zákon 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších 563 1991 Zákon 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších 337 1992 Zákon 337/1992, o správě

Více

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin (kód: 29-05-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100 zaměstnavatelů Praha, 17. února 2015: Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-027-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M)

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M) Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: 41-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více