PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH"

Transkript

1 PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Zpracoval kolektiv pod vedením: PhDr. Martin Kořán, CSc. Stanislav Vondruška Miluše Vondrušková Mgr. Dagmar Tisovská Eva Civínová České sdružení obětí dopravních nehod 2006

2 ANOTACE Tento materiál vznikl za významné pomoci Odboru vnitřního trhu a sektorových politik Ministerstva zahraničních věcí ČR, který nám na naši žádost shromáždil přes zastupitelské úřady dále uvedených zemí informace, které jsou v tomto materiálu zpracovány. Všem, kteří se podíleli na tomto sběru dat touto cestou velice děkujeme. Materiál by měl sloužit všem, kteří ve své činnosti komplexní informace tohoto typu potřebují a Českému sdružení obětí dopravních nehod jako výchozí podklad pro zpracování materiálu Systém komplexní péče o oběti dopravních nehod v ČR.

3 OBSAH 1. Úvod Péče o oběti dopravních nehod v členských státech Evropské unie Estonsko Finsko Francie Itálie Kypr Litva Maďarsko Německo Dignitas Nizozemí Portugalsko Rakouská republika Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Poradna vfs Zürich Velká Británie Informace o nadnárodní organizaci FEVR Návrhy.. 32

4 1. ÚVOD Ročně umírá na evropských silnicích kolem jedinců a zůstává po dopravních nehodách trvale zdravotně postižených. Tím dochází každým rokem k nárůstu počtu rodin po obětech dopravních nehod, jehož číslo se v současné době blíží hranici Národohospodářské ztráty dosahují ročně cca 200 miliard ECU. Tato ztráta se téměř rovná nákladům na produkci automobilů v Evropě. Nehodovost na silnicích představuje v oblasti zdraví lidí velký problém. Jednak vzhledem k vysokému počtu obětí, ale i k následkům dopadajícím na jejich rodiny, jak v oblasti psychické, tak i materiální. Tyto skutečnosti vedly Evropský parlament k celé řadě usnesení a návrhu právních norem, které by měly ve svém výsledku vést ke snížení počtu usmrcených na evropských silnicích do roku 2010 o 50%. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude nezbytné všeobecné zpřísnění dopravních předpisů, zejména má-li být dosaženo cíle EU ve snížení počtu dopravních nehod. Bude však nutné doprovodit tato opatření informačními a vzdělávacími kampaněmi v masmediích, aby široká veřejnost poznala a podporovala i ta opatření, která mohou omezovat její chování. Zvláště bude nutné se zaměřit na problematiku rychlosti, alkoholu a používání bezpečnostních pásů. Tak jak se liší nehodovost a z toho plynoucí úmrtnost v rámci jednotlivých evropských zemích, tak se i liší systém pomoci takto postiženým občanům. Lze konstatovat, jak vyplývá z dále uvedených informací, že komplexní pomoc se pohybuje v intervalu naprostého nezájmu státních orgánů a občanských organizací (ke kterému se bohužel spíše blíží i ČR), až po sofistikovanou spolupráci a pomoc státu a nestátních organizací. 2. PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE ESTONSKO 1. Žádná zvláštní organizace řešící péči o oběti dopravních nehod v Estonsku neexistuje. 2. Pomoc je schopno poskytnout Tallinské středisko krizové pomoci (financováno městskými úřady) a organizace Pomoc obětem (dobrovolná nadace). Finanční podporu lze získat prostřednictvím Sociálního úřadu na základě lékařského posudku. 3. Tallinna Kriisiabi Keskus (Tallinnské středisko krizové pomoci), tel / , Ohriabi (Pomoc obětem), tel. / , tyto organizace nemají své webové stránky, Ministerstvo sociálních věcí (informační linka) / , ee 2.2. Finsko Podle našich zjištění není ve Finsku problematika obětí dopravních nehod řešena zvláštním orgánem ani na státní, ani na nevládní úrovni. Pomoc obětem dopravních nehod zajišťují nevládní organizace s rozsáhleji definovaným mandátem a široce rozvětvená sociální síť.

5 Problematikou poskytování pomoci obětem zločinu obecně se zabývá veřejně prospěšná společnost Rikosuhripäivystys (www.rikosuhripaivystys. fi). Společnost poskytuje jak krizovou pomoc, tak právní a psychologickou podporu obětem. Jak společnost odpověděla na náš dotaz, poskytují pomoc i obětem dopravních nehod, není to však jejich specializace. V případě následků nehod s trvalým tělesným postižením je možné se obrátit na svaz invalidů (www.invalidiliitto. fi), který poskytuje poradenské, právní, medicínské a rehabilitační služby svým klientům. Pomoc v případě životních krizí, nehod apod. zajišťuje rovněž nevládní organizace Finská asociace duševního zdraví (www.mielenterveysseura. fi). Asociace má nejen krizovou linku zvlášť určenou obětem, ale také poradenskou službu. Dopravními nehodami a bezpečností silničního provozu obecně se zabývá agentura zřízená ministerstvem dopravy Liikenneturva (www.liikenneturva. fi). Tato agentura se však zaměřuje na výzkumné projekty a osvětu veřejnosti, pomoc konkrétním obětem není v její náplni. V rámci svých kompetencí se problematikou dopravních nehod na vládní úrovni zabývají ministerstva dopravy, vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví (www.government. fi). Adresy, telefonní, ové spojení a kontaktní osoby jsou uvedeny na uvedených webových stránkách organizací FRANCIE 1. Systém péče o oběti dopravních nehod je součástí systému péče o oběti. Řízení systému je věcí ministerstva spravedlnosti, kde od r existuje oddělení pro pomoc obětem. Význam problematiky pomoci obětem byl akceptován na jaře 2004, kdy při transformaci vlády rozhodl prezident republiky o zřízení nové funkce státního tajemníka pro práva obětí při ministru spravedlnosti. Státní tajemnicí byla jmenována Nicole Guedj. 2. Stát a územní samosprávné orgány (regiony, departementy a města) financují pomoc obětem hlavně nepřímo, poskytují účelově finanční prostředky pro činnost 160 sdružení pro pomoc obětem, a to prostřednictví Národního institutu pro pomoc obětem a pro mediaci (mimosoudní zprostředkování sporů). Sdružení pro pomoc obětem musí následně detailně vyúčtovat výdaje. V r dostala sdružení celkem 15 milionů eur, z toho 40%, tj. 6 mil.eur z rozpočtu ministerstva spravedlnosti, zbytek od územních samosprávných orgánů (které k podpoře nejsou nuceny žádným právním předpisem) a jiných ministerstev. Sdružení poskytují obětem dopravních nehod následující druhy pomoci: a) poskytování informací a rad obětem (nepřetržitý provoz); b) poskytnutí první pomoci psychologem. Některá sdružení jsou v permanentním spojení s policií, aby mohla pomoc nabídnout a poskytnout okamžitě; c) zajišťování ubytování v místě nehody, přepravy z místa nehody domů; d) doprovod při jednáních u soudu a vysvětlování soudem projednávané problematiky.

