Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích Středočeského kraje V Praze, červenec 2013 Autorský tým: Dagmar Skůpová za přispění evaluátorů: Mgr. Vladimír Koníček, RNDr. Petr Pokorný a odborné konzultantky: Bc. Andrea Tajanovská Korektura a editace: Petra Štěrbová, Dis. Individuální projekt Středočeského kraje: Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 METODIKA ZAVÁDĚNÍ MANAGEMENTU DOBROVOLNICTVÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 ÚVOD 1.1 Předmluva Rozsah, struktura a zaměření metodiky 3 2 METODIKA 2.1 Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Legislativní rámec Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením koncepční část výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví personální zajištění aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví vzory materiálů Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením realizační část organizační, materiální a technické zajištění vzdělávací program konzultace na podporu rozvoje dobrovolnictví organizacích supervize na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích vzory materiálů Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením monitoring a evaluace monitoring evaluace vzory materiálů Příklady dobré praxe zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením NÁVRHY KE ZKVALITNĚNÍ ZÁVĚR z 51

3 1. ÚVOD 1.1 Předmluva Cílem projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji (dále jen SK) v rámci kterého takto metodika vznikla, bylo vzdělat zaměstnance v sociálních službách na všech úrovních (management i přímá péče) a také zaručit i uživatelům kvalitní a bezpečné sociální služby. Za dobu realizace projektu ( ) došlo ke vzdělání pracovníků prostřednictvím konkrétních klíčových aktivit, k vytvoření podkladů pro kvalitní poskytování služeb a k podpoře managementu dobrovolnictví. Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávacích aktivit a aktivit prohlubujících kvalitu, zaměřených na: - efektivnější řízení pobytových sociálních služeb pro seniory v SK, - pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro seniory v SK, - pracovníky v pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje, - efektivnější řízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v SK, - pracovníky v přímé péči pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v SK, - management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích SK. Realizátorem projektu (CZ.1.04/3.1.00/ ) byl Středočeský kraj, který se dlouhodobě věnuje procesům směřujícím ke zkvalitnění sociálních služeb. Projekt se uskutečnil za finanční podpory z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vzdělávací institut Středočeského kraje se úspěšně zúčastnil veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu, zaměřených na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje (KA 6) a na realizaci managementu dobrovolnictví v příspěvkových organizací SK (KA 9). Cílem KA 6 (Vzdělávací aktivity zaměřené na pracovníky pečovatelské služby a sociální pracovníky obcí a kraje) bylo pro prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání pracovníků pečovatelské služby (bez ohledu na formu zřizovatele) přispět k rozvoji a zvýšení kvality sociálních služeb. Realizace KA 9 (Management dobrovolnictví v příspěvkových organizacích) směřovala k zavedení managementu dobrovolnictví v zúčastněných zařízeních prostřednictvím vzdělávacích, konzultačních, supervizních a dalších podpůrných aktivit. Tyto dvě aktivity dodavatelsky zajišťovala v období od září 2012 do července Vzdělávací institut Středočeského kraje (dále VISK) je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání především na území Středočeského kraje. V současné době zajišťuje své aktivity prostřednictvím devíti regionálních pracovišť vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje a v Praze.VISK poskytuje komplexní nabídku dalšího vzdělávání dospělým v rámci celoživotního a profesního vzdělávání. Důraz je kladen na veřejnoprospěšný charakter hlavní činnosti a plnou akreditaci všech vzdělávacích programů. Hlavní činnosti: - vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků na všech druzích a typech škol a školských zařízeních (DVPP), - vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, volených zástupců obcí, měst a krajů (DVVS), - vzdělávání pracovníků v sociálních službách a správě (DVSS), - vzdělávání seniorů v rámci Akademie 3.věku VISK (A3V VISK), - specifické vzdělávací úkoly zadané zřizovatelem, - koncepční rozvoj a realizace dalšího vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání v rámci regionu, - realizace mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých, - analytická činnost v oblasti vzdělávání dospělých, - poradenství a konzultace v oblasti vzdělávání dospělých. Příklady vzdělávacích aktivit z minulosti: - veřejná zakázka pro Národní ústav odborného vzdělávání Zřízení konzultačního centra pro potřeby projektu Kurikulum S, - projekt OPVK CZ.1.07/1.3.04/ Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji/profesní vzdělávání Škola 21, - projekt OPVK CZ.1.07/1.1.06/ Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature, - další ukončené i aktuálně realizované programy naleznete na 3 z 51

4 1.2 Rozsah, struktura a zaměření metodiky Cílem metodiky zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením poskytnout zájemcům o tuto problematiku stručný postup pro zavádění managementu dobrovolnictví. Jednotlivé kroky jsou řazeny v logickém sledu a jsou zaměřeny na obecné shodné charakteristiky pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Tam kde je to možné, snaží se být metodika maximálně konkrétní a návodná, závěrem kličových podkapitol jsou vzory materiálů, souvisejících s jednotlivými činnostmi. Samotný proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením je rozčleněn do tří hlavních části: - koncepční část - realizační část - monitoring a evaluace Na tuto část navazují příklady dobré praxe a návrhy ke zkvalitnění. Struktura metodiky podle jednotlivých oblastí: Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Obsahem této kapitoly je krátký náhled do historie dobrovolnických aktivit, významu a přínosu pro dnešní společnost s důrazem na charakteristické prvky, kterými se vyznačuje dobrovolnictví v sociálních službách. Legislativní rámec Legislativa, vztahující se k zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, přičemž klíčová pozornost bude věnována zákonům 198/2002 a 108/2006. Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením koncepční část V této kapitole se seznámíte s první fází procesů, nezbytných pro zavedení managementu dobrovolnictví, přes kritéria výběru organizací, vytvoření a nastavení individuálního programu dobrovolnictví, po proces personálního zajištění a aktivit na podporu implementace. Výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví Popis kritérií, procesu oslovování vhodných organizací, statistika a krátké představení organizací, které se zúčastnily projektu (typ akreditovaných služeb). Dále popis prvotního nastavení individuálního programu dobrovolnictví podkladové materiály a předvýběr koordinátorů v organizacích. Vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví Tato podkapitola obsahuje popis druhů specifických potřeb jednotlivých organizací, zjišťování stavu služeb,spojených se zavedením dobrovolnictví a přechod do další fáze vytvoření individuálního programu podle aktuálních potřeb dané organizace. Personální zajištění Personální zajištění na straně organizace, přijímající dobrovolníky je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti procesu, popsána je podpora při výběru vhodné osoby pro koordinaci dobrovolníků a hlavní prvky jeho činnosti. Aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví Další důležitou oblastí na podporu procesu jsou podpůrné aktivity typu konzultace, supervize a individuálního vzdělávání, vysvětlení jejich specifické úlohy se bude vztahovat k nastavení procesu, podrobněji jsou uvedeny dále, viz 2.4.2), popsán je také postup pro poskytnutí motivačního příspěvku pro koordinátory dobrovolnictví. Vzory materiálů Přiloženy jsou ukázkové materiály pro prvotní fáze procesu např. smlouva s dobrovolníkem, ukázka náborového letáku, atd. Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením realizační část Tato kapitola shrnuje střední fázi procesu, kdy jsou již nastavené úvodní procesy a začíná samotná realizace. Pozornost je věnována organizačnímu, materiálnímu a technickému zabezpečení. Dále 4 z 51

