PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH"

Transkript

1 PŘEHLED SYSTÉMU PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Zpracoval kolektiv pod vedením: PhDr. Martin Kořán, CSc. Stanislav Vondruška Miluše Vondrušková Mgr. Dagmar Tisovská Eva Civínová České sdružení obětí dopravních nehod 2006

2 ANOTACE Tento materiál vznikl za významné pomoci Odboru vnitřního trhu a sektorových politik Ministerstva zahraničních věcí ČR, který nám na naši žádost shromáždil přes zastupitelské úřady dále uvedených zemí informace, které jsou v tomto materiálu zpracovány. Všem, kteří se podíleli na tomto sběru dat touto cestou velice děkujeme. Materiál by měl sloužit všem, kteří ve své činnosti komplexní informace tohoto typu potřebují a Českému sdružení obětí dopravních nehod jako výchozí podklad pro zpracování materiálu Systém komplexní péče o oběti dopravních nehod v ČR.

3 OBSAH 1. Úvod Péče o oběti dopravních nehod v členských státech Evropské unie Estonsko Finsko Francie Itálie Kypr Litva Maďarsko Německo Dignitas Nizozemí Portugalsko Rakouská republika Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Poradna vfs Zürich Velká Británie Informace o nadnárodní organizaci FEVR Návrhy.. 32

4 1. ÚVOD Ročně umírá na evropských silnicích kolem jedinců a zůstává po dopravních nehodách trvale zdravotně postižených. Tím dochází každým rokem k nárůstu počtu rodin po obětech dopravních nehod, jehož číslo se v současné době blíží hranici Národohospodářské ztráty dosahují ročně cca 200 miliard ECU. Tato ztráta se téměř rovná nákladům na produkci automobilů v Evropě. Nehodovost na silnicích představuje v oblasti zdraví lidí velký problém. Jednak vzhledem k vysokému počtu obětí, ale i k následkům dopadajícím na jejich rodiny, jak v oblasti psychické, tak i materiální. Tyto skutečnosti vedly Evropský parlament k celé řadě usnesení a návrhu právních norem, které by měly ve svém výsledku vést ke snížení počtu usmrcených na evropských silnicích do roku 2010 o 50%. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude nezbytné všeobecné zpřísnění dopravních předpisů, zejména má-li být dosaženo cíle EU ve snížení počtu dopravních nehod. Bude však nutné doprovodit tato opatření informačními a vzdělávacími kampaněmi v masmediích, aby široká veřejnost poznala a podporovala i ta opatření, která mohou omezovat její chování. Zvláště bude nutné se zaměřit na problematiku rychlosti, alkoholu a používání bezpečnostních pásů. Tak jak se liší nehodovost a z toho plynoucí úmrtnost v rámci jednotlivých evropských zemích, tak se i liší systém pomoci takto postiženým občanům. Lze konstatovat, jak vyplývá z dále uvedených informací, že komplexní pomoc se pohybuje v intervalu naprostého nezájmu státních orgánů a občanských organizací (ke kterému se bohužel spíše blíží i ČR), až po sofistikovanou spolupráci a pomoc státu a nestátních organizací. 2. PÉČE O OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE ESTONSKO 1. Žádná zvláštní organizace řešící péči o oběti dopravních nehod v Estonsku neexistuje. 2. Pomoc je schopno poskytnout Tallinské středisko krizové pomoci (financováno městskými úřady) a organizace Pomoc obětem (dobrovolná nadace). Finanční podporu lze získat prostřednictvím Sociálního úřadu na základě lékařského posudku. 3. Tallinna Kriisiabi Keskus (Tallinnské středisko krizové pomoci), tel / , Ohriabi (Pomoc obětem), tel. / , tyto organizace nemají své webové stránky, Ministerstvo sociálních věcí (informační linka) / , ee 2.2. Finsko Podle našich zjištění není ve Finsku problematika obětí dopravních nehod řešena zvláštním orgánem ani na státní, ani na nevládní úrovni. Pomoc obětem dopravních nehod zajišťují nevládní organizace s rozsáhleji definovaným mandátem a široce rozvětvená sociální síť.

5 Problematikou poskytování pomoci obětem zločinu obecně se zabývá veřejně prospěšná společnost Rikosuhripäivystys (www.rikosuhripaivystys. fi). Společnost poskytuje jak krizovou pomoc, tak právní a psychologickou podporu obětem. Jak společnost odpověděla na náš dotaz, poskytují pomoc i obětem dopravních nehod, není to však jejich specializace. V případě následků nehod s trvalým tělesným postižením je možné se obrátit na svaz invalidů (www.invalidiliitto. fi), který poskytuje poradenské, právní, medicínské a rehabilitační služby svým klientům. Pomoc v případě životních krizí, nehod apod. zajišťuje rovněž nevládní organizace Finská asociace duševního zdraví (www.mielenterveysseura. fi). Asociace má nejen krizovou linku zvlášť určenou obětem, ale také poradenskou službu. Dopravními nehodami a bezpečností silničního provozu obecně se zabývá agentura zřízená ministerstvem dopravy Liikenneturva (www.liikenneturva. fi). Tato agentura se však zaměřuje na výzkumné projekty a osvětu veřejnosti, pomoc konkrétním obětem není v její náplni. V rámci svých kompetencí se problematikou dopravních nehod na vládní úrovni zabývají ministerstva dopravy, vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví (www.government. fi). Adresy, telefonní, ové spojení a kontaktní osoby jsou uvedeny na uvedených webových stránkách organizací FRANCIE 1. Systém péče o oběti dopravních nehod je součástí systému péče o oběti. Řízení systému je věcí ministerstva spravedlnosti, kde od r existuje oddělení pro pomoc obětem. Význam problematiky pomoci obětem byl akceptován na jaře 2004, kdy při transformaci vlády rozhodl prezident republiky o zřízení nové funkce státního tajemníka pro práva obětí při ministru spravedlnosti. Státní tajemnicí byla jmenována Nicole Guedj. 2. Stát a územní samosprávné orgány (regiony, departementy a města) financují pomoc obětem hlavně nepřímo, poskytují účelově finanční prostředky pro činnost 160 sdružení pro pomoc obětem, a to prostřednictví Národního institutu pro pomoc obětem a pro mediaci (mimosoudní zprostředkování sporů). Sdružení pro pomoc obětem musí následně detailně vyúčtovat výdaje. V r dostala sdružení celkem 15 milionů eur, z toho 40%, tj. 6 mil.eur z rozpočtu ministerstva spravedlnosti, zbytek od územních samosprávných orgánů (které k podpoře nejsou nuceny žádným právním předpisem) a jiných ministerstev. Sdružení poskytují obětem dopravních nehod následující druhy pomoci: a) poskytování informací a rad obětem (nepřetržitý provoz); b) poskytnutí první pomoci psychologem. Některá sdružení jsou v permanentním spojení s policií, aby mohla pomoc nabídnout a poskytnout okamžitě; c) zajišťování ubytování v místě nehody, přepravy z místa nehody domů; d) doprovod při jednáních u soudu a vysvětlování soudem projednávané problematiky.