6 3. Stát stanovil pojišťovnám, jejichž pojištěnec zavinil nehodu, povinnost do měsíce od nehody nabídnout oběti (pokud není řidičem vozidla) finanční odškodnění. 4. Stát stimuluje pojišťovny viníka a oběti k mimosoudním dohodám a dosáhl tím podstatného snížení soudních sporů o odškodnění obětí. Sociálně slabým obětem stát poskytuje právní pomoc k úhradě honoráře advokáta, a to nezávisle na tom, zda oběť nehody má sjednáno s komerční pojišťovnou pojištění právní ochrany (v r byla tato pomoc poskytnuta osob). 5. Podobně jako v ČR i jinde oběť dopravní nehody, jejíž viník neuzavřel povinné ručení, je odškodněna a pak se s viníkem věc řeší soudně. Odpovědný úsek ministerstva spravedlnosti považuje za slabinu francouzského systému pomoci obětem v unijním srovnání špatné systémové zajištění reedukace obětí, související s nedostatečně rozvinutou péčí o osoby s různým postižením obecně. Bližší podrobnosti lze získat u subjektů, jejichž kontaktní údaje uvádíme v následující části. Kontakty Ministre de la justice à l attention de Marielle Thuau, chef du bureau d aide aux victimes, 251, rue Saint-Honoré,75001 Paris, marielle. justice-gouv. fr, tel Secrétariat d Etat aux droits des victimes, auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à l attention de M. Bolvin, conseiller international 8, Place Vendôme Paris Cedex 01 tel Institut National d aide aux victimes et de médiation 1, rue du Pré Saint-Gervais Pantin Cedex tel fax Itálie

7 V Itálii se problematikou péče o oběti dopravních nehod zabývá Italská asociace obětí dopravních nehod a jejich příbuzných. Jedná se o neziskovou organizaci, která je financována z členských příspěvků a darů. Hlavním cílem je pomáhat obětem a jejich příbuzným z hlediska morálního (psychologové) a právního (konzultace u právníků doporučených asociací). Asociace mj. vypracovala návrh vlastního zákona, který by měl zpřísnit některé sazby u trestných činů, které jsou důsledkem dopravní nehody, zjednodušit administrativní záležitosti při výplatě pojistného plnění apod. Činnost asociace je velmi zaměřena na osvětu a prevenci (zejména ve školním sektoru). Jedním z konkrétních výsledků spolupráce asociace se státními orgány je zavedení povinného užívání přilby při řízení motocyklu. Asociace má po celé Itálii síť poboček. Uvádíme kontakty na její centrálu: Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Via A. Tedeschi, Roma tel:0039/ fax:0039/ Webové stránky jsou pouze v italštině Kypr Dle informací kyperských orgánů v Kyperské republice není registrována žádná organizace, která by se zabývala problematikou péče o oběti dopravních nehod Litva Situace v Litvě bude zřejmě obdobná situaci v ČR. Nepodařilo se nám zjistit, že by se obětem nehod věnovala nějaká nevládní organizace nebo že by byly oběti odškodňovány ze sponzorských darů. Ze státních organizací jde o policii a ministerstvo vnitra (www.vrm. lt), škodu lze vymáhat v občanskoprávním řízení podle občanského zákoníku prostřednictvím soudů. V nestátním sektoru je významnou organizací Kancelář dopravních pojišťovatelů Litevské republiky, která sdružuje pojišťovny poskytující určité druhy pojištění. Tato kancelář má internetovou stránku, kde publikuje texty právních norem vztahující se k její činnosti i v angličtině (www.cab. lt). Na této stránce může České sdružení obětí dopravních nehod získat kontaktní a jiné informace o činnosti kanceláře. Za určité situace je možné získat finanční kompenzaci i při neexistujícím pojištění. V rámci komerčních služeb lze získat pouze finanční pomoc. Kancelář poskytuje také informační servis spojený s pojištěním v dopravě. Jedná se však o komerční organizaci, nikoliv o neziskovou organizaci Maďarsko