5 budou vyspecifikovány klíčové prvky implementace - supervize, konzultace a vzdělávací program. Organizační, materiální a technické zajištění Rozdíl mezi konzultací a supervizí z organizačního hlediska, popis procesu koordinace (probíhá v organizacích). Neméně důležitou částí je individuální vzdělávání koordinátorů podle aktuálních potřeb (probíhá mimo organizaci). Vzdělávací program Popis jednotlivých kurzů vzdělávacího programu, použité vzdělávací metody, způsob a ověření znalostí a dovedností účastníků - testy, kritéria pro získání osvědčení absolvování testu). Konzultace na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích Optimální časová dotace, nároky na přípravu pro jednotlivé účastníky, průběh konzultací a nejčastější řešená témata, doporučení konzultantů k tématům a procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví. Supervize na podporu rozvoje dobrovolnictví v organizacích Optimální časová dotace, nároky na přípravu pro jednotlivé účastníky, průběh a četnost supervizí, dohoda o zachování mlčenlivosti, koordinace supervizí, obecná doporučení supervizorů. Vzory materiálů Záznamový arch dobrovolníka. Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením monitoring a evaluace Obsahem této kapitoly je další fáze procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, která následuje po primárním nastavení. Jedná se o průběžné sledování kvality procesu podle předem daných kritérií, vyhodnocování dat a zavádění změn do průběhu procesu.i zde jsou součástí ukázky vzorových materiálů, klíčový je evaluační dotazník s vymezenými sledovanými oblastmi. Monitoring Podkapitola obsahuje podrobný popis sledovaných kritérií podle evalučních dotazníků hlavními oblastmi jsou management dobrovolníků, vlastní dobrovolnická činnost, spolupráce personálu, příprava koordinátorů, způsob sběru dat. Evaluace Průběžné vyhodnocování monitorovaných dat a jejich zpracování při procesu zavádění managementu dobrovolnictví, finální zhodnocení naplnění cílů projektu. Vzory materiálů Vzor evaluačního dotazníku s kritérii pro sledování jednotlivých částí procesu zavádění managementu dobrovolnictví. Příklady dobré praxe zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Sdílení konkrétních zkušeností z praxe, výběr jednotlivých kasuistik je stanoven s ohledem na pokrytí nejčastějších typů problémů, se kterými se účastníci procesu v praxi setkali (koordinace dobrovolníků, komunikace a zajištění informací k výkonu činnosti, atp.). Návrhy ke zkvalitnění V této kapitole se zájemce o zavedení managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením seznámí s konkrétními návrhy postupů pro zkvalitnění procesu. Podklady k návrhům vychází z kontinuálního monitoringu a evaluace dat v procesu, díky kterým byly zajištěny opakující se problematické body. Závěr Závěrečná kapitola shrnuje jednotlivé procesy,které byly v průběhu procesu vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením dosaženy.rekapitulace si klade za cíl jasně vytyčit klíčové i problematické body procesu a stručně sumarizovat návrhy k jeho zkvalitnění. 5 z 51

6 2. METODIKA 2.1 Význam a historie dobrovolnictví, specifika dobrovolnictví v sociálních službách Fenomén dobrovolnictví provází lidskou společnost od nepaměti, ačkoliv pojmy a zákony vztahující se k dobrovolnictví jsou odpovědí na vzrůst tohoto fenoménu teprve od minulého století. V historii téměř každé lidské kultury, navzdory náboženským, společenským i geografickým rozdílům najdeme příklady vzájemné pomoci bez vyžadované protislužby. Solidarita bohatým k těm méně majetným, pomoc zasaženým přírodní katastrofou, nebo náhodný dobrý skutek, vše má společného jmenovatele respekt k potřebám druhého a ochotu pomoci, materiálně nevyčíslitelnou. Činnost, kterou bychom dnes považovali za dobrovolnickou,by pravděpodobně naši předci nikdy takto nenazvali. Svět lokálních komunit, vzájemně jen málo provázaných s ostatními, byl se svou přehlednou strukturou a jasně danými vazbami místem, kde měla vzájemná sousedská výpomoc své pevné místo. Od průmyslové revoluce koncem první poloviny devatenáctého století pozorujeme postupné oslabování životního stylu, spojeného s pevně vymezenou sociální úlohou a mantinely, určujícími chování v rámci dané role. Vzrůstá migrace obyvatelstva za prací do měst,technologický pokrok nevratně mění dosavadní život, společnost se atomizuje do menších jednotek spojených na globální úrovni. Dosah celospolečenských změn se samozřejmě promítá i na úroveň běžného života obyčejných lidí. Nové možnosti vytváří prostor pro nové mentální návyky. Již od devatenáctého století můžeme na našem území pozorovat vzrůstající zájem o spolkovou činnost v mnoha různých odvětvích (Matice Česká, různé místní např. okrašlovací spolky), z nichž některé fungují dosud (Sokol).Jakkoliv má tento jev mnoho různých příčin (např.probouzející se národní emancipace),je zřejmé, že bez vysokého podílu dobrovolných činností by spolky účel, ke kterému byly založené, plnit nemohly. Podívejme se krátce na nejzajímavější organizace, působící ve vybraných státech i v mezinárodním měřítku. Není překvapující, že vysoký podíl dobrovolné činnosti je statisticky podložen v USA, kde existuje dlouhodobá tradice vzájemné podpory v rámci komunit. Dobrovolnictví má ve společnosti vysoký kredit a je finančně podporováno významnými osobami napříč celou společností, organizace jsou často napojené na církve. V USA existuje široká síť dobrovolnických center, které fungují lokálně, ale i na federální úrovni a jsou tak schopna poskytnout kvalitní pomoc. Kombinuje se manažerský a komunitní model. Za všechny organizace jmenujme alespoň Points of Light Foundation a americkým prezidentem J.F. Kennedym založené Mírové sbory Peace Corps. Dobrovolníci Mírových sborů vykonávají svou činnost převážně v cizině, aktuálně více než v 70 zemích světa. Inspirací pro české prostředí byl program Big Brothers Big Sesters of Americe, ze kterého vychází Program Pět P volnočasová aktivita pro děti od šesti do patnácti let, fungující na vztahu mladšího problematického dítěte a dospělého dobrovolníka. Tento preventivní programu se v ČR dobře etabloval, od r je logo i název vedeno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Dobrovolnictví na evropské půdě je pevně spojeno s křesťanskou tradicí a širokou sítí církevních organizací, ke kterým se v 19.století posléze začaly přidávat různé zájmové spolky, hnutí a lokální skupiny. Nástup komunistického režimu a jeho specifický postoj k dobrovolnické činnosti (tzv. neautentické dobrovolnictví) její vnímání ve společnosti částečně zdegradoval. Jak uvádí Frič a Pospíšilová 1 : Důvěra obyvatelstva ve smysluplnost dobrovolné práce není automatická. Až čtvrtina obyvatelstva hledá a nachází v pozadí dobrovolnictví manipulaci. Tradice západní části kontinentu zůstaly zachovány, pro české podmínky je zajímavý model Holandska. Občané zakládají programy podle svých potřeb, mají přitom oporu v tradičně dobře provázané spolupráci s lokálními úřady a kvalitně nastaveným sociálním systémem. Silnou tradici dobrovolnictví má také Velká Británie, kde proběhla institucionalizace poměrně pozdě ( 70.léta 20.stol). Koordinace dobrovolnictví probíhá na vládní úrovni (Active Community Unit), dobře funguje on-line spolupráce více než 16 tisíc neziskových organizací a dobrovolníků. Příklad bychom si mohli vzít také z Německa,které je velmi silné ve výměně dobrovolníků, dobře je ošetřena spolupráce dobrovolníků a církví. Úplně jiná je situace v tradičně centralizované Francii, kde je jen malý podíl dobrovolníků ve zdravotnictví a sociálních službách oproti sportu a kultuře. Mezi nejvýznamnější mezinárodní organizace patří IAVE Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (zal. 1970), na bázi moderních technologií pracující NET-AID (on-line dobrovolnictví), Červený kříž, Greenpeace,VOLONTEUROPE, VOLUNTEERNET,CEV (European Volunteer Center) či UNV (United Nations Volunteers), založený v roce 1970 na základě podnětu Valného shromáždění OSN. V České republice si svou prací vydobyly renomé např. HESTIA, Člověk v tísni, ADRA, Hnutí DUHA, Česká katolická charita, apod. Podle výzkumu Friče a Pospíšilové, provedeném v roce 2009 na reprezentativním vzorku 3800 občanů ČR ve věku od 15 let se organizovanému dobrovolnictví věnuje 30% (průměrně 11 hod 1 Pavol Frič, Tereza Pospíšilová (2010), Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21.století,Praha:Hestia. 6 z 51