6 3. Stát stanovil pojišťovnám, jejichž pojištěnec zavinil nehodu, povinnost do měsíce od nehody nabídnout oběti (pokud není řidičem vozidla) finanční odškodnění. 4. Stát stimuluje pojišťovny viníka a oběti k mimosoudním dohodám a dosáhl tím podstatného snížení soudních sporů o odškodnění obětí. Sociálně slabým obětem stát poskytuje právní pomoc k úhradě honoráře advokáta, a to nezávisle na tom, zda oběť nehody má sjednáno s komerční pojišťovnou pojištění právní ochrany (v r byla tato pomoc poskytnuta osob). 5. Podobně jako v ČR i jinde oběť dopravní nehody, jejíž viník neuzavřel povinné ručení, je odškodněna a pak se s viníkem věc řeší soudně. Odpovědný úsek ministerstva spravedlnosti považuje za slabinu francouzského systému pomoci obětem v unijním srovnání špatné systémové zajištění reedukace obětí, související s nedostatečně rozvinutou péčí o osoby s různým postižením obecně. Bližší podrobnosti lze získat u subjektů, jejichž kontaktní údaje uvádíme v následující části. Kontakty Ministre de la justice à l attention de Marielle Thuau, chef du bureau d aide aux victimes, 251, rue Saint-Honoré,75001 Paris, marielle. justice-gouv. fr, tel Secrétariat d Etat aux droits des victimes, auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à l attention de M. Bolvin, conseiller international 8, Place Vendôme Paris Cedex 01 tel Institut National d aide aux victimes et de médiation 1, rue du Pré Saint-Gervais Pantin Cedex tel fax Itálie

7 V Itálii se problematikou péče o oběti dopravních nehod zabývá Italská asociace obětí dopravních nehod a jejich příbuzných. Jedná se o neziskovou organizaci, která je financována z členských příspěvků a darů. Hlavním cílem je pomáhat obětem a jejich příbuzným z hlediska morálního (psychologové) a právního (konzultace u právníků doporučených asociací). Asociace mj. vypracovala návrh vlastního zákona, který by měl zpřísnit některé sazby u trestných činů, které jsou důsledkem dopravní nehody, zjednodušit administrativní záležitosti při výplatě pojistného plnění apod. Činnost asociace je velmi zaměřena na osvětu a prevenci (zejména ve školním sektoru). Jedním z konkrétních výsledků spolupráce asociace se státními orgány je zavedení povinného užívání přilby při řízení motocyklu. Asociace má po celé Itálii síť poboček. Uvádíme kontakty na její centrálu: Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Via A. Tedeschi, Roma tel:0039/ fax:0039/ Webové stránky jsou pouze v italštině Kypr Dle informací kyperských orgánů v Kyperské republice není registrována žádná organizace, která by se zabývala problematikou péče o oběti dopravních nehod Litva Situace v Litvě bude zřejmě obdobná situaci v ČR. Nepodařilo se nám zjistit, že by se obětem nehod věnovala nějaká nevládní organizace nebo že by byly oběti odškodňovány ze sponzorských darů. Ze státních organizací jde o policii a ministerstvo vnitra (www.vrm. lt), škodu lze vymáhat v občanskoprávním řízení podle občanského zákoníku prostřednictvím soudů. V nestátním sektoru je významnou organizací Kancelář dopravních pojišťovatelů Litevské republiky, která sdružuje pojišťovny poskytující určité druhy pojištění. Tato kancelář má internetovou stránku, kde publikuje texty právních norem vztahující se k její činnosti i v angličtině (www.cab. lt). Na této stránce může České sdružení obětí dopravních nehod získat kontaktní a jiné informace o činnosti kanceláře. Za určité situace je možné získat finanční kompenzaci i při neexistujícím pojištění. V rámci komerčních služeb lze získat pouze finanční pomoc. Kancelář poskytuje také informační servis spojený s pojištěním v dopravě. Jedná se však o komerční organizaci, nikoliv o neziskovou organizaci Maďarsko