8 1. Na území Maďarské republiky neexistují samostatné organizace nebo sdružení, které by poskytovaly pomoc pouze obětem dopravních nehod, jako je tomu v případě Českého sdružení obětí dopravních nehod. Obětem dopravních nehod poskytuje ochranu a péči společensky prospěšný spolek Bílý kruh (Fehér Győrő Közhasznú Egyesület) pouze v tom případě, když dopravní nehoda je policií klasifikovaná jako trestný čin (opilost, neposkytnutí pomoci obětem nehody atd.). Fehér Győrő Közhasznú Egyesület (dále Spolek) byla jako organizace s celostátní působností založena v roce 1989 po vzoru západoevropských organizací na ochranu obětí trestných činů a od roku 1992 je členem Evropského fóra na ochranu obětí (European Victim Protection Forum). V rámci své hlavní činnosti je Spolek zaměřen na konkrétní a bezprostřední podporu a pomoc obětem (a jejich rodinným příslušníkům) zejména kriminálních trestných činů. 2. Ministerstvo vnitra Maďarské republiky vypracovalo ve spolupráci s 21 organizacemi zainteresovanými v oblasti cestovního ruchu a v souladu s požadavky EU na ochranu obětí program, podle něhož Spolek mj. od května 2002 poskytuje právní, psychologickou a materiální pomoc i postiženým cizincům. V praxi z uvedených forem pomoci převládají právní a materiální. Právní pomoc (bezplatná) spočívá mj. V poskytnutí informací o procesu vyšetřování, v podání informací o maďarských právních předpisech, v zajištění právního zástupce a tlumočníka, v navázání kontaktů s rodinnými příslušníky a velvyslanectvím země, jejíž občanem je postižený apod. Materiální pomoc se poskytuje v případě potřeby - zajistit ubytování, stravování a při návratu domů. Finanční pomoc postiženému cizinci se však poskytuje pouze v rámci reciprocity. Na žádost policie a vyšetřovacích orgánů nebo v případě nouze lze poskytnout z tohoto pravidla výjimku. Finanční prostředky pro svou činnost získává Spolek z různých zdrojů: z členských příspěvků (Spolek má 900 členů, z toho 63 právnických osob, mezi nimiž jsou Ministerstvo spravedlnosti MR, Ministerstvo vnitra MR, Ministerstvo zdravotnictví, sociální a rodinné politiky MR, samosprávy v Budapešti i mimo Budapešť); z finanční podpory zajištěné nařízením vlády; z fondů Nadace za bezpečné Maďarsko; z 1% daně z osobního příjmu do fondu solidarity; ze sponzorství. Kontakty a doporučení na Spolek mohou postižení získat na všech policejních stanicích. 3. Na území Maďarska působí 11 kanceláří Spolku. Sídlem Spolku je Budapešť. Adresa: Fehér Győrő Közhasznú Egyesület

9 H-1055 Budapest, Szt. István krt. 1. Tel.: (0036-1) , Fax: (0036 1) V průběhu turistické sezóny provozuje Spolek rovněž dvě kanceláře v oblasti Balatonu (v Siófoku v Hotelu Balaton a v Balatonfüredu v Hotelu Marina), které jsou postiženým cizincům k dispozici denně od hodin do hodin NĚMECKO SRN nemá centrální organizaci pomoci postiženým a pozůstalým po obětech dopravních nehod, a sice z několika důvodů. Jednak je SRN rozdělena na jednotlivé spolkové země, jež mají svůj vlastní správní systém a jednak má každá nehoda svá specifika a vedlejší okolnosti, a proto neexistuje žádná centrála, kam se oběti nehod mohou obrátit se všemi dotazy, problémy a trápením. V zásadě platí ve všech spolkových zemích, že první pomoc poskytuje státní organizace policie a záchranná služba. Po sepsání policejního záznamu o nehodě vypomáhají u obvodního oddělení policie tzv. zmocněnci pro ochranu obětí nehod, kteří mohou obětem poskytnout informace k nejdůležitějším krokům, jež postižené osoby musejí podniknout, jako i adresy institucí a organizací, na něž se postižení mohou obrátit. Principiálně má každá oběť nehody nárok na úhradu všech nákladů včetně výdajů za právní zastoupení, popř. bolestného. Dle spolkové země je však různorodý přístup k pomoci obětem - např. policie spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko udává ve svých informacích, že na zadní straně sepsaného sdělení a záznamu o nehodě jsou uvedeny důležité údaje o pomoci obětemnehody (www.polizei. nrw. de, nrw. de/koeln/frame.html). V případě dopravní nehody jsou výdaje za nehodu hrazeny z povinného ručení způsobitele nehody, pokud tato cesta není možná, je povinen hradit výdaje způsobitel nehody sám. Neníli způsobitel platby schopný nebo zjistitelný, pak se lze obrátit na nevládní organizace - např. Dignitas - Spolek pro pomoc obětem nehod (pomoc při dopravních nehodách bez povinného ručení, Společenství zájmů obětí nehod a jejich rod. příslušníků, Fondy náhrad škod po dopravních nehodách a nehodách v zahraničí, Německý institut pro psychotraumatologii (DIPT), Mládežnická nezisková organizace pro dětské oběti nehod, atd. Jednou z největších neziskových organizací pro pomoc obětem dopravních nehod je Dignitas e. V. Deutsche Interessengemeinschaft fur Verkehrsunfallopfer, Friedlandstr. 6,41747 Viersen, tel /200 32, fax: 02162/ , de, jejíž činnost je financována z členských příspěvků (5 EUR měsíčně + 10 EUR jednorázový přijímací poplatek), dobročinné, sponzorské příspěvky a dary (např. od státních zastupitelství, od soudů atd.), příspěvky třetích institucí (např. zdravotní pojišťovny), čestná činnost spolupracovníků. Další organizací je Unfallopfer - Hilfswerk, Mommsenstraße 68 a,10629 Berlin, tel. 030/ ,0700/ , fax: 0700/ , de, která je rovněž financována členskými příspěvky (60 EUR roční příspěvek), sponzorskými příspěvky a čestnou činností.