7 měsíčně) a individuálnímu pak 38% občanů. Organizovaní dobrovolníci pracují déle než 3 roky pro jednu organizaci, z toho je sociální oblast až na pátém místě zájmu. Sociální (a zdravotní) služby jsou pro výkon dobrovolnické činnosti vzhledem k charakteru své činnosti poměrně specifickou oblastí. Typická je jasná struktura se pevně danými pravidly, podřízená speciálním zákonům za současného trendu deinstitucionalizace služeb a snížení finančních dotací ze strany státu. Ve standardech kvality se např. dozvíme, že klienti rezidenčních klienti rezidenčních zařízení by měli žít jako jejich vrstevníci běžným způsobem života. Cílem je, aby byl jejich život důstojný při zachování schopnosti prosazovat svoje práva, přičemž zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality péče. Prostor pro dobrovolnickou činnost je v takto nastavených podmínkách poměrně velký, je ale na místě zdůraznit, že právě v sociálních službách je vzhledem k charakteru organizací i klientů samotných potřebný kvalitní a profesionálně vedený management dobrovolnictví. Kromě samotného programu je třeba dobře odkomunikovat změnu směrem k interním pracovníkům a lze-li, i klientům, najít a případně zaškolit koordinátora dobrovolnického programu. Další konkrétní kroky jsou uvedeny níže, zde jsou zdůrazněny proto, aby bylo zřetelné, jaké kroky jsou ještě před započetím dobrovolnické činnosti v organizaci klíčové. Dobrovolníci často vykonávají práci spolu s profesionálními pracovníky, proto je vhodné, aby se zaměstnanci podíleli na podobě samotného dobrovolnického programu (portfolio prací). V ideálním případě jsou kromě samotné pomoci klientům vedlejším efektem snížení pracovních nákladů a zpětná vazba od dobrovolníků k vylepšení pracovních procesů. Zkušenost se zaváděním managementu dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradeckého kraje s manažerským modelem: důraz na profesionální vedení dobrovolníků neznamená stabilizaci neměnného systému, ale naopak vytvoření pružného rámce, podporujícího svobodné uplatnění dobrovolníka. 2 Nárůst významu a přínosu dobrovolnictví pro celou společnost vedl (zejména v uplynulých desetiletích) k profesionalizaci této oblasti lidské činnosti. Organizace zabývající se managementem dobrovolnictví pracují většinou na bázi neziskových organizací, případně jsou zřizována vládními a mezinárodními institucemi.existuje mnoho různých variant profesionálně řízeného dobrovolnictví. V mnoha zemích běžně fungují dobrovolnická centra, soustřeďující nabídku dobrovolníků a poptávku místních organizací.podle Tošnera a Sozanské 3 je: základním posláním dobrovolnických center propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a s spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity. Existují ale také organizace s úzkou specializací na jeden typ cílové skupiny (např.se specifickou nemocí), u kterých je nabídka dobrovolnické činnosti jednou z mnoha aktivit v portfoliu nabídky. Dále existuje mnoho různých typů programů, jmenujme např. výše zmíněný Program Pět P, Evropská dobrovolná služba, program LATA, apod. Stejně různorodé jsou oblasti činností (sociální oblast, kultura, sport, ekologie, apod.), míra časového zapojení dobrovolníků (jednorázově i denně) i náročnost konkrétních činností. Moderní globalizovaný svět disponuje díky obrovskému technologickému potenciálu možnostmi, které umožňují účinně distribuovat pomoc lidem, kteří ji aktuálně potřebují. Lidé, věnující svůj čas a energii ostatním mají v dnešní společnosti široké pole působnosti. Prostřednictvím profesionálně řízených dobrovolnických aktivit se spojením výhod moderní informační společnosti a dobrovolníků realizuje mnoho dříve nepředstavitelných činností. Přínosu dobrovolníků si všímají také významné světové organizaci typu Organizace spojených národů, která rok 2001 vyhlásila mezinárodním rokem dobrovolníků. Byl ustanoven Mezinárodní den dobrovolníků, je jím 5.prosinec. Podobně i Rada EU prostřednictvím Rady ministrů zodpovědných za kulturu ustanovila naposledy rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Obecným účelem bylo: podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Výstupem byla propagace fenoménu dobrovolnictví v EU, pořádání týdnů dobrovolnictví, putovních výstav a postupného zavádění managementu dobrovolnictví 2 Kol.autorů (2011), Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradeckého kraje, Praha:Hestia. 3 Jiří Tošner, Olga Sozanská (2002),Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha:Portál. 7 z 51

8 v jednotlivých zemích. Problematika profesionalizace managementu dobrovolnictví v různých typech organizací s sebou přináší specifické otázky, které dosud nejsou zodpovězeny. Jednou z nich je vyčíslení přínosu, argument využitelný např. při přípravě projektových žádostí, přípravě strategických a fundraisingových plánů organizace, apod. V Českém statistickém úřadu byla pro tyto účely vytvořena metoda výpočtu tzv. imputované hodnoty dobrovolnické práce 4, kdy se ke stanovení této hodnoty používá medián hodinového výdělku ve nepodnikatelské sféře, stanovený podle výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Mediánem se poté násobí počet hodin odpracovaných dobrovolníky. V běžném kontaktu s dobrovolníkem je ale třeba stále mít na zřeteli, že výkon dobrovolnické činnosti se neřídí zákoníkem práce. 2.2 Legislativní rámec Pro zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením jsou při současném dodržování veškeré ostatní související legislativy důležité dva zákony, které jsou výsledkem práce expertní skupiny v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků Jde o zákony č. 198/2002 Sb., o dobrovolné službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách. Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb., který nabyl účinnost je zásadním právním předpisem, který zavedl do českého právního řádu nové pojmy a vymezil podmínky, za kterých bude stát podporovat dobrovolnickou služby. Nejdůležitější pojmy 5 : Dobrovolník vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let (dobrovolnická služba na území ČR) a 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí. Je-li dobrovolník v pracovně-právním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, musí vykonávat dobrovolnickou službu mimo tyto své povinnosti.dobrovolník nemůže vykonávat dobrovolnictví v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a zároveň nemůže být k přijímající organizaci v pracovně-právním a členském nebo služebním poměru. Podle tohoto zákona je dobrovolnickou službou činnost, při níž dobrovolník poskytuje: a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. Vysílající organizace: právnická osoba se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za předpokladu, že je držitelem akreditace (NNO). Přijímající organizace: - právnická nebo fyzická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána (zdravotnické zařízení nebo poskytovatel sociálních služeb), způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy. Akreditace uděluje se na dobu tří let pouze pro vysílající organizace, nelze jí prodloužit musí se o ní znovu žádat. Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra na základě devítičlenné komise, na proces se vztahuje správní řád, do 60 dnů MV rozhoduje o žádosti o akreditaci. Termín podání žádosti není stanoven, lze 4 5 s využitím prezentace Andrey Tajanovské (Jihočeská rozvojová, o.p.s.), Dobrovolnictví v sociálních službách, z 51