8 1. Na území Maďarské republiky neexistují samostatné organizace nebo sdružení, které by poskytovaly pomoc pouze obětem dopravních nehod, jako je tomu v případě Českého sdružení obětí dopravních nehod. Obětem dopravních nehod poskytuje ochranu a péči společensky prospěšný spolek Bílý kruh (Fehér Győrő Közhasznú Egyesület) pouze v tom případě, když dopravní nehoda je policií klasifikovaná jako trestný čin (opilost, neposkytnutí pomoci obětem nehody atd.). Fehér Győrő Közhasznú Egyesület (dále Spolek) byla jako organizace s celostátní působností založena v roce 1989 po vzoru západoevropských organizací na ochranu obětí trestných činů a od roku 1992 je členem Evropského fóra na ochranu obětí (European Victim Protection Forum). V rámci své hlavní činnosti je Spolek zaměřen na konkrétní a bezprostřední podporu a pomoc obětem (a jejich rodinným příslušníkům) zejména kriminálních trestných činů. 2. Ministerstvo vnitra Maďarské republiky vypracovalo ve spolupráci s 21 organizacemi zainteresovanými v oblasti cestovního ruchu a v souladu s požadavky EU na ochranu obětí program, podle něhož Spolek mj. od května 2002 poskytuje právní, psychologickou a materiální pomoc i postiženým cizincům. V praxi z uvedených forem pomoci převládají právní a materiální. Právní pomoc (bezplatná) spočívá mj. V poskytnutí informací o procesu vyšetřování, v podání informací o maďarských právních předpisech, v zajištění právního zástupce a tlumočníka, v navázání kontaktů s rodinnými příslušníky a velvyslanectvím země, jejíž občanem je postižený apod. Materiální pomoc se poskytuje v případě potřeby - zajistit ubytování, stravování a při návratu domů. Finanční pomoc postiženému cizinci se však poskytuje pouze v rámci reciprocity. Na žádost policie a vyšetřovacích orgánů nebo v případě nouze lze poskytnout z tohoto pravidla výjimku. Finanční prostředky pro svou činnost získává Spolek z různých zdrojů: z členských příspěvků (Spolek má 900 členů, z toho 63 právnických osob, mezi nimiž jsou Ministerstvo spravedlnosti MR, Ministerstvo vnitra MR, Ministerstvo zdravotnictví, sociální a rodinné politiky MR, samosprávy v Budapešti i mimo Budapešť); z finanční podpory zajištěné nařízením vlády; z fondů Nadace za bezpečné Maďarsko; z 1% daně z osobního příjmu do fondu solidarity; ze sponzorství. Kontakty a doporučení na Spolek mohou postižení získat na všech policejních stanicích. 3. Na území Maďarska působí 11 kanceláří Spolku. Sídlem Spolku je Budapešť. Adresa: Fehér Győrő Közhasznú Egyesület

9 H-1055 Budapest, Szt. István krt. 1. Tel.: (0036-1) , Fax: (0036 1) V průběhu turistické sezóny provozuje Spolek rovněž dvě kanceláře v oblasti Balatonu (v Siófoku v Hotelu Balaton a v Balatonfüredu v Hotelu Marina), které jsou postiženým cizincům k dispozici denně od hodin do hodin NĚMECKO SRN nemá centrální organizaci pomoci postiženým a pozůstalým po obětech dopravních nehod, a sice z několika důvodů. Jednak je SRN rozdělena na jednotlivé spolkové země, jež mají svůj vlastní správní systém a jednak má každá nehoda svá specifika a vedlejší okolnosti, a proto neexistuje žádná centrála, kam se oběti nehod mohou obrátit se všemi dotazy, problémy a trápením. V zásadě platí ve všech spolkových zemích, že první pomoc poskytuje státní organizace policie a záchranná služba. Po sepsání policejního záznamu o nehodě vypomáhají u obvodního oddělení policie tzv. zmocněnci pro ochranu obětí nehod, kteří mohou obětem poskytnout informace k nejdůležitějším krokům, jež postižené osoby musejí podniknout, jako i adresy institucí a organizací, na něž se postižení mohou obrátit. Principiálně má každá oběť nehody nárok na úhradu všech nákladů včetně výdajů za právní zastoupení, popř. bolestného. Dle spolkové země je však různorodý přístup k pomoci obětem - např. policie spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko udává ve svých informacích, že na zadní straně sepsaného sdělení a záznamu o nehodě jsou uvedeny důležité údaje o pomoci obětemnehody (www.polizei. nrw. de, nrw. de/koeln/frame.html). V případě dopravní nehody jsou výdaje za nehodu hrazeny z povinného ručení způsobitele nehody, pokud tato cesta není možná, je povinen hradit výdaje způsobitel nehody sám. Neníli způsobitel platby schopný nebo zjistitelný, pak se lze obrátit na nevládní organizace - např. Dignitas - Spolek pro pomoc obětem nehod (pomoc při dopravních nehodách bez povinného ručení, Společenství zájmů obětí nehod a jejich rod. příslušníků, Fondy náhrad škod po dopravních nehodách a nehodách v zahraničí, Německý institut pro psychotraumatologii (DIPT), Mládežnická nezisková organizace pro dětské oběti nehod, atd. Jednou z největších neziskových organizací pro pomoc obětem dopravních nehod je Dignitas e. V. Deutsche Interessengemeinschaft fur Verkehrsunfallopfer, Friedlandstr. 6,41747 Viersen, tel /200 32, fax: 02162/ , de, jejíž činnost je financována z členských příspěvků (5 EUR měsíčně + 10 EUR jednorázový přijímací poplatek), dobročinné, sponzorské příspěvky a dary (např. od státních zastupitelství, od soudů atd.), příspěvky třetích institucí (např. zdravotní pojišťovny), čestná činnost spolupracovníků. Další organizací je Unfallopfer - Hilfswerk, Mommsenstraße 68 a,10629 Berlin, tel. 030/ ,0700/ , fax: 0700/ , de, která je rovněž financována členskými příspěvky (60 EUR roční příspěvek), sponzorskými příspěvky a čestnou činností.