10 Co se týče pomoci ve věcech problémů při finančním vyrovnávání škod dopravních nehod se lze obrátit na organizaci Verkehrsopferhilfe e. V., Glockengiefíerwall 1, Postfach ,20095 Hamburg, tel.: 040/ , fax: 040/ , tato je financována ze zákona z pojištění povinného ručení. Soukromá organizace Institut für Traumatherapie, Carmenstrasse 10,10623 Berlin, tel.: 030/ , fax: 030/ , de, která je financována z různých seminářů, vzdělávacích školení a zdravotní pojišťovny, hradí péči o postižené, úřady sociálního zabezpečení, profesní sdružení, atd. Obdobně i další instituty - např."institut für Psycholgische Unfallnachsorge (ipu),"das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (DIPT) Dignitas My o nás Společnost byla založena v roce 1988 s doplňujícím názvem dignitas (latinsky: důstojnost). Členy jsou: oběti dopravních nehod (děti, mladiství nebo dospělí s tělesným nebo duševním poškozením), jejich příbuzní, kteří nesou právě tak těžký úděl, příbuzní usmrcených obětí dopravních nehod a lidé, kteří sympatizují se sdružením a podporují jeho práci. Formy činnosti sdružení Výměna zkušeností mezi poškozenými formou: rozhovorů a setkání v jednotlivých regionálních skupinách, vydávání interního seznamu s kontakty na členy, první porady s našimi poradci, vydávání odborné literatury, zveřejňování soudních rozhodnutí, věcné dary rehabilitačním centrům pro děti a mládež, vydávání vlastních novin pro členy (co tři měsíce jsou zařazovány příspěvky specialistů a odborníků různých profesí), zapůjčování autosedaček pro členy, práce na veřejnosti a osvěta v oblasti: následky dopravních nehod, prevence a její zkvalitňování, zapojení členů sdružení do spolkové práce, př. výroba přání, kalendářů, plakátů, tašek, nalepovacích etiket. Co podporuje dignitas? Je třeba usilovat o právní úpravu v odvolání se na zákon pro oběti násilné trestné činnosti. Měla by zohlednit, že oběti dopravních nehod, jejichž nárok na odškodnění

11 z povinného ručení je nezpochybnitelný, by také měly obdržet na základě předložení svých nároků finanční zálohu na odškodnění. Vždyť i v silničním provozu je člověk vystaven určitému druhu násilí, jemuž se nelze vyhnout. Postavení obětí dopravních nehod, které utrpěly těžkou tělesnou nebo duševní újmu, by mělo být srovnatelné s postavením obětí jiné násilné trestné činnosti. V ústavě zakotvené právo na život a tělesnou integritu by se mělo projevit zejména v zákonem stanovené povinnosti omezit rychlost jízdy v obcích na 30 km za hodinu. Dále jde především o absolutní zákaz požívání alkoholu za volantem a odnětí řidičského průkazu při zavinění nehod, kdy došlo k těžkým ublížením na zdraví nebo k usmrcení. Tato opatření by měla být přijata za účelem ochrany všech poškozených, dětí a starších lidí. Důstojnost člověka je nedotknutelná Od r do r zemřelo na německých silnicích lidí a bylo zraněno. Tyto počty jsou šokující. Hlavní příčinou dopravních nehod s tragickými následky jsou především: jízda pod vlivem alkoholu, nepřiměřená rychlost, nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nedání přednosti v jízdě, užití nesprávné strany k jízdě, chybějící světelná signalizace, chyby při předjíždění, otáčení a couvání. Tyto příčiny nejsou jen lidským selháním, ale jde často o vědomý záměr poškodit ostatní účastníky v dopravě. Naše společnost si již zvykla na každodenní informace o dopravních nehodách, ale v porovnání s hromadnými nehodami osud jednotlivce neznamená nic. Za účelem pomoci poškozeným při dopravních nehodách a jejich rodinným příslušníkům byla v r založena ve Viersenu obecně prospěšná společnost. Založili ji poškození, rodinní příslušníci, odborníci a lidé sympatizující s cíli společnosti pod názvem Deutsche Interessengerneinschaft für Verkehrsunfallopfer e. V. dignitas (latinsky: úcta-důstojnost). Proč existuje dignitas? Protože dle zkušeností společnosti žijí oběti dopravních nehod a jejich rodinní příslušníci v sociální izolaci. V důsledku dopravních nehod utrpí poškození rozsáhlou újmu, zejména na tělesném a duševním zdraví, újmu citovou, finanční, újmu týkající se jejich práv. Proto poškození nemají sílu vystupovat na veřejnosti, a tak dochází k tomu, že jejich postavení a nezměrné utrpení zůstává před veřejností skryto. Společnost chce proto tyto lidi vyvést z izolace a pomoci jim k opětovnému začlenění do běžného života. Dignitas zajišťuje osvětu. Mnoho nehodou postižených osob, ať už jde o samotné oběti nebo o jejich příbuzné, neví, jak se orientovat v množství zákonů a ve svých právech či nárocích. Mnohdy míra utrpení a zármutku ochromí jejich schopnost věnovat se promyšleně jednáním ve věci dosažení odškodnění nebo sociální pomoci. Společnost se proto pokouší pomáhat i v této oblasti. Společnost disponuje vlastní knihovnou, která slouží členům a rodinným příslušníkům, aby co možná nejdříve zjistili, jaká jsou jejich práva a aby našli racionální řešení ve své obtížné životní situaci. Uživatelé mají k dispozici: odbornou literaturu, soudní rozhodnutí a časopis vydávaný společností. Také ostatní občané potřebují v dané oblasti osvětu, aby si uvědomili, že existuje řada problémů a nedostatků, které je třeba naléhavě řešit nebo odstranit. Proto knihovna obsahuje i důležité informace a doporučení odborné literatury pro ostatní.