9 jí tedy podávat celoročně. - seznam akreditovaných vysílajících organizací MV je veřejně přístupný na stránkách MV, sekce Služba pro veřejnost, podsekce dobrovolnická služba spolu (www.mvcr.cz/dobrovolnickasluzba.aspx).spolu s žádostmi o dotace a dalšími formuláři. Součástí seznamu je vymezení jednotlivých druhů dobrovolnické služby a jejich zaměření, jejichž organizování a zajišťování vysílající organizace provádí. Ze seznamu vyplývá, že převážná většina akreditovaných projektů je ze sociální oblasti. - v akreditaci vysílající organizace dokládá odborné vedení zaručující kvalitní koordinaci dobrovolníků, personální zabezpečení a zaškolení dobrovolníků pro daný typ dobrovolnické aktivity. Také musí doložit, jak je zajištěno fyzické a psychické bezpečí dobrovolníků a příjemců dobrovolnické služby. - akreditace není sice povinná, její udělení je ale jednou z podmínek pro žádost o státní účelovou dotaci na neinvestiční výdaje ( maximálně 70% celkových výdajů). Dotace se týká zejména služeb a vybavení, týkajících se přímo dobrovolníků. Ovšem i organizace, které nejsou akreditované, běžně zákonem předepsané zásady práce s dobrovolníky využívají. Pojištění - dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně, - dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám, - dobrovolníkovi může být hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může mu být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu. Smlouvy - vysílající organizace uzavírají s dobrovolníky smlouvy o výkonu dlouhodobé nebo krátkodobé dobrovolnické služby, - v případě krátkodobé dobrovolnické služby mohou být smlouvy i ústní, - smlouvy upravují vzájemné vztahy vysílající organizace a dobrovolníka, - dále uzavírají vysílající organizace smlouvy s organizacemi přijímajícími, které jsou pouze písemné a upravují podmínky činnosti dobrovolníků v přijímajících organizacích a vztahy mezi vysílající a přijímající organizací. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách měl být přelomovým bodem pro vymezení pomoci dobrovolníků v sociálních službách. Původní verze ale termín dobrovolník vůbec neobsahovala, tzn. pro dobrovolníky, vymezeném zákonem 198/2002 by nebylo možné podílet se na výkonu sociálních služeb. Změna zákona přišla v říjnu 2007 a to konkrétně v Zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů (261/2007), v části 18 Změna zákona o sociálních službách, článku XXVII obsahuje klíčový bod 42 ve znění: 1. V 115 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 44a zní: (2) Při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 44a).Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Teprve od roku 2007 tedy dobrovolníci v akreditovaném režimu podle zákona o dobrovolnické službě mohou působit v sociálních službách. Jak již bylo řečeno výše, existují organizace, které pracují bez akreditace (např. příspěvkové organizace), bylo tedy ještě nutné doladit úpravu statutu dobrovolníků, kteří pracují v neakreditovaných organizacích. Podle komentáře MPSV a Hestie ze zákona o dobrovolnictví vyplývá, že dobrovolníci mohou působit i mimo režim akreditace a mohou nadále vstupovat do zařízení podle standardu kvality č. 9 (dle přílohy č. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách). Ze zákona 108/2006 Sb.vyplývá pro dobrovolníky povinnost mlčenlivosti o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení vztahu. Z legislativy upravující podmínky činnosti je pro pobytová zařízení pro osoby se zdravotním postižením zajímavá také vyhláška 505/2006 Sb. z , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Konkrétně v 14, ve kterém jsou uvedeny rozsahy úkonů základních činností při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením a maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory. Také obsahem 31, věnovanému sociálně aktivizačním službám pro osoby se zdravotním postižením (a seniory) jsou rozsahy úkonů základních činností při poskytování sociálně aktivizačních služeb. 9 z 51

10 2.3 Proces vytvoření a zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením koncepční část Účelem první fáze procesu je vytvořit dobré podmínky pro kvalitní realizaci dobrovolnických programů. Stejně jako v ostatních fázích, doba trvání je pro každou organizaci zcela individuální. Důležitá je jednoznačná podpora vedení a otevřená atmosféra při analýze aktuální situace a nastavení základních parametrů individuálního programu dobrovolnictví výběr organizací pro zavedení managementu dobrovolnictví Jak je již z názvu projektu Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji patrné, osloveni byli jejich poskytovatelé v rámci tohoto regionu v celkovém počtu 62, resp. 21 s cílovou skupinou osoby se zdravotním postižením plus 2 poskytovatelé sociálních služeb s kombinovanou cílovou skupinou senioři a zdravotně postižení, celkově tedy 23. Organizace dostaly úvodní informace o projektu,byly jim představeny výhody dobrovolnictví a jeho řízení v organizaci,obecný proces zavádění (či stabilizace) managementu dobrovolnictví a další vstupní informace. Z oslovených organizací se projektu jich většina reagovala kladně, finálně jich bylo do projektu zařazeno15. V procesu zavádění managementu dobrovolnictví byl kladen primární důraz na individuální přístup a respekt k odlišné výchozí situaci jednotlivých zapojených organizací.pro základní analýzu nejvhodnějšího postupu v dané organizaci bylo třeba vzít v úvahu celou řadu okolností. Mapování potřeb bylo navázáno na výsledky předchozího projektu financovaného z ESF (Vzdělávání poskytovatelů pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji), resp.na výstupy z externí evaluace 6 : Vnější faktory: - dostupnost a pověst poskytovatele sociální péče, - image dobrovolnictví a míra informovanosti veřejnosti potenciálních dobrovolníků, - financování sociálních služeb, Vnitřní faktory: - interní komunikace personálu a vedení, informovanost, - zapojení personálu do přípravy zavedení dobrovolnických programů, - podpora vedení organizace, - výběr koordinátora, nastavení řízení a začlenění do již etablovaných procesů organizace, - kontinuální koordinace, monitoring, evaluace a eliminace rizik na základě vyhodnocených údajů. Statistika zúčastněných organizací podle druhu poskytovaných služeb: - 4 x domov pro osoby se zdravotním postižením, - 3 x kombinace domova pro osoby se ZP a chráněného bydlení, - 2 x kombinace domova pro osoby se ZP a odlehčovací služby, - 1 x kombinace domova pro osoby se ZP, odlehčovací služby a podpory samostatného bydlení, - 1 x kombinace chráněného bydlení, domova pro osoby se ZP a podpory samostatného bydlení, - 1 x kombinace denního stacionáře,týdenního stacionáře, domova pro osoby se ZP, domova pro seniory a pečovatelské služby, - 1 x kombinace domova pro osoby se zdrav. postižením, denního stacionáře a chráněného bydlení, - 1 x kombinace domova pro osoby se ZP, denního a týdenního stacionáře, odlehčovací služby a chráněného bydlení, - 1 x kombinace domova pro osoby se ZP a denního stacionáře. V této fázi získaly organizace podrobnější informace k jednotlivým fázím procesu, zároveň dostaly instrukce k úvodním úkolům. Hlavním cílem bylo zjistit aktuální nastavení výše uvedených vnitřních faktorů úspěšnosti zavedení managementu dobrovolnictví a podle výsledků připravit nejlepší model podle konkrétních potřeb organizace.v rámci mapování aktuálních podmínek pro zavádění managementu dobrovolnictví dostaly organizace za úkol promyslet personální zajištění předvýběr koordinátora dobrovolnických programů a stanovení jeho optimálního úvazku (při optimálním počtu dobrovolníků), předdefinovat hlavní cíle svého dobrovolnického programu, seznámit s nimi hlavní zúčastněný personál (potřeby klientů mapovány v další fázi). Vedlejším efektem výstupů z první fáze byly cenná zpětná vazba pro organizace samotné v jaké fázi se právě nacházejí, kde mají problematická místa, kde jsou naopak jejich silné stránky,apod. Stručný přehled zapojených organizací 7 : 6 Klára Aronová (2008),Dobrovolnictví v Domovech pro seniory příklady dobré praxe, Praha: Hestia, NVF a Centrum pro kvalitu a standard v sociálních službách. 7 S využitím www organizací, zapojených do projektu Zvyšování kvality služeb ve Středočeském kraji a registru sociálních služeb mpsv 10 z 51

11 Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb, Služba poskytována od v kapacitě 97 lůžek, registrována od Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, se zdravotním postižením od 27 let. Dále Domov Laguna Psáry poskytuje i pečovatelskou službu, která je poskytována osobám ve znevýhodněné situaci takovou mírou podpory, aby mohli co nejdelší dobu a v maximálně možné míře žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Principy pečovatelské služby: - respektování lidské důstojnosti, soukromí a přirozeného studu, - respektování osobnosti jedinečnosti každého uživatele, - respektování svobodného rozhodování uživatele, - podpora uživatele pouze v oblastech, kde je to nutné a potřebné. Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb, Službu v celkové kapacitě 65 lůžek registroval Domov Mladá od Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Uvedeným osobám jsou poskytovány služby od 3 let jejich věku, horní věková hranice není omezena a to bez rozdílu pohlaví. Sociální služba obsahuje tyto činnosti: - poskytování základního sociálního partnerství, poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktů se společenským prostředí, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních činností. Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb, Služba je registrována od , celková kapacita lůžek 60. Cílová skupina osoby s kombinovaným a mentálním postižením ve věkové kategorii od 3 do 45 let. Služby jsou poskytovány dětem a dospělým, které mají nižší soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, mají snížené rozumové schopnosti a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Služba poskytována od s celkovou kapacitou 30 lůžek pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením pro věkovou kategorii starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let). Registrace služby od Cíl poskytovat obyvatelům domova zázemí, jistotu, kvalitní péči, využívající moderní a ověřené metody a postupy, péči zaměřenou na individuální potřeby a přání klientů, plnou pochopení a porozumění. Dalším cílem je vytváření příjemného prostředí pro klienty, kde se cítí bezpečně a spokojeně, vytvářet podmínky pro co možná nejpodobnější běžnému bydlení, podpora vztahů klientů s jejich rodinami a přáteli, podpora prostředí, ve kterém se rozvíjejí schopnosti klientů. Pro uživatele sociálních služeb jsou zajišťovány celoročně tyto služby: bydlení, strava, pomoc při péči o vlastní osobu a drobné opravy ošacení, osobního i ložního prádla, zdravotní a ošetřovatelská péče, výchovné i aktivizační činnosti. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který na základě osobního profilu klienta a v souladu s přáními a potřebami klienta je garantem individuálního plánování. Zdravotní péči zajišťují praktičtí lékaři a příslušní odborní lékaři, je navázána spolupráce s dalšími specialisty z mnoha oblastí péče o handicapované. Dále je pro klienty s ohledem na jejich zdravotní stav a podle posouzení pracovníků je zajišťována rehabilitační péče, canistereapie, aktizační činnost vedoucí k udržení zdravotního stavu a zlepšení sebeobsluhy, pobyt na zahradě zařízení, vycházky do města a okolí, výlety, jízda na koni, relaxační činnosti, poslech hudby, aromaterapie. Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, Služba je registrována od , kapacita 50 lůžek pro cílovou skupinu mladí dospělí a dospělí. Ve stávajícím zařízení není možné poskytovat služby plně imobilním klientům z důvodu bariérovosti. Domov pro osoby se zdravotním postižením je služba poskytovaná celoročně, včetně víkendů. Klientkám je poskytována podpora ve všech oblastech života. U klientek s těžkým postižením je zajištěna celodenní péče a pomoc včetně zdravotních a vzdělávacích aktivit. Denní program se odvíjí z individuálních plánů jednotlivých klientek, jejichž cílem je co největší možná integrace do společnosti. Služba obsahuje tyto základní činnosti : - poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační 11 z 51