10 Co se týče pomoci ve věcech problémů při finančním vyrovnávání škod dopravních nehod se lze obrátit na organizaci Verkehrsopferhilfe e. V., Glockengiefíerwall 1, Postfach ,20095 Hamburg, tel.: 040/ , fax: 040/ , tato je financována ze zákona z pojištění povinného ručení. Soukromá organizace Institut für Traumatherapie, Carmenstrasse 10,10623 Berlin, tel.: 030/ , fax: 030/ , de, která je financována z různých seminářů, vzdělávacích školení a zdravotní pojišťovny, hradí péči o postižené, úřady sociálního zabezpečení, profesní sdružení, atd. Obdobně i další instituty - např."institut für Psycholgische Unfallnachsorge (ipu),"das Deutsche Institut für Psychotraumatologie (DIPT) Dignitas My o nás Společnost byla založena v roce 1988 s doplňujícím názvem dignitas (latinsky: důstojnost). Členy jsou: oběti dopravních nehod (děti, mladiství nebo dospělí s tělesným nebo duševním poškozením), jejich příbuzní, kteří nesou právě tak těžký úděl, příbuzní usmrcených obětí dopravních nehod a lidé, kteří sympatizují se sdružením a podporují jeho práci. Formy činnosti sdružení Výměna zkušeností mezi poškozenými formou: rozhovorů a setkání v jednotlivých regionálních skupinách, vydávání interního seznamu s kontakty na členy, první porady s našimi poradci, vydávání odborné literatury, zveřejňování soudních rozhodnutí, věcné dary rehabilitačním centrům pro děti a mládež, vydávání vlastních novin pro členy (co tři měsíce jsou zařazovány příspěvky specialistů a odborníků různých profesí), zapůjčování autosedaček pro členy, práce na veřejnosti a osvěta v oblasti: následky dopravních nehod, prevence a její zkvalitňování, zapojení členů sdružení do spolkové práce, př. výroba přání, kalendářů, plakátů, tašek, nalepovacích etiket. Co podporuje dignitas? Je třeba usilovat o právní úpravu v odvolání se na zákon pro oběti násilné trestné činnosti. Měla by zohlednit, že oběti dopravních nehod, jejichž nárok na odškodnění

11 z povinného ručení je nezpochybnitelný, by také měly obdržet na základě předložení svých nároků finanční zálohu na odškodnění. Vždyť i v silničním provozu je člověk vystaven určitému druhu násilí, jemuž se nelze vyhnout. Postavení obětí dopravních nehod, které utrpěly těžkou tělesnou nebo duševní újmu, by mělo být srovnatelné s postavením obětí jiné násilné trestné činnosti. V ústavě zakotvené právo na život a tělesnou integritu by se mělo projevit zejména v zákonem stanovené povinnosti omezit rychlost jízdy v obcích na 30 km za hodinu. Dále jde především o absolutní zákaz požívání alkoholu za volantem a odnětí řidičského průkazu při zavinění nehod, kdy došlo k těžkým ublížením na zdraví nebo k usmrcení. Tato opatření by měla být přijata za účelem ochrany všech poškozených, dětí a starších lidí. Důstojnost člověka je nedotknutelná Od r do r zemřelo na německých silnicích lidí a bylo zraněno. Tyto počty jsou šokující. Hlavní příčinou dopravních nehod s tragickými následky jsou především: jízda pod vlivem alkoholu, nepřiměřená rychlost, nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, nedání přednosti v jízdě, užití nesprávné strany k jízdě, chybějící světelná signalizace, chyby při předjíždění, otáčení a couvání. Tyto příčiny nejsou jen lidským selháním, ale jde často o vědomý záměr poškodit ostatní účastníky v dopravě. Naše společnost si již zvykla na každodenní informace o dopravních nehodách, ale v porovnání s hromadnými nehodami osud jednotlivce neznamená nic. Za účelem pomoci poškozeným při dopravních nehodách a jejich rodinným příslušníkům byla v r založena ve Viersenu obecně prospěšná společnost. Založili ji poškození, rodinní příslušníci, odborníci a lidé sympatizující s cíli společnosti pod názvem Deutsche Interessengerneinschaft für Verkehrsunfallopfer e. V. dignitas (latinsky: úcta-důstojnost). Proč existuje dignitas? Protože dle zkušeností společnosti žijí oběti dopravních nehod a jejich rodinní příslušníci v sociální izolaci. V důsledku dopravních nehod utrpí poškození rozsáhlou újmu, zejména na tělesném a duševním zdraví, újmu citovou, finanční, újmu týkající se jejich práv. Proto poškození nemají sílu vystupovat na veřejnosti, a tak dochází k tomu, že jejich postavení a nezměrné utrpení zůstává před veřejností skryto. Společnost chce proto tyto lidi vyvést z izolace a pomoci jim k opětovnému začlenění do běžného života. Dignitas zajišťuje osvětu. Mnoho nehodou postižených osob, ať už jde o samotné oběti nebo o jejich příbuzné, neví, jak se orientovat v množství zákonů a ve svých právech či nárocích. Mnohdy míra utrpení a zármutku ochromí jejich schopnost věnovat se promyšleně jednáním ve věci dosažení odškodnění nebo sociální pomoci. Společnost se proto pokouší pomáhat i v této oblasti. Společnost disponuje vlastní knihovnou, která slouží členům a rodinným příslušníkům, aby co možná nejdříve zjistili, jaká jsou jejich práva a aby našli racionální řešení ve své obtížné životní situaci. Uživatelé mají k dispozici: odbornou literaturu, soudní rozhodnutí a časopis vydávaný společností. Také ostatní občané potřebují v dané oblasti osvětu, aby si uvědomili, že existuje řada problémů a nedostatků, které je třeba naléhavě řešit nebo odstranit. Proto knihovna obsahuje i důležité informace a doporučení odborné literatury pro ostatní.