12 Hlavní poslání společnosti: postnehodová péče, osvěta v oblasti následků dopravních nehod, prevence. Pomoc a služby Výměna zkušeností mezi poškozenými vzájemně (děti, mládež, dospělí) v jednotlivých regionálních skupinách, které fungují po celém Německu; Vydávání odborné literatury, medicína, právo, rehabilitace, psychologie, sociální oblast a vydávání důležitých soudních rozhodnutí; Zapojení členů sdružení do spolkové práce - např. pomoc při přípravě akcí, účast na nich, výroba kalendářů, apod. Přednášky, případně pomoc odborníků z různých oblastí (právníci, lékaři, psychologové, pojišťovací makléři, soudci, zaměstnanci zdravotních pojišťoven, rehabilitačních center, odborových organizací, sjednavatelů úrazového pojištění apod.); Čtvrtletní vydávání vlastního časopisu. Realizace tématicky zaměřených víkendových seminářů pro skupiny poškozených a jejich rodiny (zármutek a pomoc pozůstalým, partnerské problémy, seznamování mladých lidi ve sdružení apod.). Pravidelné vzdělávání pro zástupce zemského spolku NRW a zástupce regionálních skupin. Tyto kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Institutem pro psychologickou posttraumatickou péči v Kolíně. Zde je také poskytována poškozeným a jejich rodinným příslušníkům odborná péče, co se týče zpracování traumatu utrpěného při nehodě. Společnost klade důraz na nezávislost a spolupráci se všemi veřejnými a soukromými institucemi, jakož i s jednotlivci různých profesních zaměření. Společnost je odkázána také na podporu a spolupráci s občany, kteří sami obětmi dopravní nehody nejsou. Aktivity dignitas Některé příklady: 1. Protestní shromáždění v Bonu: Oběti dopravních nehod žalují. 2. Ovlivňování zákonodárce ve smyslu zavést pro děti v osobních automobilech povinnost připoutat se, prosadit snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti u dětí na 10 let v silničním provozu, pro děti do 10 let zavést povinnost užívat cyklistickou stezku. 3. Založení tradice konání ročních mší za oběti dopravních nehod, zřízení pietního místa pro oběti dopravních nehod ve Viersenu, r Tyto bohoslužby se konají každoročně vždy 3. sobotu v listopadu v celé Evropě.

13 4. Vydávání průkazů první pomoci pro dospělé a žákovských průkazů první pomoci pro děti a mládež. 5. Podpora budování rehabilitačních center pro děti a mládež s poraněním mozku ve spolkové zemi NRW, ve spolupráci s akciovou společností Dítě v nemocnici. 6. Realizace dvou odborných konferencí k tématu: Ochrana obětí dopravních nehod. 7. Spolupráce s FEVR, podíl na zpracování Evropské studie k následkům úmrtí a zranění v silničním provozu. 8. Spolupráce s různými národními i mezinárodními organizacemi, které se zabývají pomocí obětem dopravních nehod, postiženým, starým lidem a dětem. 9. Vyvíjení vlivu na Spolkové ministerstvo práce ve věci nového posouzení poranění mozku jakožto zvi. typu onemocnění v knize Postižení mladiství před volbou povolání. 10. Vyvíjení vlivu na zákonodárnou moc s cílem požadovat vytvoření bezpečnějšího prostředí v silničním provozu pro postižené a děti. Oni jsou těmi nejslabšími v silničním provozu (opatření: signalizační zařízení pro zrakově postižené, delší fáze zelené, středové ostrůvky na širokých silnicích, rychlost 30 km/h v obytných zónách). 11. Z tohoto důvodu se podílela společnost na zpracování evropské brožury Některá důležitá doporučení (vydal FEVR, obsah je věnován právě těm nejslabším v silničním provozu). 12. První veřejné slyšení v německém parlamentu s cílem dosažení lepšího právního postavení obětí dopravních nehod a jejich příbuzných, podíl na 2. zpracování právní úpravy ohledně nároků na náhradu škody. 13. Vydání materiálu Zranění krčních obratlů u dětí a mládeže při dopravních nehodách. 14. Podíl na Evropském týdnu bezpečnosti v dopravě v zakázce Evropského svazu obětí dopravních nehod. Požadavky a cíle společnosti 1. Dignitas požaduje, aby bylo v zákoně zakotveno právo na zvláštní ochranu manželství a rodiny. Pro oběti dopravních nehod, které utrpěly tělesné nebo duševní poškození na zdraví, to znamená jejich začlenění do zákona o odškodnění obětí trestné činnosti, aby tak byli poškození z dopravních nehod postaveni na úroveň obětem ostatní násilné trestné činnosti. Také silniční doprava představuje určitý druh násilí a takto to vnímají především slabší účastníci silničního provozu. Také oni jsou odkázáni na ochranu státu, zejména s ohledem na skutečnost, že neexistuje žádná kontrola toho, zda poškození byli v plném rozsahu odškodnění z povinného ručení viníka dopravní nehody v souladu s stanoveními občanského zákoníku (bolestné, ušlý výdělek,..). Spolkové ministerstvo vnitra, Spolkové ministerstvo financí ani spolkový úřad pro dohled nad státními financemi se necítí být kompetentní pro pomoc poškozeným a odkazují je ve věci odškodnění na občanskoprávní řízení. Tuto zátěž poškození většinou finančně ani