12 činnosti, zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 38 lůžek, služba je registrována od pro věkovou kategorii mladých dospělých (19 26) a dospělých (27 64 let). Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od v celkové kapacitě 50 lůžek, Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením od 23 let věku. Posláním Domova Vraný je zajistit důstojné a plnohodnotné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou zůstat v přirozených podmínkách svého domova. Cílem je dosahováno individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, zapojením do společenského dění a respektováním lidských práv. Cílem je také poskytovat kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb, naplňovat potřeby a přání klientů, podporovat rozvoj a zachování dosažených dovedností, podporovat a udržovat vztahy uživatelů s rodinou, podporovat vytváření nových sociálních vztahů využíváním služeb v okolí zařízení, zvyšovat profesní rozvoj zaměstnanců a modernizovat zařízení a technické vybavení. Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita lůžek 48, služba registrována od pro cílovou skupinu osob s kombinovaným a mentálním postižením. Věková kategorie mladí dospělí, dospělí a mladší senioři. Mládež a dospělé osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Mládež a dospělé osoby, u nichž dochází trvale k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptační chování. Cílová skupina zahrnuje osoby s lehkým, středním, těžkým i hlubokým mentálním postižením. Hlavní cíl služby - Domov Svatý Jan je poskytovatelem sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života. Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 30 lůžek, služba registrována od , pro cílovou skupinu osob s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 3-30 let, chlapci a dívky (muži a ženy). Osoby se sníženou soběstačností, sníženou schopností sebeobsluhy a hygienických návyků, sníženou schopností komunikace, problémovou orientací, poruchami učení, omezenou mobilitou, sníženou mírou socializace. Domov pod lípou Lipník poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné a ošetřovatelské služby lidem s mentálním postižením. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Důraz je kladen na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů. Cíle služby: vytvoření spokojeného domova za podpory zaměstnanců, zajistit uživatelům kvalifikovanou ošetřovatelskou péči, naplňování jednotlivých potřeb a přání klientů, podpora při začleňování do běžného života: učení, zlepšování sebeobslužných a hygienických návyků, zajištění pravidelného vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití, rozvíjení komunikačních dovedností, zlepšování orientace v prostoru /vnitřním a vnějším/, zlepšování fyzické kondice, podpora v orientaci, posilování vědomostí o právech a povinnostech, podpora a rozvíjení mezilidských vztahů a citových vazeb, využití místních institucí a služeb veřejnosti a podpora celoživotního vzdělávání pracovníků. Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 80 lůžek, služba registrována od dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a řečovým postižením. Výjimkou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, které se nacházely v zařízení před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách. Posláním Domova PSK je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Potřebná sociální služba je poskytována v osmi domácnostech Domova Pod Skalami Kurovodice, v důstojném a příjemném prostředí na základě individuálního přístupu k uživatelům a s individuální mírou podpory, která aktivně podporuje a udržuje získané schopnosti, vědomosti a dovednosti. Život v domácnosti se co nejvíce přibližuje přirozenému způsobu života vrstevníků s využitím podpůrných aktivit a běžných zdrojů i mimo zařízení, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení. Zásady poskytování sociální služby: respektovat osobu s mentálním postižením jako 12 z 51

13 rovnocenného a jedinečného partnera, dodržovat a respektovat lidská práva a svobody, pracovat v souladu s Etickým kodexem Domova, reagovat pružně na změny, spolupracovat v týmu, poskytovat službu odborným personálem. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od v celkové kapacitě 35 lůžek, pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením pro věkovou kategorii mladí dospělí až mladší senioři. Služba je poskytována na principu vzájemného partnerství, se snahou respektovat a podporovat individualitu, nezávislost a soběstačnost uživatelů. Ti mají právo rozhodnout o množství a intenzitě poskytované služby.mezi cíle patří individualizace služeb, snaha o rozšíření nabídky služeb, uživatel má možnost volby optimálního typu služby, která odpovídá jeho potřebám. Další snahou je postupně připravovat uživatele na život v chráněném nebo samostatném bydlení, pomáhat jim získat nové pracovní příležitosti, uplatňovat právo uživatelů aktivně vyjadřovat své potřeby a přání. Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb, Služba poskytována od , v kapacitě 34 lidí a cílovou skupinou osob s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let. Registrace služby od Domov Domino poskytuje sociální služby pobytovou formou podle zákona č. 108/2006 Sb., podle 44 - Odlehčovací služby s kapacitou 2 lůžek. Služby jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Podle 48 - Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 34 lůžek. Služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov zajišťuje klientům tyto základní činnosti: - ubytování - je poskytováno v jednopatrovém pavilonu v šesti dvoulůžkových a osmi třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC, umývadlo). Pokoje jsou vybaveny standardně nábytkem, který je v majetku organizace (válenda s úložným prostorem, noční stolek, skříňka na lůžkoviny, nástěnná polička, stolek, křeslo), s možností vlastní výzdoby, pořízením vlastního nábytku a elektroniky.klientům je k dispozici kuchyňka na každém oddělení, 2 velké společenské místnosti, několik pracoven na terapeutickou činnost (artterapie, ergoterapie, keramická dílna), rehabilitační místnost s posilovnou, společná jídelna, šatna. Komplex budov obklopuje přilehlá zahrada pro relaxaci i sportovní vyžití. Domov Domino je bezbariérový. - stravování - domov poskytuje uživatelům celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 vedlejších jídel (svačiny). Strava se sestavuje podle předem sestaveného jídelníčku a odpovídá zásadám racionální výživy i potřebám dietního stravování. Mimo běžné stravy je zajišťována podle potřeb strava šetřící, žlučníková a diabetická. Cílem je dosáhnout maximální spokojenosti klienta z hlediska zdravotního, psychického a estetického. Klienti mají možnost přípravy vlastní stravy na kuchyňkách s možností podpory při zajištění stravy. - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - klienti jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a rozvoji manuálních dovedností. Podle stupně závislosti na druhých osobách je poskytována podpora a pomoc v běžných denních činnostech. - zdravotní péče - zdravotní a lékařská péče je zajištěna smluvní praktickou lékařkou, psychiatrem, stomatologem a v případě potřeby dalším odborným lékařem. Ošetřovatelská péče je zajišťována prostřednictvím vlastních zaměstnanců, kvalifikovaných zdravotních sester. - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - domov poskytuje příležitosti ke kulturnímu, společenskému životu a zájmové činnosti. Klienti jsou v co nejvyšší možné míře zapojováni do běžného života. Učí se dovednostem pro samostatný pohyb, orientaci v okolí, cestování hromadnými prostředky, nakupování, hospodaření s finančními prostředky, využívání všech vnějších zdrojů. Klientům, kteří potřebují podporu a pomoc je poskytován doprovod. Klienti zařízení se dle svých přání a možností mohou zúčastnit pravidelných kulturních, společenských a sportovních akcí, které probíhají v rámci Domova i mimo něj. Patří sem především taneční zábavy, diskotéky, návštěvy kina, divadelní představení, poutě, estrádní pořady, sportovní soutěže, jízdy na koních a další. Organizovány jsou rekreační a rehabilitační pobyty tuzemské i zahraniční. Zařízení je členem Českého hnutí speciálních olympiád, klienti mohou aktivně sportovat a zúčastňovat se nejvyšších soutěží. Klientům je na přání zajištěn doprovod a pomoc při cestách za přáteli, rodinou. Klientům je poskytována podpora při vyřizování pošty, došlé poštovní zásilky jsou předávány adresátovi neotevřené a neprodleně. - sociálně terapeutické činnosti, - aktivity a zájmové činnosti - zařízení poskytuje prostory, které je možné využít pro terapeutické 13 z 51