12 Hlavní poslání společnosti: postnehodová péče, osvěta v oblasti následků dopravních nehod, prevence. Pomoc a služby Výměna zkušeností mezi poškozenými vzájemně (děti, mládež, dospělí) v jednotlivých regionálních skupinách, které fungují po celém Německu; Vydávání odborné literatury, medicína, právo, rehabilitace, psychologie, sociální oblast a vydávání důležitých soudních rozhodnutí; Zapojení členů sdružení do spolkové práce - např. pomoc při přípravě akcí, účast na nich, výroba kalendářů, apod. Přednášky, případně pomoc odborníků z různých oblastí (právníci, lékaři, psychologové, pojišťovací makléři, soudci, zaměstnanci zdravotních pojišťoven, rehabilitačních center, odborových organizací, sjednavatelů úrazového pojištění apod.); Čtvrtletní vydávání vlastního časopisu. Realizace tématicky zaměřených víkendových seminářů pro skupiny poškozených a jejich rodiny (zármutek a pomoc pozůstalým, partnerské problémy, seznamování mladých lidi ve sdružení apod.). Pravidelné vzdělávání pro zástupce zemského spolku NRW a zástupce regionálních skupin. Tyto kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Institutem pro psychologickou posttraumatickou péči v Kolíně. Zde je také poskytována poškozeným a jejich rodinným příslušníkům odborná péče, co se týče zpracování traumatu utrpěného při nehodě. Společnost klade důraz na nezávislost a spolupráci se všemi veřejnými a soukromými institucemi, jakož i s jednotlivci různých profesních zaměření. Společnost je odkázána také na podporu a spolupráci s občany, kteří sami obětmi dopravní nehody nejsou. Aktivity dignitas Některé příklady: 1. Protestní shromáždění v Bonu: Oběti dopravních nehod žalují. 2. Ovlivňování zákonodárce ve smyslu zavést pro děti v osobních automobilech povinnost připoutat se, prosadit snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti u dětí na 10 let v silničním provozu, pro děti do 10 let zavést povinnost užívat cyklistickou stezku. 3. Založení tradice konání ročních mší za oběti dopravních nehod, zřízení pietního místa pro oběti dopravních nehod ve Viersenu, r Tyto bohoslužby se konají každoročně vždy 3. sobotu v listopadu v celé Evropě.

13 4. Vydávání průkazů první pomoci pro dospělé a žákovských průkazů první pomoci pro děti a mládež. 5. Podpora budování rehabilitačních center pro děti a mládež s poraněním mozku ve spolkové zemi NRW, ve spolupráci s akciovou společností Dítě v nemocnici. 6. Realizace dvou odborných konferencí k tématu: Ochrana obětí dopravních nehod. 7. Spolupráce s FEVR, podíl na zpracování Evropské studie k následkům úmrtí a zranění v silničním provozu. 8. Spolupráce s různými národními i mezinárodními organizacemi, které se zabývají pomocí obětem dopravních nehod, postiženým, starým lidem a dětem. 9. Vyvíjení vlivu na Spolkové ministerstvo práce ve věci nového posouzení poranění mozku jakožto zvi. typu onemocnění v knize Postižení mladiství před volbou povolání. 10. Vyvíjení vlivu na zákonodárnou moc s cílem požadovat vytvoření bezpečnějšího prostředí v silničním provozu pro postižené a děti. Oni jsou těmi nejslabšími v silničním provozu (opatření: signalizační zařízení pro zrakově postižené, delší fáze zelené, středové ostrůvky na širokých silnicích, rychlost 30 km/h v obytných zónách). 11. Z tohoto důvodu se podílela společnost na zpracování evropské brožury Některá důležitá doporučení (vydal FEVR, obsah je věnován právě těm nejslabším v silničním provozu). 12. První veřejné slyšení v německém parlamentu s cílem dosažení lepšího právního postavení obětí dopravních nehod a jejich příbuzných, podíl na 2. zpracování právní úpravy ohledně nároků na náhradu škody. 13. Vydání materiálu Zranění krčních obratlů u dětí a mládeže při dopravních nehodách. 14. Podíl na Evropském týdnu bezpečnosti v dopravě v zakázce Evropského svazu obětí dopravních nehod. Požadavky a cíle společnosti 1. Dignitas požaduje, aby bylo v zákoně zakotveno právo na zvláštní ochranu manželství a rodiny. Pro oběti dopravních nehod, které utrpěly tělesné nebo duševní poškození na zdraví, to znamená jejich začlenění do zákona o odškodnění obětí trestné činnosti, aby tak byli poškození z dopravních nehod postaveni na úroveň obětem ostatní násilné trestné činnosti. Také silniční doprava představuje určitý druh násilí a takto to vnímají především slabší účastníci silničního provozu. Také oni jsou odkázáni na ochranu státu, zejména s ohledem na skutečnost, že neexistuje žádná kontrola toho, zda poškození byli v plném rozsahu odškodnění z povinného ručení viníka dopravní nehody v souladu s stanoveními občanského zákoníku (bolestné, ušlý výdělek,..). Spolkové ministerstvo vnitra, Spolkové ministerstvo financí ani spolkový úřad pro dohled nad státními financemi se necítí být kompetentní pro pomoc poškozeným a odkazují je ve věci odškodnění na občanskoprávní řízení. Tuto zátěž poškození většinou finančně ani