14 psychicky neunesou a přistoupí tak na mimosoudní vyrovnání, jehož výše je jen částí sumy, která poškozeným a jejich rodinným příslušníkům náleží. Na takovouto zdlouhavou soudní cestu nelze nadále poškozené odkazovat, poněvadž byli poškozeni cizím zaviněním. Obětem dopravních nehod, jejichž nároky na odškodnění z povinného ručení jsou oprávněné, by měla být ze zákona poskytnuta záloha na náhradu škody až do doby, než budou plně odškodněny. 2. Společnost požaduje zákonný předpis ohledně povinného nainstalování zařízení k zaznamenání průběhu nehody, aby mohl být nehodový děj přesně zrekonstruován. Tento elektronický svědek ulehčuje dokazování poškozeným před soudem a při jednání s pojišťovnami. 3. Zavedení jednotného formuláře o celkovém zdravotním stavu poškozeného, který by dokumentoval druh zdravotního poškození bezprostředně po nehodě. Jednotně v celém Německu. To znamená: a) přesnější první diagnózu prostřednictvím záznamu do jednotného formuláře, b) ulehčení práce pro nemocniční personál, c) snadnější dokazování toho, že zdravotní újmu utrpěl poškozený při dopravní nehodě a ne později nebo někdy dříve, d) ušetření výdajů zdravotním pojišťovnám, pojišťovatelským subjektům apod. Dotazník zpracovaný společností, který byl zaslán pacientům a klinikám, ukázal, že první záznamy o utrpěné zdravotní újmě byly velmi rozdílné, co se týče jejich přesnosti, což často představovalo značné znevýhodnění pacienta. 4. Snaha o vytvoření sítě zařízení pro nehodovou traumatologii za účelem okamžitého ošetření úrazového traumatu obětí i rodinných příslušníků. Včasným poskytnutím pomoci lze předejít závažnému psychickému poškození. Dignitas chce nejen pomáhat obětem, ale také napomáhat snižování počtu obětí dopravních nehod. Takto může společnost pomáhat pouze finanční pomocí zvenčí: dary, členské příspěvky, dědictví. Z následného adresáře vyplývá, že společnost má své hlavní sídlo ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, ve městě Viersen. Kromě hlavní pracovní skupiny existují ještě v této spolkové zemi další místní skupiny, které pomáhají základní skupině. V každé spolkové zemi pak existují další tzv. regionální skupiny.

15 Tato brožura byla připravena díky podpoře Spolkového ministerstva zdravotnictví a sociálního zabezpečení usmrceným obětem na památku zraněným - jako zdroj síly viníkům - jako připomínka. Dignitas, Deutsche Interessengemeinsaft fůr Verkehrsunfaiiopfer e. V. sídlo společnosti: korespondenční adresa telefon, fax de (zpracovala a přeložila Mgr. Tisovská,2006) Nizozemí Problematika péče o oběti dopravních nehod je v Nizozemsku řešena na úrovni veřejného sektoru třemi ministerstvy: 1) Ministerstvo dopravy otázky prevence; 2) Ministerstvo zdravotnictví zdravotní péče o oběti dopravních nehod; 3) Ministerstvo spravedlnosti uplatňované nároky. V rámci ministerstva dopravy je příslušným - odbor bezpečnosti dopravy a silnic, oddělení bezpečnosti dopravy; p. Jan van Selm (jan. van. nl). Již 10 let v Nizozemsku působí nadace Pomoc obětem (Assistance to victims), která poskytuje pomoc obětem nejenom dopravních nehod, ale i násilí atp. Na základě informací poskytnutých policií sama nadace následně oběti kontaktuje a nabízí praktické a právní informace. Nadace zpočátku fungovala pouze díky soukromým zdrojům, postupně roste příspěvek veřejného sektoru (Ministerstvo spravedlnosti, dopravy, zdravotnictví). nl Union of Road Traffic Victims, jež je součástí European Federation of Road Traffic Victims (zahrnující národní i regionální sdružení, čítající 22 členů z 18 zemí, spolupracující s asociovanými členy), je asociací fungující na bázi práce dobrovolníků. Díky příspěvkům nizozemské vlády disponuje profesionálním sekretariátem. Poskytuje všechny formy pomoci psychologickou, právní, expertní (komise pro analýzu nehod, objasňování příčin a původců nehod); asistuje při uplatňování nároků, oslovování příslušných autorit; doporučuje služby advokátů a radí, jak získat potřebné prostředky pro jejich financování. Kontakt: nl Pan Jan de Kroes bývalý předseda Union of Road Traffic Victims of the Netherlands ( )