14 činnosti, aktivity a zájmové činnosti. Snaží se podporovat samostatné rozhodování, vlastní volbu v běžných životních situacích. Cílem je vytvořit pocit spokojenosti v oblasti nejen základních potřeb, ale i v oblasti citových vztahů a posilovat sociální vědomí. - volnočasové, vzdělávací a pracovní aktivity - klienti Domova mají možnost využít široké nabídky aktivit v rámci Domova i mimo něj. Volnočasové aktivity - sportovní aktivity v rámci denních činností, nabídka zájmových kroužků(zpěv, tanec, turistika..), nabídka účasti na kulturních, společenských a sportovních akcích, pracovní terapie, pomocné práce v rámci provozu domova (pomocné práce v kuchyni, prádelně, úklidu, údržbě, práce v rámci smluvního vztahu, práce v domácnosti -nácvik (úklid, příprava jídla, stolování, praní, žehlení), práce v dílnách (práce se dřevem, textilem, barvou, drobným materiálem, vzdělávací aktivity - školička udržování již získaných znalostí a dovedností, návaznost na individuální plány (čtení, psaní a počítání, manipulace s penězi, ovládání počítače a jiné dovednosti), měsíčně je vydáván časopis Časáček, na kterém se podílejí převážně samotní klienti Domova. - fakultativní služby jsou uživatelům nabízeny nad rámec základních činností a jsou uživatelem hrazeny zvlášť. Seznam nabízených fakultativních služeb včetně ceníku je uveden v příloze ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb. Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb, Služba registrována od s celkovou kapacitou 67 lůžek pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením ve věkové kategorii let. Domov Iváň, Rataje nad Sázavou, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 60 lůžek, služba registrována od pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a se zdravotním postižením. Věková kategorie mladí dospělí, dospělí, mladší senioři a starší senioři. Domov poskytuje celoročně: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kromě těchto základních služeb mají klienti možnost si sjednat služby fakultativní, které mohou být poskytnuty jak v zařízení, tak i mimo něj. Dle zájmu mohou klienti svůj volný čas naplnit v zájmových kroužcích pletení z pediku, zahradnické činnosti... Ubytování je možné v jedno nebo ve dvoulůžkových pokojích. Zdravotní péči o klienty zajišťuje v prostorách Domova praktický lékař (1krát týdně) a psychiatr (1krát měsíčně). Domov na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, Kapacita 44 lůžek, služba poskytována od , pro cílovou skupinu osob s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením,se zdravotním postižením, věková kategorie let. Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti a podporovaného zaměstnávání vytvoření individuálního programu zavedení dobrovolnictví Přestože zúčastněné organizace měly odlišné výchozí nastavení (rozdílné typ a kombinace sociálních služeb), jak vlivem vnějších faktorů, tak i různými metodami práce a v přístupu k jednotlivým organizačním procesům, na základě předchozího zmapování byl jako nejvhodnější model pro všechny organizace doporučen interní model managementu dobrovolnictví. Pro tuto variantu narozdíl od externího zajištění služby, či interního dobrovolnického centra hovořila tato pozitiva: - velká míra kontroly, v případě typu klientů nutná, - flexibilita vše jde vyřešit vlastními silami, - přímá komunikace není nutný prostředník, - dlouhodobá úspora času a energie interní pracovníci znají prostředí a procesy. Mezi negativa patří dočasné větší zatížení při zavádění managementu dobrovolnictví a nejistota při výměně vedení, jehož dlouhodobá podpora je naprosto nezbytná pro kvalitní řízení programu. Rozdílné úrovni potřeb domovů pro osoby se zdravotním postižením byla věnována při realizační fázi pozornost v přípravné fázi eliminaci rizik jednotlivých organizací, i ve fázi realizační formou 14 z 51

15 konzultační podpory. Problémy, specifické pro jednotlivé organizace, tak byly včas podchyceny a průběžně řešeny (např. nedostatečná podpora vedení, materiální zázemí, problémy při náboru a zajištění výcviku dobrovolníků,atd.). Po stanovení modelu dobrovolnického programu a dalšími realizačními kroky bylo pro kvalitní fungování dále nezbytné: - dodefinovat hlavní cíle dobrovolnického programu, tak aby byly reálné a s jasnými kompetencemi pro všechny účastníky, - průběžně komunikovat zavádění managementu dobrovolnictví mezi zaměstnance. Účelem je zapojit personál do vytváření programu, aby každý jasně viděl jeho přínosy, měl možnost se vyjádřit k podobě programu, věděl, kdy se bude jaká fáze odehrávat a na koho se obracet. Důležitým přínosem dobře nastavené komunikace je využití zkušeností a potřeb personálu při tvorbě definice portfolia dobrovolnických činností. Je jasné, že v budoucnosti půjde o kontinuální proces, protože nabídka činností se bude měnit podle aktuálních potřeb personálu a klientů. Vtažením do přípravy programu se také eliminuje odstup typu moc se mi do toho nechce, ale mám to nařízené. - stejně důležité je komunikovat zavádění managementu dobrovolnictví mezi klienty, kteří nakonec budou hlavními příjemci jejich činnosti. Představa o jejich potřebách, stanovená pouze ze strany ošetřujícího personálu nemusí být vždy totožná. Spoluprací s klienty na definici portfolia dobrovolnických činností připravujeme dobrý základ i pro samotnou práci s dobrovolníky, nabídka a poptávka se potká, hrozí menší odliv dobrovolníků. - zajistit podmínky pro realizaci dobrovolnického programu, tzn. odpovědět na tyto otázky: Jaká je definice činností, které aktuálně potřebujeme od dobrovolníků zajistit? Jaký je časový rozsah těchto činností? Jaké má mít náš dobrovolník kvalifikační předpoklady? Měli by dobrovolníci projít vzhledem ke specifikům našich klientů výcvikem? Co by mělo být náplní tohoto výcviku? Jak budeme dobrovolníky získávat a jak s nimi budeme pracovat? Jaké formální náležitosti budeme muset zajistit? Co se stane, když nám spolupráce s dobrovolníkem nebude vyhovovat (porušení zásad mlčenlivosti,atd.) Kdo a jak bude dobrovolníky řídit? Co k tomu bude potřebovat? Máme vhodného interního pracovníka budoucího koordinátora, nebo budeme vypisovat výběrové řízení? Jaká bude náplň práce koordinátora, úvazek a finanční odměna? Jakou formou budeme dobrovolnický program monitorovat a evaluovat? Na co dalšího jsme zapomněli? Po kvalitní přípravě hlavních cílů dobrovolnických programů s ohledem na specifika dané organizace, odkomunikování budoucích procesů dovnitř organizace, vytvoření náplně činnosti dobrovolníka, stanovení jeho profilu, metodice práce s ním a nalezení odpovědí na všechny dotazy, které se při přípravě vyskytnou, následuje fáze personálního zajištění a přípravy realizační fáze.jedná se o vícevrstvý proces, kde se jednotlivé kroky přípravné fáze prolínají a jsou sladěny s momentální situací v organizaci. Vyplatí se této části procesu zavádění managementu věnovat pečlivou přípravu a to se zejména pokud organizace s dobrovolníky dosud nepracovala. Jasná představa o hlavních bodech dobrovolnického programu a procesu jeho implementace do běžného chodu organizaci ušetří spoustu energie a času v realizační fázi, kdy je již nutné věnovat prostor etablování a stabilizaci práce s dobrovolníky. Zejména nyní je tedy potřeba podpora vedení vyzdvižení budoucího přínosu zavedení managementu dobrovolnictví do organizace a vhodná motivace účastníků procesu zavedení změny personální zajištění Personální zajištění na straně organizace, přijímající dobrovolníky je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti celého procesu, hlavní osoba koordinátor dobrovolníků/dobrovolnického programu zodpovídá za řízení veškerých procesů, kontinuální práci s dobrovolníky, řešení případných konfliktů a zároveň je hlavní kontaktní osobou směrem k dobrovolníkům, klientům, zaměstnancům i pro veřejnost/média. Jaký je profil ideálního koordinátora 8 : - zná dobře prostředí poskytovatele sociální služby/konkrétní úsek v případě kombinované služby, - je dobrým pedagogem i psychologem, - je odborníkem v dané oblasti a umí poradit, - je dobrým organizátorem, - je otevřený a umí navodit přátelskou atmosféru, - je důsledný a spravedlivý, 8 kol.autorů, ICN (2001), Dobrovolníci v neziskových organizacích,praha:icn, o.p.s. 15 z 51