14 psychicky neunesou a přistoupí tak na mimosoudní vyrovnání, jehož výše je jen částí sumy, která poškozeným a jejich rodinným příslušníkům náleží. Na takovouto zdlouhavou soudní cestu nelze nadále poškozené odkazovat, poněvadž byli poškozeni cizím zaviněním. Obětem dopravních nehod, jejichž nároky na odškodnění z povinného ručení jsou oprávněné, by měla být ze zákona poskytnuta záloha na náhradu škody až do doby, než budou plně odškodněny. 2. Společnost požaduje zákonný předpis ohledně povinného nainstalování zařízení k zaznamenání průběhu nehody, aby mohl být nehodový děj přesně zrekonstruován. Tento elektronický svědek ulehčuje dokazování poškozeným před soudem a při jednání s pojišťovnami. 3. Zavedení jednotného formuláře o celkovém zdravotním stavu poškozeného, který by dokumentoval druh zdravotního poškození bezprostředně po nehodě. Jednotně v celém Německu. To znamená: a) přesnější první diagnózu prostřednictvím záznamu do jednotného formuláře, b) ulehčení práce pro nemocniční personál, c) snadnější dokazování toho, že zdravotní újmu utrpěl poškozený při dopravní nehodě a ne později nebo někdy dříve, d) ušetření výdajů zdravotním pojišťovnám, pojišťovatelským subjektům apod. Dotazník zpracovaný společností, který byl zaslán pacientům a klinikám, ukázal, že první záznamy o utrpěné zdravotní újmě byly velmi rozdílné, co se týče jejich přesnosti, což často představovalo značné znevýhodnění pacienta. 4. Snaha o vytvoření sítě zařízení pro nehodovou traumatologii za účelem okamžitého ošetření úrazového traumatu obětí i rodinných příslušníků. Včasným poskytnutím pomoci lze předejít závažnému psychickému poškození. Dignitas chce nejen pomáhat obětem, ale také napomáhat snižování počtu obětí dopravních nehod. Takto může společnost pomáhat pouze finanční pomocí zvenčí: dary, členské příspěvky, dědictví. Z následného adresáře vyplývá, že společnost má své hlavní sídlo ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, ve městě Viersen. Kromě hlavní pracovní skupiny existují ještě v této spolkové zemi další místní skupiny, které pomáhají základní skupině. V každé spolkové zemi pak existují další tzv. regionální skupiny.

15 Tato brožura byla připravena díky podpoře Spolkového ministerstva zdravotnictví a sociálního zabezpečení usmrceným obětem na památku zraněným - jako zdroj síly viníkům - jako připomínka. Dignitas, Deutsche Interessengemeinsaft fůr Verkehrsunfaiiopfer e. V. sídlo společnosti: korespondenční adresa telefon, fax de (zpracovala a přeložila Mgr. Tisovská,2006) Nizozemí Problematika péče o oběti dopravních nehod je v Nizozemsku řešena na úrovni veřejného sektoru třemi ministerstvy: 1) Ministerstvo dopravy otázky prevence; 2) Ministerstvo zdravotnictví zdravotní péče o oběti dopravních nehod; 3) Ministerstvo spravedlnosti uplatňované nároky. V rámci ministerstva dopravy je příslušným - odbor bezpečnosti dopravy a silnic, oddělení bezpečnosti dopravy; p. Jan van Selm (jan. van. nl). Již 10 let v Nizozemsku působí nadace Pomoc obětem (Assistance to victims), která poskytuje pomoc obětem nejenom dopravních nehod, ale i násilí atp. Na základě informací poskytnutých policií sama nadace následně oběti kontaktuje a nabízí praktické a právní informace. Nadace zpočátku fungovala pouze díky soukromým zdrojům, postupně roste příspěvek veřejného sektoru (Ministerstvo spravedlnosti, dopravy, zdravotnictví). nl Union of Road Traffic Victims, jež je součástí European Federation of Road Traffic Victims (zahrnující národní i regionální sdružení, čítající 22 členů z 18 zemí, spolupracující s asociovanými členy), je asociací fungující na bázi práce dobrovolníků. Díky příspěvkům nizozemské vlády disponuje profesionálním sekretariátem. Poskytuje všechny formy pomoci psychologickou, právní, expertní (komise pro analýzu nehod, objasňování příčin a původců nehod); asistuje při uplatňování nároků, oslovování příslušných autorit; doporučuje služby advokátů a radí, jak získat potřebné prostředky pro jejich financování. Kontakt: nl Pan Jan de Kroes bývalý předseda Union of Road Traffic Victims of the Netherlands ( )