16 V oblasti prevence dopravních nehod je činná organizace 3VO (Three Traffic Safety Organisations). Kontakt: pan Schmit ( ) V Nizozemsku působí řada dalších asociací sdružujících např. oběti s určitým typem poškození PORTUGALSKO V Portugalsku neexistuje žádná organizace či instituce, která by se systematicky zabývala péčí o oběti dopravních nehod. Částečně se této problematice věnuje Asociace automobilistů (Associacao de Cidadados Auto-Mobilizados), jejímž základním posláním je však spíše oblast prevence dopravních nehod. Existuje rovněž asociace Naše kotva (Nossa Ancora), která je zaměřena na psychologickou, sociální, lékařsko-psychiatrickou, duchovní i právní pomoc rodinám, kterým zemřelo dítě (úrazem, nemocí či předávkováním drogami). Asociace automobilistů zprostředkovává služby psychologa (placené - 50 min. /20 Eur), jinou pomoc (např. právní) neposkytuje ani nezprostředkovává, nepořádá ani např. setkání obětí dopravních nehod. Asociace nedostává na tuto část své činnosti žádné státní příspěvky RAKOUSKÁ REPUBLIKA Ve veřejnoprávní oblasti jsou obětem dopravních nehod k dispozici státní instituce, jako je Ministerstvo pro sociální jistoty (Bundesministerium fur Soziale Sicherheit, generationen und konsumentenschutz), jakož i veřejnoprávní společnosti, např. AUVA - Všeobecná pojišťovna nehod - Allgemaine Unfallversicherungsanstalt). Větší část nabídky pomoci obětem nehod však pochází ze soukromoprávní oblasti a je formována do svazů. Formy pomoci pro postižené jsou různé, sahají od poradenské činnosti přes veřejné akce až po přímé poskytování finančních prostředků. Financování probíhá ve veřejnoprávní oblasti prostřednictvím daňových odvodů, resp. příspěvků na zákonné pojištění. V soukromoprávní oblasti je tato pomoc organizována svazy, a to prostřednictvím příspěvků, odkazů - závětí, subvencí, výtěžků z akcí, sbírek a ostatních darů. Kontakty Hilfreiche Adressen fúr Unfallopfer: Bundesministerium fur Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Stubenring 1,1010 Wien Burgerservice des Sozialministers: Tel.: 01/ Sozialtelefon: Pflegetelefon: Broschůrenbestellungen: qv. at ÓAR - Ósterr. Arbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation Stubenring 2/2y4,1010 Wien

17 Tel.: 01/ or. at or. at AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt RehabAbteilung Adalbert-Stifter-Strafíe 65,1201 Wien Tel.: 01/ or. at BIZEPS - Zentrum fur Selbstbestimmtes Leben KaiserstraíSe 55/3/4a,1070 Wien * Tel.: 01/ office (a)bizeps. or. at or. at ÓAMTC - Behindertenberatung fur Clubmitglieder Ing. Mag. Herbert L. Sommereder Schanzstrafíe 44,1150 Wien Tel.: 01/ oder at ARBÓ - Behindertenberatung Roland Hirtl Mariahilferstrafie 180,1150 Wien Tel.: 01/ or. at SLI - Selbstbestimmt Leben Initiative Wien Mag. Bernadette Feuerstein LaxenburgerstraiSe 28,1100 Wien Tel.: 0699/ sli-wien (a)qmx. at at/sii-wien/ Ósterreichische Wachkoma Gesellschaft Geriatriezentrum am Wienerwald, Pav. XI Jagdschlossgasse 59,1130 Wien Tel.: 01/ at Řecko Dle informací poskytnutých ministerstvem zdravotnictví v Řecku neexistuje žádná státní instituce, která by řešila problematiku obětí dopravních nehod. Z tohoto důvodu také neexistují žádné formy pomoci, které by byly speciálně organizovány a financovány státem pro oběti dopravních nehod. Řecký stát spíše řeší důsledky jako takové - tzn. když je někdo např. tělesně postižený (nezávisle na příčině, z jaké k tomuto postižení došlo), pak

18 v závislosti na stupni a druhu postižení mu jsou poskytovány různé formy pomoci ať již formou důchodu, příplatků, pomocí při vyhledávání pracovních příležitosti atd. Na nevládní úrovni se výše uvedenou problematikou zabývá nevládní organizace Hellenic Association For Road Traffic Victim Support. Tato organizace byla založena v roce 1997 z iniciativy vědců z různých oborů, obětí dopravních nehod a jejich příbuzných a dalších zainteresovaných osob. V roce 1998 se stala členem European Federation of Road Traffic Victims (FEVR). Organizace se nezabývá finanční podporou obětí dopravních nehod, její činnost je zaměřená hlavně na psychickou podporu obětí dopravních nehod za pomoci speciálního týmu poradců (lékaři, inženýři, odborní specialisté a psychologové). Dalším cílem je snaha o rozvoj solidarity mezi obětmi dopravních nehod a o rozvoj společných akcí směřujících k podpoře zvláště ohrožených skupin obyvatel (především děti a starší lidé). Uvedená organizace se snaží o rozvíjení kontaktů se státními orgány zejména s cílem zlepšit bezpečnost na silnicích a omezit tímto množství dopravních nehod. Organizace se aktivně angažuje též v pořádání preventivních akcí, především ve školách. Problematikou obětí dopravních nehod se zabývá též lékařská fakulta Univerzity města Athén, v rámci které bylo zřízeno Centrum pro výzkum a prevenci zranění mezi mladými lidmi ( Center for Research and Prevention of Injuries among the Young ). Uvedené centrum se zabývá především vědeckými programy a analýzami v oblasti silniční bezpečnosti, dopravních nehod a jejich prevence. Pro úplnost uvádíme následující kontaktní adresy, na kterých lze získat bližší informace: Hellenic Association for Road Traffic Victim Support 52, Pontou Str Athens Greece Tel.: Fax: gr Website: gr/efthita, gr, President: Dr. Vassilios C. Theodorou MD Center for Research and Prevention of Injuries among the Young Department of Hygien and Epidemiology, Athens University, Medical School 75, M. Asias Str., Goudi, Athens Greece. Tel.: , Fax: , Directors: Prof. D. Trichopoulos, Prof. Helen Petridou uoa. gr