16 - umí zajistit přiměřenou technickou podporu. Při výběru vhodného kandidáta je již z předchozí fáze zavádění managementu dobrovolnictví dané, jak velký úvazek byl pro výkon práce stanoven (i s rezervou pro případ, že by se realizace ukázala být časově náročnější, než původní předpoklad). Kromě obecných kritérií je žádoucí, aby byl absolventem výcviku koordinátora dobrovolníků (případně byl na stáži v organizaci, kde již dobrovolnický program běží), znal specifika práce v sociální oblasti včetně příslušné legislativy a základy personalistiky, případně měl možnost si tyto znalosti doplnit. Podporu ve vzdělávání koordinátorů projekt na podporu zavádění managementu dobrovolnictví zajistil širokou nabídkou potřebných kurzů, kterých se koordinátoři z organizací účastnili (viz 2.4.2). O dalších podpůrných prvcích pro činnost koordinátora, konzultacích ke konkrétním problémům a pravidelné supervizi viz Hlavní body práce koordinátora: 1. Nábor dobrovolníků - prostřednictvím náborových letáků/plakátů, zveřejněním v tisku, na www organizace i spřátelených institucí, v regionální či celostátním rozhlase/televize,na specializovaných serverech (www.dobrovolnik.cz), na sociálních sítích, přes známé, příbuzné i přátele, náborem na školách, prostřednictvím regionálního dobrovolnického centra. Informace pro nábor musí být jasné a stručné (kdo hledá, co potřebuje, jaké činnosti nabízí, kde je výkon dobrovolné činnosti, cca časová dotace, kontakt jak se přihlásit). 2. Úvodní rozhovor, výběr dobrovolníků, včetně formálních náležitostí (registrace) - po prvotní komunikaci následuje úvodní rozhovor s cílem získat co největší množství informací, na rozhovor musí být koordinátor dobře vybavený (má jasnou nabídku činností, zná pravidla a limity organizace, dokáže vysvětlit jednotlivé kroky dobrovolnického programu a zná odpovědi na otázky spojené s ukončením spolupráce v programu, apod.). Ve struktuře úvodního rozhovoru obvykle nechybí tyto dotazy: proč vás zajímá dobrovolnictví, už jste někdy jako dobrovolník pracoval, kdy a kolik času můžete věnovat, jaké činnosti by vás zajímaly, pracujete raději v kolektivu, nebo individuálně? Kromě nezbytných úvodních informací získá koordinátor rámcovou představu o motivaci dobrovolníka. Otázka motivace je v práci s dobrovolníky dalším z důležitých faktorů úspěšnosti procesu a dobrý koordinátor v této úvodní fázi práce s dobrovolníkem může vhodným výběrem proces podpořit, či naopak. Motivy dobrovolníků nemusí být vždy jednoznačně nezištné, patrné na první pohled, sám dobrovolník o nich nemusí vědět (přehnaný soucit, degradující lidskou důstojnost klienta nebo naopak touha ovládat, apod.).je na zodpovědnosti koordinátora, aby především chránil zájmy klientů. V případě, že se obě strany dohodnou na spolupráci, vyplní koordinátor s dobrovolníkem registrační údaje (základní údaje včetně kontaktu, časové dotaci, oblastech zájmu, konkrétních činnostech, atd.) 3. Výcvik dobrovolníků obecná i odborná příprava, formální náležitosti (podpis smlouvy, pojištění, zanesení údajů do evidence dobrovolníků) Cílový stav dobrovolníka podle Novotného 9 : ve své činnosti by měl být spolehlivým a nanejvýš profesionálním partnerem..uměním managementu dobrovolnictví je dosáhnout tohoto stavu bez toho, aby se z dobrovolnictví nevytratila spontaneita. - kvalitně nastavený výcvikový program je opět jeden z důležitých faktorů úspěšnosti programu, náplň výcviku je provázaná s potřebami klientů a organizace, pro dobrovolníky bude atraktivní vhodně zvolená forma výcviku. Výcvik může být podle druhu činností různě dlouhý, v případech sociálních služeb typu domov pro osoby se zdravotním postižením se osvědčilo rozdělení na obecnou a odbornou přípravu. Obsah obecné přípravy: poslání organizace, základní informace, organizační struktura, interní řády, apod., dobrovolnictví v ČR a ve světe, typy dobrovolnické činnosti, práva a povinnosti dobrovolníka,motivace, supervize,etický kodex, další specifika organizace, atd. Obsahem odborné přípravy je pak nácvik činností, kterým se budou dobrovolníci věnovat v praxi, obvykle formou střídání rolí, se zapojením zážitkové pedagogiky, i přímo na odděleních. Velmi užitečné je přizvat část personálu, se kterou budou dobrovolníci spolupracovat, v některých případech také psychologa, který dá koordinátorovi reflexi jednotlivých potenciálních dobrovolníků. Sozanská a Tošner k výcviku 10 : Dobře připravený výcvik dává dobrovolníkovi pocit jistoty, že ví, k čemu se zavázal, obvykle jeho motivaci prohloubí nebo nabude reálnější podoby. Výcvikem předcházíme nereálným očekáváním či 9 Mgr. Michal Novotný, MUDr.Ivana Stará a kol. (2001), Využití dobrovolníků v nemocnicích metodický manuál k dobrovolnictví v nemocnicích. Praha: Hestia, MZ ČR. 10 Jiří Tošner, Olga Sozanská (2002),Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Praha:Portál. 16 z 51