16 V oblasti prevence dopravních nehod je činná organizace 3VO (Three Traffic Safety Organisations). Kontakt: pan Schmit ( ) V Nizozemsku působí řada dalších asociací sdružujících např. oběti s určitým typem poškození PORTUGALSKO V Portugalsku neexistuje žádná organizace či instituce, která by se systematicky zabývala péčí o oběti dopravních nehod. Částečně se této problematice věnuje Asociace automobilistů (Associacao de Cidadados Auto-Mobilizados), jejímž základním posláním je však spíše oblast prevence dopravních nehod. Existuje rovněž asociace Naše kotva (Nossa Ancora), která je zaměřena na psychologickou, sociální, lékařsko-psychiatrickou, duchovní i právní pomoc rodinám, kterým zemřelo dítě (úrazem, nemocí či předávkováním drogami). Asociace automobilistů zprostředkovává služby psychologa (placené - 50 min. /20 Eur), jinou pomoc (např. právní) neposkytuje ani nezprostředkovává, nepořádá ani např. setkání obětí dopravních nehod. Asociace nedostává na tuto část své činnosti žádné státní příspěvky RAKOUSKÁ REPUBLIKA Ve veřejnoprávní oblasti jsou obětem dopravních nehod k dispozici státní instituce, jako je Ministerstvo pro sociální jistoty (Bundesministerium fur Soziale Sicherheit, generationen und konsumentenschutz), jakož i veřejnoprávní společnosti, např. AUVA - Všeobecná pojišťovna nehod - Allgemaine Unfallversicherungsanstalt). Větší část nabídky pomoci obětem nehod však pochází ze soukromoprávní oblasti a je formována do svazů. Formy pomoci pro postižené jsou různé, sahají od poradenské činnosti přes veřejné akce až po přímé poskytování finančních prostředků. Financování probíhá ve veřejnoprávní oblasti prostřednictvím daňových odvodů, resp. příspěvků na zákonné pojištění. V soukromoprávní oblasti je tato pomoc organizována svazy, a to prostřednictvím příspěvků, odkazů - závětí, subvencí, výtěžků z akcí, sbírek a ostatních darů. Kontakty Hilfreiche Adressen fúr Unfallopfer: Bundesministerium fur Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Stubenring 1,1010 Wien Burgerservice des Sozialministers: Tel.: 01/ Sozialtelefon: Pflegetelefon: Broschůrenbestellungen: qv. at ÓAR - Ósterr. Arbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation Stubenring 2/2y4,1010 Wien

17 Tel.: 01/ or. at or. at AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt RehabAbteilung Adalbert-Stifter-Strafíe 65,1201 Wien Tel.: 01/ or. at BIZEPS - Zentrum fur Selbstbestimmtes Leben KaiserstraíSe 55/3/4a,1070 Wien * Tel.: 01/ office (a)bizeps. or. at or. at ÓAMTC - Behindertenberatung fur Clubmitglieder Ing. Mag. Herbert L. Sommereder Schanzstrafíe 44,1150 Wien Tel.: 01/ oder at ARBÓ - Behindertenberatung Roland Hirtl Mariahilferstrafie 180,1150 Wien Tel.: 01/ or. at SLI - Selbstbestimmt Leben Initiative Wien Mag. Bernadette Feuerstein LaxenburgerstraiSe 28,1100 Wien Tel.: 0699/ sli-wien (a)qmx. at at/sii-wien/ Ósterreichische Wachkoma Gesellschaft Geriatriezentrum am Wienerwald, Pav. XI Jagdschlossgasse 59,1130 Wien Tel.: 01/ at Řecko Dle informací poskytnutých ministerstvem zdravotnictví v Řecku neexistuje žádná státní instituce, která by řešila problematiku obětí dopravních nehod. Z tohoto důvodu také neexistují žádné formy pomoci, které by byly speciálně organizovány a financovány státem pro oběti dopravních nehod. Řecký stát spíše řeší důsledky jako takové - tzn. když je někdo např. tělesně postižený (nezávisle na příčině, z jaké k tomuto postižení došlo), pak

18 v závislosti na stupni a druhu postižení mu jsou poskytovány různé formy pomoci ať již formou důchodu, příplatků, pomocí při vyhledávání pracovních příležitosti atd. Na nevládní úrovni se výše uvedenou problematikou zabývá nevládní organizace Hellenic Association For Road Traffic Victim Support. Tato organizace byla založena v roce 1997 z iniciativy vědců z různých oborů, obětí dopravních nehod a jejich příbuzných a dalších zainteresovaných osob. V roce 1998 se stala členem European Federation of Road Traffic Victims (FEVR). Organizace se nezabývá finanční podporou obětí dopravních nehod, její činnost je zaměřená hlavně na psychickou podporu obětí dopravních nehod za pomoci speciálního týmu poradců (lékaři, inženýři, odborní specialisté a psychologové). Dalším cílem je snaha o rozvoj solidarity mezi obětmi dopravních nehod a o rozvoj společných akcí směřujících k podpoře zvláště ohrožených skupin obyvatel (především děti a starší lidé). Uvedená organizace se snaží o rozvíjení kontaktů se státními orgány zejména s cílem zlepšit bezpečnost na silnicích a omezit tímto množství dopravních nehod. Organizace se aktivně angažuje též v pořádání preventivních akcí, především ve školách. Problematikou obětí dopravních nehod se zabývá též lékařská fakulta Univerzity města Athén, v rámci které bylo zřízeno Centrum pro výzkum a prevenci zranění mezi mladými lidmi ( Center for Research and Prevention of Injuries among the Young ). Uvedené centrum se zabývá především vědeckými programy a analýzami v oblasti silniční bezpečnosti, dopravních nehod a jejich prevence. Pro úplnost uvádíme následující kontaktní adresy, na kterých lze získat bližší informace: Hellenic Association for Road Traffic Victim Support 52, Pontou Str Athens Greece Tel.: Fax: gr Website: gr/efthita, gr, President: Dr. Vassilios C. Theodorou MD Center for Research and Prevention of Injuries among the Young Department of Hygien and Epidemiology, Athens University, Medical School 75, M. Asias Str., Goudi, Athens Greece. Tel.: , Fax: , Directors: Prof. D. Trichopoulos, Prof. Helen Petridou uoa. gr