19 Youth for road safety: gr FEVR representative: Alkistis Skalkidou: gr SLOVENSKO V současnosti je řešena časová složka neodkladné zdravotní péče v přednemocniční fázi, poskytovaná záchrannou zdravotní službou. Dále se musí vyřešit urgentní příjmy zdravotnických zařízení na zabezpečení kontinuity poskytování zdravotní péče bez ztráty času. Na Slovensku existuje Pracovní skupina pro nehody a poranění Evropské komise (MUDr. Karol Kálig, CSc., ředitel Záchranné a dopravní zdravotní služby Bratislava), zabývající se problematikou traumat a jejich systémovým řešením jako celospolečenským úrazovým programem. Nepřímo se této problematice věnuje a s nadací Řetěz života spolupracuje slovenský autoturist klub SATC), jehož presidentem je Mgr. Peter Pokorný. O dalších mimovládních organizacích působících v této oblasti na Slovensku nejsou dostupné informace Slovinsko Problematika péče o oběti dopravních nehod není ve Slovinsku ze strany státních institucí resp. ministerstev upravena žádným zvláštním programem nebo plánem, který by byl zaměřen výhradně na oběti dopravních nehod. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo práce, rodiny a sociálních záležitostí RS nefinancuje ani žádné nevládní organizace, asociace nebo družstva. Ze státních prostředků se financují prostřednictvím Ministerstva práce, rodiny a sociálních záležitostí RS 2 státní instituce resp. jejich programy, které se zabývají rehabilitací obětí dopravních nehod (zejména se specializují na rehabilitaci poškození hlavy) u osob do 25 let věku. Jedná se o níže uvedené instituce. Kontakty: 1. Zavod ZARJA, VDC, Kunaverjeva 14,1000 Ljubljana (kontaktní osoba Irena Rebršak tel.: 00386/1/ ) 2. Zavod KORAK, Jelenčjeva 15,4000 Kranj (kontaktní osoba Mateja Korošec tel.: 00386/1/ ) Následnou péčí o oběti dopravních nehod se zabývá také Inštitut RS za rehabilitacijo SOČA, Linhartova 51,1000 Ljubljana (tel.: 00386/1/ ), který pracuje pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví RS V rámci doplňkových programů sociálního zabezpečení pak Ministerstvo práce, rodiny a sociálních záležitostí RS spolufinancuje program Društva za pomoc nezgodni poškodbi glavi VITA," Vojkova 73,1000 Ljubljana tel.: 00386/1/ , kontaktní odpovědná osoba Veronika Trdan. Tento program se zaměřuje pouze na poúrazové léčení hlavy, jakožto důsledek dopravní nehody pro všechny věkové kategorie. Jedná se i o následnou pomoc osobám, které

20 v důsledku dopravních nehod mají sníženou pracovní schopnost. Program probíhá ve dvou lokalitách Lublani a Kočevje. Preventivní činností v oblasti dopravních nehod se zabývá ve Slovinsku nezisková příspěvková organizace Svet za preventivo in vgojo v cestnem prometu RS česky Rada pro prevenci a vzdělávání v silničním provozu se sídlem Trdinova ulica 8,1000 Ljubljana, tel: 00386/1/ , fax: 00386/1/ Všechny podrobné informace jsou dosažitelné na webových stránkách této organizace na:www.spv-rs. si/ppovezave. php? tp=1. Informace o dopravních nehodách ve Slovinsku lze nalézt na webových stránkách Policie RS na: si/si/ Španělsko Podle údajů Ministerstva zdravotnictví je ročně následkem dopravních nehod ve Španělsku hospitalizováno osob, jejichž průměrný věk je 36,2 let, a z nichž 3 % (tj osob) umírají. Finanční pomoc, resp. odškodňování obětí dopravních nehod, je legislativně upravena Královským dekretem č. 7/2001 z , kterým se schvaluje Nařízení o občanské zodpovědnosti a pojištění při provozu motorových vozidel. Následně, v návaznosti na přijetí směrnice 2000/26/ES Evropského parlamentu a Rady z , byla opět Královským dekretem č. 299/2004 z přijata modifikace týkající se především OFESAUTO (viz níže). Další péče o oběti dopravních nehod, ať finanční, morální či jiné povahy, ze strany státních institucí neexistuje. Předmětná problematika spadá do kompetence Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství pro dopravu, které však nemá právní prostředky, na jejichž základě by mohla pomoc poskytnout. Prakticky jedinými institucemi činnými v oblasti péče o oběti dopravních nehod a rodinné příslušníky dopravních nehod zůstávají nevládní organizace. Podle výše uvedeného Královského dekretu schvalujícího Nařízení o občanské zodpovědnosti a pojištění při provozu motorových vozidel je odškodnění obětem dopravních nehod kalkulováno za základě předem stanovených kritérií, vyloučeno zůstává krytí škod způsobených řízením pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek. Maximální částky krytí z povinného pojištění jsou následující: a) při tělesných újmách max euro na osobu; b) při újmách na majetku max euro na případ; c) náklady lékařské péče; d) léky a hospitalizace; e) náklady spojené s pohřbením a pohřbem. Týž dekret dále upravuje tzv. Španělský úřad pojišťovacích automobilových společností (OFESAUTO), který je národním pojišťovacím úřadem na základě směrnice č. 72/166/ EHS.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Ing. arch. TOMÁŠ CACH samostatný dopravní urbanista člen Komise RHMP pro cyklistickou dopravu (především integrace a prostorové plánování) odborný poradce národního cyklokoordinátora ČR člen pracovní legislativní

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více