17 budoucím nedorozuměním mezi dobrovolníkem, personálem a klienty. Závěrem výcviku je obvykle uzavřena smlouva s dobrovolníkem (vzor viz 2.3.5) a vyřízeno pojištění. 4. Vedení dobrovolníků, supervize, hodnocení a ocenění dobrovolníků, ukončení spolupráce. Ve fázi zahájení samotné dobrovolnické činnosti je důležitá podpora koordinátora i personálu, i přestože má dobrovolník k dispozici všechny relevantní informace, teorie a realita je vždy jiná. V otevřené atmosféře se dobrovolník dožádá pomoci, potřebuje-li jí a také se mu jí dostane. Proto je tak důležité, aby byl personál zapojen do koncepční části přípravy dobrovolnického programu a znal konkrétní kroky procesu. Při prvním vstupu dobrovolníka si koordinátor ověří, že všichni mají potřebné informace a vědí, co, kdy, kde a jak mají dělat a také k tomu mají pomůcky/zázemí. Supervize setkání jednotlivce/skupiny dobrovolníků se supervizorem (školeným odborníkem), na kterém diskutují o konkrétních událostech, svých starostech a obavách či problematice dobrovolník versus klient, je pro koordinátora vhodným nástrojem pro získání zpětné vazby o aktuálním stavu dobrovolnického programu. Zjistí, jak se posunula motivace dobrovolníků a jak jí povzbudit ve prospěch činnosti pro klienty, jakou problematiku dobrovolníci řeší a může vhodným preventivním zásahem předejít dalším problémům. Dobře vedená supervize utvrdí dobrovolníka v tom, že jeho problémy je možné vyřešit a jeho práce má smysl. Supervizní setkání je vhodnou příležitostí pro ocenění dobrovolníků, na které by koordinátor neměl zapomínat. Dobrovolníci mají ze své činnosti jiné zisky, než finanční honorář, pro udržení a posílení motivace je průběžné hodnocení a ocenění jejich práce důležité. Příležitosti dát najevo, jak je jejich činnost pro organizaci přínosná, je celá řada: - organizace speciálních společenských setkání typu oslava Mezinárodního dne dobrovolnictví, - sponzorské dary (ideálně formou služeb, ze kterých si může vybrat každý např.lístky do divadla), - uvedení jmen dobrovolníků na webu, nebo výroční zprávě, - pozvánky na akce organizace, - drobné dárky ke svátkům, - referenční dopis pro zaměstnavatele/školu, - neformální setkání s personálem, vedením i klienty (např. vánoční besídka). Ukončení spolupráce s dobrovolníkem součástí náplně práce koordinátora je také ukončení spolupráce v případě porušování pravidel. Resp. existují další druhy ukončení spolupráce (vypršením smlouvy, dohodou o ukončení), ty mají celkem jasná pravidla a postup. Propuštění dobrovolníka kvůli porušení etického kodexu, ke kterému se zavázal nebo jiných důvodů, je vysoce individuální a náročné, mělo by se ale vždy nést v korektním duchu a s poděkováním dosavadního přínosu pro organizaci. O ukončení spolupráce, včetně důvodů informuje koordinátor relevantní aktéry procesu. 5. Kontinuální komunikace se zaměstnanci, kteří s dobrovolníky spolupracují a zároveň s klienty příjemci služeb dobrovolníků - zaměstnanci se mohou někdy cítit ohroženi, je dobré připomínat přínos dobrovolnické činnosti, stanovit jasná a všem dostupná pravidla spolupráce s dobrovolníky a zdůrazňovat odlišnou roli dobrovolníků nenahrazují práci profesionálů. Hranice by měla být na první pohled zřetelná i pro klienty (např.jiná barva visačky, speciální tričko, apod.), tak aby bylo jasné, jaké služby mohou od koho požadovat. Úkolem koordinátora (či kontaktní osoby pro oddělení v případě velkého počtu dobrovolníků) je také včasné informování o změnách, které se v dobrovolnickém programu odehrávají (např. ukončení spolupráce s konkrétním dobrovolníkem).při samotné realizaci programu probíhá provozní komunikace při koordinaci činností jednotlivých dobrovolníků s personálem i klienty. 6. Monitoring a evaluace programu, příprava podkladů pro vedení organizace (případně sponzory) o aktuálním stavu dobrovolnického programu. Aby evaluace programu měla patřičnou výpovědní hodnotu, měl by monitoring dat probíhat průběžně, s cílem zvyšování kvality a dalšího rozvoje dobrovolnického programu. Odpovědně vedený monitoring poskytne včasný pohled na možná rizika, která je možná eliminovat. Průběžně se zaznamenávají kvantitativní ukazatele počet aktivních/pasivních dobrovolníků, počet odsloužených hodin, počet poskytnutých činností, apod. Z kvalitativních ukazatelů se sledují výstupy ze supervizí (dobrovolníci i personál), výsledky evaluačních dotazníků, připomínky klientů, atd. Výstupy z evaluací mj. slouží pro víceúčelové reportování o stavu programu směrem k vedení, do projektových žádostí, ke sponzorům, atd. Podrobněji k monitoringu a evaluaci ve Metodická podpora programu a aktualizace portfolia činností pro dobrovolníky na základě pravidelně zjišťovaných potřeb aktivity na podporu implementace procesu zavedení managementu dobrovolnictví Při plánování jednotlivých fází procesu zavádění profesionálně řízeného managementu dobrovolnictví se ukázalo, že podpůrné aktivity jsou pro kvalitní výsledek nezbytné v každé fázi. Vyplatí se hledat individuální řešení a pokusit se nalézt nejvhodnější kombinaci. Zatímco jedna organizace stojí teprve 17 z 51

18 na začátku a čeká jí celý proces vytváření dobrovolnického programu od začátku, druhá již dobrovolníky měla, ale z různých příčin jí odcházejí, třetí organizace má vše perfektně zorganizované, chybí jí však materiál. Plošné řešení by na tomto místě nemohlo s uspokojivým výsledkem fungovat. Rozdíl mezi koncepční, realizační a vyhodnocovací fází procesu je v tom, že pro každou z nich je potřebná různá míra intenzity podpory. Velké rozdíly byly mezi zúčastěnými organizacemi a to vzhledem k odlišné situaci, v jaké se dobrovolnické programy/jejich absence nacházely v době přijetí do projektu. Převážná většina organizací využila dle doporučení nabídky podpůrných aktivit na podporu implementace procesu zavádění procesu managementu dobrovolnictví již v koncepční fázi, dále intenzivně v začátku realizace. Po stabilizaci byly podpůrné aktivity využívány v delších časových prodlevách a v menší intenzitě. Pro skupinu pobytových zařízení, o kterých pojednává tato metodika, byla vybrána jako nejvhodnější tato kombinace podpůrných aktivit: - konzultace s časovou dotací 60 hodin na organizaci za projekt, - supervize s časovou dotací 30 hodin na organizaci za projekt, - nabídka individuálního vzdělávání pro koordinátora dobrovolnického programu, - motivační příspěvek pro koordinátora dobrovolnického programu. Konzultace a supervize - v kontextu procesu zavádění managementu každá z nich svým konkrétním způsobem slouží personálu/koordinátorovi dobrovolnického programu, případně i dobrovolníkům. Podrobně o rozdílu mezi konzultací a supervizí viz 2.4., pro tuto chvíli základní rozlišení: - účelem konzultace je definovat kritická místa procesu zavádění managementu dobrovolnictví a jeho implementace na všech úrovních, nalézt a realizovat řešení. Konzultantem je expert na management dobrovolnictví s praxí v sociálních službách, tudíž zná všechny aspekty procesu. - supervize má stejný průběh jako supervize v pomáhajících profesích, se specifickým důrazem na podporu procesu zavádění managementu dobrovolnictví (týmové role, kompetence, ohrožující vlivy, atd.). - nabídka individuálního vzdělávání koordinátoři si doplnili dílčí znalosti, které jim usnadnily pochopení jednotlivých fází procesu a tak urychlily zavádění dobrovolnických programů do běžného chodu organizace. Vedlejším efektem byl motivující prvek osobního a kvalifikačního rozvoje. - motivační příspěvek pro koordinátora toto opatření bylo zařazeno vzhledem k aktuální finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb. Poskytnutí tohoto příspěvku (vždy jen pro 1 osobu) se odvíjí od úspěšnosti zavedení procesu dobrovolnictví do jednotlivých organizací a vychází jak z kvantitativních výstupů, tak z kvalitativního hodnocení na základě evaluačního dotazníku v organizaci (schéma evaluačního dotazníku viz 2.5.1). 18 z 51

19 vzory materiálů Ukázky inzerátů pro nábor nových dobrovolníků Inzerát 1 vhodný pro výlep Logo organizace NÁZEV ORGANIZACE poskytovatel sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením ) HLEDÁ DOBROVOLNÍKY Dobrovolník je člověk, který se v určitou dobu přidá k životní cestě jiného. Čím nám můžete být prospěšní? Naši obyvatelé uvítají povídání u kávy, procházky, hraní společenských her, četbu knížek, společné sledování filmů. Dle vašich schopností a časových možností můžete připravit i jinou zajímavou činnost či aktivitu Proč se stát dobrovolníkem? uspokojení z činnosti, kterou vykonávám pro ostatní setkání se skupinou lidí s jinými životními zkušenosti nebo naopak s vrstevníky 19 z 51

20 může přinést větší spokojenost s mým životem, mé problémy se mohou zdát malicherné ve srovnání s těžkostmi jiných a spoustu dalších osobních důvodů Kdo může být dobrovolníkem? Každý, kdo chce věnovat část svého volného času a je starší 15 let (studenti, senioři, lidé v produktivním věku ) Kontakt Kontaktní údaje organizace 20 z 51

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOBROVOLNICTVÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Stašková Sociální politika a sociální práce; obor Sociální

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více