19 Youth for road safety: gr FEVR representative: Alkistis Skalkidou: gr SLOVENSKO V současnosti je řešena časová složka neodkladné zdravotní péče v přednemocniční fázi, poskytovaná záchrannou zdravotní službou. Dále se musí vyřešit urgentní příjmy zdravotnických zařízení na zabezpečení kontinuity poskytování zdravotní péče bez ztráty času. Na Slovensku existuje Pracovní skupina pro nehody a poranění Evropské komise (MUDr. Karol Kálig, CSc., ředitel Záchranné a dopravní zdravotní služby Bratislava), zabývající se problematikou traumat a jejich systémovým řešením jako celospolečenským úrazovým programem. Nepřímo se této problematice věnuje a s nadací Řetěz života spolupracuje slovenský autoturist klub SATC), jehož presidentem je Mgr. Peter Pokorný. O dalších mimovládních organizacích působících v této oblasti na Slovensku nejsou dostupné informace Slovinsko Problematika péče o oběti dopravních nehod není ve Slovinsku ze strany státních institucí resp. ministerstev upravena žádným zvláštním programem nebo plánem, který by byl zaměřen výhradně na oběti dopravních nehod. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo práce, rodiny a sociálních záležitostí RS nefinancuje ani žádné nevládní organizace, asociace nebo družstva. Ze státních prostředků se financují prostřednictvím Ministerstva práce, rodiny a sociálních záležitostí RS 2 státní instituce resp. jejich programy, které se zabývají rehabilitací obětí dopravních nehod (zejména se specializují na rehabilitaci poškození hlavy) u osob do 25 let věku. Jedná se o níže uvedené instituce. Kontakty: 1. Zavod ZARJA, VDC, Kunaverjeva 14,1000 Ljubljana (kontaktní osoba Irena Rebršak tel.: 00386/1/ ) 2. Zavod KORAK, Jelenčjeva 15,4000 Kranj (kontaktní osoba Mateja Korošec tel.: 00386/1/ ) Následnou péčí o oběti dopravních nehod se zabývá také Inštitut RS za rehabilitacijo SOČA, Linhartova 51,1000 Ljubljana (tel.: 00386/1/ ), který pracuje pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví RS V rámci doplňkových programů sociálního zabezpečení pak Ministerstvo práce, rodiny a sociálních záležitostí RS spolufinancuje program Društva za pomoc nezgodni poškodbi glavi VITA," Vojkova 73,1000 Ljubljana tel.: 00386/1/ , kontaktní odpovědná osoba Veronika Trdan. Tento program se zaměřuje pouze na poúrazové léčení hlavy, jakožto důsledek dopravní nehody pro všechny věkové kategorie. Jedná se i o následnou pomoc osobám, které

20 v důsledku dopravních nehod mají sníženou pracovní schopnost. Program probíhá ve dvou lokalitách Lublani a Kočevje. Preventivní činností v oblasti dopravních nehod se zabývá ve Slovinsku nezisková příspěvková organizace Svet za preventivo in vgojo v cestnem prometu RS česky Rada pro prevenci a vzdělávání v silničním provozu se sídlem Trdinova ulica 8,1000 Ljubljana, tel: 00386/1/ , fax: 00386/1/ Všechny podrobné informace jsou dosažitelné na webových stránkách této organizace na:www.spv-rs. si/ppovezave. php? tp=1. Informace o dopravních nehodách ve Slovinsku lze nalézt na webových stránkách Policie RS na: si/si/ Španělsko Podle údajů Ministerstva zdravotnictví je ročně následkem dopravních nehod ve Španělsku hospitalizováno osob, jejichž průměrný věk je 36,2 let, a z nichž 3 % (tj osob) umírají. Finanční pomoc, resp. odškodňování obětí dopravních nehod, je legislativně upravena Královským dekretem č. 7/2001 z , kterým se schvaluje Nařízení o občanské zodpovědnosti a pojištění při provozu motorových vozidel. Následně, v návaznosti na přijetí směrnice 2000/26/ES Evropského parlamentu a Rady z , byla opět Královským dekretem č. 299/2004 z přijata modifikace týkající se především OFESAUTO (viz níže). Další péče o oběti dopravních nehod, ať finanční, morální či jiné povahy, ze strany státních institucí neexistuje. Předmětná problematika spadá do kompetence Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství pro dopravu, které však nemá právní prostředky, na jejichž základě by mohla pomoc poskytnout. Prakticky jedinými institucemi činnými v oblasti péče o oběti dopravních nehod a rodinné příslušníky dopravních nehod zůstávají nevládní organizace. Podle výše uvedeného Královského dekretu schvalujícího Nařízení o občanské zodpovědnosti a pojištění při provozu motorových vozidel je odškodnění obětem dopravních nehod kalkulováno za základě předem stanovených kritérií, vyloučeno zůstává krytí škod způsobených řízením pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek. Maximální částky krytí z povinného pojištění jsou následující: a) při tělesných újmách max euro na osobu; b) při újmách na majetku max euro na případ; c) náklady lékařské péče; d) léky a hospitalizace; e) náklady spojené s pohřbením a pohřbem. Týž dekret dále upravuje tzv. Španělský úřad pojišťovacích automobilových společností (OFESAUTO), který je národním pojišťovacím úřadem na základě směrnice č. 72/166/ EHS.

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Vítězslava Magerská

Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Vítězslava Magerská Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku Vítězslava Magerská VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková

Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana Pazlarová Renata Janíčková Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Věduna Bubleová Jiří Kovařík Hana

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA PRO VÝBOR OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÁ REPUBLIKA 2011 Zprávu vytvořili Agentura pro podporované zaměstnávání Osmý den Bc. Zuzana Thürlová Asociace pomáhající lidem

Více